close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Метод. вказ.дип

код для вставкиСкачать
 Виписка із методичних вказівок до дипломного проектування
Укладачі: д.т.н., професор Матейчик В.П., доцент Сусло С.Т., доцент Гусєв Г.Ф., доцент Харамда Г.М., доцент Кобзиста О.П. ст. викладач Хорькова Г.В., доцент Чуваєв П.І.
асистент Пальчик Т.М.
Загальні вимоги щодо розробки розділу дипломної роботи (проекту) "Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях"
Розділ дипломного проекту "Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях" студенти виконують відповідно до вимог спільного наказу МОН України, МНС України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 "Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України", а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці" - 2011 р. і Типової навчальної програми нормативної дисципліни "Цивільний захист" - 2011 р.
Практична робота кожного студента над цим розділом проводиться з початком вивчення теоретичного і практичного матеріалу програмних тем дисциплін ОП, БЖД та ЦЗ та якісного виконання завдань переддипломної практики.
Орієнтовний зміст розділу
"Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях"
1. Загальні вимоги нормативних актів щодо управління охороною праці та безпекою у надзвичайних ситуаціях для підприємств, установ (підрозділів та співробітників). 2. Постановка завдання щодо досліджень з питань охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на підприємстві.
2.1. Аналітично-розрахункова частина з питань охорони праці на виробництві:
2.1.1. Розрахунок природної і штучної вентиляції у виробничому приміщенні;
2.1.2. Розрахунок природного та штучного освітлення виробничого приміщення ;
2.1.3.Економічне обґрунтування випадків травматизму на виробництві (аналіз). 2.2. Аналітично-розрахункова частина з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях (цивільного захисту):
2.2.1. Прогнозування і оцінка обстановки у НС, прийняття рішення;
2.2.2. Управління підприємством у надзвичайній ситуації;
2.2.3. Організація спецобробки об'єктів транспортної інфраструктури;
2.2.4. Організація повної санітарної обробки персоналу підприємства;
2.2.5. Захист населення у разі виникнення комбінованого ураження.
2.3. Графічна частина до розділу (виконується на існуючих креслярських листах проекту або на окремому аркуші креслярського паперу, формату А-1). 2.4. Висновки до розділу.
Прядок розробки питань "Охорона праці" у дипломах та випускних роботах студентів
Розробка питань "Охорона праці" у матеріалах дипломного проектування передбачає якісне вивчення найбільш актуальних тем для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої роботи випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.
Метою розробки питань охорони праці у дипломному проекті передбачається, формування у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшенням умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов'язковим дотриманням вимог законодавчих та нормативних актів з питань безпеки у конкретній галузі.
Завданням розробки цих питань передбачається, забезпечення гарантії збереження здоров'я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління та формування особистої відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну і власну безпеку.
Засвоївши програму навчальної дисципліни "Охорона праці" спеціалісти (магістри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями
у науково-дослідній діяльності:
* готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об'єктах;
* здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.
у інженерно-технологічній діяльності:
* обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);
* участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;
* розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.
у організаційно-управлінській діяльності:
* впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;
* здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;
* здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов'язковим урахуванням вимог охорони праці;
* управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
* впровадження ефективного розподілу функцій, обов'язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі.
у педагогічній діяльності:
* розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
у консультаційній діяльності: * надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці;
готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації
Тематика завдань із охорони праці у дипломних проектах
1.Державне управління з питань ОП у транспортній галузі;
2.Державне управління з питань ОП у системі дорожньо-будівельної інфраструктури;
3.Особливості організації служби ОП на об'єкті господарювання транспортної галузі; 4. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму (професійного захворювання) на підприємстві (галузі);
5.Особливості навчання з питань охорони праці;
6.Паспортизація санітарно-технічного стану робочого місця;
7.Порядок розробки інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки;
8.Розслідування нещасних випадків;
9.Економічне обґрунтування травматизму (аналіз);
10.Розрахунок природної вентиляції;
11.Розрахунок штучної вентиляції;
12.Розрахунок природного освітлення;
13.Розрахунок штучного освітлення;
14. Особливості створення комфортних мікрокліматичних умов на робочому місці.
Прядок розробки питань "Цивільного захисту" у дипломах
та випускних роботах студентів
Головною метою розробки питань цивільного захисту співробітників підприємств і об'єктів господарювання (ОГ) а також населення, є підвищення знань та навичок кожного студента, як майбутнього керівника, відповідного рівня управління, щодо визначення, організації та забезпечення якісного і своєчасного прийняття оптимальних рішень з питань запобігання та реагування при виникненні небезпеки.
Завданням є розробка та визначення необхідних заходів, засобів, і способів що забезпечать надійний захист працюючих та сталий розвиток самого підприємства чи регіону, навіть, при виникненні надзвичайної ситуації. У проекті (роботі) передбачити : - розробку питань, пов'язаних із захистом виробничого персоналу ділянок, цехів підприємств сфери авто-сервісного обслуговування, дорожньо-будівельних, мостобудівельних та інших об'єктів транспортної інфраструктури незалежно від форми власності.
- розробку заходів, що забезпечують захист технологічного (в тому числі найбільш цінного та унікального) обладнання і устаткування, окремих складних пристроїв, систем виробництва і технологічних процесів.
- розробку і планування інженерно-технічних заходів цивільного захисту (ІТЗ-ЦЗ), спрямованих на підвищення надійності і стійкості роботи комунально-енергетичних систем (КЕС) та інших елементів підприємства, які забезпечують стійку. безперебійну його роботу.
Найбільш надійним є комплексний захист людей з урахуванням конкретних обставин. Тому на об'єктах господарювання попередньо та під час виникнення НС необхідно проводити комплексні заходи, які забезпечать надійний їх захист. В законодавчих актах зазначено, що адміністрація об'єкту незалежно від форми власності та способу господарювання забезпечує своїм робітникам місця в захисних спорудах, надає засоби індивідуального захисту, сприяє виконанню евакуаційних заходів, створення сил для ліквідації НС. Адміністрація хімічно та радіаційно-небезпечних об'єктів, як об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН), окрім того відповідає за захист населення, яке проживає у зонах можливого ураження від аварій чи катастроф на цих ОПН.
Під час проходження переддипломної практики студент-дипломник вивчає структурну схему організації системи ЦЗ на підприємстві, функції керівників структурних підрозділів, начальників служб ЦЗ, засоби колективного та індивідуального захисту персоналу від ураження небезпечними факторами НС, заходи захисту технологічного обладнання.
Тематика завдань із питань цивільного захисту у дипломних роботах (проектах)
1.Державне управління у системі цивільного захисту.
2.Планування технічного забезпечення заходів цивільного захисту (ЦЗ) у мирний час.
3.Організація технічного забезпечення розосередження і евакуації населення із небезпечної зони.
4.Організація технічного забезпечення під час просування сил ЦЗ у осередок зараження і при виконанні рятувальних і інших невідкладних робіт.
5. Прогнозування і оцінка обстановки у разі вибуху газоповітряної суміші, прийняття рішення.
6.Підготовка підприємства до роботи у надзвичайній ситуації.
7.Управління підприємством у надзвичайній ситуації.
8.Подолання зараженої отруйними речовинами ділянки на автомобільній та інший техніці.
9.Характеристика осередків ураження при аваріях на АЕС .Розрахунок можливих доз опромінення .
10.Подолання зараженої радіаційними речовинами ділянки та на автомобілях чи у пішому порядку.
11.Характеристика осередків ураження при аваріях на АЕС. Розрахунок можливих радіаційних втрат співробітників та населення.
12.Характеристика осередків ураження при аваріях на АЕС. Розрахунок допустимої тривалості перебування людей на зараженій місцевості.
13.Установка додаткового обладнання на автобусах, яке забезпечує перевезення пасажирів без засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) в умовах радіаційного зараження місцевості.
14.Додаткове обладнання кабіни вантажного автомобіля для роботи без ЗІЗ в умовах хімічного зараження місцевості.
15.Організація спецобробки об'єктів транспортної інфраструктури.
16.Організація часткової спецобробки транспорту підприємства.
17.Організація повної санітарної обробки персоналу підприємства.
18.Особливості захисту співробітників при виникненні пожежі на підприємстві.
19.Розробка плану евакуації співробітників при виникненні пожежі на підприємстві.
20.Розрахунки системи протипожежного водопостачання,
21.Норми забезпечення засобами пожежогасіння території та приміщень підприємства.
22.Організація радіаційної та хімічної розвідки на території підприємства.
23.Оцінка радіаційної обстановки після аварії об'єкті атомної енергетики.
24.Визначення режиму радіаційного захисту для підприємства, яке розташоване у зоні зараження.
25.Оцінка радіаційної обстановки на маршрутах руху транспортних засобів.
26.Організація дозиметричного контролю на підприємстві (моніторинг).
27.Визначення джерел забруднення навколишнього середовища на підприємстві і методи їх усунення.
28.Організація та порядок виконання хімічного контролю на території підприємства.
29.Методика визначення небезпечних і шкідливих факторів на підприємстві, розробка способів їх усунення. 30.Визначення небезпечних явищ, які призводять до аварійного передчасного руйнування деталей машин та обладнання.
31.Визначення шкідливих речовин у робочій зоні, розробка методів щодо визначення їх параметрів (санітарні норми, гранично допустимі рівні і гранично допустимі концентрації шкідливих речовин ГДР та ГДК).
32.Методи і засоби оцінки загазованості, запиленості і наявності шкідливих факторів на підприємстві та захист працюючих від їх негативної дій.
33.Електронебезпека. Особливості дії електричного струму на організм людини. Способи та засоби захисту працівників від ураження електричним струмом під час дотику до струмоведучих частин електроустаткування.
34.Характеристика осередків ураження при стихійних лихах і їх вплив на виробничу діяльність підприємств автомобільного транспорту.
35.Прогнозування аварійних ситуацій і можливих осередків ураження при проектуванні техніки, технологічних процесів, конструкцій об'єктів. Методи і засоби захисту та локалізації аварійно небезпечних зон.
36.Захист населення у разі виникнення комбінованого ураження.
37.Інженерний захист співробітників підприємства у НС. Захисні споруди ЦЗ та розрахунок їх коефіцієнту ослаблення (К осл.) 38.Характеристика осередку ураження при повені від прориву дамби (греблі). Розрахунок параметрів хвилі пропуску на відстанях 25,50,100км від зруйнованої греблі. 39.Особливості захисту співробітників та населення від радіоактивного опромінення.
40.Особливості захисту співробітників від хімічного ураження.
41.Характеристика осередків ураження при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах. Розрахунок глибини(Г),ширини (Ш) і площі (S) зони хімічного зараження (ЗХЗ).
42.Характеристика осередків ураження при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах. Розрахунок терміну уражаючої дії СДОР та можливих втрат людей від цього.
43.Особливості захисту співробітників від біологічного ураження.
44.Особливості надання першої медичної допомоги постраждалим у надзвичайній ситуації.
45.Зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище від роботи двигунів транспортних засобів.
46.Стійкість роботи комунально-енергетичних систем підприємства у надзвичайній ситуації. Оцінити стійкість ОГ при землетрусі.
47.Проектування та реконструкція підприємств з урахуванням їх стійкої роботи в умовах виникнення надзвичайної ситуації.
48.Особливості забезпечення та використання засобів індивідуального захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації.
49.Обґрунтування необхідності евакуації співробітників підприємства та населення із небезпечної зони.
50.Підвищення стійкості роботи підприємства у надзвичайній ситуації.
51.Прогнозування і оцінка обстановки під час вибуху ємкості з вуглеводнем (пропаном).
52.Розробка заходів по забезпеченню стійкості роботи підприємств у надзвичайних ситуаціях.
53.Розробка заходів по забезпеченню надійного захисту співробітників підприємства та населення у надзвичайних ситуаціях.
54.Розробка реального плану евакуації співробітників підприємства при виникненні НС. 55.Організація моніторингу на території підприємства, або інші завдання.
Література
1. Конституція України.
2. Гусєв Г.Ф., Сусло С.Т. Безпека життєдіяльності: Перша медична допомога у екстремальних ситуаціях. Навчальний посібник, К: НТУ, 2008 - 113с.
3. Ткачук К.Н. та ін. Основи охорони праці - Підручник. К. Основа 2003. -470с.
4. Сусло С.Т. Методичні вказівки до курсу "Безпека життєдіяльності людини". - К., НТУ., 1999.
5. Сусло С.Т., Харамда Г.М., Гринчук В.С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з оцінки хімічної обстановки. -К.: НТУ, 2006.
6. Кривошеин Д.А. Экология и безопасность жизнедеятельности.-М., 2000.
7. Желібо Е.П. та інші. Безпека життєдіяльності: додаток, - К.,2001.
8. Білякович М.О.,Сусло С.Т., Харамда Г.М. Цивільний захист./ Посібник. - К.: Арістей, 2005, 157с.
9. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами /В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 1040с.
10. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Навчальний посібник. - Вид. 4-те, доповнене. - Львів:Афіша, 2000. - 350 с.
11. Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте. - К.:Вища шк., 1988.-263с.
12. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. підручник, Каравела - 2004р.
13. Закон України " Про пожежну безпеку".
14. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. - К., 1998.
15. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
16. Закон України "Про цивільну оборону України".
17. Закон України "Про правові засади цивільного захисту".
18. Стеблюк М.І. "Цивільна оборона" посібник - К., 2000. 19. Шубин Е.П. "Гражданская оборона" учебник - М., 1991.
20. Сусло С.Т. "Безпека життя і діяльності людини" посібник - К., 2001. 21. Демиденко Г.П. та ін. "Справочник - защита объектов народного хозяйства" - М., 1989. 22. Журнал МНС "Надзвичайна ситуація".
23. Сусло С.Т. "Методичні вказівки до виконання курсової роботи з БЖДЛ" - К., 1988. 24. Стеблюк М. І. "Цивільна оборона" підручник - К. , 2008.
Київ
2011
2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
1 013
Размер файла
72 Кб
Теги
дип, вказ, метод
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа