close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

tr12inf94krit

код для вставкиСкачать
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 1
1
Ʌɫɣɭɠɫɣɣ ɩɱɠɨɣɝɛɨɣɺ ɢɛɟɛɨɣɤ ɬ ɫɛɢɝɻɫɨɮɭɶɧ ɩɭɝɠɭɩɧ
19
Ƚ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɮɹ ɭɛɜɦɣɱɮ ɢɛɨɠɬɦɣ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɶ ɟɣɛɞɨɩɬɭɣɲɠɬɥɩɤ ɫɛɜɩɭɶ ɪɩ
ɯɣɢɣɥɠ. ɋɛɜɩɭɛ ɬɩɬɭɩɺɦɛ ɣɢ ɭɫɻɰ ɲɛɬɭɠɤ. ȼɛɦɦɶ ɪɩ ɥɛɡɟɩɤ ɲɛɬɭɣ
ɪɫɣɝɠɟɠɨɶ ɩɭɟɠɦɷɨɩ. Ɉɛ ɫɣɬɮɨɥɠ ɪɫɣɝɠɟɠɨɶ ɪɠɫɝɶɠ ɬɭɫɩɥɣ
ɪɩɦɮɲɣɝɳɠɤɬɺ ɭɛɜɦɣɱɶ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Ɏɚɦɢɥɢɹ ɂɦɹ
Ⱥɛɞɭɥɥɚɟɜ Ⱦɟɧɢɫ
Ⱥɛɞɭɥɥɚɟɜ Ɍɢɦɭɪ
Ⱥɛɪɚɦɟɧɰɟɜ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ
Ⱥɛɫɚɥɹɦɨɜ ɂɥɶɹ
Ⱥɜɞɨɧɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ⱥɜɞɵɲɟɜɚ ȿɥɟɧɚ
Ⱥɜɞɸɤɨɜɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ⱥɜɟɪɢɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ
B
A
14
19
17
23
20
19
20
22
C
B
5
4
2
6
6
4
3
4
D
C
4
2
8
7
2
0
11
3
Ƚ ɬɭɩɦɜɱɠ A ɮɥɛɢɛɨɶ ɯɛɧɣɦɣɺ ɣ ɣɧɺ ɮɲɛɴɠɞɩɬɺ; ɝ ɬɭɩɦɜɱɠ B –
ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɜɛɦɦɩɝ ɢɛ ɲɛɬɭɷ Ȼ; ɝ ɬɭɩɦɜɱɠ C – ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɜɛɦɦɩɝ ɢɛ ɲɛɬɭɷ
B; ɝ ɬɭɩɦɜɱɠ D – ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɜɛɦɦɩɝ ɢɛ ɲɛɬɭɷ C.
Ƚɬɠɞɩ ɝ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɮɹ ɭɛɜɦɣɱɮ ɜɶɦɣ ɢɛɨɠɬɠɨɶ ɟɛɨɨɶɠ ɪɩ 1000
ɮɲɛɴɣɧɬɺ.
Ƚɶɪɩɦɨɣɭɠ ɢɛɟɛɨɣɠ.
ɉɭɥɫɩɤɭɠ ɯɛɤɦ ɬ ɟɛɨɨɩɤ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɩɤ ɭɛɜɦɣɱɠɤ (ɫɛɬɪɩɦɩɡɠɨɣɠ ɯɛɤɦɛ
Ƚɛɧ ɬɩɩɜɴɛɭ ɩɫɞɛɨɣɢɛɭɩɫɶ ɸɥɢɛɧɠɨɛ). Ɉɛ ɩɬɨɩɝɛɨɣɣ ɟɛɨɨɶɰ,
ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɰɬɺ ɝ ɸɭɩɤ ɭɛɜɦɣɱɠ, ɩɭɝɠɭɷɭɠ ɨɛ ɟɝɛ ɝɩɪɫɩɬɛ.
1. ɉɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɬɥɩɦɷɥɩ ɮɲɛɴɣɰɬɺ ɨɛɜɫɛɦɣ ɧɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ
ɢɛ ɲɛɬɭɷ Ȼ (25 ɜɛɦɦɩɝ). ɉɭɝɠɭ ɨɛ ɸɭɩɭ ɝɩɪɫɩɬ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɺɲɠɤɥɮ F1
ɭɛɜɦɣɱɶ.
2. ɉɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɬɥɩɦɷɥɩ ɪɫɩɱɠɨɭɩɝ ɮɲɛɴɣɰɬɺ ɨɛɜɫɛɦɣ ɢɛ ɝɬɹ ɫɛɜɩɭɮ
ɧɠɨɠɠ 10 ɜɛɦɦɩɝ. ɉɭɝɠɭ ɬ ɭɩɲɨɩɬɭɷɹ ɟɩ ɟɠɬɺɭɶɰ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɺɲɠɤɥɮ F2
ɭɛɜɦɣɱɶ.
Ɋɩɦɮɲɠɨɨɮɹ ɭɛɜɦɣɱɮ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɬɩɰɫɛɨɣɭɷ ɪɩɟ ɣɧɠɨɠɧ, ɮɥɛɢɛɨɨɶɧ
ɩɫɞɛɨɣɢɛɭɩɫɛɧɣ ɸɥɢɛɧɠɨɛ.
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 1
2
2. ȿɦɺ ɩɭɝɠɭɛ ɨɛ ɝɭɩɫɩɤ ɝɩɪɫɩɬ ɨɛɤɟɻɧ ɬɮɧɧɶ ɜɛɦɦɩɝ ɪɩ ɬɭɫɩɥɛɧ. ȿɦɺ ɸɭɩɞɩ ɝ
ɺɲɠɤɥɮ E2 ɢɛɪɣɳɠɧ ɯɩɫɧɮɦɮ
=ɌɎɇɇ(B2:D2)
=SUM(B2:D2) ɣ ɬɥɩɪɣɫɮɠɧ ɠɻ ɝ ɺɲɠɤɥɣ E3:E1001.
ȿɦɺ ɩɭɝɠɭɛ ɨɛ ɝɩɪɫɩɬ ɢɛɪɣɳɠɧ ɝ ɺɲɠɤɥɮ F2 ɯɩɫɧɮɦɮ
=ɌɒȭɍɀɌɆɃ(E2:E1001;"<10")/1000*100
=COUNTIF(E2:E1001; "<10")/1000*100
Ƚɩɢɧɩɡɨɩ ɩɭɬɩɫɭɣɫɩɝɛɭɷ ɭɛɜɦɣɱɮ ɪɩ ɬɭɩɦɜɱɮ E, ɣ ɢɛɭɠɧ ɪɩɬɲɣɭɛɭɷ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ
ɬɭɫɩɥ ɝ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɠɧ ɟɣɛɪɛɢɩɨɠ ɣ ɝɶɲɣɬɦɣɭɷ, ɬɥɩɦɷɥɩ ɪɫɩɱɠɨɭɩɝ ɩɨɣ
ɬɩɬɭɛɝɦɺɹɭ ɩɭ 1000 ɮɲɠɨɣɥɩɝ.
Ƚɩɢɧɩɡɨɶ ɣ ɟɫɮɞɣɠ ɬɪɩɬɩɜɶ ɫɠɳɠɨɣɺ ɢɛɟɛɲɣ.
ɀɬɦɣ ɢɛɟɛɨɣɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɩ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɣ ɪɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɢɛɟɛɨɣɺ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɦɣɬɷ ɯɛɤɦɶ, ɬɪɠɱɣɛɦɷɨɩ ɪɩɟɞɩɭɩɝɦɠɨɨɶɠ ɟɦɺ ɪɫɩɝɠɫɥɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ
ɟɛɨɨɩɞɩ ɢɛɟɛɨɣɺ, ɭɩ ɟɩɦɡɨɶ ɪɩɦɮɲɣɭɷɬɺ ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ ɩɭɝɠɭɶ:
ɨɛ ɪɠɫɝɶɤ ɝɩɪɫɩɬ – 52;
ɨɛ ɝɭɩɫɩɤ ɝɩɪɫɩɬ – 3,2% (ɩɭɝɠɭ 3,2 ɭɛɥɡɠ ɧɩɡɨɩ ɬɲɣɭɛɭɷ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɧ).
Ɏɥɛɢɛɨɣɺ ɪɩ ɩɱɠɨɣɝɛɨɣɹ
ȼɛɦɦɶ
Ɋɩɦɮɲɠɨɶ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɠ ɩɭɝɠɭɶ ɨɛ ɩɜɛ ɝɩɪɫɩɬɛ. Ɍɪɩɬɩɜ ɪɩɦɮɲɠɨɣɺ
ɩɭɝɠɭɛ ɧɩɡɠɭ ɨɠ ɬɩɝɪɛɟɛɭɷ ɬ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɧ ɝɶɳɠ. ȿɩɪɮɬɭɣɧɛ ɢɛɪɣɬɷ
2
ɩɭɝɠɭɛ ɝ ɟɫɮɞɣɠ ɺɲɠɤɥɣ (ɩɭɦɣɲɨɶɠ ɩɭ ɭɠɰ, ɥɩɭɩɫɶɠ ɮɥɛɢɛɨɶ
ɝ ɢɛɟɛɨɣɣ) ɪɫɣ ɮɬɦɩɝɣɣ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɬɭɣ ɪɩɦɮɲɠɨɨɶɰ ɩɭɝɠɭɩɝ
Ɋɩɦɮɲɠɨ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɭɩɦɷɥɩ ɨɛ ɩɟɣɨ ɣɢ ɟɝɮɰ ɝɩɪɫɩɬɩɝ
1
Ɋɫɛɝɣɦɷɨɶɠ ɩɭɝɠɭɶ ɨɠ ɪɩɦɮɲɠɨɶ ɨɣ ɨɛ ɩɟɣɨ ɣɢ ɝɩɪɫɩɬɩɝ
0
2
ɇɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ
Ȼɦɞɩɫɣɭɧɶ ɫɠɳɠɨɣɺ ɢɛɟɛɲ ɟɦɺ OpenOffice.org Calc ɣ Microsoft Excel
ɬɩɝɪɛɟɛɹɭ. ɏɩɫɧɮɦɶ ɨɛɪɣɬɛɨɶ ɟɦɺ ɩɜɠɣɰ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɶɰ ɭɛɜɦɣɱ. Ƚɭɩɫɩɤ
ɝɛɫɣɛɨɭ – ɟɦɺ OpenOffice.org Calc.
1. ȿɦɺ ɩɭɝɠɭɛ ɨɛ ɪɠɫɝɶɤ ɝɩɪɫɩɬ ɝ ɺɲɠɤɥɮ F1 ɢɛɪɣɳɠɧ ɯɩɫɧɮɦɮ
=ɌɒȭɍɀɌɆɃ(B2:B1001;"25")
=COUNTIF(B2:B1001;"25")
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 1
20
20.1
3
Ƀɬɪɩɦɨɣɭɠɦɷ ɋɩɜɩɭ ɮɧɠɠɭ ɪɠɫɠɧɠɴɛɭɷɬɺ ɪɩ ɦɛɜɣɫɣɨɭɮ,
ɨɛɲɠɫɲɠɨɨɩɧɮ ɨɛ ɪɦɩɬɥɩɬɭɣ, ɫɛɢɜɣɭɩɤ ɨɛ ɥɦɠɭɥɣ. Ɉɣɡɠ
ɪɫɣɝɠɟɠɨɩ ɩɪɣɬɛɨɣɠ ɋɩɜɩɭɛ.
Ɏ ɋɩɜɩɭɛ ɠɬɭɷ ɲɠɭɶɫɠ ɥɩɧɛɨɟɶ ɪɠɫɠɧɠɴɠɨɣɺ:
ɝɝɠɫɰ
ɝɨɣɢ
ɝɦɠɝɩ
ɝɪɫɛɝɩ
Ɋɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɦɹɜɩɤ ɣɢ ɸɭɣɰ ɥɩɧɛɨɟ ɋɩɜɩɭ ɪɠɫɠɧɠɴɛɠɭɬɺ
ɨɛ ɩɟɨɮ ɥɦɠɭɥɮ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɠɨɨɩ: ɝɝɠɫɰ ĺ, ɝɨɣɢ ļ, ɝɦɠɝɩ Ĺ,
ɝɪɫɛɝɩ Ļ.
ɇɠɡɟɮ ɬɩɬɠɟɨɣɧɣ (ɪɩ ɬɭɩɫɩɨɛɧ) ɥɦɠɭɥɛɧɣ ɧɩɡɠɭ ɬɭɩɺɭɷ
ɬɭɠɨɛ, ɲɠɫɠɢ ɥɩɭɩɫɮɹ ɋɩɜɩɭ ɪɫɩɤɭɣ ɨɠ ɧɩɡɠɭ. ɀɬɦɣ ɋɩɜɩɭ
ɪɩɦɮɲɣɭ ɥɩɧɛɨɟɮ ɪɠɫɠɟɝɣɡɠɨɣɺ ɲɠɫɠɢ ɬɭɠɨɮ, ɭɩ ɩɨ
ɫɛɢɫɮɳɣɭɬɺ.
ɒɠɭɶɫɠ ɥɩɧɛɨɟɶ ɪɫɩɝɠɫɺɹɭ ɣɬɭɣɨɨɩɬɭɷ ɮɬɦɩɝɣɺ ɩɭɬɮɭɬɭɝɣɺ
ɬɭɠɨɶ ɮ ɥɛɡɟɩɤ ɬɭɩɫɩɨɶ ɭɩɤ ɥɦɠɭɥɣ, ɞɟɠ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ ɋɩɜɩɭ:
ɬɝɠɫɰɮ ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɨɣɢɮ ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɦɠɝɛ ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɪɫɛɝɛ ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɘɭɣ ɥɩɧɛɨɟɶ ɧɩɡɨɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɝɧɠɬɭɠ ɬ ɮɬɦɩɝɣɠɧ «ɠɬɦɣ»,
ɣɧɠɹɴɣɧ ɬɦɠɟɮɹɴɣɤ ɝɣɟ:
ɠɬɦɣ <ɮɬɦɩɝɣɠ> ɭɩ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ
ɝɬɠ
«Ɋɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ» – ɸɭɩ ɩɟɨɛ ɣɦɣ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ
ɦɹɜɶɰ ɥɩɧɛɨɟ, ɝɶɪɩɦɨɺɠɧɶɰ ɋɩɜɩɭɩɧ. Ɉɛɪɫɣɧɠɫ, ɟɦɺ
ɪɠɫɠɟɝɣɡɠɨɣɺ ɨɛ ɩɟɨɮ ɥɦɠɭɥɮ ɝɪɫɛɝɩ, ɠɬɦɣ ɬɪɫɛɝɛ ɨɠɭ
ɬɭɠɨɥɣ, ɧɩɡɨɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɭɛɥɩɤ ɛɦɞɩɫɣɭɧ:
ɠɬɦɣ ɬɪɫɛɝɛ ɬɝɩɜɩɟɨɩ ɭɩ
ɝɪɫɛɝɩ
ɝɬɠ
Ƚ ɩɟɨɩɧ ɮɬɦɩɝɣɣ ɧɩɡɨɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ ɥɩɧɛɨɟ,
ɪɫɣɧɠɨɺɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɠ ɬɝɺɢɥɣ ɣ, ɣɦɣ, ɨɠ, ɨɛɪɫɣɧɠɫ:
ɠɬɦɣ (ɬɪɫɛɝɛ ɬɝɩɜɩɟɨɩ) ɣ (ɨɠ ɬɨɣɢɮ ɬɝɩɜɩɟɨɩ) ɭɩ
ɝɪɫɛɝɩ
ɝɬɠ
ȿɦɺ ɪɩɝɭɩɫɠɨɣɺ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɣ ɥɩɧɛɨɟ ɧɩɡɨɩ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɱɣɥɦ «ɪɩɥɛ», ɣɧɠɹɴɣɤ ɬɦɠɟɮɹɴɣɤ ɝɣɟ:
ɨɱ ɪɩɥɛ < ɮɬɦɩɝɣɠ >
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ
ɥɱ
Ɉɛɪɫɣɧɠɫ, ɟɦɺ ɟɝɣɡɠɨɣɺ ɝɪɫɛɝɩ, ɪɩɥɛ ɸɭɩ ɝɩɢɧɩɡɨɩ, ɧɩɡɨɩ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɬɦɠɟɮɹɴɣɤ ɛɦɞɩɫɣɭɧ:
ɨɱ ɪɩɥɛ ɬɪɫɛɝɛ ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɝɪɫɛɝɩ
ɥɱ
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 1
4
ɍɛɥɡɠ ɮ ɋɩɜɩɭɛ ɠɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟɛ ɢɛɥɫɛɬɣɭɷ, ɢɛɥɫɛɳɣɝɛɹɴɛɺ
ɥɦɠɭɥɮ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɤ ɋɩɜɩɭ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ ɝ ɨɛɬɭɩɺɴɣɤ ɧɩɧɠɨɭ.
Ƚɶɪɩɦɨɣɭɠ ɢɛɟɛɨɣɠ.
Ɉɛ ɜɠɬɥɩɨɠɲɨɩɧ ɪɩɦɠ ɣɧɠɠɭɬɺ ɮɥɛɢɛɨɨɩɠ ɫɛɬɪɩɦɩɡɠɨɣɠ ɬɭɠɨ
(ɬɧ. ɫɣɬɮɨɩɥ) . Ʌɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɭɮɪɠɨɠɤ (ɣɢɞɣɜɩɝ ɬɭɠɨɶ) ɧɩɡɠɭ
ɜɶɭɷ ɦɹɜɶɧ. Ʌɛɡɟɛɺ ɬɭɮɪɠɨɷ ɣɧɠɠɭ 2 ɥɦɠɭɥɣ ɪɩ ɞɩɫɣɢɩɨɭɛɦɣ
ɣ 2 ɥɦɠɭɥɣ ɪɩ ɝɠɫɭɣɥɛɦɣ. Ɉɣɡɨɺɺ ɞɩɫɣɢɩɨɭɛɦɷɨɛɺ ɬɭɠɨɛ
ɪɫɩɟɩɦɡɛɠɭɬɺ ɜɠɬɥɩɨɠɲɨɩ ɝɦɠɝɩ, ɝɠɫɰɨɺɺ ɞɩɫɣɢɩɨɭɛɦɷɨɛɺ
ɬɭɠɨɛ ɮɰɩɟɣɭ ɜɠɬɥɩɨɠɲɨɩ ɝɪɫɛɝɩ. ɋɩɜɩɭ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ ɨɛɟ
ɨɣɡɨɠɤ ɞɩɫɣɢɩɨɭɛɦɷɨɩɤ ɬɭɠɨɩɤ (ɬɧ. ɫɣɬɮɨɩɥ) .
Ɉɛ ɫɣɬɮɨɥɠ ɮɥɛɢɛɨ ɩɟɣɨ ɣɢ ɝɩɢɧɩɡɨɶɰ ɬɪɩɬɩɜɩɝ
ɫɛɬɪɩɦɩɡɠɨɣɺ ɬɭɠɨ ɣ ɋɩɜɩɭɛ (ɋɩɜɩɭ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨ ɜɮɥɝɩɤ «ɋ») .
Ɉɛɪɣɳɣɭɠ ɟɦɺ ɋɩɜɩɭɛ ɛɦɞɩɫɣɭɧ, ɢɛɥɫɛɳɣɝɛɹɴɣɤ ɥɦɠɭɥɣ,
ɫɛɬɪɩɦɩɡɠɨɨɶɠ ɝɟɩɦɷ ɝɠɫɭɣɥɛɦɷɨɩɤ ɲɛɬɭɣ ɬɭɮɪɠɨɠɤ. ɋɩɜɩɭ
ɟɩɦɡɠɨ ɢɛɥɫɛɬɣɭɷ ɭɩɦɷɥɩ ɥɦɠɭɥɣ, ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɨɶɠ ɨɛ ɫɣɬɮɨɥɠ.
Ʌɩɨɠɲɨɩɠ ɫɛɬɪɩɦɩɡɠɨɣɠ ɋɩɜɩɭɛ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɶɧ.
Ȼɦɞɩɫɣɭɧ ɟɩɦɡɠɨ ɫɠɳɛɭɷ ɢɛɟɛɲɮ ɟɦɺ ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɩɞɩ ɫɛɢɧɠɫɛ
ɪɩɦɺ. Ɋɫɣ ɣɬɪɩɦɨɠɨɣɣ ɛɦɞɩɫɣɭɧɛ ɋɩɜɩɭ ɨɠ ɟɩɦɡɠɨ
ɫɛɢɫɮɳɣɭɷɬɺ.
Ȼɦɞɩɫɣɭɧ ɨɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɭɠɥɬɭɩɝɩɧ ɫɠɟɛɥɭɩɫɠ ɣ ɬɩɰɫɛɨɣɭɠ
ɝ ɭɠɥɬɭɩɝɩɧ ɯɛɤɦɠ.
Ɉɛɢɝɛɨɣɠ ɯɛɤɦɛ ɣ ɥɛɭɛɦɩɞ ɟɦɺ ɬɩɰɫɛɨɠɨɣɺ Ƚɛɧ ɬɩɩɜɴɛɭ
ɩɫɞɛɨɣɢɛɭɩɫɶ ɸɥɢɛɧɠɨɛ.
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 1
20.2
5
Ɉɛɪɣɳɣɭɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ ɝ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɣ ɱɠɦɶɰ
ɲɣɬɠɦ ɨɛɰɩɟɣɭ ɬɮɧɧɮ ɲɻɭɨɶɰ ɲɣɬɠɦ ɝ ɟɣɛɪɛɢɩɨɠ ɩɭ 5 ɟɩ 25.
Ɋɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɩɦɮɲɛɠɭ ɨɛ ɝɰɩɟ ɱɠɦɶɠ ɲɣɬɦɛ, ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ
ɝɝɠɟɻɨɨɶɰ ɲɣɬɠɦ ɨɠɣɢɝɠɬɭɨɩ, ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɲɣɬɠɦ
ɢɛɥɛɨɲɣɝɛɠɭɬɺ ɲɣɬɦɩɧ 0 (0 – ɪɫɣɢɨɛɥ ɩɥɩɨɲɛɨɣɺ ɝɝɩɟɛ, ɨɠ
ɝɰɩɟɣɭ ɝ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ) .
Ʌɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɲɣɬɠɦ ɨɠ ɪɫɠɝɶɳɛɠɭ 1000. Ƚɝɠɟɻɨɨɶɠ ɲɣɬɦɛ ɪɩ
ɧɩɟɮɦɹ ɨɠ ɪɫɠɝɶɳɛɹɭ 30000.
Ɋɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɩɦɡɨɛ ɝɶɝɠɬɭɣ ɩɟɨɩ ɲɣɬɦɩ: ɬɮɧɧɮ ɲɻɭɨɶɰ ɲɣɬɠɦ
ɝ ɟɣɛɪɛɢɩɨɠ ɩɭ 5 ɟɩ 25.
Ƚɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ
4
16
17
26
0
Ƚɶɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ
16
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 1
6
ɋɠɳɠɨɣɠ ɢɛɟɛɨɣɺ 20.1
Ʌɩɧɛɨɟɶ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɜɮɟɠɧ ɢɛɪɣɬɶɝɛɭɷ ɡɣɫɨɶɧ ɳɫɣɯɭɩɧ, ɛ ɥɩɧɧɠɨɭɛɫɣɣ,
ɪɩɺɬɨɺɹɴɣɠ ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɣ ɨɠ ɺɝɦɺɹɴɣɠɬɺ ɠɞɩ ɲɛɬɭɷɹ, – ɥɮɫɬɣɝɩɧ. Ɉɛɲɛɦɩ
ɥɩɧɧɠɨɭɛɫɣɺ ɜɮɟɠɧ ɩɜɩɢɨɛɲɛɭɷ ɬɣɧɝɩɦɩɧ «|».
| Ⱦɜɢɝɚɟɦɫɹ ɜɩɪɚɜɨ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɞɨɣɞɺɦ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɟɪɜɨɣ
ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ,
ɧɰ ɩɨɤɚ ɫɩɪɚɜɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɤɰ
ɜɩɪɚɜɨ
| Ɉɛɯɨɞɢɦ ɜɫɟ ɫɬɭɩɟɧɢ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɡɚɤɪɚɲɢɜɚɹ ɧɭɠɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ,
ɧɰ ɩɨɤɚ ɧɟ ɫɩɪɚɜɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɡɚɤɪɚɫɢɬɶ
ɜɜɟɪɯ
ɡɚɤɪɚɫɢɬɶ
ɜɜɟɪɯ
ɜɩɪɚɜɨ
ɜɩɪɚɜɨ
ɤɰ
Ƚɩɢɧɩɡɨɶ ɣ ɟɫɮɞɣɠ ɝɛɫɣɛɨɭɶ ɫɠɳɠɨɣɺ.
Ɏɥɛɢɛɨɣɺ ɪɩ ɩɱɠɨɣɝɛɨɣɹ
ȼɛɦɦɶ
ɂɛɪɣɬɛɨ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɤ ɛɦɞɩɫɣɭɧ, ɨɠ ɪɫɣɝɩɟɺɴɣɤ ɥ ɮɨɣɲɭɩɡɠɨɣɹ
ɋɩɜɩɭɛ, ɪɩɦɨɩɬɭɷɹ ɫɠɳɛɹɴɣɤ ɪɩɬɭɛɝɦɠɨɨɮɹ ɢɛɟɛɲɮ. ȿɩɪɮɬɥɛɠɭɬɺ
2
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɠ ɣɨɩɞɩ ɬɣɨɭɛɥɬɣɬɛ ɣɨɬɭɫɮɥɱɣɤ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ, ɜɩɦɠɠ
ɪɫɣɝɶɲɨɩɞɩ ɮɲɛɴɣɧɬɺ
Ȼɦɞɩɫɣɭɧ ɝ ɱɠɦɩɧ ɢɛɪɣɬɛɨ ɝɠɫɨɩ, ɨɩ ɧɩɡɠɭ ɬɩɟɠɫɡɛɭɷ ɩɟɨɮ ɩɳɣɜɥɮ.
Ɋɫɣɧɠɫɶ ɩɳɣɜɩɥ:
1
1) ɋɩɜɩɭ ɢɛɥɫɛɳɣɝɛɠɭ ɩɟɨɮ ɣɦɣ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ ɦɣɳɨɣɰ ɥɦɠɭɩɥ;
2) ɋɩɜɩɭ ɨɠ ɢɛɥɫɛɳɣɝɛɠɭ ɩɟɨɮ ɣɢ ɥɦɠɭɩɥ
ɂɛɟɛɨɣɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɩ ɨɠɝɠɫɨɩ, ɣɦɣ ɝɩɢɧɩɡɨɶɰ ɩɳɣɜɩɥ ɝ ɛɦɞɩɫɣɭɧɠ
0
ɜɩɦɷɳɠ ɩɟɨɩɤ
ɇɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
2
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 1
7
ɋɠɳɠɨɣɠ ɢɛɟɛɨɣɺ 20.2
ɋɠɳɠɨɣɠɧ
ɺɝɦɺɠɭɬɺ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ,
ɢɛɪɣɬɛɨɨɛɺ
ɨɛ
ɦɹɜɩɧ
ɺɢɶɥɠ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ. Ɋɫɣɧɠɫ ɝɠɫɨɩɞɩ ɫɠɳɠɨɣɺ, ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɞɩ ɨɛ ɺɢɶɥɠ Ɋɛɬɥɛɦɷ:
var a, s : integer;
begin
s := 0;
readln(a);
while a<>0 do
begin
if (a mod 2=0) and (a > 5) and (a < 25) then
begin
s := s + a;
end;
readln(a);
end;
writeln(s)
end.
Ƚɩɢɧɩɡɨɶ ɣ ɟɫɮɞɣɠ ɝɛɫɣɛɨɭɶ ɫɠɳɠɨɣɺ.
ȿɦɺ ɪɫɩɝɠɫɥɣ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɬɭɣ ɫɛɜɩɭɶ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ
ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ ɭɠɬɭɶ:
Ƚɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ
Ƚɶɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ
4
34
16
18
28
0
40
16
24
0
3
0
39
0
Ɏɥɛɢɛɨɣɺ ɪɩ ɩɱɠɨɣɝɛɨɣɹ
ȼɛɦɦɶ
Ɋɫɠɟɦɩɡɠɨɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɛɺ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ, ɫɛɜɩɭɛɹɴɛɺ ɝɠɫɨɩ ɨɛ ɝɬɠɰ
ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɝɶɳɠ ɭɠɬɭɛɰ. Ɋɫɩɞɫɛɧɧɛ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɢɛɪɣɬɛɨɛ ɨɛ ɦɹɜɩɧ
2
ɺɢɶɥɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ
Ɋɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɶɟɛɻɭ ɨɠɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɨɛ ɩɟɨɩɧ ɣɢ ɭɠɬɭɩɝ
1
Ɋɫɩɞɫɛɧɧɛ ɨɠ ɫɛɜɩɭɛɠɭ ɣɦɣ ɝɶɟɛɻɭ ɨɠɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɨɛ 2 ɣ ɜɩɦɠɠ
0
ɭɠɬɭɛɰ
2
ɇɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 2
1
Ʌɫɣɭɠɫɣɣ ɩɱɠɨɣɝɛɨɣɺ ɢɛɟɛɨɣɤ ɬ ɫɛɢɝɻɫɨɮɭɶɧ ɩɭɝɠɭɩɧ
19
Ƚ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɮɹ ɭɛɜɦɣɱɮ ɢɛɨɠɬɦɣ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɶ ɟɣɛɞɨɩɬɭɣɲɠɬɥɩɤ ɫɛɜɩɭɶ ɪɩ
ɯɣɢɣɥɠ. ɋɛɜɩɭɛ ɬɩɬɭɩɺɦɛ ɣɢ ɭɫɠɰ ɲɛɬɭɠɤ. ȼɛɦɦɶ ɪɩ ɥɛɡɟɩɤ ɲɛɬɭɣ
ɪɫɣɝɠɟɠɨɶ ɩɭɟɠɦɷɨɩ. Ɉɛ ɫɣɬɮɨɥɠ ɪɫɣɝɠɟɠɨɶ ɪɠɫɝɶɠ ɬɭɫɩɥɣ
ɪɩɦɮɲɣɝɳɠɤɬɺ ɭɛɜɦɣɱɶ.
A
1
Ɏɚɦɢɥɢɹ ɂɦɹ
2
Ⱥɛɞɭɥɥɚɟɜ Ⱦɟɧɢɫ
3
Ⱥɛɞɭɥɥɚɟɜ Ɍɢɦɭɪ
4 Ⱥɛɪɚɦɟɧɰɟɜ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ
5
Ⱥɛɫɚɥɹɦɨɜ ɂɥɶɹ
6
Ⱥɜɞɨɧɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
7
Ⱥɜɞɵɲɟɜɚ ȿɥɟɧɚ
8 Ⱥɜɞɸɤɨɜɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
9
Ⱥɜɟɪɢɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ
B
A
14
19
17
23
20
19
20
22
C
B
5
4
2
6
6
4
3
4
D
C
4
2
8
7
2
0
11
3
Ƚ ɬɭɩɦɜɱɠ A ɮɥɛɢɛɨɶ ɯɛɧɣɦɣɺ ɣ ɣɧɺ ɮɲɛɴɠɞɩɬɺ; ɝ ɬɭɩɦɜɱɠ B –
ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɜɛɦɦɩɝ ɢɛ ɲɛɬɭɷ Ȼ; ɝ ɬɭɩɦɜɱɠ C – ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɜɛɦɦɩɝ ɢɛ
ɲɛɬɭɷ B; ɝ ɬɭɩɦɜɱɠ D – ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɜɛɦɦɩɝ ɢɛ ɲɛɬɭɷ C.
Ƚɬɠɞɩ ɝ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɮɹ ɭɛɜɦɣɱɮ ɜɶɦɣ ɢɛɨɠɬɠɨɶ ɟɛɨɨɶɠ ɪɩ 1000
ɮɲɛɴɣɧɬɺ.
Ƚɶɪɩɦɨɣɭɠ ɢɛɟɛɨɣɠ.
ɉɭɥɫɩɤɭɠ ɯɛɤɦ ɬ ɟɛɨɨɩɤ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɩɤ ɭɛɜɦɣɱɠɤ (ɫɛɬɪɩɦɩɡɠɨɣɠ ɯɛɤɦɛ
Ƚɛɧ ɬɩɩɜɴɛɭ ɩɫɞɛɨɣɢɛɭɩɫɶ ɸɥɢɛɧɠɨɛ). Ɉɛ ɩɬɨɩɝɛɨɣɣ ɟɛɨɨɶɰ,
ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɰɬɺ ɝ ɸɭɩɤ ɭɛɜɦɣɱɠ, ɩɭɝɠɭɷɭɠ ɨɛ ɟɝɛ ɝɩɪɫɩɬɛ.
1. ɉɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɬɥɩɦɷɥɩ ɮɲɛɴɣɰɬɺ ɨɛɜɫɛɦɣ 0 ɜɛɦɦɩɝ ɢɛ ɲɛɬɭɷ B. ɉɭɝɠɭ ɨɛ
ɸɭɩɭ ɝɩɪɫɩɬ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɺɲɠɤɥɮ F1 ɭɛɜɦɣɱɶ.
2. ɉɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɬɥɩɦɷɥɩ ɪɫɩɱɠɨɭɩɝ ɮɲɛɴɣɰɬɺ ɨɛɜɫɛɦɣ ɢɛ ɝɬɹ ɫɛɜɩɭɮ
ɧɛɥɬɣɧɛɦɷɨɩɠ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɜɛɦɦɩɝ. ɉɭɝɠɭ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɺɲɠɤɥɮ F2
ɭɛɜɦɣɱɶ.
Ɋɩɦɮɲɠɨɨɮɹ ɭɛɜɦɣɱɮ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɬɩɰɫɛɨɣɭɷ ɪɩɟ ɣɧɠɨɠɧ, ɮɥɛɢɛɨɨɶɧ
ɩɫɞɛɨɣɢɛɭɩɫɛɧɣ ɸɥɢɛɧɠɨɛ.
Ȼɦɞɩɫɣɭɧɶ ɫɠɳɠɨɣɺ ɢɛɟɛɲ ɟɦɺ OpenOffice.org Calc ɣ Microsoft Excel
ɬɩɝɪɛɟɛɹɭ. ɏɩɫɧɮɦɶ ɨɛɪɣɬɛɨɶ ɟɦɺ ɩɜɠɣɰ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɶɰ ɭɛɜɦɣɱ. Ƚɭɩɫɩɤ
ɝɛɫɣɛɨɭ – ɟɦɺ OpenOffice.org Calc.
1. ȿɦɺ ɩɭɝɠɭɛ ɨɛ ɪɠɫɝɶɤ ɝɩɪɫɩɬ ɝ ɺɲɠɤɥɮ F1 ɢɛɪɣɳɠɧ ɯɩɫɧɮɦɮ
=ɌɒȭɍɀɌɆɃ(C2:C1001;"0")
=COUNTIF(C2:C1001;"0")
2. ȿɦɺ ɩɭɝɠɭɛ ɨɛ ɝɭɩɫɩɤ ɝɩɪɫɩɬ ɨɛɤɟɠɧ ɬɮɧɧɶ ɜɛɦɦɩɝ ɪɩ ɬɭɫɩɥɛɧ. ȿɦɺ ɸɭɩɞɩ ɝ
ɺɲɠɤɥɮ E2 ɢɛɪɣɳɠɧ ɯɩɫɧɮɦɮ
=ɌɎɇɇ(B2:D2)
=SUM(B2:D2) ɣ ɬɥɩɪɣɫɮɠɧ ɠɠ ɝ ɺɲɠɤɥɣ E3:E1001.
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 2
2
ɍɠɪɠɫɷ ɨɛɤɟɻɧ ɧɛɥɬɣɧɛɦɷɨɩ ɝɩɢɧɩɡɨɩɠ ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɬɮɧɧɶ ɜɛɦɦɩɝ.
Ƚ ɺɲɠɤɥɠ E1 ɢɛɪɣɳɠɧ ɯɩɫɧɮɦɮ
=ɇȻɅɌ(E2:E1001)
=MAX(E2:E1001)
ȿɦɺ ɩɭɝɠɭɛ ɨɛ ɝɩɪɫɩɬ ʌ 2 ɢɛɪɣɳɠɧ ɝ ɺɲɠɤɥɮ F2 ɯɩɫɧɮɦɮ
=ɌɒȭɍɀɌɆɃ(E2:E1001;E1)/1000*100
=COUNTIF(E2:E1001;E1)/1000*100
Ƚɩɢɧɩɡɨɩ ɩɭɬɩɫɭɣɫɩɝɛɭɷ ɭɛɜɦɣɱɮ ɪɩ ɬɭɩɦɜɱɮ E, ɢɛɭɠɧ ɪɩɬɲɣɭɛɭɷ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ
ɬɭɫɩɥ ɝ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɠɧ ɟɣɛɪɛɢɩɨɠ ɣ ɝɶɲɣɬɦɣɭɷ, ɬɥɩɦɷɥɩ ɪɫɩɱɠɨɭɩɝ ɩɨɣ
ɬɩɬɭɛɝɦɺɹɭ ɩɭ 1000 ɮɲɠɨɣɥɩɝ.
Ƚɩɢɧɩɡɨɶ ɣ ɟɫɮɞɣɠ ɬɪɩɬɩɜɶ ɫɠɳɠɨɣɺ ɢɛɟɛɲɣ.
ɀɬɦɣ ɢɛɟɛɨɣɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɩ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɣ ɪɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɢɛɟɛɨɣɺ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɦɣɬɷ ɯɛɤɦɶ, ɬɪɠɱɣɛɦɷɨɩ ɪɩɟɞɩɭɩɝɦɠɨɨɶɠ ɟɦɺ ɪɫɩɝɠɫɥɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ
ɟɛɨɨɩɞɩ ɢɛɟɛɨɣɺ, ɭɩ ɟɩɦɡɨɶ ɪɩɦɮɲɣɭɷɬɺ ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ ɩɭɝɠɭɶ:
ɨɛ ɪɠɫɝɶɤ ɝɩɪɫɩɬ – 36;
ɨɛ ɝɭɩɫɩɤ ɝɩɪɫɩɬ – 0,5% (ɩɭɝɠɭ 0,5 ɭɛɥɡɠ ɧɩɡɨɩ ɬɲɣɭɛɭɷ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɧ).
Ɏɥɛɢɛɨɣɺ ɪɩ ɩɱɠɨɣɝɛɨɣɹ
ȼɛɦɦɶ
Ɋɩɦɮɲɠɨɶ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɠ ɩɭɝɠɭɶ ɨɛ ɩɜɛ ɝɩɪɫɩɬɛ. Ɍɪɩɬɩɜ ɪɩɦɮɲɠɨɣɺ
ɩɭɝɠɭɛ ɧɩɡɠɭ ɨɠ ɬɩɝɪɛɟɛɭɷ ɬ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɧ ɝɶɳɠ. ȿɩɪɮɬɭɣɧɛ ɢɛɪɣɬɷ
2
ɩɭɝɠɭɛ ɝ ɟɫɮɞɣɠ ɺɲɠɤɥɣ (ɩɭɦɣɲɨɶɠ ɩɭ ɭɠɰ, ɥɩɭɩɫɶɠ ɮɥɛɢɛɨɶ
ɝ ɢɛɟɛɨɣɣ) ɪɫɣ ɮɬɦɩɝɣɣ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɬɭɣ ɪɩɦɮɲɠɨɨɶɰ ɩɭɝɠɭɩɝ
Ɋɩɦɮɲɠɨ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɭɩɦɷɥɩ ɨɛ ɩɟɣɨ ɣɢ ɟɝɮɰ ɝɩɪɫɩɬɩɝ
1
Ɋɫɛɝɣɦɷɨɶɠ ɩɭɝɠɭɶ ɨɠ ɪɩɦɮɲɠɨɶ ɨɣ ɨɛ ɩɟɣɨ ɣɢ ɝɩɪɫɩɬɩɝ
0
2
ɇɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 2
20
20.1
3
Ƀɬɪɩɦɨɣɭɠɦɷ ɋɩɜɩɭ ɮɧɠɠɭ ɪɠɫɠɧɠɴɛɭɷɬɺ ɪɩ ɦɛɜɣɫɣɨɭɮ,
ɨɛɲɠɫɲɠɨɨɩɧɮ ɨɛ ɪɦɩɬɥɩɬɭɣ, ɫɛɢɜɣɭɩɤ ɨɛ ɥɦɠɭɥɣ. Ɉɣɡɠ
ɪɫɣɝɠɟɠɨɩ ɩɪɣɬɛɨɣɠ ɋɩɜɩɭɛ.
Ɏ ɋɩɜɩɭɛ ɠɬɭɷ ɲɠɭɶɫɠ ɥɩɧɛɨɟɶ ɪɠɫɠɧɠɴɠɨɣɺ:
ɝɝɠɫɰ
ɝɨɣɢ
ɝɦɠɝɩ
ɝɪɫɛɝɩ
Ɋɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɦɹɜɩɤ ɣɢ ɸɭɣɰ ɥɩɧɛɨɟ ɋɩɜɩɭ ɪɠɫɠɧɠɴɛɠɭɬɺ
ɨɛ ɩɟɨɮ ɥɦɠɭɥɮ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɠɨɨɩ: ɝɝɠɫɰ ĺ, ɝɨɣɢ ļ, ɝɦɠɝɩ Ĺ,
ɝɪɫɛɝɩ Ļ.
ɇɠɡɟɮ ɬɩɬɠɟɨɣɧɣ (ɪɩ ɬɭɩɫɩɨɛɧ) ɥɦɠɭɥɛɧɣ ɧɩɡɠɭ ɬɭɩɺɭɷ
ɬɭɠɨɛ, ɲɠɫɠɢ ɥɩɭɩɫɮɹ ɋɩɜɩɭ ɪɫɩɤɭɣ ɨɠ ɧɩɡɠɭ. ɀɬɦɣ ɋɩɜɩɭ
ɪɩɦɮɲɣɭ ɥɩɧɛɨɟɮ ɪɠɫɠɟɝɣɡɠɨɣɺ ɲɠɫɠɢ ɬɭɠɨɮ, ɭɩ ɩɨ
ɫɛɢɫɮɳɣɭɬɺ.
ɒɠɭɶɫɠ ɥɩɧɛɨɟɶ ɪɫɩɝɠɫɺɹɭ ɣɬɭɣɨɨɩɬɭɷ ɮɬɦɩɝɣɺ ɩɭɬɮɭɬɭɝɣɺ
ɬɭɠɨɶ ɮ ɥɛɡɟɩɤ ɬɭɩɫɩɨɶ ɭɩɤ ɥɦɠɭɥɣ, ɞɟɠ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ ɋɩɜɩɭ:
ɬɝɠɫɰɮ ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɨɣɢɮ ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɦɠɝɛ ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɪɫɛɝɛ ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɘɭɣ ɥɩɧɛɨɟɶ ɧɩɡɨɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɝɧɠɬɭɠ ɬ ɮɬɦɩɝɣɠɧ «eɬɦɣ»,
ɣɧɠɹɴɣɧ ɬɦɠɟɮɹɴɣɤ ɝɣɟ:
ɠɬɦɣ <ɮɬɦɩɝɣɠ> ɭɩ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ
ɝɬɠ
«Ɋɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ» – ɸɭɩ ɩɟɨɛ ɣɦɣ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ
ɦɹɜɶɰ ɥɩɧɛɨɟ, ɝɶɪɩɦɨɺɠɧɶɰ ɋɩɜɩɭɩɧ. Ɉɛɪɫɣɧɠɫ, ɟɦɺ
ɪɠɫɠɟɝɣɡɠɨɣɺ ɨɛ ɩɟɨɮ ɥɦɠɭɥɮ ɝɪɫɛɝɩ, ɠɬɦɣ ɬɪɫɛɝɛ ɨɠɭ
ɬɭɠɨɥɣ, ɧɩɡɨɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɭɛɥɩɤ ɛɦɞɩɫɣɭɧ:
ɠɬɦɣ ɬɪɫɛɝɛ ɬɝɩɜɩɟɨɩ ɭɩ
ɝɪɫɛɝɩ
ɝɬɠ
Ƚ ɩɟɨɩɧ ɮɬɦɩɝɣɣ ɧɩɡɨɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ ɥɩɧɛɨɟ,
ɪɫɣɧɠɨɺɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɠ ɬɝɺɢɥɣ ɣ, ɣɦɣ, ɨɠ, ɨɛɪɫɣɧɠɫ:
ɠɬɦɣ (ɬɪɫɛɝɛ ɬɝɩɜɩɟɨɩ) ɣ (ɨɠ ɬɨɣɢɮ ɬɝɩɜɩɟɨɩ) ɭɩ
ɝɪɫɛɝɩ
ɝɬɠ
ȿɦɺ ɪɩɝɭɩɫɠɨɣɺ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɣ ɥɩɧɛɨɟ ɧɩɡɨɩ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɱɣɥɦ «ɪɩɥɛ», ɣɧɠɹɴɣɤ ɬɦɠɟɮɹɴɣɤ ɝɣɟ:
ɨɱ ɪɩɥɛ < ɮɬɦɩɝɣɠ >
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ
ɥɱ
Ɉɛɪɫɣɧɠɫ, ɟɦɺ ɟɝɣɡɠɨɣɺ ɝɪɫɛɝɩ, ɪɩɥɛ ɸɭɩ ɝɩɢɧɩɡɨɩ, ɧɩɡɨɩ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɬɦɠɟɮɹɴɣɤ ɛɦɞɩɫɣɭɧ:
ɨɱ ɪɩɥɛ ɬɪɫɛɝɛ ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɝɪɫɛɝɩ
ɥɱ
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 2
4
ɍɛɥɡɠ ɮ ɋɩɜɩɭɛ ɠɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟɛ ɢɛɥɫɛɬɣɭɷ, ɢɛɥɫɛɳɣɝɛɹɴɛɺ
ɥɦɠɭɥɮ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɤ ɋɩɜɩɭ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ ɝ ɨɛɬɭɩɺɴɣɤ ɧɩɧɠɨɭ.
Ƚɶɪɩɦɨɣɭɠ ɢɛɟɛɨɣɠ.
Ɉɛ ɜɠɬɥɩɨɠɲɨɩɧ ɪɩɦɠ ɣɧɠɠɭɬɺ ɮɥɛɢɛɨɨɩɠ ɫɛɬɪɩɦɩɡɠɨɣɠ ɬɭɠɨ
(ɬɧ. ɫɣɬɮɨɩɥ) . Ʌɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɭɮɪɠɨɠɤ (ɣɢɞɣɜɩɝ ɬɭɠɨɶ) ɧɩɡɠɭ
ɜɶɭɷ ɦɹɜɶɧ. Ʌɛɡɟɛɺ ɬɭɮɪɠɨɷ ɣɧɠɠɭ 2 ɥɦɠɭɥɣ ɪɩ ɞɩɫɣɢɩɨɭɛɦɣ
ɣ 2 ɥɦɠɭɥɣ ɪɩ ɝɠɫɭɣɥɛɦɣ. ɋɩɜɩɭ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ ɨɛ ɥɫɛɤɨɠɤ ɥɦɠɭɥɠ
ɨɛɟ ɨɣɡɨɠɤ ɞɩɫɣɢɩɨɭɛɦɷɨɩɤ ɬɭɠɨɩɤ, ɝɠɫɰɨɺɺ ɞɩɫɣɢɩɨɭɛɦɷɨɛɺ
ɬɭɠɨɛ ɮɰɩɟɣɭ ɜɠɬɥɩɨɠɲɨɩ ɝɪɫɛɝɩ (ɬɧ. ɫɣɬɮɨɩɥ) .
Ɉɛ ɫɣɬɮɨɥɠ ɮɥɛɢɛɨ ɩɟɣɨ ɣɢ ɝɩɢɧɩɡɨɶɰ ɬɪɩɬɩɜɩɝ
ɫɛɬɪɩɦɩɡɠɨɣɺ ɬɭɠɨ ɣ ɋɩɜɩɭɛ (ɋɩɜɩɭ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨ ɜɮɥɝɩɤ «ɋ») .
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 2
20.2
5
Ɉɛɪɣɳɣɭɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ ɝ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɣ ɱɠɦɶɰ
ɲɣɬɠɦ ɨɛɰɩɟɣɭ ɬɮɧɧɮ ɲɣɬɠɦ, ɥɫɛɭɨɶɰ 7, ɝ ɟɣɛɪɛɢɩɨɠ ɩɭ 6 ɟɩ
80. Ɋɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɩɦɮɲɛɠɭ ɨɛ ɝɰɩɟ ɱɠɦɶɠ ɲɣɬɦɛ, ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ
ɝɝɠɟɻɨɨɶɰ ɲɣɬɠɦ ɨɠɣɢɝɠɬɭɨɩ, ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɲɣɬɠɦ
ɢɛɥɛɨɲɣɝɛɠɭɬɺ ɲɣɬɦɩɧ 0 (0 – ɪɫɣɢɨɛɥ ɩɥɩɨɲɛɨɣɺ ɝɝɩɟɛ, ɨɠ
ɝɰɩɟɣɭ ɝ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ) .
Ʌɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɲɣɬɠɦ ɨɠ ɪɫɠɝɶɳɛɠɭ 1000. Ƚɝɠɟɻɨɨɶɠ ɲɣɬɦɛ ɪɩ
ɧɩɟɮɦɹ ɨɠ ɪɫɠɝɶɳɛɹɭ 30000.
Ɋɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɩɦɡɨɛ ɝɶɝɠɬɭɣ ɩɟɨɩ ɲɣɬɦɩ: ɬɮɧɧɮ ɲɣɬɠɦ,
ɥɫɛɭɨɶɰ 7 ɝ ɟɣɛɪɛɢɩɨɠ ɩɭ 6 ɟɩ 80.
Ƚɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ
Ƚɶɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ
14
–7
14
84
0
Ɉɛɪɣɳɣɭɠ ɟɦɺ ɋɩɜɩɭɛ ɛɦɞɩɫɣɭɧ, ɢɛɥɫɛɳɣɝɛɹɴɣɤ ɥɦɠɭɥɣ,
ɫɛɬɪɩɦɩɡɠɨɨɶɠ ɪɩɟ ɞɩɫɣɢɩɨɭɛɦɷɨɩɤ ɲɛɬɭɷɹ ɬɭɮɪɠɨɠɤ. ɋɩɜɩɭ
ɟɩɦɡɠɨ ɢɛɥɫɛɬɣɭɷ ɭɩɦɷɥɩ ɥɦɠɭɥɣ, ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɨɶɠ ɨɛ ɫɣɬɮɨɥɠ.
Ʌɩɨɠɲɨɩɠ ɫɛɬɪɩɦɩɡɠɨɣɠ ɋɩɜɩɭɛ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɶɧ.
Ȼɦɞɩɫɣɭɧ ɟɩɦɡɠɨ ɫɠɳɛɭɷ ɢɛɟɛɲɮ ɟɦɺ ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɩɞɩ ɫɛɢɧɠɫɛ
ɪɩɦɺ. Ɋɫɣ ɣɬɪɩɦɨɠɨɣɣ ɛɦɞɩɫɣɭɧɛ ɋɩɜɩɭ ɨɠ ɟɩɦɡɠɨ
ɫɛɢɫɮɳɣɭɷɬɺ.
Ȼɦɞɩɫɣɭɧ ɨɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɭɠɥɬɭɩɝɩɧ ɫɠɟɛɥɭɩɫɠ ɣ ɬɩɰɫɛɨɣɭɠ ɝ
ɭɠɥɬɭɩɝɩɧ ɯɛɤɦɠ.
Ɉɛɢɝɛɨɣɠ ɯɛɤɦɛ ɣ ɥɛɭɛɦɩɞ ɟɦɺ ɬɩɰɫɛɨɠɨɣɺ Ƚɛɧ ɬɩɩɜɴɛɭ
ɩɫɞɛɨɣɢɛɭɩɫɶ ɸɥɢɛɧɠɨɛ.
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 2
6
ɋɠɳɠɨɣɠ ɢɛɟɛɨɣɺ 20.1
Ʌɩɧɛɨɟɶ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɜɮɟɠɧ ɢɛɪɣɬɶɝɛɭɷ ɡɣɫɨɶɧ ɳɫɣɯɭɩɧ, ɛ ɥɩɧɧɠɨɭɛɫɣɣ,
ɪɩɺɬɨɺɹɴɣɠ ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɣ ɨɠ ɺɝɦɺɹɴɣɠɬɺ ɠɞɩ ɲɛɬɭɷɹ, – ɥɮɫɬɣɝɩɧ. Ɉɛɲɛɦɩ
ɥɩɧɧɠɨɭɛɫɣɺ ɜɮɟɠɧ ɩɜɩɢɨɛɲɛɭɷ ɬɣɧɝɩɦɩɧ «|».
| Ɉɛɯɨɞɢɦ ɧɢɠɧɸɸ ɫɬɟɧɭ, ɞɨɯɨɞɢɦ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ,
ɜɥɟɜɨ
ɜɧɢɡ
ɜɩɪɚɜɨ
ɜɩɪɚɜɨ
ɜɩɪɚɜɨ
| Ɉɛɯɨɞɢɦ ɜɫɟ ɫɬɭɩɟɧɢ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɡɚɤɪɚɲɢɜɚɹ ɧɭɠɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ,
ɧɰ ɩɨɤɚ ɫɜɟɪɯɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨ
ɜɜɟɪɯ
ɜɜɟɪɯ
ɡɚɤɪɚɫɢɬɶ
ɜɩɪɚɜɨ
ɡɚɤɪɚɫɢɬɶ
ɜɩɪɚɜɨ
ɤɰ
Ƚɩɢɧɩɡɨɶ ɣ ɟɫɮɞɣɠ ɝɛɫɣɛɨɭɶ ɫɠɳɠɨɣɺ.
Ɏɥɛɢɛɨɣɺ ɪɩ ɩɱɠɨɣɝɛɨɣɹ
ȼɛɦɦɶ
ɂɛɪɣɬɛɨ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɤ ɛɦɞɩɫɣɭɧ, ɨɠ ɪɫɣɝɩɟɺɴɣɤ ɥ ɮɨɣɲɭɩɡɠɨɣɹ
2
ɋɩɜɩɭɛ, ɪɩɦɨɩɬɭɷɹ ɫɠɳɛɹɴɣɤ ɪɩɬɭɛɝɦɠɨɨɮɹ ɢɛɟɛɲɮ. ȿɩɪɮɬɥɛɠɭɬɺ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɠ ɣɨɩɞɩ ɬɣɨɭɛɥɬɣɬɛ ɣɨɬɭɫɮɥɱɣɤ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ, ɜɩɦɠɠ
ɪɫɣɝɶɲɨɩɞɩ ɮɲɛɴɣɧɬɺ
Ȼɦɞɩɫɣɭɧ ɝ ɱɠɦɩɧ ɢɛɪɣɬɛɨ ɝɠɫɨɩ, ɨɩ ɧɩɡɠɭ ɬɩɟɠɫɡɛɭɷ ɩɟɨɮ ɩɳɣɜɥɮ.
1
Ɋɫɣɧɠɫɶ ɩɳɣɜɩɥ:
1) ɋɩɜɩɭ ɢɛɥɫɛɳɣɝɛɠɭ ɩɟɨɮ ɣɦɣ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ ɦɣɳɨɣɰ ɥɦɠɭɩɥ;
2) ɋɩɜɩɭ ɨɠ ɢɛɥɫɛɳɣɝɛɠɭ ɩɟɨɮ ɣɢ ɥɦɠɭɩɥ
ɂɛɟɛɨɣɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɩ ɨɠɝɠɫɨɩ, ɣɦɣ ɝɩɢɧɩɡɨɶɰ ɩɳɣɜɩɥ ɝ ɛɦɞɩɫɣɭɧɠ
0
ɜɩɦɷɳɠ ɩɟɨɩɤ
2
ɇɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 9 ɥɦɛɬɬ. Ƚɛɫɣɛɨɭ 2
7
ɋɠɳɠɨɣɠ ɢɛɟɛɨɣɺ 20.2
ɋɠɳɠɨɣɠɧ
ɺɝɦɺɠɭɬɺ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ,
ɢɛɪɣɬɛɨɨɛɺ
ɨɛ
ɦɹɜɩɧ
ɺɢɶɥɠ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ. Ɋɫɣɧɠɫ ɝɠɫɨɩɞɩ ɫɠɳɠɨɣɺ, ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɞɩ ɨɛ ɺɢɶɥɠ Ɋɛɬɥɛɦɷ:
var a, s : integer;
begin
s := 0;
readln(a);
while a<>0 do begin
if (a mod 7=0) and (a > 6) and (a < 80) then
begin
s := s + a;
end;
readln(a);
end;
writeln(s)
end.
Ƚɩɢɧɩɡɨɶ ɣ ɟɫɮɞɣɠ ɝɛɫɣɛɨɭɶ ɫɠɳɠɨɣɺ.
ȿɦɺ ɪɫɩɝɠɫɥɣ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɬɭɣ ɫɛɜɩɭɶ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ
ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ ɭɠɬɭɶ:
Ƚɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ
-7
14
35
84
0
7
14
0
5
100
0
Ƚɶɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ
49
21
0
Ɏɥɛɢɛɨɣɺ ɪɩ ɩɱɠɨɣɝɛɨɣɹ
ȼɛɦɦɶ
Ɋɫɠɟɦɩɡɠɨɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɛɺ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ, ɫɛɜɩɭɛɹɴɛɺ ɝɠɫɨɩ ɨɛ ɝɬɠɰ
ɪɫɣɝɠɟɠɨɨɶɰ ɝɶɳɠ ɭɠɬɭɛɰ. Ɋɫɩɞɫɛɧɧɛ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɢɛɪɣɬɛɨɛ ɨɛ
2
ɦɹɜɩɧ ɺɢɶɥɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ
Ɋɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɶɟɛɻɭ ɨɠɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɨɛ ɩɟɨɩɧ ɣɢ ɭɠɬɭɩɝ
1
Ɋɫɩɞɫɛɧɧɛ ɨɠ ɫɛɜɩɭɛɠɭ ɣɦɣ ɝɶɟɛɻɭ ɨɠɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɨɛ 2 ɣ ɜɩɦɠɠ
0
ɭɠɬɭɛɰ
2
ɇɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ
© ɇɃɉɉ 2012 ɞ. Ɋɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ Ƀɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɇɃɉɉ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Информатика. 9 класс. Вариант 1
1
Информатика. 9 класс. Вариант 2
Ответы к заданиям
Ответы к заданиям
№ задания
1
2.
3.
4
5
6.
7
8.
9.
Ответ
2
1
2
4
4
3
ХО
15
56
№ задания
10.
11
12.
13
14
15.
16
17
18.
1
Ответ
3
8
5
3
22121
80
ПБОВВ
БВАГЖДЕ
ГВАБ
© МИОО 2012 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена
№ задания
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ответ
3
4
1
2
3
2
КУ
30
26
№ задания
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ответ
9
6
4
5
22122
360
МИЛМГД
ВАДГБЕЖ
АБГВ
© МИОО 2012 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена
Автор
megrebin
Документ
Категория
Информатика и программирование
Просмотров
9
Размер файла
443 Кб
Теги
tr12inf94krit
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа