close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

tr12inf114

код для вставкиСкачать
 © МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. 4 18 2012 11 !"## sch1457
$ 1 ( ). . . Информатика. 11 класс. Вариант 1 sch1457
© МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. 2
4 (240 !). $
3 , '() 32 . 1 2 !
+ 1,5 (90 !). 3 – 2,5 (150 !) /+ 1 ' 13 . '! 0 4 , ) + + /+ 2 15 ( ' + !+ + ) /+ 3 4 . 1 ) + ! + 2
34$ 0 5 1!
+
6
, +
!
. 7 2 '
++ . 8(
29
, !! !+ . :
!
+ , 1 !
, !5 + !, )
!0(
!. 3 ! 2 , '
!+ !(
. ;, !
, !!0. 7
+ + ' +9
+ +9
. ! Информатика. 11 класс. Вариант 1 3 © МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. В экзаменационных заданиях используются следующие соглашения: 1. Обозначения для логических связок (операций): a) отрицание (инверсия, логическое НЕ) обозначается ¬ (например, ¬А); b
.) конъюнкция (логическое умножение, логическое И) обозначается /\ (например, А /\ В) либо & (например, А & В); c
.
) дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ) обозначается \/ (например, А \/ В) либо | (например, А | В); d) следование (импликация) обозначается → (например, А → В); e) тождество обозначается ≡ (например A ≡ B). Выражение А ≡ В истинно тогда и только тогда, когда значения А и В совпадают (либо они оба истинны, либо они оба ложны); f
.
) символ 1 используется для обозначения истины (истинного высказывания); символ 0 для обозначения лжи (ложного высказывания). 2. Два логических выражения, содержащих переменные, называются равносильными (эквивалентными), если значения этих выражений совпадают при любых значениях переменных. Так, выражения А → В и (¬А) \/ В равносильны, а А \/ В и А /\ В нет (значения выражений разные, например, при А = 1, В = 0) 3. Приоритеты логических операций: инверсия (отрицание), конъюнкция (логическое умножение), дизъюнкция (логическое сложение), импликация (следование). Таким образом, ¬А /\ В \/ С /\ D совпадает с ((¬А) /\ В) \/ (С /\ D). Возможна запись А /\ В /\ С вместо (А /\ В) /\ С. То же относится и к дизъюнкции: возможна запись А \/ В \/ С вместо (А \/ В) \/ С. 4. Везде в задачах 1Кбайт = 1024 байт; 1Мбайт = 1024 Кбайт. Информатика. 11 класс. Вариант 1 4
© МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. Часть 1 При выполнении заданий этой части из четырех предложенных вам вариантов выберите один верный. В бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1А13) поставьте знак «X» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. Сколько значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 514? 1
.
)
6 2
)
2 3
.
)
8 4
)
4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, Z построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.) A B C D E F Z A 3 57 B 3 5 7 17 C 5 3 D 7 3 2 E 17 2 2 6 F 2 3 Z 57 6 3 Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Z (при условии, что передвигаться можно только по построенным дорогам). 1
)
14 2
.
)
17 3
)
24 4
)
57 Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 F 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 Каким выражением может быть F? 1.) x1/\ ¬x2 /\x3 /\ x4 /\x5 /\ x6 /\ ¬x7 2.) x1 \/ ¬x2 \/ ¬x3 \/ x4 \/ ¬x5 \/ x6 \/ x7 3.) x1 \/ ¬x2 \/ x3 \/ ¬x4 \/ ¬x5 \/ x6 \/ ¬x7 4) x1/\ ¬x2 /\x3 /\ x4 /\ ¬x5 /\ ¬x6 /\x7 A1 A2 A3 ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 15
A4 ɦɺ ɞɫɮɪɪɩɝɶɰ ɩɪɠɫɛɱɣɤ ɬ ɯɛɤɦɛɧɣ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭɬɺ ɧɛɬɥɣ ɣɧɻɨ
ɯɛɤɦɩɝ. ɛɬɥɛ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɺɠɭ ɬɩɜɩɤ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɜɮɥɝ, ɱɣɯɫ ɣ
ɪɫɩɲɣɰ ɟɩɪɮɬɭɣɧɶɰ ɝ ɣɧɠɨɛɰ ɯɛɤɦɩɝ ɬɣɧɝɩɦɩɝ, ɝ ɥɩɭɩɫɶɰ ɭɛɥɡɠ
ɧɩɞɮɭ ɝɬɭɫɠɲɛɭɷɬɺ ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ ɬɣɧɝɩɦɶ.
ɣɧɝɩɦ «?» (ɝɩɪɫɩɬɣɭɠɦɷɨɶɤ ɢɨɛɥ) ɩɢɨɛɲɛɠɭ ɫɩɝɨɩ ɩɟɣɨ
ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɶɤ ɬɣɧɝɩɦ.
ɣɧɝɩɦ «*» (ɢɝɠɢɟɩɲɥɛ) ɩɢɨɛɲɛɠɭ ɦɹɜɮɹ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɬɣɧɝɩɦɩɝ
ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɩɤ ɟɦɣɨɶ, ɝ ɭɩɧ ɲɣɬɦɠ «*» ɧɩɡɠɭ ɢɛɟɛɝɛɭɷ ɣ ɪɮɬɭɮɹ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ.
ɥɛɭɛɦɩɞɠ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ 6 ɯɛɤɦɩɝ:
aris.xls
cristi.xlsx
prisma.xls
prisma.xml
risotto.xlsx
tristan.xls
aris.xls
cristi.xlsx
prisma.xls
tristan.xls
1) ?ris*.xls
2) ?ris*.xls*
3) *ris*.xls*
4) ?ris*.x*
A5 ɝɭɩɧɛɭ ɪɩɦɮɲɛɠɭ ɨɛ ɝɰɩɟ ɲɠɭɶɫɻɰɢɨɛɲɨɩɠ ɝɩɬɷɧɠɫɣɲɨɩɠ ɲɣɬɦɩ. ɩ
ɸɭɩɧɮ ɲɣɬɦɮ ɬɭɫɩɣɭɬɺ ɨɩɝɩɠ ɲɣɬɦɩ ɪɩ ɬɦɠɟɮɹɴɣɧ ɪɫɛɝɣɦɛɧ.
1. ɥɦɛɟɶɝɛɹɭɬɺ ɪɠɫɝɛɺ ɣ ɝɭɩɫɛɺ, ɛ ɭɛɥɡɠ ɭɫɠɭɷɺ ɣ ɲɠɭɝɻɫɭɛɺ ɱɣɯɫɶ.
2. ɩɦɮɲɠɨɨɶɠ ɟɝɛ ɲɣɬɦɛ ɢɛɪɣɬɶɝɛɹɭɬɺ ɟɫɮɞ ɢɛ ɟɫɮɞɩɧ ɝ ɪɩɫɺɟɥɠ
ɝɩɢɫɛɬɭɛɨɣɺ (ɜɠɢ ɫɛɢɟɠɦɣɭɠɦɠɤ).
ɫɣɧɠɫ. ɬɰɩɟɨɩɠ ɣɬɰɩɟɨɩɠ ɲɣɬɦɩ: 4571. ɮɧɧɶ: 4+5 = 11; 7+1 = 10.
ɠɢɮɦɷɭɛɭ: 1011.
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɥɛɥɩɠ ɣɢ ɬɦɠɟɮɹɴɣɰ ɲɣɬɠɦ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɩɧ
ɫɛɜɩɭɶ ɛɝɭɩɧɛɭɛ.
1) 911
2) 1213
3) 1411
4) 1517
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɪɩ ɥɛɥɩɤ ɣɢ ɧɛɬɩɥ ɣɢ ɥɛɭɛɦɩɞɛ ɜɮɟɠɭ ɩɭɩɜɫɛɨɛ ɮɥɛɢɛɨɨɛɺ
ɞɫɮɪɪɛ ɯɛɤɦɩɝ:
ɛɜɦɣɱɛ 1
IDɛɧɣɦɣɺ_..ɩɦ
1686ɶɳɩɝɠɱ ..
1616ɶɳɩɝɠɱ ..
1772ɶɳɩɝɠɱ ..
1582ɠɨɠɱ ..
1620ɣɥɛɨɷ ..
1601ɛɦɛɟɢɠ ..
1595ɩɫɩɜɩɲɥɛ ..
1627ɫɣɥ ..
1654ɫɣɥ ..
1583ɫɣɥ ..
1733ɫɣɥ ..
1711ɫɣɥ ..
1742ɮɰɛ ..
1648ɛɨɠɝɬɥɛɺ ..
1757ɫɩɠɥɮɫɩɝɛ ..
1665ɐɩɧɲɣɥ ..
………
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 16
A6 ɯɫɛɞɧɠɨɭɠ ɜɛɢɶ ɟɛɨɨɶɰ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨɶ ɬɝɠɟɠɨɣɺ ɩ ɫɩɟɬɭɝɠɨɨɶɰ
ɩɭɨɩɳɠɨɣɺɰ. ɛ ɩɬɨɩɝɛɨɣɣ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ ɩɪɫɠɟɠɦɣɭɠ,
ɬɥɩɦɷɥɩ ɝɬɠɞɩ ɝɨɮɥɩɝ ɣ ɝɨɮɲɠɥ ɠɬɭɷ ɮ ɫɣɥɛ ..
ɛɜɦɣɱɛ 2
ID_ɩɟɣɭɠɦɺID_ɠɜɻɨɥɛ
15821627
15821654
15831627
15831654
16271595
16271757
16271772
16541711
16541733
16651711
16651733
16861595
16861757
16861772
17421616
17421648
……
1) 5
2) 2
3) 3
4) 6
A7 ɺɲɠɤɥɠ A3 ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɩɤ ɭɛɜɦɣɱɶ ɢɛɪɣɬɛɨɛ ɯɩɫɧɮɦɛ =B$23-$B32.
ɛɥɩɤ ɝɣɟ ɪɫɣɩɜɫɠɭɻɭ ɯɩɫɧɮɦɛ, ɪɩɬɦɠ ɭɩɞɩ ɥɛɥ ɺɲɠɤɥɮ A3 ɬɥɩɪɣɫɮɹɭ
ɝ ɺɲɠɤɥɮ C5?
ɫɣɧɠɲɛɨɣɠ: ɢɨɛɥ $ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭɬɺ ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɛɜɬɩɦɹɭɨɩɤ
ɛɟɫɠɬɛɱɣɣ.
1) =B$23-$B32
2) =D$25-$D34
3) =D$23-$B34
4) =B$25-$D32
A8 ɫɩɣɢɝɩɟɣɦɛɬɷ ɟɝɮɰɥɛɨɛɦɷɨɛɺ (ɬɭɠɫɠɩ) ɢɝɮɥɩɢɛɪɣɬɷ ɬ ɲɛɬɭɩɭɩɤ
ɟɣɬɥɫɠɭɣɢɛɱɣɣ 16 ɥɱ ɣ 24-ɜɣɭɨɶɧ ɫɛɢɫɠɳɠɨɣɠɧ. ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɜɶɦ
ɪɩɦɮɲɠɨ ɯɛɤɦ ɫɛɢɧɠɫɩɧ 30 ɜɛɤɭ, ɬɡɛɭɣɠ ɟɛɨɨɶɰ ɨɠ ɪɫɩɣɢɝɩɟɣɦɩɬɷ.
ɛɥɛɺ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɝɠɦɣɲɣɨ ɨɛɣɜɩɦɠɠ ɜɦɣɢɥɛ ɥ ɝɫɠɧɠɨɣ,
ɝ ɭɠɲɠɨɣɠ ɥɩɭɩɫɩɞɩ ɪɫɩɝɩɟɣɦɛɬɷ ɢɛɪɣɬɷ?
1) 2 ɧɣɨ
2) 5 ɧɣɨ
3) 10 ɧɣɨ
4) 15 ɧɣɨ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 17
A9 ɦɺ ɥɩɟɣɫɩɝɛɨɣɺ ɨɠɥɩɭɩɫɩɤ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɣ, ɬɩɬɭɩɺɴɠɤ ɣɢ ɜɮɥɝ
, , , ɣ , ɫɠɳɣɦɣ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɨɠɫɛɝɨɩɧɠɫɨɶɤ ɟɝɩɣɲɨɶɤ ɥɩɟ,
ɪɩɢɝɩɦɺɹɴɣɤ ɩɟɨɩɢɨɛɲɨɩ ɟɠɥɩɟɣɫɩɝɛɭɷ ɟɝɩɣɲɨɮɹ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛ-
ɭɠɦɷɨɩɬɭɷ, ɪɩɺɝɦɺɹɴɮɹɬɺ ɨɛ ɪɫɣɻɧɨɩɤ ɬɭɩɫɩɨɠ ɥɛɨɛɦɛ ɬɝɺɢɣ. ɦɺ
ɜɮɥɝ , , ɣ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɦɣ ɭɛɥɣɠ ɥɩɟɩɝɶɠ ɬɦɩɝɛ: – 100, – 101,
– 111, – 110.
ɥɛɡɣɭɠ, ɥɛɥɣɧ ɥɩɟɩɝɶɧ ɬɦɩɝɩɧ ɣɢ ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ
ɢɛɥɩɟɣɫɩɝɛɨɛ ɜɮɥɝɛ .
ɩɟ ɟɩɦɡɠɨ ɮɟɩɝɦɠɭɝɩɫɺɭɷ ɬɝɩɤɬɭɝɮ ɩɟɨɩɢɨɛɲɨɩɞɩ ɟɠɥɩɟɣɫɩɝɛɨɣɺ.
ɬɦɣ ɧɩɡɨɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɜɩɦɠɠ ɩɟɨɩɞɩ ɥɩɟɩɝɩɞɩ ɬɦɩɝɛ, ɮɥɛɡɣɭɠ
ɥɫɛɭɲɛɤɳɠɠ ɣɢ ɨɣɰ.
1) 000
2) 01
3) 10
4) 11
A10 ɣɡɠ ɪɫɣɝɠɟɠɨɶ ɣɧɠɨɛ ɣ ɯɛɧɣɦɣɣ ɲɠɭɶɫɻɰ ɮɲɛɬɭɨɣɥɩɝ
ɬɩɫɠɝɨɩɝɛɨɣɤ. ɥɛɡɣɭɠ ɮɲɛɬɭɨɣɥɛ, ɲɷɣ ɣɧɺ ɣ ɯɛɧɣɦɣɺ ɮɟɩɝɦɠɭɝɩɫɺɹɭ ɭɛɥɩɧɮ ɮɬɦɩɝɣɹ:
(ɪɠɫɝɛɺ ɜɮɥɝɛ ɣɧɠɨɣ ɬɩɞɦɛɬɨɛɺ Ļ ɪɩɬɦɠɟɨɺɺ ɜɮɥɝɛ ɣɧɠɨɣ ɬɩɞɦɛɬɨɛɺ) /\
(ɪɩɬɦɠɟɨɺɺ ɜɮɥɝɛ ɯɛɧɣɦɣɣ ɬɩɞɦɛɬɨɛɺ Ļ ɪɠɫɝɛɺ ɜɮɥɝɛ ɯɛɧɣɦɣɣ
ɬɩɞɦɛɬɨɛɺ) ɬɦɣ ɭɛɥɣɰ ɮɲɛɬɭɨɣɥɩɝ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ, ɮɥɛɡɣɭɠ ɭɩɞɩ ɣɢ ɨɣɰ, ɮ ɥɩɭɩɫɩɞɩ
ɬɛɧɛɺ ɟɦɣɨɨɛɺ ɯɛɧɣɦɣɺ.
1) 2) ɚ ɐ
3) 4) ɚ
A11 ɫɣ ɫɠɞɣɬɭɫɛɱɣɣ ɝ ɥɩɧɪɷɹɭɠɫɨɩɤ ɬɣɬɭɠɧɠ ɥɛɡɟɩɧɮ ɪɩɦɷɢɩɝɛɭɠɦɹ
ɝɶɟɛɻɭɬɺ ɪɛɫɩɦɷ, ɬɩɬɭɩɺɴɣɤ ɣɢ 11 ɬɣɧɝɩɦɩɝ ɣ ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɤ ɭɩɦɷɥɩ
ɬɣɧɝɩɦɶ , , , ɘ, ɖ. ɛɡɟɶɤ ɭɛɥɩɤ ɪɛɫɩɦɷ ɝ ɥɩɧɪɷɹɭɠɫɨɩɤ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ ɧɣɨɣɧɛɦɷɨɩ ɝɩɢɧɩɡɨɶɧ ɣ ɩɟɣɨɛɥɩɝɶɧ
ɱɠɦɶɧ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩɧ ɜɛɤɭ (ɪɫɣ ɸɭɩɧ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭ ɪɩɬɣɧɝɩɦɷɨɩɠ
ɥɩɟɣɫɩɝɛɨɣɠ ɣ ɝɬɠ ɬɣɧɝɩɦɶ ɥɩɟɣɫɮɹɭɬɺ ɩɟɣɨɛɥɩɝɶɧ ɣ ɧɣɨɣɧɛɦɷɨɩ
ɝɩɢɧɩɡɨɶɧ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩɧ ɜɣɭ).
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɩɜɵɻɧ ɪɛɧɺɭɣ, ɩɭɝɩɟɣɧɶɤ ɸɭɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɩɤ ɟɦɺ ɢɛɪɣɬɣ
40 ɪɛɫɩɦɠɤ.
1) 160 ɜɛɤɭ
2) 200 ɜɛɤɭ
3) 240 ɜɛɤɭ
4) 280 ɜɛɤɭ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 18
A12 ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɩɪɣɬɛɨ ɩɟɨɩɧɠɫɨɶɤ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ ɬ ɣɨɟɠɥɬɛɧɣ
ɩɭ 0 ɟɩ 10. ɣɡɠ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨ ɢɛɪɣɬɛɨɨɶɤ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɩɟɨɩɤ ɣ ɭɩɤ ɡɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ,
ɩɜɫɛɜɛɭɶɝɛɹɴɠɤ ɟɛɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ:
ɠɤɬɣɥ
s = 0
n = 10
FOR i = 1 TO n
s = s+A(i)-A(i-1)
NEXT i
ɛɬɥɛɦɷ
s:=0;
n:=10;
for i:=1 to n do begin
s:=s+A[i]-A[i-1];
end;
ɣ
s = 0;
n=10;
for (i = 1; i <= n; i++)
s=s+A[i]-A[i-1];
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
s:=0
n:=10
ɧɰ ɞɥɹ i ɨɬ 1 ɞɨ n
s:=s+A[i]-A[i-1]
ɤɰ
ɨɛɲɛɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɸɭɩɞɩ ɯɫɛɞɧɠɨɭɛ ɝ ɧɛɬɬɣɝɠ ɨɛɰɩɟɣɦɣɬɷ ɲɣɬɦɛ 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ɭ.ɠ. A[0]=0, A[1]=1 ɣ ɭ.ɟ. ɒɠɧɮ ɜɮɟɠɭ ɫɛɝɨɩ
ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɩɤ s ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɟɛɨɨɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ?
1) 55
2) 11
3) 10
4) 5
A13 ɣɬɭɠɧɛ ɥɩɧɛɨɟ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ , «ɡɣɝɮɴɠɞɩ» ɝ ɪɫɺɧɩɮɞɩɦɷɨɩɧ
ɦɛɜɣɫɣɨɭɠ ɨɛ ɥɦɠɭɲɛɭɩɤ ɪɦɩɬɥɩɬɭɣ, ɬɩɬɭɩɣɭ ɣɢ 8 ɥɩɧɛɨɟ. ɒɠɭɶɫɠ
ɥɩɧɛɨɟɶ – ɸɭɩ ɥɩɧɛɨɟɶ-ɪɫɣɥɛɢɶ:
ɝɝɠɫɰɝɨɣɢɝɦɠɝɩɝɪɫɛɝɩ
ɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɦɹɜɩɤ ɣɢ ɸɭɣɰ ɥɩɧɛɨɟ ɪɠɫɠɧɠɴɛɠɭɬɺ ɨɛ
ɩɟɨɮ ɥɦɠɭɥɮ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɠɨɨɩ: ɝɝɠɫɰ ĺ, ɝɨɣɢ ļ, ɝɦɠɝɩ Ĺ, ɝɪɫɛɝɩ Ļ.
ɒɠɭɶɫɠ ɥɩɧɛɨɟɶ ɪɫɩɝɠɫɺɹɭ ɣɬɭɣɨɨɩɬɭɷ ɮɬɦɩɝɣɺ ɩɭɬɮɭɬɭɝɣɺ ɬɭɠɨɶ
ɮ ɥɛɡɟɩɤ ɬɭɩɫɩɨɶ ɭɩɤ ɥɦɠɭɥɣ, ɞɟɠ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ :
ɬɝɠɫɰɮ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɨɣɢɮ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɦɠɝɛ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɪɫɛɝɛ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 19
ɑɣɥɦ
< ɮɬɦɩɝɣɠ >
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ
ɑ ɝɶɪɩɦɨɺɠɭɬɺ, ɪɩɥɛ ɮɬɦɩɝɣɠ ɣɬɭɣɨɨɩ.
ɥɩɨɬɭɫɮɥɱɣɣ
< ɮɬɦɩɝɣɠ >
ɥɩɧɛɨɟɛ1
ɒ ɥɩɧɛɨɟɛ2
ɑ ɝɶɪɩɦɨɺɠɭɬɺ ɥɩɧɛɨɟɛ1 (ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɣɬɭɣɨɨɩ) ɣɦɣ ɥɩɧɛɨɟɛ2 (ɠɬɦɣ
ɮɬɦɩɝɣɠ ɦɩɡɨɩ)
ɥɩɨɬɭɫɮɥɱɣɺɰ ɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɧɩɡɠɭ ɬɩɟɠɫɡɛɭɷ ɥɩɧɛɨɟɶ
ɪɫɩɝɠɫɥɣ, ɛ ɭɛɥɡɠ ɬɦɩɝɛ , , .
ɬɦɣ ɨɛɲɨɻɭ ɟɝɣɡɠɨɣɠ ɝ ɬɭɩɫɩɨɮ ɨɛɰɩɟɺɴɠɤɬɺ ɫɺɟɩɧ ɬ ɨɣɧ
ɬɭɠɨɶ, ɭɩ ɩɨ ɫɛɢɫɮɳɣɭɬɺ ɣ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɫɠɫɝɻɭɬɺ.
ɥɩɦɷɥɩ ɥɦɠɭɩɥ ɦɛɜɣɫɣɨɭɛ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɭ ɭɫɠɜɩɝɛɨɣɹ, ɲɭɩ, ɨɛɲɛɝ
ɟɝɣɡɠɨɣɠ ɝ ɨɠɤ ɣ ɝɶɪɩɦɨɣɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɨɮɹ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɮɱɠɦɠɠɭ
ɣ ɩɬɭɛɨɩɝɣɭɬɺ ɝ ɢɛɥɫɛɳɠɨɨɩɤ ɥɦɠɭɥɠ (ɥɦɠɭɥɛ F6)?
ɑ
<ɫɧɢɡɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɫɩɪɚɜɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ>
<ɫɧɢɡɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨ>
ɜɧɢɡ
ɐ <ɫɩɪɚɜɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ>
ɜɩɪɚɜɨ
ɐ ɐ ɐ
1) 18
2) 21
3) 24
4) 27
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 110
ɒɛɬɭɷ 2
ɭɝɠɭɩɧ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ (1–15) ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɲɣɬɦɩ,
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɜɮɥɝ ɣɦɣ ɱɣɯɫ. ɪɣɳɣɭɠ ɩɭɝɠɭɶ ɬɨɛɲɛɦɛ
ɝ ɭɠɥɬɭ ɫɛɜɩɭɶ, ɛ ɢɛɭɠɧ ɪɠɫɠɨɠɬɣɭɠ ɣɰ ɝ ɜɦɛɨɥ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 1
ɬɪɫɛɝɛ ɩɭ ɨɩɧɠɫɛ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɠɞɩ ɢɛɟɛɨɣɺ, ɨɛɲɣɨɛɺ ɬ ɪɠɫɝɩɤ
ɥɦɠɭɩɲɥɣ, ɜɠɢ ɪɫɩɜɠɦɩɝ, ɢɛɪɺɭɶɰ ɣ ɟɫɮɞɣɰ ɟɩɪɩɦɨɣɭɠɦɷɨɶɰ
ɬɣɧɝɩɦɩɝ. ɛɡɟɮɹ ɜɮɥɝɮ ɣɦɣ ɱɣɯɫɮ ɪɣɳɣɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɠ
ɝ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɣɣ ɬ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɧɣ ɝ ɜɦɛɨɥɠ ɩɜɫɛɢɱɛɧɣ.
B1 ɠɥɬɭɩɝɶɤ ɟɩɥɮɧɠɨɭ, ɬɩɬɭɩɺɴɣɤ ɣɢ 20480 ɬɣɧɝɩɦɩɝ, ɰɫɛɨɣɦɬɺ
ɝ 8ɜɣɭɨɩɤ ɥɩɟɣɫɩɝɥɠ 8. ɘɭɩɭ ɟɩɥɮɧɠɨɭ ɜɶɦ ɪɫɠɩɜɫɛɢɩɝɛɨ
ɝ 16ɜɣɭɨɮɹ ɥɩɟɣɫɩɝɥɮ Unicode. ɥɛɡɣɭɠ, ɥɛɥɩɠ ɟɩɪɩɦɨɣɭɠɦɷɨɩɠ
ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɜɛɤɭ ɪɩɭɫɠɜɮɠɭɬɺ ɟɦɺ ɰɫɛɨɠɨɣɺ ɟɩɥɮɧɠɨɭɛ. ɩɭɝɠɭɠ
ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɭɩɦɷɥɩ ɲɣɬɦɩ.
ɭɝɠɭ: B2 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɝɛɟɫɛɭɩɫɫ ɟɝɠ ɥɩɧɛɨɟɶ, ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɫɣɬɝɩɠɨɶ ɨɩɧɠɫɛ:
1. ɪɫɣɜɛɝɷ 2,
2. ɝɩɢɝɠɟɣ ɝ ɥɝɛɟɫɛɭ.
ɠɫɝɛɺ ɣɢ ɸɭɣɰ ɥɩɧɛɨɟ ɮɝɠɦɣɲɣɝɛɠɭ ɲɣɬɦɩ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ ɨɛ 2, ɝɭɩɫɛɺ –
ɝɩɢɝɩɟɣɭ ɝ ɥɝɛɟɫɛɭ. ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɦɺ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɝɛɟɫɛɭɩɫɫ – ɸɭɩ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɨɩɧɠɫɩɝ ɥɩɧɛɨɟ.
ɛɪɫɣɧɠɫ, 22111 – ɸɭɩ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ
ɝɩɢɝɠɟɣ ɝ ɥɝɛɟɫɛɭ
ɝɩɢɝɠɟɣ ɝ ɥɝɛɟɫɛɭ
ɪɫɣɜɛɝɷ 2
ɪɫɣɜɛɝɷ 2
ɪɫɣɜɛɝɷ 2
ɘɭɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɠɭ ɲɣɬɦɩ 3 ɝ ɲɣɬɦɩ 87.
ɛɪɣɳɣɭɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ ɟɦɺ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɝɛɟɫɛɭɩɫɫ, ɥɩɭɩɫɛɺ
ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɠɭ ɲɣɬɦɩ 4 ɝ ɲɣɬɦɩ 404 ɣ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɨɠ ɜɩɦɠɠ 6 ɥɩɧɛɨɟ.
ɬɦɣ ɭɛɥɣɰ ɪɫɩɞɫɛɧɧ ɜɩɦɠɠ ɩɟɨɩɤ, ɭɩ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɦɹɜɮɹ ɣɢ ɨɣɰ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 111
B3 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɲɭɩ ɜɮɟɠɭ ɨɛɪɠɲɛɭɛɨɩ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ, ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɤ ɨɣɡɠ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ:
ɠɤɬɣɥ
DIM N, S AS INTEGER
N = 0
S = 0
WHILE S <= 256
S = S + 25
N = N + 3
WEND
PRINT N
ɛɬɥɛɦɷ
var n, s: integer;
begin
n := 0;
s := 0;
while s <= 256 do
begin
s := s + 25;
n := n + 3
end;
write(n)
end.
ɣ
#include<stdio.h>
void main()
{
int n, s;
n = 0;
s = 0;
while (s <= 256)
{
s = s + 25;
n = n + 3;
}
printf("%d", n);
}
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 112
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ n, s
n := 0
s := 0
ɧɰ ɩɨɤɚ s <= 256
s := s + 25
n := n + 3
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ n
ɤɨɧ
ɭɝɠɭ: B4 ɬɠ 5-ɜɮɥɝɠɨɨɶɠ ɬɦɩɝɛ, ɬɩɬɭɛɝɦɠɨɨɶɠ ɣɢ ɜɮɥɝ E, , ɘ, ɢɛɪɣɬɛɨɶ
ɝ ɛɦɯɛɝɣɭɨɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ ɣ ɪɫɩɨɮɧɠɫɩɝɛɨɶ.
ɩɭ ɨɛɲɛɦɩ ɬɪɣɬɥɛ:
1. 2. 3. ɘ
4. 5. ……
ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɦɩɝɩ, ɥɩɭɩɫɩɠ ɬɭɩɣɭ ɪɩɟ ɨɩɧɠɫɩɧ 242.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 113
B5 ɛɨ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɩɤ ɭɛɜɦɣɱɶ:
ABC
1
10 30
2
=A1+2*B1+8=C1-A1=C1+A1
ɛɥɩɠ ɱɠɦɩɠ ɲɣɬɦɩ ɟɩɦɡɨɩ ɜɶɭɷ ɢɛɪɣɬɛɨɩ ɝ ɺɲɠɤɥɠ B1, ɲɭɩɜɶ
ɪɩɬɭɫɩɠɨɨɛɺ ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɝɶɲɣɬɦɠɨɣɤ ɟɣɛɞɫɛɧɧɛ ɪɩ ɢɨɛɲɠɨɣɺɧ
ɟɣɛɪɛɢɩɨɛ ɺɲɠɠɥ A2:2 ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɩɝɛɦɛ ɫɣɬɮɨɥɮ?
ɢɝɠɬɭɨɩ, ɲɭɩ ɝɬɠ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɟɣɛɪɛɢɩɨɛ, ɪɩ ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɩɬɭɫɩɠɨɛ
ɟɣɛɞɫɛɧɧɛ, ɣɧɠɹɭ ɩɟɣɨ ɣ ɭɩɭ ɡɠ ɢɨɛɥ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 114
B6 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɩɤ c ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɬɦɠɟɮɹɴɠɞɩ
ɯɫɛɞɧɠɨɭɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ (ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɞɩ ɨɣɡɠ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ). ɭɝɠɭ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɝɣɟɠ ɱɠɦɩɞɩ ɲɣɬɦɛ.
ɠɤɬɣɥ
a = 30
b = 6
a = a * 3 / b
IF a > b THEN
c = a + 5 * b
ELSE
c = a - 5 * b
ENDIF
ɛɬɥɛɦɷ
a := 30;
b := 6;
a := a * 3 / b;
if a > b then
c := a + 5 * b
else
c := a - 5 * b;
ɣ
a = 30;
b = 6;
a = a * 3 / b;
if (a > b)
c = a + 5 * b;
else
c = a - 5 * b;
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
a := 30
b := 6
a := a * 3 / b
ɟɫɥɢ a > b
ɬɨ c := a + 5 * b
ɢɧɚɱɟ c := a - 5 * b
ɜɫɟ
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 115
B7 ɣɡɠ ɨɛ 4 ɺɢɶɥɛɰ ɢɛɪɣɬɛɨ ɛɦɞɩɫɣɭɧ. ɩɦɮɲɣɝ ɨɛ ɝɰɩɟ ɲɣɬɦɩ x, ɸɭɩɭ
ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɠɲɛɭɛɠɭ ɟɝɛ ɲɣɬɦɛ a ɣ b. ɥɛɡɣɭɠ ɨɛɣɜɩɦɷɳɠɠ ɣɢ ɭɛɥɣɰ
ɲɣɬɠɦ x, ɪɫɣ ɝɝɩɟɠ ɥɩɭɩɫɶɰ ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɠɲɛɭɛɠɭ ɬɨɛɲɛɦɛ 3, ɛ ɪɩɭɩɧ 35.
ɠɤɬɣɥ
DIM X, A, B AS INTEGER
INPUT X
A=0: B=1
WHILE X > 0
A = A+1
B = B*(X MOD 10)
X = X \ 10
WEND
PRINT A
PRINT B
ɛɬɥɛɦɷ
var x, a, b: integer;
begin
readln(x);
a:=0; b:=1;
while x>0 do
begin
a := a+1;
b := b*(x mod 10);
x := x div 10;
end;
writeln(a); write(b);
end.
ɣ
#include<stdio.h>
void main()
{
int x, a, b;
scanf("%d", &x);
a=0; b=1;
while (x>0){
a = a+1;
b = b*(x%10);
x = x/10;
}
printf("%d\n%d", a, b);
}
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 116
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ x, a, b
ɜɜɨɞ x
a := 0; b := 1
ɧɰ ɩɨɤɚ x>0
a := a+1
b := b*mod(x,10)
x:=div(x,10)
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ a, ɧɫ, b
ɤɨɧ
ɭɝɠɭ: B8 ɠɬɺɭɣɲɨɩɠ ɲɣɬɦɩ 70 ɝ ɨɠɥɩɭɩɫɩɤ ɬɣɬɭɠɧɠ ɬɲɣɬɦɠɨɣɺ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ
ɥɛɥ 77. ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɩɬɨɩɝɛɨɣɠ ɬɣɬɭɠɧɶ ɬɲɣɬɦɠɨɣɺ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 117
B9 ɛ ɫɣɬɮɨɥɠ ɣɢɩɜɫɛɡɠɨɛ ɬɰɠɧɛ ɟɩɫɩɞ, ɬɝɺɢɶɝɛɹɴɣɰ ɞɩɫɩɟɛ , , , ,
, , , , . ɩ ɥɛɡɟɩɤ ɟɩɫɩɞɠ ɧɩɡɨɩ ɟɝɣɞɛɭɷɬɺ ɭɩɦɷɥɩ ɝ ɩɟɨɩɧ
ɨɛɪɫɛɝɦɠɨɣɣ, ɮɥɛɢɛɨɨɩɧ ɬɭɫɠɦɥɩɤ. ɥɩɦɷɥɩ ɬɮɴɠɬɭɝɮɠɭ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ
ɪɮɭɠɤ ɣɢ ɞɩɫɩɟɛ ɝ ɞɩɫɩɟ ?
ɭɝɠɭ: B10 ɩɥɮɧɠɨɭ ɩɜɵɻɧɩɧ 10 ɜɛɤɭ ɧɩɡɨɩ ɪɠɫɠɟɛɭɷ ɬ ɩɟɨɩɞɩ ɥɩɧɪɷɹɭɠɫɛ ɨɛ
ɟɫɮɞɩɤ ɟɝɮɧɺ ɬɪɩɬɩɜɛɧɣ:
) ɬɡɛɭɷ ɛɫɰɣɝɛɭɩɫɩɧ, ɪɠɫɠɟɛɭɷ ɛɫɰɣɝ ɪɩ ɥɛɨɛɦɮ ɬɝɺɢɣ, ɫɛɬɪɛɥɩɝɛɭɷ;
) ɪɠɫɠɟɛɭɷ ɪɩ ɥɛɨɛɦɮ ɬɝɺɢɣ ɜɠɢ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɺ ɛɫɰɣɝɛɭɩɫɛ.
ɛɥɩɤ ɬɪɩɬɩɜ ɜɶɬɭɫɠɠ ɣ ɨɛɬɥɩɦɷɥɩ, ɠɬɦɣ
– ɩɜɵɻɧ ɬɡɛɭɩɞɩ ɛɫɰɣɝɛɭɩɫɩɧ ɟɩɥɮɧɠɨɭɛ ɫɛɝɠɨ 20% ɩɭ ɣɬɰɩɟɨɩɞɩ;
– ɝɫɠɧɺ, ɭɫɠɜɮɠɧɩɠ ɨɛ ɬɡɛɭɣɠ ɟɩɥɮɧɠɨɭɛ, – 12 ɬɠɥɮɨɟ, ɨɛ ɫɛɬɪɛɥɩɝɥɮ –
2 ɬɠɥɮɨɟɶ?
ɩɭɝɠɭɠ ɨɛɪɣɳɣɭɠ ɜɮɥɝɮ , ɠɬɦɣ ɬɪɩɬɩɜ ɜɶɬɭɫɠɠ, ɣɦɣ , ɠɬɦɣ
ɜɶɬɭɫɠɠ ɬɪɩɬɩɜ . ɫɛɢɮ ɪɩɬɦɠ ɜɮɥɝɶ ɨɛɪɣɳɣɭɠ ɨɛ ɬɥɩɦɷɥɩ ɬɠɥɮɨɟ
ɩɟɣɨ ɬɪɩɬɩɜ ɜɶɬɭɫɠɠ ɟɫɮɞɩɞɩ.
ɛɥ, ɨɛɪɫɣɧɠɫ, ɠɬɦɣ ɬɪɩɬɩɜ ɜɶɬɭɫɠɠ ɬɪɩɬɩɜɛ ɨɛ 23 ɬɠɥɮɨɟɶ,
ɝ ɩɭɝɠɭɠ ɨɮɡɨɩ ɨɛɪɣɬɛɭɷ 23.
ɦɩɝ «ɬɠɥɮɨɟ», «ɬɠɥ.», «ɬ.» ɥ ɩɭɝɠɭɮ ɟɩɜɛɝɦɺɭɷ ɨɠ ɨɮɡɨɩ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
– ɬɫɠɟɨɺɺ ɬɥɩɫɩɬɭɷ ɪɠɫɠɟɛɲɣ ɟɛɨɨɶɰ ɪɩ ɥɛɨɛɦɮ ɬɝɺɢɣ ɬɩɬɭɛɝɦɺɠɭ
ʹ
ʹ
ɜɣɭ ɝ ɬɠɥɮɨɟɮ
;
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 118
B11 ɭɠɫɧɣɨɩɦɩɞɣɣ ɬɠɭɠɤ TCP/IP ɧɛɬɥɩɤ ɬɠɭɣ ɨɛɢɶɝɛɠɭɬɺ ɟɝɩɣɲɨɩɠ
ɲɣɬɦɩ, ɩɪɫɠɟɠɦɺɹɴɠɠ, ɥɛɥɛɺ ɲɛɬɭɷ IP-ɛɟɫɠɬɛ ɮɢɦɛ ɬɠɭɣ ɩɭɨɩɬɣɭɬɺ
ɥ ɛɟɫɠɬɮ ɬɠɭɣ, ɛ ɥɛɥɛɺ — ɥ ɛɟɫɠɬɮ ɬɛɧɩɞɩ ɮɢɦɛ ɝ ɸɭɩɤ ɬɠɭɣ. ɜɶɲɨɩ
ɧɛɬɥɛ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ ɪɩ ɭɠɧ ɡɠ ɪɫɛɝɣɦɛɧ, ɲɭɩ ɣ IP-ɛɟɫɠɬ. ɟɫɠɬ ɬɠɭɣ
ɪɩɦɮɲɛɠɭɬɺ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɪɫɣɧɠɨɠɨɣɺ ɪɩɫɛɢɫɺɟɨɩɤ ɥɩɨɵɹɨɥɱɣɣ
ɥ ɢɛɟɛɨɨɶɧ IP-ɛɟɫɠɬɮ ɮɢɦɛ ɣ ɧɛɬɥɠ.
ɩ ɢɛɟɛɨɨɶɧ IP-ɛɟɫɠɬɮ ɮɢɦɛ ɣ ɧɛɬɥɠ ɩɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɛɟɫɠɬ ɬɠɭɣ.
IP –ɛɟɫɠɬ ɮɢɦɛ: 224.120.248.19
ɛɬɥɛ: 255.255.240.0
ɫɣ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɛ ɝɶɜɠɫɣɭɠ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɝ ɭɛɜɦɣɱɠ ɲɣɬɠɦ ɲɠɭɶɫɠ
ɸɦɠɧɠɨɭɛ IP-ɛɟɫɠɬɛ ɣ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɨɮɡɨɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɣɠ
ɣɧ ɜɮɥɝɶ ɜɠɢ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɺ ɭɩɲɠɥ.
ABCDEFGH
019120208224240248255
ɫɣɧɠɫ.
ɮɬɭɷ ɣɬɥɩɧɶɤ IP-ɛɟɫɠɬ 192.168.128.0 ɣ ɟɛɨɛ ɭɛɜɦɣɱɛ
A
BCDEFGH
1281682558127017192
ɸɭɩɧ ɬɦɮɲɛɠ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɜɮɟɠɭ ɢɛɪɣɬɛɨ ɝ ɝɣɟɠ HBAF.
ɭɝɠɭ: B12 ɺɢɶɥɠ ɢɛɪɫɩɬɩɝ ɪɩɣɬɥɩɝɩɞɩ ɬɠɫɝɠɫɛ ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɤ
ɩɪɠɫɛɱɣɣ «» ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭɬɺ ɬɣɧɝɩɦ «|», ɛ ɟɦɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɤ
ɩɪɠɫɛɱɣɣ «» – ɬɣɧɝɩɦ «&».
ɭɛɜɦɣɱɠ ɪɫɣɝɠɟɠɨɶ ɢɛɪɫɩɬɶ ɣ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɨɛɤɟɠɨɨɶɰ ɪɩ ɨɣɧ
ɬɭɫɛɨɣɱ ɨɠɥɩɭɩɫɩɞɩ ɬɠɞɧɠɨɭɛ ɬɠɭɣ ɨɭɠɫɨɠɭ.
ɛɪɫɩɬ
ɛɤɟɠɨɩ ɬɭɫɛɨɣɱ
(ɝ ɭɶɬɺɲɛɰ)
ɠɜɠɟɷ & (ɛɥ | ɔɮɥɛ)
3200
ɠɜɠɟɷ & ɔɮɥɛ
2000
ɠɜɠɟɷ & ɛɥ & ɔɮɥɛ
200
ɛɥɩɠ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɭɫɛɨɣɱ (ɝ ɭɶɬɺɲɛɰ) ɜɮɟɠɭ ɨɛɤɟɠɨɩ ɪɩ ɢɛɪɫɩɬɮ
ɠɜɠɟɷ & ɛɥ?
ɲɣɭɛɠɭɬɺ, ɲɭɩ ɝɬɠ ɢɛɪɫɩɬɶ ɝɶɪɩɦɨɺɦɣɬɷ ɪɫɛɥɭɣɲɠɬɥɣ ɩɟɨɩɝɫɠɧɠɨɨɩ,
ɭɛɥ ɲɭɩ ɨɛɜɩɫ ɬɭɫɛɨɣɱ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɰ ɝɬɠ ɣɬɥɩɧɶɠ ɬɦɩɝɛ, ɨɠ ɣɢɧɠɨɺɦɬɺ
ɢɛ ɝɫɠɧɺ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɢɛɪɫɩɬɩɝ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 119
B13 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɦɹɬɣɨɮɬ ɠɬɭɷ ɟɝɠ ɥɩɧɛɨɟɶ:
1. ɪɫɣɜɛɝɷ 5,
2. ɝɶɲɭɣ 2.
ɠɫɝɛɺ ɣɢ ɨɣɰ ɮɝɠɦɣɲɣɝɛɠɭ ɲɣɬɦɩ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ ɨɛ 5, ɝɭɩɫɛɺ – ɮɧɠɨɷɳɛɠɭ
ɠɞɩ ɨɛ 2.
ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɦɺ ɦɹɬɣɨɮɬɛ – ɸɭɩ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ.
ɥɩɦɷɥɩ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɲɣɬɠɦ ɧɩɡɨɩ ɪɩɦɮɲɣɭɷ ɣɢ ɲɣɬɦɛ 100 ɬ ɪɩɧɩɴɷɹ
ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɪɫɩɞɫɛɧɧ, ɥɛɡɟɛɺ ɣɢ ɥɩɭɩɫɶɰ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɫɩɝɨɩ 8 ɥɩɧɛɨɟ? ɭɝɠɭ: B14 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɥɛɥɩɠ ɲɣɬɦɩ ɜɮɟɠɭ ɨɛɪɠɲɛɭɛɨɩ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ
ɬɦɠɟɮɹɴɠɞɩ ɛɦɞɩɫɣɭɧɛ (ɟɦɺ ɛɳɠɞɩ ɮɟɩɜɬɭɝɛ ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨ
ɨɛ ɲɠɭɶɫɻɰ ɺɢɶɥɛɰ):
ɠɤɬɣɥ
DIM A, B, T, M, R AS INTEGER
A = -20: B = 20
M = A: R = F(A)
FOR T = A TO B
IF F(T) < R THEN
M = T
R = F(T)
END IF
NEXT T
PRINT R
FUNCTION F(x)
F = 19*(16-x)*(16-x)+27
END FUNCTION
ɛɬɥɛɦɷ
var a,b,t,M,R :integer;
Function F(x: integer):integer;
begin
F := 19*(16-x)*(16-x)+27;
end;
BEGIN
a := -20; b := 20;
M := a; R := F(a);
for t := a to b do begin
if (F(t) < R) then begin
M := t;
R := F(t);
end;
end;
write(R);
END.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 120
ɣ
#include<stdio.h>
int F(int x)
{
return 19*(16-x)*(16-x)+27;
}
void main()
{
int a, b, t, M, R;
a = -20; b = 20;
M = a; R = F(a);
for (t=a; t<=b; t++){
if (F(t) < R) {
M = t; R = F(t);
}
}
printf("%d", R);
}
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ a, b, t, R, M
a := -20; b := 20
M := a; R := F(a)
ɧɰ ɞɥɹ t ɨɬ a ɞɨ b
ɟɫɥɢ F(t) < R
ɬɨ
M := t; R := F(t)
ɜɫɟ
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ R
ɤɨɧ
ɚɥɝ ɰɟɥ F(
ɰɟɥ x)
ɧɚɱ
ɡɧɚɱ := 19*(16-x)*(16-x)+27
ɤɨɧ
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 121
B15 ɥɩɦɷɥɩ ɬɮɴɠɬɭɝɮɠɭ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɨɛɜɩɫɩɝ ɢɨɛɲɠɨɣɤ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɰ
ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɰ x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, ɥɩɭɩɫɶɠ
ɮɟɩɝɦɠɭɝɩɫɺɹɭ ɝɬɠɧ ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɧ ɨɣɡɠ ɮɬɦɩɝɣɺɧ?
(x1Ļx2) /\ (x2Ļx3) /\ (x3Ļx4) /\ (x4Ļx5 ) = 1
(y1Ļy2) /\ (y2Ļy3) /\ (y3Ļy4) /\ (y4Ļy5 ) = 1
x2 Ļy2 =1
ɩɭɝɠɭɠ ɨɠ ɨɮɡɨɩ ɪɠɫɠɲɣɬɦɺɭɷ ɝɬɠ ɫɛɢɦɣɲɨɶɠ ɨɛɜɩɫɶ ɢɨɛɲɠɨɣɤ
ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɰ x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, ɪɫɣ ɥɩɭɩɫɶɰ
ɝɶɪɩɦɨɠɨɛ ɟɛɨɨɛɺ ɬɣɬɭɠɧɛ ɫɛɝɠɨɬɭɝ. ɥɛɲɠɬɭɝɠ ɩɭɝɠɭɛ ɛɧ ɨɮɡɨɩ
ɮɥɛɢɛɭɷ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɭɛɥɣɰ ɨɛɜɩɫɩɝ.
ɭɝɠɭ: ɒɛɬɭɷ 3
ɦɺ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɩɝ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ (1–4) ɣɬɪɩɦɷɢɮɤɭɠ
ɜɦɛɨɥ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 2. ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɨɛɲɛɦɛ ɨɩɧɠɫ ɢɛɟɛɨɣɺ (1 ɣ ɭ.ɟ.),
ɛ ɢɛɭɠɧ ɪɩɦɨɩɠ ɫɠɳɠɨɣɠ. ɭɝɠɭɶ ɢɛɪɣɬɶɝɛɤɭɠ ɲɻɭɥɩ ɣ
ɫɛɢɜɩɫɲɣɝɩ.
C1 ɫɠɜɩɝɛɦɩɬɷ ɨɛɪɣɬɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɪɫɣ
ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɥɩɭɩɫɩɤ ɬ ɥɦɛɝɣɛɭɮɫɶ
ɬɲɣɭɶɝɛɹɭɬɺ ɥɩɩɫɟɣɨɛɭɶ ɭɩɲɥɣ ɨɛ
ɪɦɩɬɥɩɬɭɣ (x, y – ɟɠɤɬɭɝɣɭɠɦɷɨɶɠ ɲɣɬɦɛ) ɣ
ɩɪɫɠɟɠɦɺɠɭɬɺ ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɨɩɬɭɷ ɸɭɩɤ ɭɩɲɥɣ
ɢɛɟɛɨɨɩɤ ɢɛɥɫɛɳɠɨɨɩɤ ɩɜɦɛɬɭɣ (ɝɥɦɹɲɛɺ
ɞɫɛɨɣɱɶ). ɫɩɞɫɛɧɧɣɬɭ ɭɩɫɩɪɣɦɬɺ ɣ
ɨɛɪɣɬɛɦ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ ɨɠɪɫɛɝɣɦɷɨɩ.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 122
ɠɤɬɣɥ
INPUT x, y
IF y>=x-2 THEN
IF y<=0 THEN
IF x*x+y*y<=25 THEN
PRINT "ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ"
ELSE
PRINT "ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ"
END IF
END IF
END IF
END
ɛɬɥɛɦɷ
var x,y: real;
begin
readln(x,y);
if y>=x-2 then
if y<=0 then
if x*x+y*y<=25 then
write('ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ')
else
write('ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ')
end.
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɜɟɳ x,y
ɜɜɨɞ x,y
ɟɫɥɢ y>=x-2 ɬɨ
ɟɫɥɢ y<=0 ɬɨ
ɟɫɥɢ x*x+y*y<=25
ɬɨ ɜɵɜɨɞ 'ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ'
ɢɧɚɱɟ ɜɵɜɨɞ 'ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ'
ɜɫɟ
ɜɫɟ
ɜɫɟ
ɤɨɧ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 123
ɣ
#include <stdio.h>
void main() {
float x,y;
scanf("%f %f",&x,&y);
if (y>=x-2)
if (y<=0)
if (x*x+y*y<=25)
printf("ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ");
else
printf("ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ");
}
ɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩ ɝɶɪɩɦɨɣɭɠ ɬɦɠɟɮɹɴɠɠ.
1. ɠɫɠɫɣɬɮɤɭɠ ɣ ɢɛɪɩɦɨɣɭɠ ɭɛɜɦɣɱɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ
ɪɩɥɛɢɶɝɛɠɭ, ɥɛɥ ɫɛɜɩɭɛɠɭ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɫɣ
ɛɫɞɮɧɠɨɭɛɰ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɫɛɢɦɣɲɨɶɧ
ɩɜɦɛɬɭɺɧ (A, B, C, D, E, F, G, H, K). ɩɲɥɣ,
ɦɠɡɛɴɣɠ ɨɛ ɞɫɛɨɣɱɛɰ ɩɜɦɛɬɭɠɤ, ɩɭɟɠɦɷɨɩ ɨɠ
ɫɛɬɬɧɛɭɫɣɝɛɭɷ.
ɜɦɛɬɭɷ
ɬɦɩɝɣɠ 1
(y>=x–2)
ɬɦɩɝɣɠ 2
(y<=0)
ɬɦɩɝɣɠ 3
(x*x+y*y<=25)
ɫɩɞɫɛɧɧɛ
ɝɶɝɠɟɠɭ
ɜɦɛɬɭɷ
ɩɜɫɛɜɛɭɶ-
ɝɛɠɭɬɺ
ɝɠɫɨɩ
A B C D E F G H K © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 124
ɬɭɩɦɜɱɛɰ ɮɬɦɩɝɣɤ ɮɥɛɡɣɭɠ «ɟɛ», ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɝɶɪɩɦɨɣɭɬɺ, «ɨɠɭ», ɠɬɦɣ
ɮɬɦɩɝɣɠ ɨɠ ɝɶɪɩɦɨɣɭɬɺ, «—» (ɪɫɩɲɠɫɥ), ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɨɠ ɜɮɟɠɭ
ɪɫɩɝɠɫɺɭɷɬɺ, «ɨɠ ɣɢɝ.», ɠɬɦɣ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɠɟɠɭ ɬɠɜɺ ɪɩ-ɫɛɢɨɩɧɮ ɟɦɺ
ɫɛɢɨɶɰ ɢɨɛɲɠɨɣɤ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɟɛɨɨɩɤ ɩɜɦɛɬɭɣ. ɬɭɩɦɜɱɠ
«ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɶɝɠɟɠɭ» ɮɥɛɡɣɭɠ, ɲɭɩ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɶɝɠɟɠɭ ɨɛ ɸɥɫɛɨ. ɬɦɣ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɨɣɲɠɞɩ ɨɠ ɝɶɝɩɟɣɭ, ɨɛɪɣɳɣɭɠ «—» (ɪɫɩɲɠɫɥ). ɬɦɣ ɟɦɺ
ɫɛɢɨɶɰ ɢɨɛɲɠɨɣɤ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɩɜɦɛɬɭɣ, ɜɮɟɮɭ ɝɶɝɠɟɠɨɶ ɫɛɢɨɶɠ
ɭɠɥɬɭɶ, ɨɛɪɣɳɣɭɠ «ɨɠ ɣɢɝ». ɪɩɬɦɠɟɨɠɧ ɬɭɩɦɜɱɠ ɮɥɛɡɣɭɠ «ɟɛ» ɣɦɣ
«ɨɠɭ».
2. ɥɛɡɣɭɠ, ɥɛɥ ɨɮɡɨɩ ɟɩɫɛɜɩɭɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɲɭɩɜɶ ɨɠ ɜɶɦɩ ɬɦɮɲɛɠɝ ɠɻ
ɨɠɪɫɛɝɣɦɷɨɩɤ ɫɛɜɩɭɶ. (ɘɭɩ ɧɩɡɨɩ ɬɟɠɦɛɭɷ ɨɠɬɥɩɦɷɥɣɧɣ ɬɪɩɬɩɜɛɧɣ,
ɟɩɬɭɛɭɩɲɨɩ ɮɥɛɢɛɭɷ ɦɹɜɩɤ ɬɪɩɬɩɜ ɟɩɫɛɜɩɭɥɣ ɣɬɰɩɟɨɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ.)
C2 ɛɨ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ ɣɢ 30 ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ. ɘɦɠɧɠɨɭɶ ɧɛɬɬɣɝɛ ɧɩɞɮɭ
ɪɫɣɨɣɧɛɭɷ ɱɠɦɶɠ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɩɭ 0 ɟɩ 1000. ɪɣɳɣɭɠ ɨɛ ɫɮɬɬɥɩɧ ɺɢɶɥɠ
ɣɦɣ ɨɛ ɩɟɨɩɧ ɣɢ ɺɢɶɥɩɝ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ ɛɦɞɩɫɣɭɧ, ɪɩɢɝɩɦɺɹɴɣɤ
ɨɛɤɭɣ ɣ ɝɶɝɠɬɭɣ ɬɮɧɧɮ ɭɛɥɣɰ ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ ɧɛɬɬɣɝɛ, ɥɩɭɩɫɶɠ ɺɝɦɺɹɭɬɺ
ɟɝɮɢɨɛɲɨɶɧɣ ɲɣɬɦɛɧɣ ɣ ɮ ɥɩɭɩɫɶɰ ɪɫɩɣɢɝɠɟɠɨɣɠ ɱɣɯɫ ɜɩɦɷɳɠ 10.
ɬɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ ɩɜɵɺɝɦɠɨɶ ɭɛɥ, ɥɛɥ ɪɩɥɛɢɛɨɩ ɨɣɡɠ. ɛɪɫɠɴɛɠɭɬɺ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ
, ɨɠ ɩɪɣɬɛɨɨɶɠ ɨɣɡɠ, ɨɩ ɫɛɢɫɠɳɛɠɭɬɺ ɨɠ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɲɛɬɭɷ ɣɢ ɨɣɰ.
ɛɬɥɛɦɷ
const
N=30;
Var
a:array [1..N] of integer;
i, j, s: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.
ɠɤɬɣɥ
N=30
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, S AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 125
ɣ
#include <stdio.h>
#define N 30
void main() {
int a[N];
int i, j, s;
for (i=0; i<N; i++)
scanf("%d", &a[i]);
…
}
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ N=30
ɰɟɥɬɚɛ a[1:N]
ɰɟɥ i, j, s
ɧɰ ɞɥɹ i ɨɬ 1 ɞɨ N
ɜɜɨɞ a[i]
ɤɰ
…
ɤɨɧ
ɬɭɠɬɭɝɠɨɨɶɤ ɺɢɶɥ
ɜɵɺɝɦɺɠɧ ɧɛɬɬɣɝ A ɣɢ 30 ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ.
ɜɵɺɝɦɺɠɧ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ I, J, S.
ɱɣɥɦɠ ɩɭ 1 ɟɩ 30 ɝɝɩɟɣɧ ɸɦɠɧɠɨɭɶ ɧɛɬɬɣɝɛ A ɬ 1-ɞɩ ɪɩ 30-ɤ.
…
ɥɛɲɠɬɭɝɠ ɩɭɝɠɭɛ ɛɧ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɪɫɣɝɠɬɭɣ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ (ɣɦɣ
ɩɪɣɬɛɨɣɠ ɛɦɞɩɫɣɭɧɛ ɨɛ ɠɬɭɠɬɭɝɠɨɨɩɧ ɺɢɶɥɠ), ɥɩɭɩɫɶɤ ɟɩɦɡɠɨ
ɨɛɰɩɟɣɭɷɬɺ ɨɛ ɧɠɬɭɠ ɧɨɩɞɩɭɩɲɣɺ. ɶ ɧɩɡɠɭɠ ɢɛɪɣɬɛɭɷ ɫɠɳɠɨɣɠ ɭɛɥɡɠ ɨɛ
ɟɫɮɞɩɧ ɺɢɶɥɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ (ɮɥɛɡɣɭɠ ɨɛɢɝɛɨɣɠ ɣ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɮɹ
ɝɠɫɬɣɹ ɺɢɶɥɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ, ɨɛɪɫɣɧɠɫ Free Pascal 2.4) ɣɦɣ ɝ ɝɣɟɠ
ɜɦɩɥ-ɬɰɠɧɶ. ɸɭɩɧ ɬɦɮɲɛɠ ɶ ɟɩɦɡɨɶ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɭɠ ɡɠ ɬɛɧɶɠ
ɣɬɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ ɣ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ, ɥɛɥɣɠ ɜɶɦɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɶ ɝ ɮɬɦɩɝɣɣ
(ɨɛɪɫɣɧɠɫ, ɝ ɩɜɫɛɢɱɠ, ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɧ ɨɛ ɠɬɭɠɬɭɝɠɨɨɩɧ ɺɢɶɥɠ).
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 126
C3 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɫɣɥɬ ɭɫɣ ɥɩɧɛɨɟɶ, ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɫɣɬɝɩɠɨɶ ɨɩɧɠɫɛ:
1. ɪɫɣɜɛɝɷ 1,
2. ɮɧɨɩɡɷ ɨɛ 2,
3. ɮɧɨɩɡɷ ɨɛ 3.
ɠɫɝɛɺ ɣɢ ɨɣɰ ɮɝɠɦɣɲɣɝɛɠɭ ɲɣɬɦɩ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ ɨɛ 1, ɝɭɩɫɛɺ – ɮɟɝɛɣɝɛɠɭ
ɸɭɩ ɲɣɬɦɩ, ɭɫɠɭɷɺ – ɮɭɫɛɣɝɛɠɭ ɠɞɩ.
ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɦɺ ɫɣɥɬ – ɸɭɩ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ.
ɥɩɦɷɥɩ ɠɬɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧ, ɥɩɭɩɫɶɠ ɲɣɬɦɩ 1 ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɹɭ ɝ ɲɣɬɦɩ 13?
ɭɝɠɭ ɩɜɩɬɨɮɤɭɠ.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
C4 ɛɧ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɨɛɪɣɬɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ ɛɨɛɦɣɢɛ ɭɠɥɬɭɛ.
ɛ ɝɰɩɟ ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɪɩɟɛɹɭɬɺ ɬɭɫɩɥɣ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɠ ɛɨɞɦɣɤɬɥɣɠ ɬɦɩɝɛ.
ɩɟɨɩɤ ɬɭɫɩɥɠ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɩɠ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɦɩɝ. ɬɠ ɬɦɩɝɛ
ɢɛɪɣɬɛɨɶ ɬɭɫɩɲɨɶɧɣ (ɧɛɦɠɨɷɥɣɧɣ) ɛɨɞɦɣɤɬɥɣɧɣ ɜɮɥɝɛɧɣ. ɠɡɟɮ
ɬɦɩɝɛɧɣ ɝ ɬɭɫɩɥɠ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɩɟɣɨ ɣɦɣ ɜɩɦɷɳɠ ɪɫɩɜɠɦɩɝ, ɝɩɢɧɩɡɨɶ
ɪɫɩɜɠɦɶ ɝ ɨɛɲɛɦɠ ɣ ɝ ɥɩɨɱɠ ɬɭɫɩɥɣ. ɫɮɞɣɰ ɬɣɧɝɩɦɩɝ, ɥɫɩɧɠ ɬɭɫɩɲɨɶɰ
ɛɨɞɦɣɤɬɥɣɰ ɜɮɥɝ ɣ ɪɫɩɜɠɦɩɝ, ɝ ɬɭɫɩɥɛɰ ɨɠɭ. ɦɣɨɛ ɥɛɡɟɩɤ ɬɭɫɩɥɣ ɨɠ
ɪɫɠɝɶɳɛɠɭ 200 ɬɣɧɝɩɦɩɝ. ɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɭɫɩɥ ɨɠɣɢɝɠɬɭɨɩ, ɩɜɴɠɠ
ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɦɩɝ ɨɠ ɜɩɦɠɠ ɩɟɨɩɞɩ ɧɣɦɦɣɩɨɛ. ɩɨɠɱ ɝɝɩɟɛ ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ
ɬɭɫɩɥɩɤ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɠɤ ɠɟɣɨɬɭɝɠɨɨɶɤ ɬɣɧɝɩɦ «*».
ɛɪɣɳɣɭɠ ɸɯɯɠɥɭɣɝɨɮɹ, ɝ ɭɩɧ ɲɣɬɦɠ ɪɩ ɪɛɧɺɭɣ, ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ
ɜɮɟɠɭ ɩɪɫɠɟɠɦɺɭɷ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɦɩɝ, ɨɛɲɣɨɛɹɴɣɰɬɺ ɨɛ ɥɛɡɟɮɹ ɜɮɥɝɮ
ɛɨɞɦɣɤɬɥɩɞɩ ɛɦɯɛɝɣɭɛ, ɣ ɝɶɝɩɟɣɭɷ ɸɭɣ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɛ ɣ
ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɣɠ ɣɧ ɜɮɥɝɶ ɝ ɪɩɫɺɟɥɠ ɮɜɶɝɛɨɣɺ. ɬɦɣ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ
ɬɦɩɝ, ɨɛɲɣɨɛɹɴɣɰɬɺ ɨɛ ɥɛɥɣɠ-ɭɩ ɜɮɥɝɶ, ɬɩɝɪɛɟɛɠɭ, ɸɭɣ ɜɮɥɝɶ ɬɦɠɟɮɠɭ
ɝɶɝɩɟɣɭɷ ɝ ɛɦɯɛɝɣɭɨɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ. ɬɦɣ ɨɛ ɥɛɥɮɹ-ɭɩ ɜɮɥɝɮ ɬɦɩɝ ɨɠɭ,
ɝɶɝɩɟɣɭɷ ɸɭɮ ɜɮɥɝɮ ɨɠ ɨɛɟɩ.
ɛɢɧɠɫ ɪɛɧɺɭɣ, ɥɩɭɩɫɮɹ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭ ɛɳɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ, ɨɠ ɟɩɦɡɠɨ
ɢɛɝɣɬɠɭɷ ɩɭ ɫɛɢɧɠɫɛ ɣɬɰɩɟɨɩɞɩ ɬɪɣɬɥɛ.
ɠɫɠɟ ɭɠɥɬɭɩɧ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ ɥɫɛɭɥɩ ɩɪɣɳɣɭɠ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɶɤ ɛɧɣ
ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɫɠɳɠɨɣɺ ɢɛɟɛɲɣ ɣ ɮɥɛɡɣɭɠ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɶɤ ɺɢɶɥ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ ɣ ɠɞɩ ɝɠɫɬɣɹ.
ɫɣɧɠɫ ɝɰɩɟɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ:
one two three four five
a quick brown fox
*
ɫɣɧɠɫ ɝɶɰɩɟɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ ɟɦɺ ɪɫɣɝɠɟɠɨɨɩɞɩ ɝɶɳɠ ɪɫɣɧɠɫɛ ɝɰɩɟɨɶɰ
ɟɛɨɨɶɰ:
f 3
t 2
a 1
b 1
o 1
q 1
ɫɣɧɠɲɛɨɣɠ. ɨɞɦɣɤɬɥɣɤ ɛɦɯɛɝɣɭ ɬɩɝɪɛɟɛɠɭ ɬ ɦɛɭɣɨɬɥɣɧ ɣ
ɬɩɟɠɫɡɣɭ 26 ɜɮɥɝ ɩɭ a ɟɩ z:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
© МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. 4 18 2012 11 !"## sch1457
$ 2 ( ). . . Информатика. 11 класс. Вариант 2 sch1457
© МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. 2
4 (240 !). $
3 , '() 32 . 1 2 !
+ 1,5 (90 !). 3 – 2,5 (150 !) /+ 1 ' 13 . '! 0 4 , ) + + /+ 2 15 ( ' + !+ + ) /+ 3 4 . 1 ) + ! + 2
34$ 0 5 1!
+
6
, +
!
. 7 2 '
++ . 8(
29
, !! !+ . :
!
+ , 1 !
, !5 + !, )
!0(
!. 3 ! 2 , '
!+ !(
. ;, !
, !!0. 7
+ + ' +9
+ +9
. ! ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 23
ɸɥɢɛɧɠɨɛɱɣɩɨɨɶɰ ɢɛɟɛɨɣɺɰ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭɬɺ ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ ɬɩɞɦɛɳɠɨɣɺ. 1. ɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɟɦɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɰ ɬɝɺɢɩɥ (ɩɪɠɫɛɱɣɤ):
a) ɩɭɫɣɱɛɨɣɠ (ɣɨɝɠɫɬɣɺ, ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ) ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ ¬ (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, ¬);
b) ɥɩɨɵɹɨɥɱɣɺ (ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ɮɧɨɩɡɠɨɣɠ, ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ) ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ /\ (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, /\ ) ɦɣɜɩ & (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, & );
c) ɟɣɢɵɹɨɥɱɣɺ (ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ɬɦɩɡɠɨɣɠ, ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ) ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ \/ (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, \/ ) ɦɣɜɩ | (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, | );
d) ɬɦɠɟɩɝɛɨɣɠ (ɣɧɪɦɣɥɛɱɣɺ) ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ Ļ (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, Ļ );
e) ɭɩɡɟɠɬɭɝɩ ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, ). ɶɫɛɡɠɨɣɠ ɣɬɭɣɨɨɩ ɭɩɞɟɛ ɣ ɭɩɦɷɥɩ ɭɩɞɟɛ, ɥɩɞɟɛ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɣ ɬɩɝɪɛɟɛɹɭ (ɦɣɜɩ ɩɨɣ ɩɜɛ
ɣɬɭɣɨɨɶ, ɦɣɜɩ ɩɨɣ ɩɜɛ ɦɩɡɨɶ);
f) ɬɣɧɝɩɦ 1 ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭɬɺ ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɣɬɭɣɨɶ (ɣɬɭɣɨɨɩɞɩ
ɝɶɬɥɛɢɶɝɛɨɣɺ); ɬɣɧɝɩɦ 0 – ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɦɡɣ (ɦɩɡɨɩɞɩ ɝɶɬɥɛɢɶɝɛɨɣɺ). 2. ɝɛ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɰ ɝɶɫɛɡɠɨɣɺ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɰ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ, ɨɛɢɶɝɛɹɭɬɺ
ɫɛɝɨɩɬɣɦɷɨɶɧɣ (ɸɥɝɣɝɛɦɠɨɭɨɶɧɣ), ɠɬɦɣ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɸɭɣɰ ɝɶɫɛɡɠɨɣɤ ɬɩɝɪɛɟɛɹɭ
ɪɫɣ ɦɹɜɶɰ ɢɨɛɲɠɨɣɺɰ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɰ. ɛɥ, ɝɶɫɛɡɠɨɣɺ Ļ ɣ (¬) \/ ɫɛɝɨɩɬɣɦɷɨɶ, ɛ \/ ɣ /\ – ɨɠɭ (ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɝɶɫɛɡɠɨɣɤ ɫɛɢɨɶɠ, ɨɛɪɫɣɧɠɫ,
ɪɫɣ = 1, = 0).
3. ɫɣɩɫɣɭɠɭɶ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɰ ɩɪɠɫɛɱɣɤ: ɣɨɝɠɫɬɣɺ (ɩɭɫɣɱɛɨɣɠ), ɥɩɨɵɹɨɥɱɣɺ
(ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ɮɧɨɩɡɠɨɣɠ), ɟɣɢɵɹɨɥɱɣɺ (ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ɬɦɩɡɠɨɣɠ), ɣɧɪɦɣɥɛɱɣɺ
(ɬɦɠɟɩɝɛɨɣɠ). ɛɥɣɧ ɩɜɫɛɢɩɧ, ¬ /\ \/ /\ D ɬɩɝɪɛɟɛɠɭ ɬ ((¬) /\ ) \/ ( /\ D).
ɩɢɧɩɡɨɛ ɢɛɪɣɬɷ /\ /\ ɝɧɠɬɭɩ ( /\ ) /\ . ɩ ɡɠ ɩɭɨɩɬɣɭɬɺ ɣ
ɥ ɟɣɢɵɹɨɥɱɣɣ: ɝɩɢɧɩɡɨɛ ɢɛɪɣɬɷ \/ \/ ɝɧɠɬɭɩ ( \/ ) \/ . 4. ɠɢɟɠ ɝ ɢɛɟɛɲɛɰ 1ɜɛɤɭ = 1024 ɜɛɤɭ; 1ɜɛɤɭ = 1024 ɜɛɤɭ.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 24
ɒɛɬɭɷ 1
ɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɢɛɟɛɨɣɤ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ ɣɢ ɲɠɭɶɫɻɰ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɨɶɰ
ɛɧ ɝɛɫɣɛɨɭɩɝ ɝɶɜɠɫɣɭɠ ɩɟɣɨ ɝɠɫɨɶɤ. ɜɦɛɨɥɠ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 1 ɪɩɟ
ɨɩɧɠɫɩɧ ɝɶɪɩɦɨɺɠɧɩɞɩ ɛɧɣ ɢɛɟɛɨɣɺ (1–13) ɪɩɬɭɛɝɷɭɠ ɢɨɛɥ
«X» ɝ ɥɦɠɭɩɲɥɮ, ɨɩɧɠɫ ɥɩɭɩɫɩɤ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɠɭ ɨɩɧɠɫɮ ɝɶɜɫɛɨɨɩɞɩ
ɛɧɣ ɩɭɝɠɭɛ.
A1 ɥɩɦɷɥɩ ɢɨɛɲɛɴɣɰ ɨɮɦɠɤ ɝ ɟɝɩɣɲɨɩɤ ɢɛɪɣɬɣ ɟɠɬɺɭɣɲɨɩɞɩ ɲɣɬɦɛ 515?
1) 5
2) 7
3) 3
4) 9
A2 ɠɡɟɮ ɨɛɬɠɦɻɨɨɶɧɣ ɪɮɨɥɭɛɧɣ A, B, C, D, E, F, Z ɪɩɬɭɫɩɠɨɶ ɟɩɫɩɞɣ,
ɪɫɩɭɺɡɻɨɨɩɬɭɷ ɥɩɭɩɫɶɰ ɪɫɣɝɠɟɠɨɛ ɝ ɭɛɜɦɣɱɠ. (ɭɬɮɭɬɭɝɣɠ ɲɣɬɦɛ
ɝ ɭɛɜɦɣɱɠ ɩɢɨɛɲɛɠɭ, ɲɭɩ ɪɫɺɧɩɤ ɟɩɫɩɞɣ ɧɠɡɟɮ ɪɮɨɥɭɛɧɣ ɨɠɭ.)
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɟɦɣɨɮ ɥɫɛɭɲɛɤɳɠɞɩ ɪɮɭɣ ɧɠɡɟɮ ɪɮɨɥɭɛɧɣ A ɣ Z (ɪɫɣ
ɮɬɦɩɝɣɣ, ɲɭɩ ɪɠɫɠɟɝɣɞɛɭɷɬɺ ɧɩɡɨɩ ɭɩɦɷɥɩ ɪɩ ɪɩɬɭɫɩɠɨɨɶɧ ɟɩɫɩɞɛɧ).
1) 13
2) 18
3) 21
4) 33
A3 ɛɨ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɭɛɜɦɣɱɶ ɣɬɭɣɨɨɩɬɭɣ ɝɶɫɛɡɠɨɣɺ F:
x1x2x3x4x5x6x7F
01011101
10110011
01011010
ɛɥɣɧ ɝɶɫɛɡɠɨɣɠɧ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ F?
1) x1/\ ¬x2 /\x3 /\ x4 /\x5 /\ x6 /\ ¬x7
2) x1 \/ ¬x2 \/ ¬x3 \/ x4 \/ ¬x5 \/ x6 \/ x7
3) x1 \/ ¬x2 \/ x3 \/ ¬x4 \/ ¬x5 \/ x6 \/ ¬x7
4) x1/\ ¬x2 /\x3 /\ x4 /\ ¬x5 /\ ¬x6 /\x7
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
A B C D E F Z A 4 6 33 B 4 1 C 6 1 5 27 D 5 4 6 10 E 4 8 F 6 2 Z 33 27 10 8 2 ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 25
A4 ɦɺ ɞɫɮɪɪɩɝɶɰ ɩɪɠɫɛɱɣɤ ɬ ɯɛɤɦɛɧɣ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭɬɺ ɧɛɬɥɣ ɣɧɻɨ
ɯɛɤɦɩɝ. ɛɬɥɛ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɺɠɭ ɬɩɜɩɤ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɜɮɥɝ, ɱɣɯɫ ɣ
ɪɫɩɲɣɰ ɟɩɪɮɬɭɣɧɶɰ ɝ ɣɧɠɨɛɰ ɯɛɤɦɩɝ ɬɣɧɝɩɦɩɝ, ɝ ɥɩɭɩɫɶɰ ɭɛɥɡɠ
ɧɩɞɮɭ ɝɬɭɫɠɲɛɭɷɬɺ ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ ɬɣɧɝɩɦɶ.
ɣɧɝɩɦ «?» (ɝɩɪɫɩɬɣɭɠɦɷɨɶɤ ɢɨɛɥ) ɩɢɨɛɲɛɠɭ ɫɩɝɨɩ ɩɟɣɨ
ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɶɤ ɬɣɧɝɩɦ.
ɣɧɝɩɦ «*» (ɢɝɠɢɟɩɲɥɛ) ɩɢɨɛɲɛɠɭ ɦɹɜɮɹ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɬɣɧɝɩɦɩɝ
ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɩɤ ɟɦɣɨɶ, ɝ ɭɩɧ ɲɣɬɦɠ «*» ɧɩɡɠɭ ɢɛɟɛɝɛɭɷ ɣ ɪɮɬɭɮɹ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ.
ɥɛɭɛɦɩɞɠ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ 6 ɯɛɤɦɩɝ:
motors.dat
motors.doc
storch.doc
torsten.docx
victoria.docx
x-torero.doc
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɪɩ ɥɛɥɩɤ ɣɢ ɧɛɬɩɥ ɣɢ ɥɛɭɛɦɩɞɛ ɜɮɟɠɭ ɩɭɩɜɫɛɨɛ ɮɥɛɢɛɨɨɛɺ
ɞɫɮɪɪɛ ɯɛɤɦɩɝ:
motors.doc
storch.doc
victoria.docx
x-torero.doc
1) *tor?*.d*
2) ?tor*.doc
3) *?tor?*.do*
4) *tor?.doc*
A5 ɝɭɩɧɛɭ ɪɩɦɮɲɛɠɭ ɨɛ ɝɰɩɟ ɲɠɭɶɫɻɰɢɨɛɲɨɩɠ ɝɩɬɷɧɠɫɣɲɨɩɠ ɲɣɬɦɩ. ɩ
ɸɭɩɧɮ ɲɣɬɦɮ ɬɭɫɩɣɭɬɺ ɨɩɝɩɠ ɲɣɬɦɩ ɪɩ ɬɦɠɟɮɹɴɣɧ ɪɫɛɝɣɦɛɧ.
1. ɥɦɛɟɶɝɛɹɭɬɺ ɪɠɫɝɛɺ ɣ ɝɭɩɫɛɺ, ɛ ɭɛɥɡɠ ɭɫɠɭɷɺ ɣ ɲɠɭɝɻɫɭɛɺ ɱɣɯɫɶ.
2. ɩɦɮɲɠɨɨɶɠ ɟɝɛ ɲɣɬɦɛ ɢɛɪɣɬɶɝɛɹɭɬɺ ɟɫɮɞ ɢɛ ɟɫɮɞɩɧ ɝ ɪɩɫɺɟɥɠ
ɮɜɶɝɛɨɣɺ (ɜɠɢ ɫɛɢɟɠɦɣɭɠɦɠɤ).
ɫɣɧɠɫ. ɬɰɩɟɨɩɠ ɲɣɬɦɩ: 7145. ɮɧɧɶ: 7+1 = 10; 4+5 = 11.
ɠɢɮɦɷɭɛɭ: 1110.
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɥɛɥɩɠ ɣɢ ɬɦɠɟɮɹɴɣɰ ɲɣɬɠɦ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɩɧ
ɫɛɜɩɭɶ ɛɝɭɩɧɛɭɛ.
1) 119
2) 1213
3) 1411
4) 1715
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɛɜɦɣɱɛ 1
IDɛɧɣɦɣɺ_..ɩɦ
1439ɐɩɧɲɣɥ ..
1440ɩɫɢɮɨ ..
1543ɶɳɩɝɠɱ ..
1484ɩɫɢɮɨ ..
1511ɩɫɢɮɨ ..
1522ɣɧ ..
1629ɶɳɩɝɠɱ ..
1452ɩɫɩɜɩɲɥɛ ..
1614ɫɩɠɥɮɫɩɝɛ ..
1590ɩɫɢɮɨ ..
1477ɣɥɛɨɷ ..
1473ɫɩɠɥɮɫɩɝ ..
1599ɮɰɛ ..
1505ɛɨɠɝɬɥɛɺ ..
1458ɛɦɛɟɢɠ ..
1568ɩɫɢɮɨ ..
………
ɛɜɦɣɱɛ 2
ID_ɩɟɣɭɠɦɺID_ɠɜɻɨɥɛ
14841452
15431452
15991458
15111477
15221477
14391484
14401484
15991505
14391511
14401511
15111590
15221590
14841614
15431614
14841629
15431629
……
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 26
A6 ɯɫɛɞɧɠɨɭɠ ɜɛɢɶ ɟɛɨɨɶɰ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨɶ ɬɝɠɟɠɨɣɺ ɩ ɫɩɟɬɭɝɠɨɨɶɰ
ɩɭɨɩɳɠɨɣɺɰ. ɛ ɩɬɨɩɝɛɨɣɣ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ ɩɪɫɠɟɠɦɣɭɠ
ɯɛɧɣɦɣɹ ɣ ɣɨɣɱɣɛɦɶ ɟɠɟɮɳɥɣ ɫɩɠɥɮɫɩɝɩɤ ..
1) ɶɳɩɝɠɱ ..
2) ɩɫɢɮɨ ..
3) ɫɩɠɥɮɫɩɝ ..
4) ɐɩɧɲɣɥ ..
A7 ɺɲɠɤɥɠ B5 ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɩɤ ɭɛɜɦɣɱɶ ɢɛɪɣɬɛɨɛ ɯɩɫɧɮɦɛ =A$23-$A32.
ɛɥɩɤ ɝɣɟ ɪɫɣɩɜɫɠɭɻɭ ɯɩɫɧɮɦɛ, ɪɩɬɦɠ ɭɩɞɩ ɥɛɥ ɺɲɠɤɥɮ B5 ɬɥɩɪɣɫɮɹɭ
ɝ ɺɲɠɤɥɮ D3?
ɫɣɧɠɲɛɨɣɠ: ɢɨɛɥ $ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭɬɺ ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɛɜɬɩɦɹɭɨɩɤ
ɛɟɫɠɬɛɱɣɣ.
1) =A$21-$C32
2) =A$23-$A32
3) =C$21-$C30
4) =C$23-$A30
A8 ɝɮɰɥɛɨɛɦɷɨɛɺ (ɬɭɠɫɠɩ) ɢɝɮɥɩɢɛɪɣɬɷ ɬ ɲɛɬɭɩɭɩɤ ɟɣɬɥɫɠɭɣɢɛɱɣɣ 16 ɥɱ
ɣ 24-ɜɣɭɨɶɧ ɫɛɢɫɠɳɠɨɣɠɧ ɝɠɦɛɬɷ ɝ ɭɠɲɠɨɣɠ 10 ɧɣɨɮɭ. ɡɛɭɣɠ ɟɛɨɨɶɰ
ɨɠ ɪɫɩɣɢɝɩɟɣɦɩɬɷ. ɛɥɛɺ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɝɠɦɣɲɣɨ ɨɛɣɜɩɦɠɠ
ɜɦɣɢɥɛ ɥ ɫɛɢɧɠɫɮ ɪɩɦɮɲɠɨɨɩɞɩ ɯɛɤɦɛ?
1) 20 ɜɛɤɭ
2) 40 ɜɛɤɭ
3) 60 ɜɛɤɭ
4) 80 ɜɛɤɭ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 27
A9 ɦɺ ɥɩɟɣɫɩɝɛɨɣɺ ɨɠɥɩɭɩɫɩɤ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɣ, ɬɩɬɭɩɺɴɠɤ ɣɢ ɜɮɥɝ
, , , ɣ , ɫɠɳɣɦɣ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɨɠɫɛɝɨɩɧɠɫɨɶɤ ɟɝɩɣɲɨɶɤ ɥɩɟ,
ɪɩɢɝɩɦɺɹɴɣɤ ɩɟɨɩɢɨɛɲɨɩ ɟɠɥɩɟɣɫɩɝɛɭɷ ɟɝɩɣɲɨɮɹ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛ-
ɭɠɦɷɨɩɬɭɷ, ɪɩɺɝɦɺɹɴɮɹɬɺ ɨɛ ɪɫɣɻɧɨɩɤ ɬɭɩɫɩɨɠ ɥɛɨɛɦɛ ɬɝɺɢɣ. ɦɺ
ɜɮɥɝ , , ɣ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɦɣ ɭɛɥɣɠ ɥɩɟɩɝɶɠ ɬɦɩɝɛ: – 100 , – 101,
– 111, – 110.
ɥɛɡɣɭɠ, ɥɛɥɣɧ ɥɩɟɩɝɶɧ ɬɦɩɝɩɧ ɣɢ ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ
ɢɛɥɩɟɣɫɩɝɛɨɛ ɜɮɥɝɛ .
ɩɟ ɟɩɦɡɠɨ ɮɟɩɝɦɠɭɝɩɫɺɭɷ ɬɝɩɤɬɭɝɮ ɩɟɨɩɢɨɛɲɨɩɞɩ ɟɠɥɩɟɣɫɩɝɛɨɣɺ.
ɬɦɣ ɧɩɡɨɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɜɩɦɠɠ ɩɟɨɩɞɩ ɥɩɟɩɝɩɞɩ ɬɦɩɝɛ, ɮɥɛɡɣɭɠ
ɥɫɛɭɲɛɤɳɠɠ ɣɢ ɨɣɰ.
1) 1
2) 0
3) 01
4) 10
A10 ɣɡɠ ɪɫɣɝɠɟɠɨɶ ɣɧɠɨɛ ɣ ɯɛɧɣɦɣɣ ɲɠɭɶɫɻɰ ɮɲɛɬɭɨɣɥɩɝ
ɬɩɫɠɝɨɩɝɛɨɣɤ. ɥɛɡɣɭɠ ɮɲɛɬɭɨɣɥɛ, ɲɷɣ ɣɧɺ ɣ ɯɛɧɣɦɣɺ ɮɟɩɝɦɠɭɝɩɫɺɹɭ ɭɛɥɩɧɮ ɮɬɦɩɝɣɹ:
(ɪɠɫɝɛɺ ɜɮɥɝɛ ɣɧɠɨɣ ɞɦɛɬɨɛɺ Ļ ɪɩɬɦɠɟɨɺɺ ɜɮɥɝɛ ɣɧɠɨɣ ɞɦɛɬɨɛɺ) /\
(ɪɩɬɦɠɟɨɺɺ ɜɮɥɝɛ ɯɛɧɣɦɣɣ ɞɦɛɬɨɛɺ Ļ ɪɠɫɝɛɺ ɜɮɥɝɛ ɯɛɧɣɦɣɣ
ɞɦɛɬɨɛɺ) ɬɦɣ ɭɛɥɣɰ ɮɲɛɬɭɨɣɥɩɝ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ, ɮɥɛɡɣɭɠ ɭɩɞɩ ɣɢ ɨɣɰ, ɮ ɥɩɭɩɫɩɞɩ
ɬɛɧɛɺ ɟɦɣɨɨɛɺ ɯɛɧɣɦɣɺ.
1) 2) 3) ɒ
4) ɚ ɗ
A11 ɫɣ ɫɠɞɣɬɭɫɛɱɣɣ ɝ ɥɩɧɪɷɹɭɠɫɨɩɤ ɬɣɬɭɠɧɠ ɥɛɡɟɩɧɮ ɪɩɦɷɢɩɝɛɭɠɦɹ
ɝɶɟɛɻɭɬɺ ɪɛɫɩɦɷ, ɬɩɬɭɩɺɴɣɤ ɣɢ 15 ɬɣɧɝɩɦɩɝ ɣ ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɤ ɭɩɦɷɥɩ
ɬɣɧɝɩɦɶ , , , , , , , , . ɛɡɟɶɤ ɭɛɥɩɤ ɪɛɫɩɦɷ
ɝ, ɥɩɧɪɷɹɭɠɫɨɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ ɧɣɨɣɧɛɦɷɨɩ ɝɩɢɧɩɡɨɶɧ ɣ
ɩɟɣɨɛɥɩɝɶɧ ɱɠɦɶɧ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩɧ ɜɛɤɭ (ɪɫɣ ɸɭɩɧ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭ
ɪɩɬɣɧɝɩɦɷɨɩɠ ɥɩɟɣɫɩɝɛɨɣɠ ɣ ɝɬɠ ɬɣɧɝɩɦɶ ɥɩɟɣɫɮɹɭɬɺ ɩɟɣɨɛɥɩɝɶɧ ɣ
ɧɣɨɣɧɛɦɷɨɩ ɝɩɢɧɩɡɨɶɧ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩɧ ɜɣɭ).
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɩɜɵɻɧ ɪɛɧɺɭɣ, ɩɭɝɩɟɣɧɶɤ ɸɭɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɩɤ ɟɦɺ ɢɛɪɣɬɣ
30 ɪɛɫɩɦɠɤ.
1) 120 ɜɛɤɭ
2) 210 ɜɛɤɭ
3) 240 ɜɛɤɭ
4) 270 ɜɛɤɭ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
s = 0
n = 10
FOR i = 0 TO n
IF i=n-i THEN
s = s+A(i)+A(i+1)
END IF
NEXT i
ɛɬɥɛɦɷ
s:=0;
n:=10;
for i:=0 to n do begin
if i = n-i then s:=s+A[i]+A[i+1];
end;
ɣ
s = 0;
n=10;
for (i = 0; i <= n; i++)
if (i==n-i) s=s+A[i]+A[i+1];
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
s:=0
n:=10
ɧɰ ɞɥɹ i ɨɬ 0 ɞɨ n
ɟɫɥɢ i = n-i
ɬɨ s:=s+A[i]+A[i+1]
ɜɫɟ
ɤɰ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 28
A12 ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɩɪɣɬɛɨ ɩɟɨɩɧɠɫɨɶɤ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ ɬ ɣɨɟɠɥɬɛɧɣ
ɩɭ 0 ɟɩ 10. ɣɡɠ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨ ɢɛɪɣɬɛɨɨɶɤ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɩɟɨɩɤ ɣ ɭɩɤ ɡɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ,
ɩɜɫɛɜɛɭɶɝɛɹɴɠɤ ɟɛɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ:
ɨɛɲɛɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɸɭɩɞɩ ɯɫɛɞɧɠɨɭɛ ɝ ɧɛɬɬɣɝɠ ɨɛɰɩɟɣɦɣɬɷ ɲɣɬɦɛ 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ɭ.ɠ. A[0]=0, A[1]=1 ɣ ɭ.ɟ. ɒɠɧɮ ɜɮɟɠɭ ɫɛɝɨɩ
ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɩɤ s ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɟɛɨɨɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ?
1) 45
2) 11
3) 5
4) 0
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 29
A13 ɣɬɭɠɧɛ ɥɩɧɛɨɟ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ , «ɡɣɝɮɴɠɞɩ» ɝ ɪɫɺɧɩɮɞɩɦɷɨɩɧ
ɦɛɜɣɫɣɨɭɠ ɨɛ ɥɦɠɭɲɛɭɩɤ ɪɦɩɬɥɩɬɭɣ, ɬɩɬɭɩɣɭ ɣɢ 8 ɥɩɧɛɨɟ. ɒɠɭɶɫɠ
ɥɩɧɛɨɟɶ – ɸɭɩ ɥɩɧɛɨɟɶ-ɪɫɣɥɛɢɶ:
ɝɝɠɫɰɝɨɣɢɝɦɠɝɩɝɪɫɛɝɩ
ɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɦɹɜɩɤ ɣɢ ɸɭɣɰ ɥɩɧɛɨɟ ɪɠɫɠɧɠɴɛɠɭɬɺ ɨɛ
ɩɟɨɮ ɥɦɠɭɥɮ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɠɨɨɩ: ɝɝɠɫɰ ĺ, ɝɨɣɢ ļ, ɝɦɠɝɩ Ĺ, ɝɪɫɛɝɩ Ļ.
ɒɠɭɶɫɠ ɥɩɧɛɨɟɶ ɪɫɩɝɠɫɺɹɭ ɣɬɭɣɨɨɩɬɭɷ ɮɬɦɩɝɣɺ ɩɭɬɮɭɬɭɝɣɺ ɬɭɠɨɶ
ɮ ɥɛɡɟɩɤ ɬɭɩɫɩɨɶ ɭɩɤ ɥɦɠɭɥɣ, ɞɟɠ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ :
ɬɝɠɫɰɮ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɨɣɢɮ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɦɠɝɛ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɪɫɛɝɛ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɑɣɥɦ
< ɮɬɦɩɝɣɠ >
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ
ɑ ɝɶɪɩɦɨɺɠɭɬɺ, ɪɩɥɛ ɮɬɦɩɝɣɠ ɣɬɭɣɨɨɩ.
ɥɩɨɬɭɫɮɥɱɣɣ
< ɮɬɦɩɝɣɠ >
ɥɩɧɛɨɟɛ1
ɒ ɥɩɧɛɨɟɛ2
ɑ ɝɶɪɩɦɨɺɠɭɬɺ ɥɩɧɛɨɟɛ1 (ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɣɬɭɣɨɨɩ) ɣɦɣ ɥɩɧɛɨɟɛ2 (ɠɬɦɣ
ɮɬɦɩɝɣɠ ɦɩɡɨɩ)
ɥɩɨɬɭɫɮɥɱɣɺɰ ɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɧɩɡɠɭ ɬɩɟɠɫɡɛɭɷ ɥɩɧɛɨɟɶ
ɪɫɩɝɠɫɥɣ, ɛ ɭɛɥɡɠ
ɬɦɩɝɛ , , .
ɬɦɣ ɨɛɲɨɻɭ ɟɝɣɡɠɨɣɠ ɝ ɬɭɩɫɩɨɮ ɨɛɰɩɟɺɴɠɤɬɺ ɫɺɟɩɧ ɬ ɨɣɧ
ɬɭɠɨɶ, ɭɩ ɩɨ ɫɛɢɫɮɳɣɭɬɺ ɣ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɫɠɫɝɻɭɬɺ.
ɥɩɦɷɥɩ ɥɦɠɭɩɥ ɦɛɜɣɫɣɨɭɛ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɭ ɭɫɠɜɩɝɛɨɣɹ, ɲɭɩ, ɨɛɲɛɝ
ɟɝɣɡɠɨɣɠ ɝ ɨɠɤ ɣ ɝɶɪɩɦɨɣɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɨɮɹ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɮɱɠɦɠɠɭ ɣ ɩɬɭɛɨɩɝɣɭɬɺ ɝ ɢɛɥɫɛɳɠɨɨɩɤ ɥɦɠɭɥɠ (ɥɦɠɭɥɛ F6)?
ɑ
<ɫɧɢɡɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɫɩɪɚɜɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ>
<ɫɧɢɡɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨ>
ɜɧɢɡ
ɐ <ɫɩɪɚɜɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ>
ɜɩɪɚɜɨ
ɐ ɐ ɐ
1) 18
2) 21
3) 24
4) 27
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 210
ɒɛɬɭɷ 2
ɭɝɠɭɩɧ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ (1–15) ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɲɣɬɦɩ,
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɜɮɥɝ ɣɦɣ ɱɣɯɫ. ɪɣɳɣɭɠ ɩɭɝɠɭɶ ɬɨɛɲɛɦɛ
ɝ ɭɠɥɬɭ ɫɛɜɩɭɶ, ɛ ɢɛɭɠɧ ɪɠɫɠɨɠɬɣɭɠ ɣɰ ɝ ɜɦɛɨɥ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 1
ɬɪɫɛɝɛ ɩɭ ɨɩɧɠɫɛ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɠɞɩ ɢɛɟɛɨɣɺ, ɨɛɲɣɨɛɺ ɬ ɪɠɫɝɩɤ
ɥɦɠɭɩɲɥɣ, ɜɠɢ ɪɫɩɜɠɦɩɝ, ɢɛɪɺɭɶɰ ɣ ɟɫɮɞɣɰ ɟɩɪɩɦɨɣɭɠɦɷɨɶɰ
ɬɣɧɝɩɦɩɝ. ɛɡɟɮɹ ɜɮɥɝɮ ɣɦɣ ɱɣɯɫɮ ɪɣɳɣɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɠ
ɝ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɣɣ ɬ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɧɣ ɝ ɜɦɛɨɥɠ ɩɜɫɛɢɱɛɧɣ.
B1 ɝɭɩɧɛɭɣɲɠɬɥɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɩɬɮɴɠɬɭɝɣɦɩ ɪɠɫɠɥɩɟɣɫɩɝɥɮ
ɣɨɯɩɫɧɛɱɣɩɨɨɩɞɩ ɬɩɩɜɴɠɨɣɺ ɨɛ ɫɮɬɬɥɩɧ ɺɢɶɥɠ ɟɦɣɨɩɤ ɝ 100
ɬɣɧɝɩɦɩɝ, ɪɠɫɝɩɨɛɲɛɦɷɨɩ ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɞɩ ɝ 2ɜɛɤɭɨɩɧ ɥɩɟɠ Unicode,
ɝ 8ɜɣɭɨɮɹ ɥɩɟɣɫɩɝɥɮ 8. ɛ ɬɥɩɦɷɥɩ ɜɣɭ ɮɧɠɨɷɳɣɦɛɬɷ ɟɦɣɨɛ
ɬɩɩɜɴɠɨɣɺ? ɩɭɝɠɭɠ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɭɩɦɷɥɩ ɲɣɬɦɩ.
ɭɝɠɭ: B2 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɝɛɟɫɛɭɩɫ ɟɝɠ ɥɩɧɛɨɟɶ, ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɫɣɬɝɩɠɨɶ ɨɩɧɠɫɛ:
1. ɪɫɣɜɛɝɷ 1,
2. ɝɩɢɝɠɟɣ ɝ ɥɝɛɟɫɛɭ.
ɠɫɝɛɺ ɣɢ ɸɭɣɰ ɥɩɧɛɨɟ ɮɝɠɦɣɲɣɝɛɠɭ ɲɣɬɦɩ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ ɨɛ 1, ɝɭɩɫɛɺ –
ɝɩɢɝɩɟɣɭ ɝ ɥɝɛɟɫɛɭ. ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɦɺ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɝɛɟɫɛɭɩɫ – ɸɭɩ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɨɩɧɠɫɩɝ ɥɩɧɛɨɟ.
ɛɪɫɣɧɠɫ, 21211 – ɸɭɩ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ
ɝɩɢɝɠɟɣ ɝ ɥɝɛɟɫɛɭ
ɪɫɣɜɛɝɷ 1
ɝɩɢɝɠɟɣ ɝ ɥɝɛɟɫɛɭ
ɪɫɣɜɛɝɷ 1
ɪɫɣɜɛɝɷ 1
ɘɭɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɠɭ ɲɣɬɦɩ 3 ɝ ɲɣɬɦɩ 102.
ɛɪɣɳɣɭɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɠɭ ɲɣɬɦɩ 3 ɝ ɲɣɬɦɩ 27 ɣ
ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɨɠ ɜɩɦɠɠ 5 ɥɩɧɛɨɟ. ɬɦɣ ɭɛɥɣɰ ɪɫɩɞɫɛɧɧ ɜɩɦɠɠ ɩɟɨɩɤ, ɭɩ
ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɦɹɜɮɹ ɣɢ ɨɣɰ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 211
B3 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɲɭɩ ɜɮɟɠɭ ɨɛɪɠɲɛɭɛɨɩ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ, ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɤ ɨɣɡɠ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ:
ɠɤɬɣɥ
DIM N, S AS INTEGER
N = 0
S = 0
WHILE S <= 256
S = S + 25
N = N + 5
WEND
PRINT N
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɛɬɥɛɦɷ
var n, s: integer;
begin
n := 0;
s := 0;
while s <= 256 do
begin
s := s + 25;
n := n + 5
end;
write(n)
end.
ɣ
#include<stdio.h>
void main()
{
int n, s;
n = 0;
s = 0;
while (s <= 256)
{
s = s + 25;
n = n + 5;
}
printf("%d", n);
}
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 212
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ n, s
n := 0
s := 0
ɧɰ ɩɨɤɚ s <= 256
s := s + 25
n := n + 5
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ n
ɤɨɧ
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
B4 ɬɠ 5-ɜɮɥɝɠɨɨɶɠ ɬɦɩɝɛ, ɬɩɬɭɛɝɦɠɨɨɶɠ ɣɢ ɜɮɥɝ , , , ɢɛɪɣɬɛɨɶ
ɝ ɛɦɯɛɝɣɭɨɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ ɣ ɪɫɩɨɮɧɠɫɩɝɛɨɶ.
ɩɭ ɨɛɲɛɦɩ ɬɪɣɬɥɛ:
1. 2. 3. 4. 5. ……
ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɦɩɝɩ, ɥɩɭɩɫɩɠ ɬɭɩɣɭ ɪɩɟ ɨɩɧɠɫɩɧ 241.
ɭɝɠɭ: ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 213
B5 ɛɨ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɩɤ ɭɛɜɦɣɱɶ:
ABC
1
10 30
2
=A1+2*B1+10=C1-A1=2*A1
ɛɥɩɠ ɱɠɦɩɠ ɲɣɬɦɩ ɟɩɦɡɨɩ ɜɶɭɷ ɢɛɪɣɬɛɨɩ ɝ ɺɲɠɤɥɠ B1, ɲɭɩɜɶ
ɪɩɬɭɫɩɠɨɨɛɺ ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɝɶɲɣɬɦɠɨɣɤ ɟɣɛɞɫɛɧɧɛ ɪɩ ɢɨɛɲɠɨɣɺɧ
ɟɣɛɪɛɢɩɨɛ ɺɲɠɠɥ A2:2 ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɩɝɛɦɛ ɫɣɬɮɨɥɮ?
ɢɝɠɬɭɨɩ, ɲɭɩ ɝɬɠ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɟɣɛɪɛɢɩɨɛ, ɪɩ ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɩɬɭɫɩɠɨɛ
ɟɣɛɞɫɛɧɧɛ, ɣɧɠɹɭ ɩɟɣɨ ɣ ɭɩɭ ɡɠ ɢɨɛɥ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 214
B6 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɩɤ c ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɬɦɠɟɮɹɴɠɞɩ
ɯɫɛɞɧɠɨɭɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ (ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɞɩ ɨɣɡɠ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ). ɭɝɠɭ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɝɣɟɠ ɱɠɦɩɞɩ ɲɣɬɦɛ.
ɠɤɬɣɥ
a = 30
b = 6
a = a * 3 / b
IF a > b THEN
c = 2*a + 10 * b
ELSE
c = 2*a - 10 * b
ENDIF
ɛɬɥɛɦɷ
a := 30;
b := 6;
a := a * 3 / b;
if a > b then
c := 2*a + 10 * b
else
c := 2*a - 10 * b;
ɣ
a = 30;
b = 6;
a = a * 3 / b;
if (a > b)
c = 2*a + 10 * b;
else
c = 2*a - 10 * b;
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
a := 30
b := 6
a := a * 3 / b
ɟɫɥɢ a > b
ɬɨ c := 2*a + 10 * b
ɢɧɚɱɟ c := 2*a - 10 * b
ɜɫɟ
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 215
B7 ɣɡɠ ɨɛ 4 ɺɢɶɥɛɰ ɢɛɪɣɬɛɨ ɛɦɞɩɫɣɭɧ. ɩɦɮɲɣɝ ɨɛ ɝɰɩɟ ɲɣɬɦɩ x, ɸɭɩɭ
ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɠɲɛɭɛɠɭ ɟɝɛ ɲɣɬɦɛ a ɣ b. ɥɛɡɣɭɠ ɨɛɣɧɠɨɷɳɠɠ ɣɢ ɭɛɥɣɰ
ɲɣɬɠɦ x, ɪɫɣ ɝɝɩɟɠ ɥɩɭɩɫɶɰ ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɠɲɛɭɛɠɭ ɬɨɛɲɛɦɛ 3, ɛ ɪɩɭɩɧ 10.
ɠɤɬɣɥ
DIM X, A, B AS INTEGER
INPUT X
A=0: B=0
WHILE X > 0
A = A+1
B = B +(X MOD 10)
X = X \ 10
WEND
PRINT A
PRINT B
ɛɬɥɛɦɷ
var x, a, b: integer;
begin
readln(x);
a:=0; b:=0;
while x>0 do
begin
a:=a + 1;
b:=b + (x mod 10);
x:=x div 10;
end;
writeln(a); write(b);
end.
ɣ
#include<stdio.h>
void main()
{
int x, a, b;
scanf("%d", &x);
a=0; b=0;
while (x>0){
a = a+1;
b = b +(x%10);
x = x/10;
}
printf("%d\n%d", a, b);
}
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 216
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ x, a, b
ɜɜɨɞ x
a:=0; b:=0
ɧɰ ɩɨɤɚ x>0
a:=a+1
b:=b+mod(x,10)
x:=div(x,10)
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ a, ɧɫ, b
ɤɨɧ
ɭɝɠɭ: B8 ɠɬɺɭɣɲɨɩɠ ɲɣɬɦɩ 58 ɝ ɨɠɥɩɭɩɫɩɤ ɬɣɬɭɠɧɠ ɬɲɣɬɦɠɨɣɺ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ
ɥɛɥ 213. ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɩɬɨɩɝɛɨɣɠ ɬɣɬɭɠɧɶ ɬɲɣɬɦɠɨɣɺ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
B9 ɛ ɫɣɬɮɨɥɠ ɣɢɩɜɫɛɡɠɨɛ ɬɰɠɧɛ ɟɩɫɩɞ, ɬɝɺɢɶɝɛɹɴɣɰ ɞɩɫɩɟɛ , , , ,
, , , , , . ɩ ɥɛɡɟɩɤ ɟɩɫɩɞɠ ɧɩɡɨɩ ɟɝɣɞɛɭɷɬɺ ɭɩɦɷɥɩ ɝ ɩɟɨɩɧ
ɨɛɪɫɛɝɦɠɨɣɣ, ɮɥɛɢɛɨɨɩɧ ɬɭɫɠɦɥɩɤ. ɥɩɦɷɥɩ ɬɮɴɠɬɭɝɮɠɭ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ
ɪɮɭɠɤ ɣɢ ɞɩɫɩɟɛ ɝ ɞɩɫɩɟ ?
ɭɝɠɭ: ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 217
B10 ɩɥɮɧɠɨɭ ɩɜɵɻɧɩɧ 5 ɜɛɤɭ ɧɩɡɨɩ ɪɠɫɠɟɛɭɷ ɬ ɩɟɨɩɞɩ ɥɩɧɪɷɹɭɠɫɛ ɨɛ
ɟɫɮɞɩɤ ɟɝɮɧɺ ɬɪɩɬɩɜɛɧɣ:
) ɬɡɛɭɷ ɛɫɰɣɝɛɭɩɫɩɧ, ɪɠɫɠɟɛɭɷ ɛɫɰɣɝ ɪɩ ɥɛɨɛɦɮ ɬɝɺɢɣ, ɫɛɬɪɛɥɩɝɛɭɷ
) ɪɠɫɠɟɛɭɷ ɪɩ ɥɛɨɛɦɮ ɬɝɺɢɣ ɜɠɢ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɺ ɛɫɰɣɝɛɭɩɫɛ.
ɛɥɩɤ ɬɪɩɬɩɜ ɜɶɬɭɫɠɠ ɣ ɨɛɬɥɩɦɷɥɩ, ɠɬɦɣ
– ɬɫɠɟɨɺɺ ɬɥɩɫɩɬɭɷ ɪɠɫɠɟɛɲɣ ɟɛɨɨɶɰ ɪɩ ɥɛɨɛɦɮ ɬɝɺɢɣ ɬɩɬɭɛɝɦɺɠɭ
ʹ
ʹ
ɜɣɭ ɝ ɬɠɥɮɨɟɮ;
– ɩɜɵɻɧ ɬɡɛɭɩɞɩ ɛɫɰɣɝɛɭɩɫɩɧ ɟɩɥɮɧɠɨɭɛ ɫɛɝɠɨ 20% ɩɭ ɣɬɰɩɟɨɩɞɩ;
– ɝɫɠɧɺ, ɭɫɠɜɮɠɧɩɠ ɨɛ ɬɡɛɭɣɠ ɟɩɥɮɧɠɨɭɛ – 10 ɬɠɥɮɨɟ, ɨɛ ɫɛɬɪɛɥɩɝɥɮ –
2 ɬɠɥɮɨɟɶ?
ɩɭɝɠɭɠ ɨɛɪɣɳɣɭɠ ɜɮɥɝɮ , ɠɬɦɣ ɬɪɩɬɩɜ ɜɶɬɭɫɠɠ, ɣɦɣ , ɠɬɦɣ
ɜɶɬɭɫɠɠ ɬɪɩɬɩɜ . ɫɛɢɮ ɪɩɬɦɠ ɜɮɥɝɶ ɨɛɪɣɳɣɭɠ ɨɛ ɬɥɩɦɷɥɩ ɬɠɥɮɨɟ
ɩɟɣɨ ɬɪɩɬɩɜ ɜɶɬɭɫɠɠ ɟɫɮɞɩɞɩ.
ɛɥ, ɨɛɪɫɣɧɠɫ, ɠɬɦɣ ɬɪɩɬɩɜ ɜɶɬɭɫɠɠ ɬɪɩɬɩɜɛ ɨɛ 23 ɬɠɥɮɨɟɶ,
ɝ ɩɭɝɠɭɠ ɨɮɡɨɩ ɨɛɪɣɬɛɭɷ 23.
ɦɩɝ «ɬɠɥɮɨɟ», «ɬɠɥ.», «ɬ.» ɥ ɩɭɝɠɭɮ ɟɩɜɛɝɦɺɭɷ ɨɠ ɨɮɡɨɩ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 218
B11 ɭɠɫɧɣɨɩɦɩɞɣɣ ɬɠɭɠɤ TCP/IP ɧɛɬɥɩɤ ɬɠɭɣ ɨɛɢɶɝɛɠɭɬɺ ɟɝɩɣɲɨɩɠ
ɲɣɬɦɩ, ɩɪɫɠɟɠɦɺɹɴɠɠ, ɥɛɥɛɺ ɲɛɬɭɷ IP-ɛɟɫɠɬɛ ɮɢɦɛ ɬɠɭɣ ɩɭɨɩɬɣɭɬɺ
ɥ ɛɟɫɠɬɮ ɬɠɭɣ, ɛ ɥɛɥɛɺ — ɥ ɛɟɫɠɬɮ ɬɛɧɩɞɩ ɮɢɦɛ ɝ ɸɭɩɤ ɬɠɭɣ. ɜɶɲɨɩ
ɧɛɬɥɛ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ ɪɩ ɭɠɧ ɡɠ ɪɫɛɝɣɦɛɧ, ɲɭɩ ɣ IP-ɛɟɫɠɬ. ɟɫɠɬ ɬɠɭɣ
ɪɩɦɮɲɛɠɭɬɺ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɪɫɣɧɠɨɠɨɣɺ ɪɩɫɛɢɫɺɟɨɩɤ ɥɩɨɵɹɨɥɱɣɣ ɥ
ɢɛɟɛɨɨɶɧ IP-ɛɟɫɠɬɮ ɮɢɦɛ ɣ ɧɛɬɥɠ.
ɩ ɢɛɟɛɨɨɶɧ IP-ɛɟɫɠɬɮ ɮɢɦɛ ɣ ɧɛɬɥɠ ɩɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɛɟɫɠɬ ɬɠɭɣ.
IP –ɛɟɫɠɬ ɮɢɦɛ: 224.23.252.131
ɛɬɥɛ: 255.255.240.0
ɫɣ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɛ ɝɶɜɠɫɣɭɠ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɝ ɭɛɜɦɣɱɠ ɲɣɬɠɦ ɲɠɭɶɫɠ
ɸɦɠɧɠɨɭɛ IP-ɛɟɫɠɬɛ ɣ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɨɮɡɨɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɣɠ
ɣɧ ɜɮɥɝɶ ɜɠɢ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɺ ɭɩɲɠɥ.
ABCDEFGH
2552402522241312380
ɫɣɧɠɫ.
ɮɬɭɷ ɣɬɥɩɧɶɤ IP-ɛɟɫɠɬ 192.168.128.0 ɣ ɟɛɨɛ ɭɛɜɦɣɱɛ
A
BCDEFGH
1281682558127017192
ɸɭɩɧ ɬɦɮɲɛɠ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɜɮɟɠɭ ɢɛɪɣɬɛɨ ɝ ɝɣɟɠ HBAF.
ɭɝɠɭ: B12 ɺɢɶɥɠ ɢɛɪɫɩɬɩɝ ɪɩɣɬɥɩɝɩɞɩ ɬɠɫɝɠɫɛ ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɤ
ɩɪɠɫɛɱɣɣ «» ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭɬɺ ɬɣɧɝɩɦ «|», ɛ ɟɦɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɤ
ɩɪɠɫɛɱɣɣ «» – ɬɣɧɝɩɦ «&».
ɭɛɜɦɣɱɠ ɪɫɣɝɠɟɠɨɶ ɢɛɪɫɩɬɶ ɣ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɨɛɤɟɠɨɨɶɰ ɪɩ ɨɣɧ
ɬɭɫɛɨɣɱ ɨɠɥɩɭɩɫɩɞɩ ɬɠɞɧɠɨɭɛ ɬɠɭɣ ɨɭɠɫɨɠɭ.
ɛɪɫɩɬ
ɛɤɟɠɨɩ ɬɭɫɛɨɣɱ
(ɝ ɭɶɬɺɲɛɰ)
ɠɜɠɟɷ & (ɛɥ | ɔɮɥɛ)
3200
ɠɜɠɟɷ & ɛɥ
2200
ɠɜɠɟɷ & ɛɥ & ɔɮɥɛ
500
ɛɥɩɠ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɭɫɛɨɣɱ (ɝ ɭɶɬɺɲɛɰ) ɜɮɟɠɭ ɨɛɤɟɠɨɩ ɪɩ ɢɛɪɫɩɬɮ
ɠɜɠɟɷ & ɔɮɥɛ?
ɲɣɭɛɠɭɬɺ, ɲɭɩ ɝɬɠ ɢɛɪɫɩɬɶ ɝɶɪɩɦɨɺɦɣɬɷ ɪɫɛɥɭɣɲɠɬɥɣ ɩɟɨɩɝɫɠɧɠɨɨɩ,
ɭɛɥ ɲɭɩ ɨɛɜɩɫ ɬɭɫɛɨɣɱ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɰ ɝɬɠ ɣɬɥɩɧɶɠ ɬɦɩɝɛ, ɨɠ ɣɢɧɠɨɺɦɬɺ
ɢɛ ɝɫɠɧɺ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɢɛɪɫɩɬɩɝ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 219
B13 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɣɨɮɬɦɹɬ ɠɬɭɷ ɟɝɠ ɥɩɧɛɨɟɶ:
1. ɪɫɣɜɛɝɷ 4,
2. ɝɶɲɭɣ 5.
ɠɫɝɛɺ ɣɢ ɨɣɰ ɮɝɠɦɣɲɣɝɛɠɭ ɲɣɬɦɩ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ ɨɛ 4, ɝɭɩɫɛɺ – ɮɧɠɨɷɳɛɠɭ
ɠɞɩ ɨɛ 5.
ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɦɺ ɣɨɮɬɦɹɬɛ – ɸɭɩ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ.
ɥɩɦɷɥɩ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɲɣɬɠɦ ɧɩɡɨɩ ɪɩɦɮɲɣɭɷ ɣɢ ɲɣɬɦɛ 100 ɬ ɪɩɧɩɴɷɹ
ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɪɫɩɞɫɛɧɧ, ɥɛɡɟɛɺ ɣɢ ɥɩɭɩɫɶɰ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɫɩɝɨɩ 7 ɥɩɧɛɨɟ? ɭɝɠɭ: B14 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɥɛɥɩɠ ɲɣɬɦɩ ɜɮɟɠɭ ɨɛɪɠɲɛɭɛɨɩ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ
ɬɦɠɟɮɹɴɠɞɩ ɛɦɞɩɫɣɭɧɛ (ɟɦɺ ɛɳɠɞɩ ɮɟɩɜɬɭɝɛ ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨ
ɨɛ ɲɠɭɶɫɻɰ ɺɢɶɥɛɰ):
ɠɤɬɣɥ
DIM A, B, T, M, R AS INTEGER
A = -20: B = 20
M = A: R = F(A)
FOR T = A TO B
IF F(T) < R THEN
M = T
R = F(T)
END IF
NEXT T
PRINT R
FUNCTION F(x)
F = 16*(9-x)*(9-x)+131
END FUNCTION
ɛɬɥɛɦɷ
var a,b,t,M,R :integer;
Function F(x: integer):integer;
begin
F := 16*(9-x)*(9-x)+131;
end;
BEGIN
a := -20; b := 20;
M := a; R := F(a);
for t := a to b do begin
if (F(t) < R) then begin
M := t;
R := F(t);
end;
end;
write(R);
END.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 220
ɣ
#include<stdio.h>
int F(int x)
{
return 16*(9-x)*(9-x)+131;
}
void main()
{
int a, b, t, M, R;
a = -20; b = 20;
M = a; R = F(a);
for (t=a; t<=b; t++){
if (F(t) < R) {
M = t; R = F(t);
}
}
printf("%d", R);
}
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ a, b, t, R, M
a := -20; b := 20
M := a; R := F(a)
ɧɰ ɞɥɹ t ɨɬ a ɞɨ b
ɟɫɥɢ F(t) < R
ɬɨ
M := t; R := F(t)
ɜɫɟ
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ R
ɤɨɧ
ɚɥɝ ɰɟɥ F(
ɰɟɥ x)
ɧɚɱ
ɡɧɚɱ := 16*(9-x)*(9-x)+131
ɤɨɧ
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 221
B15 ɥɩɦɷɥɩ ɬɮɴɠɬɭɝɮɠɭ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɨɛɜɩɫɩɝ ɢɨɛɲɠɨɣɤ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɰ
ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɰ x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, ɥɩɭɩɫɶɠ
ɮɟɩɝɦɠɭɝɩɫɺɹɭ ɝɬɠɧ ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɧ ɨɣɡɠ ɮɬɦɩɝɣɺɧ?
(x1 x2) /\ (x2 x3) /\ (x3 x4) /\ (x4 x5 ) = 1
(y1 y2) /\ (y2 y3) /\ (y3 y4) /\ (y4 y5 ) = 1
x3 y3 =1
ɩɭɝɠɭɠ ɨɠ ɨɮɡɨɩ ɪɠɫɠɲɣɬɦɺɭɷ ɝɬɠ ɫɛɢɦɣɲɨɶɠ ɨɛɜɩɫɶ ɢɨɛɲɠɨɣɤ
ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɰ x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, ɪɫɣ ɥɩɭɩɫɶɰ
ɝɶɪɩɦɨɠɨɛ ɟɛɨɨɛɺ ɬɣɬɭɠɧɛ ɫɛɝɠɨɬɭɝ. ɥɛɲɠɬɭɝɠ ɩɭɝɠɭɛ ɛɧ ɨɮɡɨɩ
ɮɥɛɢɛɭɷ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɭɛɥɣɰ ɨɛɜɩɫɩɝ.
ɭɝɠɭ: ɒɛɬɭɷ 3
ɦɺ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɩɝ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ (1–4) ɣɬɪɩɦɷɢɮɤɭɠ
ɜɦɛɨɥ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 2. ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɨɛɲɛɦɛ ɨɩɧɠɫ ɢɛɟɛɨɣɺ (1 ɣ ɭ.ɟ.),
ɛ ɢɛɭɠɧ ɪɩɦɨɩɠ ɫɠɳɠɨɣɠ. ɭɝɠɭɶ ɢɛɪɣɬɶɝɛɤɭɠ ɲɻɭɥɩ ɣ
ɫɛɢɜɩɫɲɣɝɩ.
C1 ɫɠɜɩɝɛɦɩɬɷ ɨɛɪɣɬɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɪɫɣ
ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɥɩɭɩɫɩɤ ɬ ɥɦɛɝɣɛɭɮɫɶ
ɬɲɣɭɶɝɛɹɭɬɺ ɥɩɩɫɟɣɨɛɭɶ ɭɩɲɥɣ ɨɛ
ɪɦɩɬɥɩɬɭɣ (x, y – ɟɠɤɬɭɝɣɭɠɦɷɨɶɠ ɲɣɬɦɛ) ɣ
ɩɪɫɠɟɠɦɺɠɭɬɺ ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɨɩɬɭɷ ɸɭɩɤ ɭɩɲɥɣ
ɢɛɟɛɨɨɩɤ ɢɛɥɫɛɳɠɨɨɩɤ ɩɜɦɛɬɭɣ (ɝɥɦɹɲɛɺ
ɞɫɛɨɣɱɶ). ɫɩɞɫɛɧɧɣɬɭ ɭɩɫɩɪɣɦɬɺ ɣ
ɨɛɪɣɬɛɦ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ ɨɠɪɫɛɝɣɦɷɨɩ.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 222
ɠɤɬɣɥ
INPUT x, y
IF y>=x-2 THEN
IF y<=0 THEN
IF x*x+y*y<=25 THEN
PRINT "ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ"
ELSE
PRINT "ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ"
END IF
END IF
END IF
END
ɛɬɥɛɦɷ
var x,y: real;
begin
readln(x,y);
if y>=x-2 then
if y<=0 then
if x*x+y*y<=25 then
write('ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ')
else
write('ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ')
end.
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɜɟɳ x,y
ɜɜɨɞ x,y
ɟɫɥɢ y>=x-2 ɬɨ
ɟɫɥɢ y<=0 ɬɨ
ɟɫɥɢ x*x+y*y<=25
ɬɨ ɜɵɜɨɞ 'ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ'
ɢɧɚɱɟ ɜɵɜɨɞ 'ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ'
ɜɫɟ
ɜɫɟ
ɜɫɟ
ɤɨɧ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 223
ɣ
#include <stdio.h>
void main() {
float x,y;
scanf("%f %f",&x,&y);
if (y>=x-2)
if (y<=0)
if (x*x+y*y<=25)
printf("ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ");
else
printf("ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ");
}
ɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩ ɝɶɪɩɦɨɣɭɠ ɬɦɠɟɮɹɴɠɠ.
1. ɠɫɠɫɣɬɮɤɭɠ ɣ ɢɛɪɩɦɨɣɭɠ ɭɛɜɦɣɱɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ
ɪɩɥɛɢɶɝɛɠɭ, ɥɛɥ ɫɛɜɩɭɛɠɭ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɫɣ
ɛɫɞɮɧɠɨɭɛɰ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɫɛɢɦɣɲɨɶɧ
ɩɜɦɛɬɭɺɧ (A, B, C, D, E, F, G, H, K). ɩɲɥɣ,
ɦɠɡɛɴɣɠ ɨɛ ɞɫɛɨɣɱɛɰ ɩɜɦɛɬɭɠɤ, ɩɭɟɠɦɷɨɩ ɨɠ
ɫɛɬɬɧɛɭɫɣɝɛɭɷ.
ɜɦɛɬɭɷ
ɬɦɩɝɣɠ 1
(y>=x–2)
ɬɦɩɝɣɠ 2
(y<=0)
ɬɦɩɝɣɠ 3
(x*x+y*y<=25)
ɫɩɞɫɛɧɧɛ
ɝɶɝɠɟɠɭ
ɜɦɛɬɭɷ
ɩɜɫɛɜɛɭɶ-
ɝɛɠɭɬɺ
ɝɠɫɨɩ
A B C D E F G H K © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 224
ɬɭɩɦɜɱɛɰ ɮɬɦɩɝɣɤ ɮɥɛɡɣɭɠ «ɟɛ», ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɝɶɪɩɦɨɣɭɬɺ, «ɨɠɭ», ɠɬɦɣ
ɮɬɦɩɝɣɠ ɨɠ ɝɶɪɩɦɨɣɭɬɺ, «—» (ɪɫɩɲɠɫɥ), ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɨɠ ɜɮɟɠɭ
ɪɫɩɝɠɫɺɭɷɬɺ, «ɨɠ ɣɢɝ.», ɠɬɦɣ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɠɟɠɭ ɬɠɜɺ ɪɩ-ɫɛɢɨɩɧɮ ɟɦɺ
ɫɛɢɨɶɰ ɢɨɛɲɠɨɣɤ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɟɛɨɨɩɤ ɩɜɦɛɬɭɣ. ɬɭɩɦɜɱɠ
«ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɶɝɠɟɠɭ» ɮɥɛɡɣɭɠ, ɲɭɩ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɶɝɠɟɠɭ ɨɛ ɸɥɫɛɨ. ɬɦɣ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɨɣɲɠɞɩ ɨɠ ɝɶɝɩɟɣɭ, ɨɛɪɣɳɣɭɠ «—» (ɪɫɩɲɠɫɥ). ɬɦɣ ɟɦɺ
ɫɛɢɨɶɰ ɢɨɛɲɠɨɣɤ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɩɜɦɛɬɭɣ, ɜɮɟɮɭ ɝɶɝɠɟɠɨɶ ɫɛɢɨɶɠ
ɭɠɥɬɭɶ, ɨɛɪɣɳɣɭɠ «ɨɠ ɣɢɝ». ɪɩɬɦɠɟɨɠɧ ɬɭɩɦɜɱɠ ɮɥɛɡɣɭɠ «ɟɛ» ɣɦɣ
«ɨɠɭ».
2. ɥɛɡɣɭɠ, ɥɛɥ ɨɮɡɨɩ ɟɩɫɛɜɩɭɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɲɭɩɜɶ ɨɠ ɜɶɦɩ ɬɦɮɲɛɠɝ ɠɻ
ɨɠɪɫɛɝɣɦɷɨɩɤ ɫɛɜɩɭɶ. (ɘɭɩ ɧɩɡɨɩ ɬɟɠɦɛɭɷ ɨɠɬɥɩɦɷɥɣɧɣ ɬɪɩɬɩɜɛɧɣ,
ɟɩɬɭɛɭɩɲɨɩ ɮɥɛɢɛɭɷ ɦɹɜɩɤ ɬɪɩɬɩɜ ɟɩɫɛɜɩɭɥɣ ɣɬɰɩɟɨɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ.)
C2 ɛɨ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ ɣɢ 30 ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ. ɘɦɠɧɠɨɭɶ ɧɛɬɬɣɝɛ ɧɩɞɮɭ
ɪɫɣɨɣɧɛɭɷ ɱɠɦɶɠ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɩɭ 0 ɟɩ 1000. ɪɣɳɣɭɠ ɨɛ ɫɮɬɬɥɩɧ ɺɢɶɥɠ
ɣɦɣ ɨɛ ɩɟɨɩɧ ɣɢ ɺɢɶɥɩɝ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ ɛɦɞɩɫɣɭɧ, ɪɩɢɝɩɦɺɹɴɣɤ
ɨɛɤɭɣ ɣ ɝɶɝɠɬɭɣ ɬɮɧɧɮ ɭɛɥɣɰ ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ ɧɛɬɬɣɝɛ, ɥɩɭɩɫɶɠ ɺɝɦɺɹɭɬɺ
ɟɝɮɢɨɛɲɨɶɧɣ ɲɣɬɦɛɧɣ ɣ ɮ ɥɩɭɩɫɶɰ ɪɫɩɣɢɝɠɟɠɨɣɠ ɱɣɯɫ ɜɩɦɷɳɠ 10.
ɬɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ ɩɜɵɺɝɦɠɨɶ ɭɛɥ, ɥɛɥ ɪɩɥɛɢɛɨɩ ɨɣɡɠ. ɛɪɫɠɴɛɠɭɬɺ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ
, ɨɠ ɩɪɣɬɛɨɨɶɠ ɨɣɡɠ, ɨɩ ɫɛɢɫɠɳɛɠɭɬɺ ɨɠ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɲɛɬɭɷ ɣɢ ɨɣɰ.
ɛɬɥɛɦɷ
const
N=30;
Var
a:array [1..N] of integer;
i, j, s: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.
ɠɤɬɣɥ
N=30
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, S AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 225
ɣ
#include <stdio.h>
#define N 30
void main() {
int a[N];
int i, j, s;
for (i=0; i<N; i++)
scanf("%d", &a[i]);
…
}
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ N=30
ɰɟɥɬɚɛ a[1:N]
ɰɟɥ i, j, s
ɧɰ ɞɥɹ i ɨɬ 1 ɞɨ N
ɜɜɨɞ a[i]
ɤɰ
…
ɤɨɧ
ɬɭɠɬɭɝɠɨɨɶɤ ɺɢɶɥ
ɜɵɺɝɦɺɠɧ ɧɛɬɬɣɝ A ɣɢ 30 ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ.
ɜɵɺɝɦɺɠɧ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ I, J, S.
ɱɣɥɦɠ ɩɭ 1 ɟɩ 30 ɝɝɩɟɣɧ ɸɦɠɧɠɨɭɶ ɧɛɬɬɣɝɛ A ɬ 1-ɞɩ ɪɩ 30-ɤ.
…
ɥɛɲɠɬɭɝɠ ɩɭɝɠɭɛ ɛɧ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɪɫɣɝɠɬɭɣ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ (ɣɦɣ
ɩɪɣɬɛɨɣɠ ɛɦɞɩɫɣɭɧɛ ɨɛ ɠɬɭɠɬɭɝɠɨɨɩɧ ɺɢɶɥɠ), ɥɩɭɩɫɶɤ ɟɩɦɡɠɨ
ɨɛɰɩɟɣɭɷɬɺ ɨɛ ɧɠɬɭɠ ɧɨɩɞɩɭɩɲɣɺ. ɶ ɧɩɡɠɭɠ ɢɛɪɣɬɛɭɷ ɫɠɳɠɨɣɠ ɭɛɥɡɠ ɨɛ
ɟɫɮɞɩɧ ɺɢɶɥɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ (ɮɥɛɡɣɭɠ ɨɛɢɝɛɨɣɠ ɣ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɮɹ
ɝɠɫɬɣɹ ɺɢɶɥɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ, ɨɛɪɫɣɧɠɫ Free Pascal 2.4) ɣɦɣ ɝ ɝɣɟɠ
ɜɦɩɥ-ɬɰɠɧɶ. ɸɭɩɧ ɬɦɮɲɛɠ ɶ ɟɩɦɡɨɶ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɭɠ ɡɠ ɬɛɧɶɠ
ɣɬɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ ɣ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ, ɥɛɥɣɠ ɜɶɦɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɶ ɝ ɮɬɦɩɝɣɣ
(ɨɛɪɫɣɧɠɫ, ɝ ɩɜɫɛɢɱɠ, ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɧ ɨɛ ɠɬɭɠɬɭɝɠɨɨɩɧ ɺɢɶɥɠ).
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 226
C3 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɫɣɥɬ ɭɫɣ ɥɩɧɛɨɟɶ, ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɫɣɬɝɩɠɨɶ ɨɩɧɠɫɛ:
1. ɪɫɣɜɛɝɷ 1,
2. ɮɧɨɩɡɷ ɨɛ 2,
3. ɮɧɨɩɡɷ ɨɛ 3.
ɠɫɝɛɺ ɣɢ ɨɣɰ ɮɝɠɦɣɲɣɝɛɠɭ ɲɣɬɦɩ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ ɨɛ 1, ɝɭɩɫɛɺ – ɮɟɝɛɣɝɛɠɭ
ɸɭɩ ɲɣɬɦɩ, ɭɫɠɭɷɺ – ɮɭɫɛɣɝɛɠɭ ɠɞɩ.
ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɦɺ ɫɣɥɬ – ɸɭɩ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ.
ɥɩɦɷɥɩ ɠɬɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧ, ɥɩɭɩɫɶɠ ɲɣɬɦɩ 1 ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɹɭ ɝ ɲɣɬɦɩ 13?
ɭɝɠɭ ɩɜɩɬɨɮɤɭɠ.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
C4 ɛɧ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɨɛɪɣɬɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ ɛɨɛɦɣɢɛ ɭɠɥɬɭɛ.
ɛ ɝɰɩɟ ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɪɩɟɛɹɭɬɺ ɬɭɫɩɥɣ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɠ ɛɨɞɦɣɤɬɥɣɠ ɬɦɩɝɛ.
ɩɟɨɩɤ ɬɭɫɩɥɠ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɩɠ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɦɩɝ. ɬɠ ɬɦɩɝɛ
ɢɛɪɣɬɛɨɶ ɬɭɫɩɲɨɶɧɣ (ɧɛɦɠɨɷɥɣɧɣ) ɛɨɞɦɣɤɬɥɣɧɣ ɜɮɥɝɛɧɣ. ɠɡɟɮ
ɬɦɩɝɛɧɣ ɝ ɬɭɫɩɥɠ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɩɟɣɨ ɣɦɣ ɜɩɦɷɳɠ ɪɫɩɜɠɦɩɝ, ɝɩɢɧɩɡɨɶ
ɪɫɩɜɠɦɶ ɝ ɨɛɲɛɦɠ ɣ ɝ ɥɩɨɱɠ ɬɭɫɩɥɣ. ɫɮɞɣɰ ɬɣɧɝɩɦɩɝ, ɥɫɩɧɠ ɬɭɫɩɲɨɶɰ
ɛɨɞɦɣɤɬɥɣɰ ɜɮɥɝ ɣ ɪɫɩɜɠɦɩɝ, ɝ ɬɭɫɩɥɛɰ ɨɠɭ. ɦɣɨɛ ɥɛɡɟɩɤ ɬɭɫɩɥɣ ɨɠ
ɪɫɠɝɶɳɛɠɭ 200 ɬɣɧɝɩɦɩɝ. ɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɭɫɩɥ ɨɠɣɢɝɠɬɭɨɩ, ɩɜɴɠɠ
ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɦɩɝ ɨɠ ɜɩɦɠɠ ɩɟɨɩɞɩ ɧɣɦɦɣɩɨɛ. ɩɨɠɱ ɝɝɩɟɛ ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ
ɬɭɫɩɥɩɤ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɠɤ ɠɟɣɨɬɭɝɠɨɨɶɤ ɬɣɧɝɩɦ «*».
ɛɪɣɳɣɭɠ ɸɯɯɠɥɭɣɝɨɮɹ, ɝ ɭɩɧ ɲɣɬɦɠ ɪɩ ɪɛɧɺɭɣ, ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ
ɜɮɟɠɭ ɩɪɫɠɟɠɦɺɭɷ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɦɩɝ, ɨɛɲɣɨɛɹɴɣɰɬɺ ɨɛ ɥɛɡɟɮɹ ɜɮɥɝɮ
ɛɨɞɦɣɤɬɥɩɞɩ ɛɦɯɛɝɣɭɛ, ɣ ɝɶɝɩɟɣɭɷ ɸɭɣ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɛ ɣ
ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɣɠ ɣɧ ɜɮɥɝɶ ɝ ɪɩɫɺɟɥɠ ɮɜɶɝɛɨɣɺ. ɬɦɣ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ
ɬɦɩɝ, ɨɛɲɣɨɛɹɴɣɰɬɺ ɨɛ ɥɛɥɣɠ-ɭɩ ɜɮɥɝɶ, ɬɩɝɪɛɟɛɠɭ, ɸɭɣ ɜɮɥɝɶ ɬɦɠɟɮɠɭ
ɝɶɝɩɟɣɭɷ ɝ ɛɦɯɛɝɣɭɨɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ. ɬɦɣ ɨɛ ɥɛɥɮɹ-ɭɩ ɜɮɥɝɮ ɬɦɩɝ ɨɠɭ,
ɝɶɝɩɟɣɭɷ ɸɭɮ ɜɮɥɝɮ ɨɠ ɨɛɟɩ.
ɛɢɧɠɫ ɪɛɧɺɭɣ, ɥɩɭɩɫɮɹ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭ ɛɳɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ, ɨɠ ɟɩɦɡɠɨ
ɢɛɝɣɬɠɭɷ ɩɭ ɫɛɢɧɠɫɛ ɣɬɰɩɟɨɩɞɩ ɬɪɣɬɥɛ.
ɠɫɠɟ ɭɠɥɬɭɩɧ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ ɥɫɛɭɥɩ ɩɪɣɳɣɭɠ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɶɤ ɛɧɣ
ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɫɠɳɠɨɣɺ ɢɛɟɛɲɣ ɣ ɮɥɛɡɣɭɠ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɶɤ ɺɢɶɥ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ ɣ ɠɞɩ ɝɠɫɬɣɹ.
ɫɣɧɠɫ ɝɰɩɟɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ:
one two three four five
a quick brown fox
*
ɫɣɧɠɫ ɝɶɰɩɟɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ ɟɦɺ ɪɫɣɝɠɟɠɨɨɩɞɩ ɝɶɳɠ ɪɫɣɧɠɫɛ ɝɰɩɟɨɶɰ
ɟɛɨɨɶɰ:
f 3
t 2
a 1
b 1
o 1
q 1
ɫɣɧɠɲɛɨɣɠ. ɨɞɦɣɤɬɥɣɤ ɛɦɯɛɝɣɭ ɬɩɝɪɛɟɛɠɭ ɬ ɦɛɭɣɨɬɥɣɧ ɣ
ɬɩɟɠɫɡɣɭ 26 ɜɮɥɝ ɩɭ a ɟɩ z:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Автор
megrebin
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
14
Размер файла
903 Кб
Теги
tr12inf114
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа