close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРИМЕР курсовой

код для вставкиСкачать
ЗМІСТ
ВСТУП03
РОЗДІЛ 1.АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ05
Дослідження ринку молочно-консервної продукції05
Характеристика продукції за видами011
Характеристика підприємства014
РОЗДІЛ 2.ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ015
2.1 Визначення виробничої програми015
2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі018
2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці023
2.4Розрахунки витрат основного капіталу025
2.5Оцінка потреби в оборотних фондах032
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ "Севмолконсервзавод"034
3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства034
3.2 Визначення показників рентабельності та точки беззбитковості00
035
3.3 Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства039
ВИСНОВКИ048
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ051
Вступ
В умовах ринкових відносин головною ланкою всієї економіки виступає підприємство, оскільки саме на цьому рівні створюються необхідні для суспільства життєві блага.
Стійке фінансове положення промислового підприємства, діючого в умовах ринкової економіки може бути забезпечено за умови постійного удосконалення та розширення виробництва з метою випуску продукції, що відповідатиме динамічно змінному попиту споживачів. Забезпечити цю відповідність можливо тільки на основі ефективного планування виробничої програми промислового підприємства.
Промислове підприємство для досягнення своїх виробничих цілей використовує певні ресурси. Саме виробнича програма визначає завдання підприємства щодо виробництва та реалізації продукції, потребу у матеріальних ресурсах, сировині, чисельності робітників.
Тому актуальність вибраної теми полягає у тому, що дослідження її за окремими розділами на прикладі ЗАТ "Севмолконсервзавод" дозволяє оволодіти навиками об'єктивної та точної оцінки фінансового положення підприємства, його конкурентоспроможності, перспектив подальшого розвитку, навчитися приймати самостійні, економічно обґрунтовані рішення в сфері економічної діяльності господарюючого суб'єкта, що є особливо важливим для успішного управління підприємством.
Мета курсової роботи - розробка та обґрунтування виробничої програми ЗАТ "Севмолконсервзавод", дослідження та оцінка ефективності діяльності підприємства. Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі:
- проаналізувати доцільність виробництва продукції ЗАТ "Севмолконсервзавод", її конкурентоспроможність, дослідити ринок морозива, охарактеризувати продукцію підприємства за видами;
- обгрунтувати виробничу програму підприємства та потребу в ресурсах: розрахувати потребу в основному капіталі, визначити необхідну чисельність персоналу та витрат на оплату праці, потребу в оборотних коштах;
- зробити оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Севмолконсервзавод": розрахувати показники ефективності використання фондів підприємства, показників рентабельності та точки беззбитковості.
Об'єкт дослідження - економічна діяльність з виробництва згущеного молока Закритого акціонерного товариства "Севмолконсервзавод".
Предмет дослідження - основні показники виробничої програми підприємства, його фінансово-господарської діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає у формуванні пропозицій щодо розробки виробничої програми, аналізу ринку та потреб споживачів, визначення напрямків діяльності підприємства з виробництва морозива ЗАТ "Севмолконсервзавод" та шляхів досягнення її найбільшої ефективності
При виконанні курсової роботи використано такі методи: спостережень, статистичної обробки економічної інформації, кореляційного аналізу, графічний та табличний методи подання економічної інформації, метод прогнозування економічних показників діяльності підприємства за середнім абсолютним приростом, середнім темпом росту та аналітичний, процесор MSExcel.
Курсова робота складається з вступу, 3-х розділів, висновків та переліку використаних джерел.
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Дослідження ринку молочної продукції
Виробництво молочних консервів і сухих молочних продуктів є найбільш індустріальною галуззю молочної промисловості. Консервування молока, вершків та інших молочних продуктів проводять з метою збільшення строку зберігання і розширення асортименту. Воно пов'язане також з сезонністю отримання молока. Виготовлення молочних консервів і сухих молочних продуктів дозволяє використати всі корисні речовини молока. Це виробництво є практично безвідходним.
Але разом з тим ринок молочних консервів і сухих молочних продуктів все більше наповнюється неякісною продукцією, яка не відповідає вимогам нормативної документації, має поганий смак та реалізується в оптовій торгівлі по низьким демпінговим цінам. Низькі ціни, швидке зростання прибутку, за рахунок погіршення якості є головним інструментом в конкурентній боротьбі. Виробники молочних консервів і сухих молочних продуктів все частіше почали відходити від класичної рецептури молочних консервів і сухих молочних продуктів, яке припускає використання тільки молочних жирів. Активно починають використовувати рослинні жири, які дозволяють знизити собівартість молочних консервів і сухих молочних продуктів, в той же час їх використання веде до змін традиційного смаку молочних консервів.
Оскільки на сьогоднішній день на українському ринку функціонує дуже багато виробників молочних консервів і сухих молочних продуктів, для того щоб встояти в конкурентній боротьбі та зайняти відповідну частку ринку, особливу увагу ЗАТ "Севмолконсервзавод" буде приділяти якості та відповідності ціни на продукцію.
Зростання виробництва молочних консервів спостерігається з 2004 року. До 2003 року обсяги виробництва коливалися несуттєво - у 2003 році було вироблено 80,6 тис.тонн молочних консервів, що лише на 13,8% перевищує аналогічний показник 1995 року.У 2006 - 2007 рр. частка витрат на молочні продукти становила 15% від загальних витрат на харчування. Протягом 2003-2008 рр. виробництво молока і вершків згущених зросло на 42,1% та у 2008 році склало за попередніми даними 114,5 тис.т.Але негативна динаміка виробництва молочних консервів почалася з 2009 р. Було вироблено близько 74 тис.т. згущеного молока, що на 35% нижче аналогічного періоду в 2008 р. Тенденція спаду обсягів виробництва спостерігається і в 2010 році, яка сягає близько 49 тис.т., що порівняно з 2008 року складає58 %. На основі даних про обсяг виробництва за період 1993-2010 рр. та використовуючи метод прогнозування за середнім абсолютним приростом, середнім темпом росту та аналітичний методи провів прогнозування рівня 2011 року. Обсяг виробництва в Україні у 2011 році буде в діапазоні від 43,91 тис. т до 74,77 тис. т.(рис. 1.1) [1].
Рисунок 1.1 - Динаміка виробництва молока та вершків згущених в Україні за період 1995 - 2010 рр., тис.тонн.
Внутрішній ринок молочних консервів у період 2003-2008 рр. є досить насиченим і зростання обсягів виробництва відбувався значною мірою за рахунок експорту, питома вага якого на сьогодні складає 12-13%. Тому саме за цей період спостерігалася переважнопозитивна динаміка зростання виробництва молока та вершків згущених. Виняткомстав 2006 рік, який характеризувався подорожчанням продукції, сповільненнямспоживання та скороченням обсягів експорту молочних консервів внаслідоквведення Російською Федерацією ембарго на ввезення м'ясо-молочної продукції.У 2006 році виробництво молочних консервів зменшилося на 7,0%, але у 2007 році- зросло на 15,6%, що пов'язано зі збільшенням експорту до країн Середньої Азії таКавказу.
Але у період з 2009-2011 рр. спостерігається негативна динаміка спаду обсягів виробництва згущеного молока в Україні, що обумовлено зниженням рівняспоживання цього продукту харчування. Головна причина полягає у збільшенні роздрібних пропозицій таких продуктів харчування, які по відношенню до згущеного молока є субститутами. Частка кінцевого споживача вструктурі ринку споживанняпоступово зменшується, що посилює прагнення виробників виходити і закріплюватисяна зовнішніх ринках збуту, посилюючи експортну складову в обсягах виробництва. З іншого боку, зберігається позитивна динаміка закупівель згущеного молока промисловими споживачами, які використовують цей продукт харчування в якості інгредієнта та добавки до випускаємих виробів. У першу чергу, попит на згущенемолоко в цьому сегменті ринку споживання формують кондитерські компанії.
В асортиментній лінійці підприємств переважає згущене молоко, як без вмісту рослинних білків, так і з їх добавками, а також продукція з какао і кавовими наповнювачами. Основу виробництва складає фасована продукція. Разом з традиційною упаковкою в жерстяні банки, частка продукції проводиться в дрібно- фасованому вигляді - тюбики, пластикові стаканчики, паперові пакети[2].
В Україні виробництвом молочних консервів займаються близько 30 підприємств. Наразі існує тенденція до скорочення кількості операторів, здатних випускати достатньо високі обсяги цього продукту. Великих виробників налічується близько десяти комбінатів і молочних заводів.При цьому на чотири з них припадає більше половини загального обсягу виробництва молочних консервів в Україні- "Первомайський молочно-консервний комбінат", ЗАТ "Белікский молоко-консервний комбінат", ЗАТ "Лозівський молочний завод", а також ВАТ "Ічнянський молочно-консервний комбінат". Сумарна частка цих виробників з випуску молочних консервів становить приблизно 65%.На рисунку 1.2 представлена питома вага обсягів виробництва молочних консервів підприємств на ринку України [18].
Рисунок 1.2 - Питома вага підприємств-виробників молочних консервів на ринку України, 2010 рік
На відміну від багатьох інших молокопродуктів, випуск молочних консервів вимагає багато сировинних компонентів. Окрім молока, використовується також цукор, різні добавки, наповнювачі тощо, а також жерсть для фасування. А отже, вартість молочних консервів залежить не лише від ринкової вартості сирого молока. Залежно від кон'юнктури ринку молока, цукру, жерсті, а також від внутрішнього і зовнішнього попиту на готову продукцію, ціна на молочні консерви в Україні з року в рік істотно змінюється. Дуже часто індикатором рівня внутрішніх оптових цін на молочні консерви є експортні ціни. При продажі на внутрішній ринок великими оптовими партіями ціна, як правило, на 15% вище за експортну[2].
У 2009 році різких коливань на ринку молочних консервів не відбувалося. Закупівельні ціни на сире молоко були вищими за рівень 2008 року, проте після зниження навесні зберігалися майже на постійному рівні. Ціни на сухе молоко були нижчими за ціни 2008 року, що пов'язано з впливом кон'юнктури на світовому ринку, ціни на цукор дещо перевищували рівень 2008 року, але були досить стабільними [5].
Отже, загалом кон'юнктура сировинних ринків була сприятливою для виробниківмолочної консервації. Експортні ціни на молочні консерви мали хвилеподібну динаміку. Найвищий рівень цін зафіксовано у травні та листопаді 2010 року.
В умовах зниження завантаження потужностей з виробництва молочних консервів і зниження попиту на цю продукцію на внутрішньому ринку виходом для виробників є посилення експорту. За даними дослідження "Союз-Інформ", в 2010 р. експорт згущеного молока склав 33,226 тис. т, або 45% від випуску продукту. У 2009 р. цей показник був значно оптимістичніше - близько 46 млн. т. Таке зниження можна пояснити зі зниженням випуску згущеного молока. В результаті в порівнянні з 2009 р. експорт знизився на 13 тис.т, або більш ніж на 7%.
З 2005-го по 2010 р. експорт згущеного молока стрімко знижувався. З найвищого показника в 2005 р. на рівні 97 тис. т він впав у 2010 р. до 33,2 тис. т, що вказує на стагнацію галузі, оскільки зниження поставок не перекривалося збільшенням продажів на внутрішній ринок. Крім того, підтверджує падіння цього ринку спадна тенденція по виробництву консервованого згущеного молока[15].
З 2005 р. до 2008 р. імпорт згущеного молока в Україні поступово зростав, але перед кризою - у 2008 р. - він не перевищив 312 т. Разючий стрибок в обсягах поставок стався в 2009 р. - в Україну в цей період було завезено понад 10 тис. т продукції. Криза змусила конкурентів з інших країн шукати у нас ринки збуту. Але вже в 2010 р. Імпорт показав спадний тренд. Поставки в минулому році знизилися вдвічі - до 4,917 тис. т. За перше півріччя 2011 р. обсяг імпорту в натуральному вираженні склав 1,6 тис. т. Це дає підставу прогнозувати, що за підсумками поточного року в Україну буде ввезено ще менше згущеного молока [3].
Виручка від імпорту учасників ринку в 2005 р. становила всього $129 тис. і лише в 2007 р. перевищила $1 млн. в ході поступального зростання. 2009 р. став переломним в плані виручки так само, як і в обсягах поставок. З 2008-го по 2009 р. імпорт у грошовому вираженні зріс з 1,075 млн. до 13,6 млн. - в 12 разів. З 2010 р. виручка імпортерів на ринку Україні почала знижуватися і досягла 9,4 тис. т.
У 2010 р. імпортером згущеного молока на український ринок стала Білорусь. У тоннажі поставки цієї країни склали 3,1 тис. т, що є максимальним показником в рейтингу країн-імпортерів. Частка Білорусі в імпорті склала 63%. Слідом за нею замикають трійку лідерів Польща з показником 700 т, Канада - 610 т, і Казахстан - 200 т.За підсумками січня-червня 2011 р. в Україну завезено 1,6 тис. т продукції на суму 4,4 млн. грн. Темпи ввезення продукції вказують на те, що імпорт може в цьому сезоні перевищити торішні показники[15].
Надалі можна прогнозувати збереження обсягів споживання молочних консервів в Україні, а отже, очікувати на цьому ринку певної стабільності, проте, слід зазначити досить суттєву залежність виробників від обсягів експорту молочних консервів.
1.2. Характеристика продукції за видами
Основною продукцією, яку виготовляє ЗАТ " Севмолконсервзавод ", є згущене незбиране молоко з додаванням цукру, сухе знежирене молоко та згущене молоко з додаванням какао-порошку. У таблиці 1.1 наведені дані про вміст поживних речовин у продукції заводу за видами[8].
Таблиця 1.1- Склад компонентів основних видів молочних консервів Найменування продукціїМасова частка основних речовинВодаБілокЖириЛактозаСахарозаМолоко незбиране з цукром26,57,28,512,543,5Какао зі згущеним молокомі з цукром27,28,27,511,443,5Сухе знежирене молоко4,037,91,050,3- Для виробництва сухого знежиреного молока технологія виробництва поділяється на наступні стадії: першою є прийомка, оцінка, очищення та зберігання сировини. Друга стадія - це пастеризація, згущення, сушка та охолодження сухого знежиреного молока, а в кінцевому результаті вже готову продукцію оприбутковують на склад. Детальніша технологія виробництва відображена на рисунку 1.3.
Для виробництва згущеного молока потрібно очистити, згустити, просушити та охолодити уже згущене молоко, а вже потім відправити готову продукцію на склад. Більш детальна технологія виробництва відображена на рисунку 1.4.
Рисунок 1.3 - Технологічний процес виробництва сухого знежиреного молока
Рисунок 1.4 - Технологічний процес виробництва згущеного молока
Згущені молочні продукти з цукром і харчовими наповнювачами виробляють за технологічною схемою виробництва згущеного молока з цукром. Особливості технології: попередня підготовка наповнювачів (какао-порошок,), витяг екстрактивних речовин, внесення какао-цукрового сиропу, в вакуумні апарати на останній стадії згущення або в вакуум-охолоджувачі (рис. 1.5)[9].
Рисунок 1.5 - Технологічний процес виробництва згущеного молока з додаванням какао-порошку
Для забезпечення якості продукції ЗАТ "Севмолконсервзавод", приділяє досить велику увагу сировині, яку постачають з регіонів із максимально сприятливою екологією, та застосовує найновіше обладнання для виготовлення згущеного та сухого знежиреного молока. Кожна партія молока проходить повну перевірку на фізико-хімічні та органолептичні показники. Також дане підприємство не застосовує консервантів та харчових добавок з метою збереження натурального смаку та високої якості продукції. Продукція випускається в жерстяних банках, герметичне запакування яких максимально надійно забезпечує зберігання продукту з дати виготовлення до кінцевої дати споживання. ЗАТ "Севмолконсервзавод" для фасування продукції використовує банку біло-синього кольору, на якій зазначається повна інформація про виробника, склад продукту, номер партії, дата виготовлення продукту та кінцева дата його споживання.
Характеристика підприємства
Закрите акціонерне товариство "Севмолконсервзавод" належить до структури галузі молочно-консервної промисловості.
Засновниками підприємства є Тюлін Андрій Сергійович та Пастушко Анастасія Валеріївна. Дане товариство створене з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних та соціальних інтересів учасників трудового колективу товариства.
Предметом діяльності товариства є:
виробництво молочноконсервної продукції;
організація оптової та роздрібної торгівлі продовольчими товарами;
придбання, оренда, ремонт та здача в оренду будинків, а також обладнання та іншого майна, в тому числі засобів виробництва;
організація рекламних заходів, виставок;
проведення зовнішньоекономічної діяльності.
Підприємство співпрацює з багатьма контрагентами. Постачальниками необхідних засобів та предметів праці (молока, цукру, устаткування для відповідних видів продукції) є: ПП "Зоря", ТзОВ "Ласуня", ВАТ "Бенза", ПП "Цвіт", ПП "Майстер".
ТзОВ "Ласуня" є досить надійним контрагентом, тому що постачає досить якісний цукор за помірною ціною. Співробітництво ведеться з даним підприємством з січня 2011 року.
ПП "Зоря" являється постачальником молока. Це підприємство є досить пунктуальним у постачанні свіжого молока. Співпраця триває з січня 2011 року.
ВАТ "Бенза", ПП "Цвіт" являються постачальниками продукції загально-виробничого призначення, вони є також досить надійними, претензій поки що не виникало ніяких. Співпраця триває з січня 2011 року.
Щодо ПП "Майстер", то це підприємство є не досить надійним у зв'язку з тим, що не завжди вчасно, тобто в зазначені строки доставляє свою продукцію, або доставляє не на всю суму.
Покупцями та замовниками продукції є: лінія магазинів "Вікторія", мережа супермаркетів "Світанок", торговий центр "Океан". На замовлення продукція випускається для навчальних закладів, шкіл та їдалень.
Щодо перших двох покупців, то до них претензій ніяких не виникає. Вони являються досить надійними дебіторами, сумлінно виконують свої обов'язки і завжди вчасно розраховуються за поставлений товар. Щодо торгового центру "Океан" то він не належить до тих, хто вчасно розраховується, не раз до нього виставляється претензія. Співпраця з ним буде припинена за скінченням дії контракту.
Всі покупці та постачальники знаходяться в м. Севастополь.
Тут повинна бути схема організаційної структури Вашого підприємства РОЗДІЛ 2.ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ
2.1 Визначення виробничої програми
Виробнича програма (річний план виробництва) - це програма, яка відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його діяльності за визначеними критеріями. Дана програма повинна включати певну номенклатуру продукції, її обсяги (у натуральних та вартісних показниках), числові значення техніко-економічних, соціальних та інших показників, а також враховувати обмеження щодо матеріальних ресурсів, персоналу, виробничих потужностей, тощо[10].
Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів. Номенклатура - це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент - це різновид виробів в межах даної номенклатури[11].
Відображаючи головне завдання господарської діяльності, виробнича програма є головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її виконання.
Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися наступних вимог: 1) правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів; 2) повне ув'язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції; 3) обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу чергу, виробничою потужністю [12].
Для реалізації своєї господарської діяльності у власності даного підприємства знаходиться ділянка землі, площею 1000 м2,на якій розміщені: адміністративні приміщення, виробничі приміщення (цехи), склади, виробнича лабораторія та автопарк.
В ЗАТ "Севмолконсервзавод" закуплене найсучасніше обладнання, що передбачає використання тільки правильно збалансованих рецептур, витриманих відповідно до світових стандартів. Саме тому смакові якості молочних консервів та сухого знежиреного молока, зробленого на підприємстві "Севмолконсервзавод", будуть відповідати вимогливому смаку споживача і виступати міцним фундаментом конкурентноздатності готової продукції.
Виходячи із показників режиму роботи підприємства розрахуємо річний фонд роботи виробничого обладнання та річну виробничу програму підприємства.
Розподіл робочого часу на ЗАТ "Севмолконсервзавод" представлений у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 - Розподіл робочого часу на підприємстві ЗАТ "Севмолконсервзавод"
ПоказникТривалість роботиКількість змін за добу (N)2Тривалість однієї зміни, годин (tзм.)8Тривалість робочого тижня, днів5Кількість робочих днів у році, днів (T)240 Річний фонд часу (з урахуванням того, що підприємство працює у дві зміни по 8 годин на добу 240 днів на рік) дорівнює: Ф р.ч. = 240*2*8 = 3840 (годин)
Підприємство випускає такий асортимент продукції: молоко згущене незбиране з цукром, молоко згущене з додаванням какао, молоко сухе незбиране. Відношення об'ємів випуску у структурі асортименту складає 40:40:20 відповідно.
Розрахуємо річний об'єм випуску готової продукції (таблиця 2.2).
Таблиця 2.2 - Річний обсяг випуску готової продукції.
Назва продукціїОбсяг виробництва за 1 цикл, кгОбсяг виробництва за добу, кгОбсяг виробництва за рік, кгЦіна за 1кг продукції, грн.Вартість реалізації продукції за рік, грн.Згущене молоко1002004800021,251020000Згущене молоко з какао10020048000251200000Сухе знежирене молоко501002400031,25750000Разом2505001200002970000 Підприємством планується реалізація продукції у розвасофаних упаковках масою по 400 грамів кожна. Тшт=0,48
Отже, річна виробнича програма підприємства у заплановому році складе 300000 банок.
2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі
Аналіз господарської діяльності доцільно провести в розрізі розрахунків основних показників ефективності використання основних фондів (ОФ) [13].
Основні виробничі фонди - засоби праці, які багаторазово беруть участь у виробничих процесах, зберігають при цьому натуральну форму, поступово в міру зносу переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції та служать більше одного року[14].
Для розміщення виробництва, як зазначалось вище, буде орендована територія у 1255м2, на якій розташуються виробничий цех, складські приміщення, адміністративні будівлі, виробнича лабораторія, автопарк. Ціна 1 м2 складає 20 грн в місяць.
Для розрахунку потреби в основних виробничих фондах визначимо площу одиниці обладнання з урахуванням зони знаходження основного робітника, а також проходів, проїздів та складських приміщень.
Виробництво молочних консервів не є складною технологією.Воно включає 4 етапи: очищення , згущення, просушування та охолодження вже згущеного молока, а вже потім відправити готову продукцію на склад.
Для виробництва молочних консервів та сухого знежиреного молока необхідно закупити імпортне обладнання. Розрахуємо загальну потребу підприємства у площі виходячи з розмірів окремих об'єктів виробничих фондів.
Площа пастеризатора з приготування суміші молочних консервів А1-ВМС складає 38 м2, на підприємстві їх два, отже, загальна площа необхідна під це обладнання складає 76 м2. Площа двох гомогенизаторів MILLENIUMRJK - 74 м2,дватанки-охолоджувачі молокаMueller P-TankRTX -70 м2; два сепаратора Erca-FormseaAM100 - 40м2, отже, загальнаплоща обладнання з безпосереднього виготовлення молочних консервів складає:
Sо. = 76+74+70+40=260 (м2)
Площа пакувальної лінії - 40 м2. Також на підприємстві діятиме виробнича лабораторія, яка займе площу у 20 м2.
Приміщення двох складів займатимуть площу у 500м2. Загальна площаавтопарку дорівнює 100 м2.
Площа знаходження основного робітника складає 3,5 м2,персонал основних робітників складає 60 чол., площа проходів - 2,5 м2, усього передбачається 18 проходів, тоді загальна площа їх дорівнює 45 м2.
Розрахуємо загальну площу виробничого цеху:
Sв.ц. = 260+40+45+210=555 (м2)
Також для здійснення виробничої діяльності підприємству необхідно мати у своєму розпорядженні приміщення для управлінського персоналу, допоміжного виробництва, інженерно-технічних виробників та службовців. Площі цих приміщень складатимуть: 50 м2 - для управлінського персоналу, 30 м2 - для службовців та інженерно-технічних робітників.
Розподіл площі земельної ділянки під приміщення наведено в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3 - Розподіл площі земельної ділянки під виробничі та адміністративні приміщення ЗАТ "Севмолконсервзавод"
Тип приміщенняПлоща, м2Ставка орендної плати за місяць, грн/м2Сума орендної плати на місяць, грн.Адміністративне приміщення80201600Виробнічі приміщення(цехи)5552011100Склад сировини250205000Склад виготовленної продукції250205000Виробнича лабораторія2020400Автопарк100202000Разом1255 25100
Як бачимо з таблиці загальна площа підприємства складає 1225 м2.Отже, для розміщення об'єктів, вказаних у таблиці 2.3ЗАТ "Севмолконсервзавод", орендовано землю у 1255м2 за ціною 20 грн/м2 у місяць,таким чином,загальна орендна плата за місяць складатиме 25100 грн.
Як зазначалося вище, до основного фонду ЗАТ "Севмолконсервзавод", необхідно залучити устаткування звиробництва молочних консервів та сухого знежиреного молока.
У таблиці 2.4 наведена загальна вартість об'єктів основних фондів підприємства[4].
Таблиця 2.4 - Вартість основних фондів ЗАТ "Севмолконсервзавод"
НайменуванняКількість, шт.Вартість об'єкта, тис грн./шт.Загальна вартість, тис. грн.Пастеризатор 180,0080,00Гомогенізатор 2125,00250,00Танк-охолоджувач190,0090,00Сепаратор 2103,00206,00Пакувальна лінія1186,00186,00Лабораторне обладнання130,0030,00Транспортні засоби 2400,00800,00Комп'ютерна техніка101,6016,00Меблі(комплект)102,0020,00Всього:-1017,601678,00
Таким чином, загальна вартість основних виробничих фондів складає 1678,00 тис. грн. Розрахуємо амортизаційні відрахування. Амортизацію обладнання нараховуватимемо за прямолінійним способом, а транспортних засобів - за способом зменшування залишкової вартості.
За прямолінійним способом норма амортизації обчислюється за формулою 2.1, а річна сума амортизаційних відрахувань - за формулою 2.2 [19]:
Н_А=(П_в-Л_в )/(П_в*n) (2.1)
A=П_В*Н_А (2.2)
де〖 Н〗_А - норма амортизації;
A - показник амортизації за рік, грн;
П_В - початкова вартість, грн;
Л_в - ліквідаційна вартість, грн;
n - нормативний термін дії, р
За способом прискореного зменшення залишкової вартості норма амортизації та річна сума обчислюється відповідно за формулами 2.3 та 2.4:
Н_А=((П_в-Л_в)/(П_в*n))*2 (2.3)
А_пот=З_в*Н_А (2.4)
де З_в - залишкова вартість основних фондів, грн
Розраховані дані щодо амортизації основних фондів наведені у таблиці 2.5.
Таблиця 2.5-Відрахування на амортизацію основних фондів
Назва об'єктів основних фондівКількість, шт.Вартість об'єкта, тис. грн./штЗагальна вартість, тис.грн.Термін корисного викорис-тання, роківРічна норма амор-тизації, %Річна сума аморти-зації, тис. грн.Залишкова вартість основних фондів, тис.грн12345678Пастеризатор 1,0080,0080,0010,0010,008,0072,00Гомогенізатор 2,00125,00250,0012,008,3320,83229,17Танк-охолоджувач1,0090,0090,009,0011,1110,0080,00Сепаратор 2,00103,00206,007,0014,2929,43176,57Пакувальна лінія1,00186,00186,0012,008,3315,50170,50
Продовження табл. 2.5
12345678Лабораторне обладнання1,0030,0030,005,0040,0012,0018,00Автотранспортні засоби2,00400,00800,0015,006,6753,33746,67Компьютерна техніка10,001,6016,005,0040,006,409,60Меблі(комлект)10,002,0020,006,0033,336,6713,33Всього 1017,601678,00 162,161515,84
Як бачимо з таблиці, загальна сума річних амортизаційних відрахувань склала1678,00тис. грн, а залишкова вартість - 1515,84тис. грн.
2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці
На підприємстві працює 47 чоловік. Всі працівники мають високий рівень акредитації і є досить досвідченими. Адміністративний персонал становить 4 чоловіка; 30 працівників, які безпосередньо беруть участь у виробництві та допомагають йому; 1 касир, 4 майстра, 2 охоронця, 2 прибиральниці, 2 водія, а також 2 лаборанта.
Оплата праці працівників здійснюються у відповідності до кількості відпрацьованих ними годин за звітний період (місяць) та тарифних ставок (окладів) за одну годину.
Розрахування чисельності основних робітників здійснювалось за формулою 2.5:
Ч_(.о.р.)=(Тшт*Впр)/Д (2.5)
де В_пр - річна виробнича прогама, шт; Д - дійсний річний фонд робочого часу, годин.
Отже, чисельність основних робочих необхідна для виробництва згущених консервів складає:
Ч.о.р.=(0,48*240000)/1920 = 30 (чол.)
Витрати ЗАТ "Севмолконсервзавод" на заробітну плату наведені в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6.- Витрати ЗАТ "Севмолконсервзавод" на заробітну плату
Категорія робітниківКількість, чол.Посадовий оклад, грн./міс.Премія 20%, грн./місМісячний ФЗП, грн./міс.Нарахування до соцфондів, грн./міс. (37,5%)ФЗП с нараху-ваннями, грн./міс.Всього ФЗП з нараху-ваннями, грн./міс.ФЗП з нараху-ваннями, грн./рік.Директор1370074044401387,55827,55827,569930Головний бухгалтер113002601560487,52047,52047,524570Менеджер113002601560487,52047,52047,524570Маркетолог113002601560487,52047,52047,524570Касир1112022413444201764176421168Майстер4120024014404501890756090720Охорона2112022413444201764352842336Прибиральниця2100020012003751575315037800Водій2128025615364802016403248384Лаборант213002601560487,52047,5409549140Основні робітники3011002201320412,51732,551975623700Всього-133203144115443607,524759880741056888
Як бачимо з таблиці, витрати на ФЗП у звітному році за місяць склало 88074 грн, а в рік ця сумма складатиме 1056888 грн.
2.4. Розрахунки витрат оборотних фондів
Витрати на сировину і матеріали займають у собівартості промислової продукції в середньому більше 50-60 %, але мають значні відхилення залежно від галузі. Найвищі вони в галузях обробної промисловості. Економія цих витрат має вирішальне значення для зниження собівартості продукції[16].
Загальна сума витрат підприємства на сировину і матеріали залежить від обсягу виробництва продукції, її структури та зміни питомих затрат на окремі вироби (затрат матеріалів на одиницю продукції) [6].
Розрахунки витрат на сировину подано в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7 -Витрати на сировину ЗАТ "Севмолконсервзавод"
№ п/пНайменування сировини Норма витрат на одиницю продукціїКількість, кг Ціна, грн.Вартість,рік, грн.1Молоко1,31560002,33588002Цукор0,5600006,123672004Какао0,29600986400 Разом 225600 812400 Розрахунки витрат на тару та пакувальні матеріали подано в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8 - Витрати на тару та пакувальні матеріалиЗАТ "Севмолконсервзавод"
№ п/пНайменування допоміжнихматеріалівВитрати на кг продукціїКількість кгЦіна,грнВартість, рік грн1Жесть2,51200000,2240002Етикетка2,51200000,056000 Разом 30000
Для того,щоб разрахувати мінімальний, середній та максимальний запаси використовуємо формули відповідно 2.6,2.7,2.8:
Z_min=трансортний запас (2.6)
Z_сер=транспортний запас+поточний запас (2.7)
Z_max=Z_сер+страховий запас (2.8)
Розрахунки транспортного запасу представлені у таблиці 2.9.
Таблиця 2.9 - Транспортний запас сировини ЗАТ "Севмолконсервзавод"
№ з/пНайменування сировини Річна потреба,кг Кількість робочих днів на рікДенна потреба, кгПеріод зриву по-ставки, днівТранспортний запасКількість, кг Ціна, грн.Вартість, грн.Вартість,рік1Молоко1560002406501,59752,32242,55382002Цукор600002402501,53756,1222955508003Какао9600240402809720172800 Разом225600 5 5257,51261800 Розрахунки транспортного запасу допоміжних матеріалів подано в таблиці 2.10.
Таблиця 2.10 - Транспортний запас допоміжних матеріалів ЗАТ "Севмолконсервзавод"
№ з/пНаймену-вання сировини Річна потреба,штКількість робочих днів на рікДенна потреба, штПеріод зриву по-ставки, днівТранспортний запасКількість, штЦіна, грн.Вартість, грн.Вартість,рік1Жесть3000002401250112500,2250600002Етикетка30000024012500,25312,50,0515,6253750 Разом 1,251562,5 265,62563750 Отже, Z_min=1325550 грн.
Розрахунки витрат поточного запасу сировини подано в таблиці 2.11.
Таблиця 2.11 - Поточний запас сировини ЗАТ "Севмолконсервзавод"
№ з/п
Наймену-вання сировини Річна потреба,кг Кількість робочих днів на рік
Денна потреба, кг
1/2 середнього періоду
між поставками, днівПоточний запасКількість, кг Ціна, грн.Вартість, грн.віртість,рік1,00Молоко156000,00240,00650,001,50975,002,301462,50351000,002,00Цукор60000,00240,00250,005,001250,006,126250,001500000,003,00Какао9600,00240,0040,007,00280,009,001960,00470400,00 Разом 13,50 9672,502321400,00 Розрахунки витрат поточного запасу допоміжних матеріалів подано в таблиці 2.12.
Таблиця 2.12 - Поточний запас допоміжних матеріалів ЗАТ "Севмолконсервзавод"
+№ з/п
Наймену-вання сировини Річна потреба,кг Кількість робочих днів на рік
Денна потреба, шт
1/2 середньо-го періоду
між поставками, днівПоточний запасКількість, штЦіна, грн.Вартість в день, грн.Віртість,рік1,00Жесть300000,00240,001250,007,008750,000,201750,00420000,002,00Етикетка300000,00240,001250,007,008750,000,05437,50105000,00 Всьго 14,00 2187,50525000,00 Отже, Z_сер=1325550+2846400=4171950 грн.
Страховий запас сировини дорівнює 5% від поточного, розрахунки подано в таблиці 2.13.
Таблиця 2.13 - Страховий запас сировини ЗАТ "Севмолконсервзавод"
№ з/п
Найменування сировини Поточний запас, кг
Страховий запас сировиниКількість, кг Ціна, грн.Вартість, грн.Вартість,рік1Молоко97548,752,3112,1252340002Цукор125062,56,12382,53000003Какао28014912667200 Разом 620,625601200 Страховий запас допоміжних матеріалів дорівнює 7% від поточного, розрахунки подано в таблиці 2.14.
Таблиця 2.14 - Страховий запас допоміжних матеріалів ЗАТ "Севмолконсервзавод"
№ з/п
Найменування сировини Поточний запас, шт
Страховий запас сировиниКількість,шт Ціна, грн.Вартість, грн.Вартість,рік1Жесть8750612,50,2122,5294002Етикетка8750612,50,0530,6257350 Всьго 153,12536750 Отже, Z_max=4171950+637950=4809900 грн.
Норматив готової продукції розраховується за формулою 2.9:
Нгп = С / Д х ГПз (2.9)
С - собівартість продукції
Д - тривалість планового періоду
Гпз - норма запасу готової продукції 25%
Розрахунки нормативів готової продукціїподано в таблиці 2.15.
Таблиця 2.15 - Норматив готової продукції ЗАТ "Севмолконсервзавод"
№з/пНайменування продукціїРічна потреба,штКількість робочих днів на рікДенна потреба, штСобівартістьРозрахунокТривалість планового періодуНорматив готової продукції за добуНорматив готової продукції за рік1Згущене молоко незбиране12000024050022,920,674297,631031430,502Згущене молоко з додаванням какао12000024050026,520,674972,631193430,503Сухе знежирене молоко6000024025022,920,672148,81515715,25Разом300000----11419,072740576,26 Розрахунки витрат на паливо подано в таблиці 2.16.
Таблиця 2.16 - Витрати палива ЗАТ "Севмолконсервзавод"
Транспортні засобиПризначення транспортного засобуСередньодобовий пробіг, кмКількість робочих днів на місяцьЗагальний пробіг за місяць, кмНормавитрати палива, л/100 кмВитрати палива за місяць, лВид палива (марка бензину)Ціна,грн./лВитрати на паливо, грн./міс.Витрати на паливо, грн./рікВантажний автомобільДля постачання продукції2008160010,11616А-809,114705,6176467,2Легковий автомобільДля перевезення директора1202024004,71128А-9210,311618,4139420,8Разом320------26324315888 Розрахунки витрат на електроенергію для виробництва подано в таблиці 2.17.
Таблиця 2.17 - Витрати на електроенергію для виробництва ЗАТ "Севмолконсервзавод"
Вид обладнанняКількість обладнання, штСпоживання потужності кВт/год.Кількість роботи на рік, годинТариф за 1 кВт/год, грн.Сума витрат на рік, грн.Сепаратор Erca-Formsea AM 100 21,419200,741989,12Пастеризатор А1-BMS2119200,741420,8Гомогенізатор MILLENIUM RJK11,219200,741704,96Танк-охолоджувач MuellerP-TankRTX1119200,741420,8Пакувальна лінія11,1519200,741633,92Обладненя виробничої лабораторії10,219200,74284,16Комп'ютерна техніка50,619200,74852,48Всього ----9306,24 Розрахунки витрат електроенергії на освітлення подано в таблиці 2.18.
Таблиця 2.18 - Витрати електроенергії на освітлення ЗАТ "Севмолконсервзавод"
Потужність лампочки, кВт/год.Кількість лампочок, шт.Час роботи на добу, час.Кількість днів на рік, днівТариф за 1 кВт/год., грнСума витрат на рік, грн.0,011282400,742131,20,051082400,741776Разом2216 --3907,2
Розрахунки інших витрат подано в таблиці 2.19.
Таблиця 2.19 - Інші витрати ЗАТ "Севмолконсервзавод"
НайменуванняПотреба на добуЦіна, грн.Сума витрат на добу, грн.Сума витрат на рік, грн.Вода500,64327680Ремонтні роботи--7016800Канцелярія--409600Разом-- 24480
Калькуляцію собівартості продукції подано в таблиці 2.20.
Таблиця 2.20-Калькуляція собівартості продукції
ВитратиЗгущене молоко незбиранеЗгущене молоко незбиране з додаванням какаоСухе знезжирене молокоВсього витрат на рік, грн.Виробництво,%0,40,40,21Витрати, грн.На один.кг продукції, грн.На одну банкуВсього, грн.На один.кг продукції, грн.На одну банкуВсього, грн.На один.кг продукції, грн.На одну банку1. Сировина й матеріали461100,009,613,84633900,0013,215,28230550,009,613,841325550,00Молоко215280,004,491,79215280,004,491,79107640,004,491,79538200,00Цукор220320,004,591,84220320,004,591,84110160,004,591,84550800,00Какао---172800,003,601,44---172800,00Жесть24000,000,500,2024000,000,500,2012000,000,500,2060000,00Етикетка1500,000,030,011500,000,030,01750,000,030,013750,002. Паливо126355,202,631,05126355,202,631,0563177,602,631,05315888,003. Ел/энергія для виробництва3722,500,080,033722,500,080,031861,250,080,039306,244. Ел/энергія на освітлення1562,880,030,011562,880,030,01781,440,030,013907,205. ФОП з на-рахуваннями422755,208,813,52422755,208,813,52211377,608,813,521056888,006. Оренда приміщень10040,000,210,0810040,000,210,085020,000,210,0825100,007. Амортизац. осн. фондів64864,761,350,5464864,761,350,5432432,381,350,54162161,908. Інші витрати9792,000,200,089792,000,200,084896,000,200,0824480,00Разом1100192,5422,929,171272992,5426,5210,61550096,2722,929,172923281,34 Розподіл витрат на постійні та змінні представлено у таблиці 2.21
Таблиця 2.21 - Розподіл витрат на постійні та змінні
Види витратПостійні витрати, грн.Змінні витрати, грн.Сировина й матеріали-1325550,00Паливо139420,8176467,20Електроенергія для виробництва-9306,24Електроенергія на освітлення3907,20-ФОП з нарахуваннями433188,00623700Оренда приміщень25100,00-Амортизація основних фондів162161,90-Інші витрати-24480,00Всього763777,902159503,44
Загальна сума витрат дорівнює 2923281,34 грн.
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства.
Розрахуємо чистий прибуток підприємства за формулою 3.1:
,(3.1)
де - валовий дохід (виручка від реалізації) за певний період; - собівартість за той же період; - сума амортизаційних відрахувань від балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів, - податок на прибуток[19].
Розрахунки чистого прибутку ЗАТ "Севмолконсервзавод" представлені у таблиці 3.1.
Таблиця 3.1-Чистий прибутокЗАТ "Севмолконсервзавод"
Продовження таблиці 3.1
№ з/пОсновні показникиСума всього, грн.в тому числі по видах продукції:Молоко згущене з цукромМолоко згущене з какаоСухе знежирене молоко1Доходи (виручка) від реалізації продукції4969578,291987831,311987831,31993915,662Податок на додану вартість (20%)993915,66397566,26397566,26198783,133Виручка від реалізації (без ПДВ)3975662,631590265,051590265,05795132,534Повна собівартість реалізованої продукції - всього2923281,341169312,541169312,54584656,27
Продовження таблиці 3.1
№ з/пОсновні показникиСума всього, грн.в тому числі по видах продукції::Молоко згущене з цукромМолоко згущене з какаоСухе знежирене молоков тому числі: постійні витрати763777,90305511,16122204,4624440,89 змінні витрати2159503,44863801,38345520,5569104,115Прибуток від операційної діяльності підприємства до оподаткування1052381,28420952,51168381,0133676,206Податок на прибуток (21%)!!!!242047,7096819,0838727,637745,537Чистий прибуток390333,59164133,4465653,3713130,67
Отже, чистий прибуток від реалізації продукції ЗАТ "Севмолконсервзавод" складає 390333,59 грн.
3.2. Ефективність використання капіталу підприємства здійснюється за наступними критеріями:
Фондовіддача - це відношення вартості випущеної продукції у вартісному виразі до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Фондовіддача розраховується за формулою 3.2:[17]
Фв=РП/Вок, (3.2)
де РП - вартість річного обсягу реалізованої продукції, грн.;
Вок - середньорічна вартість основного капіталу (основних фондів)
Вок = (початкова балансова вартість ОФ + Залишкова вартість ОФ)/2
Залишкова вартість ОФ = початкова балансова вартість - амортизація
Отже, отримуємо наступні розрахунки:
РП=4969578,29 (грн.)
Вок=(1678000+ 1515838,1)/2=1596919,05(грн.)
Фв=4969578,29/(1596919,05 )=3,11 (грн.)
Фондоємність - показник, що характеризує вартість основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю вартості валової (товарної) продукції. Обчислюють як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до річного обсягу валової (товарної) продукції. Фондоємність - показник, обернений показникові фондовіддачі, тому маємо такі розрахунки:[13]
Фє=1/3,11=0,32 Фондоозброєність - показник оснащеності праці виробничими основними фондами. Визначається відношенням середньорічної балансової вартості виробничих основних фондів до середньооблікової чисельності робітників або працівників, вартість основних виробничих фондів, що припадає на одного працівника.[19]
Фондоозброєність розраховується за формулою 3.3:
Фоз=ОФ/Чпвп (3.3)
де ОФ - середньорічна вартість основних фондів, грн.;
Чпвп - чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.
Отже, фондоозброєність дорівнює:
Фоз=1596919,05/30=53230,63(грн./чол)
Ефективність використання оборотного капіталу підприємства здійснюється за наступними категоріями:
Термін одного обороту (Тоб) розраховується за формулою 3.4:
Тоб = Т/Ко, (днів)(3.4)
де Т - кількість днів у періоді,
Ко - коефіцієнт оборотності
Коефіцієнт оборотності (Коб) дорівнює (формула 3.5):
Коб = В/Фоб ,(3.5)
де В- виручка від реалізованої продукції, грн;
Фоб - середньорічна вартість оборотних коштів
Розрахуємо коефіцієнт оборотності:
Коб=4969578,29/1679131,44=3
Тоб=360/3,85=121 (діб)
4. Визначення показників рентабельності
Рентабельність виробництва визначається за формулою 3.6[7]:
Рв=П/С (3.6)
де П - чистий прибуток, грн.;
С - собівартість річного випуску продукції, грн.;
Собівартість виробництва продукції на підприємстві ЗАТ "Севмолконсервзавод" складає 3900333,59 грн. Отже, рентабельність дорівнює:[16]
Рв = 390333,59 / 2923281,34= 0,13
Рентабельність основного капіталу розраховується за формулою 3.7:
Рок=Прибуток/(Середньорічна вартість основного капіталу) (3.7):
Рок = 390333,59 /1596919= 0,24 (грн.)
Коефіцієнт завантаження розраховується за формулою 3.8:
Кз=(Оборотні кошти за рік)/Дохід (3.8)
Кз= 1679131,44 / 4969578,29 = 0,34
Рентабельність оборотного капіталу розраховується за формулою 3.9:
Роб.к=Прибуток/(Сума оборотних коштів) (3.9)
Роб.к. =390333,59/1325550 = 0,29
5. Точка беззбитковості (Тб) знаходиться за формулою3.10: Тб = Пост.в/(Ц - Зм.в.)(3.10) де Ц - ціна за одиницю товару, грн; Зм.в. - змінні витрати на одиницю продукції, грн.;
Тб=763777,9/(16,4-7,2)=82985,82
Графічне зображення точки беззбитковості представлене на рисунку 3.1.
Рисунок 3.1 - Точка беззбитковості
Точка беззбитковості показує обсяг та витрати, за яких виробництво підприємствабуде не збитковим[19].
3.3 Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
Розрахунки підвищення резервів ефективності виробничого-господарської діяльності підприємства наведені у таблиці 3.1
Таблиця 3.2 - Доходи та витрати
№ з/пОсновні показникиФактична величинаПрогноз резервів підвищення ефективностів тому числі:За рахунок зниження собівартості на 2%За рахунок підвищення ціни на 10%За рахунок зниження транспортного запасу на 6%1Доходи (виручка) від реалізації продукції4969578,295016372,084863814,275261906,425118747,02
Продовження таблиці 3.2
2Податок на додану вартість (20%)993915,661003274,42972762,851052381,281023749,403Виручка від реалізації (без ПДВ)3975662,634013097,663891051,424209525,144094997,624Повна собівартість реалізованої продукції - всього2923281,342843748,342919456,342923281,342843748,34 в тому числі: -постійні витрати763777,90763777,90763777,90763777,90763777,90 - змінні витрати2159503,442079970,442155678,442159503,442079970,445Прибуток від операційної діяльності підприємства до оподаткуваня
1052381,281169349,32971595,071286243,791251249,276Податок на прибуток (21%)242047,70268950,34223466,87295836,07287787,337Чистий прибуток390333,59480398,98328128,21570407,72543461,94
З таблиці 3.2 ми бачимо, що прогнозні резерви підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства на 2012 рік зростуть за рахунок підвищення ціни на 10%, зниження транспортного запасу на 6% та зниження собівартості на 3%. Найефективнішим заходом є підвищення ціни, саме через нього ми отримаємо прибутку на 150074,23 грн. більше у плановому році,тобто чистий прибуток підприємства зросте на 36%, тому цей фактор буде найважливішим в політиці прогнозування резервування. Не можливо залишити без уваги і зниження транспортного запасу сировини на складах, так як завдяки цьому прогнозу ми підвищемо резерви ефективності на 29%. Що стосується політики прогнозування за рахунок зниження собівартості на 3%, то прибуток підприємства зменшиться на 16%. Це обумовлене тим, що ціна на продукцію прямо залежить від собівартості, тому доход від реалізації продукції буде теж знизиться, внаслідок чого знизиться і чистий прибуток. Політика зниження собівартості продукції на 3% не буде збитковою, тому що зі зниженням ціни на продукцію у населення та підприємств, які споживають молочні консерви, буде більше купівельна спроможність. Саме цей заход допоможе ЗАТ "Севмолконсервзавод" закріпитися на ринку молочних консервів та стати лідером з продажу даної продукції. В цілому прогноз резервів підвищення ефективності підприємства на 2012 рік принесе чистого прибутку на 90065,39 грн. більше, ніж це було в поточному році. Політика підвищення резервів на 2012 рік принесе чистого прибутку на 23% більше, ніж це було в 2011 році.
3.4. Баланс підприємства станом на 2011 рік. Оцінка фінансового стану підприємства!!!!! (ЦІ РОЗРАХУНКИ ВИКОНУЮТЬСЯ ПО БАЖАННЮ, ЯКЩО ВИСТАЧИТЬ ЗНАНЬ, АЛЕ ОЦІНКА БУДЕ ВИЩЕ!!!!:))))))
ВИСНОВКИ
В результаті виконання курсової роботи з метою обґрунтування виробництва та оцінки ефективності діяльності промислового підприємства з виробництва молочних консервівЗАТ "Севмолконсервзавод" було виявлено наступне:
1. Виробництво згущених консервів є доцільним, оскільки на українському ринку спостерігається великий попит на цей продукт в основному кондитерських фірм та населення. І хоча рівень виробництва молочних консервів в Україні достатньо високий, споживачі потребують більш якісного продукту за відповідною ціною. Тому, ЗАТ "Севмолконсервзавод" може зайняти долю українського ринку молочних консервів та привабити споживача, особливо якщо виробництво розміститься у південному регіоні, оскільки там немає потужного конкурента - виробника молочних консервів, який би повністю задовольнив високий попит споживачів на якіснупродукцію.
2. Виробнича програма підприємства передбачає випуск молочних консерів такого асортименту та за такою структурою:молоко згущене з сахаром незбиране - 40%, з додаванням какао - 40%, сухе знежирене молоко - 20%. Виходячи з місячної потужності підприємства та обсягів випуску продукції залежно від місяця плановий річний об'єм виробництва молочних консервів складає 240000кг, або 300000 банок.
3. Для розміщення виробництва підприємству необхідна площа у 1255 м2. для виробництва згущених консервів за сучасними технологіями.
4. На підприємстві працює 47 чоловік. Всі працівники мають високий рівень акредитації і є досить досвідченими. Адміністративний персонал становить 4 чоловіка; 30 працівників, які безпосередньо беруть участь у виробництві та допомагають йому; 1 касир, 4 майстра, 2 охоронця, 2 прибиральниці, 2 водія, а також 2 лаборанта.Витрати на ФЗП у звітному році за місяць склало 83979 грн, а в рік ця сумма складатиме 1007748 грн.
5. Показник фондовіддачі складе 3,11 грн., що означає раціональне використання основних фондів на підприємстві. Фондоємність, обернений показник фондовіддачі, складатиме 0,32 грн., показник фондоємності відносно малий, що свідчить про ефективну діяльність підприємства. Фондоозброєність відображає рівень оснащеності персоналу підприємства основними виробничими фондами. У ЗАТ "Севмолконсервзавод" цей показник дорівнює 53230,63 грн/чол. на рік, на місяць цей показник складає 4435,89 грн/чол.
6. Підприємством планується отримати чистий прибуток у розмірі 390333,59. за ціною реалізації продукції згущеного незбираного молока15,6 грн за одиницю продукції,згущеного незбираного молока з додаванням какао18 грн, та сухого знежиреного молока за ціною 16 грн. Підприємство з такої ціновою політикою та високою якістю продукції дуже швидко займе лідируюче місце серед виробників молочних консервів.
7. Рентабельність продукції підприємства дорівнює 13%. Цей показник характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції. Він істотно зросте, коли підприємство розрахується з середньостроковим кредитом.
8.Рентабельність активів (Ра) дорівнює 6%, що свідчить про ефективне використання використання акивів підприємства.
Рентабельність власного капіталу відображає ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів і дорівнює 11%:
Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут і дорівнює 170%
Середній термін оплати дебіторської заборгованості покупцями продукції підприємства складає 54,81 діб.
Середній термін оплати кредиторської складає 360 діб.
Коефіцієнт автономії дорівнює 58% і означає,що активи підприємства на 58% забезпечено власними коштами. Решта (42%) фінансується за рахунок боргових зобов'язань. Така величина коефіцієнта є прийнятною - борги покриваються власним капіталом. Якщо , то зростає ризик несплати боргів, а відтак і занепокоєння кредиторів. Збільшення значення коефіцієнта автономії зумовлює підвищення фінансової незалежності та зменшення ризику порушення фінансової стійкості підприємства.
Коефіцієнт забезпечення складає 1,4 різів, тобто власний капітал перевищує борги підприємства в 1,4 рази. Нормальною вважають ситуацію, коли .
Коефіцієнт загальної ліквідності складає 1,1, це означає, що оборотний капітал підприємства перевищує короткострокову заборгованість приблизно у 1,1 рази,тобто платоспроможність підприємства вважається низькою. Коефіцієнт термінової ліквідності складає 0,25, тобто величина і не є нормальною, що свідчить про не високу платоспроможність підприємства, тобто не своєчасна виплата боргових зобов'язень.
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ
Аналіз ринку згущених консервів України [Електронний ресурс] / Тенденції розвитку згущених консервів. - Режимдоступу:http://www.souzinform.com.ua/index.ph? language=ukr&menu=schedule/210_morogenoe_led - 10.05.2011. - Загол. з екрану.
Аналітика. Фінанси. Право. [Електронний ресурс] / Оглядринкузгущених консервів України. 2010 рік - Режим доступа: http://www.pro-consulting.com.ua/analiz/pitanie/molochniconservu/-07.05.2011. - Загол. зекрану.
Андрійчук, В.Г.Економіка аграрних підприємств[Текст]: Підручник./ В.Г.Андрійчук.- К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.
Баланс клуб [Електронний ресурс] / Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. - ДСТУ 4734:2007 "Молочні консерви та сухе знежирене молоко". Загальні технічні умови. - Режим доступу: http://www.balance.dp.ua/ua/news/detail/64/ - 08.05.2011. - Загол. з екрану.
Бізнес-каталог [Електронний ресурс] / Виробництво харчових продуктів в Україні. - Режимдоступу: http://www.ua- region.com.ua/kved/Ind.19 - 08.05.2011. - Загол. з екрану.
Господарський кодекс України [Текст] : за станом на 20 березня 2009 р. - Харків: Одіссей, 2009. - 240 с.
Гаєвський, О. А. Економіка підприємств [Текст]: Підручник / О. А. Гаєвський. -К.: МАУП, 2006. - 162 с.
Державні стандарти України [Електронний ресурс] / ДСТУ 3624 - 2005 "Молоко і молочні продукти" - Режим доступу:http://standarts.net/kachestvo - 10.05.2011. - Загол. з екрану.
ДСТУ [Електронний ресурс] / ДСТУ4733:2007"Молочні консерви та сухе знежирене молоко. Загальні технічніумови". - Режим доступу:http://document.org.ua/dstu-pok8.html - 08.05.2011. - Загол. з екрану.
Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Л.М. Мельника. - Суми: ВТД " Університетська книга", 2004. - 648 с.
Економіка підприємства [Текст]: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 3-ге, без змін. - К.:КНЕУ, 2008. - 528 с.
Економіка підприємства [Текст]: Підручник/ За загальною редакцією Й.М.Петровича. - Львів: "Новий світ-2000", 2004. - 680 с.
Економіка підприємства[Текст]: Навч. посіб. / За ред.П.В.Круша, В.І.Подвігіної, Б.М.Сердюка. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. - 780 с.
Земельний кодекс України[Текст]: Офіційне видання.- К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре". - 2005. - 220с.
Міністерство аграрної політики України [Електронний ресурс] / Оптові та оптово-роздрібні ринки сільськогосподарської продукції. - Режим доступу:http://www.minagro.gov.ua/page/?7841 - 10.05.2011. - Загол. з екрану.
Національна бібліотека України імені І. В. Вернадського [Електронний ресурс] / Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Архів номерів. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emb/texts.html - 07.05.2011. - Загол. з екрану.
Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання[Текст]: навч. посібник/ О.О.Терещенко. - К.: КНЕУ, 2007. - 554 с.
УКРПРОМ. [Электронный ресурс] / Каталог промисловихпідприємств - Режим доступу: http://www.ukrprom.com/catalog.php?ra/ - 10.05.2011. - Загл. зекрана.
Черемісіна, С.Г. Конспект лекцій з дисципліни економіка підприємства [Текст]: навчальний посібник/Черемісіна С.Г - С.СІБС УАБС НБУ, 2011.- 203 с.
Фінансова діяльність підприємства[Текст]: Підручник / Бандурка О. М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2008. - 384 с.
2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
1 636
Размер файла
257 Кб
Теги
курсовой, пример
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа