close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Довідник абітурієнта - 2010

код для вставкиСкачать
 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧН
ИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
Д
Д
О
О
В
В
І
І
Д
Д
Н
Н
И
И
К
К
А
А
Б
Б
І
І
Т
Т
У
У
Р
Р
І
І
Є
Є
Н
Н
Т
Т
А
А
–
–
2
2
0
0
1
1
0
0
Харків 20
1
0
Довідник абітурієнта –
200
9
Довідник абітурієнта –
20
1
0
НТУ "ХПІ" / Є.І.Сокол, Р.П.Мигущенко, О.А.Юрченко та інші.
За редакцією Л.Л.Товажнянського. –
Харків: НТУ
"ХПІ", 20
1
0
. –
1
88
с.
Центральна приймальна комісі
я
У
кладачі
:
Л.
Л.
Товажнянський (редактор)
Є.
І.
Сокол
Р.
П.
Мигущенко
О.
А.
Юрченко
М.
М.
Малько
М.
М.
Волобуєв
О
.
Ю.
Ребров
©
Національний технічний університет
"Харкі
в
ський політехнічний інститут", 20
1
0
р.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
3
ЗМІ СТ
НТУ "ХПІ": вчора, сьогодні, завтра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Фа
культети, напрями підготовки та
спеціальності НТУ "ХПІ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Ректорат НТУ "ХПІ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Основні відо
мості про факультети і спеціальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Механіко
-
технологічний факультет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Машинобудівний факультет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Енергомашинобудівний факультет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4
Факультет транспортного машино
будування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
9
Факультет інформатики і управлі
н
ня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5
Інженерно
-
фізичний факультет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4
Економічний факультет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 4
7
Факультет бізнесу і фінансів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3
Фізико
-
технічний факультет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Електромашинобудівний факультет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1
Електроенергетичний факультет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7
Факультет автоматики та приладобудування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
0
Факультет комп‘ютерних та інформаційних технологій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4
Факультет технології неорганічних речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4
Факультет технології органічних речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8
Факультет інтегрованих технологій і хімічної техніки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 9
3
Факультет
економічної інформатики та менеджменту
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
9
Факультет інтегральної підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
Німецьки
й технічний факультет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7
Центр заочного навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
11
Цен
тр
дистанційно
ї
та доуніверситетсько
ї
підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
12
Чернівецький факультет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
14
Верстатоінстр
ументальний технікум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
14
Полтавський політехнічний коледж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
6
Г
вардійський факульте
т військової підготовки . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 1
1
8
Правила прийому до НТУ "ХПІ" на 200
9
/20
10
рік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
21
Додатки 1
, 2,
5
до Правил прийому
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
43
Система доуніверситетської підготовки НТУ "ХПІ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
79
Підготовчі курси для абітурієнтів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
79
Елітарні школи НТУ "ХПІ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
80
Підготовче відділення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
81
Навчальний комплекс НТУ "ХПІ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
81
Умови платного навчання в НТУ "ХПІ" .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
81
Умови навчання іноземців в НТУ "ХПІ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
82
Факультет міжнародної освіти . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
82
Приймальна комісія НТУ "ХПІ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
84
Схема розташування корпусів НТУ "ХПІ
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
85
Важливі телефони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
86
Телефони факульте
тів
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
87
Довідник абітурієнта –
20
10
4
НТУ "ХПІ": ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
(НТУ "ХПІ"), засновани
й у 1885
році, є фундатором шести нині діючих вузів, серед яких Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний і
н
ститут", Харківський національний технічний університет радіоелектроніки, Харківський державний університет будівництва і архіт
ектури, Національний Східн
о
український університет, Су
м
ський державний університет. В 1997 році на базі філії НТУ "ХПІ" у м.
Кременчук відкрито політехні
ч
ний інститут. НТУ "ХПІ", акредитований за найвищим IV рівнем, здійснює підготовку фахівців за 9
5
спец
іальностями на денній та за 69 на заочній формі н
а
вчання.
У 2000 році Указом Президента України університету присвоєно статус Наці
о-
нального вищого н
а
вчального закладу України. У 2010 році Національному технічному університету "ХПІ"
надано
статус с
а-
моврядн
ого (автономного) дослідницького національного університету. Постанова Кабінету міністрів України щодо надання статусу дослідницького у тому числі н
а-
казує "Міністерству фінансів передбачати, починаючи з 2011 року, під час склада
н-
ня проектів Державного бюдж
ету України кошти для організації стажування наук
о-
вих і науково
-
педагогічних працівників, аспірантів, докторантів та навчання студе
н-
тів університетів у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових установах і в
и-
щих навчальних закладах, а також для розвитку
матеріально
-
технічної бази, ств
о-
рення науково
-
навчальних центрів, забезпечення університетів науковим обладна
н-
ням та новітніми засобами навчання."
Сьогодні НТУ "ХПІ" має найвищі в Східній та Південній Україні обсяги ліце
н-
зованого прийому: понад 5600 місць
за денною формою навчання, п
о
над 4500 місць –
за заочною
.
План прийому на перший курс, тобто кількість місць для безкошто
в-
ного навчання,
у 2010 році очикується на рівні 21
65 місць за денною та 2
1
6 за зао
ч-
ною формою.
В університеті навчаються понад 2
5
т
и
ся
ч студентів
.
НТУ "ХПІ" є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, що готує інженерні кадри з таких напрямків, як турбінобудування, котло
-
та реакторобудування, електроіз
о-
ляційна, кабельна і конденсаторна техніка, технологія жирів та жирозамінників.
В ун
іверситеті діє 19
факультетів денної форми навчання, центр заочн
ого
н
а-
вчання
, центр
дистанційно
ї
та доуніверситетсько
ї
підготовки
, факультет міжнаро
д-
ної освіти
, міжгалузевий інст
и
тут післядипломної освіти
, три науково
-
дослідних і проектно
-
конструкторських і
н
ститути. До складу НТУ "ХПІ" входять
Г
вардійський ордена червоної зірки факультет військової підготовки імені В
ерховної Р
ади У
країни
, В
ерстатоінструментальний т
е-
хнікум (м.
Харків) та Полтавський п
о
літехнічний коледж.
З метою забезпечення підготовки студ
ентів за дистанційною формою навчання, якісної підготовки абітурієнтів, розвитку та удосконалення форм і методів довузі
в-
ської підготовки, відбору професійно
-
орієнтованої молоді в НТУ "ХПІ" створений центр дистанційної та доуніверситетської підготовки
, до с
кладу якого входять н
а-
вчально
-
консультаційні центри в Ізюмі, Балаклії, Полтаві, Бердянську
, а також
пі
д-
готовче відділення
та
підготовчі курси
, на яких абітурієнтів готують для прох
о-
дження незалежного тестування.
Також абітурієнтів навчають на підготовч
их
к
у
р-
с
ах
факультету
інтегральної підготвки
, факультету економічної інформатики і мен
е-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
5
джменту
, Чернівецького факультету, а також
у
елітарн
их
школ
ах
провідних факул
ь-
тетів
НТУ "ХПІ".
Університет розвивається як багатопрофільний вищий навчальний заклад. Сь
о-
годні в його складі 92 кафедри, з яких 6
3
випускаюч
і
. За останні 5 років відкрита пі
д-
готовка фахівців з 8
нових спеціальностей, в тому числі у
2006 -
"Видобування нафти і газу" (ТОР)
, у
2007 році –
"М
ікро
-
та наноелектроніка
"
(ФТ), "Менеджмент іннов
а-
ційної діяль
ності" та "Управління інноваційною діяльністю" (ЕК)
, у 2008 році –
"І
н-
струментальне виробництво" та
"Якість, стандартизація та сертифікація" (МШ)
, "С
о-
ціол
о
гія" (БФ)
, у 2010 –
"Консолідована інформація" (КІТ)
.
НТУ "ХПІ" має військову кафедру, яка готує студ
ентів за 11 військовими сп
е-
ціальностями з присвоєнням військового звання молодший лейтенант запасу. Підг
о-
товка на військовій кафедрі проводиться на контрактній основі. Термін навчання –
2 роки, поч
и
наючи з 3 курсу.
В НТУ "ХПІ" існує дворівнева система спри
яння працевлаштуванню випус
к-
ників. Кафедри активно підтримують контакти з профільними підприємствами, ві
д-
слідковуючи їх потреби. Протягом навчання студенти проходять виробничу практ
и-
ку на підпр
и
ємстві за своєю спеціальністю. Кожного року навесні кафедри з
апрошують представників підприємств на ві
д
криті презентації випускників для зустрічей зі студентами останніх курсів та укладання тр
и-
сторонніх договорів про працевлаштування, за якими випускник набуває статусу мол
о-
дого спеціаліста. За договорами працевлашто
вуються більше 95 % в
и
пускників. У
2004 ро
ці
в НТУ "ХПІ" створено Центр кар‘єри для студентів. Мета Центру –
сприяти активному вибору та пошуку роботи студентами. Центр допомагає студе
н-
там визначитись, яка робота найбільш відповідає їх здібностям, розшука
ти інформ
а-
цію про потенційних роботодавців та презентувати себе роботодавцеві (написати резюме та підготуватися до співбесіди). Центр кар‘єри також надає студентам інф
о-
рмацію про поточні вакансії підприємств.
Щороку в квітні Центр кар‘єри запрошує студенті
в і роботодавців на Ярмарок р
о
бочих місць –
захід, де роботодавці мають нагоду зустріти студентів різних курсів та спеціальностей НТУ "ХПІ" та запропонувати їм вакансії, місце для практики або поширити інформацію про своє підприємство. В Ярмарку "Політех -
2010" взяли участь 43 компанії, організації та підприємства, які представили близько 500 вака
н-
сій. Ярмарок відвідали б
і
льше 2500 студентів університету.
Особлива увага в університеті приділяється системному підходу удосконале
н-
ня організації навчально
-
вихо
вного процесу, а також радикальному вдосконаленню змісту освіти фахівців. На основі порівняльного аналізу навчальних планів прові
д-
них вищих навчальних закладів України, держав ближнього зарубіжжя, США (М
а-
сачусетський технологічний інститут), країн Європи (
Магдебурзький технічний ун
і-
верситет) та створення структурно
-
логічних схем розроблені нові навчальні плани, в яких знайдено оптимальне поєднання гуманітарних, природничо
-
математичних та технічних знань спец
і
алістів. В навчальні плани впроваджені розроблен
і в університеті концепції "Гуманізація вищої інженерної освіти –
стратегія поведінки сучасного інженера" та концепція в
и-
ховної роботи зі студентами. За новими навчальними планами університет вже кіл
ь-
ка років готує фахівців трьох рівнів: бакалаврів (термін
навчання 4 роки), спеціалі
с-
Довідник абітурієнта –
20
10
6
тів (1,5 років) та магі
с
трів (2 роки).
Сьогодні НТУ "ХПІ" діє і розвивається, втілюючи в життя принципи Болонської декларації (Хартії європейських університетів), до якої він приєдн
а
вся у 2005 році.
В університеті наполегливо вп
роваджуються в навчальний процес комп'ютерні та телекомунікаційні технології
:
ді
є
101
комп‘ютерни
й
клас з загальною кількістю сучасних комп'ютерів понад 2
5
00 одиниць, як
і
підключені до локальної мережі ун
і-
верситету і до мережі Internet.
Складовою частиною системи безперервної інженерної підготовки в універс
и-
теті є структура післявузівської освіти, яка створена на базі М
іжгалузевого інстит
у-
ту п
і
слядипломної освіти
. Він забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю "І
н-
телектуальна власність", а також перепі
дготовку за спеціальностями: "Економічна кібернетика", "Облік та аудит", "Менеджмент організацій" та "Інтелектуальна вла
с
ність".
Університет укомплектований професорсько
-
викладацьким складом, який ст
а-
новить 1
700
чол
овік.
Серед них –
15
1
доктор наук,
870
ка
ндидатів наук, 20
Заслуж
е-
них діячів науки і техніки та заслужених працівників вищої школи України, 33
ла
у-
реат
и
державн
ої
премі
ї
, 3 академіка НАН України, 26 академіків галузевих академій наук
.
Наукова організація –
"Інститут іоносфери", що входить до склад
у НТУ "ХПІ", має унікальну обсерваторію, устаткування якої ставить цей інститут на одне з пр
о-
відних місць в світі щодо можливостей досліджень іоносфери. Науково
-
дослідний та проектно
-
конструкторський інститут "Молнія" за технічним оснащенням дійсно відноси
ться до провідних закладів України і світу. На його базі акредитовано єдиний в Україні Центр сертифікаційних випробувань електротехнічних засобів "І
м
пульс". Поширюються науково
-
технічні, навчально
-
методичні та культурні зв'язки з провідними вищими навчаль
ними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, Румунії, Китаю, В'єтнаму. Зараз в університеті навч
а-
ється близько
1
300
іноземних студе
н
тів
з 30 країн світу
.
Університет має сучасну матеріально
-
технічну базу з розвиненою інфрастру
к-
турою, яка дозволяє не тільки забезпечити навчально
-
виховний процес, проведення наукових досліджень, але й вирішувати соціальні проблеми: забезпечення студентів та викладачів житлом, оздоровлення та лікування співробітників та студентів. В складі універси
тету діють: 13 гуртожитків на майже 8000 місць, 7 жит
лових будинків, Палац студентів з танцювальними та виставочними за
лами, сучасний спорти
в
ний комплекс з двома плавальними басейнами, 14 спортивними залами, два
спортивно
-
оздоровчих табори (у Малому Мая
ку, поблизу м. Алушта, Крим –
300 місць, та у Фіг
у
ровці, поблизу м. Чугуїв –
200 місць), профілакторій на 100 місць, їдальня на 1700 місць. Бібліотека університету нараховує 8 читальних залів, кни
ж-
ковий фонд має понад 2 млн. примірників і є однією з найбіл
ьших у місті Харкові. У 2004 році розпочато будівництво книгосховища університетської бібліотеки, яке планують завершити у 20
1
0 р.
Керівництво Національним технічним університетом "Харківський політехні
ч-
ний інститут" здійснює ректор Товажнянський Леонід Ле
онідович -
доктор техні
ч-
них наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України, Заслужений діяч науки і техніки, академік Академії інженерних наук
та Академії наук вищої школи, лауреат Держа
в
ної премії України, почесний академік Академії педагогічних
наук України, кавалер о
р
дена князя Ярослава Мудрого.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
7
ФАКУЛЬТЕТИ, НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
та СПЕЦІАЛЬНОСТІ НТУ "ХПІ"
МЕ Х А НI К О
-
Т Е Х НОЛ ОГ I Ч НИЙ ФА К У ЛЬ Т Е Т
КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
І
нформаційні технології проектува
н
ня
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО
-
ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
К
омп‘ютерно
-
інтегровані технологічні процеси і виро
б
ництва
ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
П
рикладне матеріалознавство
ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
О
бладнання ливарного виробни
ц
тва
О
бладнання для обробки металів ти
с
ком
МА ШИНОБ У Д I В НИЙ ФА К У Л Ь Т Е Т
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА К
ОМП'ЮТЕРНО
-
ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
А
втоматизоване управління технолог
і
чними процесами
ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
Т
ехнологія машинобудування
І
н
струментальне виробництво
М
еталорізальні верстати та си
с
теми
Г
iдравлiчнi і пневматичні машини
МАШИНОБУДУВАННЯ
П
iдйомно
-
транспортнi, будівельні, дорожні машини і обладнання
СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ
Я
кість, стандартизація та сертифікація
Е НЕ Р Г ОМА ШИНОБ У Д I В НИЙ ФА К У Л Ь Т Е Т
НАФТОГАЗОВА СПРАВА
О
бладнання нафтових і газових проми
с
лів
ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
Г
iдравлiчнi і пн
евматичні машини
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
Т
еплоенергетика
Т
еплофізика
Е
нергетичний менед
ж
мент
ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
Г
ідроенергетика
ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ
К
отли та реактори
Т
урбіни
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО
-
ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
К
омп‘ютерно
-
інтегровані технологічні процеси і виро
б
ництва
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
КОМП
'
ЮТЕРНІ НАУКИ
І
нформаційні технології проектування
МАШИНОБУДУВАННЯ
Д
вигуни внутрішнього згоряння
К
олісні та гусеничні транспортні з
а
соби ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Е
лектричні системи і комп
лекси
тра
н
спортних засобів
Е
лектричний транспорт
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
Р
ухомий склад та спеціальна техніка
залізн
и
чного транспорту АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
А
втомобілі та автомобільне господарс
т
во
ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
В
ійськові гусеничні та колісні машин
и
I НЖЕ НЕ Р НО
-
ФI З ИЧНИЙ ФАК УЛ Ь Т Е Т
МЕХАНІКА
Г
ідроаеродинаміка Д
инаміка i міцність
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
П
рикладна математика
ІНФОРМАТИКА
І
нформатика
КОМП
'
ЮТЕРНІ НАУКИ
І
нформаційні технології проект
у
вання
Довідник абітурієнта –
20
10
8
ФА К У Л Ь Т Е Т І НФОР МА Т ИК И І У ПР А В Л І ННЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХ
ОВАННЯ
Ф
ізичне виховання
ФІЛОЛОГІЯ
П
ереклад
П
рикладна лінгвістика
ПСИХОЛОГІЯ
П
сихологія
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
П
рикладна математика ІНФОРМАТИКА
І
нформатика
С
оціальна інформатика
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
С
истемний аналіз і управління
КОМП
'
ЮТЕРНІ НАУКИ
І
нформаційні управляючі системи
і технології
У
правління проектами
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ
П
рограмне забезпечення автоматизованих си
с
тем
СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ
П
едагогіка вищої школи (підготовка маг
і
стрів, прийом на 5 курс)
А
дміністративний менеджмент (підгото
в
ка
магістрів, прийом на 5 курс)
E KОНОМI ЧНИЙ ФА К УЛЬ Т Е Т
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Е
кономіка підприємства
МАРКЕТИНГ
М
аркетинг
І
нтелектуальна власність
ОБЛІК І АУДИТ
О
блік і аудит МЕНЕДЖМЕНТ
М
енеджмент організацій
М
енеджмент інноваційної діяльності
СПЕЦИФІЧНІ К
АТЕГОРІЇ
У
правління інноваційною діяльністю
ФА К УЛ Ь Т Е Т Б І З НЕ С У І ФІ НА НС І В
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Ф
інанси
О
податкування
СОЦІОЛОГІЯ
С
оціологія
МЕНЕДЖМЕНТ
М
енеджмент організацій
М
енеджмент зовнішньоекономічної ді
я
льності
ФI З ИК О
-
Т Е Х НI Ч НИЙ ФА К У Л Ь Т Е Т
ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Ф
ізичне матеріалознавство
ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ
К
ріогенна техніка і технологія
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ
Н
етрадиційні джерела енергії Т
ехніка i електрофізика високих н
а
пруг
МІКРО
-
ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА
Е Л Е К Т Р ОМА ШИНОБ У Д I В НИЙ ФА К У Л
Ь Т Е Т
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Е
лектромеханічні системи автоматиз
а
ції та електропривод
Е
лектропобутова техніка
Е
лектричні машини та апарати
МІКРО
-
ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА
Ф
ізична та біомедична електрон
і
ка
ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ
Е
лектронні системи
ПРИЛАДОБУДУ
ВАННЯ
Н
аукові, аналітичні та екологічні
пр
и
лади і системи
П
рилади та системи неруйнівного к
о
нтролю
Е Л Е К Т Р ОЕ НЕ Р Г Е Т ИЧ НИЙ ФА К У Л Ь Т Е Т
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ
Е
лектричні станції
Е
лектричні системи та мережі
Т
ехніка і електрофізика високих н
а
пруг
С
истеми управління виробниц
т
вом
та розподілом електроенергії
Е
нергетичний менеджмент
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
9
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
ПРИКЛАДНА ФІЗИКА
Р
адіoфiзика та електроніка
СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ
С
истеми управління і автом
а
тики
РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ
Б
iотехнiчнi та медичні апарати та сист
е
ми
МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО
-
ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
І
нформаційно
-
вимірювальні системи
М
етрологія та вимірювальна техн
і
ка
КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
С
пеціалізовані комп‘ютерні сист
е
ми
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМА
ЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
І
нтелектуальні системи прийняття р
і-
шень
І
нтелектуальна власність
КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
К
омп‘ютерні системи та мережі
С
истемне програмування
С
пеціалізовані комп‘ютерні сист
е
ми
АКУСТОТЕХНІКА
В
ідео
-
, аудіо
-
та кінотехніка
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Т
елекомунікаційні системи та м
е
режі
СПЕЦИФІЧНІ КАИЕГОРІЇ
К
онсолідована інформація
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГIЇ НЕОРГАНIЧНИХ РЕЧОВИН
ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
Т
ехнічна електрохімія
Х
імічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх о
с
нові
Х
імічна технологія тугоплавких
неметалевих i силікатних матер
і
алів
Х
імічна технологія неорганічних реч
о
вин
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГIЇ ОРГАНIЧНИХ РЕЧОВИН
НАФТОГАЗОВА СПРАВА
В
идобування нафти і газу
ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
Х
імічна технологія органічних реч
о
вин
Х
імічна технологія палива та вуглец
е
вих матеріалів
Х
імічна технологія високомолекулярних сполук
БІОТЕХНОЛОГІЯ
П
ромислова біотехнологія
Б
іотехнологія біологічно
-
активних реч
о
вин
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ
Т
ехнологія бродильних в
иробництв та виноробства
Т
ехнологія жирів та жирозамі
н
ників
ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАН
ИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ХІМІ
ЧНОЇ ТЕХНІКИ
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Е
кологія та охорона навколишнього середовища
АВТОМАТИЗ
АЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО
-
ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
А
втоматизоване управління технологічними процесами
К
омп‘ютерно
-
інтегровані технологічні
процеси і виробництва
МАШИНОБУДУВАННЯ
О
бладнання хімічних виробництв i
підприємств будівельних матері
а
лів
О
бладнан
ня переробних і харчових виробництв
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Х
імічна технологія високомолекулярних
сполук
Т
ехнологія переробки полімерів
Довідник абітурієнта –
20
10
10
НІ МЕ ЦЬ К ИЙ Т Е Х НІ Ч НИЙ ФА К У Л Ь Т Е Т
МЕХАНІКА
Д
инаміка і міцність
ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
Т
ехнологія машинобудування
МАШИНОБУД
УВАННЯ
П
ідйомно
-
транспортні, будівельні, д
о
рожні машини та обладнання
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Е
лектромеханічні системи автомат
и
зації та електропривод
ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ
Е
лектронні системи Е К ОНОМІ Ч НОЇ І НФОР МА Т
И К И І МЕ НЕ Д ЖМЕ НТ У
ЕКОНОМІЧНА КІ
БЕРНЕТИКА
Е
кономічна кібернетика МАРКЕТИНГ
М
аркетинг
МЕНЕДЖМЕНТ
М
енеджмент організацій
КОМП
'
ЮТЕРНІ НАУКИ
К
омп'ютерний еколого
-
економічний моніторинг
ЦЕ НТ Р К ОНТ Р А К Т НОГ О Н
АВ Ч А ННЯ
ФА К У Л Ь Т Е Т У
Е К ОНОМІ Ч НОЇ І НФОР МА Т
И К И І МЕ НЕ Д ЖМЕ НТ У
(заочна форми навчання)
ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА
Е
кономічна кібернетика МАРКЕТИНГ
М
аркетинг
МЕНЕДЖМЕНТ
М
енеджмент організацій
ОБЛІК І АУДИТ
О
блік і аудит
ФА К У Л Ь Т Е Т І НТ Е Г Р А Л Ь НОЇ ПІ Д Г ОТ ОВ К И
(дві вищі освіти одночасно; за кон
т
рактом)
МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРАВОЗ НАВСТВО
М
енеджмент організ
ацій та П
равознавство ПРОГРАМНА І НЖЕНЕРІ Я ТА МЕНЕДЖМЕНТ
П
рограмне забезпечення автоматизованих си
с
тем та М
енеджмент організацій
ФІ ЛОЛОГІ Я ТА МЕНЕДЖМЕНТ
П
ереклад
т а М
енеджмент організацій
Ч Е Р НІ В Е ЦЬ К ИЙ ФА К У ЛЬ Т Е Т (м. Чернівці)
(денна і заочна форми
навчання)
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Е
кологія та охорона навколи
ш
нього середовища
МЕНЕДЖМЕНТ
М
енеджмент організ
а
цій
М
енеджмент зовнішньоекономі
ч
ної діяльності
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНО
ЛОГІЇ
Е
лектричні системи і м
е
режі
МАШИНОБУДУВАННЯ
П
iдйомно
-
транспортнi, будівел
ь
ні,
дорожні машини та обла
д
нання
БІОТЕХНОЛОГІЯ
П
ромислова біотехнол
о
гія
КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
С
истемне програмування
С
пеціалізовані
комп'ютерні системи
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
11
ЦЕ НТ Р З
А ОЧ Н
ОГ О
НА В Ч А ННЯ
СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ
Е
нергетичний менеджмент
У
правління проектами
Адміністративний менеджмент (друга вища освіта)
Педагогіка вищої школи (друга вища освіта)
ФІЛОЛОГІЯ
П
ереклад (друга вища освіта)
МАРКЕТИНГ
М
аркетинг
ОБЛІК І АУДИТ
О
блік і аудит
М
ЕНЕДЖМЕНТ
М
енеджмент організацій
М
енеджмент зовнішньоекономі
ч
ної діяльності
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НА
ВКОЛИШНЬО
-
ГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБА
ЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Е
кологія та охорона навколи
ш
нього середовища
КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
І
нтелектуальні системи при
йняття р
і
шень
І
нформаційні технології проект
у
вання
КОМП'ЮТЕРН
А
ІНЖЕНЕРІЯ
С
истемне програмування
К
омп‘ютерні системи і мережі
СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ
С
истеми управління та автомат
и
ки
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМ
П'ЮТЕРНО
-
ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГ
ІЇ
А
втоматизоване управління технолог
і
чними процесами
ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
Т
ехнологія машинобудування
М
еталорізальні верстати та системи
О
бладнання ливарного виробництва
О
бладнання для обробки металів ти
с
ком
Г
і
дравлічні і пневматичні машини
МАШИНОБУДУВАННЯ
Д
вигуни внутрішнього згорян
ня
К
олісні та гусеничні транспортні з
а
соби
П
iдйомно
-
транспортнi, будівел
ь
ні,
дорожні машини та обла
д
нання
О
бладнання хімічних виробництв і
підприємств будівельних матері
а
лів
О
бладнання переробних і харч
о
вих виробництв ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
Т
еплоенер
гетика
ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗ
НАВСТВО
П
рикладне матеріалознавство
ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
Г
ідроенергетика
ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАНН
Я
К
отли та реактори
К
ріогенна техніка і технологія
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛ
ЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ
Е
лектричні системи i м
е
режі Н
етрадиційні джерела енер
гії
Т
ехніка і електрофізика високих н
а
пруг
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Е
лектричні системи і комплекси тран
с
портних засобів
Е
лектромеханічні системи автоматизації і електропривод
Е
лектричний транспорт
Е
лектричні машини і апарати МІКРО
-
ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА
Ф
ізи
чна та біомедична електрон
і
ка
ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ
Е
лек
т
ронні системи
МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМ
АЦІЙНО
-
ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛО
ГІЇ
М
етрологія та вимірювальна те
х
ніка
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
Н
аукові, аналітичні та екологічні пр
и
лади і системи
П
рилади та систем
и неруйнівного ко
н
тролю
ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
Х
імічна технологія органічних реч
о
вин
Х
імічна технологія неорганічних реч
о
вин
Т
ехнічна електрохімія
Х
імічна технологія палива та вуглец
е
вих матеріалів
Х
імічна технологія високомолекуля
р
них сполук Х
імі
чна технологія тугоплавких неметалевих i силікатних матері
а
лів
Т
ехнологія переробки полімерів
БІОТЕХНОЛОГІЯ
П
ромислова біотехнологія
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ Т
А ІНЖЕНЕРІЯ
Т
ехнологія бродильних виробництв та виноробства
Т
ехнологія жирів та жирозамінн
и
ків
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОР
Т
Р
ухомий склад та спеціальна техніка з
а
лізничного транспорту
Довідник абітурієнта –
20
10
12
ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬК
ОЇ ПІДГОТОВКИ
(заочна форма навчання за контрактом)
НКЦ у м.І з юм
МЕНЕДЖМЕНТ
М
енеджмент організацій
ОБЛІК І АУДИТ
О
блік і ауди
т
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НА
ВКОЛИШНЬО
-
ГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБА
ЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Е
кологія та охорона навколишнього середовища
КОМП'ЮТЕРН
А
ІНЖЕНЕРІЯ
К
омп‘ютерні системи і мережі
С
истемне програмування
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Е
лектромеханічні системи автомати
зації і електропривод
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
Н
аукові, аналітичні і екологічні
прилади і системи
ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
Х
імічна технологія тугоплавких
неметалевих i силікатних матері
а
лів
КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
І
нформаційні технології проектува
н
ня
МАШИНОБУДУВАННЯ
К
олісні та гусеничні транспортні зас
о
би
НКЦ у м.Б е р д я н с ь к
КОМП'ЮТЕРН
А
ІНЖЕНЕРІЯ
К
омп‘ютерні системи і мер
е
жі
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ
Е
лектричні системи і мережі
Т
ехніка і електрофізика високих
на
п
руг
ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА
Е
кономічна кіберн
етика
МАШИНОБУДУВАННЯ
П
ідйомно
-
транспортні, будівельні, дорожні машини і обладна
н
ня
НКЦ у м.Б а л а к л е я ОБЛІК І АУДИТ
О
блік і
аудит
МЕНЕДЖМЕНТ
М
енеджмент організацій
КОМП'ЮТЕРН
А
ІНЖЕНЕРІЯ
К
омп‘ютерні системи і мережі
НКЦ у м.По л т а в а
ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІ
КА
Т
ехнологія машинобудування
КОМП'ЮТЕРН
А
ІНЖЕНЕРІЯ
К
омп‘ютерні системи і мережі
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Е
лектричні м
а
шини та апарати
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОР
Т
Р
ухомий склад та спеціальна технік
а
залізничного тран
с
порту
В Е Р С Т А Т ОІ НС Т Р У МЕ НТ А Л
Ь НИЙ Т Е Х НІ К У М
В
иробниц
тво верстатів з програ
м
ним управлінням і роботів (денна та зао
ч
на форми навчання)
В
иробництво гідравлі
ч
них і пневматичних засобів автоматизації (денна)
О
бслуговування та ремонт електропобутової техніки (денна)
О
бслуговування верстатів з прогр
амним управлінням і робототехнічних комплексів (денна)
О
бслуговування програмних систем і компл
е-
ксів (денна)
Р
озробка
програмного забезпечення
(денна)
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
13
ПОЛ Т А В СЬ К ИЙ ПОЛ І Т Е Х Н
І Ч НИЙ К ОЛЕ Д Ж
М
онтаж і експлуатація електроустатк
у
-
вання підприємств і цивільни
х сп
о
руд
(денна, заочна)
П
рограмування для електронно
-
обчис
-
лювальної техніки і автоматиз
о
ваних
систем (денна)
В
иробництво електроосвітлюв
а
льних приладів і устан
о
вок
(денна)
Е
кономіка підприємства (денна, заочна)
О
бробка матеріалів на верста
тах і авт
о
-
матичних л
і
ніях
(денна, заочна)
ХАРКІ ВСЬКИЙ Г ВАРДІ ЙСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВІ ЙСЬКОВОЇ ПІ ДГ ОТОВКИ
і м. В Е Р Х ОВ НОЇ Р А Д И У К Р А Ї НИ
Б
ойове застосування та управління
діями підрозділів (частин, з‘єднань) с
у
хопутних військ
О
зброєння і засоби військ
радіаційн
о
го,
хімічного, біологічного захисту та екологічна безп
е
ка
Довідник абітурієнта –
20
10
14
РЕКТОРАТ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧ
НОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХ
НІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
Ректор:
Професор
ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович
Проректори з науково
-
педагогічної роботи: Професор СОКОЛ Євген Іванович
Професор КР
А
ВЕЦЬ Валерій Олексійович
Професор РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Георгій
о
вич
Професор ГРИНЬ Григорій Іванович
Професор САКАРА Юрій Дмитр
о
вич
Проректор з наукової роботи
Професор МАРЧЕНКО Андрій Петрович
Проректор з адміністративно
-
господарчої роботи
ЧЕ
БОТАРЬОВ
Микола Корній
о
вич
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
15
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФАКУЛЬТЕТИ,
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
МЕХАНІ КО
-
ТЕХНОЛОГІ ЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан
–
професор
ПОГРІБНИЙ Микола Андрійович.
Приймальна комісія:
головний аудиторний
корпус, к. 305, 211, тел. 707
-
66
-
53.
Факультет, якому виповнилось 80
років, був створений на початку минулого століття для забезпечення висококваліфікованими кадрами найбільших заводів Ха
р-
кова, які в той час з‘явилися на карті міста: тракторного, турбінно
го, електромехан
і-
чного та баг
а
то інших.
В останні роки спеціальності факультету значно оновились і стали одними з найдефіцитніших, бо саме вони забезпечують матеріало
-
та енергозбереження, в
и-
значають науково
-
технічний прогрес і економічну ефективність наро
дного госп
о-
дарства держави, забезпечують впровадження новітніх технологій, в тому числі і комп‘ютерних.
Випускники факультету сьогодні запитані в усіх провідних галузях промисл
о-
вості: машино
-
і верстатобудуванні, електроніці і електротехніці, виробництві т
ов
а-
рів широкого споживання та інших. Вони можуть працювати на будь
-
якому підпр
и-
ємстві машинобудівного профілю, в наукових установах або проектно
-
технологічних інститутах, в різних формах Харкова, України, ближнього і дальнь
о-
го зарубіжжя. Як приватні підпр
иємці випускники факультету мають можливість відкрити власну справу по виготовленню та обробці художніх, ювелірних та спеціальних в
и-
робів (біжутерії, зубних протезів, художньої зброї, значків, колекційних монет, т
о-
що), а також створювати фірми і агентства реклами та дизайну.
Навчальний процес на спеціальних кафедрах факультету здійснюють високо
к-
валіфіковані викладачі. Серед них 3 академіки, 12 професорів, 40 доцентів, заслуж
е-
ні вин
а
хідники, лауреати державних премій.
Напрям підготовки 6.050502 "Інженерна ме
ханіка"
Спеціальність "Обладнання для обробки металів тиском"
Підготовку проводить кафедра "Обробка металів тиском". Тел.: (058) 707
-
60
-
40, web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/omd/; e
-
mail
: omt
@
kpi
.
kharkov
.
ua
,
omd
.
kpi
.
kharkov
@
mail
.
ru
.
Кафедра знаходиться
у навчальному корпусі №1 (У1), 13 п
о
верх, к. 1301.
Завідуючий кафедрою –
канд. техн. наук, доцент ПЛЄСНЕЦОВ Юрій Олександр
о-
вич. Тел. 707
-
60
-
40.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, м
а
гістр.
Випускникам надається кваліфікація:
н
а рівні бакалавра: бакалавр з інженерної механіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: інженер
-
механік –
дослідник.
Довідник абітурієнта –
20
10
16
Спеціалізації
: "Обладнання і технологія обробки металів тиском
"
; "
САПР в об
робці металів тиском
"
; "Обладнання і технол
огія профіл
ю
вання
"
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Теорія пластичної деформації; Спецкурс з вищої математики; Спецкурс з фізики; Технологія холодного та гарячого штамп
у-
вання; Ковальсько
-
штампувальне обладнання; Кривошипні машини для ОМТ; Конструю
вання та виготовлення штампів; Технологія нагрівання та нагрівальне о
б-
ладнання; Автомат
и
зація та роботизація ковальсько
-
штампувального обладнання; Принципи побудови САПР; САПР техпроцессів ОМТ; Автомати, автоматичні лінії та комплекси; Проект
у
вання цехів; Мови програмування.
Можливості працевлаштування
: Наші випускники можуть прац
ю
вати на будь
-
якому заводі машинобудівного профілю, в наукових установах або проектно
-
технологічних інститутах (НДІ, СКТБ
, КБ
), у комерційних структурах (за спеціал
ь-
ністю або за пр
офілем, що пов'язаний з роботою на ПК) на п
о
саді інженера
-
дослідника, інженера
-
програміста, інженера
-
проектувальника, інженера
-
кон
струкгора (по штампах, обла
д
нанню, механізації), інженера
-
технолога, інженера з експлу
а
тації і ремонту обладнання
, майстра; ке
рувати виробництвом на будь
-
якому р
і
вні.
Напрям підготовки 6.050502 "Інженерна механіка"
Спеціальність "Обладнання ливарного виробництва"
Підготовку проводить кафедра "Ливарне виробництво", телефон: 707
-
68
-
54, е
-
mail
: Litvo
11@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаход
иться в навчальному корп
у
сі У
-
1, кімн. 1303.
Завідуючий кафедрою
–
доктор
техн. наук, доцент АКІМОВ Олег Вікторович,
т
е
лефон: 707
-
63
-
20.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, м
а
гістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рів
ні бакалавра: бакалавр з інженерної механіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: інженер
-
механік –
дослідник.
Спеціалізації:
"Обладнання ливарного виробництва"; "Художнє та ювелірне литво"; "Комп'ютерно
-
інтегровані технологічні проце
си у ливарному виробниц
т
ві".
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "Технологія ливарного виробництва"; "П
е-
чі ливарних цехів"; "Автоматизація в ливарному виробництві"; "Проектування лив
а-
рних цехів"; "Технологія художнього литва"; "Фінішні операції"; "Лив
арні сплави"; "Теорія формування відливок".
Можливості працевлаштування
: випускники кафедри працюють на заводах "Ав
т-
ромат", "Свет шахтера", "ХТЗ", "Турбоатом", "Авіаційний завод" на посадах інж
е-
нер
-
технолог, конструктор, головний металург.
Напрям підгото
вки
6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно
-
інтегровані технол
о
гії"
Спеціальність "Комп’ютерно
-
інтегровані технологічні процеси і в
и
робництва"
Підготовку проводить кафедра "Ливарне виробництво", телефон: 707
-
68
-
54, е
-
mail
: Litvo
11@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра зн
аходиться в навчальному корп
у
сі У
-
1, кімн. 1303.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
17
Завідуючий кафедрою
–
доктор
техн. наук, доцент АКІМОВ Олег Вікторович,
т
е
лефон: 707
-
63
-
20.
Підготовку фахівців за цією сучасною спеціальністю відкрит
а
за спеціалізац
і-
єю "Комп‘ютерно
-
інтегровані технологі
чні процеси в
ливарн
ому
виробництв
і
".
Після одержання цієї спеціальності фахівець буде володіти всім спектром САD/CAE ливарних технологій і прийомами їх адаптації до конкретних виробничих умов. Це дасть змогу випускникам створювати з використанням сучасних
комп‘ютерних технологій об‘ємні моделі відливок та контролювати технологію їх виготовлення при забезпеченні високої якості; глибоко аналізувати технологічні процеси одержання відливок та оптимізувати їх виробниц
т
во. Напрям підготовки 6.050403 "Інженерне матеріалознавство".
Спеціальність "
Прикладне матеріалознавство
".
Підготовку проводить кафедра "
Матеріалознавство
". Телефон 707
-
64
-
35, web
-
сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/MiTOM/
, е
-
mail: sool
@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходит
ь-
ся у навчальному корпусі "Інженерний корпус", ІІ поверх.
Завідуючий кафедрою –
доктор фіз.
-
мат. наук Соболь Олег Валентинович, тел. 707
-
64
-
35
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бак
алавр, спеціаліст, м
а
гістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр інженерного матеріалознавства;
на рівні спеціаліста: інженер
-
технолог;
на рівні магістра: інженер
-
технолог –
дослідник.
Спеціалізація "Прикладне матеріалознавство"
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: Фізичні основи металознавства; Основи структуроутворення в металах і сплавах; Фізичні основи міцності; Теорія і техн
о-
логія термічної і хіміко
-
термічної обробок; Сплави з особливими властивост
я
ми; Кольорові метали і сплави; Неметалеві матеріали; Порошкові та композиційні м
а-
теріали; Нові матеріали, технології та засоби ко
н
тролю.
Можливості працевлаштування. 1) Науково
-
дослідні інститути; 2) Машинобудівні заводи; 3) Підприємства
та фірми
, що використовують металеві ма
теріали; 4) Ми
т-
ниця (контроль та експертиза матеріалів); 5) Ювелірна проми
с
ловість.
Напрям підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки".
Спеціальність "Інформаційні технології проектування".
Підготовку проводить кафедра "Нарисна геометрія та графіка". Тел.
(05
7)707
-
64
-
31, web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/ng/. Кафедра знаходиться у навчальному корп
у
сі У1, поверх VI, кімната
601.
Завідувач кафедри –
доктор технічних наук, доцент ШОМАН Ольга Вікторі
в
на.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спе
ціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра: бакалавр з комп‘ютерних наук,
на рівні спеціаліста: інженер
-
системний аналітик,
Довідник абітурієнта –
20
10
18
на рівні магістра: інженер
-
системний аналітик
-
дослідник.
Спеціалізація: "Комп‘ютерні техн
о
логії оброб
ки графічної інформації".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: основи програмування та алгоритмічні м
о-
ви; технологія програмування; об‘єктно
-
орієнтоване програмування; теорія геоме
т-
ричного моделювання; геометричне моделювання явищ і процесів; організац
ія баз даних та знань; конструкторські системи комп‘ютерної графіки; комп‘ютерна графіка та WEB
-
дизайн; інтернет
-
технології комп‘ютерної графіки та анімації; комп‘ютерні симулятори та ігри.
Можливості працевлаштування: випускники можуть працювати на підпри
ємствах різних форм власності, у проектних і науково
-
дослідних організаціях, рекламних і дизайнерських фірмах, програмістами систем комп‘ютерної гр
а
фіки, розробниками WEB
-
сайтів та інтернет
-
додатків. Випускникам, які мають схильність до науково
-
дослідної д
іяльності та які успішно закінчили навчання, може бути надана мо
ж-
ливість навчання в аспірантурі.
МАШИНОБ УДІ В НИЙ ФА КУЛЬ Т Е Т
Декан –
професор СТЕПАНОВ
Михайло Сергійович
Приймальна комісія:
головний аудиторний корпус, к.302, 211, тел. 70
-
76
-
940.
Факультет
з‘явився як один з факультетів Харківського практичного технологі
ч-
ного інституту, відкритого в 1885 році. На машинобудівному факультеті "Загальний курс побудування машин" читав засновник інституту, його перший ректор, професор В.Л. Кирпичов. Цим курсом бу
в покладений початок появи і розвитку загально
-
інженерних та випускаючих кафедр факультету: "Деталі машин і прикладна механ
і-
ка", "Теорія механізмів, машин і роботів", "Підйомно
-
транспортні машини та уста
т-
кування", "Різання матеріалів та різальні інструмент
и", "Технологія машинобудува
н-
ня та металорізальні верстати". У 1982 році на факультеті почала діяльність випуск
а-
юча кафедра "Гідропневмоавтоматика та г
і
дропривід".
На цей час навчальні і наукові лабораторії факультету мають більш 100 од
и-
ниць сучасного техн
ологічного устаткування, в тому числі верстати з ЧПУ, три комп‘ютерні класи з 25 сучасними комп‘ютерами. На кафедрі "Різання матеріалів та різальні інстр
у
менти" створено сучасний факультетський обчислювальний центр та класи комп‘ютерної техніки на інших ка
федрах. Працює єдина в Україні установка високої технології "Rapid Prototy
p
ing"
–
SLA
-
5000.
Факультет активно співпрацює із закордонними партнерами з 5 країн світу. Міжнародні зв‘язки факультету це: включене навчання студентів, проходження те
х-
нологічних прак
тик та наукових стажувань молодих спеціалістів в університетах Угорщини, Німе
ч
чини, Австрії; наукові зв‗язки з університетами цих країн, а також Польщі, Румунії. В
и
кладачі факультету беруть участь у виконанні проектів по лінії Європейської співдружності, в
міжнародних конференціях. На факультеті навч
а-
ються студенти з Греції, Камеруну, Китаю, Індії, Йордану, Лівану, Палест
и
ни.
Загальна кількість викладачів –
121. З них: професорів 24 (в тому числі докт
о-
рів технічних наук –
19, кандидатів те
х
нічних наук –
62)
, доцентів –
61.
На факультеті є можливість вступу на 2 або 3 курс для випускників технікумів та коледжів, які навчались за узгодженими навчальними пл
а
нами.
На факультеті проводиться навчання студентів з 8
спеціальностей.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
19
Напрям підготовки 6.050502 "
Інжене
рна механіка
"
Спеціальність "
Технологія машинобудування
" (Кафедра "Технологія машиноб
у-
дування та металорізальні верстати")
Підготовку проводить кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні в
е-
рстати". Тел
.
: (057)
707
-
66
-
25, web
-
сайт: http
://
www
.
kpi
.
kharkiv
.
edu
/
tmmc
. Кафедра знах
о
диться у навчальному корпусі ГАК (Головний аудиторний корпус)
,
к
.
102
.
Завідуючий кафедрою
–
проф., д.т.н. Т
ИМОФІЄВ
Юрій Вікторович
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр
. Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр з інженерної механ
і
ки
;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: магістр інженерної механіки.
Спеціалізаці
я
:
"
Технологія автоматизованого вир
обництва
"
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
математичне моделювання технологічних систем; імітаційне моделювання виробничих систем; інтегровані виробничі сист
е-
ми; комп‘ютерне забезпечення технологій; автоматизовані системи технлогічної п
і-
дготовки в
иробництва; САПР технологічних систем; оптимізація технологічних с
и-
стем механічної обробки; системи автоматизованої підготовки програм для верст
а-
тів з ЧПУ; гнучкі виробничі системи; фізико
-
хімічні методи обробки.
Можливості працевлаштування. Випускники наш
ої кафедри працюють на посадах: інженер
-
механік, інженер
-
технолог, інженер
-
дослідник на підприємствах: "
Держа
в-
не пі
д
приємство харківський машинобудівний завод "
ФЕД
""
, "
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство
"
, "
Закрите акціонерне товариство "
П
ервомайс
ь-
кий механічний завод
""
, "
Державне підприємство завод "
Електроважмаш ""
, "
Де
р-
жавне підприємство "
Завод імені В.О. Мал
и
шева
""
та інших .
Напрям підготовки 6.050502 "Інженерна механіка"
Спеціальність "Технологія машинобудування" (
кафедра "
Інтегрова
ні технології м
а
шинобудування ім. М.Ф.Семка ")
Підготовку проводить кафедра "Інтегровані технології машинобудування
ім. М.Ф.Семка". Телефон 707
-
61
-
43, web
-
сайт http://users.kpi.kharkov.ua/cutting
, e
-
ma
il grabchenko@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться у технічному корпусі №2 (л
і
ве крило).
Завідуючий кафедрою
–
Заслужений працівник вищої школи, лауреат Державної премії, професор, доктор технічних наук ГРАБ
ЧЕНКО Анатолій Іванович. Телефон 706
-
41
-
43.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр інженерної механіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магі
стра: магістр інженерної механіки.
Спеціалізації:
"Високі технології в машинобудуванні", "Інтегровані генеративні те
х-
нології", "Менеджмент і маркетинг високих технологій".
Довідник абітурієнта –
20
10
20
Основні спеціальні навчальні дисципліни: теорія різання; комп‘ютерне забезпечення; о
снови програмування машинної графіки; 3
D
моделювання складних виробів; те
х-
нології і техніка нанорівня; інтегровані високі технології; лазерні та комбіновані т
е-
хнології виготовлення виробів; маркетинг високих технологій; логістика та орган
і-
заційні форми вис
окотехнологічних виробництв; робочі процеси високих технол
о
гій.
Можливості працевлаштування. Понад 20 % випускників н
а
правляються на роботу до підприємств державного сектора, біля 70 % –
до підприємств акціонерних тов
а-
риств, 10 % –
до підприємств приватної
власності. Усі випускники працюють за прямим призначенням по спеціальності. Біля 10 % випускників здобувають осві
т-
ньо
-
кваліфікаційний рівень –
магістр і залишаються для роботи на кафедрі а також продовжують навчання в аспірантурі НТУ "ХПІ". Біля 20 % випу
скників займають керівні посади вже після 1...2 років роботи на підприємстві, 75 % –
працюють у те
х-
нологічних, конструкторських та проектних відділах підприємств м. Харкова, Ха
р-
ківського регіону, України та за
корд
о
ном
.
Напрям підготовки 6.050502 "Інженерн
а механіка"
Спеціальність "Інструментальне виробниц
т
во"
Підготовку проводить кафедра "
Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка
"
. Телефон 707
-
61
-
43, web
-
сайт http://users.kpi.kharkov.ua/cutting
, e
-
mail
grabchenko@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться у технічному корпусі №2 (ліве крило).
Завідуючий кафедрою –
Заслужений працівник вищої школи, лауреат Державної премії, професор, доктор технічних на
ук ГРАБЧЕНКО Анатолій Іванович. Тел
ефон
706
-
41
-
43.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр
. Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр інженерної механ
і
ки
;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на р
івні магістра: магістр інженерної
механіки.
Спеціалізація:
"Технологія інструментального виробництва".
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
технологічні процеси інструментального вир
о
бництва; обробка матеріалів різанням; проектування та виробництво різ
ального інстр
у
менту; основи програмування інженерних систем графіки; інженерні системи проектування; 3D моделювання різального інструменту; наноматеріали та наноте
х-
нології; інструментальні системи автоматизованого виробництва; рабочі процеси сучасних вироб
ництв і генеративні технології; технологія і експлуатація інструме
н-
тів з надтвердих м
а
теріалів.
Можливості працевлаштування.
Понад 20 % випускників направляються на роботу до підприємств державного сектора, біля 70 % –
до підприємств акціонерних тов
а
риств,
10 % –
до підприємств приватної власності. Усі випускники працюють за прямим призначенням по сп
е
ціальності. Біля 10 % випускників здобувають освітньо
-
кваліфікаційний рівень –
магістр і залишаються для роботи на кафедрі а також продовжують навчання в а
с
пір
антурі НТУ "ХПІ". Біля 20 % випускників займають керівні посади вже після 1...2 років роботи Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
21
на підприємстві, 75 % –
працюють у технологічних, конструкторських та проектних відд
і-
лах підприємств м. Харкова, Харківського регіону, України та за
корд
о
ном.
Спец
ифічні категорії
Спеціальність "
Якість, стандартизація та се
р
тифікація"
Підготовку проводить кафедра "
Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка
"
. Телефон 707
-
61
-
43, web
-
сайт http://users.kpi.kh
arkov.ua/cutting
, e
-
mail
grabchenko@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться у технічному корпусі №2 (ліве крило).
Завідуючий кафедрою –
Заслужений працівник вищої школи, лауреат Державної премії, професор, док
тор технічних наук ГРАБЧЕНКО Анатолій Іванович. Телефон 706
-
41
-
43.
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень випускників
: спеціаліст
. Випускникам надається кваліфікація
: інженер з якості.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
методологія та методи стандартизації
; ст
а-
ндартизація виробів та технологічних процесів; основи системного підходу; теор
е-
тична та прикладна метрологія; маркетинг та моніторинг якості; кваліметрія, упра
в-
ління якістю, сертифікація та конкурентоспроможність продукції; системи упра
в-
ління якістю; контроль якості, випробування та сертифікація продукції і технологі
ч-
них процесів.
Можливості працевлаштування.
Понад 20 % випускників н
а
правляються на роботу по спеціальності до підприємств державного сектора, біля 70 % –
до підприємств акціонерних товарис
тв, 10 % –
до підприємств приватної власн
о
сті. Усі випускники працюють за прямим призначенням. Біля 20 % випускників кафедри займають кер
і-
вні посади вже після 1...2 років роботи на підприємствах м. Харкова, Харківського регіону, України та з
а
кордоном.
Нап
рям підготовки 6.050502 "
Інженерна механіка
"
Спеціальність "
Металорізальні верстати та системи
"
Підготовку проводить кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні в
е-
рстати". Тел
.
: (057)
707
-
66
-
25, web
-
сайт: http
://
www
.
kpi
.
kharkiv
.
edu
/
tmmc
. Кафедра знаходиться у навчальному корпусі ГАК (Головний аудиторний корпус)
,
кімната 102
.
Завідуючий кафедрою
–
проф., д.т.н. Т
ИМОФІЄВ
Юрій Вікторович
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліс
т, магістр
. Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр з інженерної механ
і
ки
;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: інженер
-
механік
-
дослідник
.
Спеціалізації:
"
Металорізальні верстати та системи
"
; "
Спеціальне ве
рстатобудува
н-
ня
"
(прецизійні верстати, обладнання побутового призначення); "
Комп‘ютерне пр
о-
ектува
н
ня та дизайн технологічного обладнання
"
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: інформаційні технології та комп‘ютерна граф
і
ка в машинобудуванні; основи про
мислової архітектури та екологічності при Довідник абітурієнта –
20
10
22
проект
у
ванні машинобудівних підприємств; автоматизовані верстатні системи та дизайн обла
д
нання; проектування та дизайн технологічної оснастки; комп‘ютерне проектування технологічних систем; основи ергономіки при пр
оектуванні технол
о-
гічних систем; автоматизація виробничих процесів; мехатроніка та компонетика т
е-
хнологічного обладнання; динаміка та моделювання металорізального обладнання; маркетингові дослідження технологічного обладнання.
Можливості працевлаштування. Випускники нашої кафедри працюють на посадах: інженер
-
конструктор, інженер
-
механік, інженер
-
дослідник на підприємствах: "
Де
р-
жавне підприємство харківський машинобудівний завод "
ФЕД
""
, "
Харківське де
р-
жавне авіаційне виробниче підприємство
"
, "
Закрите акціоне
рне товариство "
Перв
о-
майський механічний завод
""
, "
Державне підприємство завод "
Електроважмаш
""
, "
Державне підприємство "
Завод імені В.О. Малишева
""
та інших .
Напрям підготовки 6.050202
"
Автоматизація та комп’ютерно
-
інтегровані технол
о
гії
"
Спеціальність "
Автоматизоване управління технологічними процесами
" Підготовку проводить кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні в
е-
рстати". Тел
.
: (057)
707
-
66
-
25, web
-
сайт: http
://
www
.
kpi
.
kharkiv
.
edu
/
tmmc
. Каф
едра знах
о
диться у навчальному корпусі ГАК (Головний аудиторний корпус)
,
к
.
102
.
Завідуючий кафедрою
–
проф., д.т.н. Т
ИМОФІЄВ
Юрій Вікторович
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст інженер
-
електромеханік
, магістр інженер
-
електро
механік
-
дослідник. Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр автоматизації та комп‘ютерно
-
інтегрованих те
х
нологій;
на рівні спеціаліста: інженер
-
електромеханік;
на рівні магістра: інженер
-
електромеханік
-
дослідник.
Спеціалізації:
"
Автоматизація управління технологічними системами в машиноб
у-
дуванні
"
; "
Автоматизація управління технологічною підготовкою виробництва в маш
и
нобудуванні
"
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
мікропроцесорні та програмні засоби а
в-
томатизації; роботиз
овані комплекси та автоматичні лінії; управління технологі
ч-
ними та о
р
ганізаційними інноваціями; адаптивні системи управління і контролю; комп‘ютерні системи керування технологічною підготовкою виробництва; системи автоматизації підготовки управляючих прог
рам; автоматизовані системи керування технологічними процесами; проектування верстатної електроавтоматики; програмне забезпечення комп‘ютерних інтегрованих технологій; технічні засоби обробки тек
с-
тової та графічної інформації.
Можливості працевлаштування. Випускники нашої кафедри працюють на посадах: інженер
-
електромеханік, інженер
-
конструктор, інженер
-
дослідник, програміст, оп
е-
ратор ЕОМ на підприємствах: "
Державне підприємство харківський машинобуді
в-
ний завод "
ФЕД
""
, "
Державне підприємство "
Завод імені В.О
. Малишева
""
, "
Держ
а-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
23
вне підприємство завод "
Електроважмаш
""
, "
Закрите акціонерне товариство "
Зап
о-
різький оліяжиркомбінат
""
, "
Закрите акціонерне товариство "
Інститут УКРОРГВЕРСТАТІНПРОМ
""
в м.
Харків, "
ЧМП "
Фагот
""
в Луганській обл. та і
н
ших .
Напрям підг
отовки 6.050502
"Інженерна механіка"
Спеціальність "Гідравлічні і пневматичні машини"
Підготовку проводить кафедра "Гідропневмоавтоматика і гідропривод". Тел. (057) 707
–
61
–
28, web
-
сайт: http
://
www
.
kpi
.
kharkiv
.
edu
/
gpm
,
e
-
mail
:
gpm
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаходиться у н
а
вчальному корпусі У1
,
кімната 1302.
Завідуючий кафедрою –
професор, к.т.н., ГЛАДКИЙ Петро Максимович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надаєт
ься кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з інженерної механіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: інженер
-
механік –
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: Об‘ємні гідро
-
та пневмомашини; Основи с
у
часних технологій
гідромашинобудування; Теорія автоматичного керування та динаміка гідропневмосистем; Системи гідропневмоприводів; Механіка рідини і г
а-
зу; Мехатроніка в гідропневмоавтоматиці; Ситуаційне моделювання систем гідро
п-
невмоавтоматики; Експлуатація, обслуговування
та надійність гідравлічних машин і гідроприводів; Математичне моделювання та сучасні комп‘ютерні технології; Осн
о-
ви теорії вирішення в
и
нахідницьких задач.
Можливості працевлаштування: Випускники спеціальності направляються на р
о-
боту в НДІ, конструкторські
і проектні організації, машинобудівні об‘єднання і сп
е-
ціалізовані фірми, наприклад, випускники кафедри займають посади: технічний д
и-
ректор АО "Запоріжсталь"; генеральний директор ДП "з
-
д ім. В.А. Малишева"; н
а-
чальник відділу гідравліки ОАО "Турбоатом"; начальник відділу парових турбін ОАО "Турбоатом"; дире
к
тор торгівельного комплексу "МКС"; головний інженер з
-
да "Тора"; директор технік
у
му; керівник фірми "FESTO" (Харків) та інші.
Напрям підготовки 6
.050503 "Машинобудування"
Спеціальність "Підйомно
-
трансп
ортні, будівельні, дорожні машини і обла
д
нання"
Підготовку проводить кафедра "Підйомно
-
транспортні машини і обладнання". Телефон (057) 707
-
65
-
82, web
-
сайт http://users.kpi.kharkov.ua/ltm
, e
-
mail
o
t-
tow
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаходиться у навчальному корпусі №1 (У1), 12
повер
х
, кімнат
и
1202, 1203, 1204
, 1207
.
Завідувач кафедри –
професор, доктор технічних наук ГРИГОРОВ Отто Володим
и-
рович, Телефон (057) 70
7
-
65
-
82.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, м
а
гістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з машинобудування;
на рівні спеціаліста: інженер
-
м
ашинобудівник
;
на рівні магістра: інженер
-
машинобудівник
–
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Вантажоп
i
дйомн
i
машини", "Буд
i
вельн
i
i
дорожн
i
машини", Спец
i
альн
i
крани", "Системи автоматизованого проектування Довідник абітурієнта –
20
10
24
п
i
дйомно
-
транспортних машин", "Орган
i
зац
i
я виробництва i
маркетинг п
i
дйомно
-
транспортни
х машин", "Мехатрон
i
ка", "Лог
i
стика п
i
дйомно
-
транспортних систем"
.
Можливості працевлаштування: Фахівці цього напрямку працюють у різних орг
а-
нізаціях, де проектують чи експлуатують: крани, будівельні машини, дорожні і м
е-
ліоративні машини, навантажувачі, ес
калатори, рольганги, ліфти, транспортери та інше сучасне о
б
ладнання технологічної логістики. Четверо спеціалістів працюють інженерами на фірмі FAM (Німеччина, Магдебург), два захистили дисертації на здобуття вченого ступеня д
о
ктора
-
інженера в Магдебургсько
му університеті, один випускник очолює сумісну укра
ї
но
-
німецьку фірму з монтажу підйомно
-
транспортного обладна
н
ня.
Е НЕ Р Г ОМА ШИНОБ УД І В НИЙ ФА КУЛЬ Т Е Т
Декан
–
професор ТАРАСЕНКО Микола Олексійович.
Деканат знаходиться у Головному аудиторному корпусі
, к.
208, тел. (057)707
-
63
-
24. Web
-
сайт: http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
em
/
.
Приймальна комісія: Головний аудиторний корпус
, к.206, тел. (057)707
-
63
-
24.
На факультеті в учбовому процесі широко застосовуються сучасні мет
оди навчання, засоби обчислювальної техніки. Кожна кафедра факультету має обчислювальні кл
а-
си. Студенти активно беруть участь в наукових розробках кафедр, є лауреатами конкурсів студентських наукових робіт.
Кафедри факультету мають тісні зв'язки з промисло
вими підприємствами і організ
а-
ціями м. Харкова. Всі кафедри мають філії в науково
-
виробничих об'єднаннях м. Харкова, де студенти поглиблюють свої професійні знання. Починаючи з 1988 року, факультет проводить підготовку спеціалістів на замовлення підприємст
в за індив
і-
дуальними дог
о
ворами.
Кафедри факультету забезпечують працевлаштування випускників на машинобуді
в-
ні заводи та електростанції України, проектні та науково
-
дослідні інститути, кон
с-
трукторські бюро, підприємства харчової промисловості. Найкращі вип
ускники р
е-
комендуються до вступу в аспірантуру, стають викладачами і науковими співробі
т-
никами.
На факультеті працюють 6
4
викладач
а
, з них 5 академіків національних та галузевих академій, 23 професорів і докторів наук, 4
3
кандидата наук.
Факультет готує ба
калаврів, спеціалістів і магістрів за 9
спеціальностями.
Напрям підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування"
Спеціальність "Котли та реактори"
Підготовку проводить кафедра "Парогенераторобудування". Web
-
сайт: http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
em
/
kotli
/
. Тел
.
(057)
70
-
76
-
555
. Кафедра знаходиться у Л
а-
бораторному корпусі.
Завідуючий кафедрою
–
доктор техн. наук, професор ЄФІМОВ Олександр Вячесл
а-
вович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціалі
ст, магістр. Випускн
и
кам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр енергомашинобудування;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: інженер
-
механік –
дослідник. Спеціалізації: "Котли"; "Реактори і парогенератори АЕС".
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
25
Основні с
пеціальні навчальні дисципліни: "Основи інформаційних технологій та пр
о-
грамування", "Основи конструювання котлів", "Тепломасообмін", "Основи ядерної фізики", "Реактори і парогенератори АЕС", "Виробництво і монтаж котлів", "Техн
і-
чна термодинаміка ", "Матема
тичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ", "Осн
о-
ви САПР ТЕУ і ЯЕУ", "Теплові і атомні електростанції", "Топочні процеси та пр
и-
строї", "Захист навколишнього серед
о
вища".
Можливості працевлаштування: Випускники кафедри стають фахівцями з досл
і-
джень, проект
ування та експлуатації котельних установок і енергетичних реакторів. Вони працюють на основних підприємствах паливно
-
енергетичного комплексу
,
т
а-
ких, як: Харківська ТЕЦ
-
5, Запорізька АЕС, Вуглегірська ТЕС, ХЦКБ "Енергопро
г-
рес", ННЦ ХФТІ, ВАТ "НДПТКІ і Укркр
аненерго", ВАТ ПТП "Укренергочормет", ЗАТ ХКП "Котлоенергопроект", АТЗТ НП "Котлоенергопром", ВАТ "Харківський к
о-
тел
ь
но
-
механічний завод"
та інш.
Напрям підготовки 6.050202 "
Автоматизація та комп´ютерно
-
інтегровані технол
о
гії
"
Спеціальність "
Комп´ютерно
-
ін
тегровані технологічні процеси та виробниц
т
ва
"
Підготовку проводить кафедра "Парогенераторобудування". Web
-
сайт: http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
em
/
kotli
/
. Тел
.
(057)
70
-
76
-
555
. Кафедра знаходиться у Л
а-
бор
аторному корпусі.
Завідуючий кафедрою
–
доктор техн. наук, професор ЄФІМОВ Олександр Вячесл
а
вович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст
.
Випускникам н
а
дається кваліфікація:
-
на рівні бакалавра: бакалавр з комп´ютерно
-
інтегрова
них технологій
;
-
на рівні спеціаліста: спеціаліст по комп´ютерно
-
інтегрованим технологіям
.
Спеціалізац
ія
: "
Комп´ютерно
-
інтегровані технологічні процеси в енергетиці
".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Інформатика", "Теорія автоматичного к
е-
рування"
, "
Автоматизоване проектування
", "Комп‘ютерне та математичне модел
ю-
вання ", "Інформаційні технології", т
о
що.
Можливості працевлаштування: Фірми і підприємства з розробки і проектування ене
р
гетичного обладнання, академічні інститути ІПМАШ і ННЦ ХФТІ АН Укр
аїни, елек
т
ричні станції.
Напрям підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування"
Спеціальність "Турбіни"
Підготовку проводить кафедра "Турбінобудування". Web
-
сайт: http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
em
/
tars
/
. Тел
.: (057)707
-
6
0
-
88
. Кафедра знаходиться у ко
р-
пусі турбінобудування.
Завідуючий кафедрою
–
доктор техн. наук, професор БОЙКО Анатолій Володим
и-
рович, телефон (057)707
-
60
-
88.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр. Випус
к
ника
м надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр енергомашинобудування;
на рівні спеціаліста: інженер
-
енергетик;
на рівні магістра: інженер
-
енергетик –
дослідник.
Довідник абітурієнта –
20
10
26
Спеціалізації: "Парові та газові турбіни", "Монтаж, експлуатація та ремонт тепло
е-
нерг
е
т
ичного устаткування".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Парові турбіни", Газові турбіни", "Кон
с-
трукції та міцність турбомашин", "Технологія турбінобудування", "Теплові електр
и-
чні ста
н
ції", "САПР в турбінобудуванні", Газоперекачуючі станції та газов
і мережі", "Експлуатація теплоенергетичного устаткування", "Монтаж та ремонт ТЕУ", "Ек
о-
логія енергетики", "Тепломасообмін", "Технічна терм
о
динаміка".
Можливості працевлаштування: теплоенергетичні підприємства України, наукові інст
и
тути, конструкторсько
-
тех
нологічні організації, в тому числі: ВАТ "Турбоатом", ПНУ "Теплоенергомонтаж", ЦКБ "Енергопрогрес", "Турбогаз", "Укренергочермет", ІПМаш НАН України, "Турбоенергосервіс", теплові і атомні станції Укра
ї
ни.
Напрям підготовки 6.050601 "Теплоенергетика"
Спеціа
льність "Теплофізика"
Підготовку проводить кафедра "Турбінобудування". Web
-
сайт: http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
em
/
tars
/
Тел.: (057)707
-
6
0
-
88
. Кафедра знаходиться у ко
р-
пусі турбінобудування.
Завідуючий каф
едрою
–
доктор техн. наук, професор БОЙКО Анатолій Володим
и-
рович, телефон (057)707
-
60
-
88.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр. Випус
к
никам надається кваліфікація: на рівні бакалавра: бакалавр теплоенергетики;
на рівні
спеціаліста: інженер
-
теплоенергетик;
на рівні магістра: інженер
-
теплоенергетик –
дослідник. Спеціалізації: "Інформаційні технології в теплофізиці".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Теплофізичні процеси в парових турб
і-
нах", "Теплофізичні процеси в газових турбінах", "Конструкції парових і газових ту
р-
бін", "ТЕС і АЕС", Газоперекачуючі станції", "Основи наукових досліджень та план
у-
вання тепло
-
фізичного експерименту", "Системний аналіз та математичне модел
ю-
вання", "Технологія програмування", "Приклад
не програмне забезпечення", "Нові т
е-
хнології одержання енергії", "Інформаційні технології проектування турбомашин".
Можливості працевлаштування: теплоенергетичні підприємства України, наукові і н
а
уково
-
дослідні інститути, конструкторсько
-
технологічні бюро,
теплові і атомні станції України.
Напрям підготовки 6.050502 "Інженерна механіка"
Спеціальність "Гідравлічні і пневматичні машини"
Підготовку проводить кафедра "Гідравлічні машини". Телефон: (057)707
-
66
-
46, Web
-
сайт: http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
gdm
/
. Кафедра знаходиться у інженерному корп
у
сі. Завідувач кафедри
–
кандидат техн. наук, професор ПОТЕТЕНКО Олег Василь
о
вич. Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр. Випус
к
никам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр інженерної механіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: інженер
-
механік –
дослідник.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
27
Спеціалізації: "САПР лопатевих гідромашин"; "Об'ємні гідромашини, системи гі
д-
роприводів та гідр
опневмоавтоматики"
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Механіка рідини і газу"; Основи теорії г
і-
дроприводу та гідропневмоавтоматики"; "Механіка в'язкої рідини і математичне; моделювання потоків", "Проектування лопатевих гідромашин в САПР"; "Основи т
е-
орії та гідродинамічного розрахунку лопатевих гідромашин"; "Математичне мод
е-
лювання робочого процесу лопатевих гідромашин"; "Лопатеві НВК"; "Гідравлічні турбіни та насос
-
турбіни"; "Теорія автоматичного керування гідротурбін та інших гідромашин"; "Гідр
о
дина
мічні передачі".
Можливі працевлаштування: ВАТ "Турбоатом"; ІПМаш НАН України ім Підгорн
о-
го; УкрГІДРОПРОЕКТ; 3
-
д Гідропривід"; НДІ Гідропривід"; Корп. Гідроелікс" та ін.
Напрям підготовки 6.050602 "
Гідроенергетика
"
Спеціальність "Гідроенергетика"
Підготовк
у проводить кафедра "Гідравлічні машини". Телефон: (057)707
-
66
-
46, Web
-
сайт: http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
gdm
/
. Кафедра знаходиться у інженерному корп
у
сі. Завідувач кафедри
–
кандидат техн. наук, професор ПОТЕТЕНКО Олег Василь
о
вич
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випус
к
ників: бакалавр, спеціаліст, магістр. Випус
к
никам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр гідроенергетики;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: інженер
-
механі
к –
дослідник.
Спеціалізації: "Гідравлічні турбіни, насоси та інше гідроенергетичне обладнання ГЕС та ГАЕС"; Тідропневмоавтоматика гідроенергетики".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "ГЕС, ГАЕС та насосні станції"; "Вигото
в-
лення гідротурбінного обла
днання ГЕС"; "Проектування лопатевих гідромашин"; "Експлуатація гідроенергообладнання ГЕС"; "Моделювання та розрахунок течій в'
я-
зкої рідини"; "Математичне моделювання і оптимізація робочих процесів лопатевих гідромашин"; "Гідравлічні турбіни та оборотні гі
дромашини"; "Системи автоматики гідротурбін та інших гідромашин"; "Механічне і допоміжне обладнання ГЕС та ГАЕС"; "Проектування гідроенергетичного обладнання малих, м
і
ні
-
та мікроГЕС". Можливі працевлаштування: ВАТ "Турбоатом"; ІПМаш НАН України ім. Підго
р-
ного; УкрГІДРОПРОЕКТ; Гідроелектр
о
станції та ін.
Напрям підготовки 6.050304 "
Нафтогазова справа
"
Спеціальність "Обладнання нафтових і газових промислів"
Підготовку проводить кафедра "Гідравлічні машини". Телефон: (057)707
-
66
-
46, Web
-
сайт: http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
gdm
/
. Кафедра знаходиться у інженерному ко
р-
пусі. Завідувач кафедри
–
кандидат техн. наук, професор ПОТЕТЕНКО Олег Васильович
. Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випус
к
ників: бакалавр, спеціаліст. Випускникам н
а
дається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр інженерної механіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік.
Довідник абітурієнта –
20
10
28
Спеціалізації: "Гідравлічні машини і системи гідропневмоавтоматики нафтогазової промисловості", "Гідропневмоавтоматика нафтогазової
промислово
с
ті".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Машини та обладнання для буріння на
ф-
тових та газових свердловин"; "Машини та обладнання для видобутку нафти та г
а-
зу"; "Основи технології буріння та експлуатації газових свердловин"; "Основи п
і-
дземн
ої гідравліки і теорія фільтрації"; "Механіка в'язкої рідини та бурильних ро
з-
чинів"; "Виробництво, складання та монтаж гідравлічного обладнання нафтогазових промислів"; "Хімтехнології переробки продуктів нафтогазової промисловості"; "Н
а-
соси та компресори д
ля нафтової і газової промисловості"; "Об'ємні гідромашини і гідропривод нафтових і газових промислів"; "Насосні та компресорні станції магіс
т-
ральних нафто
-
і газо проводів".
Можливі працевлаштування: 3
-
д ім. Малишева; Турбогаз; УкрНДІ природних газів; Схі
дн. Відділ. НЦП ТЕХДОГАЗ; УМГ "Хартрансгаз" та ін.
Напрям підготовки 6.050601 "
Теплоенергетика
"
Спеціальність "Теплоенергетика"
Підготовку проводить кафедра "Теплотехніка". Телефон: (057)
707
-
62
-
23
.
Web
-
сайт: http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
em
/
teploteh
/
. Кафедра знаходиться у лабораторному корп
у
сі.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор КОШЕЛЬНИК Вадим Миха
й
лович. Телефон: (057)707
-
62
-
23.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр,
спеціаліст, магістр. Випус
к
никам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр теплоенергетики;
на рівні спеціаліста: інженер
-
теплоенергетик;
на рівні магістра: інженер
-
теплоенергетик –
дослідник.
Спеціалізації: "Промислова теплоенергетика та тепл
оенергозабезпечення", "Мун
і-
цип
а
льна енергетика".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Теплотехнічні процеси та установки промпі
д-
приємств", "Системи теплопостачання і теплові мережі", "Теплові та атомні станції", "Холодильна техніка", "Паливо та паливн
і пристрої", "Вентиляція і кондиціювання пов
і-
тря", "Автоматизація теплоенергетичних процесів", "Високотемпературні теплотехнол
о-
гічні установки", "Основи енергозбереження", "Нетрадиційні джерела енергії".
Можливості працевлаштування: Випускники працюють на різних посадах у відділах головного енергетика, технолога чи теплотехніка підприємств металургійної, х
і
мічної, харчової та ін. галузей промисловості, у виробничо
-
технічних відділах теплопостача
ю-
чих та енергогенеруючих організацій, таких як КП "Харківські т
еплові мережі", Змії
в-
ська ТЕС, Харківська ТЕЦ
-
5, а також
–
у науково дослідних та проек
т
но
-
конструкторських установах, таких як "Укренергочормет", "Енергосталь", "Діпр
о
кокс".
Напрям підготовки 6.050601 "
Теплоенергетика
"
Спеціальність "Енергетичний менеджме
нт"
Підготовку проводить кафедра "Теплотехніка". Телефон: (057)
707
-
6
9
-
23
. Web
-
сайт: http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
em
/
teploteh
/
. Кафедра знаходиться у лабораторному корп
у
сі.
Завідуючий кафедрою
–
докто
р технічних наук, професор КОШЕЛЬНИК Вадим Миха
й
лович. Телефон: (057)707
-
62
-
23.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
29
Випус
к
никам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр теплоенергетики;
на рівні спеціаліст
а: фахівець з енергетичного менеджменту;
на рівні магістра: магістр з енергетичного менеджменту.
Спеціалізація
: "Теплоенергоменеджмент".
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"Теплотехнічні процеси та установки про
м-
підприємств"; "Системи теплопостачання
і теплові мережі"; "Теплові та атомні ста
н-
ції"; "Холодильна техніка"; "Основи енергозбереження"; Електрозбереження"; "Опт
и-
мізаційні задачі в енергозбереженні"; "Енергозберігаючі технології та використання ВЕР"; "Нетрадиційні джерела енергії"; "Енергетични
й менеджмент та енерг
о
аудит".
Можливості працевлаштування: Випускники працюють у державних комітетах, аг
е-
нціях та інспекціях, промислових підприємствах, комунальному господарстві, організ
а-
ціях бюджетної сфери на посадах, що відповідають за енергозбереження
, регулювання споживання та ефективне використання енергоресурсів. Фахівці також працюють у о
р-
ганізаціях та фірмах, що займаються енергетичним менеджментом та енергоаудитом.
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Декан
–
професор, кандидат технічних наук
ЄПІФАНОВ Віталій Валерій
о
вич. Web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/
trm
/
, e
-
mail: tm@kpi.kharkov.ua
.
Приймальна комісія:
головний аудиторний корпус, к. 314, к. 21
1,
тел. (057) 707
-
6
3
-
81.
Факультет транспортного машинобудування заснований у 1965 році.
У складі факультету п‘ять спеціальних кафедр. Для підготовки абітурієнтів до тест
у-
вання працює елітарна школа "Автомобіліст".
Випускники технікумів та коледжів приймаю
ться на навчання на другий курс за умови вступу на споріднений напрям підготовки.
Факультет готує бакалаврів з п‘яти напрямів, магістрів і спеціалістів з восьми спеціальностей:
Напрям "Автомобільний транспорт
"
(спеціальність "Автомобілі та авт
о-
мобільне гос
подарство").
Напрям "Залізничний транспорт" (спеціальність "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспо
р
ту").
Напрям
"Комп‘ютерні науки" (с
пеціальність „Інформаційні технології пр
о-
ектування‖
).
Напрям "Електромеханіка" (спеціальності "Електричн
і системи і ко
м
плекси транспортних зас
о
бів", "Електричний транспорт").
Напрям "Машинобудування" (спеціальності "Колісні та гусеничні трансп
о-
ртні засоби", "Військові гусеничні та колісні машини", "Двигуни внутрі
ш-
нього згоряння").
Сьогодні навчальний процес здійснюють більш ніж 60 викладачів факультету, в т
о-
му числі 20 професорів і докторів наук, понад 30 кандидатів н
а
ук.
Довідник абітурієнта –
20
10
30
На факультеті підготовлено більше 7000 фахівців для промислово
с
ті.
Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в навч
а
л
ьному процесі сучасних засобів обчислювальної техніки, програмних продуктів та інфо
р-
маційних технологій, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні на
у-
кових досліджень, тісний зв
‘
язок з провідними підприємствами і установами галузі дозволяють забезпечити підготовку висококваліф
і
кованих спеціалістів.
Напрям підготовки 6.050702 „Електромеханіка”
Спеціальність „Електричні системи і комплекси транспортних зас
о
бів”
Підготовку проводить кафедра „Колісні та гусеничні машин ім.
О.О.
Морозова‖.
Тел.: (
057)707
-
63
-
55, web
-
сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/kgm
, e
-
mail: vdo@kpi.kharkov.ua
, kgm@kpi.kharkov.ua
.
Кафе
дра знаходиться в адміністративно
-
господарчому корпусі, 2 під‘їзд,
2 п
о
верх.
Завідувач кафедри
–
доцент, доктор технічних наук
ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олег
о
вич. Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається квал
іфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр з електромеханіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
електромеханік;
на рівні магістра: інженер
-
електромеханік
-
дослідник.
Спеціалізація
: електронні та мікропроцесорні системи транспортних засобів.
Основні спеціальні навча
льні дисципліни
: мікропроцесорні пристрої; компоненти м
і-
кропроцесорних систем (МПС); надійність і діагностика електрообладнання; мо
н-
таж і налагоджування електротехнічних пристроїв; проектування та розрахунок МПС транспортних засобів (ТЗ); теорія ТЗ; гідрав
ліка та гідр
о
пневмоавтоматика в ТЗ; технологія виробництва та надійність МПС; алгоритми, технічні і програмні з
а-
соби діагностування МПС; комп'ютерна діагностика машин і систем з мікропроц
е-
сорними пристроями; САПР МПС ТЗ.
Можливості працевлаштування.
Випуск
ники можуть працювати в сферах розро
б-
ки, досліджень, виробництва, продажу, експлуатації та обслуговування і ремонту як окремих мікропроцесорних пристроїв та вузлів, так і транспортних засобів та спец
і-
альних (військових, дорожньо
-
будівельних тощо) шасі на к
олісному і на гусеничн
о-
му ходу, що обладнані системами, які керуються мікро
п
роцесорними пристроями. Напрям підготовки
6.
050503 "Машинобудування"
Спеціальність "Колісні та гусеничні транспортні засоби"
Підготовку проводить кафедра "Автомобіле
-
та трактороб
удування". Тел. (057) 7
0
7
-
6
4
-
64, 7
0
7
-
6
0
-
66
, web
-
сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/avtotrakt/
, e
-
mail:
samorodov@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться у л
абораторному корпусі.
Завідувач кафедри
–
професор, доктор технічних наук САМОРОДОВ Вадим Бор
и
сович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр машинобудування;
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
31
на рівні спеціаліста: інженер
-
машинобудівник;
на рівні магістра: інженер
-
машинобудівник
-
дослідник.
Спеціалізації:
автомобілебудування; тракторобудування.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
конструкції автомобілів та тракторів та їх аналіз, основи те
орії оптимізації, системи автоматизованого проектува
н
ня, теорія і проектування автомобілів (тракторів), мехатроніка автомобілів (тракторів), експлу
а-
тація, обслуговування і ремонт автомобілів (тракторів) та інші.
Можливості працевлаштування. Можуть працюват
и на підприємствах галузі з г
а-
рантованим працевлаштуванням, а також в системі Міністерства внутрішніх справ, Держмитслужби України і таке інше.
Напрям підготовки 6.050503 „Машинобудування”
Спеціальність „Військові гусеничні та колісні маш
и
ни”
Підготовку пр
оводить кафедра „Колісні та гусеничні машини ім.
О.О.
Морозова‖.
Тел.: (057)707
-
63
-
55, web
-
сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/kgm
, e
-
mail: vdo@kpi.kharkov.
ua
, kgm@kpi.kharkov.ua
.
Кафедра знаходиться в адміністративно
-
господарчому корпусі, 2 під‘їзд, 2 п
о
верх.
Завідувач кафедри
–
доцент, доктор технічних наук
ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олег
о
вич. Освітньо
-
кваліфікаційні рівн
і випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр з машинобудування;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: інженер
-
механік
-
дослідник.
Спеціалізація
: проектування гусеничних та
колісних машин.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: синтез планетарних передач, САПР в про
е-
ктуванні гусеничних і колісних машин (ГКМ), конструювання та розр
а
хунок ГКМ, автоматика та мікропроцесорна техніка в ГКМ, ергономіка та обитаємість ГКМ, м
а-
тема
тичні моделі в розрахунках на ЕОМ та НДРС, теорія ГКМ, експлуатація та о
б-
слуговування машин, прикладна теорія коливань, ч
и
сельні методи в розрахунках на ПЕОМ та осн
о
ви наукових досліджень.
Можливості працевлаштування.
Випускники названої спеціальності можу
ть пр
а-
цювати в сферах розробки, досліджень, виробництва, продажу, експлуатації та о
б-
слуговування, ремонту транспортних засобів та спеціальних (військових, дорожньо
-
будівельних тощо) шасі як на колісному так і на гусеничному ходу.
Напрям підготовки 6.
05050
3 "Машинобудування"
Спеціальність "Двигуни внутрішнього згоряння"
Підготовку проводить кафедра: "Двигуни внутрішнього згоряння".
Тел.: (057)707
-
68
-
48, 707
-
68
-
50, web
-
сайт: www.kpi.khark
i
v.edu/diesel/
,
e
-
ma
il:
dvs@kpi.kharkov.ua
.
Кафедра знаходиться: у лабораторному корпусі на 2 поверсі.
Завідувач кафедри:
–
професор, доктор технічних наук МАРЧЕНКО Андрій Петр
о
вич.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр,
спеціаліст, магістр.
Довідник абітурієнта –
20
10
32
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр машинобудування;
на рівні спеціаліста: інженер
-
машинобудівник;
на рівні магістра: інженер
-
машинобудівник
-
дослідник.
Спеціалізації:
автотракторні, тепловозні та судові двигуни; двигуни спеціал
ь
ного призначення.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
теорія ДВЗ; випробування ДВЗ; констру
к-
ція та динаміка ДВЗ; газова динаміка та агрегати наддуву; експлу
а
тація та ремонт двигунів; системи двигунів внутрішнього згоряння; тех
нологія виробництва двиг
у-
нів; інформаційні технології та САПР ДВЗ; системи упра
в
ління та діагностування ДВЗ.
Можливості працевлаштування: Випускники працевлаштовуються на зав
о
дах, КБ, НДІ, підприємствах з ремонту і обслуговування ДВЗ посідаючи пос
а
ди інжен
ера
-
конструктора, інженера
-
дослідника, спеціаліста виробничо
-
технологічної діяльно
с-
ті. Серед випускників кафедри багато видатних керівників підприємств, головних конструкторів, нагороджених найвищими нагородами як України так і країн СНД та інших держав.
Н
апрям підготовки 6.070105 "Залізничний транспорт"
Спеціальність "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспо
р
ту"
Підготовку проводить кафедра "Електричний транспорт та тепловозобудува
н
ня".
Тел. (057) 707
-
63
-
67, 707
-
65
-
30, w
eb
-
сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/ett/
, e
-
mail: victom@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться у головному аудиторному корпусі, к. 316.
Завідувач кафедри
–
професор, доктор технічних наук ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іван
о
вич.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр залізничного транспорту;
на рівні спеціаліста: інженер залізничного транспорту;
на рівні магістра: інженер
-
дослідник залізничного транспорту.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
локомотиви магістрального трансп
о
рту, теорія локомотивної тяги, двигуни внутрішнього згоряння, тягові перед
а
чі рухомого складу, надійність, вимірювання та д
іагностика залізничного рухомого складу, еле
к-
тричне устаткування локомотивів, організація технології виробництва та ремонту локомотивів та інші. Можливості працевлаштування.
Випускники кафедри можуть працювати на під
п-
риємствах з розробки, виробництва та е
ксплуатації залізничної техніки.
Напрям підготовки 6.050702 "Електромеханіка"
Спеціальність "Електричний транспорт"
Підготовку проводить кафедра "Електричний транспорт та тепловозобудува
н
ня".
Тел. (057) 707
-
63
-
67, 707
-
65
-
30, w
eb
-
сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/ett/
, e
-
mail: victom@kpi.kharkov.ua
.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
33
Кафедра знаходиться у головному аудиторному корпусі, к. 316.
Завідувач кафедри
–
професор, доктор технічних наук ОМЕЛЬЯ
НЕНКО Віктор Іван
о
вич.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр електромеханіки; на рівні спеціаліста: інженер
-
електромеханік;
на рівні магістра: інженер
-
ел
ектромеханік
-
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
використання ПЕОМ в електротехн
і
чних розрахунках, рухомий склад електротранспорту, основи електричної тяги, тягові п
і-
дстанції та контактні мережі, тягові передачі електрорухомого складу (ЕРС)
, дин
а-
міка ЕРС, експлуатація систем електропостачання залі
з
ниць та інші.
Можливості працевлаштування.
Випускники кафедри можуть працювати на під
п-
риємствах з розробки, виробництва та експлуатації електричного транспорту, а т
а-
кож в галузі електропостачання я
к залізниць, так і загальнопромислового, міського та сільськогосподарського електропостачання.
Напрям підготовки 6.
070106 "Автомобільний транспорт"
Спеціальність 7.090258 "Автомобілі та автомобільне господарство"
Підготовку проводить кафедра "Автомобіле
-
т
а тракторобудування".
Тел.
(057)
7
0
7
-
6
4
-
64, 7
0
7
-
6
0
-
66
, web
-
сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/avtotrakt/
, e
-
mail
: samorodov
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знах
одиться у лабораторному корпусі.
Завідувач кафедрою
–
професор, доктор технічних наук
САМОРОДОВ Вадим Борис
о
вич.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр автомобільно
го транспорту; на рівні спеціаліста: інженер автомобільного транспорту.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
спеціалізований рухомий склад автотран
с-
порту, менеджмент у галузі автотранспорту, системи автоматизованого проектува
н-
ня на автотранспорті, тео
рія та основи проектування автомобіля, технологія виро
б-
ництва та ремонту автомобіля, надійність транспортних засобів, електричне та еле
к-
тронне обладнання автомобілів та діагностика та і
н
ші.
Можливості працевлаштування. Випускники кафедри можуть працювати в
галузі експлуатації і ремонту, автотехнічної експертизи, діагностики систем автомобіля і передпродажної підготовки, організації й оптимізації перевезень, маркетингових д
о-
сліджень ринку вітчизняних і закордонних автомобілів, по виконанню менеджерс
ь-
ких функ
цій.
Напрям підготовки 6.050101 „Комп’ютерні науки” Спеціальність 8.080402 „Інформаційні технології проектува
н
ня”
Спеціалізація
: „Комп'ютерне проектування транспортних засобів”.
Підготовку проводить кафедра „Колісні та гусеничні машини ім.
О.О.
Морозова‖
.
Довідник абітурієнта –
20
10
34
Тел.: (057)707
-
63
-
55, web
-
сайт:
http://www.kpi.kharkiv.edu/kgm
,
e
-
mail: vdo@kpi.kharkov.ua
, kgm@kpi.kharkov.u
a
.
Кафедра знаходиться в адміністративно
-
господарчому корпусі, 2 під‘їзд, 2 п
о
верх.
Завідувач кафедри
–
доцент, доктор технічних наук
ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олег
о
вич.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст.
Випускникам надається кваліф
ікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр з комп‘ютерних наук;
на рівні спеціаліста: інженер
-
системний аналітик.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: об'єктно
-
орієнтоване програмування; осн
о-
ви системного аналізу; архітектура комп'ютерів, комп'ютерна схемоте
хніка; систе
м-
не програмування і операційні системи; організація баз даних та знань; комп'ютерні мережі, САПР шасі гусеничних та колісних машин; комп'ютерний аналіз динаміки машин; інтегровані комп'ютерні системи проектування та аналізу; математичні м
о-
делі в проектуванні ГКМ.
Можливості працевлаштування.
Випускники названої спеціальності можуть пр
а-
цювати в сферах розробки і досліджень транспортних засобів та будь
-
яких інших механічних систем з використанням САПР. Одержана кваліфікація дає випускникам можливі
сть організовувати роботу над проектами на підприєм
с
твах на рівні бюро та відділів, підбирати і налагоджувати необхідні HARD і SOFT –
ресурси, забезпечув
а-
ти одночасно колективний доступ до розробок і їхній захист. Також випускники цієї спеціальності одержу
ють мінімальні необхідні знання з теорії і конструкції самих об‘єктів дослідження і проектува
н
ня.
Спеціалізація
: „Комп'ютерне моделювання механічних систем”.
Підготовку проводить кафедра "Теорія і системи автоматизованого проект
у
вання механізмів і машин".
Тел. (057) 707
-
69
-
01, 707
-
69
-
02, w
eb
-
сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/tmm
-
sapr/
, e
-
mail: tma@kpi.kharkov.ua
.
Кафедра знаходиться у навчальному корпусі У1, ауд. 1102.
Завідувач кафедри
–
професор, доктор технічних
наук ТКАЧУК Микола Анатолій
о
вич.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр комп'ютерних наук;
на рівні спеціаліста: інженер
–
системний аналітик.
Основні спеціальні навч
альні дисципліни
: основи автоматизованого проект
у
вання, варіаційне обчислення, теорія коливань, механіка суцільного середовища, геометр
и-
чне моделювання інженерних об'єктів та інші.
Можливості працевлаштування
: вітчизняні підприємства машинобудівної г
а
лузі;
фірми, що займаються проектуванням та виготовленням складної техніки для по
т-
реб різних галузей; науково
-
дослідні інститути, конструкторські бюро, що пров
о-
дять проектно
-
дослідницькі роботи; філії зарубіжних фірм, що працюють на інозе
м-
них та вітчизняних зам
овників; фірми країн Європи, США, Канади, що мають по
т-
ребу у кваліфікованих фахівцях у галузі систем автом
а
тизованого проектування.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
35
ФАКУЛЬ Т Е Т І НФОР МАТ ИКИ І УПР АВ ЛІ ННЯ
Декан
–
доктор технічних наук, професор ГАМАЮН Ігор Петрович
Приймальна комісія:
навч
альний корпус №2 (У2), к. 412, тел. 707
-
69
-
26.
Факультет "
Інформатики і управління
"
був започаткований в 2000 році у ві
д-
повідь на нагальні потреби науково
-
технічного прогресу сучасної людської спільн
о-
сті та, зокрема, економічного розвитку держави Україна.
До складу факультету увійшли кафедри, які вже на протязі багатьох років вели підготовку фахівців в гал
у-
зі управління на базі сучасних досягнень математичної оптимізації та широкого впровадження обчислювальної техніки. Вони накопичили великий досвід щодо с
у-
часних інформаційних технологій, комп‘ютерної техніки, математичних методів та засобів для вирішення наукових, технічних та технологічних проблем економіки, виробництва, освіти, комунікацій, бізнесу, спортивного менеджменту, охорони н
а-
вколишнього середови
ща та зд
о
ров‘я.
Система навчання фахівців ґрунтується на органічному поєднанні фундаме
н-
тальної математичної підготовки з глибоким оволодінням комп‘ютерною технікою та сучасними інформаційними технологіями, професійним опанува
н
ням іноземними мовами та пере
кладом у галузі відповідних професій.
Застосування сучасних навчальних технологій, широке впровадження обчи
с-
лювальної техніки, засобів та програмних пакетів моделювання та проектування, а
к-
тивне застосування новітніх досягнень у галузях інформаційних техно
логій, викор
и-
стання сучасної аудіо
-
та відеотехніки, співробітництво з навчальними закладами та виробничими фірмами Німеччини, Австрії, Голландії, Великої Британії, США, Франції, Південної К
о
реї та цілої низки інших країн дають можливість проходження стажу
вання у провідних навчальних закладах Західної Європи під час навчання та після одержання вищої освіти.
Факультет має розгалужену базу сучасної комп‘ютерної техніки, яка налічує понад 200 персональних комп‘ютерів. Кафедри факультету мають свої локальні і
н-
формаційні мережі з виходами в інформаційну мережу університету та в INTERNET
.
Всі випускники факультету отримують направлення на роботу на підставі з
а-
мовлень державних та приватних установ.
На факультеті працюють 26 професорів, докторів наук; 65 доценті
в, кандид
а-
тів наук.
Під час навчання студенти беруть участь у виконанні наукових розробок к
а-
федр за замовленнями підприємств, фірм та наукових організацій.
Напрям підготовки 6.050101 "
Комп’ютерні науки
"
Спеціальність "
Інформаційні управляючі системи та те
хнології
"
Підготовку проводить кафедра "
Автоматизовані системи управління
"
. Телефон: (057)707
-
65
-
20, (057)707
-
64
-
74, web
-
сайт: users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
asu
, e
-
mail
: god
_
asu
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаходиться у на
вчальному корпусі У
-
2, к
.
709.
Завідуючий кафедрою
–
доктор техн. наук, професор ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович.
Довідник абітурієнта –
20
10
36
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр комп‘
ютерних наук;
на рівні спеціаліста: інженер
-
системний аналітик;
на рівні магістра: інженер
-
системний аналітик
-
дослідник.
Спеціалізації: "
Комп‘ютеризовані системи обробки інформації і управління
"
, "
Комп‘ютерне моделювання систем та процесів
"
.
Основні спеціа
льні навчальні дисципліни
: "
Об‘єктно
-
орієнтоване програмування
"
, "
Системний аналіз та проектування інформаційних систем
"
, "
Системне програм
у-
вання
"
, "
Комп‘ютерні мережі
"
, "
Організація баз даних та знань
"
, "
Основи дискре
т-
ної математики
"
, "
Моделювання систем
"
, "
Теорія прийняття рішень
"
, "
Проектува
н-
ня та експлуатація систем захисту інформації
"
, "
Реінжиніринг інформаційно
-
управляючих систем соціал
ь
но
-
економічних об‘єктів
"
.
Можливості працевлаштування
: наші випускники можуть працювати у великих та середніх компан
іях, які займаються проектуванням інформаційних систем та розр
о-
бкою програмного забезпечення в якості системних аналітиків, розробників систем підтримки прийняття рішень, спеціалістів по інтеграції програмного забезпечення, проектувальн
и
ків баз даних, прог
рамістами.
Напрям підготовки 6.050103 "
Програмна інженерія
"
Спеціальність "
Програмне забезпечення автоматизованих систем
"
Підготовку проводить кафедра "
Автоматизовані системи управління
"
. Телефон: (057)707
-
65
-
20, (057)707
-
64
-
74, web
-
сайт: users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
asu
, e
-
mail
: god
_
asu
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаходиться у навчальному корпусі У
-
2, к
.
709.
Завідуючий кафедрою
–
доктор техн. наук, професор ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні ви
пускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр програмної інженерії;
на рівні спеціаліста: інженер
-
системний аналітик;
на рівні магістра: інженер
-
системний аналітик
-
дослідник.
Спеціалізації: "
Інте
лектуальні системи підтримки прийняття рішень
"
, "
Програмне з
а
безпечення автоматизованих систем
"
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "
Основи алгоритмізації і програмування
"
, "
Об‘єктно
-
орієнтований аналіз і програмування
"
, "
Основи дискретної математики
"
, "
Проектування і експлуатація баз даних
"
, "
Архітектури комп‘ютерних комплексів і мереж
"
, "
Тестування і налагодження програмного забезпечення
"
, "
Технологія ро
з-
робки програмного забезпечення мобільних систем управління
"
, "
Технологія розр
о-
бки програмного за
безпечення WEB
-
орієнтованих систем
"
, "
Інформаційні технол
о-
гії інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень
"
, "
Адміністрування корп
о-
ративних інфо
р
маційних систем
"
.
Можливості працевлаштування
: наші випускники можуть працювати у великих та середніх комп
аніях, які займаються проектуванням автоматизованих систем та ро
з-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
37
робкою програмного забезпечення в якості: системних аналітиків, керівників прое
к-
тів по розробці програмного забезпечення, спеціалістів по інтеграції програмного забезпечення, проектувальників
баз даних, прогр
а
містів.
Напрям підготовки 6.030601 "
Менеджмент
"
Спеціальність "
Менеджмент організацій
"
(прийом на 5 курс)
Підготовку проводить кафедра "
Автоматизовані системи управління
"
. Телефон: (057)707
-
65
-
20, (057)707
-
64
-
74, web
-
сайт: users
.
kpi
.
khark
ov
.
ua
/
asu
, e
-
mail
: god
_
asu
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаходиться у навчальному корпусі У
-
2, к
.
709.
Завідуючий кафедрою
–
доктор техн. наук, професор ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: спеціаліст, магістр.
Спеціалізації:
"
Інформаційні системи в менеджменті організацій
"
.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні спеціаліста: інженер –
менеджер
-
аналітик;
на рівні магістра: інженер –
менеджер
-
аналітик –
дослідник
.
Основні сп
еціальні навчальні дисципліни
: "
АРМ менеджера
"
, "
Менеджмент організ
а-
цій
"
, "
Інвестиційний менеджмент
"
, "
Інноваційний менеджмент
"
, "
Проектування економічних інформаційних систем
"
, "
Прикладне програмне забезпечення
"
, "
Інф
о-
рмаційна безпека
"
, "
Програмне забезпе
чення глобальних телекомунікаційних си
с-
тем
"
, "
Перспективні методи та засоби в інформаційних системах
"
.
Можливості працевлаштування
: наші випускники можуть працювати у великих та середніх компаніях, які займаються проектуванням інформаційних систем та розр
о-
бкою програмного забезпечення в якості менеджерів проектів, менеджерів інформ
а-
ційних систем, системних аналітиків, розробників систем підтримки прийняття р
і
шень.
Напрям підготовки 6.030601 "
Менеджмент
"
Спеціальність "
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльно
сті
"
(прийом на 5 курс)
Підготовку проводить кафедра "
Автоматизовані системи управління
"
. Телефон: (057)707
-
65
-
20, (057)707
-
64
-
74, web
-
сайт: users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
asu
, e
-
mail
: god
_
asu
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра зн
аходиться у навчальному корпусі У
-
2, к
.
709.
Завідуючий кафедрою
–
доктор техн. наук, професор ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: спеціаліст, магістр.
Спеціалізації:
"
Інформаційні системи в менеджменті зовнішньоеконом
ічної діяльно
с
ті
"
.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні спеціаліста: інженер
–
менеджер
-
аналітик;
на рівні магістра: інженер
–
менеджер
-
аналітик
–
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "
Міжнародний маркетинг
"
, "
Міжнародні кр
е
дитно
-
роз
рахункові та валютні операції
"
, "
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
"
, "
Проектування економічних інформаційних систем
"
, "
Прикладне пр
о-
грамне забезпечення
"
, "
Інформаційна безпека
"
,
"
Програмне забезпечення глобальних т
е-
лекомунікаційних систем
"
, "
Персп
ективні методи та засоби в інформаційних системах
"
.
Довідник абітурієнта –
20
10
38
Можливості працевлаштування
: наші випускники можуть працювати у великих та середніх компаніях, які займаються проектуванням інформаційних систем та розро
б-
кою програмного забезпечення в якості менеджерів п
роектів, менеджерів інформаці
й-
них систем, системних аналітиків, розробників систем підтримки прийняття р
і
шень.
Напрям підготовки 6.040301 "
Прикладна математика
"
Спеціальність "
Прикладна математика
"
Підготовку проводить кафедра "
Комп‘ютерна математика та ма
тематичне модел
ю-
вання
"
. Тел. (057)707
-
63
-
51, e
-
mail
: lyubchik
@
kpi
.
kharkov
.
ua
.Кафедра знаходиться у навч
а
льному корпусі У2, кімната 212.
Завідуючий кафедрою
–
проф
есор,
д.т.н. ЛЮБЧИК Леонід Михайлович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, с
пеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
: на рівні бакалавра: бакалавр прикладної математики
та інформатики
;
на рівні спеціаліста: спеціаліст інженер
-
математик;
на рівні магістра: магістр інженер
-
математик дослідник.
Спеціалізації
: "
Математи
чне забезпечення інформаційно
-
управляючих систем
"
, "
Мат
е
матичне забезпечення фінансової та актуарної діяльності
"
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "
Теорія алгоритмів
"
, "
Математичне та комп‘ютерне моделювання
"
, "
Проектування програмного забезпечення
"
, "
Бази д
а-
них та інформаційні системи
"
, "
Методи оптимізації та дослідження операцій
"
, "
Те
о-
рія управління та прийняття рішень
"
, "
Фінансова економіка
"
, "
Фінансова та актуа
р-
на математика
"
, "
Теорія ризиків
"
, "
Системи штучного інт
е
лекту
"
.
Можливості працевлашт
ування. Випускники
кафедри працюють в вищих навчал
ь-
них закладах і науково
-
дослідних інститутах на посадах викладачів та інженерів
-
математиків дослідників, на підприємствах та установах, які здійснюють розробку математичного і програмного забезпечення інфор
маційно
-
управляючих систем у промисловості, зокрема в енергетиці (Харківський інститут комплексної автомат
и-
зації, НТЦ ядерної та радіаційної безпеки, НІПІАСУтрансгаз), на підприємствах, які працюють в галузі інформаційних технологій та розробки програмного
забезпече
н-
ня, в фінансових, банківських та стр
а
хових компаніях тощо.
Напрям підготовки 6.040303 "Системний аналіз
"
Спеціальність "Системний аналіз і управління"
Підготовку веде кафедра "Системний аналіз і управління". Тел.:(057) 707
-
61
-
03. web
-
сайт htpp:/
/users.kpi.kharkov.ua,
e
-
mail: kuzenko@
kpi.kharkov.ua
. Кафедра знах
о-
диться у навчальному корпусі У
-
2. поверх 5, кімната 518.
Завідуючий кафедрою –
доктор технічних наук, професор КУЦЕНКО Олександр Серг
і
йович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бака
лавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з системного аналізу;
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
39
на рівні спеціаліста: інженер
-
математик;
на рівні магістра: інженер
-
математик
-
дослідник.
Спеціалізації: "Інтелектуальні системи управління і п
рийняття рішень в економіці та бізнесі", "Системний аналіз і управління складними техніко
-
економічними систем
а
ми".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Програмування" (C++, C++Builder), "Об
'
єктно
-
орієнтоване програмування", "Теорія ймовірностей та мат
ематична стат
и-
стика", "Операційні системи та системне програмування", "Інформаційні технології системного аналізу", "Теорія керування", "Математичні методи системного аналізу", "Бази даних та інформаційні системи", "Оптимальне керування та конфліктно
-
керов
ані системи", "Інтелектуальні системи аналізу та обробки даних".
Можливості працевлаштування. Випускники спеціальності працюють на посадах си
с
темних аналітиків та математиків
-
програмістів на підприємствах Харкова, таких як ВЕСТРОН, Телесенс, Харків
-
Онлайн,
Харківська тютюнова фабрика, МКС, Спецвуза
в
томатика, а також на підприємствах США, Канади, Німеччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії та інших країн. Багато випускників працює на кафедрах НТУ "ХПІ та в інших ВНЗ.
Напрям підготовки 6.040302 "Інформатика"
Спеці
альність "Соціальна інформатика"
Підготовку веде кафедра "Системний аналіз і управління". Тел.:(057) 707
-
61
-
03. web
-
сайт htpp://users.kpi.kharkov.ua,
e
-
mail kuzenko@
kpi.kharkov.ua
. Кафедра знах
о-
диться у навчальному корпусі У
-
2. поверх 5, кімната 518.
Завід
уючий кафедрою –
доктор технічних наук, професор КУЦЕНКО Олександр Серг
і
йович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з інформатики;
на рівні спеціаліста: і
нженер
-
математик;
на рівні магістра: інженер
-
математик
–
дослідник.
Спеціалізації: "Інформаційні технології в управлінні соціальними системами", "С
о-
ціал
ь
на статистика та прогнозування соціальних процесів".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Програму
вання" (Delphi), "Теорія ймові
р-
ностей та математична статистика", "Операційні системи та системне програмува
н-
ня", "Кодування та захист інформації в соціально
-
економічних системах", "Бази д
а-
них та інформаційні системи", "Моделювання економічних, екологічних
та соціал
ь-
них процесів", "Облік та аудит", "Фінанси. Гроші та кредит", ''Системи об'єктно
-
орієнтованого проектування", "Програмне забезпечення економічних розрахунків".
Можливості працевлаштування. Випускники спеціальності працюють у державних адміністрац
іях різних рівнів, виконавчих органах Харківської міської ради, стати
с-
тичному управлінні, податкових інспекціях, на кафедрах НТУ "ХПІ" та інших ВНЗ, а також на підприємствах Харкова: завод їм. Малишева, Харківське державне аві
а-
ційне підприємство, Інститут радіаційної безпеки. Крім того, випускники працюють на підприємствах інших країн –
США, Н
і
меччини. Канади тощо.
Довідник абітурієнта –
20
10
40
Напрям підготовки 6.040302 "Інформатика"
Спеціальність "Інформатика"
Підготовку веде кафедра "Системний аналіз і управління". Тел.:(057) 707
-
61
-
03. web
-
сайт htpp://users.kpi.kharkov.ua,
e
-
mail kuzenko@
kpi.kharkov.ua
. Кафедра знах
о-
диться у навчальному корпусі У
-
2. поверх 5, кімната 518.
Завідуючий кафедрою –
доктор технічних наук, професор КУЦЕНКО Олександр Серг
і
йович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні
випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з інформатики;
на рівні спеціаліста: інженер
-
математик
;
на рівні магістра: інженер
-
математик
–
дослідник.
Спеціалізації: "Математичні методи та ко
мп'ютерні технології перетворення, збер
і-
гання та захисту інформації", "Інформаційні технології автоматизованого проект
у-
вання обч
и
слювальних систем".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Програмування" (C++, C++Builder), "Об
'
єктно
-
орієнтоване програмув
ання", "Дискретна математика", "Операційні си
с-
теми та системне програмування", "Криптологія", "Бази даних та інформаційні си
с-
теми", "Проектування інформаційних систем", "Мови програмування для комп'ют
е-
рних мереж", "Авт
о
матизоване проектування програмного з
абезпечення", "Теорія синтаксичного аналізу та побудова компіляторів", "Системне адміністрування".
Можливості працевлаштування. Випускники цієї спеціальності можуть пр
а
цювати на підприємствах, безпосередньо пов'язаних з розробкою нових інформаційних те
х-
нол
огій, сучасних баз даних та знань, займаючи посади математиків
-
програмістів, системних а
д
міністраторів. Деякі з студентів, суміщаючи навчання з працею, вже працюють у пр
о
вайдерських фірмах.
Напрям підготовки 6.010201 "
Фізичне виховання
"
Спеціальність "
Фізи
чне виховання
"
Підготовку проводить кафедра "
Фізичне виховання
"
. Тел. (057) 704
-
14
-
00; (057)704
-
13
-
98. Web
-
сайт: users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
sport
, e
-
mail
: vab
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра зн
а-
ходит
ь
ся за адресою: 61002, м. Харків
-
2, вул. Артема, 50 "
А
"
, Учбово
-
спортивний комплекс "
УСК НТУ "
ХПІ
"
в Молоді
ж
ному парку.
Завідуючий кафедрою
: професор ЛЮБІЄВ Альберт Гнатович, Лауреат Держ
а
вної премії України, заслужений працівник фізичної
культури і спорту України. Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
н
а рівні бакалавра: викладач фізичного виховання і спорту.
н
а рівні спеціаліста: викладач фізичного виховання, інжене
р
-
менеджер спо
р
ту.
н
а рівні магістра: викладач фізичного виховання, інженер
-
дослідник спорту.
Спеціалізації
: "
Менеджмент фізичного виховання, спорту та рекреації
"
, "
Інформ
а-
ційне забезпечення фізичного виховання, спорту та ре
к
реації
"
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
41
Основні спеціальні навч
альні дисципліни
: "
Анатомія людини
"
, "
Інформатика
"
, "
М
е-
неджмент фізкультурно
-
оздоровчих послуг
"
, "
Організація, управління і економіка фізичної культури
"
, "
Психологія
"
, "
Теорія та методика фізичного виховання
"
, "
Фіз
і-
ологічні та б
і
охімічні основи фізичного в
иховання
"
.
Можливості працевлаштування
: державний та приватний сектори економіки Укр
а-
їни (спортивні клуби, спортивні організації, окремі заклади), держадміністрації, в
и-
кладачі навчальних закладів різної форми власності, тренери з в
и
дів спорту.
Напрям підго
товки 6.020303 "
Філологія
"
Спеціальність
"
Переклад
"
Підготовку проводить "
Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
"
, тел. (057)707 60 62, www
. kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаходиться в навчальному корпусі У
-
2, кімн
а
ти 409, 414, 415.
Завідуючий кафедрою –
проф
есор
БАДАН
Антоніна Анатоліївна (тел. 707 67 95).
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з філології;
на рівні спеціаліста: спеціаліст з перекладу (англійська мова).
Спеці
алізація:
Переклад (англійска мова)
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"
Англійська мова
"
, "
Німецька мова
"
, "
Л
а-
тинська мова
"
, "
Теорія і практика перекладу
"
, "
Основи теорії мовної комунікації
"
, "
Переклад ділового мовлення
"
, "
Порівняльна граматика
"
, "
По
рівняльна стиліст
и
ка
"
.
Можливості працевлаштування: Науково
-
дослідний інститут "
Молнія
"
, ТОВ "
Pro
c
ter
and
Gamble
"
м.Орджонікідзе Дніпропетровської обл., Відділ міжнародних зв‘язків НТУ "
ХПІ
"
, Акціонерне товариство "
Науково
-
технічного перекладу ЕНЕРГО
"
, Ук
раїнський технічний науковий центр "
Енергосталь
"
м. Харків, Акці
о-
нерне товариство "
Елакс
"
, м Харків, Приватне підприємство Рибцов ARRIBA
"
M
e-
diagroup
"
м.Харків, Акціонерне товариство "
"
Науково
-
дослідне об‘єднання ім. А.С.Берегового
"
та інші.
Напрям підгото
вки 6.020303 "
Філологія
"
Спеціальність "
Прикладна лінгвістика
"
Підготовку проводить кафедра інтелектуальних комп'ютерних систем.
Тел.: (057) 707
-
64
-
60, 707
-
63
-
60,
web
-
сайт: http://www.kpi.kharkiv.
edu/iks/
e
-
mail
: sh
a
ronova
@
kpi
.
kharkov
.
ua
Кафедра знаходиться у навчальному корпусі У5, кімнати 403, 407 г.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор ШАРОНОВА Наталія Валер
і
ївна
(тел. 707
-
64
-
60)
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: лінгвіст
–
інформатик.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Практичний курс основної іноземної м
о-
ви", "Практичний курс другої іноземної мов
и та перекладу", "Теорія та практика п
е-
Довідник абітурієнта –
20
10
42
рекладу з основної іноземної мови", "Основи прикладної лінгвістики", "Математи
ч-
ні основи лінгвістики", "Основи програмування", "Комп'ютерна лінгвістика", "Ко
м-
п'ютерні системи перекладу та документованої інформації", "
Автоматизована обр
о-
бка природної мови", "Математичне моделювання в лінгвістиці", "Інформаційно
-
ресурсне забезпечення лінгвістичної діяльності"
.
Можливості працевлаштування. сфера управління, обслуговування, підприємниц
т-
ва (лін
г
віст
-
інформатик
-
практик); орг
ани місцевої влади (перекладач
-
консультант, лінгвіст
-
експерт); стр
у
ктури та установи інформаційного забезпечення (лінгвіст
-
експерт, лінгвіст
-
інформатик); структури та установи, які займаються розробкою та експлуатацією інформаційних систем, заснованих на м
еханізмах природної мови, у т.ч. онлайнових, орієнтованих на веб
-
використання (технолог
-
лінгвіст); сфера вир
о-
бництва (перекладач
-
консультант, лінгвіст
-
інформатик); освітні установи (викладач лі
н
гвістики та інформатики в школі та ВНЗ).
Напрям підготовки 6.0
50101 "
Комп'ютерні науки
"
.
Спеціальність "
Управління проектами
"
.
Підготовку здійснює кафедра "
Стратегічного управління
"
. Адреса кафедри
: каб
. 703, корпус У
-
2, НТУ "
ХП
І
"
, вул.
Фрунзе, 21, м
. Харк
і
в, 61002, Укра
ї
на. Телефон для д
о-
відок
: (057) 707
-
68
-
24
. http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
strateg
/
. E
-
mail
: kiv
@
kpi
.
kharkov
.
ua
.
Завідуючий кафедрою –
професор, доктор технічних наук, КОНОНЕНКО Ігор Вол
о
димирович. Тел.. (057) 707
-
67
-
35.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр комп'ютерних наук;
на рівні спеціаліста: проф
е
сіонал з управління проектами і програмами;
на рівні магістра: п
рофесіонал з управління
проектами
і програмами
.
С
пеціалізації
: "
У
правління проектами у сфері інформаційних технологій
"
, "
О
р-
ганізація проектного менеджменту
"
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "
К
онцептуальна інформатика й інформ
а-
ційні технології
"
, "
Методологія й методи управління проектами
"
, "
Основ
и мікро
-
і макроекономіки
"
, "
Оцінка бізнесу, експертиза й аудит проектів
"
, "
Економіка упра
в-
ління проектами
"
, "
Організація виробництва й маркетинг
"
, "
Управління якістю в проектах
"
, "
Теорія інвестування
"
, "
Розробка проектів, планів і програм розвитку с
о-
ціаль
но
-
економічних об'єктів
"
, "
закупівлі й контракти в проектах
"
.
Можливості працевлаштування.
Фахівець з управління проектами може займати наст
у
пні первинні посади: керівник команди з розробки й реалізації проектів, планів і програм розвитку в сфері виробницт
ва, торгівлі, послуг, б
а
нківської й соціальної діяльності; керівник групи, відділу, центру з впровадження інформаційних технол
о-
гій в управління проектами; експерт з управління про
е
ктами.
Напрям підготовки 6.030102 "
Психологія
"
Спецiальнiсть "
Психологія
"
Пі
дготовку проводить кафедра "
Педагогіка та психологія управління соціальними системами
"
.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
43
Тел.: (057) 707
-
64
-
90, 707
-
6
0
-
42
, web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/ppmss/
. Кафе
д
ра знаходиться у навчальному корпусі У
-
2, 2 поверх, кімната 275.
Завідувач кафедри
–
професор, доктор педагогічних наук РОМАНОВСЬКИЙ Оле
к
сандр Георгійович.
Освiтньо
-
квалiфiкацiйн
і
рівн
і
випускників
–
бакалавр
, спеціаліст, магістр
.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавр
а: бакалавр з психології;
на рівні спеціаліста: спеціаліст з психології;
на рівні магістра: магістр з психології.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "
Історія психології
"
, "
Загальна психол
о-
гія
"
, "
Експериментальна психологія
"
, "
Психологія управління
"
, "
Організаційна пс
и-
хологія
"
, "
Соціальна психологія
"
, "
Педагогічна психологія
"
, "
Вікова психол
о
гія
"
.
Можливості працевлаштування:
керівні посади в органах місцевого самоуправлі
н-
ня, органах міського та обласного управління, промислових підприємствах, фірмах т
а орг
а
нізаціях різних форм власності.
Специфічні категорії
Спецiальнiсть "
Адміністративний менеджмент
"
Підготовку проводить кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами". Тел.: (057) 707
-
64
-
90, 707
-
60
-
42, web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/ppmss/
. Кафе
д
ра знаходиться у навчальному корпусі У
-
2, 2 поверх, кімната 273.
Завідувач кафедри
–
професор, доктор педагогічних наук РОМАНОВСЬКИЙ Оле
к
сандр Георгійович.
Освiтньо
-
квалiфiкацiйни
й рівень випускників
–
магістр.
Випускникам надається кваліфікація
–
менеджер з адміністративної діяльно
с
ті.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "
Кадровий менеджмент
"
, "
Теорія організ
а-
ції
"
, "
Муніципальна кадрова політика
"
, "
Техніка адміністративної ді
яльності
"
, "
О
с-
нови державного управління та місцевого самоврядування
"
, "
Менеджмент організ
а-
цій
"
, "
Аудит та оцінювання управлінської діяльності
"
.
Можливості працевлаштування:
керівні посади в органах місцевого самоуправлі
н-
ня, органах міського та обласного у
правління, промислових підприємствах, фірмах та орг
а
нізаціях різних форм власноті.
Специфічні категорії
Спецiальнiсть "
Педагогіка вищої школи
"
Підготовку проводить кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами". Тел.: (057) 707
-
64
-
90,
707
-
60
-
42, web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/ppmss/
. Кафе
д
ра знаходиться у навчальному корпусі У
-
2, 2 поверх, навчальний центр 2.
Завідувач кафедри
–
професор, доктор педагогічних наук РОМАНОВСЬКИЙ Оле
к
сандр Георгійович.
Довідник абітурієнта –
20
10
44
Освiтньо
-
квалiфiкацiйний рівень випускників
–
магістр. Випускникам надається кваліфікація
–
викладач університетів та вищих навчальних з
а
кладів.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "
Педагогічна та професійна психологія
"
, "
Моде
лювання діяльності фахівця
"
, "
Моделювання освітньої та професійної підг
о-
товки фахівця
"
, "
Педагогічний контроль в системі освіти
"
, "
Дидактичні системи у вищої школі
"
, "
Методика дистанційного навчання
"
.
Можливості працевлаштування:
викладач в університетах т
а інших вищих навч
а-
льних закладах інженерного, гуманітарного і управлінського профілю.
І НЖЕ НЕ Р НО
-
ФІ З ИЧНИЙ ФАКУЛЬ Т Е Т
Декан
–
професор БРЕСЛАВСЬКИЙ Дмитро Василь
о
вич.
Приймальна комісія: учбовий корпус №2 (У2), к.413, тел. 70
-
76
-
058.
Факультет засновано у 1930 році для вирішення актуальних науково
–
дослідницьких та технічних проблем розвитку промисловості. Він є фундатором с
и-
стеми підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, яка пізніше отримала назву сист
е-
ми "фізтеху", що базується на органічному поєднанні фундаментальної університе
т-
ської фізико
-
математичної підготовки з глибоким засвоєнням інженерної практи
ч-
ної роботи, сучасних технологій управління та комп‘ютерних наук. Основні перев
а-
ги спеціальностей факультету є у вдалому поєднанні створеної за довгі р
оки сист
е-
ми підготовки спеціалістів, науково
–
педагогічних кадрів вищої кваліфікації з ро
з-
маїттям можливих напрямків прикладення отриманих знань та навичок. Напрям підготовки 6.040202 "Механіка"
Спеціальність "Динаміка і міцність"
Підготовку проводить каф
едра "Динаміка і міцність машин". Тел.: (057)707
-
68
-
79,
web
-
сайт http://users.kpi.kharkov.ua/dpm/uа/
. Кафедра знаходиться у фізичному ко
р-
пусі, перший п
о
верх.
Завідуючий кафедрою
–
професор, д
октор т
ехн. н
аук
ЛЬВОВ Геннадій Іванович, тел.: (057)707
-
63
-
43.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр механіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістр
а: інженер
-
механік –
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: рівняння математичної фізики, інтегральні рівняння та елементи функціонального аналізу, статистична механіка та теорія н
а-
дійності, теорія пружності, теорія коливань, теорія пластичнос
ті та повзучості, аер
о-
гідромеханіка, механіка композитних матеріалів і конструкцій, механіка руйнування і міцність матеріалів, прогр
а
мні комплекси динаміки і міцності машин.
Можливості працевлаштування. Випускники кафедри працюють на інженерних та наукових
посадах в таких орган
і
заціях як ВАТ "Турбоатом", ІПМаш НАН України, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
45
ДП "З
-
д Електроважмаш", НВФ "Технологія 2000", ДНТЦ "Енергосталь", ВАТ "Ук
р-
НДІХімМаш", ВАТ "ХТЗ", ДП ІТЦ "Діагностика", АТЗТ "з
-
д Красний О
к
тябрь" Напрям піготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки "
Спеціальність "Інформаційні технології проектування"
Підготовку проводить кафедра "Динаміка і міцність машин". Тел.: (057)707
-
68
-
79,
web
-
сайт http://users.kpi.kharkov.ua/dpm/uа/
, e
-
mail lvovgi@kp
i.kharkov.ua. Кафедра знаходиться у фізичному корпусі, пе
р
ший поверх.
Завідуючий кафедрою
–
професор, доктор техн. наук ЛЬВОВ Геннадій Іванович, тел.: (057)707
-
63
-
43.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам над
ається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр комп'ютерних наук;
на рівні спеціаліста: інженер
–
системний аналітик;
на рівні магістра: інженер
–
системний аналітик –
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: об‘єктно
-
орієнтоване програмува
ння, т
е-
хнологія програмування, комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів, си
с-
теми штучного інтелекту, організація баз даних та знань, геометричне моделювання у конструюванні інженерних об'єктів та систем, основи проектування складних об'
є-
ктів та систем, системи технологічної підготовки виробництва, програмні комплекси аналізу і проектування, інтегровані ко
м
п'ютерні системи.
Можливості працевлаштування.
Випускники кафедри працюють на посадах інж
е-
нера
-
програміста та інженера по якості у фірмах, які займаються розробкою прогр
а-
много забезпечення, а також на посадах конструктора
-
аналітика та адміністратора комп'ютерних систем в таких організаціях як ВАТ "Турбоатом", ІПМаш НАН Укр
а-
їни, ДП "З
-
д Електроважмаш", НВФ "Технологія 2000", ДНТЦ "Енергосталь", ВА
Т "
УкрНДІХімМаш", ВАТ "ХТЗ",ДП ІТЦ "Діагностика", АТЗТ "з
-
д Красний О
к
тябрь".
Напрям підготовки 6.040301 "Прикладна математика"
Спеці
альність "Прикладна математика"
Підготовку проводить кафедра "Система і процеси управління". Телефон (057)7076454, web
-
са
йт http://www.kpi.kharkiv.edu/spu/ . Кафедра знаходиться у м
а-
тематичному корп
у
сі, перший поверх.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор БРЕСЛАВСЬКИЙ Дмитро В
а
сильович
, тел
. (057)7076454
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, с
пеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр прикладної математики;
на рівні спеціаліста: інженер
-
математик;
на рівні магістра: інженер
-
математик –
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: спеціальні розд
іли вищої математики, ч
и-
сельні методи, теорія керування, теорія систем, дослідження операцій, методи опт
и-
Довідник абітурієнта –
20
10
46
мізації, операційні системи та системне програмування, динаміка польоту і упра
в-
ління літал
ь
них апаратів, обернені задачі динаміки керованих систем. Мо
жливості працевлаштування
: Випускники кафедри працюють у науково
-
дослідних підрозділах підприємств, пов‘язаних з виробництвом систем упра
в
ління, таких, як НВО "ХАРТРОН", спільному українсько
-
американському підприємстві "ВЕСТРОН", ВО "Моноліт", науково
-
досл
ідному інституті комплексної автоматиз
а-
ції, комерційних фірмах та в університетах як науково
-
педагогічні працівники. Напрям піготовки 6.040302 "Інформатика"
Спеціальність "Інформатика"
Підготовку проводить кафедра "Система і процеси управління". Телефон (
057)7076454, web
-
сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/spu/
. Кафедра знаходиться у м
а-
тематичному корп
у
сі, перший поверх.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор БРЕСЛАВСЬКИЙ Дмитро В
а
сильович
, т
еле
фон (057)7076454
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст
, магістр
.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр інформатики;
на рівні спеціаліста: інженер
-
математик
;
на рівні магістра: інженер
-
математик -
дослід
ник.
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: спеціальні розділи вищої математики, ч
и-
сельні методи, теорія керування, теорія систем, операційні системи та системне пр
о-
грамування, теорія і технологія програмування, операційні си
с
теми реального часу, цифро
ві системи управління, методи синтезу та оптим
і
зації систем управління.
Можливості працевлаштування
: випускники кафедри працюють у науково
-
дослідних підрозділах підприємств, пов‘язаних з виробництвом систем упра
в
ління, таких, як НВО "ХАРТРОН", ВО "Моноліт"
, науково
-
дослідному інституті компле
к-
сної автоматизації та комерційних фірмах. Напрям підготовки 6.040202 "Механіка"
Спеціальність "Гідроаеродинаміка"
Підготовку проводить кафедра "Газогідромеханіка та тепломасообмін". Телефон (057)7076
560
, web
-
сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/gaz/
.Кафедра знаходиться у І
н-
ституті проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, вул. Дм. П
о-
жарського 2/10.
Завідуючий кафедрою
–
академік НАН України, доктор технічних н
аук, професор МАЦЕВИТИЙ Юрій Михайлович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр механіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік.
Основні спеціальні навчальні дисципл
іни: спеціальні розділи вищої математики, рі
в-
няння математичної фізики, фізичні основи термодинаміки, теорія тепломасообміну, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
47
гідродинаміка багатофазних потоків, газотурбінні установки і комплекси, математ
и-
чне модел
ю
вання в інженерних дослідженнях.
Можливо
сті працевлаштування.
Рівень освіти забезпечує можливості працевла
ш-
тува
н
ня у науково
-
дослідних підрозділах машинобудівних підприємств, таких, як Харківський тракторний завод, НВО "ТУРБОАТОМ" та комерційних фірмах.
Е КОНОМІ ЧНИЙ ФА КУЛЬ Т Е Т
Декан
–
академік академії економічних наук, доктор економічних наук, професор
ПЕРЕРВА
Петро Григорович.
Тел.: (057) 707
-
68
-
56.
Приймальна комісія факультету працює
в приміщенні деканату –
навчал
ь-
ний корпус №1 НТУ "
ХПІ
"
, перший поверх, кім.101 і кім.106. Контактний тел
е
фо
н: 707
-
68
-
56.
Факультет організований у 1994 р. для підготовки фахівців в області економ
і-
ки, менеджменту, маркетингу, фінансів, обліку й аудиту, інтелектуальної власності по напрямках діяльності, де НТУ "
ХПІ
"
має ключові позиції. Це відноситься до сфер ма
шинобудування, електротехніки та електроенергетики, приладобудування, хімі
ч-
ної пром
и
словості, транспорту, зв'язку й ін.
Готує економістів, економістів
-
аналітиків, економістів
-
менеджерів і мен
е-
джерів інтелектуальної власності по найбільш популярним і прести
жним в умовах ринкової економіки спеціальностям. Має у своєму розпорядженні могутню сучасну інтелектуальну і технічну базу, володіє широкими зв'язками з вітчизняними і зако
р-
донними орган
і
заціями, має всі можливості для підготовки фахівців високого класу.
У складі факультету 4 обчислювальних класи, що дозволяють на високому рівні здійснювати комп'ютерну підготовку студентів. Мається доступ до міжнародних б
а-
нків і
н
формації з ліній ІНТЕРНЕТ. На протязі всього періоду навчання вивчається іноземна мова, що дозв
оляє кращим студентам використовувати можливості шир
о-
ких міжнаро
д
них зв'язків факультету. Юнаки можуть пройти навчання на військовій кафедрі, одержати офіцерське звання і кваліфікацію військового фінансиста.
Економічний факультет поєднує в собі кафедри ек
ономічної теорії, економіки та маркетингу, організації виробництва та управління персоналом, економічного аналізу та обліку. Серед викладачів факультету три академіки, 10 професорів, 52 д
о-
центи. Факул
ь
тет готує економістів, економістів
-
аналітиків, менеджер
ів
-
економістів і менеджерів інтелектуальної власності по найбільш популярним і престижним в умовах ринкової економіки спеціальностям. Має у своєму розпорядженні сучасну інтелектуальну і технічну базу, широкі зв'язки з закордонними організаціями, має всі можливості для підготовки фахівців високого класу. Особлива увага приділяєт
ь-
ся комп'ютерній, мовній і правовій підготовці. У складі факультету 3 обчислювал
ь-
них класи, що дозволяють на високому рівні здійснювати комп'ютерну підготовку студентів. Є доступ до
ІНТЕРНЕТ. На прот
я
зі всього періоду навчання вивчається іноземна мова, що дозволяє кращим студентам використовувати можливості шир
о-
ких міжнародних зв'язків факультету з провідними університетами багатьох країн світу. Кращі студенти мають право на включен
е навчання, проходження виробничої Довідник абітурієнта –
20
10
48
практики, підготовки дипломів та магістерських дисертацій в університетах Німе
ч-
чини, Франції, Бельгії, Іспанії, Фінляндії, Угорщини та Румунії, з якими факультет має довгострокові договори про співпрацю. Навчальні план
и
підготовки фахівців на факультеті передбачають навчання по трьох ступеням: бакалаврська підготовка
упродовж 4 років; підготовка спеціал
і-
ста
упродовж 5,5 років; підготовка магістра
упродовж 6 років. По спеціальності "
Інтелектуальна власність
"
випускник
и за один цикл навчання отримують два рі
з-
них диплома з економічною і правовою спрямованістю: диплом бакалавра з напряму "
Маркетинг
"
та диплом спеціаліста або магістра з спеціальності "
Інтелектуальна власність
"
. По цій спеціальність, а також по спеціфальнос
ті "
Управління інноваці
й-
ною діяльністю
"
є можл
и
вість отримати диплом спеціаліста або магістра на протязі 1,5 року при наявності диплому бакалавра з любої спеціальності. Факультет здійснює підготовку фахівців по наступним напрямам, спеціал
ь-
ностям і спеціа
лізаціям. НАПРЯМИ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ з 1 курсу (наявність ате
с
тата школи)
Напрям підготовки 6.030509 "
Облік і аудит
"
Спеціальність "
Облік і аудит
"
Підготовку фахівців з даної спеціальності веде кафедра економічного аналізу і обл
і-
ку, яка ро
зташована у висотному корпусі У1, ауд.901. Завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор, академік Нью
-
Йоркської ак
а
демії ТИМОФЄЄВ Володимир Миколайович, тел. (057) 707
-
60
-
74. Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магіс
тр
Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра: бакалавр з обліку і аудиту;
на рівні спеціаліста: спеціаліст з обліку і аудиту;
на рівні магістра: магістр з обліку і аудиту.
Спеціалізації: "
Оподаткування", "
Контроль і ревізія", "Економічна безп
ека".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: бухгалтерський облік, аудит, економічна статистика, фінансовий облік, економічний аналіз, контроль і ревізія, оподаткува
н-
ня, економічна безпека підприємств, антикризове управління, фінансовий менед
ж-
мент, банкі
в
ська діяльність.
Можливість працевлаштування: державні, акціонерні, приватні підприємства і фі
р-
ми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури
–
в якості економі
с-
тів, аналітиків, керівників бізнесу. Випускники цієї спеціальності мають навич
ки й уміннями в області економічного аналізу, бухгалтерського і фінансового обліку, оподатковування, аудиту, контролю і ревізії не тільки в сфері промислового виро
б-
ництва, але і в області комерційних послуг, у сфері малого підприємництва. Важл
и-
вість і необ
хідність таких знань диктується широким розвитком в Україні сфери м
а-
лого бізнесу, підйомом і розвитком виробництва, відродженням наукового і виро
б-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
49
ничого потенціалу. Диплом по даній спеціальності відкриває перед його власником широкі можливості працевлаштув
ання.
Напрям підготовки 6.030601
"
Менеджмент
"
Спеціальність "
Менеджмент
організацій
"
Підготовку фахівців з даної спеціальності веде кафедра організації виробництва та управління персоналом, яка розташована у висотному корпусі У1, ауд.1001. Тел. (057) 70
7
-
62
-
53, (057) 707
-
65
-
07.
Завідувач кафедри
:
доктор економічних наук, професор
, академік академії економічних наук
ПЕРЕРВА Петро Григорович.
Тел.: (057) 707
-
68
-
56
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам нада
ється кваліфікація: на рівні бакалавра: бакалавр з менеджменту;
на рівні спеціаліста: менеджер
-
економіст;
на рівні магістра: менеджер
-
економіст.
Спеціалізації: "М
енеджмент персоналу", "М
енеджмент і маркет
и
нг
європейського спі
в
товариства".
Основні спеціаль
ні навчальні дисципліни: менеджмент організацій, кадровий мен
е-
джмент, технологія роботи з персоналом, конфліктологія, психологія управління, європейське право та оподаткування, облік в європейських країнах, менеджмент з
о-
внішньоекономічної діяльності, еконо
міка європейського співтовариства, іннов
а-
ційний менед
ж
мент,
фінансовий менеджмент. Можливість працевлаштування: державні, акціонерні, приватні підприємства і фі
р-
ми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури
–
в якості менедж
е-
рів, економі
стів, організаторів виробництва, керівників бізнесу. Фахівці цієї спеціал
ь-
ності користуються найбільшим попитом в Україні. Мають широкі знання й умі
н-
нями в області організації і управління виробничими процесами. Поряд з менедже
р-
ськими здібностями здобуваю
ть навички економіста широкого профілю, що уміє виконувати бухгалтерські, аудиторські, фінансові, банківські операції, вести план
о-
во
-
економічну роботу на підприємствах, фірмах і в організаціях різних форм вла
с-
ності. Це єдина спеціальність, яка своїм випуск
никам одночасно надає дві кваліф
і-
кації: кваліфікацію економіста і кваліф
і
кацію менеджера. Напрям підготовки 6.030601 "
Менеджмент
"
Спеціальність "
Менеджмент інноваційної діяльності
"
Підготовку фахівців з даної спеціальності веде кафедра організації виробн
ицтва та управління персоналом, яка розташована у висотному корпусі У1, ауд.1001. Тел. (057) 707
-
62
-
53, (057) 707
-
65
-
07.
Завідувач кафедри
:
доктор економічних наук, професор
, академік академії ек
о-
номічних наук
ПЕРЕРВА Петро Григорович.
Тел.: (057) 707
-
6
8
-
56
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, магістр.
Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра: бакалавр з менеджменту;
Довідник абітурієнта –
20
10
50
на рівні магістра: менеджер
-
економіст.
Спеціалізації: "М
енеджмент зовнішньоекономічної інноваційної діяль
ності", "Т
ра
н-
сфер технологій".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: інноваційний менеджмент,
фінансовий менеджмент, міжнародний менеджмент, трансфер технологій, креативний менед
ж-
мент, маркетинг інновацій, методологія наукових досліджень, економіка та орган
і-
зація НІОКР, управління інноваційними проектами, ризики інноваційної діяльності, міжнародне пр
а
во та співробітництво в інноваційній сфері. Можливість працевлаштування: державні, акціонерні, приватні підприємства і фі
р-
ми, комерційні структури, підпри
ємства ринкової інфраструктури
–
в якості менедж
е-
рів, економістів, організаторів виробництва, керівників бізнесу. Є великий попит на випускників цієї спеціальності в галузі технічного та технологічного переоснаще
н
ня промисловості України, випуску нових зра
зків продукції, яка по своїм показникам п
е-
ревищую показники кращих взірців продукції на світовому ринку. Основна увага при
підготовці фахівців приділяється економічній оцінці інноваційних та інвестиційних пр
о-
ектів, ціноутворенню на інноваційну продукцію, м
іжнародному трансферу тех
нол
о
гій.
Специфічні категорії
Спеціальність "
І
нтелектуальна власність
"
(два дипломи –
економічна і юр
и-
дична освіта одночасно)
Підготовку фахівців з даної спеціальності веде кафедра організації виробництва та управління персоналом, яка розташована у висотному корпусі У1, ауд.1001. Тел. (057) 707
-
62
-
53, (057) 707
-
65
-
07.
Завідувач кафедри
:
доктор економічних наук, професор
, академік академії ек
о-
номічних наук
ПЕРЕРВА Петро Григорович.
Тел.: (057) 707
-
68
-
56
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рі
вні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр
Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра: бакалавр з маркетингу;
на рівні спеціаліста: фахівець з інтелектуальної власності;
на рівні магістра: системний аналітик з інтелектуальної власності.
Сп
еціалізації: "М
аркетинг, менеджмент, правова охорона і правовий захист інтеле
к-
туальної власності", "Ю
ридична експертиза", "К
омп'ютерні технології в економіці та мен
е
джменті".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: економіка
інтелектуальної власності, цін
о-
утворення на об‘єкти інтелектуальної власності, авторське та суміжні права, пате
н-
тне право, адміністративне право, міжнародне право та комерційний арбітраж
, кр
и-
мінальне право, використання та передача прав на інтелектуальну власність, інноваці
й-
ний менед
жмент, патентна експертиза та оформлення пр
ав на інтелектуальну власність.
Можливість працевлаштування: державні, акціонерні, приватні підприємства і фі
р-
ми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури
–
в якості менедж
е-
рів, економістів, орга
нізаторів виробництва, керівників бізнесу. Студенти одержують ун
і
кальні знання й уміння в області менеджменту, маркетингу, правової охорони і правового захисту патентних і авторських прав. Вільно володіють іноземною м
о-
вою. Вивчивши великий блок юридичних д
исциплін, випускники мають реальну Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
51
можливість працевлаштування як на економічні, так і на юридичні посади на під
п-
риємс
т
вах і фірмах, в силових структурах МВД та СБУ, в податкових інспекціях, а також у структурних підрозділах Патентного відомства України. Напрям підготовки 6.030507 "
Маркетинг
"
Спеціальність "
Маркетинг
"
Підготовку фахівців з даної спеціальності веде кафедра економіки та маркетингу, яка розташована у висотному корпусі У1, ауд.902. Завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор, акаде
мік академії інжене
р-
них наук України ЯКОВЛЄВ Анатолій Іванович, тел. (057) 707
-
61
-
22. Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр
Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра: бакалавр з маркетингу;
на рівні спеціал
іста: спеціаліст з маркетингу;
на рівні магістра: магістр з маркетингу.
Спеціалізації:
"
Промисловий маркетинг", "Р
екламний бізнес (
паблік
рілейшнз
)", "Ф
іна
н
совий маркетинг (банківський маркетинг)".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: промисловий марк
етинг, рекламний бі
з-
нес, міжнародний маркетинг, рекламний менеджмент, паблік рилейшнз, рекламний бізнес, товарна інноваційна політика, брендінг, поведінка споживачів, управління збутом, ст
и
мулювання та персональний продаж.
Можливість працевлаштування: держ
авні, акціонерні, приватні підприємства і фі
р-
ми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури
–
в якості маркет
о-
логів, економістів, аналітиків, керівників бізнесу. Випускники цієї спеціальності мають зна
н
ня, навички й уміння по комплексному д
ослідженню ринку, по маркетинговому супр
о
воді розробки нових товарів, ціноутворенню, збуту, рекламі, паблік рилейшнз. Володіють мистецтвом продажу промислових і споживчих товарів, здобувають унік
а-
льні навички практичної психології в роботі зі споживачами, прогнозують ринкову кон'юнктуру на внутрішньому і зовнішньому ринках. В умовах ринкової економіки маркетолог
–
це найбільш масова посада у всіх виробничих і комерційних структ
у
рах.
Напрям підготовки 6.030504 "
Економіка підприємства
"
Спеціальність "
Еконо
міка підприємства
"
Підготовку фахівців з даної спеціальності веде кафедра економіки та маркетингу, яка розташована у висотному к
о
рпусі У1, ауд.902. Завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор, академік академії інжене
р-
них наук України ЯКОВЛЄВ Ан
атолій Іванович, тел. (057) 707
-
61
-
22. Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр
Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра: бакалавр з економіки підприємства;
на рівні спеціаліста: спеціаліст з економіки підпри
ємства;
на рівні магістра: магістр з економіки підприємства.
Спеціалізації:
"
Інноваційна діяльність", "І
нвестиційна і фінансова діяльність".
Довідник абітурієнта –
20
10
52
Основні спеціальні навчальні дисципліни: економіка та організація діяльності під
п-
риємства, управління потенціалом підприємства, фінансовий менеджмент, інвест
и-
ційний менеджмент, стратегічне управління підприємством, економічна діагност
и-
ка, ризик прийняття управлінських рішень, менеджмент зовнішньоекономічної ді
я-
льності підприємства, планування та ціноутворення, менедж
мент персоналу.
Можливість працевлаштування: державні, акціонерні, приватні підприємства і фі
р-
ми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури
–
в якості економі
с-
тів, аналітиків, керівників бізнесу. Випускники цієї спеціальності мають фундаме
нт
а-
льну підготовку та практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах підприємств різних форм власності. Найбільш розповсюджена економ
і-
чна спеціальність на ринку праці нашої країни. Кожне технічне, технологічне, орг
а-
нізаційне чи упр
авлінське рішення на підприємстві нагально потребує надійного економічного обґрунтування та постійного економічного моніторингу за його впр
о-
вадженням та виконанням. Економісти підприємства є надійним щитом, що його захищає від любих технічних, ринкових чи
фінансових потрясінь. В критичних с
и-
туаціях фахівці зазначеної спеціальності викон
у
ють роль економічного адвоката для менеджерів самого високого рівня. НАПРЯМИ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
з 5 курсу (наявність диплому бакалавра з будь
-
якої спеціально
сті)
Специфічні категорії
Спеціальність "
Інтелектуальна власність
"
Підготовку фахівців з даної спеціальності веде кафедра організації виробництва та управління персоналом, яка розташована у висотному корпусі У1, ауд.1001. Тел. (057) 707
-
62
-
53, (057) 707
-
6
5
-
07.
Завідувач кафедри
:
доктор економічних наук, професор
, академік академії ек
о-
номічних наук
ПЕРЕРВА Петро Григорович.
Тел.: (057) 707
-
68
-
56
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
спеціаліст, магістр
Випускникам надається кваліфікація: на рівні спеціаліста: фахівець з інтелектуальної власності;
на рівні магістра: системний аналітик з інтелектуальної власності.
Спеціалізації:
"М
аркетинг, менеджмент, правова охорона і правовий захист інтеле
к-
туальної власності", "Ю
ридична експертиза", "К
омп'ютерні т
ехнології в економіці та мен
е
джменті".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: економіка
інтелектуальної власності, цін
о-
утворення на об‘єкти інтелектуальної власності, авторське та суміжні права, пате
н-
тне право, адміністративне право, міжнародне право т
а комерційний арбітраж, кр
и-
мінальне право, використання та передача прав на інтелектуальну власність, інноваці
й-
ний менеджмент, патентна експертиза та оформлення прав на інтелектуальну власність. Можливість працевлаштування: державні, акціонерні, приватні
підприємства і фі
р-
ми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури
–
в якості менедж
е-
рів, економістів, організаторів виробництва, керівників бізнесу. Студенти одержують ун
і
кальні знання й уміння в області менеджменту, маркетингу, правової ох
орони і правового захисту патентних і авторських прав. Вільно володіють іноземною м
о-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
53
вою. Вивчивши великий блок юридичних дисциплін, випускники мають реальну можливість працевлаштування як на економічні, так і на юридичні посади на під
п-
риємс
т
вах і фірмах, в
силових структурах МВД та СБУ, в податкових інспекціях, а також у структурних підрозділах Патентного відомства України. Специфічні категорії
Спеціальність "
Управління інноваційною діяльністю
"
Підготовку фахівців з даної спеціальності веде кафедра організ
ації виробництва та управління персоналом, яка розташована у висотному корпусі У1, ауд.1001. Тел. (057) 707
-
62
-
53, (057) 707
-
65
-
07.
Завідувач кафедри
:
доктор економічних наук, професор
, академік академії ек
о-
номічних наук
ПЕРЕРВА Петро Григорович.
Тел.: (
057) 707
-
68
-
56
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
магістр.
Випускникам надається кваліфікація: магістр з управління інноваційною діяльністю
Спеціалізації:
"М
аркетинг і менеджмент інновацій", "Е
кономіка і фінанси іннов
а
цій".
Основні спеціальні навч
альні дисципліни
: інноваційна економіка, інноваційний мен
е-
джмент,
фінансовий менеджмент, міжнародний менеджмент, трансфер технологій, креативний менеджмент, маркетинг інновацій, методологія наукових досліджень, економіка та організація НІОКР, управління і
нноваційними проектами, ризики інн
о-
ваційної діяльності, міжнародне право та співробітництво в інноваційній сфері. Можливість працевлаштування
: державні, акціонерні, приватні підприємства і фі
р-
ми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури
–
в якості мен
е-
джерів, економістів, організаторів виробництва, керівників бізнесу. Значний попит на фахівців з цієї спеціальності мають організації державного управління. Є велика по
т-
реба в випускн
и
ках цієї спеціальності на підприємствах, які здійснюють т
ехнічне та технологічне переоснащення промисловості України, виробляють нові зразки прод
у-
кції, яка по своїм показникам перевищую показники кращих взірців продукції на св
і-
товому ринку. Основна увага при підготовці фахівців приділяється економічній оці
н-
ці ін
новаційних та інвестиційних проектів, ціноутворенню на інноваційну пр
о
дукцію, міжнародному трансферу технологій, фінансовій, правовій та мовній підг
о
товці. ФАКУЛЬ Т Е Т Б І З НЕ С У І ФІ НАНСІ В
Факультет утворено в 2003 р. шляхом поділу економічного факультету д
ля підготовки фахівців в області м
е
неджменту, бізнесу та фінансів. Готує економістів
-
менеджерів з найбільш популярних і престижних в умовах ринкової економіки спеціальностей. Має у своєму розпорядженні сучасну інтелектуальну і технічну б
а-
зу, широкі зв'язки
з вітчизняними і закордонними учбовими закладами, підприє
м-
ствами і організаціями та всі можливості для підготовки фахівців високого класу. У складі факультету діє обчислювальний центр, що дозволяє на високому рівні здійснювати комп'ютерну підготовку студе
нтів. Є доступ до міжнародних банків інформації з мережі Інтернет
, більшість спеціальних курсів викладається за допом
о-
гою відповідних комп‘ютерних програмних пакетів.
На протязі всього періоду на
в-
чання посилено вивчається іноземна мова, що дозволяє кращим студе
н
там викор
и-
стовувати можливості міжнародних зв'язків факультету.
Факультет підтримує ш
и-
рокі міжнародні зв'язки з провідними навчальними закладами Європи та США. Для Довідник абітурієнта –
20
10
54
забезпечення підготовки сп
е
ціалістів з менеджменту використовується досвід бі
з-
нес
-
шкіл
іноземних університетів (Магдебургський Університет, Клагенфуртський Університет, Центральна Вища Ліонська Школа, Університет Штату Огайо, Антв
е-
рпенський університет RUCA). Провідні фахівці факультету керують роботою мі
ж-
народних центрів, що діють на базі НТУ "ХПІ" ("Україно
-
Французький Центр", "Американо
-
Український бізнес
-
центр", Центр "Перспектива"), в діяльності яких приймають участь багато студентів, аспірантів та виклад
а
чів.
Факультет знаходиться: корпус У1, 2
-
й поверх к. 202. Декан факультету –
профе
сор Гаврись Олександр М
и
колайович
. Контактний телефон (057)707
-
68
-
46, 707
-
60
-
67
На факультеті діє "
Елітарна школа факультету Бізнесу та фінансів
"
, особи які про
й-
дуть навчання, мають пільги при зарахуванні. Директор школи доц. Кириленко Л
а-
риса Гр
и
горівна 70
7
-
69
-
70, 707
-
68
-
46, 707
-
60
-
67
Напрям підготовки 6
.030508 "
Фінанси і
кредит
"
Спеціальність "
Фінанси
"
Підготовку проводить кафедра "
Фінансів, контролінгу та зовнішньоекономічної ді
я-
льності
"
. http://www.kpi.kharkiv.edu/business, телефон (057) 707
-
6
1
-
6
1, 707
-
6
6
-
68.
Кафедра знаходиться у учбовому
корпусі №
5
,
кімната 201
.
Завідуючий кафедрою
–
професор, доктор економічних наук
МІЩЕНКО Володимир Якимович
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр
. Випускникам надається кваліфіка
ція
:
на рівні бакалавра: бакалавр з фінансів;
на рівні спеціаліста: спеціаліст з фінансів
на рівні магістра: фінансист –
дослідник.
Спеціалізації:
Спеціалізація "
Банківська діяльність та фінансові послуги
"
Ринок фінансових послуг в Україні, який динамічно розвивається і охоплює банкі
в-
ський сектор, компанії з управління активами, страховий бізнес, інвестиційні ко
м-
панії, пенсійні фонди, лізингові компанії, формує попит на випускників вищих н
а-
вчальних закладів, котрі мають спеціальні знання у менеджменті фінан
сової сфери. Студенти, які навчаються за цією спеціалізацією, одержують ґрунтовні знання з управління фінансами, маркетингу фінансових послуг, менеджменту, вчаться пл
а-
нувати та реалізовувати проекти впровадження нових фінансових інструментів, і
н-
новаційних фінансових продуктів, залучення та розміщення капіталу, також вчаться управляти фінансовими ризиками, пр
а
цювати з клієнтами та управляти клієнтською базою в фінансовому секторі.
Спеціалізація "
Міжнародні корпоративні фінанси
"
За умов зростаючої глобалізац
ії бізнесу знання й навички в сфері управління корп
о-
ративним фінансами стають все більш важливими. Студенти, які обрали цю спеціал
і-
зацію, поглиблено вивчають основи та особливості фінансової діяльності міжнаро
д-
них корпорацій, можливості залучення та розміщ
ення капіталу на міжнародних ф
і-
нансових ринках, управління портфелем цінних паперів, специфіку реалізації міжн
а-
родних інвестиційних проектів. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
55
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
фінанси підприємств, і
нвестиційний мен
е-
джмент, економіка підприємства, бухгалтерський облік, ринок цінних паперів, гр
о-
ші та кредит, аудит, контролінг, маркетинг, менеджмент, страхування.
Можливості працевлаштування.
Випускники цієї спеціальності здатні застосовувати різноманіт
ні прийоми та методи управління фінансовою діяльністю підприємства для максимізації його прибутков
о-
сті і вартості та зміцнення потенціалу зростання. Кафедра пишається своїми випу
с-
книками, котрі завдяки набутим знанням та навичкам: успішно розвивають свою к
ар‘єру в комерційних банках, інвестиційних фондах, промислових та торгівельних компаніях, зарубіжних корпораціях; володіють власним бізнесом; швидко адапт
у-
ються до умов ринку й можуть претендувати на престижне місце роботи; здатні приймати нетривіальні, еф
ективні фінансові рішення; забезпечують високу конк
у-
рентоспроможність та процвітання своїх компаній.
Напрям підготовки 6
.030508 "
Фінанси і
кредит
"
Спеціальність "
Оподаткування
"
Підготовку проводить кафедра "
Менеджменту та оподаткування
"
. Тел
.
(057)
707
-
62
-
22,
707
-
62
-
39,
web
-
сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/min/. Кафедра знаходиться у у
ч-
бовому
корпусі №
5
,
кімната 401
.
Завідуючий кафедрою
–
професор, кандидат економічних наук СОКОЛЕНКО
Вол
о-
димир Анатолійович
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакал
авр, спеціаліст, магістр
. Випускникам надається кваліфікація
:
На рівні бакалавра: бакалавр з оподаткування
На рівні спеціаліста: спеціаліст з оподаткування
На рівні магістра: фінансист –
дослідник
Спеціалізації:
Спеціалізація "
Державний податковий контр
оль і аудит
"
Випускники цієї спеціалізації глибоко вивчають систему державної податкової сл
у-
жби, організації контролю податків та аудиторської перевірки правильності нарах
у-
вання податків суб‘єктами господарювання. Особлива увага при цьому приділяється вивч
анню системи обліку податків. Ці навички можуть використовуватися і в разі працевлаштування випускників у підприємницьких та державних структурах.
Спеціалізація "
Оподаткування у банківській сфері та страхуванні
"
Крім загальних для цієї спеціальності знань і умінь випускники цієї спеціалізації в
и-
вчають систему організації стягування податків та зборів у банківській сфері та страхуванні. Для цього вони вивчають також специфіку організації бізнесу, бухга
л-
терського і податкового обліку та системи фінансів банкі
вських структур та страх
о-
вих компаній. Спеціалізація "
Оподаткування у сфері внутрішньої та зовнішньої торгівлі
"
Програма підготовки фахівців цієї спеціалізації розроблена з урахуванням специф
і-
чних особливостей внутрішньої та зовнішньої торгівлі, порядку о
бкладання пода
т-
ками торгівельних операцій. Особлива увага приділяється вивченню податкових особливостей здійснення експортно
-
імпортних операцій та діяльності суб‘єктів ЗЕД в Україні.
Довідник абітурієнта –
20
10
56
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
оподаткування суб‘єктів підприєм
ницької ді
я
льності, податкова система, аудит, економіка підприємства, фінанси підприємств, гроші та кредит, бухгалтерський облік, менеджмент, маркетинг, страхування.
Можливості працевлаштування.
Фахівці цієї спеціальності користуються попитом у податковій службі, підприємствах на посадах менеджера з податкового планува
н-
ня або фінансів, мають глибокі знання і уміння в області фінансів, оподаткування, господарс
ь
кого та податкового права. Напрям підготовки 6
.030601 "
Менеджмент
"
Спеціальність "
Менеджмент орган
ізацій
"
Підготовку проводить кафедра "Менеджменту та оподаткування". Тел
.
(057)
707
-
62
-
22, 707
-
62
-
39, web
-
сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/min/. Кафедра знаходиться у у
ч-
бовому корпусі №
5
,
кімната 401.
Завідуючий кафедрою
–
професор, кандидат економічних н
аук СОКОЛЕНКО
Вол
о-
димир Анатолійович
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр
. Випускникам надається кваліфікація
:
На рівні бакалавра: бакалавр з менеджменту
На рівні спеціаліста: спеціаліст з менеджменту
На рівні магіст
ра: менеджер
-
економіст
–
дослідник
Спеціалізації:
Спеціалізація "
Менеджмент підприємницької діяльності
"
Крім загальних для спеціальності знань і умінь випускники цієї спеціалізації оде
р-
жують навички організації бізнесу, створення малих підприємств, ефекти
вного управління н
и
ми в умовах нестабільної економіки, одержують ґрунтовну правову підготовку в області організації і здійснення підприємницької діяльності.
Спеціалізація "
Фінансова безпека суб'єктів підприємницької діяльності
"
Випускники цієї спеціалізаці
ї глибоко вивчають проблеми фінансової діяльності п
і-
дприємств різних форм власності, шляхи реального руху грошових потоків, напря
м-
ки підвищення фінансової стійкості і безпеки роботи підприємств і фінансових установ в умовах ринкової економіки. Другим блоко
м дисциплін, які вивчають ст
у-
денти цієї спеціалізації, є інформаційно
-
комп'ютерні. Особлива увага при цьому приділяється системам захисту інформації, комп'ютерним системам і мережам, системам фінансових розрахунків. Студенти також одержують ґрунтовну юриди
чну підгото
в
ку.
Спеціалізація "
Менеджмент митної справи
"
Фахівці цієї спеціалізації мають можливість використати свої знання та навички в під
п
риємницьких структурах, які займаються експортно
-
імпортними операціями, в системі митної служби України, а також б
рокерських конторах, що займаються оф
о-
рмленням необхідних документів для пропуску товарів та предметів через митний ко
р-
дон. Вони одержують глибокі знання у управлінні зовнішньоекономічною діяльністю.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
стратегічний ме
неджмент, підприємницька діяльність, інноваційний менеджмент, стратегічний маркетинг, ризик прийняття упра
в-
лінських рішень, фінанси підприємств, бухгалтерський облік, інтелектуальна власність.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
57
Можливості працевлаштування.
Фахівці цієї спеціальності користу
ються найбіл
ь-
шим попитом в Україні, мають широкі знання і уміння в області організації і упра
в-
ління виробничими процесами. Поряд з менеджерськими здібностями здобувають навики ек
о
номіста широкого профілю для виконання бухгалтерських, аудиторських, фінансов
их, банківських операцій, управління планово
-
економічною роботою на п
і-
дприємствах рі
з
них форм власності.
Напрям підготовки 6
.030601 "
Менеджмент
"
Спеціальність "
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
"
Підготовку проводить кафедра "Фінансів, контролінгу
та зовнішньоекономічної ді
я-
льності". http://www.kpi.kharkiv.edu/business, телефон (057) 707
-
61
-
61, 707
-
66
-
68. Кафедра знаходиться у учбовому корпусі №
5
,
кімната 201.
Завідуючий кафедрою
–
професор, доктор економічних наук МІЩЕНКО Володимир Якимович
.
Осв
ітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр
. Випускникам надається кваліфікація
:
На рівні бакалавра: бакалавр з менеджменту
На рівні спеціаліста: спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
На рівні магістра: мене
джер
-
економіст
–
дослідник
Спеціалізації:
Спеціалізація "
Фінансовий менеджмент
"
Випускники цієї спеціалізації, крім загальних знань і умінь в області менеджменту ЗЕД, мають навички управління фінансами промислових підприємств, банків, стр
а-
хових компаній, тощо. Фундаментальні знання в області макроекономіки, держа
в-
них та корпоративних фінансів, банківської справи, грошового обігу дозволяють д
а-
ному фахівцю бути впевненим в собі за найскладніших умов і не боятися ніяких ф
і-
нанс
о
вих потрясінь.
Спеціалізація "
Мі
жнародна економіка
"
Випускники цієї спеціалізації додатково вивчають міжнародні фінанси, маркетинг та менеджмент, страхування та особливості укладання міжнародних контрактів. Фундам
е
нтальні професійні знання та високий рівень підготовки по інформатиці та і
ноземних мовах дозволяє випускникам завжди мати впевненість в працевлашт
у
ванні.
Спеціалізація "
Public Relations
"
(PR)(Зв'язки з громадськістю)
В сучасних умовах особливе значення мають питання, пов'язані з зовнішньополіт
и-
чними, зовнішньоекономічними та між
народно
-
правовими аспектами діяльності державних та підприємницьких структур, їх інформаційно
-
аналітичним забезпече
н-
ням, створенням відповідного іміджу. PR
-
менеджери можуть працювати у держа
в-
ному та муніципальному управлінні всіх рівнів, у банках, на підпр
иємствах, в орг
а-
нізаціях з перспективою з
а
йняття керівних посад, виходячи із набутого досвіду та професійних знань менеджера
-
організатора ЗЕД. Цикл дисциплін з підготовки фах
і-
вців з цієї спеціалізації включає: зв‘язки з громадськістю в міжнародних економі
ч-
них відносинах, в державних структурах, фінансових структурах, організація пров
е-
Довідник абітурієнта –
20
10
58
дення PR
-
кампаній, іміджелогія, теорія і практика реклами, теорія комунікації, с
у-
часні психотехнології, міжкультурні комунікації. Підготовку фахівців цієї спеціал
і-
зації провод
ить кафедра ФК ЗЕД спільно з кафе
д
рою "
Міжкультурної комунікації та іноземної мови
"
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
менеджмент зовнішньоекономічної діял
ь-
ності, міжнародний маркетинг, міжнародні кредитно
-
розрахункові валютні операції, міжнародний менеджмент, міжнародні фінанси, митна справа, спільне підприємн
и-
цтво, бухоблік і аудит зовнішньоекономічної діяльності, інтернет
-
технології в бізн
е-
сі, спецкурси по проблемах міжнародного бізнесу.
Можливості працевлаштування.
Випускники цієї спеціальності мають знання, н
а-
вички й уміння для організації зовнішньоекономічних зв'язків, залучення іноземних інвестицій, особливості діяльності на зарубіжних ринках, вільно володіють діловою іноземною мовою, знають другу іноземну мову, мають достатні знання для успі
ш-
ної роботи в зовнішньоторгівельних представництвах і організаціях, для керівниц
т-
ва підприємствами з іноземними інвестиціями. На цій спеціальності ведеться підг
о-
товка англійською мовою (окремий потік), що дозволяє студентам швидко оволод
і-
ти мовою, користув
атися найбільшими масивами інформації, приймати участь у міжн
а-
ро
дних програмах, навчатися за кордоном, знайти престижну та високооплачувану р
о
боту.
Напрям підготовки 6.030101 "
Соціологія
"
Спеціальність "
Соціологія економіки та індустріальна соціологія
"
Під
готовку проводить кафедра "Соціології та політології". Тел.: (057)707
-
68
-
36, web
-
сайт http://www.kpi.kharkiv.edu/ps, (057) 707
-
68
-
36. Кафедра знаходиться у н
а-
вчал
ь
ному корпусі У
-
1, 8
-
й поверх, кімната 807. Завідуючий кафедрою
–
професор, кандидат філософс
ьких наук ПОСТУПНИЙ
Ол
е-
ксандр Миколайович
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр
. Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: соціолог
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
загальна соціологія, соціологія управління і органі
зацій, соціологія економіки, соціологія праці, методологія і методи соціол
о-
гічних досліджень, історія соціології, сучасні соціологічні теорії, соціологія масових комунік
а
цій, громадська думка, соціологія політики, соціологія культури, соціологія сім'ї, еко
н
о
мічна теорія, загальна та соціальна психологія, інформатика.
Можливості працевлаштування.
Випускники
-
соціологи здатні застосовувати різн
о-
манітні методи та прийоми соціологічної науки в сферах економіки, політики, мен
е-
джменту, управління персоналом, марке
тингу, зв‘язків з громадськістю, реклами та масових комунікацій. Випускники зможуть працювати на підприємствах та в орган
і-
заціях різних форм власності, аналітичних центрах і консалтингових компаніях, центрах виборчих технологій та у вищих навчальних заклад
ах. Професійна діял
ь
ність випускника за спеціальністю "Соціологія" спрямована на соціологічне забе
з
печення впровадження інновацій, формування позитивного іміджу, створення або модерніз
а-
цію корпоративної культури, організацію ефективних систем комунікації, формува
н-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
59
ня систем стимулювання персоналу, розв‘язання організаційних конфліктів, підгото
в-
ку та проведення виборчих кампаній, вивчення ринку праці та інше. Випускники од
е-
ржать вміння збору, обробки та аналізу соціально
-
економічної, соціально
-
політичної й со
ціально
-
психологічної інформації, зможуть розвинути навички спілкування та з
а-
своїти сучасні засоби комунікації, отримають базову комп‘ютерну підготовку, що м
а-
ксимально сприятиме професійному кар‘єрному зростанню.
ФІ З ИКО
-
Т Е ХНІ ЧНИЙ ФА КУЛЬ Т Е Т
Декан
–
профес
ор КОСМАЧОВ
Сергій Михайлович.
Приймальна комісія:
учбовий корпус №2, к.308, тел. 707
-
60
-
85
На фізико
-
технічному факультеті проводиться підготовка інженерів –
дослі
д-
ників за сучасними напрямками прикл
а
дної фізики.
Кафедри факультету мають стійкі наукові та
педагогічні зв‘язки з університ
е-
тами та науково
-
дослідними центрами Росії, Німеччини, Франції, США та інших країн. Одержані знання та професійні навички дозволяють випускникам факультету (серед яких є академіки, лауреати Державних і інших престижних премі
й, керівники НДІ, завідувачі кафедрами) успішно працювати у найвидатніших наукових центрах, проектних інстит
у
тах, заводських лабораторіях в Україні, а також в країнах близького та далекого зарубі
ж
жя.
Факультет проводить підготовку за п‘ятьма
спеціальностям
и.
Напрям підготовки 6.050403 "Інженерне матеріалознавство"
Спеціальність "Фізичне матеріалознавство"
Підготовку проводить кафедра "Фізика металів та напівпровідників". Тел.:(0572)707
-
68
-
31, web
-
сайт:
http
:/
/
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
fmp
/
, е
-
mail
: pugachov
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафе
д
ра знаходиться у Фізичному корпусі.
Завідуючий кафедрою –
професор, доктор фізико
-
математичних наук ПУГАЧОВ Анат
о
лій Тарасович, телефон:
(0572)707
-
68
-
31.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр інженерного матеріалознавства
на рівні спеціаліста: інженер
-
фізик
на рівні магістра: інженер
-
фізик
–
дослідник
Основні навчальні дисципліни: вища математика, загальна фізика, загальна хімія, і
н-
форматика, фізична хімія, методи структурного аналізу матеріалів, фізичні власт
и-
вості та методи дослідження матеріалів, механічні властивості та конструкційна м
і-
цність матеріалів, недосконалості кристалічної решітки, електронна мікроскопія.
Можливості працевлаштування:
випускники спеціальності розподіляються у такі організації, як
ННЦ Харківський фізико
-
технічний інститут; ГНУ НТК "Інститут м
о-
нокристалів"; Фізико
-
технічний інститут низьких температур; Національний техні
ч-
ний університет "Харківський політехнічний інститут" на кафедри фізики металів та напівпровідників, загальної та експериментальної фізики, теоретичної та експериме
н-
тальної фізики; Запорізька АЕС та ін. Частина випускників працевлаштовуються у Довідник абітурієнта –
20
10
60
комерційні фірми. В цих установах випускники працюють на посадах молодших на
у-
кових співробітників, інженерів, технологів, або поступають до аспіра
н
тури.
Напрям підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування"
Спеціал
ьність
"Кріогенна техніка і технологія"
Підготовку проводить кафедра "Технічної кріофізики" тел (057)
-
707
-
63
-
30
, Web
сайт
http
:/
dl
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
stkf
, e
-
mail
boe
@
kpi
.
kharkov
.
ua
Кафедра знаходиться у навчальному к
орпусі У2, к. 615.
Завідуючий кафедрою
–
к
.
т
.н., доц.
ЛУБ‘ЯНИЙ
Леонід Захарович
, т.
(057)
-
707
-
63
-
30.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр енергомашинобуду
вання;
на рівні спеціаліста: інженер
-
фізик;
на рівні магістра: інженер
-
фізик –
дослідник.
Спеціалізаці
ї
:
"Кріогенна техніка і технологія",
"Холодильні машини і установки".
Основні спеціальні дисципліни:
гідрогазодинаміка, технічна термодинаміка, тепл
о-
масоо
бмін, математичне моделювання в розрахунках на ЕОМ, теоретичні основи кріофізики, теплотехнічні вимірювання та прилади, компресорні та розширювальні машини, пристрої та автоматизація холодильних та кріогенних систем.
Можливості працевлаштування:
ТОВ "Ютам -
Харків", ТОВ "Європейське торгове о
б-
ладнання", ДП "Електроніка", АТ "РОСС", АТЗТ НВП "Холод", ТОВ "Ексергія", ФТІНТ НАНУ. Основні посади
: інженер –
конструктор, менеджер, майстер, зав. виро
б
ництвом.
Напрям підготовки 6.050701
"Електротехніка та електроте
хнології"
Спеціальності: "
Техніка і електрофізика високих напруг"
, "Нетрадиційні джерела енергії"
Підготовку проводить кафедра "Інженерна електрофізика" тел (057)
7076245, 7076052
, Web
сайт
http
:/
dl
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
ief
, e
-
mail
valm
@
kpi
.
kharkov
.
ua
Кафедра знаходиться у математичному корпусі, 2
-
й під‘їзд, 3
-
й поверх Завідувач кафедри
–
професор, доктор технічних наук, РУДАКОВ Валерій Василь
о
вич, т
ел
ефон
707
-
60
-
52.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалав
р, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр електротехніки
на рівні спеціаліста: інженер
-
електрофізик, інженер
-
енергетик.
на рівні магістра: інженер
-
електрофізик –
дослідник, інженер
-
енергетик –
дослі
д
ник Основ
ні навчальні дисципліни
: Нормативні частина навчального плану бакалаврів цього напряму однакова для обох спеціальностей. Вибірков
а частина має такі дисципліни: математична фізика, фізика конденсованого стану, електрофізичні технологічні установки, високов
ольтні вим
і-
рювання, основи проектування високовольтних установок, надійність та діагностика електрообладнання, тепломасообмін, енергетичне обладнання установок нетрад
и-
ційної енергетики, вітрова енергетика, геліоенергетичні си
с
теми
.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
61
Можливість працевлаштува
ння:
Науково
-
дослідно
-
проектно
-
конструкторський і
н-
ститут ―Молнія‖, Національний науковий центр ―Харківський фізико
-
технічний і
н-
ститут‖, ―Інститут магнетизму НАН України, Інститут електродинаміки, Укрене
р-
гомережпр
о
ект‖.
Основні посади:
випускники кафедри пр
ацюють на керівних посадах таких підпр
и
ємств: Кравченко В.І. , д.т.н., проф., директор НДПКІ "
Молнія
"
, м. Харків; Вовче
н
ко О.І., д.т.н., проф., директор Інституту імпульсних технологій НАН України, м. Микол
а
їв.
Напрям підготовки 6.050801
"Мікро
-
та наное
лектроніка"
Спеціальність "
Мікроелектроніка і напівпроводникові прилади
"
Підготовку проводить кафедра "Фізичне матеріалознавство для електроніки та гел
і-
оен
е
ргетики". Тел.: (057) 731
-
33
-
86; (057)731
-
56
-
91; web
-
сайт: w
ww
.
solar
.
org
.
ua
; e
-
mail:
fmeg@kpi.kharkov.ua
; Кафедра знаходиться у навчальному корпусі № 3 (У3);
Завідуючий кафедрою
–
доцент
, доктор техн.
наук ХРИПУНОВ Геннадій Семен
о
вич
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випус
кників
: бакалавр.
Спеціалізація: "Фізика та технологія мікро
-
та наноелектроніки".
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр мікро
-
та нано
е
лектроніки.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
Основи програмування та інформаційних те
хнологій; основи електротехніки та промелектроніки
;
матеріали мікро
-
та нано
е-
лектроніки; технологічні основи мікро
-
та наноелектроніки; квантова та твердотіл
ь-
на електроніка; фізика напівпровідників та діелектриків; комп‘ютерне моделювання фізичних та техно
логічних процесів мікро
-
та наноелектроніки; фізичні методи до
с-
лідження матеріа
лів; фізичні основи оптоелектроніки; електроніка дефектів в напівпр
о-
відникових матері
а
лах.
Можливості працевлаштування:
ДП "Науково
-
дослідний технологічний інститут приладобудув
ання"; Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України; Харківський авіаційний завод; ВАТ "Полтавський алмазний завод"; ВАТ "Турбоатом"; ВАТ "Харківський підшипниковий завод"; Фізико
-
технічний інститут низьких температур НАН Укра
ї
ни; ДП "З
авод ім. Малишева"
Е ЛЕ КТ Р ОМАШИНОБ УДІ В НИЙ ФА КУЛЬ Т Е Т
Декан
–
доцент ВОІНОВ Володимир Володимирович.
Приймальна комісія:
електротехнічний корпус, к.206, тел. 70
-
76
-
207.
На факультеті проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів з семи
спеціа
льностей.
Напрям підготовки 6.050702 "Електромеханіка"
Спеціальність: "Електричні машини та апарати"
(кафедра "
Електричні маш
и
ни
")
Підготовку проводить кафедра "Електричні машини". Тел. 707
-
65
-
77; web
-
сайт ht
tp
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
kem
.
Кафедра знаходиться в електротехнічному корпусі, к. 113.
Довідник абітурієнта –
20
10
62
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор МІЛИХ Володимир Іван
о
вич.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам н
адається кваліфікація
на рівні бакалавра: бакалавр електромеханіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
електромеханік;
на рівні магістра: магістр електромеханіки.
Спеціалізації:
"Технологія виробництва електричних машин"; "Розрахунок та кон
с-
тру
ю
вання електричн
их машин".
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"Електричні машини"; "Електричні маш
и-
ни автоматики та побутової техніки"; "Конструювання електричних машин"; "Еле
к-
трома
г
нітний розрахунок електричних машин"; "Виробництво електричних машин"; "Технологія о
бмотково
-
ізоляційного виробництва"; "Випробування та діагностика електричних машин"; "Експлуатація та ремонт електричних машин"; "Розрахунк
о-
во
-
конструкторське проектування електричних машин в системі автоматизованого проектування"; "Технологія проектування
електричних машин в системі автомат
и-
зованого проектува
н
ня".
Можливості працевлаштування:
Підприємства: ДП "Електроважмаш", ДП "ХЕМЗ", ВАТ "Укрелектромаш", ВАТ "Електромашина", ВАТ "Потенціал", "Укрелектрор
е-
монт", "Завод ім. В.О. Малишева", "Харківенергоре
монт", "Харківське агрегатне конструкторське бюро" та інші підприємства в м. Харкові, Харківській області та в інших містах України. Посади
: інженер
-
розраховувач, інженер
-
конструктор, інж
е-
нер
-
випробувач, інженер
-
технолог, інженер
-
дослідник електричних маши
н, начал
ь-
ник відділу або цеху, головний інженер, головний конструктор, головний технолог, головний енергетик, директор підприємства. Випускники, які обрали науковий або викладацький шлях життя, працюють як в науково
-
дослідних інститутах, так і у в
и-
щих навч
альних закладах на посадах наукових працівників, доцентів, професорів, з
а
відувачів кафедр тощо.
Напрям підготовки 6.050702 "Електромеханіка"
Спеціальність: "Електричні машини і ап
а
рати" (кафедра "Електричні апарати")
Підготовку проводить кафедра "Електричн
і апарати".
Тел.: (057) 707
-
68
-
64; web
-
сайт http
:
\
\
users
.
k
рі.
kharkov
.
ua
\
еа
; е
-
mail
lupikov
@
kpi
.
kharkov
.
u
а
.
Кафедра знаходиться в електротехнічному корпусі, к. 216.
Завідуючий кафедрою
–
доктор техн
.
наук, проф
есор ЛУПІКОВ Валерій Сергій
о
вич.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з електромеханіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
електромеханік;
на рівні магістра: інженер
-
електромеханік –
дослідник.
Спеціалізац
ія
:
"Електричні апарати"
.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
63
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"Вища математика"; "Фізика"; "Теоретична механіка"; "Теоретичні основи електротехніки"; "Нарисна геометрія та інженерна графіка"; "Електричні апарати"; "Електричні машини"; "Електроніка та мікросхем
о-
техніка"; "Інформаційні технол
о
гії".
Можливості працевлаштування:
Випускники останніх років працюють в АТ "ЕНАС", ЗАТ "Струм", ХДПЗ ім. Т.Г. Шевченко; НТЦ "Магнетизм технічних об'єктів" НАН України; НТЦ "Харківрелекомплект"; ВАТ "Електромашина"; ВАТ "ХТЗ"; Обл
е-
нерго; ОКБ комплектних пристроїв "ЕЛКОР"; СПКТБ НВО "Електроапарат"; Харене
р-
го; Харківський завод агрегатних верстатів; Харківський метрополітен. Характер р
о-
боти
: проектування; конструювання; ви
робництво; експлуатація, організація і управління; інженерно
-
економічна, екологічна і комерційна діяльність; науково
-
дослідна р
о
бота; викладацька діяльність.
Напрям підготовки 6.050702 "Електромеханіка"
Спеціальність: "Електропобутова техніка" (кафедра "Ел
ектричні апарати")
Підготовку проводить кафедра "Електричні апарати".
Тел.: (057) 707
-
68
-
64; web
-
сайт http
:
\
\
users
.
k
рі.
kharkov
.
ua
\
еа
; е
-
mail
lupikov
@
kpi
.
kharkov
.
u
а
.
Кафедра знаходиться в електротехнічному кор
пусі, к. 216.
Завідуючий кафедрою
–
доктор техн
.
наук, професор ЛУПІКОВ Валерій Сергій
о
вич.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з електромеханіки;
на рів
ні спеціаліста: інженер
-
електромеханік;
на рівні магістра: інженер
-
електромеханік –
дослідник.
Спеціалізації:
"Електропобутова техніка".
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"Вища математика"; "Фізика"; "Теоретична механіка"; "Теоретичні основи електро
техніки"; "Нарисна геометрія та інженерна графіка"; "Електричні апарати"; "Електропобутова техніка"; "Електричні машини"; "Електроніка та мікросхемотехніка"; "Інформаційні технол
о
гії".
Можливості працевлаштування:
Випускники останніх років працюють в АТ "Е
НАС", ЗАТ "Струм", ХДПЗ ім. Т.Г. Шевченко; НТЦ "Магнетизм технічних об'єктів" НАН України; НТЦ "Харківрелекомплект"; ВАТ "Електромашина"; ВАТ "ХТЗ"; Обл
е-
нерго; ОКБ комплектних пристроїв "ЕЛКОР"; СПКТБ НВО "Електроапарат"; Харене
р-
го; Харківський завод агрег
атних верстатів; Харківський метропол
і
тен.
Характер роботи
: проектування; конструювання; виробництво; експлуатація, орг
а-
нізація і управління; інженерно
-
економічна, екологічна і комерційна діяльність; н
а-
уково
-
дослідна р
о
бота; викладацька діяльність.
Напрям підготовки 6.050702 "Електромеханіка"
Спеціальність: "Електропобутова техніка" (кафедра "Автоматизовані електром
е-
хан
і
чні системи")
Підготовку проводить кафедра "
Автоматизовані електромеханічні системи".
Довідник абітурієнта –
20
10
64
Тел..: 707
-
64
-
45, 707
-
62
-
26
; web
-
сайт http
:
//
users
.
kp
i
.
kharkov
.
ua
/
aems
/.
Кафедра знаходиться в електротехнічному корпусі, к. 125.
Завідуючий кафедрою
–
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор КЛЕПІКОВ Волод
и
мир Борисович, 707
-
62
-
26.
Навчально
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр електромеханіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
електромеханік;
на рівні магістра: магістр електромеханіки.
Спеціалізації:
"Електропобутова техніка".
Основні сп
еціальні навчальні дисципліни: "Обчислювальна
техніка та програмува
н-
ня
"
;
"Електроніка
та мікросхемотехніка
"
;
"Теорія
електропривода
"
;
"Математичні
основи теорії автоматизованого керування
"
;
"Моделювання
електромеханічних си
с-
тем
"
;
"Системи
керування електро
приводами
"
;
"Іноземна
мова (технічний пере
к-
лад)
"
;
"Мікропроцесорні
засоби автоматизації технологічних процесів з ЕП
"
;
"Ко
м-
п'ютерна
графіка в електромеханіці
"
; "Біомедичні перетворювачі".
Можливості працевлаштування: ВАТ "Важпромелектропроект", АТЗТ "Важпро
м
а-
втоматика", Міжнародній консорціум "Енергозбереження", АТ "Констар", ВАТ НВП "Компел", ЗАТ "Струм", ЗАТ "Елакс", Харківський завод електрощитів, ДП завод "Електроважмаш", НДІ "ХЕМЗ", ТОВ ТБ "Електричні машини".
Напрям підготовки 6.051003 "Приладобудуванн
я"
Спеціальність: "Прилади та системи неруйнівного контролю"
Підготовку проводить кафедра "Прилади і методи неруйнівного контролю".
Тел.: (057) 707
-
63
-
80; web
-
сайт www.kpi.kharkov.ua
; е
-
mail
sebko@kpi.kharkov.ua.
Кафедра знаходиться в електротехнічному корпусі, к. 213.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор СУЧКОВ Григорій М
и
хайлович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рів
ні бакалавра: бакалавр за напрямком "Приладобудування";
на рівні спеціаліста: інженер
-
електрик;
на рівні магістра: магістр приладобудування.
Спеціалізац
ія
:
"Прилади та системи неруйнівного контролю".
Основні спеціальні навчальні дисципліни
:
"Фізичні основи
неруйнівного контролю", "Електромагнітні види неруйнівного контролю", "Прилади та методи акустичного контролю", "Електромагнітна сумісність", "Аналітичні прилади", "Багатопараметр
о-
ві методи вимірювань", "Датчики контролю фізичних величин", "Фізичні основи
мед. діагностики", "Обладнання та інструмент в приладобудуванні", "Перетворюючі пристрої та прилади неруйнівного контр
о
лю" Можливості працевлаштування
: ВАТ ТВП "Укренегрочормет", Харківський цент метрології стандартизації і сертифікації, ННЦ "Інститут ме
трології", ВАТ "Турбо
а-
том", ВАТ Харківський котельно
-
механічний завод, ЗАО "Учбовий комбінат", ВАТ Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
65
"Запорізька атомна станція", Харківський метрополітен, Укрзалізниця, ТОВ "ДИГАЗ", Харківські теплові мережі та інших підприємствах машинобудівної, м
е-
талургій
ної, нафтогазової, хімічної, судно
-
та авіабудівної галузях.
Напрям підготовки 6.051003 "Приладобудування"
Спеціальність: "Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи"
Підготовку проводить кафедра "Прилади і методи неруйнівного контролю".
Тел.: (05
7) 707
-
63
-
80; web
-
сайт www.kpi.kharkov.ua
; е
-
mail
sebko@kpi.kharkov.ua.
Кафедра знаходиться в електротехнічному корпусі, к. 213.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор СУЧКОВ Григорій М
и
хайлович.
Ос
вітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр за напрямком "Приладобудування";
на рівні спеціаліста: інженер
-
електрик;
на рівні магістра: магістр приладобудування
.
Спеціалізації:
"Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи".
Основні спеціальні навчальні дисципліни
:
"Фізичні основи неруйнівного контролю", "Електромагнітні види неруйнівного контролю", "Прилади та методи акустичного контролю", "Електромагнітн
а сумісність", "Аналітичні прилади", "Багатопараметр
о-
ві методи вимірювань", "Датчики контролю фізичних величин", "Фізичні основи мед. діагностики", "Обладнання та інструмент в приладобудуванні", "Перетворюючі пристрої та прилади неруйнівного контр
о
лю" Мож
ливості працевлаштування
: ВАТ ТВП "Укренегрочормет", Харківський цент метрології стандартизації і сертифікації, ННЦ "Інститут метрології", ВАТ "Турбо
а-
том", ВАТ Харківський котельно
-
механічний завод, ЗАО "Учбовий комбінат", ВАТ "Запорізька атомна станція", Харківський метрополітен, Укрзалізниця, ТОВ "ДИГАЗ", Харківські теплові мережі та інших підприємствах машинобудівної, м
е-
талургійної, нафтогазової, хімічної, судно
-
та авіабудівної галузях.
Напрям підготовки 6.050802 "Електронні пристрої та системи"
Спеціал
ьність:
"Електронні системи"
Підготовку проводить кафедра "Промислова і біомедична електроніка".
Тел.: (057)707
-
60
-
44; web
-
сайт http
://
users
.
k
рі.
kharkov
.
ua
/
msh
/
index
.
aspx
.
htm
;
е
-
mail
dif
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра зн
аходиться в електротехнічному корпусі, к. 301.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор СОКОЛ Євген Іванович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бак
алавр електроніки;
на рівні спеціаліста: інженер електронної техніки;
на рівні магістра: магістр електронної техніки.
Спеціалізації:
"П
еретворювальна техніка"; "Мікроелектронні
і мікропроцесорні к
е-
руючі та інформаційні пр
и
строї".
Довідник абітурієнта –
20
10
66
Основні спеціальні навчаль
ні дисципліни:
"
Персональні комп'ютери
"
; "
Аналогова схемотехніка
"
; "
Цифрова схемотехніка
"
; "
Силові напівпровідникові прилади
"
; "
М
і-
кропроцесорна техніка
"
; "
Комп'ютерне проектування електронних пристроїв
"
; "
Ц
и-
фрова обробка сигналів
"
; "
Електронні системи упра
вління і регулювання
"
; "
Спеці
а-
лізовані мікропроцесорні пр
и
строї
"
.
Можливості працевлаштування:
Кафедра встановила постійний зв'язок більш ніж з 50
-
ми найбільшими підприємствами регіону, такими як ПО завод ім. Малишева, ХГПЗ з
а-
вод ім. Т.Г. Шевченко, АО "
Хар
трон
"
, НИИ НПО "
ХЭМЗ
"
, АО НИИ ради
о
измерений, ДП РАДМИР, НПП "
Эос
"
, МНК "
Энергосбережение
"
, ПО "
Коммунар
"
, ПО завод "
Эле
к-
тротяжмаш
"
та іншими. Базова освіта, отримана на кафедрі, дозволяє успішно працюв
а-
ти випускникам у системі продаж, комп'ютерного супров
оду товару й обслуговування складної електронної техніки, у тому числі, апаратури мобільного зв'язку.
Напрям підготовки 6.050802 "Електронні пристрої та системи"
Спеціальність:
"Фізична і біомедична електроніка"
Підготовку проводить кафедра "Промислова і б
іомедична електроніка".
Тел.: (057)707
-
60
-
44; web
-
сайт http
://
users
.
k
рі.
kharkov
.
ua
/
msh
/
index
.
aspx
.
htm
;
е
-
mail
dif
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаходиться в електротехнічному корпусі, к. 301.
Завідуючий кафедрою
–
докт
ор технічних наук, професор СОКОЛ Євген Іванович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр електроніки;
на рівні спеціаліста: інженер фізичної і біомедичної е
ле
к
троніки;
на рівні магістра: магістр фізичної і біомедичної електрон
і
ки.
Спеціалізаці
я
:
"Фізична та біомедична електроніка".
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"
Аналогова схемотехніка
"
; "
Цифрова схем
о-
техніка
"
; "
Силові напівпровідникові прилади
"
; "
К
омп'ютерне проектування електронних пристроїв
"
; "
Мікропроцесорні пристрої обробки медичної інформації
"
; "
Джерела елек
т-
роживлення медичної апаратури
"
; "
Інформаційні пристрої електронної медичної апар
а-
тури
"
; "
Біометрія
"
; "
Фізіотерапевтичні апарати
"
; "
Промене
ва діагностика
"
.
Можливості працевлаштування:
Кафедра встановила постійний зв'язок більш ніж з 50
-
ми найбільшими підприємствами регіону, такими як ПО завод ім. Малишева, ХГПЗ завод ім. Т.Г. Шевченко, АО "
Хартрон
"
, НИИ НПО "
ХЭМЗ
"
, АО НИИ радиоизмерений, ДП РАДМИР, НПП "
Эос
"
, МНК "
Энергосбережение
"
, ПО "
Коммунар
"
, ПО завод "
Электр
о-
тяжмаш
"
та іншими. Базова освіта, отримана на кафедрі, дозволяє успішно працювати в
и-
пускникам у системі продаж, комп'ютерного супроводу товару й обслуговування складної електронної техніки, у тому числі, апаратури мобільного зв'язку.
Напрям підготовки 6.050702 "Електромеханіка"
Спеціальність: "Електромеханічні системи автоматизації і електропр
и
вод"
Підготовку проводить кафедра "
Автоматизовані електромеханічні системи".
Тел..: 707
-
64
-
45, 707
-
62
-
26
; web
-
сайт http
:
//
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
aems
/.
Кафедра знаходиться в електротехнічному корпусі, к. 125.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
67
Завідуючий кафедрою
–
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор КЛЕПІКОВ Волод
и
мир Борисович, 707
-
62
-
26.
Навч
ально
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр електромеханіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
електромеханік;
на рівні магістра: магістр електромеханіки.
Спеціалізаці
я
:
"Електромеханічні системи автоматизації і електропривод".
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Обчислювальна
техніка та програмува
н-
ня
"
;
"Електроніка
та мікросхемотехніка
"
;
"Теорія
електропривода
"
;
"Математичні
основи теорії автоматизованого керуванн
я
"
;
"Моделювання
електромеханічних си
с-
тем
"
;
"Системи
керування електроприводами
"
;
"Іноземна
мова (технічний пере
к-
лад)
"
;
"Мікропроцесорні
засоби автоматизації технологічних процесів з ЕП
"
;
"Ко
м-
п'ютерна
графіка в електромеханіці
"
; "Біомедичні перетворювачі".
Можливості працевлаштування:
ВАТ "Важпромелектропроект", АТЗТ "Важпромавтоматика", Міжнародній консо
р-
ціум "Енергозбереження", АТ "Кон
с
тар", ВАТ НВП "Компел", ЗАТ "Струм", ЗАТ "Елакс", Харківський завод електрощитів, ДП завод "Електроважмаш", НДІ "ХЕМЗ", Т
ОВ ТБ "Електричні машини".
Е ЛЕ КТ Р ОЕ НЕ Р Г Е Т ИЧНИЙ ФАКУЛЬ Т Е Т
Декан
–
професор ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович.
Приймальна комісія:
електротехнічний корпус, к.207, тел. 70
-
76
-
586.
Це один із найстарших факультетів університету зі славними традиціями, що готує фах
івців, починаючи з 1930 року. Навчання студентів на факультеті передбачає найтісніший зв'язок з енергети
ч-
ними підприємствами Харківського регіону і багатьма підприємствами України, ш
и-
роко використовуються в навчальному процесі сучасні засоби обчислювально
ї техн
і-
ки, наукові досягнення кафедр і світовий передовий досвід галузі. Це дозволяє випу
с-
кникам добре підготуватися до сучасних умов енергетичного виробництва, бути з
а-
требуваними на ринку праці, домагатися великих успіхів у професійній діяльності. Практич
но всі керівники енергетичної галузі регіону –
випускники факульт
е
ту.
Напрям підготовки з усіх спеціальностей –
6.050701 "
Електротехніка та електр
о
технології
"
Спеціальність "
Електричні станції
"
Підготовку проводить
кафедра електричних станцій
, базове при
міщення -
310 к. електрокорпусу, телефони: 707
-
65
-
65, 707
-
69
-
79. Завідувач кафедри
–
професор, кандидат технічних наук, декан електроенергетичн
о-
го факультету ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович.
Довідник абітурієнта –
20
10
68
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні (кваліфікації) випускників
: бакалавр (бакалавр з елек
т-
ротехніки та електротехнології), спеціаліст (інженер
-
електрик), магістр (інженер
-
електрик
-
дослідник).
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Електричні станції та підстанції; Електр
и-
чні системи, мережі та техніка високих напруг; Технолог
ії виробництва електроен
е-
ргії; Експлуатація і режими роботи енергообладнання електричних станцій; Основи ядерної енергетики та АЕС; Енергопостачання промислових підприємств та енерг
о-
збереження
; Системна автоматика; АСУТП електричних станцій;
Надійність та технічна діагностика енергообладнання; Сучасні проблеми обладнання електричних ста
н
цій.
Працевлаштування
: Випускники з успіхом можуть працювати на любому енергет
и-
чному і промисловому підприємстві і зараз працюють в таких відомих галузевих, проектних орган
ізаціях та на підприємствах: Харківська ТЕЦ
-
5, Харківобленерго, Північна енергосистема НЕК України, Зміівська ТЕС, проектних інститутах: "
Ха
р-
ківенергопроект
"
, "
Гідроенергопроект
"
, "
Укренергомереж
проект
"
, на багатьох еле
к-
тростанціях України, таких, як Запо
різька АЕС та ТЕС, Бурштинська та Луганська ТЕС, та багатьох відомих промислових пі
д
приємствах. Спеціальність "
Електричні системи і
мережі
"
Підготовку проводить
кафедра передачі електричної енергії
, базове прим
і
щення -
228 к. електрокорпусу, телефони: 7
07
-
62
-
46, 707
-
69
-
77. Завідувач кафедри
–
професор, доктор технічних наук, БОНДАРЕНКО
Волод
и
мир Омелянович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні (кваліфікації) випускників
: бакалавр (бакалавр з елек
т-
ротехніки та електротехнології), спеціаліст (інженер
-
електрик),
магістр (інженер
-
електрик
-
дослідник).
Спеціалізації
: Управління режимами електроенергетичних систем; технічна діагно
с-
тика енергосистем.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Електричні системи та мережі; Еле
к
тричні станції та підстанції; Техніка та еле
ктрофізика високих напруг; Проектува
н
ня ліній та підстанцій; Основи експлуатації об‘єктів ЕЕС; Енергозбереження; Ене
р
гетичні установки; Енергопостачання та якість електроенергії; Грозовий захист ел
е
ктричних мереж та підстанцій; Алгоритмізація та програмне
забезпечення в електроенергет
и-
ці; Теорія надійності в задачах ЕЕС; Комп‘ютерний аналіз режимів ЕЕС; Математ
и-
чні основи технічної діагностики; Сучасні тенденції ро
з
витку ЕЕС.
Працевлаштування
: Випускники працюють в відомих галузевих організац
і
ях та на підп
риємствах, обласних, міських та районних електричних мережах та си
с
темах: Харківобленерго, Сумиобленерго, Полтаваобленерго, Лугансько
б
ленерго, Північна та інші енергосистеми НЕК України, проектних інститутах:
"
Харківенергопроект
"
, "
Гі
д-
роенергопроект
"
, "
Укр
енергомережпроект
"
та на різних промислових підприємствах. Спеціальність "
Системи управління виробництвом та розподілом електроене
р
гії
"
Підготовку проводить
кафедра автоматизації енергосистем
, базове прим
і
щення -
223 к. електрокорпусу, телефони: 707
-
65
-
5
1, 707
-
60
-
71. Завідувач кафедри
–
професор, доктор технічних наук ГОРЄЛІК
Олександр Хаім
о
вич.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
69
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні (кваліфікації) випускників
: бакалавр (бакалавр з елек
т-
ротехніки та електротехнології), спеціаліст (інженер
-
електрик), магістр (інже
нер
-
електрик
-
дослідник).
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Елементи систем автоматики; Систе
м
на автоматика; Телемеханіка; Релейний захист; Монтаж, налагодження та експлу
а
тація пристроїв РЗА; Цифрові пристрої релейного захисту. Надійність та технічна
діагн
о-
стика; Автоматизовані системи диспетчерського керування; Інформаційні та керу
ю-
чі комплекси енергетики; Проектування та САПР систем РЗА; Сучасні проблеми релейного захисту та автом
а
тики.
Працевлаштування
: Випускники мають широкі можливості для працев
лаштува
н
ня, з успіхом можуть працювати на любому енергетичному і промисловому підприєм
с-
тві і зараз працюють в таких організаціях та на підприємствах: "
Хартрон
-
інкор
"
, служби РЗА Харківобленерго, Північної енергосистеми НЕК України, Харківська ТЕЦ
-
5, Зміів
ська та інші ТЕС, проектних інститутах: "
Харківенергопроект
"
, "
Гідр
о-
енергопроект
"
, "
Укренергомережпроект
"
, на багатьох електростанціях України, т
а-
ких, як Запорозька АЕС та ТЕС, Бурштинська та Луганська ТЕС, та багатьох від
о-
мих промислових підприємс
т
вах. Спеціальність "
Техніка та електрофізика високих напруг
"
Підготовку проводить
кафедра електроізоляційної, кабельної та конденсаторної т
е
хніки,
розташована в електрокорпусі, телефони: 707
-
66
-
63, 707
-
60
-
10. Завідувач кафедри
–
професор, доктор технічних наук
ГУРИН
Анатолій Григор
о
вич.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні (кваліфікації) випускників
: бакалавр (бакалавр з елек
т-
ротехніки та електротехнології), спеціаліст (інженер
-
електрик), магістр (інженер
-
електрик
-
дослідник).
Спеціалізації:
електроізоляційна техніка, кабельна техніка, оптоволоконна техніка.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Фізика діелектриків; Розрахунок та кон
с-
труювання ізоляції; Надійність та діагностика ізоляції; Кабельна техніка; Конденс
а-
торна техніка; Кабелі зв‘язку; Технологія ізоляції ел
ектричних машин; Електропо
с-
тачання; Фізичні основи оптоволоконної техніки; Технологія виробництва о
п
тичних кабелів; Технологія виробництва силових кабелів; Методи випробування електри
ч-
ної ізол
я
ції.
Працевлаштування
: З урахуванням того, що кафедра єдина на Україні, що готує ф
а-
хівців такого напрямку, випускники мають широкі можливості для працевлашт
у-
вання на усіх кабельних заводах України і зараз працюють на таких підприємствах: "
Південкабель
"
(м. Харків), "
Азовкабель
"
(м. Бердянськ), "
Чернігівкабель
"
, "
Донб
а-
скабель
"
, "
Одесакабель
"
, об‘єднання "
Укрелектроремонт
"
за та б
а
гатьох відомих промислових підприємствах. Спеціальність "
Енергетичний менеджмент
"
Підготовку проводить
кафедра електричних станцій
, базове приміщення -
310 к. електрокорпусу, телефони: 707
-
6
5
-
65, 707
-
69
-
79. Завідувач кафедри
–
професор, кандидат технічних наук, декан електроенергетичн
о-
го факультету ЛАЗУРЕНКО
Олександр Павлович.
Довідник абітурієнта –
20
10
70
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні (кваліфікації) випускників
: бакалавр (бакалавр з елек
т-
ротехніки та електротехнології)
, спеціаліст (фахівець з енергетичного менеджме
н-
ту), магістр (магістр з енергетичного мен
е
джменту).
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Теплотехнічні процеси та системи; Елек
т-
ропостачання промислових підприємств; Якість та сертифікація електроенергії;
О
б-
лік та керування електроспоживанням; Електрозбереження; Теплоенергозбереже
н-
ня; Маркетинг енергії; Енергетичний менеджмент та аудит; Вимірювання параме
т-
рів енергоносіїв; Оптимізаційні задачі в енергозбереженні та САПР; Сучасні пр
о-
блеми енергозбереження і
екологія; Електричні станції та підстанції; Електричні с
и-
стеми, мережі та техніка вис
о
ких напруг.
Працевлаштування
: Випускники з успіхом можуть працювати на любому енергет
и-
чному і промисловому підприємстві, вирішуючи актуальну проблему енергозбер
е-
ження і підвищення енергоефективності промислового виробництва і зараз прац
ю-
ють в таких відомих галузевих, проектних організаціях та на підприємствах: Харкі
в-
ська ТЕЦ
-
5, Харківська ТЕЦ
-
3, Харківські теплові мережі, Харківобленерго, Півні
ч-
на енергосистема НЕК Україн
и, на багатьох електростанціях України, таких, як Зм
і-
ївська ТЕС, Запорізька АЕС та ТЕС та багатьох відомих промислових підприємс
т
вах. ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
Декан
–
професор ГАПОН Анатолій Іванович
web
-
сайт
: http://www.apeshnik.org.ua
; e
-
mail: gapon@kpi.kharkov.ua
Приймальна комісія
: електротехнічний корпус, к. 210, тел. 707
-
62
-
66
Факультет "Автоматика та приладобудування" було засновано у 1961 році для вирішення актуальних науково
-
дослідниць
ких та технічних проблем розвитку пр
и-
ладобудування, систем автоматизації і управління та обчислювальної техніки. У 1968 році до складу факультету було включено кафедру "Радіоелектроніка". У 2004 році на базі АП факультету було створено новий факультет "Ком
п'ютерних та інф
о-
рмаційних технол
о
гій". У складі факультету працювало чотири галузевих і проблемних лабораторій по створенню нових зразків обчислювальної техніки, систем управління та приладів. Пр
а
цювали такі видатні вчені: Суєтін О.М., Ступель Ф.А., Воро
нов В.Г., Тереньєв С.М., Д
і
денко К.І., Бенін.
На факультеті підготовлено більше 10000 фахівців для промисловості.
Сьогодні навчальний процес здійснюють більш 60 викладачів, серед яких більш 80 % мають науковий ступінь доктора або кандидата технічних наук. Здійснюється підготовка у таких галузях: радіоелектронна, вимірювальна, р
а-
діофізична, медична апаратура, комп‗ютеризовані та інтелектуальні системи техні
ч-
ної та медичної діагностики, контролю та управління, програмування мікропроцес
о-
рних си
с
тем і систем з
вбудованими мікроконтролерами, метрологія, стандартизація та сертифікація продукції. Базовими дисциплінами факультету є загальна фізика та спеціальні розділи фізики, вища математика, теорія імовірності та математична ст
а-
тистика, теоретичні основи електрот
ехніки та електроніки, теорія інформації, теорія автоматичного управління, програмування мікропроцесорних пристроїв, алгоритм
і-
чні мови високого рівня.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
71
Студенти проходять практичну підготовку у філіях кафедр факультету, орг
а-
нізованих на сучасних підприємств
ах, в установах та науково
-
дослідних інститутах Харкова та України: ВАТ "Моноліт", ВАТ "Комунар", ВАТ "Хартрон", "Електро
а-
паратура", Ха
р
ківський державний центр стандартизації, Національний науковий центр "Метрологія", ХКБМ ім. Морозова, Інститут іоносфери
НАНУ, Харківська обласна клінічна лік
а
рня.
Переважна більшість випускників факультету знаходять працевлаштування на підприємствах радіо
е
лектронної та електротехнічної промисловості, науково
-
дослідних та проектних організаціях, конструкторсь
-
ких бюро, інфо
рмаційно
-
обчислювальних та медичних центрах, підприємства зв‗язку, служби метрологічн
о-
го забезпечення та контролю якості, сертифікаційних центрах, на посадах програм
і-
стів, розробників автоматизованих систем контролю та управління складними те
х-
нологічними п
роцесами та техні
ч
ними об‗єктами, інженерів
-
метрологів, інженерів з сертифікації промислової прод
у
кції.
Напрям
підготовки 6.050201 "
Системна інженерія
"
Спеціальність "Системи управління і автоматики"
Підготовку проводить кафедра "Автоматика та управління в
технічних системах". Тел
е
фон: (057) 70
-
76
-
101
,
707
-
68
-
42.
Кафедра знаходиться у навчальному корпусі "
Електр
о
корпус
"
, кімната 51.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України КАЧАНОВ Петро Олексій
о
вич.
Навчально
-
кваліфікаційний рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з системної інженерії;
на рівні спеціаліста: інженер
-
системотехнік;
на рівні магістра: інженер
-
системотехнік –
дослідник.
Осн
овні спеціальні навчальні дисципліни:
"
Теорія автоматичного управління
"
, "
Те
о-
рія інформації
"
, "
Програмні засоби систем управління
"
, "
Елементи і пристрої авт
о-
матики та систем управління
"
, "
Арифметично
-
логічні основи цифрових систем управління
"
, "
Теорія цифр
ових автоматів
"
, "
Аналогова та цифрова мікро
-
та нано
е-
лектроніка
"
, "
Конструювання та технологія виробництва систем автоматики
"
, "
Ц
и-
фрова обробка сигналів
"
, "
Надійність та діагностування систем управління
"
, "
Мі
к-
ропроцесорні засоби автоматики
"
, "
Автоматичні пристрої на основі надвеликих і
н-
тегр
а
льних схем
"
.
Можливості працевлаштування. Наші випускники працюють на таких під
п-
риємствах міста Харкова: ХД Приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка; НДІ раді
о-
технічних вимірювань; ХКБМ ім. О.О. Морозова; Харківський ін
ститут комплексної автоматики; НВО "
Метрологія
"
; НТК "
Монокристал
"
;
НВО систем автоматичного управління та других НДІ, КБ. На підприємствах, зв‘язаних з розробкою і виробництвом комп‘ютеризованих систем управління, і
н-
формаційно
-
керуючих систем, систем обро
бки та передачі інформації, електронних автоматичних пристроїів. Випускники нашої кафедри -
це спеціалісти
-
розробники ш
и
рокого профілю, які підготовлені до роботи за напрямками: Довідник абітурієнта –
20
10
72
-
пристрої автоматики и обчислювальної техніки на базі сучасних електронних, мі
к-
роелектронних и мікропроцесорних елементів та комплектів вітчизняного і зако
р-
донного виконання;
-
аналіз та синтез складних і автономних схем автоматичного уп
равління, у тому ч
и-
слі комп‘ютерних систем, збудованих на базі мікропроцесорів і мікро
-
ЕОМ.
На
прям
підготовки 6.050902 "
Радіоелектронні апарати
"
Спеціальність "Біотехнічні та медичні апарати і системи" Підготовку проводить кафедра "Автоматика та управління в технічних системах". Тел
е
фон: (057) 70
-
76
-
101
, 707
-
68
-
42. Кафедра знаходиться у навчальном
у корпусі "Електр
о
корпус", кімната 51.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України КАЧАНОВ Петро Олексій
о
вич.
Навчально
-
кваліфікаційний рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається квал
іфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з радіоелектронних апаратів;
на рівні спеціаліста: інженер
-
електронік;
на рівні магістра: інженер
-
електронік –
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"Основи мікроелектроніки", "Пр
о
грамні засоби біомедич
них систем", "Датчики та виконавчі елементи", "Основи констру
ю-
вання електронних апаратів", "Теорія сигналів та систем", "Цифрова обробка бiомедичних сигналів", "Комп'ютерна графіка", "Основи побудови та застосу
вання бiотехнiчних та медич
них електрон
них
апаратів", "Осн
о
ви анатомії та фізіології", "Мікропроцесорні засоби в біомедичних апаратах", "Медичні пристрої на основі в
е-
ликих інтегральних схем", "Прилади біомеди
ч
ної діагностики".
Можливості працевлаштування.
Наші випускники працюють на таких підприєм
с
т-
вах міста Харкова: ХД Приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка; НДІ радіотехні
ч-
них вимірювань; НВО "Метрологія"; НТК "Монокристал"; НВФ "Діагностичні си
с-
теми" та других НДІ, КБ. На підприємствах, зв‘язаних з розробкою і виробництвом електронної техніки, систем управління і медичних приладів. Випускники нашої кафедри –
це спеціалісти
-
розробники широкого профілю, які підгот
о
влені до роботи за напрямками: –
медична діагностична та терапевтична апаратура на базі сучасних електронних, мікроелектронних і мікро
процесорних елементів і комплектів вітчизняного і зако
р-
донного виконання;
–
системи медикокомп‘ютерної діагностики і аналізу на основі мікропроцесорів і мікро
-
ЕОМ.
Напрям підготовки: 6.051001 "Метрологія та інформаційно
-
вимірювальні технол
о
гії"
Спеціальн
ості:
"Метрологія та вимірювальна техніка"
"Інформаційно
-
вимірювальні системи"
Підготовку проводить кафедра "Інформаційно
-
вимірювальні технології і системи" (ІВТС). Телефон
707
-
60
-
15, web
-
сайт
http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
iit
, e
-
mail
lvv
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаходиться у електрокорпусі, 1 поверх, ліве кр
и
ло.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
73
Завідуючий
кафедрою
–
професор, доктор технічних наук КОНДРАШОВ Сергій Іван
о
вич, тел. 707
-
6
1
-
80, к. 106.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, м
а
гістр. Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з метрології та інформаційно
-
вимірювальних технол
о
гій;
на рівні спеціаліста: інженер
-
електрик
;
на рівні магістра: і
нженер –
дослідник
з метрології та інформаційно
-
вимірювальних технол
о
гій
.
Спеціальність "Метрологія та вимірювальна техніка" має спеціалізацію
"Метрологія, стандартизація та сертифік
а
ція" (МСС)
Основні навчальні дисципліни
: Теоретичні основи метрології та вимірювальної те
х-
ніки; Мікро
-
і наноелектроніка; Інформаційні технології та технічні вимірювання; Цифрові вимірювальні пристрої; Основи мікропроцесорної техніки; Інформ
а
ційно
-
вимірювальні комплекси; Вступ в теорію систем; Інформаційно
-
вимірювальні си
с-
теми;
Основи стандартизації та сертифікації; Менед
ж
мент систем якості.
Можливості працевлаштування:
Випускники кафедри –
це фахівці широкого проф
і-
лю, що можуть працювати за напрямками: контрольно
-
вимірювальні прилади та пр
и-
строї в
и
мірювання; метрологічне забезп
ечення виробництва, систем випробувань і систем забезпечення якості продукції, мікропроцесорні прилади. Випускники пр
а-
цюють на посадах: інженер контрольно
-
вимірювальних приладів і автоматики, інж
е-
нер по якості, і
н
женер
-
метролог, інженер стандартизатор, мен
еджер
-
адміністратор систем керування якості як на державних підприємствах, так і на підприємствах пр
и-
ватної і корпор
а
тивної власності.
Напрям підготовки: 6.040204 "Прикладна фізика"
Спеціальність "Радіофізика і електроніка"
Підготовку проводить кафедра "Ра
діоелектроніка". Телефон 707
-
62
-
52; web
-
сайт: http
://
www
.
kpi
.
kharkiv
.
edu
/
re
, e
-
mail
: re
196@
mail
.
ru
.
Кафедра знаходиться у радіоф
і-
зичному корп
у
сі, другий
поверх.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук професор ДОМНІН Ігор Феліксович; тел. (057)
-
70
-
76
-
2
15.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, м
а
гістр.
Випускникам нада
є
ться кваліфікаці
я
:
на рівні бакалавра: бакалавр з прикладної фізики;
на рівні спеціаліста: інженер
-
радіофізик;
на рівні магістра: р
а
діофізик
-
дослідник.
Основні с
пеціальні навчальні дисципліни: "Напівпровідникова та оптична електрон
і-
ка", "Радіотехнічні кола та сигнали", "Антени та пристрої НВЧ", "Пристрої генер
у-
вання та формування сигналів", "Мікропроцесорна техніка", "Пристрої прийому с
и-
гналів", "О
с
нови радіолокац
ії".
Можливості працевлаштування
: Випускники спеціальності "Радіофізика та елек
т-
роніка" одержують запрошення та влаштовуються на роботу на підприємства раді
о-
електронної та електротехнічної промисловості, в науково
-
дослідні та проектні і
н-
ститути та організа
ції, конструкторські бюро, інформаційно
-
обчислювальні цент
ри, Довідник абітурієнта –
20
10
74
підприємства зв‘язку (в тому числі стільникового і супутникового), в системи і мережі передачі і обробки даних, підприємства енергопостачання, торгівельні ко
р-
порації радіоелектронного н
а
прям
ку, підприємства з виробництва та продажу ком
-
п‘ютерної техніки та багато і
н
ших.
Напрям підготовки: 6.050102 "Комп’ютерна інженерія"
Спеціальність: "Спеціалізовані комп’ютерні системи"
Підготовку проводить кафедра "Радіоелектроніка". Тел.: (057)
-
707
-
62
-
52
,
Web
-
сайт: www
.
kpi
.
kharkiv
.
edu
/
re
, e
-
mail
: re
196@
mail
.
ru
. Кафедра знаходиться на 2
-
ому поверсі Р
а
діофізичного корпусу.
Завідуючий кафедрою -
доктор технічних наук професор
ДОМНІН Ігор Феліксович; тел. (057)
-
70
-
76
-
215
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра
:
бакалавра з комп‘ютерної інженерії;
на рівні спеціаліста
:
інженер -
системний ан
алітик;
на рівні магістра
:
інженер
-
системний аналітик –
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
:
основи комп‘ютерної техніки
; програм
у-
вання (в т.ч. –
системне і об‘єктно
-
орієнтовне)
; комп‘ютерне конструювання
; ди
с-
кретна математика
; основи комп
‘ютерного інтелекту
; комп‘ютерна системотехніка
; операційні системи
; системи штучного інтелекту
; мікропроцесорні системи
; тест
у-
вання комп‘ютерних систем
; паралельне програмування
; метрологія і сертифікація
; WEB
-
дизайн
; комп‘ютерна графіка
.
Можливості праце
влаштування
:
випускники спеціальності "
Спеціалізовані комп‗ютерні системи
"
одержують запрошення на роботу на підприємства, організ
а-
ції і науково
-
дослідні центри радіоелектронного профілю різних форм власності, які займаються розробкою і експлуатацією комп‗
ютерних систем спеціального призн
а-
чення, а також на будь
-
яких підприємствах, які використовують комп‗ютерну техн
і-
ку. Випускн
и
кам, які мають схильність до науково
-
дослідницької діяльності і які успішно закінчили навчання з спеціальності, надається можливіст
ь навчатися в а
с-
пір
а
нтурі кафедри.
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРН
ИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Декан –
професор ЗАПОЛОВСЬКИЙ Микола Йосипович.
Приймальна комісія –
вечірній корпус, к. 6, 23, тел. (057) 70
-
76
-
956, web
-
сайт: www.
kpi.khark
i
v.
edu
/
kit
/, e
-
mail: bobyr
@kpi.kharkov.ua. Факультет "Комп‘ютерні та інформаційні технології" був утворений в 2002 році у відповідь на нагальні потреби науково –
технічного прогресу в напрямку сучасних інформаційних технологій в різних сферах людської діяльності . До складу факул
ь-
тету увійшли кафедри, які вже на протязі багатьох років вели підготовку фахівців в області розробки та застосування засобів комп‘ютерної та мікропроцесорної техніки та програмного забезпечення, як прикладного, так і спеціалізованого. Одна з кафедр (кафедра
"Обчислювальна техніка та програмування") є одн
о
ю із основоположників Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
75
розробки засобів обчислювальної техніки в Україні. Кафедри, що ввійшли до складу факультету, накоп
и
чили великий досвід щодо розробки та застосування сучасних інформаційних технологій, к
омп‘ютерної та мікропроцесорної техніки, програмного забезпечення при використані різного рівня мов програмування, застосування с
у-
часних математичних методів і пакетів прикладного програмного забезпечення для дослідження та проектування складних систем уп
равління різними технолог
і
чними, соціальними та економічними об‘єктами
.
Система навчання фахівців ґрунтується на органічному поєднанні
фундамент
а-
льної математичної підготовки з глибоким оволодінням комп'ютерної та мікропр
о-
цесорної т
е
хніки та сучасних інфор
маційних технологій.
Застосування навчальних сучасних технологій, широке впровадження обчисл
ю-
вальної техніки, засобів та програмного забезпечення при використані різного р
і
вня м
ов програмування, застосування сучасних математичних методів і пакетів прикл
а-
д
ного програмного забезпечення, активне застосування новітніх досягнень у галузях комп‘ютерних та інформаційних технологій, використання сучасної аудіо
-
та віде
о-
техніки, співробітництво з навчальними закладами Харкова, України, країнами співдружності та зар
убіжними виробничими фірмами дають можливість готувати спеціалістів на рівні світових вимог. Факультет забезпечує можливість проходження виробничих практик та стажування у провідних науково
-
виробничих підприємствах Харкова, України та навчальних закладах З
ахідної Європи під час навчання.
Факультет має розгалужену базу сучасної комп'ютерної техніки, яка налічує п
о-
над 220 персональних комп'ютерів 4
-
го покоління. Комп'ютерна база оновлюється практи
ч
но кожні 2
-
3 роки. Кафедри факультету мають свої локальні інфо
рмаційні мережі з в
и
ходами в інформаційну мережу університету та в INTERNET.
Всі випускники факультету отримують направлення на роботу на підставі зам
о-
влень державних та приватних установ.
Загальна кількість викладачів –
98
. З них: професорів 1
8 (в тому чи
слі докторів технічних наук –
11, кандидатів техн
і
чних наук –
53), доцентів –
4
3.
Під час навчання студенти беруть участь у виконанні наукових розробок кафедр за замовленнями підприємств та на
у
кових організацій.
Студенти приймають участь у Всеукраїнських т
а Міжнародних конференціях, олі
м
піадах, конкурсах та являються їх призерами, друкують свої статті у наукових виданнях. Студенти, що відзначились у навчанні та наукових досягненнях, отрим
у-
ють іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, Ха
рківської державної обласної адміністрації, Вченої Ради НТУ
"
ХПІ" та інші. Кращі студенти мають змогу після отримання кваліфікації магістра навчатися в аспірантурі та приймати участь в учбовому процесі та науковій роботі.
Факультет здійснює підготовку фахів
ців з 7 сучасних комп‘ютерних спеціальн
о-
стей за трьома кваліфікаційними рівнями: бакалавра, спеціаліста, магістра.
Напрям підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія"
Спеціальність "Комп’ютерні системи та мережі"
Підготовку проводить кафедра "Обчислювальна техніка та програмування". Телефон: (057)70
-
76
-
165, web
-
сайт: http
://
users.kpi.kharkov.
ua
/
vtp
/
, e
-
mail: geyko
@kpi.khark
i
v.ua
Кафедра знаходиться у в
е
чірньому корпусі, кімната 309.
Завідуючий кафедрою
–
професор
ДОМНІН Фелікс Аркадійович.
Довідник абітурієнта –
20
10
76
Освітньо
-
кваліфікаційні
рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
бакалавр
: бакалавр комп‘ютерної інженерії;
спеціаліст
: інженер
системний аналітик;
магістр
: інженер системний аналіт
ик –
дослідник.
Передбачено підготовку на бюджетній та на контрактній основі на денній, заочній та дистанційній формі н
а
вчання.
Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів для експлуатації, налагодження, застосування обчислю
вальних машин, комплексів, систем і мереж, для проектування програмних і апаратних засобів загального і сп
е-
ціального призначення обчислювальних комплексів, систем і мереж, для проведення науково
-
дослідних робіт у цій області.
Основні напрямки діяльності фа
хівця: -
проектування ЕОМ, комплексів, систем і мереж;
-
проектування засобів обчислювальної техніки і систем управління;
-
визначення правил експлуатації, оптимальних режимів і економічних аспектів ек
с-
плуатації ЕОМ, компле
к
сів, систем і мереж;
-
проведен
ня розрахунків, зв'язаних з робочими характеристиками ЕОМ, компле
к-
сів, систем і мереж з метою вибору оптимальної структури і режимів;
-
контроль та діагностика засобів комп‘ютерної техніки, захист інформації;
-
розробка, налагодження й експлуатація програм
ного забезпечення в різноманітних операційних системах та середовищах;
-
створення програмного забезпечення локальних, регіональних і міжнародних о
б-
числювальних мереж;
-
виконання досліджень в різних галузях, де застосовуються комп‘ютери.
Для придбання ст
удентами навичок практичної роботи кафедра має в достатній к
і-
лькості сучасну комп'ютерну техніку, що забезпечує індивідуальну роботу кожного студента. Виробнича практика проводиться на провідних підприємствах м. Ха
р
кова та України. Основні спеціальні
нав
чальні дисципліни
: Програмування
;
Комп‘ютерна електроніка і схемотехніка; Архітектура комп‘ютерів; Комп‘ютерне моделювання; Системне програмування; Проектування Web
–
сайтів
;
Архітектура глобальних мереж; Комп‘ютерна графіка; Комп‘ютерні системи та мереж
і; Основи о
б
числювального інтелекту
;
Проектування баз даних; Мікропроцесорні систем та їх програмування; Мікроконтролери; Системи автоматизованого проектування; Захист інформації, Т
е-
стування комп‘ютерних систем та мереж
;
Комп‘ютеризація спеціалізованих сер
едовищ
.
Можливості працевлаштування: випускники можуть працювати в державних, сп
і-
льних і малих підприємствах, інформаційних та обчислювальних центрах, банківс
ь-
ких структурах, фірмах і компаніях, пов'язаних з розробкою і експлуатацією обчи
с-
лювальної техніки
і програмного забезпечення на основі сучасних інформаційних технологій. Випус
к
никам, які мають схильність до науково
-
дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом, надається можливість навчання в аспіра
н-
турі кафедри. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
77
Напрям підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія"
Спеціальність "Системне програмування"
Підготовку проводить кафедра "Обчислювальна техніка та програмування". Телефон: (057)70
-
76
-
165, web
-
сайт: http
://
users.kpi.kharkov.
ua
/
vtp
/
, e
-
mail: geyko
@kpi.khark
i
v.ua
Кафедра знаходиться у в
е
чірньому корпусі, кімната 309.
Завідуючий кафедрою
–
професор ДОМНІН Фелікс Аркадійович.
Освітньо
-
кваліфікаційні
рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
б
акалавр
: бакалавр комп‘ютерної інженерії;
спеціаліст
: інженер системний аналітик;
магістр
: інженер системний аналітик –
дослідник.
Передбачено підготовку на бюджетній та на контрактній основі на денній та заочній формі навчання.
Навчальною програмою передб
ачається підготовка інженерних і наукових кадрів для професійного рішення задач розробки, використання, аналізу й удосконалення програмного забезпечення універсальних і проблемно
-
орієнтованих процесорів, с
е-
ред яких
–
засоби програмної підтримки технічного забезпечення ЕОМ, комплексів, м
е
реж, систем програмування і системи штучного інтелекту, системи автоматизації проектування і наукових досліджень, програми і спеціалізовані пакети для конкре
т-
них прикладних гал
у
зей.
Основні напрямки діяльності фахівця: -
ро
зробка програм підтримки обчислювальних процесів (модулів операційних си
с-
тем); розробка системних оброблювачів (систем програмування, редакторів і зава
н-
тажників, операційних оболонок і ін.);
-
розробка програмних продуктів у середовищах промислових і коме
рційних пак
е-
тів, систем програмування, сучасних СУБД, експертних систем, систем штучного інтелекту й ін.;
-
створення програмного забезпечення локальних і глобальних обчислювальних м
е
реж;
-
автоматизація процесів проектування програмних продуктів;
-
захис
т програм і даних в обчислювальній системі від комп'ютерних вірусів і інших видів несанкціонованого доступу;
-
супровід, тестування, обслуговування програмних заходів між комп‘ютерних к
о-
мунікацій та мереж.
Для придбання студентами навичок практичної роботи
кафедра має в достатній к
і-
лькості сучасну комп'ютерну техніку, що забезпечує індивідуальну роботу кожного студента. Виробнича практика студентів проводиться на ведучих підприємствах м. Харкова й Укра
ї
ни.
Основні спеціальні
навчальні дисципліни
: Програмув
ання; Системне програмування; Архітектура комп‘ютерів; Комп‘ютерні мережі; Об‘єктно –
орієнтоване програм
у-
вання; Системи штучного інтелекту; Операційні системи; Проектування Web
–
са
й-
тів; Проектування програмних компонентів та комплексів; Комп‘ютерна графі
ка; Основи обчислювального інтелекту; Програмування для глобальних мереж; Бази даних; Програмування мікропроцесорних та мікроконтролерних систем, Розробка Довідник абітурієнта –
20
10
78
програмного забезпечення тестування комп‘ютерних систем та мереж; Комп‘ютеризація спеціалізованих се
редовищ.
Можливості працевлаштування: випускники можуть працювати в державних, сп
і-
льних і малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і компаніях, зв'язаних з розробкою й експлуатацією обчислювальної техніки і програмного забезпечення на основі суч
асних інформаційних технологій. Випускникам, які мають схильність до науково
-
дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом над
а-
ється можливість навчання при аспіра
н
турі кафедри. Напрям підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія"
Спеціа
льність " Спеціалізовані комп’ютерні системи"
Підготовку проводить кафедра "Обчислювальна техніка та програмування".
Телефон: (057)70
-
76
-
165, web
-
сайт: http
://
users.kpi.kharkov.
ua
/
vtp
/
, e
-
mail: geyko
@kpi.khark
i
v.
ua
Кафедра знаходиться у в
е
чірньому корпусі, кімната 309.
Завідуючий кафедрою
–
професор ДОМНІН Фелікс Аркадійович.
Освітньо
-
кваліфікаційні
рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
бакалавр
: бакалавр комп‘ютер
ної інженерії;
спеціаліст
: інженер
-
системний аналітик;
магістр
: інженер системний аналітик –
дослідник.
Передбачено підготовку на бюджетній та на контрактній основі на денній формі н
а
вчання
.
Навчальною програмою передбачається підготовка кадрів для профе
сійної роботи в г
а
лузі розробки медичної і технічної діагностики в нових умовах господарювання на о
с
нові потенційних можливостей штучного інтелекту, метрології, технічних засобів, кон
т
ролю і прогнозування.
Основні напрямки діяльності фахівця:
-
проектуван
ня та експлуатація спеціалізованих комп‘ютерних пристроїв і систем, в тому числі для галузі медичної діагностики.
-
розробка структурних, функціональних схем систем діагностики та їх системного і проблемного програмн
о
го забезпечення;
-
розробка і викорис
тання програмного забезпечення спеціалізованих комп‘ютерних пристроїв і систем,
-
розробка і використання спеціалізованого і загального програмного забезпечення при створенні систем ді
а
гностики;
-
експлуатація програмного забезпечення комп'ютерних систем діагностики;
-
розробка програмного забезпечення для автоматизованого контролю діагности
ч-
них систем.
Кафедра має в достатній кількості сучасну комп'ютерну техніку, що забезпечує і
н-
дивідуальну роботу кожного студента. Виробнича практика студентів проводит
ься в ведучих підприєм
с
твах м. Харкова і
України.
Основні спеціальні
навчальні дисципліни
: Програмування; Архітектура комп‘ютерів; Системний аналіз та комп‘ютерне моделювання; Системне програмне забезпечення; Системи штучного інтелекту; Проектування Web
–
сайтів; Комп‘ютерна графіка; Комп‘ютерні системи діагностики; Основи обчислювального інтелекту; Програм
у-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
79
вання для глобальних мереж; Проектування баз даних; Програмування мікропроц
е-
со
р
них систем; Мікро контролери; Комп‘ютеризація спеціалізованих середов
ищ.
Можливості працевлаштування: випускники можуть працювати в державних, сп
і-
льних і малих медико
-
біологічних центрах, науково
-
дослідних лабораторіях, кон
с-
трукторських, проектних і промислових підприємствах, що займаються розробкою та експлуатацією діагнос
тичних систем на базі комп‘ютерної техніки, а також на будь
-
яких підприємствах та установах, що використовують комп'ютерну техніку. Випускн
и
кам, які мають схильність до науково
-
дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом, надається мож
ливість навчання при аспірантурі каф
е
дри.
Напрям підготовка 6.050101 "Комп’ютерні науки"
Спеціальність "Інтелектуальні системи прийняття рішень"
Підготовку проводить кафедра "Системи інформації". Телефон: (057)70
-
76
-
618, web
-
сайт: http
://
users.kpi.kharkov
.ua/
si
1
/
, e
-
mail: saa
@kpi.khark
i
v.ua
. Кафедра знаходиться у веч
і
рньому корпусі, кімната 4.
Завідуючий кафедрою
–
професор
СЕРКОВ Олександр Анатолійович
.
Освітньо
-
кваліфікаційні
рівні випускників
: бакалавр, спеціал
іст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
бакалавр
: бакалавр комп‘ютерних наук;
спеціаліст
: інженер системний аналітик;
магістр
: інженер системний аналітик –
дослідник.
Передбачено підготовку на бюджетній та на контрактній основі на денній та заоч
ній формі навчання.
Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів
,
які можуть працювати у різних галузях професійного використання сучасної обчи
с-
лювальної техніки та мереж Internet, використання методів прийняття науково о
б-
ґр
унтованих рішень за допомогою експертних систем, використання новітніх інф
о-
рмаційних технологій та для пров
е
дення науково
-
дослідних робіт у цій області.
Основні напрямки діяльності фахівця: -
розробка програм на мовах об‘єктно
-
орієнтованого, логічного, ф
ункціо
-
нального програмування –
С, С++, Prolog, Lisp;
-
використаня сучасних візуальних засобів розробки програмних систем; -
виконаня системного аналізу предметної області та проектування інформаційних систем з застосуванням CASE
-
засобів;
-
розробка та а
дміністрування корпоративних та глобальних комп‘ютерних мереж, виконання програмного захисту інформації;
-
розробка Інтернет
-
додатків та розподілених інформаційних систем;
-
проектування та розробка експертних систем для прийняття науково
-
обгрунтованих ріш
ень у галузях ма
р
кетингу, менеджменту, інноваційної діяльності.
Для придбання студентами навичок практичної роботи кафедра має в достатній к
і-
лькості сучасну комп'ютерну техніку, що забезпечує індивідуальну роботу кожного студента. Виробнича практика студ
ентів проводиться на провідних підприємствах м. Харкова та України.
Довідник абітурієнта –
20
10
80
Основні спеціальні
навчальні дисципліни
: Основи системного аналізу; Теорія та пр
о-
ектування алгоритмів; Алгоритмічні мови та об‘єктно
-
орієнтоване програмування; Організація баз даних та зна
нь; Архітектури комп‘ютерних систем та мереж; Мет
о-
ди та засоби комп‘ютерних інформаційних технологій; Алгоритмічні мови систем штучного інтелекту; Системне
програмування і операційні системи; Основи автоматиз
о-
ваного проектування складних об‘єктів та систе
м; Методи та заходи захисту інформ
а
ції.
Можливості працевлаштування: випускники можуть працювати в будь
-
якій сфері і
н
формаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і компаніях, у яких використовуються су
часні інформаційні те
х-
нології, засоби телекомунікації і комп'ютерна техніка. Випускникам, які мають сх
и-
льність до науково
-
дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом надається м
о
жливість навчання при аспірантурі кафедри. Напрям підгото
вки 6.050903 "Телекомунікації"
Спеціальність "Телекомунікаційні системи та мережі"
Підготовку проводить кафедра "Системи інформації". Телефон: (057)70
-
76
-
618, web
-
сайт: http
://
users.kpi.kharkov.ua/
si
1
/
, e
-
mail: s
aa
@kpi.khark
i
v.ua
Кафедра знаходиться у вечі
р
ньому корпусі, кімната 4.
Завідуючий кафедрою
–
професор
СЕРКОВ Олександр Анатолійович.
Освітньо
-
кваліфікаційні
рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
бакалавр
: б
акалавр телекомунікації;
спеціаліст
: інженер в галузі телекомунікацій
;
магістр
: інженер
-
дослідник
в галузі телекомунікацій
.
Передбачено підготовку на бюджетній та на контрактній основі на денній формі навча
н
ня.
Навчальною програмою передбачається підготовк
а інженерних і наукових кадрів які можуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання суча
с-
них телекомунікаційних систем та мереж в тому числі мереж Internet, використа
н-
ня методів само організуючих та інтелектуальних радіосистем у м
обільному зв‘язку, використання новітніх інформаційних технологій та для проведення науково
-
дослідних робіт у цій області.
Основні напрямки діяльності фахівця: -
використання сучасних засобів мобільного, радіорелейного і супутникового зв'я
з-
ку, а також те
ле
-
та раді
о
мовлення, кабельного телебачення;
-
проектування та експлуатація, забезпечення надійності і живучості комунікаційних систем і мереж Іnternet;
-
рішення проблем захисту інформації технічними та програмними засобами;
-
застосування новітніх інфор
маційних технологій пов'язаних з обробкою текстової, графічної та аудіо
-
, в
і
деоінформації.
Основні спеціальні
навчальні дисципліни
: Системи мобільного зв‘язку та їх програ
м-
не забезпечення; Теоретичні основи комунікації; Захист інформації в телекомунік
а-
ційн
их системах; Основи поштового зв‘язку; Основи побудови приймально –
пер
е-
давальних пристроїв; Інформаційні технології з обробки текстової, графічної та а
у-
діо відеоінформації; Комп‘ютерна схемотехніка; Комп‘ютерні системи та мережі; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
81
Лінії передачі; Телекому
нікаційні та інформаційні мережі; Цифрова обробка сигн
а-
лів; Системи радіо і телевізійного мовле
н
ня.
Можливості працевлаштування: випускники можуть працювати в будь
-
якій сфері і
н
формаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах, банківськи
х структурах, фірмах і компаніях, у яких використовуються сучасні інформаційні те
х-
нології, засоби телекомунікації і комп'ютерна техніка. Випускникам, які мають сх
и-
льність до науково
-
дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом надається м
о
жливість навчання в
аспірантурі НТУ "ХПІ"
. Специфічні категорії
Спеціальність "Інтелектуальна власність"
Підготовку проводить кафедра "Інформатика та інтелектуальна власність". Тел. (057)707
-
67
-
47, (057)706
-
27
-
49, web
-
сайт http://khpi
-
iip.mipk.kharkiv.edu/
, e
-
mail iip@mipk.kharkiv.edu
. Кафедра знаходиться у адміністративно
-
господарчому корп
у-
сі, 2 під
‘
їзд, 309.
Завідуючий кафедрою –
професор СОЛОЩУК Михайло Ми
колайович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр комп‘ютерних наук;
на рівні спеціаліста: інженер системний аналітик, менеджер інтелектуальної власно
с
ті;
н
а рівні магістра
: інженер системний аналітик, дослідник з інтелектуальної власно
с
ті.
Спеціалізаці
ї
: "Економіка та стратегічний менеджмент інтелектуальної власності"; "Інженіринг та комерціалізація програмного забе
з
печення".
Термін навчання:
бакалаври -
4 р
оки (напрям 6.050101
комп’ютерні науки
);
спеці
а-
лісти -
5,5 років; магістри –
6 років. Випускники кафедри
підготовлені до роботи як програмісти, розробники програмного забезпечення
і баз даних, орієнтованих на комерційне використання. Як фахівці з інт
е-
лект
уальної власності (ІВ) вони забезпечують інформаційно
-
аналітичну підтримку інн
о-
вацій,
експертизу, набуття, правовий захист прав ІВ, їх оцінку, ліцензування, трансфер та використання у господарчому об
і
гу. Основні напрямки діяльності фахівця:
-
використанн
я новітніх інформаційних технологій;
-
патентно –
ліцензійна та інформаційна діяльність;
-
розробка, застосування та впровадження математичних методів та математичного моделювання при розв‘язанні задач в промисловості, техніці, економіці, упра
в-
лінні,
а також у теоретичних та прикладних н
а
укових дослідженнях;
-
комерціалізація та запуск у громадянсько
-
правовий та товарний обіг об‘єктів ІВ, у тому числі програмного забезпечення ЕОМ, баз даних та інформаційно
-
управляючих систем;
-
виконання досліджень, р
озробка, експертиза, оцінка, правовий захист, впров
а-
дження та моніторинг викор
и
стання об‘єктів ІВ;
-
захист програмного забезпечення з метою його комерційного використання;
-
техніко
-
економічне обґрунтування та складання технічних завдань розробки об‘єк
тів ІВ.
Довідник абітурієнта –
20
10
82
Для придбання студентами навичок практичної роботи кафедра має в достатній кількості сучасну комп'ютерну техніку що забезпечує індивідуальну роботу кожн
о-
го студента. Виробнича практика студентів проводиться на ведучих підприємствах
м. Харкова й
України.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Основи системного аналізу; Теорія та пр
о-
ектування алгоритмів; Алгоритмічні мови та об‘єктно
-
орієнтоване програмування; Організація баз даних та знань; Архітектури комп‘ютерних систем та мереж; Техн
о-
логія о
бр
о
блення структурованої та неструктурованої інформації; Методи та засоби автоматизованого проектування програмних систем та мобільного програмного з
а-
безпечення; Патентно
-
кон‘юнктурні дослідження, експертиза, конкурентоспромо
ж-
ність та охорона промислової в
ласності; Право інтелектуальної власності; Упра
в-
ління, економіка, використання та захист прав інтелектуальної власності.
Можливості працевлаштування.
Випускники можуть працювати в державних, сп
і-
льних і малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і компаніях, пов‘язані перш за все з комерціалізацією та запуском у громадянсько
-
правовий та товарний обіг об‘єктів ІВ, у тому числі програмного забезпечення. Випускники кафедри пр
а-
цюють спеціалістами у сфері комп‘ютерних технологій (інженери, програмісти,
м
е-
неджери проектів, системні адміністратори) та у сфері інтелектуальної власності на підприємствах "
Validio
", "
Nix Solutions
", В
А
Т
"
Турбогаз
", ТОВ "Горизонт", ТОВ "Пат
е-
нтно –
правова агенція" "Аргента", Національний науковий центр "Інститут експериме
н-
таль
ної і клінічної медицини", НТУ "ХПІ" та в інших установах і на пі
д
приємствах.
Випускникам, які мають схильність до науково
-
дослідної діяльності та які успішно з
а-
кінчили навчання за фахом надається можливість навчання при аспірантурі кафе
д
ри.
Специфічні кат
егорії
Спеціальність 8.000012 "Консолідована інформація" (конкурентна розвідка)
Підготовку проводить кафедра ―Інформатика та інтелектуальна власність‖
.
Тел./факс: (057)
707
-
67
-
47, 706
-
27
-
49
, w
eb
-
сайт: http
://khpi
-
iip.mipk.kharkiv.edu/
,
E
-
mail
: i
і
p
@
mipk
.
kharkiv
.
edu
,
Кафедра знаходиться: адмінкорпус, другий під‘їзд, 3
-
й п
о
верх, к.305
Зав
ідуючий
кафедрою
-
проф. СОЛОЩУК
Михайло Миколайович
Освітньо
-
кваліфікаційнй рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр комп‘ютерних наук
;
на рівні спеціаліста: інженер системний аналітик
;
на рівні магістра: інженер системний аналітик, дослідник з консолідованої
інформ
а
ції
.
Спеціалізаці
ї
: ―Прикладний інформаційний аналіз‖;
―Технології та засоби консол
і-
дації інформації‖
Термін навчання:
бакалавр –
4 роки (напрям
6.050101
комп’ютерні науки
); спеці
а-
лісти
-
5,5 років; магі
с
три –
6 років
.
Передбачено підготовку на бю
джетній та на контрактній основі на денній формі н
а
вчання.
Випускники кафедри підготовлені до роботи як програмісти, розробники програ
м-
ного забезпечення і баз даних, орієнтованих на комерційне використання. Як фахі
в-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
83
ці з консолідованої інформації вони забез
печують проведення комплексних інфо
р-
маційно
-
аналітичних досліджень щодо функціонування і розвитку с
о
ціально
-
економічної системи, її рівнів, прогнозування змін і оцінки наслідків прийняття на
у-
ково о
б
ґрунтованих та економічно доцільних практичних рішень, а т
акож знання та навики створення програмно
-
технічних систем та засобів конс
о
лідації інформації.
Основні напрямки діяльності фахівця:
-
забезпечувати достовірність та надійність джерел інформації.
-
здійснювати процес здобуття та придбання знань із сформова
них інформ
а
ційних ресурсів
;
-
визначати обсяг та рівень розповсюдження відомостей. Готувати варіанти управлі
н-
ських рішень;
-
забезпечувати своєчасну та в необхідній формі консолідацію інформації та інфо
р-
маційних ресурсів для підтримки прийняття рішень;
-
р
озробляти плани та заходи по випереджувальній інформаційно
-
аналітичній прот
и-
дії внутрішнім та зовнішнім негативним факторам, а також заходи по забезпеченню стійкого розвитку організації; -
організовувати виконання проектів з реінжинірингу та консалтинг
ових прое
к
тів. -
з
дійснювати моніторинг предметної області; -
вибирати та обґрунтовувати застосування типових та перспективних проц
е
сів та технологій. Супроводжувати процес їх впровадження;
-
вдосконалювати форми і методи інформаційно
-
аналітичної та конс
ультаційної р
о
боти;
-
виконувати різноманітні прикладні інформаційно
-
аналітичні дослідження: патен
т-
но -
кон‘юнктурні, економічні, маркети
н
гові, соціологічні тощо. Основні спеціальні навчальні дисципліни: Основи системного аналізу; Теорія та пр
о-
ектування алгоритмів; Алгоритмічні мови та об‘єктно
-
орієнтоване програмування; Організації баз даних та знань;Інформаційні технології організації бізнесу, Прикл
а-
дний інформаційний аналіз, Технології та засоби консолідації даних, Технології і
н-
формаційного менеджмент
у, Консолідація і аналіз фінансово
-
економічної та марк
е-
тингової інформації, Сервісно
-
орієнтовані технології інтеграції інформації, Прое
к-
тування консолідованих інформаційних ресурсів та си
с
тем.
Можливості працевлаштування.
Випускники можуть працювати в дер
жавних, сп
і-
льних і малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і компаніях пов‘язаних з накопичуванням, структуруванням, систематизуванням даних та ро
з-
робленням стратегічного планування та прогнозування. Випускники кафедри пр
а-
цюють спеціалістами у сфері комп‘ютерних технологій (інженери, програмісти, м
е-
неджери проектів, системні адміністратори) на підприємствах ―
Validio
‖, ―
Nix
S
o
l
u-
tions
‖, ВАТ ―Турбогаз‖, ТОВ ―Горизонт‖
та в інших установах і на підприємствах.
Випускникам, які м
ають схильність до науково
-
дослідної діяльності та які усп
і
шно закінчили навчання за фахом надається можливість навчання в аспірантурі кафедри. Напрям підготовки 6.050803 "Акустотехніка"
Спеціальність "Відео
-
, аудіо
-
та кінотехніка"
Підготовку проводить
кафедра " Відео
-
, аудіо та кінотехніка". Телефон: (057)70
-
41
-
623, web
-
сайт http://kpi.
kharkiv
.edu/
vak
/
, e
-
mail:
pol
i
tex
_
kvp
@
mail
.
ru
. Кафедра знаходиться в навчал
ь
ному корпу
сі У
-
4, кімната № 32.
Завідуючий кафедрою
–
професор
ПОРОШИН Сергій Михайлович.
Довідник абітурієнта –
20
10
84
Освітньо
-
кваліфікаційні
рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст
, магістр
.
Випускникам надається кваліфікація:
бакалавр
: бакалавр акустотехніки;
спеціаліст
: інженер з акустотех
ніки
;
магістр
: магістр з акустотехніки.
Передбачено підготовку на бюджетній та на контрактній основі на денній формі н
а
вчання.
Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів, які можуть працювати у галузях кінематографії та вип
уску відеопродукції, радіом
о-
влення та телебачення, виробництва та демонстрації фільмів, виробництва устатк
у-
вання для радіомовлення, телебачення та кінематографії, ремонту аудіо
-
та відео
а-
паратури.
Основні напрямки діяльності фахівця: -
розробка устаткуванн
я на основі засобів обчислювальної та мікропроцесорної те
х
ніки та його програмного забезпечення для радіомовлення, телебачення та кінемат
о
графії;
-
організація виробництва устаткування для радіомовлення, телебачення та кінем
а-
тографії та керувати ним з вико
ристанням сучасних інформаційних технологій;
-
встановлення та експлуатація відео
-
, кінообладнання кінотеатрів, відео клубів та апаратно
-
студійних ко
м
плексів;
-
розробка, встановлення та експлуатація систем відео нагляду;
-
експлуатація і ремонт аудіо
-
та відеоапаратури;
-
визначення технічного стану фільмокопій та відео копій, економічної ефективності роб
о
ти майстерень з ремонту відео
-
, кіно
-
обладнання та засобів кіно
-
, відео та аудіо обладна
н
ня.
Лабораторні заняття студентів проходять на базі відеоцентру НТУ ―ХПІ‖, обладн
а-
ного сучасною комп‘ютерною, відео
-
, аудіо
-
та кінотехнікою. Практичні навички студенти закріплюють у телекомпанії ―Приват TV
‖.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: акустичне обладнання студій та залів; зв
у-
кове та телевізійне мовлення;
відеотехніка та телебачення; запис та відтворення с
и-
гналів; методи та системи обробки сигналів та зображень; вимірювання на звукових та ультразвукових частотах; пристрої формувань великих зображень; теорія інфо
р-
мації та кодува
н
ня.
Можливості працевлаштува
ння:
об‘єктом діяльності випускників є кінематографія, радіомовлення та телебачення, підприємства та організації, що займаються розро
б-
кою, виробництвом та ремонтом апаратури для запису та відтворення звуку і зобр
а-
ження, виробництвом та демонстрацією фільмі
в, а також науково
-
дослідні і лікув
а-
льні заклади, енергетика, транспорт, зв'язок, кіностудії, телецентри, відеосалони, п
і-
дготовка та проведення шоу
-
заходів. Випускникам, які мають схильність до наук
о-
во
-
дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання
за фахом надається мо
ж-
ливість навчання при аспіра
н
турі кафедри. ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
Декан
–
доцент ЛЕЩЕНКО Сергій Анатолійович, тел. (057)707
-
65
-
36, e
-
mail: art
@
kpi.kharkov.ua
.
Приймальна комісія:
технічний корпус, деканат факуль
тету технології нео
р-
ган
і
чних речовин, тел. (057)
707
-
63
-
25, e
-
mail
: art
@
kpi
.
kharkov
.
ua
.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
85
Перший випуск фахівців за спеціальностями факультету відбувся вже в 1891 році. В різні роки на кафедрах факультету працювали видатні вчені всесвітнього р
і-
вня –
академіки
Орлов Є.І., Атрощенко В.І., Будніков П.П., Бережной А.С., проф
е-
сори, доктори наук Геміліан В.О., Сисоєв А.М., Ададуров І.Є., Куколєв Г.В., Ан
д-
рющенко Ф.К., Марченко Н.А., Свірс
ь
кий Л.Д., Вєдь Є.І., Орєхова В.В., та ін.
Кафедри факультету творчо та плідно співпрацюють з науковцями країн СНД (Росія, Білорусь, Молдова, Казахстан) та країн дальнього зарубіжжя (США, Німе
ч-
чина, Польща, Франція, Ізраїль, Італія та ін.) у межах міжнародних проектів, дво
с-
торонніх д
о
говорів, тощо.
Кожна кафедра має окремий клас обчи
слювальної техніки, використовує в навчальному процесі та науковій діяльності локальні комп'ютерні мережі та INTERNET. Кафедри забезпечені сучасними вимірювальними комплексами, автом
а-
тизованими стендами та іншим обладна
н
ням.
На факультеті працюють 1
4
докто
рів наук, професорів, 26 доцентів, кандид
а-
тів наук, 6 професорів НТУ "
ХПІ
"
та багато талановитої молоді, яка має вчену ст
у-
пінь ка
н
дидата наук.
Вже понад 20 років спеціальні кафедри факультету очолюють доктори техн
і-
чних наук, професори, академіки галузевих академій України О.Я.Лобойко, Б.І.Байрачний, М.І.Рищенко. Кафедру загальної та неорганічної хімії очолює проф
е-
сор В.І.Бул
а
він.
З метою покращення підготовки учнів шкіл до навчання в університеті на ф
а-
кул
ь
теті здійснюється:
-
підготовка школярів до участі у
конкурсах
-
захистах наукових робіт Малої академії наук;
-
проведення наприкінці кожного календарного року конференцій школярів "
Х
і
мія та фізика в сучасних технологіях
"
; -
проведення відкритих уроків "
Світ захоплюючої хімії
"
та лабораторних практикумів "
Вс
туп до спеціальності
"
, на яких учні 10
-
11 класів шкіл мають можл
и-
вість озн
а
йомитись з факультетом і спеціальностями.
Напрям підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"
Спеціальність "Хімічна технологія неорганічних речовин"
Підготовку проводить кафедра "Хіміч
на технологія неорганічних речовин, каталізу та екології", тел.
(057)
707
-
66
-
97, http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
tnv
, е
-
mail
: dnm
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаходиться у технічному корпусі, 2 п
о
верх.
Завідуючий кафедрою
–
професор, доктор техн. наук ЛОБОЙКО
Олексій Як
о
вич.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація: на рівні бакалавра: бакалавр з хімічної т
ехнології та інженерії;
на рівні спеціаліста: інженер
-
технолог;
на рівні магістра: інженер
-
технолог
-
дослідник.
Спеціалізації:
"
Технологія неорганічного синтезу, каталізаторів та адсорбентів
"
, "
Технологія міндобрив, солей, лугів та харчових напівпродуктів
"
, "
Те
х
нологія води, очистки і утилізації відходів виробництва
"
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"Теоретичні основи технології неоргані
ч-
них речовин", "Математичне моделювання хіміко
-
технологічних процесів", "Катал
і-
Довідник абітурієнта –
20
10
86
тичні реактори і тепло
-
, масопере
нос в каталізі", "Технологія малотоннажних хімі
ч-
них продуктів", "Сертифікація продукції та обладнання", "Комп‘ютерна оптиміз
а-
ція", "Хімія та технологія води", "Енерго
-
і ресурсозбереження", "Основи ек
о
логії".
Можливості працевлаштування. Випускники нашої с
пеціальності працюють на к
е-
рівних та інженерних посадах в науково
-
дослідних, проектних організаціях, на пр
о-
мисл
о
вих підприємствах будь
-
якої форми власності, де потрібні інженери
-
хіміки високої кв
а
ліфікації, а саме у ЗАТ "
Сєвєродонецьке об‘єднання Азот
"
, ТО
В "
НПК Алвіго
-
КС
"
м. Сєвєродонецьк, ВАТ "
Сумихімпром
"
, м. Суми, ВАТ "
Концерн Ст
и-
рол
"
м. Горлівка, НДІ "
Екологічних проблем
"
, НТК "
Інститут монокристалів
"
НАН України, Національному науковому центрі Харківський фізико
-
технічний інститут НАН України, ЗАТ "
Ха
рківський ювелірний завод
"
, КП "
Харківкомуночиствод
"
м. Харків та і
н
ших.
Напрям підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"
Спеціальність "Технічна електрохімія"
Підготовку проводить кафедра "Технічна електрохімія", тел. (057)707
-
66
-
61, web
-
сайт http://users.
kpi.kharkov.ua/dte/, e
-
mail
tgg@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться на 3 п
о
версі технічного корпусу.
Завідуючий кафедрою –
доктор технічних наук, професор БАЙРАЧНИЙ Борис
Ів
а
нович, тел.
(057)
707
-
63
-
95.
Освітньо
-
к
валіфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, м
а
гістр.
Випускникам надається кваліфікація:
бакалавр з хімічної технології; спеціалістам –
інженер
-
технолог; магістрам –
інж
е
нер
-
технолог –
дослідник.
Основні напрями навчання: –
електрохімічна екологі
я (методи контролю якості довкілля; очистка та підгото
в-
ка води, створення екологічно чистих та безвідходних технологій);
–
електрохімічна енергетика (хімічні джерела струму і свинцеві, метал
-
гідридні, літій
-
іон
-
полімерні акумулятори, воднева енергетика);
–
гал
ьванотехніка (нанесення ювелірних, антикорозійних, декоративних та фун
к-
ціональних покрить металами; гальванопластика; металізація пластмас та інших н
е-
металів; анодна обробка металів);
–
корозійний моніторинг та захист металів від корозії;
–
електрохімічний син
тез (одержання простих речовин, органічних та неоргані
ч-
них сполук високої чистоти, в тому числі для виробництва лікарських форм, біол
о-
гічно активних та харчових продуктів);
–
гідроелектрометалургія (одержання металів високої чистоти –
золота, срібла, п
а-
ладію
, міді, нікелю, кобальту та ін. –
з природних руд та вторинної сир
о
вини;
–
електроліз розплавів (виробництво алюмінію, натрію, вольфраму, тит
а
ну).
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "
Теоретична та технічна електрохімія
"
, "
Сучасні технології в гальванот
ехніці
"
; "
Хімічний опір матеріалів та захист від к
о-
розії
"
; "
Устаткування та проектування
"
; "
Хімічні технології в електронній техніці
"
; "
Сучасні технології електрохімічних виробництв та хімічних джерел струму
"
; "
Ел
е-
ктрохімічний синтез
"
; "
Екологія в технічні
й електрохімії
"
; "
Сертифікація проду
к-
ції
"
; "
Матеріалознавство
"
.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
87
Можливості працевлаштування
: Випускники кафедри працюють у машино
-
та пр
и-
ладобудівній, нафтогазової, хімічній, електротехнічній, ювелірній галузі, на фарм
а-
цевтичних підприємствах, в електрохім
ічних підрозділах підприємств, акціонерних товариств, наукових закладів, у екологічних, медичних, фармацевтичних, переро
б-
них та контрольно
-
вимірювальних службах. Підприємства, де працюють випускн
и-
ки кафедри: ХАП "
Владар
"
, ХДП "
Завод ім. Малишева
"
, ВО "
Кому
нар
"
, ДП "
ФЕД
"
, ХДПЗ ім. Шевченко, ВАТ "
Турбоатом
"
, ТЕЦ
-
5, НДІ "
Газ
"
та ін.
Напрям підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"
Спеціальність "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та м
а
теріалів на їх основі"
Підготовку проводить кафедра "Технічна е
лектрохімія". Тел.
(057)707
-
66
-
61,
web
-
сайт
:
http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
dte
/, e
-
mail
:
tgg
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знах
о
диться на 3 поверсі технічного корпусу.
Завідуючий кафедрою –
доктор технічних наук, професо
р БАЙРАЧНИЙ Борис Ів
а-
нович, тел.
(057)
707
-
63
-
95.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр
, спеціаліст
(у 20
1
0
році запл
а-
новано л
і
цензування навчально
-
кваліфікаційного рівня магістра).
Випускникам надається кваліфікація
бакалавр з хімічної техно
логії
, спеціаліста –
інженер
-
технолог
(після ліценз
у
вання магістра –
інженер
-
технолог –
дослідник
).
Основні напрями навчання: –
одержання благородних металів високої чистоти з природних руд, лому або ві
д-
ходів виробництва;
–
виробництво матеріалів на основі рі
дкісних розсіяних елементів (для каталізат
о-
рів, літій
-
іонних та літій
-
полімерних акумуляторів та ін.);
–
нанесення покрить благородними металами (золото, срібло, платина, паладій, родій) та матеріалами на основі рідкісних розсіяних елементів;
–
одержання рідкі
сних розсіяних елементів електролізом розплавів;
–
розробка перспективних технологій виробництва каталізаторів для окремих гал
у-
зей техніки.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"
Теоретичні основи хімії рідкісних, розсі
я-
них елементів (РРЕ)
"
; "
Технологія в
иробництва РРЕ
"
; "
Енерготехнологія хіміко
-
технологічних процесів
"
; "
Комп'ютерне моделювання елементів технології виро
б-
ництва РРЕ
"
; "
Наноструктурні матеріали на основі рідкісних та благородних елем
е-
нтів
"
; "
Основи наукових досліджень та інформаційні технолог
ії в галузі
"
; "
Устатк
у-
вання та проектування виробництв РРЕ
"
; "
Енергозберігаючі технології виробни
ц
тва РРЕ
"
.
Можливості працевлаштування
: Кафедра активно співробітничає з багатьма під
п-
риємствами, що займаються проблемами переробки дорогоцінних металів з при
ро
д-
них руд, лому або відходів. Кожен випускник кафедри, який бажає працювати за спеціальністю, має можливість вибору майбутнього місця роботи з тих проп
о
зицій, що надають представники цих підприємств –
Харківська ювелірна фабрика; УкрСиб ВДМ; ДП "
Аргентум
"
; НВП "
Харків ДМВ
"
.
Довідник абітурієнта –
20
10
88
Напрям підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"
Спеціальність "Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матері
а
лів"
Підготовку проводить кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей", тел. (057)
707
-
63
-
92, w
eb
-
site
http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
keramika
;
е
-
mail
:
ryshe
n
ko
@
kpi
.
kharkov
.
ua
.
Кафедра знаходиться у технічно
му
корпус
і, 1 поверх
.
Завідуючий кафедрою
–
заслужений працівник вищої освіти України,
доктор техні
ч-
них наук, професор РИЩЕНКО Михайло Ів
а
нович, те
л. (057)
707
-
68
-
17.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр та магістр.
Випускникам надається кваліфікація: бакалаврам –
бакалавр з хімічної технол
о
гії; м
а
гістрам –
інженер
-
технолог
-
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "
Основи технології тугоплавких неметал
е-
вих і силікатних матеріалів (ТНСМ)
"
, "
Кристалографія та мінералогія
"
, "
Ресурсо
-
та енергозбереження в технології ТНСМ
"
, "
Фізична хімія ТНСМ
"
, "
Алгоритми розр
а-
хунків та математичне моделювання процесів технології ТНСМ
"
, "
Енерг
отехнологія хіміко
-
технологічних процесів
"
, "
Технологія вогнетривких та теплоізоляційних м
а-
теріалів
"
, "
Технологія кераміки, стекол, емалей і ситалів побутового та буд
і
вельного призначення
"
, "
Кераміка та скломатеріали технічного та біомедичного призначення;
радіаційностійкі матеріали
"
, "
Механічне та теплотехнічне обладна
н
ня
"
.
Можливості працевлаштування. АТ Лисичанський склозавод "
Пролетар
"
, ЗАТ "
Харківський плитковий завод
"
, ВАТ "
УкрНДІВ ім. А.С. Бережного
"
, НТЦ "
Інст
и-
тут Монокристалів
"
, ВАТ "
БАЛЦЕМ
"
, ЗАТ "
Спецтехскло
"
, ЗАТ "
Слобожанська б
у-
дівельна кераміка
"
, ВАТ "
Кондратіївський вогнетривкий завод
"
, ЗАТ "
Слов‘янський завод високовольтних ізоляторів
"
, ВАТ "
Грета
"
-
Дружковський завод газової апар
а-
тури; холдинг "
NORD
"
; фірма "
Лоск
"
, ЗАТ "
Х
е
нкель Баутехніка
"
.
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІ Ї ОРГАНІ ЧНИХ РЕЧОВИН
Декан –
професор НЕКРАСОВ
Олександр Павлович.
Приймальна комісія: хімічний корпус к. 11 та деканат факультету технології о
р
ганічних речовин, тел. 707
-
60
-
11.
Факультет є єдиним в Україні учбово
-
методичним і науковим
центром, який організаційно і методично об‘єднує у своєму складі два напрямки підготовки фахі
в-
ців, які працюють в галузі харчових і хімічних технологій. Особливістю факультету є те, що він здійснює підготовку фахівців для роботи у тих галузях промисловост
і, які виробляють продукти харчової, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної пр
о-
мисловості та товари широкого споживання. Випускники факультету мають сучасну підготовку і здатні працювати у галузях виробництва, менеджменту та маркетингу біотехнологічних
харчових продуктів та товарів широкого споживання на будь
-
якому виробництві. На факультеті працюють провідні вчені з зазначених напрямків, створ
е-
на сучасна учбово
-
методична база для підготовки фахівців високого рівня, які успі
ш-
но працюють на багатьох підп
риємствах України. На факультеті здійснюється підг
о-
товка фахівців з 7 спеціал
ь
ностей.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
89
Напрям підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"
Спеціальність "
Хімічна технологія органічних речовин"
Підготовку проводить кафедра "Технології органічних речовин", телефо
н 70
-
76
-
443. Кафедра знаходиться в технічному корпусі, 3
-
й поверх, к. № 15
Завідуючий кафедрою
–
професор, кандидат технічних наук БЄЛОБРОВ Анатолій Гр
и
горович, телефон 70
-
76
-
443
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр
Випу
с
к
никам надається кваліфікація:
бакалаври
: бакалавр хімічної технології та інженерії;
спеціалісти
: інженер
-
хімік;
магістри
: інженер
-
хімік –
дослідник.
Спеціалізації
: "Технологія лікарських і духмяних речовин"; "Технологія спиртових в
и
робництв"; "Технологія
органічних барвників і люмінофорів". Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Теорія хіміко
-
технологічних процесів; Х
і-
мія і технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу; Теорія та методи дослідження органічних реакцій; Кінетика та термодин
аміка органічних реакцій; Фізична хімія органічних сполук; Біохімія і фармакодинаміка; Хімія люмінофорів; Технологія лікарських засобів; Технологія духмяних реч
о
вин.
Можливості працевлаштування
: Випускники спеціальності працевлаштовані на п
і-
дприємствах м. Харкова хімічної, машинобудівної, деревообробній, харчової, фа
р-
мацевтичної галузей та науково
-
дослідних лабораторіях і установах, наприклад: державне підприємство "завод хімічних реактивів", завод побутової хімії, фармаце
в-
тичний завод, парфумерно
-
косметичн
а фабрика, ООО "Аромат", турбінний завод, тракторний завод, державний науковий центр лікарських засобів, ООО "Полімер
-
п
рибор" та інші.
Напрям підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"
Спеціальність "
Хімічна технологія високомолекулярних сполук"
Підготовку проводить кафедра "
Технологія полімерних композиційних матеріалів та покриттів
" Телефон 7076106, 7076929. Кафедра знаходиться в окремому навчальному корпусі поруч з технічним корпусом.
Завідуючий кафедрою
–
доктор хімічних наук, професор КАРАТЄЄВ Арнольд Михайлович
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр хімічної технології та
інженерії;
на рівні спеціаліста: інженер –
хімік
-
технолог;
на рівні магістра: інжен
ер –
хімік
-
технолог –
дослідник.
Спеціалізації
: "
Полімерні матеріали в дизайні
"; "
Технологія лакофарбових матеріалів та покриттів
".
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Хімія та фізика високомолекулярних сполук; Технологія виробництва високомолекулярни
х сполук; Устаткування виробництва високомолекулярних сполук; Коллоїдна хімія олігомерів; Хімія та фізика пігментів; Хімія та технологія олігомерів для покриттів; Хімія та технологія Довідник абітурієнта –
20
10
90
одержання захисно
-
декоративних покриттів; Лакофарбові матеріали цільовог
о призначення.
Можливості працевлаштування
. Наші випускники готові до практичної творчої діяльності і можуть працювати:
·
у інститутах, на підприємствах хімічної промисловості, на машинобудівних заводах, на станціях техобслуговування автомобілів, у комерційн
их структурах і в сфері малого бізнесу.
·
Випускники працюють директорами, за
ст
. директорів по виробицтву, зав. лабораторіями, технологами, технічними директорами виробництв, а також інженерами технічних відділів –
заробітня платня молодих фахівців від 900 д
о 2500 грн. на місяць. Напрям підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"
Спеціальность "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів"
Підготовку проводить кафедра " Технологія палива та вуглецевих матеріалів". К
а-
федра знаходиться в технічному корпусі,
3
-
й поверх, к.
№ 17
Завідувач кафедри
–
професор, доктор. техн. наук СЛОБОДСЬКОЙ Станіслав Оле
к-
са
н
дрович, тел. 707
-
68
-
83
, siv
@kpi.kharkov.ua
.
Освітньо –
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, маг
істр.
Спеціалізації:
"Застосуваня палив,олив, мастил та мастильно –
захолоджувальних р
і
дин"; "Технологія переробки твердих горючих копалин"; "Технологія виробництва ву
г
лецевих матеріалів".
Випускникам надається кваліфікація
:
бакалаври:
бакалавр хімічної те
хнології та інженерії;
спеціалісти:
інженер
-
хімік;
магістри
: інженер
-
хімік –
дослідник.
Випускникам надається право навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступ
е-
ня кандидата технічних наук.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Технологія переробк
и твердих горючих копалин; Технологія переробки нафти і газу; Системи автоматичного прое
к
тування; Основи науково
-
дослідної роботи; Теорія хіміко
-
технологічних пр
о
цесів переробки горючих копалин; Устаткування виробництв галузі; Хімія і технологія синтезу в
у
г-
леводнів; Застосування п
а
лив, олив, мастил.
Можливості працевлаштування:
державні та комерційні структури. Харків –
На
у-
ково
-
дослідний інститут "
УХІН
"
; проектний інститут "
ГІПРОКОКС
"
, Коксохімічна станція;Коксохімічний завод; Фірма "
Вуглець
"
та інші. В Ук
раїні функціонують –
14 коксохімічних заводів (Запорізька, Дніпропетровська, Донецька області); 6 на
ф-
топереробних заводів (Кременчук, Херсон, Одеса, Дрогобич, Лисичанськ, Надво
р-
нянськ); ряд газопереробних заводів у Харківський області; більше 200 автомобіл
ь-
них газозаправних компресорних станцій; Дніпровський електродний завод ( м. З
а-
поріжжя), та інші.
Оплата праці фахівців в теперішній
час
–
від 1000 до 3000 грн./місяць і біл
ь
ше.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
91
Напрям підготовки 6.050304 "Нафтогазова справа"
Спеціальність "Видобування наф
ти і газу"
Підготовку проводить кафедра " Технологія палива та вуглецевих матеріалів". К
а-
федра знаходиться в технічному корпусі, 3
-
й поверх, к. № 17
Завідувач кафедри
–
професор, доктор. техн. наук СЛОБОДСЬКОЙ Станіслав Олекса
н
дрович, тел. 707
-
68
-
83, siv
@kpi.kharkov.ua
.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеці
а
ліст.
Спеціалізації:
"Видобування нафти і газу"; "Технологія підготовки нафти і газу".
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
Фізика і х
імія пальних копалин, Основи технології переробки копалин, Збір та підготовка нафтопромислової та газопроми
с-
лової продукції, Геологія нафти та газу, Технологія видобутку нафти та газу, Розр
о-
бка та експлуатація газових та нафтових родовищ, Органічний синтез
на базі прир
о-
дного газу та нафти, Сертифік
а
ція продуктів переробки природного газу та нафти.
Можливості працевлаштування
: "Нафтогаз України" налічує більш 250 підпр
и-
ємств, наукових і проектних інститутів та організацій різної форми власності, що розшташов
ані у Харкові, Київі, Полтаві, Сумах, Дніпропетровську, Запоріжжі, Зах
і-
дній Україні та Криму. Ці організації виконують розвідку і розробку; оснащення та експлуатацію нових родовищ нафти і газу; технологічну підготовку та транспорт
у-
вання нафти і газу; забез
печують пальним промислові підприємства, побутові ну
ж-
ди та автомобільний тран
с
порт; проводять проектні і наукові роботи.
Безпосередньо у Харкові знаходяться наукові і проектні інститути та організації: Укр
Н
Дігаз, НІПІАСУТрансГаз, Харківгаздобича, Геологоек
ономічне товариство, орг
а
нізації по реалізації нафти, газу, автобензинів та мастил, що налічують більш 3500 штатних співробітників.
У складі управління "Харківгаздобича" знаходяться в експлуатації 20 нафто
-
газо
-
конденсатних родовищ з нафто
-
газопереробними підприємствами.
Слід відмітити високу оплату праці
(2500
-
3000грн./місяць і більше) на підприємс
т-
вах та в о
р
ганізаціях нафто
-
газового комплексу.
Напрям підготовки 6.051701 "Харчова технологія та інженерія"
Спеціальність "Технологія жирів та жирозамінників"
Підготовку проводить кафедра "Технологія жирів". Тел.: 707
-
63
-
64, 707
-
63
-
29; Web
-
сайт: users.kpi.kharkov.ua/fat; e
-
mail: gladky@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться у те
х
нічному корпусі, 2
-
й поверх.
Завідуючий к
афедрою
–
доктор технічних наук, професор ГЛАДКИЙ Федір Федор
о
вич, тел.: 707
-
63
-
64.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, м
а
гістр.
Випускникам надається кваліфікація
: на рівні бакалавра: бакалавр з харчової технології та інжене
рії;
на рівні спеціаліста: інженер –
хімік
-
технолог;
на рівні магістра: інженер
–
хімік
-
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Хімія жирів; Технологія жирів; Хімія ліп
і-
дів та їх похідних; Теоретичні основи харчових технологій; Основи фізіології та г
і-
гієни харчування; Технологія ефірних олій; Технологія поверхнево
-
активних реч
о-
вин; Інженерне проектування підприємств; Методи контролю харчових виробництв.
Довідник абітурієнта –
20
10
92
Можливості працевлаштування.
Випускники працюють в науково
-
дослідних уст
а-
новах, на підприємства
х харчової і хімічної промисловості, на посадах відповідно одержаній кваліфікації, зокрема, з виробництва рослинної олії, а також на підприє
м-
ствах з переробки рослинних жирів, у тому числі, виробництва рафінованої олії, с
а-
ломасів, маргаринової продукції, м
айонезу, гліцер
и
ну, мила. Напрям підготовки 6.051701 "Харчова технологія та інженерія"
Спеціальність "Технологія бродильних виробництв та виноробс
т
ва"
Підготовку проводить кафедра "Технології жирів". Тел.: 707
-
63
-
64, 707
-
63
-
29. Web
-
сайт: users.kpi.kharko
v.ua/fat; e
-
mail: gladky@kpi.kharkov.ua. Кафедра знаходиться у технічн
о
му корпусі, 2
-
й поверх.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор ГЛАДКИЙ Федір Федор
о
вич, тел.: 707
-
63
-
64.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст.
Випускникам надається кваліфікація
: на рівні бакалавра: бакалавр з харчової технології та інженерії;
на рівні спеціаліста: інженер –
хімік
-
технолог.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Наукові основи технології бродильних в
и-
робництв; Технологія спир
ту та лікерогорільчаних виробництв; Виноробство; Бі
о-
хімія с
о
лоду та пива; Технологія безалкогольних напоїв; Технологія солоду та пива; Проектування підприємств з основами САПР; Методи контролю харчових виробництв.
Можливості працевлаштування.
Випускники пр
ацюють в науково
-
дослідних уст
а-
новах, на підприємствах харчової і переробної промисловості, на посадах відповідно одержаній кваліфікації, зокрема, з виробництва солоду, пива, етилового спирту, л
і-
керогорільчаних напоїв, дріжджів, вин, напоїв із зброджуваних
продуктів, мінерал
ь-
них вод та інших прохол
о
джувальних напоїв
.
Напрям підготовки 6.051401 "Біотехнологія"
Підготовку проводить кафедра "Біотехнологія та аналітична хімія".
Завідувач кафедри
–
доктор техн. наук, професор КЛЕЩЕВ
Микола Федосо
вич, тел.
707
-
63
-
75). Кадровий потенціал кафедри: 20 кваліфікованих викладачів, серед яких 8
професорів (докторів медичних
3
, біологічних
2,
технічних наук
1
), 1
професор (кандидат хімчних наук), 3
доц
е
нт
а
, 4 ст
арших викладача та 2 асистента.
Кафедра готує бакалаврів, спец
іалістів та магістрів за спеціальностями:
8.
092901 "
Промислова біотехнол
о
гія
"
8.
092902 "
Біотехнологія біологічно акт
и
вних речовин
"
Випускникам надаються кваліфікації
-
бакалавр біотехнології;
-
інженер біотехнології:
-
магістр біотехнології.
Основні спеціальні д
исципліни
, які читаються на к
а
федрі:
Експрес
-
аналіз в біотехнології, фармацевтичний аналіз, випробувальні лабораторіі, фа
р
мбіотехнологія, екологія біотехн. виробництв, біохімія,з агальна мікробіологія і вірусологія, основи фармбіотехнології, інженерна ензи
мологія, ферментативний к
а-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
93
таліз, біол
о
гія продуцентів, інженерна ензимологія, устаткування біотехнологічних виробництвцтв, методи контролю біотехнологічних виробництвцтв, оцінка якості продукції, біонанотехнологія, інженерія здоров'я, біометріка, біологіч
ні та хімічні сенсори та інш.
Місця роботи випускників
на підприємствах фармацевтичної та харчової промисл
о-
вості: виробництва біологічно активних та харчових домішок, ферментів, вітамінів, біокаталізаторів та стимуляторів, виробництва по проектуванню та мо
делюванню біотехнологі
ч
них процесів: Харківський центр стандартизації, метрології і сертифікації; Державний науковий центр лікарських засобів; Концерн "
Стирол
-
Фарм
"
; підприємство по виробництву імунобіологічних і лікарських препаратів "
БІОЛЕК
"
; Інститут м
ікробіології та ім
у-
нологіі ім.Мечнікова, ВАТ "
Харківський молочний комбінат
"
; Молочний комбінат С
-
Транс; Харківська Державна біофабрика; ВАТ "
Здоров
‘
я
"
; інститут тваринництва УААН; Санеп
і
дстанція; Інститут кріобіології та кріомедицини; ЗАТ "
Харківський дрі
жджовий завод
"
, ТОВ "
Наша Марка
"
; Купянський молокопереробний комбінат; ВАТ "
Великобурлукський сирзавод
"
; Волчанський молокозавод; Караванський спиртзавод; Артемівський спиртз
а
вод;
ВАТ "
Роганський пивзавод
"
; ВАТ "
Пивзавод "
Но
ва Баварія
"
, Ахтирський пивзаво
д; ВАТ "
Харківський завод харчових ки
с
лот
"
.
Кафедра планує на базі бакалавра біотехнології готувати магістрів (термін н
а-
вчання 2 роки) по насту
п
ним спеціальностям: -
8.05140101 "
Промислова біотехнологія
"
-
8.05140102 "
Молекулярна біотехнологія
"
-
8.05140105
"
Ек
обіотехнологія та біоенергет
и
ка
"
-
8.05140204 "
Біотехніка та біосумісні матеріали
"
(спеціал
і
зація "
Біонаноматеріал
о-
знавство
)
.
ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАН
ИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ХІМІ
ЧНОЇ ТЕХНІКИ
Декан
–
доцент РАССОХА Олексій Миколайович.
Приймальна комісія:
навчальний ко
рпус № 1 (У1), к. 208, тел. 70
-
76
-
214.
У 1960 році був створений факультет хімічного машинобудування, який змінив свою назву на теперішню у 2005 р. На сьогодні до складу факультету входять чот
и-
ри кафедри. Однією із найстаріших кафедр факультету є кафедра "Загальної хімі
ч-
ної технології, процесів та апаратів", яка заснована у 1927р. Кафедрою керували проф. Некрич М.І., проф. Гончаренко Г.К., з 1977р. проф. Товажнянський Л.Л., ре
к-
тор НТУ "ХПІ". Кафедра "Хімічної техніки та промислової екології", яка заснована
у 1946 році, випускає найбільшу кількість ст
у
дентів факультету. У різні роки кафедру закінчили проф. Л.Л.Товажнянський, В.М.Лук'яненко –
ген. дир. Сумського "МНВО ім. Фрунзе", Титов В.М. –
ген. дир. Стерлітамакського ВАТ "Сода" та інші видатні вчені та п
ромисловці. Перший випуск зі спеці
а
льності "Хімічна технологія пластичних мас" був здійснений у 1961 році, а у 1965 році к
а-
федра технології пластичних мас стала самостійною. Кафедра "Автоматизації хім
і-
ко
-
технологічних систем та екологічного моніторингу" за
снована в 1964 р. Засно
в-
никами кафедри є академік В.І. Атрощенко, проф. Г.К. Гончаренко, проф. В.Т. Єф
і-
мов, проф. І.І. Литвиненко. Історія факультету –
це життя і наукова творчість талановитих вчених, орган
і-
заторів виробництва, висококваліфікованих інжене
рів. Серед випускників факульт
е-
Довідник абітурієнта –
20
10
94
ту –
герої соціалістичної праці, лауреати державних премій, генеральні директори виробництв, керівники вузів, кафедр, НДІ, а головне –
це висококваліфіковані інж
е-
нери –
основа виробничої г
а
лузі.
Факультет має зв'язки з Ліонсь
ким університетом Клода Бернара і ліонською Вищою інженерною школою (Франція), Барселонським автономним університетом і Гранадським університетом (Іспанія), Манчестерським університетом (Великобр
и-
танія) підтримує тісні наукові зв'язки з Росією, Казахстаном
, а також готує спеціал
і-
стів для Марокко, Йорданії, Непалу, Лівану, Ірану, П
е
ру.
Всі кафедри факультету мають лабораторну базу, яка відповідає вимогам с
у-
часного навчального процесу: діють комп'ютерні класи, які оснащені сучасними ПК, об'єднаними в локальну
мережу, де студент може працювати індивідуально і здоб
у-
вати знання на основі дистанційного навчання. Кафедри мають філіали на підприє
м-
ствах, які відпов
і
дають профілю навчання.
Навчальний процес на факультеті забезпечується висококваліфікованими сп
е-
ціаліст
ами. Професорсько
-
викладацький склад –
13 професорів, 7 докторів техні
ч-
них наук, 35 доцентів, 42 кандидати технічних наук. На факультеті діє аспірантура. Н
а
вчально
-
допоміжний персонал укомплектований кваліфікованими інженерними ка
д
рами.
Факультет здійснює підготовку фахівців з 7 спеціальн
о
стей:
Напрям підготовки 6.050503 "Машинобудування"
Спеціальність
"Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матері
а
лів"
Підготовку проводить кафедра "Хімічної техніки та промислової екології". Тел.: (057)707
-
61
-
55, web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/himeco/
, e
-
mail: himeco@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться в технічному корпусі на першому п
о-
версі (в арці).
З
авідуючий кафедрою
–
доктор техн. наук, професор ШАПОРЕВ Валерій Павл
о
вич. Тел. 707
-
66
-
81.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, м
а
гістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр машинобудування;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: інженер
-
механік
–
дослідник.
Спеціалізації:
"Обладнання хімічних виробництв", "Обладнання підприємств буд
і-
вел
ь
них матеріалів".
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
Технологічні основи машинобудування; Пр
о
цеси та апарати хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів; Експлуатація та обслуговування машин; Технологічне обладнання виробництв буд
і-
вельних матеріалів; Проектування промислових об'єктів з в
и
користанням САПР
Можливості працевлаштування:
Випускники кафедри працюють в наук
о
во
-
дослідних інститутах (УкрНДІХіммаш) та на промислових і харчових підприємс
т-
вах у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і інших областях України інженерами, н
а
чальниками цехів, зав. відділами та ін.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
95
Нап
рям підготовки 6.050503 "Машинобудування"
Спеціальність "Обладнання переробних і харчових виробництв"
Підготовку проводить кафедра "Хімічної техніки та промислової екології". Тел.: (057)707
-
61
-
55, web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/himeco/
, e
-
mail: himeco@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться в технічному корпусі на першому п
о-
версі (в арці).
Завідуючий кафедрою
–
доктор техн. наук, професор ШАПОРЕВ Валерій Па
вл
о
вич. Тел. 707
-
66
-
81.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, м
а
гістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр машинобудування;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: інженер
-
механік
–
дослідник.
Спеціалізації:
"Машини та апарати харчових і переробних виробництв", "Харчова інж
е
нерія малих підприємств ".
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
Технологічні основи машинобудування; Процеси та апарати переробних та харчових виробництв; Екс
плуатація та обслуг
о-
вування машин; Загальна технологія харчових виробництв; Технологія харчових в
и-
робництв малих підприємств; Основи проектування та експлуатації в харчовому машино
-
та апаратобудуванні з використанням САПР; Технологія переробки та зб
е-
ріган
ня сільськогосп
о
дарської продукції
Можливості працевлаштування: Випускники кафедри працюють в наук
о
во
-
дослідних інститутах (УкрНДІХіммаш) та на промислових і харчових підприємс
т-
вах у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській і інших областях Ук
раїни інженерами, н
а
чальниками цехів, зав. відділами та ін.
Напрям підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збала
н
соване природокористування"
Спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Підготовку проводить кафедр
а "Хімічної техніки та промислової екології". Тел.: (057)707
-
61
-
55, web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/himeco/
, e
-
mail: himeco@kpi.kharkov.ua
. Кафедра зн
аходиться в технічному корпусі на першому п
о-
версі (в арці).
Завідуючий кафедрою
–
доктор техн. наук, професор ШАПОРЕВ Валерій Павл
о
вич. Тел. 707
-
66
-
81.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, м
а
гістр.
Випускникам надається кваліфік
ація
:
на рівні бакалавра: бакалавр екології;
на рівні спеціаліста: інженер
-
еколог
-
технолог;
на рівні магістра: еколог
-
технолог
-
дослідник.
Спеціалізації:
"Техніка захисту навколишнього середовища", "Екобіотехнол
о
гія".
Основні спеціальні навчальні дисципліни
:
Метеорологія і кліматологія; Геологія з о
с-
новами геоморфології; Загальна екологія; Екологія людини та соціальна екологія; Довідник абітурієнта –
20
10
96
Моделювання та прогнозування стану довкілля; Організація управління в екологі
ч-
ній діяльності, партнерство при вирішенні екологічних
проблем; Техноекологія; Комплексне управління відходами; Системи технології та промислова екологія.
Можливості працевлаштування: Випускники кафедри працюють на промислових підприємствах Харківської області в відділах екології, науково
-
дослідних та прое
к-
тн
их і
н
ститутах.
Напрям підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"
Спеціальність "Хімічна технологія високомолекулярних сполук"
Підготовку проводить "Кафедра технології пластичних мас". Тел.: (057) 707
-
61
-
09. Факс (057) 707
-
61
-
09.
Веб
-
сайт http
//
www
.
kpi
.
khark
iv
.
edu
/
tpm
.
E
-
mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться в технічному корп
у
сі, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх.
Завідуючий кафедрою
–
кандидат технічних наук, професор АВРАМЕНКО Вячеслав Лео
нідович. Тел./факс (057) 707
-
61
-
09
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з хімічної технології;
на рівні спеціаліста: інженер
-
хімік технолог;
на рівні магі
стра: інженер
-
хімік дослідник.
Спеціалізації
: "Технологія пластичних мас", "Технологія полімерів медико
-
біологічного призначення".
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
Хімія і технологія мономерів; Хімія і фіз
и-
ка високомолекулярних сполук; Хімія біопол
імерів; Реологія і міцність полімерів; Технологія пластичних мас; Технологія полімерів медико
-
біологічного призначе
н-
ня; Технологія полімерних композиційних матеріалів; Технологія переробки і заст
о-
сування пластичних мас; Інформаційні технології в галузі вис
окомолекулярних сп
о-
лук; Основи наук
о
вих досліджень і технічної творчості.
Можливості працевлаштування: підприємства хімічної, машинобудівної, прила
-
добудівної, електротехнічної промисловості; підприємства транспорту, зв‘язку, б
у-
дівництва, медичної промисло
вості, науково
-
дослідні установи. В м.Харкові не
має жодн
о
го підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: нача
льники змін, майстри, технологи, г
о
ловні технологи, проектувальники, начальни
ки цехів, інженери, головні інженери, наукові співро
бі
т
ники та ін.
Напрям підготовки 6.051301 "Хімічна технологія"
Спеціальність "Технологія переробки полімерів"
Підготовку проводить "Кафедра технології пластичних мас". Тел.: (057) 707
-
61
-
09. Факс (057) 707
-
61
-
09.
Веб
-
сайт http
//
www
.
kpi
.
kharkiv
.
edu
/
tpm
.
E
-
mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться в технічному корп
у
сі, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
97
Завідуючий кафедрою
–
кандидат технічних наук, професор АВРАМЕНКО Вячеслав Леонідович. Тел./
факс (057) 707
-
61
-
09
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з хімічної технології;
на рівні спеціаліста: інженер
-
хімік технолог;
на рівні магістра: інженер
-
хімік дослідник.
Спеціалізації
: "Технологія переробки пластичних мас та еластомерів".
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
Хімія і технологія мономерів; Хімія і фіз
и-
ка високомолекулярних сполук; Хімія біополімерів; Реологія і міцність полімерів; Теорет
ичні основи переробки пластичних мас; Технологія і обладнання переробки пластичних мас; Технологія полімерних композиційних матеріалів; Технологія п
е-
реробки і застосування пластичних мас; Інформаційні технології в галузі високом
о-
лекулярних сполук; Основи н
аукових досліджень і технічної творчості.
Можливості працевлаштування: підприємства хімічної, машинобудівної, прила
-
добудівної, електротехнічної промисловості; підприємства транспорту, зв‘язку, б
у-
дівництва, медичної промисловості, підприємства галузей куль
тури, друк, кіно, р
а-
діо, т
е
лебачення; підприємства харчової промисловості, науково
-
дослідні уста
нови. В м.Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Пос
а
ди: начальники змін, майстри, технологи, головні технологи, про
ектувал
ьники, начал
ь
ники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробіт
ники та ін.
Напрям підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно
-
інтегровані техн
о
логії"
Спеціальність "Комп’ютерно
-
інтегровані технологічні процеси та виробництва"
(кафедра АХТС т
а ЕКМ).
Підготовку проводить кафедра "Автоматизація хіміко
-
технологічних систем та ек
о-
логічного моніторингу" (АХТС та ЕКМ). Телефони (057) 70
-
76
-
687, 70
-
76
-
676. Факс/тел.:70
-
76
-
272; Web
-
сайт http
://
users
.
kharkov
.
ua
/
axts
; e
-
mail
tosh
@
kpi
.
kharkov
.
ua
.
Кафедра знаходиться у Технічному корпусі, під‘їзд 2, поверх 3,к. 37.
Завідуючий кафедрою
–
професор, доктор технічних наук ТОШИНСЬКИЙ Волод
и-
мир Ілліч Освітньо
-
кваліфікаційн
і рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
: -
бакалавр з автоматизації та комп‘ютерно
-
інтегрованих технологій;
-
спеціаліст з
комп‘ютерно
-
інтегровани
х
технолог
ічних процесів
і
виробництв;
-
магістр з комп‘ютерно
-
інтегрованих технологічних процесів
і
виробництв
.
Спеціалізації: "Автоматизація бізнес
-
процесів в виробництвах"; "Інформаційно
-
автоматизовані системи управління які
с
тю"
.
Основні навчальні дисципліни:
Комп‘ютерні технології, комп‘ютерно
-
інтегровані т
е-
хноло
гії, теорія автоматичного керування, програмне забезпечення АСУ ТП, комп‘ютерне та математичне моделювання складних систем та процесів, сучасні т
е-
хнології програм
у
вання, організація баз даних і знань.
Довідник абітурієнта –
20
10
98
Можливість працевлаштування:
Науково
-
дослідні та проект
ні інститути, проми
с-
лові підприємства харчової, нафтогазової та хімічної промисловості, фірми та пр
и-
ватні компанії
,
менеджерами та фах
і
вцями по аудиту.
Напрям підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно
-
інтегровані техн
о
логії"
Спеціальність "Комп’ют
ерно
-
інтегровані технологічні процеси та виробництва" (каф
е
дра ІТПА)
Підготовку проводить кафедра "Інтегровані технології, процеси та апарати". Тел.: (057)707
-
65
-
89, адреса сайту
–
www
.
kpi
.
kharkov
.
ua
, e
-
mail
: ved
@
kpi
.
kharkiv
. ua
.
Кафедра знаходиться у 3
-
м
у лабораторному корпусі.
Завідуючий кафедрою
–
професор, д
октор технічних
наук
, лауреат Державної премії, З
а
служений діяч науки і техніки ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович.
Виконуючий обов
’
язки завідуючого кафедрою
–
професор, доктор технічних наук ВЕДЬ Вале
рій Євгенович, тел.: (057)707
-
65
-
89.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст
, магістр
.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра : бакалавр з автоматизації та комп
‘
ютерно
-
інтегрованих технол
о
гій;
на рівні спеціаліста: інженер з комп
‘
ютерно
-
інтегрованих технологічних
процесів та в
и
робництв.
на рівні магістра: інженер
-
дослідник з комп
‘
ютерно
-
інтегрованих технологічних
процесів та вир
о
бництв.
Спеціалізація
: інтегровані технології та енергозбереження.
Основні навчальні дисц
ипліни
: "
Ідентифікація та моделювання технологічних об‘єктів
"
, "
Основи енерго
-
та ресурсозбереження
"
, "
Технічні методи обробки тек
с-
тової и графічної інформації
"
, "
Спеціалізовані розділи теплофізики
"
, "
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
"
, "
Інформа
ційні системи та комплекси
"
, "
Методи інтеграції основних хі
міко
-
технологічних процесів (пинч
-
анализ)
"
, "
Надійність та діагностування те
плотехнічних систем
"
, "
Комп‘ютерно
-
інтегровані технології ене
р-
гозбереженьня
"
, "
Основи енерг
е
тичного менеджменту та ауд
иту
"
.
Можливості працевлаштування: Випускники кафедри можуть працювати на під
п-
риємствах, що використову
ють хіміко
-
технологічні способи виробництва товарної продукції й переробки вихідних компонентів: у нафтогазодобувних компаніях, та таких що переробляють
нафту, на об'єктах металургійної, хімічної, харчовий, мол
о-
чній, цукровій пр
о
мисловостей та заводах будматеріалів, а також у дослідницьких, конструкторських і експлуатаційних організаціях, що вирішують проблеми тепло
-
, ресурсо
-
і природозб
е
реження.
Напрям підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно
-
інтегровані техн
о
логії"
Спеціальність "Автоматизоване управління технологічними процес
а
ми"
Підготовку проводить кафедра "Автоматизація хіміко
-
технологічних систем та ек
о-
логічного моніторингу" (АХТС та ЕКМ).
Телефони (057) 70
-
76
-
687, 70
-
76
-
676. Факс/тел.:70
-
76
-
272; Web
-
сайт http
://
users
.
kharkov
.
ua
/
axts
; e
-
mail
tosh
@
kpi
.
kharkov
.
ua
.
Кафедра знаходиться у Технічному корпусі
, під‘їзд 2, поверх 3.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
99
Завідуючий кафедрою
–
професор, доктор технічних наук ТОШИНСЬКИ
Й
Волод
и
мир
Ілліч Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
: -
бакалавр з автоматизації та комп‘ютерн
о
-
інтегрованих технологій;
-
спеціаліст з автоматизації;
-
магістр з автоматизації.
Спеціалізації:
"
Автоматизоване управління технологічними процесами в хімічних, ха
р
чових нафто
-
і газопереробних виробництвах
"; "Автоматизоване виробництво природоохоронними
комплексами і системами екологічного монітори
н
гу";
Основні спеціальні навчальні дисципліни: Теорія автоматичного керування, пр
и
лади та засоби автоматизації, автоматизоване управління технологічними процесами, а
в-
томатизоване проектування, комп‘ютерне та ма
тематичне моделювання, оптимізація систем керування, інформаційні технології.
.
Можливість працевлаштування:
Науково
-
дослідні та проектні інститути, проми
с-
лові підприємства харчової, нафтогазової та хімічної промисловості; фірми та пр
и-
ватні компанії
,
менедж
ерами та фах
і
вцями по аудиту.
ФАКУЛЬ Т Е Т Е КОНОМІ ЧНОЇ І НФОР МАТ ИКИ Т А МЕ НЕ ДЖМЕ НТ У
Декан –
професор, доктор економічних наук ЗАРУБА Віктор Яковлевич.
Приймальна комісія
: вул. Фрунзе 21; денне відділення –
, тел.(057)707
-
66
-
12, (057)707
-
64
-
47, заочне відділенн
я –
тел.(057)707
-
66
-
24, (057)706
-
32
-
24;
web
-
сайт : http
://
eim
.
kh
.
ua
/
Факультет економічної інформатики та менеджменту (ЕІМ) створений в 2009 році на базі факультету управління бізнесом (ФУБ) у складі Національного техні
ч-
ного університету "Харківський політе
хнічний інститут". Його відкриття обумовл
е-
не зростанням попиту на фахівців, що спроможні працювати в умовах ринкової ек
о-
номіки, мають сучасні знання в галузі комп‘ютерних технологій, економіко
-
математичного моделювання, менеджменту, маркетингу, господарськ
о
-
правових в
і-
дносин. Навчальні плани підготовки фахівців пере
д
бачають поглиблене вивчення англійської мови та комп‘ютерних інформаці
й
них технологій. Студенти факультету працюють в класах, які обладнані сучасними персональними комп‘ютерами, що м
а-
ють вихід у
мережу ІНТЕРНЕТ. Факультет має власну електрону бібліотеку підру
ч-
ників та наукової літератури. Для проведення навчальних занять залучаються на
й-
більш кваліфіковані викладачі НТУ "ХПІ" та інших навчальних закладів, а також науковці й провідні фахівці підпри
ємств м. Харкова.
Випускники факультету застосовують набуті в НТУ "ХПІ" знання і вміння в різних сферах суспільної діяльності. Вони працюють провідними менеджерами к
о-
мерційних фірм, банків, співробітниками державних органів та установ, керують економічними
службами, відділами маркетингу, організац
і
ями та підприємствами в цілому, продовжують навчання в аспірантурі.
У цілях надання можливості студентам
-
заочникам навчатися за місцем пр
о-
живання на факультеті відкрито навчально
-
консультаційні центри у м.
Тростян
ці Сумської області та у м. Торезі Донецької області.
Довідник абітурієнта –
20
10
100
На факультеті постійно працює елітарна школа
, що готує абітурієнтів до зо
в-
нішнього незалежного тестування з математики, української мови та літератури, ф
і-
зики, іноземної мови.
Напрям підготовки 6.030502
"
Економічна кібернетика
"
Спеціальність "
Економічна кібернетика
"
(денне та заочне навчання)
Підготовку проводить кафедра "
Економічна кібернетика та маркетинговий менед
ж-
мент
"
. Тел: (057)7076553, web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/ekmm
.
Кафедра знах
о-
диться у навчальному корпусі У
-
2, 6
-
й поверх, кімнати 601, 602, 604.
Завідуючий кафедрою –
доктор економічних наук, професор ЗАРУБА Віктор Яко
в
левич.
Виконуючий обов
’
язки завідуючого кафедрою –
к.
е.
н, доцент КОНОХОВА Зоя Пе
т
рівна.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з економічної кібернетики; бакалавр з економічної к
і-
бернетики, викладач економік
и.
на рівні спеціаліста: спеціаліст з економічної кібернетики;
на рівні магістра: магістр з економічної кібернетики.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"
Комп‘ютерна техніка та програм
у
вання
"
, "
Економіка підприємства
"
, "
Фінанси
"
, "
Інвестування
"
, "
Логі
стика
"
, "
Бази даних
"
, "
Системи підтримки прийняття рішень
"
, "
Технологія створення програмних та інт
е-
лектуальних систем
"
, "
Моделювання економіки
"
, "
Інформаційні системи в економіці
"
.
Можливості працевлаштування:
державний та приватний сектори економіки, акц
і-
онерні товариства, установи державного управління –
в якості аналітиків, економі
с-
тів, організаторів виробництва, керівників підприємств, консультантів, програмістів.
Серед випускників кафедри є: кредитний експерт банку, начальник відділу бі
з
нес
-
планування
та розвитку концерну, фінансовий директор комерційного банку, офіцер державної податкової міліції, аналітик страхової компанії, викладач вищого навч
а-
льного закладу, аналітики фонд
о
вих бірж, приватні підприємці.
При кафедрі працює аспірантура.
Напрям підго
товки 6.030507 "
Маркетинг
"
Спеціальність "
Маркетинг
"
(денне та заочне навчання)
Підготовку проводить кафедра "
Економічна кібернетика та маркетинговий менед
ж-
мент
"
. Тел: (057)7076553, web
-
сайт: ht
tp://users.kpi.kharkov.ua/ekmm
.
Кафедра знах
о-
диться у навчальному корпусі У
-
2, 6
-
й поверх, кімнати 601, 602, 604
Завідуючий кафедрою –
доктор економічних наук, професор ЗАРУБА Віктор Яко
в
левич.
Виконуючий обов
’
язки завідуючого кафедрою –
к.е.н, доцент КО
НОХОВА Зоя Пе
т
рівна.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
101
на рівні бакалавра: бакалавр з маркетингу; бакалавр з маркетингу, викладач економ
і
ки;
на рівні спеціаліста: спеціаліст з мар
кетингу;
на рівні магістра: магістр з маркетингу.
Спеціалізації
: інформаційні системи в маркетингу; міжнародний маркетинг; марк
е-
тинговий менеджмент.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "
Комп‘ютерна техніка та програм
у
вання
"
, "
Економіка підприємства
"
, "
Економічний аналіз
"
, "
Фінанси
"
, "
Бухгалтерський о
б-
лік
"
, "
Бази даних
"
, "
Маркетингові дослідження
"
, "
Електронна комерція
"
, "
Прогно
з
у-
вання попиту
"
, "
Інформаційні системи в маркетингу
"
, "
Міжнародний маркетинг
"
, "
Мі
ж-
народна економічна діяльність України
"
, "
Осн
ови зовнішньоекономічної діяльно
с
ті
"
.
Можливості працевлаштування
"
:
державний та приватний сектори економіки, а
к-
ціонерні товариства –
в якості економістів, маркетологів, керівників пі
д
приємств, консультантів, спеціалістів з реклами.
Серед випускників кафед
ри є: начальник ві
д-
ділу маркетингу хлібозаводу "
Салтівський
"
, провідний спеціаліст з продуктової групи холдингу "
UBS
Group
"
, бренд
-
менеджер Ізюмського пивзаводу, начальник відділу маркетингу та реклами УкрПромБанку, мен
е
джер виробничо
-
комерційного відділу КурГМТЦ "
Енергосталь
"
, приватні п
і
дприємці.
При кафедрі працює аспірантура.
Напрям підготовки 6.050101 "
Комп
’
ютерні науки
"
Спеціальність "
Комп
’
ютерний еколого
-
економічний моніторинг
"
(денне н
а
вчання)
Підготовку проводить кафедра "
Комп
‘
ютерного моніторингу
і логістики
"
. Тел: (057)7076628, web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/kml
.
Кафедра знаходиться у н
а-
вчальному корпусі У
-
2, 6
-
й поверх, кімнати 603.
Завідуючий кафедрою –
доктор технічних наук, п
рофесор РАСКІН Лев Григ
о
рович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр комп
‘
ютерних наук;
на рівні спеціаліста: інженер системний аналітик
-
еколог;
на рівні м
агістра: інженер системний аналітик
-
дослідник.
Спеціалізац
ія
: екологічний моніторинг.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "
Об‘єктно
-
орієнтоване програм
у
вання
"
, "
Комп‘ютерні мережі
"
, "
Організація баз даних та знань
"
, "
Модел
ю
вання систем
"
, "
Хімічна екол
огія
"
, "
Основи моніторингу природного серед
о
вища
"
, "
Проектування систем моніторингу
"
, "
Інформаційне і математичне забезпечення природокорист
у-
вання
"
, "
Фінансування еколого
-
економічного моніторингу
"
, "
Системи штучного і
н-
телекту
"
, "
Компонентна архітектура про
грамних систем
"
.
Можливості працевлаштування
"
:
науково
-
дослідні інститути за місцем пра
к
тики, державні та приватні підприємства, державні адміністративні установи. Серед вип
у-
скників кафедри є: аналітик розвитку ринку АОО фірми "
Престижснаб
"
, менеджер з еко
логії ТОВ "
Піатр консалтинг Україна
"
, еколог Свейського Держлісгоспу, сист
е-
мний адміністратор ПП "
Кристал
"
, інженер
-
еколог СПД "
Старченко
"
.
При кафедрі працює аспірантура.
Довідник абітурієнта –
20
10
102
Напрям підготовки 6.030601 "
Менеджмент
"
Спеціальність "
Менеджмент організацій
"
(денн
е та заочне навчання)
Підготовку проводить кафедра "
Комп
‘
ютерного моніторингу і логістики
"
. Тел: (057)7076628, web
-
сайт: http://users.kpi.kharkov.ua/kml
.
Кафедра знаходиться у н
а-
вчальному корпусі
У
-
2, 6
-
й поверх, кімнати 603.
Завідуючий кафедрою –
доктор технічних наук, професор РАСКІН Лев Григ
о
рович.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з менеджм
енту, менеджер
-
адміністратор;
на рівні спеціаліста: економіст
-
менеджер.
н
а рівні магістра: магістр з менеджменту організацій
Спеціалізація:
управління в логістичних системах
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "
Менеджмент і адміністрування
"
, "
Фіна
н-
си,
гроші та кредит
"
, "
Економіка і фінанси підприємства
"
, "
Логістика
"
, "
Зовнішнь
о-
економічна діяльність підприємств
"
, "
Міжнародні економічні відносини
"
, "
Комун
і-
кативний менеджмент
"
, "
Інформаційні системи в менеджменті
"
, "
Електронна ком
е-
рція
"
, "
Менеджмент підпр
иємства
"
, "
Офісний менеджмент
"
.
Можливості працевлаштування:
державний та приватний сектори економіки, акц
і-
онерні товариства –
в якості менеджерів, економістів, організаторів виробництва, керівників підпр
и
ємств, консультантів. Серед випускників факультету
є: бренд
-
менеджер Ізюмського пивоварного комбінату, начальник відділу бізнес планування та розвитку концерну "
АВЕК
"
, менеджер виробничо
-
комерційного відділу УкрГНТЦ "
Енергосталь
"
, економісти (АКБ "
Правекс
-
Банк
"
, "
Аваль
"
, "
Приватбанк
"
), віце
-
президент стра
хової компанії "
Київ
-
Р
"
, директор ТОВ "
Автопродсервіс
"
, нач
а-
льник аналітичного відділу кондитерської фабріки "
ХарківБісквіт
"
.
При кафедрі працює аспірантура.
Напрям підготовки 6.030509 "
Облік і аудит
"
Спеціальність "
Облік і аудит
"
(заочне навчання)
Освітнь
о
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр з обліку і аудиту;
на рівні спеціаліста: економіст.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "
Фінансовий облік
"
, "
Інформаційні сист
е-
м
и і технології в обліку
"
, "
Управлінський облік
"
, "
Грошовий обіг та кредит
"
, "
Ф
і-
нансове право
"
, "
Облік у зарубіжних країнах
"
, "
Організація і методика аудиту
"
, "
Облік у банках
"
, "
Облік у бюджетних установах
"
, "
Опода
т
кування підприємства
"
.
Можливості працевла
штування:
державні, акціонерні, приватні підприємства, фі
р-
ми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури –
в якості екон
о-
містів, бухгалтерів, аналітиків, податкових інспекторів. Серед випускників факул
ь-
тету є: головний бухгалтер Державного підприємства "
Сніжнеантрацит
"
, головний казначей Державного казначейства України в Донецькій обл., інспектор Харківськ
о-
го ревізійного відділення залізничних доріг.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
103
ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Декан
–
кандидат технічних наук, професор,
академік АН прикладної радіоелектроніки та Академії медико
-
технічних наук РФ
КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович. Тел.: (057) 707
-
62
-
96.
Приймальна комісія факультету працює
в приміщенні деканату –
навчал
ь-
ний корпус №5 НТУ "
ХПІ
"
, четвертий поверх, кім. 409 та у кімнатах
: 300, 313. Д
о-
кументи приймаються :
-
на денну форму навчання з 15 липня по 31 липня; зарахування до 25 серпня.
-
на заочну форму навчання з 15 липня по 15 серпня; зарахування до 30 серпня.
Контактний телефон: 707
-
63
-
96; 707
-
63
-
98.
Факультет працює з метою
надання майбутнім фахівцям можливості отрим
у-
вати вищу освіту одночасно за двома спеціальностями. Це обумовлено тим, що за сьогоднішніх умов діяльності промислових підприємств та установ суттєво зросла потреба у фахівцях широкого спектру знань та вмінь, як
і спроможні обслуговувати певні бізнес
-
процеси. Здобуттю широкого спектру знань та вмінь сприяє інтегральна освіта, яка дозволяє поєднати різні напрямки підготовки. Впровадження в Україні системи ЕСТS та законодавча база України забезпечують юридичний фунд
амент т
а-
кого навчання на факультеті інтегральної підготовки. Факультет є спадкоємцем економіко
-
правового факультету, який було засн
о-
вано у 1996 році Національним технічним університетом "
ХПІ
"
та Харківським н
а-
ціональним університетом внутрішніх справ, згі
дно з Договором про співпрацю, з
а-
твердженим Міністерством освіти і науки України та Міністерством внутрішніх справ України.
За 14 років існування
факультету інтегральну освіту здобули понад 800 фах
і-
вців, унікальність яких полягає в тому, що вони не тільки одночасно одержали два державні дипломи, а й набагато більш широкі можливості професійної реалізації.
У цей час на трьох відділеннях факультету більш ніж 450 студентів які н
а-
вчаються за двома напрямами одночасно. Перший –
за денною, другий –
за заочною фор
мою навчання. (на другий напрям студенти зараховуються, за бажанням, після першого курсу навчання по першому напряму).
Сьогодні підготовку майбутніх спеціалістів на відділеннях факультету здій
с-
нює професорсько
-
викладацький склад НТУ
"
ХПІ
"
та Національної юр
идичної ак
а-
демії України ім. Я.Мудрого. ЕКОНОМІКО
-
ПРАВОВЕ ВІДДІЛЕННЯ
Перший
напрям підготовки:
6.030601 –
"
Менеджмент
"
. Спеціальність:
7.050201 –
"
Менеджмент організацій
"
.
Підготовку проводить кафедра "
Менеджменту
"
. Кафедра знаходиться у навчальн
о-
му корп
усі №5, кімната 401.
Завідуючий кафедрою
–
професор, кандидат економічних наук СОКОЛЕНКО Вол
о-
димир Анатолійович.
Довідник абітурієнта –
20
10
104
Освітньо –
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр з менеджменту;
на рівні спеціаліста: економіст –
менеджер;
на рівні магістра: менеджер
-
економіст –
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
Стратегічний менеджмент, підприємниц
ь-
ка діяльність, інноваційний менеджмент, стратегічний маркетинг, ризик прийняття управлінських рішень, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, інтелектуальна власність.
Можливість працевлаштування.
Фахівці цієї спеціальності користуються найбіл
ь-
шим попитом в Україні, мають широкі знання і уміння в області організації і уп
ра
в-
ління виробничими процесами. Поряд з менеджерськими здібностями здобувають навики економіста широкого профілю для виконання бухгалтерських, ауд
и
торських, фінансових, банківських операцій, управління планово
-
економічною роботою на п
і-
дприємствах різних фо
рм власності.
Другий
напрям підготовки: 6.030402 –
"
Правознавство
"
.
Спеціальність 7.060101 –
"
Правознавство
"
.
Підготовку проводить Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого ІНЖЕНЕРНО
-
ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Перший напрям підготовки:
6.050103 –
"
Програмна інженерія
"
.
Спеціальність:
7.080403 –
"
Програмне забезпечення автоматизованих систем
"
.
Підготовку проводить кафедра "
Автоматизовані системи управління
"
. Кафедра зн
а-
ходиться у навчальному корпусі №2, кімната 709.
Завідуючий кафедрою
–
професор, д
октор технічних наук ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович.
Освітньо –
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр програмної інженерії;
на рівні спеціаліста: інженер
-
системний аналітик.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"
Основи алгоритмізації і програмування
"
, "
Об‘єктно
-
орієнтований аналіз і програмування‖, "
Основи дискретної математики
"
, Проектування і експлуатація баз даних
"
, "
Архіт
е
ктури комп‘ютерних комплексів і мереж
"
, "
Тестув
ання і налагодження програмного забезпечення
"
, "
Технологія ро
з-
робки програмного забезпечення мобільних систем управління
"
, Технологія розро
б-
ки програмного забезпечення WEB
-
орієнтованих систем
"
, "
Інформаційні технології інтелектуальних систем підтримки прий
няття рішень
"
, "
Адміністрування корпор
а-
тивних інформаційних систем
"
.
Можливість працевлаштування: наші випускники можуть працювати у великих та середніх компаніях, які займаються проектуванням автоматизованих систем та ро
з-
робкою програмного забезпечення в якості: системних аналітиків, керівників прое
к-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
105
тів по розробці програмного забезпечення, спеціалістів по інтеграції програмного забезпечення, проектувальників баз даних, програмістів.
Другий напрям підготовки –
економічний
(за вибором студентів):
Напрям під
готовки:
6.030509 –
"
Облік і аудит
"
.
Спеціальність:
7.050106 –
"
Облік і аудит
"
Підготовку фахівців з даної спеціальності веде кафедра економічного аналізу і обл
і-
ку, яка розташована у н
а
вчальному копусі У
-
1, ауд. 901. Завідуючий кафедрою –
доктор економічн
их наук, професор, академік Нью
-
Йоркської академії ТИМОФЄЄВ Володимир Миколайович.
Освітньо –
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр з обліку і аудиту;
на рівні спец
іаліста: спеціаліст з обліку і аудиту;
на рівні магістра: магістр з обліку і аудиту.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
бухгалтерський облік, аудит, економічна статистика, фінансовий облік, економічний аналіз, контроль і ревізія, оподаткува
н-
ня, економ
ічна безпека підприємства, антикризове управління, фінансовий менед
ж-
мент, банківська діяльність.
Можливість працевлаштування:
державні, акціонерні, приватні підприємства і ф
і-
рми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури –
в якості ек
о-
номі
стів, аналітиків, керівників бізнесу. або
Напрям підготовки:
6.030601 –
"
Менеджмент
"
.
Спеціальність:
7.050201 –
"
Менеджмент організацій
"
.
Підготовку проводить кафедра "
Менеджменту
"
. Кафедра знаходиться у навчальн
о-
му корпусі №5, кімната 401.
Завідуючий каф
едрою
–
професор, кандидат економічних наук СОКОЛЕНКО Вол
о-
димир Анатолійович.
Освітньо –
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр з менеджменту;
на рівні спеціаліста: економіст –
менеджер;
на рівні магістра: менеджер
-
економіст –
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
Стратегічний менеджмент, підприємниц
ь
ка діяльність, інноваційний менеджмент, стратегічний маркетинг, ризик прийняття упра
в-
лінських рішень, фін
анси підприємства, бухгалтерський облік, інтелектуальна власність.
Можливість працевлаштування.
Фахівці цієї спеціальності користуються найбіл
ь-
шим попитом в Україні, мають широкі знання і уміння в області організації і упра
в-
ління виробничими процесами. Пор
яд з менеджерськими здібностями здобувають навики економіста широкого профілю для виконання бухгалтерських, ауд
и
торських, фінансових, банківських операцій, управління планово
-
економічною роботою на п
і-
дприємствах різних форм власності.
Довідник абітурієнта –
20
10
106
ГУМАНІТАРНО
-
ЕКОНОМІЧН
Е ВІДДІЛЕННЯ
Перший напрям підготовки:
6.020303 –
"
Філологія
"
.
Спеціальність:
7.080403 –
"
Переклад
"
. Підготовку проводить "
Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
"
. Кафедра зн
а-
ходиться у навчальному корпусі №2, кімнати 409, 414,415 .
Завідуючий кафед
рою
–
кандидат філологічних наук, професор БАДАН Антонина Анатоліївна.
Освітньо –
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр з філології;
на рівні спеціаліста: спеціаліст з перек
ладу (англійська мова).
Спеціалізація: Переклад (англійська мова).
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
"
Англійська мова
"
, "
Німецька мова
"
, "
Л
а-
тинська мова
"
, "
Теорія і практика перекладу
"
, "
Основи теорії мовної комунікації
"
, "
Переклад ділового мовлення
"
, "
Порівняльна гр
а
матика
"
, Порівняльна стилістика
"
.
Можливість працевлаштування: Сучасна фінансова система не має кордонів, тому для вирішення питань спілкування сучасні фахівці у сфері фінансів повинні мати добру мовну підготовку, яка дає більшу мобіл
ь
ніс
ть на ринку праці. Випускники цієї спеціальності вже працюють у таких структурах: Науково
-
дослідний інститут "
Молния
"
, ТОВ "
Procter
and
Gamble
"
м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл.., Відділ міжнаро
д
них зв‘язків НТУ ―ХПІ
"
, Акціонерне товариство "
Науково
-
т
ехнічного перекладу ЕНЕРГО
"
, Акціонерне товариство "
Елас
"
, м. Харків, Прива
т-
не підприємство Рибцов АRRIBA "
Mediagroup
"
, Акціонерне товариство "
Науко
-
дослідние об‘єднання ім.. А.С.Берегового
"
та інші.
Другий напрям підготовки –
економічний
(за вибором сту
дентів):
Напрям підготовки:
6.030509 –
"
Облік і аудит
"
.
Спеціальність:
7.050106 –
"
Облік і аудит
"
Підготовку фахівців з даної спеціальності веде кафедра економічного аналізу і обл
і-
ку, яка розташована у н
а
вчальному копусі У
-
1, ауд. 901. Завідуючий кафедрою
-
доктор економічних наук, професор, академік Нью
-
Йоркської академії ТИМОФЄЄВ Володимир Миколайович.
Освітньо –
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавр з обліку і ауд
иту
на рівні спеціаліста: спеціаліст з обліку і аудиту
на рівні магістра: магістр з обліку і аудиту
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
бухгалтерський облік, аудит, економічна статистика, фінансовий облік, економічний аналіз, контроль і ревізія, оподат
кува
н-
ня, економічна безпека підприємства, антикризове управління, фінансовий менед
ж-
мент, банківська діяльність.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
107
Можливість працевлаштування:
державні, акціонерні, приватні підприємства і ф
і-
рми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури –
в
якості ек
о-
номістів, аналітиків, керівників бізнесу. або
Напрям підготовки:
6.030601 –
"
Менеджмент
"
, за заочною формою навчання.
Спеціальність:
7.050201 –
"
Менеджмент організацій
"
Підготовку проводить кафедра "
Менеджменту
"
. Кафедра знаходиться у навчальн
о-
му корпусі №5, кімната 401.
Завідуючий кафедрою
–
професор, кандидат економічних наук СОКОЛЕНКО Вол
о-
димир Анатолійович.
Освітньо –
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бака
лавр з менеджменту
на рівні спеціаліста: економіст –
менеджер
на рівні магістра: менеджер
-
економіст –
дослідник
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
Стратегічний менеджмент, підприємниц
ь-
ка діяльність, інноваційний менеджмент, стратегічний маркетинг, ри
зик прийняття управлінських рішень, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, інтелектуальна власність.
Можливість працевлаштування.
Фахівці цієї спеціальності користуються найбіл
ь-
шим попитом в Україні, мають широкі знання і уміння в області організації і упра
в-
ління виробничими процесами. Поряд з менеджерськими здібностями здобувають навики економіста широкого профілю для виконання бухгалтерських, ауд
и
торських, фінансових, банківських операцій, управління планово
-
економічною роботою на п
і-
дприємствах різни
х форм власності.
З 2009 року на факультеті розпочато проект по наданню освітніх послуг для одержання за заочною формою навчання другої вищої освіти
економічного напр
я-
мку (спеціальності 7.050201 –
менеджмент організацій та 7.050106 –
облік і аудит) студент
ам університету другого і старших курсів денного навчання, які отримують освіту за технічними спеці
а
льностями.
На факультеті працюють курси іноземних мов (англійська, німецька, франц
у-
зька), де студенти університету мають можливість підвищити мовний рівень,
а т
а-
кож отримати необхідні знання для складання вступного іспиту до магістратури. Факультет інтегральної підготовки успішно працює в напрямку виховання профес
і
оналів своєї справи, готових відповідати за долю своєї країни.
ЧЕКАЄМО НА ВСІХ, ХТО ПРАГНЕ СТАТ
И ДОСКОНАЛИМ!!!
НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан
–
професор ШАМАРДІНА Віра Миколаївна.
Приймальна комісія:
електротехнічний корпус, к. 125, тел. 70
-
76
-
974.
Створення факультету у 2003 році є результатом багаторічного плідного співр
о-
бітництва ряду каф
едр НТУ "ХПІ" зі спорідненими кафедрами вузів Німеччини та Довідник абітурієнта –
20
10
108
Австрії, і зумовлено потребою підприємств, організацій та вузів України у спеціал
і-
стах, які опанували новітні технології проектування, виготовлення та експлуатації виробничих машин і механізмів, ав
томатизованих електротехнічних комплексів, електронних систем та добре володіють німецькою мовою, здатні до участі у міжн
а-
родному науково
-
технічному співробітництві.
В основу підготовки фахівців на факультеті покладено концепцію, за якою заг
а-
льна інженерна
підготовка ведеться рідною мовою, а спеціальна –
з використанням німецької мови, німецької технічної літератури, досвіду провідних професорів Німечч
и
ни.
У 2007 році відбувся перший випуск бакалаврів, після чого перші 5 студентів 5
-
го курсу пройшли включен
е навчання у Магдебургському університеті ім. Отто фон Геріке. Випускники факультету мають змогу отримати диплом про вищу освіту не тільки НТУ "ХПІ", а і диплом Магдебурзького університету або іншого вузу в Нім
е-
ччині, також отримати певний рівень знання ні
мецької мови і рекомендуються для працевлаштування на підприємствах, які використовують техніку провідних німец
ь-
ких фірм, або виробляють продукцію для експорту до країн Західної Європи, а т
а-
кож в організаціях, де потрібні перекладачі спеціальної технічної документації.
За програмою "
Science
to
Business
" концерну "
Siemens
" випускники німецького технічного факультету мають можливість взяти безпосередньо участь у створенні високотехнологічної продукції та інженерних рішень в різних галузях світової економ
і
ки.
Напрям підготовки: 6.050802 "Електронні пристрої та системи"
Спеціальність: "Електронні системи".
Підготовку проводить кафедра "Промислова і біомедична електроніка". Тел. (057)707
-
60
-
44, web
-
сайт http://users.kpi.kharkov.ua/msh/index.aspx.htm
, e
-
mail dif@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться у "Електрокорпусі", к.301.
Завідуючий кафедрою
–
доктор технічних наук, професор СОКОЛ Євген Ів
а
нович.
Освітньо
-
кв
аліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр електроніки;
на рівні спеціаліста: інженер електрон
них систем
;
на рівні магістра: магістр електрон
них систем
.
Спеціалізація:
"Пе
ретворювальна техніка"
.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "
Інформатика
", "
Мікропроцесорна техн
і-
ка
", "
Основи проектування електричних систем
", "
Енергетична електрон
і
ка
"
.
Можливості працевлаштування:
Випускники кафедри процюють на підприємствах мі
с
та:
НДІ ХЕМЗ, НВП "
ЕОС
"
, МНК "
Енергозбереження
"
, ХДПЗ ім.Малишева, АТ "
Хар
т
рон
"
, ХДПЗ ім.Т.Г.Шевченко, ДП ХМЗ "
ФЕД
"
, завод "
Комунар
"
.
Напрям підготовки 6.050702 "
Електромеханіка
"
Спеціальність "Електромеханічні системи автоматизації і електропривод"
Підготовк
у проводить кафедра "Автоматизовані електромеханічні системи"
.
Телефон 707
-
64
-
45, 707
-
62
-
26, 707
-
69
-
74; web
-
сайт http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
aems
/;
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
109
e
-
mail smolyakova
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаходиться в ел
ектротехнічному ко
р-
пусі, кімната 125.
Завідувач кафедри
–
з
аслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор КЛЕПІКОВ Володимир Борисович, 707
-
62
-
26.
Навчально
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр
Випускникам надається кв
аліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр електромеханіки;
на рівні спеціаліста: інженер –
електромеханік;
на рівні магістра: магістр електромеханіки.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
німецька мова; обчислювальна техніка та програмування; електронік
а та сучасні мікропроцесорні засоби; теорія автоматиз
о-
ваного електроприводу; теорія автоматичного керування; моделювання електром
е-
ханічних систем; системи керування електроприводами; комп‘ютерна математика та графіка у завданнях електромеханіки; основи мік
ропроцесорної техніки, електроп
о-
стачання підприємств.
Можливості працевлаштування:
Випускники працюють на підприємствах і фірмах електротехнічного напряму (АТ „Важпромелектропроект‖, АТ „Електроважмаш
-
автоматика‖, ,,ЕЛАКС‖, „Струм‖, „Компел‖, НВП „Електро
важмаш‖), сумісних українсько
-
німецьких підприємствах, що або використовують техніку провідних н
і-
мецьких фірм, або виробляють продукцію для експорту до країн Західної Європи, а також в організаціях, де потрібні перекладачі спеціальної технічної документаці
ї. 6
випускників кафедри працюють за контрактом в німецький фірмі
SIEMENS
.
Напрям підготовки:
6.050502
"Інженерна механіка"
Спеціалізація: "Технологія машинобудування"
Підготовку проводить кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка". Т
елефон 707
-
61
-
43, web
-
сайт http
://
users
.
kpi
.
kharkov
.
ua
/
cutting
, e
-
mail
grabchenko
@
kpi
.
kharkov
.
ua
. Кафедра знаходиться у технічному корпусі №2 (ліве крило
).
Завідуючий кафедрою
–
з
аслужений працівник вищої школи, професор, доктор те
х-
нічних наук ГРАБЧЕНКО Анатолій Іванович. Телефон 706
-
41
-
43.
Освітньо
-
кваліфікаційні рівні випускників:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рів
ні бакалавра: бакалавр з інженерної механ
і
ки
;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: магістр інженерної механіки.
Основні спеціальні навчальні дисципліни:
інформатика; взаємозамінність, стандарт
и-
зація та технічні вимірювання; теорія різа
ння; технологія обробки типових деталей; автоматизована система графіки; інтегровані високі технології; робочі процеси в
и-
соких технологій в машинобудуванні; 3D
-
CAD моделювання складних об‘єктів та процесів виготовлення; програмне забезпечення інтегрованих технологій; маркетинг високотехнологічних товарів виробничого призначення.
Довідник абітурієнта –
20
10
110
Можливості працевлаштування.
Усі випускники працюють за прямим призначе
н-
ням по спеціальності у технологічних, конструкторських та проектних відділах пі
д-
приємств всіх форм власності м. Харкова, Харківського регіону, України та зако
р-
доном. Кращі випускники залишаються для роботи на кафедрі, продовжують н
а-
вчання в аспірантурі НТУ „ХПІ‖, проходять стажування за кордоном.
Напрям підготовки 6.050503 "Машинобудування"
Спеціальність "Підйом
но
-
транспортні, будівельні, дорожні машини і обла
д
нання"
Підготовку проводить кафедра "Підйомно
-
транспортні машини і обладнання". Тел.: (057) 707
-
65
-
82, web
-
сайт: http://
www
.kpi.khark
i
v.
edu
/ltm/, e
-
mail: ottow@kpi.kharkov.ua. Кафедра знаходиться у навчальн
ому корпусі У1 (висо
т
ний корпус), 12 поверх, кімнати 1202, 1203, 1204, 1207.
Завідувач кафедри
–
професор, доктор технічних наук
ГРИГОРОВ Отто Володим
и-
рович, тел.
(057)
707
-
65
-
82
, e
-
mail
: ottow
@
kpi
.
kharkov
.
ua
.
О
світньо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, м
а
гістр
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра
:
бакалавр з машинобудування;
на рівні спеціаліста
:
інженер
-
машинобудівник
;
на рівні магістра
:
інженер
-
машинобудівник
–
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни: "Вантажоп
i
дйомн
i
машини", "Буд
i
вельн
i
i
дорожн
i
машини", Спец
i
альн
i
крани", "Системи автоматизованого проектування п
i
дйомно
-
транспортних машин", "Орган
i
зац
i
я виробництва i
маркетинг п
i
дйомно
-
транспортних машин", "М
ехатрон
i
ка", "Лог
i
стика п
i
дйомно
-
транспортних систем".
Можливості працевлаштування:
Фахівці працюють у організаціях, де проектують чи експлуатують: крани, будівельні машини, дорожні і меліоративні машини, нава
н-
тажувачі, ескалатори, рольганги, ліфти, трансп
ортери та інше сучасне обладнання технологічної логістики. Четверо спеціалістів працюють інженерами на фірмі FAM (Німеччина, Магдебург), два захистили дисертації на здобуття вченого ступеня до
к-
тора
-
інженера в Магдебургському університеті, один випускник оч
олює сумісну україно
-
німецьку фірму з монтажу підйомно
-
транспортного обладнання.
Напрям піготовки 6.040202 " Механіка"
Спеціальність "Динаміка і міцність"
Підготовку проводить кафедра "Динаміка і міцність машин". Тел.: (057)707
-
68
-
79, web
-
сайт: http://user
s.kpi.kharkov.ua/
dpm/ru
, e
-
mail: lvovgi@kpi.kharkov.ua
. Кафедра знаходиться у фізичному корпусі.
Завідуючий кафедрою
–
професор, д.т.н.
ЛЬВОВ Генадій Іванович, тел.: (057)707
-
63
-
43.
Освітньо
-
кваліфікаційні рів
ні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра: бакалавр механіки;
на рівні спеціаліста: інженер
-
механік;
на рівні магістра: магістр
-
інженер
-
механік –
дослідник.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
111
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: Рівняння математичної фізики; Інтегральні рівняння та елементи функціонального аналізу; Статистична механіка та теорія н
а-
дійності; Теорія пружності; Теорія коливань; Теорія пластичності та ползучесті; А
е-
рогідромеханіка; Механіка композитних матеріалів і конструкцій; Механіка руйн
у-
вання і міцність матеріалів; Програмні комплекси динаміки і міцності машин.
Можливості працевлаштування.
Випускники працюють на інженерних та наукових посадах в УПЕК, ВАТ "Турбоатом", ІПМаш НАН України, ДП "з
-
д Електрова
ж-
маш", Н
ВФ "Технологія 2000", ДНТЦ "Енергосталь", ВАТ "УкрНДІХімМаш", ВАТ "ХТЗ", ДП ІТЦ "Діагностика", АТЗТ "з
-
д Красний Октябрь".
Напрям підготовки: 6.050102 "Комп’ютерна інженерія"
Спеціальність: "Спеціалізовані комп’ютерні системи"
Підготовку проводить кафедра "Радіоелектроніка". Тел.: (057)
-
707
-
62
-
52, w
eb
-
сайт: www.kpi.kharkiv.edu/re, e
-
mail: re196@mail.ru. Кафедра знаходиться на другому поверсі радіофізичного корпусу.
Завідуючий кафедрою
–
д.т.н., професор ДОМНІН Ігор Феліксович, тел. (057)
-
706
-
25
-
99.
Освітн
ьо
-
кваліфікаційні рівні випускників
: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускникам надається кваліфікація
:
на рівні бакалавра: бакалавра з комп‘ютерної інженерії;
на рівні спеціаліста: інженер -
системний аналітик;
на рівні магістра: інженер -
системний аналі
тик –
дослідник.
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: основи комп‘ютерної техніки; програм
у-
вання (в т.ч. системне і об‘єктно
-
орієнтовне); комп‘ютерне конструювання; дискр
е-
тна математика; основи комп‘ютерного інтелекту; комп‘ютерна системотехніка; опера
ційні системи; системи штучного інтелекту; мікропроцесорні системи; тест
у-
вання комп‘ютерних систем; паралельне програмування; метрологія і сертифікація; WEB
-
дизайн; комп‘ютерна графіка.
Можливості працевлаштування.
Випускників запрошують на підприємства, в
орг
а-
нізації і науково
-
дослідні центри радіоелектронного профілю різних форм власності, які займаються розробкою і експлуатацією комп‘ютерних систем спеціального пр
и-
значення, а також на підприємства, які використовують комп‘ютерну техніку. Вип
у-
скникам, які
мають схильність до науково
-
дослідницької діяльності і які успішно закінчили навчання зі спеціальності, надається можливість навчатися в аспірантурі кафедри.
ЦЕ НТ Р З А ОЧНОГ О НАВ ЧАННЯ
Декан
–
професор ЗАЇКА Едуард Ілліч, тел. 70
-
76
-
235.
Приймальна комісія
: електротехнічний корпус, к. 318, тел. 70
-
76
-
569.
Майже 7
0 років в Національному технічному університеті "Харківський пол
і-
технічний інститут" проводиться підготовка спеціалістів за заочною формою н
а-
вчання. За цей період отримано великий досвід навчально
-
м
етодичної роботи зі ст
у-
дентами
-
заочниками, який забезпечує достатньо високий рівень підготовки майже Довідник абітурієнта –
20
10
112
по 60 спеціальностям машинобудівного, електромашинобудівного, хімічного і ек
о-
номічного напр
я
мів.
У центрі заочного навчання навчається понад 4,5 тисяч сту
дентів, як гром
а-
дян України, так і близького та далекого зарубіжжя –
з Росії, Туркменістану, Ізраїлю і Герм
а
нії.
У центрі
проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Пер
е-
лік напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється наб
ір до центру
, пр
и
ведений на стор. 11.
Особливості кожної із спеціальностей центру заочного навчання викладені в основних відомостях про факультети денного навчання, оскільки з вказаних спеціальностей проводиться підготовка і на денній формі на
в
чання.
За св
ою майже 70
-
річну історію центр заочного навчання (до 2009 р. -
заочний факультет) досяг
значних успіхів у організації та проведенні навчального проц
е
су. Кращі викладачі, що мають навички керівництва в промисловій сфері, велика кіл
ь-
кість професорів та доце
нтів зайняті в навчанні з заочної форми.
Якість підготовки спеціалістів знаходиться на рівні денного навчання.
Навчання на у центрі заочного навчання здійснюється на бюджетній і на ко
н-
трактній основі. Термін навчання: бакалавр –
4 роки, спеціаліст
і магіст
р
–
5 років 10 місяців.
ЦЕНТР
ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ДОУН
ІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГО
ТОВКИ
Керівник –
професор Сіренко Микола Миколайович.
Центр розташований в математичному корпусі, 2 поверх, к. 213, тел./факс :(057) 70
-
76
-
258. Адреса: 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21.
Історія Центру
Центр заснований у 2009 році на базі факультету дистанційного та доуніве
р-
ситетського навчання. Перша назва факультету ("Факультет довузівської підгото
в-
ки") підкреслювала основне призначення факультету –
створення, об'єднання та о
р-
ганізацію
роботи різних підрозділів системи довузівської підготовки університету, організацію нового Навчального комплексу університету, до складу якого тоді вх
о-
дило близько 100 середніх навчальних закладів з 8 областей України. На той час в системі довузівської пі
дготовки нашого університету навчалося близько 1500 абіт
у-
рієнтів.
У 2003 році у зв
'
язку з розширенням завдань та напрямів роботи пройшла р
е-
організація факультету і він отримав нову назву –
"Факультет дистанційного та до
у-
ніверситетс
ь
кого навчання". Про Це
нтр
дистанційної та доуніверситетської підготовки
Сьогодні Центр ДДП має такі пріоритетні напрями діяльності:
-
розвиток та організація роботи системи доуніверситетського навчання у фо
р-
мі підготовчих курсів, філій підготовчих курсів у різних містах країни, еліт
а-
рних шкіл, підготовчого відділення з метою поглибленої підготовки майбу
т-
ніх випускників середніх навчальних закладів до вступу та навчання в уніве
р-
ситеті ;
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
113
-
створення та організацію навчально
-
консультаційних центрів (НКЦ) для пі
д-
готовки бакалаврів та спеціалістів за заочною формою навчання у різних мі
с-
тах України;
-
організація та розвиток дистанційної форми навчання на базі НКЦ спільно з Центром дистанційної освіти нашого університету;
-
організація та координація роботи Навчального комплексу НТУ "Харківс
ький пол
і
технічний університет";
-
організація та проведення щорічних Конференцій для довузівської молоді;
-
інформаційна та профорієнтаційна робота в середніх навчальних закладах України та прикордонних областях Російської Федерації.
Щорічно в навчальних підр
озділах Центру навчаються 2000 –
2500
слухачів підгот
о-
вки до вступу та близько 2000
студентів заочної та дистанційної форм навчання.
Навчально
-
консультаційні центри університету в м.м. Ізюм, Балаклія, По
л-
тава, Бердянськ здійснюють підготовку бакалаврів, сп
еціалістів за заочною ф
о-
рмою навчання, в м. Ізюм та в м. Бердянськ –
за заочно
-
дистанційною формою.
м. ІЗЮМ
Адреса
: м. Ізюм, пр. Леніна, 63, тел. (05743) 2
-
87
-
18 , 9
-
51
-
79.
Спеціальності:
"Менеджмент організацій"
(дистанційна форма)
"Облік і аудит"(дистан
ційна форма)
"Екологія та охорона навколишнього середовища"(дистанційна форма)
"Комп’ютерні системи і мережі"(дистанційна форма)
"Електромеханічні системи автоматизації і електропривод"
"Колісні та гусеничні транспортні з
а
соби"
м. БАЛАКЛІЯ
Адреса
: м. Бала
клія, пл. Казмірука 6, Балаклійський коледж. Т
ел. (05749) 5
-
33
-
66.
Спеціальності:
"Облік і аудит"
"Менеджмент організацій"
"Комп’ютерні системи і мережі"
м. БЕРДЯНСЬК
Адреса
: м. Бердянськ, вул. Свободи, 101, тел. (06153) 6
-
49
-
52.
Спеціальності:
"Комп
’ютерні системи і мережі" (дистанційна форма)
"Електричні системи і мережі"
"Техніка і електрофізика високих напруг"
"Підйомно
-
транспортні, будівельні, дорожні машини і обладна
н
ня"
м. ПОЛТАВА
Адреса
: м. Полтава, вул. Пушкіна, 83
-
А, Полтавський політехнічн
ий коледж. Т
ел. (0532) 50
-
07
-
64.
Підготовка розпочинається з 1 або з 3 курсу на базі кваліфікації "молодший спеці
а
ліст" для випускників профільних технікумів, коледжів за с
пеціальностями:
Довідник абітурієнта –
20
10
114
"Технологія машинобудування" (3 курс)
"Електричні машини та апар
ати" "Комп’ютерні системи і мережі"
"Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного тран
с
порту" Система доуніверситетського навчання
НТУ "ХПІ" сьогодні об'єднує
-
підготовчі курси за денною (суботньо
-
недільна), вечірньою та заочною фо
р-
мою н
а
вчання;
-
ф
ілії підготовчих курсів в містах Артемівськ (Донецька область), Павлоград (Дніпропетровська область), Лисичанськ (Луганська область), Енергодар (З
а-
порізька область), с.м.т. Піщанка (Красноградський район Харківської обла
с-
ті), Світловодськ (Кіровоградська о
бласть);
-
6 елітарних шкіл за денною (суботньо
-
недільна), вечірньою та заочною фо
р-
мою н
а
вчання;
-
підготовче відділення за денною формою підготовки.
Більш детальнішу інформацію дивись у цьому довіднику в розділі "
Система доуніверситетського навчання
НТУ "ХП
І"
.
.
ЧЕ Р НІ В Е ЦЬ КИЙ ФА КУЛЬ Т Е Т
Декан –
МАТІЄГА
Василь Михайлович.
Приймальна комісія
:
м. Чернівці
, вул. Головна,
203
-
а,
тел.
(03722)
7
-
29
-
02.
Факультет проводить підготовку на денній та заочній формі навчання.
Перелік напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється набір, пр
и
ведений на стор. 10.
В Е Р СТ АТ ОІ НСТ Р УМЕ НТ АЛЬ НИЙ Т Е ХНІ КУМ
Директор
–
РЯЗАНОВ Анатолій Матвійович.
Приймальна комісія:
м. Харків
-
2, вул. Красіна, 4, к.29, тел. 707
-
68
-
37.
Технікум здійснює підготовку з 4 спеціальностей:
Спеціа
льність "Виробництво верстатів з програмним управлінням і р
о
ботів"
Навчально
-
кваліфікаційні рівні випускників
: молодший спеціаліст
Випускникам надається кваліфікація
: технік
-
технолог
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "Економіка, організація і плану
вання вир
о-
бництва"; "Металорізальне обладнання"; "Технологія машинобудування"; "Технол
о-
гія вер
с
татобудування"; "Програмування для автоматичного обладнання"; "Охорона праці в галузі"; "Технологічний практикум"; "Основи ринкової економіки, менед
ж-
менту, марк
е
тингу і бізнесу"; "Нові технології".
Можливості працевлаштування
: ХДАВП, ФЕД, "Харвест"
–
верстатники, налаго
д-
жувальними, слюсарі.
Спеціальність "
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і роб
о-
тоте
х
нічних комплексів
"
Навчально
-
кваліфікаційні рівн
і випускників
: молодший спеціаліст
Випускникам надається кваліфікація
: технік
-
електромеханік
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
115
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "Економічна теорія"; "Соціологія"; "Безп
е-
ка життєдіяльності"; "Будова і налагодження ПУ"; "Економіка, організація і план
у-
в
ання виробництва"; "Маркетинг"; "Правила ТБ і експлуатації ел. пристроїв до 1000В"; "Мікропроцесорні засоби автоматизації технологічних процесів з ЕП"; "Моделювання електромеханічних і електронних систем"; "Електричне та електро
н-
не обла
д
нання побутової тех
ніки".
Можливості працевлаштування
: ХДАВП, ХЦТО, Зміївська ГЕС –
налагоджувал
ь-
ними систем з ЧПУ, електрики.
Спеціальність "Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматиз
а
ції"
Навчально
-
кваліфікаційні рівні випускників
: молодший спеціаліст
Випуск
никам надається кваліфікація
: технік
-
механік
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "Економіка, організація і планування вир
о-
бництва"; "Основи ринкової економіки, менеджменту, маркетингу і бізнесу"; "Об‘ємні гі
д
равлічні та пневматичні приводи "; "Монтаж,
наладка та ТО приводів машин"; "Технологія виробництва гідравлічних та пневматичних засобів автомат
и-
зації"; "Конструювання гідравлічних та пневматичних схем, вузлів та деталей"; "О
с-
нови термодинаміки і гідропневмоприводів"; "Проектування гідравлічних і пн
евм
а-
тичних систем".
Можливості працевлаштування
: ХДАВП, ФЕД, "Харвест", "Гідропривід"
–
техн
і-
ки
-
гідравліки, слюсарі.
Спеціальність "Обслуговування та ремонт електропобутової техніки" Навчально
-
кваліфікаційні рівні випускників
: молодший спеціаліст
Випускни
кам надається кваліфікація
: технік
-
електромеханік
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: "Фізичне виховання"; "Іноземна мова за пр
о-
фесійним спрямуванням"; "Нарисна геометрія"; "Технічна механіка"; "Інформатика"; "Теоретичні основи електротехніки"; " Елек
тричні вимірювання"; "Електри
ч
ні апарати та машини електропобутової техніки"; "Автоматика та мікропроцесорна те
х
ніка".
Можливості працевлаштування
: ХДАВП, ХЦТО, Зміївська ГЕС –
налагоджувал
ь-
ними систем з ЧПУ, електрики.
Спеціальність "
Розробка програмного забезпечення
"
Навчально
-
кваліфікаційні рівні випускників: молодший спеціаліст
Випускникам надається кваліфікація:
технік –
програміст
Основні спеціальні навчальні дисципліни :
"
Економічна теорія
"
, "
Комп` ютерна гр
а-
фіка
"
, "
Інформатика 1:Основи алгоритміз
ації і програмування
"
, "
Інформатика 2.Об `єктивно
-
орієнтовний аналіз і програмування
"
, "
Основи дискретної математики
"
, "
Побудова комп `ютерних комплексів і мереж
"
, "
Тестування і налагодження пр
о-
грамного забезпечення
"
, "
Основи інженерії програмного забезп
ечення
"
, "
Операці
й-
ні системи
"
, "
Математичні методи дослідження операцій
"
, "
Основи схемотехніки
"
, "
Теорія ймовірності і математична статистика
"
, "
Бази даних
"
, "
Основи колективної розробки програмних систем
"
,
"
Компонентні програмні технології
"
, "
Політ
о
логія
"
.
Можливості працевлаштування:
ТОВ "
ЕПАМ Системз
"
, ТОВ "
Телесенс
"
,
ООО "
Eclipse
"
Довідник абітурієнта –
20
10
116
Спеціальність 5.05010101 "
Обслуговування програмних систем і компл
е
ксів
"
Навчально
-
кваліфікаційні рівні випускників: молодший спеціаліст
Випускникам надається кваліфікація:
т
ехнік –
програміст
Основні спеціальні навчальні дисципліни :
"
Економічна теорія
"
, "
Комп `ютерна гр
а-
фіка
"
, "
Інформатика 1:Основи алгоритмізації і програмування
"
, "
Інформатика 2.Об` ‗ктивно
-
орієнтовний аналіз і програмування
"
, "
Основи дискретної математики
"
, "
Основи побудови і адміністрування комп `ютерних комплексів і мереж
"
, "
Основи і адміністрування операційних систем
"
, "
Основи і адміністрування баз даних
"
, "
О
с-
нови технології програмування
"
, "
Основи адміністрування бізнес
-
процесів
"
, "
Мат
е-
матичні методи дослідження операцій
"
, "
Теорія ймовірності і математична стати
с-
тика
""
, "
Захист і безпека комп `ютерних систем
"
, "
Основи теорії алгоритмів
"
, "
Пол
і-
тологія
"
Можливості працевлаштування:
ТОВ "ЕПАМ Системз", ТОВ "Телесенс", ООО "
Eclipse
"
ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХН
І
ЧНИЙ КОЛЕДЖ
Директор
–
РИСКІН Валерій Аркадійович.
Приймальна комісія:
м. Полтава, вул. Пушкіна 83а, тел. 7
-
29
-
52
Коледж знаходиться у м. Полтава, заснований в 1944 році, здійснює підгото
в-
ку з 5
-
ти спеціальностей. Окрім спеціальних знань всі студенти коледжу додатково отримують робочі спеціальності за відповідними напрямками під час проходження виробничої практики, також при їх бажанні можуть отримати додаткову спеціал
ь-
ність "оператор ЕОМ" та права водія.
Спеціальність "Монтаж і експлуатація електроу
статкування підпр
и-
ємств і цивільних споруд"
Навчання здійснює циклова комісія спеціальності "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", яку очолює Пал
а
гута
Ніна Павлівна. Немає жодної сфери діяльності людини, де б не заст
осовувалась електроене
р-
гія. На промисловості, в закладах, в побуті, в сільському господарстві –
скрізь нео
б-
хідно монтувати, обслуговувати, експлуатувати, налагоджувати, контролювати складну поб
у
тову техніку, електрообладнання.
Коледж розпочав підготовку с
пеціалістів вказаної спеціальності з 1961 року. Протягом всього періоду навчання студенти працюють з сучасними ПЕОМ. В комп‘ютерних класах проводяться практичні заняття, виконуються розрахунки з к
у-
рсового та дипломного проектування, а також з фундаментальн
их і спеціальних д
и-
сциплін. Випускникам надається кваліфікація молодшого спеціаліста
-
електрика, який підготовлений для професійної діял
ь
ності з монтажу, налагодження, експлуатації, ремонту і випробування електроустаткування. Випускники можуть працювати на електростанціях; на різного роду перетворюючих підстанціях; в електричних мер
е-
жах різної напруги, де є складна побутова техніка і електрообла
д
нання. Навчання з цієї спеціальності виконується як за державним замовле
н
ням, так і за контрактом. Набір студ
ентів на денне відділення проводиться на базі 9 класів і на Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
117
базі 11 класів –
на вакантні місця. Термін навчання на денному відд
і
ленні –
3 роки 10 місяців (на базі 11 класів –
2 роки 10 місяців). Є заочна ф
о
рма навчання.
Спеціальність "Виробництво електроос
вітлювальних приладів і устан
о
вок"
Навчання здійснює циклова комісія спеціальності "Виробництво електроосв
і-
тлювальних приладів і установок", яку очолює Марченко Віталій Станісл
а
вович. Враховуючи вимоги часу й підприємств коледж з 1968 року почав підгот
овку фахівців з вказаної спеціальності. Студенти коледжу набувають зна
н
ня технічного фахівця з електротехніки, які використовуються в професійній діяльності з виро
б-
ництва та використання джерел світла; проектування, монтажу та експлуатації осв
і-
тлювальних, рекламних, світлосигнальних установок різного призначення; з виро
б-
ництва скловиробів. Після закінчення навчання випускникам присвоюється кваліфікація "техні
ч-
ний фахівець з електротехніки". Митцями світла можна назвати випускників кол
е-
джу з даної спеціаль
ності. Навчання з цієї спеціальності виконується як за державним замовле
н
ням, так і за контрактом. Набір студентів на денне відділення проводиться на базі 9 класів і на базі 11 класів –
на вакантні місця. Термін навчання на денному відд
і
ленні –
3 роки 10
місяців (на базі 11 класів –
2 роки 10 місяців).
Спеціальність "
Технологія о
бробк
и
матеріалів на верстатах і автомати
ч-
них лініях"
Навчання здійснює циклова комісія спеціальності "Обробка матеріалів на в
е-
рстатах і автоматичних лініях", яку очолює Шевелєв
Микола Олексан
д
рович.
За час навчання студенти коледжу отримують професійну підготовку з нар
и-
сної геометрії, комп‘ютерної графіки, ґрунтовні знання і навички з програмування, практичних навичок роботи на верстатах з ЧПК, комп‘ютерного проектування те
х-
но
логічної оснастки.
Випускники коледжу працюють на підприємствах чи фірмах, які мають мет
а-
лообробку техніками
-
технологами, програмістами, конструкторами, займають інж
е-
нерно
-
технічні посади.
Навчання з цієї спеціальності виконується як за державним замовле
н
ням, так і за контрактом. Набір студентів пр
о
водиться на базі 9 класів і на базі 11 класів –
на вакантні місця. Термін навчання на денному відділенні –
3 роки 10 місяців (на базі 11 класів –
2 роки 10 місяців). Є заочна форма навчання.
Спеціальність "Еко
номіка підприємства"
Навчання здійснює циклова комісія спеціальності "Економіка підприє
м
ства", яку очолює Марченко Світлана М
и
колаївна.
Враховуючи вимоги часу й підприємств коледж з 1999 року почав підготовку ф
а
хівців з вказаної спеціальності.
Студенти з цієї спеціальності отримують знання з багатьох економічних наук: "Економіка підприємства", "Організація діяльності підприємства", "Нормування праці", "Фінанси підприємств", "Маркетинг", а також з гуманітарних та точних наук, Довідник абітурієнта –
20
10
118
які всебі
ч
но розвивають особи
стість, підвищують інтелект, навчають аналізувати складні екон
о
мічні й соціальні ситуації. Всебічному розвитку особистості сприяє і проведення різноманітних видів практик. За підсумками проведення інформаційної практики студенти мають мо
ж-
ливість отримати
робочу професію оператора ЕОМ.
Навчання з цієї спеціальності виконується як за державним замовле
н
ням, так і за контрактом. Термін навчання на денному відділенні –
1 рік 10 місяців. Набір ст
у-
дентів проводиться на базі 11 класів. Є заочна форма навча
н
ня.
Спеціальність "
Розробка програмного забезпечення
"
Навчання здійснює циклова комісія спеціальності "Програмування для елек
т-
ронно
-
обчислювальної техніки і автоматизованих систем", яку очолює Бровко М
и-
кола М
и
трофанович.
Починаючи з 50
-
х років минулого столі
ття, спочатку повільними темпами, а зараз дуже стрімко, розвивається м
о
лода галузь науки і техніки –
електронно
-
обчислювальні машини і системи. Вивчаючи попит промислових підприємств рі
з-
них форм власності, закладів і організацій, коледж в 2000 році відкри
в відділення за вказаною спеціальністю. Опанувати свою майбутню професію студенти можуть у сучасних комп‘ютерних класах, де проводяться лабораторні і практичні заняття. Практичні навички відпрацьовуються не тільки в умовах коледжу, а й на підприєм
с-
твах м. Полтави.
Після закінчення навчання молодші спеціалісти –
техніки
-
програмісти мають змогу впроваджувати найрізноманітніші стандартні пакети обслуговуючих програм, створювати і впроваджувати їх у різні сфери діяльності, в т. ч. за індивідуальними замовлення
ми, програми для обліку матеріальних цінностей на складах і підприєм
с-
твах, довідникові посібники для навчання і обслуговування кліє
н
тів.
Навчання з цієї спеціальності виконується як за державним замовле
н
ням, так і за контрактом. Набір студентів на денне в
ідділення проводиться на базі 9 класів і на базі 11 класів –
на вакантні місця. Термін навчання на денному відд
і
ленні –
3 роки 10 місяців (на базі 11 класів –
2 роки 10 місяців).
ГВАРДІЙСЬКИЙ ОРДЕНА ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІМЕНІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
"
Начальник факультету військової підготовки
–
полковник СЕРПУХОВ Оле
к-
сандр Васильович.
Приймальна комісія:
61034 м. Харків –
34, вул. Полтавс
ь
кий шлях, 192.
Тел. (057) 372
-
61
-
67, додатковий 2
-
44. Згідно наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки Укр
а-
їни №
232/368 від 10 травня 2007 року ―Про затвердження Переліку галузей знань, н
а-
прямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки вій
ськових фахівців у вищих військ
о-
вих навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закл
а-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
119
дів за освітньо
-
кваліфікаційним рівнем бакалавра
"
прийом кандидатів на навчання до факул
ь
тету військової підготовки Національного технічного університету ―Харківський політ
е
хнічний інститут
"
здійснюється за освітньо
-
кваліфікаційним рівнем ―БАКАЛАВР
"
за 2 напрямками підготовки.
Рік заснування
-
1 жовтня 1944 року.
Рівень акредитації
–
III (підстава -
рішення Державної атестаційної комісії від 2
6.06.2007р., протокол №67).
Ліцензія
–
серія АВ № 395229 видана 17.12.2007 року.
Адреса
:
61034, м.Харків
-
34, вул. Полтавський шлях, 192.
Начальник
факультету військової підготовки –
полковник СЕРПУХОВ Оле
к-
сандр Васильович.
Телефон приймальної начальника ф
акультету військової підготовки: (057) 372
-
61
-
67, додатково –
2
-
00.
Телефон приймальної комісії: (057) 372
-
61
-
67, додатково –
2
-
44.
Викладання фундаментальних дисциплін проводиться професорами, докторами (ка
н-
дидатами) наук, доцентами та викладачами НТУ ―Х
ПІ
"
; викладання військово
-
спрямованих дисциплін проводиться досвідченими викладачами з числа офіцерів факультету.
Матеріально
-
технічна база факультету складає
: навчальні корпуса з обладн
а-
ними класами; лабораторії практичних занять; приказармене вогневе міс
течко; стрілец
ь-
кий тир; навчальний центр; казарми та гуртожитки; їдальня; стадіон та спортивний зал.
Навчання курсантів на факультеті організовано за денною формою. Під час н
а-
вчання курсанти одержують грошове утримання, забезпечуються безкоштовним ж
и-
тлом
, обмундируванням і харчуванням. Курсанти живуть у казармах. Харчування організов
а
но в їдальні
факультету за участю суб‘єкту господарювання ТОВ
―
ІВ
АВА
"
.
На факультеті є поліклініка і лазарет, які оснащені сучасною медичною апаратурою. Курсантам, які н
а
вчаю
ться на ―
добре
"
і ―
відмінно
"
, грошове утримання збільшується на 25% та 50% відпові
д
но. Курсантам щорічно надається канікулярна відпустка взимку і місячна відпустка влітку з безкоштовним проїздом до місця ві
д
пустки і назад.
Випускникам факультету, згідно з
вимогами наказу Міністра оборони Укра
ї-
ни від 16 липня 2002 року № 237 ―Про затвердження інструкції про організацію в
и-
конання Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України
"
, зареєстр
ованого в М
і-
ністерстві юстиції України 9 серпня 2002 року за № 647/6935, присвоюється війс
ь-
кове звання ―лейтенант
"
. Всі випускники факультету отримують посвідчення водія на право керування автомоб
і
лем.
Підготовка фахівців проводиться за наступними напрямка
ми і спеціальност
я
ми:
Напрям підготовки
: 0505 “Інженерна механіка
"
Спеціальність
: 7.050502 “Озброєння та військова техніка
"
Навчально
-
кваліфікаційні рівні випускників
: ―
бакалавр
"
.
Спеціалізація
: експлуатація та ремонт бронетанкової техніки і озброєння;
Термин навчання: 4 роки 2 місяці;
Випускникам надається кваліфікація
: ―Інженер
-
механік, офіцер військового упра
в
ління тактичного рівня
"
;
Довідник абітурієнта –
20
10
120
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: ―Бронетанкове озброєння та військ
о-
ва техніка
"
, ―Експлуатація бронетанкового
озброєння та військової техніки
"
, ―Відно
в-
лення бронетанкового озброєння та військової техніки
"
, ―Технічне забезпечення
"
;
Професійне
призначення випускника: проходження служби на інженерних п
о-
садах військової ланки танкових, механізованих, розвідувальних п
ідрозділів та ча
с-
тин Збройних Сил України відповідно до спеціальності (первинні посади: заступник командира роти з озброєння [з технічної частини], командир ремонтного взводу, і
н-
женер, п
о
мічник начальника бронетанкової служби; наступні посади без додатково
ї підготовки в ВВНЗ: командир ремонтної роти, старший інженер батальйону, заст
у-
пник командира батальйону з озброєння [з технічної частини]), а також рівнозна
ч-
них посадах в інших родах військ.
Напрям підготовки:
0401 “
Хімія
"
Спеціальність
: 7.040101 “Озброєн
ня і засоби військ радіаційного, хімічного, біол
о-
гічного захисту та екологічна безпека
"
Навчально
-
кваліфікаційні рівні випускників
: ―
бакалавр
"
.
Спеціалізація:
Управління діями підрозділів військ РХБ захисту;Управління діями підрозділів РХБ захисту військ
ових формувань;
Термин навчання
: 4 роки 2 місяці;
Випускникам надається кваліфікація
: ―
Хімік, офіцер військового управління та
к
тичного рівня
"
;
Основні спеціальні навчальні дисципліни
: ―
Тактика військ РХБ захисту
"
, ―
О
с-
нови забезпечення РХБ захисту
"
, ―
Засо
би спеціальної обробки
"
, ―
Бойові токсичні хімічні р
е
човини і засоби захисту
"
;
Професійне призначення випускника: проходження служби на посадах військової ланки радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки підрозділів і ча
с
тин Зброй
них Сил України відповідно до спеціальності (первинні посади: командир взводу РХБ захисту, командир взводу РХБ розвідки; командир димового взводу, кома
н-
дир взводу спеціальної обробки, помічник начальника служби РХБ захисту; наступні п
о-
сади без додаткової п
ідготовки в ВВНЗ: командир роти РХБ захисту, командир роти РХБ розвідки; командир димової роти, командир роти спеціальної обробки), а також рівно
з-
начних посадах в і
н
ших родах військ.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
1
21
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Національного технічного університету "Харкiвський п
олiтехнiчний інститут" на 20
1
0/20
1
1
навчальний рiк
(до тексту включені зміни, прийняті згідно наказам Міністерства освіти і науки України
№
1158 від 21.12.2009 р. і №
243 від 26.03.2010 р.
)
Провадження освітньої діяльності у Національному технічному уніве
рситеті "Харківський політехнічний інститут" здійснюється відповідно до ліцензії Міністе
р-
ства освіти і науки АВ №420497 від 19 вересня 2008
р. зі змінами, внесен
и
ми ріше
н-
нями ДАК протокол №74 від 16 грудня 2008
р., протокол №77 від 07 тра
в
ня 2009
р., прото
кол №78 від 04 червня 2009
р., протокол №79 від 02 липня 2009
р.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (далі –
Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навч
альних закладів України, з
а
тверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та з
а-
реєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.
1. Загальні положення
1.1.
Вищий навчальний заклад –
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ") оголошує набір на підготовку фахівців для здобуття вищої освіти за освітньо
-
кваліфікаційними рівнями, напрям
а
ми підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого
обс
я
гу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Чернівецькому факультеті НТУ "ХПІ", Гвардійському ордена Червоної Зірки факультеті військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ", Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ "ХПІ", НКЦ НТУ "ХПІ" у м.
Полтава, НКЦ НТУ "ХПІ" у м.
Бердянськ, НКП НТУ "ХПІ" у м.
Тростянець, НКП НТУ "ХПІ" у м.
Чернівці, НКЦ НТУ "ХПІ" у м.
Балаклея, НКЦ НТУ "ХПІ" у м.
Ізюм, НКЦ НТУ "ХПІ" у м.
Торез та вищих на
в-
чальних закладах І рівня акредитації, що
є у структурі: Верстатоінструментальному технікумі НТУ "ХПІ", Полтавському політехнічному коледжі НТУ "ХПІ" та Військ
о-
вому коледжі сержантського складу НТУ "ХПІ" (див. додаток 1).
1.2.
До НТУ "ХПІ" приймаються громадяни України, іноземці, а також ос
о-
би без гро
мадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
1.3.
Прийом до НТУ "ХПІ" на всі освітньо
-
кваліфікаційні рівні здійснюєт
ь-
ся за конкурсом не
з
а
лежно від джерел фінансування.
1.4.
Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано як в базовому університеті, так і у від
о-
кремлених підрозділах.
При поселенні на час вступу абітурієнтам необхідно
звернутись до деканатів (дирекції) обраного для вступу факультету (технікуму або коледжу) з проханням надати місце в гуртожитку.
Довідник абітурієнта –
20
10
122
2. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1.
На навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра
в НТУ "ХПІ" та його відокремлених структурних підрозділах приймаються особи з повною загальною сере
д
ньою освітою.
2.2.
На навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти у Вер
статоі
н-
струментальному технікумі НТУ "ХПІ" та По
л
тавському політехнічному коледжі НТУ "ХПІ" приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
2.3.
На навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня спеціаліста в НТУ "ХПІ" приймаються особи, які здо
були освітньо
-
кваліфікаційний рівень бак
а-
лавра. 2.4.
На навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня магістра в НТУ "ХПІ" приймаються особи, які здобули освітньо
-
кваліфікаційний рівень бак
а-
лавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо
-
кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо
-
кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб. 2.5.
Верстатоінструментальний технікум НТУ "ХПІ" та Полтавський політехнічний коледж НТУ "ХПІ" приймають на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо
-
кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на в
и
значену кількість місць для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня мол
одшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.
2.6.
Базовий університет та його відокремлені факультети, НКЦ, НКП НТУ "ХПІ" приймають на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання на в
а-
кантні місця осіб, які здобули освітньо
-
кваліфіка
ційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.
2.7.
Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ", який здій
снює підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймає на навчання за відповідними програмами п
ідготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вим
о-
гам проходження військової служби.
2.8.
Військовий коледж сержантського складу НТУ "ХПІ", який здійснює підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймає на на
в-
чання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну сере
д-
ню освіту
та відповідають установленим вимогам проходження військової слу
ж
би.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
123
2.9.
Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ" та Військовий коледж сержантського складу НТУ "ХПІ" приймають на навчання військово
службовців військової служби за ко
н-
трактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра та молодшого спеціаліста, що визна
чаються щ
о-
року Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України.
2.10.
НТУ "ХПІ" здійснює прийом студентів на старші курси у порядку п
е-
реведення та поновле
н
ня в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок п
ереведення, відрахування та поновлення студентів в
и-
щих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поно
в
лення осіб, які повертаються після академ
ічної відпустки.
2.11.
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти НТУ "ХПІ" здійснює п
е-
репідготовку фахівців за освітньо
-
кваліфікаційним рівнем "спеціаліст".
3. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у НТУ "ХПІ" здійснюється: за
рахунок видатків державного та місцевих бюджетів –
за державним замо
в-
ленням;
за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на к
о
н-
курсній основі, якщо певний освітньо
-
кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. 3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за др
у-
гим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров‘я втратив можливість в
и-
конувати служ
бові чи посадові обов‘язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико
-
соціальної експертної комісії.
4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Прийом заяв і док
ументів, вступні екзамени, конкурсний відбір та з
а-
рах
у
вання на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для баз
о
вого університету, Чернівецького факультету НТУ "ХПІ", Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготов
ки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ", для відокремлених структурних підрозділів НТУ "ХПІ": НКЦ НТУ "ХПІ" у м.
Полтава, НКЦ НТУ "ХПІ" у м.
Бердянськ, НКП НТУ "ХПІ" у м.
Тростянець, НКП НТУ "ХПІ" у м.
Чернівці, НКЦ НТУ "ХПІ" у м.
Балаклея, НКЦ НТУ "ХПІ" у
м.
Ізюм, НКЦ НТУ "ХПІ" у м.
Торез та вищому навчальному закладі І рівня акред
и-
тації, що є у структурі: Військовому коледжі сержантського складу НТУ "ХПІ", проводиться в такі строки:
Довідник абітурієнта –
20
10
124
Етапи вступної ка
м-
панії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Вст
упники на основі освіти
повної загальної середньої
повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів
15 липня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають склад
а-
ти вступні випроб
у-
вання у ВНЗ
22 липня 2010 року
1) за д
ержавним замовле
н-
ням:
22 липня 2010 року,
2) за кошти фізичних та юридичних осіб:
15 серпня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають всту
п
них випробувань і не проходять творчі ко
н
курси
31 липня 2010 року
1) за державним з
амовле
н-
ням:
31 липня 2010 року,
2) за кошти фізичних та юридичних осіб:
15 серпня 2010 року
Строки проведення у ВНЗ вступних екз
а-
менів та творчих ко
н-
курсів
23
–
31 липня 2010 року
1) за державним замовле
н-
ням:
23
–
31 липня 2010 р.,
2) за кошти фізичних та юри
дичних осіб:
23 липня
–
28 серпня 2010 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
1 серпня 2010 року
Терміни зарахування вступників
1) за державним замо
в-
ленням:
до 10 серпня,
2) за кошти фізичних та юридичних осіб:
до 25 серпня (після з
а-
р
а
хуванн
я на місця де
р-
жа
в
ного замовлення відповідного напряму підготовки)
1) за державним замовле
н-
ням:
до 10 серпня,
2) за кошти фізичних та юридичних осіб:
до 30 серпня (після з
а-
рах
у
вання на місця держа
в-
ного замовлення відпові
д-
ного напряму підготовки)
4.2. Прий
ом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та з
а-
рах
у
вання на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти для вищих навчальних закладів І рівня акредитації, що є у структурі НТУ "ХПІ": Верстатоінструментальному технікумі НТУ "ХПІ", Полтавському політе
х-
нічному коледжі НТУ "ХПІ", проводиться в такі строки:
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
125
Етапи вступної ка
м-
панії
Денна форма навчання
Заочна форма на
в
чання
Вступники на основі освіти
базової з
а-
гальної с
е-
редньої
повної загальної середньої
базової
або повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів
15 липня 2010 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають склад
а-
ти вступні випроб
у-
вання у ВНЗ
22 липня 2010 року
15 серпня 2010 року
Закінчення прийому заяв та докумен
тів від осіб, які не складають всту
п
них випробувань і не проходять творчі ко
н
курси
–
31 липня 2010 р
о
ку
15 серпня 2010 року
Строки проведення у ВНЗ вступних екз
а-
менів та творчих ко
н-
курсів
23
–
31 липня 2010 року
15
–
22 серпня 2010 р.
Термін оприлюднення рей
тингового списку вступників
1 серпня 2010 року
23 серпня 2010 року
Терміни зарахування вступників
1) за державним замовленням:
до 10 серпня,
2) за кошти фізичних та юриди
ч-
них осіб:
до 25 серпня (після зарахування на місця державного замовлення відповідног
о напряму підготовки)
28
–
30
серпня 2010 р
.
4.3. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, випробування, що проводить НТУ "ХПІ" та його відокремлені підрозділи, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо
-
кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:
Довідник абітурієнта –
20
10
126
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Заочна форма на
в
чання
Вступники на основі освітньо
-
кваліфікаційного рівня
кваліфікований робітник
молодший спеціаліст
ква
ліфікований робі
т-
ник або моло
д
ший спеціаліст
Початок прийому заяв та документів
15 липня 2010 року
Закінчення прийому з
а
яв та документів 1) за державним замовленням:
31 липня 2010 року,
2) за кошти фізичних та юриди
ч-
них осіб:
25 серпня 2010 року
1) за д
ержавним замо
в-
ленням:
31 липня 2010 року,
2) за кошти фізичних та юридичних осіб:
30 серпня 2010 року
Строки проведення у ВНЗ вступних екзаменів та творчих конкурсів
1) за державним замовленням:
23 –
31 липня 2010 року,
2) за кошти фізичних та юриди
ч-
них о
сіб:
23 липня –
25 серпня 2010 року
1) за державним замо
в-
ленням:
23 –
31 липня 2010 р
о-
ку,
2) за кошти фізичних та юридичних осіб:
23 липня –
30 серпня 2010 року
Терміни зарахування вступників
1) за державним замовленням:
до 10 серпня 2010 року,
2) за кошт
и фізичних та юриди
ч-
них осіб:
до 25 серпня 2010 року,
1) за державним замо
в-
ленням:
до 10 серпня 2010 р
о
ку,
2) за кошти фізичних та юридичних осіб:
до 30 серпня 2010 р
о
ку,
4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить НТУ "ХПІ" та його
відокремлені підрозділи, конкурсний відбір та зарахування на на
в-
чання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр" всту
п-
ників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма навча
н-
ня
Заочна форма на
в-
чання
На основі базової та повної вищої освіти
Початок прийому заяв та док
у-
ментів
15 липня 2010 року
Закінчення прийому заяв та док
у-
ментів
1) за державним замовленням:
31 липня 2010 року,
2) за кошти фізичних та юридичних осіб:
25 серпня 2010 року
Терміни зарахування вступників
1) за державним замовленням:
до 10 серпня 2010 року,
2) за кошти фізичних та юридичних осіб: до 30 серпня 2010 року
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
127
4.5. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та з
а-
рах
у
вання на
навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для Міжгалузевого інституту післядипломної освіти НТУ "ХПІ" проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Заочна форма навчання
На основі повної вищої освіти
Початок прийому заяв та док
у-
ментів
15 вересня 2010 року
Закінчення прийому заяв та док
у-
ментів
15 жовтня 2010 року
Терміни зарахування вступників
до 31 жовтня 2010 року
4.6. Строки прийому документів вступників на денну форму навчання для вступу на навчання до Гвардійського ор
дена Червоної Зірки факультету військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ" та Військового коледжу се
р-
жантського складу НТУ "ХПІ", що здійснюють підготовку громадян для прохо
д-
ження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського,
сержантськ
о-
го та старшинськ
о
го складу, визначаються Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України.
4.7. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили б
а
ж
а-
ння вступити до Гвардійського ордена Червоної Зірки факул
ьтету військової підг
о-
товки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ" та Військового коледжу се
р
жантськ
о-
го складу НТУ "ХПІ", які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерс
ь-
кого складу для проходження військової служби за контрактом, для офор
м
лення ос
обової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за к
о
мандою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.
5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до НТУ "ХПІ"
5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до НТУ "ХПІ", в якій вказ
у-
ють напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра) або спе
ціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.
5.2. До заяви вступник додає: документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо
-
кваліфікаці
йний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії; медичну довідку за формою 086
-
о або її копію; шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. При прийомі в порядку переведення або п
оновлення додається також акад
е-
мічна довідка встановл
е
ного зразка про незакінчену вищу освіту.
Довідник абітурієнта –
20
10
128
5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, д
о-
датково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або й
о-
го ко
пію), з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до НТУ
"ХПІ" для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче 124 балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених др
у-
гим абзацом пункту 6.1 "Правил прийому"). Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році.
5.4. Вступник може подат
и заяву та документи не більше ніж до п‘яти вищих навчальних закладів України. В НТУ
"ХПІ" вступник має право подати не більше трьох заяв та комплектів документів –
або на різні факультети, або на різні напрями підготовки на одному факультеті, про що робит
ься відмітка на зворотному боці се
р-
тифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою при
й-
мальної комісії відповідного факультету.
5.5. Особи, які не атестовані з української мови та літератури, але атестовані з російської, мають пр
а
во складати в НТУ
"ХПІ" вступний екзамен з російської мови та літератури."
5.6. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти
-
інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у НТУ "ХПІ".
5.7.
Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні под
а-
ють документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у НТУ "ХПІ":
-
військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових ф
ормувань, а також правоохоронних органів спеціал
ь-
ного призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які прох
о
дять військову строкову службу, –
при вступі на денну форму навчання до Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підгото
вки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ" та Військового коледжу сержантського складу НТУ "ХПІ";
-
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
-
військовослужбовці рядового, сержантського та старши
нського складу, які проходять військову службу за контрактом –
при вступі на заочну форму навчання;
-
особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, в
становленому Міністерством освіти і на
у
ки України та Міністерством охорони здоров‘я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень;
-
особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, -
при вступі заочну форму навчання.
5.8. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Украї
н-
ського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі всту
п-
ників у зовніш
ньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українс
ь-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
129
ким центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на на
в
чання. У разі зарахування таких абітурієнтів н
аказ про зарахування анулюється. 5.9. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до НТУ "ХПІ". 5.10. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліце
нзією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом. 5.11. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не ма
ють паспорта), та військовий квиток (посві
д-
чення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред‘являє особисто.
5.12. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на ум
о
вах цільового прий
ому згідно з установленими квотами, додають направлення, в
и
дане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обла
с-
них, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I рівня акредитації —
відповідними
органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, устан
о-
вами, що уклали договори з НТУ "ХПІ" відповідно до Закон
у України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастр
о
фи".
5.13. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційних рівнів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та спеціаліста, маг
істра на о
с-
нові базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень, обов'язковою є процедура н
о-
стрифікації документа про здобутий освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень, що про
водиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Н
о-
стрифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання. 5.14. Усі копії документів завіряються за оригіналами в НТУ "ХПІ" або в уст
а-
новленому законода
в
ством порядку.
5.15. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове з
а-
рах
у
вання при однаковому конку
рсному балі, вступник подає (пред‘являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.
5.16. Для вст
упу до Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військ
о-
вої підготовки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ" та Військового к
о
леджу се
р-
жантського складу НТУ "ХПІ" здійснюється медичний огляд військово
-
лікарською комісією.
Довідник абітурієнта –
20
10
130
Медичний огляд кандидатів пров
одиться згідно з Положенням про військово
-
лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України затвердженим наказом Міністра оборони України від 04 січня 1994 р. № 2 зі змінами. Всі кандидати, які вступають до Гвардійського ордена Червоної Зірк
и факул
ь-
тету військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ" або Військового коледжу сержантського складу НТУ "ХПІ", зобов‘язані подати документи, що містять дані про стан здоров‘я кандидата:
-
картку медичного огляду кандидата з фотографією, за
віреною гербовою п
е-
чаткою військової ча
с
тини та паспортними даними;
-
медичну книжку з даними чергових обстежень (не менше, ніж за останні три роки), звернень за м
е
дичною допомогою;
-
рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки;
-
к
лінічний аналіз крові;
-
загальний аналіз сечі;
-
електрокардіографічне дослідження серця.
Кандидати, які без поважних причин не з‘явилися на медичний огляд у призн
а-
чений за розкладом час, у яких відсутні медичні книжки і результати попередніх о
б-
стежень до
заключного медичного огляду та складання вступних випробувань не допускаються.
Медичний огляд не передбачає лікувальних заходів.
За результатами медичного огляду кандидата робиться висновок стосовно й
о
го відповідності до на
в
чання –
"придатний" або "неприд
атний".
Кандидати, у яких за результатами медичного огляду висновок "неприда
т
ний" до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не допуск
а-
ються.
5.17. Для вступу до Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки ім
. Верховної Ради України НТУ "ХПІ" та Військового коледжу се
р-
жантського складу НТУ "ХПІ" здійснюється о
цінка індивідуальних психологічних якостей.
Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово
-
пси
хічної стійкості та оцінку спроможності навчатися. Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється фахівцями в галузі професійного психологічного відбору при проведенні всту
п-
них випробувань.
Оцінювання індивідуальних психологічних якостей кандид
атів на навча
н
ня здійснюється відповідно до Інструкції про проведення військово
-
професійної орієнтації та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладі
в України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998р. № 152 (зі змінами).
Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний псих
о-
логічний відбір". Максим
альна оцінка з індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Кандидати, в яких під час тестування індивідуальних псих
о-
логічних якостей виявлена нервово
-
психічна нестійкість, а також ті, які набрали Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
131
менше 50
% (менше 35 балів) від максимальної кі
лькості балів даної оцінного оцінювання, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ" або Вій
ськового коледжу сержантського складу НТУ "ХПІ"
відраховуються. Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Кандидатам, не зарахованим за р
е
зультатом оцінювання індивідуальних псих
о-
логічних якостей, в документах, що в
идаються на руки чи надсилаються до військкоматів за місцем проживання, записується формулювання відмови в з
а-
рахуванні: "Не пройшов вступного в
и
пробування".
5.18. Для вступу до Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військ
о-
вої підготовки ім. Верхов
ної Ради України НТУ "ХПІ" та Військового коледжу се
р-
жантського складу НТУ "ХПІ" здійснюється о
цінювання рівня фізичної підгото
в-
леності.
Оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидатів здійснюється за р
е-
зультатами практичного виконання фізичних вправ:
біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 3 км.
Всі вправи приймаються протягом одного дня. Для виконання вправи надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.
Рівень фізичної підготовки оцінюється як "
з
алік"
або "
незалік
". Для отр
и-
мання оцінки "
залік"
абітурієнту слід набрати суму не менше 35 балів (із трьох вправ). Максимальна сума балів –
70 балів (згідно нормативів оцінювання фізичної підготовленості кандидатів.
Згідно з наказом Міністра оборони Украї
ни від 03 серпня 2007р. №
444 оцінка з фізичної підготовки кандидатів для вступу складається з оцінок, отр
и-
маних ними за виконання всіх признач
е
них для перевірки вправ, i визначається:
"відмінно" –
якщо половина і більше оцінок "відмінно", решта –
"д
о
бре";
"добре" –
якщо половина і більше оцінок не нижче "добре", решта –
"зад
о-
вільно";
"задовільно" –
якщо більше половини оцінок "задовільно", за відсутності оцінок "незадовільно";
"незадовільно" –
якщо отримана одна оцінка "незадовільно". Рівень фізичної підг
отовленості оцінюється як "
незалік"
, якщо кандидат отримав хоча б одну оцінку "незадовільно".
6. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до НТУ "ХПІ", його відо
кремлених структурних підрозділів та вищих навчальних закладів І рівня акредитації, що є у його структурі для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра, зараховуют
ь-
ся бали сертифіката Українського центру оцінювання якості
освіти з конкурсних д
и-
сциплін або бали вступних екзаменів чи творчих конкурсів для осіб які мають право складати вступні випробування у ВНЗ (див. додаток 2). Вступник допускається до Довідник абітурієнта –
20
10
132
участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість
балів із конкурсних дисциплін складає не менше 124.
До участі у конкурсному відборі для вступу на навчання допускаються всту
п-
ники, які подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кіл
ь-
кість балів у якому з непрофільного загальноосвітнь
ого предмета нижча 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів, в
и
значених правилами прийому до НТУ
"ХПІ", становить не нижче 170 балів з кожн
о
го предм
е-
та.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальн
ої середньої освіти вступають для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну с
е-
редню освіту з округленням до десятих частин бала (за таблицею відповідності с
е-
реднього ба
ла документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12
-
бальною шкалою, значенням 200
-
бальної шкали, встановленою в додатку 5 до "Пр
а-
вил прийому до НТУ
"ХПІ" на 2010/2011 навчальний рік) шляхом додавання до с
у-
ми балів сертифіката з конкурсних пр
едметів (результатів вступних випр
о
бувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5
-
бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
6.3. Конкурсний бал особи, яка всту
пає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до НТУ "ХПІ" з предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, резу
льтатів творчих конкурсів та вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на на
в
чання до Верстатоінстр
ументального технікуму НТУ "ХПІ" та Полтавського політехнічного коледжу НТУ "ХПІ" для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати всту
п
них екзаменів з:
української мови;
ще не менше одного предмета на кожну спец
іальність (див. додаток 2).
Конкурсний бал особи, яка вступає до Верстатоінструментального технікуму НТУ "ХПІ" та По
л
тавського політехнічного коледжу НТУ "ХПІ" на основі базової загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів вступних екзаменів, що оцінюються за 12
-
бальною шкалою.
6.5. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Про
грами творчих конкурсів оприлюднюються на веб
-
сайті НТУ "ХПІ".
6.6. Метою проведення творчого конкурсу "Спортивні нормативи" для всту
п-
ників до НТУ "ХПІ" на напрям навчання 6.010201 "Фізичне виховання" є о
т
римання рейтингових оцінок фізичних якостей вступни
ків. Творчий конкурс "Спортивні нормативи" для вступників до НТУ "ХПІ" на н
а
прям навчання 6.010201 "Фізичне виховання" передбачає виконання Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
133
8 окремих завдань. Сукупність завдань та рівень їх виконання відображають загал
ь-
ний рівень фізичної підготовленост
і вступників щодо загальних фізичних якостей (витривалості, сили, швидкості, спритності, гнучкості). Завдання також пов‘язані з руховими та прикладними навичками з гімнастики, легкої атлетики, плавання та і
н-
ших видів спорту. Завдання можуть бути двох видів
: обов‘язкові та за вибором вступника. Результат кожного тесту оцінюється в балах комплексної шкали в 100 балів (від 100 балів до 200 балів). Нижча оцінка успішності виконання творчих за
в-
дань складає 124 балів. До виконання завдань допускаються вступники,
які пройшли відповідне м
е
дичне обстеження, ознайомлені з правилами поведінки і безпеки при участі в тво
р
чому конкурсі.
Виконання завдань проводиться в два дні. Перший день включає завдання на швидкість, силу ніг і витривалість. У другий день вступники вик
онують завдання на силу рук, спритність, піднімання в сід, гнучкість та плавання без урахування часу. Завдання творчого конкурсу можуть виконуватись і в іншій послідовності, якщо це не вплине негативно на результати вступника в кожному з них.
У разі незадо
вільного самопочуття, травми під час виконання завдань всту
п
ник може звернутися до лікаря, або до членів предметної комісії.
6.7. Вступ на навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр"
денної та заочної форми навчання відбув
ається за конкурсом.
Конкурсний бал для вступу для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня "магістр" на базі отриман
о
го освітньо
-
кваліфікаційного рівня "бакалавр": Конкурсний бал для вступу для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного р
івня "спеціаліст", а також "магістр" на базі отриманого освітньо
-
кваліфікаційного рівня "спеціаліст": де
Y –
конкурсний бал;
X
ІМ
–
оцінка вступного іспиту з іноземної мови (для вступників на базі баз
о-
вої вищої освіти);
Х
Д
–
о
цінка з захисту дипломної роботи (проекту) бакалавра;
X
i
–
оцінки з виписки до диплому бакалавра;
n –
кількість оцінок у виписці до диплому бакалавра.
Округлення конкурсного балу здійснювати з точністю до сотих за правилами округлення.
Для вступу на навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційних рівнів "спеціаліста", "магістра"
денної та заочної форми навчання, які отримали диплом бакалавра:
-
у іншому ВНЗ;
-
на іншому факультеті НТУ "ХПІ"
Довідник абітурієнта –
20
10
134
у формулі визначення конкурсного балу оцінка з захисту дипл
омної роботи (прое
к
ту) бакалавра замінюється на оцінку випробування за фахом.
Для проведення випробувань за фахом в НТУ "ХПІ" створюються фахові ат
е-
стаційні комісії.
Для проведення випробувань з іноземної мови в НТУ "ХПІ" створюються відповідні атестаційні
комісії.
Особи, які на випробуваннях з іноземної мови або фаху отримали незадовільні оцінки до участі в конкурсі для вступу на навчання за обраним освітньо
-
кваліфікаційним рівнем не допускаються.
6.8. Для конкурсного відбору при прийомі на навчання на дру
гий курс (з но
р-
мативним терміном на
в
чання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо
-
кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на в
и
значену кількість місць для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на спо
ріднену спеціальність для Верстатоінструментального технікуму НТУ "ХПІ" та Полтавського політехнічного коледжу НТУ "ХПІ" вступники складають вступні в
и-
пробування з конкурсних дисциплін.
Для конкурсного відбору при прийомі на навчання на другий (третій) кур
с (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо
-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра, за умови вступу на споріднену спеціальність,
для НТУ "ХПІ" та його відокремлених підрозділів вступники склад
а-
ють вступне випробування за фахом. Для проведення випробувань за фахом в НТУ "ХПІ" створюються відповідні атестаційні комісії.
6.9. Особи, які без поважних причин не з‘явилися на вступні екз
амени, творчі конкурси та випроб
у
вання за фахом у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до учас
ті в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не д
о
пускаються. 6.10. Апеляції на результати вступних випробувань в НТУ "ХПІ" для окрем
о
го контингенту абітурієнтів
повинні подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів випробувань. Апеляції розглядають відповідні апеляційні комісіії, склад яких затверджується наказом ректора НТУ "ХПІ".
7. Цільовий прийом до НТУ "ХПІ"
7.1. Цільовий прийом організовується: -
відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про статус і соціальний з
а-
хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" особи з чи
с-
ла потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях раді
о-
активного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні се
р-
тифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
135
-
відповідно до постанови Кабінету Мініс
трів України від 29 червня 1999р. № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості"; -
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, с
ержантського та старшинського складу, в
и
пускники поточного року військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово
-
фізичною підготовкою зараховуються до в
и-
щих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження війс
ь-
кової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та ста
р-
шинського складу. 7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом де
р-
жавного замовлення на підготовку ф
ахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).
7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999р. № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості", зараховуються за окремим кон
курсом на навчання для зд
о-
буття освітньо
-
кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Ко
н
курс відбувається відповідно до суми набраних балів. 7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі н
а загальних засадах.
8. Зарахування за співбесідою 8.1. За результатами співбесіди зараховуються до НТУ "ХПІ" особи, яким З
а-
коном України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали вн
а-
слідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право. 8
.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії. 8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони п
о-
дали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкур
с-
них предметів.
9. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних
успіхів у вивченні профільних предметів
9.1. Зараховуються до НТУ "ХПІ" за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародни
х олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I –
III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені дипломами I –
III ст
у-
пенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів
-
захистів науково
-
дослідницьких
робіт учнів
-
членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напр
я-
ми підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого в
о-
ни є призерами, у тому числі:
Довідник абітурієнта –
20
10
136
основи інформатики –
при вступі на напрями "прикладна матема
тика", "інфо
р-
матика", "системний аналіз", "комп'ютерні науки", "комп'ютерна інженерія", "пр
о-
грамна інженерія";
основи економіки –
при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "ек
о-
номіка та підприємництво";
історія –
при вступі на напрями (спеціальнос
ті) галузі знань, для яких профіл
ь-
ним визначено предмет "історія України";
біологія з екологією –
при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено пре
д
мети "біологія", "хімія".
9.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських, учасник
ам міжнародних олімпіад та призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів –
захистів науково
-
дослідницьких робіт учнів
-
членів Малої академії наук України, що відбулися у п
о-
точному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і на
у
ки України
.
10. Зарахування поза конкурсом 10.1. Зараховуються поза конкурсом: -
особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, г
а-
рантії їх соціального з
а
хисту" надане таке право; -
діти
-
сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального з
а
х
и-
сту та матеріального забезпечення дітей
-
сиріт і дітей, позбавлених батьків
ського піклування" (зі змінами); -
інваліди I та II груп та діти
-
інваліди віком до 18 років, яким не протипоказ
а
не навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; -
особи
, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке пр
а
во; -
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових фо
р-
м
у
вань, працівників правоохоронних о
рганів, які загинули під час виконання слу
ж-
б
о
вих обов‘язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002р. № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх прав
о
вого і соціального захисту, поліпшення військово
-
па
тріотичного виховання молоді"; -
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до п
о-
станови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008р. № 6 "Деякі питання соціал
ь-
ного захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників"; -
особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" над
а
не таке право. 10.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналів (при поданні заяви та документів на вступ) сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками не нижче 124 з конкурсних дисциплін НТУ "ХПІ" та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конку
р
сом. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
137
11. Право на першочергове зарахування
11.1. Право на першочергове зарахування до НТУ "ХПІ" мають: -
особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищ
е-
ності інвалідів в Україні" надане таке право; -
особи, яким відповідно до Указу Президен
та України від 21 лютого 2002р. № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово
-
патріотичного виховання молоді" надане таке право; -
особи, яким відповідно до Закону Укра
їни "Про охорону дитинства" надане таке право; -
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України" від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році" надане таке право; -
особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий з
а
хист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до Гвардійс
ь-
кого ордена Чер
воної Зірки факультету військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ" та Військового коледжу сержантського складу НТУ "ХПІ";
-
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти; -
особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірського;
-
особи, які мають вищий середній бал оцінок з додатку до диплома про баз
о
ву вищу освіту (5
-
бальна система) з дисциплін циклу професійної та практичної підг
о-
товки (при вступі на навчання для здобуття освітньо
-
кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр");
-
випускники основної школи, які мають сві
доцтво про базову загальну сере
д-
ню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти)".
11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визнач
е-
ною пунктом 11.1 цих Правил.
12. Формування та оприлюд
нення рейтингового списку вступників 12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповід
но до виділ
е-
ної квоти. 12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності: -
особи, які мають право на зарахування поза конкурсом; Довідник абітурієнта –
20
10
138
-
особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди (для Ве
р-
статоінструм
ентального технікуму НТУ "ХПІ" та Полтавського політехнічного к
о-
леджу НТУ "ХПІ", що вступають на основі базової середньої освіти); -
особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів; -
особи, які зараховуються за конкурсом. До рейтин
гового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахува
н
ня на місця цільового прийому. 12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується: -
за конкурсним балом від більшого до меншого; -
з урахуванням права
на першочергове зарахування при однаковому конкур
с-
ному балі у порядку д
о
держання підстав для його набуття. 12.4. У рейтинговому списку зазначаються: -
прізвище, ім‘я, по батькові вступника; -
бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіт
и (вступних випробувань, що проводить НТУ "ХПІ") з конкурсних предметів, середній бал д
о-
кумента про повну загальну середню освіту; -
результати творчих конкурсів; -
наявність підстав для вступу поза конкурсом; -
наявність підстав для вступу за результат
ами співбесіди з відміткою про р
е-
зультати співбесіди (для Верстатоінструментального технікуму НТУ "ХПІ" та По
л-
тавського політехнічного коледжу НТУ "ХПІ", що вступають на основі базової с
е-
редньої освіти); -
наявність визначних успіхів у вивченні профільних
предметів із зазначенням предмета та олімпіади; -
наявність права на першочергове зарахування. 12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб
-
сайті НТУ "ХПІ", його відокре
м-
лених ст
руктурних підрозділів та вищих навчальних закладів І рівня акредитації, що є у його структурі із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку пров
е
дення конкурсн
ого відбору.
13. НАДАННЯ РЕКОМЕНД
АЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ
13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного з
а-
мовлення. Рекомендації на зарахування вступників
на навчання за рах
у
нок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. 13.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення н
а офіційних стендах приймальної комісії.
13.3. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб
-
сайті НТУ "ХПІ", й
о
го відокремлених структурних підрозділів та вищих навчальних закладів І рівня акр
е-
дитації, що є у його структурі. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
139
Рекомендованим до зарахування
вступникам можуть надсилатись повідомле
н-
ня засобами електро
н
ного та мобільного зв‘язку.
13.4. За рекомендацією органів охорони здоров‘я та соціального захисту нас
е-
лення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування понад державне замовле
ння за результатами співбесіди з правом навчання за місцем пр
о-
живання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний з
а
клад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.
14. Реалізація права вступників на вибір місц
я навчання 14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання, впродовж п‘яти календарних днів після оголошення сп
и
с-
ку осі
б, рекомендованих до зарахування, зобов‘язані виконати вимоги для з
а-
рах
у
вання на місця державного замовлення: подати оригінали д
о
кумента про освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру
оцінювання якості освіти до приймальної комісії. 14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо
-
професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (у тому числі у різних вищих навчальних закладах за різними формами
навчання) оригінал документа про освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень, додатка до нього держа
в-
ного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за дер
жа
в-
ним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо
-
професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем на
в
чання за кошти фізичн
их, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нь
о-
го, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зб
ерігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінал
и вищезазначених д
о-
кументів. 14.3. Особи, які в установлений строк (п‘ять календарних днів) не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо
-
кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та серти
фікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для з
а
рахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів. 15. Коригуван
ня списку рекомендованих до зарахування 15.1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця на
в-
чання (п‘ять календа
р
них днів) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб: Довідник абітурієнта –
20
10
140
оголошує списки рекомендова
них раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування; відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування; формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримув
а-
ли рекомендацію раніше, з урахув
анням рейтингового списку вступників на наявні місця. 15.2. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовле
н
ням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юр
и
дичних та
фізичних осіб. Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 15.3. Коригування рекомендацій до зарахування може зд
ійснюватися при
й-
мальною комісією протягом встановленого строку зарахування відповідних кат
е-
горій вступників. 15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 13 цих Правил.
16. Наказ про зарахування 16.1. Накази
про зарахування на навчання видаються ректором після вик
о
нання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб
-
сайті НТУ "ХПІ". 16.2. Нак
ази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України у паперовому та електронному варіантах, та в електронному варіанті Українському центру оцінювання якості освіти.
16.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його нав
чання за рах
у
нок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за за
я
вою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених НТУ "ХПІ" коштів. 17. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України 17.1. Прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Зак
о-
ном України "Про прав
о
вий статус іноземців та осіб без громадянства" (із змінами), Указами Президент
а України від 25 березня 1994р. № 112 "Про заходи щодо р
о-
з
витку економічного співробітництва областей України з суміжними пр
и
кордонн
и-
ми областями Російської Федерації" та від 03 липня 1994р. № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва обла
стей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно
-
територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (із змінами) та від 05 серпн
я 1998р. № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів". Іноземці, яким надаються державні ст
и-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
141
пендії за міжнародними договорами, загальн
о
державними програмами, іншими міжнародними зобов‘язаннями України, приймаються на навчання на підставі н
а
правлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення. 17.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навча
н-
ня від українських національно
-
культурних т
овариств, при вступі до НТУ "ХПІ" за напрямами підготовки галузі знань "Соціально
-
політичні науки" користуються т
а-
кими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть учас
ть у конкурсі щ
о
до зарахування на навчання з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних екзаменів (творчих ко
н-
курсів) відповідно до пункту 5.5 цих Правил. 17.3. При вступі на інші напрями підго
товки (спеціальності) іноземці українс
ь-
кого походження, які отримали направлення на навчання від українських націонал
ь-
но
-
культурних товариств, користуються такими самими правами на зд
о
буття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнарод
них олімпіад із з
а-
гальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено ц
и
ми Правилами як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність). 17.4. Всі інші іноземці укладають контракт на підготовку на факультеті міжнар
одної освіти НТУ "ХПІ".
17.5. Всі іноземці, в тому числі ті, що користуються правами громадян Укра
ї-
ни, повинні після зарахування, протягом місяця після перетину державного кордону України, пройти реєстрацію, яку здійснює факультет міжнаро
д
ної освіти НТУ "Х
ПІ" у УГІРФО ГУМУСУ в Харківській області.
17.6. Зарахування іноземців відповідно до міжнародних договорів, загальнодержавних програм, договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами проводиться до 15 листопада 2010р.
1
8. Додаткове зарахування до НТУ "ХПІ" та зберігання робіт вступників 18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НТУ "ХПІ". На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зара
хування за ко
н
курсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випроб
у-
вання, що проводив НТУ "ХПІ" і не пройшли за конкурсом на навчання. 18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах,
творчих ко
н-
курсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального з
а-
кладу за результа
тами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надс
и-
лаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом. 19. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів 19.1. На засіданні приймальн
ої комісії мають право бути присутніми предста
в-
ники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Довідник абітурієнта –
20
10
142
19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України н
а
дано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм мо
ж-
ливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання
. 19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках –
не пізніше ніж за три години до початку засідання. Огол
о
шення разом із проектом порядку денного засідання оприл
юднюється. 19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першоче
р-
гове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проход
ження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів. 19.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих на
в-
чальних закладів III
–
IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інфо
р-
маційної сис
теми "Конкурс". Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи "Конкурс".
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
143
Додаток 1
Перелік освітньо
-
кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативн
і терміни навчання
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень магістра (НТУ ХПІ")
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчан
ня
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
0000
Специфічні кат
е-
горії
8.000002
Інтелектуальна вла
с-
ність
45
-
45
2
-
2
7800
-
3
38
0
8.000003
Управління проектами
25
-
25
2
-
1.5
7800
-
3
38
0
8.000005
Педагогіка вищої шк
о
ли
50
-
50
2
-
1.5
6600
-
3
14
0
8.000007
Адміністративний м
е-
неджмент
50
-
50
2
-
1.5
7800
-
3
38
0
8.000008
Енергетичний менед
ж-
мент
10
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.000012
Ко
нсолідована інфо
р-
мація
25
-
-
2
-
-
7800
-
-
8.000014
Управління інноваці
й-
ною діяльністю
30
-
-
2
-
-
7800
-
-
0102
Фізичне вихова
н
ня і спорт
8.010201
Фізичне виховання
10
-
10
2
-
2
7800
-
3
38
0
0401
Психологія
8.040101
Психологія
10
-
-
2
-
-
7800
-
-
0501
Економіка і підпр
и-
ємництво
8.050102
Економічна кібернетика
30
-
30
2
-
2
7800
-
3
38
0
8.050106
Облік і аудит
30
-
30
2
-
2
7800
-
3
38
0
8.050107
Економіка підприємс
т
ва
20
-
-
2
-
7800
-
8.050108
Маркетинг
30
-
30
2
-
2
7800
-
3
38
0
144
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчан
ня
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
0502
Ме
неджмент
8.050201
Менеджмент організ
а-
цій
30
-
30
2
-
2
7800
-
3
38
0
8.050206
Менеджмент зовні
ш-
ньоекономічної діял
ь-
ності
30
-
30
2
-
2
7800
-
3
38
0
8.050209
Менеджмент інноваці
й-
ної діяльності
30
-
-
2
-
-
7800
-
-
0702
Прикладна фізика
8.070201
Радіофі
зика і електрон
і-
ка
5
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
0708
Екологія
8.070801
Екологія та охорона н
а-
вколишнього серед
о-
вища
15
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
0802
Прикладна мат
е-
матика
8.080201
Інформатика
20
-
-
2
-
-
7800
-
-
8.080202
Прикладна математика
15
-
10
2
-
2
7
800
-
3
38
0
8.080203
Системний аналіз та управління
10
-
10
2
-
2
7800
-
3
38
0
8.080204
Соціальна інформатика
10
-
10
2
-
2
7800
-
3
38
0
0803
Механіка
8.080303
Динаміка і міцність
15
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
0804
Комп'ютерні науки
8.080401
Інформаційні у
правл
я-
ючі системи та технол
о-
гії
15
-
5
2
-
2
7800
-
3
38
0
8.080402
Інформаційні технології проектування
5
-
-
2
-
-
7800
-
-
8.080403
Програмне забезпече
н-
ня автоматизованих с
и-
стем 10
-
10
2
-
2
7800
-
3
38
0
8.080404
Інтелектуальні системи прийняття
рішень
15
-
5
2
-
2
7800
-
3
38
0
8.080407
Комп'ютерний еколого
-
економічний моніторинг
15
-
-
2
-
-
7800
-
-
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
145
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчан
ня
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
0901
Інженерне матер
і-
алознавство
8.090101
Прикладне матеріало
з-
навство
10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090102
Фізичне матеріалозна
в-
ство
10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
0902
Інженерна механ
і-
ка
8.090202
Технологія машиноб
у-
дування
15
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090203
Металорізальні верст
а-
ти та системи
10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090205
Обладнання ливарного виробництва
15
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090206
О
бладнання для обро
б-
ки металів тиском
15
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090209
Гідравлічні і пневмат
и-
чні машини
15
-
15
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090210
Двигуни внутрішнього згоряння
25
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090211
Колісні та гусеничні транспортні засоби
20
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090214
Підйомно
-
транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
25
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090220
Обладнання хімічних виробництв і підпр
и-
ємств будівельних м
а-
теріалів 10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090221
Обладнання перер
о
б-
них і харчових виро
б-
ництв 10
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
05.01
Військові гусеничні та колісні машини
10
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
146
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчан
ня
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
0905
Енергетика
8.090503
Гідроенергетика
15
-
15
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090504
Нетрадиційні джерела енергії
10
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090505
Котли та реактори
15
-
15
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090506
Турбіни
15
-
15
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090507
Кріогенна техніка і те
х-
нологія
10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090510
Теплоенергетика
20
-
15
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090511
Теплофізика
5
-
-
2
-
-
6600
-
-
0906
Електротехніка
8.090601
Електричні станції
10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090602
Електричні системи і мережі 15
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090604
Техніка і електрофізика високих напруг
15
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090615
Систе
ми управління виробництвом та ро
з-
поділом електроенергії 10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
0908
Електроніка
8.090803
Електронні системи
15
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.090804
Фізична та біомедична електроніка
5
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
0909
Прилади
8.090902
Наукові, аналітичні та екологічні прилади і с
и-
стеми
10
-
-
2
-
-
6600
-
-
8.090903
Прилади та системи неруйнівного контролю
10
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
0910
Електронні апар
а-
ти
8.091002
Біотехнічні та медичні апарати і системи
10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
147
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчан
ня
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
0913
Метрол
огія та в
и-
мірювальна техн
і-
ка
8.091302
Метрологія та вимір
ю-
вальна техніка
10
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
0914
Комп'ютеризовані системи, автом
а-
тика і управління
8.091401
Системи управління і автоматики
15
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
0915
Комп’ютерна інж
е-
нерія
8.09150
1
Комп'ютерні системи та мережі
20
-
10
2
-
2
7800
-
3
38
0
8.091502
Системне програм
у-
вання
15
-
5
2
-
2
7800
-
3
38
0
8.091503
Спеціалізовані комп'
ю-
терні системи
15
-
15
2
-
2
7800
-
3
38
0
0916
Хімічна технології та інженерія
8.091601
Хімічна технологія
о
р-
ганічних речовин
15
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.091602
Хімічна технологія н
е-
органічних речовин
10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.091603
Технічна електрохімія
10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.091604
Хімічна технологія п
а-
лива і вуглецевих мат
е-
ріалів
5
-
5
2
-
2
6
600
-
3
14
0
8.091605
Хімічна технологія в
и-
сокомолекулярних сп
о-
лук
20
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.091606
Хімічна технологія туг
о-
плавких неметалевих і силікатних матеріалів
10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.091612
Технологія переробки полімерів
10
-
10
2
-
2
6
600
-
3
14
0
0917
Харчові технології та інженерія
8.091705
Технологія жирів і ж
и-
розамінників
15
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
148
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчан
ня
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
0922
Електромеханіка
8.092201
Електричні системи і комплекси транспор
т-
них засобів
20
-
20
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.092202
Електричний транс
порт
15
-
15
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.092203
Електромеханічні си
с-
теми автоматизації та електропривод
10
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
8.092206
Електричні машини та апарати 10
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
0924
Телекомунікації
8.092401
Телекомунікаційні си
с-
теми і мереж
і
25
-
-
2
-
-
7800
-
-
0925
Автоматизація та комп'ютерно
-
інте
-
гровані техн
о
логії
8.092501
Автоматизоване упра
в-
ління технологічними процесами 30
-
10
2
-
2
6600
-
3
14
0
0929
Біотехнологія
8.092901
Промислова біотехн
о-
логія
5
-
5
2
-
2
6600
-
3
14
0
1005
За
лізниці та залі
з-
нична техніка
8.100501
Рухомий склад і спеці
а-
льна техніка залізни
ч-
ного транспорту
20
-
20
2
-
2
6600
-
3
14
0
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень спеціаліст (НТУ "ХПІ")
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вча
ння (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма
навчання
0000
Специфічні кат
е-
горії
7.000001
Якість, стандартизація та сертифікація
25
-
-
1.5
-
-
6600
-
-
7.000002
Інтелектуальна вла
с-
ність
90
-
60
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.000003
Управління проектами
30
-
30
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
149
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вча
ння (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма
навчання
7.000008
Енергетич
ний менед
ж-
мент
95
-
70
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0102
Фізичне вихова
н
ня і спорт
7.010201
Фізичне виховання
30
-
20
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
0305
Філологія
7.030507
Переклад
40
-
50
1.5
-
2
8900
-
3800
0401
Психологія
7.040101
Психологія
50
-
-
1.5
-
-
7800
-
-
05
01
Економіка і підпр
и-
ємництво
7.050102
Економічна кібернетика
90
-
150
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.050104
Фінанси
30
-
-
1.5
-
-
7800
-
-
7.050106
Облік і аудит
80
-
270
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.050107
Економіка підприємс
т
ва
30
-
-
1.5
-
7800
-
7.0501
08
Маркетинг
140
-
180
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.050114
Оподаткування
50
-
-
1.5
-
-
7800
-
-
0502
Менеджмент
7.050201
Менеджмент організ
а-
цій
320
-
460
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.050206
Менеджмент зовні
ш-
ньоекономічної діял
ь-
ності
140
-
95
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
0702
Прикладна фізика
7.070201
Радіофізика і електрон
і-
ка
35
-
25
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0708
Екологія
7.070801
Екологія та охорона н
а-
вколишнього серед
о-
вища
90
-
140
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0802
Прикладна мат
е-
матика
7.080201
Інформатика
60
-
60
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.080202
Прикладна математика
40
-
25
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.080203
Системний аналіз та управління
30
-
25
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.080204
Соціальна інформатика
35
-
25
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
0803
Механіка
7.080303
Динаміка і міцність
25
-
30
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
150
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вча
ння (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма
навчання
0804
Комп'ютерні науки
7.080401
Інформаційні управл
я-
ючі системи та технол
о-
гії
50
-
20
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.080402
Інформаційні технології проектування
95
-
40
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.080403
Програмне забезпече
н-
ня автоматизованих с
и-
стем 90
-
35
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.080404
Інтелектуальні системи прийняття рішень
50
-
20
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.080407
Комп'ютерний еколого
-
економічний моніторинг
50
-
50
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
0901
Інженерне матер
і-
алознавство
7.090101
Прикладне матеріало
з-
навство
50
-
40
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090102
Фізичне матеріалозна
в-
ство
40
-
45
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0902
Інженерна механ
і-
ка
7.090202
Технологія машиноб
у-
дування
75
-
80
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090203
Металорізальні верст
а-
ти та системи
25
-
30
1.5
-
2
66
00
-
3
14
0
7.090204
Інструментальне вир
о-
бництво
30
-
-
1.5
-
-
6600
-
-
7.090205
Обладнання ливарного виробництва
35
-
45
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090206
Обладнання для обро
б-
ки металів тиском
35
-
45
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090209
Гідравлічні і пневм
ат
и-
чні машини
40
-
40
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090210
Двигуни внутрішнього згоряння
50
-
70
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
151
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вча
ння (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма
навчання
7.090211
Колісні та гусеничні транспортні засоби
40
-
60
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090214
Підйомно
-
транспортні, будівельні, дорожні машини і о
бладнання
55
-
75
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090217
Обладнання нафтових і газових промислів
40
-
40
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090220
Обладнання хімічних виробництв і підпр
и-
ємств будівельних м
а-
теріалів 40
-
35
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090221
Обладнання переро
б-
них і харчових виро
б-
ництв 30
-
40
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090258
Автомобілі та автомоб
і-
льне господарство
50
-
-
1.5
-
-
6600
-
-
05.01
Військові гусеничні та колісні машини
50
-
50
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0905
Енергетика
7.090503
Гідроенергетика
25
-
2
5
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090504
Нетрадиційні джерела енергії
35
-
35
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090505
Котли та реактори
50
-
35
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090506
Турбіни
40
-
20
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090507
Кріогенна техніка і те
х-
нологія
25
-
25
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090510
Теплоенергетика
45
-
45
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090511
Теплофізика
25
-
25
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0906
Електротехніка
7.090601
Електричні станції
55
-
60
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090602
Електричні системи і мережі 85
-
100
1.5
-
2
6
600
-
3
14
0
152
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вча
ння (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма
навчання
7.090604
Техніка і електрофізика високих напруг
75
-
75
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090615
Системи управління виробництвом та ро
з-
поділом електроенергії 65
-
60
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0908
Електроніка
7.090803
Електронні системи
50
-
55
1.5
-
2
66
00
-
3
14
0
7.090804
Фізична та біомедична електроніка
40
-
40
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0909
Прилади
7.090902
Наукові, аналітичні та екологічні прилади і с
и-
стеми
35
-
35
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.090903
Прилади та системи неруйнівного контролю
50
-
35
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0910
Електронні апар
а-
ти
7.091002
Біотехнічні та медичні апарати і системи
40
-
20
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0912
Акустотехніка
7.091203
Відео
-
, аудіо
-
та кінот
е-
хніка
30
-
-
1.5
-
-
7800
-
-
0913
Метрологія та в
и-
мірювальна техн
і-
ка
7.091301
Інформац
ійно
-
вимірювальні системи
40
-
-
1.5
-
-
6600
-
-
7.091302
Метрологія та вимір
ю-
вальна техніка
65
-
35
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0914
Комп'ютеризовані системи, автом
а-
тика і управління
7.091401
Системи управління і автоматики
45
-
30
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0915
Комп’ютерна інж
е-
нерія
7.091501
Комп'ютерні системи та мережі
110
-
200
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.091502
Системне програм
у-
вання
95
-
70
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
7.091503
Спеціалізовані комп'
ю-
терні системи
75
-
30
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
153
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вча
ння (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма
навчання
0916
Хімічна технології та
інженерія
7.091601
Хімічна технологія о
р-
ганічних речовин
25
-
35
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.091602
Хімічна технологія н
е-
органічних речовин
40
-
45
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.091603
Технічна електрохімія
40
-
45
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.091604
Хімічна технолог
ія п
а-
лива і вуглецевих мат
е-
ріалів
50
-
50
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.091605
Хімічна технологія в
и-
сокомолекулярних сп
о-
лук
65
-
60
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.091606
Хімічна технологія туг
о-
плавких неметалевих і силікатних матеріалів
40
-
45
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.091609
Хімічна технологія рі
д-
кісних розсіяних елем
е-
нтів та матеріалів на їх основі
20
-
-
1.5
-
-
6600
-
-
7.091612
Технологія переробки полімерів
40
-
40
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0917
Харчові технології та інженерія
7.091704
Технологія бродильних виробн
ицтв та вин
о-
робства
40
-
20
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.091705
Технологія жирів і ж
и-
розамінників
60
-
65
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0922
Електромеханіка
7.092201
Електричні системи і комплекси транспор
т-
них засобів
20
-
40
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.092202
Електричний
транспорт
35
-
35
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
154
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вча
ння (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма навчання
Денна форма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна форма
навчання
7.092203
Електромеханічні си
с-
теми автоматизації та електропривод
45
-
55
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.092205
Електропобутова техн
і-
ка
80
-
80
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.092206
Електричні машини та апарати 75
-
100
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
0924
Телекомунікації
7.092401
Телекомунікаційні си
с-
теми і мережі
60
-
60
1.5
-
2
7800
-
3
38
0
0925
Автоматизація та комп'ютерно
-
інтегровані техн
о-
логії
7.092501
Автоматизоване упра
в-
ління технологічними процесами 85
-
40
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.092502
Комп'ютерно
-
інтегровані технологічні процеси та виробниц
т-
ва
110
-
-
1.5
-
2
6600
-
-
0929
Біотехнологія
7.092901
Промислова біотехн
о-
логія
65
-
55
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
7.092902
Біотехнологія біологі
ч-
но
-
активних речовин
50
-
-
1.5
-
-
6600
-
-
1005
Залізниці та залі
з-
нична техніка
7.100501
Рухомий склад і спеці
а-
льна техніка залізни
ч-
ного транспорту
50
-
100
1.5
-
2
6600
-
3
14
0
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
155
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра (НТУ "ХПІ")
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормативні терм
іни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а-
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навч
ання
Заочна форма н
а
вчання
0102
Фізичне вихова
н-
ня, спорт і зд
о-
ров’я людини
6.010201
Фізичне виховання
40
-
20
4
-
4
7800
-
3
38
0
0203
Гуманітарні науки
6.020303
Філологія
(Переклад)
85
-
50
4
-
4
8900
-
3660
6.020303
Філологія (Прикладна лінгвістика)
7800
3
38
0
0301
Соціально
-
політичні науки
6.030101
Соціологія
25
-
-
4
-
-
6600
-
-
6.030102
Психологія
50
-
-
4
-
-
7800
-
-
0305
Економіка та під
п-
риємництво
6.030502
Економічна кібернетика
120
-
150
4
-
4
7800
-
3
38
0
6.030504
Економіка підпр
иємства
80
-
-
4
-
-
7800
-
-
6.030507
Маркетинг
170
-
180
4
-
4
7800
-
3
38
0
6.030508
Фінанси і кредит
110
-
-
4
-
-
7800
-
-
6.030509
Облік і аудит
110
-
270
4
-
4
7800
-
3
38
0
0306
Менеджмент і а
д-
міністрування
6.030601
Менеджмент
520
-
555
4
-
4
7800
-
3
38
0
0401
Природничі науки
6.040106
Екологія, охорона н
а-
вколишнього середов
и-
ща та збалансоване природокористування
105
-
150
4
-
4
6600
-
3140
0402
Фізико
-
математичні науки
6.040202
Механіка
65
-
35
4
-
4
6600
-
3140
6.040204
Прикладна фізика
40
-
30
4
-
4
6600
-
3140
0403
Системні науки та кібернетика
6.040301
Прикладна математика
55
-
35
4
-
4
7800
-
3
38
0
6.040302
Інформатика
105
-
25
4
-
4
7800
-
3
38
0
6.040303
Системний аналіз
35
-
25
4
-
4
7800
-
3
38
0
0501
Інформатика та обчислюваль
на техніка
6.050101
Комп'ютерні науки
275
-
90
4
-
4
7800
-
3
38
0
6.050102
Комп'ютерна інженерія
330
-
315
4
-
4
7800
-
3
38
0
6.050103
Програмна інженерія
100
-
35
4
-
4
7800
-
3
38
0
0502
Автоматика та 6.050201
Системна інженерія
60
-
35
4
-
4
6600
-
3140
156
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормативні терм
іни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а-
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навч
ання
Заочна форма н
а
вчання
управління
6.050202
Автоматизація та ко
м-
п'ютерно
-
інтегровані т
е-
хнології
225
-
50
4
-
4
6600
-
3140
0503
Розробка кори
с
них копалин
6.050304
Нафтогазова справа
65
-
-
4
-
-
6600
-
-
0504
Металургія та м
а-
теріалознавство
6.050403
Інженерне матеріало
з-
н
авство
100
-
95
4
-
4
6600
-
3140
0505
Машинобудування та матеріалообр
о-
бка
6.050502
Інженерна механіка
315
-
280
4
-
4
6600
-
3140
6.050503
Машинобудування
310
-
310
4
-
4
6600
-
3140
Військові гусеничні та колісні машини
60
-
60
4
-
4
6600
-
3140
0506
Енергетика та енергетичне м
а-
шинобудування
6.050601
Теплоенергетика
95
-
85
4
-
4
6600
-
3140
6.050602
Гідроенергетика
40
-
25
4
-
4
6600
-
3140
6.050604
Енергомашинобудува
н-
ня
155
-
115
4
-
4
6600
-
3140
0507
Електротехніка та електромеханіка
6
.050701
Електротехніка та еле
к-
тротехнології
365
-
355
4
-
4
6600
-
3140
6.050702
Електромеханіка
310
-
320
4
-
4
6600
-
3140
0508
Електроніка
6.050801
Мікро
-
та наноелектр
о-
ніка
45
-
40
4
-
4
6600
-
3140
6.050802
Електронні пристрої та системи
65
-
6
5
4
-
4
6600
-
3140
6.050803
Акустотехніка
30
-
-
4
-
-
7800
-
-
0509
Радіотехніка, р
а-
діоелектронні ап
а-
рати та зв’язок
6.050902
Радіоелектронні апар
а-
ти
50
-
25
4
-
4
6600
-
3140
6.050903
Телекомунікації
60
-
60
4
-
4
7800
-
3
38
0
0510
Метрологія, ви
м
і-
рювальна техніка та інформаційно
-
6.051001
Метрологія та інформ
а-
ційно
-
вимірювальні те
х-
нології
115
-
45
4
-
4
6600
-
3140
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
157
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормативні терм
іни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а-
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навч
ання
Заочна форма н
а
вчання
вимірювальні те
х-
нології
6.051003
Приладобудування
95
-
70
4
-
4
6600
-
3140
0513
Хімічна технологія та інженерія
6.051301
Хімічна технологія
380
-
355
4
-
4
6600
-
3140
0514
Біотехнологія
6.051401
Біотехнологія
120
-
55
4
-
4
6600
-
3140
0517
Харчова проми
с-
ловість та перер
о-
бка сільськогосп
о-
дарської прод
у
кції
6.051701
Харчові технології та і
н-
женерія
115
-
95
4
-
4
6600
-
3140
0701
Транспорт і тран
с-
портна інфрастр
у-
ктура
6.070105
Залізничний транспорт
70
-
100
4
-
4
6600
-
3140
6.070106
Автомобільний тран
с-
порт
50
-
-
4
-
-
6600
-
-
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень спеціаліст (Чернівецький факультет НТУ "ХПІ" в межах загального ліце
нзованого обсягу)
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня
форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
0502
Менеджмент
7.050201
Менеджмент організ
а
цій
25
-
25
1.5
-
2
7
5
00
-
500
0
7.050206
Менеджмент зовнішнь
о-
економічної діял
ь
ності
20
-
10
1.5
-
2
7
5
00
-
500
0
0708
Екологія
7.070801
Екологія та охорона н
а-
вколишнього середов
и-
ща
40
-
30
1.5
-
2
6
8
00
-
480
0
0902
Інженерна механ
і-
ка
7.090214
Підйомно
-
транспортні, будівельні, дорожні м
а-
шини і обладнання
15
-
10
1.5
-
2
700
0
-
500
0
0906
Електротехніка
7.0906
02
Електричні системи і мережі 15
-
15
1.5
-
2
70
00
-
500
0
158
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
0915
Комп’ютерна інж
е-
нерія
7.091502
Системне програмува
н-
ня
10
-
10
1.5
-
2
7
5
00
-
500
0
7.091503
Спеціалізовані комп'
ю-
терні системи
10
-
10
1.5
-
2
7
5
00
-
500
0
0929
Біотехнологія
7.092901
Пром
ислова біотехнол
о-
гія
20
-
20
1.5
-
2
6
8
00
-
480
0
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра (Чернівецький факультет НТУ "ХПІ" в межах загального ліцензованого обсягу)
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а
вчання (роки)
Вар
тість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма навчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вча
ння
0306
Менеджмент і а
д-
міністрування
6.030601
Менеджмент
45
-
35
4
-
4
75
00
-
500
0
0401
Природничі науки
6.040106
Екологія, охорона н
а-
вколишнього середов
и-
ща та збалансоване природокористування
40
-
30
4
-
4
6
8
00
-
480
0
0501
Інформатика та обчислювальна
техніка
6.050102
Комп'ютерна інженерія
20
-
20
4
-
4
7
5
00
-
500
0
0505
Машинобудування та матеріалоо
б-
робка
6.050503
Машинобудування
15
-
10
4
-
4
70
00
-
500
0
0507
Електротехніка та електромеханіка
6.050701
Електротехніка та еле
к-
тротехнології
15
-
15
4
-
4
70
00
-
500
0
0514
Біотехнологія
6.051401
Біотехнологія
20
-
20
4
-
4
6
8
00
-
480
0
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
159
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень спеціаліст (факультет військової підготовки НТУ "ХПІ")
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки
)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
0703
Хімія
7.070381
Озброєння і засобі військ радіаційного, х
і
мічного, біологічного захисту та екологічна безпека
70
-
-
1.5
-
-
-
-
-
0902
Інженерна механ
і-
ка
7.090281
Озброєння та техніка т
а-
нкових військ
100
-
-
1.5
-
-
-
-
-
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра (факультет військової підготовки НТУ "ХПІ")
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
0401
Природничі науки
6.040101
Хімія
70
-
-
4
-
-
-
-
-
0505
Машинобудування та матеріалообр
о-
бка
6.0
50502
Інженерна механіка
100
-
-
4
-
-
-
-
-
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень спеціаліст (Міжгалузевий інститут післядипломної освіти НТУ "ХПІ")
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
в
чання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
0000
Специфічні кат
е-
горі
ї
7.000002
Інтелектуальна вла
с
ність
60
-
60
2
-
2
7700
-
7700
0501
Економіка і підпр
и-
ємництво
7.050102
Економічна кібернетика
100
-
60
2
-
2
7700
-
7700
7.050106
Облік і аудит
80
-
60
2
-
2
7700
-
7700
0502
Менеджмент
7.050201
Менеджмент організ
а
цій
1
60
-
140
2
-
2
7700
-
7700
160
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень спеціаліст (НКЦ НТУ "ХПІ", м. Полтава)
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна ф
о-
рма н
а-
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
0902
Інженерна механ
і-
ка
7.090202
Технологія машинобуд
у-
вання
-
-
40
-
-
2
-
-
3140
0915
Комп’ютерна інж
е-
нерія
7.091501
Комп'ютерні системи та мережі
-
-
20
-
-
2
-
-
3380
0922
Електромеханіка
7.092206
Електричні машини та апарати -
-
40
-
-
2
-
-
3140
1005
Залізниці та залі
з-
нична техніка
7.100501
Рухомий склад і спеці
а-
ль
на техніка залізни
ч
ного транспорту
-
-
25
-
-
2
-
-
3140
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра (НКЦ НТУ "ХПІ", м. Полтава)
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
0501
Інформатика та обчислювальна
техніка
6.050102
Комп'ютерна інженерія
-
-
20
-
-
4
-
-
3380
0505
Машинобудування та матеріалообр
о-
бка
6.050502
Інженерна механіка
-
-
40
-
-
4
-
-
3140
0507
Електротехніка та електромеханіка
6.050702
Електромеханіка
-
-
40
-
-
4
-
-
3140
0701
Транспорт
і тран
с-
портна інфрастр
у-
ктура
6.070105
Залізничний транспорт
-
-
25
-
-
4
-
-
3140
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
161
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень спеціаліст (НКЦ НТУ "ХПІ", м. Бердянськ, Запорізька область)
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а
вчанн
я (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма н
авчання
0902
Інженерна механ
і-
ка
7.090214
Підйомно
-
транспортні, будівельні, дорожні м
а-
шини і обладнання
-
-
30
-
-
2
-
-
3140
0906
Електротехніка
7.090602
Електричні системи і м
е-
режі -
-
30
-
-
2
-
-
3140
7.090604
Техніка і електрофізика високих напру
г
-
-
30
-
-
2
-
-
3140
0915
Комп’ютерна інж
е-
нерія
7.091501
Комп'ютерні системи та мережі
-
-
25
-
-
2
-
-
3380
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра (НКЦ НТУ "ХПІ", м. Бердянськ, Запорізька область)
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяг
и
Нормативні терміни н
а
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
В
ечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
0501
Інформатика та обчислювальна техніка
6.050102
Комп'ютерна інженерія
-
25
-
-
4
-
-
3380
0505
Машинобудування та матеріалообр
о-
бка
6.050503
Машинобудування
-
30
-
-
4
-
-
3140
0507
Електротехніка та елект
ромеханіка
6.050701
Електротехніка та елек
т-
ротехнології
-
60
-
-
4
-
-
3140
162
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень спеціаліст (НКП НТУ "ХПІ", м. Тростянець, Сумська область)
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
0501
Економіка і підпр
и-
ємництво
7.050102
Економічна кібернетика
-
-
45
-
-
2
-
-
3380
7.050106
Облік і аудит
-
-
25
-
-
2
-
-
3380
7.050108
Маркетинг
-
-
45
-
-
2
-
-
3380
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра (НКП НТУ "ХПІ", м. Тростянець, Сумс
ька область)
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечір
ня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
0305
Економіка та під
п-
риємництво
6.030502
Економічна кібернетика
-
-
45
-
-
4
-
-
3380
6.030507
Маркетинг
-
-
45
-
-
4
-
-
3380
6.030509
Облік і аудит
-
-
25
-
-
4
-
-
3380
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень спеціаліст (НКП НТУ "ХПІ", м. Чернівці)
Напрями підготовки
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Код
Назва
Код
Назва
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
0501
Економіка і підпр
и-
ємництво
7.050102
Економічна кібернетика
-
-
25
-
-
2
-
-
3380
7.050108
Маркетинг
-
-
25
-
-
2
-
-
3380
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра (НКП НТУ "ХПІ", м. Чернівці)
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, гр
н.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
0305
Економіка та під
п-
риє
мництво
6.030502
Економічна кібернетика
-
-
25
-
-
4
-
-
3380
6.030507
Маркетинг
-
-
25
-
-
4
-
-
3380
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
163
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра (НКЦ НТУ "ХПІ", м. Балаклея, Харківська область)
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормат
ивні терміни н
а
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна ф
о-
рма н
а-
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня ф
орма навчання
Заочна форма н
а
вчання
0305
Економіка та під
п-
риємництво
6.030509
Облік і аудит
-
-
50
-
-
4
-
-
3380
0306
Менеджмент і а
д-
міністрування
6.030601
Менеджмент
-
-
70
-
-
4
-
-
3380
0501
Інформатика та обчислювальна техніка
6.050102
Комп'ютерна інженерія
-
-
20
-
-
4
-
-
3380
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра (НКЦ НТУ "ХПІ", м. Ізюм, Харківська область)
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Наймену
вання
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
0305
Економіка та під
п-
риємництво
6.030509
Облік і аудит
-
-
65
-
-
4
-
-
3380
0306
Менеджмент і а
д-
міністрування
6.030601
Менеджмент
-
-
110
-
-
4
-
-
3380
0401
Природничі науки
6.040106
Екологія, охорона навк
о-
лишнього середовища та збалансоване природ
о-
користування
-
-
40
-
-
4
-
-
3140
0501
Ін
форматика та обчислювальна техніка
6.050101
Комп'ютерні науки
-
-
15
-
-
4
-
-
3380
6.050102
Комп'ютерна інженерія
-
-
45
-
-
4
-
-
3380
0505
Машинобудування та матеріалообр
о-
бка
6.050503
Машинобудування
-
-
30
-
-
4
-
-
3140
164
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Наймену
вання
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
0507
Електротехніка та еле
ктромеханіка
6.050702
Електромеханіка
-
-
35
-
-
4
-
-
3140
0510
Метрологія, вим
і-
рювальна техніка та інформаційно
-
вимірювальні те
х-
нології
6.051003
Приладобудування
-
-
15
-
-
4
-
-
3140
0513
Хімічна технологія та інженерія
6.051301
Хімічна технологія
-
-
20
-
-
4
-
-
3140
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень бакалавра (НКЦ НТУ "ХПІ", м. Торез, Донецька область)
Галузі знань
Напрями підготовки
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а
вчання (роки)
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма н
а
вчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навчання
Вечірня форма навчання
Заочна фо
р
ма навчання
0305
Економіка та під
п-
риємництво
6.030502
Економічна кіб
ернетика
-
-
25
-
-
4
-
-
3380
6.030507
Маркетинг
-
-
25
-
-
4
-
-
3380
6.030509
Облік і аудит
-
-
25
-
-
4
-
-
3380
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (Верстатоінструментальний технікум НТУ "ХПІ")
Галузі знань
Спеціальності
Ліцен
зовані обсяги
Нормативні терміни н
а
вчання
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна фо
р
ма навчання
Денна фо
р
ма навча
ння
Вечірня форма навчання
Заочна фо
р
ма навчання
0501
Інформатика та обчислювальна техніка
5.05010101
Обслуговування прогр
а-
мних систем і комплексів
50
-
-
4
-
-
4800
-
-
5.05010301
Розробка програмного забезпечення
50
-
-
4
-
-
4800
-
-
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
165
0505
Машинобуд
ування та матеріалообр
о-
бка
5.05050202
Обслуговування верст
а-
тів з програмним упра
в-
лінням і робототехнічних комплексів
50
-
50
4
-
3
4800
-
2400
5.05050303
Виробництво верстатів з програмним управлі
н
ням і роботів
75
-
50
4
-
3
4800
-
2400
5.05050305
Ви
робництво гідравлі
ч-
них і пневматичних з
а-
собів автоматизації
50
-
50
4
-
3
4800
-
2400
1401
Сфера обслугов
у-
вання
5.14010202
Обслуговування та р
е-
монт електропобутової техніки
25
-
-
4
-
-
4800
-
-
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (Полт
авський політехнічний коледж НТУ "ХПІ")
Галузі знань
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а
вчання
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма
навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
0305
Економіка та під
п-
риємництво
5.03050401
Економіка підприємства
60
-
-
4
-
-
3500
-
-
0501
Інформатика та обчислювальна техніка
5.
05010301
Розробка програмного забезпечення
50
-
2
4
-
3
5500
-
2200
0505
Машинобудування та матеріалообр
о-
бка
5.05050302
Технологія обробки м
а-
теріалів на верстатах і автоматичних лініях
50
-
10
4
-
3
3500
-
2200
0507
Електротехніка та електромеханіка
5.05
070104
Монтаж і експлуатація електрообладнання пі
д-
приємств і цивільних споруд
50
-
10
4
-
3
3500
-
2200
5.05070105
Виробництво електр
о-
освітлювальних прил
а-
дів і установок
50
-
-
4
-
-
3500
-
-
166
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Освітньо
-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (Війсь
ковий коледж сержантського складу НТУ "ХПІ")
Галузі знань
Спеціальності
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни н
а-
вчання
Вартість одного року н
а
вчання, грн.
Шифр
Найменування
Код
Назва
Денна форма навчання
Вечірня форма н
а
вчання
Заочна форма н
а
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а-
вчання
Денна фо
р
ма навча
н
ня
Вечірня форма навчання
Заочна форма н
а
вчання
1401
Військові науки
5.140108
Адміністрування у війс
ь-
кових підрозділах (рота, батальйон)
150
-
-
2.5
-
-
-
-
-
Підготовка інозем
них громадян до вступу в НТУ "ХПІ" –
500.
Підготовка іноземних громадян в НТУ "ХПІ" за акредитованими напрямами (спеціальностями) –
500.
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
167
Додаток 2
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів
, творчих конкурсів)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Напрями підготовки освітньо
кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, тв
о
рчих конкурсів)
Статус пре
д
мету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для д
о
пуску до участі в конкурсі або зарахування на н
а-
вчання поза конкурсом
Назва
Код
Фізичне виховання
6.010201
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Творчий конкурс (Спортивні нормативи)
Профільний
124
Філологі
я (спрямування "П
е-
реклад")
6.020303
1. Українська мова та література
124
2. Історія України
Профільний
124
3. Англійська мова
Профільний
124
Філологія (спрямування "Прикладна лінгвістика")
6.020303
1. Українська мова та література
124
2. Історі
я України
Профільний
124
3. Математика або іноземна мова
Профільний
124
Соціологія
6.030101
1. Українська мова та література
124
2. Історія України
Профільний
124
3. Математика або фізика або іноземна мова
Профільний
124
Психологія
6.030102
1. Українська мова та література
124
2. Історія України
Профільний
124
3. Математика або біологія
Профільний
124
168
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Напрями підготовки освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, тв
о
рчих конкурсів)
Статус пре
д
мету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для д
о
пуску до участі в конкурсі або зарахування на н
а-
вчання поза конкурсом
Назва
Код
Економічна кібернетика
6.030502
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Історія України або фізика або
іноземна мова
Профільний
124
Економіка підприємства
6.030504
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Історія України або фізика або іноземна мова
Профільний
124
Маркетинг
6.030507
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Історія України або фізика або іноземна мова
Профільний
124
Фінанси і кредит
6.030508
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Історія України або фізика або іноземна мова
Профільни
й
124
Облік і аудит
6.030509
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Історія України або фізика або іноземна мова
Профільний
124
Менеджмент
6.030601
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Історія України або фізика або іноземна мова
Профільний
124
Екологія, охорона навколи
ш-
нього середовища та збала
н-
соване природокористування
6.040106
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або біо
логія або географія
Профільний
124
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
169
Напрями підготовки освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, тв
о
рчих конкурсів)
Статус пре
д
мету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для д
о
пуску до участі в конкурсі або зарахування на н
а-
вчання поза конкурсом
Назва
Код
Механіка
6.040202
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Прикладна фізика
6.040204
1. Українська мова та література
124
2. Матем
атика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Прикладна математика
6.040301
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Інформатика
6.040302
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Історія України або фізика або іноземна мова
Профільний
124
Системний аналіз
6.040303
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Історія України а
бо фізика або іноземна мова
Профільний
124
Комп'ютерні науки
6.050101
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Історія України або фізика або іноземна мова
Профільний
124
Комп'ютерна інженерія
6.050102
1. Українська мов
а та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія
Профільний
124
170
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Напрями підготовки освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, тв
о
рчих конкурсів)
Статус пре
д
мету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для д
о
пуску до участі в конкурсі або зарахування на н
а-
вчання поза конкурсом
Назва
Код
Програмна інженерія
6.050103
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Історія України або фізика або іноземна мова
Профільний
124
Системна інженерія
6.050201
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Автоматизація та комп'юте
р-
но
-
інтегровані технології
6.050202
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Нафтогазова справа
6.050304
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або біологія
Профільний
124
Інженерне матеріа
ло
з
навство
6.050403
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Інженерна механіка
6.050502
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізик
а або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Машинобудування
6.050503
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
171
Напрями підготовки освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, тв
о
рчих конкурсів)
Статус пре
д
мету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для д
о
пуску до участі в конкурсі або зарахування на н
а-
вчання поза конкурсом
Назва
Код
Військові гусеничні та колі
с-
ні машини
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Теплоенергетика
6.050601
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
1
24
Гідроенергетика
6.050602
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Енергомашинобудування
6.050604
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Електротехніка та електрот
е-
хнології
6.050701
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Електромеханіка
6.050702
1
. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Мікро
-
та наноелектрон
і
ка
6.050801
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія аб
о іноземна мова
Профільний
124
172
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Напрями підготовки освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, тв
о
рчих конкурсів)
Статус пре
д
мету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для д
о
пуску до участі в конкурсі або зарахування на н
а-
вчання поза конкурсом
Назва
Код
Електронні пристрої та си
с-
теми
6.050802
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Акустотехніка
6.050803
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія
Профільний
124
Радіоелектронні апарати
6.050902
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Телекомунікації
6.050
903
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія
Профільний
124
Метрологія та інформ
а
ційно
-
вимірювальні те
х
нології
6.051001
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Приладобудування
6.051003
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Хімічна технологія
6.051301
1. Українська мова та літератур
а
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або біологія
Профільний
124
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
173
Напрями підготовки освітньо
-
кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, тв
о
рчих конкурсів)
Статус пре
д
мету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для д
о
пуску до участі в конкурсі або зарахування на н
а-
вчання поза конкурсом
Назва
Код
Біотехнологія
6.051401
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або біологія
Профільний
124
Харчові технології т
а інжен
е-
рія
6.051701
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або біологія
Профільний
124
Залізничний транспорт
6.070105
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика
або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Автомобільний тран
с
порт
6.070106
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або хімія або іноземна мова
Профільний
124
Факультет військової підготовки НТУ "ХПІ"
Напрями п
ідготовки освітньо
кваліфікаційного рівня бакала
в
ра
Перелік конкурсних предметів (вступних екзам
е
нів, творчих конкурсів)
Статус
пре
д
мету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на н
а-
вчання поза конкурсом
Назва
Код
Хімія
6.040101
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Хімія
Профільний
124
174
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Інженерна механіка
6.050502
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
3. Фізика або Хімія
П
рофільний
124
Верста
тоінструментальний технікум НТУ "ХПІ"
Спеціальності освітньо
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Перелік конкурсних предметів (вступних екз
а
менів, творчих конкурсів)
Статус пре
д
мету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для допуску до участі в ко
н
курсі або
зарахування на н
а-
вчання поза конкурсом
Назва
Код
Обслуговування програ
м
них систем і комплексів
5.05010101
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
Розробка програмного забе
з-
печення
5.05010301
1. Українська мова та літера
тура
124
2. Математика
Профільний
124
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і р
о-
бототехнічних компл
е
ксів
5.05050202
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
Виробництво верстатів з пр
о-
грамним управлінням і роб
отів
5.05050303
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автом
а-
тизації
5.05050305
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки
5.14010202
1. Українська мова та література
124
2. Математика
Профільний
124
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
175
Полтавський політехнічний коледж НТУ "ХПІ"
Спеціальності освітньо
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Перелік конкурсних предметів (вступни
х екзам
е
нів, творчих конкурсів)
Статус пре
д
мету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для допуску до участі в ко
н
курсі або зарахування на н
а-
вчання поза конкурсом
Назва
Код
Економіка підприємства
5.03050401
1. Українська мова та література
124
2. Математика або фізика
Профільний
124
Розробка програмного забе
з-
печення
5.05010301
1. Українська мова та література
124
2. Математика або фізика
Профільний
124
Технологія обробки мат
е
ріалів на верстатах і авт
о
матичних лініях
5.05050302
1. Українська мова та літе
ратура
124
2. Математика або фізика
Профільний
124
Монтаж і експлуатація елек
т-
рообладнання підприємств і цивільних споруд
5.05070104
1. Українська мова та література
124
2. Математика або фізика
Профільний
124
Виробництво електроосвітл
ю-
вальних пр
иладів і установок
5.05070105
1. Українська мова та література
124
2. Математика або фізика
Профільний
124
Військовий коледж сержантського складу НТУ "ХПІ"
Спеціальності освітньо
кваліфікаційного рівня молодшого сп
е
ціаліста
Перелік конкурсних предметі
в (вступних е
к
заменів, творчих конкурсів)
Статус предм
е
ту
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на н
а-
вчання поза конкурсом
Назва
Код
Адміністрування у війс
ь
кових підрозділах (рота, батальйон)
5.140108
1. Українс
ька мова та література
124
2. Історія України
Профільний
124
176
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти
Верстатоінструментальний технікум НТУ "ХПІ"
Спеціальності молодшого спеціаліста
Перелік вступних екзаменів (творчих конку
р
сів)
Ст
атус предмету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для допуску до участі в ко
н
курсі або зарахування на н
а-
вчання поза конку
р-
сом, за співбесідою
Назва
Код
Обслуговування програмних с
и
стем і комплексів
5.05010101
1. Українська мова та література
4
2. Математи
ка
Профільний
4
Розробка програмного забезп
е-
чення
5.05010301
1. Українська мова та література
4
2. Математика
Профільний
4
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і р
о-
бототехнічних компле
к
сів
5.05050202
1. Українська мова та література
4
2. Математика
Профільний
4
Виробництво верстатів з пр
о-
грамним управлінням і роботів
5.05050303
1. Українська мова та література
4
2. Математика
Профільний
4
Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автомат
и-
зації
5.05050305
1. Українська мова
та література
4
2. Математика
Профільний
4
Обслуговування та ремонт ел
е-
ктропобутової техніки
5.14010202
1. Українська мова та література
4
2. Математика
Профільний
4
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
177
Полтавський політехнічний коледж НТУ "ХПІ"
Спеціальності молодшого спеціаліста
Перелік вступних екзаменів (творчих конку
р
сів)
Статус предмету
Мінімальна кіл
ь
кість балів для допуску до участі в ко
н
курсі або зарахування на н
а-
вчання поза конку
р-
сом, за співбесідою
Назва
Код
Економіка підприємства
5.03050401
1. Українська мова та л
ітература
4
2. Математика
Профільний
4
Розробка програмного забезп
е-
чення
5.05010301
1. Українська мова та література
4
2. Математика
Профільний
4
Технологія обробки матер
і
алів на верстатах і автоматичних л
і-
ніях
5.05050302
1. Українська мова та лі
тература
4
2. Математика
Профільний
4
Монтаж і експлуатація електр
о-
обладнання підприємств і цив
і-
льних споруд
5.05070104
1. Українська мова та література
4
2. Математика
Профільний
4
Виробництво електроосвітлюв
а-
льних приладів і уст
а
новок
5.0507010
5
1. Українська мова та література
4
2. Математика
Профільний
4
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
178
Додаток 5
Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахов
а
ного за 12
-
бальною шкалою, значенням 200
-
бальної шкали
0,0
100,0
3
118,0
6
143
,0
9
171,5
0,1
100,6
3,1
118,6
6,1
144,0
9,1
172,4
0,2
101,2
3,2
119,2
6,2
144,9
9,2
173,4
0,3
101,8
3,3
119,8
6,3
145,9
9,3
174,3
0,4
102,4
3,4
120,4
6,4
146,8
9,4
175,3
0,5
103,0
3,5
121,0
6,5
147,8
9,5
176,2
0,6
103,6
3,6
121,6
6
,6
148,7
9,6
177,2
0,7
104,2
3,7
122,2
6,7
149,7
9,7
178,1
0,8
104,8
3,8
122,8
6,8
150,6
9,8
179,1
0,9
105,4
3,9
123,4
6,9
151,6
9,9
180,0
1
106,0
4
124,0
7
152,5
10
181,0
1,1
106,6
4,1
125,0
7,1
153,5
10,1
181,9
1,2
107,2
4,2
125,9
7,2
154,4
10,2
182,9
1,3
107,8
4,3
126,9
7,3
155,4
10,3
183,8
1,4
108,4
4,4
127,8
7,4
156,3
10,4
184,8
1,5
109,0
4,5
128,8
7,5
157,3
10,5
185,7
1,6
109,6
4,6
129,7
7,6
158,2
10,6
186,7
1,7
110,2
4,7
130,7
7,7
159,2
10,7
187,6
1,8
110
,8
4,8
131,6
7,8
160,1
10,8
188,6
1,9
111,4
4,9
132,6
7,9
161,1
10,9
189,5
2
112,0
5
133,5
8
162,0
11
190,5
2,1
112,6
5,1
134,5
8,1
163,0
11,1
191,4
2,2
113,2
5,2
135,4
8,2
163,9
11,2
192,4
2,3
113,8
5,3
136,4
8,3
164,9
11,3
193,3
2
,4
114,4
5,4
137,3
8,4
165,8
11,4
194,3
2,5
115,0
5,5
138,3
8,5
166,8
11,5
195,2
2,6
115,6
5,6
139,2
8,6
167,7
11,6
196,2
2,7
116,2
5,7
140,2
8,7
168,7
11,7
197,1
2,8
116,8
5,8
141,1
8,8
169,6
11,8
198,1
2,9
117,4
5,9
142,1
8,9
170,5
11,9
199,0
12
200,0
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
179
СИСТЕМА ДОУНІВЕРСИТЕ
ТСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ НТУ "ХПІ"
ЦЕНТР
ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ДОУН
ІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГО
ТОВКИ
Керівник
–
професор Сіренко Микола Миколайович.
Центр дистанційно
ї
та доуніверситетсько
ї підготовки: математичний корпус
, 2 п
о
верх, к. 213.
Доуніверситетьська підготовка абітурієнтів здійснюється за такими формами:
Підготовчі курси дворічні для учнів 10 –
11 класів.
Підготовчі курси однорічні для учнів 11 класів.
Елітарні школи.
Підготовче відділення (денна форма навчанн
я).
Навчальний комплекс НТУ "ХПІ".
Науково
-
технічні конференції доуніверситетської молоді
"Хімія та фізика в сучасних технологіях"
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
Підготовчі курси: адмініс
т
ративний корпус, к. 302, тел.:(057) 70
-
76
-
231.
Умови прийому:
д
ля навчання
на підготовчих курсах ми запрошуємо школярів, гімназистів і ліцеїстів випускних класів, учнів випускних курсів технікумів, кол
е-
джів, професійно
-
технічних училищ, а також випускників минулих років, що баж
а-
ють продовжити н
а
вчання та оде
ржати вищу освіту в НТУ "ХПІ".
Підготовчі курси здійснюють навчання за денною, вечірньою, заочною
ф
о
рмами.
Вечірня форма
: заняття проводяться у будні дні три рази на тиждень. Трив
а-
лість з
а
нять від 8 до 3 місяців. Заняття проводяться в НТУ "ХПІ".
Денна фор
ма
: заняття проводяться вдень в суботу та неділю. Тривалість з
а-
нять від 8 до 3 місяців. З
а
няття проводяться в НТУ "ХПІ".
Заочна форма
: тривалість занять від 8 до 3 місяців. Необхідно до 1 травня в
и-
конати повний обсяг контрольних завдань: 6 робіт з математи
ки, 4 роботи з фізики або хімії та 2 з української (російської) мови.
Для дворічних курсів заняття проводяться лише раз на ти
ж
день.
Дисципліни, які в
и
вчають для вступу на різні напрями підготовки: українська мова та література, математика, фізика, креслен
ня, хімія, інформатика, історія Укр
а-
їни, біологія, англійська мова.
Спеціалізовані підготовчі курси окремих факультетів
Для цілеспрямованої підготовки до навчання на факультеті інтегральної пі
д-
готовки та факультеті економічної інформатики і менеджменту п
рацюють спеціал
і-
зовані підготовчі курси, що здійснюють навчання з урахуванням специфіки цих ф
а-
культетів. Підготовчі курси факультету інтегральної підготовки
Адреса: 61002, Харків, вул. Пушкінська 79/2, к. 401, тел.: (057) 719
-
44
-
82.
Економіко
-
правове від
ділення. Дисципліни, які вивчають: основи ринкової економ
і-
ки, ділова українська мова, основи права, основи інф
о
рматики.
Відділення фінансів та інформаційних технологій. Дисципліни, які вивчають: осн
о-
ви ринкової економіки, ділова українська мова, математика
, основи інформатики.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
180
Відділення фінансів та прикладної лінгвістики. Дисципліни, які вивчають: основи ринкової економіки, ділова українська мова, англійська мова, основи інформатики.
Підготовчі курси факультету економічної інформатики та менеджменту
Адрес
а: 61002, Харків, вул. Красіна, 4, к. 29, тел.: (057)70
-
76
-
612.
Дисципліни, які вивчають: математика, українська мова, основи ринкової економ
і-
ки, інфо
р
матика.
Філії
підготовчих
курсів в інших містах:
1. Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Ювілейна, 34, ЗОШ
№18, (06274) 3
-
14
-
46.
2. Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Малиновського, 2, ЗОШ №19, (0563) 20
-
83
-
19.
3. Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Радянська, 25
-
А, НВО, (06139) 3
-
13
-
61.
4. Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 277, Ліцей, (064
51) 2
-
03
-
41.
5. Харківська обл., Красноградський р
-
н, с. Піщанка, вул. Шевченка, Піщанська ЗОШ, (244) 7
-
28
-
24
6. Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова 15, СТРП, (05236) 4
-
23
-
03
ЕЛІТАРНІ ШКОЛИ
Елітарні школи здійснюють підготовку для вступу і наступного навчання з урах
у-
ванням специфіки підготовки на окремих ф
а
культетах.
Фізико
-
математична школа інженерно
-
фізичного фак
у
льтету
Дисципліни, які вивчають: математика, інформатика, введення в спеціальність. А
д-
реса: 61002, Харків, вул. Фрунзе 21, к
о
рпу
с У2, к. 301, тел.:
(057)70
-
76
-
058.
Елітарна школа "Автомобіліст" факультету транспортного машинобуд
у
вання
Дисципліни, які вивчають: математика, фізика, інформатика, українська мова, креслення. Адреса: 61002, Харків, вул. Фрунзе 21, корпус лабораторний, тел.:
(057)
70
-
76
-
464.
Елітарна школа "Політехнік" на базі факультету комп’ютерних та інфо
р
маційних технологій
Дисципліни, які вивчають: математика, фізика, інформатика, , економіка ,украї
н
ська мова. Адреса: 61002, Харків, вул. Фрунзе 13, к. 108, тел.
(057
)
70
-
76
-
802
Економіко
-
математична школа факультету інформатики і упра
в
ління
Дисципліни, які вивчають: математика, економіка, інформатика, україн
сь
ка мова.
Адр
е
са:
61002, Харків, вул. Фрунзе 21, корпус У2, к.715, тел.70
-
76
-
520.
Елітарна школа "Пріоритет" факультетів автоматики
таприладобудування, електроенергетичного та електромаш
и
нобудівного
Дисципліни, які вивчають: математика, фізика, інформатика, українська мова, кре
с-
лення. Адреса: 61002, Харків, вул. Фрунзе 21, корпус ЕК, к. 210, тел.: (057) 70
-
76
-
266
.
Елітарна школа факультету бізнесу і фінансів
Дисципліни, які вивчають: математика, економіка, українська мова, англійська мова. Адр
е
са: 61002, Харків, вул. Фрунзе 21, корпус У1, к.202, деканат, тел.: (057) 70
-
76
-
846; 70
-
76
-
970.
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
181
ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕНН
Я
При
йом заяв від осіб, що мають повну середню освіту, проводиться до 15 ж
о-
втня. Зарахування проводиться за конкурсом з урахуванням середнього балу атест
а-
та та результатів співбесіди, проведеної з математики, фізики, хімії (для хімічних спеціальностей), українс
ької мови. Підготовка слухачів здійснюється за рахунок ф
і-
зичних та юридичних осіб. Оплата провадит
ь
ся в 2
–
3 етапи.
Навчання проводиться за денною формою з 1 листопада протягом 30 навч
а-
льних тижнів в аудиторіях НТУ "ХПІ". Заняття проходять 5 днів на тиждень
. Слух
а-
чі інших міст та селищ забезпечуються гуртожитком.
Адреса:
математичний корпус, 3 поверх, к. 11, тел.: (057) 70
-
76
-
045.
НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НТУ "ХПІ"
До складу комплексу входять сектори, створені на базі факультету або на базі дек
і
лькох факультетів
. Машинобудівник -
факультети: механіко
-
технологічний, машинобудівний, тран
с
портного машинобудування.
Комп’ютерні технології, електроніка та електромеханіка -
факультети: електромашинобудівний, комп‘ютерних та інформаційних технологій.
Енергомашинобудівни
к -
енергомашинобудівний факультет.
Економіка та інформатика -
факультети: інформатики і управління, ек
о-
номічний, бізнесу і фінансів.
Фізика та інформатика -
факультети: фізико
-
технічний, інженерно
-
фізичний.
Комп'ютеризовані системи в управлінні та вимірюв
аннях -
факультет а
в-
томатики та приладобудування.
Електроенергетик -
електроенергетичний факультет.
Неорганік -
факультет технології неорганічних речовин.
Хімічна технологія -
факультет технології органічних речовин.
Спеціаліст
-
21, ЕЛОС -
факультет хімічно
го машинобудування.
Повну інформацію щодо учасників Навчального комплексу дивись на сайті універс
и
ту www
.
kpi
.
kharkov
.
ua
. Науково
-
технічні конференції доуніверситетської молоді
"Хімія та фізика в сучасних техноло
гіях"
Щорічно з 2002 року в університеті проводяться Науково
-
технічні конфер
е-
нції доуніверситетської молоді "Хімія та фізика в сучасних технологіях" по с
е-
кціям "Хімія", "Фізика", "Екологія", Інформатика", Природознавство". Для участі запрошуються учні всі
х класів. Оргкомітет конференції діє в Молодіжному науково
-
технічному центрі ім. В.І.Атрощенка факультету технології неорганічних речовин за адресою: вул.Фрунзе, 21, технічний корпус, кафедра "Хімічна технологія неоргані
ч-
них речовин". Інформація за телефон
ом (057) 70
-
76
-
385.
УМОВИ ПЛАТНОГО НАВЧАННЯ В НТУ "ХПІ"
Університет, крім підготовки студентів за держзамовленням, здійснює також підготовку на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та ф
і
зичних осіб і за рахунок власних коштів абітурієнтів. Абіту
рієнти укладають тристоронній або дв
о-
сторонній контракт з гарантією компенсації витрат на навчання в учбово
-
методичному відділі договірної підготовки НТУ "ХПІ". Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
182
Сума коштів за навчання на контрактній основі встановлюється згідно з ко
ш-
торис
ом
витрат і внос
иться поступово частками за один семестр навчання, на його початку.
В процесі навчання студенти
,
які навчаються за контрактом
,
мають мо
ж
ливість користуватись пільгами по переведенню на безкоштовне навчання, яке можливе у в
и
падку здачі 4 сесій на оцінки "ві
дмінно" та "добре" і наявності вільних місць серед бюджетного контингенту. Такі ж пільги встановлені для інвалідів, дітей
-
сиріт, а т
а-
кож напівс
и
ріт.
На факультеті
інтегральної підготовки
підготовка спеціалістів проводиться в
и-
ключно на контрактній основі, т
обто без можливості переведення на бюджетну ф
о-
рму навчання.
УМОВИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В НТУ "ХПІ"
Підготовка громадян зарубіжних країн здійснюється згідно з Законом України "Про правовий статус іноземців", постановою Кабінету Міністрів України № 136 від 26
.02.93 р. "Про навчання іноземних громадян в Україні" та Указом Президента України № 112/96 від 25.03.94 р. "Про заходи щодо розвитку економічного співроб
і-
тництва областей України з суміжними областями Російської Федерації". Згідно з цими
документ
ами
інозе
мці, які постійно проживають в Україні, а також які напра
в-
лені на навчання до НТУ "ХПІ" з суміжних прикордонних областей (Бєлгородська, Брянська, Воронезька, Курська, Краснодарський край, Ростовська) при наявності квот, мають право на освіту на рівні з гро
мадянами України. Всі інші іноземці укл
а-
дають контракт на підготовку з гарантією повної компенсації витрат на факультеті міжнародної освіти (ФМО)
НТУ "ХПІ".
Іноземні громадяни українського походження користуються тими ж правами, що і громадяни України, як
що вони мають документ про освіту з відзнакою або були учасниками міжнародних та призерами державних олімпіад з загальноосвітніх ди
с-
циплін, іспит з яких є профілюючим (Додаток 2
) для вступу на обрану спеціальність.
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д
ека
н факультета
–
доцент Ластовка Александр Петр
о
вич.
Примная комиссия: инженерный корпус, 3 эт., ком.1, 2, 5, тел. 707
-
63
-
16, 707
-
64
-
08, 707
-
68
-
96.
Факультет международного образования (ФМО)
организован в декабре 1996 года как структурное подразделение унив
ерситета и действует в соответствии с у
т
вержденным Пол
о
жением.
Основной задачей ФМО
является оказание образовательных услуг иностра
н-
ным гражданам, прибывшим для получения образования в Украину.
Для достижения этой цели ФМО
осуществляет прим иностранных гр
аждан в НТУ
"
ХПИ
"
на контрактной основе по всем специальностям на все формы обуч
е
ния (из дальнего зарубежья, а также из стран СНГ, кроме граждан России, прожива
ю-
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
183
щих в приграничных с Украиной областях). По всем специальностям осуществляе
т-
ся подготовка бакал
авров, специалистов и маг
и
стров.
Прим иностранных граждан на обучение в университет осуществляется на основе международных договоров Украины и общегосударственных программ (ст
у-
денты для получения образования направляются Министерством образования и науки Украины), а также договоров, заключнных университ
е
том с юридическими лицами (в частности с посредническими фирмами, имеющими свидетельство Укр
а-
инского государственного центра международного образования). Иностранные гр
а
ждане, постоянно проживающие на терр
итории Украины, имеют право посту
п-
ления в НТУ "
ХПИ
"
наравне с гражданами Украины (п. 1 Постановления Кабинета мин
и
стров Украины № 1238 от 05.08.1998 года). При поступлении в университет ин
о
странные граждане представляют документы, предусмотренные п. 5 Пост
ано
в-
ления Кабинета м
и
нистров Украины № 1238 от 05.08.1998 года.
После окончания обучения ФМО
оформляет дипломы установленного обра
з-
ца (на двух языках) и осуществляет их легализацию в Министерстве иностра
н
ных дел Украины.
В состав ФМО
входит подготовительн
о
е отделение
для иностранных граждан, к
о-
тор
ое
осуществляет их подготовку для поступления в учебные заведения У
к
раины.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
184
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ НТУ "ХПІ"
Приймальна комісія НТУ "ХПІ" працює протягом року. Ми готові відповісти на всі Ваші питання щодо прийому до нашого університету. У нас Ви можете отримати інформаційні матеріали про правила прийому, факультети та спеціальн
о
сті.
Чекаємо на Вас щоденно (крім вихідних) з 9
-
00 до 17
-
00 за адресою:
вул. Фрунзе, 21, навчальний корпус №2 (7
-
поверховий),
1 поверх.
Читайте інформацію в блозі приймальної комісії
http://www.kpi.kharkov.ua/blogs/cpk/
Ставте питання у форумі приймальної комісії
http://forums.kpi.kharkov
.ua/
Телефонуйте (057) 707
-
66
-
34.
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
185
Розшифровку скорочень назв факультетів та ко
р
пусів, наведених
на схемі, дивіться на наступній ст
о
рінці.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
186
Пояснення скорочень до сх
е
ми розташування
ГК
–
Головний корпус:
ректорат університету, аспірантура.
У2
–
Учбови
й корпус №2:
центральна приймальна комісія (ЦПК),
приймальні комісії факультетів: інженерно
-
фізичного (І), інформатики і упра
в-
ління (ІФ), фізико
-
технічного (ФТ), управління бізн
е
сом (ФУБ).
ГАК –
Головний аудиторний корпус: приймальні комісії факультетів: механ
і-
ко
-
технологічного (МТ), машинобудівного (МШ),
енергомашинобудівного (ЕМ), транспортного машинобуд
у
вання (ТМ).
ХК
–
Хімічний корпус: приймальна комісія факультету технології органі
ч
них речовин (ТОР).
У1
–
Учбовий корпус № 1: приймальні комісії факульт
етів: економічного (ЕК), б
і
знесу та фінансів (БФ), інтегрованих технологій та хімічної техніки (ІТ).
ТК
–
Технічний корпус: приймальна комісія факультету технології неоргані
ч-
них речовин (ТНР).
ЕК
–
Електротехнічний корпус: приймальні комісії факультетів: а
втом
а
тики та приладобудування (АП), електроенергетичного (Е), електромашинобуді
в-
ного (ЕМБ), заочного (ЗФ), німецького технічного (НТФ).
АК
–
Адміністративний корпус:
підготовчі курси (ПК), учбово
-
мето
дичний відділ договірної підгото
в
ки (ВДП).
ВІТ
–
Верста
тоінструментальний технікум:
приймальна комісія верстатоі
н-
струментального технікуму (ВІТ), деканат факультету управління бізнесом (ФУБ).
МК
–
Математичний корпус:
деканат факультету дистанційного та доуніве
р-
ситетського навчання (ФДДН), підготовче відділе
н
ня.
ІК
–
Інженерний корпус:
центр підготовки іноземних громадян (ЦПІГ).
ВК
–
Вечірній корпус:
приймальна комісія факультету комп‘ютерних та інфо
р-
маційних технологій (КІТ)
.
Приймальна комісія та підготовчі курси економіко
-
правового факультету розташовані за
адресою: м. Харків, вул. П
у
шкінська, 79/2
.
Важливі телефони:
Центральна приймальна комісія
(057)707
-
66
-
34
Заочний факультет
(057)707
-
66
-
35
Підготовчі курси
(057)707
-
62
-
31
Підготовче відділення
(057)707
-
60
-
45
Центр підготовки іноземних громадян
(057)7
07
-
63
-
16
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти (друга вища освіта, перепідготовка, професійна підгото
в
ка)
(057)706
-
27
-
49,
(057)706
-
27
-
49
Довідкова служба телефонної станції НТУ "ХПІ"
(057)707
-
66
-
00
Довідник абіт
у
рієнта –
2010
187
ТЕЛЕФОНИ ФАКУЛЬТЕТІВ
Назва факультету
Абревіа
т
у
ра
Телефон
Механіко
технологічний факультет
МТ
707
-
60
-
07
Машинобудівний факультет
МШ
707
-
69
-
40
Енергомашинобудівний факультет
ЕМ
707
-
63
-
24
Факультет транспортного машинобудування
ТМ
707
-
63
-
81
Інженерно
фізичний факультет
І
707
-
60
-
58
Інформатики та управління
ІФ
707
-
65
-
11
Економічний факультет
ЕК
707
-
68
-
56
Факультет бізнесу і фінансів
БІФ
707
-
68
-
46
Фізико
технічний факультет
ФТ
707
-
60
-
85
Електроенергетичний факультет
Е
707
-
65
-
85
Електромашинобудівний факультет
ЕМБ
707
-
62
-
07
Факультет автоматики
та приладобудування
АП
707
-
62
-
66
Факультет комп’ютерних та інформаційних
техн
о
логій
КІТ
707
-
69
-
56
Факультет технології неорганічних речовин
ТНР
707
-
62
-
16
Факультет технології органічних речовин
ТОР
707
-
60
-
11
Факультет інтегрованих технологій та хімічн
ої т
е-
хніки
ІТ
707
-
62
-
14
Економічної інформатики і менеджменту
ЕІМ
706
-
32
-
24
Факультет інтегральної підготовки
ІП
7
07
-
63
-
98
Центр заочного навчання
ЦЗН
707
-
62
-
35
Чернівецький факультет
ЧФ
(03722)
7
-
29
-
02
Верстатоінструментальний технікум
ВІТ
707
-
68
-
37
Інститут танкових військ
ІТВ
372
-
61
-
67
Центр дистанційної та доуніверситетської підгот
о
вки
Ц
ДД
П
707
-
62
-
58
Німецький технічний факультет
НТФ
707
-
69
-
74
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інст
и
тут"
188
Інформаційне видання
Довідник абітурієнта –
20
1
0
НТУ "ХПІ"
Укладачі: ТОВАЖНЯНСЬКИЙ
Леонід Лео
нідович
(редактор)
СОКОЛ
Євгеній Іванович
МИГУЩЕНКО
Руслан Павлович
ЮРЧЕНКО
Олександр Анатолійович
МАЛЬКО
Максим Миколайович
ВОЛОБУЄВ
Максим Миколайович
РЕБРОВ
Олексій Юрійович
Відповідальний за випуск Р.П.Мигущенко
План 20
1
0
р.
, п. 61
Підпи
сано до друку 2
3.0
4
.
10
. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк –
ризо
г
рафія. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 12
Обл.
-
вид.арк. 1
4
,3
Наклад 5
00 прим. Зам. № Видавничий центр НТУ "ХПІ". 61002, Ха
р
ків
2, вул. Фрунзе, 21.
Свідоцтво про державну
реєстрацію ДК №116 від 10.07.2000 р.
Друкарня НТУ "ХПІ"
. 61002, Ха
р
ків
-
2, вул. Фрунзе, 21.
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
3 585
Размер файла
1 803 Кб
Теги
НТУ ХПИ, Студенческий Альянс, Справочник абитуриента
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа