close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Копия рекомендації до складання плану

код для вставкиСкачать
рекомендації до складання плану
*
складений із чіткою схе-
мою;
* є невід'ємною частиною
річного плану роботи школи;
* включає основні показники
роботи, статистичні дані про роботу
бібліотеки;
* у розділах плану повинні
бути зазначені терміни виконання,
прізвища виконавців;
* у плані передбачається робота абонемента і читальної зали;
*
титульний лист включає
повну назву школи, бібліотеки, навчальний рік, підпис директора школи, дату підпису, печатку.
Орієнтовні розділи річного
плану роботи шкільної бібліотеки:
1.Формування та збереження
книжкових фондів
2.Організація каталогів та картотек.
3.Обслуговування користувачів.
4.Інформаційно – бібліографічна та довідкова робота.
5.
Організаційно—виховна
масова робота.
6. Підвищення кваліфікації.
7. Організаційна робота.
Література:
Голубенко, М. К. Абетка шкільного бібліотекаря [Текст]/ М. К.
Голубенко.— К.: Шкільний світ,
2006.—120 с.—(―Бібліотека шкільного світу‖)
Шкільна бібліотека
Великотернівської ЗОШ
Методичні рекомендації
з планування роботи
шкільної бібліотеки
Пам’ятка
бібліотекарю
Підготувала
Запорізька область
Якимівський район
с.Велика Тернівка
вул. Шкільна, 11
9—67—92
шкільний бібліотекар
Волобуєва Л.В.
Методичні рекомендації
з планування роботи
шкільної бібліотеки
Умови складання оптимального
плану роботи шкільної бібліотеки на навчальний рік:
інноваційних підходів до популяризації книги і бібліотеки);.
*
принцип наступності
Планування роботи шкіль-
* об'єктивна оцінка рівня, на якому
(використання
необхідних
в
ної бібліотеки — це наукове ви-
знаходиться робота даної бібліотеки на по-
умовах даної школи і бібліоте-
значення мети розвитку бібліоте-
чаток нового навчального року;
ки форм і методів роботи);
ки, завдань та засобів їхньої реа-
* об'єктивне уявлення про рівень,
лізації й показників розвитку на
якого необхідно досягти до кінця навчаль-
(залежність від задач, спеціалі-
визначений період. Плани роботи
ного року;
зації школи, загального рівня
бібліотеки поділяються на перспективні (2—5 років) і поточні
(річні, квартальні, плани на засобів їхньої реалізації й показників
розвитку на
* вибір реальних форм, методів роботи, оптимальної кількості масових заходів;
Для всіх шкільних бібліотек обов'язковим є річний
тісний взаємозв'язок і координа-
ція роботи з адміністрацією школи, РМК,
МО шкільних бібліотекарів.
план роботи (з 1 вересня по 31
Загальні принципи планування:
серпня).
до
* принцип системності, комплекс-
«Положення про бібліотеку зага-
ності (план — це система роботи бібліоте-
льноосвітньої
ки, а не перелік окремих заходів);
Відповідно
школи»
річний
план шкільної бібліотеки є скла-
*
дається на раціональному розподілі функці-
школи на навчальний рік. Харак-
ональних обов'язків, на нормативах роботи
терна особливість плану — зале-
бібліотеки);
профілю школи.
роботи бібліотеки, від штату
бібліотеки, резерву часу).
*
* реальний, конкретний,
чіткий, мобільний;
* відповідає завданням
конкретної школи;
принцип науковості (план скла-
довою частиною плану роботи
жність його від проблем, завдань,
принцип реальності
Вимоги до річного плану:
*
місяць).
*
принцип сучасності (врахування
у—
план аця
я
н
пр
ад а н
Скл кропітка
аі
важк
Автор
Larisa6666819
Документ
Категория
Инструкции
Просмотров
98
Размер файла
311 Кб
Теги
рекомендации, складання, план
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа