close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Прилуцька ЗОШ І-ІІІст. №14

код для вставкиСкачать
Прилуцька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 14 сьогодні :
інноваційний
навчальний
заклад, що має
90 – річну
історію, в
процесі якої
відбувалося
його
становлення та
розвиток;
школа з семестрово –
блочно – заліковим
режимом навчання;
школа сприяння здоров’ю;
творча лабораторія з розробки і опробування нового
змісту освіти, направленого на гуманізацію навчальновиховного процесу;
навчальний заклад , у центрі уваги якого дитина, її
психічний, фізичний стан і соціальне благополуччя.
Схема управління роботою педколективу над проблемою розвитку
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14
Міське управління освіти
Навчальний
заклад
Психологопедагогічний семінар
Курсова
перепідготовка
Методичні тижні
Робота творчих груп
Педагогічні
читання
Планування
Нарада при
директорові
Методична
рада
Предметні
тижні
Координація планів на новий
навчальний рік
Атестація педагогічних
працівників
Педрада
Підсумки діяльності за
навчальний рік
Школа педагогічної
майстерності
Цільова комплексна
програма та інноваційні
технології
Аналіз якісного складу
працівни-ків та діагности-ка
професій-ної майстер-ності
Вивчення та
впровадження
педагогічного досвіду
Нормативноправова база
Вибір стратегій розвитку
Семестрово - блочно - залікова система навчання
ОСНОВНА МЕТА
Створення у
школі
комфортних
психологічних і
фізіологічних
умов.
Формування в
учнів цілісної
системи знань з
усіх предметів.
Виховання в учнів
сумлінного
ставлення до
результатів своєї
праці.
ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ
Семестровий режим
П’ятиденний навчальний тиждень
Викладання предметів великими блоками – модулями
Спарені скорочені уроки
Додаткові індивідуальні заняття
СИСТЕМНІ ЕФЕКТИ
• усунення конкуренції між предметами
• занурення в зміст предмета
• пролонгована проблемна ситуація
• усунення непродуктивних контактів
• формування цілісної системи знань з предметів
• фізіологічний і психологічний комфорт
• розвиток суб’єктності учнів
• доступність повноцінних домашніх завдань
• заохочення і мотивація до досягнення чіткої мети
СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ СБЗН
навчальні норми як мета
планування та організація діяльності (навчальної праці) для досягнення мети
психолого-педагогічна
допомога:мотивація,
формування пізнавальних
інтересів, впевненості в
собі міцних системних
знань і вмінь
формування мотивів діяльності
усвідомлення змісту мети
та її значення
недосягнення мети
аналіз
учень
додаткова допомога
навчальні норми як
педагогічні вимоги
диференціація
Залік
-
це спосіб цілісного контролю
знань за предметним курсом або
його частиною
Форми
заліку
тематичний
Тематичний
підсумковий
залік -
це цілісний контроль знань з
певного блоку предметного курсу
Підсумковий
залік
— це цілісний підсумковий
контроль знань за увесь
семестровий предметний курс
Цільова комплексна програма
“Крок за кроком до здоров’я”
Нормативно-правова база програми:
1. Конституція України (ст.21,23,27, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 66, 68).
2. Закон України “Про освіту” від 23.03.1996р. № 100/96-ВР.
3. Закон “Про позашкільну освіту”.
4. Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1996 р. № 651-ХІУ.
5. Закон “Про охорону дитинства” від 26.04.2001р. №2402-ІІІ.
6. Закон “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,
прийнятий Верховною Радою України 24.01.94
7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження комплексного плану заходів
щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999-2012рр.” від 11.03.1999 №348.
8. Державна міжгалузева програма “Школяр”.
9. Державна національна програма “Освіта. (Україна ХХІ ст..”).
10. Національна програма “Діти України”(указ Президента від 18.01.96 р.
№ 36/96).
11. Указ Президента України від 27 квітня 1997 р. “Про заходи щодо розвитку духовності,
захисту моралі та формування здорового способу життя людини.
Мета:
вирішення питань фізичного вдосконалення
та зміцнення здоров’я дітей шляхом
комплексного розв’язання педагогічних,
медичних та соціальних завдань з
урахуванням індивідуальних особливостей
дитини в різні вікові періоди, утримати
позитивну тенденцію до покращення здоров'я
дітей, узагальнити та поширити досвід
педколективу, накопичений в ході реалізації
програми, націлений на втілення здорового
способу життя.
Завдання:
- визначення стану здоров’я дітей та механізмів
їх пристосування до навчального процесу,
включаючи лікувально-профілактичну роботу;
-здійснення валеологічної освіти учасників
навчально-виховного процесу;
-створення позитивного соціальнопсихологічного мікроклімату в школі та класах;
- створення сприятливих умов для задоволення
різноманітних інтересів дітей та підлітків;
- поповнення матеріально-технічної бази;
- організація збалансованого харчування.
Додаткові ставки:
- медсестра (у посадові обов’язки якої входить експертна
оцінка психофізіологічного стану дитини: тестування,
визначення
психоемоційного
стану,
дослідження
захворюваності, визначення динаміки росту, типу
тілобудови; комплектування груп ЛФК);
- інструктор ЛФК ( проведення занять лікувальної
фізкультури з дітьми, які мають порушення постави та
зору);
- лікар (просвітницько-профілактична робота, організація
поглиблених медичних оглядів, підбір вправ для занять
дітей з порушеннями зору та постави);
-
педагог-організатор валеологічного напрямку
(організація спортивно-масових заходів, контроль за
роботою
із
“Щоденником
зміцнення
здоров’я”,
впровадження
у
навчально-виховний
процес
валеологічної освіти, проведення тренінгів).
Концепція взаємозв’язку фізичного розвитку і
здоров’я дитини з інтелектуальною та
соціальною активністю, формуванням її
особистості та індивідуальності
І.
ІІ.
Стан здоров’я учнів у школі.
Методологічні засади, підходи, принципи, критерії
Концепції.
ІІІ. Суб’єкти спільної діяльності.
ІV. Мета, стратегії та завдання Концепції.
V. Зміст, форми і методи формування позитивної
мотивації на здоровий спосіб життя у школярів.
VІ. Управління та функції навчально-виховної
діяльності.
VІІ. Система підготовки кадрів.
VІІІ. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації
Концепції.
Цільова комплексна програма
“Крок за кроком до здоров’я ”
ПІДСИСТЕМИ
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНА
ВАЛЕОЛОГІЧНЕ
НАВЧАННЯ
МЕДИЧНА
МЕДИЧНЕ
ОБСТЕЖЕННЯ
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
У РУСІ
СПОРТИВНА
СПОРТИВНО-МАСОВА
РОБОТА: ПРОВЕДЕННЯ
СПОРТИВНИХ СВЯТ, ІГОР,
ЗМАГАНЬ
ПРОСВІТНИЦЬКОВИВЧЕННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
УЧНІВ
БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ,
СЕМІНАРИ, ЛЕКЦІЇ,
КРУГЛІ СТОЛИ
ПРОФІЛАКТИЧНА
РОБОТА
ВЕДЕННЯ “ЩОДЕННИКА
РОБОТА КАБІНЕТУ ЛФК
ЗДОРОВ’Я”, “ПАСПОРТА
ЗДОРОВ’Я”
ДІАГНОСТИЧНА ТА
АНАЛІТИЧНА РОБОТА
ТУРИСТИЧНОЕКОЛОГІЧНА РОБОТА
Методичне забезпечення програми
Здоров’я людини залежить від:
* спадковості на 17-20 %;
* охорони здоров’я на 8-9 %;
* способу життя на 51 %.
Посібник О.Д. Дубогай “Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і
виховання школярів”
Посібник О.М. Ващенко “Фізкультурно-оздоровчі заходи у режимі навчального дня
молодшого школяра”
Посібник С.О. Свириденко “Навчаємо бути здоровими: позакласна робота 5-9 кл.”
Складові методики:
- методичні аспекти особистісно-орієнтованого підходу у фізичному вихованні дітей;
- методика вивчення психофізіологічних можливостей та рухового розвитку
школярів;
- організація і методика освітньо-виховної роботи;
- методика пізнавальної і рухової діяльності у процесі навчання;
- організація і методика проведення “годин здоров’я “;
- організація і методика проведення фізкультхвилинок.
молодших
наукові
керівники
вища школа
адміністрація
медичні
центри
центр
соціальних
служб сім’ї,
дітей та молоді
школи сприяння
здоров’ю
творча група
“Здоров’я
науковометодична рада
учителі новатори
методоб’єднання
НПУ
ім..М.П.Драгоманова
міський
громадський
благодійний
фонд
“Здоров’я”
Інститут проблем
виховання АПН
України
культурнопросвітницька
спілка поляків
міста Прилуки
Дніпропетровський
і Чернігівський
інститути
післядипломної
педагогічної
освіти
комбінат
шкільного
харчування
“Шкільний”
Засоби
масової
інформації
КМПУ
ім.Б.Д.Грінченка
Відділ молоді та
туризму
Прилуцької
міської ради
Управління освіти і
науки Прилуцької
міської ради,
сектор по фізичній
культурі та спорту
Прилуцької міської
ради
Співпраця з науковцями:
Дубогай О.Д., професором,
доктором педагогічних наук,
Свириденко С.О., кандидатом
педагогічних наук, зав.лабораторією
інституту проблем виховання при АПН,
Ващенко О.М., кандидатом
педагогічних наук, доцентом кафедри
педагогіки початкової освіти та
методик викладання природничоматематичних дисциплін Педагогічного
інституту Київського університету
імені Бориса Грінченка
Горяною Л.Г., –
кандидатом
педагогічних
наук, доцентом,
президентом
Міжнародної
Академії культури
безпеки, екології
та здоров’я
Кравченко Т.В.,доктором педагогічних наук,
завідуючою лабораторією
сімейного виховання
інституту проблем виховання
Національної Академії
Наук України
Індекс фізичного розвитку учнів
Відображає не лише
гармонійність розвитку
дитини, а й її
психомоторні
особливості
(темперамент),
характеризує рухові
можливості організму,
його адаптацію до
розумових і фізичних
навантажень.
Індекс фізичного розвитку 1-А класу (вересень-січеньтравень) - дає можливість визначти, рухову активність,
працездатність, темперамент дітей .
Класовод Мірошниченко Світлана Андріївна
2012-2013 н.р.
60
50
40
30
20
10
0
ВЕРЕСЕНЬ
CІЧЕНЬ
ТРАВЕНЬ
РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
(ТЕСТУВАННЯ УЧНІВ)
Стрибок у довжину з місця – відображає
розвиток швидкісно-силових якостей, вибухову
силу м’язів ніг та швидкість реагування;
Кількість кидків та ловлі м’яча – характеризує
спритність та координацію рухів під час дитячих
ігор та здатність дитини до навчання навичкам
письма, праці, малювання, розвиток дрібних
м’язових груп руки;
Піднімання тулубу в сід з положення лежачи на
спині – відображає готовність м’язів спини та
живота до тривалих статичних навантажень під
час сидіння за партою на уроках та вдома;
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи –
характеризують силу м’язів рук і плечового поясу,
яка необхідна під час перенесення вантажу
(портфеля) і для самозахисту;
Стрибки зі скакалкою до втоми –
характеризують не лише стрибкові можливості
дитини але і швидкість її рухової реакції,
можливість виконувати комбіновані дії з іншими
предметами, визначають рухову спритність
дитини, дозволяють розвинути загальну
функціональну витривалість і покращують
каліграфію письма. Тренують ресорну функцію
хребта, адаптують його до різних стрибкових
навантажень.
За результатами тестувань визначається рівень
фізичної підготовленості дітей до школи та
відповідність даних показників віку дитини
Тестування учнів за методикою
доктора педагогічних наук О.Д Дубогай
В щоденниках здоров'я
Результати тестувань доводяться
до відома батьків
В індивідуальні формі
( рекомендації та
поради батькам )
Індивідуальний рівень фізичної підготовленості до навчання у
школі
Вік Оцінка
Тести-вправи
Сума Рівень фізичної
за тест Стри мяч Прес Від- Скак- балів підготовленості
бок
ня
ка
6р.
7р.
8р.
9р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
90
95
105
115
120
125
130
135
140
145
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
11
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
29
30
30
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
6
10
14
18
22
24
28
32
36
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96100
Низький
Нижче сер.
Середній
Вище сер.
Високий
Низький
Нижче сер.
Середній
Вище сер.
Високий
Низький
Нижче сер.
Середній
Вище сер.
Високий
Низький
Нижче сер.
Середній
Вище сер.
Високий
зміцнення здоров`я
учня (учениці)____3-Б кл______
С/Ш №___14_________________
медична група____І__________
викладач:____Марченко Т.В
Колеснік Вікторії
Дата
0 206.09.13
0913.09.13
16 20.09.13
Заходи
1. Контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних норм в
класах.
2. Контроль за харчуванням учнів.
3. Поглиблений медогляд учнів школи.
4. Обробка результатів поглибленого медогляду.
5. Тестування учнів 1 – 4 класів.
6. Обробка результатів тестувань.
7. Комплектування груп ЛФК.
8. Проведення малих олімпійських ігор.
1. Контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних норм в
класах.
2. Контроль за харчуванням учнів.
3. Підготовка до відкриття «Малих олімпійських ігор».
4. Тестування учнів 1 – 4 класів.
5. Організація роботи кабінету ЛФК.
6. Проведення місячника «Увага, діти на дорозі»
1. Контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних норм в
класах.
2. Контроль за харчуванням учнів.
3. Тестування учнів 1 – 4 класів.
4. Бесіди лікаря на тему:
- «Особиста гігієна»,
- «Режим дня»,
- «Правил пожежної безпеки»,
- «Дотримання правил дорожнього руху»,
«Користування електроприладами».
5. Обробка результатів тестувань.
6. Поглиблений медогляд учнів школи.
Відповідальні
Гуріненко Л.Г.
Ільєнко М.І.
Кл. керівники
Гуріненко Л.Г.
Ільєнко М.І.
Бойко В.І.
Щеголева І.П
Гуріненко Л.Г.
Ільєнко М.І.
Бойко В.І.
Щеголева І.П
2327.09.13
1. Контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних норм в
класах.
2. Контроль за харчуванням учнів.
3. Підготовка до поглибленого медичного огляду
4. Тестування учнів 1 – 4 класів.
5. Обробка результатів тестувань.
6. Підготовка до проведення « Малих олімпійських ігор ».
Гуріненко Л.Г.
Ільєнко М.І.
Бойко В.І.
Бондаренко Н.М.
Щеголева І.П
30 04.10.13
1. Контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних норм в
класах.
2. Контроль за харчуванням учнів.
Гуріненко Л.Г.
Ільєнко М.І.
Дурас Д.В
Щеголева І.П
План роботи
вересень
2013 – 2014
н. р.
Заходи за програмою реабілітації 2013-2014 н.р.
Хірургічна
патологі
я
Заняття в кабінеті
ЛФК.
Протягом року
(згідно плану).
Самостійні заняття вдома.
Курс масажу на базі
дитячої поліклініки та
водолікарні.
Перевірка ефективності
занять під час м/о у вересні
2012 року
Уточнення діагнозу
шляхом само звернення
до лікаря. Отримання
рекомендацій.
Заняття в кабінеті
ЛФК.
Протягом року
(згідно плану).
Самостійні заняття вдома.
Курс масажу на базі
дитячої поліклініки та
водолікарні.
Перевірка ефективності
занять під час м/о у вересні
2012 року
Уточнення діагнозу
шляхом само звернення
до лікаря. Отримання
рекомендацій.
Заняття в кабінеті
ЛФК.
Протягом року
(згідно плану).
Самостійні заняття вдома.
Курс масажу на базі
дитячої поліклініки та
водолікарні.
Перевірка ефективності
занять під час м/о у вересні
2012 року
Уточнення діагнозу
шляхом УЗО (листопадгрудень).
Отримання
рекомендацій лікаря,
призначення лікування.
Контроль за
виконанням
призначень лікаря.
Виконання призначень
лікаря.
Перевірка ефективності
лікування шляхом
самозвернення до лікаря
через призначений термін.
Отримання
рекомендацій
лікаря.(рекомендовані
вправи та дієтичне
харчування)
Отримання
рекомендацій лікаря.
Заняття в кабінеті
ЛФК.
Протягом року
(згідно плану).
Самостійні заняття вдома.
Перевірка ефективності
занять під час м/о у вересні
2012 року
Заняття в кабінеті
ЛФК.
Протягом року
(згідно плану).
Заняття в кабінеті
ЛФК.
Протягом року
(згідно плану).
Самостійні заняття вдома.
Та в спортивних секціях.
Перевірка ефективності
занять під час м/о у вересні
2012 року
Самостійні заняття вдома.
Перевірка ефективності
занять під час м/о у вересні
2012 року та шляхом само
звернення до лікаря.
Сколіоз
Сколіотич
на
постава
Сутула
спина
Ендокринна
патологі
я
Уточнення діагнозу
шляхом само звернення
до лікаря. Отримання
рекомендацій.
Дифузний
зоб
Ожиріння
ЗФР
Порушен
-ня зору
Уточнення діагнозу шляхом само
звернення до лікаря. Отримання
рекомендацій.
Робота кабінету ЛФК
Графік роботи кабінету ЛФК
Жовтень
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
6- А
5-Б
1-Б
11 – А
С.
п
10 20 – 11 00
12 00 – 12 40
_____
13 10 – 14 00
Зір
11 00 – 11 10
12 40 – 12 50
______
14 00 – 14 10
С.
п.
14 30 – 15 10
12 00 – 12 40
13 00 – 13 30
13 40 – 14 30
Зір
15 10 – 15 20
11 50 – 12 00
13 30 – 13 40
14 30 – 14 40
С.
п
12 00 – 12 40
10 20 – 11 00
13 00 – 13 30
13 40 – 14 30
Зір
11 50 – 12 00
11 00 – 11 10
13 30 – 13 40
14 30 – 14 40
С.
п
12 00 – 12 40
10 20 – 11 00
13 00 – 13 30
14 30 – 15 20
Зір
11 50 – 12 00
11 00 – 11 10
13 30 – 13 40
15 20 – 15 30
С.
п
____
10 20 – 11 00
13 00 – 13 30
13 40 – 14 30
Зір
____
11 00 – 11 10
13 30 – 13 40
14 30 – 14 40
Організація рухового режиму
молодшого школяра
Гімнастика до занять.
Організація уроків з методикою
навчання у русі ( пізнавальнорухове навчання, фізкультхвилинки,
фізкультпаузи).
Рухлива перерва.
Години здоров’я ( ГПД ).
Тестування-змагання
( визначення рівня фізичного
розвитку).
Малі олімпійські ігри.
Свята руху.
Еколого-туристичні походи.
Серед найяскравіших шкільних свят є:
Ігри чемпіонів 2013 року
Змагання чемпіонів
Малі олімпійські ігри
Свято руху
Свято руху
СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 14
Виховна мета школи: виховати суспільно-активну, творчу особистість, яка здатна примножувати суспільну
культуру, зробити внесок в побудову правового демократичного суспільства
Центр виховної
роботи
Соціальнопсихологічна служба
МО класних
керівників
Учнівський колектив,
об’єднаний в Республіку
Дитячих Мрій (1-11 кл.)
Дитяче об’єднан-ня
“Школяда” (1-4 кл.)
Дитяча організа-ція
“Лідер” (5-8 кл.)
Батьки
Шкільна бібліотека
Міністерський
корпус республіки
ДІМ
Творча група за
програмою “Крок за
кроком до здоров’я”
Громадськість
Екоклуб “Гармонія”,
шкільні гуртки за
інтересами
Просвітницька робота серед
батьків та учнів
Проект
Розроблений Міністерством збереження
та зміцнення здоров’я учнівської
Республіки Дитячих Мрій
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14
17500, м.Прилуки, Чернігівська область,
вул. Садова, 106
МЕТА ПРОЕКТУ
формування здорового способу життя шляхом
підвищення рівня обізнаності учнівської молоді,
посилення інформаційно-просвітницької та
освітньо-профілактичної роботи у школі;
формування інформаційного простору для дітей
різних вікових категорій;
залучення школярів до пошуку, аналізу і
поширення інформації щодо проблем здоров’я та
шляхів їх подолання.
ПРОЕКТ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Розробка інформаційно-освітніх матеріалів для роботи над
проектами.
1
2. Робота консультативного пункту Проектної ради.
3. Навчання лідерів цільових творчих груп.
4. Індивідуальні бесіди з представниками творчих
цільових груп.
5. Напрацювання інформаційних матеріалів з
профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі
учнями, які вивчили, усвідомили і змогли довести до
ровесників проблему необхідності ведення здорового
способу життя.
6. Творчий захист складових проекту "Я і моє здоров’я".
7. Ознайомлення учнів школи, педколектив, батьківську
громадськість та громадськість міста через ЗМІ з
матеріалами, зібраними учнями в ході роботи.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТУ
1. Даний проект органічно пов’язаний із шкільною
цільовою програмою "Крок за кроком до здоров’я", яка
діє у школі з 2003 року і спрямована на збереження і
поліпшення здоров’я школярів, осмислення цінності
життя, здоров’я та виховання в учнів зацікавленості у
власному здоров’ї, утвердження здорового способу
життя, як основи збереження здоров’я та профілактики
захворювань.
2. Лідери творчих цільових груп - майбутні волонтери у
справі пропаганди здорового способу життя.
3. Діти, по мірі підростання і переходу в іншу вікову
категорію, матимуть можливість ознайомитись із
"спадщиною" своїх ровесників. Інше покоління,
отримавши інформацію "з перших вуст", матиме
можливість доповнити її своїми доробками.
РОЗРОБКА
ПРОЕКТІВ
Робота над проектами
Проектна рада
Наукові керівники:
Свириденко С.О.,
Ващенко О.М.
ПРИПУТНЕНКО ЮЛЯ ПРАЦЮЄ НАД НАУКОВОЮ РОБОТОЮ
“ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’Я.”
ДИТЯЧИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ
КЛУБ "ГАРМОНІЯ"
Керівник: Кривошей Л.Ф., учитель географії, учитель вищої категорії
Дитячий екологічний клуб “Гармонія” – це добровільна громадська дитяча
організація, що здійснює свою діяльність на демократичних засадах у
відповідності до Конституції, Закону України “Про молодіжні та дитячі
громадські організації”, чинного законодавства України та на основі
Статуту.
Мета діяльності клубу: участь молодіжної та дитячої громадськості у
справі поліпшення екологічної ситуації в м. Прилуки і районі; екологічна
просвіта; виховання та інформування широких верств населення через ЗМІ
про стан екології в районі.
Участь у природоохоронних акціях
Девіз клубу: “Неси добро у світ природи”
Акція “Прибери планету”
Акція “Зелений паросток майбутнього”
-прибирання побутового сміття;
-висадка дерев, кущів та квітів у парках,
-просвітницька робота;
скверах біля школи, на пришкільній
-проведення моніторингу
ділянці
несанкціонованих сміттєзвалищ
Акція “Наша допомога птахам”
-виготовлення та розвішування
годівниць і шпаківень;
-конкурси, вікторини
Акція “Збережи ялинку”
Акція “До чистих джерел”
-просвітницька діяльність з метою
-рейди з розчистки та впорядкування
збереження хвойних дерев;
території навколо джерел
-конкурс букетів “Замість
ялинки – зимовий букет”
Акція “Первоцвіт”
-виготовлення та розповсюдження
листівок на захист первоцвітів
Акція "Посади дерево"
Акція «Допоможи птахам»
Екологічний фестиваль
Цільова творча програма виховання
особистості
«ОСОБИСТІСНЕ
ЗРОСТАННЯ»
Актуальність проблеми
Наш час – час змін і нововведень, проблематичний складний.
Такий, що вимагає компетентних, розумних, ділових, творчих
та яскравих особистостей. Випускники школи мають стати
активними громадянами з відповідною системою цінностей.
Нові проблемно-кризові ситуації потребують уміння успішно
адаптуватися до життя в сучасному суспільстві.
Тому роль своєї школи бачимо в переході до таких
інноваційних підходів, що забезпечують повну реалізацію
здібностей дитини, сприяють її всебічному розвитку,
формування здатності до самовдосконалення та створення
власного «Я». Прагнемо до ідеалу сучасного навчання –
особистості вільної, цілісної, діяльної, з гнучким розумом,
швидкою реакцією на все нове, з повноцінними розвинутими
потребами дальшого пізнання та самостійної дії, добре
орієнтованими навичками і творчими здібностями.
Мета програми
Мета програми: забезпечити творчий розвиток
особистості школяра шляхом формування в учнів
інтересу до знань, свідомого ставлення до навчання,
саморозвитку, самовиховання й самореалізації в
освітньому соціально-культурному середовищі та
створення умов для особистісного зростання і творчої
реалізації кожного учня та психолого-педагогічне
стимулювання процесу особистісного зростання
школярів.
Особистісне зростання
складові особистісного зростання
Клас
ЗДОРОВ'Я
СОЦІАЛЬНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ
(родина-клас-школи)
3-4
«Азбука
здоров'я»
«Традиції моєї родини»
«Традиції мого
народу»
«Друг пізнається в біді»
«Люби і дбай про рідний
край»
«Бережи здоров'я
— бережи себе»
«Мати — берегиня
роду»
«Дружбою дорожити
умій»
«Милосердя очима дітей»
«Дбаємо про навколишнє
середовище»
7-8
«Твоє здоров'я в
твоїх руках»
«Традиції твоєї
родини»
«Конфлікти та вихід з
них»
«Молодь допомагає»
«Правова обізнаність»
«Толерантність як
Європейська цінність»
911
«Здорова людина
— успішна
людина»
«Мода на
здоров'я»
«Міжособистісні
стосунки в колективі»
«Гендерна культура»
«Якщо не ти, то хто?»
«Моя майбутня професія»
«Інтернет як джерело
натхнення»
5-6
ДІЯЛЬНІСТЬ (трудова,
екологічна, навчальна,
милосердя)
Якість знань учнів
60,00%
55,40%
52,80%
50,60%
48,30%
50,00%
43,70%
42,50%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
якість знань учнів
2011-2012
2012-2013
Адреса школи:
17501, вул.Садова,106
м.Прилуки Чернігівська
область
Контактні телефони:
(04637) 3-41-49, (04637) 3-31-79
Сайт школи:
http://kroschool14.ucoz.ua
Електронна адреса:
secretar@school14.mail.ru
Презентацію підготувала
директор Прилуцької
ЗОШ І-ІІІ ст. №14
Ященко Людмила Володимирівна
Автор
takotog
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
491
Размер файла
33 230 Кб
Теги
зош, прилуцька, іііст
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа