close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PZ 3(1)

код для вставкиСкачать
 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3
ТЕМА: "КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ"
Мета практичного заняття: набути практичних навичок, необхідних під час оформлення, видачі та погашення кредитів.
До практичного заняття студенти повинні знати: суть і необхідність кредиту; класифікацію банківських кредитів; принципи кредитування; етапи процесу кредитування; методи оцінки кредитоспроможності клієнтів; процес структурування позички; фактори впливу на процентну ставку за кредит; процедуру укладення і підписання кредитної угоди; форми забезпечення кредиту; порядок надання та погашення кредиту; механізм нарахування і сплати відсотків за користування кредитом.
Після практичного заняття студенти повинні вміти: формувати пакет документів, необхідний для одержання кредиту; визначити показники кредитоспроможності позичальника; визначити доходи банку від кредитної операції.
Визначення основних понять і категорій теми:
Банківський кредит - позичковий капітал банку у грошовій формі та в банківських металах, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.
Забезпечення кредиту - спосіб страхування банку від ризику неповернення клієнтом позички.
Застава - це частка матеріального майна, право власності якого належить позичальникові і перейде до банківської установи в разі невиконання позичальником своїх зобов'язань, які передбачені кредитною угодою.
Кредитоспроможність - це здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.
Кредитний договір - договір між банком та позичальником, який визначає розмір і умови надання кредиту, права та обов'язки суб'єктів кредитних відносин, а також відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.
Кредитний ризик - ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користуванням кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі.
Кредитна лінія - згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів.
Платоспроможність - це здатність позичальника своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань господарської діяльності.
Показники платоспроможності (коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності) визначають достатність ліквідних активів для покриття позичальником його зобов'язань і вимірюються співвідношенням між різними групами ліквідних активів і короткостроковими зобов'язаннями позичальника перед банком та іншими кредиторами. Коефіцієнт миттєвої ліквідності характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені високоліквідними активами. Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки. Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує те, наскільки обсяг короткострокових зобов'язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів.
Показники рентабельності позичальника засвідчують частку чистого прибутку на одиницю активів чи пасивів; їх обчислюють як співвідношення між чистим прибутком і окремими статтями активів чи пасивів, виражене у відсотках.
Показники фінансової стабільності (коефіцієнти маневреності та незалежності) характеризують забезпеченість підприємства власними джерелами формування основних та обігових коштів. Коефіцієнт маневреності власних коштів характеризує ступінь мобільності використання власних коштів, коефіцієнт незалежності - ступінь фінансового ризику. Принципи кредитування - це основні умови, що визначають можливість кредитування. Принцип повернення, строковості та платності означає, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користування. Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. Цільовий характер використання передбачає вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.
Література:
1. Банківська енциклопедія / Арбузов С.Г., Колобов Ю.В., Міщенко В.І., Науменкова С.В.. - К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. - С. 54-57.
2. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - С. 211-325.
3. Капран С.І., Кривченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції. Навчальний посібник - К: Центр навчальної літератури, 2006. - С. 79-102.
4. Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - С. 128-185.
5. Скоморович І.Г. Банківські операції: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ПП "Магнолія 2006", 2010. - С. 161-212.
І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1. Дати відповіді на наведені нижче запитання: 1. Пояснити, у чому полягають основні принципи банківського кредитування.
2. Розглянути, за якими ознаками здійснюється класифікація банківських кредитів.
3. Охарактеризувати етапи процесу банківського кредитування.
4. Пояснити, які коефіцієнти розраховуються для визначення кредитоспроможності позичальника.
5. Пояснити, що таке кредитний ризик та які методи існують для його мінімізації.
6. Визначити, які фактори впливають на розмір банківської процентної ставки.
2. Контрольні тести до теми:
1. Принцип забезпеченості кредиту означає:
а) наявність у банку права для захисту власних інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника; б) кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користування;
в) вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором;
г) кредит має бути повернено в заздалегідь обумовлений термін.
2. Бланковий кредит - це:
а) кредит, наданий без забезпечення; б) кредит, наданий на основі кредитної лінії;
в) кредит, наданий під гарантію Уряду України;
г) кредит, наданий під гарантію юридичної особи.
3. Яка з форм забезпечення повернення банківських позичок не вимагає участі в кредитній угоді третьої особи:
а) поручительство;
б) страхування;
в) гарантія; г) застава.
4. Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує:
а) можливість погашення короткострокових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів;
б) можливість погашення короткострокових зобов'язань за рахунок усіх ліквідних активів; в) можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки;
г) ступінь мобільності використання власних коштів.
5. Оптимальне теоретичне значення коефіцієнта незалежності: а) не менше, ніж 0,2;
б) не менше, ніж 0,5;
в) не менше, ніж 2,0;
г) не більше, ніж 1. 6. Структурування кредиту полягає в:
а) визначенні параметрів кредиту;
б) оцінці економічної ефективності кредиту;
в) оцінці кредитоспроможності позичальника;
г) формуванні документації в кредитній справі.
7. Після видачі кредиту банк має здійснювати контроль за:
а) дотриманням встановлених договором строків повернення кредиту і сплати процентів; б) змінами кредитоспроможності позичальника; в) станом розрахунків з бюджетом;
г) станом забезпеченості кредиту.
8. Пролонгація кредиту банком має бути оформлена:
а) додатковою угодою до діючого кредитного договору між банком і позичальником; б) новим кредитним договором між банком і позичальником;
в) договором про співробітництво банка і позичальника;
г) немає правильної відповіді.
3. Питання для підготовки доповідей:
1. Способи захисту комерційних банків від кредитних ризиків.
2. Сучасні проблеми банківського кредитування в Україні та шляхи їх вирішення.
ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Ситуація № 1
Згідно з кредитною угодою № 11 від 13 лютого поточного року комерційний банк ПАТ "КАПІТАЛ" надав кредит ТОВ "ГЕРМЕС" у сумі 450 000 грн. строком на три місяці під 18% річних (метод нарахування відсотків|процентів| - "факт/факт"). Позика була надана за рахунок власних ресурсів банку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок|лічбу| позичальника. У кредитному договорі передбачається використання суми кредиту|коштів| на придбання|надбання| електродвигунів загальнопромислових з метою їх подальшої реалізації|дальшого|.
13 травня поточного року ТОВ "ГЕРМЕС" частково виконало свої зобов'язання перед банком шляхом погашення основного боргу|обов'язку| у сумі 300 000 грн. і нарахованих відсотків|процентів| за користування кредитом. Того ж дня між комерційним банком і позичальником був підписаний договір про пролонгацію кредиту, який є|з'являється,являється| невід'ємною частиною|часткою| кредитного договору № 11 від 13 лютого поточного року. У договорі про пролонгацію кредиту передбачається:
* дата погашення кредиту і нарахованих відсотків|процентів| - 13 червня поточного року;
* збільшення процентної|відсоткової| ставки за користування кредитом з 13 травня до 20% річних.
11 квітня службовцями банку була проведена перевірка цільового використання кредиту. Згідно акту перевірки позичальник використовував грошові кошти таким чином:
* 10 000 грн. були перераховані ПАТ "НОРД" за холодильники двокамерні;
* 20 000 грн. були перераховані з поточного рахунку|лічби| позичальника торговому дому "ПОБУТТЕХНІКА" за пральні машини фірми "BOSH";
* 420 000 грн. позичальник перерахував ТОВ "ДОНЕНЕРГО" за електродвигуни загальнопромислові.
13 червня позичальник у повному обсязі|цілковитому| |обсязі| виконав свої зобов'язання перед банком і сплатив штраф за використання кредиту не за цільовим призначенням. Необхідно розрахувати суму відсотків|процентів| за користування кредитними ресурсами і штрафні санкції за використання кредиту не за цільовим призначенням.
Довідка: штраф за нецільове використання коштів, згідно кредитній угоді, складає 25% суми кредиту, яка була використана за не за цільовим призначенням.
Ситуація № 2
На основі даних молокозаводу на звітну дату необхідно оцінити платоспроможність, фінансову стійкість, рентабельність підприємства та зробити попередні висновки про кредитоспроможність позичальника:
Дані балансу: ( тис. грн.) Статті активуСумаСтатті пасивуСумаРозділ І. Необоротні активи6053,7Розділ І. Власний капітал 13771,6Розділ ІІ. Оборотні активи, у т.ч.8932,9Розділ ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів-- виробничі запаси 2213,4Розділ ІІІ. Довгострокові зобов'язання -- готова продукція1219,9Розділ ІV. Поточні зобов'язання, у т.ч.: 1174,8- товари31,1- короткострокові кредити банків-- дебіторська заборгованість за розрахунками3965,0- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги657,9- грошові кошти та їх еквіваленти 1503,5- поточні зобов'язання за розрахунками516,9Розділ ІІІ. Витрати майбутніх періодів 13,4Розділ V. Доходи майбутніх періодів53,6Баланс15000,0Баланс15000,0 Згідно з даними форми 2 (звіт про фінансові результати) на звітну дату дохід від реалізації складає 24000 тис. грн.; чистий дохід від реалізації - 20000 тис. грн.; чистий прибуток - 3500 тис. грн.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
68
Размер файла
82 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа