close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PZ Turizm seminari Avtosokhranenny

код для вставкиСкачать

ПЛАНИ практичних занять
з української мови за професійним спрямуванням,
напрям підготовки 6.140103 "Туризм"
Практичне заняття 1.
Мова професійного спілкування як різновид української літературної мови
План
1. Поняття національної мови, літературної мови, державної мови, мови професійного спілкування.
2. Ознаки літературної мови. 3. Форми літературної мови.
4. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. 5. Мовленнєвий етикет. Різновиди мовленнєвого етикету.
Література
1. Конституція України. 2. Закон України "Про мови в Українській РСР" від 28.10.1989р. 3. Рішення Конституційного суду України від 14 грудня 1999 року № 10 рп/99// www.zakon. Rada.gov.ua
4. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.:Арій, 2005. - С. 11-15.
5. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К Алерта, 2010. - С.14-19; С.49-51. 6. 6. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібник.-К.: Правова єдність, 2009. - С.7-18. 7. Куць О.М. Мовна політика в державотворчих працях України: Навч. посібник. - Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. -275с.
8. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч. просіб. Зразки етикету для студентів. - Суми: ВТД "Університетська книга, 2002, - 208с.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Який зміст і завдання навчальної дисципліни українська мова професійного спрямування ?
2. Що таке літературна мова, які її основні ознаки? 3. Що ви знаєте про діалектну основу української літературної мови?
4. Чи тотожні терміни "українська національна мова" й "українська літературна мова".
5. Що вам відомо про внесок І.П.Котляревського й Т.Г.Шевченка в розвиток української літературної мови?
6. Які є різновиди мовленнєвого етикету ?
7. Які п'ять тональностей європейського культурного ареалу Вам відомі? Наведіть приклади формул вітання високої, нейтральної, звичайної, фамільярної та вульгарної тональності в англійській мові.
8. Які тональності мовленнєвого етикету властиві українській мові?
Завдання 2. Прочитайте, порівняйте визначення і з'ясуйте відмінність між ними.
1. Літературна мова - унормована мова суспільного спілкування, зафіксована в писемній та усній практиці, одна з форм національної мови, що існує поряд з іншими її формами - діалектами, просторіччям, мовою фольклору.
2. Державна мова - закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, у сфері зв'язку та інформатики (Українська мова. Енциклопедія).
Завдання 3. Запишіть літературні відповідники до поданих жаргонізмів.
Оформити ксиву, замість...
Припинити базар, замість...
Розрахуватися баксами, замість...
Наїжджати на друга, замість ...
Мені кльово, замість...
У мене комп завис, замість Мент стежив за шнурком, замість...
Завдання 4. Прочитайте текст, назвіть основні функції та особливості мови професійного спілкування. У виділених словах виправте помилки. Поясніть їх правопис.
Специфіка мови професійного спілкування
Мова професійного спілкування є поліфункціональною підсистемою літературної мови і виконує загальномовні та специфічні функції. Такими функціями є:
1) номінативна (називання фахових реалій і понять);
2) пізнавальна (знарядя й спосіб фахового пізнання, запам'ятовування, оволодіння фаховим досвідом);
3) аксиологічна (фахове та морально-етичне оцінювання);
4) комунікативна (спілкування в професійній сфері);
5) культуроносна (збереження й передавання фахових знань і культури професійного спілкування);
6) естетична (мовностилістична довершенність текстів) та ін.
В основу мови професійного спілкування покладена сучасна літературна мова. Проте в конкретній професійній мовленнєвій ситуації вона змістово редукується (зменшується, спрощується), залежно від галузі знання і предмета спілкування стає монотематичною, збагачується професійною лексикою і фразеологією. Це відбувається лише тоді, коли суб'єкти комунікації переходять на професійний рівень свідомості.
Мова професійного спілкування, крім уже названних, має й інші особливості. Характерною її ознакою є діалогічність. Професійна діяльність потребує обміну думками, обговорення певних проблем чи окремих питань, прийняття рішень, тому фахівці вступають у беспосередній словесний контакт, і комунікативний процес між ними протікає як активна мовленнєва взаємодія.
Професійній мові, як і науковій, властиві певні комунікативні якості: абстрагованість, логічність, точність, ясність, об'єктивність. Крім того, вона має бути чистою, виразною, естетичною (3 посібника) Завдання 5. Назвіть форми, в яких функціонує українська літературна мова, особливості кожної з них. Доповніть таблицю пропущеними ознаками:
Ознаки усної та писемної форм літературної мови
Усне мовленняПисемне мовлення1. Первинне1.?2. ?2. Монологічне 13.?3. Графічно оформлене4.. Часто не підготовлене заздалегідь, допускає імпровізацію 4.?5.?5. Передбачає ретельний відбір фактів та їх мовне оформлення6" Інтонаційно оформлене, супроводжується мімікою, жестами6.?7. Чітко індивідуалізоване1.18.?8. Поглиблена робота над словом і текстом9. Допускає використання повторів, зіставлень, різних тропів та | фразеологізмів9.?
Завдання 6. Дайте відповіді на запитання до теми "Конституція України про функціонування та розвиток мов в Україні" 1) Що проголошує стаття 10 Конституції України? Що забезпечує, гарантує та сприяє держава?
2) Про що йдеться у статті 11 Конституції України щодо повної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України?
3) Яке ставлення України до діаспори проголюється ст. 12 Конституції України? 4) Що стверджує ст. 24 Конституції України щодо привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри та мовними ознаками?
5) Які права гарантує ст. 34 Конституції України? У яких випадках може бути обмеження цього права? 6) Що гарантує громадянам, які належать до національних меншин ст. 53 КонституціїУкраїни.
Завдання 7. Виконайте тести:
1. Обмін інформацією, передача певної інформації однією людиною
іншій - це:
а) спілкування; б) мовлення; в) мова; г) бесіда.
2. Форма сучасної української літературної мови, специфіку якої
зумовлюють особливості спілкування людей в усіх сферах спільної
діяльності, - це:
а) літературна мова; б) українська мова професійного спрямування;
в)українська мова; г) професійне мовлення.
3. Різновид національної мови, вживання якого обмежене
територією чи соціальною групою людей, - це:
а) наріччя; б) говірка; в) діалект; г) суржик. 4.Унормована, загальноприйнята форма національної мови - це:
а) діалектна мова; б) літературна мова; в) професійна мова;
г)літературне мовлення.
5. Не належить до найголовніших ознак літературної мови:
а) унормованість; б) стандартність; в) територіальність;
г) наддіалектність.
Завдання 8. Назвіть відомі Вам різновиди мовного етикету. Запишіть приклади високої, звичайної і дружньої тональності при звертанні та вітанні.
Завдання 9. Прочитайте. Знайдіть у переліку вирази високої тональності .
Доброго ранку. Добрий день. Добрий вечір. Добридень. Вечір добрий. Добривечір. Здрастуйте. Здорові будьте. Доброго здоров'я. Скільки літ, скільки зим! Привіт. Вітаю. Салют. Дозвольте вітати Вас від імені... Наше щире вітання.
До побачення. До завтра. Вибачте, мені час. На все добре. До зустрічі. Бувай. Бувайте здорові. Усього найкращого. Вітання всім. Прощавайте. Тим часом. Хай вам щастить. Сподіваюсь, ми скоро побачимось. Бажаю добре провести час. Щасливо. На добраніч.
Дякую. Щиро дякую. Спасибі. Велике спасибі. Красно дякую. Вельми дякую. Дуже дякую. Висловлюю вдячність. Дозвольте висловити вдячність. Глибоко вдячний. Складаю подяку. Дуже вдячний за Вашу турботу. Дуже вдячний за щиросердний прийом (допомогу; все). Я Вам дуже зобов'язаний. Дякую від усього серця. Це дуже люб'язно з Вашого боку. Не знаю, як Вам дякувати. Ви зробили мені велику послугу. Я у великому боргу перед Вами. Як же мені віддячити Вам за Вашу допомогу?
Так. Напевно. Обов'язково. Безперечно. Безсумнівно. Безумовно. Звичайно. Будь ласка. Прошу. Гаразд. Добре. З приємністю. З радістю. Ще б пак. Авжеж. Згода. Не заперечую. Ви маєте рацію.
Ні, дякую. Дякую, не треба. На жаль, ні. Ні, це не так. Ні, я не можу. Це неможливо. Ви помиляєтесь. Я не поділяю Вашої думки. Я іншої думки. Шкода, але я мушу відмовитися. Про це не може бути й мови. Не варто про це нагадувати. Нічого подібного. Цього не може бути. Це марнування часу.
Вибачте. Пробачте, що турбую Вас. Перепрошую. Мені дуже шкода. Не згадуйте про це. Даруйте за клопіт. Вибачте, що завдав Вам стільки клопоту. Прошу вибачення.
Невже? Це не так? Не може бути? О! Тільки уявіть собі! Хто б міг подумати! Я не можу повірити цьому. Як дивно! Як Ви мене здивували! Подумати тільки!
Завдання 10 . Перекладіть українською мовою. Каждый день мы повторяем простые, обычные слова - слова приветствия. Издавна в Украине считалось, что начинать общение надо с приятных, вежливых слов. Неписаные правила народного этикета советовали: войдя в дом, поздоровайся первым; младшие должны всегда почтительно приветствовать старших. В народных афоризмах подчеркивалась важность культуры общения, например: "Не хочешь услышать плохих слов, не говори их сам", "Умей вовремя сказать и вовремя смолчать" (З посібника). Завдання 11. Ви як керівник певної організації знаходитесь на офіційному засіданні в держадміністрації. Виступ одного з доповідачів Вас зацікавив. У перерві Ви вирішуєте підійти і познайомитись з цією людиною для налагодження подальших ділових стосунків .
Змоделюйте варіант: а) безпосереднього знайомства; б) знайомства через посередника (усна рекомендація спільного знайомого).
Завдання 12. Ви молодий працівник фірми "Р". Керівництво просить Вас терміново звернутися до організації "С" для отримання там пакету необхідної документації для завтрашнього звіту. Коли Ви приходили туди, то зустрічаєте керівника уже в дверях - він поспішає на відповідальну зустріч і вже ледь не запізнюється. Змоделюйте варіант розмови з керівником " в дверях" . Результат цієї розмови повинен бути для Вас обов'язково позитивним. Самостійна робота.
1. Основи культури української мови. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. 2. Засоби милозвучності української мови.
Література 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.:Арій, 2005. - С. 15- 30.
2. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.19-49; 67-93. 5. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. - К.: ВЦ "Академія", 2007. С.138-150.
6.Радевич-Вінницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. -К.: Знання, 2006.- С.25 - 30; 60-98.
7.Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. - К.: Рідна мова, 1998. - 476.
8. Культура української мови : Довідник. К.: Либідь, 1990. - 304с.
9. Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника. - Львів: Світ, 2003. - 73-85. 10. Ющук І.П. Українська мова. - К.: Либідь, 2003. - С.145-148.
11. Енциклопедичний словник-довідник з туризму /[авт. - уклад. Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І. ]. - К.: Вид. Дім "Слово", 2006. - 372с. Завдання 13. Дайте відповіді на запитання:
1. Яке мовлення можна назвати висококультурним? Назвіть ознаки культури мовлення.
2. Які ви знаєте типи словників?
3. Які ви знаєте спеціальні енциклопедичні словники Вашого фаху? 4. Які є найпоширеніші засоби милозвучності української мови? ( приклади чергування у - в, і - й )
5. Які існують інші засоби усунення немилозвучного збігу голосних чи приголосних?
Завдання 14. Випишіть із тлумачного словника сучасної української мови значення поданих слів, а із словника синонімів синоніми до кожного з цих слів.
Ввічливий (увічливий), вихований, галантний, ґречний, делікатний, звичайний, коректний, обхідливий, поштивий(почтивий), привітний, люб'язний, тактовний , шанобливий, шанувати, шляхетний, чемний.
Завдання 15. Запишіть тлумачення наведених слів з енциклопедичного словника-довідника з туризму та тлумачного словника української мови. Яка особливість цих статей?
Раритет, пам'ятка, сервіс, реакреація, традиція, звичай. Завдання 16. Випишіть підряд у колонки словосполучення: 1) спочатку ті, у яких нічого не треба виправляти; 2) потім ті, у яких виправите порушення милозвучності мови.
Справа йде на лад, лунає у вухах , рятуватись втечею, ідуть в ногу, оце й усе, в усій красі, далось взнаки, над всяке сподівання, в глибині душі, один в один, мірялись силою, а мені і невтямки, піді мною, так і сказали би, раз у раз, з щирою душею, от тобі й маєш, раніше і тепер.
Завдання 17. Зредагуйте наведені висловлювання відповідно до законів милозвучності української мови. Якими правилами ви послуговуєтеся?
В будь-який час, співрозмовник взяв гору, план почав утілюватися, ми тобі удячні за усе, треба негайно уживати заходів, з щирою душею, установи і організації, зусиллями колективу і керівництва, дощі ідуть часто, з'їзд екологів проходив в Криму, в такому випадку, оце і все, назвіть ціну і масу, згідно з специфікацією, перераховано із вашого рахунку, брати участь в різних проектах, за погодженням з замовником, флагман в справі роздержавлення, іспит з спеціальності, зміни у економіці, ознайомитися з звітами, привітати з святом.
Завдання 18. Запишіть текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть правопис пунктограм та виділених слів тексту.
Найближча нам та земля по якій ми робили перші кроки де ми ще безпорадні й боязкі відкривали навколишній світ повний несподіванок. Згадка про неї завжди і в щасті і в горі і в хвилини сумнівів супроводить нас. І мабуть супроводитиме до кінця наших днів.
Коли я втомлююся або коли сум облягає душу в уяві моїй постає батьківська хата. Обрамлена кронами вишень біліє вона ніби маяк серед неозорого моря де око не має на чому спинитися щоб відпочити.
Навесні вона слухає дзюрчання струмків що виблискуючи грайливо де-не-де біжать із-під снігу. Слухає як у бездонній блакиті неба жайворонки врізнобіч розсипають радісну зіткану з променів сонця пісню. В одне вікно до неї зазирає гілка яблуні обсипана блідо-рожевими квітками-метеликами а під другим духмяніє бузок.
Настає літо і розлившись нестримною повінню хату затоплює зелень здіймаються темно-зелені хвилі кукурудзи водоспадами ллється в'юнка квасоля пливуть задумливо погойдуючись ясночолі соняшники. Обвівають її вітри напоєні медвяними пахощами поля.
Наближається осінь і дорогою повз хату проїжджають навантажені зерном автомашини. А над нею вдень і вночі ключами і зграями і поодинці пролітають птахи журавлі і лелеки дикі гуси стрижі і граки.
Зима по-святковому прибирає опустілі ниви. І тоді Чумацький Шлях довго дивиться згори на засніжену хату і будить мрії про ніким ще не бачені досі далекі світи.
Людину прив'язує до певного місця дім де вона народилася природа знайома їй змалечку. Звідси від цього острівця землі й починається Вітчизна близька й неосяжна єдина в світі. Практичне заняття 2.
Типи мовних норм. Норми писемного мовлення План
1. Лексичні норми:
а) нормативні та позанормативні кальки;
б) джерела лексичних норм.
2. Граматичні норми.
а) морфологічні норми;
б) синтаксичні норми.
3. Орфографічні норми.
4. Принципи української орфографії.
5. Стилістичні норми.
Література 1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.:Арій, 2005. - С. 15- 30.
2. Волощак М. Неправильно-правильно: довідник з українського слововживання (за матеріалами засобів масової комунікації) - К.: Просвіта, 2000. - 180 с.
3. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.19-49; 67-93.
4. Російсько-український словник-довідник . Порадник ділової людини // Уклад. О.М.Коренга. - К.: Основа, 2005. - 320с.
5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Що ви розумієте під лексичними нормами?
2. Які словники фіксують лексичні норми (повна назва словників та його авторів) ?
3. Які Ви знаєте граматичні норми? Наведіть приклади морфологічних норм (типові відмінкові закінчення іменників) та синтаксичних норм.
4. Яка мовна норма встановлює написання слів відповідно до усталених норм?
5. За якими принципами орфографії пишуться слова в українській мові? 6. Яка мовна норма регулює правильну постановку розділових знаків ? Завдання 2. Чи є нормативним вживання поданих слів? Поясніть.
Постачальник, учбовий, багаточисельний, нечисленний, міроприємство, співставляти, збігатися, слідуючий, діючий, співіснувати, підприємство, багатогалузевий, пошлина, довіреність, прожиточний, положення (матеріальне), міри, любий, вищестоящий, відпочиваючий, казна, казначейство, керуючий, прораб, підписка, прийомна, столова, груз. Завдання 3.Чи є нормою форми наведених слів? Поясніть. Папера, паперу; листа, листу; блока, блок; апарата, апарату; маркетинга, маркетингу; листопада, листопаду; стола, столу; рахунка, рахунку; акта, акту.
Завдання 4. Продовжіть речення: Стилістичні норми передбачають...
Завдання 5. Визначте, які варіанти словосполук нормативні. Деякі з них уведіть у речення наукового стилю.
На сьогоднішній день - на сьогодні, залежно від умов - в залежності від умов, у найближчий час - найближчим часом, вибачте мені - вибачте мене, прийняти до уваги - взяти до відома, незважаючи на труднощі - не дивлячись на труднощі, по місяцях - щомісяця, вислати листа - надіслати листа
Завдання 6. Прочитайте словосполучення, виправте помилки. Запишіть правильно.
Прийняти міри, поступила заява, виражати думки, по цьому поводу, поступають пропозиції, всі без виключення, проводити міроприємство, матеріальне положення, любий документ, довести для відома, дякуючи підтримці, займатися своєю справою, написати об'яву, юридичне лице, адреса місця проживання, приказ про звільнення, факти говорять, займати посаду, я рахую, що, у відповідності до вимог.
Завдання 7. Перекладіть українською мовою, з'ясуйте різницю словосполучень. Скористайтесь російсько-українським словником.
Крупним планом, крупний ученый, крупный вопрос, крупное достижения; гражданский кодекс, гражданский долг, гражданский брак, гражданское общество; дружеские отношения, международные отношения, внимательное отношенин к людям, общими усилиями, общие вопросы психологии. Завдання 8. Прочитайте текст і поясніть, які мовні норми порушено в них. Запишіть правильний варіант.
Група фірм "Мезокред" працює над проектом будівництва великого комплексу дрібнооптового магазину по західно-європейським стандартам. У Шевченківському районі м. Києва. Основною метою цього проекту являється забеспечення максимальних вигод і зручностей для покупців. "Мезокред" приймає активну участь у громадянському житті країни, являється спонсором різних культурних і спортивних міроприємств.
Самостійна робота
Вживання м'якого знака та апострофа Література 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.:Арій, 2005. - С. 30-36.
2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003.
Завдання 9. Дайте відповіді на запитання:
1. Після яких літер пишеться м:який знак?
2. У яких буквосполученнях та суфіксах пишеться м'який знак ?
3. Коли м'який знак не пишеться?
Завдання 10. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, м 'який знак. За якими правилами вживається м'який знак у поданих словах?
Уман...щина, кул...тура, різ...ба, сіл...с...кий, секретар..., хабар..., мен...ший, учител...ці, чес...ність, Натал...чин, п'ят...сот, зупин...ці, прип'ят...с...кий, с...вятиня, майбут...нє, знаряд...дя, громадс...кість, Сибір..., українець..., т...мяний, Ман...чжурія, ін...ший, свідоміс...ть, гіл...ці, гел...сінс...кий, брин...чати.
Завдання 3. Перепишіть текст, вставте, де треба, м'який знак. Доберіть у тексті приклади, які ілюструють наведене правило, й доповніть перелік прикладами на інші пункти цього правила. Поставте пропущені розділові знаки.
Недоторканіст... особи - закріплене Конституцією України (ст.29) громадянс...ке право людини, яке становит... основу реалізації свободи людини в буд...-яких площинах соціальної діял...ності політичній, економіч.-.ній, духовній тощо; концентрує комплекс різноманітних гарантій від неправомірного втручання у справи та життя людини.
Недоторканіст... особи, зокрема означає що ніхто не може бути заарештований або триматис... під вартою інакше як за мотивованим рішенням суду тіл...ки за підстав і в порядку встановлених законом .
Завдання 11. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф. Поясніть правила правопису цих слів.
З...єднання, зобов...язання, пор...ядок, повітр...яний, невід...ємний, розпор...ядок, пр...ямовисний, роз...єднання, пів...ящика, вм...ятина, зв...язок, об...єкт, пред...явити, взаємопов...язаний, черв...ячна передача, тьм...яний, під...юдити, дит...ясла, трьох...ярусний, торф...яний, дзв...якнути. Практичне заняття 3.
Сучасний діловий документ як носій інформації
План
1. Основні поняття діловодства: документ, формуляр, формуляр-зразок, штамп, бланк.
2. Національний стандарт України "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" ДСТУ 4163 - 2003. 3. Правила оформлювання сторінки документа.
4. Особливості оформлювання реквізитів 1 -20.
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.:Арій, 2005. - С.42-63.
2. Шевчук С.В., КлименкоІ.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.267-267.
3. ДСТУ 2732-2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. - Чинний з 28.05.2004, - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 31с.
4. ДСТУ 4163 - 2003.Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів . - К.: Держспоживстандарт України, 2003. - 22.
5. Ласкавий В.Т. Діловий документ та його мова. - К., 2000.
6. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. - К.: ВЦ "Академія", 2007.
7. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. - Львів: Світ, 2008.С.86-88.
8.Бибик С.П., Сюта Г.М. Ділові документи та правоваі папери / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. - Харків: Фоліо, 2005. Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Що таке документ?
2. Що таке реквізит документа ?
3. Які види бланків використовуються в організаціях, установах, на підприємствах?
4. Чим відрізняється формуляр документа від формуляра-зразка?
5. Чому кутовий штамп документа є більш доцільним? Назвіть складові штампів державної та недержавної організацій.
6. Який стандарт установлює склад реквізитів документів? 7. Які є правила оформлювання сторінок документа? 8. Що таке рубрикація тексту?
9. Як ви розумієте традиційну й нову систему нумерації?
10. Як оформлюється примітка й підстава? 11. Як оформлюється "Заголовок до тексту документа" ?
12. Які є правила запису дати у документі?
13. Які особливості грифів ЗАТВЕРДЖУЮ та ЗАТВЕРДЖЕНО?\
14. Як оформлюється реквізит "Резолюція" ? Завдання 2. Виберіть правильний варіант відповіді: Штамп - це...
а) сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності;
б) группа реквізитів та їх постійних частин, відтворена як єдиний блок; в) аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію.
Завдання 3. На верхньому березі бланка службового документа установи недержавногх форми власності може бути відтворено зображення :
а) Державного герба України, герба Автономної Республіки Крим або емблеми підприємства;
б) тільки Державного герба України;
в) тільки емблеми підприємства;
г) Державного герба України і емблеми підприємства. Завдання 4. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається : а) трафаретним шрифтом;
б) заявою;
в) формуляром;
г) формуляром-зразком.
Завдання 5. Оформіть лист на аркуші паперу формату А4 з поздовжнім розміщенням штампа. (Див. завдання № 30 у книжці: Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.:Арій, 2005.) Завдання 6. Напишіть доповідну записку на аркуші паперу формату А5 з кутовим штампом (Див. завдання № 31 у книжці: Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.:Арій, 2005.) Завдання 7. Запишіть (надрукуйте) текст на А-4 , правильно оформивши заголовок, підзаголовок та примітку. Поділіть на абзаци текст документа.
Складання номенклатур і формування справ. Складання номенклатур справ. Кожна установа повинна мати номенклатуру справ (незалежно від того, чи існує приблизна або типова номенклатура справ). Номенклатура справ оформляється за певним стандартом. Рекомендується зведена форма номенклатури справ, яка відображає документи всієї установи і складається із номенклатур її підрозділів. Номенклатури справ структурних підрозділів розробляється їх керівниками із залученням провідних спеціалістів, узгоджується з канцелярією та архівом установи. Зведена номенклатура справ готується канцелярією на основі номенклатур підрозділів і узгоджується із відповідним архівним управлінням. Примітка. Номенклатури справ установ, які не здають свої документи на державне зберігання, узгоджуються із вищими установами відповідного рівня. Після затвердження зведеної номенклатури справ керівником установи структурні підрозділи одержують витяги відповідних її розділів для використання в роботі (З посібника). Завдання 8. Розгляньте Статут Київського національного лінгвістичного університету. З яких розділів він складається? Назвіть усі реквізити цього документа. Яка система нумерації та рубрикації властива цьому документу? Завдання 9. Назвіть способи оформлювання дати. Чи відповідають запропоновані зразки правилам оформлення Виправте помилки, де це потрібно, й запишіть правильно. Назвіть способи оформлювання дати. Чи відповідають запропоновані зразки правилам оформлення? Виправте помилки, де це потрібно, й запишіть правильно.
23 грудня 2009 року, 5. X. 09, 04. 07. 09, 06 липня 2009 р., 13.10.2009,18. 8. 09., 27 лютого 09 року.
• Де треба розміщувати дату на документі, створеному на бланку?
• Де проставляється дата, якщо документ оформлений не на бланку? Завдання 10. Виправте помилки в адресуванні документів. Запишіть правильно.
1. Національному лінгвістичному університету
Відділу кадрів
м. Київ, вул. Червоноармійська , 73
1. Даканові ЕПФ КНЛУ
Проф. О.Г.Шутову
2. Головний редактор друкарні "День"
В.О. Часнику
3. м. Київ - 02106
пр. Перемоги, 5, кв. 87
Кирпаню Віктору Петровичу
Завдання 11. Оформіть правильно реквізит "Гриф затвердження ".
1. 12.05.2012
Наказ Міністерства освіти,
молоді та спорту України. № 23.
Затверджую
2. 08.04.2012
(підпис) В. Копиленко Затверджено
Ректор університету
Завдання 12. Прочитайт, правильно оформіть реквізит "Резолюція".
Оголосити подяку на Вченій раді університету
Особистий підпис доц. Климчуку М.Р.
Завдання 13. Перекладіть українською мовою.
Дарственная запись, действующее законодательство, денежное обращение, доверенное лицо, довести до всеобщего сведения, оправдательный документ, должностное лицо, таможенный досмотр, за наличные деньги, заверенный документ, задавать вопрос, заказное письмо, закон вступает в действие, залог, избиратель, иск, исковое заявление, испытательный срок, казначей, к вашему сведению, канцелярские принадлежности, гражданский кодекс, заключить контракт, расторгнуть контракт, краеугольный камень. Завдання 15. Відредагуйте подані словосполучення.
У самий найблищий час, відповідно з постановою, дякувати Вас, без ущербу, при умові, по недбалості, по програмі, обзор новин, інформувати начальнику, повідомляти директора, при розгляді питання, на наступний день, гостра необхідність, наводитьи справки, називати по прізвищу, заходи по попередженню, координуючий центр.
Самостійна робота
1.Ознаки функціональних стилів. 2.Класифікація документів.
Література 1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.:Арій, 2005. - С. 30-36, 42-44.
2. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.109-121, 267-270.
Завдання 9. Дайте відповіді на запитання: 1. Що таке мовний стиль?
2. Які мовні стилі інтегрує професійна сфера? 3. Які ознаки властиві розмовному стилю?
4. Які мовні особливості властиві офіційно-діловому стилю?
5. Які характерні ознаки наукового стилю?
6. Які мовні особливості не використовуются в науковому та офіційно-діловому стилях?
7. Які є особливості публіцистичного стилю?
8. Які є види документів: 1) за найменуванням; 2) за походженням; 3) за місцем виникнення; 4) за призначенням; 5) за напрямом; 6) за формою; 7) за строками виконання; 8) за ступенем гласності; 9) за стадіями створення?
Завдання 10. З'ясуйте, у якому стилі можна використати наведені слова і сполучення слів:
1. Гарненький, мій любий, ні в сих ні в тих , таке говорить, впав мені в око, біла ворона , точнісінький, давайте працювати, головище, вовчище, стояти на смерть.
2. Протокол, договір, акт, форма № 5, параграф, донесення, квитанція, доводжу до Вашого відома, прошу взяти до уваги, прошу Вашого розпорядження, до заяви додаю, нижче підписані, комісія у складі.
3. Ромб, жанр, рід літератури, гіпотеза, ниркова недостатність, теорема, дифузія, коронарний клапан, суцвіття, кисень, вуглець, відмінювання, доказовість, рівняння, інтеграл.
Завдання 11.. З'ясуйте, який стиль репрезентує наведений текст. Обґрунтуйте свій висновок.
У своїй комунікативній функції мова регулює стосунки між людьми, а в естетичній функції впливає і на почуттєву сферу людини, коригує її поведінку, психічний стан. Мовлення ж встановлює і підтримує контакт (емотивна функція мовлення), уточнює і доповнює ту чи іншу ситуацію спілкування. У цих випадках недостатньо оволодіти системою мови - треба засвоїти, довести до автоматизму механізм позамовних виражальних засобів (міміки, жесту, висоти тону та ін.), які можуть бути і загальнолюдськими, і національними, навіть локальними.
Завдання 12. Визначте, зразками яких стилів є наведені тексти.
1.Кодифікація захищає норми писемної мови. У момент свого виникнення кодифікована норма стає ретроспективною, у той час як кодифікація повинна орієнтуватися на перспективний розвиток мови. Виникає основна суперечність між кодифікацією як процесом закріплення норм і сутністю мовних норм взагалі: якщо кодифікація буде лише статичною, без урахування мовного розвитку, вона суперечитиме динамічності норми (Мовознавство. -2003. - №4 - С. 50.).
2.На другий день уже було відомо, що чортяка мене не вхопить, бо я вночі ні разу не бухикнув. Тому дід зауважив, що я одчайдух і весь удався в нього, а мати сказала, що - в оглашенного. Після цього ми з дідом перезирнулись, усміхнулися, мати посварилась на мене бровами і кулаком, а бабуня вирішила повести свого безклепкого внука до церкви (М. Стельмах)
3. Від 05.11 до 28.11.07 я не відвідував заняття, оскільки допомагав усунути наслідки стихійного лиха, що сталося за місцем проживання батьків (с. Тересва Закарпатської області). 4. Дорогий друже! Велике спасибі за Твого листа від 20 серпня. Приємно було дізнатися про останні Твої новини, а ще приємніше - отримати від Тебе книги, яких я давно чекав...
Завдання 13. Доберіть самостійно тексти з наукового стилю (фахові) та офіційно-ділового. Визначте і запишіть їх підстиль, жанр, ознаки, характерні стильові мовні засоби (конкретні приклади). Завдання 14. Виправте помилки у побудові офіційно-ділових фразеологізмів. Уведіть 2-3 словосполучення в речення.
Згідно постанови; приймати участь; вибачте нас; на протязі року; ми рахуємо, що поступаємо вірно; об'єм робіт; із-за відсутності; люба справа; лікувати гроші; вибачаюся, що затримав відповідь; ви не є виключенням. Завдання 15. Прочитайте текст документа.
Визначте, який це документ: за) найменуванням;б) призначенням;в) походженням;г) місцем виникнення;д) формою.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
25 серпня 2013р. № 24 -О
НАКАЗ
ЗАРАХУВАТИ:
ГАЙДАШ Тетяну Василівну , постійно, на посаду викладача кафедри англійської філології з 28 серпня 2013, визначивши посадовий оклад 1900 ( тисяча девятсот) гривень на місяць.
Підстава: заява Гайдаш Т.В., підпис декана факультету доц. Мойсеєнко І.П. та резолюція ректора університету проф. Васька Р.В.
Ректор підпис Р.В.Васько
Завдання 16. Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформленні реквізитів і запишіть правильний варіант. Визначте, який це документ: 1) за походженням); 2) за місцем виникнення; 3) за найменуванням; 4) за складністю.
Генеральному директорові
Вінницького автомобільного об'єднання "Рекорд"
Івасюк Володимиру Генадійовичу
Степанюк С.В.,
який проживає в м. Вінниця
ЗАЯВА
Прошу взяти мене на должность конструктора вашого завода. Додаю автобіографію і три фотокартки.
12 квітня 2012 р. (підпис) Степанюк С.В.
Завдання 17. Перекладіть українською мовою.
Соглашение, лицевой счет, удостоверение личности, личный листок по учету кадров, материально ответственное лицо, меры по предупреждению, на должном уровне, дарственная надпись, накладывать взыскание, оплатить пошлину, наличные деньги, личное имущество, на повестке дня, неотложное дело, несмотря на неблагоприятные условия, обратиться по адресу, общественное мнение, общественные отношения, объявить благодарность.
Практичне заняття 4.
Реквізити. Текст як реквізит документа
План
1. Особливості оформлення реквізитів 21- 32.
2. Логічні елементи тексту документа.
3. Вимоги до тексту документа.
4. Лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості тексту документа.
5. Правила скорочення в тексті документа.
6. Абревіатури в документах.
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. -С.42-63.
2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.267-267.
3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. - Харків: Торсінг, 2002. - С.141-142.
4. Ласкавий В.Т. Діловий документ та його мова. - К., 2000.
5. Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери: Навч. посібник.-К.:КНТ,2007.-С. 35-61.
6. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститутукраїнської мови. - К., 2003.
7. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання :
1. Які є види додатків?
2. Які складові реквізиту " підпис документа" ?
3. Які є види погоджень документів?
4. Під яким реквізитом розміщується реквізит "віза"? З яких елементів вона складається ?
5.З яких логічних частин складається текст документа ? Який порядок розташування логічних елементів використовується в документах? Від чого він залежить?
6. Що таке кліше? Які є види кліше?
7. Які особливості лексики тексту документа?
8. Які частини мови найчастіше використовуються у текстах документів? Наведіть приклади
9. Які дієслівні форми широко використовуються у текстах документів ? Наведіть приклади.
10. Які синтаксичні конструкції вживаються у документах ?
11. Як ви розумієте прямий порядок розташування слів у реченні?
12. Коли слід замінювати у тексті документа активну форму дієслова на пасивну форму?
13. Які види скорочень ви знаєте? Наведіть приклади.
14. Які види абревіатур використовують у текстах документів?
Завдання 2. Прочитайте перелік документів. Оформіть їх як додаток до якогось документа . Назвіть правила оформлення додатків.
Копія свідоцтва про одруження, довідка з місця проживання, копія трудової книжки, довідка про склад сім'ї. - Назвіть правила оформлення додатків.
Завдання 3 . Оформіть правильно реквізит "Підпис".
1. Ректор університету Васько Р.В. (підпис).
2. Малишко С.П. Директор ТОВ " Сяйво"" (підпис).
3. (підпис) Головний бухгалтер О.Пархоменко.
Завдання 4. Прочитайте, правильно оформіть реквізит "Гриф погодження"
Міністр освіти і науки України 16.05.2013.
Особистий підпис
Погоджено Д.Табачник
Завдання 5. Запис Згідно з оригіналом
Секретар Підпис С.П. Довгий 14. 11.2012 це реквізит: а) резолюція; б) віза; в) відмітка про засвідчення копії; г) гриф погодження. Завдання 6. Запис Не заперечую. Декан економіко-правового факультету
Підпис О.Г.Шутов
17.02.2012 це реквізит: а) резолюція; б) гриф узгодження; в) віза; г) відмітка про виконання документа й скерування його до справи. Завдання 7. Запишіть подані тексти, використовуючи рубрикацію (абзаци). Під яким номером подано уривок документа з прямим порядком розташування логічних елементів тексту?
1. Шановний Сергію Івановичу! Повідомляємо, що оплату партії товарів №6 здійснено нашою фірмою в день її надходження до Києва.. Для підтвердження оплати надсилаємо Вам копію платіжного доручення від 29.08.2012 р. №375. 2. Шановний Сергію Івановичу! У своєму листі Ви висловили стурбованість з приводу того, що партію товарів №6, яка прибула до Києва на Вашу адресу ще 29.08.2012 р., до цього часу нібито не оплачено. Повідомляємо, що оплату прибулої партії було оформлено без затримок. Для підтвердження цього надсилаємо Вам копію платіжного доручення від 29.08.2012р. Отже, оплата партії товарів №6 здійснена нашою фірмою в день надходження товару до Києва.
Завдання 8. Поділіть подані кліше ділового мовлення на три групи : а) прості; б) ускладнені; складні. Складіть 6 речень з використанням зазначених кліше.
Вжити суворих заходів, до відома, відповідно до, складено і завірено у двох примірниках, взяти на контроль, визнати за можливе, відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків, оголосити подяку, відповідно до, надсилаємо вам, брати участь, накласти дисциплінарне стягнення, прошу Вас, контроль за виконанням наказу залишаю за собою, ознайомити керівний склад, просимо надіслати, мати на увазі. Завдання 9. Виправте, де необхідно, помилки, правильні конструкції запишіть у зошит.
Обобщати питання, провірка документів, піднімати питання, говорити англійською мовою, подорожуючи по нашим селам, маса цікавих питань, не дивлячись на обставини, нести втрати, відкласти засідання, визивати подив, поштовий перевод, внести у список, розкажу другим разом, дійсно правильно, нанести шкоду, вжити заходи, приймати участь. Завдання 10. Складіть речення з поданими синтаксичними конструкціями, які властиві тексту ділового документа . Доводимо до Вашого відома, що ...
У порядку надання матеріальної допомоги ...
Відповідно до попередньої домовленості ...
Відповідно до Вашого прохання...
У випадку виявлення нестачі матеріальних цінностей....
Завдання 11. Дайте характеристику лексичним , морфологічним та синтаксичним особливостям уривку із законодавчого підстилю офіційно-ділового стилю.
Допомога: а) лексика ( слова) вживається у прямому чи переносному значенні, власне українська та запозичена лексика, нейтральна чи емоційно-експресивно забарвлена, конкретна чи абстрактна, стійкі ділові словосполучення (кліше), фахові терміни;
б) які частини мови найчастіше використовуються: іменні форми ( іменники: віддієслівні іменники, власні і загальні назви), прикметники ( якісні, відносні), числівники, займенники); дієслівні форми : інфінітиви, дієприкметники, дієприслівники, дієслова теп. часу, зворотні дієслова, дієслова на -но,- то ; в) речення прості, складні; односкладні, двоскладні; поширені (використання однорідних членів речення, використання дієприкметникових, дієприслівникових зворотів та інших відокремлених членів речення), непоширені ; порядок слів прямий чи інверсійний.
Конституція України . Стаття 10 .
Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України...
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
Завдання 12. Схарактеризуйте текст ділового документа відповідно до правил складання тексту документа. Назвіть реквізити документа. Які риси рубрикації властиві цьому документу? Скористайтеся допомогою у попередній вправі. ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра внутрішніх справ України
генерал-лейтенант міліції
(підпис) В.В.Єлагін
25.06.2003
ЗВІТ
Про відрядження до м. Таррагона (Іспанія)
для участі у навчальних курсах Інтерполу
з питань компютерної злочинності
14-18 червня 2003 року в м. Таррагоні (Іспанія) на базі Департаменту комп'ютерної інженерії та математики Равіро-Віргильського політехнічного університету проведено практичний навчальний курс із питань збору доказів у сфері комп'ютерної злочинності. З метою забезпечення правоохоронців адекватними силами та засобами щодо протидії злочинним посяганням у локальних і зовнішніх комп'ютерних мережах спеціально створені поліцейські підрозділи отримують методичні матеріали та можливість практичного відпрацювання методів попереднього розслідування й збирання доказів. Деякі висновки та пропозиції
Виходячи з практики розслідування комп'ютерних злочинів українськими правоохоронними органами, необхідно зазначити основні проблеми.
Серйозною проблемою є недосконалість міжнародного законодавства щодо зазначеної проблеми. Так, характерною рисою злочинності в галузі інформаційних технологій, як правило, є міжнародний характер злочину (виходить за рамки кордону однієї держави). У зв'язку з цим виникають труднощі у визначені "місцезнаходження" злочину: - слабкі зв'язки між ланками в системі доказів;
- неможливість спостерігати і фіксувати докази візуально.
Слід зауважити, що з розвитком глобальних телекомунікаційних мереж типу "Інтернет" для України актуальним постає питання моніторингу кібернетичного простору з боку правоохоронних органів, що відповідно потребує внесення змін до чинного кримінально-процесуального законодавства.
Ст. оперуповноважений
капітан міліції (підпис) А.Г.Шевцов
Ст. оперуповноважений
капітан міліції (підпис) М.Г.Хоменко
Завдання 13. Виправіть помилки скорочення.
Сус-во (суспільство), сто, мінфін, інтерпол, Мінюст, даі, рн (район), в-ч (військова частина), ст. (сторінка), н - т (науково-технічний), сільгосп (сільськогосподарський), с.м.т. (селище міського типу), універ. (університет), п.п. (пункти), тов.(товариство з обмеженою відповідальністю), ін'юрколегія.
Завдання 14. Запишіть абревіатуру.
Синдром набутого імунодефіциту, Світова організація торгівлі, селище міського типу, Вища атестаційна комісі". Кримінальний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Національна академія наук України , засоби масової інформації, Кабінет Міністрів України.
Самостійна робота
І . Спрощення в групах приголосних.
2. Написання автобіографії та резюме.
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.:Арій, 2005. - С.481, С.87-93.
2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 317-324.
3. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. 4. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред.. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010.
Завдання 10. Дайте відповіді на запитання:
1. У яких групах приголосних відбувається спрощення приголосних? Наведіть приклади. 2. Коли спрощення приголосних не відбувається?
3. Назвіть реквізити автобіографії?
4. Яка структура тексту автобіографії ?
5. Що таке резюме? 6. Яких правил слід дотримуватися, складаючи резюме?
Завдання 2. Від поданих іменників утворіть прикметники. Поясніть їх написання. Індивідуаліст, швидкість, область, якість, совість, виїзд, центрист, контраст, тиждень, кількість, вартість, зап'ястя, пристрасть, випуск, злість, парламент, оптиміст, кореспондент, піст.
Завдання 3. Перекладіть українською мовою.
Совместный, радостный, страстный, участник, счастливый, буревестник, костлявый, проездной, невестке, корыстный, защитник, безжалостный, агентство, блеснуть, недельный, шестьсот, солдатский, каждый, городской, качественный, целостный, компостный, завистливый, несчастный. Гигантский, хвастливый, постный, ненавистный, балластный. Завдання 11. Зредагуйте сталі вислови, уживані в тексті автобіографії.
а) Поступити в інститут, зайняти перше місце в олімпіаді, вступити на курси по інформатиці, працювати на посаді фельдшер-лаборант. Навчатися на юридичному факультеті на спеціальності, моя сім'я складається з чотирьох чоловіків: я, мати, батько, брат.
б) В 2008 році я вступив у Національний Авіаційний Університет, де навчаюся до теперішнього часу. В 2009 році поступив до Київського національного університета, та економічний факультет, зараз являюся студентом І курса. На протязі 2004-2009 вчився на юриста в університеті, який закінчив з гарними показниками.
Завдання 12. Відредагуйте речення, запишіть правильні варіанти.
1.Я, Тетяна Тимофіївка Туменюк, народилася 23.09.1993 р. у м. Києві.
2. На протязі 1993-2003 рр. навчалася у загальноосвітній школі №102.
З. У 2003 році поступила в Київський університет ім. М.П.Драгоманова
4. Приймала участь у спортивних змаганнях школи.
5. Маю батька - Кузьмука Олега Сергійовича, який народився у 1969 році.
Завдання 13. Перекладіть словосполучення українською мовою. Складіть біографію людини з цими словосполученнями (за вибором).
В течение ... года, вступить в брак (с кем) , выйти замуж (за кого), диплом с отличием, до сего (до настоящего) времени, жениться (на ком), занимать (какое) место, по итогам соревнований, находиться по адресу (о юридическом лице) , по истечении срока, по сей день, по специальности, пслучить образование , поступить в университет, поступить на работу, привлекаться к работе (над чем), принимать участие (в чем), приобрести квалификацию, приобрести специальность, проживать по адресу, состоять в браке.
Завдання 14. Напишіть автобіографію, використовуючи типові стійкі словосполучення (див. попереднє завдання).
Завдання 15.Відредагуйте автобіографію та запишіть правильний варіант. Автобіографія
Я, Бугайова Ольга Володимирівна, народилася в м. Бахмач Чернігівської області. Закінчила бахмацьку середню школу № 3.
На протязі 1980-1985 рр. навчалась у інженерно-будівельному інституті. Призначили працювати інженером тресту "Київміськбуд". Приймаю участь в громадській роботі: голова профкому тресту. Одружена, маю доньку.
Підпис
Дата
Завдання 16. Напишіть резюме-мрію (ви закінчили університет 10 років тому).
Практичне заняття 5. Особливості наукового тексту. Заява
План 1. Вимоги до наукового тексту.
2. Особливості монологічної форми тексту (опис, міркування)
3. Мовні засоби наукового тексту .
а) лексичні особливості наукового тексту;
б) особливості використання частин мови у науковому тексті;
в) синтаксис наукового тексту.
4. Графічні особливості наукового тексту (використання символів, таблиць, діаграм, схем, графіків). 5. Цитування в науковому тексті.
6. Спільні метатекстові одиниці ділових та наукових текстів.
6. Написання заяви.
Література
І.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. -С. 30-36; 93-97.
2.Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. С.109-121,532-536.
3. Ласкавий В.Т. Діловий документ та його мова. - К., 2000.
4. Галузинська Л.І ,Науменко Н.В, Колосюк В.О. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - С.34-84.
5. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. - К., 1970.
6. Семеног О.М. Культура наукової української мови: Навч. посіб. - К.:"Академвидав", 2010.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1 Які ви знаєте стильові ознаки лексики наукового стилю ?
2. Які характерні граматичні риси властиві науковому стилю?
3. Які особливості структури наукового тексту?
4. Яких вимог слід дотримуватися при написанні наукового тексту?
5. Які метатекстові одиниці характерні для наукового та офіційно-ділового тексту? Наведіть приклади. 6. Що таке заява? Які реквізити характерні для заяви?
7. Поясніть, яка відмінність між простою і складною заявами?
Завдання 2. Прочитайте текст. Розділіть його на смислові частини. Виділіть у кожній ключові слова і випишіть їх. Перекажіть стисло текст, послуговуючись ключовими словами.
Науковий стиль обслуговує різні галузі науки і техніки. Мета цього стилю - інформування про результати досліджень, доведення теорії, обгрунтування гіпотез, роз'яснення різних явищ.
На лексичному рівні цей стиль характеризується великою кількістю абстрактної лексики та фразеології, зокрема наукової термінології (обвинувачення, транскрипція, коефіцієнт корисної дії, атомна маса). Терміни поділяються на загальнонаукові (експеримент, гіпотеза, проблема, теорія тощо) та спеціальні (мовознавчі: займенник, наказовий спосіб, множина). Серед термінологічної лексики багато слів іншомовного походження ( аудит- перевірка, ревізія, індиферентний - байдужий, симптом - ознака, сигнал).
Характерна риса загальновживаної лексики - однозначність. Наприклад, із 7 зафіксованих у 11-томному Словнику української мови значень дієслова займати науковий текст реалізує лише значення " заповнювати собою якийсь простір".
Загальновживані слова набувають узагальненого значення. Широко представлена літературно-книжна лексика ( електорат, преса, суспільство, держава), професіоналізми (штрек, антрацит, терикон - із мовлення шахтарів).
Фразеологія наукової мови також вельми специфічна. Вона покликана, з одного боку, визначити логічні зв'язки між частинами висловлювань (навести результати, як показав аналіз, на підставі отриманих даних, підсумовуючи сказане, звідси випливає,що ); з іншого боку, позначати певні поняття, будучи , по суті, термінами ( вільна економічна зона, мертва мова, струм високої напруги). Серед усіх частин мови найчастіше вживаються іменники та відносні прикметники. Широковживані в цьому стилі іменники з абстрактним значенням із суф. - енн(я), -анн(я), -інн(я); -ість, -ств(о),-зтв(о),-цтв(о): згоряння, розуміння, оброблення, проникливість, новаторство, виробництво.
Одна з особливостей стилю - відсутність особового займеника я . Часто вживані вказівні займенники цей, той, такий та займенникові слова відомий, відповідний. Вони забезпечують зв'язність логічного викладу думки.
Однією з характерних особливостей є узагальнене, абстраговане, "позачасове" вживання дієслівної категорії часу. Час представлений найбільше теперішнім постійної дії, що позначає її безперервність, або абстрактним теперішнім та абстрактним майбутнім. Наприклад: "Доказом може бути будь-яка річ, обставина", "Банківським договором вважають домовленість про касово-розрахункове обслуговування".
У працях фізико-математичного та природничого циклів використовуються дієслова із узагальненим значенням минулого часу, які є синонімічними теперішньому, пор.: "розчинена речовина випала в осад" і "розчинена речовина випадає в осад".
Досить поширеними в цих текстах є зворотні дієслова (Амортизація нараховується на устаткування. У нормативно-правових актах та фінансових документах застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дати).
Визначальною особливістю є вживання І ос. множини теп. часу для підкреслення скромності автора та для залучення читача до спільних з ним дій , пор..: "Ми не обмежуємо себе виключно ліцензійною діяльністю".
Як складова частина складеного присудка нерідко використовується інфінітив ( необхідно розглянути, варто відстежити).
Типові сполучники і відносні слова відповідно до того , що; внаслідок того , що; після того, як; залежно від того, що , часті парні конструкції із сполучниками не тільки...,але й ; як..., так і... Як для офіційно-ділового, так і для наукового стилю властиве використання відіменних прийменників у результаті, у зв'язку , з метою,за допомогою, шляхом ( за допомогою саморегуляції, шляхом перехресної перевірки. Характерними для синтаксису наукового стилю є складні речення різних типів, відокремлені звороти, конструкції з однорідними членами речення, а також прямий порядок слів. Послідовність логічного міркування передають вставними словами і словосполученнями: наприклад, так, крім того,тобто, за винятком, таким чином, на нашу думку та ін.
На структурному рівні науковий виклад містить у собі оформлені аргументи для обґрунтування положень, тверджень, висунутих автором. Поряд з авторськими міркуваннями та спостереженнями тут містяться різні формули, рівняння, таблиці, цитати, ілюстрації, посилання, висновки.
\
Завдання 3. Прочитайте текст, поставте необхідні розділові знаки. Вставте пропущені букви. Виділіть ключові слова і стисло перекажіть текст. П і д с у м к и . Результативна заключна частина стат...і у переважній більшос...ті випадків крім об'єктивних результатів досліджен...я містить також дан...і про можливіс...ть їх застосування про шляхи подальшої розробки цієї проблеми та ін. Позиція автора може бути висвітлена тут з біл...шою чи мен...шою докладніст..ю.
Висновкова частина у нев...ликих за обсягом наукових стат..ях може бути стягненна до розміру одного речення.. Таке речення найчастіше починається або вставним словом з висновковим значен... (отже, загалом) або займен...иком ( такий, цей) або сполучником (ось, чому) які підкреслюють висновків характер його. Спеціальна організація висновків може проявлятися як членування тексту на кілька співмірних компонентів ( з нумерацією їх). ..
Арх...тектоніка тексту як компонент його композиції оперує більш або менш закінченими в смисловому і формальному відношеннях одиницями з яких будується текст наукового твору (усі його трьох композиційних компонентів) Найважливішою для наукового тексту арх...тектонічною одиницею є абзац. ( А.П.Коваль).
Завдання 4. І. Які з поданих метатекстових одиниць, які характерні науковому та офіційно-діловому стилю, вживають: а) для вираження впевненості або невпевненості; б) коли треба наголосити на чомусь важливому, привернути увагу читачів до важливих фактів; в) для узагальнення, висновку; г) для поєднання частини інформації? ІІ. Складіть 8 професійно орієнтованих речень з окремими висловами.
Сутність викладеного дає підстави твердити про ..., без усякого сумніву, особливу увагу треба зосереджувати..., із сказаного випливає..., розглянемо тепер приклад, крім того, як зазначалося раніше, у результаті можна дійти висновку, слід зауважити, розуміється, відповідно до цього, отже, таким чином, ймовірно, розглянемо тепер приклад, іншими словами, особливо важливо виокремити. Завдання 5. До поданих ненормативних слів, які вживаються в наукових текстах, доберіть нормативні.
Відзив, в залежності, заключення, висновки по викладеному, відмінити, в деякій мірі, в кінці кінців, для наглядності, добавити, доказувати, досвід по розробці, задіяти, констатувати, між тим, примірний, при наявності, приписувати (до чого), навик, мова йде про, намітити, перечислити, підготовити, не дивлячись на, направляти, область виробництва, оточуюче середовище, по крайній мірі, поступати, пред'явити, при виробленні, признавати, приймати до уваги, приміняти, при таких умовах, рішити проблему, рахувати що, протирічити.
Довідка: деякою мірою, залежно від; висновок, закінчення; зрештою, врешті-решт; висновки з викладеного, скасувати, перенести, для унаочнення (увиразнення), додати, доводити, розпочинати, починати, відгук, залучити, констатувати, тим часом; скеровувати, спрямовувати, звертати; галузь виробництва; приблизний, орієнтовний; довкілля, навколишнє середовище; принаймні, щонайменше; за наявності, у разі; навичка; показувати, подавати; вступати до, надходити, чинити; під час вироблення, для вироблення; визнавати, брати до уваги, застосовувати, йдеться про; за таких обставин, у таких обставинах; накреслити, запланувати; перерахувати, перелічити; підготувати, незважаючи на, розв'язати проблему, вважати що, суперечити.
Завдання 5. Запишіть назви навчальних дисциплін, які викладаються в університеті. (Наприклад: "Теорія держави і права"," Вікова фізіологія")
Дайте характеристику цим реченням. Завдання 6. Перепишіть текст заяви, правильно оформивши додаток та резолюцію-підтвердження.
Ректорові Київського національного лінгвістичного університету
проф. Ваську Р.В.
\ студентки Черкаського
педагогічного інституту Крикун Світлани Сергіївни Заява
Прошу зарахувати мене студенткою IV курсу факультету германської філології із спеціальності "Психологія" у зв'язку з переїздом моєї сім'ї до Києва на проживання.
Додаток: витяг із залікової книжки на 2 арк. Ц 1 прим; характеристика, видана
Чернігівським педагогічним інститутом, на 1 арк. в 1 прим.; свідоцтво про народженняа 1 арк. в 1 прим.; довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 прим.
23.08.12 Власноручний підпис
Завдання 7. Складіть зразки заяв:
а)про вступ до вищого навчального закладу;
б)про надання академічної відпустки;
в)про зарахування на посаду;
г)про дозвіл бути відсутнім на занятті;
ґ) про надання матеріальної допомоги; д) про звільнення з роботи.
Завдання 8. Виправше помилки в адресуванні заяв. Замініть, де потрібно, малу букву великою. Запишіть правильні варіанти.
1.Голові (р)ади підприємства (е)лектроприлад
тов. Головащуку
(м)еханіка цеху готової продукції Михайла Сапіги
2.Деканові (ф)акультету (і)нженерної механіки
та (п)акувальної техніки
(н)аціонального (університету (х)арчових (т)ехнологій
(д)оц. Блаженку С.І.
студента І курсу
Григоренко Вадима Івановича
3.Начальнику (в)ідділу (к)адрів
Лисенко Андрію Васильовичу
від Лисенка Леоніда Олександровича - Які правила оформлення реквізитів адресат та адресант?
- З'ясуйте різницю між: словами адрес та адреса, складіть з ними речення. Завдання 9. Запишіть у формі давального відмінка однини сполуки, утворені прізвищем, іменем, по батькові людини.
Косонога Ілля Миколайович, Косинка Ольга Петрівна, Косенко Дмитро Павлович, Михасів Юрій Лукич, Корнега Марія Сергіївна, Нетудихата Ганна Яківна, Тимофіїв Григорій Олексійович, Недайборщ Марк Степанович.
Якимович Інна Олегівна, Щербань Олег Ярославович, Чубаха Стефанія Валеріївна, Залуська Світлана Олександрівна, Завірюха Григорій Іванович, Грім Ігор Юхимович, Гриньків Леонтій Станіславович.
Самостійна робота.
1. Подовження та подвоєння приголосних
2. Зміни приголосних при словозміні та словотворенні.
Література
1.Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. 2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. -С.42-63.
3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. - Харків: Торсінг, 2002. - С.141-142.
4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. Завдання 9. Дайте відповіді на запитання:
1. У якій позиції подвоюються приголосні д,т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш ?
2. Коли відбувається подвоєння при збігу їх?
3.За яких умов відбувається подвоєння у суфіксах -енн, - анн?
4. Які зміни приголосних відбуваються під час творення нових слів за допомогою суфіксів - ськ, -ство?
5. Які зміни приголосних відбуваються при творенні іменників із суфіксом - ин(а) від прикметників?
Завдання 10. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Поясніть їх написання.
Поволж...я, міськ.. .ом, сімдесятиріч.. .я, шален.. .ий, роз.. .броєн.. .я, закон.. . ий, Донеч.. .ина, Галич.. .ина, без вин.. ий, очищен.. .ий, с.. .авці, безсмерт.. .я, міц.. .ю, роздоріж.. .я, стат...ей, буквен.. .ий, невблаган.. .ий, згуртован.. леть, навман.. .я, мит.. .ю, л...ю, перетворен...ий, райк...ом, порушен...я, Поділ...я.
Завдання 11. Від поданих іменникових основ за допомогою суфікса -ськ(ий) утворіть прикметники; обгрунтуйте наявність чи відсутність змін кінцевих приголосних основи.
Запоріжжя, Донецьк, Буг, Бородянка, Рига, козак, чуваші, печеніги, скіфи, поляки, турки, чехи, латиші, Волга, Чукотка, Гадяч, Кавказ, Карпати, Цюрих, Гонконг, Санкт-Петербург, Лейпциг, казах, гуртожиток, Брест, тюрки, Кременчук, Одеса, Єкатеринбург, студент, Городок, Париж, Дрогобич, Данія.
Завдання 12. Утворіть іменники з суфіксами-чин(а), -щин(а) та поясніть їх правопис.
Смілянський, вінницький, гуцульський, харківський, батьківський, прилуцький, донецький, дрогобицький, турецький, гайдамацький, чернівецький, одеський, київський, черкаський, галицький, хмельницький, львівський, козацький, полтавський, смоленський, житомирський, уманський, срібнянський.
Практичне заняття 6.
Структура, способи творення та походження термінів
План
1. Терміни та його ознаки.
2. Способи творення термінів.
3. Структурна організація термінів.
4. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.
5. Кодифікація термінів. Українські електронні термінологічні словники.
Література
1. Даниленко В.П., Скворцов Л.І. Теоретичні та практичні аспекти нормалізації наукової термінології // Мовознавство. - 1980. - №6. - С.16-21.
2. Культура фахового мовлення: Навч. посібн. / За ред.. Н.Д.Бабич. - Чернівці: Книги -XXI,-С.519-561.
3. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. - Львів: Світ, 1994. - 216с.
4. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української мови. Структура наукового тексту. - К, 1970. - С.211-303..
5. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 513-524.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання : 1. Які ви знаєте основні ознаки термінів? 2. Які є основні способи творення термінів? 3. Як поділяються терміни за структурою? Наведіть приклади з фахової термінології.
4. У яких словниках звичайно фіксуються терміни, зокрема фахового спрямування?
Завдання 2. Подані терміни згрупуйте в дві колонки: перша - загальнонаукові; друга - вузькоспеціальні.
Баланс, деформація, купажування, теплообмін, авітаміноз, добуток, водень, локальний, аргумент, зносостійкість, шпонка, ординарний, наголос, монітор, аналогія, цементація, редуктор, розтяг-стиск, тонус, новобудова, чинник, координація, проміжок, Завдання 3. Серед стійких словосполучень, що подані нижче, є термінологічні, офіційно-ділові і фразеологічні. Розподіліть їх відповідно до класифікації.
За допомогою словника економічних термінів та фразеологічного словника пояснити значення термінологічних та фразеологічних стійких словосполучень. З офіційно-діловими стійкими словосполученнями складіть речення
Поточний рахунок, доводити до відома, пропускати повз вуха, брати участь, точити ляси, орендна плата, додана вартість, узяти верх, вжити термінових заходів, штрафні санкції, дебіторська заборгованість, згідно з графіком ректи раки, наріжний камінь, піймати облизня, мати на меті, розрахунковий рахунок, трудові спори, довготерміновий кредит, Содом і Гоморра, внести пропозицію.
Завдання 4. Визначте, до якої групи термінологічної лексики належать слова. Порівняйте значення термінів гіпотеза, гедонізм, семіотика у філософії, психології, мовознавстві, літературознавстві.
Апріорі, амонія, аскеза, герменевтика, парадокс, аура, архетип, міф, нація, підсвідоме, рецептор, раціоналізація, медитація, рефлексія, феномен, структуралізм, плюралізм, антимонія.
Завдання 5. Визначте спосіб творення термінів і їх будову.
Гарантований прибуток, інвестиція, конкуренція, індексація, температура ринку, формат перемовин, безафіксний, поняття авторського права, комунікативна лакуна, текстовий редактор.
Завдання 6.Доберіть 10-15 термінів, до складу яких входять інтернаціональні словотворчі елементи: авто-, анти-, гіпер-, інтер-, мета-, моно-, нео-, пост-, прото-, суб-, екстра-, інтра-.
Завдання 7. Доберіть власне українські синоніми до іншомовних слів. Які з наведених слів є загальнонауковими термінами? Поясніть їх значення.
Ігнорувати, рентабельний, саміт, фіаско. Імідж, ритуал, компенсація, асоціація, ажіотаж, ліміт, сурогат, еквівалентний.
Конденсувати, інфекційний, домінувати, сертифікат, форвард, структура, конфліктний, візит, спонсор, нюанс, вето, вестибюль, аккомпанемент, спектакль, спікер, екземпляр, корпорація, інцидент, персона.
Завдання 8. Вставте замість крапок потрібні слова для утворення стійких словосполучень ( термінологічних, офіційно-ділових)
1.Ми ... договір про поставку сільськогосподарської продукції.
2. Договір ... чинності з моменту підписання його.
3. Бюро... послуги з різних питань.
4. Комісія... велику роботу із забезпечення ... контролю за дотриманням дисципліни праці.
5. Просимо Вас ... свої пропозиції стосовно реорганізації підприємства.
6. Треба... термінових ... щодо поліпшення умов праці.
7. Юридичні сторонни... відповідальність, передбачену... законодавством. Самостійна робота
І. Особливості фахової термінології.
Література
1. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. К.: Каравела, 2006. - С.131-143.
2. МацькоЛ.І. Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навчальний посібник. - К.: Академія, 2007. - С.57-62.
3. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб._ К.: Правова єдність, 2009, - С.80-98.
4. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія, Хімія, Медицина. - К.: Наук. Думка, 1996. -660с.
5. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. - К.: Наук. Думка, 1994. -594с. Завдання 9. Дайте відповіді на запитання: 1. Яка структура фахових термінів?
2. Яким способом утворені фахові терміни?
3. З яких мов запозичувалася фахові терміни ?
4. Яка існує класифікація фахових термінів?
Завдання 10. Схарактеризуйте відібраний Вами уривок наукового фахового тексту з точки зору спеціальних мовних засобів. Випишіть: а) конкретні приклади, які ілюструють лексичні, граматичні та структурні особливості Вашого наукового тексту; б) фахові терміни (однослівні та словосполучення). Визначте спосіб творення термінів.
Завдання 11. Виписати з фахових термінологічних словників 6 термінів та 6 термінологічних словосполучень.
Схарактеризуйте їх за планом: І) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, вузькоспеціальний); 3) (власний, запозичений); 4) структурна модель терміна (однокомпонентні терміни, двокомпонентні терміни, трикомпонентні конструкції, багатокомпонентні аналітичні терміни
ІІ. Документ скарга
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 100-102.
2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010.
2. .
Завдання 12. Дайте відповідь на запитання:
Які ви знаєте структурні та мовні особливості документа скарга?
Завдання 13 . Прочитайте документ. Відредагуйте текст. Допишіть відсутні реквізити.
СКАРГА
про відмову у прописці
15 травня 2009 року начальник ВПР та MP Оболонського РУ ГУ МВС в м. Києві Дмитрук Т.Л. відмовив мені у прописці у будинку за адресом: пр. Героїв Сталінграда, 27, кв. 384. Свою відмову він мотивував тим, що жила площа моєї дочки Сторожук Тетяни Григорівни менша за встановлені розміри для прописки, а також наявністю у моєї колишньої дружини будинку на праві особистої власності. Відмову у прописці вважаю незаконною на такій підставі: батьки прописуються до дітей незалежно від розміру жилої площі. Таким чином, начальник паспортного столу порушує правила прописки громадян.
17 травня 2009 рокуПідпис
Практичне заняття 7.
Синоніми та пароніми у професійному тексті. План, тези, конспект.
План
1. Синонімічний вибір слова.
2. Види лексичних синонімів ( синоніми стилістичні, семантичні, семантико-стилістичні)
3. Абсолютні синоніми.
4. Особливості синонімічних рядів.
5. Особливості розрізнення паронімів.
6. Оформлення результатів наукової діяльності. План.Тези. Конспект. Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 2. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2008. -С.23-36
3. Мацюк ).Щ., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування: Навч. Посіб.. - К.: Каравела, 2006. -С. 131-143. 4. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Які слова називаються синонімами?
2. Які є види лексичних синонімів? Наведіть приклади.
3. Що таке абсолютні синоніми? Наведіть приклади.
4. Що називають контекстуальними синонімами, перифразом та евфемізмом? Наведіть приклади.
5. Чим відрізняється родове поняття від видового? Наведіть приклади.
6. Що таке пароніми? Наведіть приклади однокореневих та різнокореневих паронімів.
7. Які є види планів?
8. Що таке конспект та тези? Чим вони різняться?
9. Яка особливість структури та оформлення тез у вигляді публікації?
Завдання 2. Продовжіть синонімічний ряд, запам'ятайте відповідники.
Адекватний - рівний,...; ефектний - виграшний,...; рентабельний - вигідний,...; стимулювати - заохочувати,...; диференціювати - розрізняти, ...; концентрувати - зосереджувати,... . Для довідки: відповідний, однаковий; доцільний, прибутковий; поділяти, розчленовувати; згущувати, збагачувати; яскравий, той,що справляє враження, виділяється; панувати, головувати; спонукати до дії, давати поштовх.
Завдання 3. До поданих слів доберіть синоніми. Визначте, які з них доцільніше вжити в офіційно-діловому мовленні Чому?
Скаржитися,скарга, рекомендувати, повідомляти. Для довідки: апеляція, пропонувати, ремствувати, нарікання, давати пораду, ставити перед фактом, заява, нарікати, сповіщати, радити, телефонувати, касація, відрекомендувати, доводити до відома, жалітися, доповідати, оскаржувати, заповідати, доносити, представляти, розповідати.
Завдання 4. З якими із запропонованих прикметників сполучаються іменники відношення, відносини, стосунки, ставлення, взаємини? Виробничі, доброзичливі, господарські, грошові, промислові, товарні, соціально-економічні, суспільно-політичні, кредитні, майнові, естетичні, синтаксичні, математичні, процентні, торгові, родинні, міжнародні, міжнаціональні, громадські, ворожі, дипломатичні, економічні, класові, земельні, уважні, ділові.
Завдання 5. Перекладіть словосполучення українською мовою.
Общественное производство, общественное, мнение, общественное положение, следующая неделя, государственый казначейский билет, состояние больного, международное положение, необходимо написать следующее, избранный круг людей, избранный депутат Верховного Совета Украины, избирательное право, избирательная кампания, личное дело, личная жизнь, личный состав армии, личная подпись, указатель движения, юбилейный адрес, обратный адрес, тактичный человек.
Завдання 6 . Замініть перифрази синонімами, запишіть парами.
Легені планети, невидима смерть, великий Каменяр, дочка Прометея, столиця України, сонячний камінь, голубий океан, нічне світло, розвідники надр, чорне золото, цар звірів, інженери людських душ, королева полів.
Завдання 7. Знайдіть у тексті контекстуальні синоніми.
ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ
Імя Валерія Лобановського відоме сьогодні всій Україні. Футболіст, заслужений тренер України. А починав він грати у звичайній шкільній команді. У 1975 році Валерій вперше брав участь у чемпіонаті країни. Серед футболістів виділявся золотистою шевелюрою і високим зростом. Ще у школі дивував Лобановський учителів цілеспрямованістю і працелюбством,. Спортзалу не було, тому він тренувався у шкільному коридорі. Зате весною на просохлому футбольному полі хлопець, жонглюючи м'ячем, показував чудеса. Валерій до автоматизму відпрацьовував удари. Ніяких послаблень собі не давав. Він щиро любив футбол. Говорив про нього серйозно. Був оптимістом і завжди вірив у перемогу рідного київського "Динамо". (З газети "Спорт").
Завдання 8. Поясніть значення паронімів, складіть з ними речення. Унітарний, утилітарний; дискваліфікація, декваліфікація, дефектний, дефективний, дискримінація, дискредитація, категорійний, категоричний, стимуляція, симуляція.
Завдання 9. Складіть словосполучення з паронімами.
Абонент - абонемент, авторитетний - авторитарний, адрес - адреса, адресат - адресант, ефектний - ефективний, континент - контингент, особовий - особистий, організаторський - організаційний, дієвий - діяльний, туристичний - туристський.
Самостійна робота
Правопис власних назв
Література
1. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. Завдання 8. Дайте відповіді на запитання:
1. Які ви знаєте правила написання великої літери щодо назв історичних подій, дат, свят, релігійних понять, сторін у документах?
2. Як пишуться назви організацій місцевого, державного та міжнародного рівня, міністерств, установ, партій, спілок, громадських об'єднань, товариств?
Завдання 9. Написати, де потрібно, слова з великої літери. Пояснити правила правопису великої літери.
(л)еонардо (д)а (в)інчі, (с)узір'я (в)еликого (п)са, (а)рабська (р)еспубліка (є)гипет, (п)резидент (у)країни, (п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (у)горська (р)еспубліка, (п)отсдамська (у)года, (г)рінченків словник, (г)олова (р)ади (в)етеранів, (р)ада (е)кономічної (б)езпеки, (н)обелівська премія, (а)ндріївська церква, (т)унгуський метеорит, (з)олоті ворота, (п)ерська затока, (т)овариство (ч)ервоного (х)реста, (н)енецький (а)втономний (о)круг, (в)інниччина, (В)ерховний (с)уд (у)країни, (м)аріїні книжки, (ш)евченківська премія, (ш)евченківський стиль, (г)ордіїв вузол, (в)сеукраїнське (т)овариство "(п)росвіта" (і)мені (т)араса (ш)евченка, (к)онгрес (з)ахисту (к)ультури, (п)івденний берег (к)риму, (н)ововолинський вугільний басейн, (д)авня (г)реція, (і)ванківська середня школа, (ц)ентральна (н)аукова (б)ібліотека (а)кадемії (н)аук (у)країни, (у)ніверситетська (н)аукова (б)ібліотека, (в)ище (а)віаційне (у)чилище, (в)ищі (в)ійськові (у)чилища, (д)ень молоді, (з)бройні (с)или (у)країни
Завдання10. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть їх правопис.
(ф)ранкова поезія, (д)дніпровський берег, (п)опільнянський (р)айон (ж)итомирської (о)бласті, (с)ейм (п)ольської (р)еспубліки, (с)квирський (в)ідділ (о)світи, (п)окровський (м)онастир, (п)олтавська (б)итва, (т)рійця, (е)поха (в)ідродження, (п)резидент України, (п)резидент США, (с)имфонія (б)етховена, (з)аслужений (у)читель, (н)ародний (р)ух України, (б)удинок (у)чителя, (п)осол (р)еспубліки Польща, (г)оловний (а)рхів (у)країни, (д)ержавний (а)рхітектурно-(і)сторичний (з)аповідник "(с)офіївський (м)узей", (ж)итомирський (с)ільськогосподарський (і)нститут, (з)аслужений (д)іяч (н)ауки і (т)ехніки (у)країни, (н)авчально-(м)етодичний (ц)ентр (к)иївської (м)іської (р)ади профспілок, (п)равославна (ц)церква, (к)иянка. Практичне заняття 8.
Іншомовна лексика у професійному тексті
План
1.Ознаки іншомовної лексики у професійному тексті.
2. Причини засвоєння іншомовної лексики.
3. Проблема запозичень з англійської мови.
3. Правопис іншомовних слів. Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.28-37; 324-327; 536-548.
2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 72-77; 124-128;.103-105.
3. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. 4. Словник іншомовний слів. / За ред. О.Мельничука. - К., 1985.
5. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. За якими ознаками можна розпізнати слова іншомовного походження?
2. За яких умов іншомовне слово закріплюється в українській мові?
3. Які ви знаєте правила про написання и,і , подвоєних приголосних, апострофа та м'якого знака у словах іншомовного походження?
4. Яких вимог слід дотримуватись в оформленні бібліографії?
Завдання 2. За формальними ознаками з'ясуйте, котрі з поданих слів є іншомовним. Фотографія - світлина; біографія - життєпис; авторитет - повага; асиміляція - уподібнення; анархія - безлад; симптом - ознака; турне - подорож; узгоджувати - координувати; апелювати - звертатися; екстраординарний - надзвичайний; конфлікт - сутичка.
Завдання 3 . Доберіть українські синоніми до іншомовних слів.
Автентичний, антипатія, апатія, бібліотека, горизонт, дебати, дефект, дискусія, експорт, ерудиція, ефектний, ефективний, імпорт, інтелект, компенсація, конфлікт, кредит, лаконізм, ліквідувати, модернізувати, нівелювати, оригінальний, орфографія, парадокс, прогрес, регрес, стандартний, стимул, фактор, фіаско, фіктивний, фрагмент, хаотичний.
Завдання 4. Доберіть іншомовні відповідники до українських слів Злободенний, життєпис, зустріч, небокрай, особа, погруддя, злагода, самолюбство, велетень, невдача, гарячка, подібний, суміш, згода, потвора, летовище, звіт, наклад, стверджувати, слава, краєвид, справжній, обряд, вада, прибутковий.
Завдання 5. Виконайте завдання № 293, 294, 298 (див. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.449; 452.)
Завдання 6 . Запишіть слова українською мовою, поясніть їх правопис.
Коллектив, брутто, атташе, шоссе, босс, ванна, сумма, аккорд, гроссмейстер, шасси, хобби, Ницца, бонна, ирреальный, комиссия, иммунитет, осследование, инновация.
Завдання 7. Визначте доречність використання іншомовної лексики в наведених реченнях. Зробіть, де потрібно, синонімічні заміни.
1. Ідентичні рішення були ухвалені на загальних зборах усіх трудових колективів. 2. Важливий напрямок застосування мережевих технологій в науці - організація роботи віртуальних дослідницьких лабораторій. 3. Кардинальне питання розбіжностей між учасниками дискусії загальними зусиллями було зведене нанівець. 4. Під час перевірки апаратури з нами стався екстраординарний прикрий казус. 5. Зовнішній екстер'єр нової лабораторії є вельми презентабельним.
Самостійна робота
Основні правила бібліографічного опису джерел Література 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 3. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010.
Завдання 8. Дайте відповіді на запитання:
1. Яка існує умовна система розділових знаків при укладанні бібліографії?
2. Які ви знаєте особливості запису місця видання книжки?
Завдання 9. Вкажіть на недоліки в оформленні бібліографічного опису зазначених джерел.
1. Клименко Н.Ф. Динаміка словникового складу сучасної української літературної мови на тлі міжслов'янських паралелей / Мовознавство,. - 2003. - №2-3. с.96-111.
2. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців. Навчальний посібник. -3-тє вид.- К.: Арій, 2008 - с.426.
3. М.М.Пилинський. Мовна норма і стиль. - К.: "Наукова думка", 1976.
4. Словник труднощів української мови За ред. Єрмоленко С.Я .- К.,1989.
Практичне заняття 9. Відмінювання та правопис імен, по батькові, прізвищ. Написання відгуку, рецензії
План
1. Відмінювані та невідмінювані прізвища.
а) відмінювання прізвищ іменникового типу;
б) відмінювання прізвищ прикметникового типу.
2. Правопис прізвищ, імен, імен по батькові.
3. Спільні та відмінні риси відгуку та рецензії. Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.106-107; 134-136; 251-254.
2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 553-559.
3. 3убков М. Сучасна українська ділова мова. - Харків: Торсінг, 2002. - С.201-210.
4. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування :Навчальний посібник. - К: Правова єдність, 2009. - С.121-126. 5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. Завдання 1. Дайте відповіді на запитання: 1. До якої частини мови належать прізвища, на які дві групи за своєю формою вони поділяються ? 2. Які прізвища в українській мові відмінюються?
3. Які Ви знаєте ознаки невідмінюваних прізвищ ?
4. Як відмінюються іменникові та прикметникові прізвища? 5. Які ви знаєте особливості правопису імен, імен по батькові? 6. Що таке відгук, рецензія? Які їх спільні та відмінні риси?
Завдання 2. Запишіть у формі давального та родового відмінків однини словосполучення. Йосипів Артем Григорович, Тихохід Любомир Валентинович, Хміль Василь Павлович, Кабиш Микола Петрович, Шеховець Сергій Володимирович, Федів Юрій Іванович, Сніжко Олег Ілліч, Засуха Федір Кирилович, Дейнека Яніна Вадимівна, Чечуга Марина Георгіївна, Кривошия Оксана Василівна.
Завдання 3. Перекладіть подані імена українськоюмовою
Аида, Белла, Зинаида, Мариэтта, Инесса, Камилла, Элла, Ульяна, Раиса, Стелла, Яков, Илья, Никита, Даниил, Афанасий, Николай, Трофим, Фома, Евгений, Аполлинарий, Василий, Моисей, Емельян, Аким, Эммануил, Федор, Филипп.
Завдання 4 . Від поданих імен утворіть чоловічі імена по батькові.
Анатолій, Аркадій, Богдан, Борис, Валерій, Василь, Віталій, Григорій, Євген, Ігор, Лука, Микола, Олександр, Роман, Сергій, Яків, Артур, Данило, Захар, Ілля, Святослав, Остап, Костянтин, Юрій, Руслан, Семен, Владислав, Денис, Іван.
Завдання 5 . Провідміняйте ім'я та по батькові
Фелікс Романович, Олег Костянтинович, Ілля Петрович, Лев Львович, Ігор Валентинович, Тихін Савич, Андрій Григорович, Федір Степанович, Яків Хомич, Тимофій Ігорович, Василь Дем'янович, Антін Артемович, Нестір Олегович.
Наталія Сидорівна, Наталія Іллівна, Іванна Станіславівна, Нінель Степанівна, Вероніка Богданівна,Неллі Миколаївна, Майя Іванівна, Інга Михайлівна, Леся Казимирівна, Соломія Назарівна. Завдання 6. Відредагуйте, якщо потрібно, подані словосполучення, запишіть правильні варіанти.
Звертаюся до Ігора Ілліча; розмова зі Львом Василієвичем; вибачтеся перед; вибачтеся перед Наталією Савівною; візит до Максима Віталійовича; попросіть Тараса Николовича; проконсультуйтесь з Костьом Івановичом; виплатіть Богданові Омеляновичу; розшукайте Сергія Лукича; преміювати Іванну Василівну; приймальня Оксани Анатоліївної; вітаю Вас, Олег Якович.
Завдання 7. Запишіть у потрібному відмінку прізвища, імена, по батькові, що в дужках.
Заяву написано на ім'я ( Тихонюк Ігор Степанович, Тихонюк Оксана Валеріївна).
Протягом 15 років я працював з ( Іваненко Юрій Григорович, Іваненко Марія Іванівна).
За свої перемоги я зобов'язаний (Швець Дмитро Ігорович, Швець Ірина В'ячеславівна).
Договір було підписано з (Григорович Віктор Георгійович, Григорович Валентина Вікторівна).
Ми одержали листа від (Ваньо Олег Вікторович, Ваньо Ніна Михайлівна).
Мені прикро, що я мало уваги звертав на (Діброва Шгор Михайлович, Діброва Анастасія Олегівна).
Завдання 8. Прочитайте заголовки відгуків та рецензій. З'ясуйте відсутні відомості. Відредагуйте, якщо це потрібно, і запишіть, дотримуючись правил оформлення.
1.Відгук на реферат на тему "Українська фразеологія та джерела її формування".
2.Відгук на автореферат кандидатської дисертації Бєлкіна І.В.
3. Відгук на дипломну роботу "Дієслова руху та переміщення у творчості Ліни Костенко" Ізмаїлової Мар'яни Лук'янівни.
4. Рецензія на посібник Святненко Т.Б. для студентів філологічних факультетів "Український правопис".
5. Відгук офіційного опонента на дисертацію Рудакової Тетяни Миколаївни "Функціонування соціально-економічної лексики англомовного походження в українських засобах масової інформації кінця XX - початку XXI століття", подану на захист На здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 - українська мова.
6. Рецензія на дипломну роботу студентки 4 курсу Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету Винокур Ірини Олексіївни "Музей НАУ в контексті сучасного музейництва".
Завдання 9. Напишіть відгук на статтю, послуговуючись відповідними мовними конструкціями ( див. мовні кліше для написання рецензії у книзі Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 567-571). Оформіть бібліографію відповідно до вимог. Визначте речення , які потребують редагування. ( див . там само , с. 589-593).
Завдання 10. Прочитайте. Зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на вашу думку, є найдоцільнішим.
У зв'язку з (надбанням, здобуттям, нагромадженням) українською мовою статусу державної (постійною, безперервною, обов'язковою, неодмінною) є потреба в (орфоепічних, лексикографічних) працях, які б (впорядковували, представляли, регламентували) написання слів. Словник, який (базується, опирається, ґрунтується) на четвертому виданні "Українського правопису" (являє собою, репрезентує, представляє) написання слів разом, окремо, через дефіс, що є однією з (нелегких, нерозв'язаних, найскладніших) проблем української (пунктуації, орфографії, лексики).
(Реєстр, склад) словника охоплює не тільки загальновживану, а й спеціальну різногалузеву лексику. (Нехтування, витіснення, знищення) української мови з багатьох сфер (контактування, порозуміння, спілкування) призвело до нехтування (рольових, функціональних, обов'язкових) можливостей, до "завмирання" багатьох (натуральних, штучних, справжніх, природних) форм вираження, на зміну яким за умов (потужного, міцного, всевладного) тиску зростання приходили форми (скалічені, спотворені, знівечені), аж до так званого суржику. (Відмітимо, зауважимо, відзначимо) як позитивне, що саме цей словник (покликаний, спрямований, орієнтований) на нормативну термінологію, а тому автор (запроваджує, вводить, пропонує) до реєстру дефініції, (записані, зареєстровані, зафіксовані) у державних стандартах або нещодавно введені в (оборот, циркуляцію, обіг) мовленнєвою практикою.
• Визначте, який це документ за: а) найменуванням; б)походженням в)місцем виникнення
Самостійна робота
Документація щодо особового складу.
Характеристика. Рекомендаційний лист
Література
1. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. - / За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010.
2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.106-107; 134-136; 251-254.
3. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 553-559.
Завдання 11. Що спільного й відмінного в оформленні характеристики і рекомендаційного листа?
Завдання 12. Виконайте завдання № 96 (див. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. -С.386-387).
Завдання 13. Знайдіть помилки в оформленні характеристики. Зредагуйте і запишіть, дописавши відсутні відомості.
Характеристика видана студентці 5 курса Київського Національного університета
ім. Шевченка Т.Г.
Мусатовій Інні Сергіївній
1987 року народження, освіта - середня спеціальна
Пані Мусатова Інна Сергіївна , студентка 5 курсу, яка навчається за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини", успішно проходила перекладацьку практику у Посольстві республіки Ліван з 14.03.12 по 14.04.12 року.
Вона виконувала переклади з української мови на англійську дипломатичних нот та економічних листів різного характеру.
Зарекомендувала себе як уважна та старанна студентка. Практика оцінена на відмітку "відмінно".
Посол республіки Ліван в Україні Юссеф Садака
15.04.12
Завдання 14. Напишіть рекомендаційний лист, використовуючи відомості з характеристики Мусатової Інни Сергіївни (див. попереднє завдання), у разі потреби допишіть відсутню інформацію. Чим рекомендаційний лист відрізняється від характеристики?
Завдання 15. Відредагуйте типові мовні звороти, що вживаються в характеристиці. Запам'ятайте правильні варіанти.
Відношення в колективі, користуватися повагою, відношення до роботи, займатися своєю справою, займатися на курсах по вивченню іноземної мови, гармонічний розвиток, особовий приклад, бути на доброму рахунку, дисциплінарний студент (працівник), отримувати досвід, на громадських началах.
Практичне заняття 10.
Фонетичний запис слов'янських прізвищ. Фразеологізми професійного тексту. План
1. Переклад слов'янських прізвищ.
2. Фразеологізми. Особливості їх будови. 3. Класифікація фразеологізмів.
4. Джерела української фразеології
5. Фразеологія професійного мовлення. Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.494-495.
2. Коваль А.П. Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові: Афоризми. Літературні цитати. Образні вислови. К.,1975.
4. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібник.-К.: Правова єдність, 2009. -С.110-112.
5. Олійник І.С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. Х.,1997.
6. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. - К., 1993. 7. Словник фразеологізмів української мови ./ Уклад. В.М.Білоноженко та ін.. - К.,2003. - 1104 с. (Словники України).
8. Томан Іржі. Мистецтво говорити. . - К., 2000.
9. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Які ви знаєте особливості передачі букв е, є у прізвищах слов'янського походження? 2. Які ви знаєте особливості передачі букв и, і, ї у прізвищах слов'янського походження? .
3. Що вивчає наука фразеологія ? Які характерні ознаки властиві фразеологізмам?
4. Яка особливість фразеологізмів ділового та наукового стилів ?
5. Які фразеологізми належать до фразеологічних зрощень, фразеологічних єдностей, фразеологічних сполучень, фразеологічних висловів?
6. Які джерела вживаних у сучасній українській літературній мові фразеологізмів? Завдання 2. Прізвища слов'янського походження запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис.
Метельский, Горячев, Алексеев, Николаев, Ильин, Тургенев, Ветров, Железняк, Бедных, Мечников, Мазуркевич, Алябьев, Степашин, Писарев, Девкин, Шмелев, Стернин, Виноградов, Щипачевский, Сергеев, Кузнецов, Ефимов, Хлебников, Зверев, Сеченов, Афанасьев, Плещеев, Местечкин, Аракчеев, Григорьев, Артемов, Федоров, Друбич.
Завдання 3. У поданих реченнях виявіть фразеологізми, визначте їх типи, вкажіть на їх походження. Поясніть значення фразеологічних одиниць. Чи у всіх випадках їх ужито правильно? У яких реченнях вони трансформовані?
1. Режим ще "дихає", але дихає явно на ладан. 2. Спроби міністрів і парламентаріїв проникнути в цю святая святих великого бізнесу рішуче відкидаються. 3. Про багатства Сибіру раніше було прийнято говорити, що вони зберігаються під сімома замками. 4. Йдеться про одну з найважливіших людських проблем, яку ми назвали "больовою точкою" в житті нашого суспільства. 5. Певен, що час розставить усі крапки над "і". 6. Старі... повісили носи. 7. Наші спортсмени посіли одне з призових місць на першості серед заводів і здобули, як говорили в старовину, Піррову перемогу. 8. Там, де двоє, не б'ються. 9. На жаль, часто доводиться спостерігати сучасно одягнутих, намальованих дівчат, дивлячись на котрих мимоволі згадуєш класичні сідло і корову. 10. "Язык мой" не ворог твій? (з газ.).
Завдання 4. Прочитайте фразеологізми. До кожної фразеологічної одиниці доберіть антонімічну. З п'ятьма антонімічними парами складіть речення.
Валитися з рукПобіліти як стіна
Кров з молокомВибитися з колії
Почервоніти як ракХоч кіл на голові теши
Входити в коліюПовісити носа
Хоч у вухо вбгайЯк по маслу йде
Дерти носаЯк з хреста знятий
Шкіра та кісткиГорить у руках
Завдання 5. Доберіть українські відповідники до фразеологізмів, з'ясуйте їх значення.
Цыплят по осени считают, между молотом й наковальней, втирать очки, из огня да в полымя, убить время, принять во внимание, очертя голову, через пень колоду, не ровен час, в два счета, за тридевять земель, пятое колесо в телеге, гол как сокол, кормить завтраками, скатертью дорога, у семи нянек дитя без глазу, на бедного Макара все шишки валятся, кричать на всю Ивановскую, наврать с три короба, насильно мил не будешь, бередить рану, плевать в потолок, кромешная тьма, дать стрекача, коломенская верста, попасть впросак, быть начеку.
Завдання 6. Відредагуйте стійкі словосполучення, вживані в офіційно-діловому мовленні, уведіть їх у речення.
Вчинити злочин, дякуючи допомозі, забезпечувати безпеку, згідно постанови, відповідно ухвали уряду, приймати участь, заключати договір, за моєю думкою, на цей рахунок, одержувати перемогу, заключати резюме, відігравати значення, підводити підсумки, терпіти поразку, приймати міри, приймати участь, думки співпадають.
Завдання 7. Використовуючи тлумачні фразеологічні словники, енциклопедії та іншу довідкову літературу, поясніть значення і походження фразеологізмів. З чотирма-п'ятьма побудуйте текст.
Гомеричний сміх. Танталові муки. Лебедина пісня. Проходить червоною ниткою. Аріаднина нитка. Сизифова праця. Прокрустове ложе. Як зіницю ока. Розрубати гордіїв вузол. Перейти Рубікон. Піррова перемога. Титанічна боротьба. Терновий вінок. Спалити кораблі. Сіль землі. Випити чашу до дна. Блудний син. Пута Гіменея. Посіяти зуби дракона. Потьомкінські села. Ксантілпа. Кари єгипетські.
Завдання 8. Складіть речення з фразеологічними зворотами, поставивши дієслова у формі дієприслівників.
Бити (вдарити) по руках. Блимати очима. Брати в шори. Бульки пускати. Вирости з пелюшок. Вести до кінця. Вибивати тропака. Гризти граніт науки. Закрутити гайки. Ловити кожну хвилину (мить). Намилити голову. Вранці не зробиш. В успіх не повіриш. Розбити глека. Намилити шию. Покласти на обидві лопатки. Не чути під собою ніг. Замилювати очі. Заводити мову. Завдання 9. Замініть фразеологізми словами, що розкривають моральні якості керівника. Уточніть, будь ласка, на якого керівника Ви хотіли б бути схожим.
Зразок: Задає тон - відіграє керівну роль; впливає на когось.
За словом до кишені не лізе - ... Голову ламає - ...Бере бика за роги - ...Із шкіри лізе - ...
Виводить на чисту воду -...Обіцяє золоті гори - ...Бере за горло - ...Чужими руками жар загрібає - ...Занепадає духом - ...Дає перцю - ...Тупцює на місці - ...Стоїть на своєму -...На вітер слова не кидає - ...
Завдання 10. У Святому Письмі чимало повчальних сентенцій. Уважно прочитайте їх. Декілька вивчіть напам'ять.
1. То честь для чоловіка - сварки уникати. 2. Веселе серце - ліки добрі, а дух прибитий висушує й кості. 3. Хто мудрість любить, той й життя любить. 4. Мудрість ліпша від військової зброї. 5. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. 6. Хто копає яму, сам упаде до неї. 7. Хто скупо сіє, скупо буде жати. 8. Гнів гніздиться в серці дурня. Насильство чинить мудрого дурним. 10. Подарунки псують серце. 11. Запальна людина робить дурниці, розважливий - зносить усе.
Самостійна робота І. Особливості анотування наукових текстів
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 106-107.
2. Шевчук С.В., І.В. Клименко Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.553-556.
Завдання 11. Дайте відповіді на запитання:
1. З яких частин складається анотація?
2. Які є анотації за функціональним призначенням? 3. Які особливості описової та реферативної анотації?
4. У чому полягають особливості тексту анотації до кандидатської та докторської дисертації?
Завдання 12. Запишіть текст анотації відповідно до норм сучасної літературної мови. Визначте відсутні реквізити. Допишіть їх.
Кривенко З.В. та ін. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. - 251 с.
Навчальний посібник складено відповідно типовій програмі дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150 згідно вимогам кредитно-модульної системи організації учбового процесу. Система практичних задач допоможе майбутнім фахівцям набути умінь й навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному і стилістичному рівнях. Ілюстративно доповнюють учбовий посібник професіонально орієнтовані тексти для перекладу з російської мови українською мовою, вправи для самостійного виконання, стартові тестові завдання.
ІІ. Особливості закінчення іменників ІІ відміни чол. роду в Р.в. однини.
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 485.
2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. Завдання 13. Дайте відповіді на запитання:
1. Коли іменники чоловічого роду другої відміни у родовому відмінку мають закінчення - у ( - ю)?
2. Коли іменники чоловічого роду другої відміни у родовому відмінку мають закінчення -а (-я)?
3. Які ви знаєте приклади з паралельними закінченнями у родовому відмінку однини чол. роду? Чим це можна пояснити ? Завдання 14. Утворіть форму родового відмінка однини. Розкрийте дужки, вибравши написання разом, окремо, через дефіс.
А. Протокол, документ, прапор, (авто)реферат, ступінь, візит, міністр, президент, актив, засіб, (альбом)буклет.
Б. Аналіз, аналог, форум, магістр, бакалавр, банкнот, механізм, (бухгалтер)ревізор, (виставка) ярмарок, ринок, оптимізм,.
В. Аукціон, грунт, телефон, банк, кредит, споживач, податок, облік, попит, продаж, контроль.
Розвиток, термін, керівник, погляд, товар, обсяг, зміст, рух, банкір, лист, внесок.
Практичне заняття 11.
Особливості написання реферату та статті. Документ акт
План
1. Особливості написання реферату.
а) основні функції реферату;
б) класифікація рефератів;
2. Структура реферату.
3. Автореферат.
4. Стаття як самостійний науковий твір.
5. Необхідні елементи статті. 6. Документ акт.
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.106-107; 134-136; 251-254. 2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 553-561. 3. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови : Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 392 с. 4. Сурмін Ю.П. Наукові тексти: Специфіка, підготовка та презентація: Навч.. -метод. Посіб. - К.:НАДУ, 2008. - 184 с.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Яка мета реферування тексту? 2. Які є види рефератів? 3. Які ви знаєте вимоги до написання реферату?
4. Що таке стаття? Яка її структура? 5. Що таке акт? Які бувають акти ? З яких причин складаються акти?
6. Скільки частин має текст акта, як вони називаються? Які реквізити найголовніші в акті?
7. Хто, як правило, бере участь у складанні акта? У скількох примірниках складається акт? Кому вони видаються?
Завдання 2. Розгляньте титульну сторінку реферату. З'ясуйте, чи всі реквізити на ній розміщено? Відповідь обґрунтуйте.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Кафедра української філології
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАУКОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Реферат
студентки Пр-І-1
Лобовик Алли Андріївни
Київ 2012
Завдання 3. Виберіть правильні варіанти формулювання.
1. Статтею називається...
а) науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті;
б) коротке повідомлення для преси про певну важливу подію;
в) письмовий виклад монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги.
2. Стаття має такі реквізити: а) заголовок; текст, що складається (традиційно) зі вступу, основної частини та висновків; підпис; місце написання (якщо потрібно); дата;
б) назва виду документа; заголовок; текст, який містить такі частини: вступ, основна частина, висновки (про позиції, зауваження, перспективи на майбутнє); підпис; дата складання; печатка (якщо потрібно); в) назва виду документа; заголовок; текст, який містить: вступ, висновки з пропозиціями, оцінкою й критичними зауваженнями; підпис; печатка або спеціальний штамп (якщо потрібно); дата.
Завдання 4. Прочитайте статтю Г. Півторака "Україна - це не окраїна" (див. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.129-133). Наведіть приклади з тексту, які ілюструватимуть необхідні елементи наукової статті ( 4-5 елементів):
- постановка проблем у загальному вигляді, її зв'язок з науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх джерел і публікацій, в яких започатковано вирішення певної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
- формулювання мети статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки цього дослідження;
- накреслення перспектив подальших розвідок у цьому напрямку.
Завдання 5. Напишіть статтю на одну з тем: "Державна мова в Україні",, "Сучасний стан української мови".
Завдання 6. Відредагуйте текст акта. Запишіть правильний варіант.
Акт №25
Про результат ревізії каси
Підстава наказ №10 директора фірми
від 26 03 12
Комісією після проведення ревізії встановлено
1.Залишок грошей у касі за станом на 21 02 12 згідно касової книги і даними бугалтерського обліку становить 45 тис. грн.
2. Недостачу грошей у сумі 8 тис. грн що утворилася з вини касирки.
Комісія пропонує касирці Ярчук М.С. повернути суму, якої бракує
Акт складено у двох примірниках що мають однакову юридичну силу
Завдання 7. Перекладіть типові словосполучення, вживані в текстах актів .
На основании приказа, комиссия в составе, материально ответственное лицо, излишки продукции, подлежащие ликвидации, техническое состояние подвальных помещений, материальный ущерб, заключение комиссии, непригодные для дальнейшей эксплуатации, стоимость испорченных материалов, соблюдение правил техники безопасности, объект соответствует техническим условиям, перечень прилагаемых документов, согласно кассовой книге, обнаружено остаток денег, акт составлено в трех экземплярах, перечень прилагаемых документов
Завдання 8. Зробіть вибір сталих словосполучень, що вживаються в текстах актів.
Адрес підприємства / адреса підприємства, результати аварії / наслідки аварії, на основі наказу / на підставі наказу, утворено комісію / створено комісію, завдання комісії / задача комісії, складено комісією у складі / складено комісією, найменування товару /назва товару, перевірено в присутності / перевірено за присутністю, в результаті тривалої експлуатації / в наслідок тривалої експлуатації, підлягаючий інвентаризації / що підлягає інвентаризації, покажчики приросту / показники приросту, обсяг товарної маси / об'єм товарної маси, під час складання акта / при складанні акта, діючи ціни / чинні ціни, проведено міроприємства /проведено заходи, відповідно до акта / у відповідності з актом, потерпілий від пожежі / потерпівший від пожежі, складено в трьох екземплярах / складено в трьох примірниках, по даних ревізії/ за даними ревізії.
Самостійна робота
І. Кличний відмінок іменників
Література 1. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. 2. Фурдуй М.І. Практикум з правопису: Навч. посібник, За ред.. В.В. Різуна. - Київ: Либідь, 2003, - С. 54-56.
Завдання 9. Дайте відповідь на запитання:
Які закінчення кличного відмінка властиві іменникам І, ІІ та ІІІ відміни?
Завдання 10. Вимовіть і запишіть форму кличного відмінка від наведених імен й імен по батькові.
І. Олександр Олександрович, Олексій Максимович, Микола Олексійович, Михайло Юрійович, Петро Ілліч, Микола Петрович, Євген Віталійович, Лаврентій Кирилович, Ігор Григорович, Олег Сергійович, Ілля Хомович, Лев Львович /Левович/, Кузьма Кузьмович /Кузьмич/.
ІІ. Валентина Григорівна, Надія Іллівна, Євгенія Михайлівна, Людмила Андріївна, Любов Степанівна, Нінель Яківна, Тетяна Тимофіївна, Ганна Матвіївна, Емма Геннадіївна, Зоя Сергіївна, Олена Григорівна, Софія Матвіївна, Ірина Володимирівна.
Завдання 11. Подані словосполучення запишіть у формі кличного відмінка. Чому, на Вашу думку, лист прийнято розпочинати саме зі звертання?
Високоповажний міністр, шановний директор, шановний пан суддя, Ваша Святість, вельмишановний пан генерал, Ваша Високодостойність Пан Президент, пан викладач, пан вчитель, шановний лікар, вельмишановний ректор, вельмишановний пан суддя.
Практичне заняття 12.
Особливості написання курсової та дипломної роботи. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Розписка
План
1. Вимоги до виконання та оформлювання курсової роботи.
2. Вимоги до виконання та оформлювання дипломної роботи
3. Види і форми професійного спілкування.
4. Роль невербальних засобів спілкування.
5. Гендерні особливості спілкування.
6. Документ розписка.
Література 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.136-138;
2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 562-566.
3. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української мови. Структура наукового тексту. - К.:Каравела, 2008. 4. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. Та перероб - К.: АртЕк, 2002. - С. 141-143. Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Чим курсова робота відрізняється від реферату?
2. Яка структура дипломної роботи? Чим вона відрізняється від курсової?
3. Які ви знаєте види і форми спілкування ?
4. З яких етапів складається акт спілкування?
5. Які вам відомі невербальні засоби спілкування?
6. Як можна читати людину за жестами, мімікою, рухами?
7. Яка мета ділового спілкування?
8. У чому полягають особливості жіночого та чоловічого спілкування (гендерні аспекти спілкування)?
9. Що таке розписка? Які дії вона підтверджує? Назвіть реквізити розписки.
Завдання 2. Складіть таблицю, яка могла б слугувати правилами для оформлення курсових та дипломних робіт (титульна сторінка, вступ, основна частина).
Завдання 3. У формі тез сформулюйте основні вимоги до планування курсових та дипломних робіт.
Завдання 4. Встановіть відповідність між тим, що Ви хочете, як правило, висловити в тексті курсової або дипломної роботи, та тими мовними засобами, які можна при цьому використати:
Ви хочете:
1) наголосити на чомусь, привернути увагу читача до важливих, на Вашу думку, моментів; 2) висловити оцінку (впевненість або сумнів); 3) пояснити, уточнити, виділити щось; 4) узагальнити, зробити висновок; 5) розчленувати інформацію; 6) указати на час, послідовність; 7) відобразити зіставлення і протиставлення частин інформації ;показати причину (умову) і наслідок; 8) поєднати частини інформації.
Ви можете використати такі метатекстові одиниці:
а)наприклад; так; зокрема; а саме; тільки; навіть; адже; точніше
кажучи; іншими словами; причому; крім того; справа от у чому;
б)також; тобто; при цьому; до речі; крім того; більше того;
разом з тим; між іншим; понад усе; цікаво відзначити; інакше кажучи;
словом; як уже було; як було доведено; згідно з цим; відповідно до
цього;
в)отже; словом; з рештою; таким чином; можна зробити висновок
; на закінчення є підстава стверджувати; узагальнюючи сказане;
з огляду на важливість; ці дані свідчать про те, що;
г)особливо важливо вказати тут те, що; розглянемо тепер
приклад...; перейдімо до питання...; аж ніяк не; привернемо вашу
увагу до...; зауважимо; і це важливо;
ґ) і; а; але; проте; однак; і все-таки; навпаки; з іншого боку; не тільки, а й; таким чином; тоді як; на противагу цьому; всупереч; між тим; інакше; інша справа; попри те; це інша справа; бачимо; а отже; значить; у такому разі;
д)очевидно, що; очевидячки; зрозуміло; напевно; без сумніву;
безперечно; не викликає сумнівів той факт, що...; безсумнівно; щоб
довести; звичайно; можливо; мабуть; ймовірно; вірогідно;
е)тепер; тоді; потім; пізніше; перш ніж доводити; спочатку;
спершу; насамперед; передусім; почнемо з того, що; перш за все;
щойно; знову; ще раз; на завершення; насамкінець; врешті-решт;
завчасу; у свій час;
є) так; наступне; з одного боку; з іншого боку; з другого боку; по-перше; по-друге.
Завдання 5. Прочитайте текст, поставте розділові знаки. Випишіть у два стовпчики гендерні особливості спілкування, доповніть їх не названими у тексті.
Характер мовного спілкування його стратегія стиль тотальність великою мірою залежить від гендерних і комунікативних статусів учасників спілкування. Як засвідчує спостереження за живою мовною практикою комунікативна поведінка жінок часто експресивна тобто емоційна не завжди послідовна. Українські жінки значно краще аналізують емоції настрої люди за мімікою і виразом обличчя ніж чоловіки. Вони здатні розрізняти не менше десяти емоційних станів співрозмовника сором страх відразу тощо. Чоловіки ж переважно зауважують один стан антипатію. Жінки здебільшого починають і підтримують розмову а чоловіки контролюють і спрямовують її виявляючи зацікавленість ( тоді підтакують) або ж бажаючи змінити тему ( тоді промовисто мовчать. Жінки вдвічі частіше вживають умовну форму а в п'ять разів - слова що виражають оцінку повідомленого ( напевно, очевидно, можливо, сподіваюсь,слід гадати, безперечно). Мовленню жінок властиві часті застереження докладні пояснення вибачення незавершеність початих думок.
У зорових контактах теж спостерігається певна відмінність між статями Жінки зазвичай відверто дивляться у вічі співрозмовника чоловіки прямого погляду уникають.
Гендерні особливості спілкування виразно виявляються у компліментах які традиційно адресують чоловіки жінкам (За М.Стахів). Завдання 6. Поділіть зазначені засоби невербального спілкування на три групи: а) знаки щирості;
б)оцінні жести та пози; в) знаки захисту.
1. Поворот голови вбік і вниз. Очі опущені. 2. Голова нахиляється, з'являється жвавість, зацікавленість у погляді, розстібається піджак.
3. Руки, схрещені на грудях, пальці вп'ялися в біцепси.
4. Розкриті, звернені до партнера руки.
5. Почісування партнером кінчика носа.
6. Прикриває рот лівою рукою.
7.Співрозмовник розслабляється, схиляється вперед назустріч співрозмовнику.
8. Протирання скелець окулярів чи покусування їх дужок.
9. Насуплені брови, стиснуті губи, різка жестикуляція, нетерпляче похитування голови з боку в бік.
Допомога: див. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. Та перероб - К.: АртЕк, 2002. - С. 141-143. Завдання 6. Перекладіть словосполучення українською мовою. Бывший в употреблении, вышеуказанные материальные ценности, заведующий складом, материально ответственное лицо, обязаться возвратить данную сумму, получить во временное (безвозмездное; личное) пользование, получить следующие вещи сроком на ..., указанный инвентарь.
Довідковий матеріал: зазначений інвентар, завідувач складу, зобов'язатися повернути цю суму, одержати в тимчасове (безплатне або безоплатне; особисте користування, що (який) був в ужитку, вищезазначені матеріальні цінності, одержати такі речі строком (терміном) на ... , матеріально відповідальна особа.
Завдання 7. Відредагуйте тексти розписок. Запишіть правильні варіанти. Визначте, які це документи за: а) походженням; б) терміном виконання; в) призначенням.
А. Розписка
Я - Криничний Максим Тимофійович - узяв у Шаповаленко Юрія Івановича
17 000 гривнів. Обов'язково віддам гроші до кінця місяця.
05.10.2011 р. (підпис)
Б.
Розписка
Я, Лідія Марченко, одержала від завідувача складу 10 персональних комп'ютерів для роботи в лабораторії.
Завдання 8. Напишіть розписку про одержання карнавальних костюмів у студклубі університету для проведення новорічного карнавалу. Самостійно визначте кількість і назву костюмів та їх стан. Завдання 9. Напишіть розписку, розмістивши подані відомості відповідно до правил оформлення. 28 жовтня 2011р. Підстава: наказ директора школи № 57 від 25.10 2011. Підпис. Я, вчитель історії Потильчак О.В., отримав від заступника директора з господарської роботи Максименка С.В. у тимчасове користування для членів археологічної експедиції такий інвентар: 11(одинадцять) лопат; 9(дев'ять емальованих відер; 1(одні) граблі; 3(три) намети. Розписка.) Самостійна робота
Документ доручення
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 1251-253.
2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010.
Завдання 10. Дайте відповіді на запитання:
1. Що таке доручення?
2. Які Ви знаєте реквізити особистого та офіційного доручення?
Завдання 11. Перекладіть словосполучення українською мовою. Напишіть доручення, використавши ці словосполучення ( за вибором.)
В здравом уме и твердой памяти, действовать в качестве доверенного лица , денежные средства, доверенность выдана без права передоверия сроком на три месяца (два года), доверенность действительна до ..., доверяю (кому) получить (что) на основании (чего), настоящей доверенностью уполномочиваю (кого) ..., представлять интересы доверителя, причитающаяся (кому) зарплата (пенсия, стипендия), удостоверить подпись.
Довідковий матеріал: доручаю (кому) одержати (що) на підставі (чого), кошти, доручення видане без права передоручення терміном на три місяці (два роки), у добрій пам'яті і при розумі, цим дорученням уповноважую (кого) ..., виступати як довірена особа, належна (кому) зарплата (пенсія, стипендія), посвідчити (засвідчити підпис), репрезентувати (обороняти) інтереси довірителя, доручення чинне (дійсне) до ... .
Завдання 12. Визначте, який це документ за найменуванням. Виправте помилки в його оформленні та запишіть правильно.
Я, Горбалюк Сергій Костянтинович, доручаю Савенко Сергію Олексійовичу одержати в касира належну мені зарплату за жовтень 2012 року.
22.03.2012 Горбалюк
Підпис С.К.Горбалюка Засвідчую: Любомирський Є
Практичне заняття 13.
Модульна контрольна робота №1
з української мови (за професійним спрямуванням )
для студентів факультету перекладачів напряму підготовки " Туризм" Варіант № 3
І. Укладання двох документів. 1.Відредагуйте автобіографію та запишіть правильний варіант
Автобіографія
Я, Бугайова Ольга Володимирівна, народилася в м. Бахмач Чернігівської області. Закінчила бахмацьку середню школу № 3.
На протязі 1980-85 рр. навчалась у інженерно-будівельному інституті. Призначили працювати інженером тресту "Київміськбуд". Приймаю участь в громадській роботі: голова профкому тресту. Одружена, маю доньку.
ПідписДата
2. Складіть заяву з додатком на ім'я ректора КНЛУ про допуск до складання вступних іспитів на денну форму навчання на факультет перекладачів, напрям підготовки "Туризм"
ІІ. Мовні завдання
1. Перепишіть і виправте помилки.
1.Робота була виконана вчасно, не дивлячись на об'єктивні причини.
2. Батько - Іванець Дмитрій Яковлевич, працює в малому підприємстві "Ладога" на посаді замісника директора по виробництву.
3. Я, Стефюк Генадій Григорійович, народився 11.05.85 у м. Києві, (уривок з автобіографії).
2.Вставте, де потрібно, замість крапок букву чи апостроф:
Григор...єв, перед...ювілейний, мен...шенький, Уман...щина, брин...чати, різдв...яний, довгожда...ний, форпос...ний, дон...чин, торф...яний. 3.Перекладіть українською мовою:
Подписка на газеты, наличные деньги, заказное письмо, заключить договор, вынести благодарность, показатель слов, тактические испытания, Серов, Чичиков, Голиков, Пирогов, Заика.
4.До поданих іменників доберіть прикметники і запишіть як словосполучення.
Меню, Баку, Сибір, біль, Умань, барбекю, шимпанзе, памперо, райвно, нежить.
5 .Поставте наголос:
Читання, заголовок, плести, берете, два острови, спина, петля.
III. Тести.
1. Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої - це:
а) тези; б) рубрикація; в) таблиця; г) план.
2.Гендерні аспекти спілкування характерні для жінок: а) виокремлення свого "Я"; б) перебільшують вияв ознаки; в) уникають прямого погляду; г) дивляться у вічі; д) починають і підтримують розмови.
3.На бланках дату підписання документа ставлять:
а) під текстом зліва; б) у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком; в) у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці. 4.Укажіть варіант, у якому немає помилок:
а)плинність кадрів, працювати на посаді замісника, чинне законодавство; б)мешкати за адресою, вищі організації, посвідчення про командировку;
в) трудові спори, обсяг роботи, згідно з домовленістю
5. Укажіть хибні твердження. До запозичених слів відносяться слова, у яких а) вживається буква ф; б) на початку слова є букви а, е, і; в) відбувається чергування о, е з і; г) бувають збіги голосних і приголосних; д) корінь може мати три і більше складів; е) у кінці є голосний.
6. Реквізит ПОГОДЖЕНО використовується а) на завершальному етапі підготовки документа і вказує на статус законності ділового документа;
б) при попередньому розгляді та оцінці питань, які містяться у проекті документа;
в) при здійсненні процедури ознайомлення з документом, у якому використовується запис "З наказом ознайомлений".
Укладач МКР к.ф.н., доц. Вакуленко Т.П.
Затверджено на засіданні кафедри української філології та славістики.
Протокол №1 від 27 серпня 2013 р.
Зав.кафедри З. О. Валюх
Практичне заняття 14.
Особливості усного спілкування, орфоепічні та акцентуаційні норми.
План
1. Особливості вимови голосних і приголосних звуків, звукосполучень.
2. Норми наголошення різних частин мови:
а) наголошення іменників;
б) наголошення прикметників;
в) наголошення числівників та займенників;
г) наголошення дієслів;
д) наголошення прислівників.
3. Розбіжності наголошення однакових слів у російській та українській мовах.
Література
1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.:Арій, 2005. - С. 15- 25.
2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.19-27.
3. Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника. - Львів: Світ, 2003. С.88-98.
4. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., ШевченкоЛ.Ю. Українська мова: Практикум: Навч. посібник. - 2-ге вид. - К.: Либідь, 2001. - С. 101-104; 113-116.
5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. - 3-тє вид. - К.:
Освіта, 1997.
6. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003.
7. Головащук І.С. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. - К.: Либідь, 1995. - 192с
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Які є норми вимови голосних?
2. Які ви знаєте вимовні норми щодо приголосних звуків? Проілюструйте їх прикладами.
3. Як вимовляються окремі звукосполучення? Розкажіть про вимову звукосполучень приголосних ? 4. Які ви знаєте закономірності наголошення іменників і прикметників?
5. Які є особливості наголошення займенників і числівників?
6. У чому полягають труднощі наголошення дієслів ? Завдання 2. Прочитайте правильно слова і запишіть фонетичною транскрипцією.
Дріжджовий, вокзал, легко, розумний, монумент, анархістський, лаборантці, президентський, студентство, крутишся, безхарактерний, ґатунок, ллється, на сережці, з Черкас, безшумний, шістнадцять, агентство, гегемонія, футбол.
Завдання 3. Наведіть приклади розбіжності наголошення однакових слів у російській та українській мовах. Завдання 4. Перегляньте телевізійну інформаційну передачу і запишіть усі випадки порушення орфоепічних і акцентуаційних норм.
Завдання 5. Запропоновані числівники поєднайте з іменниками, що подані в дужках; поставте наголоси; із чотирма сполученнями слів складіть речення.
Три, два, чотири (товариш, шлях, ректор, директор, паспорт, слюсарі учитель, шлях, директор, приятель, колір).
Завдання 6. Поставте наголоси у поданих словосполученнях.
Тимчасова перепустка, вичерпна відповідь, фірмовий одяг, найцікавіший епізод, квартира з усіма вигодами, багато грошей, мої уподобання, закон про недоторканність, сільськогосподарський інститут, десятий кілометр, чотирнадцятий за списком, у листопаді місяці.
Завдання 7. Запишіть слова іншомовного походження за алфавітом, ставлячи наголос.
Металургія, компроміс, дефіс, генезис, феномен, факсиміле, бюлетень,
ортопедія, псевдонім, симетрія, кулінарія, партер.
Завдання 8. Переписуючи, поставте наголос у словах. Правильність його перевірте за словником наголосів.
Валовий, роблю, бовтати, беремо, везти, вести, випадок, виразний, гостей, навчання, ідемо, кидати, закінчити, колія, контрактовий, котрий, легкий, ненавидіти, ненависть, нести, площина, новий, підтвердити, підтримка, найважливіший, окрім, листопад, господарчий, експерт, відсотковий, у того, пайовий, поняття, сантиметр, посвідка, надлишок, напоказ, речовина, гуртожиток, диспансер, Полтавщина, Галичина, діалог, шофер, гіпсовий. Завдання 9. Випишіть слова у дві колонки: у першу - слова з дублетним наголосом. , а в другу - слова, у яких наголос сприяє розрізненню значень.
Засідання, обєднання, поверх, алфавіт, білизна, заклад, користь, заголовок, відомість, розмін, розвідник, вигода, запал, замок, відділ, доповідач.
Завдання 10. Поставте наголос у словах. Запишіть їх значення. Утворіть словосполучення з цими словами .
А. Присуд, кредитовий, батьківство, договірний, позовний , експерт, апостиль, ануїтет, афідевіт, альпарі, оглядач, винагорода, витрата, уродженець, цедент. Б. Маркетинг, майновий, договірний, приріст, позика, ультимо, витрати, трансфер, кредит, девіза, дебітор, відправник, жирант, адресний, квартал, камбіо.
Завдання 11.Нормативним у числівниках є такий наголос.
І. а)одинадцять, сімдесят, чотирнадцять, вісімдесят;
б)одинадцять, сімдесят, чотирнадцять, вісімдесят;
в)одинадцять, сімдесят, чотирнадцять, вісімдесят.
ІІ..Нормативним у віддієслівних іменниках є наголос:
а)виняток, випадок, виробіток, посвідка;
б)виняток, випадок, виробіток, посвідка;
в)виняток, випадок, виробіток, посвідка.
ІІІ.Нормативним в іменниках є наголос:
а)діалог, кілометр, недоторканність, пізнання;
б)діалог, кілометр, недоторканність, пізнання;
в)діалог, кілометр, недоторканність, пізнання.
Самостійна робота
Правопис складних географічних назв та похідних від них прикметників Література
Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. Завдання 12. Дайте відповіді на запитання: 1.Які складні географічні назви пишуться окремо, разом, через дефіс?
2. Які ви знаєте правила написання складних прикметників, утворених від географічних назв?
Завдання 13. Подані географічні назви записати відповідно до правил групами: а) пишуться разом; б) через дефіс; в) окремо. З'ясувати правопис кожної назви.
Сан/Франциско, Кам'яно/гірка, Красно/водськ, Влади/восток, Бєлгород/Дністровський, Вишній/Волочок, Зелена/ Гура, Глинськ/Загора, Берізки/Бершадські, Йорк/шир, Гільча/Друга, Стара/Планина, Кандалакшська/Губа, Голубий/Нил, Лас/Вегас, Новосілки/на/Дніпрі, Улан/Уде, Нар'ян/Мар, Кейп/таун, Верни/городок, Сорока/дуби, Мишурин/Ріг, Санта/Клара, Сент/Луїс, Нове/Місто, Нижньо/колимськ , Чисто/водне, Олійникова/Слобода, Бонна/Фіорд, Ельзас/Лотарингія, Кизил/Орда, Ост/Індія, Красний/Лиман, Нижньо/дніпровськ, Могилів/Подільський, Коло/Михайлівка, Тань/Шань, Верхньо/Уральськ, Південно/Сахалінськ, Великі/Дмитровичі, П'яти/гори, Печи/води, Харків/Товарний, Біло/пілля, Ала/тау, Повализька/Бистриця, Бранден/бург, Буенос/Айрес, Санто/Домінго, Ново/Волинськ. Завдання 14. Від поданих власних іменників утворіть прикметники і поясніть їх правопис. Кривий Ріг, Кзил-Орда, Улан-Батор, Південно-Сахалінськ, Нагірний Карабах, Копет-Даг, Великі Луки, Комсомольск-на-Амурі, Коста-Ріка, Ла-Манш, Нове Озеро, Красний Лиман, Красний Луч, Йошкар-Ола, Південний Буг, Ростов-на-Дону, Жовті Води, Волго-Дон, Верхня Хортиця, Кара-Богаз-Гол, Нова Каховка, Пушкінські Гори, Слов'янськ-на-Кубані, Стара Русса, Нова Гута, Біла Церква, Ясна Поляна, Великий Бурлак, Золотий Потік, Івано-Франківськ, Алма-Ата, Микільська Борщагівка, Красний Кут, Новий Буг, Південна Німеччина, Північна Земля.
Практичне заняття 15.
Іменник у професійному мовленні
План
1. Іменник у професійному мовленні 2. Особливості роду відмінюваних іменників. 3. Рід невідмінюваних іменників.
4. Правопис складних іменників.
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.138-142; 357- 362. - С. 484. 2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.370-372.
3. 3убков М. Сучасна українська ділова мова. - Харків: Торсінг, 2002. - С.175-186.
4. Читай і знай : Довід.-практикум з граматики та стилістики сучас. укр мови./Н.Я.Дзюбишина-Мельник, О.Я.Лаврінець, К.С.Симонова, Л.Ф.Ціпцюра. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - С.8-18.
5. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред.. В.В.Різуна. - Київ: Либідь,2003. - С.52-66.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання :
1. Як визначається форма роду відмінюваних іменників?
2. Які ви знаєте відмінності у визначенні роду іменників у російській і українській мовах ? 3. До якого роду відносяться офіційні назви посад, професій, звань? 4. У формі якого роду вживається узгоджене означення і присудок , якщо іменник чоловічого роду вживається на позначення жінки й імя особи при цьому не називається? У яких випадках присудок вживається у формі жіночого роду, а узгоджене означення - у формі чоловічого роду? Укажіть на помилки: Моя терапевт Соколова щойно повернулась із відпустки. Мій шеф Василевська Ірина першим поздоровив мене з днем народження.
5. Які ви знаєте особливості визначення роду невідмінюваних іменників (назви осіб чоловічої статі, жіночої статі, назви тварин, назви неістот, географічні назви, абревіатури)?
6. Коли складні іменники пишуться разом? Розкажіть про написання іменників, утворених за допомогою сполучних голосних, без сполучних голосних.
7. Коли складні іменники пишуться через дефіс? Наведіть приклади написання складних іменників , що означають близькі чи протилежні поняття, іменників прикладкового характеру, назв людей з першою частиною екс-, віце-, лейб-, обер-, унтер-, штабс-, складних іменників- одиниць виміру.
Завдання 2. Визначте рід невідмінюваних іменників.
Реле, цеце, сарі, салямі, бієнале, Марокко, кенгуру, колібрі, поні, лото, какаду, комі, Кіото, Огайо, філе, Тбілісі, рубаї, спагеті, бароко, путасу, Борнео (острів), ему, зеро, івасі, цунамі, Міссурі, рантьє, леді, Гобі.
Завдання 3. Запишіть українською мовою подані нижче слова . Кожен іменник поєднати із прикметником за змістом.
Рукопись, боль, кенгуру, россыпь, накипь, ярмарка, продажа, насыпь, степь, рояль, Сибирь, запись, мозоль, корь, полынь, собака, кофе, ступень, степень, рожь, величие, чернила, мебель, насморк, тюль, грего, авеню, пони, сулугуни, барбекю, бандероль , Гаити.
Завдання .4. Виправте помилки в словосполученнях. Поясніть їх характер.
Наукова ступінь, гостра біль, сезонний продаж, розчинний кофе, математична дріб, нова шампунь, далека Сибір, широка тунель, тонкий емаль, великий бандероль, головна бухгалтер.
Завдання 5 . Утворіть іменники чоловічого і жіночого роду, які називають мешканців таких міст : Бердянськ, Алушта, Біла Церква, Львів, Яготин, Полтава, Івано-Франківськ, Канів, Ужгород, Старий Самбір, Хмельницький, Ялта, Черкаси, Фастів, Тернопіль, Новоград-Волинський, Чернігів, Донецьк, Одеса, Москва, Мінськ, Луцьк, Харків.
Завдання 6. Відредагуйте речення.
1. Я, бухгалтерка Олексійчук А.Л., запізнилася на роботу 23.02.12 р., бо була відміна електропоїздів. 2. Видана касирці Каченко С.В. в тім, що вона здала в аренду свою квартиру в хорошому виді. 3. Маленьке шимпанзе не відходило від матері ні на шаг.4. Дуже високе це Ай-Петрі - нам не під силу подолати його.
Завдання 7. Складні іменники напишіть разом, або через дефіс і поясніть їх правопис. Мікро...схема, батько...мати, трудо...день, людино...день, контр...адмірал, інженер...механік, лісо...степ, літак...снаряд, пів...години, пасажиро...кілометр, крути...голова, Нечуй...вітер, екс...чемпіон, контр...атака, бджоло...знавство, радіо...фізик, гори...цвіт, альфа...промені, Мало...катеринівка, буряко...комбайн, перекоти...поле, пів...яблука, авіа...моторо...будування, блок...апарат, земле...впорядкування, життя...буття, жень...шень, пів...лимона, стоп...кран, буй.тур, жар...птиця, свят...вечір, жук...носоріг, пів...Африки, напів...фабрикат, 50...річчя, сто...шістдесяти...річчя, дочка...красуня, міні...футбол, мати...й...мачуха. Туган...Барановський, екс...прем'єр, полин...трава.
Самостійна робота
Публічний виступ
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - 357- 362.
2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.180-196; 3.Томан Іржі . Мистецтво говорити. . - К., 2000.
Завдання 8. Проаналізуйте публічні виступи та складіть картки спостереження:
Картка спостереження№1Елементи мовленняДобреМожна поправитиТемпи мовлення (повільний, середній, швидкий)РитмПаузиСила голосуІнтонаціяДикціяАртикуляційна базаОрфоепічні нормиЗрозумілість слів, правильна їх сполучуваністьГраматична правильністьОбразні засобиКартка спостереження №2 Невербальне спілкуванняДобреМожна поправитиЗоровий контактПоза тілаЖестикуляціяМіміка обличчяДинаміка поведінки (психологічна характеристика) Завдання 9. Напишіть доповідь, давши відповіді на питання:
1. Як перебороти страх перед публічним виступом?
2. Що передбачає щоденна підготовка до виступів?
3. Як потрібно працювати в ході самопідготовки до публічного виступу над тренуванням пам'яті, творчої уяви, техніки мовлення? 4. Якою має бути зовнішня культура оратора: вихід до слухачів, погляд, жестикуляція, голос?
5. Як привернути увагу слухачів під час публічного виступу? 6. Чи потрібно під час виступу враховувати особливості аудиторії?
Практичне заняття 16.
Прикметник у професійному мовленні План
1. Використання прикметників у професійному мовленні.
2. Ознаки якісних прикметників.
2. Особливості творення ступенів порівняння якісних прикметників.
4. Якісні прикметники, від яких не утворюються ступені порівняння.
3. Написання складних прикметників.
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 486 , 2. 3убков М. Сучасна українська ділова мова. - Харків: Торсінг, 2002. - С.193-201
3. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.363-367. 4. Читай і знай : Довід.-практикум з граматики та стилістики сучас. укр мови./Н.Я.Дзюбишина-Мельник, О.Я.Лаврінець, К.С.Симонова, Л.Ф.Ціпцюра. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - С.22-27.
5. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред.. В.В.Різуна. - Київ: Либідь,2003. - С.68-69
6. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Які ви знаєте прикметники за значенням ? Які з них активно використовуються у професійному мовленні ?
2. Які за значенням прикметники завжди мають похідну основу і можуть бути синонімами до конструкцій, що складаються з іменників і прийменника (сад із яблунь, село за рікою) ? Наведіть приклади таких прикметників у сполученні з іменниками. Наведіть термінологічні словосполучення з цими прикметниками.
3. Яке значення виражають якісні прикметники?
4. Яке значення мають присвійні прикметники? Від яких іменників, за допомогою яких суфіксів вони утворюються? Чи властиві такі прикметники професійному мовленню? Наведіть приклади стійких словосполучень, до складу яких входять присвійні прикметники.
5. Що означають і як утворюються форми вищого ступеня порівняння( проста, складена) і найвищого ступеня порівняння (проста, складна, складена)? Які форми властиві професійному мовленню?
6. Від яких якісних прикметників не утворюються ступеневі форми?
7. У яких формах прикметників випадають суфікси - к, -ок, -ек (тонкий, широкий, далекий) ?
8. За яких умов при творенні ступенів порівняння прикметників суфікс -ш змінюється на жч ? ( Підказку знайдіть у прикметниках дорогий, важкий, низький).
9. Чи є нормативними для української мови безприйменникові порівняльні конструкції сестра старша брата, масштаби значніші наших ?
10. Коли складні прикметники пишуться разом?
11. Коли складні прикметники пишуться через дефіс?
12. У якому випадку прислівник не зливається в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником ? (Підказка : абсолютно сухий, суспільно корисний, суспільно необхідний ).
13. Яку роль у правописі складних прикметників відіграє значення сурядного чи підрядного звязку між компонентами словосполучення? Завдання 2 . Які з наведених прикметників використовуються в офіційно-ділових текстах?
Заводський, директорський, директорів, чорний, чорніший, чорнявий, більш чорний, найчорніший, Петрів, Людмилин, малий, малесенький, батьківський, батьків, викладацький, зелений, зеленуватий, найзеленіший, депутатський, демпінговий, заячий.
Завдання 3. Подані розмовні форми замініть офіційними зворотами.
Петренків паспорт, височезна споруда, бухгалтерів звіт, продукція доброї якості, обіймати дуже високу посаду, точнісінько так, щонайкраще виразити думку, найцінніша річ.
Завдання 4. Утворіть форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Поясніить творення синтетичних й аналітичних форм.
Бадьорий, густий, вузький, дорогий, дужий, гарний, поганий, таємний, синій, важкий, високий, змістовний, красивий, відповідальний, інтелігентний. Завдання 5. Знайдіть прикметники, у яких порушено норму творення форм ступенів порівняння прикметників
Найшвидший, похмуріший, величезніший, довший, жорстокіший, приємніший, солодший, пречудовіший, ближчий, найгарніший, демократичніший, скромніший, премудріший, ліпший, довший, миліший, товстіший, предобріший , найбільш характерніша, самий красивий.
Завдання 6. Від наведених прикметникві утворіть ступені порівняння, де можливо. Правильний, подальший, значний, прекрасний, малий, гнідий, ситий, навчальний, економічний, економний, активний, вишневий, жовтуватий, складний, чисельний, численний, дрібненький, висококваліфікований, виразний, босий, величезний.
Завдання 7. Перекладіть українською мовою.
Тончайшие оттенки. День короче ночи. Величайшее открытие. Самый дорогой человек. В кратчайший срок. Высшая мера наказания. Лучший студент. Высшее качество. Людмила выше брата. Брат внимательнее сестры. Берись за дела поважнее. Крупные предприятия. Завдання 8. Поясніть, чому присвійні прикметники у складі поданих нижче словосполучень переходять в якісні. Що вони означають ?
Заяча душа, бабине літо, гордіїв вузол, крокодилячі сльози, орлиний ніс, вовчий апетит, орлиний зір, ведмежа послуга, авгієві стайні, петрові батоги, адамове яблуко, козяча ніжка. Завдання 9. Знайдіть помилки в реченнях. Виправте їх. 1. Вони чекали більш конкретнішої відповіді на своє питання. 2. Мати була для неї самою близькою людиною. 3. Золотіших рук ніж у батька немає ні в кого. 4. На мою думку, найпрекрасніші твори належать перу Тараса Григоровича. 5. Серед неповнолітніх злочинців він найпрофесійніший кишеньковий злодій. 6. Моя сукня бордовіша за твою .
7. Новозбудована споруда гарніша всіх на цій площі. 8. Найпівнічніший за земній кулі ліс росте на Таймирі. Завдання 10 . Поясніть написання поданих слів разом, окремо , через дефіс. (Цивільно) правовий,(багато)галузевий, (земельно) кадастровий, (аграрно)правовий, (кредито)спроможний, (авіа)хімічний,( автомобільно) шляховий, ( авіаційно) спортивний, (взаємо) вигідний, (вище) зазначений, (дитячо) юнацький, (квазі)науковий,( матеріально) забезпечений, (навчально)виробничий, (напів)офіційний, (церковно)слов'янський, (нафто)переробний, (десяти)відсотковий, (зовнішньо)політичний, (військово)спортивний, (політико)економічний,( складно) підрядне, (діаметрально) протилежний, (опукло)ввігнутий, (народно) поетичний, (первісно)общинний, (всесвітньо)історичний, (віце)президентський, (кисло)молочний. Самостійна робота.
Написання прес-релізу
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 232-236. 2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.363-367. Завдання 11. Дайте відповіді на запитан
1. 1.Які ви знаєте види прес-релізів? 2.Що є підставою для складання прес-релізу ? Назвіть особливості тексту прес-релізу ( заголовок, головна новина - у першому абзаці, кінець - загальна інформація про компанію). 3Які мовні вимоги до прес-релізу? Розкажіть про правила його оформлення.
Завдання 12 . Виберіть правильні варіанти формулювання.
1.Прес-реліз - це... а)науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті; б)висновки уповноваженої особи про наукові роботи, виставки, фільми; в)коротке повідомлення для преси про певну важливу подію.
2.Мета прес-релізу формулюється:
а)після тексту;
б)перед текстом;
в)всередині тексту.
3.Мета прес-релізу має містити:
а)найважливішу інформацію вашого повідомлення в кількох вступних рядках;
б)прохання написати про певну подію на сторінках газети;
в)адресу й контактний телефон відправника.
4.У прес-релізі повідомляють:
а) інформацію, що потенційно не здатна привернути увагу;
б) про подію, яка відбулася давно;
в) інформацію, що є цікавою, важливою для широкого
кола читачів.
Завдання 13. Підготуйте прес-реліз до PR- акції "Молодь за професіоналізм і якісну освіту".
Практичне заняття 17. Числівник у професійному мовленні. Бесіда
План
1. Розряди числівників за значенням.
2. Відмінювання числівників.
3. Особливості проведення бесіди.
4. Співбесіда з роботодавцем.
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.149-151; 488-489; 497.
2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.376.
3. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. 4. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання
1. Які ви знаєте розряди числівників за значенням ?
2. Які є групи числівників за будовою ?
3. На які чотири семантичні групи поділяються кількісні числівники?
4. Як відмінюються : 1) числівник один; 2) числівники два, три, чотири, багато, кілька та всі збірні числівники; 3) числівники п'ять - двадцять, тридцять - вісімдесят, кільканадцять, кількадесят; 4) сорок, дев'яносто, сто; 5) двісті - дев'ятсот; 6) тисяча, мільйон, мільярд; 7) складені кількісні числівники (758, 9470); 8) дробові числівники?
5. Як змінюються порядкові числівники Яка особливість відмінювання складених порядкових числівників?
6. Які числівники не відмінюються?
7. Що таке бесіда?
8. Які функції виконують ділові бесіди?
9. Які види бесід ви знаєте?
10. Яких правил проведення бесіди з роботодавцем треба дотримуватися, щоб досягти успіху?
Завдання 2. Провідміняйте кількісні числівники 7, 8, 70, 95, 274, 963, 2/5 (дві п'ятих ).
Завдання 3. Напишіть у формі родового, давального і орудного відмінків числівники семеро, десятеро, кільканадцять, декілька.
Поставте наголос, поясніть правопис числівників.
Завдання 4 . Провідміняйте числівники один, два, чотири, шість, п'ятдесят в українській та російській мовах.
Завдання 5. Перекладіть українською мовою.
Четырьмя месяцами, двум товарищам, тремя карандашами, одной ночью, два больших парохода, три родных сестры, четыре новых компьютера.
Завдання 6. Провідміняйте складені порядкові числівники:
Триста вісімдесят сьомий, п'ятсот сорок третій, сімсот тридцять восьмий.
Завдання 7. Запишіть речення, поставивши числівник у відповідному відмінку.
Ми зустрілися з (568) представниками заводу. Не вистачало (357) підручників. Дипломи видали (879) студентам. На (985) гектарах росла пшениця. Літак з (194) пасажирами піднявся в повітря і, пролетівши близько (486) кілометрів, приземлився. Місто пишається (1683) видами оригінальних архітектурних споруд. Виграш у лотерею залишився за (255) номерами.
Завдання 8. Запишіть назви п'яти етапів, з яких складається ділова бесіда, й етикетні мовні формули, синтаксичні конструкції, якими супроводжуються ці етапи
Завдання 9. Запишіть у вигляді правил, що не можна ні в якому разі робити, щоб ділова бесіда була ефективною.
Завдання 10. Сформулюйте правила поведінки під час співбесіди з роботодавцем.
Самостійна робота
Написання звіту
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 154-162.
2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.370-373. 3. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010
Завдання 11. Дайте відповіді на запитання:
. 1. Що таке звіт? Які є види звітів?
2. За якою схемою складається текст звіту?
Завдання 12 . Відредагуйте заголовки звітів , якщо в тому є потреба. Допишіть відсутні відомості.
1)Про роботу профспілкового комітету за 2012 рік.
2) Студентки ІІІ курсу Чередняк Олени Василівни про педагогічну практику, що проходила у школі № 157 з 25 жовтня по 25 листопада 2011 року
3) Про навчально-виховну роботу за 2011-2012 н. р. старшого викладача кафедри загального мовознавства Дяченко В.Т.
4) Про ремонтно - будівельні роботи архітектурно - мистецького музею заповідника "Олеський замок " за 2011 рік Львівської міжобласної науково - реставраційної майстерні (головний архітектор майстерень - І.Г. Могитич)
5) Про організаційну практику в притулку для дітей - сиріт " Райдуга "
студентки Ткаченко Н.О.
Завдання 13. Складіть звіт про результати проведення конкурсу "Дебют першокурсників".
Практичне заняття 18.
Зв'язок числівників з іменниками. Правопис складних слів з числівниковими основами. Доповідна записка
План
2. Особливості сполучення числівників один, два, три, чотири, п'ять та більше з іменниками. 3. Основні випадки вживання іменників у Р.в. одн. після числівників два, три, чотири. 4. Зв'язок дробових числівників з іменниками.
5. Особливості вживання прикметників після числівників.
6. Правопис складних слів з числівниковими основами.
7. Види доповідних записок, їх реквізити . Особливості викладу тексту доповідних записок.
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 143-149; 487.
2. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., ШевченкоЛ.Ю. Українська мова: Практикум: Навч. посібник. - 2-ге вид. - К.: Либідь, 2001. - С. 230-233.
3. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання : 1. Після яких числівників іменник ставимо в Н. в. однини?
2. Після яких числівників іменник ставимо в Н. в. множини?
3. У яких випадках після числівників іменник ставимо в Р. в. однини?
4. Які числівники вимагають від іменників Р. в. множини?
5. У яких випадках у складних словах пишуться числівникові основи:
а) двох-, трьох-, чотирьох-; б) дво-, три-, чотири ?
6. У якому відмінку вживаються кількісні числівники, які є першою частиною складних іменників, прикметників, прислівників?
7. Як пишуться складні слова, останньою частиною яких є компонент сотий, -- тисячний, -мільйонний?
8. Як пишуться складені кількісні і порядкові числівники?
9. Які є види доповідних записок? Чим відрізняється їх оформлення?
10. Які особливості розташування реквізитів доповідних записок? З яких частин складається текст цього документа?
Завдання 2. Розкриваючи дужки, напишіть у дві колонки словосполучення:
а) у яких іменники мають закінчення -и, -і;
б) у яких іменники мають закінчення - а, -я.
Півтора (зошит), два (раз), чотири(журнал), півтори (зміна), півтора (день), три (місяць), три (доцент), два (киянин), перед першим (грудень), два з половиною (вагон), двадцять три (кілограм), чотири (громадянин).
Завдання 3. Відредагуйте подані словосполучення. Запишіть правильні варіанти.
Дві з лишнім години, два роки назад, біля сімдесяти осіб, біля двох кілометрів, у сім годин, три робітника, пів літри палива, у двох метрах від фабрики, сказати в двох словах, зустрінемось через пару днів, двадцять два долара, довжиною в два метри, мотори запрацювали один за другим, самий перший проект, шківи кількістю 5 штук, допомога розміром у 5 мільйонів доларів, на першім етапі, більша половина працівників, в однім варіанті, півтори гривні, три болта, один проект розглянули 5.12.2012, а другий - 8.04.2012.
Завдання 4. Відредагуйте речення. Запишіть правильні варіанти.
1. Другим разом я розповім про це більш детальніше. 2. Налоги вроді би зменшились, але я все рівно получив зарплату більшу тільки на пару гривень. 3. Я хотів позичити в нього на пару днів вісімдесят гривнів, але він відказався. 4. Я працюю тут по сумісництву на чверть оклада. 5. Згідно наказу директора заступник начальника цеха на два дня поїхав у командировку. 6. Ми поздравили його з п'ятидесятирічним юбілеєм і вручили вітальну адресу. 7. Двісті п'ятдесят трьом працюючим видані премії. 8. Другим разом я більш детальніше розповім про цю проблему. 9. Ви рахуєте, що вєси точні? 10. Нашою організацією здано в експлуатацію три нових проекта.
Завдання 5.Запишіть словами, поясніть особливості свого запису.
60-річчя, 55-річчя, 200-річчя, 25-річчя, 90-річчя.
Завдання 6. Напишіть числівники та прикметники словами
425 000-й, 6 000-й, 136 000 000-й, 248-й, 50 000 000-й, 143-й, 2.000-й, 364-й, 8 000 000-й, 190 000-й, 5 000-й, 899-й, 900 000 000-й, 60-й, 290 00-й, 120 000-й, 70 000-й, 400-й, 651 000-й. 147-кілометровий, 65-хвилинний, 783-метровий.
Завдання 7. Утворіть складні прикметники, у яких перша частина - числівники.
25 кілограмів, 60 років, 157 днів, 345 кілометрів, 1 000 рук, 746 літрів, 7 тонн, 3 000 літ, 259 вулиць, 356 метрів, 22 вагони, 594 грами, 3 поверхи, 5о років, 125 літ, 69 центнерів, 54 секунди, 72 доби, 67 хвилин, 21 поверх.
Завдання 8. Зредагуйте речення. Поясніть мовні відхилення:
В нашій установі тридцять два економіста. Три дня проходила конференція. Біля будинку росте чотири дуба. До табору треба було йти ще півтора кілометри. Два брата працювали в одній групі. На кафедрі - чотири доцента. У цій групі навчались двоє Ігорових сестер. На фірмі працює восьмеро жінок. У Верховній Раді лише троє жінок. Близько восьмидесяти чоловік були перевірені в ході рейду.
Завдання 9. Запишіть речення, поставивши числівник у потрібному відмінку.
1.Чи може людина говорити 20-25 мовами? А 40? Історія зафіксувала: людина може оволодіти 26, 27, 28 мовами (є такі приклади) чи вільно розмовляти 19 і з нати ще близько 12 мов, а працювати, користуючись словниками, з 54 мовами.
2. Англійська мова має близько 490 тисяч слів, з них біля 300 тисяч технічних термінів, а звичайний мовець, що говорить англійською мовою, вживає понад 60 тисяч слів. Словниковий запас Міжнародного філософського товариства складається із 36 250 слів. Шекспір у своїх творах використовував близько 33 тисяч слів.
Завдання 10. Перекладіть словосполучення українською мовою. Напишіть доповідну записку, використавши ці словосполучення ( за вибором).
Доводить до сведения, не допускать (чего) , оказать воздействие, по вине(кого, чьей), прибегать к (каким) мерам в отношении (кого-чего), придерживаться правил безопасности, прийти в негодность , принимать меры предосторожности, причинять повреждение (чему), следовать инструкции, соблюдать порядок.
Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003.
Завдання 11. Відредагуйте текст доповідної записки.
Декану факультету від викладача кафедри психології
Зимового Н.П.
Доповідаю Вам, що ІІІ курс романського факультету вчора прогуляв лекцію з основ психології на тему: "Виховання особистості у колективі". Будь ласка, наведіть порядок.
10 березня 2012 року. Зимовий Н.П.
Завдання 12. Виконайте завдання № 141, 142 ( див. 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 398-399) Самостійна робота
І. Особливості телефонної розмови
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 355-357; 497.
2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003.
3. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.223-227. Завдання 13. Дайте відповіді на запитання :
1. Які ви знаєте правила ведення телефонної розмови ?
2. З яких композиційних елементів складається телефонна розмова?
3. Як слід закінчувати телефонну розмову ?
Завдання 14. Виправте помилки, допущені під час телефонної розмови.
- Алло! Це хто?
- Марченко. А хто вам треба?
- Директор фірми. Я не знаю, як його звати.
- А хто це дзвонить?
- Пиляй Дмитро.
- А хто ви такий? Де ви працюєте?
- Я дзвоню по оголошенню з приводу роботи.
- Петру Сидоровичу ніколи з вами говорити. А робітників ми вже собі й без вас набрали.
У чому полягає майстерність ведення телефонної розмови?
Завдання 15. Укладіть правила етикетного користування мобільним телефоном.
ІІ. Тире між підметом і присудком
Література
1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 497.
2.Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. Завдання 16. Дайте відповіді на запитання: 1.Якими частинами мови виражаються головні члени речення в тому випадку, коли тире на місці пропущеної зв'язки ставиться обов'язково?
2.Які вказівні частки можуть стояти перед присудком, вираженим іменником, або неозначеною формою дієслова?
3.У яких випадках тире між підметом і присудком не ставимо?
Завдання 17. Поставте, де потрібно, тире між підметом і присудком.
1. Щастя це не гарний будинок, не дорогі речі, не машина.2. Контролювати злочинний світ обов'язок правоохоронних органів.3. Хлопець дуже начитаний, але надзвичайно замкнутий.4. Я правоохоронець. 5. Правильно виховувати підлітків значить сприяти правоохоронним органам у профілактиці правопорушень. 6. Благо народу - найвищий закон. 7. Правити це передбачати. 8. У справедливих армій доля завжди прекрасна. 9. Життя наче сад той барвистий. 9. Два чоботи пара. 10. Бук як відомо міцне дерево.11. Мої сини як зима та весна. 12. Прийняти подорожнього, нагодувати й спати покласти обов'язок кожної порядної людини.13. Сосюра, Рильський, Тичина звичайно хороші поети.
Практичне заняття 19.
Займенник у професійному мовленні. Пояснювальна записка. Етикет службового листування План
1. Займенник у професійному мовленні, правопис складних займенників. 3. Види пояснювальних записок, реквізити.
4. Структура тексту та мовні особливості пояснювальних записок.
3. Лист. Види листів за кількістю адресатів та за функціональними ознаками.
4. Реквізити службового листа.
5. Етикет службового листування:
а) особливості звертання на початку тексту листа;
б) формулювання початкових фраз листа;
в) завершальні етикетні формули листів;
г) кінцеві етикетні формули;
д) роль вставних слів у текстах листів;
є) способи вираження незадоволення, відмови. Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 143-149. 2. 3убков М. Сучасна українська ділова мова. - Харків: Торсінг, 2002. - С.230-239
3. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.374-375. 4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003. 5. Волкотруб Г.Й. Стилістика лілової мови : Навч. посіб. - К.: М АУП, 2002. - С.102-107.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Які ви знаєте розряди займенників за лексичним значенням і морфологічними ознаками?
2. Які ви знаєте українські відповідники російських займенників любой, другой? 3. Які ви знаєте особливості вживання особових займенників при звертанні донезнайомого, старшого за віком або посадою співрозмовника ? 4. У яких ділових документах використовується особовий займенник я?
5. Форму якого особового займенника використовують у наукових текстах під час викладу матеріалу ( я дослідив чи ми дослідили) ?
6. Які є види пояснювальних записок?
7. Які особливості розташування реквізитів пояснювальних записок?
8. Яка послідовність запису інформації в тексті пояснювальних записок?
9. Які існують варіанти запису адресанта в пояснювальних записках?
10. Які є листи за функціональними ознаками?
11. Як розрізняють листи за кількістю адресатів?
12. Які є реквізити листа?
13. Які ви знаєте найпоширеніші етикетні формули звертання у листах?
14. Які вам відомі етикетні правила формулювання початкових, заключних та кінцевих фраз листів?
Завдання 2. Продовжіть речення. Визначте, до яких розрядів належать займенники, та в яких відмінках вони вжиті.
Наші міркування щодо ..., Питання, що .. Справи, які.... Ніщо так не вразило...; Свої підтвердження...; На його думку...; Кожний хто прагне...; Деякий час...; Обгрунтував свою думку...; Їх оцінка в...; Своя версія...; І в такому розумінні...; Замінює всіх...; Кваліфікація його дій...; Всі однозначно...; Він забов'язався ...; Наша вдача...; З кожним днем...; Вони відчули...; З цього приводу...; З ними можна погодитися...; Йому здається ...; Його виступ оригінальний...; Він повинен доказати,,,; Такою, що верх бере ...; жодних проблем ...; Чому ті чи інші...; В такому розумінні...; Кожне слово хороше ...; Яка професія...; Своїми справами...; Прийшов зі мною ...; Щоб ніхто ...; Не хвали сам ... .
Завдання 3. Розкрийте дужки, запишіть правильно займенники
Де(що), ні(кого)., аби( у кого), не(абихто) , казна(хто), ні(до кого), де(котрий), будь(що), будь(з)ким, ані(хто), ані(на)кім, ані(який), бозна(який), чий(небудь), скільки(небудь), стільки(то), хтозна(з)кого, не(абиякий), аби(який), аби(що), де(який), на(де)якім, хтось(то), хтозна(чия), який(то), якийсь(то), який(такий), аби(щось), з ким(небудь), хтозна(ким), де(кілька).
Завдання 4. Відредагуйте , де потрібно, речення, до складу яких входять займенники. 1. Хіба це відпочинок ! Будь-якого дня йшов дощ. 2. Думаю, що зможу відповісти на любе питання. 3. Кожна дитина потребує уваги і тепла. 4. Товаришу Заєць , ти обіцяв це зробити вчасно. 5. У результаті аналізу наукового матеріалу я дійшов таких висновків:...6. Свойому науковому керівникові я надіслав наукову статтю. 7. Вчителька запропонувала нам описати в домашньому творі свою квартиру.8. Хай держава сама піклується про їх і дає їм притулок. 9. Склад заводу, який згорів, давно потрапив у поле зору злочинної групи. 10. Мною ніхто не був побитий.
Завдання 5. Знайдіть помилки в оформленні пояснювальної записки. Зредагуйте текст, обґрунтуйте виправлені помилки
Декану факультету германської філології студента 2-го курсу денного відділення
Онопрієнко Віктора Петровича
Пояснювальна записка
Я не був присутній на заняттях 15 вересня 2012р. із-за поганого самопочуття.
Справка №18-05/47 видана лікарем-терапевтом студентської поліклініки п. Колядою С.Г. прикладається.
16.09.12 р.Підпис Завдання 6. Напишіть пояснювальну записку директорові Центру здоров'я Голосіївського району м. Києва Іванцову О.П. про причину запізнення на роботу через аварію на трамвайній лінії №2 лікаря-терапевта Карпенка Максима Юрійовича , який просить причину запізнення вважати поважною.
Завдання 7. Оформіть лист на аркуші паперу А4 з поздовжнім розміщенням штампа. Назвіть реквізити, вкажіть на особливості їх розміщення (див. завдання 30 с. 226-227 у посібнику С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. Сучасні ділові папери)
Завдання 8. Перекладіть типові для службового листування словосполучення українською мовою.
Благодарим Вас, в знак благодарности , в соответствии с решением, высокоуважаемый господин, за отсутствием товара , заказное письмо, извиниться за причиненные неудобства , иметь в виду (кого-что), лицевой счет, наложенным платежом, настоящим сообщаем ,обратиться по адресу , лицевой счет, оказанное гостеприимство, оказывать содействие, оказывать услугу , оказывать хороший прием , острая (крайняя) необходимость (в чем), относящиеся к делу документы , отрицательный ответ, письмо с уведомлением, по настоянию (кого-либо), положение дел , получить отказ, представившаяся возможность , прилагаемые документы, принимая во внимание (что), принять меры (по чему), принять решение, сообщаем Вам.
Довідковий матеріал: мати на увазі (на думці; на меті) кого-що, дякуємо Вам, на знак подяки ,згідно з рішенням, відповідно до рішення, вельмишановний пане ..., сприяти, допомагати, робити послугу; ставати у пригоді, добре приймати, нагальна потреба (у чому), стосовні до справи документи, заперечна відповідь (негативна відповідь), лист із повідомленням про вручення, особовий рахунок, післяплатою, через брак товару, комендований лист, перепросити за клопіт, на пильну (настійну) вимогу (кого-небудь), стан справ (речей), дістати відмову, нагода, додавані (долучувані) документи, беручи до уваги (що), цим повідомляємо, звернутися на адресу (за адресою), виявлена гостинність, ужити заходів (для чого), ухвалити (рішення); винести ухвалу; сповіщаємо Вас і сповіщаємо Вам; повідомляємо Вас і повідомляємо Вам. Завдання 9. Прочитайте початкові фрази службових листів. Визначте, які листи можуть починатися таким фразами.
1. Висловлюємо свою найщирішу вдячність за...
2. Цей лист - вияв вдячності за...
3. Офіційно підтверджуємо свою згоду на...
4. Відповідаючи на Ваш лист від...
5. Згідно з нашою домовленістю надсилаємо Вам...
6. Просимо Вас терміново оплатити рахунок...
7. Вважаємо за свій обов'язок нагадати Вам про...
8. На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції...
9. Хочемо повідомити Вас про те, що...
10. Раді повідомити Вам, що...
Завдання 10. Замініть вислови, що мають негативне забарвлення, на позитивне.
1. Наша гарантія не поширюється на природне зношування.
2. Не проґавте цю нагоду.
3. Ми не даємо згоди на подальшу співпрацю.
4. Вивчіть наші пропозиції і дайте відповідь.
5. Запам'ятайте, якщо Ви не погасите заборгованість, ми розірвемо з вами контракт.
6. Ми відклали прийняття рішення.
Завдання 11 . Замініть подані фрази на більш коректні.
1. Просимо Вас негайно оплатити рахунки.
2. Шановні колеги, скільки можна чекати відповіді на Вашого листа.
3. Ми не приймаємо Вашої пропозиції. Завдання 12. У подані нижче речення введіть такі мовні засоби, які б пом'якшили тон відмови та завершіть думку.
1. Ми не можемо...
2. Ми не погоджуємося...
3. Ми не маємо наміру продовжувати...
4. Цього разу ми не будемо замовляти...
5. Ваші методи роботи не дали очікуваних результатів, і тому ми...
6. Зараз ми не можемо змінити умови... 7. Самостійна робота
І. Мистецтво перемовин
ІІ.Запис числівникової інформації
ІІІ. Розділові знаки у реченнях з однорідними членами речення та
узагальнювальними словами
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.85-86. 2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.238-241. 3. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред.. В.В.Різуна. - Київ: Либідь,2003. - С.102-105.
Завдання 13. Дайте відповіді на запитання:
1. Що таке перемовини ? З якою метою вони проводяться? 2. Які існують стратегії проведення перемовин?
3. Які ви знаєте особливості запису кількісних числівників?
4. Які вам відомі особливості запису порядкових числівників?
5. У яких випадках між однорідними членами речення не ставиться кома?
6. У яких випадках після однорідних членів речення ставиться тире?
7. Які розділові знаки ставляться, коли між узагальнювальними словами й однорідними членами є слова типу а саме, наприклад, як-от?
8. Чому у реченні На титульній сторінці книжки вміщують: назву видавництва, місце,і рік видання ставиться двокрапка?
Завдання 14. Які Ви знаєте форми колективного обговорення професійних проблем?
1.Що таке перемовини?
2. З якою метою проводяться перемовини?
3. Які завдання стоять перед учасниками перемовин?
4. Чим відрізняються перемовини від інших форм зустрічей?
5. Від чого залежить успіх перемовин?
6. Якими є принципи ведення перемовин?
7. Що є характерним у ході перемовин:
а)для аналізу ситуації;
б)для планування;
в)для ведення дискусії?
Завдання 15. Поясніть, як Ви розумієте суть тих стилів спілкування, до яких Ви більш прихильні. Які нові стильові різновиди Ви б запропонували?
Педагогічні стилі спілкування: а) спільна творча діяльність; б) дружня прихильність; в) спілкування-дистанція; г) спілкування-залякування; ґ) спілкування-загравання.
Виробничі стилі спілкування: а) безсумнівне виконання наказу - авторитарне керівництво; б) колективне обговорення способів виконання наказу - колективна думка; в) особистий приклад виконавця-керівника - "роби як я", безсловесне спілкування; г) наслідування відомого методу - дія за зразком.
Завдання 16. Прокоментуйте таку схему (поясніть зміст кожного терміна в контексті проведення перемовин). Чи відповідають зазначені ознаки діалогічного і монологічного мовлення вимогам ведення перемовин?
Діалогічне (полілогічне) мовлення
а)ситуативне і контекстне;
б)згорнуте;
в)міміка й жести - замість словесних висловлювань;
г)має мимовільний характер;
ґ) неорганізоване.
Монологічне мовлення
а)внутрішньо обумовлене;
б)розгорнуте;
в)основні засоби - мовні;
г)має довільний характер.
Завдання 17. Прочитайте і запам'ятайте класифікацію невербальних засобів спілкування, які відіграють важливу роль у проведенні перемовин:
Оптичні засоби: жести, міміка обличчя, очей; одяг і косметика, поза, хода, контакт.
Акустичні засоби: тембр мовлення, тембр голосу, висота голосу, сила голосу, пауза, інтонація.
Тактико-кінетичні засоби: дотик, потиск руки, поцілунок.
Ольфакторні засоби: запах тіла, запах косметики.
Просторово-часові засоби: відстань між партнерами по спілкуванню, розміщення в просторі, тривалість контакту, ступінь пунктуальності в часі. Завдання 18. Виконайте тести:
1.Визначте, що найменше впливає на дієвість аргументів підчас переконування на перемовинах:
а)характер, джерела інформації, кількість учасників перемовин, переконливість того, про що говориться;
б)характер групи (її склад, погляди) учасників перемовин, місце проведення перемовин, характер і важливість погляду, який має бути найбільш вагомим у прийнятті рішення під час перемовин;
в)характер слухачів, ставлення учасників перемовин одне до одного, психологічні особливості учасників перемовин. 2.Головною метою проведення перемовин є:
а)досягти максимально позитивного результату з важливого питання;
б)продемонструвати ораторське мистецтво;
в)довести свою правоту.
Завдання 19. Прочитайте речення. Прокоментуйте особливості запису цифрової інформації
1.Документи без зазначення строків виконання мають бути виконані не пізніше ніж за 30 календарних днів, а з позначкою терміново - не більше трьох робочих днів від дати підписання документа.
2.При потребі строк виконання (документа) може бути продовжений на обґрунтоване прохання виконавця, яке подається не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення встановленого строку - до закінчення 30-денного строку від дати його одержання.
3.Акт складається у трьох примірниках: 1-й - бухгалтерії;
2-й - для кафедри;
3-й - для факультету.
4. На зворотному боці титульної обкладинки особової справи розміщується фотокартка розміром 9х12см.
5.Випробування атомного реактора триватиме протягом п'яти - шести місяців.
6.У ІІІ кварталі поточного року бухгалтерія вчасно подала звіт.
7. Загальна вартість продукції, що підлягає постачанню , визначається у розмірі 1 742 650 грн.
8.Підлягають першочерговому списанню зіпсовані продукти харчування 1,2 і 3-го сортів.
Завдання 20. Виконайте тестові завдання:
1.Складні та складені числівники на початку речення записують
А) цифрами;
Б) словами.
2.Якщо однозначне число не вказує на одиниці виміру , воно записується А) цифрами;
Б) словами.
3.Якщо однозначне число не вказує на одиниці виміру , воно записується А) цифрами(випробування тривають 3-6 місяців);
Б) словами(випробування тривають три-шість місяців).
4.Якщо однозначне число вказує на одиниці виміру , воно записується А) цифрами(10 центнерів картоплі);
Б) словами( десять центнерів картоплі).
Завдання 21. Відредагуйте речення з цифровою інформацією
1. На склад завезли електроприлади І-го та ІІ-го класу. 2. Кількість примірників:
прим. 1 - за адресою;
прим. 2 -до І-го відділу;
прим. 3 - до справи 05;
3. Додаток: на 5-и арк. у 3-х прим.
4. Ми народилися у 2 половині 20-го століття. Завдання 22. Пригадайте можливі форми запису поданих виразів з числівниками в ділових документах і запишіть їх.
Десять тисяч кілограмів, шістдесяти кілограмовий, дванадцятивідсотковий, за чотирнадцятим розрядом, двадцять першим століттям, сорок один метр, сімдесят дві тисячі, на дванадцятому поверсі, починаючи з третього кварталу.
Завдання 23. Прочитайте речення. Поясніть розділові знаки при однорідних членах та узагальнювальних словах.
1.Спокійний тон керівника, ввічливе ставлення до кожного підлеглого - все це забезпечує успіх у досягненні цілей.2. Промовець може розвинути думки у своєму виступі по-різному, а саме: пояснити, описати, розповісти, довести. 3. Специфіку різних сфер діяльності суспільства відтворюють специфічні документаційні системи, як-от: банківська, дипломатична, зовнішньоекономічна, юридична тощо. 4. Одвічні проблеми буття: життя і смерть, мрія і дійсність, світло і морок, біле і чорне - ось призма творчості письменника і художника. 5.Відвідувачі картинної галереї: львів'яни, гості міста - цікавляться долею викрадених картин.6. Віталія не били - тиснули на нього морально і не випускали на вулицю. 7. У Законі "Про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів)" простежується орієнтація не тільки на соціальну функцію трудового права, а й на функцію виробничу.8. Ми маємо претензії не стільки до працівників цеху, скільки до його керівництва. 9.Залежно від характеру матеріалу таблиці поділяють на: цифрові,та текстові, звітно-статистичні, пустограки, таблиці-проформи. 10 Державні стандарти передбачають як кутове, так і поздовжнє розміщення штампа.
Практичне заняття 20.
Дієслівні форми у професійному мовленні. Види листів
План
1. Дієслово та його форми в професійному тексті. а) особливості використання найхарактерніших дієслівних форм в різних видах професійних текстів;
б) особливості використання дієприкметників, зокрема активних дієприкметників;
в) особливості використання дієприслівникових зворотів. 2.Написання різних видів листів ( лист-прохання, лист-запрошення, лист-відмова, лист-нагадування, лист-вітання, гарантійний лист).
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.206-208, 355-357, 498-492 .
2. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010.
3. Волкотруб Г.Й. Стилістика лілової мови : Навч. посіб. - К.: М АУП, 2002.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1.Які дієслівні форми поширені у професійному мовленні?
2. Як творяться активні дієприкметники теперішнього і минулого часу? Наведіть приклади 3. Уживання яких дієприкметників порушує норми сучасного літературного слововживання? Назвіть способи заміни ненормативних утворень із дієприкметниками. 4. Схарактеризуйте особливості написання позитивно спрямованих текстів листів (лист-прохання, лист-запрошення, лист-вітання, гарантійний лист).
5. Дайте характеристику написання негативно спрямованих текстів листів ( лист-нагадування,претензійний лист, лист-відмова).
Завдання 2. Подані слова перекладіть українською мовою; утворіть з ними словосполучення, що вживаються в офіційно-діловому стилі.
Ведущий, движущий, заведующий, служащий, главнокомандующий, учащийся, руководящий, пишущий, действующий, окружающий, правящий, решающий, отдыхающий, работающий, начинающий.
• З'ясуйте особливості вживання активних дієприкметників в українській мові.
Завдання 3. Пригадайте, як перекладаються дієприкметники українською мовою; перекладіть фрагменти документів, обґрунтуйте:
1.Комиссия, состоящая из 5 депутатов, входящих в разные парламентские фракции, ирасматривающая дело об..., прийшла к выводу, что фактов, доказывающих вину гражданина Х, проживающего в городе N, не имеется.
2. Сложившаяся вокруг ситуация; проживающие в этом доме; подъехавший автомобиль; приемы, применяемые преступниками; задержание лица, подозреваемого в совершении преступления; преступление, совершаемое несколькими преступниками; защищенные щитом участки тела; ансамбль, созданный в начале 90-х годов; ранее задержанный преступник. Завдання 4. Перекладіть словосполучення з активними й пасивними дієприкметниками українською мовою. Порівняйте свій варіант запису з поданим у ключі. Окрущающая среда. Окружающие нас люди. Облученный. Испытавший сильный стресс. Начинающий автор. Ведущий специалист. Пострадавший от аварии. Выступающий. Легковоспламеняющиеся вещества. Присутствующие. Мы, нижеподписавшиеся. В текущем (минувшем, истекшем) году.
Ключ. Навколишнє середовище (довкілля). Люди, які нас оточують. Опромінений. Той, що зазнав сильного стресу. Автор-початківець. Провідний фахівець (спеціаліст). Той, що постраждав від аварії. Промовець (доповідач). Присутні. Ми, що нижче підписалися. У нинішньому (поточному) році. Торік.
Завдання 5. Перепишіть речення. Від дієслів, поданих у дужках, утворіть дієприслівники. 1. Підприємство, (здійснювати) свою діяльність і (домагатися) цілей, спрямованих на задоволення попиту споживачів на товари і послуги, застосовує певні засоби. 2. (Аналізувати) товар як інструмент маркетингу, потрібно звернути особливу увагу на концепцію життєвого циклу товару, що ґрунтується на постулаті, кожен товар чи послуга мають свій період дії, протягом якого продукт проходить різні стадії, (починати) з введення товару у виробничу програму і до його виведення з неї. 3. (Простежити) тривалість життєвого циклу товарів можна сказати, що він зумовлений кількома моментами: типом товару, ступенем конкуренції, техніко-тех-нологічними факторами і поведінкою покупця. 4. У сучасних умовах держава, (опиратися) на засади ринкової економіки, поступово послабить свою роль у визначенні цієї політики. 5. (Застосовувати) політику єдиних цін, товаровиробник однаково розподіляє товар між покупцями без урахування їх платоспроможності (Д.Карич. "Маркетинг на підприємствах АПК"). Завдання 6. Запишіть типові мовні звороти, якими можна скористатися під час укладання листа-прохання, листа-відмови, листа-нагадування, листа-подяки.
Завдання 7. Напишіть лист-прохання про допомогу дітям, які залишилися без батьківської ласки й опіки.
Завдання 8. Напишіть лист, у якому ви повідомляєте адресата про свій намір розірвати контракт у зв'язку з заборгованістю, яка дедалі зростає.
Завдання 9. Напишіть лист, у якому ви повідомляєте працівникові про те, що у зв'язку зі значним скороченням кількості штатних працівників ви не можете продовжити з ним контакт. Наведіть приклади типових мовних зворотів, які вживаються в цих листах. Завдання 10. Напишіть лист-прохання, лист-вітання, гарантійний лист і лист-запрошення з усіма необхідними реквізитами.
Завдання 11 . Відредагуйте текст листа-скарги згідно зі стильовими особливостями.
Мій лист перешліть тому, хто у вас відповідає за наші безобразія. Телефонних точок наставили начебто й багато, але вони не працюють, і точка. Вроді проводили ремонт, ставили другі стовпи, а телефон переконливо мовчить. Прошу прийняти міри. Завдання 12. Відредагуйте текст листа. Запишіть правильний варіант. Визначте тип листа за функціональним призначенням.
Шановні!
Наша компанія є одним із провідних виробників пральних машин. Враховуючи виробничі потреби, нам треба придбати значну кількість електромоторів з великою потужністю.
Негайно надайте нам комерційну пропозицію на постачання таких моторів! А в пропозиції повідомте ціни щодо замовлення моторів. Вкажіть вартість транспортування моторів.
Ждемо вашу докладну пропозицію! Завдання 13. Відредагуйте текст претензійного листа відповідно до норм етикету. Допишіть реквізити листа, яких бракує , і оформіть як документ.
Ви недопостачали нам у ІІІ і ІV кварталі 2010 року канцелярських товарів і тому повинні сплатити нам неустойку у розмірі 3897 гривень.
Указану суму ви повинні перерахувати на наш розрахунковий рахунок 74876 до 20.01 2011р.
Якщо ви не сплатите вказану суму у вказаний строк, ми передаємо справу до Державного арбітражу.
Самостійна робота
І. Розділові знаки при відокремлених означеннях
ІІ. Правопис прислівників
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 500-501; 490.
2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред.. В.В.Різуна. - Київ: Либідь, 2003. - С. 81-82; 107-109.
3. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003.
Завдання 14. Дайте відповіді на запитання:
1.У яких випадках узгоджені означення виділяються комами?
2.Чи ставимо кому , якщо поширене чи непоширене означення стоїть перед означуваним словом і має додатковий обставинний відтінок, найчастіше причини? 3. Коли прислівники пишуться разом?
4. Коли прислівники пишуться через дефіс? 5. Як пишуться прислівникові сполучення? Завдання 15. Прочитайте речення. Знайдіть означення і поясніть причини їх відокремлення або невідокремлення.
1. Рецензований посібник присвячено питанням викладання української мови. 2. Розглянуті в авторефераті питання підтверджують актуальність і практичне значення обраної теми. 3. Студентка працювала над дослідженням відповідно до завдання затвердженого завідувачем кафедри українознавства. 4. У посібнику наведено зразки найбільш поширених у сучасному діловодстві документів. 5. Дипломна робота А. Вернусь присвячена дослідженню документа й книги як інформаційних категорій є актуальною і на часі. 6. Опоноване дослідження виконане в межах наукової проблеми кафедри української мови та літератури Слов'янського державного педагогічного університету "Актуальні проблеми сучасної української філології та їх реалізація на заняттях з мови та літератури". 7. Для встановлення наявності чи відсутності лексикографічного опрацювання інновацій авторка послуговувалася лексикографічними працями виданими упродовж 1985-2008 pp. в Україні, США та Великій Британії. 8. Не слід надсилати листа написаного через копіювальний папір це свідчить про неповагу до адресата (З посібника). 9. Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ. І немає насильства нестерпнішого, як те, що хоче відірвати в народу спадщину створену незчисленними поколіннями його віджилих предків (К. Ушинський). 10. Людина байдужа до рідної мови - дикун. Вона шкідлива уже тому, що байдужість до мови пояснюється її цілковитою байдужістю до минувшини, теперішності й майбутності народу (К. Паустовський). 11. Щодо мене, то я дуже люблю вашу народну українську мову гучну, цвітисту і таку м'яку. У вашій мові стільки поетичних слів ніжних, сердечних: ясочко, зіронько, квітонько, серденько (Л. Толстой). 12. Не можна ходити по рідній землі, не чаруючись виплеканою народом у віках мовою. Виплеканою подарованою нам на віки вічні, щоб берегли, щоб леліяли, щоб розвивали далі (Ю. Мушкетик).
" Сформулюйте правила відокремлення або невідокремлення означень, до яких немає прикладів у, поданій вправі. Доберіть або складіть їх самостійно.
Завдання 16. Напишіть правильно прислівники.
С...під...лоба, без...перестанку, до...нині, по...під......тинню, з...на...двору, чим...дуж, без...вісти, за...пані...брата, о...півночі, по...одинці, на...відріз, у...стократ, що...сили, по...всюди, по...за...торік, за...довго, за...молоду, в...одно, за...одно, в...до...світа, мимо...волі, на...в...простець, на...гора, по...латині, до...вподоби, на...славу, без...угаву, без...пуття, на...скаку, до...речі, в...обріз, на...жаль, на...біс, на...відмінно, рік...у...рік, сам...на...сам, день...у...день, сама...самотою, раз...у...раз, як...не...як.
Практичне заняття 21.
Використання прийменників у професійному мовленні.
Види наказів
План
1. Уживання прийменників у професійному мовленні.
а) прийменники-відповідники в російській та українській мовах;
б) труднощі перекладу російської прийменникової конструкції по +Д.в. іменників.
2. Написання наказу. Реквізити.
3. Види наказів:
а) особливості оформлення організаційного наказу;
б) особливості оформлення наказу щодо особового складу.
Література
1.Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. - К.: МАУП, 2002. - С. 124-131.
2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 28-27;330-334.
3. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.44-45, 331-333.
Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Коли в українській мові вживається прийменник по?
2. Які ви знаєте українські прийменникові чи безприйменникові конструкції, що відповідають російським конструкціям по +Д.в. іменника ?
3.Які реквізити містить наказ із загальних питань( організаційний)?
4. Які ви знаєте особливості оформлення пунктів розпорядчої частини організаційного наказу?
5. Чим закінчується розпорядча частина організаційного наказу?
6. Що регламентують накази щодо особового складу? Які реквізити цього наказу? Завдання 2. Запишіть словосполучення, дібравши з поданих у дужках потрібний прийменник, поєднавши його з відповідною формою іменника.
З'ясувалося (при, під час - обговорення), екзамен (з, по - мова), дбати (про, за - рідні), прийшов (по, у - справа), звернутися (по, за, на - адреса), списати (по, за - акт), зустрітися (в, о - дванадцята година), обміняти (за, по -курс банку), накреслені заходи (щодо, по, для - проведення урочистостей), працювати (протягом, на протязі, упродовж - рік), телефонувати (по, за, на -номер), діяти (по, за, згідно з - закон).
Завдання 3. Перекладіть українською мовою. Порівняйте прийменникове керування в російській та українській мовах.
Не явился из-за болезни, поехать в командировку, действовать в соответствии с правилами, в течение двух часов, читать на украинском языке, на следующий день, принять во внимание, в адрес робочего, при любой погоде, поступить в университет, работать по выходным дням, экзамен по украинскому языку, прочитать с первой по десятую страницу, по истечении срока, добрый по характеру, я к вам по делу, комиссия по составлению резолюции, по отношению к нему, по предложению, по обыкновению, обучать на родном языке, к вашему сведению, с общего согласия, по обоюдному согласию, говорить на английском языке, на наличные деньги, быть к восьми часам, прибегнуть к хитростям. Завдання 4. З наукової статті, монографії, посібника (за фахом) випишіть 10 речень з відокремленими обставинами. Проілюструйте ними відповідні правила. З'ясуйте, в яких випадках обставини не відокремлюються.
Завдання 5. Виберіть правильні варіанти вживання прийменникових чи безприйменникових конструкцій:
а)заходи для оздоровлення економіки, комітет захисту довкілля, автор праці з історії медицини;
б)заходи по оздоровленню економіки, комітет по захисту навколишнього середовища, автор праці по історії медицини;
в)заходи з оздоровлення економіки, комітет із захисту навколишнього середовища, автор праці історії медицини.
Завдання 6. Використовуючи подані прийменники, складіть речення, характерні для наукового або офіційно-ділового стилів.
Відповідно до, незважаючи на, з метою, у зв'язку з, на відміну від, згідно з.
Завдання 7. Виправте помилки, пов'язані із неправильним уживанням прийменника по.
1. Закон діє по 31 грудня 2000 року. 2. По факту скоєння злочину порушена кримінальна справа. 3. Усі справи по спорах передані до арбітражного суду. 4. Потребує уточнень стаття № 106 Водного кодексу " Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воді " 5. Державний комітет по гідрометеорології провів заходи по забезпеченню підйому рівня води на засушливих територіях. 6. Негайне прийняття заходів по поліпшенню експлуатації житлового фонду допоможе зберегти національні пам'ятки культури ХYШ ст..7. Державна політика вимагає виконання заходів по управлінню житловим фондом країни. 8. Відпустка громадянина К. тривала з 18 по 29 січня цього року. 9. Приватне підприємство займається проведенням робіт по благоустрою міст і сіл. 10. Часто по вихідним він навідувався до сина. 11. Обов'язки по доставці продукції не виконувалися. Завдання 8. Перекладіть українською мовою словосполучення, вживані в текстах наказів.
Вменить в обязанность (кому что); ипытательный срок, личный состав; согласно штатному расписанию; возлагать контроль ( на кого) , уволить в дисциплинарном порядке; указания, которые следуют (из чего); вынести благодарность (кому); согласовать приказ; упразднить должность, строгий выговор с предупреждением, принять на должность, объявить конкурс на замещение вакантной должности, приступить к выполнению обязанностей.
Довідковий матеріал: Погоджувати наказ, указівки, що випливають ( із чого), поставити за обов'язок (кому, що), особовий склад, звільнити дисциплінарно, згідно зі штатним розписом, скасувати посаду, оголосити конкурс на обняття вакантної посади, скласти подяку (кому), розпочати виконувати обов'язки, випробний (іспитовий) термін, сувора догана з попередженням, покласти контроль ( на кого).
Завдання 9. Відредагуйте наказ. Допишіть відсутні реквізити.
00.00.00Наказм.Вінниця
№25
Звільнити: Коновалець Ігоря Ільїча, слюсара ІІІ розряду, за прогули. Була написана доповідна записка начальника цеху нестандартного устаткування Вінницького заводу ім. Я. Мудрого.
Завдання 10. Допишіть відсутні реквізити та виправте помилки в оформленні організаційного наказу.
МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ № 28
Про організацію літнього відпочинку учнів шкіл м. Миколаєва
З метою належної організації літнього відпочинку й оздоровлення дітей шкільного віку наказую: організувати на базі шкіл №№ 23, 87, 91, 109, 234 табори праці й відпочинку для старшокласників; відкрити в кожній школі табори відпочинку для учнів 1-4 класів; покласти керівництво і відповідальність за організацію таборів відпочинку на директорів шкіл.
Завідувач міського відділу освіти(підпис) Завдання 11. Продовжіть речення 1.Після інфінітивів ЗАРАХУВАТИ, ПЕРЕВЕСТИ, ВІДРЯДИТИ у наказах щодо особового складу з нового рядка записують ...
2. В останньому пункті розпорядчої частини організаційного наказу зазначають особу(осіб), якій (яким) ...
3. У констатаційній частині організаційного наказу зазначається ...
4. Якщо підставою для видання організаційного наказу є розпорядчий документ вищого органу, то в констатаційній частині вказують...
5. Традиційно констатаційну частину наказу з основної діяльності починають з прийменників ... 6. Пункти розпорядчої частини наказу з основної діяльності нумеруються арабськими цифрами і частіше починаються назвою..., далі йде ... і ....
7. Проект наказу необхідно погоджувати шляхом візування з такими відповідальними особами:...
8.Під час оформлення наказу про надання відпустки потрібно зазначити її особливість, а саме:... Самостійна робота
І. Розділові знаки при відокремлених додатках і обставинах.
ІІ. Особливості проведення наради та зборів.
Література
1.Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С.190-193.
2. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : Навч. посіб. - К.: Вікар, 2002. С.162-178.
3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 502. 4. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред.. В.В.Різуна. - Київ: Либідь, 2003. - С. 112-115.
5. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. - К., 2003.
Завдання 9. Дайте відповіді на запитання:
1. Які вам відомі випадки відокремлення та невідокремлення обставин?
2. Які додатки завжди відокремлюються ?
3. Коли додатки, що починаються словами замість, не відокремлюються?
4. Що таке нарада?
5. З якою метою проводять наради?
6. На які види поділяються ділові наради?
7. Які завдання має вирішити голова під час наради? 8. Від чого залежить успіх наради?
9. Яких правил слід дотримуватися під час ведення наради?
10. Чим відрізняється нарада від інших форм зустрічей? 11. Що таке збори?
12. Якою має бути підготовка до зборів?
13. Яке завдання стоїть перед головою зборів?
14. Яких вимог потрібно дотримуватися під час проведення зборів?
15. Якими є основні вимоги до змісту виступу на зборах?
Завдання 10. Розставте, де потрібно, у наведених реченнях розділові знаки і поясніть їх.
1. Батько ніколи не сидів склавши руки. 2.Незважаючи на дощову погоду собакака таки взяв слід злочинця. 3. Максим сидів за столом задумавшись. 4. Злочинці змогли пробратися до приміщення й не дочекавшись темноти. 5. Він сидів зігнувшись.
7. 6. Закінчивши документальну перевірку вони зобовязані були покласти матеріали в сейф.8. Згідно з положенням про термінологічну комісію вона розглядатиме пропозиції щодо української термінології та номенклатури. 9. Казати так - значить не знати своєї етнічної історії і зокрема того факту що історичні умови для формування української етнічності в різних регіонах України не були однаковими. 10. Усі за винятком одного потерпілого написали заяву про напад. 11. Замість батька син піде на завод.12. Усередині тексту крім сторінок є титул - перша сторінка книги. 12. Смородина залежно від грунту та природних умов може давати добрі врожаї протягом багатьох років.13. Усіх запрошували до залу в тому числі й й дітей з дитсадка. Завдання 11. Зредагуйте речення, що можуть вживатися під час проведення нарад.
Згідно рішення правління банка постановляється слідуюче: заключити договір з компанією по продажу недвіжимості; заказати нову копіюючу техніку для ключового офісу; прийняти міри по забезпеченню проведення інвентаризації; всім без виключення соблюдати порядок на робочих місцях. Відповідно договору банками здійснюється обслуговування підприємств, установ і громадян по виконанню операцій і наданню наступних послуг: залучення і розміщення грошових вкладів; випуск, купівля і продажа платіжних документів. Скидка на товар згідно договору - 20% від розніци, всі другі скидки - по узгодженню. Поставка товару здійснюється лише по передоплаті. Дивлячись на те, що гранична ставка по затвердженню проекта 11%, а внутрішня ставка доходу становить 12%, проект можна принімати. Корпорація має виручку від продажі товарів на суму сімдесять тисяч євро, собістоємість проданого товару становить шісдесять процентів від виручки. Пошлина на дивідендний доход сплачується. Купляти акції по завишеній ціні нерозумно. По нашим підрахункам з нас стягують двадцятивідсотковий податок. Згідно статуту тов. "Рута" плата проводиться як в натуральній, так і в грошовій формі. Завсклад приймає активну участь у громадській роботі фірми. Продається копіююча техніка, бувша в користуванні. Питання прийняття і звільнення з роботи відноситься до виключної компетенції директора. Завдання 12 . Визначте, що є доречним у підготовці виступу на зборах,щоб зацікавити слухачів:
а)великі за обсягом речення, перемежовані з короткими, використання якомога більшої кількості власне української лексики, використання прикладів, порівнянь, доречних дотепів;
б)виклад, насичений подробицями, використання іншомовних, професійних слів, термінів, слів з абстрактними поняттями, наведення несподіваних фактів;
в)під час виступу активно використовувати міміку та жестикуляцію, швидкий темп мовлення, щирість і переконливість.
Завдання 13. Виявіть ненормативні вислови, що можуть вживатися в публічному виступі, виправте помилки. Поясніть їх:
Другим разом, комісія по складанню резолюції, виписка з протоколу, не мішало б, першочергове завдання, саме головне, підводячи ітог, надійшла заява, любою ціною, питання вияснено, краще всього, діючі закони, спів ставляти факти, наше заключения слідуюче, сама вигідна пропозиція, 33 мільйона, гостра біль, біла ноль, від нікого не залежний, потрібні столярі, 5 кілограм цукру, буду в 10 годин, у старому пальто, два бюлетеня.
Практичне заняття 22.
Написання протоколу. Візитна картка
План
1. Написання протоколу:
а) види протоколів за обсягом фіксованої інформації;
б) реквізити протоколу;
в)особливості запису вступної частини протоколу;
г) особливості запису основної частини протоколу;
д) особливості оформлення додатків до протоколу.
2. Написання витягу із протоколу.
3. Візитна картка.
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 223-230. 2 . Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 376-380.
3. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010. Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Що таке протокол?
2. Які ви знаєте протоколи за обсягом фіксованої інформації?
3. Яка інформація міститься у вступній частині протоколу?
4. З яких розділів складається основна частина протоколу?
5. У яких випадках у протоколі текст виступу не записують?
6. Чим відрізняється витяг з протоколу від протоколу?
6. Що таке візитна картка? Які є види візитних карток?
7. Які способи використання візитних карток?
Завдання 2. Який фрагмент протоколу є правильним?
а) Порядок денний:
1. Про виробничу практику студентів ІV курсу в ТОВ "Сяйво"..
2. Стан успішності студентів І курсу в І семестрі 2011-2012 навч. року.
б) Порядок денний:
1. Про виробничу практику студентів ІV курсу в ТОВ "Сяйво"..
2. Про стан успішності студентів І курсу в І семестрі. 2011-2012 навч. року.
в) Порядок денний:
1. Проведення виробничої практики студентів ІV курсу в ТОВ "Сяйво". 2. Стан успішності студентів І курсу в І семестрі 2011-2012 навч. року.
Завдання 3. Виправте помилки в оформленні документа. Зредагуйте текст, укажіть на характер помилок. З'ясуйте особливості поєднання виділених слів. ПРОТОКОЛ № 11
Проведення виробничої наради з працівниками заводу "Металіст" Від "15" вересня 2012 р. Присутні: 8 працівників, заступник Сенкевич І.М. ПОВІСТКА ДЕННА:
1. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
2. Про затвердження графіків роботи працівників.
3. Технічний стан закладу.
ВИСТУПИЛИ:
1 питання. Директор Телевна Л.В. повідомила всіх працівників під особисту розписку про правила внутрішнього трудового розпорядку.
2питання. Заступник директора Сенкевич І.М. поінформувала учасників наради про графік роботи закладу.
4 питання. Чалига Г. Ф. довела до відому присутніх про технічний стан закладу. Технічний стан в закладі в задовільному стані.
УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти та виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку без доповнень та зауважень.
2. Затвердити графіки роботи, запропоновані адміністрацією.
Секретар:Ланова Л. І.
> Визначте, який це документ за: а) походженням; б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою.
Завдання 4. Виправте помилки в оформленні витягу із протоколу. Допишіть відсутні відомості.
Витяг із протоколу
12.08.12
Голова: Ващук В. О.
Секретар: Іванцова К.О.
Порядок денний:
1. Про затвердження плану роботи ліцею на 2011-12 навчальний рік.
2. Про нові підручники та посібники для ліцею.
3. Про завершення ремонту ліцею
4. Про виділення путівки техпрацівниці ліцею Нечитайло Т. М. до лікувально-профілактичного санаторію "Сяйво".
IV. Слухали:
5. С. В. Кондратюк - про виділення путівки техпрацівниці ліцею Нечитайло Т.М. до лікувально-профілактичного санаторію "Сяйво".
.
Постановили:
Виділити Нечитайло Т. М. путівку до санаторію "Сяйво".
з 1 вересня 2012 р.
Завдання 5. Напишіть витяг із протоколу засідання студентського наукового гуртка, який ви відвідуєте, про: а) затвердження тем наукових робіт; б) рекомендацію наукових робіт до участі у студентській науковій конференції.
Завдання 6 . Розгляньте запропоновані зразки візитних карток,
Консультативний центр Ізраїльської клініки LENOM
Безпалько
Валентина Дмитрівна
___________консультант___________
вул. Саксаганського,Тел, (044) 220-86-69
74-Б, кв. 7, Київ, 01055 http:www.dосtоrnona.net
МОЗАЇКА ______________________
Фірмовий знак
акціонерне товариство
Сердега
Віктор Павлович Ірина Анатоліївна пр. Оболонський, 40, кв. 249,тел.: 411-03-77
Київ, 04214
* Визначте (у кожному випадку), до якого виду належать запропоновані візитні картки.
* З 'ясуйте, з якою метою їх використовують.
Завдання 7 . Під час ділової зустрічі вам було вручено таку візитну картку:
ТОВ "Промінь"
пр.Оболонський, 20,
Київ, Україна, 04214.
Фірмовий знак
Тел.(044)419-65-64
419-65 -65
•Що означає вручення такої візитної картки? Завдання 8. Прочитайте подану стандартну міжнародну символіку, яка зазначається на візитних картках. З'ясуйте, з якою метою використовують ці символи і що вони означають.
Р.r., p.f., p.f.n.a., p.f.c., p.p., p.p.c., p.c.
•Які позначення можна зробити за неофіційних обставин? Які є вимоги до їх оформлення?
Самостійна робота
Особливості написання сполучників і часток
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.491-493.
2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред.. В.В.Різуна. - Київ: Либідь,2003. - С.87-90.
Завдання 9. Дайте відповіді на запитання:
1. Як відрізнити написання сполучників зате, проте, якби, теж від однозвучних слів-омонімів, які пишуться окремо?
2. У яких випадках частка не пишеться разом?
3. За якими правилами пишуться частки: робота не зроблена, не вгаваючи, недооцінювати, негарний, непримиренний, будь-який, хтозна-де, ні з ким не дружу.
Завдання 10. Подані сполучники запишіть правильно, знімаючи риску. Поясніть правопис.
Дарма/що, та/й, от/же, в/міру/того/як, тільки/но, то/б/то, не/мов/би/то, ні/би, ото/ж/бо, за/те, так/що, після/того, як, що/б, то/б/то, тому/що.
Завдання 11 . Виправте помилки, де це потрібно, в написанні слів.
Недарма; нестільки той, скільки цей; не спеціаліст; не дописаний; недороблений до кінця; не доплатити; немає; недовго; незрозумілий; неповинен; не треба; недуже; не до речі; не виконання; не зважаючи на; недешево; не до вподоби; не додати; недієздатний; незадовго; не освідчений; ніяк; ні за що; ні кудишній.
Завдання 12. Випишіть слова й словосполучення в три колонки залежно від того, як пишеться частина, що в дужках: а) окремо; б) разом; в) через дефіс.
Написав (би), немов (би), як (небудь), спотикається (що) разу, казна (що), надумав (таки), електроніка (ж), майнув тільки (що), та (ж) так, а все (ж) таки, експериментують з чимо (сь), отакий (то), робить (аби) як, ні (до) кого, пішов (аби) куди, (будь) куди, чого (б) небудь, (ні) скільки, іди (що) найшвидше, ось (так), ото (ж), все (таки), отак (от).
Завдання 13. Напишіть частку не із словами разом або окремо, відповідно до правопису.
Не...має, не...навидіти, не...мічний, не...активний, не...абиякий, не...благонадійний., не...можна, не...боязкий, а хоробрий, не...зважаючи на..., не...впізнаний, не...добрати, не...дозрілий, не...зчутися, не...абищо, не...захищений від вітру, не...начебто, не...знати, не...з'ясоване досі питання, не...голосно, а тихо, не...розроблені питання, не...подолати, не...спростований ніким факт.
Практичне заняття 23.
Службова телеграма та телефонограма.
Написання оголошення. Національні особливості спілкування
План
1. Основні вимоги щодо написання телеграми.
2. Правила запису телефонограми.
3. Особливості оголошення про майбутню подію.
4. Особливості оголошення про потребу в послугах або можливість її надання.
5. Національні особливості спілкування. Література
1. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навч. посіб.Вид.2-ге, доп. та перероблене. - К.:АртЕк,. - С. 171-177.
2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С.163-206 ; 487 ; 206-208. 3. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010. Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:
1. Що таке телеграфний стиль?
2. Які реквізити містить телеграма?
3. Де фіксуються телефонограми, які реквізити властиві цьому документу? 4. Яка особливість оголошень: а) про майбутню подію; б) про потребу в послугах або можливість їх надання ? Наведіть приклади реквізитів різних оголошень .
5. Що спільного у стилі викладу реклами та оголошення?
6. Чи треба знати національну специфіку етикетних формул різних народів? Наведіть приклади.
Завдання 2. Подайте текст телеграми, прагнучи до максимальної стислості.
Запрошуємо директора розважального комплексу "Райдуга" (адреса: місто Миколаїв, вулиця Степова, 32) Михайленка Романа Вікторовича взяти участь у роботі семінару для директорів парків і клубів, виробників атракціонів та обладнання для відпочинку, спеціалістів сервісних фірм сфери дозвілля, який проводитиметься з 16 березня до 19 березня 2013 року Асоціацією працівників парків культури України та Міністерством культури і мистецтв України у місті Черкасах, за адресою: вул.Райдужна, 9, ЦПКіВ ім. Шевченка. Організатори
Завдання 3. Складіть текст телеграми від імені студента КНЛУ, який перебуває за кордоном і не має змоги вчасно повернутися на навчання до університету через страйк авіакомпанії. Завдання 4. Складіть текст вітальної телеграми, адресованої директорові партнерської фірми з нагоди його особистого ювілею.
Завдання 5. Правильно розмістіть реквізити телефонограми .
Адреса: вул. Фрометівська, 2. Довідки телефонами: 264-10-54; 264-52-59. Перший віце-президент - ректор МАУП Автограф В.М. Бебик. Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). Передав Цибуляк Тел.490-95-05. Телефонограма. 15.09.2013 №09-27/23. Національна академія управління (НАУ). Прийняв Кучер Тел. 243-75-07. Час передавання: 12 год. 45 хв. 19 жовтня 2013 року на базі Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) відбудеться науково-практична конференція "Актуальні проблеми післядипломної освіти фахівців у європейському культурному контексті". Реєстрація учасників - від 10 до 11 години.
Запрошуємо взяти участь у конференції керівників академії, деканів, викладачів. Завдання 6. Прочитайте оголошення; відредагуйте їх текст, якщо це потрібно; допишіть відсутні відомості.
ОГОЛОШЕННЯ
А. В актовому залі Київського Національного Університету імені Т.Г. Шевченка буде проведено літературний вечір, приурочений творчості В. Симоненка.
Б. Фірма "Ал'янс" проводить весняну розпродаж продовольчих та промислових товарів виробництва Німетчини, Франції, Італії, США зі складів у м, Києві зі знижкою від 15 до 35%. Пропонуються шоколадні вироби, прохолодні напої, чоловіче та жіноче взуття, жіночі та дитячі шуби з натурального хутра, побутова електротехніка.
• Визначте, до якого виду за змістом належать подані документи.
Завдання 7. Типові мовні звороти, що вживаються в оголошеннях, запишіть українською мовою. Запам'ятайте українські відповідники.
По договоренности, предоставить услуги, выгодные условия, к сведению граждан, привлечение специалистов, обеспечить подготовку, объявить прием, выпускаемая продукция, наложенный платеж, по праздничным дням.
Завдання 8. Оформіть оголошення про майбутню подію на вашому факультеті.
Завдання 9. Прокоментуйте зміни, які сталися внаслідок редагування фрагментів оголошень. Поясніть характер виправлених помилок.
1. а) Мале п-во "Мрія" пропонує хлібо булочні вироби оптом і в роздріб за цінами нижче ринкових. б) МП "Мрія " пропонує хлібобулочні вироби оптом і вроздріб за ціни, нижчі від нинкових.
2. а) Вхід 25 гривнів.
б) Плата за вхід - 25 гривень.
3. а) Консультації й лікування самих кращих київських професорів і лікарів. б) Консультування й лікування силами найкращих київських професорів і лікарів.
4. а) Посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС... рахувати несправжнім.
б) Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ... вважати недійсним.
5. а)Запрошуємо усіх бажаючих прийняти участь в семінарі .
б) Запрошуємо всіх охочих взяти участь у семінарі.
Завдання 10. Що повинен думати японець, якщо європеєць, вступаючи в ділову бесіду, не тисне йому руку.
Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь, обґрунтуйте всі можливі варіанти: а) він може вважати, що співрозмовник поважає його національні звичаї;
б) він може вважати це неповагою особисто до нього.
Завдання 11. Наведіть приклади неоднозначності подібних жестів у різних країнах, наприклад: а)показати два пальці офіціантові (в Україні, Греції, Туреччині); б)колечко великим і вказівним пальцями ( в Америці, Японії, Франції, Греції); в)простягати подарунок або гроші лівою рукою ( в Україні, на Близькому Сході).
Завдання 12. Ознайомтеся з розділом "Національні особливості ділового спілкування"(див. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навч. посіб.Вид.2-ге, доп. та перероблене. - К.:АртЕк,. - С. 171-177)
Дайте відповіді на запитання:
1. У яких країнах при зверненні до партнера використовують назви титулів, тобто вживають слова директор, доктор, інженер?
2. Для бізнесменів якої країни характерний консерватизм, відданість традиціям?
3. Представники яких країн надають великої ваги "контакту поглядів"?
4. У яких країнах при організації переговорів та підписанні договорів велику увагу приділяють прогнозам астрологів?
5. У якій країні чітко дотримуються дистанції між начальством та підлеглими й схвально ставляться до залежності від впливових людей ?
6. Представники якої країни люблять розмови на теми мистецтва, оскільки ця країна - колиска багатьох видів мистецтв ?
7. У якій країні ділові партнери дуже цінують компетентність, уміння відстоювати свої інтереси, фаховий рівень? Характерні особливості цих бізнесменів - працелюбність, активність, наполегливість.
8. Ділові партнери якої країни люблять підкреслювати свою незалежність і не люблять захоплення іноземними речами, звичками?
9. У якій країні: а) характерне не рукостискання, а поклон;б) листи віддають двома руками; в) під час переговорів не говорять "ні"?
10.Від представників якої країни можна отримати специфічний сувенір у вигляді свині ?
Самостійна робота І. Розділові знаки у реченнях з уточнювальними членами речення ІІ. Розділові знаки у реченнях зі вставними і вставленими конструкціями.
Література
1. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В.В.Різуна. - Київ: Либідь,2003. - С.115-118
2. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модудьний курс: Навч. посіб. . - К.: Вища школа, 2007.- С.690-691. 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 504-505. Завдання 13. Дайте відповіді на запитання:
1.Які члени речення можуть бути уточнювальними?
2. Якими пояснювальними словами приєднуються уточнювальні слова?
3. Які розділові знаки вживаються для виділення вставних компонентів?
4. Які розділові знаки вживаються при вставному слові або словосполученні, що стоїть після сполучника?
5. Які розділові знаки ставляться для виділення вставних конструкцій у реченні? Що впливає на вибір того чи іншого пунктуаційного знака?
Завдання 14. Перепишіть речення, поставте пропущені розділові знаки. Поясніть їх уживання.
1. Есперанто чи міжнародна штучна мова, яку створив у 1887 році польський лікар Л. Замельгоф, доступна кожному. 2. Хлопець успішно склав іспити з усіх предметів у тому числі й з української мови.3. Цитати із дум та пісень без музичного їх оформлення тобто без мелодії багато втрачають. 4. Грубі порушення правил торгівлі виявлені були саме тоді у вересні 2012 року. 5. Тепер у них була одна турбота вчасно збувати вкрадене. 6. Родичами польового жайворонка є посмітюха або чубатий жайворонок і джур бай або степовий жайворонок. 7. У деяких містах Японії зокрема у місті Удзумі влаштовують свято проводів журавлів.8. Топоніміка або розділ мовознавства, що вивчає власні географічні назви набула в наш час широкого розвитку. 9. У соціальному плані будь-який документ поліфункціональний тобто одночасно виконує декілька функцій, що й дозволяє йому задовольнити різноманітні людські потреби.10 . Носій - це матеріальний об'єкт, що використовується для закріплення та зберігання на ньому мовної, звукової чи зображувальної інформації у тому числі в перетвореному вигляді. 11. Асимільовна свідомість оперує лише оболонками слів себто морфемами та семемами, але не сутнісними ядрами слів.
Завдання 15. Поясніть розділові знаки при вставних та вставлених конструкціях. 1.Якщо документ оформляють також і на звороті аркуша ( термін зберігання такого документа має становити не більше трьох років), то лівий і правий береги на звороті відповідно міняються місцями. 2. За законом про мови в Українській РСР усі національні меншини в Україні одержали право на створення шкіл з навчанням рідно. Мовою ( досі таке право мали лише росіяни), на утворення національно-культурних товариств, земляцтв, а також інші форми національного життя. 3. Першим словником, що фіксував лексику нової української літературної мови, був невеличкий (близько 1тис. слів) словничок, доданий до першого видання "Енеїди" Івана Котляревського.4. По-перше, тут дотримано усіх правил етикету і засвідчено повагу новим колегам. По-друге, створено добре підґрунтя для майбутньої співпраці. І навіть, якщо новостворена фірма стане не партнером, а конкурентом, ваш авторитет і шанобливе ставлення до вас, без сумніву, на перших порах забезпечені. 5. Шановні панове! Ваше визнання дуже важливе для мене, однак, на жаль, обставини склалися так, що я змушений відмовитися від Вашої пропозиції. 6. На нашу думку, в обов'язки агентів повинні входити не лише організація рекламної кампанії та вишукування замовлень на нашу продукцію, а й всебічне сприяння в торгах, оголошених у Вашому регіоні. 7. Завершальні речення тексту можуть бути дуже різні, зрозуміло, що зміст їх залежить від того, про що йшлося вище у листі. Так, наприклад, ви можете повторити подяку чи просто подякувати за допомогу
Практичне заняття 24.
Синтаксичні норми професійного тексту Господарсько-договірні документи. Договір. Контракт. Трудова угода
План
1. Узгодження присудка з підметом, вираженим числівником або кількісно-іменним зворотом.
2. Узгодження присудка з однорідними підметами.
3. Складні випадки керування.
4. Типові порушення норм при використанні однорідних членів речення.
5. Характерні особливості вступної частини господарсько-договірних документів.
6. Відмінності між контрактом та трудовою угодою, трудовим договором;
7. Мовні особливості господарсько-договірних документів.
Література
1. Волкотруб Г.Й. Стилістика лілової мови : Навч. посіб. - К.: М АУП, 2002. - С.136-143.
2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 261-282; 507. 3. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. -/ За ред. Бріцина В.М. - 2-ге вид. - К.: Довіра,2010. 4. Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2003. - 240-245; 247-252. Завдання 1. Дайте відповіді на запитання: 1. За яких умов при підметах, виражених числівником або кількісно-іменниковим зворотом, присудок може стояти в однині?
2. За яких умов при підметах, виражених числівником або кількісно-іменниковим зворотом, присудок ставиться у множині?
3. Які є особливості узгодження присудка з однорідними підметами ?
4. Якого відмінка іменників вимагають зазначені дієслова в українській та російській мовах: благодарить - дякувати; причинять -завдавати; сообщать - повідомляти; подражать - наслідувати?
5. Яких відмінків вимагають після себе зазначені дієслова-синоніми: характерний - притаманний; опановувати - оволодівати; знущатися - збиткуватися ?
6. Які помилки трапляються при використанні однорідних членів речення?
7. Що таке контракт? Які відмінності між контрактом та трудовою угодою, трудовим договором?
8. Коли договір вважається укладеним?
9. Які ви знаєте особливості запису вступної частини зазначених господарсько-договірних документів?
10. Які ви знаєте особливості структури основної частини тексту контракту?
Завдання 2. Доберіть з дужок потрібну форму присудка і поясніть свій вибір.
1.У ДПА ( були направлені, було направлено) висновок за результатами службової перевірки факту відмови у порушенні кримінальної справи. 2. Після оформлення документів більшість платників ( залишає, залишають) приміщення. 3. 17 справ ( були, було) оформлено із порушенням закону. 4. Черговий райвідділу о 18.10 прийняв повідомлення про те, що на вул. Франка ( пограбований, пограбована) квартира-музей. 5. Вказаний цукор та інший товар ( ввозився, ввозилися) нелегально майже рік - з 1996 до 1997 року. 6. Слідчий з потерпілим (увійшов, увійшли) у квартиру, що належала батькам громадянина С.
Завдання 3. Виправте допущені помилки. Поясніть способи їх уникнення.
1.Цю пропозицію підтримали більшість присутніх. 2.У записі беруть участь багато знатних молодих співачок. 3. Тоді вже прийшли на конференцію не так вже й багато газетярів. 4. Дуже багато читачів відгукнулися на нову рубрику. 5. У той же час багато приміщень знаходяться у власності різних підприємств. 6. Багато ще людей не володіють економічними знаннями. 7. Якщо керуючий трестом чи головний інженер тижнями і місяцями сидить на якійсь будові, значить вони не роблять свою безпосередню роботу. 8. Чимало людей повертаються у село. 9. Більшість бізнесменів залишаються відданими на відкуп самим собі. 10. Невідомо, в якому стані стеля, значна частина приміщення уражена грибком. Завдання 4. Складіть речення з поданими конструкціями. Запам'ятайте словосполучення і надалі уникайте помилок. Згідно зі статтею, завдати удару, нанести непоправної шкоди, дякувати комусь, додержувати законодавчих норм, знущатися з молодших, нехтувати Конституцією, опанувати знання, оволодіти зброєю, повідомити (сповістити) родичів, зазнати катастрофи.
Завдання 5. Поєднайте наведені слова з іменниками відповідно до особливостей керування, запишіть утворені словосполучення.
Властивий, характерний, сповнений, апелювати, торкатися, доторкатися, пробачити, оволодівати, зраджувати, одружуватися, навчатися , заслуговувати, наслідувати, завдавати, ігнорувати, гордувати, опановувати.
Завдання 6. Перекладіть українською мовою. Порівняйте прийменникове керування в російській та українській мовах.
Не явился из-за болезни, поехать в командировку, действовать в соответствии с правилами, в течение двух часов, читать на украинском языке, на следующий день, принять во внимание, в адрес робочего, при любой погоде, поступить в университет, работать по выходным дням, экзамен по украинскому языку, прочитать с первой по десятую страницу, по истечении срока, добрый по характеру, я к вам по делу, комиссия по составлению резолюции, по отношению к нему, по предложению, по обыкновению, обучать на родном языке, к вашему сведению, с общего согласия, по обоюдному согласию, говорить на английском языке, на наличные деньги, быть к восьми часам, прибегнуть к хитростям.
Завдання 7. Складіть речення з поданими конструкціями. Запам'ятайте словосполучення і надалі уникайте помилок. Згідно зі статтею, завдати удару, нанести непоправної шкоди, дякувати комусь, додержувати законодавчих норм, знущатися з молодших, нехтувати Конституцією, опанувати знання, оволодіти зброєю, повідомити (сповістити) родичів, зазнати катастрофи.
Завдання 8. Поєднайте наведені слова з іменниками відповідно до особливостей керування, запишіть утворені словосполучення.
Властивий, характерний, сповнений, апелювати, торкатися, доторкатися, пробачити, оволодівати, зраджувати, одружуватися, навчатися , заслуговувати, наслідувати, завдавати, ігнорувати, гордувати, опановувати.
Завдання 9. Перекладіть українською мовою. Порівняйте прийменникове керування в російській та українській мовах.
Не явился из-за болезни, поехать в командировку, действовать в соответствии с правилами, в течение двух часов, читать на украинском языке, на следующий день, принять во внимание, в адрес робочего, при любой погоде, поступить в университет, работать по выходным дням, экзамен по украинскому языку, прочитать с первой по десятую страницу, по истечении срока, добрый по характеру, я к вам по делу, комиссия по составлению резолюции, по отношению к нему, по предложению, по обыкновению, обучать на родном языке, к вашему сведению, с общего согласия, по обоюдному согласию, говорить на английском языке, на наличные деньги, быть к восьми часам, прибегнуть к хитростям.
Завдання 10. Проаналізуйте реченя і вкажіть на недоліки у використанні однорідних членів речення . Пам'ятайте!
До типових порушень норми у використанні однорідних членів речення належать: : 1) логічна неоднорідність; 2) змішування родових і видових понять; 3) побудова однорідних членів речення з різних частин мови; 4) поєднання у ролі однорідних членів речення підрядного речення і звороту; 5) поєднання однорідних членів речення в пари за синонімією, антонімією в один ряд; 6)грамматична непоєднуваність однорідних членів речення. 1. Від шокового удару мене стримували мати і валідол. 2. Фабрика освоїла випуск дитячого, жіночого, й вовняного одягу. 3. У масових безчинствах брали участь студенти і молодь, підлітки і школярі.4. Нова аптека пропонує широкий вибір лікарських засобів, як-от: пігулки, настоянки, бальзами, мазі, гелі, грілки, гірчичники, медичні довідники тощо. 5. Пассажир зобовязаний предявити посвідчення на вимогу контролера або водію.6. Студенти зібралися на цих зборах поговорити і щоб вирішити проблем из дисципліною.7.Керівники делегації відвідали Женеву й Вашингтон, Велику Британію й Китай. 8. За наявності ознак злочину треба : а) порушити кримінальну справу; б) проводити слідство; в) встановлення особи, яка вчинила злочин; г) передавання справи слідчому через прокурора після виконання невідкладних слідчих дій. 9. Товаприство " Сяйво" пропонує вагонні поставки лісу, тари, тарних матеріалів, пиломатеріали, фанера, ДВП,бочки, каністри, мішки, склотари.
Завдання 11. Укажіть хибне твердження:
А трудова угода - це документ,яким регламентують стосунки між установою та штатним працівником;
Б контракт - це документ, яким регламентують стосунки між установою та позаштатним працівником;
В контракт може бути змінений тільки за угодою сторін. Складеною в письмовій формі.
Завдання 12 . Перепишіть речення, вставляючи пропущені розділові знаки.
1. Орендар що належним чином виконував зобов'язання за цим Договором має переважне право перед іншими особами на відновлення Договору. 2. Сторони визначають розмір і характер внесків грошові, майнові горошова участь. 3. Організація-постачальник бере на себе зобов'язання в певні терміни передати організації що купує товар у власність певну продукцію. 4. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Фахівцем і підприємством які з боку останнього реалізуються керівником (адміністрацією) підприємства а у необхідних випадках також іншими працівниками підприємства. 5. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за договором у разі якщо таке невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. 6. За виконання обов'язків передбачених цим контрактом Фахівцеві виплачується грошова винагорода що містить у собі щомісячні виплати розміром 3500 гривень виплати за виконання обов'язків з високою якістю за цим контрактом одноразові виплати за виконання окремих завдань обумовлених цим контрактом і додатковими угодами до нього. 6. Ціни на товар що постачаються за даним Договором договірні в кожному окремому випадку і призначаються в національній валюті (гривнях) за метричну одиницю. Завдання 13. Складіть тексти договорів:
* між установами про оренду приміщення;
* про матеріальну відповідальність за товарно-матеріальні цінності;
* між юридичними особами про виконання будівельно-монтажних робіт.
Завдання 14. Напишіть частину контракту "3. Студент зобов'язується", доповнивши початки фраз:
3.1. Оволодіти всіма видами ...
3.2. Сумлінно виконувати обов'язки ...
3.3. Приступити у місячний термін до ...
Завдання 15. Продумайте і запишіть частину контракту "Інші умови контракту", дописавши речення:
4.1. Контракт про оплату за навчання має бути... . Зарахування на перший (чи відповідний) курс проводиться... .
4.2. У разі відрахування студента з університету за незадовільне навчання або за порушення Правил внутрішнього розпорядку, кошти, які... .
4.3. За несвоєчасні взаєморозрахунки винна сторона сплачує потерпілій пеню... .
Завдання 16. Відредагуйте уривки з договорів.
1. НВП "Смарагд" в особі директора Клеванського Генадія Григорійовича , діючого на підставі Статуту підприємства, який в подальшому іменується "продавець", з одного боку та ООО " Плай" в особі заступника директора Степанюк Валентини Павлівни, що діє на підставі Устава, надалі названого "покупець", з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:...2. Оплата проводиться в гривнах на розрахунковий рахунок Продавця, згідно п.п. 3.1. даного Договору. 3. Датою поставки рахується дата отримання товару Покупцем. 4. За порушення терміна передачі товару у власність Покупця по вині Продавця, згідно п.4.1. даного Договору, Продавець сплачує на користь Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки національного банку України. 5. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються у відповідності до законодавства України в господарському суді .6. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору фіксуються у письмовій формі, підписуються обома Сторонами і являються невід'ємною частиною даного Договору. 7. Якість молочних товарів повинна відповідати вимогам діючих стандартів, підтверджуватися якісним посвідченням завода-виробника чи сертифікатом якості.
Самостійна робота
Розділові знаки у складносурядному та складнопідрядному реченні
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 506-507.
2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В.В.Різуна. - Київ: Либідь, 2003. - С.125-127.
3. Читай і знай : Довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови./Н.Я.Дзюбишина-Мельник, О.Я.Лаврінець, К.С.Симонова, Л.Ф.Ціпцюра. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - С.114-115; 119-124.
Завдання 17. Дайте відповіді на запитання: 1. Коли між сурядними частинами складного речення ставиться кома?
2. У яких випадках між частинами складносурядного речення кома не ставиться?
3. Коли між частинами складносурядного речення ставиться тире?
4. Коли в складносурядному реченні можливе вживання крапки з комою?
5. Які розділові знаки вживаються між частинами складнопідрядного речення?
6. Коли між частинами складнопідрядного речення ставиться тире, кома з тире? Наведіть приклади.
7. Коли у складнопідрядному реченні ставиться кома між двома сполучниками (або сполучником і сполучним словом, або між сполучними словами? Наведіть приклади.
Завдання 18. Поясніть пунктограми у наведених складносуряднихх реченнях. 1.У науковому центрі з розміщення продуктивних сил обґрунтовуються теоретичні положення раціоналізації територіального поділу праці, і держава, враховуючи це, має можливість практично втілювати заходи для стабільного розвитку економіки.2. ВВП визначається за доданою вартістю, або економісти використовують видатковий підхід.3. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом перших двох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду. 4. До системи нотаріальних органів входять державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, однак у населених пунктах, де немає нотаріусів, окремі нотаріальні дії вчиняють уповноважені на це посадові особи органів місцевого самоврядування. 5.Відповідно до ч. 1 ст. 5 Конституції України єдиним джерелом влади є лише народ, як певна сукупність людей, і саме народ здійснює владу.6. На площі дебатували маніфестанти виступали депутати обласної ради.7. Хто вивозив за межі України метал і хто це дозволив? 8. Хай буде спокій у ваших оселях і збуваються всі добрі задуми. 9. На хвилину раптом стихли голоси і зупинилися слухачі. 10. У хаті холодно і мене морозить. 11. На конференції доповідали працівники і виступали гості.
Завдання 19. Поставте необхідні розділові знаки у складних реченнях . Поясніть розділові знаки у наведених складнопідрядних реченнях.
А. 1. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою ( ст.103). 2. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою (ст.64).3. Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України (ст.89) 4. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визначаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності (ст.152). ( З Конституції України).
Б. 1. Незважаючи на те що в нормативному правовому регулюванні суспільних відносин головне й визначальне місце займає закон підзаконні акти теж мають дуже важливе значення у житті будь-якого суспільства відіграючи допоміжну і деталізуючи роль.2. Якщо є заперечення народних депутатів щодо пропозиції головуючого на пленарному засіданні Верховна Рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання. 3. Незважаючи на те що за радянських часів у вузах країни викладався курс державного права дискусії щодо термінів "державне право" і " конституційне право" були проведені у 1970 та 1972 рр. .4.За роки державної незалежності України урядовці зробили чимало змін для того щоб прийнята на п'ятому році її незалежного існування Конституція діяла у більш - менш сприятливому політичному середовищі 5. Коли розміри одержуваного прибутку задовольняють компанію вона може спрямувати свої зусилля на підтримання чи підвищення обсягів продажу навіть якщо прибуток і сягатиме найбільших показників.6. Для тих маркетологів які працюють на інших ринках важливо пам'ятати що часові межі покоління " X" та "Y" в інших країнах можуть не збігатися з нашими оскільки крім наслідків Другої світової війни є ще багато національних та місцевих чинників. ( З підручників)
Практичне заняття 25. Найтиповіші помилки під час перекладу професійних текстів українською мовою. Особливості редагування наукових текстів
План 1. Переклад як міжмовна комунікація: а) суть і види перекладу;
б) особливості наукового перекладу; в) автоматизований (комп'ютерний переклад).
2. Найтиповіші помилки під час перекладу професійних текстів українською мовою: росіянізми; кальки; деякі граматичні форми, характерні для російської мови, але не притаманні українській; неточне слововживання; неправильне формулювання, керування дієслів.
3. Особливості редагування наукового тексту:
а) типологія мовних помилок у писемній формі комунікації
( логічні помилки, орфографічні помилки, лексичні помилки, морфологічні помилки; словотвірні помилки; синтаксичні помилки);
б) редагування як спосіб усунення помилок. Література
1. Бондаренко Т.Г. Різновиди помилок у мові перекладу// Вісник Черкас. ун-ту. Сер.: Педагогічні науки. - Черкаси, 1999. - Вип. 10. -С.107-110.
2. Бондаренко Т.Г.Орфографічна помилка: спроба лінгвістичного переосмислення // Наукові записки Ін-ту журналістики. - К.,2001 - Т.2. - С.108-110.
3. Бондаренко Т.Г. Морфологічні помилки у мові друкованих ЗМІ //Філологічні студії: Науковий часопис. - Луцьк, 2002. -№1. - С.4-12.
4. Бондаренко В.В. Дубічинський В.В., Кухаренко В.М. Переклад науково-технічної літератури. - Харків, 2001.
5. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові: Короткий словник-антисуржик для депутатів Верховної Ради. - К.:Либідь, 2002.
6. Олійник О., Сидоренко М.М. Російсько-український словник наукової термінології. - К.,1994.
7. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. - Л.:Афіша, 2004.
8. Словник-довідник з культури української мови /Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О. Сербенська, З.Терлак. - К.: Знання, 2006.
9. www.r2u.org/ua - Російсько-український словник.
11. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямування: Підручник.- К.: Алерта, 2010. - С. 601-622. Завдання 1. Дайте відповіді на запитання: 1.Які є види перекладу? 2. Які зустрічаються найтиповіші помилки під час перекладу? Наведіть приклади.
3. Що таке калька? Які існують шляхи уникнення кальок ?
4. Які синтаксичні помилки зустрічаються в наукових текстах Як їх можна усунути?
5. Які особливості побудови синтаксичних конструкцій з дієслівними формами на -но, -то?
6. У який спосіб можна усунути ненормативне вживання не властивих українській мові пасивних конструкцій?
7. Які існують коректурні знаки для виправлення текстових оригіналів ? Завдання 2. Запам'ятайте рекомендації, яких слід дотримуватися при переклад:
1. Не перекладайте дослівно.
2. Уникайте калькування.
3. Пам'ятайте про керування.
4. Враховуйте свроєрідність перекладання дієприкметників.
5. Добирайте найточніший відповідник серед синонімів.
6. Обережно ставтесь до перекладацьких можливостей комп'ютера.
7. Пам'ятайте: особливо небезпечна мовна асиміляція, тобто втрата оригінальних рис української мови під впливом російської мови. Завдання 3. Схарактеризуйте особливості синтаксичних помилок професійних текстів. Наведіть правильний варіант відредагованих речень.
А. 1. Закон " Про підприємницьку діяльність " прийнято Верховною Радою . 2. Міністерство зобов'язало загальноосвітні школи перейти на вивчення іноземної з другого, а не п'ятого класу.3. Більшість абітурієнтів будуть зараховані до університету та забезпечені гуртожитком.4. Керівник нашого відділу зацікавився і полюбив твори поета Максима Рильського. 5. Хочеться попередити і запобігти типовим помилкам, які допускають дилери при купівлі-продажу валют і цінних паперів. 6. Працівники фірм, банків, бізнесмени купують упорядковане житло, світлі квартири, простір, наповнений сонця і зелені. 7. Ніхто з відповідальних працівників міністерства так і не змогли відповісти на запитання делегації страйкарів. 8. Більшість фахівців, з якими обговорювалися строки приватизації цих підприємств, вважає, що вона повинна відбутися якнайшвидше.
Б.1 ."Київські відомості" писали про охорону зелених насаджень столиці неодноразово. 2. Зазначені промовцем недоліки , на жаль, властиві і характерні молодим спеціалістам відділу збуту нашої фірми. 3. Випускники нашого університету від щирого серця дякували декана філологічного факультету за прекрасну роботу з майбутніми фахівцями. 4. Було посіяно зернових 700га, ячменю 200га, жита 300 га , ярової пшениці 200га та бобових 50 га. 5. Нами надсилаються Вам зауваження до стандарту пакунків. 6. Відповідальність за дотримання правил безпеки покладається на директора підприємства. 7. Отримані дослідниками результати мали велике значення для майбутнього нової наукової установи . 8.Завод, виробляючий раніше воєнну техніку, поступово перепрофільовується на виготовлення товарів широкого вжитку. Завдання 4. Знайти в поданих реченнях помилки, повязані з порушенням лексичної норми. Виправити текст.
1. Серед міроприємств по відзначенню цього свята були слідуючі: виступи музикальних колективів, конкурси, вікторини. 2. Через дві неділі я маю їхати у зарубіжну командировку. 3. Під час обговорення проблеми текучості кадрів думки більшості присутніх на засіданні співпали. 4. До характеристики прикладається: атестат, справка з місця роботи, виписка з протоколу зборів трудового коллективу. 5. Нова секретарка англійської не знала, але мовою володіла доброю. 6. Зараз ми все робимо вірно. 7. Після палкої промови ювілярові було вручено вітальну адресу. 8. Між цими державами встановилич дружні взаємини. 9. Багато студентів-філологів виїхало на діалектичну практику. Завдання 5. Знайдіть серед поданих прикладів помилки слововживання : У відповідності з технічними умовами - відповідно до технічних умов - згідно з технічними умовами; за наказом директора - по наказу директора - згідо з наказом директора - згідно наказу директора; по закону - за законом - згідно з законом; по аналогії з відомими подіями; за аналогією з відомими подіями - за аналагією до відомих подій - за аналогією між відомими подіями; протягом тижня - на протязі тижєня по ініціативі працівників - ініціативи працівників - за ініціативою працівників; одержати за рахунком - одержати по рахунку - одержати згідно з рахунком ; відсутній через хворобу - відсутній по хворобі - відсутній у звязку з захворюванням міроприємство по - заходи до - заходи для заходи щодо; з багатьох причин - по багатьом причинам. Завдання 6. Перекладіть українською мовою, поясніть правопис слів: Гонец, шприц, Лазарь, кончик, ходят, соревнуешься, Теркин, видишь, Семушкина, Муравьев, объезд, разъяснить, сельский, скользкий, Поволжье, редкостный, поздний, горячий, богатырь, диаграмма, дисциплина, Наседкин, Алексеев, Столетов.
Завдання 7. Запишіть переклад тексту українською мовою. Доповніть його власними міркуваннями про переваги і недоліки машинного перекладу. Перевод - деятельность, заключающаяся в передаче содержания текста на одном языке средствами другого языка, а также результат такой деятельности. Ее теоретическим осмыслением и оптимизацией занимается дисциплина, называемая наукой о переводе и включающая в себя несколько направлений, среди которых выделяются теория перевода, анализ перевода, методика обучения переводу. Особое место занимает машинный перевод - научная и одновременно технологическая дисциплина, связанная и с наукой о переводе, и с компьютерной лингвистикой. Как и многие другие разделы прикладной лингвистики, перевод по существу междисциплинарен - он связан не только с наукой о языке, но и с литературоведением, когнитивными науками, культурной антропологией, страноведением.
Завдання 8. Зредагуйте текст, послуговуючись коректурними знаками. Укажіть, які мовні норми порушено.
Спроби побудови більш справедливішого і рівноравного суспільства вживалися завжди. Для бородьби з антигромадськими силами створювалися організації з благородними программами. Нажаль ці ідеї були спотворені із-за егоїзму. Сьогодні ми спостерігаємо як моральність і благородні принципи уступають місце прагненню власної вигоди, особливо у сфері політики. Деякі з філософських прагнень застерігають нас від любих занять політикою взагалі, так як політика стала синонімом аморальності. Політика, позбавлена етики, не підвищує благосостояння людей, а життя, позбавлене моральності, зводить людей до рівня твароин. Однак не можно утверджувати, що політика сама по собі "брудна". Скоріше засоби нашої політики спотворили її високі ідеї і благородні поривання, що були направлені на покращення положення людей. Природно, віруючі виражають свою стурбованість тим, що релігійні лідери "встряють" у політику (за Далай-ламою).
Завдання 9. Перекладіть поданий нижче текст двома способами: а) власний переклад з використанням словника; б) машинний переклад. Порівняйте обидва варіанти. Зробіть висновки.
Вербальный имидж - мнение, формируемое в процессе речевого общения (устного или письменного. В.О.Ключевский говорил: "Уметь разборчиво писать - первое правило вежливости". Теоретики предлагают способы формирования вербального имиджа:"разговаривать, а не говорить", " говорить то, что хотят услышать", "провоцировать улыбку", использованную речь, ободряемую обществом.
Если существуют проблемы с речью, вызывающие барьеры в речевом общении (неумение четко и ясно излагать мысли в беседе), следует избегать экспромтов в устной речи, тщательно готовиться к встрече с собеседником. На становление позитивного вербального имиджа влияют темп, выразительность, четкость устной речи. Опросы молодых людей, проведенные в прямом эфире телевидения, показали, что ни благоприятные внешние данные, ни богатство не могут сделать имидж невест привлекательным, если девушки беспомощны в вербальном общении. Умение общаться рождает взаимную нежность, счастье взаимного преодоления невзгод в жизни.
Самостійна робота І. Розділові знаки у безсполучниковому реченні та у реченнях з різними видами зв'язку.
ІІ. Речення з прямою та непрямою мовою. Цитати
Література 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: Арій, 2005. - С. 508-509. 2. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред.. В.В.Різуна. - Київ: Либідь,2003. - С.137-139.
3. Читай і знай : Довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови./Н.Я.Дзюбишина-Мельник, О.Я.Лаврінець, К.С.Симонова, Л.Ф.Ціпцюра. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - С.141-146.
Завдання 10. Дайте відповіді на запитання:
1. Коли в безсполучникових складних реченнях ставиться кома, крапка з комою, тире, двокрапка? Наведіть приклади. 2. Які розділові знаки ставляться у реченнях з різними видами зв'язку?
3. Які розділові знаки вживаємо при прямій мові, а) коли слова автора розривають пряму мову, яка є одним реченням;
б) якщо слова автора розділяють пряму мову на межі двох речень ?
4. Які існують види цитувань ? Поясніть особливості вживання розділових знаків при оформленні цитати. Завдання 11. Поясніть розділові знаки в безсполучниковому складному речені
1. Постійно аналізуються показники розвитку і розміщення продуктивних сил, визначаються темпи зростання виробництва в промисловості. 2. Кейнс формує основний економічний закон: ринковий механізм не є саморегульованим і потребує державного втручання.3. Оподаткування знижується - обидві криві зміщуються вгору. 4. Дитина має право опиратися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків: вона може звернутись за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. 5. Законодавство передбачає дострокове припинення повноважень голів сільських, селищних, міських рад; вони несуть персональну відповідальність за здійснення наданих їм законом повноважень перед державою, радою, юридичними та фізичними особами.6. С. 114 КПК України передбачає виняток із загального правила - в разі незгоди слідчого із вказівками прокурора слідчий має право звертатися до прокурора вищої інстанції. 6. Нещодавно парламент, можливо, навіть несподівано для самого себе, прийшов до гіркої констатації: на даний час у державі не розкрито близько двох мільйонів злочинів. 7. Згідно з чинним законодавством орган дізнання не має права розслідувати справу в повному обсязі зі складанням обвинувального висновку, дізнання може лише передувати слідству. 8. Набуття собою статусу судді в Україні не має публічного характеру : не оприлюднюється список осіб та вакансій. 9. Рівність учасників процесу перед судом зумовлюється їх рівністю перед законом: суд зобов'язаний діяти на основі законодавства. 10. Пропозиція збільшується - попит зменшується.( З підручників).
Завдання 12. Перепишіть складні речення з різними типами синтаксичного зв'язку , поставте розділові знаки, обґрунтуйте їх.
Видобута в Україні нафта має відносно високу собівартість оскільки видобуток її найпрогресивнішим фонтанним способом фактично припинився і в деяких районах для підтримування високого пластового тиску місцеві підприємці практикують закачування у контурні горизонти гарячої води хімічних реагентів що дає можливість збільшити видобуток нафти до 60-70%. 2.Фактори економічного зростання є факторами пропозиції але реалізація їх можливостей пов'язується з факторами попиту тобто з підвищенням сукупних витрат а також з використанням і розподілом зростаючого обсягу виробничих ресурсів які забезпечують максимальну кількість корисної продукції що надходить з внутрішнього ринку. 3. До першого розділу увійшли норми які можна поділити на дві групи норми що стосуються основних положень і норми які визначають покарання за державний злочин. 4. Економіка це єдина раціональна природна економічна модель що веде до процвітання і вона одна здатна відображати природу самого життя. 5. Економія часу виступає як перший економічний закон який відображає загальну основу та внутрішню логіку економічного прогресу а суть його полягає в тому що можливість розвитку суспільства й окремої людини залежать від того як використовується відведений їм час. 6. Оскільки основною формою багатства представники меркантилізму вважали золото і срібло то таке багатство на їхню думку нагромаджується за рахунок зовнішньої торгівлі яка залежить від розвитку країни. (З підручників).
Завдання 13.
А .Перепишіть речення, ставлячи потрібні розділові знаки при прямій мові. Поясніть.
1. Президент "Кока-коли" на запитання про плани в галузі маркетингу сказав якби я повинен був висловити свій робочий план одним реченням, то я сказав так: ми будемо розвивати наші сили в галузі маркетингу для того, щоб досягти відповідного росту в найближчі десять років
2. Якщо виходити з визначення підприємництва, яке дав П.Друцкер підприємець завжди йде слідом за змінами, відповідає на них і використовує їх як шанс, то концепція підприємництва зводиться до отовності швидкої реакції на довколишні зміни. 3. Якщо американець, привізши в Гельсінки партію нового товару, каже ну, Пекка, що ти думаєш , то фін починає думати мовчки. А американець міг би скочити і відразу сказати я тобі скажу, що я думаю.
4. Група, у якій спільно працюють безпосередні начальники і безпосередні підлеглі, не може працювати ні ефективно, ні творчо, оскільки її члени намагатимуться і при такій формі організації праці зберігати своє становище зазначає Драгомир Карич. Начальники намагатимуться залишитись "хорошими начальниками" а "підлеглі - "хорошими підлеглими".
5Пам'ятаючи афоризм Лафонтена не варто бігти, слід іти в такт з часом, треба зрозуміти, що час, у який ми живемо, це час змін, час, коли економіка повинна вміло, компетентно і відповідально підготуватись до викликів майбутнього.
6. Дорожить людина тим писав В.О.Сухомлинський у чому вона залишила часточку свого життя , крихітку серця свого, крапельку крові.
7. Лідерство досі вважається однією з найобширніших проблем, найбільш незрозумілим феноменом на землі зазначає Брунс. Лідери - це мобілізатори, які активізують окремих осіб, даючи приклад поведінки іншим. Б. Замініть пряму мову непрямою. Поясніть.
Завдання 14. Наведіть приклади речень з цитуванням, коли
а) коли цитата наводиться у вигляді прямої мови зі словами автора;
б) коли цитата наводиться не повністю;
в) коли цитата може доповнювати авторське речення, бути його складовою частиною.
Практичне заняття 26.
Написання модульної контрольної
роботи №2 Модульна контрольна робота №2
з української мови за професійним спілкуванням
для студентів І курсу факультету перекладачів,
напрям підготовки " Туризм"
Варіант 2
І. Укладання двох документів:
1.Відредагуйте текст листа. Допишіть відсутні реквізити.
Вельмишановний пан директор!
Просимо дати нам зі складу за безнал 100(екземплярів) довідника "Порадник ділової людини" / Уклад.О. М. Коренга. - К.: Основи, 1995 - 320с.
Даємо гарантію, що заплатимо 100% ціни виданих довідників упродовж 6 днів після їх получення.
1. Відредагуйте текст телеграми.
Відповідно до зміни структури управління необхідно оперативне керівництво взяти на себе. Участь у нараді у місті Луцьку 25.04 треба підтвердити додатково. Директор.
II. Мовні завдання:
1. Перепишіть і виправте помилки.
1.Приймав активну участь в переобладнанні технологічної лінії по випуску велосипедів для дітей покращеної конструкції. 2. Указаний інвентар був у вживанні (з розписки).
3. Одержано 11,5 мільйонів гривен прибутка.
2. Перекладіть українською мовою.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, распоряжение по предприятиям, следующим образом, для поступающих у вузы, наболевший вопрос, действующее законодательство, обезболивающее средство, слесарь по ремонту.
3. Запишіть подані іменники разом або через дефіс.
Лісо/смуга, дизель/електрохід, зірви/голова, людино/день, агіт/поїзд, норд/ост, екс/міністр, пасажиро/кілометр, держ/страх, світло/водо/лікарня. 4. Поставте кількісний числівник 724 у Р., Д. та О. відмінках.
5. Продовжіть речення:
1. Вибір форми вітання залежить від ...
2. Слід пам'ятати, що прийменник "по" в українській мові вживається на означення..., наприклад:...
III. Тести:
1. Договір вважають укладеним, коли...
а) підпис особи, що склала цей документ, засвідчив керівник установи печаткою і своїм, підписом;
б) сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово;
в) документ затвердила вища інстанція або відповідальний керівник установи чи організації. 2. Порядкові числівники, що позначаються арабськими цифрами, пишуться
а) без відмінкових закінчень;
б) з відмінковими закінченнями через дефіс;
в) після іменників. 3. Якщо акт складається комісією, то після слова "Складений" прізвища розташовують у такій послідовності: А) прізвище голови комісії; прізвища членів комісії і присутніх у довільному порядку;
Б) прізвище голови комісії; прізвища членів комісії в алфавітному порядку, прізвища присутніх у довільному порядку;
В) прізвище голови комісії, прізвища членів комісії і присутніх в алфавітному порядку;
4. У котрому реченні правильно відокремлена підрядна частина?
а) Стан, у якому порушника затримано, свідчить про прийняття великої дози наркотичної сировини.
б) Костик В., який проживає у Львові затриманий за зберігання зброї.
в) Віза, якої бракувало у документі, дозволила б цю поїздку.
5. У котрому варіанті речення правильно розставлені розділові знаки?
а) Протест прокурора на акт, що суперечить закону виносить прокурор, його заступник до органу, який його видав, або до органу вищого рівня.
б) Протест прокурора на акт, що суперечить закону, виносить прокурор, його заступник до органу, який його видав, або до органу вищого рівня.
в) Протест прокурора на акт, що суперечить закону, виносить прокурор, його заступник до органу, який його видав або до органу вищого рівня.
г) Протест прокурора на акт, що суперечить закону, виносить прокурор його заступник до органу, який його видав, або до органу вищого рівня.
6)Після слова покупця у реченні Китайські та турецькі купці призначають ціну товару, орієнтуючись на зіниці покупця якщо той задоволений ціною й одержує бажане, зіниці його розширюються. необхіно поставити: а) кому; б) крапку з комою; в) двокрапку; г) тире.
Укладач МКР к. ф. н., доц. Вакуленко Т. П.
Затверджено на засіданні кафедри української філології Протокол № 1 від "29 серпня 2013 р.
Зав. кафедри ________________________д. ф. н., проф. Валюх З.О. 
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
4 976
Размер файла
320 Кб
Теги
seminar, avtosokhranenny, turizm
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа