close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

kursach novy

код для вставкиСкачать
Розділ I. Теоретичні основи щодо формування асортименту в роздрібній торговельній мережі
1.1.Процес формування асортименту
Перелік товарів, які реалізуються на підприємствах роздрібної торгівлі, називається торговим асортиментом. Формування торгового асортименту в роздрібній мережі спрямовано на найбільш повне задоволення запитів покупців та активний вплив на попит для підвищення рівня і культури споживання.
Формування асортименту товарів являє собою процес підбору для продажу різних груп товарів, їх видів, та різновидів за всіма ознаками, що їх відрізняють.
У процесі підбору для магазинів асортименту товарів керуються деякими загальними принципами.
Найважливішим принципом формування асортименту товарів є його відповідність характеру попиту населення району, в якому розміщується даний магазин. Це дозволяє максимально задовольняти попит населення на товари народного споживання.
Раціональна побудова асортименту товарів у магазинах передбачає комплексне задоволення попиту населення, яке передбачає групування асортименту товарів у магазині за відповідними споживчими комплексами. Таке групування асортименту дозволяє створити зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованими товарами, скорочує витрати часу на придбання необхідних виробів і сприяє так званим імпульсивним купівлям.
Важливим принципом формування асортименту товарів є забезпечення достатньої ширини і глибини товарного асортименту. Забезпечення достатніх ширини і глибини асортименту товарів у магазині є важливою умовою більш повного задоволення попиту населення, зростання товарообігу й ефективного використання торгової площі. Ширина і глибина асортименту товарів у магазині залежать від низки факторів, найважливішими з яких є спеціалізація підприємства, розмір його торгової площі, характер розміщення на території населеного пункту, наявність підприємств-конкурентів тощо.
Одним з важливих принципів формування асортименту товарів є забезпечення його стійкості. При реалізації товарів повсякденного попиту дотримання цього принципу має першорядне значення. Стійкий асортимент товарів у магазині обумовлює скорочення затрат часу населення на здійснення купівель, дозволяє з мінімальними витратами організувати технологічний процес.
І, нарешті, одним із принципів правильного формування асортименту товарів у магазині є забезпечення умов рентабельності діяльності даного підприємства. Рентабельна діяльність є необхідною умовою роботи всіх підприємств торгівлі. У зв'язку з цим при побудові асортименту необхідно враховувати витратність реалізації окремих груп товарів, швидкість реалізації товарів тощо.
Під час формування асортименту товарів необхідно забезпечити правильне поєднання товарів різної вартості, постійного i періодичного характеру споживання, різного діапазону цін.
Процес формування асортименту товарів у магазинах складається з трьох етапів.
На першому етапі встановлюється груповий асортимент товарів, чим визначається асортиментний профіль підприємства. Ця робота проводиться на основі маркетингових досліджень, які є основою вибору цільового ринку. Не вибравши цільового ринку, на якому здійснюватиметься торговельна діяльність, неможливо планувати асортимент товарів, технологію роботи магазину, рівень цін, засоби реклами і т. ін.
Вихідними даними для визначення групового асортименту конкретного магазину є чисельність населення, його густота, особливості попиту, існуюча матеріально-технічна база, наявність магазинів-конкурентів, їх розміщення тощо.
Сучасні підприємства роздрібної торгівлі, визначаючи для себе цільові ринки, мають орієнтуватися, які саме покупці будуть їх цільовими клієнтами.
На другому етапі формування асортименту товарів визначається структура групового асортименту магазину, тобто встановлюється кількісне співвідношення окремих груп товарів.
Структуру групового асортименту встановлюють з урахуванням:
- типу і розміру магазину;
- його технічної оснащеності;
- умов товаропостачання;
- чисельності і складу населення, яке обслуговується підприємством;
- транспортних зв'язків;
- наявності інших підприємств торгівлі та їх спеціалізації.
На третьому етапі визначають розгорнутий асортимент товарів, тобто здійснюють підбір конкретних різновидів товарів у межах кожної товарної групи. Керівництво магазину повинне прийняти рішення про широту асортименту, його глибину, якість і ціни товарів, що пропонуються покупцям, згідно з очікуваннями споживачів вибраного цільового ринку. Саме товарний асортимент є ключовим фактором у конкурентній боротьбі роздрібних торговельних підприємств. Це найвідповідальніший етап, бо весь процес перетворення виробничого асортименту товарів у торговий завершується в магазинах.
Торгівля продовольчими і непродовольчими товарами мас істотні відмінні риси, тому принципи формування асортименту магазинів з торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами варто розглядати окремо.
Основні напрямки в області формування асортименту:
Скорочення асортименту - це кількісна і якісна зміна набору товарів за рахунок зменшення його широти і повноти. Основними причинами скорочення асортименту можуть бути падіння попиту, недостатність пропозицій, збитковість або низька прибутковість при реалізації товарів;
Розширення асортименту - це кількісна або якісна зміна набору товарів за рахунок збільшення показників широти, повноти і новизни. Причинами розширення асортименту можуть бути: збільшення попиту і пропозиції, висока рентабельність виробництва і реалізації товарів, поява нових товарів або нових виробників;
Стабілізація асортименту - це стан набору товарів, що характеризується високою стійкістю і низьким ступенем оновлення. Це здатність набору товарів задовольняти попит на одні і ті ж товари (більшою мірою характерно для продовольчих товарів повсякденного попиту);
Оновлення асортименту - це якісні і кількісні зміни набору товарів, який здатний задовольнити змінені потреби за рахунок нових товарів. Основними причинами поновлення є:
•поява нових потреб;
•заміна морально застарілих товарів;
•необхідність підвищення якості та конкурентоспроможності;
•стимулювання попиту.
Споживачами нових товарів є так звані новатори, потреби яких часто змінюються.
Удосконалення асортименту - це кількісні та якісні зміни набору товарів для підвищення його раціональності. Під раціональністю розуміють здатність набору товарів найбільш повно реально задовольняти обґрунтовані потреби різних груп (сегментів) споживачів;
Гармонізація асортименту - це кількісні та якісні зміни набору товарів, що відображають ступінь близькості реального асортименту до оптимального при реалізації та використанні. Прагнення до гармонійності при формуванні асортименту виражається в спеціалізації магазинів чи окремих секцій.
Формування асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі потребує не тільки встановлення магазинам групового і видимого асортименту, раціонального розміщення його в окремих магазинах, але і постійного регулювання та систематичного контролю за дотриманням його повноти і стабільності. Це досягається шляхом розробки і впровадження в практику роботи магазинів обов'язкових асортиментних переліків товарів.
1.2.Закупівельна діяльність
Одним із важливих елементів закупівельної роботи є виявлення та вивчення джерел закупівлі (рис. 1.2.1.). До джерел надходження товарів відносять галузі народного господарства, що виробляють різні товари народного споживання (АПК, легка промисловість, машинобудування й т.д.). До постачальників товарів відносять конкретні підприємства різних джерел надходження, тобто тих або інших галузей народного господарства, різних сфер виробничо-економічної діяльності, що виробляють товари й послуги.
Рис. 1.2.1.Джерела товаропостачання
Джерела товарного забезпечення визначають, виходячи зі структури конкретного ринку товарів, контингенту покупців, асортименту товарів, товарооборотністі та фінансових можливостей торговельного підприємства. Підвищуються вимоги до ринку закупівель, який представляють постачальники продукції. При ринкових відносинах придбання необхідного товару та потрібної якості здійснюють в установлені строки поставки, за прийнятною ціною та у надійного постачальника. Кожна торговельна система, організація або підприємство повинні вивчати фактичні, можливі та потенційні джерела закупівель. Вивчаючи джерела закупівель, комерційні працівники складають на кожного постачальника спеціальні карточки, які потрібно групувати по місцевих, міжобласних, міжреспубліканських постачальниках. В карточках вказуються дані про виробничу потужність підприємства, кількість товарів у асортименті, умов постачання товарів. Кількість постачальників обумовлюється різноманітністю асортименту товарів, який виробляють. Тому виникає необхідність всебічного вивчення джерел постачання товарів з точки зору асортименту та обсягу виробництва, умов поставки та інших факторів.
При проведенні закупівельної роботи виходять із можливості максимально використати товарні ресурси регіону, в якому знаходиться торговельне підприємство. Для нього використовують інформацію про місцеві промислові та сільськогосподарські підприємства (асортимент, якість, упаковка, ціни).
Пошук постачальників здійснюють на оптових ярмарках, оптових і дрібнооптових ринках, товарних біржах, виставках-оглядах, виставках-продажах. Розширення кола постачальників на підставі довготермінових господарських зв'язків позитивно впливає на широту асортименту, підвищення якості товарів, які закуповують.
Керівництво повинне налагоджувати відносини з постачальниками та партнерами для сприяння та спрощення обміну інформацією з метою взаємного поліпшення результативності та ефективності процесів, які створюють цінності. Співпраця з постачальниками та партнерами забезпечує різноманітні можливості для збільшення цінностей, наприклад:
- оптимізація кількості постачальників та партнерів;
- налагодження двостороннього зв'язку на відповідних рівнях в обох організаціях для сприяння швидкому вирішенню проблем без затримок та суперечок, що призводять до зайвих витрат;
- співпраця з постачальниками під час затвердження спроможностей їхніх процесів;
- моніторинг можливостей постачальників поставляти відповідну продукцію з метою усунення зайвих перевірок;
- заохочення постачальників до впровадження програм постійного поліпшення показників діяльності і до участі в інших спільних ініціативах щодо поліпшення;
- залучення постачальників до проектування та розроблення в організації з метою обміну знаннями та результативної, ефективної діяльності, спрямованої на поліпшення процесів випуску і постачання відповідної продукції;
- залучення партнерів до визначення закупівельних потреб і розроблення спільної стратегії:
- оцінювання, визнання і винагородження зусиль та досягнень постачальників і партнерів.
Класифікація постачальників товарів
До постачальників товарів відносять конкретні підприємства різних джерел надходжень, тобто тих або інших галузей економіки, різних сфер виробничо-економічної діяльності, що вироблюють товари та послуги. Класифікацію постачальників наведено на рис. 1.2.2.
Рисунок 1.2.2. Схема класифікації постачальників
Перевагами підприємств-виробників є більш низька ціна, скорочення часу товаропросування, створення умов для спільної співпраці щодо поновлення асортименту, забезпечення якості товару. Недоліками є необхідність закупівлі товарів великою партією та досить обмежений ас Переваги посередників: широкий асортимент, скороченні транспортні витрати, надання послуг щодо зберігання продукції, а також можливе надання знижок.
Розділ II. Джерела формування асортименту та їх роль в забезпеченні комерційного успіху підприємства
2.1.Економічна характеристика супермаркету "Бі-Маркет"
Торгова мережа "Бі-Маркет" відносно недавно функціонує в Україні. Вона займається роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого ассортименту. Компанія "Бі-Маркет" розпочала своє існування в 1995р. з декількох невеликих магазинів. У 2002 році був відкритий перший супермаркет в м. Києві по вулиці Лебєдєва-Кумача. Сьогодні генеральним директором ТОВ "Бі-Маркет" є Шибаєв Павло Сергійович.
Цілями товариства є здійснення торговельної, комерційної, виробничої, науково-дослідної, благодійної діяльності з метою одержання прибутку та задоволенням інших потреб учасників. Підприємству надано право здійснювати такі види діяльності :
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- комерційна, маркетингова, посередницька діяльність;
- складські послуги.
Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється товариством після одержання відповідної ліцензії у встановленому порядку.
ТОВ "Бі-Маркет" є прибутковою мережею супермаркетів і динамічно розвивається(Таблиця 2.1.1).
Таблиця 2.1.1. Динаміка основних показників ТОВ "Бі-Маркет" м. Київ.
Показники Обсяг, тис. грн Абсолютна зміна, тис.грн. Темпи приросту, % 2010 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Рівень собівартості реалізованих товарів 67,1 66,2 67,1 -0,9 0,9 -1,3 1,4 Рівень комерційного доходу 12,345 12,884 14,768 0,5 1,9 4,4 14,6 Рівень витрат обігу 10,714 12,643 13,688 1,9 1,0 18,0 8,3 Рівень рентабельності товарообороту 1,631 0,240 1,080 -1,4 0,9 -85,3 375,0 Рівень собівартості реалізованих товарів має чітку тенденцію до зростання, що не можна сказати про рівень рентабельності товарообороту. Але у 2012 році обидва показники зросли однаковими темпами. Стабільність рівня собівартості можлива тільки за умов достатнього рівня рентабельності для самофінансування торговельної діяльності.
Рівень комерційного доходу у 2012 році збільшився на 1,9%. Це відбулося за рахунок того, що валовий прибуток зростав швидшими темпами (179,8%) ніж товарооборот (144,1%). А валовий прибуток залежить від співвідношення цін, обсягу продажів і собівартості проданої продукції.
Рівень витрат обігу у 2012 році збільшився на 1,0%. Збільшення цього показника характеризує збільшення долі витрат обігу в роздрібній ціні товару, тобто витрати. Це значить, що підприємству необхідно використовувати більше грошей для реалізації товарів.
Рентабельність товарообороту у 2012 р. склала 1,080%. Це значить, що після відрахування з отриманого доходу всіх витрат залишається 0,0108 копійок прибутку від кожної гривні реалізації. Збвльшення рівня рентабельності товарообороту відбувається за рахунок того, що рівень витрат обігу росте меншими темпами, ніж рівень комерційного доходу. Це свідчить про відносне зменшення витрат на виробництво продукції.
Отримання прибутку є основною метою будь-якої підприємницької діяльності. Від розміру отриманого прибутку залежать формування власного капіталу, виконання зобов'язань перед бюджетом, фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства.
Досліджуваний супермаркет "Бі-Маркет" розташований за адресою: Київська область, м.Ірпінь, вул.Грибоєдова,13 і здійснює свою діяльність в особі директора Цехан Олени В'ячеславівни.
Внутрішнє планування є компонентом успіху торговельної точки з неповторним інтер'єром і творчим ставленням до справи. У плануванні магазинів передбачено ефективне використання площ, вільне пересування покупців, майстерна викладка продукції, що сприяє максимальним продажам. Конкуренція значна з боку супермаркету "Еко-маркет" (вул.3-го Інтернаціоналу, 105-а), супермаркету "Фора" (вул.Шевченка,3), Ірпінського центрального ринку (вул.Грибоєдова,14).
Присутність поряд магазинів-конкурентів впливає на ціноутворення. Магазин повинен встановлювати ціни відповідно до умов місцевого ринку і гнучко реагувати на ситуацію зміни цін. Знання споживачів району обслуговування допомагає витримувати умови конкуренції з найближчими магазинами.
Основною цільовою групою є працюючі жінки 25-50 років з різним рівнем доходу, в меншому ступені - чоловіки-службовці такої ж вікової групи.
Магазин "Бі-Маркет " працює з 07.00 до 23.00, без обіду та вихідних днів. Площа торгового залу 200 м2, на якій розташований досить широкий асортимент товарів.
У магазині "Бі-Маркет" використовуються такі елементи обслуговування: банкомат, надання консультацій, проведення семпінгів та рекламних акцій для просування продукції і ознайомлення покупців з товаром, супутні товари, надання візків (Додаток 1). Організовано власні м'ясні та кулінарні цехи.
Слід зауважити, що процес виробництва у стінах супермаркету вимагає зваженого підходу. Це пов'язано з тим, що харчове виробництво потребує значних фінансових вкладень, площ, сертифікації виробництва за діючими нормами, проведення додаткового медичного і гігієнічного контролю. Тому доцільно залучати продукцію у магазини від тих постачальників, які вже якісно виробляють гастрономію, кулінарію (кухні напівфабрикатів, невеликі гастрономічні та кулінарні виробництва, продукція ресторанів).
Якісними параметрами бізнесу організації торгівлі є: продаж тільки якісних продуктів; прийнятні ціни; ввічливе обслуговування; вибір найкращого планування для магазину; створення усіх зручностей для паркування машин; наведення чистоти в торговельному залі; оснащення торговельним обладнанням; надання широкого спектру сервісних (додаткових) послуг; проведення контролю за торговельним об'єктом; підтримка контактів з постійними клієнтами; цільова реклама; робота з рекламаціями. 2.2. Критерії оцінки та вибір постачальників
Важливим показником успішної діяльності супермаркету "Бі-Маркет", як і будь-якого іншого торговельного підприємства, являються взаємовідносини з постачальниками. "Бі-Маркет" альспівпрацює з більш ніж 200 постачальниками, робота з якими базується за принципом забезпечення постійного асортименту, стабільної якості та своєчасності доставки. На сьогодні 90% постачальників мережі - вітчизняні виробники, 10% - відомі зарубіжні підприємства ("Соса Соla", Procter&Gamble, Nestle та інші). Імпорту в "Бі-Маркеті" все менше і менше. Українські виробники вже досить сильні, вони пропонують досить гарний товар і оптимальне співвідношення "ціна-якість".
Постачальниками "Бі-Маркету" є:
* молочна продукція - Вімм-Біль-Данн, Еталон, Кременчуг, Люсдорф, Білоцерківський молокозавод;
* рибні товари - ВКіК, Укрпромпостач;
* м'ясні товари - Глобино, Ятрань.
* хлібобулочні вироби - Хліб ВВ, Транс-К, Хлібокомбінат №12, Лігос
* бакалія - Едганс, Тапіко
* лікеро-горілчані та безалкогольні напої - Селтінг, Коляда, IDC Group
Правильний вибір постачальників в умовах ринку - надто відповідальне завдання; помилки у цій справі можуть коштувати підприємствам дуже дорого.
Тому, будь-яке торгове підприємство, в тому числі "Бі-Маркет" намагається обрати оптимального постачальника.
Вибір постачальника складається із трьох етапів:
1. Пошук постачальників
У ТОВ "Бі-Маркет" здійснюється шляхом:
- вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, оголошень у засобах
масової інформації і т.п.;
- відвідування виставок і ярмарків;
- листування і особисті контакти з можливими постачальниками.
2. Вибір постачальників
При виборі постачальника "Бі-Маркет" керується двома основними критеріями:
- вартість придбання продукції;
- якість обслуговування.
Вартість придбання включає в себе ціну продукції та іншу вартість, до якої можна віднести, наприклад, зміну іміджу підприємства-постачальника, значення сфери діяльності, перспективи зростання та розвитку виробництва.
Якість обслуговування включає в себе якість продукції або послуги, надійність обслуговування. Під надійністю обслуговування розуміється гарантованість обслуговування покупця потрібними йому ресурсами протягом заданого проміжку часу, відсутність причин можливого виникнення недопоставок, порушень строків доставки. Надійність можна оцінити через імовірність відсутності відмови у задоволенні замовлення покупця.
Крім зазначених головних критеріїв вибору постачальника, є й інші критерії, зокрема:
* віддаленість постачальника від покупця;
* строки виконання поточних і термінових (екстрених) замовлень;
* наявність у постачальника резервних потужностей;
* фінансовий стан постачальника.
Вибір постачальників здійснюється після завершення плану надходження товарів на підприємство. В супермаркеті "Бі-Маркет" складається список можливих постачальників кожного виду товарів. Кількість постачальників, які будуть брати участь у поставках кожного виду товару, залежить від необхідної кількості товарів та кон'юнктури ринку. Ці питання вирішуються комерційною службою підприємств. Вибір постачальників супермаркет "Бі-Маркет" здійснює шляхом порівняння можливих постачальників. Критеріями вибору найбільш придатного з них служать порівняльні виробничі можливості, ціни на товари, що закуповуються, надійність постачальників. 3 числа наявних на ринку обирається той постачальник, який найбільше відповідає переліченим критеріям. За інших однакових умов перевагу надають, як правило, місцевим постачальникам.
3. Оцінка постачальників
Важливе значення має співробітництво між торговцем та постачальником у договірних відносинах. Налагоджені відносини з постачальниками сприяють розвитку відповідних умов для надання додаткових послуг, включаючи забезпечення ринковою інформацією та інформацією про ціноутворення.
2.3.Характеристика форм і методів товаропостачання
З урахуванням порядку завезення товарів у роздрібну торговельну мережу розрізняють дві форми товаропостачання - транзитну і складську(Рис.2.3.1).
Рис.2.3.1. Транзитна та складська форми товаропостачання
Транзитна форма Складська форма товаропостачання товаропостачання Транзитна форма товаропостачання передбачає завезення товарів безпосередньо від їх виробників (промислових або сільськогосподарських підприємств) у роздрібну торговельну мережу, оминаючи склади роздрібних торговельних підприємств.
У супермаркеті "Бі-Маркет" транзитна форма товаропостачання застосовується для постачання товарів простого асортименту, які не потребують додаткового підсортування (борошно, крупи), а також для товарів, які потребують швидкої реалізації через обмежені терміни їх зберігання (молочні продукт, хлібобулочні вироби). Складська форма передбачає товаропостачання магазинів з власних складів роздрібних торговельних підприємств. Складську форму товаропостачання застосовують, як правило, у випадку отримання товарів від іногородніх постачальників. За цієї форми постачання склади, отримуючи великі партії товарів від різних спеціалізованих виробничих підприємств, забезпечують їх зберігання і здійснюють всі необхідні операції з підбору асортименту товарів для роздрібної торговельної мережі: розпакування, перевірку якості, комплектування невеликих партій товарів у широкому асортименті; в окремих випадках на складах здійснюються також операції з фасування продовольчих товарів, підготовки товарів до продажу та ін. Склади мають можливість відправляти в магазин товари збільшеними партіями, підсортованому асортименті (в т. ч. укладаючи в одну одиницю транспортної тари - контейнера, тари-обладнання - по кілька одиниць або блоків товарів різних найменувань).
У "Бі-Маркеті" складська форма товаропостачання застосовується для більшості товарів. З її допомогою завозяться всі непродовольчі товари та більшість продовольчих товарів, адже виробники встановлюють достатньо високі норми відвантаження товарів, що є невигідним для невеликих магазинів. Працівники торговельних підприємств повинні визначати доцільність вибору транзитної або складської форми товаропостачання на основі врахування конкретних умов діяльності підприємства, економічних наслідків прийнятого рішення та запитів населення щодо асортименту товарів у підприємствах роздрібної торгівлі.
Фактори, які впливають на вибір форми товаропостачання:
1. Розташування постачальників
2. Сезонність виробництва і споживання товарів
3. Можливість підсортування та комплектування товарів
4. Потужність підприємства роздрібної торгівлі
5. Спеціалізація підприємства роздрібної торгівлі, особливості асортименту товарів
6. Оборотність товарних запасів, терміни їх реалізації
За результатами проведених розрахунків обсяги завезення товарів зі складів і в порядку транзиту обумовлюються в договорах поставки для кожної назви або групи товарів.
Методи товаропостачання роздрібної торговельної мережі
Організація процесу товаропостачання суттєво залежить від того, беруть у ньому безпосередню участь працівники підприємств роздрібної торгівлі чи процеси постачання товарів у магазини здійснюються без них. З врахуванням цієї ознаки розрізняють два методи товаропостачання: децентралізований та централізований.
Децентралізований метод товаропостачання передбачає виконання транспортно-експедиційних операцій силами і засобами роздрібних торговельних підприємств, тобто всі операції з завезення товарів від складів постачальників починаючи з пошуку транспорту, роздрібні підприємства виконують самостійно. У цьому разі для одержання товарів від постачальника працівник роздрібного торговельного підприємства сам шукає транспортний засіб і прибуває до нього з належно оформленим дорученням, в якому вказуються асортимент і кількість товарів, необхідних магазину.
На основі доручення оформляються відбірковий лист, рахунок-фактура, за яким відпускають товари, товарно-транспортна і податкова накладні (Додаток 1). Отримані від матеріально відповідальної особи складу постачальника товари завозяться у пункти їх роздрібного продажу.
При застосуванні децентралізованого методу товаропостачання значно зростають витрати обігу, зокрема транспортні витрати, нераціонально використовується вантажопідйомність транспортних засобів через їх неповне завантажування товарами і збільшення часу простоїв автомобілів.
Особливо невигідним є цей метод у разі організації завезення товарів, які не потребують огляду та ознайомлення з їх споживними характеристиками безпосередньо в постачальника.
Водночас у разі організації постачання товарів складного і складно технічного асортименту працівники магазинів мають можливість безпосередньо оглянути товари на складі постачальника, ознайомитися з їх асортиментом і отримати кваліфіковані консультації від персоналу постачальника. Додатковою перевагою децентралізованого методу товаропостачання є скорочення тривалості інтервалу між замовленням та завезенням товарів, оскільки отримання товарів при цьому методі можливе в день відбору на складі.
У супермаркеті "Бі-Маркет" використовується лише централізований метод, який передбачає виконання операцій із завезення товарів силами і засобами постачальників або транспортних підприємств за замовленнями магазинів у передбачені графіком терміни.
При цьому всі транспортно-експедиційні операції виконуються, як правило, централізовано, без участі представників роздрібної торговельної мережі; обов'язком постачальника є завантажування товарів на транспортний засіб, їх перевезення, забезпечення збереження і вчасної доставки в кожен магазин. Централізоване завезення товарів здійснюється згідно з поточними заявками магазинів.
Замовлення складають у двох примірниках за встановленою формою; у ньому наводиться перелік назв товарів, які необхідно завезти в магазин, вказуються їх основні асортиментні ознаки (вид, сорт, ціна одиниці за прайс-листком та ін.), а також необхідна кількість товарів кожного найменування. У разі замовляння товарів за прайс-листками, прейскурантами чи іншими документами з систематизованим переліком товарів, назви товарів доцільно записувати в тому порядку і з тими кодами та посиланнями на асортиментні ознаки, за якими вони перелічені в такому документі.
Для організації товаропостачання при централізованому методі його виконання між підприємством-постачальником товарів і супермаркетом "Бі-Маркет" укладається договір поставки товарів (Додаток 2).
Доставка товарів за централізованого завезення товарів здійснюється за завчасно складеними маршрутами і графіками.
Маршрут - це шлях руху транспортного засобу, який визначає послідовність завезення товарів у магазини, розроблений з врахуванням мінімальних транспортних витрат. У маршрут включається одне або кілька торговельних підприємств залежно від величини партій товарів, що доставляються, відстані, виду транспорту, його вантажопідйомності тощо.
У практиці торгівлі розрізняють два види маршрутів: маятниковий і кільцевий (рис.2.3.2.).
Рис.2.3.2. Основні види маршрутів централізованого завезення товарів
Маятниковий Кільцевий
маршрут маршрут За маятникового маршруту товар на повністю завантаженому автомобілі доставляється в один магазин, після цього автомобіль повертається до постачальника, завантажується і направляється в інший магазин.
Маятниковий маршрут застосовують при доставці у "Бі-Маркет"" таких товарів: хлібобулочні вироби, молочні товари, зерноборошняні товари. За кільцевого маршруту повністю завантажений автомобіль доставляє одним рейсом товари в кілька магазинів, що знаходяться на шляху його руху.
Кільцевим маршрутом у "Бі-Маркет" доставляються такі товари: кондитерські вироби; безалкогольні напої; бакалійні товари; гастрономія; лікеро-горілчані вироби.
Доцільність вибору того чи іншого виду маршруту визначається необхідністю максимального зниження витрат на доставку товарів.
Графік доставки - це розклад, в якому вказується, в які дні і години товар буде доставлятися в магазини. Графіки завезення розробляються, виходячи з завчасно розрахованої частоти завезення і розмірів партій.
Перелік основних постачальників товарів та графік їх завезення зазначено у додатку (Додаток 3). 2.4.Формування асортименту у супермаркеті "Бі-Маркет"
Наявність та різноманіття товарів - це базовий принцип торгівлі, особливо за системою самообслуговування. Працювати з максимальним успіхом супермаркет може лише за умови повністю заповнених полиць і наявності постійно поновлюваного асортименту. У супермаркеті "Бі-Маркет" є в наявності близько 5тис. найменувань товарів.
Як уже зазначалося, процес формування асортименту складається з трьох етапів, які й визначили асортимент "Бі-Маркету".
Перед відкриттям магазину був встановлений асортиментний перелік товарів, який сьогодні дає змогу не лише регулювати асортимент товарів, а й контролювати його повноту та стабільність (Додаток 4).
Сьогодні асортимент супермаркету "Бі-Маркет" формується у відповідності с поточним АВС-аналізом. Площа супермаркету розподіляється між товарними категоріями пропорційно їх грошовому та кількісному об'єму реалізації. Аналогічний підхід застосовується і в середині категорій.
Товари, що наявні в асортименті супермаркету "Бі-Маркет "є досить різноманітними (табл. 2.4.1.).
Таблиця 2.4.1. Асортимент супермаркету
Відділ Асортимент алкогольні та безалкогольні напої, бакалійна група товарів Соки, води, вина, горілка, лікери, вермути, настойки, наливки, пиво, слабоалкогольні напої, джини, крупи, мука, макаронні вироби, крохмаль, сіль, цукор,олія, майонези, кетчупи, соуси, спеції та приправи, харчова сода, оцет, желатин, дріжджі, гірчиця, консервовані овочі, маслини, м'ясні та рибні консерви, фруктові консерви та ін. овочі та фрукти Яблука, банани, груші, ананаси, виноград, сливи, абрикоси, картопля, цибуля, буряк, морква, капуста та ін. кондитерські вироби Цукерки вагові та фасовані,шоколад, торти, тістечка, печиво вагове та фасоване, вафлі вагові та фасовані, драже, пряники, дитяче харчування, пластівці, жувальні гумки, горішки, фісташки, кава, чай, хліб,булочки, зефір, мармелад та ін. гастрономія Сири, ковбаси, сосиски, сардельки, м'ясні делікатеси, молоко,кефір,масло, солодкі сирки, маргарин, вершки, йогурт, сир кисломолочний, яйця, свіжозаморожені овочі, заморожені напівфабрикати риба жива, охолоджена, заморожена Короп, карась, товстолоб, сьомга, форель. м'ясо охолоджене Свинина, яловичина, курятина, індюшатина та ін. кулінарія Готові страви непродовольча група товарів Посуд, товари побутової хімії, жіноча гігієна, товари для дітей, косметична продукція та ін. Вважаючи головною задачею створення зручності покупцям та скорочення часу на придбання товарів, в магазині організовано розміщення товарів за споживчими комплексами. При цьому враховано не лише оптимальне товарне сусідство , а й використані дані аналізу потоку покупців. Товари повсякденного попиту розміщені у певній віддаленості від входу, щоб стимулювати споживачів до здійснення імпульсних покупок на шляху до необхідних їм товарів.
Оцінка асортименту
Формування асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі потребує не тільки встановлення, але і постійного регулювання і систематичного контролю за дотриманням його повноти і стабільності.
Для регулювання і контролю повноти асортименту у магазині "Бі-Маркет" застосовують АВС-аналіз - це складання рейтингових списків за таким параметрм, як товарооборот. В рамках загального рейтингового списку ми отримуємо три групи об'єктів - А, В і С, які відрізняються по своїй значущості та долі в загальному асортименті. Даний метод отримав широке розповсюдження завдяки своїй універсальній ефективності. Проведемо оцінку асортименту молочних товарів методом АВС-аналізу. Розглянемо товарооборот за 2012 рік основних марок молочної продукції, які представлені у магазині "Бі-Маркет" (табл.2.4.2).
Таблиця 2.4.2. Товарооборот за 2012 рік основних марок молочної продукції, які представлені у магазині "Бі-Маркет"
Товарооборот, тис.грн. Торгова марка 30 Президент 30 Простоквашино 25 Данон 25 Злагода 20 Добриня 18 Щодня 15 Гурманіка 7 Галичина 6 На здоров'я 4 Ласуня Залежно від розміру товарообороту, який дає кожна окрема марка продукції поділимо їх на 3 групи:
група А - ТМ Президент, ТМ Простоквашино, ТМ Данон, ТМ Злагода - найбільш ходові товари з загальною питомою вагою в товарообігу 7580%. Ці об'єкти вимагають досконалого планування, постійного обліку і контролю;
група В - ТМ Добриня, ТМ Щодня, ТМ Гурманіка - середньоходові товари, які в меншій мірі важливі для компанії і вимагають звичайного контролю і обліку, їх питома вага в товарообігу 7580%;
група С - ТМ Галичина, ТМ На здоров'я, ТМ Ласуня - товари обмеженого попиту, які складають 510% загального товарообігу. Це малоцінні об'єкти, що характеризуються спрощеними методами планування, обліку і контролю. Завдяки даним отриманим за допомогою АВС-аналізу керівництво магазину "Бі-Маркет" може бачити не лише який товар приносить найбільший прибуток, а й може корегувати асортимент відділу на майбутній період з врахуванням максимального показника прибутковості.
Ще одним важливим показником якісної роботи з формування асортименту - це коефіцієнт стійкості.
Розрахуємо коефіцієнт стійкості асортименту молочної продукції. Згідно з асортиментним переліком у продажу має бути 1400 найменувань молочної продукції. У 2012 році працівниками магазину було проведено чотири перевірки роботи магазину. Перевірками виявлено: кількість молочних виробів, які фактично були у продажу на дату перевірки, становила:
- 15.01.2012 р. - 1100;
- 16.02.2012 р. - 1300;
- 15.04.2012 р. - 1400;
- 20.05.2012 р. - 1000.
Коефіцієнт стійкості розраховується за формулою, і дорівнює:
Числове значення коефіцієнта стійкості асортименту повинен знаходиться в межах від 0 до 1. При цьому чим ближче цей показник до одиниці, тим повніший і стійкіший ассортимент в магазині, тим якісніше він сформований. В даному випадку він дорівнює 0,7. Керівництву "Бі-Маркету" необхідно контролювати наявність на підприємстві встановленого асортименту товарів молочного відділу відповідно до асортиментного переліку.
Основні причини які впливають на стійкість асортименту є:
- затримки в відправленні товарів постачальниками;
- порушення графіку завезень;
- несвоєчасне подання замовлення на поставку товарів;відсутність періодичного контролю за дотриманням договорів поставки товарів.
Отже, ми бачимо, що процес формування асортименту у магазині "Бі-Маркет" це складний і недосконалий процес. Дуже важливим на цьому етапі являється постійне регулювання і систематичний контроль за дотриманням повноти і стабільності асортименту наявного в магазині.
2.5.Роль постачальників у досягненні комерційного успіху підприємства
Джерела формування асортименту відіграють одну з найважливіших ролей у створенні асортименту, який в свою чергу формує товарооборот, що забезпечує отримання прибутку.
Організація господарських зв'язків з постачальниками товарів займає особливе місце серед інструментів комерційної діяльності торгового підприємства, тому що ця система представляє сукупність форм, методів і важелів взаємодії підприємства зі споживачами продукції, виражена в основній діяльності по формуванню асортименту товарів.
Основним критерієм комерційного успіху супермаркету "Бі-Маркет" є те, що товари, які він пропонує, задовольняють різноманітні потреби споживачів. Взаємовідносини з постачальниками, в значній мірі впливають на фінансові показники діяльності магазину. Умови договору є доцільними, якщо вони забезпечують чистий прибуток не менше 25-30% від витрат (грошової виручки). Така жорстка вимога зумовлена високим рівнем ризику, характерного для торговельного підприємства. Успішна реалізація передбачає гнучкий розвиток асортименту товарів, які відповідають товарному ринку на якому працює підприємство.
5
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
407
Размер файла
297 Кб
Теги
kursach, novy
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа