close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 49 от 9 декабря 2017 г.

код для вставкиСкачать
Еженедельная газета Осакаровского района Карагандинской области
Еженедельная газета Осакаровского района
Ха лықп ен к ез десу ж а л ға с уд а
Осакаров ауданының əкімі Нұркен
Кобжановтың ауылдардың тыныстіршілігімен
етене
танысып,
халықпен кездесуі жалғасын тапты.
Осы аптада қасына əр саланың басшыларын ерткен аудан басшысы
Құндызды, Маржанкөл елді-мекендеріне барды.
Аудан
əкімі
Нұркен
Кобжанов
ауылдық округ орталықтарын аралаған
кезекті сапарында жұртшылықпен кездесті. Басқосуда аудан басшысы ауылдық
округтің негізгі мəселелерінен құлағдар
екендігін жеткізді. Үстіміздегі жылдың
бюджетін жоспарлауда əрбір селолық
округтің жай-күйі, мəселесі ескерілетінін
баса айтты.
Ауыл халқын алаңдатып, шешімі табылмай отырған мəселелер жоқ емес.
Мал
жайылымдарының
тарлығы
мəселесі күн тəртібінен түспейді.
Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» Заңына сəйкес жайылым жерлерді кеңейту мəселесі шешімін
табатынын айтты аудан əкімі өз сөзінде.
Жиын барысында тұрғындар аудан
орталығына қатынайтын күре жолдың
көктем, күз мезгілдерінде, əсіресе қар
суы мен жауыннан соң автокөліктердің
жүруіне қиындық тудыратынын айтты.
Кіре беріс жолдардың сапасы сын
көтермегендіктен автобустардың ауылға
кірмей, ауыл шетіне тоқтайтынын да
жеткізді. «Бұл мəселе тек сіздердің
ауылдарыңызда орын алып отырған
жоқ. Облыс əкімінің алдында осы
мəселе бойынша сұрақ көтердім. Бұл
жұмыстарды алдағы уақытта бірте-бірте
атқаратын боламыз», — деді аудан əкімі.
Қыс мезгілінде жолды қардан тазалау
мəселелерінің біразы шешімін тапқанын
айтты. Биылдан бастап, қыс мезгілінде
қар құрсауында қалу мəселесі туындамайды деген үміт бар. Өйткені бұрынғы
жылдардың
жан
қынжылтарлық
тəжірибесінен
кейін,
тазалау
жұмыстарына
қаражат
қажетті
мөлшерде қарастырылды. Сондай-ақ,
көшені жарықтандыру, су құбыры
жүйесінің ақаулары туралы да айтылды.
Нұркен Кобжанов бұл мəселені де назарында ұстайтындығын тілге тиек етіп,
Маржанкөл селолық округіне қарасты
ауылдарда
он
жарықтандырғыш
нүктенің орнатылғанын, келесі жылдарға
да
жарықтандыру
мəселесі
жоспарланғанын айтты. Мұнан соң
аудан
басшысы
əлеуметтік
нысандардың жай-күйімен жіті танысты.
Елбасының Жолдауында көтерілген
мəселелерді
жүзеге
асыру,
тұрғындардың мүліктерін заңдастыру,
ауылда тазалықты, тəртіпті сақтау,
кəсіпкерлік қызметті жүйеге келтіру
мəселелері де аудан басшысының назарынан тыс қалмады. Сонымен қатар мал
сою алаңы мен бөлімшесін ашу туралы
түсіндірме
жұмысы
жүргізілді.
Санитарлық нормаға сай мұндай нысандар əр ауылда ашу қазіргі заман талабы
екенін де айтылды. Жəне де əрбір
мəселенің оңтайлы шешімін табуға ауыл
əкімдеріне, аудан əкімінің орынбасарларына, ұйым, бөлім басшыларына арнайы тапсырмалар беріп, қаражат қажет
етпей шешуге болатын мəселелерді бір
ыңғайлы етуді тапсырды.
Гүлім Сембай
Уважаемые читатели!
Подписка на республиканские, областные и районную
газеты и журналы заканчивается 25 декабря 2017 года.
” ¬ ¿Δ¿ ≈ Ã ¤ ≈ ◊ » “¿“ ≈ À » !
Продолжается подписка на районную газету
“Сельский труженик” на 2018 год
Цена подписки на год для физических лиц - 1893 тенге.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I
и II гр., матерей, награжденных подвесками “Алтын Алқа” и
“Күміс Алқа”, цена годовой подписки 1466 тенге. Для юридических лиц -3170 тенге. Для индивидуальных подписчиков
цена подписки на 1 мес. - 229 тг; 3 мес. - 686 тг; 6 мес. - 1372
тг.
Подписка принимается во всех отделениях связи, у общественных распространителей и почтальонов.
Уважаемые читатели, оставайтесь с нами!
СУББОТА 9 декабря 2017 года
№ 49 (7585)
В районном акимате
Для обеспечения правопорядка
На повестку дня очередного заседания межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при
акимате Осакаровского района было
вынесено несколько одинаково актуальных и важных вопросов. Потому
председательствующий на заседании
заместитель акима района Р. Е. Нурмуханбетов разговор вел конструктивный
и жесткий. Кроме представителей правоохранительных органов, в заседании
приняли участие руководители районных отделов, акимы поселков и сельских округов, а также отдельные
владельцы грузовых транспортных
средств.
По первому вопросу повестки дня – о состоянии аварийности на территории Осакаровского района и эффективности
принимаемых государственными органами
мер по обеспечению безопасности дорожного движения обстановку доложил заместитель начальника местной полицейской
службы ОВД М. К. Курамысов. Он сообщил, что за 11 месяцев текущего года
сотрудниками МПС выявлено и пресечено
809 административных правонарушений, в
том числе 344 грубых, за управление
транспортным средством в нетрезвом состоянии – 37. На территории района совершено 25 дорожно-транспортнрых
происшествий, на 5 происшествий
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число погибших и получивших
телесные повреждения также увеличилось. 5 ДТП совершено с участием детей,
3 – по вине нетрезвых водителей. Как показывает анализ, основными причинами
ДТП являлись грубые нарушения правил
дорожного движения, превышение скоростного режима, выезды на полосу
встречного движения, управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Отвечая на вопрос председательствующего, М. К. Курамысов доложил также о
тех мерах, которые принимаются сотрудниками МПС по профилактике и обеспечению безопасности дорожного движения.
О состоянии автомобильных дорог в
районе и мерах по улучшению их состояния проинформировала руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Н. Т. Шалабаева. Резюмируя
сказанное, Р. Е. Нурмаханбетов подчеркнул, что одинаково важно не только
строить и ремонтировать дороги, но и правильно их эксплуатировать. В этой связи
он поручил сотрудникам ДПС ужесточить
требования к водителям грузового транспорта, проезжающим по дорогам населенных пунктов, несмотря на наличие знаков,
запрещающих проезд.
Прежде, чем дать слово первому заместителю начальника районного отдела
внутренних дел Н. К. Канкулову для отчета
о состоянии криминогенной обстановки в
районе и мерах, принимаемых по сниже-
нию роста уголовных правонарушений,
председательствующий сообщил присутствующим отдельные данные по этому вопросу. Они более чем серьезны: по итогам
10 месяцев с начала года на 100% возросло количество особо тяжких уголовных
правонарушений, в четыре раза возросло
число убийств, в два раза – изнасилований, в три раза – преступлений в сфере
быта, в два раза – число мошенничеств, в
полтора раза возросло число преступлений в состоянии алкогольного опьянения,
в два раза – число угонов транспорта.
В своем выступлении Н. К. Канкулов
подтвердил эти данные, а также отметил,
что наряду с этим по ряду уголовных преступлений, таких, как тяжкие уголовные
правонарушения, тяжкие телесные повреждения, грабежи, кражи чужого имущества, скота, мобильных телефонов,
хулиганства, наркотики, преступления, совершенные в общественных местах, на
улицах, несовершеннолетними и в группах, отмечается снижение. Это следствие
усиления профилактической работы, ужесточения наказаний административного
характера, выявления и пресечения правонарушений, относящихся к «нулевой
терпимости», а также повышения качества
оперативно-розыскной деятельности.
И еще один, не менее важный вопрос
был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии. Это вопрос о мерах,
принимаемых правоохранительными и
иными уполномоченными государственными органами по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых
отношений, а также по противодействию
алкоголизму и наркомании. Выступившие
по этому вопросу заместитель начальника
местной полицейской службы ОВД М. К.
Курамысов и директор центральной районной больницы О. Н. Травнева доложили
обстановку по этому вопросу, рассказали
о той профилактической и индивидуальнопредупредительной работе, которая ведется возглавляемыми ими службами с
лицами, состоящими на учете и склонными к алкоголизму и наркомании. Подытожив
выступления
докладчиков,
председательствующий поручил им усилить работу по профилактике и противодействию алкоголизму и наркомании,
особенно среди учащихся и молодежи, в
неблагополучных семьях.
Об исполнении протокольных поручений, данных на предыдущих заседаниях
межведомственной комиссии, присутствующих проинформировала руководитель отдела правового обеспечения
аппарата акима района А. С. Павлова. В
заключение заседания был утвержден
план работы комиссии на 2018 год. По итогам заседания руководителям соответствующих органов было поручено принять
действенные меры по устранению отмеченных недостатков.
Соб. инф.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
2 стр.
В районном акимате
Коррупции – надежный заслон
6 декабря состоялось очередное заседание
региональной комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате Осакаровского
района.
Провел
заседание
заместитель акима района Р. Е. Нурмуханбетов.
С информацией по вопросу «Противодействие
коррупции в квазигосударственном секторе» на
заседании выступила директор ТОО «Районная
газета «Сельский труженик», главный редактор
К. О. Тохметова. Она рассказала о том, что в
ТОО разработан и утвержден антикоррупционный стандарт, предусматривающий поведение,
действия, ограничения и запреты, распространяющиеся на работников районной газеты, изучены типовые правила проведения внутреннего
анализа, коррупционных рисков. Затем проинформировала о количестве договоров и суммах, выделенных через портал государственных
закупок, услуг, оказанных населению через кассовый аппарат, сообщила о том, что на страницах газеты постоянно действуют рубрики по
противодействию коррупции и оказанию государственных услуг через электронное правительство.
О работе по предупреждению коррупционных
правонарушений, в том числе при работе с обращениями физических и юридических лиц и оказании государственных услуг отчитались акимы
поселка Осакаровка и сельского округа Карагайлы, а также руководитель отдела занятости и
соцпрограмм А. А. Тулеуова. Аким поселка Осакаровка С. Т. Акижанов в своем выступлении перечислил
виды
государственных
услуг,
оказываемых аппаратом акима, подчеркнув, что
с начала года оказано 436 государственных
услуг, в том числе 418 справок о наличии подсобного хозяйства, 7 распоряжений об изменении
целевого назначения, принято 10 заявлений на
приобретение прав на земельные участки. Все
услуги оказаны на бесплатной основе.
Далее он проанализировал работу аппарата по
учету и контролю за рассмотрением жалоб и обращений от жителей поселка. В выступлении
акима сельского округа Карагайлы Е. Б. Нурканова также была отражена деятельность аппарата акима по оказанию государственных услуг,
их пропаганде среди населения, обеспечению
прозрачности в использовании средств, выделяемых на развитие региона.
Руководителем отдела занятости и социальных программ А. А. Тулеуовой была подробно
освещена работа по предупреждению корруп-
ционных правонарушений, по организации
приема граждан, изучению основных стандартов
и регламентов оказания государственных услуг и
обеспечению их доступности населению, по пропаганде мер государственной поддержки в рамках
Программы
развития
продуктивной
занятости и массового предпринимательства,
обязательному медицинскому страхованию и новому формату адресной социальной помощи.
Акимы сельского округа Есиль Е. Е. Сандалиди
и Батпактинского сельского округа А. Ж. Жанарстанов были заслушаны о ходе выполнения
плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики
Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию
теневой экономике», утвержденного постановлением акимата района от 10.08.2015 года № 41/03.
В их выступлении были озвучены мероприятия,
проведенные в округах по вопросам противодействия коррупции, легализации имущества, предоставления права частной собственности на
земельные участки, а также были даны отчеты
об использовании бюджетных средств, выделяемых округам на реализацию социально-значимых программ, и сделан анализ работы по
оказанию населению электронных государственных услуг.
По этому же вопросу повестки дня выступила
руководитель отдела предпринимательства и
промышленности К. Ш. Шалабаева, рассказавшая о том, какая работа проведена с работниками отдела по предотвращению с их стороны
действий коррупционного характера и соблюдению этического кодекса государственных служащих, а также по пропаганде мер государственной
поддержки малого и среднего бизнеса.
С анализом выполнения протокольных поручений, данных на заседаниях региональной комиссии по вопросам борьбы с коррупцией в 2017
году выступила руководитель отдела правового
обеспечения аппарата акима района А. С. Павлова. Она же ознакомила участников заседания
с планом работы региональной комиссии на 2018
год.
Итоги заседания комиссии подвел Р. Е. Нурмуханбетов, подчеркнув важность обсужденных вопросов и дав поручения руководителям отделов,
акимам поселков и сельских округов по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной
работы и обеспечению доступности государственных услуг.
Соб. инф.
Кəсіпкерлікті қолдау
Мемлекет шығынын азайтуды қолға алады
«Атамекен» ҚР ҰКП Төралқа Төрағасы Тимур
Құлыбаев пен Елорда əкімі Əсет Исекешев мемлекеттік - жекеменшік əріптестік жобаларын
талқылап, мемлекет пен бизнес, оның ішінде
Астана қаласында мемлекеттік - жекеменшік
əріптестік жобаларын жүзеге асыруда сəулет
жəне қала құрылысы, салық салу, тариф жəне туризм саласындағы, отандық тауар өндірушілер
арасындағы
өзара
байланыстың
жаңа
мүмкіндіктерін қарастырды. Осылайша қызмет
көрсету
сапасы
жоғарылап,
мемлекет
шығындары азаймақ.
Биыл Астана төрінде ЭКСПО - 2017
халықаралық көрмесі жоғары деңгейде өтті.
Жылдың басынан жалпы мемлекет бойынша
ШОК субъектілерімен 8,6 трлн теңге көлемінде
өнім шығарылды, оның 20 % - ы Астанаға тиесілі.
Астана Жалпы өңірлік өнімде шағын жəне орта
бизнес үлесі бойынша көш бастап тұр, бұл
көрсеткіш 11,4 % - ға артты. Соңғы он ай ішінде
Астанада биыл 11 мың жаңа кəсіпкер тіркелген,
еңбекке жарамды тұрғындардың 60 % шағын
жəне орта кəсіпкерлікте жұмыс істейді. Жалпы
Тимур
Құлыбаевтың
айтуынша,
бүгінде
Елордадағы бизнес - ахуал Қазақстанның өзге
өңірлеріне үлгі болып отыр.
ФотоФакт
На улице Литвиновской в п. Осакаровка возле здания суда прорвало колонку. Из нее течет вода и уже образовалось целое болото, которое в морозы превратилось в каток, что представляет собой опасность для
пешеходов, да и внешний вид улицы портит.
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
ŒÚÍ˚‚‡ÂÏ ÏË Á‡ÌÓ‚Ó
3 декабря в городе Караганда стартовал веломарафон,
посвященный
Дню
Независимости Республики
Казахстан и 55-летию начала
строительства канала имени
Каныша Сатпаева.
Этот проект вошел в серию проектов под названием «Открываем
мир заново», реализуемых Республиканским общественным объединением
«Казахстанское
национальное географическое общество «Qazag Geography» и общественным
объединением
«Павлодарский дом географии».
Экспедиции, организованные этими
общественными объединениями,
уже побывали на территории бывшего Семипалатинского полигона,
прошли на велосипедах по заледеневшему озеру Байкал, достигнув
отметки самого глубокого места
озера. Теперь выбор пал на уникальное гидросооружение – канал
«Иртыш-Караганда», носящий имя
Каныша Сатпаева. Цель каждой из
экспедиций – изучение достопримечательностей Казахстана. Цель
нынешней – провести изыскания в
области исторических последствий
проекта века под названием «Переброска части стока сибирских рек в
Казахстан и Среднюю Азию». Посвящена экспедиция всем людям –
первопроходцам, первостроителям,
чьими руками и самоотверженным
трудом была создана эта голубая
трасса.
Веломарафон вдоль канала рассчитан на 14 дней, из которых 9
дней так называемых ходовых, в
течение которых участники должны
проехать путь в 555 километров от
насосной станции № 1 первого
подъема «Караганда-Су» до насосной станции № 1 на реке Белая. В
веломарафоне должны были участвовать несколько велосипедистов. Однако по различным
причинам предполагаемые участники отсеялись и остался один 64-
летний пенсионер из города Экибастуз, член Павлодарского дома географии Анатолий Филиппович
Пырлик. По ходу маршрута он посетит ряд насосных станций и населенных пунктов, встретится с
работниками и ветеранами управлений эксплуатации канала.
В минувший вторник вечером велосипедист прибыл в поселок Молодежный.
В
Карагандинском
управлении эксплуатации филиала
канала имени Каныша Сатпаева его
уже ждали. После небольшого отдыха Анатолий Филиппович встретился с ветеранами предприятия.
Встреча проходила в непринужденной обстановке. С первых ее минут
гость показал свою осведомленность в вопросах, связанных со
строительством канала. Однако его
оппонентом оказался первостроитель канала Борис Захарович Отческий, который был занят на
строительстве этого искусственной
водной артерии с первых дней до
самого пуска в эксплуатацию, а
затем много лет отработал в управлении по ее эксплуатации. Конечно
же, этот человек знает все о канале
не понаслышке и не из книг, написанных со слов строителей. Со многими доводами, приведенными
Анатолием Филипповичем, Борис
Захарович не соглашался. И если
вначале гость настаивал на своих
данных, то потом был вынужден
признать, что очевидец строительства знает суть дела действительно
лучше. А кроме того, у Бориса Захаровича была сильная группа поддержки – ветераны предприятия
Галина Петровна Гевелько, Павел
Михайлович Сидоркин, Турсун Балтабекович Экзеков, которые также
очень хорошо знают историю строительства канала и поделились
своими воспоминаниями. В заключение участники встречи обменялись телефонами и договорились
о продолжении общения с целью
более глубокого изучения истории
строительства канала.
Наутро А. Ф. Пырлик продолжил
свой маршрут по трассе вдоль канала, полный желания составить
свой современный взгляд на уникальное гидротехническое сооружение, которому по масштабам и
обилию оригинальных инженерных
задумок нет аналогов в мире.
Е. ВРОНА
Осакаров аудандық мəслихатының кезектен тыс 28 сессиясы 2017
жылдың 11 желтоқсанда сағат 11-00-де шақырылсын.
К. Саккулаков,
сессия төрағасы
ХАБАРЛАМА
2017 жылдың 11 желтоқсанде өтетін аудандық мəслихаттың 28 кезекті
сессиясының қарауына келесі мəселелер ұсынылады:
1. Осакаров аудандық мəслихатының 11 сессиясының 2016 жылғы 23
желтоқсандағы № 161 «2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет
туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.
2. Осакаров аудандық мəслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы
26 сессиясының № 262 «Əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің жəне мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен
толықтыру енгізу туралы.
3. Осакаров аудандық мəслихатының 29 сессиясының 2014 жылғы 9
сəуірдегі № 296 «Осакаров ауданының аудан, округ жəне учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін сайлау туралы» шешіміне өзгерістер
енгізу туралы.
4. Əр-түрлі.
Созвать 11 декабря 2017 года в 11-00 часов внеочередную 28 сессию
районного маслихата.
К. Саккулаков,
председатель сессии
СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 11 декабря 2017 года внеочередной 28 сессии районного маслихата вносятся следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение 11 сессии Осакаровского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 161 «О районном бюджете
на 2017-2019 годы».
2. О внесении изменений и дополнения в решение 26 сессии Осакаровского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 262 «Об
утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся
граждан».
3. О внесении изменений в решение 29 сессии Осакаровского районного маслихата от 9 апреля 2014 года № 296 «Об избрании членов районной, окружных и участковых избирательных комиссий Осакаровского
района».
4. Разное.
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
«Èì áû æèòü è æèòü,
ñêâîçü ãîäû ì÷àñü…»
Он никогда не старался выглядеть добрым и мягким, ласковым и заботливым. Но был
именно таким. Где-то внутри
себя. И близкие люди, зная это,
подыгрывали ему, если он старался казаться сердитым, нетерпимым ворчуном. Одно только
обращение к младшей дочери
«Лидочка» говорит о многом. И о
доброте чрезмерной, о заботливости, о любви и преданности
своей семье, окружающим. Некогда, да и не у кого было ему набираться особой нежности и
ласковости. Мама умерла при
родах. Отец прожил на 7 лет
больше матери. Остался семилетний Саша с трехлетней сестричкой на руках. Первые уроки
жизни получил в детском доме
села Чернозерск Курганской
области. Здесь же окончил 6
классов, профессию токаря получил. А в 14 лет уже стал работать
по
специальности
в
местном колхозе « Большевик».
Очень уж ему хотелось получить
престижную по тем временам
профессию комбайнера. И получил, закончив Курганскую школу
комбайнеров. Вернулся в Чистозерскую МТС уже специалистом
и работал до самого 1941 года.
На фронт пошел в первые дни
войны.
Долго шел к победе рядовой
Александр Уржунцев . Для него
война закончилась в 1947 году. Уже
на Дальнем Востоке. В семейном
архиве хранятся удостоверение и
медаль « За победу над Японией»,
датированные августом сорок шестого. И еще одна реликвия – часы,
которые выменял у японского солдата на хлеб. И, конечно, воспоминания о событиях того времени.
Немного их – особым красноречием
Александр Алексеевич никогда не
отличался, для него важнее всего
было дело. Но и тех нескольких
особенно ярких эпизодов, которые
вспоминает его дочь, достаточно
для того, чтобы понять, какой
страшной, жестокой и кровопролитной была прошедшая война.
В напутственном письме командования Западно – Сибирского военного
округа
–
слова
благодарности за помощь в реконструкции Сибирской магистрали, за
помощь в выполнении заданий первого года четвертой пятилетки. И
уверенность в честном и добросовестном труде в мирное время.
Слова эти красной нитью прошли
через всю его жизнь.
Мирная жизнь для Александра
началась на пятом поселке, куда он
приехал в 1947 году сразу после
возвращения с фронта . Приехал на
заработки. А если уж быть совсем
точными – вдоволь хлеба поесть.
Чего уж там говорить – многие в то
голодное, послевоенное время,
приезжали в гостеприимный, хлебосольный
Казахстан просто
поработать. И оставались навсегда.
Работать Александр устроился в
детский дом. Сначала кузнецом.
Потом сапожником. А с 1952 года –
инструктором по трудовому обучению. Где научился кузнечному и сапожному делу? Особо – то и не
учил никто. Присматривался к работе кузнеца, когда в детском доме
воспитывался. « На подхвате был, рассказывал Александр Алексеевич, - должность моя называлась
« подай - принеси», а я смотрел и
запоминал». Обувь шить научился
по необходимости. «Ходить не в
чем было, вот и научился тапочки
из парусины шить. Дальше больше. Это ведь только захотеть
надо».
В январе 1947 года поженились с
Вишняковой Анной. Аня была из
семьи репрессированных, высланных из Воронежской области. Домовитая и хозяйственная, она сразу
приглянулась Александру, с раннего детства мечтающему о семейном уюте, домашнем очаге.
Родились дети – два сына и две
дочери. И каждого отец научил
всему, что умел сам. Они считают
это обычным – уметь починить
электроплитку и прибить полку. Ездить на мотоцикле и машине. Косить траву и ремонтировать
прохудившуюся обувь. Исключения
не делались ни для кого. Главным
словом в семье было « надо».
Его ученики – воспитанники детского дома, долго не могли привыкнуть к строгой, почти воинской
дисциплине; тому, что на рабочем
месте должен быть порядок и каждый инструмент имеет свое место.
А главное, что мужчина должен
уметь все. И этому можно научиться. Они учились. Здание, в котором жили и учились, было
старое. Ветхое.
Сами делали
столы, стулья, шкафы. Посильный
ремонт. Как могли, устраивали свой
быт. А преподаватель всегда был
рядом – «он что – домой ночевать
не уходит?» Приходил на работу затемно, и уходил, когда уже темнело.
Как сейчас говорят « работал 24 на
7». Готовил своих ребят к соревнованиям с водными и воздушными
моделями, мастерил вместе с ними
поделки к выставкам. Ребята всегда
занимали призовые места. И Александр Алексеевич гордился своими
учениками. Хвалил скупо. Но как
дороги были для них его слова.
Как он ухитрялся находить свободное время для любимого занятия – охоты и рыбалки, трудно
сказать. Но отдыхать он любил на
природе.
А по выходным приглашал ребят
к себе домой. Аня заранее получала задание – напечь пирожков и
плюшек. А родные дети с утра расставляли шахматные доски ( для
игры в шашки и шахматы), готовили
листочки из тетрадей в клеточку ( в
« морской бой» поиграем), придумывали игры – развлечения для
гостей.
Первая « крутящаяся» новогодняя елка – его ноу хау. И неизвестно
еще, кто больше радовался – детвора или счастливый изобретатель.
Его полюбили. Несмотря на строгость и требовательность. Его ува-
жали – и было за что. «Папа знал
все и обо всем, - рассказывает его
дочь Лида, - он мог рассказать о
любом растении и животном, птице
и насекомом, которые попадались
во время организованного им похода. Ни один вопрос не мог поставить его в тупик, - Откуда он все это
знал?». Ответ всегда был один –
«меня всему научила жизнь».
Он был романтиком. Летом все
мужчины, работавшие в детском
доме, ездили косить сено для подсобного хозяйства. Александр
Алексеевич по совместительству
работал водителем на грузовой машине. « Таких грузовиков я потом
больше нигде не встречала,- рассказывает дочь, - он был с деревянными дверцами на кабине,
необычной формы. Мужчины перед
поездкой готовили косы – точили
их, проверяли на прочность черенки. Косить приходилось вручную. Но самым запоминающимся в
этих поездках было возвращение с
покоса. Как сейчас вижу папу с букетиком земляники в руках. Именно
букетиком. Его он потом торжественно дарил нам».
На пенсию Александр Алексеевич ушел по инвалидности – ни
для кого из ветеранов война не прошла бесследно. 28 лет он работал
в детском доме, а последний перед
уходом год преподавал труды в
средней школе села Литвинское.
Он сумел стать примером для
своих воспитанников. Не сразу они
поняли, что педантичный, требовательный и строгий учитель –
именно тот человек, который сможет преподать им самые главные в
жизни уроки – трудолюбия, порядочности, надежности. А когда поняли, он стал для них не только
учителем, но и другом. Человеком,
с которым можно было поговорить
на любую тему, получить ответ на
любой интересующий вопрос. Он
стал « своим» для многих мальчишек, волею судеб оказавшихся в
детском доме.
Некоторые из них последовали
его примеру. Долгие годы продолжалась дружба двух мужчин , учителя и ученика – Уржунцева
Александра Алексеевича и Андреева Василия, который до сих пор
работает учителем труда в городе
Абае. Двоим из своих учеников
Александр Алексеевич дал путевку
в жизнь – они поступили в летное
училище. Гордятся дружбой с ним
и те, кто когда-то называл его своим
учителем , а сейчас и сам стал педагогом, слесарем, военным…но
благодарны Александру Алексеевичу за уроки, полученные в детстве.
Он и своих детей воспитал настоящими людьми. Преданными
своему делу, выбранной профессии. Он всегда гордился ими.
Скромным человеком был Александр Алексеевич. Не любил почестей, особого внимания к своей «
скромной персоне». В марте 2018
года исполнится 24 года, как нет
его с нами. Но пока жива память о
нем, пока звучит иногда в разговорах бывших воспитанников, односельчан
«а
вот
Александр
Алексеевич говорил…», «у Алексеича было так…» он жив. Жив в
памяти потомков. А это немало значит.
В. ВАКСМАН
3 стр.
– Ó Á‰ ‡ ÌË ‰ Û ıÓ ‚ ÌÓ È
ÔÎ ‡ ÚÙÓ Ï˚
В статье Лидера нации Н. А.
Назарбаева «Взгляд в будущее:
модернизация общественного
сознания» говорится о создании социальной платформы
для формирования нового казахстанского
патриотизма
через укрепление связи человека с его корнями, возрождение краеведческой работы.
В рамках программы «Рухани
жаңғыру» и подпрограммы «Рухани қазына» работниками библиотечной
системы
Осакаровского района разработаны два проекта, направленные
на популяризацию краеведческих
знаний, раскрытие потенциала
Осакаровского региона и привлечение интереса к истории района, а также удовлетворение
информационных, коммуникативных и общеобразовательных
потребностей населения. Подпроекты вошли в республиканский реестр программы и им
присвоен уникальный код.
Проект
«Ел
тағдыры-жер
тағдыры» -направлен на создание цифровой платформы «Осакаров ауданының виртуалды
шежіресі»,в которую войдут летописи сел, легенды края, «Литературная
карта Осакаровского
района» , история в лицах (биографии лучших людей района),
туристические объекты района,
сведения об экологических объектах региона, этнокультурные
объединения Осакаровского района и «Археологическая карта
Осакаровского района».
В течение нескольких лет библиотекари собирали материал
об истории края: энциклопедии
сел, воспоминания старожилов,
фотодокументы, подборки статей
за разные годы . Продолжается
работа по воссозданию исторического прошлого сел. В результате на сайте Осакаровской ЦБС
в разделе Краеведение выставлены энциклопедии и летописи
сел Крещеновка, Есиль, Коллективное, Сункар, Дальнее, Садовое, Карагайлы (Октябрьское). На
сайте ЦБС и на страницах библиотек в соцсетях размещены
видеоролики об истории и людях,
внесших вклад в развитие региона. Начата работа по сбору и
систематизации информации по
антропотопонимике
названий
местностей, легенд и преданий
района. Опубликованы статьи
об Уызбай-Бикеш, Ахмет ауле.
Сотрудниками библиотек проведена большая работа по сбору
и разысканию автобиографий,
фотографий и писем ветеранов
войны. Для выполнения этого задания была проведена поисковоисследовательская работа по
выявлению неизвестных данных
о ветеранах и участниках ВОВ,
проживавших на территории района. Огромную помощь нам оказали местные краеведы ,члены
краеведческого клуба «Мирас»,
Головченко Г. И., Монжосов Е. А.
Благодаря сотрудникам районного музея и районного архива
библиотеки получили доступ к
уникальным краеведческим документам.
На основе собранного материала, был опубликован сайт в
Интернете «Память, которой не
будет забвения», посвященный
воинам –осакаровцам, участникам ВОВ . В сайт вошли воспоминания участников ВОВ, статьи
краеведов о подвиге осакаровцев
в годы ВОВ, фотографии ветеранов , фронтовые письма, информация о памятниках и обелисках,
видеоархивы. Найдены и подготовлены списки-сведения об призванных Осакаровским
РВК,
сведения об наградах.
В рамках областной программы «Сохранности краеведческих документов» была начата
работа по переводу накопительного материала в цифровой формат. На период 20.10.2017 г.
оцифровано 460 документов. В
результате проделанной работы
была опубликована виртуальная
цифровая база данных «Осакаровский район в печати» в сети
Интернет. Ресурс содержит наиболее полно отражающую информацию об истории, культуре
и основных этапах социальноэкономического развития района.
Продолжается работа по созданию накопительного материала о
знаменитых земляках- осакаровцах, среди которых Герои Социалистического труда: Иванов И. И.,
Байгабулов Хайрулла, Ортман Е.
А.
Основной задачей культурнопросветительского учреждения
является развитие творческого
потенциала у детей и юношества.
Второй проект «Өнерлі жастар»
направлен на выявление индивидуально-творческих особенностей молодежи и создание
творческой среды для детей и
юношества региона. Итоговым
индикатором проекта станет виртуальный журнал. В нем будут
публиковаться лучшие образцы
творческой деятельности юных
осакаровцев.
В процессе работы над проектом планируется создать поэтические
клубы
и
кружки.
Итоговыми мероприятиями станут региональные конкурсы чтецов «Абайдың поэтикалың тілі»,
громкие
чтения
«Наследие
Муқағали», творческие конкурсы
«Жас қалам», « Жас тілші», «
Проба пера», «Напиши свою
сказку, рассказ, стихи...». В библиотеках района будут предоставляться творческие площадки
для проведения вернисажей
юных художников и музыкальных
гостиных. Наша цель привлечь
детей и юношество к самореализации через творчество. Это станет фундаментом в становлении
имижда современного конкурентоспособного, всесторонне образованного и эрудированного
казахстанца, воспитанного в духе
толерантности и дружбы.
Для реализации проектов потребуется взаимодействие и поддержка всех организаций района.
Наша задача приложить все свои
усилия для создания уникальных
проектов о нашей малой родинекрае, где мы родились и выросли.
Давайте напишем летопись нашего района вместе!
С. ЖАНАРСТАНОВА,
библиограф ЦБС
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
4 стр.
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
Государственная служба - на должном уровне
Əдеп жөніндегі уəкіл туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы
№153 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің
əдептік нормаларын жəне мінез-құлық қағидаларын одан əрі
жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығымен бекітілген
Əдеп жөніндегі уəкіл туралы ережесіне, 2017 жылдың 1 шілдесіндегі №97-ө Осакаров ауданы əкімі Н. Кобжановтың
өкіміне сəйкес əдеп жөніндегі уəкілдің функциялары Осакаров ауданы əкімінің орынбасары Нұрлан Рымбайұлы Ламбековке жүктелген.
Ауданның мемлекеттік қызметшілері тарапынан қызметтік этика нормаларын
бұзушылықтар орын алған болса, Сізден келесі телефон номерларына
хабарласуыңызды сұраймыз:
8 (72149) 4-24-87 (жұмыс телефоны)
8 701 738 84 52 (ұялы телефон)
Об уполномоченном по этике
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Положением об уполномоченном по этике, утвержденном Указом Президента
Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №153 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан» (с внесенными изменениями Указом Президента Республики Казахстан от 1 июня 2017 года № 487), распоряжением акима
Осакаровского района Н. Кобжанова от 1 июля 2017 года №97-р функции уполномоченного по этике возложены на заместителя акима Осакаровского района Ламбекова Нурлана Рымбаевича.
По фактам нарушения норм служебной этики государственными служащими района просим Вас обращаться по номерам телефонов:
8 (72149) 4-24-87 (рабочий телефон)
8 701 738 84 52 (сотовый телефон)
График приема граждан
уполномоченным по этике аппарата акима Осакаровского района
Осакаров ауданы əкімі аппаратының əдеп жөніндегі уəкілінің
азаматтарды қабылдау кестесі
Нұрлан Рымбайұлы
Ламбеков
Əр бейсенбі сайын
Сағат 15:0018:00 дейін
«Осакаров ауданы əкімінің
аппараты» ММ,
1 қабат,
101 кабинет
Ламбеков
Нурлан Рымбаевич
Каждый четверг
С 15:00 до 18:00
часов
ГУ «Аппарат акима
Осакаровского района»,
1 этаж,
101 кабинет
Мемлекеттік қызметтер көрсету
Ведомствоаралық жұмыс тобының
қажеттілігі, мақсаты мен міндеті
2017 жылдың қаңтар айынан бастап
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
Қарағанды
облысы
бойынша
департаментінің (бұдан əрі – Департамент)
жанынан мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі ведомствоаралық
жұмыс тобы (бұдан əрі –Топ) құрылған болатын.
Топтың мақсаты – жергілікті деңгейде
көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бойынша
көкейкесті мəселелерді шешу, халықтың пікірін ескере отырып, мемлекеттік қызметтер
көрсету сапасын арттыру үшін қызмет
көрсетушілерге ұсынымдарды əзірлеуде мемлекеттік органдардың, азаматтық сектор жəне
үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерінің күшжігерін біріктіру болып табылады.
Топтың міндеттері – халыққа мемлекеттік
қызмет көрсету бойынша атқарылып жатқан
жұмыс шеңберінде азаматтық қоғамның Департаментпен кері байланысын қамтамасыз
ету жəне де үкіметтік емес ұйымдармен, жеке
жəне заңды тұлғалармен ынтымақтасу, олармен енгізілген мемлекеттік қызметтердің сапалы көрсетілуіне бағытталған ұсыныстарын
талқылауға негізделген.
Топтың құрамы облыстық мəслихат депутаттарынан,
мемлекеттік
органдардың,
қоғамдық
бірлестіктердің,
кəсіпкерлік
субъектілерінің жəне бұқаралық ақпарат
құралдарының өкілдерінен тұрады.
Ағымдағы жылдың өткен аралығында
Топтың 7 отырысы өткізілді. Отырыстарда
мемлекеттік
қызметтерді
көрсететін
объектілердің
мүмкіндігі
шектеулі
азаматтарға қолжетімділікті ұйымдастыру бойынша жүргізілген талдаудың қорытындысы,
электронды түрде көрсетілетін қызметтерді
насихаттау, мемлекеттік қызметтердің сапалы
əрі уақтылы көрсетілуі жəне тағы басқа да
қоғамдық
маңызы
бар
сұрақтар
қарастырылды.
Сондай-ақ, Топтың ұсынысы негізінде
Қарағанды
мемлекеттік
техникалық,
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық
жəне Ө. А. Байқоңыров атындағы Жезқазған
университеттері жанынан мемлекеттік қызмет
көрсету орталықтары құрылды. Алдағы
уақытта облыстың басқа да жоғары оқу орындарында аталмыш мемлекеттік қызмет
көрсету орталықтарын құру жоспарлануда.
Сонымен қатар, Топ отырысында Департаментпен
мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтерді көрсету саласында жүргізілген
тексеріс іс-шараларының қорытындысы жəне
аталмыш салада жүргізіліп жатқан жұмыстар
бойынша мемлекеттік мекемелердің бірінші
басшыларының
есептері
тыңдалды,
сəйкесінше
Топ
мүшелерімен
тиісті
ұсыныстар енгізіліп, басшылық қатарынан 8
лауазымдық тұлғалар əр-түрлі тəртіптік
шараларға тартылды.
Бүгінде Топтың отырыстарын өңірлерде
өткізу мүмкіншілігі шектеулі болуына байланысты соңғы 2 отырыс видеоконференц-байланысы арқылы Қарағанды облысының
барлық өңірлерінің қатысуымен өткізілді.
Аталмыш тəжірибе болашақта жалғасын
таппақ.
Топ мүшелерімен жыл басынан өткізілген 7
отырыстарда 23 сұрақ талқыланып, 57
ұсыныстар енгізілді. Бүгінгі таңда оның 52
орындалып, орындау мерзімінің бар болуына
байланысты 5 ұсыныс орындалу үстінде. Бұл
мəселе Департаменттің қатаң бақылауында.
Мемлекет басшысы Н. Назарбаевтың
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық
бəсекеге қабілеттілік» атты 2017 жылғы 31
қаңтардағы Қазақстан халқына жолдауына
сəйкес мемлекеттік қызметтер көрсету үдерісі
мейлінше
оңтайландырылуға
тиіс.
Құжаттардың мерзімі мен тізбесін қысқартып,
қайталанатын рəсімдерді жою керек. Бұл
орайда адамның өзінің баруын қажетсінбейтін
толық электрондық форматқа көшіру керек
делінген.
Өз кезегінде Топ аталмыш тапсырманы
жүзеге асыратын мемлекеттік қызмет
берушілердің атқаратын жұмыстарына баға
бере отырып, орындалысын үнемі назарда
ұстайтын болады.
Топ алдында келе жатқан жылға қойылған
міндеттер көп. Мысалға, қызмет берушілер
тарапынан мемлекеттік қызметтерді көрсету
процессін жеңілдету əрі оңтайландыру, негізсіз рəсімдер мен əкімшілік кедергілерді жою,
мемлекеттік көрсетілетін орындарда қызмет
алушыларға қолайлы жағдай жасау, өзіне-өзі
қызмет көрсету саясатын насихаттау сияқты
атқарылатын жұмыстарына баға беру,
қадағалау. Бұл орайда, Топтың мемлекеттік
көрсетілетін қызметтердің сапасының артуына қосатын үлесі зор екенін атап өту
қажет.
Қызметтерді сапалы əрі уақтылы алу
мүмкіндігінің болуы бұл заман талабы, ал оны
заман талабына сай бере алу бұл қызмет
берушінің міндеті екенін олар түсінуі тиіс.
А. АЛЫБЕКОВА,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері жəне
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл Агенттігінің
Қарағанды облысы бойынша
департаментінің мемлекеттік қызметтер
көрсету басқармасының бас маманы
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ – ‰Ó΄ ËÎË ÔËÁ‚‡ÌËÂ?!
С 1 января 2016 года введен в действие
Закон «О государственной службе Республики Казахстан» (далее - Закон), который
разъясняет понятия «государственная
служба», «государственный служащий»,
регулирует общественные отношения,
связанные с поступлением на государственную службу Республики Казахстан, ее
прохождением, прекращением, определяет правовое положение, материальное
обеспечение и социальную защиту госслужащих.
Очень часто мы слышим о том, что нужно
поднимать имидж государственной службы.
Что вообще означает это слово?
Имидж (от английского слова image) - это
целенаправленно формируемый образ (лица,
организации, явления), призванный оказать
определенное эмоционально-психологическое воздействие на определенную группу
лиц.
Формирование положительного имиджа государственного служащего -сложный и длительный процесс.
Государственный служащий должен обладать такими качествами, как высокая моральная ответственность, профессиональные
знания, умение применять их на практике,
честность, добросовестность, активная жизненная позиция, обладать чувством патриотизма, моральным обликом государственного
служащего.
Общие стандарты поведения госслужащего прописаны в Этическом кодексе государственных служащих РК (далее - Кодекс).
Внедрение данного Кодекса можно объяснить стремлением изменения имиджа и морального облика госслужащего в обществе.
Положения нового документа предельно детализированы и строги. В нём содержатся
этические правила поведения, положения о
культуре речи, внешнем виде, общении с коллегами (для руководителя и подчинённых).
Госслужащему разъясняется, как вести
себя во внеслужебное время, в отношениях,
связанных с публичными выступлениями, в
том числе в средствах массовой информации.
За нарушения предусмотрены дисциплинарные взыскания. Таким образом, госслужащий должен сделать выбор: или принять
положения Кодекса, или расстаться с профессией.
Успех работы любого государственного органа во многом определяет проведение эффективной кадровой политики, направленной
на повышение роли человеческого фактора.
Но я не хочу сейчас говорить о профессионализме, опыте, организованности, аккуратности, пунктуальности и других качествах
госслужащего, которые влияют на его работу
и имидж государственного органа. Я хочу написать о простом – об его отношении к
людям, гражданам, которые обратились со
своей проблемой, вопросом в органы государственной власти. Великий Уинстон Черчилль однажды сказал: «Отношение — это
мелочь, которая имеет большое значение».
Кодекс не обязывает госслужащих искренне сочувствовать и сопереживать, быть
добрыми, внимательными, отзывчивыми. Но
мы всегда требуем это, например, от врачей,
так как считаем, что это люди, которые обладают особым даром спасать людей, а значит,
от природы наделены и добротой и деликатностью и отзывчивостью, и конечно же огромным терпением и для многих из них быть
врачом - это не только способ заработать, но
еще и долг и призвание.
И знаю я это не понаслышке - моя мама
более пятидесяти лет отдала профессии
врача, постоянно развивая свои профессиональные качества.
Я думаю, что это применимо и к профессии
государственного служащего. В госслужбе,
как и в медицине есть немало отличий: ответственность за судьбы других людей, необходимость быстро принимать сложные,
нестандартные решения и понимать, что ты
за все в ответе, но далеко не все зависит от
тебя. И если от врача зависит жизнь человека, то от госслужащего также зависит его
будущее.
Госслужащий или хороший, или он - не
госслужащий. А быть госслужащим – значит
иметь особый характер. Человек должен
быть стрессоустойчивым, знать «что такое
хорошо и что такое плохо» с моральной точки
зрения. Госслужащий – это призвание. Мое
мнение: плохой человек не может быть хорошим госслужащим. Рано или поздно весь его
негатив неминуемо проявится в работе, в его
отношении к обратившимся гражданам, коллегам. Хороший госслужащий – грамотный и
чуткий, культурный и аккуратный во всем.
Доверие к власти начинается с государственного служащего, который должен быть посредником между ней и народом, гибко
реагировать на запросы современного общества. Государственный служащий выполняет
своеобразную роль моста между властью и
народом, от его профессионализма, выраженного в умении свободно мыслить, самостоятельно действовать и брать на себя
ответственность.
Быть госслужащим, еще раз хочу сказать,
— это не профессия, не долг. Быть госслужащим — это призвание и высокое служение, в
основе которого лежат ответственность, порядочность и правомерность принятых решений.
Умелое решение этих проблем станет
серьезным индикатором появления в современном Казахстане сильной власти и эффективной государственной службы.
Ведь не зря Глава государства определил
девиз Агентства: «Біздің міндет – халыққа
қызмет ету» – «Наш долг – служение народу», а одной из главных задач – формирование профессионального государственного
аппарата, для которого служение народу и государству превыше всего.
Г. МАДИЕВА,
главный специалист Управления
государственной службы
Департамента Агентства Республики
Казахстан по делам государственной
службы и противодействию коррупции
по Карагандинской области
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
5 стр.
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом
Çàùèòèì íàøó æèçíü îò ÑÏÈÄà è ÂÈ×
Каждый год свыше 5 миллионов человек заражается ВИЧ. Как
бы то ни было, основной мерой
защиты против ВИЧ остается
безопасный образ жизни!
Всемирный день борьбы со СПИДом – это еще один шанс заявить:«СПИД есть в мире, где мы
живём. Но он не должен быть среди
нас».
В рамках реализации Государственной Программы развития здравоохранения
«Денсаулық»
на
2016-2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года №176
в рамках Дорожной карты проекта
«Создание службы общественного
здравоохранения (СОЗ) и развития
межсекторального
взаимодействия» на 2017-2019 годы, при организационно-методическом
руководстве Национального центра
проблем формирования здорового
образа жизни (НЦПФЗОЖ МЗ РК) с
10 ноября по 10 декабря 2017 года
в Республике Казахстан проводился месячник по профилактике
ВИЧ инфекции.
Ликвидация эпидемии СПИДа к
2030 году – одна из задач в списке
целей устойчивого развития, который был единогласно принят странами-членами ООН в 2015 году.
Полученный опыт в решении проблем ВИЧ-инфекции будет играть
определяющую роль в успешном
достижении многих целей устойчивого развития.
Самой серьезной медицинской
проблемой современности следует
назвать синдром приобретенного
иммунодефицита (СПИД) – инфекцию, которая распространяется по
всему миру с огромной скоростью.
Пандемия инфекции связана с вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
По данным Всемирной организации здравоохранения, ВИЧ остается одной из основных проблем
глобального общественного здравоохранения: на сегодняшний день он
унес более 35 миллионов человече-
ских жизней.
Лекарства, излечивающего от
ВИЧ-инфекции, нет. Однако благодаря эффективному лечению антиретровирусными
препаратами
(АРВ) вирус можно контролировать
и предотвращать его передачу, что
позволяет людям с ВИЧ и тем, кто
подвергается значительному риску,
жить здоровой, долгой и продуктивной жизнью.
Согласно оценкам, в настоящее
время лишь 70% людей с ВИЧ
знают о своем статусе. Остальные
30%, или 7,5 миллиона человек,
нуждаются в получении доступа к
услугам ВИЧ-тестирования.
ВИЧ поражает иммунную систему и ослабляет системы защиты, поэтому у инфицированных
людей постепенно развивается иммунодефицит, что приводит к повы-
Ока за н ие
госуд арствен н ы х услуг
ГУ «Аппарат акима поселка Молодежный Осакаровского района
Карагандинской области » согласно Реестру государственных
услуг, утвержденному Постановлением Правительства Республики Казахстан № 983 от 18
сентября 2013 года оказывает
следующие виды государственных услуг:
1. Выдача справок о наличии
личного подсобного хозяйства.
2. Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка.
3. Предоставление земельного
участка для строительства объекта в черте населенного пункта.
4. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся
в
государственной
собственности, не требующие
проведения торгов (конкурсов,
аукционов).
5. Предоставление бесплатного
подвоза к общеобразовательным
организациям и обратно домой
детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах.
С начала 2017
года оказано 11 государственных услуг,
из них выдача справок о наличии личного
подсобного
хозяйства – 9 услуг,
выдача решения на
изменение целевого назначения
земельного участка 2 услуги.
Государственные услуги оказываются согласно Стандартам и
Регламентам оказания государственных услуг. Все виды услуг оказываются на бесплатной основе,
с предоставлением необходимых
бланков заявлений на их оказание.
Государственные услуги оказываются как на бумажном носителе, так и через веб-портал
«Электронного правительства»
www Eqov.kz (далее - портал).
Адрес оказания государственных
услуг:
Карагандинская
область, Осакаровский район, п.
Молодежный, ул. Абая,13, тел. 8
(72148) 21864.
ПОПРАВКА
ГУ «Отдел сельского хозяйства Осакаровского района» и КГП
«Ветеринарная станция Осакаровского района» приносят свои
извинения за допущенную ошибку в списке награжденных ко Дню
работников сельского хозяйства, из-за которой, в материалах
районной газеты «Сельский труженик», была неправильно указана фамилия, где следует читать, вместо Мукашевой Магрипы
Куанышовны - Мухтарова Магрипа Куанышовна.
шенной чувствительности к широкому ряду инфекций, онкологических и других заболеваний, которым
могут противостоять люди со здоровыми иммунными системами.
Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является СПИД, который у
разных людей может развиться
через 2–15 лет.
По данным Республиканского
центра по профилактике и борьбы
со СПИДом в Казахстане, за 9 месяцев 2017 года среди граждан
было зарегистрировано 2087 слу-
чаев ВИЧ-инфекции, в том числе –
у мужчин 1266, а у женщин 821 случай.
Особую тревогу на сегодняшний
момент вызывает распространение
синтетических наркотиков, что приводит к росту ВИЧ-инфекции среди
потребителей инъекционных наркотиков.
Во всем мире около 16 миллионов людей употребляют инъекционные наркотики и 3 миллиона из них
имеют ВИЧ, что является основным
фактором передачи ВИЧ-инфекции,
на его долю среди всех зарегистрированных случаев приходится
56,3%.
Люди, которые не знают своего
ВИЧ-статуса или не могут получить
доступ к лечению и уходу, рискуют
передать этот вирус другим, что является большой угрозой, как для
себя, так и для всего общества.
Порой людям не хватает базовых
знаний о болезни. Даже когда у них
есть какие-то знания, они боятся
пройти тестирование. Дискриминация ВИЧ-инфицированных также
препятствует доступу к услугам
здравоохранения, а это означает,
что они не только не получают
лечения, но также продолжают передавать вирус другим.
Образование
также
играет
ключевую роль не только с точки
зрения увеличения знаний, но и
позволяет
избежать ситуаций,
когда человек подвержен риску инфицирования. Наряду с этим эффективны стратегии профилактики
ВИЧ.
Из-за отсутствия вакцины для
предупреждения заражения ВИЧ,
главным методом предупреждения
распространения ВИЧ - инфекции
является медико-санитарное просвещение и консультирование, которые приводят к изменению
стереотипов поведения, предупреждающему передачу ВИЧ.
В рамках проводимого месячника
центральной районной больницей
п.Осакаровка проводились мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ
инфекции, это дни открытых дверей, различные акции, круглые
столы, культурно-спортивные мероприятия, конкурсы для детей, подростков и молодежи, а также были
оформлены по этой тематике выставки, стенды, сануголки и санбюллетени.
Публиковалась
подробная информация в СМИ, информировалось население и по радиорубке,
оказывалась
консультативная помощь о преимуществах профилактики ВИЧ-инфекции, определения ВИЧ статуса,
соблюдения правил личной и общественной гигиены.
Особенно интересно и увлекательно проводилась1 декабря
акция, посвященная Всемирному
Дню борьбы со СПИДом, в ходе которой была представлена информация о ВИЧ-инфекции, показан
видеоролик, после чего работники
ЦРБ запустив дружно шары, угощали всех приготовленным вкусным большим тортом. Такое
внимание к этому важному вопросу
нацеливает наше общество принять все меры, чтобы решить главную намеченную задачу – к 2030
году ликвидировать это страшное
заболевание.
Светлана МАКСИМОВА
Информация о работе аппарата акима поселка Осакаровка
по оказанию государственных услуг за 2017 год
В целях качественного
предоставления государственных услуг
н а с ел е н и ю ,
аппаратом
акима
поселка разработан и утвержден
«План мероприятий по исполнению рекомендаций, данных
по итогам оценки эффективности деятельности ГУ «Аппарат
акима пос.Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области» по оказанию
государственных услуг за 2017
год».
Согласно Реестру государственных услуг, утвержденному
Постановлением Правительства Республики Казахстан №
983 от 18 сентября 2015 года,
аппаратом акима поселка оказывается 4 вида государственных услуг:
- выдача справок о наличии
личного подсобного хозяйства;
- выдача распоряжений на
изменение целевого назначения земельного участка;
- предоставление земельного
участка для строительства объекта в черте
населенного
пункта;
-предоставление бесплатного
подвоза к общеобразовательным организациям и обратно
домой детям, проживающим в
отдаленных сельских пунктах.
С 01 ноября 2017 добавилась
одна государственная услуга «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся
в государственной собственности, не требующие проведения
торгов (конкурсов, аукционов)».
По состоянию на 1 декабря
текущего года,
аппаратом
акима поселка было оказано
424 государственные услуги, из
них: выдача справок о наличии
подсобного хозяйства – 414 ед.,
выдача распоряжений об изменении целевого назначения – 7
ед., посредством Цона - 1ед.,
приобретение права на земельные участки, которые находятся
в государственной собственности, не требующие проведения
торгов (конкурсов, аукциона) – 3
ед.
Оказание вышеуказанных
услуг населению проходит на
бесплатной основе.
При проведении собраний
местного сообщества и сходов
с населением проводится работа по разъяснению основных
положений стандартов и регламентов оказания государственных услуг. За текущий период
проведено 5 мероприятий по
вопросу обслуживания стандарта государственной услуги
«Выдача справок о наличии
личного подсобного хозяйства»
с приглашением представителей других организаций и учреждений. Все
указанные
мероприятия
выполняются
своевременно,
информации
предоставляются в вышестоящие организации.
Также, во исполнение Закона
Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических
лиц» ведется работа по учету и
контролю над рассмотрением
жалоб и предложений от жителей поселка, проводится систематический анализ причин
порождающих жалобы граждан,
принимаются меры по их устранению.
Согласно, статистического отчета формы №1-ОЛ за отчетный период поступило 300
обращений, из них: 64 от юридических лиц, 236 - от физических лиц.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан
все
обращения
рассмотрены в срок.
С. АКИЖАНОВ,
аким пос.Осакаровка
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
6 стр.
ДІН
ЖӘНЕ
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
ҚОҒАМ
РУХАНИЯТ
Мұсылмандық бес парызбен
Екпе – қоғамға ортақ мəселе
толықпайды, - дейді
немесе екпе алуды міндеттеу керек пе?
Абайтанушы ғалым Омар ЖӘЛЕЛ
Бүгінде «Қазақстан Республикасының кей- Мемлекет тек дінді ұстанушылармен ғана
Мұсылманның парызы қайсы? Міндеті не? Құлшылық пен тіршілік қайтсе
қабысады? Мұсылман баласына ой
салатын
əңгімені
филология
ғылымының кандидаты, профессор
Омар
Жəлел
тарқатып
берді.
Назарларыңызға ұсынамыз.
– Аға, жақында жарық көрген «Харекет»
кітабыңыз оқырмандар арасында қызу
талқылануда. Осы кітабыңыз шыққаннан
кейін өзіңізде қандай ой пайда болды?
«Əттеген-ай» деген тұсыңыз болды ма?
– Жоқ. Ешқандай да өкініш болған жоқ.
Себебі, бұл о баста еленіп-екшелген,
талқылаулардан өткен диссертациялық
жұмыс болатын. Шынымды айтсам, «Харекетті» дəл осылай қоғамдық пікір тудырады, оқырмандар тарапынан үлкен
қызығушылық болады деп ойлаған
жоқпын. Жазылғаннан кейін алты жылдай
жатқан
дүниемді
шəкірттерімнің
өтінішімен, айтуымен кітап қылып
шығардым. Өкінетіндей бұл əдеби
шығарма емес, ғылыми жұмыс. Бірақ, осы
«Харекеттен» кейін осы кітапқа енбеген,
Абайдың жаңа қырлары, жаңа ойлар келіп
жүр.
– Кітабыңыз Абайдың «Адам бол, мал
тап» деген қағидасын негізге алады.
Адам қайтсе адам қалпында қала алады?
– Шынын айтқанда, кейінгі кезге дейін
Абайдың осы «Адам бол, мал тап» деген
сөзін назарға алмай келдік. Абай бұл сөзді
ештеңеге сүйенбей айта салғандай сезіндік. Бірақ, Абай анық айтып тұр екен.
Жалпы,
кешегі
Кеңестік
кезеңде
тəрбиеленген ұрпақ адам болуды мал табумен еш байланыстырған емес. Себебі,
ол кезде кəсіппен айналысуды намыс санайтын. Тіпті, «саудагер» деп кемсітіп айтатын. Себебі, идеология солай болды.
Ал қазір адамның адам болуы мал табумен байланысты болып тұр. Заманның өзі
соған алып келді. Мал – капитал. Қазақ
бұрын «мал-жан аман ба?» деп
амандасқан. Неге қазақ ең ардақты
жанының алдына малды шығарып тұр
дейсіз? Ол мынадай үш жағдайға байланысты екен. Біріншісі, мал адамның
жанын аштықтан, суықтан, ыстықтан
сақтайды. Яғни, физикалық тұрғыдан
сақтайды.
Екіншіден,
мал адамның ұятын,
ұжданын сақтайды. Егер малың жоқ,
кедей болсаң, еріксіз біреудің дүниесіне
көз тігесің. Ұятты қойып одан нан
сұрайсың, қарыз сұрайсың. Бұдан кісінің
қадірі кетеді. Шəкəрімнің де «мақтан үшін
мал жима, жан үшін жи, біреуге көз
сүзбестің қамы үшін жи» дейтіні осы.
Ал үшінші мағынасында мал адамның
бойындағы адамдық қасиеттерін жүзеге
асыруға көмектеседі. Абай айтады
«малды ихсанда қолың қысқа болмас
үшін жи» дейді. Ихсан Ислам дініндегі бір
мағнасы мұқтажға көмектесу дегенді береді. Адам біреуге жақсылық жасау
арқылы ғана өзінің бойындағы жақсы
қасиеттерін сыртқа шығара алады екен.
Міне, қазақтың «Мал-жан аман ба?»
деген бір ауыз сөзінің астарында:
«Харекетің бар ма? Кəсібің бар ма?
Қалтаң қалың ба?» деген сөздер жатыр.
– Жалпы адам бай болу үшін білімді
болу керек пе əлде ақылды болу керек
пе?
– Қолыңда түк жоқ болса құр ақылдан
пайда жоқ. Мəшһүр Жүсіп «ақыл малда»
дейді. Бір қарағанда құлаққа түрпідей
естіледі. Бірақ, шындығы сол. Мəселен,
анаңыз қатты ауырып жатса, сіздің
қолыңызда сол анаңызды емдететін мал
болмаса
құр
ақылмен
не
амал
қылмақсыз. Мəшһүрдің «Ақыл малда»
деп отырғаны осы.
Қазақта «Адамнан сұрағанның екі көзі
шығады, Алладан сұрағанның екі бүйірі
шығады» деген нақыл бар. Біз қазір
«айлығымды
көбейтші,
сыйақымды
көбейтші» деп адамдардан сұрап жүрміз.
Осыдан біздің екі көзіміз шығып жүр. Яғни,
нəтижесіз. Негізінде, малды иесінен сұрау
керек. Ал малдың иесі кім? Əрине, Алла.
Абай: «Құдайдан мал сұрайсыңдар, берсе
алмайсыңдар» деді. Құдай не берді дегенге, Абай: «Алла Тағала сендерге мал
табарлық қуат берді» дейді. Сонда
адамзатқа денсаулық мал табу үшін бе-
рілген екен. Ешкімге жалтақтамай, тіленбей өмір сүру үшін Алла адам баласының
он екі мүшесін сау, қуатты қылып жаратты.
Негізі, əрбір ата-ана ұл баланы мал
табуға, қыз баланы ана болуға тəрбиелеу
керек. Қазір тепсе темір үзетін қаншама
жігіттер кедей. Неге? Себебі, оларға басында тəрбие дұрыс берілмеген. Қазақта
«он екі мүшең сау болса, кедеймін деп
айтпа»
деген мақал осы жайттарға
қатысты айтылса керек.
– Сіз қазір мешіт медресесінде де
шəкірттерге дəріс бересіз. Қазір сол
шəкірттерге дінді тек 5 парыздың
төңірегінде ғана түсіндіріп жүрген жоқпыз
ба?
– Рас, қазір шəкірттерге дінді тек 5
парыз шеңберінде түсіндіріліп жүр. Бірақ,
мұсылманшылық
бұл
бесеуімен
толықпайды. Мəселен, ДАИШ-тың содырлары ауыздарынан Алланы тастамайды.
Ал, жасап жүргендері мұсылмандықтың
маңайына да жуықтамайды. Мəшһүр
Жүсіп: «Мұсылманшылық ең бірінші
уағдаға опалы болумен болады» дейді.
Уағда деп отырғаны уəде ғой. Қазақ
«Айтсаң уəдеңе жет, уəдесіз Құдайға шет»
дейді. Біздің Алла Тағалаға берген ең
алғашқы уəдені «əлмисақ уəдесі» дейді
екен. Алла Тағала адамды толық жаратпай тұрып «Раббыларың кім?» деп
сұрады. Сонда, «Я, Раббым сенсің» деді.
Біз осылайша Құдайға уəде бердік. Біз
енді сол уəдеге адал болуымыз керек.
Алла Тағала Құран Кəрімде бірнеше
мəрте, «Мен уəдемнен таймаймын, сендер уəделеріңнен таймаңдар» деп ескертеді. Бірақ, біз ұмытшақпыз. Құдайдың
алдындағы уəдемізді ұмытып кетеміз.
Мəшһүр Жүсіптің: «мұсылманшылық ең
бірінші уағдаға опалы болумен болады»
деп отырғаны осы. Біз қазір бір-бірімізге
берген уəдені орындамаймыз. Сонда
біздің қай жеріміз мұсылман. Сайд Нұрси
деген түріктің ғұламасы Англияға барған
кезде «слова джентльмен» дегенді көріп
таң қалып, «ағылшындарда дін жоқ,
мұсылмандық бар екен, ал бізде дін бар,
мұсылмандық
жоқ»
депті.
Яғни,
ағылшындар бір дүниеге уəде беріп,
«слова джентльмен» деп айтса болды.
Оған қолхат, келісімшарт дегеннің қажеті
жоқ. Міндетті түрде уəдесінде тұрып,
орындайды екен. Ал, бізде қол хат жазып
беріп тұрып алдап кететіндер бар ғой.
Яссауидың да айтатыны осы. «Басыңа
шалма орадың, үстіңде сүннет көйлек,
қолыңда тасбих. Бірақ, мұсылман
болмадың» дейді Яссауи.
Мұсылмандық екінші сипатын тағы да
Мəшһүр айтады: «Пайдамен зиян қатар
келгенде пайданы өзгеге беріп, зиянын
өзіңе қалдыру» дейді. Бұл өте қиын
жағдай. Себебі, біздің нəпсіміз өте күшті.
Егер алдымызға бір арзан, бір қымбат зат
келіп, соның біреуін өзгеге беру керек
болса, сапалысын, тəуірін, қымбаттауын
өзімізге алып қалғымыз келіп тұрады.
Яғни, нəпсінің қалауын жасаймыз.
Ал бұл да мұсылмандыққа жатпайтын
қылық. Қазақ «Пайда зиянның арғы
жағында» дейді. Егер əлгі заттың сапалысын біреуге беріп, нашарын өзің алып
қалсаң сенің нəпсің зиян шегеді де, рухың
байиды екен. Ал, мұсылмандықтың
үшінші сипаты, жомарттық, төртінші сипаты, мұсылмандықтың шыңы, барша
адамды Адам ата мен Хауа ананың баласы, менің бауырым деп қараумен болады дейді. Қазір біз өзге ұлтты былай
қойғанда өз қазағымызды жақтырмаймыз
ғой.
Одан кейін жалпы жұртқа пайдалы
болсаң мұсылмансың дейді. Яғни, жақсы
ұстаз болсаң, жақсы етікші болсаң. Жұрт
сенің ісіңнен лəззат алса сен шынайы
мұсылмансың. Осы ойын қорыта келе
Мəшһүр атамыз айтады: «Əйтпесе, құр
намаз оқумен, құр ораза ұстаумен,
домалақ-домалақ тастарды жіпке тізіп
алып санаумен мұсылманшылық болмайды».
Дін өзі үш нəрсемен болады. Ол ақида,
амал, ақылақ (ахлақ). Ақылақ деп айтып
отырғаны – мінез. Дəл қазір бізде осы
соңғы ақылақ мəселесі ақсап тұр. Бұны
имамдар да түсінді.
Сұхбаттасқан: Олжас СƏНДІБЕК
бір заңнамалық актілеріне діни қызмет жəне
діни бірлестіктер мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Заң жобасы кеңінен талқылануда. Аталмыш
заң жобасы 13 заңнамаларға енгізілетін 47
өзгерістерден құралады.
Осы заң жобасының бастапқы нұсқасында
2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексіне енгізу қарастырылып отырған екпе (вакцинация) мəселесі енгізілген болатын.
Екпе мəселесінің қоғамның талқылауына
ұсынылуының астарында бірқатар негізді себептер бар екені анық.
Халықтың
санитарлық-эпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы құзыретті мемлекеттік органмен жəне оның аймақтық органдарымен екпеден бас тарту себептері мен оның
динамикасы жөнінде мониторинг жүргізіліп
тұрады.
2016 жылы Қазақстан Республикасында екпеден бас тартқан 9685 адам тіркелген, 2015 жылға
қарағанда бұл көрсеткіш 13,4% (8383) өсіп отыр.
Бас тартудың себептерін тарқатсақ, екпеден бас
тартқан азаматтардың жеке ұстаным – 45%
(4360) жəне діни ұстаным – 42,9% (4151),
бұқаралық ақпарат құралдарының БАҚ)
(ғаламтор ресурстары, баспасөз, ТВ) негативті
ақпараттарының əсерінен 6,2% (600) тұлға екпеден бас тартса, екпеге сенімсіздік таныту себебінен 6,1% (589) бас тартқан.
Діни
ұстаным
себебінен
бас
тарту
басымдылығы Қазақстанның батыс өңірлерінде
өзекті болып отыр. Бұл өңірлерде діни
ұстанымына байланысты екпеден бас тарту
көрсеткіші 80%-ға жоғары. Соның ішінде Атырау
облысында – 88,9%, Ақтөбе облысында – 87,9%,
Батыс Қазақстан облысында – 89,3%. Осы
көрсеткіштер Қазақстанда азаматтардың екпеден бас тартуы дəстүрлі емес діни ұстанымдар
салдарынан өзекті мəселеге айналғаны
байқалады.
Діни қызмет жəне діни бірлестіктер туралы
Заңнама жобасының əзірленуі барысында екпеге қатысты тақырып қоғам тарапынан үлкен
талқылауға ие болды.
Арнайы
құрылған
жұмыс
тобына
азаматтардың, қоғамдық бірлестіктердің, мемлекеттік
органдардың,
сарапшылар
қауымдастығының өкілдері қатысып, олардың пікірлері мен ұсыныстары қарастырылды. Сонымен қатар, халықаралық тəжірибе зерттеліп,
оның қолдану жолдары зерделенді.
Бір байқағанымыз, жұмыс тобының отырысына қатысушылардың барлығы да діннің деструктивтік іс-əрекеттерде қолданылуын азайту
мақсатында құқық нормаларын орнату қажет
екеніне ерекше маңыз берді. Көптеген
талқылаулардан
кейін
жұмыс
тобымен
қолданыстағы Қазақстан Республикасының 2009
жылғы 18 қыркүйектегі«Халық денсаулығы жəне
денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексінің 156бабының 1-бөлігіне келесідей мазмұнда
толықтыру енгізу ұсынылды:
«...Кəмелетке
толмаған
баланың
(балалардың) ата-ана немесе оның заңды
өкілдері
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасымен
көзделген
тəртіппен инфекциялық жəне паразиттік
ауруларға қарсы профилактикалық шараларды
қолдануға міндетті».
Сонымен қатар, заң қабылданған соң оны
орындаудан бас тартқандарға қарсы жауапкершілік болуы керек деген қорытындыға тоқтағаны
белгілі.
Осыған
орай,
Қазақстан
Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің
430-1-бабы «Кəмелетке толмаған баланың
(балалардың) ата-аналарының немесе олардың
заңды өкілдерінің Қазақстан Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
көзделген
инфекциялық жəне паразиттік аурулардың
алдын алудан жалтаруы он айлық есептік
көрсеткіш көлемінде айыппұл салуға алып келеді» - деп толықтырылды. Аталмыш бап бойынша ата-ана немесе оның орнын басатын
жауапты тұлғалар балаларына инфекциялық
жəне паразитттік ауруларға қарсы екпе егуден
бас тартқаны үшін құқықтық жауапкершілікке тартуды талап етуді көздеген болатын.
Бұл жерде көңіл бөлетін тағы бір мəселе бар.
күресіп жатқандай көрсеткісі келіп, түбегейлі
жаңылыс ақпаратта жүргендер баршылық. Кез
келген айыппұл санкциясы ҚР ƏҚБК жүзеге асып
жатқан санкция төңірегінде қарастырылады
жəне ол тек діни ұстанымы үшін ғана емес, осы
талапқа бағынбағандардың барлығына бірдей
тең қолданылады.
Меніңше, осы мəселені дінмен байланыстыра
қарау дұрыс емес. Қарап отырсақ, соңғы жылдары əлемнің басқа елдерінде де екпеге
қарсылық білідіретін ата-аналар қатары өсіп келеді. Бұған себеп, бір жағынан, екпе салдарынан
ауруға шалдыққан бала санының өсуі болса,
екінші жағынан, əлеуметтік желілерде вакцинаға
қарсы
антирекламалық
бейнероликтер,
мақалалар мен жаңалықтар көптеп жарық көруі
түрткі болуда.
Сондықтан, екпеден бас тартуды тек қана діни
себептермен түсіндіруді орынсыз деп санаймын.
Əрине, бұл діндарлардың белгілі бір
топтарының арасында бұл мəселе жоқ дегенді
білдірмейді. Ол бар. Біз бұл бағытта жергілікті
атқарушы органдармен жəне Муфтиятпен бірлесіп, жұртшылық арасында түсіндіру жұмыстарын
жүргізудеміз.
Санитарлы-эпидемиялогиялық қызмет тарапынан діни бірлестік өкілдерімен белсенді жұмыс
жасалып жатқанын айтып өткен жөн. Жұмыс барысында діни бірлестік өкілдері тарапынан діннің
екпеге қарсы емес екені айтылып, халыққа тікелей түрлі дін өкілдері арқылы жеткізілуде.
Екпе
салуға
белсенді
қарсылық
көрсететіндердің қатарында деструктивті діни
ағымдардың өкілдері басымдау екені белгілі.
Сол себепті осы топқа жататын тұрғындармен
жұмыс жасау қиындық тудыруда (олар екпеден
бас тартуға əкеп соқтыратын қасаң көзқарас
ұстанады, осы мəселені талқылауға ықыластары
өте төмен).
Сонымен қатар жақында ғана Ақтөбе облысында іссапарда болғанымда қызық бір оқиғаны
мешіт имамының аузынан естідім. Облыстық
денсаулық сақтау мекемесінің маманы дін
қызметкеріне екпе алуға қарсы болсаңыз онда
діни көзқарасыма байланысты бас тартамын деп
жазып бере салыңызшы деп қол қойдырып
алған. Содан кейін, есеп беру барысында мешіт
имамы да діни көзқарасына байланысты екпеден бас тартуда деген ақпаратты таратып жібергені туралы айтып берді. Сондықтан екпе
төңірегіндегі əрбір оқиғаға жеке-жеке үңіліп
қарауымыз орынды болады.
Бір жағынан, екпе дінде харам деген ұғымды
таратып жүргендер де кедеседі. Егер, екпе харам
болса, Сауд Арабиясы Королдігі жыл сайын
қажылыққа
баратын
азаматтарымыздан
жұқпалы ауруларға қарсы екпе алуды талап етпейтін еді ғой. Тек қана Қазақстаннан ғана емес
иісі мұсылман əлемінің 100-деген елінен, оның
ішінде Египет, Түркия, Малайзия, Иран, Пəкістан
қажылары да екпе харам деп шу көтеріп жатқан
жоқ.
Сонымен қатар, ислам əлемінің көптеген беделді халықаралық ұйымдардың ешқайсысы да
екпе харам деген пəтуа бермеген. Сондықтан
діни көзқарасына байланысты екпеден бас тарту
дұрыс емесі.
Ал, екпенің сапалы болуы, екпе алатын
баланың денсаулығының сау екендігін анықтап
барып екпе егу мəселелері бойынша ата-аналармен де түсіндіру жұмыстарын жүргізу
маңызды болып табылады.
Осы ретте екпе мəселесі тек Дін істері жəне
азаматтық қоғам министрлігінің ғана мəселесі
емес, ол қоғамның ортақ мəселесі екеніне назар
аударғым келеді.
Заң жобасы талқыланды, өзгерістер мен
ұсыныстар енгізіліп жетілдірілді. Осының барысында қоғамның мүддесі ескеріле отырып, екпе
алуға қатысты бап заң жобасынан алынып тасталды.
Дегенмен, екпе тақырыбы алдағы уақытта да
терең талдауды қажет ететіні сөзсіз.
Денсаулық сақтау министрлігі мүдделі мекемелер жəне ұйымдармен бірлесе отырып осы
бағыттағы жұмыстарды жетілдіру тетіктеріне
назар аударғаны орынды болады.
Балғабек МЫРЗАЕВ,
теолог,
«Kazislam» порталының сарапшысы
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
ОБЩЕСТВО
И
РЕЛИГИЯ
Для девочек первостепенным является образование,
а не платок
Сегодня одной из злободневных и актуальных проблем является вопрос ношения хиджаба, который стал объектом
частых споров между школой и обществом. Уже давно среди наших граждан,
да и в целом в обществе не утихают обсуждения о проблеме покрытия головы
девочками в школах, обусловленных неприятием светских законов страны со
стороны сторонников иных взглядов. Интересен и тот факт, что среди людей есть
и такие, которые поддерживают покрытие
черным платком головы совсем еще маленьких девочек. Достаточно и таких, кто
беспокоится о будущем и поднимает данный вопрос на обсуждение. Суть данной
проблемы мы попросили разъяснить
доктора философских и теологических
наук, профессора Досая Кенжетая…
- Досай Турсынбаевич, в последнее
время в обществе часто поднимается вопрос ношения платка девочками. Почему
данная проблема обострилась?
- Действительно так, не секрет, что не ношение платка, а именно «хиджаба» породило
в
общественном
сознании
большинство противоречий. Если ношение
платка проявилось в качестве религиознопознавательного вопроса, то это легко исправить. Это можно было бы решить
просветительским путем - расширением мировоззрения через повышение грамотности,
разъяснение религиозных основ. В рамках
данной проблемы со стороны СМИ и ДУМК
было организовано множество мероприятий,
выходили статьи. Однако незаметным оказалось влияние на общественное сознание.
Теперь постараемся определить причины
данного следствия.
Во-первых, сегодня в СМИ наблюдается
активная тенденция освещения этого явления. Вполне вероятно, что раздувание данной тематики является заказом. Возможно,
данный заказ исходит от внешних политических сил, пытающихся внести раскол в стабильность общества.
Во-вторых, через этот платок внешние
правозащитные организации прокладывают
путь для воздействия на политику в обществе, основанную на гендерном различии.
Например, они готовятся оказывать всестороннее давление посредством смешивания
гендерной политики Казахстана и религиозной мотивации граждан. Отсюда хиджаб в их
глазах выступает в качестве причины возникновения противоречий на гендерной, религиозной, социальной, политической и
правовой основе.
Действительно, не хватает разъяснительных работ по донесению содержания и идеи
взаимоотношений светского государства,
созданного на принципах общественного, демократического согласия, направленных на
внешние силы. Для нашего же общества потребность в этом заключается в создании
иммунитета на влияние извне.
В-третьих, если рассматривать с религиозной стороны, шестилетняя девочка не несет
никакой ответственности перед Аллахом.
Поэтому действия, направленные на подчеркивание гендерной принадлежности, религиозного
отличия,
и
отдаление
от
одноклассников является действием, которое идет в разрез с нашей религией, менталитетом и законами. Эти действия
осуществляются не самим ребенком, а родителями, которые так его воспитывают. На это
у ребенка не хватит ни воли, ни сознания, ни
разума, да и внутренней веры у него не достаточно. Все это указывает на то, что ребенок выступает в качестве инструмента в
руках родителей, посредством которого они
выступают против свободных законов, не
признают требования светского общества.
Мы – народ, сформировавший нацию, чья
культура была построена в тесной взаимосвязи с исламом, имеющий традиционную
государственность и исторический опыт. Мы
не вчера стали мусульманами. Неосалафитская тенденция в обществе отрицает все и
пытается сформировать у верующих негативное психологическое отношение к вышеперечисленному. Эта напасть является
противопоставлением личного образа жизни,
которая подразумевает отделение института
семьи от общества, отчуждение значимости
общества в имманентном смысле, отношение с пренебрежением к требованиям общества, непризнание закона.
В-четвертых, в исламе вне зависимости от
пола творения равны хотя бы тем, что были
созданы единым творцом. Мнения о том, что
женщина была создана от ребра мужчины,
ошибочны. Так как все равны перед Аллахом
в исламе получение образования является
обязательным - что для мужчины, что и для
женщины. В данном вопросе предусмотрено,
что содержание знаний должно соответствовать временным или ситуативным требованиям. Если в эпоху глобализации наше
государство дает знания с целью, чтобы наш
народ не отставал от других, то ханафитский
мазхаб также придерживается этой позиции.
Фактом является и то, что система образования у нас носит светский характер. В этой
связи даже с позиции религии и мужчины, и
женщины будут привлечены к ответственности перед Аллахом за неисполнение предписанного. Наша страна одна из немногих
стран, которые оказывают полную поддержку развитию религии ислам.
Глава государства Нурсултан Назарбаев
представил народу светскость в качестве
нашей ценности, которая должна уважаться
с ценностно-аксиологической позиции. По
этой причине детям ни в шесть лет, ни в подростковом возрасте, в государственных учреждениях не позволятся, аппелируя к
религиозным взглядам, использовать в одеянии религиозную атрибутику, и делать это
причиной отчуждения общества. Каждый ребенок в этом возрасте обязан получать образование,
и
государство
не
может
перешагнуть через этот стандарт образования. Принцип светскости предусматривает и
возможность обучения детей в специальных
образовательных учреждениях, где допускается ношение религиозной атрибутики. А
после окончания школы гражданин вправе
сам решать, будет ли он получать высшее
образование или нет.
В-пятых, особенно нужно учесть то, что
школы должны обдуманно и конструктивно
подходить к воплощению стандартов образования, направленных на привитие семейных ценностей и светских требований
будущим поколениям нашего общества. В
наше время родителей волнует проблема
беременности среди школьников, когда еще
юные дети становятся родителями уже в стенах школы. Вполне возможно и то, что родители пытаются оградить от таких вещей
своих детей посредством привития им религиозных взглядов. Это указывает на то, что в
стенах школ не соблюдается баланс между
образованием и воспитанием. В этой связи
вполне естественно, что родители подвергаются психологической тревоге и видят в
религиозности параллельную системе образования опору для детей. Психологам хорошо известны последствия для психики
ребенка, которые возникают в результате перехода данных тревог от родителей к детям.
В итоге снова страдает ребенок.
Если смотреть в корень проблемы, возможно родителю спокойнее не пускать девочку в школу, однако это вполне может
привести к тому, что ребенок в будущем
будет с презрением относиться к обществу.
Мы должны помнить, что сомнение, пугливость, страх, сожаление, в итоге - ненависть
могут привести к тому, что ребенок будет считать своей целью противостояние государственному строю. Если психология не будет
укрепляться, а тенденция ваххабизма не
ослабнет, то эта ситуация не изменится. Данная проблема также будет определять их повестку дня и являться причиной их
недовольства. В итоге в таком обществе религиозные познания будут превалировать
над научными.
В-шестых, ваххабитская тенденция становится модой в обществе. Это прежде всего
характеризует молодых людей, предающихся вере. Их вопрос – «Это есть в Коране?». Они на любые проблемы, даже на
мелкие вопросы ищут ответы в Коране.
Порой даже в ступор вводит их просьба привести один пример, мнение, толкование из
Корана по любому незначительному вопросу.
Они при этом ожидают услышать некую концепцию, принцип, правило, закон. Если посмотреть на это с точки зрения конкретных
понятий, то в Коране не найдешь слов
молда, медресе, пост, намаз, пророк, хиджаб, бог и др. У этих слов есть аналоги на
арабском языке, такие как саум, салат, наби,
расул, хумур. По этой причине наша молодежь не понимает, что эта тенденция помимо
религии привносит в нашу культуру «элементы арабской культуры и религиозной
идентичности». Нужно разъяснять той моло-
7 стр.
дежи, которая одевается в черные цвета,
будто недавно овдовевшая женщина, либо
носит длинную бороду, будто мужчина стремящийся выглядеть старше, что они следуют
арабской культуре. Им надо дать понять, что
их внешний вид является символичной причиной исламофобии.
В-седьмых, за проблемой хиджаба
кроются риски национальной трансформации, пересмотра традиций и искажение менталитета. В центре казахской культуры,
обычаев, семьи стоит мать. Укутанные ваххабитской идеологией наши дочки, тоже будущие матери, которые подвергаются
удушению со стороны арабской культуры.
Это даже опаснее, чем вчерашняя идеология коммунизма. Из-за этого мы завтра
столкнемся с такой ситуацией, когда родственники не смогут зайти в дом по причине
того, что дома нет мужа. Почему? Мужа нет
дома. И казахский менталитет отходит на
задний план. Со временем придадут забвению и знание семи поколений. Потому что
согласно Корану, если человек не питался
тем же материнским молоком, то никах с ним
дозволен. Кто гарант тому, что завтра укутанные этой идеологией казахи не будут иначе
рассматривать своих племянников и других
родственников?
В целом эта ваххабитская идеология стремится реформировать традиционные понятия о исламе, веровосприятие казахов,
менталитет, традиции и культуру. Казахи обращали внимание не на форму, а на содержание, не на феномен, а на суть. А сегодня
наших девочек обманывают, говоря - если не
укутаешься в хиджаб, то станешь причиной
смуты. В этой связи хочу напомнить, что в
нашей культуре есть национальная одежда,
которая идет нашим девушкам. Если так и
дальше пойдет, мы станем свидетелями,
когда девушки вместо того, чтобы называть
невесткой или подругой, будет называть всех
сестрой, чтобы не стать причиной смуты, от
которой ее предостерегает ее окружение.
Они уже не обращают внимания на то, что
согласно Корану требуется закрывать срамные места и сердце.
В этой связи обращаясь к девушкам, хочу
сказать, давайте прежде всего укрывать свое
сердце, прежде всего призываю получать
знания и не быть невежественной. Как может
появится умный ребенок от невежественной
матери, и каково будет его отношение к
своему народу? Также призываю родителей
к терпению и пониманию.
- Как вы считаете, по какой причине верующие и руководители учебных заведений не могут прийти к общему решению
проблемы?
- Я уже говорил об этих причинах выше.
Эта проблема кроется в отсутствии правильного понимания религии и принципов светскости у обеих сторон. А именно, данный
спор является причиной неспособности сторонами правильно оценивать социальные
условия, пространственные и временные
требования. Обобщая это, следует задаться
вопросом, что согласно религии ислам является более важным для девочки - укутаться или получить знания? В исламе для
девочки в обязанность вменяется именно получение знаний. И для служения Аллаху, и
для решения повседневных и бытовых
задач, выполнения обязанностей и осознания своей ответственности требуются знания, изучение, мыслительный процесс и
сознание. А после придет и очередь для
платка.
– Какие есть механизмы решения данной проблемы?
– Главный механизм кроется в наших светских законах, в них определены рычаги, которые позволяют «и быку быть целым, и
телеге не рассыпаться». Эти механизмы толком не используются. Для того, чтобы механизм работал, нужно совместно с обществом
восстановить мост между государственными
институтами и общественно-религиозными
объединениями. При этом нужно, чтобы направления и интересы обоих институтов
были переплетены и дополняли друг друга
ради общей цели. Я думаю, если государство будет справляться с ролью «отца»,
а общество с ролью «матери», то и их «дети»
не станут инструментом в чьих-то руках.
- Благодарю за беседу!
Беседовала Зарина Кибаева,
«Жас қазақ»
Руханият
Пайғамбар (с.ғ.с)
орнатқан
дінаралық келісім
Пайғамбардың
(с.ғ.с.)
басқа
дін
өкілдерімен жасаған қарым-қатынасын
Құрандағы: «Кафирун» сүресіндегі «Сендерге өз діндерің маған өзімнің дінім» аяты
анық баяндайды. Ол замандарда Араб
жазирасының халықтары түрлі дінді
ұстанды. Олардың арасында христиандар,
яхудилер, отпарастар, пұтпарастар жəне
сол сияқты т.б. сенім ұстанушылар болды.
Пайғамбардың осы замандарда басқа дін
адамдарына көрсеткен толеранттылығы
парасатты адам үшін үлкен ғибрат.
Пайғамбардың қалаған дінаралық келісімін
көріп, түсіне білмек үшін ислам тарихындағы
«Мəдиналық келісім» атты парағынан мысал
келтірейік. Əрине, мұсылмандардың көсемі
бұдан бұрынғы Меккеде өткізген он үш жылында да басқа сенім иелеріне толеранттылық
көрсетті.
Мысалы,
Исламды
алғаш
насихаттаған жылдарында да Мұхаммед
Пайғамбар (с.ғ.с.) пұтпарастардың арасында
өзінің əділдігі, сенімділігі мен төзімділігінің
арқасында «Мұхаммед əмин» (сенімді
Мұхаммед) атанған болатын.
Ислам мұсылман мемлекетінің ресми діні,
ал пайғамбар заң шығаратын құқыққа ие
болған.
«Мəдиналық келісім» – «сахифа», арабша
мағынасы – парақ деген сөз, яғни, келісім
парақ бетіне жазылған соң мұсылмандардың
толеранттылығына анық мысал. Себебі,
Пайғамбар
(с.ғ.с.)
Мəдина
шаһарына
қоныстанған соң жай діни көсем ғана емес, ол
енді мұсылман мемлекетінің саяси басшысына
айналды. Демек, бұл мемлекеттің өзіне тиіс
нақты шарттары мен заңдары қабылдануы
тиіс. Ол заңдар ондаған жылдар бойы бір-бірімен соғысып, қырық пышақ келе жатқан түрлі
тайпалар мен нəсілдердің арасын қосып,
қоғамда бейбіт əрі достық қатынасты орнатуы
қажет. Дəлірек айтсақ, Пайғамбардың (с.ғ.с.)
міндеті – мұсылмандар, христиандар жəне
яһудилер мен пұтпарастар жасайтын қоғамда
бейбіт өмірді тұрақтандыру. Осы мақсатта əр
тайпаның жауапкершілігі мен міндеттері анық
көрсетілді: олардың алдындағы міндеттері мен
шектеулері; ерекшеліктері мен қасиеттері жəне
т.б.
Бұл келісімді – жаңа қалыптасып келе
жатқан мұсылман мемлекетінің Конституциясы
десек болады. Конституция барлық қауымдар
мен тайпаларға тең. Мұның тармақтарынан
ауытқыған немесе оны орындамаған əрекет –
дінбұзушылық жəне опасыздық болып саналды. Осылайша Мұхаммед Пайғамбар
(с.ғ.с.) бірнеше дінді бір араға жинап, бір мемлекет, бір қоғам құра білді.
Бірінші жəне басты тармағы – Мəдина
тұрғындарының барлығы – мұсылмандар жəне
келісім жасасқан христиандар, яһудилер,
пұтпарастар «біртұтас қоғам» деп жарияланды. Адамдардың ұлтына, шыққан тегіне,
діні мен тіліне қарамады. Қазақстан қоғамында
қалыптасқан ахуал, конфессиялық жəне
ұлтаралық жағдай өзге елдердегі сияқты көбіне
мемлекет ішіндегі жəне сырттағы саяси,
экономикалық жəне құқықтық жағдайға тəуелді
екені мəлім. Сонымен қатар, ол мемлекеттің
ішіндегі 100-ден астам этносы бар ұлтаралық
жəне 18 конфессиясы бар дінаралық қарымқатынасқа да тəуелді. Бұл тұрғыдан біздің мемлекетіміз тəуелсіздік жылдарында өзінің
қоғамдық-саяси
жəне
экономикалық
тұрақтылығымен, түрлі ұлттар мен конфессиялар арасындағы татулығымен жəне ауызбіршілігімен ерекшеленіп отыр. Осы мақсатта
мемлекет тарапынан конфессияаралық сенім
мен сындарлы сұхбатқа қолдау көрсету жəне
діни экстремизмнің алдын алу жұмыстары
жүргізілуде.
Полиэтностық
жəне
поликонфессиялық
қазақстандық
қоғам
жағдайында сан алуан діни конфессия
өкілдерінің бірі-бірімен үнқатысуы, сондай-ақ,
олардың мемлекетпен арақатынасы дұрыс
жолға қойылуы аса маңызды болып
табылатындықтан Дін істері жəне азаматтық
қоғам министрлігі елдегі түрлі діни бірлестіктермен тығыз байланыс орнатып, олармен біріге
жұмыс жасауда.
Бүгінгі Қазақ жерінде берік орныққан
конфессияаралық
тұрақтылық
пен
этносаралық бірлікті сақтау жəне нығайту
алдағы уақытта да күн тəртібінде тұрған
маңызды мəселелердің бірі болып қала бермек.
Сұлтанмұрат АБЖАЛОВ,
дінтанушы
8 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
–ÓÍÓ‚ÂÌÌ˚ ÒÚÛÌ˚ ‰Û¯Ë
В канун Дня Первого Президента, 27 ноября, на базе Назарбаев центра прошла церемония
награждения победителей I республиканского творческого конкурса «Сокровенные струны
души: песенное творчество Нурсултана Назарбаева», организаторами которого выступили
библиотека и Фонд Первого Президента – «Елбасы», а также Дворец
школьников
им.
М.
Утемисова.
В этом году впервые конкурс проходил на республиканском уровне.
Были определены три ключевые
позиции – это песни, написанные на
стихи Президента «Бабамнан
қалған кең дала», любимые песни
Главы государства и авторские произведения участников на патриотическую тему.
«Проект «Сокровенные струны
души: песенное творчество Н. А.
Назарбаева», реализуемый с 2015
года – одна из форм культурно-образовательной деятельности библиотеки, нацеленная на сохранение
народных традиций и обогащение
личности нравственными категориями, заложенными в основе патриотической идеи «Мəңгілік Ел»,
-подчеркнула заместитель директора Библиотеки Первого Президента Казахстана Ботагоз Каипова.
Гран-при завоевал Темирлан Самуратов (г. Костанай).
В номинации «Бабамнан қалған
кең дала», на лучшее исполнение
песен, первое место заняла ученица гимназии № 9 Александра Потапкина (г. Караганда), а в
номинации «На волне любимых
песен Президента», где исполнялись любимые песни Главы госу-
Как сообщили организаторы, в
этом году на конкурс было подано
более 138 заявок из 98 учреждений
образования РК, по двум возрастным категориям: от 12 до 14 лет и
от 15 до 17 лет и 46 участникам посчастливилось пройти в финал.
По решению профессионального
жюри, в состав которого вошли известные казахстанские артисты,
дарства, лучшими стали Екатерина
Сушкова из п. Осакаровка Карагандинской области, в возрастной категории 12–14 лет и музыкальный
квартет из школы № 30 города
Астаны, в возрастной категории 15–
18 лет.
В номинации – «Авторское сочинение на патриотическую тему» на
исполнение песен собственного сочинения Президента победил Рустем Газизов из г. Астаны.
Все победители награждены грамотами и ценными призами.
От всей души поздравляем нашу
ученицу Екатерину Сушкову, за завоеванную столь высокую награду,
и пожелать дальнейших творческих
побед.
С. ТУКАШЕВА,
учитель музыки КГУ «Опорная
школа (ресурсный центр)
на базе гимназии
п. Осакаровка».
Что сегодня я сделал для того,
чтобы завтра моя страна жила лучше?
œÓ‰ Ú‡ÍËÏ ‰Â‚ËÁÓÏ, ͇̇ÌÛÌ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ìˡ ƒÌˇ œÂ‚Ó„Ó œÂÁˉÂÌÚ‡, ‚ ˆÂΡı
‚ÓÒÔËÚ‡Ìˡ
͇Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍÓ„Ó
Ô‡ÚËÓÚËÁχ, ËÌÚÂÂÒ‡ Í ËÒÚÓËË ÒÚ‡Ì˚, β·‚Ë Ë „Ó‰ÓÒÚË
Á‡ Ò‚Ó˛ Ó‰ËÌÛ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ
Ò. ¡‡ÚÔ‡Í ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ÒÓ ¯ÍÓÎÓÈ
№ 6 Ë ‰ÓÏÓÏ ÍÛθÚÛ˚, ÔÓ‚Ó‰ËÎÒˇ ÍÛ„Î˚È ÒÚÓΠ̇ ÚÂÏÛ
´œÛÚ¸ œÂÁˉÂÌÚ‡ª.
ÌËÎË ËÁ ÛÓÍÓ‚ ËÒÚÓËË, ˜ÚÓ 1
‰Â͇·ˇ 1991 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸
ÔÂ‚˚ ‚ÒÂ̇Ó‰Ì˚ ‚˚·Ó˚
œÂÁˉÂÌÚ‡ —ÂÒÔÛ·ÎËÍË ‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ‚ ıӉ ÍÓÚÓ˚ı ÕÛÒÛÎÚ‡Ì
Õ‡Á‡·‡Â‚ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓÎÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ì‡Ó‰‡, Ë ËÏÂÌÌÓ ‚
̇¯ÂÈ ÒÚ‡Ì ·˚Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ
ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÂÁˉÂÌÚÒÚ‚‡. «‡ÚÂÏ
Û˜‡˘ËÂÒˇ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡ÎË ‚ÒÂ
΢ÌÓÒÚÌ˚ ͇˜ÂÒÚ‚‡ √·‚˚ „ÓÒÛ-
ƒ‡ÌÌÓ ÏÂÓÔˡÚË ÔÓ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÒӈˇθÌÓ„Ó Ô‰‡„Ó„‡ –ÿ № 6 √ÂÂ̘Ë “. ¬.,
ÍÛθÚÓ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ –ƒ ›‰ÂÎÂ
—. ¬. Ë Û˜‡˘ËıÒˇ 8-11 Í·ÒÒÓ‚.
—‡Á„Ó‚Ó ·˚Î ÔÓÒÚÓÂÌ ‚
ÙÓÏ ӷ‡ÚÌÓÈ Ò‚ˇÁË Ë Ì‡ ̇¯
‚Á„Ρ‰ ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÎÒˇ. —·ˇÚ‡ ‚˚‡Ê‡ÎË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÌÂÌËÂ,
Ò‚Ó˛ ÚÓ˜ÍÛ ÁÂÌˡ ÔÓ Î˛·ÓÏÛ Á‡‰‡ÌÌÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ. », ÍÓ̘ÌÓ,
ÔÂ‚˚È ‚ÓÔÓÒ ·˚Î Ò‚ˇÁ‡Ì Ò ËÒÚÓËÂÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË Ì‡¯Â„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë Ò ËÏÂÌÂÏ √·‚˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, Ò ÍÓÚÓ˚Ï Ò‚ˇÁ‡Ì˚
‚Ò „·‚Ì˚ ‰ÓÒÚËÊÂÌˡ Ë ÛÒÔÂıË ‡Á‡ıÒڇ̇. —·ˇÚ‡ ‚ÒÔÓÏ-
‰‡ÒÚ‚‡ Ë Â„Ó ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÈ
ÍÛÒ. ”˜‡˘ËÂÒˇ ¯ÍÓÎ˚ ›Ë͇
ÓÒÚ˚ÍÓ, –‡ÎÚ‡Ì‡Ú ¿Í˯‚‡,
“‡Ìˇ ÿۈ͇ˇ, „Ó‚ÓËÎË Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ Ï˚ ÌËÍ‡Í Ì ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰‚ÂÒÚË Ì‡¯Â„Ó œÂÁˉÂÌÚ‡ Ë Ì‡Á‚‡ÎË Ò·ˇ Â„Ó ÍÓχ̉ÓÈ.
ŒÚ‡‰ÌÓ, ˜ÚÓ ·ˇÚ‡ ÔÓÌËχ˛Ú,
˜ÚÓ Ò‚ÓÂÈ Û˜Â·ÓÈ, ‰‡Î¸ÌÂȯËÏ
‚˚·ÓÓÏ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ÔÛÚË ÓÌË
‰ÓÎÊÌ˚ ÔË‚ÌÂÒÚË Ò‚Ó˛ ÎÂÔÚÛ ‚
ÒÓı‡ÌÂÌËÂ Ë ÔÂÛÏÌÓÊÂÌËÂ
‚ÒÂ„Ó ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ„Ó.
“‡Í Ê ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ó·ÒÛʉÂÌËÂ
ÒÚ‡Ú¸Ë œÂÁˉÂÌÚ‡ — Õ‡Á‡·‡Â‚‡ Õ. ¿. ´¬Á„Ρ‰ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ:
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÒÓÁ̇Ìˡª. ”˜‡˘ËÂÒˇ ıÓÓ¯Ó ÔÓÌËχ˛Ú, ÔÓ˜ÂÏÛ ÒÂȘ‡Ò ËÏÂÌÌÓ
˝ÚÓÚ ÔÓ„‡ÏÏÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÒÚ‡‚ËÚÒˇ ‚Ó „·‚Û Û„Î‡. ¬Â‰¸ ·ÂÁ
ÓÔÓ˚ ̇ ‰ÛıÓ‚ÌÓ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
ˆÂÌÌÓÒÚË
β·‡ˇ ÒÚ‡Ì‡ Ó·˜Â̇ ̇ ÔÓ‚‡Î.
–‚ÓËÏË Ï˚ÒΡÏË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û
‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë œÂÁˉÂÌÚ‡ ÔÓ‰ÂÎË·Ҹ Ë ÍÛθÚÓ„‡ÌËÁ‡ÚÓ –ƒ ›‰ÂΠ—. ¬. ¬ Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË Ó̇ ÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë·Ҹ ̇ Á̇˜ÂÌËË ÔÓÌˇÚËÈ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓ„Ó
ÍÓ‰‡ Ë Ì‡ˆËÓ̇θÌÓ„Ó Â‰ËÌÒÚ‚‡,
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ´“Û„‡Ì ÊÂª, ÍÓÚÓ‡ˇ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÂÂ‡ÒÚÂÚ ‚ ·ÓÎÂÂ
¯ËÓÍÛ˛ ñ ´“Û„‡Ì ÂΪ, ˇ‚Ρ˛˘ÂÈÒˇ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÍÛθÚÛÌÓ-„ÂÌÂÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÍÓ‰‡ ̇Ó‰‡.
ÃÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ ñ ˝ÚÓ ÔÂËÓ‰ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ‚˚‡·ÓÚÍË
ÏËÓ‚ÓÁÁÂÌˡ Ë ÊËÁÌÂÌÌ˚ı
ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ıӉ ӷÒÛʉÂÌˡ Û˜‡˘‡ˇÒˇ ¯ÍÓÎ˚ ÓÒÚ˚ÍÓ ›Ë͇ ‚˚Ò͇Á‡Î‡ Ò‚ÓÂ
ÏÌÂÌËÂ: ´◊ÚÓ·˚ ‚ ̇¯ÂÏ Ó·˘ÂÏ
‰ÓÏ - ¯ÍÓΠˆ‡ËÎË ÏË,
‰ÛÊ·‡, ‚Á‡ËÏÓÔÓÏÓ˘¸ Ë ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËχÌËÂ, Ò˜ËÚ‡˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï
·Óθ¯Â
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸
‡Á΢Ì˚ı ‰ËÒÍÛÒÒËÈ, Á̇ÍÓÏËÚ¸
Ò ‰ÓÒÚËÊÂÌˡÏË ÒÚ‡Ì˚, ˜ÚÓ·˚
͇ʉ˚È ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î Ò·ˇ „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ
‚ÂÎËÍÓÈ
ÛÒÔ¯ÌÓÈ
ÒÚ‡Ì˚, ‡ „·‚ÌÓÂ, ÔÓÌËχÎ
ÒÏ˚ÒΠ̇ˆËÓ̇θÌÓÈ Ë‰ÂË ´Ã≈Õ√»À» ≈Àª.
Õ‡¯ œÂÁˉÂÌÚ ÔËÁ˚‚‡ÂÚ
ÒÚÓËÚ¸ Ò‚ÂÚÎÓÂ Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó ·Û‰Û˘ÂÂ Ë Ï˚, Í‡Í ·Û‰Û˘ÂÂ
ÒÚ‡Ì˚, ˝ÚÓ Ò‰Â·ÂϪ.
–. ƒ—ŒΔΔŒ¬¿,
·Ë·ÎËÓÚÂ͇¸ ÏÓ‰ÂθÌÓÈ
ÒÂθÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË
Ò. ¡‡ÚÔ‡Í
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
С по рт ж аңал ық т ар ы
А уд а н д ы қ а шы қ т ур н и р
ұйымдастырылды
Осакаров ауданының білім,
денешынықтыру жəне спорт
бөлімі
мен
Осакаровка
кентінің БЖСМ, спорт кешені
Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті күніне
арналған бірқатар кешенді
шараларды атқарды. Осакаровка кентінің спорт кешенінде
Қазақстан
Республикасының Тұңғыш
Президенті күніне арналған
ұлдар жəне қыздар арасында
«Тоғызқұмалақ» ұлттық спорт
түрінен аудандық жарыс, келесі күні ерлер командалары
арасында «Волейбол» спорт
түрінен аудандық ашық турнир ұйымдастырылды.
Жарысқа
Осакаров
ауданының
ауылдық
аймақтарынан барлығы: 41
спортшы қатысты.
Жарыс қорытындысы бойынша қыздар арасында: 1
орынды Раздан Елнара - №1
ОМ
8 сынып оқушысы, 2
орынды Тұңғышбай Ақерке №1 ОМ 9 сынып оқушысы жəне
3 орын Аманбала Айша - №1
ОМ 8 сынып оқушысы жеңіп
алды. Ұлдар арасында: 1
орынды Сархытхан Серікбол -
№1 ОМ 10 сынып оқушысы, 2
орынды Төлеген Əлішер - №1
ОМ 8 сынып оқушысы жəне 3
орынды Рахметдолданов Озат
- №12 ОМ 10 сынып оқушысы
иеленді.
Жеңімпаз спортшылар медаль, марапаттау қағазы жəне
бағалы сыйлықтармен марапатталды.
Ал, «Волейбол» спорт түрінен
аудандық ашық турниріне Осакаров
жəне
Нұра
аудандарының 8 командасы
қатысты. Атап айтқанда, жарыста Осакаровка кенті, Уызбай,
Шұңқыркөл, Сарыөзек ауылдары, Нұра кенті жəне Нұра
ауданының
К.
Мыңбаев
ауылының
командалары
бақтарын сынады. Жарысқа
барлығы: 73 спортшы қатысты.
Турнирдің қорытындысы бойынша жеңімпаздар болып
мына командалар анықталды: 3
орынды – Уызбай ауылының, 2
орынды – Нұра кентінің жəне 1
орынды
–
К.
Мыңбаев
ауылының командалары иеленді. Жеңімпаз командалар
марапаттау қағазымен жəне кубоктармен марапатталды.
Сержан Смаханұлы
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
«Елбасы - ел тірегі, жас ұрпақ - ел білегі»
Первые всенародные президентские выборы стали историческим
актом
общеказахстанского единства.
Можно сказать, что 1 декабря
1991 года народ нашей страны
сделал решительный и однозначный выбор в пользу президентской формы правления.
Избрание на этот пост такого
сильного и авторитетного политика, которым стал Нурсултан
Абишевич Назарбаев, оказалось
важным стабилизирующим фактором для развития страны.
Достижения страны за 26 лет суверенного развития убедительно
показывают, что выбор народа был
правильным — Президент Н. А. Назарбаев отдает все силы строительству
нового,
сильного
и
независимого Казахстана.
В честь празднования дня Первого Президента Казахстана 30 ноября текущего года прошел
конкурс-эссе в конференц-зале Историко-краеведческого музея Осакаровского
района
на
тему
«Елбасы-ел тірегі, жас ұрпақ-ел білегі».
В ходе мероприятия был показан
видеоролик к Дню Первого Президента. В конкурсе-эссе приняли
участие ученики СШ п.Осакаровка.
Все работы были рассмотрены и по
результатам конкурсной комиссии
определены призовые места по
каждой номинации.
С поздравительной речью выступил исполняющий обязанности рук о в о д и т е л я
Историко-краеведческого
музея
Осакаровского района Саккулаков
Алибек Канатович.
В своем выступлении он особо
отметил важнейшие события последних 26 лет, отражающие динамику
развития
молодого
государства, об успехах Казахстана
через историю его выдающегося
Лидера — Нурсултана Назарбаева,
который за короткий для истории
срок преобразил Казахстан в
ключевую страну центрально-азиатского региона, также наградил победителей конкурса.
Призовые
места распределились следующим
образом:
3 место: ученица Центра дополнительного образования школьников Харасова Юлия (11 «А» кл. СШ
№ 12 п.Осакаровка);
3 место: ученица Центра дополнительного образования школьников Ермолаева Александра (11 «А»
кл. СШ № 12 п.Осакаровка);
2 место: ученик 4 «Б» класса СШ
№1 п.Осакаровка Искаков Динмухамед;
2 место: ученик Центра дополнительного образования школьников
Газетдинов Фарид (11 «А» класса
СШ №12 п.Осакаровка);
1 место: ученица 9 «А» класса
гимназии №9 п.Осакаровка Кызылтай Жулдызай;
1 место: ученик 5 «Б» класса
гимназии №9 п.Осакаровка Милованов Максим;
Гран-при : ученица Центра дополнительного образования школьников Жигулина Августина (11 «А»
класса СШ № 12 п.Осакаровка).
Каждый из этих школьников в
своих сочинениях отразил личное
мнение о Президенте и о достижениях нашей страны во главе с Нурсултаном Назарбаевым.
Такие конкурсы пробуждают патриотические чувства к родине
среди школьников и дают стимул к
новым вершинам. Участники конкурса поделились своими эмоциями
и не скрыли того, что рады неоднократно участвовать в таких конкурсах.
Мероприятие
завершилось
праздничным концертом.
Ж. ШАТЫМБАЕВА,
экскурсовод Историкокраеведческого музея
Осакаровского района
9 стр.
Тарихтағы ең табысты көрме
Халықаралық көрмелер
бюросының Бас хатшысы
Висенте
Лоссерталес
Қазақстан Республикасы
Президенті
Нұрсұлтан
Назарбаевтың атына хат
жолдады. ХКБ басшысы
Мемлекет
басшысына
Астана қаласында ЭКСПО
- 2017 көрмесін табысты
өткізгені үшін алғыс білдірді
жəне
қатысушы
елдер ЭКСПО
- 2017
к ө р м е с і н і ң
ұйымдастырылуын
жоғары бағалағанын атап
өтті.
«Қатысушы елдер ЭКСПО
көрмесі елеулі іс - шара жəне
тарихтағы
ең
табысты
мамандандырылған
көрме
болғандығы туралы пікірлерін
білдіруде.
Бұл
алдағы
мамандандырылған
ЭКСПО
көрмелерін дамытуға ықпал
ететініне сенімдімін. Астана
қаласындағы ЭКСПО - 2017
көрмесінің табысты өтуі сіздің
жеке қолдауыңыз жəне аталған
тамаша жобаны жүзеге асыруға
белсенді
қатысуыңыздың
нəтижесінде қол жеткізілді», делінген хатта.
Висенте Лоссерталес ҚР
Үкіметі, Ахметжан Есімовтің
басшылығымен
«Астана
ЭКСПО - 2017» Ұлттық компаниясы
көрме
инфрақұрылымының дайын болуын қамтамасыз ету үшін барынша
күш
салғандығын
сондай
ақ
барлық
халықаралық
қатысушылар
қазақ
халқының
ерекше
қонақжайлығын сезінгенін атап
өтті.
«Осы мүмкіндікті пайдалана
отырып,
Қазақстан
Республикасының
«Достық»
Орденімен
марапаттап
көрсеткен құрметіңіз үшін шын
жүректен алғыс білдіремін. Осы
шешім
туралы
хабардар
болғанда ерекше сезімде болдым жəне Қазақстанмен алты
жыл бойы тығыз қарым қатынаста болу қызмет жолымда ең құнды тəжірибе
болғандығын атап өткім келеді.
Қазақстан халқына жəне бүкіл
əлемге арналған ЭКСПО - 2017
көрмесінің мұрасымен танысу
жəне Көрме аумағын көру үшін
Астана
қаласына
бару
мүмкіндігі болады деп сенемін»,
- деп атап өтті ХКБ басшысы.
Қоғаммен байланыс
департаменті
Қазақстанның қасиетті орындары мен кешендері
« Қ ас и е т т і Қ а з а қ с т а н » к а р т а с ы н а А ст а н а да ғы
«Бә й т е р е к » м о н у м е н т і де ен ді
Қазақстанның жалпыұлттық
деңгейдегі қасиетті орындары
мен кешендерінің толық тізімі жарияланды.
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты бағдарламалық
мақаласында
Қазақстанның
қасиетті рухани құндылықтарын
халық санасына сіңірудің ерекше
маңыздылығын айтып өткен болатын.
Осыған орай, ҚР Мəдениет жəне
спорт министрлігінің бастамасымен
қазақ халқының тарихынан елеулі
орын алатын Қазақстанның қасиетті
орындарын анықтап, оның тізімін
жасау қолға алынды.
Ғылыми - сараптамалық кеңес
ашылып, оған белгілі ғалымдар мен
қоғам қайраткерлері тартылды.
Аймақтарда
жергілікті
өлкетанушылар мен ғалымдар,
облыстық əкімдіктің қатысуымен
қасиетті орындарды анықтау үшін
облыстық жұмыс топтары құрылды.
Осылайша Қазақстанның 100
қасиетті
орындары
мен
кешендерінің тізімі анықталды.
«Қазақстанның қасиетті орындары мен кешендері» ретінде
ерекше
қастерленетін
табиғи,
мəдени мұраның, зайырлы жəне
діни сəулеттің айрықша қастерлі ескерткіштері, кесенелер, сондай - ақ,
Қазақстан халқының жадында
өшпес із қалдырған тарихи жəне
саяси оқиғалармен байланысты
орындар ұсынылды.
Қазақстанның тарихи - мəдени
мұрасы мен əлеуметтік - саяси
өміріндегі маңызды орын алатын
ұлттық бірлік пен жаңғыру нышаны
ретіндегі нысандар, сондай - ақ
ұлттық бірлік пен жаңғыру символы
ретінде
көрінетін
мемлекеттің
əлеуметтік - саяси өмірінде
маңызды орын алатын нысандар
мен кешендер бес топқа жіктелді.
1. Ерекше бағаланатын табиғи
мұра ескерткіштері. Ел аузында
киелі аталып кеткен, кейбіреуі
қазірдің
өзінде
мемлекет
қарауындағы орындар.
2. Археологиялық ескерткіштер
жəне орта ғасырлық қалалық
орталықтар. Бұл топқа қалашықтар,
бекіністер,
петроглифтер,
қорымдар,
халқымыздың
қалыптасуында
ерекше
рөл
атқарған, Қазақ мемлекетінің, Ұлы
Жібек жолының құрылуына ұйытқы
болған орта ғасырлық қалалар кіреді.
3. Діни жəне ғұрыптық орындар.
Бұндай қасиетті орындарды əулие
феноменімен байланыстыруға болады. Түркі кезеңіне дейінгі
дəуірдегі аттары аңызға айналған,
көне түркі дəуірі жəне орта
ғасырлардағы, сонымен бірге XIX
аяғы – XX ғасырдың басына дейінгі
тарихи тұлғаларды қамтиды.
4. Тарихи тұлғаларға қатысты
қасиетті орындар. Қазақстан тарихында елеулі орын алатын, бүкіл
өмірін қазақ елінің бостандығы мен
егемендігіне арнап, үш жүздің
батыр-билерін
жиып,
елдік
маңызды мəселелерді шешкен хандар, қазақ хандығының тəуелсіздігі
үшін күрескен қазақтың батырлары,
ұлт - азаттық қозғалысының жетекшілері, қолбасшылар, ғылым мен
білімге, мəдениетке үлес қосқан
мемлекет
жəне
қоғам
қайраткерлері, ақындар, ғалымдар,
ағартушылар туралы мəні зор жерлер алынып отыр.
5. Саяси, тарихи оқиғаларға байланысты қасиетті орындар. Қазақ
даласында қазақ халқының бірлігі
үшін болған шайқастарды, ерлікті,
батырлықты, қайсарлықты насихаттайтын, елдің бірлігін білдіретін ескерткіштер мен ел жадында өшпес
із қалдырған қасіретті орындар.
Қоғамның, мемлекеттің тарихында
ерекше орны бар мемлекетіміздің
жаңа нышандары еніп отыр.
Саяси, тарихи оқиғаларға байланысты қасиетті орындар
1. Таңбалы тас ескерткіші –
Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ
ауданы.
2. Орбұлақ, Аңырақай, Бұланты
шайқастары болған тарихи жерлер
– Алматы облысы. Қарағанды
облысы, Ұлытау ауданы.
3. Бірлік – Ордабасы мемориалды кешені – Оңтүстік Қазақстан
облысы, Ордабасы ауданы.
4. Бөкей Ордасы тарихи кешені –
Батыс Қазақстан облысы, Бөкей ордасы ауданы.
5. Ашаршылық құрбандарына
арналған монумент – Астана
қаласы.
6. Қарлаг (Долинка к.) жəне
Жаналық к. саяси қуғын - сүргін
құрбандарының жерленген жері, –
«АЛЖИР» мемориалды кешені
Қарағанды облысы, Долинка кенті.
Алматы облысы, Талғар ауданы.
Ақмола
облысы,
Целиноград
ауданы.
7. Семейдегі Алаш арыстары үйі
– Шығыс Қазақстан облысы, Семей
қаласы.
Жымпитыдағы «Алаш Орда» үйі
– Батыс Қазақстан облысы, Сырым
ауданы.
8. Семей полигоны құрбандарына
арналған «Өлімнен де күшті» монументі – Шығыс Қазақстан облысы,
Семей қаласы.
9. 1991 жылы Тəуелсіздік Декларациясы қабылданған «Үкімет үйі»
ғимараты – Алматы қаласы.
10.
Республика
алаңы
–
Тəуелсіздік монументі, «Тəуелсіздік
таңы» – 1986 жылы желтоқсан
оқиғасына арналған ескерткіш – Алматы қаласы, Республика алаңы.
11. «Отан - Ана» – Екінші
дүниежүзілік соғыста қаза тапқан
майдангерлерге
жəне
Отан
қорғаушыларға арналған монумент
– Астана қаласы.
12. Астана - Бəйтерек, Қазақ елі
монументі, Мəңгілік Ел салтанатты
аркасы – Астана қаласы.
Жоғарыда
келтірілген
Қазақстанның қасиетті орындары
мен кешендері тізбесі 5 топқа
бөлінді. Астана – Бəйтерек монументі
тізімнің
ең
соңында
тұрғанымен
ел
Тəуелсіздігінің
саяси, тарихи оқиғаларына байланысты ерекше қасиетті орындар
қатарынан қоғамның, мемлекеттің
тарихында ерекше орын алады.
Бұрын «Қазақстанның киелі жерлері» айдарымен жарияланған нысандар туралы айтқан едік.
Болашақта Қазақстанның қасиетті
орындары мен кешендері тізбесін
жариялауды
одан
əрі
жалғастыратын боламыз.
Сержан СМАХАНҰЛЫ
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
10 стр.
Ý
ò
ОСАКАРОВСКИЙ РАЙОН
В 1971 ГОДУ
î
Состоявшаяся 9 января 1971 года ХХ районная партийная
конференция подвела итоги деятельности партийных организаций по реализации мер, направленных на дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, улучшение
работы промышленных предприятий и транспорта, коммунистического воспитания трудящихся.
В своих выступлениях делегаты конференции отмечали,
что в совхозах района увеличилось производство и сдача государству сельскохозяйственных продуктов. За отчетный период успешно выполнили народнохозяйственные планы
предприятия промышленности, строительства, связи, торговли и бытового обслуживания. Партийные организации
стали больше внимания уделять идеологической работе.
Партийная конференция призвала коммунистов, комсомольцев, всех трудящихся района направить свои усилия на
успешное выполнение принятых социалистических обязательств по достойной встрече XXIV съезда КПСС и заданий
новой пятилетки.
Пленум райкома партии рассмотрел организационные вопросы. Первым секретарем райкома партии был избран Дмитрий Антонович Чернов, вторым секретарем – Петр
Михайлович Ищенко, секретарем – Аип Асанович Рахимжанов.
24-26 февраля главный экономист совхоза «Ишимский»
Анна Ильинична Иванова, как избранный делегат, принимала
участие в работе XIII съезда Компартии Казахстана.
5 марта коллективу птичниц совхоза имени XIX партсъезда
присвоено почетное звание «Бригада коммунистического
труда». Вместе со своим бригадиром Варварой Григорьевной
Ребриковой высокопродуктивно трудились Мария Сиволодская, Маргарита Дроздова, Валентина Кирюхина, Таисия Калашникова.
10 марта прошел пленум райкома партии, утвердивший
районные социалистические обязательства на 1971 год, в соответствии с которыми трудящиеся района обязались сдать
государству 89,4 тысячи тонн зерна, 4700 тонн мяса, 29575
тонн молока, 7000 тонн овощей и 530 тонн картофеля.
На пленуме району было вручено переходящее Красное
знамя обкома партии и облисполкома за достигнутые успехи
в 1970 году по увеличению производства и сдачи государству
мяса.
13-14 марта в спортивном зале СПТУ-87 прошли соревнования по волейболу, в которых участвовало 15 мужских и 5
женских команд.
Среди женщин победителем стала команда совхоза
«Ишимский». Второе место досталось команде совхоза
«Заря», третье – команде совхоза «Тракторист».
У мужчин победителем соревнований стала команда совхоза имени XIX партсъезда.
16 марта на страницах районной газеты «Сельский труженик» началась публикация документальной повести Н.Ф.Воронина и М.И.Петровского «За власть Советов»,
рассказывающей о деятельности большевиков в период 19181921 годов на будущей территории района, создании первой
в Карагандинской области сельскохозяйственной коммуны
«Цвет жизни».
27 марта более 2500 юношей и девушек района приняли
участие в областном комсомольско-молодежном субботнике,
посвященном XXIV съезду КПСС.
За самоотверженный
труд в выполнении социалистических обязательств 29 марта коллективу районной больницы
было вручено переходящее Красное знамя Министерства
здравоохранения Казахской ССР, республиканского комитета
профсоюза медицинских работников и Центрального комитета общества Красного Креста.
30 марта по итогам социалистического соревнования среди
тружеников села за увеличение производства и сдаче государству продукции сельского хозяйства было присвоено звание «Лучший тракторист-машинист Карагандинской области»
с занесением на областную Доску почета Александру Васильевичу Гомбалевскому (совхоз «Заря»), Артуру Эдмундовичу
Гаану (совхоз «Ишимский»), Андрею Филипповичу Гусару
(совхоз имени XIX партсъезда), Сальвадору Францевичу Доблеру (совхоз имени Вильгельма Пика), Ивану Владимировичу
Дубатовке (совхоз «Коммунар»), Ивану Ивановичу Дику (совхоз «Трудовой»), Михаилу Ивановичу Игореву (совхоз «Новый
путь»), Владимиру Васильевичу Касилову (совхоз имени
í
à
Вильгельма Пика), Арсентию Ивановичу Ковалю (совхоз
«Новый путь»), Ивану Гавриловичу Ковалю (совхоз «Новый
путь»), Валентину Ивановичу Кондратьеву (совхоз «Тракторист), Ивану Андреевичу Коху (совхоз имени Вильгельма
Пика), Владимиру Ивановичу Коопу (совхоз «Осакаровский»),
Дмитрию Александровичу Лукьянченко (совхоз «Новый
путь»), Петру Петровичу Морозову (совхоз «Заря»), Морозову
Ивану Петровичу (совхоз «Заря»), Александру Ивановичу Никишеву (совхоз «Новый путь»), Василию Федоровичу Наумову (совхоз «Шидертинский»), Анатолию Николаевичу
Поповичу (совхоз «Новый путь»), Василию Константиновичу
Пилипчуку (совхоз «Родниковский»), Карлу Андреевичу
Франку (совхоз «Коммунар»), Василию Петровичу Федорову
(совхоз имени Тельмана), Якову Ивановичу Шеферу (совхоз
имени Вильгельма Пика),
Виктору Яковлевичу Штейнепрейсу (совхоз «Коммунар») и Эдуарду Ивановичу Шаху
(совхоз «Трудовой»).
Звания «Лучший шофер Карагандинской области» были
удостоены Виктор Иванович Маушапкин (совхоз «Ишимский»), Иван Александрович Рау (совхоз «Коммунар»), Михаил Иосифович Хацкевич (совхоз «Темиртауский»), Федор
Федорович Чобан (совхоз «Шидертинский»), Анатолий Васильевич Шмидтке (совхоз «Восход») и Василий Федорович
Шибков (совхоз «Заря»).
Лучшей дояркой Карагандинской области стала Раиса Федосеевна Будькова из совхоза «Новый путь».
Победителем районных соревнований по баскетболу, проведенных 4 апреля, стала команда спортсменов совхоза
имени Вильгельма Пика.
24460 рабочих и служащих, совхозов, предприятий, учреждений, учащихся школ района 17 апреля приняли участие во
Всесоюзном коммунистическом субботнике. В этот день на
всех видах работ было заработано более 32 тысяч рублей,
которые были перечислены в фонд пятилетки.
24 апреля с осакаровцами встретился делегат XXIV съезда
КПСС, председатель исполкома Карагандинского областного
Совета депутатов трудящихся С.К.Досмагамбетов, который
рассказал об итогах и своих впечатлениях о съезде, ответил
на заданные вопросы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая
1971 года за большие успехи, достигнутые в развитии сельского хозяйства и выполнении пятилетних планов производства и продажи государству продуктов земледелия и
животноводства орденом Ленина были награждены бригадир
совхоза «Темиртауский» Владимир Иванович Долгих, доярка
совхоза имени XIX партсъезда Раиса Ивановна Монахова,
доярка совхоза «Ишимский» Мария Тимофеевна Саяпина и
доярка совхоза «Коммунар» Зельма Андреевна Шефер.
Первыми в районе ордена Октябрьской Революции были
удостоены доярка совхоза «Темиртауский» Нескен Ахметова,
комбайнер совхоза «Коммунар» Эрих Иванович Бауэр, доярка
совхоза «Заря» Евдокия Матвеевна Долгая, бригадир совхоза имени XIX партсъезда Тюлюбек Исабеков, тракторист
совхоза «Новый путь» Арсентий Иванович Коваль, скотник
совхоза имени Тельмана Николай Васильевич Коляда, тракторист совхоза «Новый путь» Михаил Иванович Сигарев и
старший скотник совхоза «Осакаровский» Алим Шакенович
Шакенов.
Кавалерами ордена Трудового Красного Знамени стали
дояр совхоза «Коммунар» Эдуард Августович Берг, доярка
совхоза «Коммунар» Зинаида Степановна Голикова, скотник
совхоза «Тракторист» Иван Ефремович Греков, тракторист
совхоза «Трудовой» Иван Иванович Дик, тракторист совхоза
имени Вильгельма Пика Василий Владимирович Касилов,
слесарь совхоза «Восход» Константин Матвеевич Колодуб,
токарь совхоза «Шидертинский» Владимир Владимирович
Кривоногов, доярка совхоза имени XIX партсъезда Мария Николаевна Куликова, тракторист совхоза имени Вильгельма
Пика Рихард Рихардович Ланг, шофер совхоза «Ишимский»
Виктор Иванович Малахаткин, комбайнер совхоза «Заря»
Петр Петрович Морозов, тракторист совхоза «Родниковский»
Василий Константинович Пилипчук, доярка совхоза «Трудовой» Любовь Егоровна Портнягина, директор совхоза «Ишимский» Владимир Васильевич Пушкин, шофер совхоза «Новый
путь» Николай Федорович Реунов, телятница совхоза имени
Вильгельма Пика Амалия Давыдовна Роот, директор совхоза
«Осакаровский» Шарип Сайфулин, доярка совхоза имени XХI
партсъезда Анна Вагановна Саульян, телятница совхоза
«Новый путь» Анна Николаевна Сотникова, доярка совхоза
«Ишимский» Нина Прокофьевна Филатова, комбайнер совхоза «Коммунар» Карл Александрович Франк, веттехник совхоза имени XХI партсъезда Сафрон Фадеевич Шаляпин,
тракторист-машинист совхоза «Трудовой» Эдуард Никитович
Шах, тракторист совхоза «Восход» Лев Иванович Шмидт,
тракторист совхоза «Коммунар» Виктор Яковлевич Штейнепрейс, звеньевой совхоза «Ишимский» Иван Яковлевич Штер,
доярка совхоза «Восход» Мария Васильевна Элембуш и тракторист совхоза «Коммунар» Тарас Васильевич Юречко.
Орденом «Знак Почета» были награждены 43 передовика
сельскохозяйственного производства района, медалью «За
трудовую доблесть» - 18 человек, медалью «За трудовое отличие» - 30.
Правительственными наградами по достоинству был отмечен труд представителей других отраслей народного хозяйства. Орденом Трудового Красного Знамени были
награждены дорожный мастер дорожно-эксплуатационного
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
ø
å
é
участка № 554 Максим Кузьмич Чалышев, бригадир комплексной бригады передвижной механизированной колонны №
1002 Иван Леонтьевич Кисляков, столяр мебельной фабрики
Василий Максимович Шаланов. Ордена «Знак Почета» были
удостоены машинист автокрана передвижной механизированной колонны № 1002 Андрей Христианович Сартисон, слесарь-сантехник комбината коммунальных предприятий
Алексей Петрович Булатников, станочница мебельной фабрики Варвара Никитична Солодовникова.
В день рождения Всесоюзной пионерской организации
имени В. И. Ленина 19 мая были подведены итоги участия
юных ленинцев района во Всесоюзном марше пионерских
дружин «Всегда готов!», в котором принимало участие 6500
пионеров, 260 пионерских отрядов оспаривали право называться правофланговыми.
Успешно провели первый этап марша пионерские дружины
райцентра, СШ № 2 села Литвинское, СШ № 3 села Пионерское, СШ № 6 села Батпак, СШ № 15 села Родниковское.
20 мая в совхозе «Ишимский» прошел третий районный
конкурс мастеров машинного доения, в котором участвовало
19 дояров и доярок.
Первое место по количеству набранных баллов занял дояр
совхоза «Ишимский» Валерий Ренерт, второе место у дояра
совхоза «Новый путь» Николая Задорожного, третье место заняла доярка совхоза «Заря» Валентина Никифорова.
23 мая проводился первый районный слет выпускников
средних школ района, на котором велся разговор о трудоустройстве молодежи, о дальнейшем жизненном пути юношей и девушек.
Герои Социалистического Труда Г. В. Яровой, И. И. Петров,
Е. А. Ортман, доярка совхоза «Ишимский» М. Т. Саяпина,
главный зоотехник совхоза имени Вильгельма Пика В. Г. Хрисохоиди, звеньевая овощеводческой бригады совхоза имени
XIX партсъезда М. М. Серебрянская, главный инженер совхоза «Темиртауский» Ю. П. Чижиков, начальник районного
управления сельского хозяйства М. И. Бондарев обратились
к молодежи с призывом идти работать на поля и фермы, вливаться в славную семью тружеников сельского хозяйства. «Вы
– наша достойная смена и надежда» - подчеркнули они.
На слете также выступили преподаватель математики Осакаровской СШ № 1 Ю. Б. Юнгенштейн, врач районной больницы П. Н. Степанова, председатель райкома профсоюза
работников торговли и потребкооперации В. П. Липчанская,
технолог райбыткомбината И. А. Гельфенштейн, рабочая
ПМК-1002 Т. Тодоровская.
Выпускники средней школы № 6 села Батпак Д. Миллер и
средней школы № 5 села Октябрьское Н.Острова рассказали
о том, что они, как и многие их друзья и сверстники, остаются
в родных сёлах и будут работать в сельскохозяйственном производстве.
Участники слета одобрили открытое письмо бывших выпускников Батпактинской средней школы и почин выпускников
Октябрьской средней школы, решивших остаться в совхозе и
создать специальные молодежные бригады.
22-23 мая поселок Осакаровка стал местом проведения
традиционной спартакиады школьников, в которой приняли
участие 19 команд и более 500 участников.
На дистанции 100 метров у мальчиков быстрее всех прибежал к финишу Владимир Чумаков из восьмилетней школы
села Центральное. У девочек на этой дистанции лучшей
стала Галя Алексеева (СШ № 7 с. Приишимское).
На средней дистанции 800 метров у мальчиков чемпионом
спартакиады стал Николай Терентьев (СШ № 1 поселок Осакаровка), среди девочек – Надежда Попова (СШ № 5 села Октябрьское).
В беге на 3000 и 5000 метров победил бегун СШ № 3 села
Пионерское Петр Галятин.
Быстрее всех провела эстафетный бег 4х100 метров
команда мальчиков СШ № 1 поселка Осакаровка. Среди женских команд победила команда СШ № 7 села Приишимское.
По итогам общекомандного легкоатлетического первенства
1 место завоевала команда СШ № 7 села Приишимское, второе – у команды СШ № 1 поселка Осакаровка, третье - за
командой СШ № 9 поселка Осакаровка.
Первое место среди женских волейбольных команд выиграли спортсменки СШ № 17 села Скобелевка, у юношей спортсмены СШ № 16 села Садовое.
Первое место в турнире баскетболистов и баскетболисток
завоевали команды Осакаровской СШ № 9.
За успешное выполнение заданий пятилетнего плана по
снабжению промышленности и сельского хозяйства нефтепродуктами Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1 июня орденом Октябрьской Революции был награжден директор Осакаровской нефтебазы Абдикарим Кульмурзаев.
Медалью «За трудовое отличие» был отмечен труд старшего оператора Шокайской нефтебазы Густава Ивановича
Шефера.
За достигнутые успехи в выполнении заданий пятилетнего
плана по перевозке народнохозяйственных грузов орденом
Трудового Красного Знамени был награжден шофер Осакаровской автобазы Николай Иванович Старчиков, орденом
«Знак Почета» - электросварщик автобазы Клеменс Клеменсович Гирш, медалью «За трудовое отличие» - шофер Василий Федорович Миловацкий.
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
11 стр.
Туған жер
è ñ ò îðèè
7 июня в совхозе «Новый путь» прошел очередной районный конкурс молодых пахарей. Чемпионом конкурса стал
самый молодой механизатор из совхоза «Трудовой» Валерий
Тихомиров. Второе место завоевал тракторист совхоза «Коммунар» Виктор Штейнепрейс, третье – Александр Франк из
совхоза «Шидертинский».
10 – 14 июня в совхозе «Ишимский» проводился III республиканский конкурс мастеров машинного доения с участием
24 дояров и доярок из 13 областей Казахстана. Представительница Осакаровского района и Карагандинской области
М.Т.Саяпина заняла почетное второе место, была награждена
дипломом и ценным подарком.
13 июня избиратели района принимали участие в выборах
депутатов Верховного Совета Казахской ССР и местных Советов депутатов трудящихся.
Депутатом Верховного Совета Казахской ССР была избрана телятница совхоза «Трудовой» Раиса Андреевна Пилипенко.
Депутатами Карагандинского областного Совета депутатов
трудящихся стали составитель лаков и красок мебельной
фабрики Нина Григорьевна Бардина, машинист механизированной колонны № 2 управления строительства канала
Иртыш-Караганда Константин Михайлович Гаврилов, комбайнер совхоза «Осакаровский» Жарыген Курмангалиевич Данкеев, председатель исполкома Осакаровского районного
Совета депутатов трудящихся Пелагея Тихоновна Егорова,
второй секретарь райкома партии Петр Михайлович Ищенко,
доярка совхоза «Заря» Нина Васильевна Казанцева, шофер
Осакаровской автобазы Виктор Александрович Малыгин,
доярка совхоза «Новый путь» Мария Харитоновна Филиппова, мастер-наладчик тракторной бригады совхоза имени
XXI партсъезда Анатолий Борисович Яковлев.
В состав Осакаровского районного Совета депутатов трудящихся было избрано 108 депутатов: заместитель начальника районного управления сельского хозяйства Владислав
Григорьевич Ануфриев, экономист Пионерского ремонтно-механического завода Валентина Федоровна Ананьева, бригадир слесарей участка Казгидромонтаж Юрий Петрович
Аксенов, заведующий районным отделом образования Василий Иванович Андреев, директор совхоза «Темиртауский»
Алексей Прокофьевич Андросов, начальник управления Карагандинского района по эксплуатации канала Иртыш-Караганда Тельман Сакенович Аспандияров, доярка совхоза
«Темиртауский» Нискен Ахметова, доярка совхоза «Коммунар» Любовь Афанасьевна Бараева, заместитель председателя райисполкома Зоя Анисимовна Батищева, председатель
исполкома Батпактинского сельсовета Николай Павлович
Безлатнев, рабочая совхоза «Родниковский» Зоя Ивановна
Беломестнова, тракторист совхоза «Коммунар» Виктор Трофимович Беседин, станочница завода по ремонту дорожностроительной техники Туспельда Георгиевна Берген, главный
врач районной больницы Иван Иванович Блюм, начальник
райсельхозуправления Михаил Игнатьевич Бондарев, шофер
районного объединения «Казсельхозтехника» Август Эдмундович Бонет, моторист бетонного завода УПТК Лидия Александровна
Боровикова,
председатель
исполкома
Николаевского сельского Совета Кирилл Георгиевич Бородин,
доярка совхоза «Новый путь» Раиса Федоровна Будькова,
прокурор района Текеш Былкилович Былкилов, доярка совхоза «Коммунар» Ида Вильгельмовна Визнер, плотник Осакаровской автобазы Андрей Иванович Владимиров,
тракторист совхоза «Ишимский» Фердинанд Фердинандович
Вольф, слесарь Карагандинского района по эксплуатации канала Иртыш-Караганда Вера Ивановна Гайдаш, бригадир
грузчиков межрайбазы Лилия Генриховна Глаголева, рабочая
мебельной фабрики Антонина Ивановна Горбатенко, тракторист совхоза «Ишимский» Иван Федорович Госман, доярка
совхоза «Коммунар» Клавдия Степановна Горбунова, скотник
совхоза «Тракторист» Иван Ефремович Греков, доярка совхоза «Ишимский» Антонина Кузьминична Грицман, мастер-наладчик совхоза имени XIX партсъезда Сергей Михайлович
Груничев, управляющий районным объединением «Казсельхозтехника» Николай Алексеевич Дацковский, продавец районного универмага Ольга Ивановна Дацковская, скотник
совхоза имени Тельмана Досмагамбет Дияров, тракторист
совхоза «Осакаровский» Кира Дидаев, председатель исполкома Осакаровского районного Совета депутатов трудящихся
Пелагея Тихоновна Егорова, секретарь райисполкома Александр Николаевич Ермаков, начальник районного отдела
внутренних дел Разиден Окапович Жапин, рабочая Осакаровского элеватора Таисия Ивановна Жигулина, швея райбыткомбината Александра Алексеевна Жукова, заместитель
заведующего сельскохозяйственным отделом Карагандинского обкома партии Копей Будинович Жумашев, машинист
экскаватора мехколонны № 2 Николай Дмитриевич Зайцев,
председатель районного комитета народного контроля Игнатий Борисович Замолотов, электромеханик усилительного
пункта связи Евгений Иванович Зиненко, штукатур ЖКО канала Иртыш – Караганда Галина Николаевна Злобина, заведующая лабораторией Актастинского пункта «Заготзерно»
Зинаида Михайловна Зяблова, председатель правления райпотребсоюза Виктор Алексеевич Иванов, старший монтер 10й дистанции пути Вячеслав Алексеевич Ильин, секретарь
парткома совхоза «Осакаровский» Мубарак Надирович Исабеков, рабочая музыкального цеха мебельной фабрики Надежда Ивановна Ишкова, второй секретарь райкома партии
Петр Михайлович Ищенко, рабочая совхоза имени XIX партсъезда Вера Алексеевна Капустян, председатель исполкома
Трудового сельсовета Вера Григорьевна Кандаурова, доярка
совхоза «Восход» Ирма Александровна Каптурина, председатель районной плановой комиссии при исполкоме райсовета Пелагея Степановна Киреева, первый заместитель
председателя исполкома райсовета Иван Павлович Кистин,
учительница Литвинской СШ № 2 Анна Ивановна Копёнкина,
директор совхоза имени Тельмана Николай Никитович Косо-
ñòðîêè
лапов, рабочая совхоза имени Вильгельма Пика Ида Андреевна Кох, скотник совхоза «Заря» Сергей Степанович Красильников, машинист экскаватора мехколонны № 2 Василий
Никифорович Куфтырьков, пекарь УРСа канала Иртыш-Караганда Раиса Степановна Корчук, маляр СУ-2 канала ИртышКараганда Александра Ивановна Конева, рабочий
Шокайского хлебоприемного пункта Евгений Леопольдович
Крушинский, первый секретарь райкома комсомола Александр Александрович Кунц, врач-педиатр районной больницы
Александра Васильевна Лазарева, доярка совхоза «Заря»
Мария Дмитриевна Ларина, лакировщица мебельной фабрики Розина Фридриховна Ленгардт, штукатур-маляр ПМК1002 Валентина Ивановна Литвиненко, бригадир тракторной
бригады совхоза «Новый путь» Август Августович Ляу, начальник районного узла связи Николай Иосифович Медведев,
начальник районной семенной инспекции Мария Степановна
Митяева, рабочая совхоза имени Вильгельма Пика Нелли
Ивановна Миллер, заведующая хозяйством Молодежной участковой больницы Вера Степановна Мокринская, райвоенком
Николай Захарович Наумов, рабочая ДЭУ-554 Надежда Филипповна Новикова, директор Осакаровского элеватора Петр
Степанович Облаченко, шофер Осакаровского завода по ремонту дорожно-строительной техники Альфред Генрихович
Ольгейзер, доярка совхоза имени XXI партсъезда Любовь
Павловна Осипенко, тракторист совхоза «Тракторист» Павел
Иванович Остроухов, председатель исполкома Осакаровского
поселкового Совета Андрей Михайлович Палеха, тракторист
совхоза имени XXI партсъезда Иван Иванович Петров, тракторист совхоза «Новый путь» Михаил Васильевич Пивцаев,
доярка совхоза «Тракторист» Алевтина Павловна Перескопова, секретарь райкома партии Аип Асанович Рахимжанов,
весовщица Осакаровской нефтебазы Анастасия Кузьминична
Разина, доярка совхоза «Темиртауский» Валентина Петровна
Румянцева, директор совхоза «Трудовой» Виктор Григорьевич
Рябинин, доярка совхоза имени XIX партсъезда Анна Сидоровна Сазанова, народный судья Осакаровского района Габбас Сагиденович Сагиденов, секретарь парткома совхоза
«Родниковский» Карл Адольфович Синицкий, редактор районной газеты «Сельский труженик» Иван Иванович Соннов,
председатель исполкома Красноармейского сельсовета Василий Петрович Сухов, заведующий районным финансовым отделом Константин Александрович Сухов, рабочая совхоза
«Шидертинский» Галина Ивановна Субач, доярка совхоза
имени Тельмана Надежда Степановна Тужик, маляр стройуправления № 2 «Иртышканалстрой» Александра Алексеевна Ушакова, заведующий организационным отделом
райисполкома Алексей Егорович Федоров, шофер ДЭУ-357
Отто Густавович Фер, экономист совхоза «Тракторист» Фаина
Александровна Хабибулина, первый секретарь райкома партии Дмитрий Антонович Чернов, тракторист совхоза «Трудовой» Эдуард Никитич Шах, заведующая детским садом
совхоза «Восход» Светлана Константиновна Шалобод, тракторист совхоза имени Вильгельма Пика Яков Иванович
Шефер, шофер АТХ-2 канала Иртыш-Караганда Иван Иванович Шефер, доярка совхоза «Трудовой» Мария Паладиевна
Шмаровоз.
Из общего числа депутатов в Осакаровский поселковый
Совет депутатов трудящихся было избрано 75 человек, в
сельские Советы – 483.
19-20 июня прошел районный фестиваль молодежи, посвященный 50-летию комсомола Казахстана. В празднике молодежи участвовали представители совхозов «Темиртауский»,
«Ишимский», имени XXI партсъезда, «Трудовой», «Тракторист», имени XIX партсъезда, «Новый путь» и имени Вильгельма Пика.
По итогам фестивального смотра художественной самодеятельности два первых места были присуждены коллективам
из совхозов «Ишимский» и имени XXI партсъезда.
В финале мужских волейбольных соревнований победили
спортсмены совхоза имени XIX партсъезда. Среди женских
команд лучшими были волейболистки совхоза «Ишимский.
В забеге смешанной эстафеты юношей и девушек 5х400
метров первое место заняли бегуны совхоза «Тракторист».
22 июня начала свою работу первая сессия районного Совета депутатов трудящихся тринадцатого созыва. Председателем исполкома райсовета был избран депутат Жумашев
Копей Будинович, заместителями председателя - депутаты И.
П. Кистин, З. А. Батищева и М. И. Бондарев.
30 июня за высокие показатели в труде, общественную деятельность в честь 50-летия комсомола Казахстана грамотами
Карагандинского областного Совета депутатов трудящихся
были награждены механизатор совхоза имени XIX партсъезда, секретарь комсомольской организации отделения
Сергей Михайлович Груничев, шофер Осакаровской автобазы, член комитета комсомола Виктор Александрович Малыгин, второй секретарь райкома комсомола Михаил
Михайлович Марченко, мастер производственно-механизированной колонны № 2 канала Иртыш-Караганда Василий Иванович Маргаев, скреперист механизированной колонны № 2
канала Иртыш-Караганда Абдулах Наврузович Наврузов и
секретарь комитета комсомола строительства канала ИртышКараганда Александр Михайлович Телегин.
1 июля состоялся торжественный пленум райкома комсомола, посвященный 50-летию Ленинского коммунистического
союза молодежи Казахстана. Ветеранам комсомола Е. А. Ортман, И. И. Петрову, И. И. Иванову, В. С. Еськову, Т. П. Котельниковой, Я. С. Лаврененко, А. Н. Ермакову были вручены
памятные подарки.
2-5 июля в районе пионерского лагеря «Ишимский» проводились ставшие традиционными районный и областной слеты
юных туристов-краеведов, посвященные 50-летию образования СССР и 50-летию Всесоюзной пионерской организации
имени В. И. Ленина.
По итогам районного слета командой-победительницей
была признана команда Дома пионеров. Определились и при-
зеры. Ими стали команды юных туристов-краеведов СШ № 13
села Озерное и СШ № 17 села Скобелевка.
Среди восьмилетних школ лучшей стала команда из совхоза «Тракторист».
В областном слете юных туристов-краеведов участвовали
команды Нуринского, Шетского, Актогайского районов, городов Караганды,Темиртау, Балхаша, Абая и Джезказгана.
В нелегкой, но интересной борьбе победила команда юных
туристов-краеведов Осакаровского Дома пионеров.
После окончания соревнований участники слетов встретились с ветеранами труда Осакаровского района.
10-11 июля в поселке Осакаровка проходили соревнования
сельских футболистов Карагандинской области на приз кубка
«Золотой колос». Обладателем этого почетного приза стала
команда Осакаровского района.
Осакаровцы, убедительно победив команду Каркаралинского района со счетом 12:0 и команду Ульяновского района
со счетом 9:0, завоевали право участвовать в зональных соревнованиях на первенство республики среди сильнейших
сельских команд.
С 30 июля по 1 августа на стадионе Осакаровского Дома
пионеров футболисты Карагандинской, Павлодарской, Джамбульской и Чимкентской областей оспаривали первенство в
четвертой зональной группе.
Осакаровские футболисты, защищавшие честь Карагандинской области, во встрече с соперниками из Чимкентской
области одержали победу со счетом 2:1. Во встрече с павлодарцами футболисты осакаровского «Колоса» забили в ворота соперников 4 мяча. Играя против команды
Джамбульской области, осакаровскими футболистами была
одержана очередная победа со счетом 2:0.
23 августа хлеборобы второй тракторной бригады совхоза
имени XIX партсъезда первыми в районе приступили к сдаче
зерна государству. В этот памятный день совхозу была выдана квитанция за номером 1.
24 августа за успехи, достигнутые в выполнении заданий
восьмого пятилетнего плана по развитию кооперативной торговли и общественного питания, бытового обслуживания, успехи в области денежного обращения, кредитования и
финансирования народного хозяйства Указом Президиума
Верховного Совета СССР орденом Трудового Красного Знамени были награждены портниха райбыткомбината Александра Федоровна Вильгоненко, продавщица Пионерского
рабкоопа Екатерина Петровна Ульева и шофер мехколонны
№ 1 «Иртышканалстрой» Федор Петрович Бобров.
Ордена «Знак Почета» были удостоены заместитель главного бухгалтера отделения Госбанка Таисия Александровна
Котовская, старший кассир центральной сберегательной
кассы Лидия Авксентьевна Долгова, шофер хозрасчетного гаража облпотребсоюза Иван Антонович Коньяков.
9 сентября хлеборобы совхоза «Осакаровский» первыми в
районе выполнили план сдачи хлеба на 131 процент, доставив на хлебоприемный пункт 1313 тонн зерна.
24 сентября сельские труженики района одержали большую трудовую победу, выполнив план-заказ государства. В
закрома Родины было засыпано 80.000 тонн зерна.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября
1982 года за успехи в обучении и коммунистическом воспитании учащихся орденом Ленина был награжден директор Пионерского детдома Антон Михайлович Якшин, орденом
Трудового Красного Знамени – директор Осакаровской СШ №
1 Иван Леонтьевич Головченко, орденом «Знак Почета» учительница начальных классов школы совхоза имени Тельмана
Елизавета Федоровна Чиркизова, медалью «За трудовую доблесть» - директор СШ № 5 села Октябрьское Мария Федоровна Тиханина, медалью «За трудовое отличие» учительница Осакаровской СШ № 9 Валентина Семеновна
Вершкова.
За успехи, достигнутые в области охраны здоровья советского народа орденом Трудового Красного Знамени была награждена врач центральной районной больницы Валентина
Мироновна Кониченко. Кавалером ордена «Знак Почета» стал
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом села Озерное Борис Михайлович Мананников. Врач центральной районной больницы Прасковья Николаевна Степанова была
награждена медалью «За трудовое отличие».
29 октября пленум районного комитета комсомола обсудил
задачи комсомольских организаций по дальнейшему улучшению социалистического соревнования.
5 ноября в поселке Осакаровка распахнулись двери нового
здания Дворца культуры со зрительным залом на 500 посадочных мест и большой сценой.
27 ноября в Доме культуры села Батпак прошло первое в
районе торжественное чествование лучших по профессии.
Почетное звание «Лучший комбайнер совхоза имени Вильгельма Пика» было присвоено Кондрату Кондратовичу Гриневальду. Лучшим трактористом совхоза стал Рихард
Рихардович Ланг. Звания «Лучшая доярка совхоза» была удостоена Мария Александровна Клейн. Лучшим скотником был
признан Андрей Яковлевич Михейлис. Александр Кондратович Миллер получил звание «Лучший шофер».
Победители номинаций были удостоены алых лент победителей, памятных подарков и стали почетными пионерами
пионерских дружин школ совхоза.
В данной статье были использованы материалы районной газеты «Сельский труженик».
Геннадий ГОЛОВЧЕНКО, краевед
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
12 стр.
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 23 қазандағы
бұйрығының күшіне енуіне байланысты. №356 «Электр энергиясын
жеткізудің стандартты шарттарын бекіту туралы», «Казэнергоцентр» ЖШС
тұтынушыларға тұрғын үй тұтынушыларына арналған Электрмен
жабдықтаудың жаңа Стандартының жаңа жарияланымы туралы хабарлайды.
Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2017 жылғы 23 қазандағы № 356 бұйрығына
1-қосымша
Тұрмыстық тұтынушыларға арналған электрмен
жабдықтаудың үлгілік шарты
__Молодежный кенті________
(шарт жасасу орны)
«02» _желтоқсан__ 2017 ж.
(шарт жасасу күні)
Бұдан əрі Тараптар деп аталатын ___ЖШС «Казэнергоцентр»______,
(энергиямен жабдықтаушы ұйымның атауы)
«13» __тамызындағы_ 2015ж. № 15015078 лицензияға сəйкес тұтынушыларды электрмен
жабдықтауды жүзеге асырушы, бұдан əрі Сатушы деп аталатын, _Попова Зинаида Леонидовна
(лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты)
атынан, Жарғы негізінде əрекет етуші, бір тараптан
жəне бұдан əрі Тұтынушы деп аталатын ________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты)
немесе _______________________________________________ негізінде əрекет
етуші оның өкілі____________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты)
төмендегілер туралы осы электрмен жабдықтау шартын (бұдан əрі - Шарт) жасасты:
1-тарау. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1. Осы Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) есептік кезең - тұтынылған электр энергиясы есепке алынатын жəне
тұтынушыға төлеу үшін ұсынылатын электрмен жабдықтау шартымен
айқындалатын уақыт кезеңі;
2) тұрмыстық тұтынушы - электр энергиясын тауарларды, жұмыстарды өндіруге
(сатуға) жəне көрсетілетін қызметтерді ұсынуға байланысты емес өзінің тұрмыстық
мұқтаждары үшін пайдаланатын жеке тұлға;
3) коммерциялық есепке алу аспабы - электр қуатын, электр немесе жылу энергиясын коммерциялық есепке алуға арналған, Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;
4) электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесі - электр энергиясы мен
қуаты шығынын анықтауға арналған коммерциялық есепке алу құралдарының
жиынтығы (электр энергиясын есептеуіш, ток пен кернеудің өлшеу трансформаторлары) жəне өзара белгіленген схема арқылы жалғанған құрылғы (коммутациялық
аппарат);
5) электр энергиясын сату нүктесі - энергиямен жабдықтаушы ұйыммен электр
энергиясын беру туралы шарты бар энергия беруші ұйымның жауапкершілігі шекарасында орналасқан нүкте.
Осы Шартта қолданылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан
Республикасының электр энергетикасы мен табиғи монополиялар саласындағы
заңнамасына сəйкес қолданылады.
2-тарау. Шарттың мəні
2. Сатушы сату нүктесіне дейін Тұтынушыға электр энергиясын беруге міндеттенеді, ал Тұтынушы осы Шарттың тəртібі мен талаптарына сəйкес тұтынған электр
энергиясы үшін ақы төлеуге міндеттенеді.
3. Шарт Тұтынушымен оның Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында белгіленген тəртіппен энергия беруші ұйымның желісіне тікелей
қосылған жабдығы мен коммерциялық есепке алу аспаптары болған жағдайда ғана
жасалады.
3-тарау. Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу
4. Сатушы берген жəне Тұтынушы қабылдаған электр энергиясының көлемі
коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткішімен, ал олар болмаған немесе
уақытша бұзылған кезде - есептік жолмен анықталады.
5. Коммерциялық есепке алу аспаптарының саны осы Шартқа қосымшаға сəйкес
коммерциялық есепке алу аспаптарының тізбесінде көрсетіледі.
6. Коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуды Сатушының,
энергия беруші ұйымның өкілдері сағат 21-00-ден кешіктірмей жүргізеді. Электр
энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін пайдалану
барысында аспаптардың көрсеткіштерін қашықтықтан алу кез келген уақытта жүзеге
асырылуы мүмкін.
Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін Тұтынушы өз бетімен шеше алады.
Көрсеткішті шешу барысында жəне төлеу құжаттарын төлеу барысында Тұтынушы
жіберген қателерді Сатушы жəне (немесе) энергия беруші ұйым олардың
анықталуы бойынша жəне алты айдан аспайтындай мерзім ішінде есепке алады.
4-тарау. Электр энергиясы үшін ақы төлеудің тəртібі
7. Тұтынушы төлемді Сатушы берген төлем құжаты негізінде есептік айдан кейінгі
айдың 25-күнінен кешіктірмей жүргізеді. Есептік кезең бір күнтізбелік айды құрайды.
Смарт-картасы бар коммерциялық есепке алу аспаптарын қолдануға негізделген
электр энергиясының автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесі
болған жағдайда, Тұтынушы тұтынған электр энергиясы үшін төлемді төлем
құжатынсыз өз бетінше анықтаған көлемде өтейді.
8. Жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу тұтынушыларға 3 (үш) күннен кешіктірмей
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алдын ала хабарлағаннан кейін жүзеге асырылады жəне осы шартты қайта жасасу үшін негіз болып табылмайды.
5-тарау. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері
9. Тұтынушы:
1) жасалған шарттарға сəйкес электр энергиясын алуға;
2) жасалған шарттардың талаптарына сəйкес энергия өндiрушi, энергия берушi
жəне энергиямен жабдықтаушы ұйымнан электр энергиясын жеткiзбеуден немесе
сапасыз жеткiзуден келтiрiлген нақты нұқсанның орнын толтыруды талап етуге;
3) шарттар жасасуға жəне оларды орындауға байланысты даулы мəселелердi
шешу үшiн сотқа жүгiнуге;
4) тұтынылған электр энергиясы үшiн сараланған тарифтiк есепке алу жүйелерi
бойынша ақы төлеудi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген
тəртiппен жүргiзуге құқылы.
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
10. Тұтынушы:
1) тұтынушылардың меншiгiндегi электр жəне энергия қондырғыларының жəне
коммерциялық есепке алу аспаптарының тиiсiнше техникалық жай-күйін ұстап
тұруға, Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы нормативтік
құқықтық актілеріне сəйкес олардың техникалық жай-күйіне қойылатын талаптарды
орындауға;
2) электр энергиясын сатып алу-сату шартында айқындалған энергия тұтыну режимдерiн сақтауға;
3) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесiндегi электр
энергиясының стандарттық жиiлiгiн ұстап тұруға бағытталған нормативтiк талаптарды орындауға;
4) жасалған шарттарға сəйкес босатылған, берiлген жəне тұтынылған электр
энергиясының ақысын уақтылы төлеуге;
5) энергиямен жабдықтаушы жəне энергия берушi ұйымдардың жұмыскерлерiн
коммерциялық есепке алу аспаптарына, сондай-ақ мемлекеттiк энергетикалық
қадағалау жəне бақылау жөнiндегi органның жұмыскерлерiн, жергілікті атқарушы
органдардың уəкілетті өкілдерін электр жəне энергия қондырғыларының техникалық
жай-күйiн жəне пайдалану қауiпсiздiгiн бақылауды жүзеге асыру үшiн жiберуге міндетті.
6-тарау. Сатушының құқықтары мен міндеттері
11. Сатушы, энергия беруші ұйымды қатыстыру арқылы:
1) Тұтынушы немесе оның өкілі алған фактісін растауға мүмкіндік беретін жазбаша
хабарлау арқылы электр энергиясын беру тоқтатылғанға дейін кемінде күнтізбелік
30 (отыз) күн бұрын жазбаша ескерту шартымен Тұтынушы пайдаланған энергияны
төлемеген жағдайда шартты орындауды тоқтата тұруға;
2) шартты жасаумен немесе орындалуымен байланысты даулы мəселелерді
шешу үшін сотқа жүгінуге құқылы.
12. Сатушы:
1) жасалған Шарттарға сəйкес электр энергиясын беруге;
2) Тұтынушыға келтірілген нақты залалды толық көлемде өтеуге;
3) Тұтынушы немесе оның өкілі алған фактісін растауға мүмкіндік беретін тəсілмен
төлемегіні үшін электр энергиясын беруді тоқтата тұрғанға дейін кемінде күнтізбелік
30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабарлауға;
4) бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру орналастыру арқылы, сондайақ төлем құжаттарындаға осы өзгерістерді көрсете отырып, электрмен жабдықтау
қызметтеріне тарифтер, олардың өзгеруі туралы Тұтынушыны хабардар етуге;
5) Тұтынушыдан оған ұсынылатын электр энергиясы үшін өз кассалары арқылы,
сондай-ақ банк операцияларының жеке түрлерін көрсететін банктер мен ұйымдар
арқылы төлем қабылдауды қамтамасыз етуге;
6) тұтынған электр энергиясының төлемін өтеу үшін Тұтынушыға ай сайын төлем
құжатын ұсынуға;
7) жабдықты жөндеу жəне жаңа тұтынушыларды қосу бойынша жоспарлы
жұмыстарды жүргізу үшін Тұтынушыны электр энергиясымен жабдықтауды тоқтату
туралы ажыратудан күнтізбелік үш күн бұрын жоспарлы тоқтату туралы хабардар
етуге;
8) табиғи монополиялар саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік
органмен келісілген тарифтер бойынша электр энергиясын беруге міндетті.
7-тарау. Тараптардың жауапкершілігі
13. Электрмен жабдықтау шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, тараптар нақты келтірілген зиянды өз еркімен
өтеуге немесе келіспеген жағдайда сот шешімі бойынша өтеуге міндетті.
14. Тараптар форс-мажор (зілзалалар, əскери əрекеттер, террористік актілер)
жағдайларынан туындаған, сонымен қатар тараптардың еркінен тыс болған түрлі
(электр беру желілерінің жəне басқа жабдықтардың зақымдалуы немесе ұрлануы)
жағдайларда электр энергиясын берудегі үзілістер үшін материалдық жауапты болмайды.
8-тарау. Қорытынды ережелер
15.Шарт Тұтынушыны белгіленген тəртіпте жалғанған желіге қосылу сəтінен бастап жасасқан болып есептеледі.
Шартқа тараптар қолдарын қояды, əрі ол бір жыл мерзімге қолданылады.
Шарттың мерзімі аяқталғаннан кейін тараптардың бірі Шартты тоқтату немесе
өзгерту туралы өтінім білдірмеген жағдайда, Шарт белгіленбеген мерзімге жəне
жасасқан кездегі талаптарымен ұзартылған болып есептеледі.
Шарт Тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.
16. Осы Шарттың талаптарын орындауға байланысты Сатушы мен Тұтынушы
арасындағы барлық даулы мəселелер туындаған жағдайда, Сатушы 3 (үш) жұмыс
күні ішінде даулы мəселені өз еркімен шешу үшін Тұтынушыға хабарлайды.
17. Шартқа тараптардың келісуімен енгізілетін барлық өзгерістер мен
толықтырулар Шарттың ережелеріне қайшы келмеуі тиіс, олар қосымша келісім
түрінде ресімделеді, тараптардың уəкілетті өкілдерінің қолы қойылып, заңнамада
белгіленген тəртіп бойынша ресімделеді.
9-тарау. Тараптар деректемелері
Сатушы
«Казэнергоцентр» ЖШС______________
100009, ҚР____________________
Қарағанды қ., Гоголь көш., 34А, каб.№301
БСН 070140004018
ІІС KZ33914012203KZ002CA
«Сбербанк» ЕБ АҚ
БСК SABRKZKA
e-mail: kaz.ec@mail.ru
Директор
Попова З.Л.
М.Б.
Тұтынушы
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
В связи с вступлением в законную силу Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 23 октября 2017г. №356 "Об утверждении Типовых договоров электроснабжения" ТОО "Казэнергоцентр" уведомляет своих
потребителей о публикации нового Типового договора электроснабжения для
бытовых потребителей.
Приложение 1
к приказу Министра энергетики
Республики Казахстан
от 23 октября 2017 года № 356
Типовой договор электроснабжения
для бытовых потребителей
_пос.Молодежный_____________
(место заключения договора)
«_02_» декабря 2017 г.
(дата заключения договора)
ТОО «Казэнергоцентр», осуществляющее электроснабжение
(наименование энергоснабжающей организации)
потребителей согласно лицензии № 15015078_ от «_13_» августа 2015г., именуемое в
дальнейшем Продавец, в лице _директора Поповой Зинаиды Леонидовны,(должность,
Ф.И.О.)действующего на основании Устава
, с одной стороны, и ________________
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Потребитель, или его Представитель, в лице
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующий на основании ___________________________________________,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор электроснабжения
(далее - Договор) о нижеследующем:
Глава 1. Основные понятия, используемые в договоре
1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:
1) расчетный период - период времени, определяемый договором на электроснабжение, за который потребленная электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате потребителю;
2) бытовой потребитель - физическое лицо, использующее электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг;
3) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предназначенное для
коммерческого учета электрической мощности, электрической или тепловой энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
4) система коммерческого учета электрической энергии - совокупность приборов
коммерческого учета для определения расхода электрической энергии и мощности
(счетчик электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения) и устройство (коммутационный аппарат), соединенные между собой по установленной схеме;
5) точка продажи электрической энергии - точка, расположенная на границе ответственности энергопередающей организации, с которой энергоснабжающая организация имеет договор на передачу электрической энергии.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и в сферах естественных монополий.
Глава 2. Предмет Договора
2. Продавец обязуется подавать Потребителю электрическую энергию до точки
продажи, а Потребитель обязуется производить оплату за потребленную электрическую энергию в порядке и на условиях согласно Договору.
3. Договор заключается с Потребителем только при наличии у него оборудования
непосредственно присоединенного к электрическим сетям в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики, и приборов коммерческого учета.
Глава 3. Учет потребляемой электрической энергии
4. Количество электрической энергии, поданной Продавцом и принятой Потребителем, определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным путем.
5. Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне приборов
коммерческого учета согласно приложению к настоящему Договору.
6. Снятие показаний приборов коммерческого учета производится не позднее 2100 часа представителями Продавца, энергопередающей организации. Дистанционное снятие показаний при использовании автоматизированных систем
коммерческого учета электрической энергии допускается в любое время.
Допускается самообслуживание Потребителя при снятии показаний приборов
коммерческого учета. Ошибки, допущенные Потребителем при снятии показаний и
оплате платежных документов, учитываются Продавцом и (или) энергопередающей
организацией по мере их выявления в пределах срока, не превышающего шести
месяцев.
Глава 4. Порядок оплаты электрической энергии
7. Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать пятого) числа
месяца, следующего за расчетным, на основании платежного документа, выписанного Продавцом. Расчетный период составляет один календарный месяц.
В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарткартой, оплата за потребленную электрическую энергию производится
Потребителем самостоятельно в определяемом объеме без выставления платежного документа.
8. Введение в действие новых тарифов осуществляется после предварительного
уведомления потребителей не менее чем за 3 (три) рабочих дня через средства
массовой информации и не является основанием для перезаключения данного Договора.
Глава 5. Права и обязанности Потребителя
9. Потребитель имеет право:
1) получать электрическую энергию в соответствии с заключенным договором;
2) требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей
организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии, в соответствии с условиями заключенного договора;
13 стр.
3) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и
исполнением договора;
4) производить оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным тарифным системам учета в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан.
10. Потребитель обязан:
1) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок
и приборов коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей, выполнять требования к их техническому состоянию в соответствии с нормативными
правовыми актами Республики Казахстан в области электроэнергетики;
2) соблюдать режимы энергопотребления, определенные договором купли-продажи электрической энергии;
3) выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной частоты электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;
4) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потребленную электрическую энергию согласно заключенным договорам;
5) допускать работников энергоснабжающих и энергопередающих организаций к
приборам коммерческого учета, а также работников органа по государственному
энергетическому надзору и контролю, уполномоченных представителей местных
исполнительных органов для осуществления контроля технического состояния и
безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок.
Глава 6. Права и обязанности Продавца
11. Продавец, посредством привлечения энергопередающей организации, имеет
право:
1) приостановить исполнение Договора, в случае неоплаты Потребителем использованной им электрической энергии, при условии письменного предупреждения не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней способом, позволяющим подтвердить
факт получения Потребителем или его представителем;
2) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и
исполнением Договора.
12. Продавец обязан:
1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с заключенными договорами;
2) возместить Потребителю в полном объеме причиненный ему реальный ущерб;
3) письменно уведомить Потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до приостановления подачи электрической энергии за неоплату способом позволяющим подтвердить факт получения уведомления Потребителем или его представителем;
4) информировать Потребителя о тарифах на услуги электроснабжения, их изменении путем размещения объявления в средствах массовой информации не менее
чем за 3 (три) рабочих дня, а также с указанием информации о данных изменениях
в платежных документах;
5) обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
6) ежемесячно представлять Потребителю платежный документ для оплаты за
потребленную электрическую энергию;
7) информировать Потребителя о планируемом прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением со стороны энергопередающих организаций
плановых работ по ремонту оборудования и подключению новых потребителей не
позднее, чем за три календарных дня до отключения;
8) предоставлять электрическую энергию по тарифам, согласованным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественных монополий.
Глава 7. Ответственность сторон
13. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору электроснабжения, стороны обязаны возместить причиненный реальный
ущерб в добровольном порядке либо в случае не достижения договоренности - по
решению суда.
14. Стороны не несут материальной ответственности за перерывы в подаче электрической энергии, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные явления, военные действия и террористические акты), а также обстоятельствами, не
зависящими от сторон (хищение или повреждение линий электропередачи и другого
оборудования).
Глава 8. Заключительные положения
15. Договор считается заключенным с момента первого фактического подключения Потребителя в установленном порядке к присоединенной сети.
Договор подписывается сторонами и действителен сроком на один год.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении Договора об окончании срока, он считается продленным на неопределенный срок и на
тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при его заключении.
Договор может быть изменен по соглашению сторон.
16. В случае возникновения спорных вопросов между Продавцом и Потребителем,
связанных с исполнением условий данного Договора, Продавец в течение 3 (трех)
рабочих дней уведомляет Потребителя для решения спорного вопроса в добровольном порядке. В случае не достижения договоренности решения спорных вопросов
осуществляется по решению суда, по месту исполнения данного Договора.
17. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в Договор,
не должны противоречить положениям Договора, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями сторон
и оформляются в установленном законодательством порядке.
Глава 9. Реквизиты сторон
Продавец
Потребитель
ТОО «Казэнергоцентр»___________
_____________________________________
100009, РК_______________________
г.Караганда, ул.Гоголя, 34А, каб.№301
БИН 070140004018
ИИК KZ33914012203KZ002CA
в ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
e-mail: kaz.ec@mail.ru
Директор
Попова З.Л.
_____________________________________
М.П.
_____________________________________
14 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
ÑÎfl ‚‡¯ÂÈ ÒÂϸË
Совет 1. Как защитить своего
ребенка
1. Проявляйте интерес к жизни
ребенка в социальных сетях, спрашивайте о знакомых и друзьях, с которыми он
ведет переписку в
социальных сетях или «виртуальную» дружбу.
2. Научите вашего ребенка говорить "Нет" любому взрослому, если
он почувствует исходящую от него
опасность, в том числе, в социальных сетях.
3. Научите своего ребенка громко
кричать "Это не моя мама!" (или
"Это не мой папа!"), если кто-то попытается схватить его. Это привлечет внимание окружающих и
отпугнет преступника.
4. Научите вашего ребенка сообщать вам, куда он идет, когда собирается
вернуться
и
предупреждать по телефону, если
планы неожиданно изменятся.
5. Забирайте ребенка из детского
сада или школы сами. Если за ним
придет кто-то другой, заранее предупредите об этом воспитателя или
школьного учителя.
6. Придумайте пароль для вашего ребенка и научите его никогда
не садиться в машину к незнакомому человеку и не уходить с ним,
если он не знает пароль.
7. Убедите вашего ребенка в том,
что гулять в компании друзей гораздо безопаснее. Преступника
всегда привлекает одиноко гуляющий ребенок.
8. Ограничьте пребывание вашего ребенка вне дома в позднее и
ночное время.
9. Научите вашего ребенка пользоваться
телефоном-автоматом
(включая международный). Номера
домашнего телефона и телефонов
служб помощи он должен знать наизусть.
10. Фотографируйте вашего ребенка не реже одного раза в год, а
имеющееся у вас описание внешности и особых примет ребенка поможет вам в том случае, если он
потеряется или будет похищен.
11. Будьте такими родителями,
которым ребенок сможет рассказать обо всем, что с ним случилось.
Ребенок должен быть уверен в том,
что вы всегда будете любить его, и
не перестанете искать, если он потеряется. Постройте с ребенком
теплые и доверительные отношения. Часто в беду попадают именно
те дети, которым дома не хватает
понимания.
12. По всем фактам насилия и посягательства на половую неприкосновенность детей и подростков
сообщайте в полицию по номеру
102, либо в Call-центр Генеральной
прокуратуры РК по номеру 115.
Совет 2. Если пропал ребенок
1. Не впадайте в панику. Паническое состояние помешает вспомнить каждую деталь, которая может
помочь в поисках пропавшего ребенка. Важны любые сведения о событиях, которые предшествовали
его пропаже.
2. Обратитесь с заявлением о
пропаже в территориальный орган
внутренних дел. При себе имейте
фотографию пропавшего, дающую
наибольшее представление о том,
как он выглядит в настоящее время
и документы удостоверяющие личность.
3. Расскажите сотруднику полиции всю информацию о пропавшем
ребенке. Спокойно отвечайте на
все вопросы, даже если они покажутся вам странными. Имейте в
виду, что для эффективного розыска, именно первичная информация, имеет большое значение.
4. Не скрывайте от сотрудников
полиции информацию о подозрительных друзьях ребенка, плохих
привычках, а также его конфликтах
в семье или в школе.
5. Начните обзванивать друзей,
их родителей, знакомых и близких,
классного руководителя, которые,
по вашему мнению, могут знать о
планах ребенка. Лично обойдите
дома, где живут друзья и родные, у
которых он мог задержаться. Опросите друзей о намерениях и планах
ребенка. Сразу же запишите в хронологическом порядке кто, где и
когда видел вашего ребенка в последний раз. Впоследствии эти сведения
помогут
полиции
в
установлении местонахождения ребенка.
6. Проверьте, не пропадали ли
деньги, ценные вещи или другие
предметы, которые ребенок мог
взять из дома.
7. Постарайтесь выяснить, где в
последний раз видели вашего ребенка, осмотрите места сбора и отдыха несовершеннолетних, парки,
спортивные, школьные и детские
площадки, гаражи, расположенные
неподалеку от вашего дома.
8. Если обнаружится свидетель,
который видел несовершеннолетнего, обязательно запишите его
данные, домашний адрес и контактные телефоны.
9. Позвоните в справочную скорой помощи, приемные отделения
больниц и уточните, не поступал ли
к ним разыскиваемый ребенок. Как
можно точнее расскажите об особых приметах пропавшего и опишите его одежду.
10. Обязательно разместите информацию о пропавшем ребенке в
интернете или других средствах
массовой информации, в т.ч. социальных сетях после консультаций с
сотрудниками полиции.
11. Удостоверьтесь, что в жилых
помещениях, куда может вернуться
ребенок, есть взрослые люди.Одновременно необходимо обратиться в
полицию.
Совет 3. Как поступить, если
принуждают к вступлению в брак
и похищают насильно
1. Ключевым моментом, определяющим, является ли похищение
невесты безобидным национальным обрядом, ритуалом или же уголовно наказуемым деянием - это
наличие добровольного согласия
девушки на похищение и понимание похитителями наличия такого
согласия.
Иными словами, если имеет
место захват и перемещение девушки в иное место против ее воли,
без предварительного согласия, а
также осознание похитителями
этого обстоятельства - речь всегда
будет идти о совершении особо
тяжкого преступления.
Уголовным кодексом предусмотрена статья 125 «Похищение человека» и наказание в виде лишения
свободы на срок от 4 до 7 лет. За
похищение заведомо несовершеннолетнего - наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с
конфискацией имущества. Максимальное наказание за это преступление - 15 лет лишения свободы с
конфискацией имущества (в том
числе, за совершение преступной
группой; если повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или
иные тяжкие последствия; совершено с целью эксплуатации похищенной).
2. Если вы стали жертвой похи-
щения с целью принуждения к
браку или на ваших глазах произошло такое похищение, срочно
обратитесь в полицию (по телефону
102 - с городского или мобильного
телефона или непосредственно в
дежурную часть, опорный пункт полиции, к наряду дорожно-патрульной полиции).
По возможности, сообщите полиции опознавательные признаки
(марку, номер автомашины, приметы похитителей и т.п.).
3. Сообщить об этом может не
только лицо, которое подверглось
похищению, но также любой, кто
стал свидетелем похищения или
полагает, что лицо было похищено.
Досудебное расследование по
вышеуказанной статье начинается
даже при отсутствии заявления потерпевшего.
4. Если лицо добровольно освободило похищенную и в его действиях не содержится состава иного
преступления, то оно освобождается от уголовной ответственности.
Добровольным
освобождением
признаются случаи, когда виновный
мог и далее незаконно удерживать
потерпевшую, но предоставил ей
свободу.
5. Следует помнить, что брачный
возраст в Казахстане установлен с
18 лет. В отдельных случаях допускается снижение брачного возраста
(но не более, чем до 16 лет) при наличии ходатайства, согласия лиц,
вступающих в брак, а также согласия их родителей (попечителей).
Совет 4. Права ребенка при его
задержании
Если расследуется уголовное
дело.
1.Вашего ребенка могут допросить только в присутствии защитника, законного представителя, а
при необходимости – психолога и
педагога.
2. Вашего ребенка должны допрашивать только в дневное время.
3. Допрос вашего ребенка без перерыва не должен превышать 2
часов, а в общей сложности 4 часов
в день. В случае явного утомления
допрос может быть прерван и до истечения времени.
4. В отношении вашего ребенка
(если он имеет статус свидетеля,
потерпевшего) может быть применен:
• дистанционный допрос (допрос
с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи
с вызовом в орган досудебного расследования);
• депонирование показаний(допрос следственным судьей в целях
исключения последующих допросов и исключения психотравмирующего воздействия).
5. Защитник допускается к вашему ребенку с момента первого
допроса в качестве подозреваемого, а в случае задержания – с момента задержания.
6. В делах с участием несовершеннолетнего обязательно проведение психолого-психиатрической
экспертизы (определение способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими в
ситуациях, установленных по делу,
его вменяемости, наличия (отсутствия) у него психического расстройства,
не
исключающего
вменяемости).
7. Только в исключительных случаях, а именно, когда другие виды
меры пресечения не могут быть
применены, в отношении вашего
ребенка может быть применена
мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершение
уголовного проступка, преступления небольшой или средней тяжести мера пресечения в виде
содержания под стражей не применяется.
(Продолжение следует).
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
По колкой стерне босиком
Поле ржаное, скошено жито,
Стальные иголки – стерня.
Поле большое и я.
Я твёрдо знаю, что одолею,
Поле пройти мне от края до края
По колкой стерне босиком.
Первый шаг, искры из глаз,
Боль пронзает ступню.
Так бывает всегда в первый раз.
Я не отступлю!
Шаг за шагом, вперёд и вперёд.
Солнца прямые лучи.
Глаза застилают слёзы и пот.
Мне надо до края дойти,
Близок край, последний рывок,
Падаю навзничь в траву,
Ноги изранены в кровь,
Но я не реву!
Я кричу во всю силу
Себе одной на лугу:
«Я победила, я победила!
Я всё смогу!»
Жизнь коротка, быстротечна,
Лишь память хранит о былом,
Себя вспоминаю девчонкой беспечной,
Шагаю по полю, по колкой стерне босиком.
Н. Ганюшина, с. Есиль.
ТОО "Разрез Молодежный" доводит до сведения потребителей, что приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав
потребителей Министерства национальной экономики РК по
Карагандинской области № 161-ОДот 28 ноября 2017 года, с
введением в действие с 1 января 2018 года, утверждены следующие тарифы на регулируемые услуги по предприятиям:
1. На услуги по производству, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией в размере 8259,02 тенге за 1 Гкал без НДС, в том числе
дифференцированные тарифы по группам потребителей:
-для физических лиц в размере 3270,00 тенге за 1 Гкал без НДС;
-для юридических лиц в размере 4000,00 тенге за 1 Гкал без НДС;
-для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, в размере
35712,51 тенге за 1 Гкал без НДС.
2. На услуги подачи воды по распределительным сетям в размере 195,20
тенге за 1 м3 без НДС, в том числе дифференцированные тарифы по группам потребителей:
-для физических лиц в размере 70,00 тенге за 1 м3 без НДС;
-для юридических лиц в размере 150,00 тенге за 1 м3 без НДС;
-для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, в размере
1946,81 тенге за 1 м3 без НДС.
3. На услуги отвода сточных вод в размере 258,09 тенге за 1 м3 без НДС,
в том числе дифференцированные тарифы по группам потребителей:
-для физических лиц в размере 70,00 тенге за 1 м3 без НДС;
-для юридических лиц в размере 150,00 тенге за 1 м3 без НДС;
-для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, в размере
2591,33 тенге за 1 м3 без НДС.
4. На услуги передачи и распределения электрической энергии в размере 0,36 тенге за 1 кВт без НДС.
ОПМ «ДОЛЖНИК»
В целях совершенствования организации работы по своевременному и надлежащему исполнению
постановлений о наложении административных штрафов уполномоченных органов, в период с 11 по 13
декабря 2017 года на территории
области проводится оперативнопрофилактическое мероприятие
«Должник».
С этой целью с работниками прокуратуры и территориальными судебными исполнителями создана
рабочая группа по вопросам взыскания административных штрафов
и проведению совместных мероприятий по обращению имущества
должников в счет оплаты штрафов
вынесенных за административные
правонарушения.
Отделение административной
полиции ОВД Осакаровского района доводит до Вашего сведения
что, Вы имеете право оплатить 50%
от суммы штрафа в течение 7 суток
с момента составления административного протокола, в порядке
сокращенного производства. После
истечения указанного срока оплата
штрафа производится в полном
объеме. Квитанцию в обязательном
порядке необходимо предоставить
в ОВД Осакаровского района в
группу административной практики
(кабинет 10.)
Для
добровольной
оплаты
штрафа действующим законодательством предусмотрен 40-дневный срок.
В случае не оплаты штрафа в вышеуказанный срок административный материал направляется для
принудительного взыскания государственным либо частным судебным исполнителям, которые в
рамках исполнительного производства выставляют ограничения на
выезд за пределы Республики Казахстан. При направлении материала
частным
судебным
исполнителям, за работу по взысканию штрафа выставляется счет от
10 до 25 % от суммы штрафа, который оплачивается правонарушителем помимо основной суммы
штрафа.
Кроме этого, если правонарушитель не исполнил постановление
ОВД в срок, предусмотренный
ст.893 КРКоАП (добровольное исполнение постановления о наложении штрафа, т.е. 30 дней), то он
подлежит привлечению к административной ответственности по
ст.669 КРКоАП, где в виде наказания предусмотрен административный арест.
При таких обстоятельствах,
прежде чем направить постановление о наложении штрафа на исполнение к судебным исполнителям
либо по месту работы, будет рассматриваться вопрос о привлечении
правонарушителя
к
административной ответственности
по данной статье.
В случае неуплаты штрафа в
срок добровольной оплаты Вам
будет отказано в предоставлении
государственных услуг (постановка
и снятие с учета АТС, замена водительских удостоверений и т.д.)
ОАП ОВД
Осакаровского района
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
15 стр.
ДҮЙСЕНБІ
ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ЖЕЛТОҚСАН – 11 ДЕКАБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Жаңалықтар 06.05, 03.30 «Жить здорово» 07.00
«Доброе утро» 09.00 «Доброе утро, Казакстан!» 10.00
«Поле чудес» 11.05 «Басты патруль» 11.15, 22.50 «Паутина» 12.00 «Қалаулым» 15.00 Т/с «Участок» 15.55
«На самом деле» 16.55 «Пусть говорят» 18.00 «Басты
жаңалықтар» 18.45, 02.40 «Пендеміз ғой» 20.00 Главные новости 20.45, 23.50 Т/с «Короткое слово» 02.10
«Вечерний Ургант» 04.15 «Модный приговор»
ХАБАР
07.02, 01.00 «Ауырмайтың жол ізде» 07.30, 08.10, 09.10
«Жаңа қүн» 08.00, 12.00 Жаңалықтар 09.00, 13.00 Новости 10.15 «Символ нашей Родины» 11.00 «Мечты
сбываються» 11.30 «Өмір жолы» 12.10, 15.05
«Көрімдік» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.10, 18.00 Т/с
«Красивая жизнь» 14.05, 22.20 Т/с «Подкидыши» 15.05
Д/«Ғаламдық қауіп-қатер» циклінен «Демографиялық
жарылыс» 15.40 «Сана» 16.15 01.30, 02.30
«Қорытынды жаналықтар» 17.15 «Алтын бесік» 19.30
«Бетпе-бет» 19.55 «Арнайы хабар» 20.20 «КМG International» 20.30 «Бюро расследований» 21.00 Итоги дня
21.30 «Болашаққа бағдар» 00.15 Т/с «Осколки» 01.00
«Тағдыр тартысы»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 «Апта» 12.00 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00, 20.00,
00.40 «Ақпрат» 13.15 Т/с «Мəңгілік махаббат» 15.10 Т/с
«Ана» 16.05 «Бірге таңдаймыз!» 17.15 Елден хабар
17.30 «Мінің Қазақстаным!» 18.00 Т/с «Мəңгілік махаббат» 20.30, 01.10 «Басты тақырып» 20.40 «Берекет
кілті-бейнет» 20.55 «Қарекет» 21.45 Т/с «Көзайым»
22.45 Т/с «Ана» 23.50 «Түнгі студияда» 00.30 Дабыл
01.20 «Елден хабар» 01.30 «Hit Qazaqstan» 02.15
«Қарекет» 03.10 «Түнгі стүдияда» 03.45 «Қөніл
толқыны» 04.15 «Менің Қазақстаным!» 04.45 «Мəселе»
СЕЙСЕНБІ
ВТОРНИК
12 ЖЕЛТОҚСАН – 12 ДЕКАБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.30 «Жить здорово» 06.50 «Басты
жаңалықтар» 07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро,
Казахстан!» 10.00 Т/с «Отчий берег» 11.05 «Басты патруль» 11.15, 22.50 «Паутина» 12.00 «Қалаулым» 15.00
Т/с «Участок» 15.55 «На самом деле» 16.55 «Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45, 02.40 «Кеш
Қалмайық» 20.00 «Главные новости» 20.45, 23.50 Т/с
«Короткое слово нет» 02.10 «Вечерний Ургант» 04.15
«Модный приговор»
ХАБАР
07.02, 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 08.10, 09.10
«Жана күн» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00, 13.00
Новости 10.00, 20.00 Т/с «Батыл жүрек» 11.00 «Ана мен
бала» 12.10 «Көрімдік» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.10,
18.00 Т/с «Красивая жизнь» 14.10, 22.30 Т/с «Подкидыши» 15.00 Тікелей Эфир Лəйла Сұлтанқызымен
16.15 «Т/с «Қазақ хандығы»» 17.00 «Давайте говорить!» 18.55 Жаһандық саясат 19.00, 00.45, 02.15
«Қорытынды жаңалыктар» 19.30 Т/с «Тергеушілер»
20.55 Большая политика 21.00 Итоги дня 21.30 Т/с
«Қазақ хандығы» 23.30 «Тағдыр тартысы» 00.00 Т/с
«Осколки» 01.45 «Заң бойынша»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Элвин мен алақор жындар» 11.15 «Қызық
екен» 12.05 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00, 20.00, 00.35
«Ақпрат» 13.15 Т/с «Мəнгілік махаббат» 15.10 Т/с
«Ана» 16.05 «Бірге Тандаймыз!» 17.15 Елден хабар
17.30 «Мен Қазақпын» 17.45 «100 Бизнес Бастауы»
18.00 Т/с «Мəнгілік махаббат» 20.30, 01.05 Басты
тақырып 20.40 «Берекет кілті-бейнет» 20.55 «Қарекет»
21.45 Т/с «Көзайым»» 22.45 Т/с «Ана» 23.50 «Түнгі студияда» 00.30 Дабыл 01.15 Елден хабар 01.25 «Hit
Qazaqstan» 02.20 «Қарекет» 03.15 «Түнгі студияда»
03.50 «Көніл толқыны» 04.35 «100 бизнес бастауы»
04.50 «Бірге тандаймыз!»
СƏРСЕНБІ
СРЕДА
13 ЖЕЛТОҚСАН - 13 ДЕКАБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.30 «Жить здорово» 06.50 «Басты
жаңалықтар» 07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро,
Казахстан!» 10.00 Т/с «Отчий берег» 11.05 «Басты патруль» 11.15, 22.50 «Паутина» 12.00 «Қалаулым» 15.00
Т/с «Участок» 15.55 «На самом деле» 16.55 «Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45, 02.40 «Пендейміз ғой» 20.00 «Главные новости» 20.45, 23.50 Т/с
«Короткое слово нет» 02.10 «Вечерний Ургант» 04.15
«Модный приговор»
ХАБАР
07.00, 01.45 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 08.10, 09.10
«Жана күн» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00, 13.00
Новости 10.00, 20.00 Т/с «Батыл жүрек» 11.00 «Ана
мен бала» 12.10 «Білу маңызды» 12.30 «Сиқырлы ас
үй» 13.10, 18.00 Т/с «Красивая жизнь» 14.10 Т/с «Подкидыши» 15.00 Тікілей Эфир Лəйля Сұлтанқызымен
16.15, 23.00 Т/с «Қазақ хандығы»» 17.00 «Важно знать»
17.15 «Давайте говорить!» 19.00, 01.15, 02.45
«Қорытынды жаңалыктар» 19.30 Т/с «Тергеушілер»
21.00 Итоги дня 21.30 «Елді жаңа индустриаландыру:
Қазақстан барасының» 23.25 «Тағдыр тартысы» 00.00
Т/с «Осколки» 01.25 «Заң бойынша»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Элвин мен алақор жындар» 11.15 «Қызық
екен» 12.05 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00, 20.00, 00.40
«Ақпрат» 13.15 Т/с «Мəнгілік махаббат» 15.10 Т/с
«Ана» 16.05 Т/с «Бірге Тандаймыз» 17.15 Елден хабар
17.30 «SILK WAY STAR» 17.45 «Кəсіп пен нəсіп» 18.00
Т/с «Мəнгілік махаббат» 20.30, 01.15 Басты тақырып
20.50 «Қарекет» 21.45 Х/ф «Ана жүрегі» 23.05 Т/с
«Ана» 23.50 «Түнгі студияда» 00.45 Дабыл 02.00
Елден хабар 02.00 «Hit Qazaqstan» 02.45 «Қарекет»
03.40 «Түнгі студияда» 04.20 «Ақсауыт» 04.35 «Бірге
тандаймыз!»
БЕЙСЕНБІ
ЧЕТВЕРГ
14 ЖЕЛТОҚСАН - 14 ДЕКАБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.40 «Жить здорово» 06.50 «Басты
жаңалықтар» 07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро,
Казахстан!» 10.00 Т/с «Отчий берег» 11.05 «Басты патруль» 11.15, 22.50 «Паутина» 12.00 «Қалаулым» 15.00
Т/с «Участок» 15.55 «На самом деле» 16.55 «Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45, 02.50 «Заң
сөйлесін» 20.00 «Главные новости» 20.45, 23.50 Т/с
«Чужая милая» 02.10 «Вечерний Ургант» 04.25«Модный приговор»
ХАБАР
07.02 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 08.10, 09.10
«Жана күн» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00, 13.00
Новости 10.00, 20.00 Т/с «Батыл жүрек» 11.00 «Ана мен
бала» 12.10 «Білу маңызды» 12.30 «Сиқырлы ас үй»
13.10, 18.00 Т/с «Красивая жизнь» 14.10, 22.30 Т/с
«Подкидыши»
15.00
Тікілей
Эфир
Лəйля
Сұлтанқызымен 16.15, 21.30 Т/с «Қазақ хандығы» 17.00
«Важно знать» 17.15 «Давайте говорить!» 19.00, 23.30,
01.00 «Қорытынды жаңалыктар» 19.30 Т/с «Тергеушілер» 20.50 Открытый диалог 21.00 Итоги дня 23.30
«Тағдыр тартысы» Т/с «Осколки» 00.30 «Заң бойынша»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Элвин мен алақор жындар» 11.15 Х/ф «Ана
жүрегі»1.55 «Қызық екен» 13.00, 17.00, 20.00, 00.40
«Ақпрат» 13.15 Т/с «Мəңгілік махаббат» 15.10 Т/с
«Ана» 16.05 Т/с «Бірге Тандаймыз» 17.15 Елден хабар
17.30 «Келбет» 18.00 Т/с «Мəңгілік махаббат» 20.30,
01.10 Басты тақырып 20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с «Ана
жүрегі»» 23.00 Т/с «Ана» 00.05 «Түнгі студияда» 00.45
Дабыл 01.45 Елден хабар 01.55 «Hit Qazaqstan» 02.40
«Қарекет»
03.35 «Түнгі студияда» 04.10 «Көңіл
толқыны» 04.30 «Келбет» 04.55 «Бірге тандаймыз!»
ЖҰМА
ПЯТНИЦА
15 ЖЕЛТОҚСАН – 15 ДЕКАБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.25 «Наедине со всеми» 06.45 «Жұма уағызы»
07.00 «Басты жаңалықтар» 07.45 «Доброе утро» 09.00
«Доброе утро, Казахстан!» 10.00 Т/с «Отчий берег»
11.05 «Басты патруль» 11.15, 23.00 П@утина 12.00
«Қалаулым» 15.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
16.45 «Жди меня» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,
02.35 «Қалаулым» 20.00 «Главные новости» 20.45
«Поле чудес» 22.00, 00.00 Т/с «Тест на любовь» 04.10
«Модный приговор»
ХАБАР
07.02 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 08.10, 09.10
«Жаңа күн» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00, 13.00
Новости 10.00, 20.00 Т/с «Батыл жүрек» 11.00 «Тағдыр
тартысы» 11.30 «Сана». 12.10 «Білу маңызды» 12.30
«Сиқырлы ас үй» 13.10, 18.00 Т/с «Красивая жизнь»
14.10 Т/с «Подкидыши» 15.00 Тікілей Эфир Лəйля
Сұлтанқызымен 16.15, 21.30 Т/с «Қазақ хандығы» 17.00
«Важно знать» 17.15 «Білім» 18.55 «Жаһандық саясат» 19.00, 23.45, 00.45 «Қорытынды жаңалыктар»
19.30 Т/с «Тергеушілер» 20.55 Большая политика 21.00
Итоги дня 23.00 Fіght nights global 81. 01.00 Т/с
«Тракторшының махаббаты»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 «Қызық екен» 11.05 Х/ф «Ана жүрегі» 13.00,
17.00, 20.00, 01.00 «Ақпрат» 13.15, 18.00 Т/с «Мəңгілік
махаббат» 15.15, 23.15 Т/с «Ана» 16.15 «Енші» 17.15
Елден хабар 17.30 «Қазақстанның тəуелсіздік жылдары
жеткен жетестіктері» 17.55 «тəуелсіздік куні қутты болсын!» 18.00 Т/с «Мəңгілік махаббат» 20.35 «Сазгер»
22.15 Х/ф «Жау жүрек мың бала» 01.05 «Парасат майданы» 01.40 Дабыл 02.20 Т/с «Достар» 03.10 «Hit Qazaqstan» 03.55 «Дара жол» 03.55 «Дара жол» 05.35
«Бірге тандаймыз!»
СЕНБІ
СУББОТА
16 ЖЕЛТОҚСАН – 16 ДЕКАБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.40 «Идеальный ремонт» 06.50 Т/с «20 минут»
07.40, 02.30 «Той заказ» 08.10 «Басты жаңалықтар»
09.00 «Смак» 09.40 Х/ф «злая шутка» 11.40 «Фабрика
грез» 12.05, 02.55 «Ayel siri...» 13.00 «Қалаулым» 14.00
«Старше всех!» 15.30 Т/с «Невеста из Москвы» 19.50
«Добрый
вечер,
Казахстан!»
21.00
«Басты
бағдарлама» 21.45, 04.25 «Кешкі Кездесу» 23.05
П@утина 00.00 Х/ф «Гравитация» 02.00 «Прожектор
Перис Хилтон»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Мəнгілік ел
Тəуелсіздікке тарту» концерт. 10.00 М/ф 10.30 «Биле,
Қазақстан!» 12.00 Х/ф «Құнанбай» 13.45 Х/ф «Кемпір»
15.30 «Мереке думан» концерт. 17.30 «Пай-Пай, 25».
18.00 Д/ф «Елгі сəлем» 18.30 Мейрамбек Беспаевтың
30 жылдық шығармашы лығына арналған. 20.30 Д/ф
Expo-2017: Болашаққа бағдар». 21.00 «7-кун». 22.00
Х/ф « Жау жүрек мың бала». 00.30 FIGHT NIGHTS
GLOBAL 82. 02.30 «Əсем əуен»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 08.10 «Сəзгер» 06.50 Т/с «Айналайын» 09.55
«Тəуелсіздік күні қүтты болсың» 10.00 «HIT QAZAQSTAN» 11.05 «Тəуелсіздык тұғырым» 13.00 «Қазақ
күресі» 20.00 Қазақстан Республикасының тəуелсіздік
куніне арналған салтанатты жиын мерекелік концерт.
21.30 «Silk Way Star» Галла концерт. 23.20 «Сенбілік
шоу» 00.10 Х/ф « Жамбыл» 02.10 «Hit Qazaqstan»
03.00 «Сенбілік шоу» 03.35 «Көніл толқыны»
ЖЕКСЕНБІ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ЖЕЛТОҚСАН – 17 ДЕКАБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 04.05 «Идеальный ремонт» 06.40 Т/с «20 минут»
07.25, 02.55 «Той заказ» 07.55 «Басты бағдарлама»
08.45 «Воскресные беседы» 09.00 Т/с «Два Ивана»
12.50, 03.20 «Ayel siri...» 13.50 «Кеш қалмайық» 14.50
«П@утина» 15.30 Т/с «Непокорная» 20.00 «Аналитика» 21.45 «Тамаша сити» 22.50, 04.45 «Той базар»
00.00 Х/ф «Двое во вселенной» 02.15 «Теория заго-
вора»
қатысумен концерт. 07.15 Т/с «Айналайын» 08.35
«Ақсауыт» 09.00 «Таңшолпан» 11.00 «Дара жол»
12.35.13,10. 15.45 «Тəуелсіздік күні құтты болсын»
12.40 Д/ф «Алаш алыптары» 13.55 «Silk wey star» гала
концерт. 15.10 Д/ф «Нұрлы жол» 15.50 Х/ф «Əли»
18.00 «Үмірткер» 19.00 «Апта» 20.00 «Əзіл əлемі»
20.55 «Мен Қазакпын» 22.15 «Көңелді тапқырлараңы»
00.20 «Үміткер» 01.10 Д/ф «Алаш алыптары» 01.40
«Мен Қазакпын» 03.00 Д/ф «Нұрлы жол» 05.05
«Ақсауыт»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Бенефис шоу» 10.00
11.10 М/ф. 10.30 М/с 12.00 Х/ф«16 қыз» 14.00 «Жүрегім
меңің» 16.00 «Жаужүрекмың бала» 18.30 «Ай-Хай, 25».
20.30 Д/ф «Жаңғыру жолы .Жаңа тұрпат» 21.00 «7 күн»
22.00 Х/ф «Оралман» 00.00 Т/с «Тракторшының махаббаты»
QAZAQSTAN
06.05, 03.20 Қазақстан эстрада жүлдыздарының
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
16 стр.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уызбай ауылының тұрғыны
Күнтуған АЙДАРХАНОВҚА!
Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз! Өмір
жасыңыз ұзақ болсын.
Үмітке сенім жалғасып,
Тіршілік үшін талпынып.
Келесің інім, алға асып,
Арманды қуып, шарқ ұрып.
Жолыңнан жүрген жаңылма,
Кедергі болса кесіп өт,
Жаңғырып тұрсын жадыңда,
Ағаң айтқан өсиет.
Игі тілекпен: Айдархановтар отбасы.
* * *
Дорогую, уважаемую
Валентину Дмитриевну ШАПКИНУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет счастьем полон юбилей,
И соберутся все твои родные,
Чтоб пожелать тебе лишь светлых дней,
И подарить мгновения цветные!
Желаем мира, лада и достатка,
Чтоб жизнь твоя спокойною была,
Здоровье пусть всегда будет в порядке,
Пусть хорошо идут во всем твои дела.
Одноклассники и подруги: Максимова М., Гапеева Л.,
Смирнова Т.
ИП Аладушкин
ОТКАЧКА септика. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Объем бочки 4 куба. Тел. 87051371243, 42933.
РЕАЛИЗУЮ
соль, лен, ракушку, рыбную муку, мясокостную муку. ул. Сельхозснабская, 65, тел. 87055869878, 44084.
Õ ¿“fl Δ Õ ¤ ≈ œ Œ“Œ À »
ÿËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ, ÌËÁÍË ˆÂÌ˚. “ÂÎ. 87058155336,
87710678227, 87771087797.
ТРЕБУЕТСЯ работник по ведению домашнего хозяйства, работник по уходу за кроликами. Обращаться по тел. 41154, 42189.
Есіл ауылдық округі тұрғындары назарына!
2017 жылдың 9 қаңтарында сағат 14.00-де Колхозное ауылы НМ
ғимаратында, Колхозное ауылы көшелердің атауын өзгерту туралы жергілікті қоғамдастық жиыны өтеді.
2017 жылдың 9 қаңтарында сағат 16.00-де Есіл ауылдық округі Мəдениет
Үйінде, Есіл ауылдық округіндегі көшелердің атауын өзгерту туралы жергілікті қоғамдастық жиыны өтеді. Ақпарат үшін телефон: 35-2-35.
К сведению жителей сельского округа Есиль!
9 января 2018 года в 14.00 часов в здании ОШ с.Колхозное состоится
сход местного сообщества по вопросу переименования улиц с.Колхозное.
9 января 2018 года в 16.00 часов в здании дома культуры с.Есиль состоится сход местного сообщества по вопросу переименования улиц с.
Есиль. Телефон для справок 8(72149)35-2-35.
О т
в с е й
д у ш и !
Выражаем огромную благодарность жителям с. Николаевка, родным и
близким из России и Германии за оказание материальной помощи в организации похорон нашей матери, бабушки и прабабушки Суппес Надежды
Николаевны.
Низкий вам всем поклон! Дай Бог вам здоровья и благополучия вам и
вашим семьям!
Дети, внуки и правнук
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Яцко Владимира Константиновича, умершего 12.06.2017 года. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28,
тел. 8 (72148) 30309.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти
Антипова Николая Ивановича, умершего 02.10. 2017 года. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел. 8
(72148) 30309.
Нотариус Кулатаева Б. О. (государственная лицензия № 17015663 от
08.09.2017 года) извещает об открытии наследственного дела после
смерти Осипова Василия Ивановича, умершего 06.07.2017 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, улица
Пристанционная, 12, здание ЦОНа, тел. 8 (72149) 43330.
Собственник:
ТОО “Районная газета
“Сельский труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
14
декабря
ЧЕТВЕРГ
с 10.00 до 16.00
ПОКУПАЕМ
натуральные
ВОЛ ОСЫ
светлые от 40 см.
темные от 52 см.
оплата по прейскуранту, в зависимости
от длины и веса
ЯНТАРНЫЕ БУСЫ
округлой формы
адрес: ул. Достык, 34а
парикмахерская
«Христина»
ПР ОДАЮТС Я
*благоустроенный дом по ул.
Литвиновская, 196/1 (5 комнат, отдельно кочегарка, пласт. окна, натяжн. потолки, нов. межкомнатные
двери), гараж, углярка, больш. огород, вода постоянно. Есть возможность подключения к центр.
отоплению. Возможна продажа с
мебелью. Цена договорная. А также
ПРОДАЕТСЯ спальный гарнитур.
Тел.
41484,
87779482678,
87085567485.
*дом (баня, хозпостр., огород,
гараж) в п. Осакаровка, ул. Кузнечная, 45; стройматериалы. Тел.
41713, 87086952838.
*2-комн. квартира (неугловая,
теплая) в п. Осакаровка, ул. Пионерская,
9,
кв.
10.
Тел.
87754731870.
*срочно 3-комн. кв. в 2-кв.
жилом доме в п. Осакаровка.
Имеются: пл. окна, натяж. потол.,
новые межкомн. двери; вода пост.,
баня, гараж, хозпостр., спут. ТВ.
Цена 3 млн. тг. Тел. 41959,
87778921928.
*3-комн. квартира – 3800000 тг;
4-комн. квартира с мебелью; эл.
прялка, 2-сп. кровать, ковер, детская кровать, швейная ножная машинка. Обращаться: ул. Охотская,
4, кв. 1, тел. 87052178029,
87015100418, 41540.
*трактор Т-40 – 2М, сеялка СЗС
2.1 – 10 шт., двигатель ЗИЛ, двигатель Т4. Тел. 87052521288.
*2-комн. благ. кв-ра в 2-эт. доме.
Тел. 42709, 87713125525.
*3-комн. кв-ра в 2-кв. доме по ул.
Целинная, 22/1, тел. 42440,
87752702545.
*срочно, недорого 1-комн. квартира по ул. Гагарина, 22, кв. 12 или
СДАМ; 4-комн. кв-ра, по ул. Пацаева, 15/1, тел. 87023840576.
*2 телефона: айфон 6S+ - 170
тыс. тг и айфон 5S – 50 тыс. тг. Тел.
87025093345.
*коттедж в центре п. Молодежный по пр. Строителей, 7а, кв. 1,
коммуникации центральные, большой двор. Тел. 8 (72148) 21943,
87052528016.
*КУПЛЮ дом в с. Пионерском до
2 млн. тг. Тел. 87771900606.
*СДАМ квартиру в г. Караганда в
районе кооперативного института и
здание «Росинки» под любой вид
деятельности. Тел. +77782274991.
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор К. О. Тохметова
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 79-0-97, в корпункт - 4-15-72, в корпункт пос.
Молодежного - 21-3-82.
№ 49 (7585) 9 декабря 2017 года
Қарағанды облысы Осакаров ауданы Осакаровка кентіндегі
көшелердің атауын өзгерту бойынша өткізілген жергілікті
қоғамдастық жиналыстың хаттамасынан үзінді:
Осакаровка кенті
2017 жыл 04 желтоқсан
«Осакаровка кенті əкімі аппараты» ММ-сі ғимараты
Басталуы: 15.00
Жиналыстың төрағасы: Осакаровка кентінің əкімі - С.Т. Акижанов.
Қатысушылар: Осакаров ауданы маслихатының хатшысы - Саккулаков
К.К., қоғамдық ұйымдар өкілдері, жергілікті қоғамдық жиын мүшелері,
бөлім, мекеме, ұйым басшылары, əр салада қызмет ететін қызметшілер,
мамандар, кенттің зиялы қауымы, аудандық мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі қызметкерлері, кент тұрғындары. ( 40 адам)
Күн тəртібі:
1. Осакаровка кентіндегі көшелердің атауын өзгерту туралы.
Осакаровка кентінің жергілікті қоғамдастығы күн тəртібіндегі мəселені
қарастыра келе, ШЕШІМ шығарды:
Осакаровка кентіндегі:
1. Советская көшесі Жібек жолы көшесі («қолдап» - 17 адам, «қарсы» 1 адам);
2. Советский қалтарыс Көркем қалтарыс («қолдап» - 10 адам,);
3. Комсомольская көшесі Сұңқар көшесі («қолдап» - 4 адам, «қарсы» - 1
адам);
4.Октябрьская көшесі Қарағанды көшесі («қолдап» - 8 адам, «қарсы» 1 адам);
Қоғамдастық жиналыстың төрағасы:
Акижанов С.Т.
Хатшы:
Загитова Р.А.
Ақбұлақ ауылдық округіндегі Роднички ауылының
көшелерінің атауын өзгерту бойынша өткізілген
қоғамдастық жиналыстың хаттамасынан үзінді:
Ақбұлақ ауылдық округі, Роднички ауылы
Новая көшесі
2017 жыл 28 қараша
Басталуы: 17.00
Жиналыстың төрағасы: Ақбұлақ ауылдық округінің əкімі С. М. Жакина.
Қатысушылар: қоғамдастық жиналыстың мүшелері, тұрғындар
Күн тəртібі:
1. Ақбұлақ ауылдық округіндегі Роднички ауылының көшелерінің
атауын өзгерту туралы пікірлер.
Роднички ауылының жергілікті қоғамдастығы күн тəртібіндегі мəселені
қарастыра келе, ШЕШІМ шығарды:
Роднички ауылындағы:
1. Новая көшесі - Наурыз көшесі
2. Степная көшесі - Аманат көшесі,- деп ауыстырылсын («қолдап» - 24
адам, «қарсы» - 0, «қалыс қалғандар» - 0)
Жиналыстың төрағасы
Жакина С. М.
Хатшы
Абдыкалыкова К. А.
Садовый ауылының жергілікті қоғамдастық жиналыстың
хаттамасынан үзінді
Садовый ауылы
2017 жыл 4 желтоқсан
Күн тəртібі:
1.Ленин көше атауын өзгерту туралы.
ШЕШІМІ:
1. «Ленина» көшесін – «Болашақ» көшесі деп өзгерту шешімі
қабылданды
«қолдап» - 82, «қарсы» - 7, «қалыс қалғандар» -0.
Төрағасы
А. Жетпісбаева
Хатшысы
Г. Смагулов
Выписка из протокола схода местного сообщества
села Садового
с. Садовое
4 декабря 2017 года
Повестка дня:
1. О переименовании улицы Ленина.
РЕШИЛИ:
1. Переименовать улицу «Ленина» в улицу «Болашақ».
«за» - 82 , «против» - 7, «воздержались» -0.
Председатель
А. Жетписбаева
Маржанкөл ауылдық округінің Уызбай жəне Құрқопа
ауылдарындағы 3 көшенің атауын өзгерту бойынша
өткізілген жергілікті қоғамдастық жиналыстың хаттамасынан
үзінді:
Уызбай ауылы
2017 жыл 04 желтоқсан
Уызбай ауылының мəдениет үйі
Басталуы: 15.00
Жиналыстың төрағасы:
Қатысушылар: Маржанкөл ауылдық округінің тұрғындары жəне жергілікті қоғамдастық мүшелері.
Күн тəртібі:
Маржанкөл ауылдық округінің Уызбай жəне Құрқопа ауылдарындағы
көшелердің атауын өзгерту туралы.
Маржанкөл ауылдық округінің жергілікті қоғамдастығы ауыл жəне
ауыл тұрғындары күн тəртібіндегі мəселені қарастыра келе, ШЕШІМ
шығарды:
Уызбай ауылындағы:
1. Советская көшесін - Абилькаев көшесі;
2. Октябрьская көшесін – Наурыз көшесі.
Құрқопа ауылындағы:
1. Центральная көшесін – Шаңырақ көшесі деп шешім қабылдады.
(«қолдап» - 33 адам, «қарсы» - 1 адам, «қалыс қалғандар» - жоқ.
Қоғамдастық жиналыстың төрағасы: Е. Сембеков
Хатшысы:
Тлемисова Ж.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 49 Тираж 3925
e-mail: serzhan.24@mail.ru
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа