close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарне планування

код для вставки
Календарно – тематичне планування
навчального матеріалу
із зарубіжної літератури
2015/2016 н.р. у 5класі
Зарубіжна література - 5 клас
Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна література» в загальноосвітній школі – прилучення учнів до здобутків світової літератури
і культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також
якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.
Завдання вивчення літератури в 5 – 7 класах (прилучення до читання):
 сформувати в учнів стійкий інтерес до літератури, прилучити їх до читання;
 сприяти формуванню моральних якостей школярів засобами літератури, їх національній самоідентифікації, розумінню значення
української мови та іноземних мов в опануванні здобутків світової культури;
 дати уявлення про зміст і форму художнього твору, їх складники;
 сформувати в учнів основні вміння аналізу та інтерпретації художнього твору;
 сформувати вміння характеризувати літературних персонажів, виявляти засоби виразності;
 дати основні уявлення про оригінал і художній переклад, сформувати елементарні вміння та навички порівняння художніх творів в
оригіналах і перекладах (із використанням іноземних мов, якими володіють учні);
 розвивати вміння і навички зв’язного мовлення (усного і писемного) у процесі підготовки різних видів робіт (висловлення власної
думки щодо прочитаного, характеристика образу, складання плану твору, написання твору на літературну тему тощо).
Календарно-тематичне планування складено відповідно до нових програм зі зарубіжної літератури (2012., зі змінами 2015р.).
( Зарубіжна література, 5-9 класи. Авторський колектив:
д.філол.н., проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка О.М.
Ніколенко (керівник колективу), к.пед.н., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства
освіти і наук, молоді та спорту України К.В. Таранік-Ткачук, зав. сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
МОНмолодьспорту С.П. Фоміна, зав. навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО
імені В. Сухомлинського О.В. Ревнивцева, учитель-методист гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва Т.П. Сегеда, учитель-методист
спеціалізованої школи № 80 м. Києва Н.В. Онищенко. )
Підручник – Є.Волощук. Світова література. Підручник для 5 класу ЗНЗ. Київ, «Генеза», 2013.
Зарубіжна література 5 клас
70 годин, І семестр – 32 години, ІІ семестр – 38 годин
текстуальне вивчення творів – 56 годин;
розвиток мовлення – 4 години;
позакласне читання – 4 години;
резервний час – 6 годин.
Обов’язкова кількість видів контролю у 5 класі
Семестр
І
ІІ
Контрольні роботи
Різні
Контрольний
форми
класний твір
контролю
2
2
1
Розвиток
мовлення
Позакласне
читання
Перевірка
зошитів
2
(1у+1п)
2
(1у+1п)
2
4
2
5
Прим.
№ Дата Кор
1
2
3
4
5
6
7
8
Зміст навчального матеріалу
Учні повинні знати,
вміти
Вступ (2 г.)
Світова література – духовна скарбниця
людства. Роль книги в сучасному житті.
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні
жанри різних народів (прислів’я, приказки,
загадки, пісні).
значення
світової
літератури в сучасному
житті людини й людства;
- різновиди та характерні
риси фольклорних творів
(малих жанрів);
поняття
«фольклор»,
«прислів’я»,
«приказка»,
«загадка»,
«пісня»,
розрізняти їх за будовою і
художніми особливостями;
Урок з розвитку мовлення (РМ) (письмово)
Складання оповідання за прислів’ям.
Казки народів світу (17 год)
Жанрова специфіка фольклорної і літературної
казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні,
соціально-побутові та ін.), їх характерні ознаки.
Індійська народна казка «Фарбований шакал».
Викриття в образах тварин негативних
людських якостей. Філософський зміст казки.
Японська народна казка «Іссумбосі, або
Хлопчик-Мізинчик».
Образ
Іссумбосі.
Національний колорит японських казок.
Китайська народна казка «Пензлик Маляна».
Поетизація мистецтва й уславлення образу
митця в казці
Урок позакласного читання (ПЧ) Російська
Д\З
Чит . на
ст.8-11
Завд. на ст.
18
Записати
оповід.
Учень виразно читає тексти
казок;
визначає головну думку
прочитаного;
переказує
тексти
казок
(окремі
фрагменти
й
цілісно);
висловлює враження і власне
ставлення до подій творів;
дає
характеристику
казкових персонажів, оцінює
їхні вчинки, моральні якості;
називає основні ознаки
фольклорної і літературної
казки,
демонструє
їх
прикладами із прочитаних
творів;
Чит . на ст.
20-24
Завд. на ст
25-26
Чит . на
ст. 31-34
Підг. до ур.
ПЧ
Завд. на ст.
Примітки
9
10
11
12
народна казка «Василиса Прекрасна»
Арабська народна казка «СіндбадМореплавець» (третя подорож). Утвердження
жаги відкриття світу, мужності й людяності в
казці.
Втілення в образі Сіндбада - Мореплавця віри в
перемогу людини над обставинами
Значення діяльності братів Я. і В. Грімм у
збиранні й збереженні фольклору. Моральні
цінності в казках.
Брати Я. і В. Грімм. «Пані Метелиця».
Характеристика образів персонажів казки.
Антитеза у творі.
13
ПЧ Російська народна казка «Морозко»
14
Контрольна робота (комбінована)
15
О. С.Пушкін. Вступ по поеми «Руслан і
Людмила» Уславлення народної казки.
«Казка про мертву царівну і сімох
богатирів». Синтез фольклорних і
літературних елементів
«Казка про мертву царівну і сімох
богатирів». Система образів.
Андерсен. «Соловей». Протиставлення
«справжнього» і «штучного» в казці.
Андерсен «Соловей». Соловей як втілення сили
16
17
18
19
виявляє елементи
будови 37
казок
(зачин,
основна Дочитати
частина, кінцівка, діалоги,
казку
повтори та ін.);
Чит . на ст.
48
Чит . на ст.
49-50
Учень
називає
основні
ознаки літературної казки,
розкриває
гуманістичний
зміст
казок,
моральні
цінності, втілені в них;
знає визначення понять
«антитеза»,
«алегорія»,
вирізняє їх у прочитаних
текстах, розкриває значення
антитези й алегорії у казках;
розуміє
поняття
«автор
Завд. на
с т. 56-57
Підг. до ур.
ПЧ
Повторення
- ст. 62-63
Робота над
помилками
Завд. на
с т. 69
Переказ
казки
Пушкіна
Завд на ст
77
Дочит.
казку
Чит . на ст.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
природи й мистецтва; зміни в образі імператора
Оскар Уайльд «Хлопчик-зірка». Казкові
персонажі, їх характеристика.
Оскар Уайльд «Хлопчик-зірка». Еволюція
образу головного героя.
Оскар Уайльд «Хлопчик-зірка». Символічний
зміст назви твору. Основний конфлікт твору.
Контрольна робота (розгорнута відповідь на
питання)
Природа і людина ( 8 год.)
Джон Кітс. «Про коника та цвіркуна».
Поетизація образу природи
Й. В. Гете. «Нічна пісня подорожнього».
Зображення взаємозв’язку різних сфер природи
й людини
Г.Гейне. «Задзвени із глибини…». Втілення
краси весняної природи у вірші. Зв'язок із
фольклором (пісня).
літературного твору»;
називає відомих збирачів і
авторів казок (Ш. Перро,
брати Я. і В. Грімм, О.
Пушкін та ін.);
Учень виразно читає і
емоційно
сприймає
віршовані й прозові твори;
дає визначення термінів
«тема», «ідея», розкриває їх
у
прочитаних
творах,
наводить відповідні цитати;
знаходить у творах описи
природи
(пейзажі),
розкриває
їх
емоційне
забарвлення, роль у тексті;
визначає ставлення автора
Е. Сетон-Томпсон. «Лобо».
Жанрові до світу природи, знаходить
і коментує
відповідні
особливості оповідання
цитати;
Е. Сетон-Томпсон. «Лобо». Авторські
спостереження за світом природи: зображення дає визначення понять
«епітет»,
«метафора»,
поведінки та звичок тварин. (Аналіз І розділу
вирізняє їх у прочитаних
Е. Сетон-Томпсон «Лобо». Утвердження
текстах, встановлює роль у
розкритті
авторського
любові до всього живого. (Аналіз ІІ розділу)
задуму;
Е. Сетон-Томпсон «Лобо». Зображення
специфіку
художніх образів, їх розкриття в подіях твору. встановлює
92-94
Дочит.
казку
Повтор - ст.
113-114
Робота над
помилками
Завд. на
с т. 121
Напам’ять
вірш Гете
Напам’ять
вірш Гейне
Дочит.
1розділ
Прочит. 2
розділ
Прочит. 3
розділ
Підгот до
уроку РМ
31
(Аналіз ІІІ розділу)
РМ (усно) Усний переказ ключових епізодів
оповідання Е. Сетон-Томпсона «Лобо»
32
Урок повторення і узагальнення вивченого у І
семестрі
Світ дитинства (13 г.)
33
34
35
36
37
38
39
Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Історія
створення твору. Секрети популярності повісті
Марка Твена.
Світ дитинства у повісті Марка Твена «Пригоди
Тома Сойєра.
Світ дорослих і світ дітей у повісті Марка Твена
«Пригоди Тома Сойєра». Вплив світу дорослих
на дитячі стосунки ( розділи IV-VIII)
Том Сойєр і Гекльберрі Фінн: спільне і
відмінне в характерах героїв.
Провідні ідеї твору (дружба, кохання,
людяність та ін.).
Перехід від стихії гри до справжніх цінностей і
вчинків.
РМ(усно). Стислий усний переказ за поданим
планом уривку «Втікачі на безлюдному
острові» (розділ XХ, ст. 250, Ковб.))
літературного
пейзажу
порівняно з іншими творами
мистецтва
(живопису,
музики);
виявляє
зв'язок
із
фольклором
прочитаних
літературних творів на рівні
окремих образів, художніх
засобів,
жанрових
рис
(пісня).
Учень виразно читає (в тому
числі
по
«ролях»,
коментоване
читання)
фрагменти текстів;
має початкові уявлення про
«сюжет»;
називає елементи сюжету,
визначає їх у творах;
розповідає про основні події
прочитаних творів Марка
Твена і Е. Портер;
переказує окремі розділи
(фрагменти)
прозових
текстів;
знає і розуміє поняття
«портрет»,
визначає
у
тексті
портрети
персонажів;
характеризує
образи
персонажів, дає оцінку їхнім
моральним
якостям,
вчинкам;
Повторення
- ст. 151152
Повт. вивч.
у ІІ сем.
Прочит. ІІ
розділ пов.
Прочит.
розд. ІХ
Прочит.
розд . ХХІІІ
Завд. 1-3,
ст. 179
Прочит.
розд . ХХХІ
Завд.4-6 ,
ст. 179
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Дружба, кохання, людяність, справедливість –
провідні ідеї повісті «Пригоди Тома Сойєра»
Ставлення автора до своїх героїв: Том Сойєр головний герой повісті
Елеонор Портер. «Поліанна». Робота з текстом
повісті
Елеонор Портер. «Поліанна». Щирість,
мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на
життя міста
Поліанна та її друзі. Художні засоби розкриття
образу Поліанни
Ідея радості життя й відкриття світу у творі Е.
Портер «Поліанна»
Контрольний твір (М.Твен «Пригоди Тома
Сойєра», Е.Портер «Поліанна»)
Сила творчої уяви (10 г.)
Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні
Див». Творча історія книги, її зв’язок із
біографією письменника та життям Англії
«вікторіанської» доби. (Розділи І- ІІ)
Образ Аліси, світ її уяви
Захоплюючі пригоди Аліси в Країні Див
Персонажі, які оточують героїню (Білий
визначає окремі художні
засоби створення образів
персонажів
(портрет,
вчинки, мова, ставлення до
інших тощо);
має початкові уявлення про
поняття «повість», «роман»,
розрізняє їх жанрові ознаки
на прикладі прочитаних
творів;
порівнює
образи
Тома
Сойєра і Гекльберрі Фінна,
Тома Сойєра і Поліанни,
визначає
схожість
і
відмінність між ними (на
рівні рис характеру);
знає
українських
перекладачів
творів
М.
Твена і Е. Портер, порівнює
оригінали
й
переклади
творів у фрагментах (за
умови володіння іноземною
мовою).
Завд. 7,
ст. 179
Прочит. ст.
180-181
Чит ст182184
Прочит. р.3
«Поліанни»
Учень:
знає основні відомості про
письменника Л. Керрола,
переклади його книг;
розповідає
про
творчу
історію книги «Аліса в
Країні Див»;
переказує зміст основних
Чит. ст.
200-203
Прочит. р.
4, 5
Завд. на ст.
196
Повт. тему
Чит. р. 2
Чит. р. 6
Характ.
51
52
53
54
55
56
57
58
Кролик, Король І Королева Сердець,
Чеширський Кіт, Казна-Що-Не-Черепаха та
інші)
Логіка безглуздості або нісенітниця з сенсом як
засіб створення дивовижних ситуацій.
Особливості художньої мови твору «Аліса в
Країні Див».
РМ (письмово) Написання вітального слова на
честь літературного героя (або автора) (за
повістю-казкою «Аліса в Країні Див» Л.
Керролла)
ПЧ. Бюрґер Г. і Распе Р.Е. «Дивовижні
пригоди, подорожі й бойові
подвиги барона Мюнхгаузена»
М.І.Цвєтаєва. «Книги в червоній палітурці».
Чарівний світ літератури й мистецтва у
вірші. Знайомі образи з прочитаних книг
(Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.).
Образ ліричної героїні, котра любить
читати. Роль літературних і музичних
асоціацій у творі.
Додаткове читання
Дж. Родарі «Казки по телефону»
Контрольна робота за розділом «Сила
творчої уяви» (тести,творча робота)
Сучасна література (9 г.)
епізодів твору Л. Керрола;
описує і характеризує образ
Аліси, а також персонажів,
що її оточують;
визначає ознаки казки й
повісті у творі Л. Керрола;
виявляє
особливості
художньої мови повістіказці «Аліса в країні Див» на
підставі
фрагментів
оригіналу
(за
умови
володіння
іноземною
мовою) або на підставі
перекладу;
дає визначення поняття
«фантастика»,
виявляє
фантастичні елементи у
творі Л. Керрола;
розуміє
особливості
розвитку
сюжету
в
ліричному
творі
М.І. Цвєтаєвої (як плин
почуттів, спогадів, роздумів,
образів);
характеризує образ ліричної
героїні вірша М. Цвєтаєвої
«Книги
в
червоній
палітурці», світ її захоплень;
розповідає
про
свої
улюблені книги, мистецькі
уподобання.
Учень:
героїв
твору
Керролл
Завд. на ст.
220
Підг. до ур.
РМ
Підг. до ур.
ПЧ
Чит. на
ст.220-222
Виразно
чит. вірш
Цвєтаєвої
Підг. до
уроку
дод.читання
Повт. тему
Повт. тему
59
60
Короткий огляд сучасної літератури для дітей:
Р. Дал, Туве Янсон, П. Маар, Дж. Кетлінг
Ролінг та їхні твори.
Туве Янсон. «Капелюх чарівника».
61
Туве Янсон. «Капелюх чарівника».
Чарівність художнього світу твору.
62
Персонажі твору Туве Янсон, втілення в
них ідей доброти, щирості, сімейних
цінностей.
Туве Янсон. «Капелюх чарівника».
Казковий світ творів Т.Янсон
ПЧ. Роальд Дал . «Чарлі і шоколадна
фабрика».
63
64
65
66
67
68
69
Додаткове читання
Маар П. «Що не день, то субота»
Дитячі персонажі в класичній і сучасній
літературі: динаміка змін.
Узагальнення і систематизація навчального
матеріалу
Контрольна робота за розділом «Сучасна
література у колі добрих справ»
Презентація курсу «Світова література», 6
клас. Рекомендації щодо читання
літератури влітку.
називає імена популярних
сучасних письменників, їхні
твори для дітей;
переказує близько до тексту
зміст прочитаних творів;
розкриває
особливості
сюжету;
визначає
актуальні
ідеї
творів;
характеризує
образи
персонажів у їхніх вчинках,
ставленні до інших;
висловлює власне судження
щодо подій і вчинків героїв;
розрізняє
поняття
«персонаж»
і «герой»,
розкриває
специфіку їх
зображення у прочитаних
творах;
зіставляє
образи
дітей
класичної
і
сучасної
літератури
(прочитаних
протягом року);
розповідає
про
свої
улюблені твори сучасної
літератури, пояснює, чому
саме вони привернули увагу;
знає сучасні літературнохудожні видання для дітей,
характеризує їх цілісно і в
окремих
частинах
–
рубрики,
окремі
твори,
ілюстрації та ін.
Чит. на
ст.226-229
Чит. на ст.
230-234
Чит. на ст.
236-239
Чит. на ст.
240-242
Підг. до ур.
ПЧ
Повт. твори
М.Твена,
Е.Портер
Повт.
вивчене
Підг. до КР
Повт. тему
Повт.
вивчене у 5
кл.
70
Підсумковий урок
Автор
26   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
15
Размер файла
195 Кб
Теги
календарный
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа