close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 2 от 13 января 2018 г

код для вставкиСкачать
Еженедельная газета Осакаровского района Карагандинской области
Еженедельная газета Осакаровского района
СУББОТА 13 января 2018 года
№ 2 (7590)
«Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндіктері»
Құрметті қазақстандықтар!
Бүгінде
əлем
Төртінші
өнеркəсіптік революция дəуіріне,
технологиялық, экономикалық жəне
əлеуметтік салалардағы терең жəне
қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам
басып келеді.
Жаңа технологиялық қалып біздің
қалай
жұмыс
істейтінімізді,
азаматтық құқықтарымызды қалай
іске асыратынымызды, балаларымызды қалай тəрбиелейтінімізді
түбегейлі өзгертуде.
Біз жаһандық өзгерістер мен сынқатерлерге дайын болу қажеттігін
ескеріп, «Қазақстан-2050» даму
стратегиясын қабылдадық.
Алдымызға озық дамыған отыз
елдің қатарына кіру мақсатын
қойдық.
100 нақты қадам – Ұлт жоспары
жүзеге асырылуда. Оның 60 қадамы
қазірдің өзінде орындалып қойды.
Қалғандары, негізінен, ұзақ мерзімге арналған жəне жоспарлы
түрде іске асырылуда.
Өткен
жылы
Қазақстанның
Үшінші жаңғыруы бастау алды.
И н д у с т р и я л а н д ы р у
бағдарламасы табысты іске асуда.
«Цифрлық Қазақстан» кешенді
бағдарламасы қабылданды.
Қазақстан
Республикасының
2025 жылға дейінгі дамуының кешенді стратегиялық жоспары жасалды.
Біздің
ұзақ
мерзімді
мақсаттарымыз өзгеріссіз қала береді.
Қажетті
бағдарламалардың
барлығы бар.
Бұл Жолдау жаңа əлемге, яғни
Төртінші өнеркəсіптік революция
əлеміне бейімделу мен жетістікке
жету жолын табу үшін не істеу
қажеттігін айқындайды.
Құрметті отандастар!
Біз əлем елдерінің сенімі мен
құрметіне
бөленіп,
брендке
айналған тəуелсіз Қазақстанды
құрдық.
2017 жылы біздің ел БҰҰ
Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес
мүшесі болды.
2018 жылдың қаңтар айында оған
төрағалық етудеміз.
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған көрмесін өткізу
үшін əлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД жəне Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет
болдық.
Қазақстанда табысты жұмыс
істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз əлемдік
дағдарыстың қолайсыз салдарын
еңсеріп, сенімді өсу жолына қайта
түсті.
Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент
болып, ал өнеркəсіптік өнімнің өсуі
7 проценттен асты.
Бұл орайда, өнеркəсіптің жалпы
көлемінде өңдеуші сектордың үлесі
40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы
орта
таптың
қалыптасуына
мүмкіндік берді.
Кедейшілік 13 есе қысқарып,
жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді.
Еліміздің
əлеуметтікэкономикалық табыстарының негізі
– біздің басты құндылықтарымыз
ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік,
ұлтаралық
жəне
конфессияаралық келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді тірек саналады, бірақ
ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі
емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дəуірі
аяқталып келеді. Елімізге дамудың
жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп
отырғандай, ол, бірінші кезекте,
Төртінші өнеркəсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс.
Мұның өзіндік сын-қатерлері де,
мүмкіндіктері де бар.
Жаңа əлем көшбасшыларының
қатарына қосылу үшін Қазақстанда
қажетті нəрсенің бəрі бар екеніне
сенімдімін.
Бұл үшін мынадай міндеттерді
шешуге жұмылуымыз керек.
БІРІНШІ. Индустрияландыру
жаңа технологияларды енгізудің
көшбасшысына айналуы тиіс.
Оның нəтижелері мұнай бағасы
күрт
төмендеген
2014-2015
жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың
бірі болды.
Сол себепті жоғары еңбек
өнімділігі бар қайта өңдеу секторына деген бағдарымыз өзгерген
жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа технологиялық
қалыптың барлық мүмкіндіктерін
пайдалана отырып, мейлінше
инновациялық сипатқа ие болуға
тиіс.
Кəсіпорындарымызды
жаңғыртуға жəне цифрландыруға
бағытталған, өнімнің экспортқа
шығуын көздейтін жаңа құралдарды
əзірлеп, сыннан өткізу қажет.
Бұлар,
бірінші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркəсіптік
кəсіпорнын цифрландыру жөніндегі
пилоттық жобаны іске асырып, бұл
тəжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық
жəне
басқа
да
инновациялық
шешімдерді
əзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы аса маңызды мəселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана» халықаралық қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты
инновациялық
орталықтардың
төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар
паркінің
қызметін
ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет.
Нақты
сектордың
жаңа
технологияларға деген сұранысты
ынталандыруы жəне венчурлық
қаржыландырудың
жеке
нарығының қызметі инновациялық
экожүйе жетістіктерінің негізгі факторлары болып саналады.
Бұл үшін тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT жəне инжинирингтік қызмет көрсетуді дамыту
ерекше маңызға ие болып отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс əкелгенімен, жұмыс күшінің
көптеп босап қалу қаупін де тудырады.
Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты
алдын ала тиянақтау керек.
Білім беру жүйесін, коммуникация мен стандарттау салаларын
жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дəуір»
өнеркəсібін
қалыптастыруға
арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын əзірлеуге кірісу керек.
ЕКІНШІ. Ресурстық əлеуетті
одан əрі дамыту.
ХХІ ғасырда əлемнің табиғи
ресурстарға деген мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһандық
экономиканы
жəне
еліміздің экономикасын дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын
ұйымдастыру ісін, табиғи ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстанымдарды сыни тұрғыдан
қайта пысықтау керек.
Кешенді
ақпараттықтехнологиялық платформаларды
белсенді түрде енгізу қажет.
Кəсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге, сондайақ энергия өндірушілердің өз
жұмыстарының
экологиялық
тазалығы
мен
тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру
керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017
көрмесі баламалы, «таза» энергия
саласындағы дамудың қаншалықты
қарқынды екенін көрсетті.
Бүгінде
əлем
бойынша
өндірілетін электр энергиясының
төрттен бірі жаңартылатын энергия
көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға
қарай бұл көрсеткіш 80 процентке
жетеді.
Біз
2030
жылға
қарай
Қазақстандағы баламалы энергия
үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық.
Қазір бізде жалпы қуаттылығы
336 МВт болатын жаңартылатын
энергия көздерінің 55 нысаны
жұмыс істейді. Соларда 2017 жылы
1,1
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл» энергия өндірілді.
«Жасыл» технологияларға инвестиция салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің əкімдері шағын жəне
орта бизнес субъектілерін кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
қалдықтарды заман талабына сай
утилизациялау жəне қайта өңдеу
үшін шаралар қабылдау керек.
Осы жəне басқа да шаралар
заңнамаға,
соның
ішінде
Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
ҮШІНШІ. «Ақылды технологиялар» – агроөнеркəсіп кешенін
қарқынды дамыту мүмкіндігі.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін
түбегейлі арттыруға жəне өңделген
өнімнің
экспортын
ұлғайтуға
бағытталуы керек.
Біз егін егіп, дəнді дақылдарды
өсіруді үйрендік.
Оны мақтан тұтамыз. Алайда,
қазір ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қайта
өңдеуді
қамтамасыз
етіп,
əлемдік
нарықтарға жоғары сапалы дайын
өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мəселені шешуге барлық
аграрлық кешеннің түбегейлі бет
бұруы маңызды.
Аграрлық ғылымды дамыту
мəселесі басты назарда болуға тиіс.
Ол ең алдымен жаңа технологияларды трансферттеумен жəне
оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған
орай
аграрлық
университеттердің рөлін қайта
қарау керек.
Олар диплом беріп қана қоймай,
ауыл шаруашылығы кешенінде
нақты жұмыс істейтін немесе
ғылыммен айналысатын мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу
бағдарламаларын
жаңартып,
агроөнеркəсіп кешеніндегі озық
білім мен үздік тəжірибені тарататын орталықтарға айналу талап етіледі.
Мысалы, егін егу мен астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың», минералды тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
жəне
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері арқылы өнімділікті
бірнеше есе арттыруға болады.
Жүргізушісі жоқ техника адами
факторды азайтып, егіншіліктің
өзіндік
құнын
айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді.
Жаңа технологиялар мен бизнесмодельдерді енгізу, агроөнеркəсіп
кешенінің ғылымға негізделуін арттыру шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін күшейтеді.
Ауыл
шаруашылығы
субъектілерінің кооператив түрінде
жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау
көрсету керек.
Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа шығарудың стратегиялық
жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Сурет ak.orda.kz/ru сайтынан
алынған
(Жалғасы 2-3-ші бетте).
2 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
«Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндіктері»
(Жалғасы 1-ші бетте).
Ауыл шаруашылығын қарқынды
дамыту өнімнің сапасы мен
экологиялық тазалығын сақтай отырып жүргізілуі қажет.
Бұл бүкіл əлемге танылатын
«Қазақстанда жасалған» табиғи
азық-түлік брендін қалыптастырып,
ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша
тиімді игеретіндерді ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
алмайтындарға шара қолдану
керек.
Тиімсіз субсидияларды ауыл
шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін
арзандатуға қайта бағыттау қажет.
5 жыл ішінде агроөнеркəсіп кешеніндегі еңбек өнімділігін жəне
өңделген ауыл шаруашылығы
өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика
инфрақұрылымының тиімділігін
арттыру.
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор
өтеді.
Бұл туралы көп айтылды.
Жалпы, Қазақстан арқылы өткен
жүк транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға
жуықтады.
Транзиттен түсетін жыл сайынғы
табысты 2020 жылы 5 миллиард
долларға жеткізу міндеті тұр.
Бұл инфрақұрылымға жұмсалған
мемлекет қаражатын тез арада
қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап, олардың кедергісіз
тасымалдануы үшін жəне кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз ету қажет.
Заманауи
шешімдер
логистиканың барлық буынының
өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді.
«Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз етуге, өсімнің резервін
анықтауға жəне артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады.
Осы мақсаттар үшін Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді
басқаруға жəне инфрақұрылымды
одан
əрі
дамыту
қажеттігін
анықтауға жол ашады.
Ішкі
өңірлік
қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін жөндеу мен қайта
салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
Осыған жыл сайын бөлінетін
бюджет
қаражатының
жалпы
көлемін орташа мерзімдегі кезеңде
150 миллиард теңгеге жеткізу қажет.
Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық
əкімдіктердің белсенді қатысуын
қамтамасыз ету керек.
БЕСІНШІ. Құрылысқа жəне
коммуналдық секторға заманауи
технологияларды енгізу.
Жүзеге
асырылып
жатқан
бағдарламалар
арқасында
Қазақстанда пайдалануға берілген
тұрғын үйлердің көлемі жылына 10
миллион шаршы метрден асты.
Тұрғын үйді көпшілікке қолжетімді
еткен тұрғын үй жинақтау жүйесі тиімді жұмыс істеуде.
Баспанамен қамту көрсеткіші
соңғы 10 жылда бір тұрғынға
шаққанда 30 процентке өсіп, бүгінде
21,6 шаршы метрді құрады.
Бұл көрсеткішті 2030 жылы 30
шаршы метрге дейін жеткізу керек.
Осы міндетті орындау барысында құрылыс салудың жаңа
əдістерін, заманауи материалдарды, сондай-ақ ғимараттардың
жобасы мен қала құрылысының
жоспарын жасағанда мүлде басқа
тəсілдерді қолдану керек.
Ғимараттардың
сапасына,
экологиялық тазалығына жəне
энергиялық тиімділігіне жоғары
талап қою қажет.
Салынатын жəне салынған үйлер
мен инфрақұрылымдық нысандарды интеллектуалды басқару
жүйелерімен жабдықтау керек.
Бұл тұрғындарға қолайлы жағдай
жасап, электр энергиясын, жылу
мен суды тұтынуды қысқартып,
табиғи
монополистерді
тиімді
жұмысқа ынталандырады.
Заңнамаға, соның ішінде табиғи
монополиялар саласын реттейтін
заңдарға тиісті өзгерістер енгізу
қажет.
Əкімдер тұрғын үй-коммуналдық
инфрақұрылымын
жетілдіру
мəселесін мемлекет-жекеменшік
серіктестігі негізінде белсенді шешуі
керек.
Ауылдық елді мекендерді сапалы
ауызсумен қамтамасыз ету үшін
Үкімет бұл іске барлық қаражат
көздерінен жыл сайын кем дегенде
100 миллиард теңге қарастыруы
қажет.
АЛТЫНШЫ. Қаржы секторын
«қайта жаңғырту».
Банктік портфельдерді «нашар»
несиеден арылту ісін аяқтау қажет.
Ол үшін банк иелері шығындарын
мойындай отырып, экономикалық
жауапкершілік алуға тиіс.
Акционерлердің аффилирленген
компаниялар мен жеке адамдардың
пайдасы үшін банктерден қаржы
шығаруы ауыр қылмыс болып
саналуға тиіс.
Ұлттық Банк мұндай істерге
немқұрайлы қарамау керек.
Əйтпесе, мұндай мемлекеттік
органның не керегі бар?
Ұлттық Банк тарапынан қаржы
институттарының
қызметін
қадағалау қатаң, уақтылы əрі
нəтижелі болуға тиіс.
Мемлекет
қарапайым
азаматтардың мүдделерін қорғауға
одан əрі кепілдік береді.
Жеке тұлғалардың банкроттығы
туралы заң қабылдауды тездету
қажет.
Сонымен қатар 2016 жылдың 1
қаңтарына дейін халыққа берілген
валюталық ипотекалық займдар
жөніндегі мəселені Ұлттық Банкке
толығымен шешуді тапсырамын.
Сол күннен бастап аталған
валюталық
займдарды
жеке
тұлғаларға беруге заң жүзінде
тыйым салынған болатын.
Ұлттық Банк пен Үкімет экономика салаларындағы нақты тиімділікті есепке алатын ставкалармен
бизнеске ұзақ мерзімді несиелендіруді қамтамасыз ету мəселесін бірлесіп шешуге тиіс.
Инвестициялық ахуалдың одан
əрі жақсаруы жəне қор нарығының
дамуы маңызды болып саналады.
Бұл
–
жұмысын
бастаған
«Астана» халықаралық қаржы
орталығының негізгі міндеттерінің
бірі.
Ол халықаралық озық тəжірибені
пайдаланып, ағылшын құқығы мен
заманауи қаржы технологияларын
қолданатын өңірлік хабқа айналуға
тиіс.
«Самұрық-Қазына» ұлттық əлауқат
қоры»
ұлттық
компанияларының
акцияларын
IPO-ға табысты түрде шығару қор
нарығын дамытуға септігін тигізеді.
ЖЕТІНШІ. Адами капитал –
жаңғыру негізі.
Білім берудің жаңа сапасы.
Барлық жастағы азаматтарды
қамтитын білім беру ісінде өзіміздің
озық жүйемізді құруды жеделдету
қажет.
Білім беру бағдарламаларының
негізгі басымдығы өзгерістерге
үнемі бейім болу жəне жаңа білімді
меңгеру қабілетін дамыту болуға
тиіс.
2019 жылдың 1 қыркүйегіне қарай
мектепке дейінгі білім беру ісінде
балалардың ерте дамуы үшін өз бетінше оқу машығы мен əлеуметтік
дағдысын
дамытатын
бағдарламалардың бірыңғай стандарттарын енгізу қажет.
Орта білім беру саласында
жаңартылған мазмұнға көшу басталды, ол 2021 жылы аяқталатын
болады.
Бұл
–
мүлде
жаңа
бағдарламалар, оқулықтар, стандарттар жəне кадрлар.
Педагогтарды
оқыту
жəне
олардың біліктілігін арттыру жолдарын қайта қарау керек болады.
Еліміздің университеттеріндегі
педагогикалық кафедралар мен факультеттерді дамыту қажет.
Білім берудің барлық деңгейінде
математика жəне жаратылыстану
ғылымдарын
оқыту
сапасын
күшейту керек.
Бұл
–
жастарды
жаңа
технологиялық
қалыпқа
дайындаудың маңызды шарты.
Білім
беру
мекемелерінің
арасындағы бəсекелестікті арттырып, жеке капиталды тарту үшін
қала мектептерінде жан басына
қатысты қаржыландыру енгізілетін
болады.
Біздегі оқушылардың жүктемесі
ТМД елдерінің ішінде ең жоғары
болып
отырғанын
жəне
Экономикалық
ынтымақтастық
жəне даму ұйымы елдеріне
қарағанда орта есеппен үштен бір
еседен көп екенін ескеріп, оны
төмендету керек.
Барлық өңірлердегі Оқушылар
сарайларының базасында компьютерлерді, лабораторияларды жəне
3Д-принтерлерді қоса алғанда,
барлық
қажетті
инфрақұрылымдары бар балалар
технопарктері
мен
бизнесинкубаторларының желісін құру
керек.
Бұл жас ұрпақты ғылыми-зерттеу
саласына
жəне
өндірістіктехнологиялық ортаға ұтымды
түрде кірістіруге көмектеседі.
Қазақстандықтардың болашағы –
қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін
еркін меңгеруінде.
Орыс тілді мектептер үшін қазақ
тілін оқытудың жаңа əдістемесі
əзірленіп, енгізілуде.
Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны жөнсіз терминологиямен қиындатпай, қазіргі заманға
лайықтауымыз қажет.
Алайда, соңғы жылдары əлемде
қалыптасқан 7 мың термин қазақ тіліне аударылған.
Мұндай «жаңалықтар» кейде
күлкіңді келтіреді.
Мысалы, «ғаламтор» (Интернет),
«қолтырауын»
(крокодил),
«күйсандық» (фортепиано) жəне
тағы сол сияқтылар толып жатыр.
Осындай аудармаларды негіздеу
тəсілдерін қайта қарастырып, терминология тұрғысынан қазақ тілін
халықаралық деңгейге жақындату
керек.
Латын əліпбиіне көшу бұл
мəселені реттеуге мүмкіндік береді.
2025 жылға дейін білім берудің
барлық деңгейінде латын əліпбиіне
көшудің нақты кестесін жасау қажет.
Орыс тілін білу маңызды болып
қала береді.
2016 жылдан бері жаңартылған
бағдарлама бойынша орыс тілі
қазақ мектептерінде 1-сыныптан бастап оқытылып келеді.
2019
жылдан
10-11сыныптардағы
жаратылыстану
ғылымының жекелеген пəндерін
оқытуды ағылшын тіліне көшіру басталатын болады.
Нəтижесінде,
біздің
барлық
түлектеріміз
елімізде
жəне
жаһандық əлемде өмір сүріп, жұмыс
істеуі үшін қажетті деңгейде үш тілді
меңгеретін болады.
Сонда ғана нағыз азаматтық
қоғам құрылады.
Кез келген этникалық топтың өкілі
кез келген жұмысты таңдай алады,
тіпті Президент болып сайлануға да
мүмкіндігі болады.
Қазақстандықтар біртұтас ұлтқа
айналады.
Оқытудың мазмұндылығы заманауи техникалық тұрғыдан қолдау
көрсету арқылы үйлесімді түрде
толықтырылуға тиіс.
Цифрлық білім беру ресурстарын
дамыту, кең жолақты Интернетке
қосу
жəне
мектептерімізді
видеоқұрылғылармен жабдықтау
жұмыстарын жалғастыру қажет.
Жұмыс
берушілерді
тарту
арқылы жəне халықаралық талаптар мен цифрлық дағдыларды ескере отырып, техникалық жəне
кəсіптік
білім
беру
бағдарламаларын жаңарту керек.
«Баршаға
тегін
кəсіптіктехникалық білім беру» жобасын
жүзеге асыруды жалғастыру қажет.
Мемлекет жастарға алғашқы
мамандықты береді.
Үкімет бұл міндетті орындауға
тиіс.
Орта мектеп пен колледждер
жəне жоғары оқу орындары үздік
оқытушыларының видеосабақтары
мен видеолекцияларын Интернетте
орналастыру керек.
Бұл барлық қазақстандықтарға,
оның ішінде шалғайдағы елді мекен
тұрғындарына озық білім мен
құзыреттілікке қол жеткізуге жол
ашады.
Жоғары білім беру ісінде жасанды интеллектпен жəне «үлкен
деректермен» жұмыс істеу үшін
ақпараттық технологиялар бойынша білім алған түлектер санын
көбейту керек.
Осыған
орай
металлургия,
мұнай-газ химиясы, агроөнеркəсіп
кешені, био жəне IT-технологиялар
салаларын зерттеу ісінде басымдық
беретін жоғары оқу орны ғылымын
дамыту керек.
Қолданбалы
ғылыми-зерттеулерді ағылшын тіліне біртіндеп
көшіруді жүзеге асыру талап етіледі.
Жоғары
оқу
орындары
шетелдердің жетекші университеттерімен, ғылыми орталықтарымен,
ірі
кəсіпорындарымен
жəне
трансұлттық корпорацияларымен
бірлескен жобаларды белсенді
түрде жүзеге асыруы қажет.
Жеке
сектордың
бірлескен
қаржыландыруға атсалысуы барлық
қолданбалы
ғылыми-зерттеу
əзірлемелері үшін міндетті талап
болуға тиіс.
Жас ғалымдарымызға ғылыми
гранттар аясында квота бөліп,
оларды қолдаудың жүйелі саясатын
жүргізуіміз керек.
Білім беру саласына өзінің
инвестициялық жобалары мен
экспорттық
əлеуеті
бар
экономиканың жеке саласы ретінде
қарайтын кез келді.
Жоғары оқу орындарына білім
беру бағдарламаларын жасауға
көбірек құқық беріп, олардың
академиялық еркіндігін заңнамалық
тұрғыдан бекіту керек.
Оқытушылардың
қайта
даярлықтан өтуіне күш салып,
жоғары оқу орындарына шетелдік
менеджерлерді тартып, əлемдік
университеттердің
кампустарын
ашу қажет.
Ұлттың əлеуетін арттыру үшін
мəдениетіміз бен идеологиямызды
одан əрі дамытуымыз керек.
«Рухани жаңғырудың» мəнмаңызы да нақ осында.
Өзінің тарихын, тілін, мəдениетін
білетін, сондай-ақ заманына лайық,
шет тілдерін меңгерген, озық əрі
жаһандық
көзқарасы
бар
қазақстандық біздің қоғамымыздың
идеалына айналуға тиіс.
Үздік денсаулық сақтау ісі жəне
дені сау ұлт.
Халықтың өмір сүру ұзақтығының
өсуіне
жəне
медициналық
технологиялардың дамуына байланысты
медициналық
қызмет
көрсетуге деген сұраныс көлемі
арта түсетін болады.
Қазіргі денсаулық сақтау ісі
қымбатқа түсетін стационарлық
емге емес, негізінен аурудың алдын
алуға бағытталуға тиіс.
Саламатты өмір салтын насихаттай отырып, қоғамдық денсаулықты
басқару ісін күшейту керек.
Жастардың
репродуктивті
денсаулығын
қорғауға
жəне
нығайтуға ерекше назар аудару
керек.
Тиімділігі аз жəне мемлекет үшін
шығыны көп диспансерлік ем
қолданудан негізгі созылмалы
ауруларға алыстан диагностика
жасап, сондай-ақ осы саланы
амбулаторлық
емдеу
арқылы
басқаруға көшу қажет.
Бұл тəжірибе əлемде бұрыннан
бар.
Оны батыл əрі белсенді түрде енгізу керек.
Онкологиялық
аурулармен
күресу үшін кешенді жоспар
қабылдап, ғылыми онкологиялық
орталық құру қажет.
Халықаралық озық тəжірибе негізінде
ауруды
ерте
диагностикалаудың жəне қатерлі
ісікті емдеудің жоғары тиімділігі
қамтамасыз етілуге тиіс.
Біз кардиология, босандыру жəне
өкпе ауруымен күресу кезінде
атқарған
істеріміз
сияқты
жұмыстарды да жүргізуіміз керек.
Денсаулық
сақтау
саласы
халықтың, мемлекеттің жəне жұмыс
берушінің ортақ жауапкершілігіне
негізделген Міндетті əлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесіне
кезең-кезеңімен көшетін болады.
Оны
енгізудің
қажеттілігі
ешқандай күмəн туғызбайды.
Алайда, Денсаулық сақтау министрлігі мен Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрлігі іске
асырмаған дайындық жұмыстарын
тыңғылықты жүргізу талап етіледі.
Мемлекеттің міндеттерін нақты
белгілей
отырып,
Тегін
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің жаңа моделін
əзірлеу қажет.
Халық мемлекет тарапынан кепілдік берілмеген қызметтерді Міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінің қатысушысы
ретінде немесе ерікті медициналық
сақтандыру, сондай-ақ бірлесе
төлеу арқылы ала алады.
Ақпараттық жүйелерді біріктіру,
мобильдік цифрлық қосымшаларды
қолдану, электрондық денсаулық
паспортын
енгізу,
«қағаз
қолданбайтын ауруханаға» көшу
арқылы медициналық көмектің
қолжетімділігі мен тиімділігін арттыру қажет.
Медицинада ауруларды диагностикалау мен емдеудің тиімділігін
айтарлықтай
арттыратын
генетикалық талдау мен жасанды
интеллект технологияларын енгізуге кірісуіміз керек.
Медициналық
кадрлармен
қамтамасыз ету жəне оларды сапалы даярлау маңызды мəселе
болып саналады.
Бүгінде
бізде
Назарбаев
Университетінің бірегей Медицина
мектебі бар. Онда біріктірілген университет клиникасы жұмыс істейді.
Бұл
тəжірибе
барлық
медициналық жоғары оқу орындарына таратылуға тиіс.
Осы жəне басқа да шараларды
іске асыру үшін «Халық денсаулығы
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекстің жаңа редакциясын
əзірлеу қажет.
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
3 стр.
«Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндіктері»
Сапалы жұмыспен қамту жəне
əлеуметтік
қамсыздандырудың
əділетті жүйесі.
Еңбек нарығының тиімділігін
қамтамасыз етіп, əрбір адамның өз
əлеуетін іске асыра алуы үшін
жағдай жасаудың маңызы зор.
Барлық негізгі мамандық бойынша заманауи стандарттар
əзірлеу қажет.
Бұл стандарттарда жұмыс берушілер
мен
бизнесмендер
еңбеккерлердің білімі, қабілеті мен
құзыретінің қандай болуы қажеттігін
нақты белгілейді.
Кəсіби стандарттардың талаптарын ескеріп, білім берудің жаңа
бағдарламаларын əзірлеу қажет немесе қазіргі бағдарламаларды
жаңарту керек.
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
мен жұмыссыздар экономикалық
өсімнің резерві саналады.
Мен
өзін-өзі
жұмыспен
қамтығандар мəселесін қарастыру
жөнінде
бірнеше
рет
талап
қойғанмын.
Еңбек жəне халықты əлеуметтік
қорғау
министрлігі
бұл
іске
жауапсыздық танытып, атүсті қарап
отырды.
Адамдарды нəтижелі жұмысқа
тарту үшін көбірек мүмкіндік беріп,
олардың жеке кəсібін бастауына немесе жаңа мамандық алып,
жұмысқа орналасуына жағдай
жасау керек.
«Атамекен» ұлттық кəсіпкерлер
палатасының
бизнесті
үйрету
жөніндегі жұмыстары қолдауға
тұрарлық.
Нəтижелі жұмыспен қамтуды
жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту
бағдарламасы
аясында
оның
құралдарын
нығайта
отырып,
халықтың осы санаттарын кеңінен
тарту қажет.
Өзін-өзі
жұмыспен
қамтығандарды тіркеу үдерісін мейлінше жеңілдетіп, оларға мемлекет
алдындағы міндеттерін адал атқару
тиімді болатындай жағдай туғызу
қажет.
Қазақстандықтардың жаңа жұмыс
орнын салыстырмалы түрде тезірек
иеленуге, соның ішінде еліміздің
басқа да елді мекендерінен жұмыс
табуға мүмкіндігі болуға тиіс.
Бірыңғай электрондық еңбек биржасын кең ауқымда енгізу қажет.
Онда бос жұмыс орындары мен
жұмыс іздеушілер туралы барлық
ақпарат жинақталуға тиіс.
Азаматтар үйлерінен шықпай-ақ
кəсіби бағдарлы тест тапсырып, оқу
курстары мен мемлекеттік қолдау
шаралары туралы біліп, өзін
қызықтыратын жұмыс таба алатын
болады.
Еңбек
кітапшаларын
да
электрондық форматқа көшірген
жөн.
Электрондық еңбек биржасы туралы заңды 2018 жылғы 1 сəуірге
дейін қабылдау қажет.
Əлеуметтік саясат азаматтарды
толыққанды экономикалық өмірге
тарту арқылы жүзеге асырылатын
болады.
Қазір зейнетақы жүйесі толықтай
еңбек өтіліне байланыстырылған.
Кім көп жұмыс істесе, сол көп
зейнетақы алатын болады.
Осыған
орай,
барша
қазақстандықтар
өздерінің
атқаратын
жұмыстарын
заңдастыруға зор мəн беруі керек.
Əлеуметтік сақтандыру жүйесінде
де еңбек өтілі мен өтемақы мөлшері
арасындағы
өзара
байланыс
күшейтілетін болады.
Біз
2018
жылдан
бастап
халықтың əлеуметтік тұрғыдан аз
қамтылған
тобына
атаулы
əлеуметтік көмек көрсетудің жаңа
тəртібіне көштік.
Оның шегі ең төменгі күнкөріс
деңгейінің 40 процентінен 50 процентіне дейін көтерілді.
Еңбекке қабілетті əлеуметтік
тұрғыдан аз қамтылған азаматтар
үшін берілетін қаржылай көмек олар
жұмыспен қамту шараларына
қатысқан жағдайда ғана қолжетімді
болады.
Еңбекке қабілетсіз азаматтарға
мемлекеттік қолдау көрсету шаралары күшейтіледі.
Қымбатты қазақстандықтар!
Мемлекет
өзінің
əлеуметтік
міндеттемелерінің
барлығын
толықтай орындайды.
2016-2017 жылдары зейнетақы
мен жəрдемақы үш рет көбейгенін
еске салғым келеді.
Базалық
зейнетақы,
жалпы
алғанда, 29 процентке, ынтымақты
зейнетақы 32 процентке, бала тууға
байланысты жəрдемақы 37 процентке, ал мүгедектер мен асыраушысынан
айырылғандарға
төленетін
жəрдемақының
əрқайсысы 43 процентке өсті.
Денсаулық сақтау саласындағы
қызметкерлердің жалақысы 28 процентке дейін, білім беру саласы
қызметкерлерінің жалақысы 29 процентке дейін, əлеуметтік қорғау саласы қызметкерлерінің жалақысы
40
процентке
дейін,
«Б»
корпусындағы
мемлекеттік
қызметшілердің жалақысы 30 процентке, стипендиялар 25 процентке
өсті.
Дағдарыс заманы. Əйтсе де,
əлемнің санаулы ғана елдері
əлеуметтік
салаға
жұмсайтын
шығындарын осылай арттыра
алды.
Республикалық
бюджеттің
əлеуметтік салаға бөлінген шығыны
2018 жылы 12 процентке өсіп, 4,1
триллион теңгеден асты.
Əлеуметтік төлемдерді, соның
ішінде зейнетақыны өсіру 3 миллионнан астам қазақстандықтың табыстарын көбейтеді.
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап ынтымақты зейнетақы 8 процентке артты.
Мүгедектерге, асыраушысынан
айырылған жəне мүгедек балалар
тəрбиелеп отырған отбасыларына
арналған жəрдемақылар 16 процентке дейін өсті.
2018 жылдың 1 шілдесінен бастап базалық зейнетақы еңбек
өтіліне
байланысты
орташа
алғанда 1,8 есе көбейетін болады.
Бұдан бөлек, 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап кəмелетке толған,
бала кезінен бірінші топтағы
мүгедектерді бағып отырған атааналар үшін қосымша мемлекеттік
жəрдемақыны енгізуді тапсырамын.
Бір ең төменгі күнкөріс деңгейінен
кем емес мұндай жəрдемақыны шамамен 14 мың отбасы ай сайын
алады.
2018 жылы осы мақсатқа 3 миллиард теңгеге дейін қаржы қажет
болады.
Мұғалім мəртебесін арттыру
мақсатымен
білім
берудің
жаңартылған мазмұнына көшкен
ұстаздардың
лауазымдық
жалақысын 2018 жылдың 1
қаңтарынан бастап 30 процентке
көбейтуді тапсырамын.
Жаңартылған мазмұн дегеніміз –
халықаралық стандарттарға сай келетін жəне Назарбаев зияткерлік
мектептерінде бейімделуден өткен
заманауи оқу бағдарламалары.
Бұлар біздің балаларымызға
қажетті функционалдық сауаттылық
пен сыни тұрғыдан ойлау қабілетін
дарытады.
Сонымен қатар 2018 жылы категориялар арасындағы алшақтықты
арттырып, мұғалімдер үшін біліктілік
деңгейін
ескеретін
категориялардың жаңа кестесін енгізуді тапсырамын.
Категорияларды бүкіл əлемде
қолданылып жүрген ұлттық біліктілік
тест арқылы беру керек.
Бұл педагогтарды өздерін ұдайы
жетілдіруге ынталандыратын болады.
Нəтижесінде,
мұғалімдердің
жалақысы біліктілігінің расталуына
байланысты тұтастай алғанда 30
проценттен 50 процентке дейін
өседі.
Бұл үшін биыл қосымша 67 миллиард теңге бөлу қажет.
СЕГІЗІНШІ. Тиімді мемлекеттік
басқару.
Мемлекеттік əкімшілендіру кезінде
кəсіпкерлер
мен
тұрғындардың
шығындарын
қысқартуға
байланысты
жұмыстарды жалғастыру қажет.
Осыған орай бизнесті реттеуге
қатысуды əрі қарай азайтуға
бағытталған заң қабылдауды жылдамдату керек.
«Бір терезе» қағидаты бойынша
бизнеске
мемлекеттік
қолдау
көрсету үдерістерін цифрландыруды қамтамасыз ету қажет.
Мемлекеттік
органдардың
ақпараттық жүйелерінің интеграциясы «бір өтініш» қағидаты бойынша жекелеген мемлекеттік
қызмет көрсетуден кешенді қызмет
көрсетуге көшуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар табиғи монополия
субъектілері
көрсететін
қызметтерінің сапасын арттыру
жөніндегі жұмысты жалғастыру
керек.
Олар
үшін
жəне
энергия
өндірушілер үшін инвестициялық
бағдарламаларын ескеріп, негізделген тарифтерді белгілеу маңызды.
Бизнес-климатты жақсарту үшін
батыл іс-қимыл талап етіледі,
əсіресе өңірлік деңгейде.
Үкімет
бизнесті
көлеңкеден
шығарып,
оны
қолдауға
бағытталған жүйелі шаралардың
жаңа пакетін дайындауға тиіс.
Мемлекеттік
органдарға
бағынышты ұйымдардың санын
қысқарту есебінен жекешелендіру
жоспарын кеңейте отырып, оны іске
асыруды жеделдету қажет.
Əкімшілік шығындарды азайту
үшін ведомствоға бағынышты нақты
қажетті ұйымдарды мүмкіндігінше
біріктіру керек.
Босаған қаражатты мемлекеттік
қызметшілердің факторлық-балдық
шкалаға негізделген жаңа еңбекақы
жүйесін енгізуге бағыттау қажет.
Бұл
орталықтағы
жəне
өңірлердегі
мемлекеттік
қызметшілер жалақысының диспропорциясын қысқартады, сондай-ақ
жұмыстың сипаты мен тиімділігі ескерілетін болады.
Үкіметке Мемлекеттік қызмет істері агенттігімен бірлесіп, 2018
жылы орталық жəне жергілікті мемлекеттік органдарда осы жүйені
енгізудің пилоттық жобаларын іске
асыруды тапсырамын.
Өңірлердегі
мемлекеттік
қызметтің
тиімділік
əлеуетін
олардың экономикалық дербестігі
мен
жауапкершілігін
арттыру
арқылы мейлінше толық ашу керек.
Жалпы алғанда, өңірлік саясат
өңірлердің
шығындарын
теңестіруден жеке табыстарының
өсімін ынталандыруға бағытталуға
тиіс.
Атап айтқанда, бүгінде əлемдегі
əрбір оныншы жұмыс орнын ашып
отырған сырттан келушілер туризмі
мен ішкі туризм кез келген өңір үшін
перспективалық табыс көздерінің
бірі болып саналады.
Үкімет
виза
мəселелерін
жеңілдетуді, инфрақұрылымды дамытуды жəне туризм саласындағы
кедергілерді
алып
тастауды
қамтитын
кешенді
шаралар
қабылдауы керек.
Фискальды орталықсыздандыру
аясында шағын жəне орта бизнестен түсетін корпоративті табыс
салығын өңірлік бюджеттерге беру
мəселесін шешу керек.
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2 мыңнан астам адам тұратын
аудандық маңызы бар қалалар,
ауылдар мен ауылдық округтерде
жергілікті өзін-өзі басқарудың дербес бюджеті мен коммуналдық меншігін енгізу заң жүзінде белгіленген.
2020 жылдан бастап бұл нормалар барлық елді мекендерде күшіне
енеді.
Салықтық жəне салықтан тыс
басқа да түсімдердің 7 түрі, сондайақ шығындардың 19 бағыты ауыл
бюджетіне берілді.
Бұл жергілікті маңызы бар
мəселелерді шешу үшін халықты
тартуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар мемлекеттік органдар нақты уақыт жəне жедел
жауап
беру
режімінде
азаматтардың ескертпелері мен
ұсыныстарын есепке алу үшін заманауи цифрлық технологияларды
қолдануға тиіс.
Мемлекет пен компаниялар жаңа
технологияларды енгізе отырып, өз
ақпараттық
жүйелері
мен
құрылғыларының берік қорғалуын
қамтамасыз етуі керек.
Бүгінде киберқауіпсіздік ұғымы
тек ақпаратты ғана емес, сонымен
қатар
өндірістік
жəне
инфрақұрылымдық нысандарды
басқару тетігін қорғау дегенді де білдіреді.
Осы жəне өзге де шаралар
Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік
стратегиясында көрініс табуға тиіс.
ТОҒЫЗЫНШЫ. Жемқорлықпен
күрес жəне заңның үстемдігі.
Жемқорлықтың алдын алуға
бағытталған күрес жалғаса береді.
Көп жұмыс істеліп жатыр.
Соңғы 3 жылда ғана жоғары лауазымды шенеуніктер мен мемлекеттік
компаниялардың
басшыларын
қоса
алғанда,
жемқорлық үшін 2,5 мыңнан астам
адам сотталды.
Осы уақыт ішінде олардың 17
миллиард теңге көлемінде келтірген
залалы өтелді.
Мемлекеттік органдардағы процестерді, соның ішінде олардың
халықпен жəне бизнеспен қарымқатынасын цифрландыру маңызды
болып саналады.
Атап айтқанда, азаматтар өз
өтініштерінің қалай қарастырылып
жатқанын көріп, дер кезінде сапалы
жауап алуға тиіс.
Сот жəне құқық қорғау жүйелерін
институционалды тұрғыдан өзгерту
жүзеге асырылуда.
Заңнамаға қылмыстық процестегі
азаматтардың құқықтарын қорғау
ісін
күшейтуді,
оның
əсіре
қатаңдығын бəсеңдетуді көздейтін
нормалар енгізілді.
Адвокаттардың құқықтары мен
сотқа
дейінгі
сатыдағы
сот
бақылауының аясы кеңейді.
Құқық қорғау органдарының
өкілеттігі мен жауапкершілік шегі
айқындалды.
Азаматтардың конституциялық
құқықтарына кепілдікті нығайту,
құқық үстемдігін қамтамасыз ету,
құқық қорғау қызметін ізгілендіру
жұмыстарын жалғастыру қажет.
Қоғамдық тəртіпті сақтау жəне
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында көшелерде жəне адам көп
жиналатын қоғамдық орындарда
бейнебақылау жүргізетін, азаматтарды анықтайтын жəне жол
қозғалысын қадағалайтын интеллектуалды жүйелерді белсенді
түрде енгізу керек.
ОНЫНШЫ. «Ақылды қалалар»
«ақылды ұлт» үшін.
2018
жыл
–
елордамыз
Астананың 20 жылдығын атап
өтетін мерейтойлы жыл.
Бас қаламыздың қалыптасуы
жəне Еуразияның маңызды даму
орталықтарының қатарына қосылуы
–
баршамыздың
ортақ
мақтанышымыз.
Заманауи технологиялар жылдам
өсіп келе жатқан мегаполистің проблемаларын тиімді шешуге жол
ашады.
«Смарт Сити» тұжырымдамасы
мен қалаға қоныс аударатын
адамдардың құзыреттерін дамыту
негізінде
қалалық
ортаны
басқаруды кешенді түрде енгізу
қажет.
Əлемде
инвесторлар
үшін
қалалар бəсекеге түседі деген
түсінік қалыптасты.
Олар елді емес, жайлы өмір
сүріп, жұмыс істейтін қаланы
таңдайды.
Сондықтан,
Астананың
тəжірибесі негізінде «Смарт Сити»
«эталонды»
стандартын
қалыптастырып,
Қазақстан
қалалары арасында озық практиканы таратуды жəне тəжірибе алмасу ісін бастау керек.
«Ақылды
қалалар»
өңірлік
дамудың, инновацияны таратудың
жəне еліміздің барлық аумағында
тұрмыс сапасын арттырудың локомотивтеріне айналады.
Міне, алдымызда тұрған 10 міндет осы. Бұлар – түсінікті əрі айқын.
Қымбатты қазақстандықтар!
Біз саяси тұрақтылық пен
қоғамдық келісімнің арқасында экономикамызды, саясатымызды жəне
санамызды жаңғыртуға кірістік.
Технологиялық
жəне
инфрақұрылымдық
тұрғыдан
дамудың жаңа кезеңіне тың серпін
берілді.
Конституциялық реформа билік
тармақтары арасындағы балансты
нақтылай түсті.
Біз ұлттық сананы жаңарту
үдерісін бастадық.
Бұл базалық үш бағыт Қазақстан
жаңғыруының жүйелі үш тұғыры
болып саналады.
Біз жаңа заманға сай болу үшін
Төртінші өнеркəсіптік революция
жағдайындағы тарихи өрлеу бастауында тұрған біртұтас ұлт болуымыз керек.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
4 стр.
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
Новые возможности развития в условиях
Четвертой промышленной революции
Уважаемые казахстанцы!
Сегодня мир вступает в
эпоху Четвертой промышленной революции, эру глубоких и
стремительных изменений: технологических, экономических и
социальных.
Новый
технологический
уклад кардинально меняет то,
как мы работаем, реализуем
свои гражданские права, воспитываем детей.
Необходимость быть готовыми к глобальным изменениям и вызовам побудила нас
принять Стратегию развития
«Казахстан-2050».
Мы поставили целью войти в
тридцатку самых развитых
стран мира.
Реализуется План нации –
100 конкретных шагов, из которых 60 уже исполнены. Остальные
носят
в
основном
долгосрочный характер и осуществляются планомерно.
В прошлом году запущена
Третья модернизация Казахстана.
Успешно реализуется Программа индустриализации.
Принята комплексная программа «Цифровой Казахстан».
Разработан
комплексный
Стратегический план развития
Республики Казахстан до 2025
года.
Наши долгосрочные цели
остаются неизменными.
Все необходимые программы
у нас есть.
Данное Послание определяет, что нам предстоит сделать для успешной навигации и
адаптации в новом мире – мире
Четвертой промышленной революции.
Дорогие соотечественники!
Мы создали независимый
Казахстан, который стал брендом, вызывающим доверие и
уважение в мире.
В 2017 году наша страна
стала непостоянным членом
Совета Безопасности ООН.
В январе 2018 года мы председательствуем в нем.
Мы стали первым государством среди стран СНГ и Восточной Европы, которое мировое
сообщество избрало для проведения Всемирной специализированной выставки «ЭКСПО».
В Казахстане выстроена успешно функционирующая модель рыночной экономики.
В 2017 году страна, преодолев негативные последствия
мирового кризиса, вернулась на
траекторию уверенного роста.
По итогам года рост валового
внутреннего продукта составил
4%, а промышленного производства – более 7%.
При этом в общем объеме
промышленности обрабатывающий сектор превысил 40%.
Благополучное развитие Казахстана позволило сформироваться среднему классу.
Бедность сократилась в 13
раз, уровень безработицы снизился до 4,9%.
В основе социально-экономических успехов страны – гражданский мир, межнациональное
и межконфессиональное согласие, которые продолжают оставаться
нашей
главной
ценностью.
Тем не менее мы должны
четко осознавать, что достижения Казахстана – надежная
база, но не гарантия завтрашних успехов.
Эпоха «нефтяного изобилия»
практически подходит к концу.
Стране требуется новое качество развития.
Глобальные тренды показывают, что оно должно основываться в первую очередь на
широком внедрении элементов
Четвертой промышленной революции.
Это несет в себе как вызовы,
так и возможности.
Уверен, у Казахстана есть все
необходимое для вхождения в
число лидеров нового мира.
Для этого нужно сконцентрироваться на решении следующих задач.
ПЕРВОЕ. Индустриализация должна стать флагманом
внедрения новых технологий.
Именно ее результаты стали
одним из основных стабилизирующих факторов в кризисных
2014-2015 годах, когда цены на
нефть резко снизились.
Поэтому ориентир на обрабатывающий сектор с высокой
производительностью труда неизменен.
В то же время индустриализация должна стать более инновационной, используя все
преимущества нового технологического уклада 4.0.
Необходимо разработать и
апробировать новые инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию
наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции.
Они должны в первую очередь стимулировать трансферт
технологий.
Следует реализовать пилотный проект по оцифровке нескольких
казахстанских
промышленных предприятий, а
затем этот опыт широко распространить.
Важнейшим вопросом становится развитие собственной
экосистемы
разработчиков
цифровых и других инновационных решений.
Она должна выкристаллизовываться вокруг инновационных
центров,
таких
как
Назарбаев Университет, МФЦА
и Международный технопарк ITстартапов.
Серьезного пересмотра требует организация деятельности
Парка инновационных технологий «Алатау».
Основными факторами успеха инновационной экосистемы
являются
стимулирование спроса на
новые технологии со стороны
реального сектора и функционирование частного рынка венчурного финансирования.
Для этого необходимо соответствующее
законодательство.
Кроме того, особое значение
приобретает развитие IT- и инжиниринговых услуг.
Цифровизация экономики,
помимо дивидендов, несет и
риски масштабного высвобож-
дения рабочей силы.
Нужно заранее выработать
согласованную политику по трудоустройству высвобождаемой
рабочей силы.
Предстоит адаптировать систему образования, коммуникации и сферу стандартизации
под потребности новой индустриализации.
В 2018 году необходимо начать разработку третьей пятилетки
индустриализации,
посвященной становлению промышленности
«цифровой
эпохи».
ВТОРОЕ. Дальнейшее развитие ресурсного потенциала.
Мир XXI века продолжает
нуждаться в природных ресурсах, которые и в будущем будут
иметь особое место в развитии
глобальной экономики и экономики нашей страны.
Однако следует критически
переосмыслить организацию
сырьевых индустрий, подходы к
управлению природными ресурсами.
Необходимо активно внедрять комплексные информационно-технологические
платформы.
Важно повысить требования к
энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а
также экологичности и эффективности работы самих производителей энергии.
Состоявшаяся в Астане выставка «ЭКСПО-2017» показала,
как
стремительно
движется прогресс в сфере
альтернативной,
«чистой»
энергии.
Сегодня на возобновляемые
источники энергии (ВИЭ) приходится четверть мирового производства электроэнергии.
По прогнозам, к 2050 году
этот показатель достигнет 80%.
Мы поставили задачу довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30% к 2030
году.
Сегодня у нас уже действует
55 объектов ВИЭ общей мощностью 336 МВт, которыми в
2017 году выработано порядка
1,1 миллиарда кВт·ч «зеленой»
энергии.
Важно стимулировать бизнес,
инвестировать в «зеленые»
технологии.
Акимам регионов необходимо
принять меры по современной
утилизации и переработке
твердо-бытовых отходов с широким вовлечением субъектов
малого и среднего бизнеса.
Эти и другие меры потребуют
актуализации законодательства, в том числе Экологического кодекса.
ТРЕТЬЕ. «Умные технологии» – шанс для рывка в развитии агропромышленного
комплекса.
Аграрная политика должна
быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта
переработанной сельскохозяйственной продукции.
Мы научились выращивать
различные сельхозкультуры,
производить зерно.
Гордимся этим.
Но этого уже недостаточно.
Нужно обеспечить переработку сырья и выходить на мировые
рынки
с
высококачественной готовой
продукцией.
Важно кардинально переориентировать весь агропромышленный комплекс на решение
этой задачи.
Приоритетного внимания требует развитие аграрной науки.
Она должна заниматься в
первую очередь трансфертом
новых технологий и их адаптацией к отечественным условиям.
При этом необходимо пересмотреть роль аграрных университетов.
Они должны не просто выдавать дипломы, а готовить специалистов, которые реально
будут работать в АПК или заниматься научной деятельностью.
Этим вузам требуется обновить программы обучения и
стать центрами распространения самых передовых знаний и
лучшей практики в АПК.
Например, многократного повышения производительности
можно достичь благодаря технологиям прогнозирования оптимального
времени
для
посевной и уборки урожая,
«умного полива», интеллектуальным системам внесения минеральных удобрений и борьбы
с вредителями и сорняками.
Беспилотная техника позволяет значительно сократить себестоимость
земледелия,
минимизируя
человеческий
фактор.
Внедрение новых технологий
и бизнес-моделей, повышение
наукоемкости АПК усиливают
необходимость кооперации хозяйств.
Необходимо оказывать всестороннюю поддержку сельхозкооперативам.
Государство совместно с бизнесом должно находить стратегические
ниши
на
международных рынках и продвигать отечественную продукцию.
Интенсификация сельского
хозяйства должна происходить
с сохранением качества и экологичности продукции.
Это позволит создать и продвигать бренд натуральных
продуктов питания «Сделано в
Казахстане», который должен
стать узнаваемым в мире.
Кроме того, необходимо стимулировать тех, кто использует
землю с наилучшей отдачей, и
принимать меры к неэффективным пользователям.
Нужно переориентировать
неэффективные субсидии на
удешевление банковских кредитов для субъектов АПК.
Поручаю увеличить в течение
5 лет производительность
труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как
минимум в 2,5 раза.
ЧЕТВЕРТОЕ. Повышение
эффективности транспортнологистической инфраструктуры.
Сегодня через Казахстан проходит несколько трансконтинентальных коридоров.
Об этом немало сказано.
В целом транзит грузов через
Казахстан в 2017 году вырос на
17% и составил почти 17 миллионов тонн.
Стоит задача довести ежегодные доходы от транзита в 2020
году до 5 миллиардов долларов.
Это позволит в кратчайшие
сроки вернуть затраченные государством средства на инфраструктуру.
Необходимо обеспечить масштабное внедрение цифровых
технологий, таких как блокчейн,
для отслеживания движения
грузов в онлайн-режиме и беспрепятственного их транзита, а
также упрощения таможенных
операций.
Современные решения позволяют организовать взаимодействие
всех
звеньев
логистики.
Использование
«больших
данных» (Big data) позволит
обеспечить качественной аналитикой, выявить резервы
роста и снизить избыточные затраты.
Для этих целей необходимо
внедрить Интеллектуальную
транспортную систему.
Она позволит эффективно
управлять транспортными потоками и определять потребности
дальнейшего развития инфраструктуры.
Для улучшения внутрирегиональной мобильности важно
увеличить финансирование ремонта и реконструкции местной
сети автодорог.
Общий объем ежегодно выделяемых на это бюджетных
средств следует довести в
среднесрочной перспективе до
150 миллиардов тенге.
Нужно обеспечить активное
участие в этой работе всех акиматов регионов.
ПЯТОЕ. Внедрение современных технологий в строительстве и коммунальном
секторе.
Благодаря реализуемым программам объемы ввода жилья в
Казахстане превысили 10 миллионов квадратных метров в
год.
Эффективно работает система жилищных сбережений,
сделавшая жилье доступным
для широких слоев населения.
Обеспеченность жильем на
одного жителя выросла в последние 10 лет на 30% и составляет
сегодня
21,6
квадратных метра.
Необходимо довести этот показатель в 2030 году до 30 квадратных метров.
При выполнении этой задачи
важно применять новые методы строительства, современные
материалы,
принципиально иные подходы в
проектировании зданий и планировании
городской
застройки.
Нужно установить повышенные требования к качеству, экологичности
и
энергоэффективности зданий.
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
5 стр.
Новые возможности развития в условиях
Четвертой промышленной революции
Строящиеся и уже имеющиеся дома и объекты инфраструктуры
необходимо
оснащать системами интеллектуального управления.
Это повысит комфортность
для населения, сократит потребление
электроэнергии,
тепла, воды, будет стимулировать естественных монополистов к повышению своей
эффективности.
Важно внести соответствующие изменения в законодательство,
в
том
числе
регулирующие сферу естественных монополий.
Акимам нужно более активно
решать вопросы модернизации
жилищно-коммунальной
инфраструктуры на основе государственно-частного
партнерства.
Для решения вопроса обеспечения сельских населенных
пунктов качественной питьевой
водой Правительству необходимо ежегодно предусматривать на данную работу не
менее 100 миллиардов тенге из
всех источников.
ШЕСТОЕ. «Перезагрузка»
финансового сектора.
Необходимо
завершить
очистку банковского портфеля
от «плохих» кредитов.
При этом собственники банков должны нести экономическую
ответственность,
признавая убытки.
Вывод средств из банков акционерами в угоду аффилированных компаний и лиц должен
являться тяжким преступлением.
Национальный банк не должен быть созерцателем таких
деяний.
Иначе зачем нужен такой госорган?
Надзор за деятельностью финансовых институтов со стороны Нацбанка должен быть
жестким, своевременным и
действенным.
Государство будет и далее гарантировать соблюдение интересов простых граждан.
Нужно ускорить принятие закона о банкротстве физических
лиц.
Кроме того, поручаю Национальному банку окончательно
решить вопрос по валютным
ипотечным займам населения,
которые были предоставлены
до 1 января 2016 года, когда законодательно был введен запрет на их выдачу физическим
лицам.
Нацбанку и Правительству
следует совместно решить вопрос обеспечения долгосрочным кредитованием бизнеса по
ставкам, учитывающим реальную рентабельность в отраслях
экономики.
Важным являются дальнейшее улучшение инвестиционного климата и развитие
фондового рынка.
Это одна из основных задач
Международного финансового
центра «Астана», который
начал свою работу.
Используя лучший международный опыт, он должен стать
региональным хабом, приме-
няющим английское право и современные финансовые технологии.
Развитию фондового рынка
также будет способствовать успешный вывод акций нацкомпаний ФНБ «Самрук-Казына» на
IPO.
СЕДЬМОЕ. Человеческий
капитал – основа модернизации.
Новое качество образования.
Нужно ускорить создание
собственной передовой системы образования, охватывающей
граждан
всех
возрастов.
Ключевым приоритетом образовательных программ должно
стать развитие способности к
постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний.
В дошкольном образовании к
1 сентября 2019 года необходимо внедрить единые стандарты программ для раннего
развития детей, развивающие
социальные навыки и навыки
самообучения.
В среднем образовании начат
переход на обновленное содержание, который будет завершен
в 2021 году.
Это абсолютно новые программы, учебники, стандарты и
кадры.
Потребуется пересмотреть
подходы к обучению и росту
квалификации педагогов.
При университетах страны
нужно развивать педагогические кафедры и факультеты.
Необходимо усилить качество преподавания математических и естественных наук на
всех уровнях образования.
Это важное условие для подготовки молодежи к новому технологическому укладу.
Для повышения конкуренции
между образовательными учреждениями и привлечения
частного капитала будет внедрено подушевое финансирование в городских школах.
Учитывая, что нагрузка на
учеников у нас самая высокая
среди стран СНГ и в среднем
более чем на треть выше, чем
в странах ОЭСР, нужно ее снизить.
Во всех регионах на базе
дворцов школьников нужно создать сеть детских технопарков
и бизнес-инкубаторов со всей
необходимой инфраструктурой,
включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры.
Это поможет успешно интегрировать молодое поколение в
научно-исследовательскую и
промышленно-технологическую
среду.
Будущее казахстанцев – за
свободным владением казахским, русским и английским
языками.
Разработана и внедряется
новая методика изучения казахского языка для русскоязычных
школ.
Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно
его осовременить, не утяжеляя
избыточной терминологией.
Однако за последние годы на
казахский язык было переве-
дено 7 тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов.
Такие «нововведения» иногда
доходят до смешного.
Например, «ғаламтор» («Интернет»), «қолтырауын» («крокодил»),
«күйсандық»
(«фортепиано») и таких примеров полно.
Необходимо пересмотреть
подходы к обоснованности
таких переводов и терминологически приблизить наш язык к
международному уровню.
Переход на латинский алфавит способствует решению
этого вопроса.
Следует определить четкий
график перехода на латинский
алфавит до 2025 года на всех
уровнях образования.
Знание русского языка остается важным.
С 2016 года в обновленных
программах русский язык преподается в казахских школах
уже с 1-го класса.
С 2019 года будет начат переход к преподаванию на английском
языке
отдельных
естественнонаучных дисциплин
в 10-м и 11-м классах.
В результате все наши выпускники будут владеть тремя
языками на уровне, необходимом для жизни и работы в
стране и в глобальном мире.
Тогда и возникнет настоящее
гражданское общество.
Человек любой этнической
группы сможет выбрать любую
работу вплоть до избрания
Президентом страны.
Казахстанцы станут единой
нацией.
Содержательность обучения
должна гармонично дополняться современным техническим сопровождением.
Важно продолжить работу по
развитию цифровых образовательных ресурсов, подключению
к
широкополосному
Интернету и оснащению видеооборудованием наших школ.
Необходимо обновить программы обучения в техническом и профессиональном
образовании с привлечением
работодателей и учетом международных требований и цифровых навыков.
Нужно продолжить реализацию проекта «Бесплатное профессионально-техническое
образование для всех».
Государство дает молодому
человеку первую профессию.
Правительство должно выполнить эту задачу.
В Интернете необходимо размещать видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей
средних школ, колледжей и
вузов.
Это позволит всем казахстанцам, в том числе в отдаленных
населенных пунктах, получить
доступ к лучшим знаниям и компетенциям.
В
высшем
образовании
нужно увеличить число выпускников, обученных информационным технологиям, работе с
искусственным интеллектом и
«большими данными».
При этом следует развивать
вузовскую науку с приоритетом
на исследования в металлургии, нефтегазохимии, АПК, биои IT-технологиях.
Требуется осуществить поэтапный переход на английский
язык прикладных научных исследований.
Вузам необходимо активно
реализовывать
совместные
проекты с ведущими зарубежными университетами и исследовательскими
центрами,
крупными предприятиями и
ТНК.
Софинансирование со стороны частного сектора должно
стать обязательным требованием для всех прикладных научно-исследовательских
разработок.
Нужно выстроить системную
политику по поддержке наших
молодых ученых с выделением
им квот в рамках научных грантов.
К сфере образования пора
относиться как к отдельной отрасли экономики со своими инвестиционными проектами и
экспортным потенциалом.
Необходимо законодательно
закрепить академическую свободу вузов, предоставив им
больше прав создавать образовательные программы.
Требуется усилить переподготовку преподавателей, привлекать зарубежных менеджеров в
вузы, открывать кампусы мировых университетов.
Наращивание
потенциала
нации требует дальнейшего
развития нашей культуры и
идеологии.
Смысл
«Руханижаңғыру»
именно в этом.
Идеалом нашего общества
должен стать казахстанец,
знающий свои историю, язык,
культуру, при этом современный, владеющий иностранными
языками, имеющий передовые
и глобальные взгляды.
Первоклассное здравоохранение и здоровая нация.
С ростом продолжительности
жизни населения и развитием
медицинских технологий объем
потребления медицинских услуг
будет расти.
Современное здравоохранение должно больше ориентироваться
на
профилактику
заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение.
Нужно усилить управление
общественным здоровьем, пропагандируя здоровый образ
жизни.
Особое внимание следует
уделить охране и укреплению
репродуктивного здоровья молодежи.
Следует переходить от малоэффективной и затратной для
государства диспансеризации к
управлению основными хроническими заболеваниями с применением
дистанционной
диагностики, а также амбулаторного лечения.
Этот опыт давно есть в мире.
Нужно смело и активно его
внедрять.
Необходимо принять комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями,
создать научный онкоцентр.
Должны быть обеспечены высокоэффективные ранняя диагностика и лечение рака на
основе передового международного опыта.
Необходимо провести такую
же работу, которую мы провели
в кардиологии, борьбе с туберкулезом и родовспоможении.
Здравоохранение будет поэтапно переходить на систему
обязательного социального медицинского
страхования
(ОСМС), основанную на солидарной ответственности населения,
государства
и
работодателей.
Необходимость ее внедрения
не вызывает сомнений.
Однако требуется более тщательно провести подготовительную работу, которая не была
выполнена Минздравом и
Минтрудсоцзащиты.
Нужно разработать новую модель гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), определив четкие границы обязательств
государства.
Услуги, не гарантированные
государством, население сможет получать, став участником
ОСМС или через добровольное
медицинское страхование, а
также сооплату.
Необходимо повысить доступность и эффективность медицинской
помощи
через
интеграцию информационных
систем, использование мобильных цифровых приложений,
внедрение электронных паспортов здоровья, переход на
«безбумажные» больницы.
Требуется приступить к внедрению в медицине технологий
генетического анализа, искусственного интеллекта, которые
на порядок повышают эффективность диагностики и лечения
заболеваний.
Важным вопросом являются
обеспеченность и качество подготовки медицинских кадров.
Сегодня мы имеем уникальную Школу медицины Назарбаев Университета, при которой
функционирует интегрированная университетская клиника.
Этот опыт должен транслироваться на все медицинские
вузы.
Для реализации этих и других
мер следует разработать новую
редакцию Кодекса «О здоровье
народа и системе здравоохранения».
Качественная занятость и
справедливая система социального обеспечения.
Важно обеспечить эффективность рынка труда, создать
условия, чтобы каждый мог
реализовать свой потенциал.
Необходимо разработать современные стандарты по всем
основным профессиям.
В этих стандартах работодатели и бизнесмены четко закрепят, какие знания, навыки и
компетенции должны быть у работников.
(Окончание на 6 стр.).
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
6 стр.
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
Новые возможности развития в условиях
Четвертой промышленной революции
(Окончание
Нач. на 4-5 стр.).
Нужно, исходя из требований
профстандартов, разработать
новые или обновить действующие образовательные программы.
Резервом
экономического
роста являются самозанятые и
безработные.
Я не раз требовал разобраться по вопросу самозанятых.
Министерство труда и социальной защиты населения проявило безответственность и
поверхностность в этом деле.
Необходимо предоставить
больше возможностей для вовлечения людей в продуктивную занятость – открыть
собственное дело или получить
новую профессию и устроиться
на работу.
Заслуживает поддержки работа НПП «Атамекен» по обучению бизнесу.
Важно расширить охват этих
категорий населения Программой развития продуктивной занятости
и
массового
предпринимательства, усилив
ее инструменты.
Процесс регистрации самозанятых нужно максимально
упростить, создать условия, при
которых будет выгодно добросовестно исполнять свои обязательства перед государством.
Казахстанцы должны иметь
возможность сравнительно быстро найти новую работу, в том
числе и в других населенных
пунктах страны.
Требуется полномасштабное
внедрение единой электронной
биржи труда, где должна консолидироваться вся информация
о вакансиях и лицах, ищущих
работу.
Не выходя из дома человек
сможет пройти тесты профориентации, узнать про учебные
курсы, меры господдержки и
найти интересную работу.
Трудовые книжки тоже следует перевести в электронный
формат.
Закон по электронной бирже
труда необходимо принять до 1
апреля 2018 года.
Социальная политика будет
осуществляться через вовлечение граждан в полноценную
экономическую жизнь.
Пенсионная система теперь
полностью привязана к трудовому стажу.
Кто больше работал, тот
будет получать большую пенсию.
В связи с этим всем казахстанцам нужно серьезно подойти к легализации своей
трудовой деятельности.
В системе социального страхования также будет усилена
взаимосвязь между трудовым
стажем и размерами выплат.
С 2018 года мы перешли на
новый порядок оказания адресной социальной помощи малообеспеченным
слоям
населения.
Повышен порог ее оказания с
40 до 50% от прожиточного минимума.
Для трудоспособных малообеспеченных граждан денежная помощь будет доступна при
условии их участия в мерах содействия занятости.
Для нетрудоспособных граждан меры господдержки будут
усилены.
Дорогие казахстанцы!
Все свои социальные обязательства государство исполнит
в полном объеме.
Хочу напомнить, в 2016-2017
годах были трижды повышены
пенсии и пособия.
Базовая пенсия выросла в
общей сложности на 29%, солидарная – на 32%, пособия на
рождение ребенка – на 37%, а
по инвалидности и потере кормильца – каждое на 43%.
Заработная плата работников
здравоохранения увеличилась
до 28%, образования – до 29%,
социальной защиты – до 40%,
госслужащих корпуса «Б» – на
30%, стипендии – на 25%.
Время кризисное. И не многие страны в мире смогли также
повысить социальные расходы.
Расходы республиканского
бюджета на социальную сферу
в 2018 году увеличены на 12%
и превысили 4,1 триллиона
тенге.
Повышение социальных выплат, в том числе пенсий, увеличит
доходы
более
3
миллионов казахстанцев.
С 1 января 2018 года солидарные пенсии выросли на 8%.
Повышение пособий для инвалидов, семьям, потерявшим
кормильца, воспитывающим
детей-инвалидов, составило до
16%.
С 1 июля 2018 года базовая
пенсия увеличится в среднем в
1,8 раза в зависимости от трудового стажа.
Кроме того, поручаю с 1 июля
2018 года дополнительно ввести госпособия для родителей,
осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами
I группы с детства.
Ежемесячно такие пособия в
размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 тысяч семей.
На эти цели потребуется до 3
миллиардов тенге в 2018 году.
Для повышения престижа
профессии учителя поручаю с
1 января 2018 года должностной оклад учителей, которые
переходят на обновленное содержание учебного материала,
увеличить на 30%.
Обновленное содержание –
это современные учебные программы, соответствующие международным стандартам и
прошедшие адаптацию в Назарбаев
Интеллектуальных
школах.
Они дают нашим детям необходимые функциональную
грамотность и критическое
мышление.
Кроме того, поручаю ввести в
2018 году новую сетку категорий для учителей, учитывающую уровень квалификации с
увеличением разрывов между
категориями.
Категории необходимо присваивать через национальный
квалификационный тест, как это
делается во всем мире.
Это будет стимулировать педагогов к постоянному совершенствованию.
В результате в зависимости
от подтвержденной квалификации в целом заработная плата
учителей вырастет от 30 до
50%.
Для этого в текущем году необходимо дополнительно выделить 67 миллиардов тенге.
ВОСЬМОЕ. Эффективное
государственное управление.
Нужно продолжить работу по
сокращению издержек для
предпринимателей и населения
при государственном администрировании.
В связи с этим важно ускорить принятие закона, направленного
на
дальнейшее
дерегулирование бизнеса.
Необходимо обеспечить цифровизацию процессов получения бизнесом господдержки с
ее оказанием по принципу «одного окна».
Интеграция информационных
систем госорганов позволит перейти от оказания отдельных
госуслуг к комплексным по
принципу «одного заявления».
Также следует продолжить
работу по повышению качества
услуг субъектов естественных
монополий.
Важно устанавливать обоснованные тарифы им и энергопроизводителям
с
учетом
инвестиционных программ.
Требуются решительные действия по улучшению бизнесклимата,
особенно
на
региональном уровне.
Правительство должно подготовить новый пакет системных
мер по поддержке бизнеса, вывода его из тени.
Следует ускорить реализацию плана приватизации, расширив его за счет сокращения
числа подведомственных организаций госорганов.
Те подведомственные организации, которые реально необходимы,
следует
по
возможности консолидировать
для снижения административных расходов.
Высвобожденные средства
нужно направить на внедрение
новой системы оплаты труда
госслужащих на основе факторно-балльной шкалы.
Она сократит диспропорции в
окладах госслужащих регионов
и центра, а также будет учитывать характер работы и ее эффективность.
Поручаю Правительству совместно с Агентством по делам
госслужбы реализовать в 2018
году пилотные проекты в центральных и местных госорганах
по внедрению этой системы.
Необходимо более полно
раскрыть потенциал эффективности государственной службы
в регионах через повышение их
экономической самостоятельности и ответственности.
В целом фокус региональной
политики следует перенести с
выравнивания расходов на стимулирование роста собственных доходов регионов.
В частности, одним из перспективных источников для любого региона является развитие
въездного и внутреннего туризма, создающего сегодня
каждое десятое рабочее место
в мире.
Правительству в свою очередь надо принять комплекс
мер, включая упрощение визовых процедур, развитие инфраструктуры и снятие барьеров в
отрасли туризма.
В рамках фискальной децентрализации необходимо решить
вопрос передачи в региональные бюджеты корпоративного
подоходного налога от малого и
среднего бизнеса.
С 1 января 2018 года в городах районного значения, селах
и сельских округах с численностью населения свыше 2
тысяч человек законодательно
предусмотрено внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной
собственности
местного самоуправления.
С 2020 года эти нормы будут
действовать во всех населенных пунктах.
В бюджет села передано 7
видов налоговых и других неналоговых поступлений, а также
19 направлений расходов.
Это позволит вовлечь население в решение вопросов местного значения.
Кроме того, государственные
органы должны применять современные цифровые технологии для учета замечаний и
предложений граждан в режиме
реального времени и оперативного реагирования.
Внедряя новые технологии,
государству и компаниям следует обеспечивать надежную
защиту своих информационных
систем и устройств.
Сегодня понятие кибербезопасности включает в себя защиту не просто информации, но
и доступа к управлению производственными и инфраструктурными объектами.
Эти и иные меры должны
найти отражение в Стратегии
национальной безопасности Казахстана.
ДЕВЯТОЕ. Борьба с коррупцией и верховенство закона.
Будет продолжена превентивная борьба с коррупцией.
Проводится большая работа.
Только за 3 последних года
осуждено за коррупцию более
2,5 тысячи лиц, включая топ-чиновников и руководителей госкомпаний.
За этот период возмещено
порядка 17 миллиардов тенге
нанесенного ими ущерба.
Важной является цифровизация процессов в госорганах,
включая их взаимодействие с
населением и бизнесом.
В
частности,
граждане
должны видеть, как рассматриваются их обращения, и вовремя получать качественные
ответы.
Осуществляются институциональные преобразования судебной и правоохранительной
систем.
В законодательство внесены
нормы, предусматривающие
усиление защиты прав граждан
в уголовном процессе, снижение его репрессивности.
Расширены права адвокатов,
а также судебный контроль на
досудебной стадии.
Разграничены полномочия и
зоны ответственности правоохранительных органов.
Работу по укреплению гарантий конституционных прав
граждан, обеспечению верховенства права, гуманизации
правоохранительной деятельности необходимо продолжить.
В сфере охраны общественного порядка и обеспечения
безопасности нужно активно
внедрять интеллектуальные системы видеонаблюдения и распознавания на улицах и в
местах массового пребывания
граждан, контроля за дорожным
движением.
ДЕСЯТОЕ. «Умные города»
для «умной нации».
2018 год – год 20-летнего
юбилея нашей столицы –
Астаны.
Ее становление и вхождение
в число важнейших центров
развития Евразии – предмет
нашей общей гордости.
Современные
технологии
дают эффективные решения
проблем быстрорастущего мегаполиса.
Нужно комплексно внедрять
управление городской средой
на основе концепции «Смарт
Сити» и развития компетенций
людей, переселяющихся в
город.
В мире пришли к пониманию,
что именно города конкурируют
за инвесторов.
Они выбирают не страну, а
город, в котором комфортно
жить и работать.
Поэтому на основе опыта
Астаны необходимо сформировать «эталонный» стандарт
«Смарт Сити» и начать распространение лучших практик и
обмен опытом между городами
Казахстана.
«Умные города» станут локомотивами регионального развития,
распространения
инноваций и повышения качества жизни на всей территории
страны.
Вот 10 задач. Они понятны и
ясны.
Дорогие казахстанцы!
Благодаря политической стабильности и общественному
консенсусу мы приступили к модернизации экономики, политики и сознания.
Дан импульс новому этапу
технологического и инфраструктурного развития.
Конституционная реформа
установила более точный баланс ветвей власти.
Мы развернули процесс обновления национального сознания.
По сути, эти три базовых направления являются системной
триадой казахстанской модернизации.
Чтобы соответствовать новому времени, нам предстоит
сплотиться в единую нацию –
нацию, стоящую на пороге исторического восхождения в
условиях Четвертой промышленной революции.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
Жолдауға қариялар ризашылығы
Елбасының жаңа Жолдауымен біз қарттар ынталылықпен
таныстық. Жыл сайын Н. Ə.
Назарбаевтың халыққа Жолдауын
асыға
күтеміз.
Президенттің
Жолдауында
көптеген өзекті мəселелер
қозғалады.
Былтырғы жылы Елбасының
тапсырмасы бойынша 1 шілдеден бастап еліміздегі 2,1 миллион зейнеткер үшін зейнетақы
өткен жылғы деңгейден 20%-ға
дейін арттырылатындығы айтылып еді. 2018 жылдың 1
қаңтарынан бастап ынтымақты
зейнетақы 8 процентке артты.
2018 жылдың 1 шілдесінен бастап базалық зейнетақы еңбек
өтіліне байланысты орташа
алғанда 1,8 есе көбейетін болады, - деді Көшбасшымыз.
Нақты айтылған сөз адамның
алғы күндеріне сенім тудырады,
келешегін көмескі етпейді.
«Біз жаңа заманға сай болу
үшін Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайындағы тарихи
өрлеу
бастауында
тұрған
біртұтас ұлт болуымыз керек», деді Елбасы. Заманауи технологияларды жетілдіруі орынды,
уақыт бір орында тұрмайды.
Ұлт Көшбасшысының алған
бағытымен жастарымыз талай
белеске
жетері
анық.
Отанымыздың
жарқын
болашағын Алла нəсiп етсін!
Еркінбай Теміров,
Осакаров ауданының
құрметті азаматы
Поставленные задачи — выполним
быстрее войти в тридцатку
применяется в здравоохране-
самых развитых стран мира.
нии, что позволяет существенно
Очень внимательно ознакоми-
улучшить профилактику и лече-
лась и с очередным Посла-
ние болезней, повысить каче-
нием,
ство
которое
посвящено
медицинского
развитию страны, в условиях
обслуживания. Все это нацели-
Четвертой промышленной ре-
вает нас работать так, как того
волюции. И надо сказать, что
требует новое время.
конкретных
Поэтому, успех выполнения
практических дел, безусловно,
поставленных приоритетов во
касается всех казахстанцев, и,
многом будет зависеть от актив-
эта
программа
в первую очередь, нас – меди-
ного участия каждого из нас.
С большой заинтересован-
цинских работников, так как от
Реализация решения намечен-
ностью я прослушала 9 января
нас многое зависит. Ведь в каж-
ных задач позволит нам дина-
обращение
дом своем программном доку-
мично
публики Казахстан Нурсултана
менте
особое
дальнейшем и стать еще более
Абишевича Назарбаева к на-
внимание
нашей
сильной и успешной страной.
роду, где он озвучил десять ос-
сфере деятельности. Радует и
новных задач, над решением
тот факт, что повышается зара-
которых и будем работать мы,
ботная плата. С каждым годом
директор КГП ЦРБ
казахстанцы, чтобы как можно
все больше новых технологий
Осакаровского района,
Президента Рес-
Елбасы
уделяет
развиваться
в
О. Травнева,
Осакаров ауданы əкімінің жəне оның орынбасарларының
азаматтарды жеке сұрақтары бойынша
Íîâîå êà÷åñòâî
ðàçâèòèÿ ñòðàíû
-Мы создали независимый Казахстан, который стал брендом, вызывающим доверие и уважение в
мире. Тем не менее, мы должны
четко осознать, что достижения Казахстана – надежная база, но не гарантия завтрашних успехов. Стране
требуется новое качество развития,- говорит Президент нашей
страны Нурсултан Абишевич Назарбаев.
И как всегда своим видением делится с народом Елбасы, выстраивая дальнейший четкий путь страны
к новым свершениям и преобразованиям.
Каждое Послание Главы государства народу всегда наполнено
особым смыслом и содержанием.
Оно отвечает на конкретные вопросы: чего мы достигли и над чем
необходимо работать в предстоящий период. Вот и в новом, представленном народу Казахстана,
Послании: «Новые возможности
развития в условиях Четвертой промышленной революции» Глава государства нацеливает страну на
реализацию конкретных задач, которые обеспечат реализацию Стратегии
«Казахстан-2050»
по
вхождению республики в тридцатку
самых развитых и сильных стран
мира. А для этого мы вступаем в
граждан по личным вопросам акимом Осакаровского района
и его заместителями
Кобжанов
Нұркен
Сайфиддинұлы
Кобжанов
Нуркен
Сайфиддинович
Аким Осакаровского района
пос. Осакаровка – еженедельно по четвергам с 09.30
часов до 11.00 часов
пос. Молодежный – третий
четверг месяца с 15.00 часов
до 18.00 часов
Нұрмұханбетов
Руслан Есенбекұлы
Аудан əкімінің орынбасары
күн сайын сағат 14.00-ден
18.00-ге дейін
Нурмуханбетов
Руслан Есенбекович
Заместитель акима района ежедневно
с 14.00 часов до 18.00 часов
Аудан əкімінің орынбасары
күн сайын сағат 14.00-ден
18.00-ге дейін
Аудан əкімінің орынбасары
Шалабаева
күн сайын сағат 14.00-ден
Алма Қабыкенқызы
18.00-ге дейін
Ламбеков
Нұрлан Рымбайұлы
Ламбеков
Нурлан Рымбаевич
Заместитель акима района ежедневно
с 14.00 часов до 18.00 часов
Заместитель акима района ежедневно
с 14.00 часов до 18.00 часов
Бүгін
Мемлекет
басшысы
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан
халқына арнаған дəстүрлі ЖолдаШалабаева
уын жария етті.
Алма Кабыкеновна
Елбасы
Қазақстан
халқына
Əбілсеитова
Аудан əкімі аппаратының
Абилсеитова
Руководитель аппарата акима
«Төртінші өнеркəсіптік революция
Валентина
басшысы күн сайын сағат
Валентина
района - ежедневно с 16.00
жағдайындағы
дамудың
жаңа
Владимировна
16.00-ден бастап
Владимировна
часов
мүмкіндіктері» атты Жолдауында
жүзеге асырылуы тиіс 10 басты
Қабылдауға жазылу құжаттамалық қамтамасыз ету жəне бақылау бөлімінде сағат 9.00 ден 13.00-ге дейін 8
(72149)43030 телефоны арқылы жүргізіледі.
міндетті айқындады. Олар:
Мекен-жайы: Осакаровка к., Достық көшесі, 33
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
Запись проводится с 9.00 часов до 13.00 часов по телефону 8 (72149) 43030 в отделе документационного
жаңа технологияларды енгізудің
обеспечения и контроля.
көшбасшысына айналуы тиіс.
Адрес: пос. Осакаровка, ул. Достық, 33.
ЕКІНШІ. Ресурстық əлеуетті одан
əрі дамыту.
ҮШІНШІ. «Ақылды технология-
Сенім телефоны
87214941842
Телефон доверия
эру глубоких и стремительных изменений: технологических, экономических и социальных.
Ознакомившись с Посланием,
мы узнали, что нам предстоит сделать для успешной навигации и
адаптации в новом мире – мире
Четвертой промышленной революции, какие направления определил
Президент в экономической и социальной сфере, по совершенствованию
финансовой
системы,
образования,
здравоохранения,
развития агропромышленного комплекса, строительства и коммунального сектора, малого и
среднего бизнеса, поддержки пенсионеров и инвалидов, социальноуязвимых слоев населения и
другим вопросам, способствующим
улучшению жизни казахстанцев.
Одним словом, в новом Послании
заложен механизм последовательной реализации программы на пути
к эффективному государству. Вновь
амбициозные планы, высокие цели,
которые, несомненно, достижимы.
Президент обозначает верные пути
развития, для того, чтобы наше государство было сильным.
Очередное Послание Президента народу страны должно стать
программой для всех членов партии. И наша обязанность провести
широкую разъяснительную работу,
мобилизовать людей на выполнение всех поставленных задач. Мы
прекрасно понимаем всю меру ответственности, которая ложится на
наши плечи по исполнению намеченных целей и задач. Но с полной
уверенностью заявляем, что все задуманное будет исполнено. Для
этого мы должны сплотиться в единую нацию и приложить все свои
знания и умения.
Д. Бекова,
первый заместитель
председателя районного
филиала партии «Нұр Отан»,
депутат районного
маслихата
Он басты міндет
ҚАБЫЛДАУ КҮНДЕРІ
ДНИ ПРИЕМА
Осакаров ауданының əкімі
Осакаровка кенті – əр
аптаның
бейсенбісі сағ. 09.30-дан
11.00-ге дейін
Молодежный к. – айдың
үшінші бейсенбісі
сағ. 15.00-ден 18.00-ге дейін
7 стр.
лар» – агроөнеркəсіп кешенін
қарқынды дамыту мүмкіндігі.
ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика
инфрақұрылымының тиімділігін арттыру.
БЕСІНШІ.
Құрылысқа
жəне
коммуналдық секторға заманауи
технологияларды енгізу.
АЛТЫНШЫ. Қаржы секторын
«қайта жаңғырту».
ЖЕТІНШІ. Адами капитал –
жаңғыру негізі.
СЕГІЗІНШІ. Тиімді мемлекеттік
басқару.
ТОҒЫЗЫНШЫ. Жемқорлықпен
күрес жəне заңның үстемдігі.
ОНЫНШЫ. «Ақылды қалалар»
«ақылды ұлт» үшін.
Бұл
Елбасының сарабдал
саясатының арқасында сын-қатерге
төтеп білетін ұлт лидерінің нақты
жоспары. Əлем алдындағы беделді
мемлекеттердің біріне айналуымыз
да мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Əбішұлының
дер
кезінде
қабылдаған батыл бағыттарының
бұлжытпай жүзеге асырылуынан.
Елбасымыз айтқандай: « Біз жаңа
заманға сай болу үшін Төртінші
өнеркəсіптік
революция
жағдайындағы тарихи өрлеу бастауында тұрған біртұтас ұлт болуымыз керек».
Д. Оспанов,
Ошағанды селосының НМ директоры
8 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
¬ ÌÓ‚˚È „Ó‰
Ò ÌÓ‚˚ÏË ÛÒÔÂı‡ÏË
Арнайы ақпарат
Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің депутаты
Сауытбек Абдрахманов
ауданымызда болды
8 қаңтар күні Осакаров
ауданына Мəжіліс депутаты,
Қазақстан Республикасы Парламенті
Мəжілісінің
Əлеуметтік - мəдени даму
комитетінің мүшесі Сауытбек
Абдрахманов арнайы жолсапармен келіп кетті.
тармақтары
арасында
өкілеттіктерді
қайта
бөлу
мəселесі, Елбасының 2025
жылға дейін қазақ жазуын
латын графикасы негізіндегі
жаңа əліпбиге ауыстыру туралы, Жолдаудағы ел алдына
қойған
мақсат
–
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
2018 год для нашего коллектива начался с новыми
добрыми достижениями.
◊ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ˇÌ‚‡ˇ ‚ ÒÚÓÎˈ ̇¯ÂÈ —Ó‰ËÌ˚ - „ÓÓ‰Â
¿Òڇ̇, ̇ ÒˆÂÌ ƒ‚Óˆ‡ ÃÓÎÓ‰ÂÊË
´Δ‡ÒÚ‡ª,
‰ËÎÒˇ
ÔÓ‚Ó-
ÃÂʉÛ̇Ó‰Ì˚È
ÍÓÌÍÛÒ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÍÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ´‘ÂÂˡª, ‚
ÍÓÚÓÓÏ ÔËÌËχÎË Û˜‡ÒÚËÂ
‡Ì҇ϷÎË ËÁ ‡ÁÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚
‡Á‡ıÒڇ̇, ‡ Ú‡ÍÊ ËÁ ÒÚ‡Ì
·ÎËÊÌÂ„Ó Á‡Û·Âʸˇ - —ÓÒÒËË
Ë ˚„˚ÁÒڇ̇.
´Discoª, Á‡ ÍÓÚÓÛ˛ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ
ƒËÔÎÓÏ À‡Û‡ڇ I ÒÚÂÔÂÌË.
«‡˘Ë˘‡Î‡ ˜ÂÒÚ¸ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇ ̇ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÏ
ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËË ÒÂ‰Ìˇˇ „ÛÔÔ‡
ıÓÂÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓ„Ó
‡Ì-
Ò‡Ï·Îˇ ´¿қÌËÂÚª ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â:
ÿÂÒÚ˛Í œÓÎË̇, ÛÚˢ‚‡
ËÒÚË̇, ƒÓˆÂÌÍÓ «Óˇ ËÁ
–ÿ№12,
Арнайы кездесуге жергілікті
əкімдер, аудандық мəслихат депутаттары, ҮЕҰ, қоғамдық бірлестіктер, БАҚ өкілдері қатысты.
Əлеуметтік - мəдени даму
саласындағы
мəселелерді
талқылау,
ашық
кездесу
тапсырмасының орындалу барысы жəне халықты əлеуметтік
қорғау, зейнетақы реформасы
туралы шолып өтті.
Аудан мектептері, ресурс
орталығында
қашықтықтан
оқыту,
роботты
техника
ÁÂÍÂ,
Õ‡Ú‡¯‡,
ÁËË № 9, Ë Û˜ÂÌˈ˚ Ò‰ÌÂÈ
¯ÍÓÎ˚ № 13 Ò. ŒÁÂÌÓ„Ó ¡‡È’ÓÂÓ„‡Ù˘ÂÒÍËÈ
‡Ì-
҇Ϸθ ´¿қÌËÂÚª ÷ÂÌÚ‡ ‰Ó¯ÍÓθÌËÍÓ‚,
Ô‰ÒÚ‡‚Ρˇ
ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ Ì‡ ڇ̈‚‡Î¸ÌÓÏ
ÍÓÌÍÛÒÂ,
ÛÒ-
Ô¯ÌÓ ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ë ‚ÌÓ‚¸
‚ÂÌÛÎÒˇ ‰ÓÏÓÈ Ò Ôӷ‰ÓÈ.
ÕÂÒÏÓÚˇ ̇ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ
ڇ̈‚‡Î¸Ì˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚,
̇¯ ڇ̈‚‡Î¸Ì˚È ‡Ì҇Ϸθ
ÔÓ͇Á‡Î ˇÍÓ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ,
ÍÓÚÓÓ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÂ Ê˛Ë
ÓˆÂÌËÎÓ ÔÓ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û.
Õ‡¯ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ËÒÔÓÎÌËÎ
ڇ̈‚‡Î¸ÌÛ˛
Кəсіпкерлікті қолдау
Таңбалау талабы
тəжірибесімен танысты.
Халық қалаулысы Осакаровка кентіндегі №1 орта
мектебінің мəжіліс залында
денсаулық сақтау, əлеуметтік
сала, білім беру, бюджеттік мекеме қызметкерлерімен ашық
монологында
жастарды
отансүйгіштікке
тəрбиелеу
мəселесіне ерекше тоқталды.
«Эльпида» этно мəдени бірлестігі жетекшісі О. Н. Попандопуло, Аудан аналары кеңесі
төрайымы Рəзия Қоғабекқызы
халық
қалаулысына
ауданымызға арнайы келіп,
маңызды
ақпараттармен
бөліскені үшін тұрғындар атынан алғыс айтты.
Сержан СМАХАНҰЛЫ
ΔË„ÛÌÓ‚‡
Õ‡-
–ÚË̇‰ÍÓ œÓÎË̇ ËÁ „ËÏ̇-
ÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡Ìˡ
жұмысын аудан əкімінің орынбасары
Алма
Шалабаева
жүргізіп отырды.
Кездесу
барысында
мəжілісмен
сайлаушыларға
Парламенттің кейінгі сессиясы
бойынша атқарылған жұмыстар
жайында баяндап, Мемлекет
басшысы
Нұрсұлтан
Назарбаевтың
Қазақстан
халқына
Жолдауы
жəне
«Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» мақаласы да басты
тақырыптар қатарынан табылды. Білім беру, денсаулық
сақтау, мемлекеттік сатып алу
заңдарына өзерістер енгізу
мəселелері де назардан тыс
қалмады.
Мемлекеттік
билік
Õ‡„ËÏÂÚÛη
ҚР Ұлттық экономика министрлігінде Кəсіпкерлік
мəселесі жөніндегі сараптау тобының мүшелері
мемлекеттік органдармен бірлесіп жеке тұлғаларға
ақпараттық өнім талдауын жүргізуге куəлік беру аккредитациясын енгізу мəселесін талқылады.
Балалардың денсаулығы мен дамуына зиян келтіретін тауар, жас ерекшелігі белгісі салынбай таратылмайды.
Заң жобасына сəйкес ақпараттық өнімге БАҚ тың барлық өнімі, сондай - ақ адамдардың шектеусіз
тобына арналған қандай да бір аудио - визуальды
жəне (немесе) баспа өнімі жататыны маңызды. Осылайша, өндіруші - кəсіпкерлер шығаратын жəне импорттайтын
барлық
өнім
сарапшылардың
талдауынан өтуі керек, оның үстіне ереже əлі
дайындалмаған əрі сарапшылар да белгісіз.
Ақпараттық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
мақсатында жас шектеліміне қарай таңбалау қажет
те шығар, мұны халықаралық тəжірибе де растайды, алайда, бұл процесс түсінікті де нақты ережелермен, сол өнімді өндіретін жəне импорттайтын
субъектілердің өз күштерімен барынша ашық
жүргізілуі керек, - дейді «Атамекен» ҚР ҰКП
Басқарушы директоры - Заңнама жəне өзін - өзі
басқаруды дамыту департаментінің директоры,
Кəсіпкерлік мəселесі жөніндегі сараптау тобының
мүшесі Айжан Бижанова.
Сондай - ақ тиісті Ереже жобасын ашық жариялауды ұсынады.
ÍÓÏÔÓÁËˆË˛
ÁÂθ ¿Ì„ÂÎË̇ Ë ‡Á‡ÍÓ‚‡
¬Ë͇. ¬ÒÂÏ Ò‚ÓËÏ Û˜ÂÌË͇Ï
Ê·˛ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌˡ Ë ·Óθ¯Ëı Ôӷ‰!
¬ËÍÚÓˡ ”«√¿Ã¡¿≈¬¿,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ
ıÓÂÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓ„Ó
‡ÌÒ‡Ï·Îˇ ´¿қÌËÂÚª ÷ƒŒÿ
Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇.
Басқарма Төрағасы
тағайындалды
Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика
министрі
Тимур
Сүлейменов ұлттық компания
ұжымына жаңа басшысы Ербол
Шормановты таныстырып, алдағы
жұмыстың бағыт - бағдарына
тоқталып өтті.
«Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың тапсырмасына
сəйкес, «Астана ЭКСПО - 2017» ҰК» АҚ алдағы уақытта өз
жұмысын жалғастырып, жауапкершілігі мол міндеттемелерді жүзеге асыратын болады. Биыл цифрлық Қазақстан
бағытындағы маңызды элементтердің бірі - «Астана»
халықаралық қаржы орталығы жəне IT - стартаптар технопаркі өз жұмысын бастауы тиіс», - деді Министр.
Ербол Шорманов 2015 жылғы 20 - тамыздан бастап
«Астана ЭКСПО - 2017» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасының
орынбасары, кейін Басқарма Төрағасының міндетін
атқарушы қызметін атқарды.
Айта кетейік, Шорманов Ербол Əлімқұлұлы 1968 жылғы
20 - тамызда дүниеге келген. Ол Алматы халық
шаруашылығы институтын тəмамдаған.
Ербол Шорманов еңбек жолын 1991 жылы ҚР Кеден органдарында бастап, 2005 жылға дейін қызмет етті.
Ұлттық компанияға дейін, Алматы қаласы əкімінің орынбасары лауазымында шаһардағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, абаттандыру, экология,
энергетика, өнеркəсіп, сауда, шағын бизнес, санитарлық эпидемиялогиялық ахуал мəселелерін қадағалады. Сондай - ақ, Алматы қаласы əкімі аппаратына, Кəсіпкерлік
жəне өнеркəсіп департаментіне жетекшілік етті.
Қоғаммен байланыс департаменті
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
ì˜Â·Ì˚ ÔÓÒÓ·Ëfl
̇ ·ÚËÌˈÂ
Спорт
Íà÷àëî õîðîøåå
В КарГУ имени
По словам авторов, переход на латиницу создаст
Букетова презенто-
дополнительную возможность интегрироваться в
вали учебные по-
мировое научное и образовательное простран-
собия,
изданные
ство. Ведь подавляющее большинство специали-
на латинской гра-
зированной литературы, методических пособий
фике.
изданы на английском языке.
математика»,
Абдильда КЕНЕШ, соавтор учебных пособий:
«Дифференциальное уравнение», «Инженерная
«Мы откликнулись отзыву Главы государства и
реология». По этим экспериментальным учеб-
написали учебное пособие студентам и бакалав-
ным пособиям в скором времени будут обучаться
риатам. Они соответствуют программам МОН РК,
студенты и магистранты некоторых специально-
госстандарту, который утвержден. Охватываем
стей КарГУ. Издания выпущены на латинской гра-
весь круг вопросов, касающихся элементов ма-
фике. Их авторы — известные преподаватели-
тематики. Начиная натуральными числами, за-
ученые.
канчивая действительными».
«Алгебра»,
«Элементарная
Рымбек ЖУМАШЕВ, первый проректор КарГУ:
Учебное пособие «Алгебра» даст представле-
«Также мы презентуем мобильное приложение
ние об основах этого предмета в рамках универ-
на IOS-платформе по переводу с кириллицы на
ситетской
латиницу. Ее подготовили наши студенты в ходе
пособиях по математике описаны решения урав-
математики и информационных технологий. Я
нений и неравенств. Также студенты и маги-
думаю, что за этим приложением большое буду-
странты могут ознакомиться с теорией и
щее».
методами решения дифференциальных уравне-
Выпустили пособия тиражом 800 экземпляров.
программы
бакалавриата.
А
в
ний, основами инженерной реологии.
kartv.kz
В дальнейшем их число планируют увеличить.
œÓ ÔÛÚË Ó·ÌÓ‚ÎÂÌˡ
ÒÓ‰ÂʇÌˡ Ó·‡ÁÓ‚‡Ìˡ
В преддверии перехода
на 12-летнее образование
и в целях реализации
Плана нации «100 конкретных шагов», патриотического акта «Мəңгілік Ел» и
поручения акима Карагандинской области данного
на августовском педагогическом совещании работников
образования
в
Карагандинской области
проведена большая работа по трансляции опыта
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
Во-первых, это включение в
программу самостоятельной,
проектно-исследовательской
деятельности учащихся.
Во-вторых, внедрение в учебный процесс полиязычного образования,
которое
будет
способствовать социализации
выпускников в мировом сообществе.
В-третьих, это новая система
критериального
оценивания
знаний учащихся.
В Карагандинской области
опыт НИШ транслируется с
2012 года согласно приказу
МОН РК №82 от 12.03.2012 г. на
базе двух школ: 93 гимназии города Караганды и СШИ «Мурагер».
На
августовском
педагогическом совещании работников образования 2015
года аким области дал поручение расширить круг организаций образования по трансляции
опыта НИШ.
Для этого по области были
отобраны 27 школ, которые
принимали участие в годовом
семинаре 2017-2018 учебного
года и продолжают транслировать опыт НИШ по области каскадным методом более чем в
250 школах области.
В рамках реализации данного
проекта ведущей школой КГУ
«Опорная школа (ресурсный
центр) на базе средней школы
№ 23 п.Молодежный» был проведен районный семинар по
трансляции опыта «Назарбаев
Интеллектуальные школы», за
которой закреплены 13 школ
района.
В данном мероприятии приняли участие учителя прошедшие обучение по уровневым
программам обновления содержания образования и учителя,
которые поддерживают все инновации в образовании.
В семинаре приняли участие
8 магнитных (сельских) школ
района, из них 56 учителей по
направлениям: руководители
образования, заместители директора по научной работе, заместители
директора
по
воспитательной работе, учителя естественно-математического и языкового цикла.
Подготовка к реализации
проекта « Трансляция опыта
НИШ в массовую школу» началась задолго до начала учебного года.
Учителями КГУ «Опорная
школа (ресурсный центр) на
базе средней школы № 23 п.
Молодежный» было дано 5 мастер-классов, 10 уроков. Их
провели учителя: Бекова Д. М.,
Шариязданова Ж. У. , Сарсембаева Б. М., Есенгулова М. Ж. ,
Шабанбаева Н. А., Мизембаева
Т. Д. , Агафонова О. Ю., Жалелова А. Ш., Омеркулова А. С. ,
Капашева Н. Ж., Козий Е. С.,
Степанцова Л. С., Искакова Р.
С., Абдкарим Н., Машрапова
А. К., Ниязова А. М. , Бондаренко И. В., Дейнеко Н. В. , Ту-
9 стр.
леуова Р. К., Серченя О. Н.
Названные учителя сумели
показать все новые технологии,
методики необходимые ученику
и педагогу для дальнейшего
развития и социализации в обществе: РАФТ, функциональная
грамотность, ПОПС, система
Блума и многое другое. Наибольший интерес вызвали
уроки в классах , которые входят в программу обновления
содержания образования.
Участники семинара показали осведомленность о деятельности
руководителей
организаций образования и педагогов в рамках трансляции
опыта АОО НИШ; мотивационную и творческую готовность к
развитию социального партнерства как механизма вовлечения
педагогического
сообщества области в образовательный процесс по трансляции
опыта
АОО
НИШ,
направленный на воспитание и
обучение детей и подростков;
распространение опыта интеграции идей программы АОО
НИШ в массовую школу.
Вывод: участники форума
подчеркнули необходимость
профессионального развития
педагогов школ региона как
ключевой фигуры, способной
влиять на позитивные изменения в системе образования. И
одно из важнейших- это расширение сетевого сообщества
учителей района, их взаимное
обучение и становление, с
целью реализации идей программы.
Д. БЕКОВА,
зам. директора по учебновоспитательной работе
СШ № 23 п. Молодежный
Первые дни наступившего года для воспитанников детско-юношеской спортивной школы поселка Молодежный оказались весьма
успешными. 5-7 января юные спортсмены приняли участие сразу
в двух важных спортивных состязаниях и показали довольно неплохие результаты.
Так, в чемпионате области по дзюдо среди юношей и девушек
2001-2002 годов рождения трое учащихся заняли третьи места. В
этом числе Бауржан Ниязов, 2002 г. р., в весовой категории 60 кг,
Хамила Атбай, 2001 г. р., в весовой категории 48 кг и Жанаргуль
Бейсен, 2002 г. р., в весовой категории 63 кг. Эти соревнования
были отборочными, его победители примут участие в чемпионате
Республики Казахстан, который состоится в феврале в г. Актау.
В эти же дни в поселке Агадырь Шетского района прошло открытое первенство ДЮСШ поселка Агадырь по национальной настольной игре тогыз кумалак. От спортивной школы поселка
Молодежный в нем приняли участие пять учащихся. Четверо из
них вошли в число победителей. Так Сабина Серикбаева, 2005 г.
р., заняла первое место, Абылхаир Зурман, 2005 г. р., Марал Зурман, 2009 г. р. - вторые места, Улан Саламатов, 2007 г. р. – третье
место. Ну что скажешь? Молодцы!
Е. ВРОНА
10 стр.
Д І Н
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Ж Ә Н Е
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
Қ О Ғ А М
Ата-ананы сыйлау жиһад жасаудан да жоғары
ДІНИ МӘСЕЛЕЛЕРГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ПЕРЗЕНТІ АТА-АНАҒА ДЕГЕН
ҚҰРМЕТІН ЖОҒАЛТҚАНЫН, АҒАЙЫННЫҢ АРАСЫ АЛЫСТАЙ ТҮСКЕНІН
ҚОҒАМДА КӨРІП ЖҮРМІЗ. НЕГЕ ДІНГЕ БЕТ БҰРДЫҚ ДЕГЕН КЕЙ
ЖАСТАРДЫҢ АТА-АНАҒА ҚҰРМЕТІ КЕМІДІ? АТА-АНАНЫ СЫЙЛАМАУ
ӘДЕПСІЗДІК ПЕ, ӘЛДЕ, КҮНӘ МА? КЕЛІННІҢ ҮЛКЕНДЕРГЕ СӘЛЕМ САЛУЫ
ШЫНЫМЕН ДЕ ШИРК ПЕ? ОСЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ СҰРАҚТАРҒА «НҰРМҮБАРАК» ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ДОЦЕНТІ, БЕЛГІЛІ ИСЛАМ ЗЕРТТЕУШІСІ, ҒАЛЫМ ҚАЛМАХАН ЕРЖАН «KAZISLAM»
ПОРТАЛЫНА ЖАУАП БЕРГЕН ЕДІ.
– Адам баласы – Алла Тағала жаратқан
жаратылыстың ішіндегі ең ұлысы. Адамзат ұрпағын Хақ Тағала ата-ана
дəнекерлігімен көбейткен. Кез келген
адам үшін дүниеде ең қымбат жандар –
ата-ана. Алайда осындай қымбатты
жандарға деген құрметіміз азайып бара
жатқан секілді...
– Бұл қымбатты жандарды Алла
Тағаланың Өзі аяттарда дəріптеген. Демек
оларға құрметпен, жауапкершілікпен қарау
міндеті балаға жүктелген. Сондықтан да Ұлы
Жаратушы ата-анаға лайықты дəрежеде
құрмет пен жақсылық жасауды Өзінен кейiнгі
кезекке қойған. Бұл туралы Құран Кəрімде:
«Раббың бір Өзіне ғана құлшылық етуді,
ата-анаға барынша жақсылық жасауды
үкім етті. Егер олардың біреуі немесе
екеуі бірдей қолыңда қартайса, (оларды
ауырсынып немесе жақтырмаған сыңай
танытып) тіпті: «Туу» деп те кеюші
болма, сондай-ақ оларға зекіп ұрыспа!
Керісінше, оларға жанға жағымды жылы
сөз айт! Олардың алдында барынша мейірімді, мейлінше кішіпейіл əрі тіл алғыш
бол! Һəм олар үшін: «Уа, Раббым! Олар
мені бала күнімде қалай мəпелеп өсірген
болса, Сен де оларды дəл солай
мейіріміңе бөлей гөр!», – деп дұға ет, –
деген. Бұл аятта əуелі Аллаға серік
қоспауды бұйырғаннан кейін, қоғамдағы
жеке адамдардың жауапкершіліктеріне
тоқталып, Алладан кейінгі кезекте атаананың ақысы бар екені еске салынып,
оларға жақсы қарауды бұйырған. Осылайша
Алла Тағаланың құзырында ата-ананың
қадірі қаншалықты маңызды екендігі
көрсетілген. Басқа аятта: «Біз адам баласына ата-анасына барынша жақсылық
жасауды бұйырдық. Анасы оны қинала
жүріп (бірнеше ай) көтерді һəм қиналып
босанды. Оның ана құрсағында жатуы
мен емшектен шығуы (ең кемінде) отыз
айға созылды», – деп əуелі өзіне шүкір
етуге, содан кейінгі кезекте ата-анаға
шүкіршілік етіп, алғыс айтуға шақырады.
Олай болса, Ұлы Жаратушыны танып, Оған
құлшылық борышымызды өтегеннен кейінгі
міндетіміз – ата-анаға деген жақсылық һəм
құрмет көрсету. Дана халқымыз «Ана алдында – құрмет, ата алдында – қызмет» деп
текке айтпаса керек. Алла елшісінің (с.ғ.с.):
«Алла Тағаланың разылығы – атаананың разылығында, Алла Тағаланың
разы болмауы да – ата-ананың
наразылығында», деген хадисі де бар.
Алла елшісіне (с.ғ.с.) тізе бүгіп тəлім
тəрбие алған сахабалардың қалауы да
Алланың разылығына бөлену болатын.
Тəпсір əрі фиқһ мектебінің негізін қалаушы
ғалым сахаба Абдулла ибн Масғуд былай
дейді:
«Бірде Алла елшісінен (с.ғ.с.): Алла
Тағала қандай істі анағұрлым жақсы көреді?
– деп сұрадым. Ол: Уақытында оқылған намазды, – деді. Мен тағы: Одан кейін ше? –
деп сұрағанымда: Ата-ананы құрметтеуді, –
деді. Үшінші рет: Одан кейін ше? – дегенімде: Алла жолындағы күресті, –деп жауап
берді. Егер де мен одан əрі сұрай бергенімде Алла елшісі жауап бере беретін еді»,
– дейді. Демек, Алла Тағаланың разылығы
– ата-ананың ризашылығында екен. Себебі
ата-ана разылығына бөлену – ең үлкен
бақыт. Олай дейтініміз ата-ананың шынайы
жасаған дұғасын Хақ тағала қабыл етеді. Ол
туралы Алла елшісі (с.ғ.с.) былай дейді:
«Үш адамның дұғасы қабыл болады.
Олармен Алла Тағаланың арасында перде
болмайды. Олар: ата-ананың баласына
жасаған дұғасы; мүсəпірдің дұғасы;
зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасы».
Мына бір оқиға өзгелерге үлкен сабақ
болса керек.
...Алқамə (сахаба) пайғамбардың көзі тірісінде құлшылығына берік, өте ізетті, иманды
жігіт еді. Күндердің күнінде аяқ астынан ауырып, төсек тартып жатып қалады. Ауруы
əбден меңдеп, өлетін халге жеткенде, тілі
куəлік сөзге келмей күрмеле береді. Оның
қатты қиналғанын көрген сахабалар
пайғамбарымызға хабар жеткізеді.
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) Алқамəның шешесін шақыртады.
– Алқамə қандай еді? –деп сұрайды.
Анасы:
– Балам көп намаз оқитын, көп ораза
ұстайтын, садақаны көп тарататын,- деп
жауап береді. Пайғамбарымыз (с.ғ.с.)
сұрақты төтесінен қойып:
– Сізбен қарым-қатынасы қалай еді?
Анасы:
– Енді «іштен шыққан балам ғой» деп
қанша кешіріммен қарағаныммен мені ренжітетін кездері көп еді. Оны айтып отырған
себебім, көбіне əйелін жақтап, маған қарсы
шығатын, – деген кезінде, Пайғамбарымыз
(с.ғ.с.):
– Анасының реніші баласының тілін
күрмеп тұр екен. Қане, отын жинаңдар,
Алқамəні
тірідей
жағамыз,
–
деп
маңайындағыларға бұйырады. Ана байғұс
бірден жанұшырды:
– Ойбай-ау, қажеті жоқ. Баламды өртей
көрмеңіз, - деп жалынғанда, пайғамбар
салиқалы түрде:
– Алла Тағаланың о дүниедегі азабы
балаңыздың қазіргі азабынан да қатты. Егер
Алла ұлыңыздан разы болсын десеңіз, сіз
аналық ақ сүтіңізді кешіп, ұлыңызға деген
реніш-өкпеңізді қойып, онымен ризалықпен
қоштасыңыз, – дейді. Ана разылығын айтып,
кешірген кезде баласының да тілі кəлимаға
келіп, өмірден озған екен.
Иə, ата-ананың бала алдындағы ақысы
өте үлкен. Бірде халифа Омарға бір адам
келіп: «Менің ата-анам қатты қартайды. Кішкентай кезімде олар маған қызмет еткеніндей мен оларға қызмет етіп келем. Олардың
ақысын өтеген болып саналамын ба?» деп
сұрайды. Халифа Омар (р.а.): «Жоқ. Өтеген
болып саналмайсың. Себебі олар сенің өсіп,
мықты азамат болуың үшін саған қызмет
көрсетті. Ал сен олар жақында дүниеден өтуі
мүмкін деп қызмет көрсетудесің» деген екен.
– Ата-ананы құметтемеу шариғат бойынша əдепсіздік пе, əлде, күнə ма?
– Əрине, күнə. Егер де осыншама нəрсені
біле тұра ата-анаға қарсы шығып, оларға
құрметсіздік танытар болсақ үлкен күнə
жасаған боламыз. Себебі оларға құрмет
көрсету – Алланың тікелей бұйрығы.
Бір күні Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) сахабаларына:
– Сендерге күнəлардың ең үлкені қайсы
екенін айтайын ба? – дегенде, сахабалар
«Иə, бізге қайсылары екенін үйретіңіз», –
деді.
Сонда Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Аллаға
серік қосу, ата-анаға қарсы шығу...» – деп
айтқан еді.
Адам (құқығына) құқына ерекше көңіл
бөлген ислам діні ата-анаға құрмет көрсетуді
мойнымызға борыш етіп жазған. Ата-анаға
құрмет – тек ар-ождан мəселесі ғана емес,
басқа да парыздар сияқты ғибадат. Тіпті,
Алла жолында жиһад жасаудан да артық
саналған.
Ардақты елші (с.ғ.с.): «Ата-анасын сыйлап, оларға қамқор болған перзенттерге
сүйінші! Алла олардың өмірін берекетті
етеді», – деген.
Басқа бір хадисте: «Кімде кім өмірінің
ұзақ, ризығының мол жəне берекетті болуын
қаласа, ата-анасына жақсылық жасасын,
туған-туыстарының да қамын ойласын», –
деген.
«Қарты бар үйдің қазынасы бар. Ақсақалы
сиреген ауылдан ар-иман қашады» демекші, адам баласының ризық, несібесі атаанасына байланысты. Үйдің берекеті
ата-анасы, əрине түсінген жанға. Кімде-кім
ата-анасына құрмет көрсетіп, олардың ізгі
дұғаларын алған болса, оның дүниедегі
ризық, несібесінің көбеюіне де өзіндік септігі
болмақ.
– Қазақ халқы үшін келіннің сəлем
салуы ата-ене мен үлкендерге деген
құрметтің белгісі болып саналады.
Алайда осы сəлем салу төңірегінде тартысты пікірлер көп айтылады...
– Əр нəрсенің өзіндік əдебі болған секілді
қазақтың
ұлттық
дəстүрінде
де
сəлемдесудің өзіне тəн əдебі бар. Жасы кіші
үлкенмен, көліктегі жаяу жүргіншімен, жүріп
бара жатқан отырғанмен, аз адам көп адаммен сəлемдескен. Келіндер ата-енесімен,
қайын ағаларымен немесе үлкен кісілермен,
тізесін сəл бүгіп, басын иіп, ибалық сəлем
жасап, ишаратпен амандасқан. Мұның өзі
қазақтың ең тамаша моральдық қасиеті
болып табылады. Жасы кішінің үлкенге бірінші болып сəлем беруі – үлкенге деген
сый-құрметі, көліктегінің жаяуға сəлем беруі
– көліктегінің такəппарлануға жол бермей,
оны
қарапайымдылық,
сыпайылыққа
тəрбиелеуі, жүріп келе жатқанның отырғанға
сəлем беруі – бөлмеге кіріп келген адамның
міндетіндей болуы, келіннің сəлем беруі –
ата-енесіне
ізеттілік
көрсетуі
деп
түсіндіріледі.
Келіндер
ата-енесіне,
үлкендерге басын иіп, ибалық сəлем салады
демекші, осы тақырып қозғала қалса кейбір
жастарымыз ғаламтор беттерінде «иіліп
сəлем салу, намаздағы рүкүғқа ұқсайды»
деп, сəлем салуды ширкке теңеп, шулап кетеді. Егер əрбір иілуді рүкүғқа теңер болсақ,
тік тұрып сəлем беру де намаздағы қиямға
ұқсағаны ма? Онда əр қимылымыз ширк пе?
Кез келген нəрсенің өзіндік өлшемі бар емес
пе? Осы кезге дейін қазақ «келіннің сəлемін
ширк»
екенін
білмей
келген
бе?
Халқымыздың
əрбір
салт-дəстүрін
«ширкке», яки «харамға» балайтын болсақ
неміз қалады? Шариғатта «келіннің сəлем
салуы ширк» деген нақты үкім де жоқ емес
пе? Келіннің үлкендерге сəлем салуы
қазақтың көнеден жалғасып келе жатқан
əдет-ғұрпы.
Ұлы Жаратушы адам баласын ең кемел
əрі көркем бейнеде жаратып, оны сансыз
нығметтерге бөлеген. Бұған қоса, сол
нығметтердің қадірін түсіндірсін, адам
баласының һəм бүкіл болмыстың жаратылу
мақсаты мен сырларын ұғындырсын деп əр
қауымға елші жіберген. Осы орайда
пайғамбарлар – адамзатқа əр нəрсенің
өзіндік мəн-мағынасы мен міндеті бар екенін
ұқтыратын тəлімі мол ұстаздар. Бізді қоршап
тұрған жаратылыстарды танып-біліп, Ұлы
құдіретке бас июге шақырушы ардақты асыл
тұлғалар
да
осы
пайғамбарлар.
Пайғамбарларға иман – Ислам дініндегі
иман негіздерінің бірі. Ал, оларға келген
ақиқат ортақ. Құранда Меккеде түскен 111
аяттан тұратын Жүсіп пайғамбармен
қатысты оқиға баяндалады. Онда «Жүсіп
ата-анасын құрметтеп өзінің тағына
отырғызды. Ата-анасынан бастап барлық
бауырлары оған тағзым етіп, бас иді. Сонда
Жүсіп əкесіне: «Əкей! Бұрын бала күнімде
көрген түсімнің жоруы, міне, осы. Раббым
сол түсімді расқа шығарды», - деген аят бар.
Тəпсірші ғалымдар аяттағы Жүсіптің атаанасымен бауырларының тағзым етуін
(сəжде етуін) екі тұрғыда жорамалдайды.
Бірінші жорамал бойынша Жүсіпке құрмет
сəлемі ретінде тағзым етілген. Бұл Жүсіп
сүресінің «Əкешім! Мен түсімде аспандағы
он бір жұлдыздың жəне күн мен айдың
маған тағзым жасап, сəжде етіп тұрғанын
көрдім»,- деген 4-аятын растайды дейді.
Екінші жорамал бойынша Жүсіпке
қауышқаны үшін Аллаға шүкір ету
мақсатында сəжде жасалған. Аяттағы
«олардың маған тағзым жасап, сəжде етіп
тұрғанын көрдім» деген аятты «олардың
мен үшін тағзым жасап, сəжде етіп тұрғанын
көрдім» деп те аударуға болады. Сонда бұл
екінші ойды құптайды дейді.
Жүсіп (а.с.) те бұл əмірді Алладан екенін
біліп, шүкір еткен. Бауырларының жасаған
əрекеті
мен
жасаған
қастандығына
үндемеген.
Демек
мұндағы
сəжде
«құлшылық сəждесі» емес екені аян болып
тұр.
Ендеше шариғатта ерекше саналатын
сəлем беруді неге ширкке балаймыз.
Сəлемдесудің түпкі мақсаты адамдардың
жəне жанұяның тату-тəтті, бақытты өмір
сүруіне негізделген емес пе?!
Жастарымыздың өзге елдің салтына ергенін, яки асыл дініміздің бұрмаланып, халық
арасында бүлік шығуын көздегендер осы секілді мəселелерді күн тəртібіне қойып,
қоғамда қарама-қайшылықтардың болғанын
қалайды.
«Əр елдің салты басқа, иттері қара қасқа»
демекші, əр ел өз дəстүрін өз еліне
дəріптегені жөн. Онсыз да халқымыздың
алтын қазынасы саналатын ата-дəстүрімізді,
салт-санамызды жастардың жадына сіңіре
алмай жатқанда əр нəрсені ширк деп жұртты
мазаламасын.
Сөз соңы, сəлем салуды ширкке теңей
бермей, сəлем беруші сəлем алушыдан бір
дəреже артық сауапқа ие болатынын
ұмытпай, бір-бірімізді көргенде сəлем беріп
жүрейік, ағайын.
– Əңгімеңізге рахмет.
Сұхбаттасқан Əлімхан СЫРБАЙ
Руханият
Қайырымдылық шаралары жанданып келеді
Қайырымды жəне мейірбан Алла атынан
Мұхаммед ғəлəйһи уəс-сəламның айтқандары:
Жəрдем немесе қайыр - садақа беруді ең əуелі
өзіңнен баста. Артылғаның болса, отбасыңды
жарылқа. Тағы бірдеңең артылып қалса, ағайын туыстарыңа бер. Олардан да артылып жатса,
басқаларға бер.
Кенттегі жекелеген кəсіпкерлердің көмекке мұқтаж
жандарға барынша қол ұшын созып келе жатқаны
белгілі. Өкінішке орай, олардың игілікті іс - шаралары
жұртқа жете бермейтіні жанға батады. Соның салдарынан қайырымдылық шараларымен атқарылған
қоғамдық жұмыстары елеусіз күйінде қалып жатады.
Бүгінде қолға алған игі бастамамыз жұрттың
қайырымдылық қорларына деген көзқарасын
өзгертеді деген ойдамын.
Молодежное кентіндегі құрылған қайырымдылық
мақсаттағы қоғамдық жұмысы жандана бастады.
Қазіргі
таңда
кент
тұрғындары,
көпшілік
қайырымдылық үшін қаржылай, заттай, азық – түлік
түрінде орталық мешітке əкеліп тапсыруда.
Сондықтан елдің сеніміне селкеу түсірмеу үшін
қайырымдылық шараларын Молодежное кентіндегі
орталық мешіті арқылы жүзеге асырылып келеді.
Қайырымдылық жасаудың негізгі мақсаты жəрдемге
мұқтаж отбасыларына қолүшін беру болып табылады. Қаражатының есебін, жұмсалуын бақылап отыратын арнайы құрылған алқа мүшелері бар.
Дархан ИЛЬЯШЕВ,
Молодежное кенті əкімінің орынбасары
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
11 стр.
Сакральная карта Казахстана
5 çàãàäî÷íûõ ìåñò Êàçàõñòàíà,
î êîòîðûõ âû íå çíàëè
Казахстан — удивительная страна, где сохранились
нетронутые уголки природы и сакральные места
силы. Встречайте подборку
загадочных природных достопримечательностей, которые способны удивить
даже искушенных путешественников.
Казахстан — настоящая сокровищница памятников древней архитектуры и сакральных
мест. Но не только культурные
ценности могут в наши дни интересовать путешественников,
посещающих Казахстан. Сегодня мы хотим познакомить вас
с изумительно красивыми местами, которые привлекают туристов не только из Казахстана,
но и со всего мира.
Меловые обнажения
Долина шаров
На многие километры равнина, а потом на тебе — каменные шары-конкреции, как горох
рассыпанные по долине. Откуда они упали или кто прика-
центральной и западной системами хребтов Каратау, в северной части горы Акмыштау.
У подножия горы сохранились остатки стен древнего караван-сарая, на склонах —
ниши для караульных, следы
веревочных лестниц и остатки
потайного хода, который вел на
вершину горы. Одиноко стоя-
Местные жители пили его вкусную воду, скрываясь от врагов
на вершине горы. Сейчас колодец засыпан. Еще вокруг Шеркалы есть россыпь каменных
шаров (конкреций) разной величины. Многие потрескались
под действием ветра, иные
лежат разбитыми.
Внутри, на стенах пещер —
отпечатки ракушек и рыб. А недалеко от Шеркалы, вблизи дороги, находится зеленый оазис:
родник и маленькая речка
Акмыш.
Остров на озере Имантау
тил
их
на
полуостров
Мангышлак? Заморский великан Атлант или отважный батыр
Ерсары-Баба выстрелил из
пушки, и ядра-камни посыпались на землю, образовав Долину Шаров?
Вот уже 250 лет ученые ломают головы, погружаясь в до-
народе называют «казахстанской сиренью», сопровождают
путника вдоль всего ущелья.
Преодолев извилистую тропку,
путник вознаграждается удивительным зрелищем — одним из
чудес скупой мангистауской
природы, озером Саура. Водоем с трех сторон окружают
отвесные каменные стены сферической формы: будто половинка огромной чаши высотой
около 50 метров. Манит своей
загадочностью ущелье Саура.
Здесь водятся болотные черепахи-старушки: они довольствуются небольшим озером и
не собираются дружить с пустынными черепахами.
Все люди ищут себе пару.
Старожилы Мангистау знают,
что вторая половинка есть и у
Встречи с дикой природой,
загадочным миром пещер и
удивительными природными
памятниками, походные приключения — всё это можно
найти на меловых обнажениях
Аккерегешин и Актолагай, а
также горе Иманкаре (в Жылыойском районе).
Это путешествие для тех, кто
любит экзотику или просто
увлекается геологией и палеонтологией. Когда в первый раз
попадаешь на меловые обнажения Аккерегешина, то долго
не можешь оторвать взгляд от
причудливых выветренных белоснежных скал. Здесь необычная тишина и белизна. Если
подойти поближе и побродить у
подножия скал, можно увидеть
отпечатки вымерших морских
животных верхнемеловых отложений — бебмитов, аммонитов,
морского ежа. А еще может посчастливиться найти черный
зуб древней акулы или позвоночник динозавра. Напротив
скал Трех Богатырей открывается панорама меловых обнажений.
Здесь
ежегодно
организуются палеонтологические экспедиции для школьников.
Шеркала: гора - «пиала»
Шеркала — легендарная
гора, где в Средние века была
построена крепость, охранявшая караванные тропы Великого шелкового пути. Гора
Шеркала находится между
щая гора необычной формы находится в 175 км от города
Актау и в 21 км от поселка
Шетпе. Если смотреть на нее с
одной стороны, гора напоминает огромную белую юрту, а с
другой — на спящего льва, положившего свою огромную голову на лапы.
Поэтому гору и назвали так:
«Шеркала» в переводе с тюркского означает «крепость льва»
(«шер» — лев, «кала» — крепость). Львиная гора окружена
ореолом легенд. Ее известняковые склоны отвесны и только к
вершине становятся пологими,
образуя гигантский шатер, напоминающий верх юрты.
Подняться на гору можно,
если имеешь специальное снаряжение. Чтобы обойти Шеркалу, понадобится не менее
трех часов. А если вы захотите
заглянуть в некоторые из многочисленных пещер, побродить
на месте древнего поселения,
выискивая черепки — свидетелей былых цивилизаций, —
времени понадобится еще
больше. Существует народное
поверье: если загадать желание, прежде чем обойти вокруг
Шеркалы, оно обязательно сбудется.
Но главное — за каждым изгибом, за новым поворотом открывается удивительный вид:
настолько необычный, что
порой кажется, будто ты попал
на необитаемую планету. В
одной из пещер был колодец.
озера Саура — его озеро-двойник располагается в 500 метрах
от ущелья. Преодолев небольшую возвышенность, любители
новых дорог и впечатлений
могут
полюбоваться
второй
частью разбитой чаши. Но и это
еще не все сюрпризы МатушкиПрироды. Неподалеку от пресИмантауская зона отдыха —
это природный оазис недалеко
от Кокшетау: горно-лесной массив, чистейшие водоемы и, конечно, озеро Имантау, которое
по праву считается одним из
самых красивых в регионе.
Имантау — памятник природы
республиканского значения. С
высоты птичьего полета остров
на нем имеет форму сердца.
Имантау — одно из крупных
озер Айыртауского района. Его
котловина расположена в понижении между сопками. Длина
озера составляет 13,3 км, наибольшая ширина — 4,8 км, максимальная глубина — 10 м.
Поверхность озера почти полностью открытая. Юго-западный берег крутой, скалистый,
покрыт смешанными лесами с
преобладанием сосны. Остальные берега пологие, низкие и
покрыты степной растительностью. Озеро богато разнообразной рыбой: здесь водятся
карп, щука, окунь, карась,
рипус, пелядь. Настоящая
мечта рыбака!
гадки, но так и не пришли к
единому мнению. Одно ясно:
эти минеральные образования
округлой формы наполнены
особой энергией.
Обязательно полюбуйтесь
этим захватывающим явлением
мангистауской природы — достопримечательностью казахстанского края.
Озеро Саура
На многие километры иссушенная пустыня, а тут —
стволы вековых ив, которые с
течением времени искривились
и перевились, будто корни. Густые заросли ракиты, которую в
ного
озера
раскинулось
соленое море! Его побережье
устлано шелковистым песком, а
дно — безупречно гладкое. И
что удивительно: здесь множество огромных ракушек, не раздавленных колесами и ногами
визитеров.
Серебрятся
под
солнцем небольшие озерца, образовавшиеся во время при-
лива… А рядом — маленькие
струйки источников с разных
сторон стекают в одинокое
озеро, наполняя его жизнью.
Источник: kapital.kz.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
12 стр.
«О субсидировании стоимости удобрений
(за исключением органических)»
Правила субсидирования стоимости удобрений (за исключением
органических), утвержденные приказом заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 августа
2017 года № 355, зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 октября 2017
года за № 15911 определяют порядок субсидирования стоимости
удобрений (за исключением органических) за счет и в пределах
средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий
финансовый год. Полный текст данного приказа опубликован в информационно-правовой
системе
«Əділет», направлен в сельские
акиматы района, а так же всем
сельхозформированиям, имеющим
электронную почту.
Перечень удобрений и нормы
субсидий утверждаются постановлением областного акимата, который размещен в информационной
системе субсидирования области.
Сельхозтоваропроизводители
(сельхозкооперативы) и производители удобрений должны обладать
ЭЦП – электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых
символов,
созданный
средствами электронной цифровой
подписи и подтверждающий достоверность электронного документа,
его принадлежность и неизменность содержания.
Субсидии выплачиваются сельхозтоваропроизводителям
или
сельхозкооперативам для возмещения затрат на приобретенные удобрения в текущем году и в 4
(четвертом) квартале предыдущего
года у продавца удобрений.
Субсидии выплачиваются при
соблюдении следующих условий:
1) подачи сельхозтоваропроизводителем или сельхозкооперативом
заявки на получение субсидий за
приобретенные удобрения по полной стоимости по форме, согласно
приложению 1 к настоящим Правилам:
в бумажном виде в некоммерческое акционерное общество "Государственная
корпорация
"Правительство
для
граждан"
(далее – Государственная корпорация);
либо в электронном виде посред-
ством веб-портала "электронного
правительства".
При приобретении удобрения по
удешевленной стоимости у производителя удобрений на основании
договора
сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) подает переводную
заявку об оплате причитающихся
ему субсидий по форме, согласно
приложению 2 к настоящим Правилам:
в бумажном виде в Государственную корпорацию;
либо в электронном виде посредством веб-портала "электронного
правительства".
В таком случае, субсидии выплачиваются производителю удобрений при условии внесения
производителем удобрений не
позднее двадцати календарных
дней в переводную заявку сведений
по фактически реализованным
удобрениям в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил.
При этом заявка (переводная заявка) формируется и регистрируется оператором Государственной
корпорации в информационной системе "Центр обслуживания населения" и подписывается его ЭЦП.
Далее заявка (переводная заявка)
перенаправляется
управлению
области посредством информационного взаимодействия с информационной
системой
субсидирования. При этом лицевой
счет сельхозтоваропроизводителя
(сельхозкооператива) временно открывается в информационной системе субсидирования;
2) регистрации поданной сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом)
заявки
(переводной заявки).
3) наличия лицевого счета в информационной системе субсидирования
у
сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива), данные которого
подтверждены в результате информационного взаимодействия информационной
системы
субсидирования с государственными базами данных "Юридические
лица" или "Физические лица". При
этом для переводной заявки необходимо наличие лицевого счета в
информационной системе субсидирования у производителя удобрений;
4) подтверждения затрат за приобретенные сельхозтоваропроизводителем
(сельхозкооперативом)
удобрения в результате информационного взаимодействия информационной
системы
субсидирования и системы по
приему и обработке электронных
счетов-фактур;
5) наличия у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива)
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения
на праве землепользования и (или)
частной собственности соответствующей площади, подтвержденных в результате информационного
взаимодействия информационной
системы субсидирования с автоматизированной информационной системой
государственного
земельного кадастра и государственной базой данных "Регистр недвижимости".
Субсидии рассчитываются, исходя из заявленных сельхозтовароп р о и з в о д и т е л е м
(сельхозкооперативом) видов и
объема удобрений (с учетом норм
внесения удобрений на указанную
в заявках посевную площадь) и
утвержденных перечней удобрений
и норм субсидий.
Норма внесения удобрения на 1
гектар (тонна/гектар, килограмм/гектар, литр/гектар) в физическом
весе, должна соответствовать нормам внесения удобрений, размещенных
в
информационной
системе субсидирования.
Площадь применения удобрения
не должна превышать площадь земельных участков сельскохозяйственного
назначения,
принадлежащих данному сельхозтоваропроизводителю (сельхозкооперативу)
на
праве
землепользования и (или) частной
собственности);
Нормы субсидий на удобрения
устанавливаются в абсолютном выражении (тенге) в размере соответствующем половине минимальной
рыночной стоимости удобрений.
Прием заявок (переводных заявок) осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1
февраля до 1 декабря соответствующего года.
Отдел сельского хозяйства
Осакаровского района
8 (72149)412286/41365
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
Обратная связь
œÓÒËÏ Ì‡‚ÂÒÚË ÔÓˇ‰ÓÍ
Мы, жители поселка Молодежный, хотим обратиться к компетентным органам района по
поводу проблем, связанным с
транспортным сообщением. Поселок наш, как известно, достаточно крупный, плюс – рядом
село Акбулак. Десятки студентов
учатся в городе, немало людей,
которым часто необходимо ездить в больницы города Караганды. А вот добраться туда
становится все сложнее и сложнее. Маршрутный автобус «Молодежный-Караганда»
отменили. Долго не ходил автобус и по маршруту «Родниковское-Караганда». Недавно этот
маршрут возобновили. По графику автобус должен приезжать
три дня в неделю – в пятницу,
субботу, воскресенье. Но график
этот не соблюдается. Зачастую в
эти дни его не бывает. Узнать
что-либо о нем невозможно, так
как кассира на автостанции нет
– его сократили. Порой ждешьждешь, и уйдешь ни с чем. Проходящие автобусы почти всегда
полные, иногда берут на стоячие
места, но не всегда. Поговаривают, что рейсы отменили по той
причине, что содержать автобус
по маршруту на Молодежный не
выгодно. А как же он будет выгодным, если его часто не бывает, к тому же билеты не
продаются, проезд оплачивается
непосредственно водителю, и
куда идут эти деньги, догадаться
не трудно.
Деваться некуда, приходится
ехать на такси. Но «таксисты»
наши обнаглели совсем. Плата
за проезд с нового года повыси-
лась до 1500 тенге. Весной было
1200 тг, к осени поднялась до
1300, теперь – 1500 тг. К слову
сказать в новогодние праздники
она поднималась до 2-2,5 тысячи тенге.
На каком основании установлен такой тариф, никто объяснить не может. Ответ один – не
нравится, не садитесь. Проблемы людей их не волнуют. А
ведь во многих семьях по два, а
то и три студента учатся и домой
им хочется приехать. Только не у
всех есть такая возможность.
И еще такой, на наш взгляд,
очень важный вопрос: почему
нет никакого контроля за таксующими водителями со стороны
налоговой инспекции? Ведь документы на эту услугу есть
только у единиц водителей. А их
– десятки. В основном работают
молодые ребята, не имеющие
достаточного опыта вождения,
тем более на провоз пассажиров. Садишься к ним, или отправляешь детей, и душа не на
месте. Трасса сложная, очень
много большегрузных машин
едут навстречу и обгоняют, а
наши водители лихачат, потому
что стараются обогнать других
таксистов и занять очередь на
обратный рейс.
Мы считаем, что на сегодня
это один из самых актуальных
вопросов и очень надеемся, что
в них разберутся по существу, и
наконец, наведут должный порядок.
С уважением, С. Зубишина,
А. Горелик и многие-многие
другие жители
поселка Молодежный
ПРОЕКТ
ЖОБА
Кəсіпкерлік қызметтің жеке түрлеріне арналған жинақталған
салықтың бірыңғай мөлшерлемесін орнату туралы
Об утверждении единых ставок фиксированного налога для отдельных видов предпринимательской деятельности
Қазақстан Республикасы «Бюджетке салық жəне басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық
кодексінің)» 2017 жылдың 25 желтоқсанындағы 546 бабына сəйкес, 2001 жылғы 23 қаңтардағы
Қазақстан Республикасының «Жергілікті мемлекеттік басқару жəне Қазақстан
Республикасындағы өзін-өзі басқару» Заңына сəйкес аудандық мəслихатта ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Осакаров аудандық мəслихатының 2012 жылғы 09 қарашасындағы №110 «Кəсіпкерлік
қызметтің жеке түрлеріне арналған базалық салық мөлшерлемесі туралы» шешімінің күші жойылды деп танылсын (2012 жылы 14 желтоқсанда №2029 нормативтік-құқықтық актілерін тіркеу туралы мемлекеттік тізімінде тіркелген, №52 (7328) 29.12.2012 жылы «Сельский труженик»
газетінде жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған)
2. Қосымшаға сəйкес кəсіпкерлік қызметтің жеке түрлеріне арналған бірыңғай салық
мөлшерлемесі бекітілсін.
3. Аталған шешімнің орындалуын бақылауды ауданнның əлеуметтік-экономикалық жəне
бюджет бойынша аудандық мəслихаттың тұрақты комиссиясына жүктелсін (Сыздыкова Б.К.).
4. Аталған шешім 2018 жылдың 01 қаңтарынан бастап енгізіледі.
Сессия төрағасы
Аудандық мəслихат хатшысы К.Саккулаков
КЕЛІСІЛДІ:
Осакаров ауданы бойынша
мемлекеттік кірістер
басқармасының басшысы Е.Сатымбаев
«08» қаңтар 2018 жыл
Қосымша
Аудандық мəслихат
сессиясының ___ жылғы
№___ шешіміне
В соответствии со статьей 546 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» районный маслихат РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Осакаровского районного маслихата от 09 ноября
2012 года № 110 «Об установлении ставок фиксированного налога для отдельных видов предпринимательской деятельности» (зарегистрировано в Реестре государственных регистраций
нормативных правовых актов № 2029 от 14 декабря 2012 года, опубликовано в газете «Сельский труженик» №52 (7328) от 29.12.2012 года и в информационно-правовой системе
«Əділет»).
2. Утвердить единые ставки фиксированного налога для отдельных видов предпринимательской деятельности согласно приложения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по бюджету и социально-экономическому развитию района (Сыздыкова
Б.К.).
4. Настоящее решение вводится в действие с 01 января 2018 года.
Председатель сессии
Секретарь районного маслихата К. Саккулаков
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель управления
Государственных доходов
по Осакаровскому району
___________Е. Сатымбаев
«08» января 2018 года
Ставки фиксированного налога
для отдельных видов предпринимательской деятельности
Жинақталған салық мөлшерлемесі
Кəсіпкерлік қызметтің жеке түрлеріне арналған
№
р/н
Салық салу объектісінің атауы
Приложение к
решению ____ сессии районного маслихата
от ___ года № ____
1 айға
арналған
айлық есептік
көрсеткіштегі
бір объектке
салық
мөлшерлемесі
1 Бір адаммен ойын өткізуге арналған ұтыссыз ойын автоматы
1
2 Бірнеше адаммен ойын өткізуге арналған ұтыссыз ойын автоматы
1
3 Ойын өткізуге арналған персоналды компьютер
1
4 Ойын жолағы
5
5 Карт
2
6 Бильярд үстелі
Елді-мекенде орналасқан құзіретті органның айырбастау пункті, Астана
7 жəне Алматы қалаларын жəне арнайы зонаны есептемегенде.
3
10
№
п/п
Наименование объекта налогообложения
Ставка налога на
один объект в месячном расчетном показателе за
1 месяц
1
Игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с одним игроком
1
2
Игровой автомат без выигрыша, предназначенный для проведения игры с участием более одного игрока
1
3
Персональный компьютер, используемый для проведения игры
1
4
Игровая дорожка
5
5
Карт
2
6
Бильярдный стол
3
7
Обменный пункт уполномоченной организации, расположенный в
населенном пункте, за исключением городов Астана и Алматы и
специальной зоны.
10
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
13 стр.
Осакаров аудандық мəслихатының 2017 жылғы 4 желтоқсандағы № 368
шешімі Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017
жылғы 21 желтоқсанда № 4494 болып тіркелген
Решение Осакаровского районного маслихата № 368 от 4 декабря 2017
года. Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 4494 от 21 декабря 2017 года
Осакаров аудандық мəслихатының 2013 жылғы 25
желтоқсандағы 26 сессиясының № 262 «Əлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
О внесении изменений и дополнения в решение 26
сессии Осакаровского районного маслихата от 25
декабря 2013 года № 262 «Об утверждении Правил
оказания социальной помощи, установления размеров
и определения перечня отдельных категорий
нуждающихся граждан»
Қазақстан Республикасының
2001 жылғы 23 қаңтардағы
«Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы»
Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504
«Əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын
бекіту туралы» қаулысына сəйкес, аудандық мəслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Осакаров аудандық мəслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 262
«Əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту
туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №
2523 болып тіркелген, 2014 жылғы 1 ақпандағы № 5 (7385) «Сельский труженик»
газетінде, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 6 ақпанда
жарияланған), келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген шешіммен бекітілген Əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің жəне мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың қағидаларында:
10 тармақтың төртінші абзацы келесі редакцияда мазмұндалсын:
«жергілікті өкілді орган ең төменгі күнкөріс деңгейіне бір еселік қатынаста белгілейтін шектен аспайтын жан басына шаққандағы орташа табыстың болуы негіздеме
болып табылады.»;
келесі мазмұндағы 25-1 тармақпен толықтырылсын:
«25-1. Белгіленген негіздемелердің біреуі бойынша əлеуметтік көмек күнтізбелік
бір жыл ішінде қайта көрсетілмейді.»;
17-1, 26-1, 26-2, 26-3, 26-4 тармақтары алынып тасталсын;
31 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
«Əлеуметтік көмек көрсету мониторингін жəне есепке алуды уəкілетті орган «Eсобес» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің дерекқорын пайдалана отырып
жүргізеді.».
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мəслихаттың əлеуметтік саясат
бойынша тұрақты комиссиясына жүктелсін (Бережной В.В).
3. Осы шешім оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы,
аудандық мəслихаттың хатшысы
К. Саккулаков
КЕЛІСІЛДІ:
Осакаров ауданының жұмыспен
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар
бөлімінің басшысы
А.Тулеуова
2017 жылғы «4» желтоқсан
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013
года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи,
установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Осакаровского районного маслихата от 25 декабря 2013
года № 262 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления
размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов за № 2523, опубликовано в газете «Сельский труженик» 1 февраля 2014 года
№ 5 (7385), в информационно-правовой системе «Əділет» 6 февраля 2014 года)
следующие изменения и дополнение:
в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения
перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, утвержденных указанным решением:
абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«наличие среднедушевого дохода, не превышающего порога, установленного
местным представительным органом в однократном отношении к прожиточному минимуму.»;
дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
«25-1. По одному из установленных оснований социальная помощь в течение одного календарного года повторно не оказывается.»;
пункты 17-1, 26-1, 26-2, 26-3, 26-4 исключить;
пункт 31 изложить в новой редакции:
«Мониторинг и учет предоставления социальной помощи проводит уполномоченный орган с использованием базы данных автоматизированной информационной
системы «Е-Собес».».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по социальной политике (Бережной В.В.).
3. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального
опубликования.
Председатель сессии,
секретарь районного маслихата
К. Саккулаков
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель отдела занятости и
социальных программ Осакаровского
района
А. Тулеуова
«4» декабря 2017 года
"Осакаров ауданының жер қатынастары, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі"ММ, Осакаров
ауданы əкімдігінің 2018 жылғы 12 қаңтардағы № 04/01 "Жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін
алып қоюға байланысты оларды мəжбүрлеп иеліктен шығарудың басталуы туралы"қаулысына
байланысты хабарлайды.
ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Осакаровского района» извещает, в связи с постановление акимата Осакаровского районаот 12 января 2018 года
за № 04/01 «О начале принудительногоотчуждении земельногоучастка в связи с их изъятиемдля государственных нужд».
Жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға
байланысты оларды мəжбүрлеп иеліктен
шығарудың басталуы туралы
О начале принудительного отчуждения
земельного участка в связи с его изъятием
для государственных нужд
Қазақстан Республикасының Жер Кодексінің 84 бап 4 тармағына сəйкес, Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы № 442-ІІ Жер Кодексінің 17, 84, 85 баптарына сəйкес, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-ІІ «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының,
Қазақстан Республикасының 2011 жылғы
1 наурыздағы № 413-IV «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының негізінде, аудан əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осакаровка кенті Достық (Новая) көшесі 34/2 жерлерінде орналасқан Естифеев Константин Сергеевичтің (кадастр нөмірі 09-137-016-1269) жалпы көлемі 0,5556 га жер учаскесін
мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты оларды мəжбүрлеп иеліктен шығарылуы басталсын.
2. «Осакаров ауданының жер қатынастары, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік
мекемесіне (Светлана Ильинична Николаеваға):
1) осы қаулы жарияланғаннан кейін күнтізбелік үш күннен кешіктірмей, меншік иесіне немесе
жер пайдаланушыға жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін мəжбүрлеп иеліктен шығару туралы жазбаша хабарламаны жіберу;
2) жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін мəжбүрлеп
иеліктен шығару туралы хабарлама заңдық талап ретінде «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды
мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік тіркелуден өткізу;
3) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңында көзделген тəртібінде
жəне осы қаулыдан туындайтын басқа да іс-əрекеттер орындалсын.
3. Мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін мəжбүрлеп иеліктен
шығарылуы 2018 жылдың 13 сəуірінен бастап жүзеге асырылсын.
4. Келісім рəсімдерін жүзеге асыру үшін меншік иесінің немесе жер пайдаланушының
жүгінетін орны ретінде: Осакаровка кенті, Мостовая көшесі, 48 мекенжайы бойынша
орналасқан «Осакаров ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
анықталсын.
5. «Осакаров ауданының экономика жəне қаржы бөлімі» ММ (Е.Е.Темировқа) жер учаскесін
мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін сатып алуға жəне де осы
қаулыны жүзеге асыруға байланысты басқа да шығындарға ақшалай қаражат
қаржыландыруды көздеу.
6. Осы қаулы қабылданған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде жергілікті бұқаралық ақпарат
құралдарында ресми жариялануға тиіс.
7. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары Р. Е. Нұрмұханбетовке
жүктелсін.
Осакаров ауданының əкімі Н. Кобжанов
В соответствии с пунктом 4 статьи 84 Земельного Кодекса Республики Казахстан от 20 июня
2003 года № 442-II, на основании Закона Республики Казахстан «О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» №148-II от 23 января 2001 года, Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413 - IV «О государственном имуществе»,
акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать принудительное отчуждение земельного участка (кадастровый номер 09-137-0161269) в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у гражданина Естифеева Константана Сергеевича, площадью 0,5556 га, расположенного по адресу: поселок
Осакаровка, улица Достык (Новая) 34/2, для государственных нужд.
2. Государственному учреждению «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Осакаровского района» (Николаева Светлана Ильинична):
1) не позднее трех календарных дней после опубликования настоящего постановления направить собственнику или землепользователю письменное уведомление о принудительном
отчуждении земельных участков в связи с изъятием земельного участка для государственных
нужд;
2) произвести государственную регистрацию уведомления о принудительном отчуждении
земельных участков в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд как
юридическое притязание в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество»;
3) выполнить иные действия в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан
«О государственном имуществе», а также вытекающие из настоящего постановления.
3. Осуществить принудительное отчуждение земельных участков в связи с изъятием для
государственных нужд с 13 апреля 2018 года.
4. Местом обращения собственника или землепользователя для осуществления согласительных процедур определить государственное учреждение «Отдел земельных отношений,
архитектуры и градостроительства Осакаровского района», находящееся по адресу: поселок
Осакаровка, улица Мостовая, 48.
5. Государственному учреждению «Отдел экономики и финансов Осакаровского района»
(Темиров Е.Е.) предусмотреть денежные средства на финансирование выкупа земельного
участка в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, а также на иные
расходы, связанные с реализацией настоящего постановления.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в местных средствах
массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима
района Нурмуханбетова Р.Е.
Аким Осакаровского района Н. Кобжанов
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
14 стр.
ПАМЯТКА
при купании в водоемах Карагандинской области
во время празднования «Крещения Господня»
Крещение Господне – один из
великих праздников Православной
церкви.
В Карагандинской области он
традиционно сопровождается купанием в проруби.
Водоосвящение может совершать только священник – чтением
соответствующих молитв и троекратным погружением креста в
воду. На водоемах для этого заранее делается прорубь – «Иордань»
– как правило, в форме креста,
хотя многие делают проруби прямоугольной формы. Крещенская
вода – это святыня, которую употребляют для исцеления и для
укрепления душевных и телесных
сил нас и наших близких и родных.
Ежегодно в городах и населенных пунктах Карагандинской области (Топарское водохранилище,
Самаркандское водохранилище,
озеро Балхаш, парковая зона г. Караганды) в преддверии Праздника
Крещения специально вырубаются
на водохранилищах, прудах и озерах проруби для массового купания верующих.
Как правило, купание представляет собой троекратное погружение в воду с головой. При этом
верующий крестится и произносит
«Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа!».
Издревле считается, что купание
на Крещение способствует исцелению от различных недугов. Вода –
живая материя. Она имеет способность изменять свою структуру под
воздействием на нее источника информации. Потому с какими мыслями к ней подойдешь, то и
получишь. Чтобы окунуться в холодную воду, специальной подготовки не требуется. Человеческое
тело приспособлено испытывать
частое воздействие холода. Необходим только настрой.
Правила купания (омовения) в
проруби:
1. Окунаться (купаться) следует
в специально оборудованных прорубях у берега.
2. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав
разминку, пробежку.
3. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой
обуви,
чтобы
предотвратить потери чувствительности ног.
Лучше использовать ботинки
или шерстяные носки для того,
чтобы дойти до проруби. Возможно
использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и
соли, а также не дадут Вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть
скользкой. Идите медленно и внимательно.
4. Окунаться лучше всего по
шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не
ныряйте в прорубь вперед головой.
Прыжки в воду и погружение в
воду с головой не рекомендуются,
так как это увеличивает потерю
температуры и может привести к
шоку от холода.
5. При входе в воду первый раз
старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте.
Помните, что холодная вода может
вызвать совершенно нормальное
безопасное учащенное дыхание,
как только Ваше тело приспособилось к холоду.
6. Не находиться в проруби
более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
7. После купания (омовения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.
8. Для укрепления иммунитета и
возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай,
лучше всего из ягод, фруктов и
овощей из предварительно подготовленного термоса.
Как правильно выбрать место
для иордани?
Выбирается водоём, скорость
течения в котором не превышает
0,25 м/с. Толщина льда в месте
устройства проруби должна быть
не менее 25 сантиметров. Место
для проруби выбирается на удалении от причалов, впадения рек и
сточных вод.
Дно под прорубью должно быть
не засоренным посторонними
предметами, способными вызвать
травмы, ровным, лучше песчаным,
без крутых уклонов, водорослей,
коряг, крупных камней. Берег в районе проруби должен быть удобным
для движения в обоих направлениях.
Выезд автомашин на лёд водоёма категорически запрещен.
Необходимо
предусмотреть,
чтобы места массового зимнего купания были хорошо освещены, при
этом должны быть соблюдены все
правила электробезопасности и
пожарной безопасности.
Прорубь, по возможности, следует защитить от ветра, а недалеко
от неё должно располагаться теплое помещение (раздевалка).
Нельзя допускать, чтобы на небольшом участке льда одновременно находилось более 20
человек.
Как правильно оборудовать
прорубь?
Прежде всего, нужно очистить от
снега площадку, размер которой
должен в несколько раз превышать
величину купели, чтобы со всех
сторон к воде были свободные
подходы.
Оптимальный размер проруби –
12м². Такая прорубь достаточна
для одновременного пребывания в
ней до пяти человек без скучиванья и соприкосновений с ледовой
кромкой.
Минимальные
размеры проруби составляют 3x3
метра. Глубина в месте размещения купели не должна превышать
150 сантиметров.
Как правило, место проведения
купания должно быть оборудовано
всем необходимым: деревянными
настилами для выхода на лед, а
также поручнями и ступенями для
входа в воду. Купель оборудуют на
достаточном удалении от берега.
Толщина льда должна составлять
не менее 25 сантиметров.
Вырубку проруби необходимо
проводить равномерно, углубляя
бороздку по всему периметру. Если
на каком-то участке лёд будет прорублен раньше, чем на других, то
вода зальёт всю бороздку и затруднит дальнейшую работу. Поэтому
нужно через каждые метр-полтора
оставлять в бороздках перемычки,
задерживающие воду. Ширина бороздки, вырубаемой по поверхности льда, должна составлять
примерно половину толщины льда.
По мере углубления бороздка
сужается. Начинать вырубку льда
с узкой бороздки невыгодно – это
затруднит работу и приведёт к по-
тере времени.
Лёд рубят на плиты с таким расчётом, чтобы хватило сил притопить и затолкнуть их под кромку
проруби или вытащить на поверхность. Лёд толщиной свыше 20
сантиметров иногда пилят продольными пилами. Заталкивать
льдины под закраины проруби
должны 5-6 человек: 2-3 человека
притапливают баграми один край
льдины, остальные заталкивают ее
под кромку льда как можно
дальше, чтобы её края не выступали наружу, а льдина при образовании волны во время плавания не
выплыла обратно. Это самый экономный способ очистки проруби
ото льда, но он не всегда удобен:
толстые и небольшие по размерам
льдины при заталкивании начинают вращаться и ускользать. В
этом случае приходится дробить
лёд на части, вытаскивать на поверхность кусками и отбрасывать
на 2-3 метра от края проруби. Нагромождение вынутого из проруби
льда создает неудобства и опасность здоровью купающихся. Прорубь можно огородить стеной,
выложенной из снежных брикетов,
и сделать в ней «раздевалку».
Такая ограда будет не только красива, но и защитит от ветра.
На углу или посредине кромки
проруби необходимо вырубить выемку размером 60x60 сантиметров
для лестницы. Для удобства схода
в воду и выхода из воды количество ступеней должно быть не
менее пяти. Деревянные или металлические лестницы закрепляют
(вмораживают) у края проруби.
Они обязательно должны быть
оборудованы поручнями высотой
90 – 110 сантиметров. Металлические поручни обматывают изоляционной или киперной лентой либо
надевают на них резиновый шланг.
Место для проведения обрядов
должно быть ограждено. Любое
ограждение проруби (из металлической проволоки и сетки, деревянное,
снежное,
ледяное)
устанавливается на расстоянии 710 метров от её краев. Кроме этого
рекомендуется сделать ограждение проруби по периметру, на льду
и подо льдом, чтобы зрители случайно не упали в воду, а купающиеся не могли попасть под лед.
На ледовой поверхности устраивается деревянный решетчатый
настил до края проруби. Настил
должен быть прочным, не должен
скользить по поверхности льда и
исключать возможность соскальзывания и падения человека в
воду. Подходы (дорожки, тропинки)
к купели и настилы должны быть
очищены от снега, наледи скалываться и посыпаться песком.
Не полностью затопленные или
не извлеченные из проруби
льдины с острыми краями могут
стать причиной травм. Во время
купания затопленные льдины нередко выплывают обратно в прорубь, купающийся может не
заметить этого и наткнуться на них.
Чтобы предотвратить подобную
опасность, нужно тщательно очищать прорубь ото льда и вести наблюдение за нею во время
купания.
Разработано управлением по
делам религии Карагандинской
области совместно с Карагандинской и Шахтинской Епархией
ПЦК и ДЧС Карагандинской
области
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
Есіл а/о Колхозное ауылындағы көшелер атауын өзгерту бойынша өткізілген қоғамдастық
жиналыстың хаттамасы:
Есіл ауылдық округі
2018 жылы 9 қаңтар
Колхозное.а НМ-і
Басталуы: 14.00
Жиналыстың төрағасы: Есіл а/о əкімі Сандалиди Е.Е.
Қатысушылар: Есіл а/о əкімдігі, Колхозное.а мектеп ұжымы жəне
тұрғындары (40 адам)
Күн тəртібі:
1.Есіл а/о Колхозное ауылындағы көшелердің атауын өзгерту туралы. Жергілікті қоғамдастығы күн тəртібіндегі мəселені қарастыра
келе, ШЕШІМ шығарылды:
Есіл а/о Колхозное ауылындағы:
1.Трактористов көшесі – Сарыарқа көшесі
2. Ленина көшесі – Қазақстан көшесі
3. Красноармейская көшесі – Астана көшесі
4.Октябрьская көшесі – Бастау көшесі болып қайта аталсын.
Жергілікті қоғамдастық жиналасының шешімі Қарағанды облыстық
ономастика комиссиясының қарауына ұсынылсын.
Қоғамдастық жиналыстың төрағасы: Есіл а/о əкімі Сандалиди
Е.Е.
Хатшы: Штель Н.В.
Протокол встречи по вопросу переименования улиц с/о Есиль с.Колхозное:
Сельский округ Есиль 09 января 2018 года
ОШ с.Колхозное
начало: 14.00
Председатель: аким с/о Есиль Сандалиди Е.Е.
Присутствовали: акимат с/о Есиль, школа с.Колхозное, население с.Колхозное (40 человек).
Повестка дня
1. По вопросу переименования улиц с/о Есиль, с.Колхозное.
Рассмотрев повестку дня местного сообщества, было принято
РЕШЕНИЕ:
улицы с/о Есиль, с. Колхозное переименовать:
1.Улицу Трактористов – на улицу СарыАрка.
2. Улицу Ленина – на улицу Казахстан.
3. Улицу Красноармейская – на улицу Астана.
4.Улицу Октябрьская – на улицу Бастау.
Решение собрания местного сообщества предоставляется на
рассмотрение ономастической комиссии Карагандинской области.
Председатель местного сообщества: аким с/о Есиль Сандалиди
Е.Е.
Секретарь: Штель Н.В.
Для приема от граждан и организаций информации по
всем вопросам, касающимся религиозной сферы, а
также оказания консультативной и психологической помощи пострадавшим от деструктивной религиозной деятельности работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» –114
Звоните, если:
- Вам и Вашим близким навязывают непонятные религиозные идеи;
- Вам стало известно о распространении сомнительных религиозных книг, журналов, брошюр, листовок, в том числе на
улицах, подъездах, квартирах, транспорте;
- с Вами и Вашими близкими пытаются вести подозрительную агитацию на религиозные темы;
- Вам и Вашим близким навязчиво предлагают участвовать
в религиозных обрядах и мероприятиях;
- Вас беспокоят подозрительные собрания религиозного характера;
- Вы попали под влияние сомнительных людей либо организаций религиозной направленности;
- Вы оказались в трудной жизненной ситуации из-за проблем
религиозного характера;
- Вы или Ваши близкие нуждаются в консультации и помощи
специалистов в сфере религии.
Мы ответим на все Ваши вопросы и окажем помощь!
Для Вас работают юристы, теологи, религиоведы, психологи. Консультирование ведется круглосуточно и конфиденциально. Звонки из любой точки Казахстана принимаются
бесплатно.
По поручению Совета Безопасности
на территории Казахстана создана
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» — 110
для приема экстренных сообщений о планировании, подготовке, финансировании и организации актов терроризма, вербовки, вооружения, обучения радикально настроенных
приверженцев нетрадиционных религиозных течений, пропаганды и распространения идеологии терроризма и религиозного экстремизма.
В настоящее время бесплатные звонки можно производить
только с районных/городских телефонов и номеров мобильного оператора «Вееlіnе».
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
15 стр.
ДҮЙСЕНБІ
ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ҚАҢТАР – 15 ЯНВАРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Жаңалықтар 06.10 «Жить здорово» 07.00, 04.45
« Сапа бақылауда» 07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро, Казакстан!» 10.00 «Последняя электричка»
11.00 «Тамаша Сити» 12.00 «Қалаулым» 15.00 Х/ф
«Заколдованный Участок» 16.00 «На самом деле»
17.00 «Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45, 03.10 «Пендеміз ғой» 20.00 Главные новости
20.45, 23.50 Т/с «Серебрянный бор» 22.50, 02.30 «Паутина» 01.40 «Муржское женское» 04.15 «Той базар»
ХАБАР
07.02, 01.00 «Ауырмайтың жол ізде» 07.30, 23.40
«Тағдыр тартысы» 08.00, 12.00 Жаңалықтар 08.10 Т/с
«Өгей жүрек» 09.00, 13.00 Новости . 09.10 М/с 10.30,
15.00 «Мечты сбываються» 11.00,17.15 «Ана мен
бала» 12.10 «Біздің назарда» 12.30, 15.30 Т/с «Пеленшеевтер» 13.10 Т/с «Сын моего отца» 14.00, 22.40 Т/с
«Подкидыши» 16.25 «Сана Жаңғыру» 17.10 «Народный
контроль»
18.00
«Давайте
говорит»
19.00,00.10,01.25,0.25
«Қорытынды жаңалыктар»
19.30 «Бетпе-бет» 20.00 «Арнайы хабар» 20.30 «Бюро
расследований» 21.00 Итоги дня 21.30 «Болашаққа
бағдар» 22.15 Д/ф «Ұлы миссия» 00.40 Т/с «Осколки»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.50 «Апта» 11.55 «Күмбір де
күмбір де
күмбіртербетіп» 12.00 Т/с «Үзелмес үміт» 13.00, 17.00,
20.00, 00.40 «Ақпрат» 13.15 Т/с «Жүрекке жол» 14.30
Т/с «Ана» 15.20 «Қүлқаң құлақ» 16.05 М/ф. 16.25 Д/ф
«Қазақ даласының кұпялары» 17.15 Елден хабар 17.30
«Көңіл толқыны» 18.10 «Мінің Қазақстаным!» 18.00 Т/с
«Мəңгілік махаббат» 18.40 Т/с «Жүрекке жол» 20.30,
01.35 «Басты тақырып» 20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с
«Үзіл үміт» 22.35 Т/с «Ана» 23.25 «Түнгі студияда»
00.00 Дабыл 00.55 «Елден хабар» 01.05 «Hit Qazaqstan» 01.50 «Қарекет»
СЕЙСЕНБІ
ВТОРНИК
16 ҚАҢТАР – 16 ЯНВАРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 «Жить здорово» 06.50 «Басты жаңалықтар»
07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро, Казахстан!»
10.00 Т/с «Последняя электричка»
11.00
«Пендеймізғой»12.00 «Қалаулым» 15.00 Х/ф «Заколдованный Участок» 16.00 «На самом деле» 17.00
«Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45
«Кеш Қалмайық» 20.00 «Главные новости» 20.45, 23.50
Т/с «Серебрянный бор» 22.50,02.00 «паутина» 02.40
«Сапа Бақылауда»
ХАБАР
07.02, 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 16.30, 23.20
«Тағдыр тартысы» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 08.10
Т/с «Өгей жүрек» 09.00, 13.00 Новости 09.10,19.30 Т/с
« Ғашықтық дерті» 10.30, 15.00 «Bilim» 11.00,17.15
«Ана мен бала» 12.10 «Біздің назарда» 12.25 Т/с
«Пəленшеевтер» 13.10 Т/с «Сын моего отца» 14.00,
22.20 Т/с «Подкидыши» 17.00 «Народный контроль»
18.00 «Давайте говорить!» 18.55 Жаһандық саясат
19.00, 00.35, 02.05 «Қорытынды жаңалыктар» 20.55
Большая политика 21.00 Итоги дня
21.30 Т/с
«Тасөткел» 23.50 Т/с «Осколки» 01.35 «Заң бойынша»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Элвин мен алақор жындар» 11.15 М/ф 11.25
«Қызы қекен» 12.10 Т/с «Үзілмес үміт» 13.00, 17.00,
20.00, 00.05 «Ақпрат» 13.15 Т/с «Жүрекке жол» 14.30
Т/с «Ана» 15.20 Т/с «Қалқан құлақ» 16.25 Д/ф Қазақ
даласының кұпиялары» 17.15 Елден хабар 17.30
«Көңіл толқыны» 18.25 «100 Бизнес Бастауы» 18.40 Т/с
«Жүрекке жол» 20.30, 00.35 Басты тақырып 20.50
«Қарекет» 21.45 Т/с «Үзілмес үміт» 22.35 Т/с «Ана»
23.25 «Түнгі студияда» 00.00 Дабыл 00.50 Елден хабар
01.00 «Hit Qazaqstan» 01.45 «Қарекет»
СƏРСЕНБІ
СРЕДА
17 ҚАҢТАР - 17 ЯНВАРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
17.00 Жаңалықтар 17.10,22.50,02.30 «Паутина» 18.00
«Басты жаңалықтар» 18.45, 02.40 «Пендейміз ғой»
18.45,03.10 «Пендеміз ғой» 20.00 «Главные новости»
20.45, 23.50 Т/с «Скалолазка» 01.45 «Мужское /женское» 04.00 «Той базар» 04.45 «Сапа Бақылауда»
ХАБАР
17.00 «Важно знать» 17.15 «Ана мен бала» 18.00 «Давайте говорить» 19.00, 01.15, 02.45 «Қорытынды
жаңалыктар»
19.00,23.50,02.05
«Қорытынды
жаңалықтар» 19.30 Т/с «Ғашықтық жаңалықтар» 21.00
Итоги дня 21.30 Т/с «Тасөткел» 22.20 Т/с «Подкидышы» 23.20 «Тағдыр тартысы» 00.20 Т/с «Осколки»
01.35 «Заң бойынша»
QAZAQSTAN
17.00, 20.00, 00.40 «Ақпрат» 13.15 Т/с «Мəнгілік махаббат» 17.15 Елден хабар 17.30 «Көңіл толқыны» 18.25
«Кəсіп пен нəсіп» 18.40 Т/с «Жүрекке жол» 20.30, 01.15
Басты тақырып 20.50 «Қарекет» 21.45 Т/с «Үзілмес
үміт» 22.35 Т/с «Ана» 23.25 «Түнгі студияда» 00.00
Дабыл 00.50 Елден хабар 01.00 «Hit Qazaqstan» 01.45
«Қарекет»
БЕЙСЕНБІ
ЧЕТВЕРГ
18 ҚАҢТАР - 18 ЯНВАРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 «Жить здорово» 06.50 «Басты жаңалықтар»
07.30 «Доброе утро» 09.00 «Доброе утро, Казахстан!»
10.00 Т/с «Последняя Электричка» 11.00 «Пендейміз
ғой» 12.00 «Қалаулым» 15.00 Х/ф «Заколдованный
Участок» 16.00 «На самом деле» 17.00 «Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45, 02.50 «Заң
сөйлесін» 20.00 «Главные новости» 20.45, 23.50 Т/с
«Скалалазка» 02.10 «Вечерний Ургант» 22.50,02.30
Паутина 01.45 «Мужское женское» 04.00 Той базар
04.45 «Сапа бақылауда»
ХАБАР
07.02 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30,23.20 «Тағдыр тартысы» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 08.10 Т/с «Өгей
жүрек» 09.00, 13.00 Новости 09.10,19.30 Т/с «
Ғашықтық дерті» 10.30, 15.00 «Символ нашей родины»
11.00,17.15 «Ана мен бала» 12.10 «Білу манызды»
12.25 Т/с «Пəленшеевтер» 13.10 Т/с «Сын моего отца»
14.00, 22.20 Т/с «Подкидыши» 16.15,21.30 Т/с
«Тасөткел» 17.00 «Важно знать» 18.00 «Давайте говорить!»19.00, 00.35, 02.05 «Қорытынды жаңалыктар»
21.00 Итоги дня 00.20 Т/с «Осколки» 01.35 «Заң бойынша»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Элвин мен алақор жындар» 11.15,16.05
М/ф 1.55 «Қызы қекен» 12.10 Т/с «Үзілмес үміт» 13.00,
17.00, 20.00, 00.40 «Ақпрат» 13.15 Т/с «Жүрекке жол»
14.30 Т/с «Ана» 15.20 Т/с «Қалқан құлақ» 16.25 Д/ф
Қазақ даласының кұпиялары» 17.15 Елден хабар 17.30
«Көңіл толқыны» 18.10 «Келбет» 18.40 Т/с «Жүрекке
жол» 20.30, 00.35 Басты тақырып 20.50 «Қарекет»
21.45 Т/с «Үзілмес үміт» 22.35 Т/с «Ана» 23.25 «Түнгі
студияда» 00.00 Дабыл 00.50 Елден хабар 01.00 «Hit
Qazaqstan» 01.45 «Қарекет»
ЖҰМА
ПЯТНИЦА
19 ҚАҢТАР – 19 ЯНВАРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.25 «Наедине со всеми» 06.45 «Жұма уағызы»
07.00 «Басты жаңалықтар» 07.45 «Доброе утро» 09.00
«Доброе утро, Казахстан!» 10.00 Т/с «Последняя Электричка» 10.55 «Кешкі Кездесу» 12.00 «Қалаулым»
15.00 Х/ф «Любовь из пробирки» 16.45 «Жди меня»
18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45, 03.00 «Қалаулым»
20.00 «Главные новости» 20.45 «Поле чудес» 22.00,
23.50 Т/с «Трюфельный пес» 23.00,02.20 «паутина»
03.50 «Той Базар» 04.35 «Сапа Бақылауда»
ХАБАР
07.02, 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30, 16.30, 23.20
«Тағдыр тартысы» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 08.10
Т/с «Өгей жүрек» 09.00, 13.00 Новости 09.10,19.30 Т/с
« Ғашықтық дерті» 10.45, 15.00 «Алтын бесік» 11.30
Сана
12.10 «Біздің назарда» 12.25 Т/с
«Пəленшеевтер» 13.10 Т/с «Сын моего отца» 14.00,
22.20 Т/с «Подкидыши» 16.15 «Тасөткел» 17.00 «Народный контроль» 17.15 «Əңгіменің ашығы» 18.00
Жаһандық саясат 19.00, 00.35, 02.05 «Қорытынды
жаңалыктар» 20.55 Большая политика 21.00 Итоги дня
22.15 «Молодежное юмористическое шоу» 00.00 Т/с
«Осколки»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «HIT QAZAQSTAN»
10.55 М/с «Элвин мен алақор жындар» 11.15,16.05
М/ф 1.55 «Қызы қекен» 12.10 Т/с «Үзілмес үміт» 13.00,
17.00, 20.00, 00.40 «Ақпрат» 13.15 Т/с «Жүрекке жол»
14.30 Т/с «Ана» 15.20 Т/с «Қалқан құлақ» 16.20 Енші
17.15 Елден хабар 17.30 «Көңіл толқыны» 18.20 «Арнайы жоба» 18.45 Т/с «Жүрекке жол» 20.35 «Сазгер»
22.00 Т/с «Үзілмес үміт» 22.50 Т/с «Ана» 23.40 «Парасат майданы» 00.15 Дабыл. 00.50 Фиология профессор
Тұрсынбек Кəкішевтті 02.10 Т/с Достар 03.00 «Hit Qazaqstan»
СЕНБІ
СУББОТА
20 ҚАҢТАР – 20 ЯНВАРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 03.40 «Идеальный ремонт» 06.50 Т/с «Беркли
сквер» 07.45 «Басты жаңалықтар» 08.30,02.40 «той
заказ» 09.00 «Смак» 09.40 Х/ф «грех» 11.40 «Фабрика
грез» 12.05, 02.55 «Ayel siri...» 13.00 «Заң сойлесың»
14.00,23.00,02.30 «паутина» 14.45 Үшқалақ 15.00
«Лучше всех» 16.10 Т/с «Огонь, вода и ржавые трубы»
20.00 «Добрый вечер, Казахстан!» 21.00 «Басты
бағдарлама» 21.45, 04.25 «Кешкі Кездесу» 23.50 Х/ф
«Исход цари и боги»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.15 «Көрімдік» 08.45
«Əсем əуен» 09.30 «Өзінө-өзе тану» 09.45 «Я-чемпион» 10.15 М/с 10.55 М/ф 12.15 «Хабарлайын» 15.45
«Қызық таймс» 14.00 «Кел шырқайық» 15.30 «Ақ-күң».
16.15 «Ду-думан». 17.00 «Өмір жолы» 17.30 «Менің арманым» 18.15 «Жаса, қазақ!» концерт 20.15 «Кто возьмет миллион» 21.00 « 7- күң» 22.00 Х/ф «300-
спартанцев» 00.00 «Бокс Феруза Шарипова-Джамилла
Гонтартюк»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жүлдыздарының қатысумен
концерт. 07.35 Т/с «Айналайын» 08.35 «Сəзгер» 10.00
«HIT QAZAQSTAN» 10.55 «Ел-ешінде» 11.15 «Əзіл
əлемі» 13.05 М/ф 14.30 «Тəуелсіздікке тарту» 17.45
«Арнайы жоба» 18.20 «Жайдарман» 20.00 «Мəселе»
20.30 «Əн Əлемі» 22.25 Х/ф «Құтқарушы» 00.40 Т/с
«Достар» 01.35 «Мəселе» 02.05 «Hit Qazaqstan»
ЖЕКСЕНБІ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ҚАҢТАР – 21 ЯНВАРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00, 04.05 «Идеальный ремонт» 06.50 «Контрольная
закупка» 07.20 «Басты бағдарлама» 08.15,03.10 «Той
заказ» 08.45 «Воскресные беседы» 09.00 Х/ф «Жена
на прокат» 12.30, 03.20 «Ayel siri...» 13.30 «Қалаулым»
14.30,20.55,02.30 «0000П@утина+» 15.20 «Лучше
всех» 16.15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 20.00
Аналитика 21.45 «Тамаша сити» 22.40, 04.20 «Той
базар» 23.40 КВН-высшая лига
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.15 «Көрімдік» 08.45
«Əсем əуен» 09.30 «Самопозднание» 09.45 М/с 10.15
М/с 10.45 М/ф 11.45 «Хабарлайын» 12.15,00.50 «Ақкүң». 13.00 «Тайны судьбы имена» 14.00 Х/ф «300спартанцев» 16.00 «Əнім саған аманат концерт». 18.00
«Кел шырқайық!» 19.45 «Қызық таймс» 21.00 «7-күн»
22.00 Х/ф «Вторжение» 23.50 Т/с «Алдар көсе» 22.00
Х/ф «300- спартанцев» 00.00 «Бокс Феруза Шарипова
QAZAQSTAN
06.05, 03.20 Қазақстан эстрада жүлдыздарының
қатысумен концерт. 07.15 Т/с «Айналайын» 08.35
«Ақсауыт» 09.00 «Таңшолпан» 11.05 «Дара жол»
12.10,00.50 Д/ф «Ұлы дала ұлығаты» 12.40 «Астана»
13.45 «Тəуелсіздікке тарту» 15.55,02.30 «24-сағатта
биғат кұшағында» 16.30 «Кішкентай қожайын» 18.10
«Көңіл толқыны» 19.00 «Апта» 20.00 «1-студия» 20.55
«Жаңа
жылда-жаңа
əн!»
23.05
«Көңілді
тапқырларалыңы»
16 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 2 (7590) 13 января 2018 года
КГУ «Опорная школа (РЦ) на
базе СШ № 1 п. Осакаровка» ТРЕБУЕТСЯ учитель истории в классах
с казахским языком обучения (14
часов). Тел. 43062, 41690.
«Осакаров ауданының білім, дене шынықтыру жəне спорт
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогих и любимых
Василия Лазаревича
и Пелагею Афанасьевну ТЕЛЕСОВЫХ
от всей души поздравляем с бриллиантовой свадьбой!
Замечательный сюжет!
Ему равных в мире нет!
Мы считали на досуге:
Вместе вы пять дюжин лет!
Даже если посчитать
«Год один – один карат»,
Каждый целым состояньем,
Получается, богат!
Но не будем тратить час
В суете трескучих фраз –
С бриллиантовою свадьбой
Мы спешим поздравить вас!
Дети, снохи, зять, внуки и правнуки.
***
Елизавету Вильгельмовну ГОНЧАРЕНКО
сердечно поздравляю с днем рождения!
Пускай вперед летят года,
Но ты прекрасна как всегда!
Желаю счастливо прожить,
Смеяться, верить и любить,
Мечты в реальность воплощать,
Всегда от радости сиять,
И в этот славный день рожденья,
Быть в позитивном настроеньи!
Валентина.
***
Уважаемых
Николая Васильевича ФИЛАТОВА,
Нину Васильевну ЛЕМЕШЕВУ,
Василия Александровича ШЕСТЕРНИНА,
Александра Сергеевича УЛЬЯНИНА
поздравляем с днем рождения!
Пусть лучшие надежды оправдаются,
Жизнь дарит много света и тепла,
Заветные желания сбываются
И очень хорошо идут ваши дела!
Пусть все вершины буду достижимыми
И ждет удач сплошная череда,
Для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!
С уважением, коллектив ТОО «КТ «Сарыбел».
Автосервис «АКБОЗАТ»
- ¯ËÌÓÏÓÌÚ‡Ê
-ÂÏÓÌÚ ıÓ‰Ó‚ÓÈ ˜‡ÒÚË
- ÂÏÓÌÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
- ˝ÎÂÍÚËÍ
-ÔÓÍ‡Ò͇
- ÍÓÒÚÓÔ‡‚
- Á‡ÏÂ̇ χÒÂÎ
Адрес: п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 167/1 (новая трасса), тел.
87785484893, 87012521906, 87752075726.
ИП Аладушкин
ОТКАЧКА, ПРОМЫВКА септика. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Мы ждем ваших заявок! Тел. 87051371243, 42933.
ТРЕБУЕТСЯ работник по дому. График работы по согласованию. Обращаться по тел. 41154, 42189.
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ ̇ ‚Ó‰Û, 5000 Ú„. íÂÎ.
87783714176.
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ по откачке септика. Бочка – 4200 куб.
Тел. 87787133573, 87762268013, 41433.
Собственник:
ТОО “Районная газета
“Сельский труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
КГУ «Основная школа села Русская Ивановка» ТРЕБУЕТСЯ воспитатель
мини-центра
и
подготовительного класса на время
декретного отпуска основного работника. Тел. 87076233092.
КГУ «СШ № 15 с. Трудовое» на
конкурсной основе ТРЕБУЕТСЯ
библиотекарь на 0,5 ставки.
Справки по тел. 31132.
ПР ОДАЮТС Я
бөлімі» ММ-нде 41455 сенім телефоны жұмыс істейді.
В ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района» работает телефон доверия 41455.
Нотариус Мудрагель Галина Николаевна (государственная лицензия № 001541 от 05.08.2003 г.) извещает об открытии наследственных дел после смерти:
1. Грачевой Зои Петровны, умершей 01.12.2017 г.;
2. Шириздянова Хасана Миникеевича, умершего 12.06.2017 г.;
3. Медведева Геннадия Николаевича, умершего 28.12.2017 г.
Заинтересованным лицам следует обратиться по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, поселок Молодежный,
улица Ленина, 24А. Тел. 8(72148)21745, 87773223555.
*квартира в 4-кв. доме в с.
Есиль, ул. Колхозная, 35, 2 млн. 500
тыс. тг. Тел. 35315, 87053363605.
*5-комн. дом в п. Осакаровка по
ул. Садовая, 2,(пласт. окна, санузел,
титан, телефон, Интернет, ОТАУ ТВ)
с мебелью, хозпостр., гараж. Тел.
41760, 87754622541.
*дом, с. Озерное, ул. Садовая,
14, цена договорн. Обращаться в
любое время по тел. 87058333223,
87712680566, 37296.
*дом, п. Осакаровка, ул. Школьная, 36. Обращаться в любое время
по тел. 42758, 87053013186.
*дрова, 6 тыс. куб. Тел.
87784265414.
*коровы, 3 и 4 отелом. Тел.
87712068631.
Для вашей семьи
(Продолжение. Нач. в №
49, 50)
Совет 7. Какую поддержку
оказывает
государство
семьям, воспитывающим
детей
1. Государство оказывает
поддержку семьям, воспитывающим детей, путем предоставления
социальной
помощи
в
порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
2. Такие семьи могут получить государственные пособия в виде:
1) единовременного госпособия, выплачиваемого в
связи с рождением ребенка (далее-пособие на рождение); пособие на рождение (с учетом изменения размера месячного расчетного показателя установлено в
размере:на первого, второго, третьего ребенка – 31,41
МРП;на четвертого и более ребенка – 52,35 МРП;
2) ежемесячного госпособия, выплачиваемого по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года
(далее – пособие по уходу); пособие по уходу установлено в размере:на первого ребенка – 5,76 МРП;на второго ребенка – 6,81 МРП;на третьего ребенка – 7,85
МРП;на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП;
3) ежемесячного госпособия, выплачиваемого на
детей до 18 лет (далее - пособие на детей); пособие на
детей установлено в размере 1,05 МРП на каждого ребенка (вводится в действие с 01.01.2018 года);
4) ежемесячного госпособия, назначаемого матери
или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида (детей-инвалидов). Пособие установлено в размере 1,05
минимального размера заработной платы.
3. Сроки обращения за назначением пособия на рождение и пособия по уходу не могут превышать двенадцать месяцев со дня рождения ребенка.
4. На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, производится ежемесячная
выплата в размерах:
• питание за одного ребенка дошкольного возраста –
6 МРП;
• питание за одного ребенка школьного возраста – 7
МРП;
• одежда, обувь, мягкий инвентарь для одного ребенка – 3 МРП.
5. На содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей,
размер выплаты опекунам или попечителям пособия
составляет 10 МРП в месяц.
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор К. О. Тохметова
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 79-0-97, в корпункт - 4-15-72, в корпункт пос.
Молодежного - 21-3-82.
6. В связи с усыновлением ребенка-сироты и (или)
ребенка, оставшегося без попечения родителей, выплачивается единовременная денежная выплата, размер которой составляет 75 МРП.
Совет 8. Если вы оказались должником по алиментам
Если Вы оказались должником по алиментам:
• не должны уклоняться от явки к судебному исполнителю, т.к. неявка влечет предусмотренную действующим законодательством ответственность;
• имеете право ознакомиться с материалами исполнительного производства;
• имеете право искать способ примирения и согласованности действий со взыскателем;
• в случае положительных переговоров, заключить
письменное Алиментное соглашение в присутствии нотариуса.
Плюсы своевременной оплаты по долгам:
• будете иметь возможность видеться с ребенком;
• принимать участие в его воспитании;
• заботиться о будущем ваших детей – совместно выбирать детский сад, школу, лагеря, отдых и т.д.
Минусы несвоевременной оплаты задолженности по
алиментам:
1. При невозможности взыскания алиментных платежей из заработной платы или иных доходов в течение
трех месяцев судебным исполнителем принимаются
меры обеспечения исполнения исполнительного документа и может быть:
• обращено взыскание на имущество должника
(включая деньги, ценные бумаги);
• изъято движимое имущество должника, находящееся у него либо у иных физических или юридических
лиц;
• запрещено должнику совершать определенные
действия (отчуждать, передавать имущество, запрет на
выезд за пределы страны, приостановление действий
ранее выданных лицензий, специальных прав и разрешений);
• запрещено должнику пользоваться принадлежащим
ему на праве собственности имуществом, в том числе
деньгами, либо указание пользоваться им в пределах,
установленных судебным исполнителем;
• опечатано имущество должника;
• изъяты правоустанавливающие документы;
• запрещено другим лицам передавать имущество, в
том числе деньги, должнику или выполнять по отношению к нему иные действия;
2. На сумму задолженности начисляется неустойка.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 2 Тираж 3690
e-mail: serzhan.24@mail.ru
(Продолжение следует).
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
101
Размер файла
3 933 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа