close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Навчальна програма Патентознавство та авторське раво 8 17010101

код для вставкиСкачать
 МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
" ЗАТВЕРДЖУЮ"
Проректор університету з науково-педагогічної роботи
_______________ Дробик О.В.
"___" ____________ 2011 р.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни
"Патентознавство та авторське право"
Галузь знань 1701 "Інформаційна безпека"
Напрям 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"
Спеціальність 8.17010101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"
Всього годин - 60
в тому числі:
аудиторних - 16,
диф. залік - 1 п/сем.
Київ 2011
Навчальна програма складена на основі навчального плану спеціальності 7(8).17010101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", затвердженого 23.03.2011 р.
Навчальну програму склав:
к.т.н., доцент Богуш В.М.
Навчальна програма обговорена на засіданні кафедри безпеки інформаційних технологій, протокол № 8 від 14.03.11 р.
Завідувач кафедри,
к. т. н., доцент Богуш В.М.
Навчальна програма узгоджена випусковою кафедрою безпеки інформаційних технологій спеціальності 7(8).170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"
Завідувач випускової кафедри Богуш В.М. "____"__________ 2010р.
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично ради Навчально-наукового інституту захисту інформації, протокол № ___ від "___"________2011р.
Голова НМР ___________ Толюпа С.В.
"Згоден"
Директор ННІЗІ__________ С. Толюпа
"___"________2011р.
1 Пояснювальна записка
Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки, є дисципліною самостійного вибору студента.
Основною метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань у галузі винахідницького права, охорони відкриттів, винаходів, промислових зразків, питань економіки винахідництва, патентної інформації, прав авторів винаходів, раціоналізаторських пропозицій і промислових зразків, а також експертизи винаходів. Компетенції, які необхідно розвивати в результаті вивчення навчальної дисципліни:
КПН-1 - здатність до міждисциплінарної взаємодії та уміння співробітничати з представниками інших галузей знань у ході вирішення науково-дослідних та прикладних завдань;
КПН-11 - здатність до проведення досліджень на патентну чистоту науково-технічних розробок у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
* комплекс теоретичних питань у галузі винахідницького права; * основи прав авторів винаходів, раціоналізаторських пропозицій і промислових знаків;
* основні положення патентного законодавства.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
Модуль 1
* оформлювати та розглядати заявки на винахід.
Модуль 2
* користуватися патентної документацією;
* орієнтуватися в системі правового захисту винаходів і відкриттів. 2 Зміст навчальної дисципліни
Модуль 1
Загалі положення патентознавства та авторського права
Вступ
Предмет патентознавства та авторського права. Етапи формування патентної системи у світі. Основні терміни і поняття патентної інформації. Тема 1. Відкриття та винаходи, раціоналізаторські пропозиції, промислові зразки і знаки для товарів і послуг Загальна характеристика відкриття та винаходу. Патентно-правові системи та джерела українського законодавства з питань патентного права. Ознаки раціоналізаторських пропозицій, порядок подання, визнання та прийняття до використання. Промислові зразки та видача патенту України на промислові зразки. Знаки для товарів і послуг. Тема 2. Подання і розгляд заявок на винахід, корисну модель, промисловий значок і знаки для товарів і послуг
Подача заявок на видачу авторських свідоцтв і патентів. Опис винаходу (корисної моделі), промислового зразка. Види формул винаходу (корисної моделі). Подача заявок на видачу авторських свідоцтв і патентів. Опис винаходу (корисної моделі), промислового зразка. Види формул винаходу (корисної моделі). Модуль 2
Патентне законодавство та патентна інформація
Тема 3. Використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Патентна документація, пошук патентної інформації
Значення використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Права авторів винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Патентна документація. Системи класифікації винаходів. Пошук патентної документації. Тема 4. Основні положення патентного законодавства України та зарубіжних країн. Купівля і продаж ліцензій
Правова охорона винаходів в Україні. Міжнародна охорона промислової власності. Правове регулювання товарних знаків. Ліцензія в зовнішній торгівлі. Види ліцензій та умови ліцензійних угод. 3 Теми рефератів
1. Система інтелектуальної власності в Україні.
2. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності.
3. Методологічні основи створення об'єктів промислової власності.
4. Патентна інформація та документація.
5. Патентні дослідження.
6. Охорона прав на винаходи.
7. Оформлення винаходу.
8. Охорона прав на промислові зразки.
9. Охорона прав на фірмові найменування та знаки для товарів і послуг.
10. Охорона прав на топографію інтегральних мікросхем.
11. Охорона прав на раціоналізаторські пропозиції і науково-технічну документацію.
12. Охорона прав на "ноу-хау".
13. Авторське право та суміжні права.
14. Ліцензування та передача технологій.
15. Економічна ефективність використання об'єктів інтелектуальної власності.
4 Основна рекомендована література
1. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.
2. Дахно И.И. Патентование и лицензирование. - К.: МАУП, 2004. - 216 с. 3. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право. - К.: Кондор, 2005. - 428 с.
4. Закони України про охорону прав на винаходи і корисні моделі, промислові зразки, на знаки для товарів та послуг. 5. Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід та корисну модель. 6. Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок. 7. Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на знак для товарів та послуг. 2
Документ
Категория
Разное
Просмотров
180
Размер файла
59 Кб
Теги
патентознавство, навчальних, 17010101, авторські, раво, программ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа