close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Питання до бакалаврату

код для вставкиСкачать
 4. Перелік питань по дисциплінам
4.1 Інформатика, обчислювальна техніка і програмування
1. Інформатика і інформація.
2. Види програмного забезпечення.
3. Операційні і файлові системи.
4. Опис алгоритмів.
5. Властивості алгоритму.
6. Структура алгоритму (лінійна, що розгалужується).
7. Структура алгоритму (циклічна).
8. Текстовий файл. Редактори текстів програм і документів.
9. Електронні таблиці. Quattro Pro, SuperCalc, Microsoft Excel.
10. Текстовий редактор Word.
4.2 Основи менеджменту
1. Менеджмент і підприємництво. Визначення менеджменту.
2. Функції, принципи і методи організації. 3. Сучасні організаційні структури. 4. Етапи ухвалення управлінського рішення. 5. Якості керівника. 6. Стратегія подолання конфлікту. 7. Правові основи підприємницької діяльності. 4.3 Економіка підприємства
1. Склад оборотних коштів підприємства та їх характеристика
2. Основні класифікаційні ознаки, за якими групуються основні фонди підприємства, та їх характеристика
3. Характеристика процесів зносу і амортизації основних фондів підприємства
4. Показники використання основних фондів підприємства та їх характеристика.
5. Основні показники використання оборотних коштів підприємства та їх характеристика.
6. Основні фактори зростання продуктивності праці.
7. Визначення рентабельності та її види.
8. Основні види рентабельності та шляхи їх збільшення.
9. Поняття виробничої потужності підприємства та методика її розрахунку.
10. Поняття прибутку (збитків) та основні напрямки використання чистого прибутку підприємства.
11. Сфери та галузі економіки.
12. Види чисельності робітників підприємства та їх характеристика.
13. Основні види вартісної оцінки основних фондів підприємства та їх визначення.
14. Поняття заробітної плати та її основні форми та системи.
15. Поняття економічного елементу витрат і характеристика статей кошторису витрат.
16. Основні фактори зниження собівартості продукції (робіт, послуг).
17. Методи визначення явочної чисельності робітників. 18. Продуктивність праці та її основні показники.
19. Склад фонду оплати праці. 20. Поняття та склад калькуляції собівартості продукції.
21. Визначення абсолютної економічної ефективності капітальних вкладень.
4.4 Охорона праці
1. Концепції абсолютної безпеки і прийнятного ризику.
2. Теорія ризику. Індивідуальний і груповий ризик.
3. Вимоги пожежної безпеки до виробничих будівель і споруд. Ступінь вогнестійкості. Протипожежні перешкоди.
4. Огнегасильні речовини і первинні засоби гасіння пожеж. Типи вогнегасників, область їх застосування.
5. Категорії приміщень по пожежній і вибухопожежній небезпеці.
6. Захист від вібрації. Захист від загальної і локальної вібрації.
7. Захист від шуму. Засоби колективного і індивідуального захисту.
8. Захист від теплових впливів: теплоізоляція, екранування, інші способи.
9. Захист від електричного струму: захист від дотику до токоведучих частин, заземлення, зануління, СИЗ.
10. Штучне освітлення, його види, системи, нормування.
11. Вентиляція. Її призначення, види.
12. Повітряне середовище. Мікроклімат і чистота повітря.
13. Технічні нормативи: конструктивні, габаритно-планувальні, параметричні.
14. Гігієнічні нормативи. Санітарні норми.
15. Проведення робіт. Система допусків - коли застосовується, що включає.
16. Організаційні, санітарні, технічні методи, індивідуальний захист.
17. Шкідливі і небезпечні чинники виробництва. Наслідки їх дії на здоров'я людини.
18. Визначення поняття "інженерна охорона праці". Основні визначення. Нещасні випадки, травми, каліцтва, проф. захворювання.
19. Вимоги з охорони праці до території підприємства. Санітарно-захисна зона. Її розміри для різних класів підприємства.
4.5 Металургія чорних металів
1. Характеристика залізних руд і їх родовищ в Україні.
2. Методи завантаження доменної печі.
3. Маркіровка доменних чавунів і феросплавів.
4. Будова і устаткування кисневого конвертера.
5. Сировина і періоди плавки в кисневому конвертері.
6. Конвертерний процес з донним і комбінованим продуванням.
7. Способи розкислювання сталі. Донне і дифузійне розкислювання. Розкислювальна здатність і розкислювачі.
8. Будова і устаткування мартенівської печі. Регенератори, перекидні і регулюючі пристрої, форсунки і пальники.
9. Сировина і періоди плавки в мартенівській печі
10. Переваги і можливості електрометалургії. Тенденції розвитку чорної металургії.
11. Класифікація і різновиди електричних печей. Їх призначення і область застосування.
12. Основні періоди електроплавки, їх призначення.
13. Окислення вуглецю в електропечі, механізм і умова видалення бульбашки СО.
14. Дефосфорація металу в окислювальний період (п'ять основних умов видалення фосфору).
15. Механізм і умови десульфурації металу по періодах плавки. Шість основних умов видалення сірки у відновний період.
16. Легування сталевої ванни, порядок і умови введення легуючих, ступінь засвоєння.
17. Позапічні способи обробки сталі.
18. Спеціальні способи електроплавки сталі (ЕШП, ВДП, ЕЛП, ПДП, ВІП).
4.6 Металургія кольорових металів
1. Окусковання дрібних матеріалів при виробництві кольорових металів. Окатування, брикетування, агломерація: сутність процесів, їх переваги і недоліки (навести схему агломерації).
2. Підготовка шихти в кольоровій металургії. Вимоги до якості шихт. Бункерний і штабельний способи готування шихти, їх сутність і застосування (навести схеми готування шихти).
3. Металургійні гази і пил, їх класифікація і характеристика. Технологічні і топкові гази, грубі і тонкі пили кольорової металургії (навести приклади).
4. Напівпродукти підприємств кольорової металургії. Штейни, шлаки, їхній склад і типи (навести приклади). Пічні, конвертерні, рафініровочні, отвальні, оборотні, самоплавкі шлаки. Коректування складу шлаку.
5. Товарна продукція підприємств кольорової металургії і її види (навести приклади). ДСТУ, ТУ на товарну продукцію, їхнє призначення й особливості застосування. Чорнові, технічної чистоти, високої чистоти, особливої чистоти кольорові метали (навести приклади).
6. Гідрометалургійні процеси в кольоровій металургії. Три основні стадії гідрометалургійних процесів. Осадження металів з розчинів електролізом водяних розчинів, цементацією, відновленням газоподібними відновниками (навести приклади хімічних реакцій).
7. Гідрометалургійні процеси в кольоровій металургії. Три основні стадії гідрометалургійних процесів. Види розчинників. Очищення розчинів від домішок хімічним осадженням, кристалізацією, цементацією, екстракцією, іонообміними процесами (навести приклади хімічних реакцій).
8. Рафініровочні плавки в кольоровій металургії, їхні види і призначення. Вогневе, ликваційне, сульфідуюче, хлорне, карбонільне, цементаційне рафінування (навести приклади хімічних реакцій).
9. Рудні плавки в кольоровій металургії. Плавка на штейн, відновна, електролітична, металотермічна, реакційна плавка (вкажіть призначення і наведіть приклади хімічних реакцій).
10. Випал у кольоровій металургії. Кальцінуючий, окисний, агломераційний, відновний, хлоруючий і фторуючий (дайте визначення і наведіть приклади хімічних реакцій).
11. Класифікація металургійних процесів при виробництві кольорових металів. Піро-, гідро- і електрометалургійні процеси, їхня коротка характеристика і призначення. Наведіть приклади хімічних реакцій випалу, плавки, дистиляції, вилужування, екстракції, цементації, електролізу.
12. Вогнетривкі матеріали і їх класифікація по вогнетривкості і характеру хімічної активності оксиду, що служить вогнетривкою основою. Кремнеземисті, алюмосилікатні, магнезіальні, хромисті, вуглецеві вогнетриви. Робочі властивості вогнетривів.
13. Металургійне паливо. Класифікація його по агрегатному стану і способу одержання (наведіть приклади основних видів палива). Теплотворна здатність палива. Повнота згоряння палива (наведіть приклади реакцій згоряння палива). Коефіцієнт надлишку дуття.
14. Дроблення і здрібнювання рудної сировини кольорових металів. Велике, середнє, дрібне дроблення, тонке здрібнювання. Ступінь дроблення (здрібнювання). (щекові, конусні, валкові і молоткові дробарки, барабанні млини (намалюйте схему і поясніть принцип дії).
15. Якісна схема збагачення руд кольорових металів. Підготовчі, збагачувальні і допоміжні процеси. Технологічні показники збагачення руд. Витяг, ступінь збагачення, вихід продукту (дайте визначення і наведіть приклади).
16. Збагачення руд кольорових металів. Задачі збагачення руд. Концентрат, проміжний продукт, хвости (дайте визначення і наведіть приклади). Способи збагачення руд.
17. Вторинна сировина кольорових металів, його класифікація і характеристика. Амортизаційний і побутовий брухт. Виробничі відходи. Поточні, оборотні, отвальні відходи, безповоротні втрати (дайте визначення і наведіть приклади).
18. Руди і мінерали кольорових металів (дайте визначення і наведіть приклади). Класифікація руд і мінералів. Сульфідні, окислені, змішані, самородні, моно- і поліметалеві руди.
19. Класифікація кольорових металів. Легкі, важкі, рідкі, благородні метали. Основні властивості й галузі застосування кольорових металів.
20. Принципова схема одержання титана з ільменітового концентрату. Наведіть хімічні реакції, що протікають на основних стадіях виробництва титана.
4.7 Матеріалознавство і термічна обробка чорних і кольорових металів
1. Діаграма стану "Залізо - цементит" (метастабільний стан), і вплив вуглецю і постійних домішок на властивості сталі.
2. Класифікація чавунів в залежності від форми графіту й умов його утворення. Вплив вуглецю і постійних домішок на структуру і механічні властивості чавунів.
3. Фазові перетворення в сплавах заліза (теорія термічної обробки).
4. Основні види і технологічні операції термічної обробки, що по-різному змінюють структуру і властивості стали.
5. Вплив основних видів хіміко-термічної обробки сталі на структуру і хіміко-механічні властивості поверхневого шару сталей.
6. Титан і сплави на його основі. Термічна обробка титанових сплавів.
7. Алюміній і сплави на його основі. Термічна обробка алюмінієвих сплавів.
8. Структура і властивості міді і її сплави. Латуні і бронзи.
9. Тугоплавкі метали і їх сплави.
4.8 Теорія металургійних процесів
1. Випар вологи і розкладання карбонатів у доменній печі. Термодинаміка розкладання карбонатів.
2. Стандартна хімічна спорідненість металів до кисню, сірки, галогенів. Взаємозв'язок спорідненості й окислювально-відновних процесів.
3. Закономірності вуглетермічних відновлювальних процесів.
4. Фазові рівноваги в двухкомпонентних системах. Діаграми плавкості. Правило важеля.
5. Ентропійний метод розрахунку константи рівноваги хімічних реакцій.
6. Хімічні реакції металургійних процесів. Оцінка мимовільності їхнього протікання. Рівняння ізотерми Вант-Гоффа.
7. Хімічна рівновага і константа рівноваги металургійних процесів. Рівноважні концентрації.
8. Основи теорії металотермії 9. Рухливість хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє. Рівняння ізохори й ізобари Вант-Гоффа.
10. Відновлення окислів металів за допомогою СО і Н2 .
11. Закономірності відбудовних процесів у системах з розчинами.
12. Основи теорії окислювального рафінування металів від домішок. 13. Теоретичні основи процесів розкислення сталі.
4.9. Обробка металів тиском
1. Класифікація методів обробки металів тиском
2. Основні положення обробки металів тиском
3. Теорія пластичної деформації металів
4. Теоретичні основи прокатки
5. Сортамент прокатної продукції
6. Технологія прокатного виробництва
7. Калібрування валків
8. Сутність та зіставлення процесів кування та штампування
9. Технологія кування
10. Технологія гарячого об'ємного штампування
11. Технологія холодного об'ємного штампування
12. Технологія листового штампування
13. Сутність процесу пресування
14. Сутність процесу волочіння
15. Технологія волочіння
4.10. Теорія будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовини
1. Методи дослідження будови рідини
2. Модельні теорії рідини
3. Атомно-кристалічна структура металів
4. Кристалографічні позначення атомних площин
5. Дефекти кристалічних решіток металів
6. Дислокації
7. Дифузія
8. Фази в металевих сплавах
9. Термодинамічні умови рівноваги фаз у сплавах
10. Фазові і структурні перетворення в сплавах
11. Методи одержання аморфних структур
12. Умови утворення аморфної структури
Документ
Категория
Разное
Просмотров
56
Размер файла
62 Кб
Теги
питання, бакалаврату
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа