close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Metodichka po labam AKS

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ
"АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ"
Одеса ОНПУ 2011
Лабораторна робота №2
Інформаційно-логічні основи ЕОМ. Форми представлення чисел
1. Мета роботи
1.1. Придбання навичок перекладу чисел з однієї системи числення в іншу.
1.2. Придбання навичок перекладу чисел у системах числення з кратними основами.
1.3. Придбання навичок представлення чисел у внутрішньому форматі ЕОМ.
2. Домашнє завдання
2.1. Вивчити правила перекладу чисел з однієї системи числення в іншу та записати їх у протокол.
2.2. Вивчити форми представлення чисел в ЕОМ.
2.3. Підготувати таблицю для виконання п. 3.1 роботи в лабораторії.
3. Робота в лабораторії
3.1. Скласти і записати в зошит таблицю, у першому стовпчику якої представлені десяткові числа від 0 до 32, а в наступних - їхні еквіваленти відповідно в двійковій, вісімковій та шістнадцятковій системах числення.
3.2. Перевести ціле десяткове число, перші дві цифри якого збігаються з днем, а другі - з місяцем вашого народження, у двійкову, вісімкову та шістнадцяткову системи числення за правилом ділення. Провести перевірку правильності результатів за допомогою зворотнього переводу з використанням поліноміального представлення числа.
3.3. Перевести ціле число, рівне Вашому нумеру в журналі групи, а також дробове десяткове число, рівне частці від ділення вашого номера в журналі на 70, у двійкову форму (з точністю до 12-ого розряду ). 3.4. Перевести отримані в п. 3.3 двійкові числа в вісімкову та шістнадцяткову систему числення.
3.4. Представити отримані в п. 3.3 числа у формі з фіксованою комою (розрядність представлення 1 байт зі знаком) та комою, що плаває (розрядність мантиси та порядку -1 байт зі знаком). Зробити висновки.
4. Зміст звіту
4.1. Титульний лист.
4.2. Мета лабораторної роботи.
4.3. Результати розрахунків по пп. 3.1. - 3.4.
4.4. Висновки.
5. Контрольні запитання
1. Що таке система числення? Що таке позиційна та непозиційна системи числення? Наведіть приклад непозиційної системи числення.
2. Запишіть загальне представлення числа в системі числення з довільною основою q.
3. Наведіть і поясніть способи перекладу цілого та дробового числа з однієї системи числення в іншу.
4. Наведіть і поясніть алгоритми перекладу чисел у системах числення з кратними основами.
5. Перелічіть форми представлення чисел в ЕОМ і дайте їх порівняльну характеристику.
6. Література
1. Алексеев А.П. Информатика 2001. - М.: Изд. Солон-Р, 2001, с. 31-38.
2. Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем:Учебник для вузов -СПб.: Питер, 2007, с.65-77.
Лабораторна робота №3
Арифметичні та логічні основи ЕОМ.
Представлення текстової інформації в ЕОМ
та перетворення двійкових кодів
1. Мета роботи
1.1. Ознайомлення з форматами представлення текстової інформації в ЕОМ.
1.2. Придбання навичок виконання арифметичних операцій над числами в двійковій системі числення.
1.3. Ознайомлення з логічними основами ЕОМ та придбання навичок виконання простих логічних перетворень.
2. Домашнє завдання
2.1. Ознайомитися з методами кодування алфавітно-цифрової інфомації в ЕОМ. Вивчити способи кодування двійкових чисел в ЕОМ, правила виконання арифметичних операцій над машинними кодами. Ознайомитися з основними поняттями булевої алгебри.
2.2. Записати в протокол правила переводу негативних чисел в зворотний та додатковий коди, правила виконання алгебраїчного додавання двійкових чисел, таблиці істинності базових логічних операцій.
3. Робота в лабораторії
3.1. Користаючись таблицею кодировки ASCII , записати в шістнадцятковому та двійковому вигляді коди букв свого прізвища.
3.2. Користуючись зворотним кодом, обчислити в двійковій СЧ:
7010 - N10, де N10 - номер студента у журналі групи.
3.3. Виконати п.3.2. з використанням додаткового коду.
3.4. Користуючись зворотним кодом, обчислити в двійковій СЧ:
N10 - 8010, де N10 - номер студента у журналі групи.
3.5. Виконати п.3.4. з використанням додаткового коду.
Примітка. При виконанні п.п. 3.2-3.4 використувати однобайтне (зі знаком) представлення чисел.
3.6. Обчислити булеву функцію (навести хід рішення )
Y= f((X0, X1, X2), (X3, X4)),
де Xi - відповідні розряди у двійковому представленні Nст: Nст = X4X3X2X1X0.
При запису функції Y керуватися наступним. До Xi застосувати операцію заперечення, якщо відповідальний біт 5-розрядного двійкового коду Dcт дня народження дорівнює "1". Логічна операція на місці коми повинна бути коньюкція, якщо відповідний біт (починаючи з старшого) у 4-розрядному двійковому коді Мст місяця народження студента дорівнює "1", інакше - діз'юнкцвя.
Накреслити схему пристрою, що реалізує надану булеву функцію Y за допомогою базових логічних елементів.
4. Вимоги до звіту
4.1. Титульний лист.
4.2. Мета лабораторної роботи.
4.3. Результати розрахунків за п.п. 3.1 - 3.4.
4.4. Висновки.
5 Контрольні запитання
1. Як кодуються в ЕОМ алфавітно-цифрові символи?
2. Як утворюються зворотний і додатковий машинні коди чисел?
3. Як виконуються арифметичні операції над різними машинними кодами чисел?
4. Що таке логічна змінна?
5. Назвіть базові операції булевої алгебри.
6. Яка послідовність виконання базових логічних операцій?
6. Література
1. Алексеев А.П. Информатика 2001. - М.: Изд. Солон-Р, 2001, с. 38-45.
2. Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем:Учебник для вузов -СПб.: Питер, 2007, с.80-83, 337-340.
Лабораторна робота №4
Алгоритмічні основи інформатики.
Способи опису алгоритмів
1. Мета роботи
1.1 Ознайомлення з поняттям алгоритму.
1.2. Ознайомлення зі способами опису алгоритмів.
1.3. Вивчення символів, використовуваних у блок-схемах алгоритмів.
1.4. Придбання навичок словесного і графічного опису простих алгоритмів.
2. Домашнє завдання
2.1. Ознайомитися з визначенням алгоритму, його властивостями і способами його опису.
2.2. Намалювати в зошиті для лабораторних робіт і вивчити графічне зображення символів, що використовуються у блок-схемах алгоритмів.
3. Робота в лабораторії
3.1. Скласти словесні описи алгоритмів вирішення двох завдань свого варіанту. Завдання наведені в [1] у табл.1.1. Варіанти з таблиці вибираються відповідно до номера студента у журналі групи.
3.2. Зобразити блок-схеми алгоритмів рішення завдань свого варіанту.
4. Вимоги до звіту
4.1. Титульний лист.
4.2. Домашнє завдання.
4.3. Словесний опис і блок-схеми алгоритмів вирішення двох завдань.
4.4. Висновки.
5. Контрольні запитання
1. Що таке алгоритм? Які його властивості?
2. Перелічіть способи завдання алгоритмів.
3. Назвіть основні символи, що використовуються в блок-схемах алгоритмів, та наведіть їхні графічні зображення.
4. Яким чином нумеруються блоки на блок-схемах алгоритмів?
5. У яких випадках можна не показувати стрілки на лініях у блок-схемах алгоритмів?
Література
1. Инструкции к выполнению лабораторных работ по курсу "Алгоритмические языки и программирование" /Сост. В.П.Гонтаренко, В.С.Токолов, Ю.Г.Косоротов.- Одесса: ОПИ, 1992.
2. Алексеев А.П. Информатика 2001. - М.: Изд. Солон-Р, 2001, с.184-188.
3. Основы современных компьютерных технологий:Учебное пособие/ Под ред. проф. Хомоненко А.Д. -СПб.: КОРОНА принт, 1998, с.34-39.
Лабораторна робота №5
Алгоритмічні основи обробки інформації на ЕОМ.
Типи алгоритмів
1. Мета роботи
1.1. Закріплення теоретичних знань про класифікацію алгоритмів.
1.2. Придбання практичних навичок графічного опису алгоритмів циклічної структури та алгоритмів, що розгалужуються.
2. Домашнє завдання
2.1. Ознайомитися з класифікацією алгоритмів.
2.2. Вивчити засоби графічного опису алгоритмів циклічної та розгалуженої структур.
2.3. Накреслити в протоколі блок-схему алгоритму рішення завдання свого варіанту з таблиці 2.1 [1]. Номер варіанта збігається з номером студента в журналі групи. При зображенні блок-схеми необхідно дотримуватись норм ЄСПД.
3. Робота в лабораторії
3.1. Накреслити в протоколі блок-схему алгоритму рішення завдання свого варіанту з таблиці 2.2 [1]. Номер варіанта збігається з номером студента в журналі групи. При зображенні блок-схеми необхідно дотримуватись норм ЄСПД.
4. Вимоги до звіту
4.1.Титульний лист.
4.2. Мета роботи.
4.3. Блок-схеми алгоритмів рішення завдань за п.п. 2.3, 3.1.
4.4. Висновки.
5. Контрольні запитання
1. Назвіть типи алгоритмів і дайте визначення кожного з них.
2. Які є різновиди циклічних алгоритмів і в чому їхньої особливості?
3. Які засоби позначення на блок-схемах алгоритмів структур, що розгалужуються?
4. Які засоби позначення на блок-схемах різних типів алгоритмів циклічної структури? 6. Література
1. Инструкции к выполнению лабораторных работ по курсу "Алгоритмические языки и программирование" / Сост. В.П.Гонтаренко, В.С.Токолов, Ю.Г.Косоротов.- Одесса: ОПИ, 1992.
2. Алексеев А.П. Информатика 2001. - М.: Изд. Солон-Р, 2001, с.187-188.
Лабораторна робота №6
Архітектура персональних комп'ютерів.
Визначення складу обчислювальної системи та основних технічних характеристик її компонентів
1. Мета роботи
1.1.Закріплення теоретичних відомостей про апаратні засоби персонального комп'ютера.
1.2. Придбання практичних навичок визначення складу обчислювальної системи й основних технічних характеристик її компонентів за допомогою спеціалізованих програм. 2. Домашнє завдання
2.1. Вивчити склад персонального комп'ютера і призначення основних його компонентів.
2.2. Ознайомитися з можливостями сучасних програм для визначення складу обчислювальної системи та основних технічних характеристик її компонентів.
3. Робота в лабораторії
3.1 Визначите форм-фактор системного блоку персонального комп'ютера, його компоненти, розташовані на лицьовій панелі, а також органи керування й індикації.
3.2. Запустіть програму Aida 32 (ярлик програми знаходиться на робочому столі ОС).
3.3. За допомогою програми Aida 32 дістаньте таку інформацію про персональний комп'ютер на робочому місці:
1 загальну інформацію про склад обчислювальної системи і тип її компонентів (Комп'ютер - Сумарна інформація);
2 компоненти, розташовані на материнській платі, і їхні характеристики (Системна плата - усі підпункти);
3 тип операційної системи і її версія, завантажені в пам'ять процеси (на прикладі 5 будь-яких процесів) (Операційна система - усі підпункти);
4 відеопідсистема комп'ютера (Дисплей - Відео PCI-AGP, Монітор);
5 дискові накопичувачі комп'ютера (Збереження даних - Збереження даних Windows);
6 пристрої вводу комп'ютера (Ввод - Клавіатура, Миша);
7 пристрої комп'ютера, зареєстровані в операційній системі і виділені їм ресурси ОС (на прикладі 5 будь-яких пристроїв) (Пристрої - усі пункти).
3.4. Оформити протокол лабораторного заняття. 4. Вимоги до звіту
4.1.Титульний лист.
4.2. Мета роботи.
4.3. Інформація про ПЄВМ за п.п. 3.1, 3.3.
4.4. Висновки.
5. Контрольні запитання
1. Що таке форм-фактор системного блоку? Які форм-фактори Вам відомі? 2. Які пристрої розташовані на материнській платі ПЕВМ?
3. Перелічте основні технічні характеристики мікропроцесорів ПЕВМ.
4. Які типи пам'яті використуються в ПЕВМ?
5. Перелічите основні пристрої вводу-виводу ПЕОМ?
6. Перелічите основні технічні характеристики відеоподсистеми ПЕВМ.
6. Література
1. Алексеев А.П. Информатика 2001. - М.: Изд. Солон-Р, 2001, с.46-94.
2. Информатика. Базовый курс. /Симонович С.В. и др.- СПб.: Изд. Питер, 2000, с.65-92.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
49
Размер файла
82 Кб
Теги
aks, metodichka, laba
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа