close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Rozhko Metodichka diplomnoy

код для вставкиСкачать

ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ
КОЛЕДЖ ЛУГАНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ПОСТАНОВОЧНОГО ПЛАНУ МАСОВОГО КЛУБНОГО ЗАХОДУ З ДИСЦИПЛІНИ "РЕЖИСУРА ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ"
Луганськ
2012 Автор-укладач: Рожко М.Л. - викладач режисерських дисциплін- Луганського коледжу культури і мистецтв.
Рецензенти:
Деркач С.І. - завідуюча кафедрою естрадної режисури та масових заходів, доцент, кандидат мистецтвознавства Київського національного університету культури і мистецтв.
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ РЕЖИСЕРСЬКИХ дисциплін Луганського коледжу культури і мистецтв, голова - Бондар В.О
Збірник друкується за рішенням науково-методичної ради Луганського коледжу культури і мистецтв, за техничною редакцією Колеснікової В.В.
Дипломна робота студента - випускника відділення "Режисура видовищно-театралізованих заходів і завершальним етапом загального професійно-освітнього циклу в коледжі культури і мистецтв.
В дипломній роботі особливо яскраво повинні бути виявлені професійні ЯКОСТІ випускника як: режисера-сценариста, якого характеризують вільне володіння вибраним жанром, організаторські здібності, сучасне використання нових художніх форм і виразних засобів, спроможних активно впливати на свідомість та емоції людей.
Режисерський аналіз сценарію - це початковий етап самостійної роботи режисера над створенням майбутнього сценічного твору - масового клубного заходу.
Режисерський аналіз включає в себе: обгрунтування вибору матеріалу, вивчення літературного та документального матеріалу, який ляже в основу сценарію, а також безпосереднє дослідження художніх якостей сценарію.
Аналіз сценарію - (від грецького - це розбір складових, розчленення) - змісту та форми сценарію, елементів, його ідейної спрямованості, конфлікту, жанру, композиції, характеристики дійових осіб.
Аналіз передбачає вивчення складових елементів сценарію не відокремлено один від іншого, а в їх взаємозв'язку і взаємодії, вивчення сценарного матеріалу як художнього цілого.
Режисерський аналіз - обов'язкова і необхідна умова в роботі режисера над задумом театралізованого заходу.
Режисерський аналіз включає в себе такі етапи роботи над сценарієм:
1. Обгрунтування вибору.
2. Літературний та документальний матеріал сценарію.
3. Ідейно-тематичний аналіз сценарію: -тема, ідея;
-конфлікт (дія та протидія);
-головні епізоди сценарію (їх теми);
-конкретна адреса ("прив'язка сценарію")
-композиція;
-жанр;
-характеристика дійових осіб; - сценарний хід.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань.
1. Обгрунтування вибору.
Студент в стислій формі викладає мотиви, якими він керується при виборі матеріалу, покладеного в основу сценарію.
Визначає мету та завдання майбутнього заходу, проявляє свою громадянську та ідейну позицію.
Мотивує спрямованість на визначений контингент виконавців та глядачів, в якій мірі матеріал послугує вихованню високих естетичних смаків у глядача, яке пізнавальне значення, матеріал буде мати у глядача та учасників колективу, самого постановника.
При виборі матеріалу необхідно врахувати виконавські можливості колективу ідейно-естетичні та творчі погляди учасників, рівень професійної грамотності виконавців, кількісний склад виконавців, творчі та матеріальні можливості для здійснення даного заходу.
2. Літературний та документальний матеріал сценарію. На' основі вивчених документів, мемуарів, художніх та матеріальних культурних цінностей окремого соціального середовища та часу в яких відбуваються події, звичаї, ритуали, обряди - постановник повинен глибоко розібратися в ідейних та художніх якостях літературного і документального матеріалу, поставити вірні завдання перед виконавцями та допоміжними службами (художником, звукорежисером, освітлювачем).
Також, постановник-студент повинен указати свою участь в створенні сценарію (використанні раніш опублікованого сценарію методом компіляції або складання оригінального).
3. Ідейно-тематичний аналіз
Тема: (від грецького then)а, дослівно те, що покладено в основу.
Тема сценарію - це головна проблема втілена в конкретний життєвий матеріал, в якому відбувається вирішення цієї проблеми"
Тема - завжди конкретна, вона витікає із тих історичцих5: соціальних умов, які відображені в сценарії, Вона завжди об'єктивна.
Ідея (від грецького idea - поняття, уява).
Ідея сценарію - це головна думка твору, ставлення автора до відображеної ним дійсності..
Ідея формулюється в лаконічній заклично-лозунговій формі.
Визначаючи ідею, постановник-студент повинен виявити, що автор стверджує своїм сценарієм, до чого закликає.
Конфлікт (від лат. Conflictus - зіткнення, спірність, розбрат).
Це зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів, протистояння між окремими шарами матеріалу, окремими фактами.
В більшості сценаріїв (за виключенням сюжетних) відсутній персоніфікований конфлікт.
Конфлікт має дві тенденції розвитку і в результаті перемагає одна із них. В зв'язку з цим потрібно дотримуватись визначень, "дія" як складова частина конфлікту, враховуючи, що дія - основна тенденція розвитку конфлікту контрдія - головна тенденція, протидіюча основній.
Основні епізоди сценарію (тобто подієвий ряд).
Подія - це дієвий факт, що відбувається в житті персонажу чи групи дійових осіб, що змінює хід подій.
Епізод - це закінчений за змістом і формою невеликий, твір.
Епізод повинен мати своє образне вирішення і композиційну побудову.
Кожний епізод сценарію відповідає вузловим подіям, виконує композиційне завдання викриває той чи інший бік головної теми заходу: епізод є ланкою, в ланцюзі "доведень", що стверджують головну ідею театралізованого заходу.
Теми основних епізодів сценарію (тобто уточнення, змісту кожного епізоду)
Назва епізоду, в більшості-визначається іменником, але може бути сформульована і дієсловом.
Сценарний хід (тобто єдиний прийом образного вирішення сценарного матеріалу).
Сценарний хід повинен бути присутнім в заході будь якого жанру.
Головні функції сценарного ходу: образна, конструктивна, сигнальна, прокладально-з'єднувальна.
Різновиди сценарного ходу: тематичний, дієвий, речовий. Можливе використання їх одночасно. Конкретна адреса ("прив'яка") сценарію. Прив"язка - деякий аспект сценарію, спрямований на конкретного глядача. Сценарій будь-якого клубного заходу повинен орієнтуватися на конкретний клубний' заклад і визначеного глядача. Варіанти "прив'язки": професійна, вікова та географічна. Композиція (від латин, compositio - складання, з'єднання). Це логіка розташування епізодів- і головних елементів композиції.
Складові композиції::
-пролог (в грецького prologos - передмова) вступна частина, в якій розповідається про події що передували основній драматичній Дії.
Експозиція (від грецького exspositio) - епізод в якому відбувається знайомство з дійовими особами та життєвими обставинами покладеними в основу сценарію.
Зав'язка - перша головна подія, в якій зав'язується драматична боротьба.
Розвиток дії - це та частина сценарію в якій відбувається наростання драматичної боротьби.
Кульмінація - головна подія, в якій драматична дія досягає найвищого напруження, в її розвитку відбувається перелом.
Розв'язка - остання головна подія, яка завершує драматичну боротьбу.
Фінал - (від грецького finale) - епізод, в якому завершується
боротьба.
Епілог (від грецького epilogos, післямова) - заключна частина в якій розповідається про події, що відбудуться через деякий час після подій покладених в основу сценарію.
Для драматургії клубних заходів, характерно сумісництво кульмінації та розв'язки,
ЖАНР (від франц. Genre вид, рід) - це виявлення світогляду, ідейної позиції автора.
Жанр вибирає актор для пошуку тих засобів виразності, за допомогою яких він і найбільшим успіхом може досягти виявлення ідейно-тематичної спрямованості твору.
"Жанр - это угол зрения автора на действительность, преломленный в художественном образе" (1).
Існують такі жанрові різновиди клубних сценаріїв; -сценарій літературного монтажу,
-сценарій літературно-музичної композиції, -сценарій концерту,
-сценарій, тематичного клубного заходу, -сценарій малих естрадних форм,
-сценарій дискотечного заходу, тощо.
Характеристика дійових осіб (від грецького Charakter - риса, особливість)
- це сукупність відомостей про психологічні особливості характеризованої особи, 'її характері, здібностях, та домінуючих потребах.
В клубнім заході існує три частини дійових осіб: -особисто діючі особи (образи, створені драматургом ведучі Весна, Зима, Сучасник і т.п.);
- реальні гості клубу;_ _
-учасники концертної програми.
При описуванні дійових осіб сценарію, режисеру необхідно, логічно обгрунтувати вибір ведучих та їх кількість.
Режисерський задум видовищно-театралізованого заходу- уявлення про видовищне-втілення клубного сценарію, логіка режисерського бачення, яке завжди індивідуальне, суб'єктивне але недовільне.
В режисерському задумі відображаються об'єктивні і суб'єктивні передумови, що породжують його: 1) об'єктивні: -ідейно-естетична позиція сценариста;
-відбиття сучасності, політичні, громадянські, естетичні особливості часу;
-творчі особливості колективу; 2) суб'єктивні:
-громадсько-політичні та естетичні ідеали.
Режисерський задум включає в себе:
-надзавдання заходу;
-наскрізна дія заходу;
-сценарно-режисерський хід;
-образне вирішення заходу;
-атмосфера;
-темпоритм;
-розробка постановочного плану заходу (монтажний, лист);
-режисерські епізоди (назва епізоду, надзавдання., мізансценування, темпоритм і атмосфера);
-художнє вирішення заходу, розповідь про загальні художні риси майбутньої постановки;
-музично-шумове вирішення заходу;
-здібності до образного мислення, організаторські та педагогічні особливості;
-професійна грамотність.
Режисерський задум (експлікація) заходу повинен розкрити логіку та послідовність бачення, підпорядкувати захід досягненню надзавдання.
Надзавдання - це головна, життєво-важлива мета, ідейно-громадянська спрямованість заходу. Це те, в ім'я чого і що режисер хоче ствердити своєю постановкою, які почуття і поривання викликати у глядача..
Наскрізна дія - це шлях до втілення надзавдання, фактор, що пронизує всю постановку.
Наскрізна дія є основою для побудови системи образів, трактування і визначення їх місця в сценічній боротьбі майбутнього заходу.
Сценарно-режисерський хід - це єдиний прийом образного вирішення і сценічного втілення сценарного матеріалу.
Три типи сценарного ходу:
-тематичний хід (це музичні теми, віршовані рядки і т.п.) сприймається. тільки на слух; -речовий (предмети, речі); -дієвий (рух, мізансцена, жест).
Головні функції сценарного ходу:
-образна;
-конструктивна;
-сигнальна;
-прокладально-з'єднувальна.
Режисерський хід народжується із реального матеріалу, реальної дії мас і не може бути заданим заздалегідь, або відірваним.
Види сценарно-режисерських- ходів:
-узагальнені образи (солдат, робітник, поет і т.п.);
-дикторський текст; -ведучі;,
-художня персоніфікація (коли основна розповідь про події і людей ведеться від імені заводу, вулиці, міста і т.п.);
-запитально-відповідальний хід (коли на початку заходу ставиться запитання, а все що відбувається на сцені в подальшому є видовищним виконанням цього прохання).
Зі сценарного ходу починається сценарій, сценарний хід випливає після кожного епізоду і сценарним ходом завершується сценарій.
Образне вирішення заходу - це метафора основної дії, попереднє відчуття характеру майбутньої постановки, її загальна спрямованість та завдання, жанрові та стильові особливості.
Образ постановки, передається в короткій і влучній назві, використанні порівнянь, аналогій, метафор, умінні провести знайдений образ через всі персонажі, обстановку оформлення, мізансцени.
Атмосфера (від грецького Аtmos - повітря) - це глядацько-звукове середовище, в якому відбувається сценічна дія, атмосфера створюється за допомогою відповідної організації сценічного простору, кольору, світла, звуків, шумів. Вона емоційно впливає на глядача, дає можливість більш глибоко і точно сприймати сценічну ситуацію, зрозуміти поведінку дійових осіб.
Темпо-ритм
Темп (італ. tempo) - це швидкість руху, драматичної боротьби, конфлікту.
Ритм - (грецьк. ritm) - це співвідношення тривалості основних елементів руху.
Темп і ритм знаходяться в тісному взаємозв'язку, Темпо-ритм постановки визначається її жанром, конфліктом, наскрізною дієш, характерами дійових осіб, атмосферою.
Режисер в своїй майбутній постановці повинен передбачати співпадання моментів найвищого ритмічного напруження з моментами найбільшого ідейно-суттєвого значення.
Розробка постановчого плану заходу.
Режисерська розробка включає в себе ідейно-тематичний задум, сценарно-літературну основу та постановчий план епізоду театралізованого заходу.
В режисерському епізоді потрібно визначити назву епізоду, завдання виконавців в зв'язку з режисерським вирішенням епізоду, принцип мізансценування, темпоритм та атмосферу кожного епізоду. Назва епізоду повинна розкривати його ідейно-тематичне спрямування. Наприклад: "перемога життя", "останній бій".
Завдання виконавців визначається для головних дійових осіб та груп персонажів. В формуванні завдання необхідно відобразити цілі, на які направлені дії героїв та спосіб їх досягнення.
Змалювання мізансцен підкріплюється графічним зображенням (крапки - персонажі групи, стрілки - направлення їх руху).
В назвах вузлових мізансцен потрібно розкрити їх образний зміст. Наприклад: "хоровод дружби", "дорога війни" і т.п.
Художнє вирішення постановки.
В цьому розділі студент повинен змалювати місце проведення клубного заходу. Просторове бачення та принцип вирішення постановки. Застосування технічних засобів за допомогою яких вирішуються технічні завдання постановки,
Музично-шумове вирішення постановки"
Тут студент описує принцип музичного вирішення та відбір творів.
Принцип створення музичного оформлення визначається по тому, яка музика береться в основу музичного вирішення заходу: якщо пишеться музика до постановки спеціально, то це буде оригінальний твір, якщо використовується музика, написана раніше без відношення до даного клубного заходу, то це буде принцип підбору.
За типами музика буває сюжетна, коли вона обумовлена сюжетною ситуацією - художньо-образна, коли вона витікає не із побутової основи, а ніби розвиває зміст подумки, і звучить не реально.
В цьому випадку музика може мати різне смислове навантаження: вона може супроводжувати події і мати реальне джерело звучання (співають дійові особи, звучить радіо, чути шум дощу, завивання віхоли), музика може ілюструвати подію що відбувається.
В цьому розділі студент розповідає також про спосіб виконання музичних творів (артисти, колективи, механічний запис).
ДОКУМЕНТАЦІЯ
Документація до постановочного плану сценарію фіксує на папері основні елементи задуму та методику організації виконавців та глядачів.
Вона включає в себе:
1. Режисерський екземпляр сценарію - монтажний, лист (текст театралізованого заходу з указаною на лівій стороні назвою епізодів, ідейно-смислових акцентів та ідей, мізансцен, темпоритму, атмосфери, світлового та музичного оформлення). 2. Світлова партитура.
3. Музично-шумова партитура,
4. Виписка на реквізит
5. Виписка на костюм
6. Виписка на кінокадри (якщо використовуються).
7. Ескіз оформлення.
8. Афіша,запрошення.
9. Графік, роботи над театралізованим заходом.
1) Робота над монтажно-постановочним планом ведеться па основі затвердженого до постановки сценарію масового заходу.
Монтажний лист дає конкретне уявлення про те, як втілюється ідея. В ньому чітко повинні бути зафіксовані всі компоненти виразності, які супроводжують кожний епізод постановки і всю постановку в цілому,
У монтажному листі повинно бути указано впродовж якого часу проводитиметься захід з сигналами на роботу всіх видів служб, зайнятих в постановці, а також місце розташовання учасників та виконавців зайнятих в заході,
2) Партитура світла виписується із монтажного листа і служить для керування в процесі репетицій заходу для людини відповідальної за освітлення постановки.
Репліка після якої змінюється освітленняЯкі прилади задіяні в роботіНаправлення і колір світлового потокуНапруження або І положення ручок регулятораПримітки
3) Музично-шумова партитура.
Виписка на музично-шумове оформлення робиться для того щоб звукорежисер підготував відповідні фонограми або музичні номери з оркестром, ансамблем и тлі.
В процесі заходу в відповідності з цією музичною партитурою відповідальний за музичне оформлення включає фонограму або дає сигнал для початку музичного номеру, що виконується будь- яким колективом, або солістом.
Репліка після якої йде музичний номерНазва та характер музичного номеруСпосіб відтворення довготи звучанняПримітки
4) Виписка на реквізит та бутафорію робиться для того, хто буде виготовляти чи підбирати ці елементи оформлення і для відповідальних за бутафорію, та реквізит в ході репетицій та підчас проведення заходу.
Що потрібно змінити на сцені, де конкретно, хто відповідальнийЗа сценою де? Що?
Відповідальний.ВІДДАТИ В руки виконавцю. Що? Кому?Примітки
5) Виписка на костюми складається для здійснення замовлення на виготовлення чи придбання костюмів. До виписки прикладаються ескізи костюмів в кольорі з описом тканини з якої вони виготовлені.
П.І.П. виконавця, яку роль виконуєКороткий опис костюму, тканини, номер, фасонРозмірПримітки, ступінь зношення
6) Виписка на діапозитиви, кінокадри складається разом з світловою партитурою, так як демонстрація слайдів та кінокадрів потребує синхронного включення діапроектора, або кінопроектора та включення світла по закінченню кіноролику, або слайдофільму.
Репліка на включення слайду або кіноролика Характер
слайду або кінороликаДовготривалість
демонстрації, слайду або кінороликаПримітки
Монтажний лист театралізованого заходу,
/Назва заходу/, /Місце проведення, дата, місяць, рік /.
№ п/пЧасДія по сценаріюЗмалювання об'єктуОформлення музики, світлоПримітки
Як приклад
1.12.00-
12.10Висадка із
Машини і шикування в
колони. Вихід в
поля.Поле стадіону покрите килимом. Над полем емблема з повітряних кульФанфаристи грають "Фанф"Примітки
Зразок із книги И.М. Туманова "Режиссура массового праздника и театрализованного концерта" М, Просвещение 1976 г. с. 42-43.
Монтажний Лист
Назва епізодуЗавдання виконавцівМізансценаМузикаСвітлоДекорації, реквізит, костюмиПриміт
ки
Список рекомендованої літератури
1. Базанов В. Техника и технология сцены. - М'., "Искусство", 1946
2. Бараков В. Световое оформление спектакля. М., "Искусство"', 1963
3. Василько В. Фрагмента режисури, К., "Мистецтво 195/
4. Галетин А. Искусство театрализованных представлении. - М.; Сов.Россия, 1988
5. Гончаров А. Поиски выразительности в спектакле. М., "Искусство" 1964
6. Дикий А. О режиссерском замысле. В ст.: Мастерство режиссера. М., Искусство", 1966 с. 5-43
7. Захава В, Мастерство актера и режиссера. М. "Просвещение", 1978
8. Катышева Д. Литературный монтаж. Мл Искусство, 1976
9. Маршак М, Клубный сценарий - М.: Сов, Россия 1985
10. Марганин Л. Музыка в театрализованном представлении. - М.: Сов. Россия, 1981
11. Чечетин А. Основы драматурх ии театрализованных представлений. - М.: Просвещение, 1981
12. Шароев И. Режиссура эстрады и массовых представлений. - М,: Просвещение, 1981
13. Туманов И. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта.., - М.: Просвещение, 1978
14. ЮнаковскийВ. Сценарное мастерство. - М.: ВТИК, 1974.
18
I
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
375
Размер файла
261 Кб
Теги
rozhko, diplomnoy, metodichka
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа