close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

MetodRekomKaf IS

код для вставкиСкачать
УДК 339.138(07)
Методичні вказівки щодо організації та захисту кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 7.18010002, 8.18010011 - інтелектуальна власність/ Укл.: Н.П.Корогод, Н.С.Рулікова - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011.- 43 с.
Наведені мета, навчально-методичні завдання, організація підготовки кваліфікаційних робіт та їх захисту.
Містять загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення пояснювальної записки і графічної частини кваліфікаційних робіт. Призначені для студентів спеціальностей 7.18010002, 8.18010011 - інтелектуальна власність. Укладачі: Н.П.Корогод, канд. пед. наук, доц.
Н.С. Рулікова, канд. техн. наук
Відповідальний за випуск Л.М.Клімашевський, канд. хім. наук, проф. Рецензенти: К.Ф.Ковальчук, д-р екон. наук, проф. (НМетАУ) І.А.Побочий, д-р політ. наук, проф. (НМетАУ) Підписано до друку 10.05.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.
Облік.-вид. арк. 2,58. Умов. друк. арк. 2,56. Тираж 100 пр. Замовлення № Національна металургійна академія України
49600, м. Дніпропетровськ-5, просп. Гагаріна, 4
___________________________________
Редакційно-видавничий відділ НМетАУ
ЗМІСТ
ВСТУП .............................................................................................4
1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ...........................................................6
1.1 Вибір тематики кваліфікаційних робіт..........................................6
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ..................................10 2.1 Захист кваліфікаційної роботи....................................................12
3 СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ...............................................................16
3.1 Правила оформлення пояснювальної записки.................................22
4 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ...............................................................................................30
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.........................................................................31 Додаток А Орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт...........................32
Додаток Б Приклад оформлення завдання на дипломну роботу.....................34
Додаток В Приклад оформлення відгуку про дипломну роботу......................36
Додаток Г Орієнтовні зміст та обсяги розділів кваліфікаційної роботи.............38
Додаток Д Приклад оформлення титульного аркуша....................................40 Додаток Ж Приклад заповнення відомості дипломної роботи........................41
Додаток К Приклад складання реферату на кваліфікаційну роботу..................42 Додаток Л Зразок заповнення основного напису на графічних матеріалах.........43
ВСТУП
Кваліфікаційна робота є результатом творчої роботи, яку виконує студент самостійно під керівництвом наукового керівника. Кваліфікаційну роботу (випускна магістерська робота, дипломна робота) виконують на основі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи, пов'язаної з вирішенням конкретних теоретичних і науково-виробничих задач прикладного характеру, які обумовлює навчання за спеціальністю "Інтелектуальна власність".
Це, перш за все, наукова кваліфікаційна праця, що подана до захисту на здобуття освітнього рівня "магістр" або "спеціаліст" за навчальною спеціальністю "Інтелектуальна власність".
У випускній кваліфікаційній роботі повинні знайти відображення теоретичні, практичні знання, які були одержані під час навчання, та вміння використовувати їх для рішення конкретних завдань згідно з темою дослідження.
Кваліфікаційна робота повинна бути виконана студентом особисто, вона є завершеною роботою, що має внутрішню єдність змісту, містить сукупність нових наукових результатів, висунутих автором для прилюдного захисту.
Основні вимоги до кваліфікаційної роботи:
- актуальність тематики та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва;
- відповідність теми роботи спеціальності "Інтелектуальна власність";
- кваліфікаційна робота повинна містити рішення нової проблеми чи завдання, що не досліджувалися раніше або досліджені за інших умов;
- чітке формулювання мети і завдань дослідження;
- висновки і рекомендації роботи мають бути новими, об'єднані провідною ідеєю і пов'язані з метою роботи;
- науковий результат має відповідати таким основним критеріям оцінювання: наукова новизна одержаних результатів, вірогідність (достовірність) дослідження, практична значущість одержаних результатів;
- необхідно обґрунтувати самостійність дослідження, особистий внесок студента в одержання нових науково обґрунтованих результатів;
- наявність відомостей про апробацію результатів кваліфікаційної роботи (доповіді на конференціях та семінарах, публікації в наукових журналах та збірках).
Бажано, щоб над вибором теми студент працював разом з науковим керівником роботи. Ідеальний варіант - коли студент пропонує тему роботи, реалізація якої допоможе вирішити конкретну проблему для підприємства (установи), яке досліджується у роботі.
1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ
Основна мета кваліфікаційної роботи - показати підготовленість автора до самостійної науково-прикладної, виробничої, управлінської та інших видів діяльності.
Випускна робота повинна свідчити про здібності автора:
- аналізувати науково-технічну літературу;
- формулювати завдання дослідження проектного, технологічного, управлінського або економічного процесу;
- вибирати оптимальний шлях і методику виконання завдання;
- вирішувати науково-технічні задачі з елементами наукової новизни;
- узагальнювати одержані результати.
Випускна кваліфікаційна робота повинна відзначатися науковою новизною і глибоким аналізом наукової проблеми вибраного напряму дослідження.
В якості кваліфікаційної роботи магістра можуть бути подані методичні розробки чи рекомендації відповідного обсягу. Бажано, щоб одночасно з виконанням магістерської роботи була підготовлена наукова публікація або наведені нові або поліпшені існуючі наукові розробки.
1.1 Вибір тематики кваліфікаційних робіт
Тематику кваліфікаційних робіт розроблюють випускаючі кафедри з урахуванням їх профілю, замовлень промислових підприємств, організацій тощо, побажань і призначень студентів на місце майбутньої роботи і баз практики. Розглядають і затверджують теми на засіданні кафедри не пізніше, ніж за два місяці перед початком переддипломної практики. Їх назви не повинні перевищувати 120 знаків з урахуванням пунктуації та пропусків між словами.
Теми кваліфікаційних робіт, їх керівники, а також бази переддипломної практики затверджуються наказом ректора. Зміна теми кваліфікаційної роботи допускається у виняткових випадках і не пізніше першого тижня після проходження переддипломної практики. Заміна теми кваліфікаційної роботи оформлюється наказом по академії за поданням завідувача випускаючої кафедри. Орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт наведено у Додатку А.
Заміну частин кваліфікаційної роботи затверджує завідувач випускаючої кафедри за заявою і обґрунтуванням керівника дипломного проектування.
Для того, щоб остаточно сформулювати тему (назву), необхідно зробити наступні кроки:
- виявити проблему;
- сформулювати мету роботи, досягнення якої частково чи повністю має вирішити проблему;
- сформулювати необхідну і достатню кількість завдань, виконання яких дозволить досягти поставленої мети;
- сформулювати тему (назву) роботи.
При виборі теми основними критеріями мають бути її актуальність, новизна і перспективність, наявність теоретичної бази, можливість виконання теми у визначений термін та отримання при впровадженні ефективних соціальних або економічних результатів.
Обираючи тему дослідження, слід виходити з того, що вона є складовою більш широкої проблеми. Бажано, щоб тема була направлена на вирішення наукових питань, що стоять перед організацією чи підприємством, на базі яких планується проводити дослідження. Якщо студент сам пропонує тему кваліфікаційної роботи, то він повинен виходити з її актуальності, відповідності фаху, зважаючи на свої наукові інтереси та сучасний стан розробки наукових досліджень, присвячених обраній проблемі.
Розробку слід розпочинати з пошуку та формулювання проблеми. Якщо немає проблеми, то не може бути і дослідження. Наприклад, проблемами можуть бути:
- відсутність законів, що регулюють правові відносини стосовно тих чи інших об'єктів права інтелектуальної власності (про відкриття, про комерційну таємницю, про раціоналізаторські пропозиції, про породи тварин тощо);
- недосконалість існуючих законів;
- відсутність гармонізації національних і міжнародних законів;
- масове порушення прав інтелектуальної власності;
- відсутність або недосконалість підзаконних актів (стандартів, правил, порядків, методик тощо);
- невизначеність механізмів комерціалізації прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- відсутність спеціалізованих судів, що розглядають спори стосовно прав на об'єкти права інтелектуальної власності та інші проблеми.
Виявити проблему допоможуть наступні заходи:
- вивчення наукових планів і програм Держдепартаменту інтелектуальної власності МОН України, Державної служби інтелектуальної власності України, Укрпатенту; галузі, організації чи підприємства, які слугували базою наукового дослідження;
- перегляд каталогів захищених дисертацій в бібліотеці ім. В.І.Вернадського або в УкрІНТЕІ;
- пошук джерел інформації, що мають відношення до визначеної теми, в Internet;
- перегляд відомих наукових рішень за допомогою новітніх методів або з нових теоретичних позицій;
- ознайомлення з аналітичними оглядами у відповідних фахових журналах;
- бесіди і консультації з фахівцями-практиками (патентними повіреними, патентними експертами, юристами тощо).
Назва кваліфікаційної роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати спеціальності "Інтелектуальна власність" та суті наукової проблеми (задачі), що вирішується, вказувати на мету дослідження і його завершеність. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів "Дослідження питання ...", "Дослідження деяких шляхів ...", "Деякі питання ...", "Матеріали до вивчення ...", "До питання ..." і т. ін., в яких не розкрита в достатній мірі суть проблеми.
Назва вважається сформульованою вдало, якщо вона відповідає актуальності, меті, завданням, науковим результатам і висновкам роботи.
Випускна робота магістра може носити дослідницький, аналітичний, інноваційний характер або бути спрямована на створення або поліпшення методик досліджень, моделей тощо.
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Кваліфікаційні роботи студентів, на підставі захисту яких ДЕК присвоює відповідну кваліфікацію фахівця, повинні бути оригінальними. Вони не повинні будуватися тільки на відтворенні існуючих рішень і відомих результатів досліджень.
Дипломне проектування повинно наближатися до реального. Реальна кваліфікаційна робота може бути виконана за замовленням підприємств і проектних організацій тощо. У такому разі є раціональним виконання комплексних кваліфікаційних робіт студентами декількох спеціальностей. Комплексними вважаються роботи, які виконуються групою в складі не менше трьох студентів. Під час виконання комплексних кваліфікаційних робіт кожний студент має свою тему як частину загальної роботи і розроблює більш детально, ніж у звичайній роботі, одне з питань комплексної проблеми.
Зміст кваліфікаційних робіт, а також перелік і обсяги їх розділів (частин) визначаються випускаючою кафедрою. Наявність, зміст і обсяги окремих частин пояснювальної записки і графічної частини комплексних кваліфікаційних робіт можуть з пропозиції керівників проектів коригуватися відповідними випускаючими кафедрами.
Завдання на кваліфікаційну роботу розробляє керівник згідно із затвердженими наказом по академії темою дипломної роботи і базою переддипломної практики для кожного студента окремо. Завдання оформляється на спеціальному бланку з обох боків аркуша (додаток Б). У завданні вказується термін закінчення роботи.
Згідно з темою кваліфікаційної роботи керівник практики розробляє детальне індивідуальне завдання на збирання під час переддипломної практики матеріалів, необхідних для виконання дипломної роботи.
Календарний план підготовки випускної роботи студент-дипломник складає під керівництвом керівника на весь період дипломного проектування. План затверджує завідувач випускаючої кафедри. У календарному плані визначаються терміни і черговість виконання всіх розділів кваліфікаційної роботи, закінчення і захисту проекту або роботи у ДЕК.
Правильність і своєчасність виконання розділів кваліфікаційної роботи керівник дипломного проектування перевіряє під час консультацій.
За рішенням випускаючої кафедри студенти можуть виконувати під час переддипломної практики окремі розділи пояснювальної записки кваліфікаційної роботи. Ці вимоги включаються до програми практики.
Виконання кваліфікаційної роботи рекомендується здійснювати у такій послідовності:
Перший етап включає виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності та визначення рівня її розробленості; вибір об'єкта, предмета, визначення мети і завдань дослідження.
Другий етап передбачає накопичення необхідної наукової інформації, пошук літературних та інших джерел за темою дослідження, їх вивчення та аналіз; уточнення напрямів дослідження під кутом зору його мети.
Третій етап включає відпрацювання гіпотези та теоретичних передумов дослідження, визначення наукового завдання.
Четвертий етап включає обробку, аналіз та опис результатів експериментального дослідження, яке включає аспекти щодо комерціалізації об'єкта дослідження.
П'ятий етап - написання тексту кваліфікаційної роботи, оформлення вступу та формулювання висновків кваліфікаційної роботи, перелік використаних джерел інформації, додатків, підготовка графічної частини та демонстраційних матеріалів.
На шостому етапі передбачається обговорення результатів дослідження на випускній кафедрі (передзахист).
Сьомий етап - підготовка до захисту і захист кваліфікаційної роботи.
Приклад графіка виконання кваліфікаційної роботи
ДатаВид робітВибір теми і наукового керівника кваліфікаційної роботиЗатвердження теми кваліфікаційної роботи і наукового керівникаСпівбесіда з керівником роботи щодо змісту роботи. Уточнення ключових завданьНаписання й ухвалення аналітичної частини роботиВиконання першого розділу практичної частини роботи Звіт по написанню й оформленню повного обсягу дипломної роботиПідготовка презентації кваліфікаційної роботиНормоконтроль кваліфікаційної роботи на кафедріПодання переплетеної кваліфікаційної роботи секретарю ДЕКПублічний захист кваліфікаційної роботи перед членами ДЕК
Кваліфікаційну роботу студент оформляє за розділами згідно з календарним планом, використовуючи при цьому норми і правила наявних методичних вказівок. Керівник і консультанти випускної кваліфікаційної роботи можуть попередньо перевіряти розділи, які виконані.
2.1 Захист кваліфікаційної роботи
Для остаточної перевірки кваліфікаційна робота подається керівникові дипломного проектування у закінченому вигляді, зброшурована, з підписами на титульному аркуші студента і консультантів окремих розділів.
Після перевірки кваліфікаційної роботи керівник підписує її і складає письмовий відгук. Відгук складають за встановленою формою (Додаток В). У ньому не допускається ніяких змін в формулюванні теми без оформлення такої зміни наказом по академії.
У відгуку необхідно вказати обсяг пояснювальної записки і графічної частини, відповідність їх завданню щодо всіх розділів проекту або роботи, стисло відобразити переваги і недоліки кваліфікаційної роботи, оригінальність рішень, що прийняті, та можливе їх використання, якість оформлення пояснювальної записки і виконання графічної частини, загальну і спеціальну підготовку автора роботи і ступінь самостійності виконання роботи. Загальна оцінка кваліфікаційної роботи повинна бути визначена оцінками за 12-ма балами (та за звичними 4-ма балами - оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"). Не допускається використовувати для оцінки кваліфікаційної роботи інші оцінки і формулювання.
Відгук підписує керівник кваліфікаційної роботи; при цьому треба вказати вчений ступінь і вчене звання керівника, дату складання відгуку, поряд з підписом чітко написати прізвище і ініціали керівника.
У разі виявлення під час нормоконтролю в кваліфікаційній роботі великої кількості грубих порушень і відхилень від установлених норм і правил, така робота не допускається до захисту. Питання про можливість переробки кваліфікаційної роботи і допущення її до захисту у поточному навчальному році або перенесення захисту до наступного навчального року вирішується на засіданні випускаючої кафедри за участю керівника роботи, консультантів розділів, в яких були виявлені грубі порушення і відхилення, та студента - автора роботи. Рішення кафедри затверджує проректор з навчальної роботи.
Після перевірки відповідальним за нормоконтроль, завідувач кафедри у присутності студента переглядає пояснювальну записку і графічну частину кваліфікаційної роботи. На підставі ознайомлення з роботою і бесіди з автором завідувач кафедри вирішує питання про допущення студента до захисту. Кваліфікаційну роботу, що виконано на низькому рівні або несамостійно, завідувач кафедри до захисту не допускає. Питання про таку роботу розглядається на засіданні кафедри за участю керівника дипломного проектування. До захисту випускних кваліфікаційних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану і програм навчання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР).
До ДЕК перед початком захисту роботи подаються такі документи:
- довідка декана факультету про виконання студентом навчального плану і одержаних ним оцінках з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт та виробничої практики;
- розрахунково-пояснювальна записка і графічний матеріал з усіма необхідними підписами;
- відгук керівника кваліфікаційної роботи за встановленою формою.
До ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи: надруковані статті за темою роботи, документи, які вказують на практичне використання роботи тощо.
Захист кваліфікаційних робіт проводиться на засіданні ДЕК за участю не менше половини його складу. При захисті дозволяється бути присутніми всім бажаючим. На початку кожного захисту оголошують дані про успішність студента за час навчання в академії. Для викладення змісту роботи студентові надають не більше 15 хвилин, протягом яких він повинен сформулювати мету і завдання кваліфікаційної роботи, шляхи рішення поставлених завдань, одержані результати, висновки та рекомендації. Після закінчення доповіді члени ДЕК, а також присутні задають випускнику питання, що відносяться до теми роботи.
Тривалість захисту однієї кваліфікаційної роботи складає до 45 хвилин. Після відповідей на питання зачитують відгук керівника щодо роботи. Випускник відповідає на зауваження керівника.
Результати захисту випускної кваліфікаційної роботи визначають оцінками за 12-ма та 4-ма балами ("відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно").
При визначенні оцінки кваліфікаційної роботи береться до уваги рівень теоретичної і практичної підготовки студента, вміння доповісти матеріали роботи та відповіді на запитання.
Результати захисту оголошують того ж дня, після оформлення протоколів засідань ДЕК.
Студентові, який захистив випускну кваліфікаційну роботу, рішенням ДЕК надається кваліфікація згідно з одержаною спеціальністю (напрямом) і видається диплом встановленого зразка.
Рішення про оцінку захищеної роботи, а також про присвоєння кваліфікації фахівця відповідного ОКР і видачу диплома з відзнакою приймається ДЕК на закритому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів "за" і "проти" голос голови є вирішальним. ДЕК може приймати рішення про рекомендації випускника на наукову роботу і до аспірантури. Всі засідання ДЕК протоколюють у книжці протоколів. До протоколів вносять оцінки дипломних робіт, а також записують основні питання, які було задано, особливі думки і т. ін. У ньому також вказують надану кваліфікацію, рішення про те, який диплом видати після закінчення академії (з відзнакою або звичайний). Протоколи підписують голова і члени ДЕК, які брали участь у засіданні.
Після захисту усі матеріали з випускної роботи: розрахунково-пояснювальна записка, графічна частина разом з відгуком (рецензією) і оцінним листом передаються для зберігання до кабінету дипломного проектування, де реєструються у спеціальному журналі. У кабінеті дипломного проектування ведеться картотека випускних кваліфікаційних робіт згідно з напрямом підготовки (спеціальністю).
3 СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Орієнтовні зміст та обсяг елементів кваліфікаційної роботи наведено у Додатку Г. Пояснювальну записку умовно поділяють на:
- вступну частину;
- основну частину;
- додатки (при необхідності).
Вступна частина містить такі структурні елементи:
- титульний аркуш (Додаток Д);
- завдання на дипломну роботу або випускну роботу магістра;
- відомість роботи (Додаток Ж);
- реферат;
- зміст.
Реферат призначений для ознайомлення з кваліфікаційною роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють отримати загальне враження про роботу в цілому і прийняти рішення про доцільність ознайомлення зі змістом роботи.
Реферат повинен містити:
- відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел інформації;
- текст реферату;
- перелік ключових слів.
Текст реферату повинен містити:
- об'єкт дослідження;
- предмет дослідження;
- основні результати роботи та їх новизну;
- рекомендації щодо вдосконалення об'єкта дослідження.
Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. Тобто, предмет дослідження є частиною об'єкта.
Об'єкт дослідження - процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Обов'язково об'єктом дослідження повинна бути складова інтелектуальної власності. Предмет дослідження - це конкретна частина об'єкта дослідження, що міститься в межах об'єкта. Саме на предмет дослідження спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає мету дослідження, яка зазначається на титульному аркуші, та назву роботи.
Наприклад, об'єкт дослідження - правова охорона результатів науково-технічної діяльності. Предмет дослідження - правова охорона винаходів. Об'єкт дослідження не повинен бути занадто об'ємним (наприклад, "правова охорона об'єктів інтелектуальної власності"). Він повинен мати безпосереднє відношення до предмета дослідження.
Метою повинна бути не дія, а конкретний результат, наприклад: "Удосконалення закону України ...", "Розроблення рекомендацій щодо подання заявки на ...", "Розроблення методики щодо визначення вартості прав на торговельну марку" тощо. Мета дослідження повинна бути сформульована настільки чітко, щоб досягнення цієї мети можна було б перевірити за конкретними результатами роботи (проект закону, рекомендації, методика тощо).
Ключові слова (5-15 слів або словосполучень), що є визначальними для розкриття суті кваліфікаційної роботи, розміщують після тексту реферату, друкують великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.
Реферат обсягом не більше 500 слів бажано розмістити на одній сторінці.
Приклад складання реферату на випускну магістерську роботу наведено в Додатку К.
Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.
До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів пояснювальної записки; висновки; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу.
Основна частина містить такі структурні елементи:
- вступ;
- аналітична частина;
- практична частина;
- висновки.
Вступ розташовують на окремій сторінці. У вступі викладають:
- оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи при цьому практично розв'язані завдання, вади знань, що існують в даній галузі, та провідних фахівців даної галузі;
- світові тенденції розв'язання поставлених задач;
- актуальність даної роботи та підставу для її виконання;
- галузь застосування дослідження;
- взаємозв'язок з іншими роботами;
- мету роботи;
- послідовність завдань, необхідних для досягнення поставленої мети.
Проблема, що повністю або частково вирішується у кваліфікаційній роботі, повинна бути актуальною, тобто такою, без вирішення якої неможливий подальший ефективний розвиток конкретного підприємства/галузі, державної системи правової охорони інтелектуальної власності або України в цілому. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими рішеннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи.
Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити сутність проблеми або наукового завдання. Бажано також, щоб вироблений напрямок дослідження був пов'язаний з підприємством/галуззю, на прикладі якого здійснюється дослідження.
Завдання повинні бути необхідними і достатніми для досягнення поставленої мети. Тобто не слід ставити надмірних завдань, що не мають безпосереднього відношення до поставленої мети. І в той же час, не повинні бути упущені завдання, без виконання яких унеможливлюється досягнення мети. Наприклад, метою досліджень є розроблення методики оцінки розміру шкоди, завданої неправомірним використанням прав інтелектуальної власності. Тоді завданнями дослідження можуть бути такі:
- збір з доступних джерел інформації відомостей, що стосуються визначення розміру завданої шкоди;
- аналіз джерел інформації та її реалізації;
- розроблення методики оцінки розміру завданої шкоди.
Основна частина
Основна частина кваліфікаційної роботи складається з 2 розділів та 4 підрозділів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Бажано в кінці кожного розділу сформулювати висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дасть змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.
У першому розділі подають аналіз літератури за темою і вибір напрямів дослідження. Студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки, порівнює вітчизняний та зарубіжний досвід за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, він повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. У другому підрозділі аналітичної частини слід навести результати аналізу діючої нормативно-правової бази у сфері інтелектуальної власності. При цьому студент повинен приділити увагу не тільки правовому забезпеченню охорони та захисту об'єкта дослідження, а й законодавчим актам, що регулюють питання введення в господарський обіг об'єктів інтелектуальної власності, їх оцінки та комерціалізації. Бажано висвітлити також аспекти щодо організації інноваційної діяльності, трансферу технологій тощо.
Загальний обсяг першого розділу не повинен перевищувати 35% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. У другому розділі доцільно надати загальну характеристику підприємства/галузі/сфери діяльності (напрями діяльності, економічні показники діяльності, організаційна система управління тощо), що є об'єктом дослідження; визначити місце і роль інтелектуальної власності в досягненні результатів діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання; представити систему управління інтелектуальною власністю; описати існуючі умови щодо вирішення проблеми дослідження. У другому підрозділі практичної частини з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми, наприклад:
- виявлення властивостей та взаємозв'язків щодо предмета дослідження;
- застосування методик оцінки прав інтелектуальної власності;
- аналіз прикладів комерціалізації ОПІВ; - розробка моделей щодо вирішення завдань дослідження.
Наприкінці практичної частини студент повинен надати вичерпні та чіткі рекомендації щодо можливості впровадження досягнутих результатів на підприємстві/галузі для забезпечення сформульованої мети дослідження. Текст рекомендацій може поділятись на пункти. Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені звітною роботою. В рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження. Рекомендації обов'язково повинні бути адресними, тобто розрахованими на їх виконання конкретними юридичними чи фізичними особами.
За рішенням кафедри практична частина деяких кваліфікаційних робіт може містити рекомендації щодо соціально-екологічних аспектів творчої діяльності колективу.
Загальний обсяг другого розділу становить приблизно 65% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота обов'язково має бути завершена заключною частиною, що становить собою найбільш важливі конкретні і обмірковані висновки, до яких приходить студент на основі проведеного дослідження і аналізу розглянутих ним прикладів. Мета висновків - у максимально стислому вигляді відобразити суть і цінність власних досліджень, дати їм оцінку з урахуванням світових тенденцій і підходів щодо вирішення поставленої задачі, показати наукову, практичну і соціально-економічну значущість роботи. Висновки повинні посилатися на результати дослідження, які студент наводить наприкінці кожної частини.
Висновки вміщують безпосередньо після викладення опису розробки, починаючи з нової сторінки. Висновки складаються з декількох пунктів (5-9), об'ємом 1-2 сторінки. Висновки повинні бути:
- короткими (ідеал: один висновок - одне речення);
- новими (тобто такими, що до написання кваліфікаційної роботи були невідомими);
- конкретними та коректними (наприклад, "Ст. 176 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції ...". Не повинно бути висновків типу "Необхідно вдосконалити законодавство України в сфері інтелектуальної власності" або "Підвищити відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності");
- обґрунтованими (тобто логічно випливати із тексту роботи).
Необхідно пам'ятати, що висновки є основним результатом кваліфікаційної роботи.
Після висновків, у кінці тексту пояснювальної записки, починаючи з нової сторінки, наводять перелік посилань. Бібліографічні описи з переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання). Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Після висновків наводять додатки. У додатках вміщують матеріал, який:
- є необхідним для повноти пояснювальної записки, але включення його до основної частини може змінити упорядковане й логічне уявлення про роботу;
- не може бути послідовно розміщений в основній частині через великий обсяг або способи відтворення;
- може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.
У додатки можуть бути включені:
- додаткові ілюстрації або таблиці;
- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини;
- додатковий перелік джерел, на які не було посилань у пояснювальній записці, але які можуть викликати інтерес;
- звіт про патентні дослідження, якщо вони передбачені в роботі.
3.1 Правила оформлення пояснювальної записки
Пояснювальна записка виконується українською мовою. Пояснювальну записку оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). Допускається за необхідності використання аркушів формату А3 (297 х 420 мм).
Пояснювальну записку виконують машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. Допускається включення сторінок, виконаних методом репрографії.
Машинописним способом пояснювальну записку виконують з розрахунку не більш 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менше, ніж 1,8 мм. Рекомендовано використовувати шрифт Times New Roman, розмір літер - 14 пт. Рекомендована відстань між рядками має становити 1,5 інтервалу. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).
Текст пояснювальної записки слід виконувати, додержуючись таких розмірів полів: ліве - не менше 30 мм, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм. Необхідно дотримуватися рівномірної густини, контрастності й чіткості зображення упродовж всієї записки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути одного кольору впродовж усієї записки.
Помилки, описки та графічні неточності, якщо їх небагато, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення. Виправлене повинно бути такого ж кольору, як і вся записка.
Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у пояснювальній записці наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову пояснювальної записки, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.
Скорочення слів і словосполучень, які наводяться у пояснювальній записці, повинні відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи.
Структурні елементи пояснювальної записки "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" не нумерують, а їх назви служать заголовками структурних елементів.
Заголовки структурних елементів пояснювальної записки і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.
Заголовки підрозділів пояснювальної записки слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без перенесення слів і без крапки в кінці.
Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.
Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два рядки.
Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше, ніж два рядки тексту.
Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації упродовж всього тексту пояснювальної записки. Номер сторінки проставляють в правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки. Номер сторінки на титульному аркуші, завданні та відомості кваліфікаційної роботи не проставляють, але враховують. Вперше номер сторінки проставляється на другій сторінці вступу. Ілюстрації й таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки.
Розділи, підрозділи пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи пояснювальної записки повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті пояснювальної записки і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 тощо.
Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 тощо.
Цифрове позначення структурного елемента відокремлюють від його назви пробілом без крапки.
Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми тощо) слід розміщувати в пояснювальній записці безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в пояснювальній записці.
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 2.3 - третій рисунок другого розділу. Якщо в пояснювальній записці вміщено тільки одну ілюстрацію, її також нумерують.
Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують по центру під ілюстрацією. За необхідності між ілюстрацією та її назвою розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом "Рисунок___", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, "Рисунок 2.1 - Портфель нематеріальних активів". Між ілюстрацією та основним текстом повинен бути відступ в один рядок.
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті пояснювальної записки.
Таблиця 1.1 - Визначення інтелектуальної власності
Головка таблиці Графи (колонки)
Рисунок 3.1 - Приклад побудови таблиці
Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках.
Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 1.2 - друга таблиця першого розділу. Якщо в пояснювальній записці одна таблиця, її нумерують так само.
Таблиця повинна мати назву, яку пишуть малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею з абзацу. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.
Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під другою, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку. При поділі таблиці на частини допускається її головку заміняти відповідно номерами граф чи рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і/або рядки у першій частині таблиці.
Слово "Таблиця___" вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці ___" із зазначенням номера таблиці.
Заголовки граф таблиць починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.
Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.
Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс, не нумеруючи (перший рівень деталізації).
Приклад
"До об'єктів авторського права відносять:
- літературні твори;
- музичні твори;
- бази даних;
- фотографії;
- аудіовізуальні твори."
Переліки першого рівня деталізації пишуть малими літерами з абзацного відступу, відокремлюючи кожний крапкою з комою, як це показано у наведеному вище прикладі.
Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено один вільний рядок.
Формули і рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.
Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу.
Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Якщо в пояснювальній записці тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують так само.
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.
Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзаца словом "де" без двокрапки.
Приклад
"Згідно з методом прямої капіталізації справжня вартість оцінюваного ОПІВ визначається шляхом ділення щорічного прибутку, який генерується оцінюваним ОПІВ, на "норму капіталізації": , (2.1)
де Сt - прибуток, що генерирується оцінюваним ОПІВ в періоді t; REt - норма капіталізації в періоді t. t - періоди."
Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки повторюючи знак операції на початку наступного рядка (коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак "х"). В такому разі номер формули виставляють на рівні її останнього рядка. Вище та нижче кожної формули необхідно залишати один вільний рядок.
Додатки слід оформляти як продовження пояснювальної записки на її наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті пояснювальної записки. Перед додатками розміщують аркуш, на якому посередині великими літерами друкують слово "ДОДАТКИ". Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який розміщують вгорі малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої літери повинно бути написано слово "Додаток___" і велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо.
Один додаток позначається як додаток А.
За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначання додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; Г.3.1- підрозділ 3.1 додатка Г.
Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.3 - третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 - друга таблиця додатка А; формула (А.1) - перша формула додатка А.
Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця Д.1, формула (В.1).
В посиланнях у тексті додатка на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: "... на рисунку А.2 ...", "... в таблиці Б.3 ...", "... за формулою (В.1) ...".
Переліки, примітки і виноски в тексті додатка оформляють і нумерують відповідно до вимог, указаних вище.
Джерела, що цитують тільки в додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують в основній частині пояснювальної записки, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.
Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок повинні бути аналогічними прийнятим в основній частині пояснювальної записки. Перед номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять позначення додатка.
Якщо у пояснювальній записці як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформляється згідно з вимогами до документа даного виду, його копію вміщують у пояснювальній записці без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово "ДОДАТОК___" і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок пояснювальної записки (не займаючи власної нумерації сторінок документа).
4 ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
Випускні кваліфікаційні роботи повинні мати демонстраційні матеріали згідно із завданням на дипломування. Вони виконуються на форматах (здебільшого А4) та у вигляді електронної презентації за допомогою мультимедійного проектора. Бажана кількість слайдів (10-12). Слайди виконуються за допомогою презентаційного програмного забезпечення, такого як PowerPoint, OpenOffice Impress або інших з демонструванням на великому екрані. При цьому на слайдах слід розміщувати не більше 10-12 рядків розміром шрифту не менше, ніж 24. На першому слайді слід навести тему роботи, прізвище, ім'я та по батькові студента (повністю), на другому - мету та завдання, об'єкт та предмет дослідження. На останніх - висновки та рекомендації. Кожна одиниця демонстраційних матеріалів повинна мати змістовний заголовок та містити дані (формули, текст, блок-схеми, фотографії, таблиці тощо), які відображають зміст виконаної роботи та пояснювальної записки й супроводжують доповідь випускника при захисті. Обов'язкова вимога до демонстраційних матеріалів - чітке і зрозуміле зображення об'єкта демонстрації. При виконанні демонстраційних матеріалів у вигляді електронних файлів до пояснювальної записки додаються відповідні роздруковані матеріали на форматі, здебільшого А4 (допускається використання формату А3). На паперовому носії кожної одиниці демонстраційних матеріалів у правому нижньому куті проставляється основний напис згідно з ГОСТ 2.104-68. Допускається використання відповідного штампу, що є у кабінеті дипломного проектування. У разі нестачі місця на лицевій стороні формату для основного напису допускається його розташування у правому нижньому куті зворотної сторони формату. Приклад заповнення штампу наведено у Додатку М. Демонстраційні матеріали до кваліфікаційних робіт здаються до кабінету дипломного проектування разом із пояснювальною запискою та зберігаються там згідно з нормативами.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Закон України "Про вищу освіту"
2. Закон України "Про освіту"
3. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 2 червня 1993 р., №161 та зареєстроване Міністерством юстиції України 23 листопада 1993 р., №173.
4. ДСТУ3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення"
5. ДСТУ 1.0-2003 "Національна стандартизація. Основні положення"
6. Дсту 1.2-2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів"
7. ДСТУ 1.3-2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов"
8. ДСТУ 1.5-2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів"
9. ДСТУ2. - ГОСТ 2.001-2000 "Єдина система конструкторської документації (ЕСКД). Загальні положення"
10. ГОСТ 14.004-83 "Единая система технологической подготовки производства. Термины и определения основных понятий"
11. ГОСТ 2.111 -68 "Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль".
12. ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ"
13. Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч. посібник / В.П.Іващенко, А.К.Тараканов, А.М.Должанський та ін. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.- 74 с.
Додаток А
Орієнтований перелік тем кваліфікаційних робіт
1. Формування системи прийняття управлінських рішень у сфері інтелектуальної власності наукової організації.
2. Соціально-економічне прогнозування розвитку сфери інтелектуальної власності у відповідності до галузі її використання.
3. Підвищення ефективності процесу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, що є результатом науково-дослідної діяльності.
4. Розвиток системи мотивуючих засобів у сфері управління інтелектуальною власністю сучасного підприємства (організації).
5. Формування портфеля об'єктів права інтелектуальної власності як функція управління сучасним університетом
6. Розробка системи експертних досліджень, пов'язаних із порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності, що є результатами науково-дослідної діяльності
7. Вдосконалення системи забезпечення охорони комерційної таємниці в умовах Інституту чорної металургії НАН України
8. Виявлення потенційних об'єктів авторського права та розпорядження ними на прикладі науково-технічної діяльності Інституту чорної 9. Особливості захисту прав інтелектуальної власності на результати науково-технічної діяльності ВНЗ
10. Вдосконалення системи контролю сумлінної конкуренції суб'єктів права інтелектуальної власності у сфері цивільного обігу
11. Інтелектуальна власність як продукт інноваційної діяльності підприємства сільськогосподарської галузі
12. Підвищення ефективності договірних взаємовідносин у сфері інтелектуальної власності наукової організації
13. Особливості розпорядження результатами науково-дослідних робіт на замовлення підприємств гірничо-металургійного комплексу
14. Умови підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу в системі "наука-підприємництво"
15. Моделювання системи охорони комерційної таємниці у вищих навчальних закладах
16. Переклад як об'єкт авторського права в системі інтелектуальної власності
17. Формування бази даних, що містить комерційну таємницю в умовах діяльності Державтоінспекції України
18. Набуття права на комерційні позначення як засіб підвищення конкурентоздатності дитячо-юнацьких організацій
19. Розробка регламенту укладання договору комерційної концесії на використання торговельної марки закордонного підприємства
20. Вдосконалення механізму використання раціоналізаторських пропозицій на металургійному підприємстві
21. Створення віртуального бізнес-інкубатора в умовах сучасного вищого навчального закладу
22. Способи ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності у складі інноваційного продукту
23. Вдосконалення системи методів управління у сфері інтелектуальної власності сучасного підприємства
24. Розробка заходів інжинірингового супроводження ліцензійного договору на використання патенту на винахід
25. Розробка механізму виявлення об'єкта інтелектуальної власності в галузі біотехнологій
26. Системний підхід щодо виявлення об'єкта права інтелектуальної власності в процесі розробки інноваційної технології
27. Розробка методики визначення патентноздатної ситуації щодо об'єктів права інтелектуальної власності в умовах ЗАТ "Ана-Темс"
28. Особливості надання правової охорони раціоналізаторської пропозиції
29. Систематизація результатів патентно-інформаційних робіт в умовах сучасної організації (підприємства)
30. Знаки для товарів і послуг як правовий інструмент господарювання малого підприємства
31. Системний підхід щодо набуття та охорони прав на об'єкти художнього конструювання на підприємстві ДП УКРДИПРОМЕЗ
32. Моделювання системи набуття та охорони прав на програмні продукти в умовах ВНЗ
33. Розробка системи регулювання відносин у сфері об'єктів інтелектуальної власності, що створені у зв'язку із виконанням службових завдань науково-педагогічних працівників
34. Вдосконалення системи захисту прав на об'єкти авторського права на підприємстві ДП УКРДИПРОМЕЗ
35. Створення портфеля інноваційних конкурентоспроможних проектів наукових установ, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
36. Впровадження комплексу маркетингу при визначенні патентної чистоти результатів наукових розробок
37. Виявлення потенційних об'єктів права інтелектуальної власності в процесі розробки технологій металургійного виробництва
38. Визначення механізмів трансформації інтелектуальної власності в інтелектуальний продукт металургійної галузі використання
39. Умови ефективного використання системи авторського права малого підприємства інформаційної сфери діяльності
40. Використання інтелектуального ресурсу в процесі управління юридичною фірмою.
Додаток Б
Приклад оформлення завдання на дипломний роботу ___________________Національна металургійна академія України_______________ ( назва вузу)
Факультет гуманітарний___Кафедра_інтелектуальної власності_____
Спеціальність_7.18010002- інтелектуальна власність_
ЗАТВЕДЖУЮ:
Зав. кафедрою інтелектуальної власності
_______________________________
"___"______________ ___________р.
ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ
________________ Іванову Івану Івановичу ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 1. Тема проекту (роботи)_Моделювання системи набуття та охорони прав на програмні продукти в умовах ВНЗ________________________________________
затверджена наказом по академії від "_28__"__лютого___2010____р. №_39-2_ 2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)_25 червня 2010 р.
3. Вихідні дані до проекту(роботи)__Наукові джерела з питань моделювання, програмного забезпечення, нормативно-правові джерела щодо охорони, захисту та управління інтелектуальною власністю, статистичні дані щодо діяльності ВНЗ _____
4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити ):
4.1 Аналітична частина: дослідити сучасну систему ІВ, визначити місце програмних продуктів у системі права ІВ, обгрунтувати доцільність обраної теми дослідження, виявити невирішені проблеми, протиріччя, порівняти досягнення вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблеми дослідження, проаналізувати нормативно-правову базу щодо охорони, захисту та управління програмними продуктами тощо; 4.2 Практична частина: визначити особливості організації системи управління у ВНЗ, надати характеристику наявним у ВНЗ об'єктам ІВ, проаналізувати кадрову забезпеченість з питань управління ІВ, провести оцінку програмного продукту для подальшої комерціалізації, розробити модель набуття та охорони програмних продуктів в умовах ВНЗ, розробити пропозиції та конкретні рекомендації щодо вдосконалення об'єкта дослідження.
5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень):
5.1 Аналітична частина: 1 лист - Місце програмного забезпечення у господарському обігу України (3-5 листів)
5.2 Практична частина: 1 лист - Організаційна система управління ВНЗ (3-5 листів)
5.3 Висновки: 1 лист
6. Консультанти по проекту (роботі) із зазначенням розділів проекту
(роботи), що стосується їх
РозділКонсультантПідпис, датаЗавдання видавЗавдання прийнявАналітична частинадоц. Рулікова Н.С.Практична частинадоц. Рулікова Н.С.
7. Дата видачі завдання___26 квітня 2010 року_________________________
Керівник ________________
(підпис) Завдання прийняв до виконання_________
(підпис)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Номер етапуНазва етапів дипломного
проекту (роботи) Термін виконання
етапів проекту (роботи)Примітка1Аналітична частина15.05.20102Практична частина10.06.20103Висновки17.06.20104Оформлення пояснювальної 20.06.2010записки дипломної роботи5Виконання графічної частини23.06.20106Подання дипломної роботи25.06.2010до кафедри7Захист роботи в ДЕК30.06.2010 Студент-дипломник ___________________
(підпис)
Керівник проекту (роботи) _________________
(підпис)
Додаток В
Приклад оформлення відгуку про дипломний проект (роботу)
Національна металургійна академія України
ВІДГУК ПРО ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)
Студента групи ИС-05 Іванова Івана Івановича___________
Тема дипломного проекту* (роботи) Моделювання системи набуття та охорони прав на програмні продукти в умовах ВНЗ_______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Тема спеціальної частини проекту (роботи) Практика набуття прав на програмні продукти в умовах ВНЗ_____
Обсяг пояснювальної записки і графічної частини:
записка 96 с.
таблиць 16
схем та рисунків 14
листів графічної частини 6
Переваги дипломного проекту (роботи): Роботу виконано на актуальну тему. Детально проаналізовано основні праці науковців в питаннях набуття прав на програмне забезпечення. Порівняльний аналіз наукових та нормативних джерел дозволив сформулювати низку існуючих недоліків та протиріч.
У другій частині досліджено практику набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності в умовах ВНЗ, запропоновано ряд змін щодо системи управління об'єктами ІВ ВНЗ. Проведено оцінку майнових прав на конкретний програмний продукт. На базі одержаних даних розроблено модель охорони та захисту програмних продуктів ВНЗ, яка враховує й аспекти комерціалізації. _____Графічна частина відповідає нормам ЄСКД._____________________
_______________________________________________________________
______________
* Потрібне підкреслити. Для магістрів написати: "випускна робота магістра".
Недоліки дипломного проекту (роботи)
_______1. Забагато уваги приділено розгляду теоретичної бази щодо визначення поняття програмного забезпечення.
2. Бажано у подальших дослідженнях порівняти практику декількох ВНЗ щодо охорони програмних продуктів______________________________________
_______3. В ряді місць пояснювальної записки (стор.23, 26, 40, 58)_________
допущені стилістичні огріхи._________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Характеристика загальної, спеціальної і виробничої підготовки
автора дипломного проекту (роботи), ступінь самостійності виконання, вміння користування літературними матеріалами
_____При виконанні дипломної роботи студент Іванов І.І. показав_____
добру загальну і спеціальну підготовку. Дипломна робота в цілому виконана самостійно, при цьому дипломник проявив вміння_працювати з науковими і нормативно-правовими джерелами. Надані у роботі висновки є обгрунтованими та відповідають діючому законодавству у сфері ІВ_______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Можливе використання проекту(роботи):_Результатами проведеного дослідження стало подання реальної заявки на набуття прав на програмний продукт, розробником та власником майнових прав на який є ВНЗ. __________________________________________________________________
Оцінка дипломного проекту (роботи) ______9 (добре)_____________
Керівник доц., канд. техн. наук_____________ _________Н.С.Рулікова______
(підпис)
"24"__червня___ 2010 року
Додаток Г
Орієнтовний зміст та обсяги структурних елементів кваліфікаційної роботи
№ розділуНазва розділу Загальна частина (7 сторінок):Титульний аркуш Завдання на дипломну роботу (випускну магістерську роботу)РефератЗмістВступ1Аналітична частина (~35 сторінок):1.1- Вибір та обґрунтування напряму дослідження, аналіз літератури за темою. В процесі висвітлення основних етапів розвитку наукової думки порівняти результати вітчизняних і зарубіжних наукових праць і досліджень за обраною проблемою й виділити ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Загальний обсяг першого підрозділу не повинен перевищувати 25% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи.1.2Наводяться результати аналізу діючої нормативно-правової бази у сфері інтелектуальної власності, приділяється увага не тільки правовому забезпеченню охорони та захисту об'єкта дослідження, а й законодавчим актам, що регулюють питання щодо введення в господарський обіг об'єктів інтелектуальної власності, їх оцінки та комерціалізації. Бажано висвітлити також аспекти щодо організації інноваційної діяльності, трансферу технологій тощо. Загальний обсяг цого підрозділу не повинен перевищувати 10% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи.
Бажано закінчити аналітичну частину коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.2Практична частина (~45 сторінок):2.1- Опис підприємства/ галузі/ сфери діяльності, яке є об'єктом дослідження (ОД): характеристика підприємства або опис галузі/ сфери діяльності, що є об'єктом дослідження; визначення місця і ролі інтелектуальної власності в досягненні результатів діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання; опис системи управління інтелектуальною власністю; висвітлення існуючих умов щодо вирішення проблеми дослідження.
Загальний обсяг даного розділу 10% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи2.2- Результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми: виявлення властивостей та взаємозв'язків щодо предмета дослідження; застосування методик оцінки прав інтелектуальної власності, аналіз прикладів комерціалізації ОПІВ; розробка моделей щодо вирішення завдань дослідження тощо, узагальнення результатів досліджень. За рішенням кафедри практична частина деяких кваліфікаційних робіт може містити рекомендації щодо соціально-екологічних аспектів творчої діяльності колективу. Наприкінці практичної частини студент повинен надати вичерпні та чіткі пропозиції й рекомендації щодо можливості впровадження досягнутих результатів на підприємстві/галузі для забезпечення сформульованої мети дослідження. Рекомендації обов'язково повинні бути адресними, тобто розрахованими на їх використання конкретними юридичними чи фізичними особами.
Загальний обсяг другого підрозділу до 55% обсягу основної частини кваліфікаційної роботи.3Заключна частина (2 сторінки):Висновки: у максимально стислому вигляді відображається суть і цінність власних досліджень, надається їм оцінка з урахуванням світових тенденцій і підходів щодо вирішення поставленої задачі, показується наукова, практична і соціально-економічна значущість роботи. Студент повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів, обґрунтувати потребу подальших досліджень.4Перелік посилань5Додатки Додаток Д
Приклад оформлення титульного аркуша
УДК 621.74: 669.13
Інв.№____________
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна металургійна академія України
(НМетАУ)
49600, м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,4
Кафедра ___інтелектуальної власності___
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до дипломного проекту* (роботи) на тему:
_____МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ НАБУТТЯ ТА ОХОРОНИ ПРАВ НА ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ В УМОВАХ ВНЗ
_____________________________________________________________
___________________ГФ.7.000002.ДР.ПЗ__________________________
Студент групи __ИС-05_ ___І.І.Іванов____
Керівник _____роботи _доц._Н.С.Рулікова____
Консультанти:
1 Аналітична частина__________ доц._Н.С.Рулікова____
2 Практична частина__________ доц._Н.С.Рулікова____
_____________________________ _________________
_____________________________ _________________
_____________________________ _________________
Відповідальний за нормоконтроль
Від кафедри інтелектуальної власності асист. А.О.Сулім-Тимовті__
Завідуюча кафедрою
Інтелектуальної власності ________ доц. Н.П.Корогод___
_2010_ Рукопис закінчено "_25_"___червня__ _2010_р.
__________________________
* Потрібне підкреслити.
Додаток Ж
Приклад заповнення відомості дипломної роботи
№
ряд-каФор-
мат
Позначення
НайменуванняК-сть
лис-тів№
прим.
Прим.Документація загальна1А4ГФ.7.000002.ДР.ПЗПояснювальна записка852А4ГФ.7.000002.ДР.01Місце програмного про- 1дукту в праві інтелек-туальної власності3А4ГФ.7.000002.ДР.02Різновиди програмного1забезпечення4А4ГФ.7.000002.ДР.03Діюча система правово-1го регулювання ПП5А4ГФ.7.000002.ДР.04Існуючі протиріччя в 1охороні ПП6А4ГФ.7.000002.ДР.05Організаційна система1управління ВНЗ7А4ГФ.7.000002.ДР.06Портфель НМА ВНЗ18А4ГФ.7.000002.ДР.07Оцінка вартості ПП19А4ГФ.7.000002.ДР.08Модель набуття прав на1програмні продукти10А4ГФ.7.000002.ДР.09Висновки1 ГФ.7.000002.ДР Зм. Лист№ докум.ПідпДатаРозроб.Іванов І.І.
Відомість
дипломної роботиЛітераЛистЛистівКерівникРулікова Н.С.дт11Консульт.Рулікова Н.С.МОНУ НМетАУ
Каф. ІВ
Група ИС-04Н.контр.Сулім-ТимовтіА.О.ЗатвердивКорогод Н.П.
Додаток К
Приклад складання реферату на кваліфікаційну роботу
РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до випускної магістерської роботи: 83 с, 6 рис., 4 табл., 2 додатки, 58 джерел.
Об'єктом дослідження даної випускної роботи магістра є система методів управління на підприємстві.
Предметом дослідження даної роботи є методи управління інтелектуальною власністю на підприємстві RIM 2000 та комп'ютерна програма, що є об'єктом авторського права і належить безпосередньо компанії RIM 2000.
Робота складається із трьох основних частин: аналітичної частини, основної частини та охорони праці. Аналітична частина містить у собі основні теоретичні положення стосовно управління інтелектуальною власністю в сучасних умовах. В основній частині було подано характеристику компанії RIM 2000, розглянуто її організаційну структуру, а також систему управління об'єктами інтелектуальної власності на зазначеному підприємстві, були розроблені та запропоновані методи вдосконалення системи управління інтелектуальною власністю у компанії. Результати роботи передані дирекції компанії RIM 2000 для розгляду до застосування, що дозволить підвищити ефективність управління інтелектуальною власністю на підприємстві та загальну конкурентоспроможність компанії.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ, ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ, ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПРАВ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Додаток Л
Зразок заповнення основного напису на графічних матеріалах
ГФ.7.000002. ДРФормування портфеля нематеріальних активів
в умовах ВНЗЛітераМасаМасш.Зм.Лист№ докум.ПідпДата
д
тРозроб.Іванов І.І.КерівникРулікова Н.С.Консульт.Рулікова Н.С.Лист 3Листів 7Пояснювальна запискаМОНУ НМетАУ
Каф. ІВ
Група ИС-04Н.контр.Сулім-Тимовті А.О.ЗатвердивКорогод Н.П.
Рисунок М.1 - Зразок заповнення основного напису
3
3
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
115
Размер файла
420 Кб
Теги
metodrekomkaf
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа