close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

kursova upravl mizhn konkur

код для вставкиСкачать
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
"Полтавський університет економіки і торгівлі"
Кафедра міжнародної економіки
"УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА"
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 7.050103, 8.050103 "Міжнародна економіка"
ПОЛТАВА
РВВ ПУЕТ
2010
Автор:Безрукова Н. В. доцент кафедри міжнародної економіки Полтавського університету економіки і торгівліРецензенти:Костишина Т.А. професор кафедри управління персоналом Полтавського університету економіки і торгівлі
Пожар А.А. доцент кафедри міжнародної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі
Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри міжнародної економіки 5 жовтня 2010 р., протокол № 4
ВСТУП
Згідно з навчальним планом спеціальності 7.050103, 8.050103 "Міжнародна економіка", вивчення студентами професійно орієнтованої дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства" закінчується виконанням курсової роботи, яка займає особливе місце в системі діагностики якості підготовки фахівців. У процесі виконання курсової роботи формується професійність майбутнього фахівця.
Виконання курсової роботи з дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства" передбачає необхідність самостійно проведеного аналізу та обґрунтування висновків та пропозицій щодо практичної реалізації результатів дослідження.
У процесі підготовки курсової роботи студент повинен виявити вміння використовувати спеціальну літературу, грамотно формулювати та висловлювати власні думки, робити висновки та обґрунтовувати пропозиції.
При захисті курсової роботи студент має довести здатність виконувати наступні завдання:
- застосовувати навички самостійної роботи, отримані в процесі навчання, щодо проведення наукового дослідження;
- уміти узагальнювати і критично оцінювати економічну ситуацію;
- професійно користуватися законодавчими та нормативними актами, інструктивними матеріалами, узагальнювати та критично аналізувати зміст літературних джерел;
- використовувати сучасні методи оцінки конкурентного середовища та визначення рівня конкурентоспроможності підприємства;
- професійно користуватися сучасними автоматизованими інформаційними технологіями для розв'язання завдань теми дослідження. МЕТА, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Метою курсової роботи є отримання необхідних практичних навичок щодо оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних чи міжнародних підприємств, досвіду роботи з інформаційними джерелами під час проведення досліджень міжнародного конкурентоного середовища, нормативними документами та їх практичним застосуванням у сфері управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.
Основні завдання курсової роботи полягають у:
- поглибленні і закріпленні теоретичних знань та отриманні практичних навичок з дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства";
- формуванні творчого та системно-дослідного підходу до вирішення проблем вибору та реалізації форм та методів оцінки міжнародного конкурентного середовища;
- отриманні професійної компетенції менеджера з управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства;
- набутті досвіду самостійної праці з різними інформаційними джерелами;
- здобутті досвіду та техніки проведення оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства.
Всі студенти виконують курсову роботу на тему: "Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства", використовуючи нормативно-правову і законодавчу базу України, норми міжнародного права, дані вітчизняних чи міжнародних підприємств, що займаються ЗЕД, статистичні матеріали, матеріали періодичної преси. Оцінку міжнародної конкурентоспроможності підприємства студент оформлює у вигляді проекту, в якому виділяється декілька етапів: 1) аналіз міжнародного конкурентного середовища вітчизняного чи міжнародного підприємства; 2) визначення стратегії підприємства в умовах конкурентної боротьби; 3) шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Побудова моделі підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства має бути економічно обґрунтована.
Курсова робота "Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства" (на прикладі підприємства, що займається ЗЕД) є комплексною навчально-практичною роботою, яка виконується в рамках навчальної дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства". Виконання роботи дає можливість оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці. У зв'язку з цим обов'язковою вимогою до курсової роботи є проведення дослідження практичних аспектів організації управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних чи міжнародних підприємств, використання методів оцінки конкурентоспроможності підприємств, аналізу міжнародного конкурентного середовища підприємства на світовому ринку.
На підставі проведеного аналізу студент має сформулювати чіткі, висновки щодо вирішення поставленої проблеми, з'ясувати шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності конкретного підприємства.
Обов'язковим у процесі виконання роботи є використання сучасних інформаційних технологій, математичних методів та ЕОМ, зокрема ППП "Excel", текстових редакторів, ресурсів Internet тощо.
Виконану і належним чином оформлену роботу з відзивом наукового керівника від кафедри (внутрішня рецензія) студент здає на кафедру міжнародної економіки за два тижні до закінчення навчального семестру. Захист робіт здійснюється в присутності комісії, сформованої з викладачів кафедри. Час захисту курсового проекту встановлює кафедра.
Обсяг, зміст та структура курсової роботи
Обсяг курсової роботи має бути у межах 30-35 сторінок машинописного тексту. Приблизний обсяг структурних складових машинописного варіанту: вступ - 2-3 сторінки, основна частина - 25-30 сторінок, висновки та пропозиції - 2-3 сторінки, бібліографія - 1-1,5 сторінки.
Рекомендований зміст курсової роботи:
Вступ
Розділ 1. Аналіз міжнародного конкурентного середовища підприємства.
Розділ 2. Визначення міжнародної конкурентоспроможності підприємства.
Розділ 3. Основні напрями вдосконалення стратегії підприємс-тва в умовах конкурентної боротьби.
Висновки та пропозиції
Додатки
Список використаних джерел
У процесі розробки курсової роботи кожний студент обирає конкретне підприємство, діяльність якого визначатиме предмет дослідження в аспекті забезпечення конкурентоспроможності, та узгоджує цей вибір з керівником.
При виборі підприємства варто враховувати можливості отримання відповідної інформації для оцінки конкуренто-спроможності, як власне підприємства, так і оцінки міжнародного конкурентного середовища галузі, опрацюванняі відповідних літера-турних джерел, даних, що кількісно ілюструють сучасний стан розвитку відповідної проблеми, а також можливості пошуку інформації в мережі Інтернет.
Тема курсової роботи закріплюється за студентом на основі рішення кафедри міжнародної економіки. Розглянута на засіданні кафедри тематика курсових робіт подається на затвердження декану факультету. Згідно з поданням кафедри та наказом декана факультету за студентами закріплюються наукові керівники.
Структура курсової роботи: титульний аркуш (додаток A), внутрішня рецензія, зміст, вступ, основна частина, висновки та пропозиції, додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо), список використаних джерел,.
У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, сформулювати мету, завдання роботи, визначити об'єкт, предмет, методи дослідження. Обсяг вступу складає 2-3 сторінки друкованого тексту.
Основна частина курсової роботи складається із трьох розділів. В першому розділі слід проаналізувати сучасний стан та окреслити перспективи розвитку відповідної галузі на світовому ринку. Окреслити основні ринки збуту продукції даної галузі, основні країни-виробники та провідні світові підприємства-виробники відповідної продукції, тощо. В другому розділі слід діагностувати стан міжнародної конкурентоспроможності підприємства та визначити його статус на світовому та регіональних ринках. Слід провести маркетинговий аналіз діяльності підприємства та порівняльний аналіз його товарної номенклатури, проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства з використанням SWОT-аналізу. Провести аналіз конкурентоспроможності підприємства використовуючи методичні підходи та системи показників приймаючи до уваги галузь підприємства та номенклатуру його продукції. Використовуючи методи bench-markingу порівняти конкурентоспроможність підприємства з основними конкурентами.
У третьому розділі необхідно визначити існуючу конкурентну стратегію підприємства та обгрунтувати основні напрями її вдосконалення або запропонувати іншу, проаналізувати систему управління міжнародною конкурентоспроможністю та визначити основні напрями її вдосконалення.
Висновки та пропозиції повинні стисло відображати головні результати проведеного дослідження та містити практичні рекомендації щодо вирішення виявлених проблем. Висновки мають бути сформульовані у відповідності з завданнями, визначеними у вступі курсової роботи. Обсяг висновків 2-3 сторінки.
Список використаних джерел. Викладається у відповідності до вимог оформлення списку літератури Бюлетень ВАК України №3 за 2008 р. (додаток Б).
Обов'язковим елементом курсової роботи є написання іноземною мовою анотації курсової роботи (2-3 сторінки друкованого тексту). Анотація розміщується у додатках до курсової роботи та позначається "Додаток А".
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Загальні вимоги
Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній стороні білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word кегель 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги (поля) не менше таких параметрів: лівий - 20 мм, правий - 10 мм, верхній - 20 мм, нижній - 20 мм. Курсова робота друкується чорним кольором, без використання кольорових вставок, підкреслювань, виділень жирним шрифтом чи іншими шрифтами (зазначене стосується рисунків і таблиць), не допускається використання заливки. Шрифт має бути чітким, середньої жирності, однакової щільності. Зміст включає перелік всіх складових курсової роботи із зазначенням сторінок, на яких розміщується початок відповідного тексту. Складовими курсової роботи, назви яких відображаються у змісті є: вступ, основні розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел, додатки.
Заголовки структурних частин курсової роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2 рядкам полуторним інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки. Порядок нумерації та правила оформлення таблиць, ілюстрацій. Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш (зразок додаток A). На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки та пропозиції, список використаних джерел не мають порядкового номера. Необхідно звернути увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна писати: "1. ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ". Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять.
Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) та таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно у межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації, розміщеної по тексту, повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: "Рис. 1.2." (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Аналогічні вимоги існують щодо нумерації і розташування таблиць. Відмінність полягає у тому, що напис "Таблиця" із зазначенням її номера розміщують в правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці. На наступному рядку, після номеру таблиці, розміщують симетрично до тексту назву. Приклад побудови таблиці подано нижче.
Таблиця 2.1
Частка високотехнологічного експорту в промисловому експорті 2007 р.*[275]
КраїнаЧастка високотехнологічного експорту, %КраїнаЧастка високотехнологічного експорту, %Ірландія46,9Ізраїль25,0Швейцарія42,9БРИК24,6Північна Корея33,0Японія23,1США32,9Франція22,8Китай32,8ОЕСР22,6Угорщина31,9Фінляндія20,1Мексика28,4ЕС-1919,8 *Примітка. За даними OECD, STAN Indicators Database, 2009 edition
Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.
Таблицю розміщують таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку дипломної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший сторінку. При перенесенні таблиці на іншу сторінку назву розміщують тільки над її першою частиною. В іншій частині визначають нумерацію колонок, починаючи з першої. Над перенесеною частиною таблиці розміщують визначення її номеру за таким зразком: "Продовження табл. 2.1". Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то у першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку - боковик. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад, "див. табл. 1.3".
Посилання на джерело інформації, яке стало основою наведеної в тексті таблиці здійснюється наступним чином: якщо таблиця взята з першоджерела повністю і використана в курсовій роботі без змін, посилання на таку інформацію робиться в квадратних дужках у таких формах, як це зазначалось вище; якщо автором на підставі статистичної інформації в таблиці зроблені власні розрахунки, посилання робиться у вигляді спеціального тексту під таблицею. А саме: "Таблицю складено на основі [12, с. 81; 13, с. 14]", або "Складено нами на основі [12, с. 81; 13, с. 14]", або "Розраховано за даними [12, с. 81; 13, с. 14]".
Рисунки оформляються згідно з наведеною наочністю.
Рис. 3.4. Склад інноваційної інфраструктури за основними елементами [84].
Кожна таблиця, рисунок, графік, схема тощо мають містити інформацію стосовно джерела наведеної інформації. Посилання на джерело походження даних роблять так, як це показано у попередніх прикладах або через наведення інформації, що розміщується під таблицею чи рисунком, наприклад так: Рис. 3.4. Склад інноваційної інфраструктури за основними елементами
Джерело: [84].
Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркушу на рівні відповідної формули в круглих дужках. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок поясення починають зі слова "де" без двокрапки.
Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) якщо у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) якщо цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.
Приклад: Приріст поточної вартості майбутніх доходів унаслідок інвестицій визначається так (3.2):
, (3.2),
де Vm - приріст поточної вартості майбутніх доходів;
Cm - розмір інвестицій (втрачених доходів) у період m;
Rk - норма віддачі всіх інвестицій рівня k.
Правила цитування та посилання на використані джерела
При здійсненні посилань на першоджерела у тексті, порядковий номер джерела за списком використаної літератури і номера відповідних сторінок, вказуються в квадратних дужках. Наприклад: "Як відзначає Герчикова І. К., зовнішньоекономічна діяльність ТНК не тільки охоплює експортні операції, але і спрямована на розвиток закордонного виробництва. А це викликає необхідність посилення й ускладнення контролю за виробничо-збутовою діяльністю [7, с. 478]".
Вимоги до цитування такі:
а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться у тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий";
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту, оскільки це викликає зміни його змісту. За потреби вибіркового цитування ставляться три крапки у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, у кінці);
в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;
г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на джерело.
Порядок оформлення списку використаних джерел
Бібліографічний опис в курсовій роботі подають за формою, визначеною в літературних виданнях або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів (скорочення назв тощо). Всі використані літературні джерела включають до загального переліку в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Зразок порядку оформлення використаних джерел наводиться в додатку Б.
Порядок оформлення додатків
Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований угорі посередині сторінки, наприклад "Додаток А".
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. За додатком Я слідують додатки АА, АБ, АВ і т.д.
Текст кожного додатку за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, Б. 2 - другий розділ додатку Б; В. 3.1 - перший підрозділ третього розділу додатку В.
Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу додатку Д); формула (Ж. 1) - перша формула додатку Ж.
РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсову роботу рецензує науковий керівник. У рецензії відзначаються позитивні сторони та недоліки виконаної роботи. На підставі їх узагальнення, рецензентом робиться висновок щодо відповідності курсової роботи вимогам вищого навчального закладу. Якщо порушенні вимоги щодо виконання курсових робіт, її повертають студенту для доопрацювання. У рецензії робиться запис стосовно можливості допуску курсової роботи до захисту. До курсової роботи, поданої на перевірку вдруге обов'язково додається попередня рецензія.
Дата і час захисту курсової роботи визначається за рішенням кафедри на підставі графіків навчального процесу. Захист студентами курсової роботи здійснюється перед комісією зі складу викладачів кафедри міжнародної економіки. Склад комісії визначає завідувач кафедри.
При захисті роботи студент має розкрити її зміст, продемонструвати знання з теоретичних, методологічних та практичних аспектів теми, обґрунтувати власну думку. Після доповіді необхідно відповісти на питання членів комісії.
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
1. Теоретична частина курсової роботи (максимальна кількість балів - 20)
Ступінь відповідності темі і встановленим вимогамКількість балівПовністю відповідає15-20Частково відповідає6-14Не відповідає1-52. Практична частина курсової роботи, включаючи висновки (максимальна кількість балів - 40)
Ступінь відповідності темі і встановленим вимогамКількість балівПовністю відповідає30-40Частково відповідає10-29Не відповідає1-93. Оформлення курсової роботи: текстова частина, таблиці, графіки, діаграми та ін. (максимальна кількість балів - 10)
Ступінь відповідності темі і встановленим вимогамКількість балівПовністю відповідає7-10Частково відповідає3-6Не відповідає1-2
4. Публічний захист курсової роботи на комісії (максимальна кількість балів - 30)
Оцінка за захистУмови виставляння оцінкиОцінка "відмінно"
(21-30 балів)У процесі захисту курсової роботи студент показує глибоке знання теоретичного і практичного матеріалу за вибраною темою, викладає його в логічній послідовності, правильно і повно відповідає на питання по темі курсової роботи, виразно і чітко викладає власну точку зору і може її аргументувати.Оцінка "добре" (11-20)У процесі захисту курсової роботи студент показує знання найважливіших положень теоретичного навчального матеріалу за обраною темою, демонструє виконання практичних завдань, висловлює матеріал в логічній послідовності, правильно і по суті відповідає на більшість поставлених питань, допускає незначні помилки змістовного і розрахункового характеру.Оцінка "задовільно"
(6-10 балів)У процесі захисту курсової роботи студент доповідає основні результати виконаного дослідження неповно, без належної аргументації і дотримання логічної послідовності, дає вірні відповіді лише на окремі поставлені питання, допускає помилки при відповіді на більшість інших питань по темі курсової роботи або не може дати на них відповідь.Оцінка "незадовільно" (1-5 балів)У процесі захисту курсової робото ти студент не може доповісти про основні результати виконаного дослідження, не відповідає на поставлені питання по темі курсової роботи або дає на них неправильні відповіді, не орієнтується в логіці побудови статистичних показників і не може пояснити їх економічний зміст.
Примітка. Лист оцінювання наведено в додатку В.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна
1. Жаліло Я. А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська.  К. : НІСД, 2005.  338 с.
2. Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: Оцінка, формування та розвиток: монографія / Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванова.  Харків : ВД "ІНЖЕК", 2008.  352 с. 3. Кузьмін О. Є. Управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства: підручник / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль.  Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 304 с.
4. Пономаренко В. С. Управління міжнародною міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / В. С. Пономаренко, А. І. Піддубна.  Харків : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 328 с.
5. Чалз В. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / В. Чалз, Л. Гіл, пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук. - К. : Видавництво Соломії Павличко " ОСНОВИ", 2008. - 856 с. Додаткова
1. Андреева Л. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики / Л. Андреева, Е. Миргородская // Экономист. - 2006. - №1. - С. 81-88.
2. Соколенко С. І. Глобалізація і економіка України / С. І. Соколенко. - К. : Логос, 2004. - 568 с. 3. Соколенко С. І. Сучасні світові ринки та Україна: [Наук. вид.] / С. І. Соколенко. - К. : Демос, 2005. - 434 с.
4. Андрейчиков А. В. Оценка конкурентной позиции предприятия методом анализа иерархий / А. В. Андрейчиков, В. А. Ивкин, О. Н. Андрейчикова // Изв.вузов. Машиностроение.  2006.  № 4.  С. 68-73.
5. Балабанова Л. В. Маркетингове управління конкуренто-спроможністю підприємств: стратегічний підхід: монографія / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. - 294 с.
6. Иванова О. Ю. Организация и информационное обеспечение мониторинга конкурентных преимуществ / О. Ю. Иванова // Науч. информ. журн. Бизнес Информ.  2006.  № 5.  С. 28-32.
7. Організаційно-економічні механізми посилення конкуренто-спроможності регіону [методичні рекомендації] / відп. ред. П. Ю. Бєлєнький. - Львів: Ін-т регіон.досліджень НАН України, 2006. - 39 с.
8. Орлов П. А. Економічна та соціальна ефективність впровадження менеджменту якості на машинобудівельних підприємствах / П. А. Орлов // Економіка. - 2007. - №3. - С. 62-65.
9. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов [пер. с англ.] / М. Портер.  М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.  454 с.
10. Портер М. Конкуренция: учеб. пособ. / М. Портер; пер. с англ. под ред. Я. В. Заблоцкого.  М.: ИД "Вильямс", 2000. - 495 с.
11. Щеглюк С. Д. Інноваційні кластери як чинники підвищення конкурентоспроможності регіону / С. Д. Щеглюк, І. В. Бережна // Зб. наук. праць "Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Конкурентний потенціал і європейська інтеграція (регіональні аспекти)". - Львів: НАН України, Ін-т регіон. досліджень, 2006. - Вип. 1 (57). - С. 89-97.
Додаток A
Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи Вищий навчальний заклад Укоопспілки
"Полтавський університет економіки і торгівлі"
Кафедра міжнародної економіки
Курсова робота
з дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства"
на тему: "Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства"
(на матеріалах ЗАТ "Полтавська фірма "Ворскла") Захищена на Виконав:
"____________________" студент групи МЕ-51
"____" __________201__ р. спеціальності 8.03050301
Члени комісії: Іваненко І. І.
_____________________ ____________________
_____________________ (підпис)
_____________________ Науковий керівник:
____________________
П.І.П., науковий ступінь,
вчене звання
______________________ (підпис)
Полтава 201 _ Додаток Б
Зразок оформлення бібліографічного опису використаних джерел згідно вимог ВАК України Книги
Один автор
1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. − Львів : Свічадо, 2006. − 307 с. − (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст.; № 14).
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. − К. : Ін-т математики, 2006. - 111 с. − (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. − К. : Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. - 311 с. − (Ювеліри України; т. 1).
4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. − Львів : Кальварія, 2005. − 196, [1] с. − (Першотвір).
Два автори
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. − К. : Києво-Могилян. акад., 2005. − 397, [1] с. − (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).
2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. − К. : Прецедент, 2006. − 93с. − (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. − Львів : Растр-7, 2007. - 375 с.
Три автори
1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. − Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. − ХІІ, 265 с.
Чотири автори
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. − К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. - 106 с. − (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. − К. : Вища освіта, 2006. − 478, [1] с. − (ПТО: Професійно-технічна освіта).
П'ять і більше авторів
1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. − [3-є изд.]. − X. : Гуманитар. центр, 2007. - 510 с.
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. − К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. - 115 с. − (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).
Без автора
1. Історія Святоуспенського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Колос] . - К.: Грані-Т, 2007.- 119 с- (Грані світу). 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкує., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. − К. : Грамота, 2007. − 638, [1] с.
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX − початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. − К. : Грані-Т, 2007. − 190, [1] с.
4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. − Чернівці: Рута, 2007. - 310 с.
Багатотомний документ
1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. − К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. − (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки − 2007. − 573, [1 ] с.
2. Межгосударственные стандарти: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. − Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. − (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. − 2005. - 277 с.
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. − Одесса : Астропринт, 2006. − (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова; кн. 4).
4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. − X. : Право, 2002. Т. 4: Косвенные налоги. − 2007. − 534 с.
5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. − Житомир : Полісся, 2006. − (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. − 2006. − 721, [2] с.
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. − К. : НТУУ "КПI", 2006. − 125 с.
Матеріали конференцій, з'їздів
1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. − X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. − 167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. − К. : ІСОА, 2002. - 147 с.
3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. − К. : Асоц. укр. банків, 2000. - 117 с. − (Спецвип.: 10 років АУБ).
4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. − К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. − С. 559-956, XIII, [2] с. − (Ресурс 2000).
5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць /наук. ред. В. І. Моссаковський. - Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. - 215 с.
6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ. податк. адмін. України [та ін.]. − К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. - 452 с.
Словники
1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. − X. : Халімон, 2006. − 175, [1] с.
2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. − К. : Європ. ун-т, 2007. − 57 с.
3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. − К. : Карпенко, 2007. - 219 с.
4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. − 2-ге вид., оновл. − К. : К.І.С., 2006. - 138 с.
Законодавчі та нормативні документи
1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парлам. вид-во, 2006. - 207 с. − (Бібліотека офіційних видань).
2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. − К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. - 459 с. − (Нормативні директивні правові документи).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. − Офіц. вид. − К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. − VI, 74 с. − (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти
1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (І5О 7000:2004, ЮТ) : ДСТУ ІЗО 7000:2004. − [Чинний від 2006-01-01]. − К. : Держспоживстандарт України, 2006. − IV, 231 с. − (Національний стандарт України).
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ІЗО 6107-1:2004 − ДСТУ ІЗО 6107-9:2004. − [Чинний від 2005-04-01]. − К. : Держспоживстандарт України, 2006. − 181 с. − (Національні стандарти України).
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (ЕІЧ 61010-2-020:1994, ЮТ) : ДСТУ ЕІМ 61010-2-020:2005. − [Чинний від 2007-01-01]. − К. : Держспоживстандарт України, 2007. − IV, 18 с. − (Національний стандарт України).
Каталоги
1. Межгосударственные стандарти : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. − Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006. − (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. − 2007. - 264 с.
2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. − Львів : Новий час, 2003. - 160 с.
3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. − [Суми : Унів. кн., 2003]. - 11 с.
4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. − Донецк: Лебедь, 2005. - 228 с.
Дисертації
1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.мат, наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. − К., 2005. - 276 с.
Автореферати дисертацій
1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. − Тернопіль, 2007. − 20, [1] с.
2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. − К., 2007. - 20 с.
Частина книги, періодичного продовжуваного видання
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. − 2007. − № 6. − С. 15-18, 35-38.
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. − 2006. − № 6. − С. 14-17.
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов − основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский //Системні дослідження та інформаційні технології. − 2007. − № 1. − С. 39-61.
4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. − 2007. − № 5. − С.12-14.
5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. − 2007. − № 1. − С. 25-29.
6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. − 2007. − Т. 2, № 2. − С. 13-20.
7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. − Дрогобич, 2007. − С. 245-291.
8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников знергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. − X., 2007. - С. 33.
9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX-початок XX ст./Д. М. Чорний. − X., 2007. − Розд. 3. − С. 137-202.
Електронні ресурси
1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. − 80 Min / 700 MB. − Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. − (Бібліотека студента-медика) - 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. − Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. − Назва з контейнера.
2. Pозподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. − К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. − 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. − (Всеукр. перепис населення, 2001). − Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP. − Назва з титул. екрану.
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник - 2003. - № 4. - С. 43. - Режим доступу до журн.:
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
Додаток В
Лист оцінювання
№
п/пКритерії оцінюванняБалиЗміст (до 60 балів) 1. Обґрунтування актуальності теми (до 3 балів)2. Повнота розкриття теми (до 10 балів)3. Використання достовірних (віртуальних) статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 10 балів)4. Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп'ютерних технологій (до 10 балів)5. Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 2 балів)6. Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів)7. Наявність наочних матеріалів (таблиць, графіків, схем), та їх аналіз (до 5 балів)8. Обґрунтованість висновків та практична значущість рекомендацій (пропозицій) (до 10 балів)Оформлення та організація виконання (до 10 балів)9. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення роботи (проекту) в цілому (титульна сторінка, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 3 балів)10. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, та графічних ілюстрацій (до 2 балів)11. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 2 балів)12. Дотримання графіка виконання курсової роботи (до 3 балів)Захист (до 30 балів)13. Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів)14. Презентація змісту курсової роботи (до 10 балів)15. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів)Всього балівОцінка за національною шкалоюОцінка за шкалою ECTSПідпис членів комісії
ЗМІСТ
Вступ3Мета, завдання, структура та зміст курсової роботи3Вимоги до оформлення курсової роботи7Рецензування і захист курсової роботи12Порядок нарахування балів за виконання і захист курсових робіт12Рекомендована література14Додатки 16
2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
123
Размер файла
210 Кб
Теги
konkurs, upravl, kursova, mizhn
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа