close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

UER laby

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Кафедра "Управління експлуатаційною роботою"
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Організація руху поїздів в нестандартних ситуаціях,
особливі умови руху поїздів.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Частина 2
Укладачі:
Г. І. Нестеренко
І. П. Щедровський
Для студентів ІV курсу денної форми навчання та V курсу ЦДО спеціальності 7.100403
Дніпропетровськ 2012
УДК 656.212.5
Укладачі:
Нестеренко Галина Іванівна
Щедровський Ігор Павлович
Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті [Текст]: Ч. 2. Організація руху поїздів в нестандартних ситуаціях, особливі умови руху поїздів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт // уклад.: Г. І. Нестеренко, І. П. Щедровський; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. - с.
Методичні вказівки містять структуру, зміст і обсяги виконання лабораторних робіт з дисципліни "Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті", які призначені для оволодіння навичками в роботі чергових по станціям та поїзних диспетчерів у випадках виникнення нестандартних ситуацій у поїзній роботі, роботі пристроїв СЦБ та зв'язку, а також місцевої та господарської роботи. Методичні вказівки призначені для студентів 4-го курсу денної та 5-го заочної форм навчання спеціальності 7.100403 "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті".
Бібліогр.: назв.
Нестеренко Г. І. та ін., укладання, 2012Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, редагування, оригінал-макет, 2012 ЗМІСТ
Вступ
Лабораторна робота № 1
Вступне заняття. Повторний інструктаж з електробезпеки в лабораторії. Маневрова робота на станціях.
Лабораторна робота № 2
Пропуск поїздів та маневрова робота з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами класу 1 (ВМ) на ст. Фролово, Василєво, Бартенєво.
Лабораторна робота № 3
Рух поїздів в умовах порушення нормальної роботи пристроїв СЦБ на станціях.
Лабораторна робота №4
Рух поїздів в умовах видачі попереджень та несправності пристроїв блокування, коли користування ними не припиняється. Лабораторна робота № 5
Рух поїздів в умовах несправності пристроїв блокування, коли користування ними припиняється. Рух поїздів при телефонних засобах зв'язку.
Лабораторна робота № 6
Організація руху поїздів в умовах переходу на інші засоби сигналізації та зв'язку. Лабораторна робота № 7
Рух поїздів при неможливості відкриття вхідного та вихідного світлофорів
Лабораторна робота № 8 -9
Рух поїздів при перерві всіх засобів сигналізації та зв'язку
Лабораторна робота № 10
Робота збірних, вивізних, передавальних поїздів та диспетчерських локомотивів.
Лабораторна робота № 11 -12
Відправлення на дільницю збірних, великовагових, подовжених, подвоєних поїздів, поїздів з негабаритним та з небезпечним вантажем.
Лабораторна робота № 13 - 14
Рух відбудовних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу, пожежних поїздів та допоміжних локомотивів. Робота у "вікно".
Лабораторна робота № 15
Робота в умовах взаємодії диспетчерських дільниць по прийому - здачі поїздів.
Диспетчерське регулювання. Лабораторна робота № 16 Заключне. Підведення підсумків.
ВСТУП
Поїзний диспетчер (ДНЦ) та черговий по залізничної станції (ДСП) є провідними професіями в системі організації руху поїздів. Від них залежить своєчасність доставки пасажирів й вантажів, забезпечення безпеки руху поїздів, злагодженість у роботі підрозділів залізничного транспорту. Тому підготовці таких спеціалістів в освітній галузі приділяється особлива увага.
Мета лабораторних робіт по курсу "Управління експлуатаційною роботою" (частина 2) - дати студентам факультету "Управління процесами перевезень на залізничному транспорті" практичні навички управління роботою станціями та дільницями по пропуску поїздів різних категорій, як пасажирських, так і вантажних поїздів, взаємодії з диспетчерським апаратом для забезпечення руху поїздів на ділянках з різними засобами блокування, сигналізації, та зв'язку.
Лабораторні роботи проводяться методом практичного виконання студентами обов'язків чергових по станціям та поїзних диспетчерів на персональних робочих місцях - макетах пультів управління стрілками та сигналами станцій.
Завчасно перед кожною лабораторною роботою передбачена самостійна підготовка студентів, яка полягає у роботі з нормативно-технічною документацією (Правила технічної експлуатації залізниць України, Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкція з сигналізації на залізницях України, посадові інструкції ДНЦ та ДСП). На кожному лабораторному занятті викладач перед початком лабораторних робіт протягом 5-10 хвилин перевіряє самостійну підготовку студентів до виконання лабораторних робіт згідно з визначеним обсягом. В процесі виконання роботи студент веде необхідну документацію, а після виконання лабораторної роботи подає її і письмовий звіт з коротким описом роботи. Звіт складається при підготовці до лабораторної роботи та в процесі її виконання. За 10 хвилин до кінця заняття студенти, здавши чергування на своїх робочих місцях, збираються в аудиторії, зазначеній в розкладі занять для проведення оперативного аналізу роботи. За результатами аналізу викладачем робиться висновок про зарахування лабораторної роботи. При виконанні нижче визначених робіт студенти зобов'язані засвоїти порядок роботи на станціях та примикаючи перегонах у тому числі, роботу поїзних диспетчерів. Призначення на учбові посади чергових по станціям та поїзних диспетчерів на кожному занятті проводиться викладачем в залежності від наявності контингенту студентів. Відпрацювання пропущених лабораторних робіт регулюються адміністрацією Університету.
Інструктаж з техніки безпеки за діючою класифікацією є повторним і проводиться відповідно до діючих у лабораторії інструкцій з охорони праці під розпис у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці.
Відповідно до діючих нормативно-правових актів з охорони праці, студенти, які з якої-небудь причини не пройшли інструктаж з охорони праці і/або не розписалися про це в журналі реєстрації інструктажів, до виконання лабораторних робіт не допускаються.
Лабораторна робота № 1
Тема: ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ. ПОВТОРНИЙ ІНСТРУКТАЖ З ТЕХНІКИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЛАБОРАТОРІЇ. МАНЕВРОВА РОБОТА НА СТАНЦІЯХ
Мета заняття. Мета лабораторних робіт по курсу "Управління експлуатаційною роботою" - дати студентам факультету "Управління процесами перевезень на залізничному транспорті" практичні навички управління роботою станцій при прийомі та відправленні поїздів в нестандартних ситуаціях, взаємодії з диспетчерським апаратом для забезпечення руху поїздів в умовах відмови роботи пристроїв сигналізації, централізації і блокування (СЦБ), засобів зв'язку з технічних причин та неправильних дій причетних працівників, та а також відправлення на перегін місцевих та господарчих поїздів. Лабораторні( роботи розраховані( на 16 занять, де студенти вивчають і засвоюють порядок взаємодії з виконавчим апаратом служб: локомотивної,колійної, енергопостачальної, зв'язку та ведення відповідної документації на станції, регламент переговорів по поїзному, диспетчерському і міжстанційному зв'язку, роботу в нестандартних ситуаціях, місцеву роботу, роботу господарчих поїздів, ліквідацію наслідків аварійних ситуацій, приділяють увагу чіткій взаємодії в роботі по виконанню графіка руху та забезпеченню безпеки руху поїздів. Перш ніж почати виконання лабораторних робіт, усі студенти повинні пройти повторний інструктаж з охорони праці у приміщеннях лабораторії "Організація руху поїздів". Такий інструктаж за діючою класифікацією є обов'язковим і проводиться відповідно до діючих у лабораторії інструкцій з охорони праці під розпис у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці.
Методика виконання. Лабораторна робота розрахована на одне заняття. Викладач доводить до студентів вимоги діючих у лабораторії інструкцій з охорони праці під розпис у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці. Наступним етапом є роз'яснення на прикладі станцій Фролово, Василєво та Бартенєво принципів побудови маневрових маршрутів по маневровим піврейсам по принципу "Від маневрового сигналу - за маневровий сигнал". Після виконання такої команди локомотив рухається по відкритому маневровому сигналу і заїжджає за кінцевий маневровий сигнал у маршруті, де зупиняється. Після цього ДСП готує наступний маршрут для маневрового піврейса. Практичні навички виконання маневрової роботи на станціях використовуються при проведенні наступних лабораторних робіт. В кінці заняття студенти за наказом викладача розраховують тривалість маневрової роботи по відчепці - причепці груп вагонів до складу місцевого поїзда з побудуванням технологічного графіку роботи місцевого поїзда на проміжний станції. 1 Порядок виконання роботи
1. Інструктаж проводить один з викладачів, який є керівником лабораторних робіт.
Програма повторного інструктажу з охорони праці включає в себе наступні питання:
- загальні відомості про виробниче обладнання і технологічний процес та пов'язані з ним шкідливі і небезпечні виробничі чинники;
- безпечна організація і утримання робочого місця;
- устрій обладнання, що обслуговується, його небезпечні зони, захисні пристрої, які входять до конструкції обладнання;
- засоби колективного захисту, пристрої освітлення, знаки безпеки та правила їх використання;
- засоби пожежогасіння і способи їх використання;
- порядок підготовки до роботи, перевірки справності обладнання;
- безпечні прийоми і методи виконання технологічних операцій;
- дії працюючих при виникненні небезпечних ситуацій.
2. Студенти конспектують основні положення інструкцій з охорони праці, які діють у лабораторії.
3. Після проведення інструктажу студенти відповідають на контрольні запитання; в разі вірної відповіді розписуються у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці.
Всі роботи, які проводяться в учбових лабораторіях повинні бути організовані так, щоб повністю виключити ураження електричним струмом персоналу, який працює, в об'ємі цілого приміщення та окремих робочих місць.
У випадку виявлення несправності у пристроях або приладах студенти повинні негайно повідомити про це лаборанта або викладача.
При виявленні ушкоджень ізолюючих частин засобів захисту користування ними повинно бути припинено.
Студенту забороняється самостійно усувати будь які несправності на пульті управління або діючому макеті.
Під час проведення лабораторних робіт викладач сумісно з лаборантом проводить постійний контроль за діями чергових по станції і диспетчерів.
З метою недопущення виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних із роботою пристроїв СЦБ, чергові по станціях, обладнаних пристроями ЕЦ малих станцій (Соковичі, Образцове, Гордієнкове, Бузанове, Тихонове, Земблінове, Померанцеве) зобов'язані за відсутності готових маршрутів приймання чи відправлення утримувати всі стрілочні переводи у плюсовому положенні. Переведення їх у мінусове положення виконується тільки на час приготування маршруту і використання його для приймання або відправлення поїзда.
Після ознайомлення з колійним розвитком , способами виконання маневрів, студент використовує пульт управління для приготування маршрутів маневрової роботи за завданням. В процесі виконання маневрів студент слідкує за показанням приладів і фактичним находження маневрового локомотива.
По закінченні роботи за вказівкою викладача студенти повинні привести схеми в нормальне положення і поставити всі стрілки в плюсове положення, навести порядок на робочих місцях.
Зміст звіту
Звіт по даній лабораторній роботі повинен містити:
- мету лабораторної роботи;
- витяги з діючих у лабораторії інструкцій з охорони праці;
- список рекомендованої літератури.
- основні завдання маневрової роботи.
Контрольні питання
1. Основна ціль маневрової роботи на станції, основні вимоги?
2. Що є маневровим районом?
3. Які технологічні операції,як правило, не дозволяється виконувати в одному маневровому районі?
4. Хто на станціях і якого класу керує маневровою роботою??
5. Основні вимоги до рухомих одиниць, зайнятих у маневровій роботі.
6.Що є основним засобом передачі вказівок у маневровій роботі?
7. Види зв'язку, які використовуються при проведенні маневрової роботи?
8. Які категорії вантажів потребують особливих умов при проведенні маневрових операцій?
9.Умови пересування окремих вагонів вручну.
10. Обов'язки керівника маневрів. 11.Чи потрібний дозвіл черговому по станції на проведення маневрів з виїздом на головні колії? У яких випадках, якій формі і хто його надає?
Лабораторна робота № Тема: ПРОПУСК ПОЇЗДІВ ТА МАНЕВРОВА РОБОТА З ВАГОНАМИ, ЗАВАНТАЖЕНИМИ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ
Мета заняття. Засвоєння знань з технічної документації станції та методів маневрової роботи з небезпечними вантажами, зокрема, класу 1 (ВМ) та інших.
Методика виконання. Викладач, який веде заняття, проводить студентів по аудиторіях, де розміщені станції дільниць лабораторії, Після ознайомлення з колійним розвитком , способами виконання маневрів, студент використовує пульт управління для приготування маршрутів маневрової роботи за завданням,
Порядок виконання роботи
1.Ознайомитися з засобами СЦБ на перегонах і станціях, поїзною ситуацією.
2. Вступити на чергування з записом в журналі ДУ-2.
3. Встановити зв'язок між черговими по станціям та поїзним диспетчером.
4. Доповісти поїзному диспетчер про поїзний стан на станції.
5. Після зареєстрованого наказу поїзного диспетчера у журналі ДУ -58 про рух поїзда з небезпечним вантажем ДСП готує маршрут пропуску поїзда без зупинки по станції про що завчасно інформує поїзного диспетчера за встановленою формою.
6.Після прослідування поїздом станції ДСП звітує поїзному диспетчеру про прослідування поїзда.
7. За вказівкою викладача поїзний диспетчер та чергові по станціям здійснюють рух наступних поїздів з небезпечними вантажами на дільниці з дотриманням вимог існуючих інструкцій.
Зміст звіту
Звіт по даній лабораторній роботі повинен містити:
- короткий опис послідовності дій чергового по станції та поїзного диспетчера по пропуску по станції поїздів з небезпечним вантажем;
- зареєстровані накази про рух поїздів;
- письмові відповіді на контрольні запитання.
Контрольні питання
1.В якому документі регламентовано порядок роботи з небезпечними вантажами на станції?
2. Хто приймає рішення про екстрену зупинку поїзда з небезпечним вантажем на станції?
3. Чи є обов'язковим дозвіл для ДСП на проведення маневрових пересувань вагонів з небезпечним вантажем класу 1 з боку ДНЦ?
4. Умови постановки в состав поїзда вагонів з небезпечним вантажем.
5. Вимоги до розпуску з сортувальних гірок составів поїздів з вантажем класу 1.
6. У яких випадках дозволяється робота на станції локомотивних бригад маневрових локомотивів без ознайомлення з ТРА станції?
7. У яких випадках дозволяється розпуск з сортувальної гірки составів з небезпечним вантажем класу 1?
Лабораторна робота № 2
РУХ ПОЇЗДІВ В УМОВАХ ПОРУШЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРИСТРОЇВ СЦБ НА СТАНЦІЯХ.
Мета роботи. Вивчити порядок користування пристроями СЦБ або вилучення їх з роботи при неправильних показаннях приладів та в результаті помилок в користуванні ними з переходом на резервні способи управління стрілками та сигналами.
Методика виконання. Робота розрахована на одне заняття з наступним використанням набутих навичок у подальших лабораторних роботах. Під час виконання роботи студенти відповідно до ситуації, яка склалась в процесі виконання роботи або заданої викладачем, роблять опис виниклих відхилень в роботі пристроїв СЦБ у відповідних документах та вжиті заходи для введення в нормальне функціонування пристроїв СЦБ. При нормалізації дії пристроїв СЦБ та зв'язку чергові по станціям продовжують виконувати свої обов'язки в умовах нормального функціонування пристроїв СЦБ та зв'язку на станціях.
У разі виникнення будь-яких відхилень від нормального показання контрольних приладів СЦБ черговий по станції повинен насамперед перевірити, чи не є це наслідком:
а)виходу вагонів, самовільного виїзду рухомих одиниць,
розрізу стрілки, сходу рухомого складу;
б)неправильних його дій або дій інших працівників.
При цьому необхідно додатково перевірити:
чи дійсно вільна колія приймання та ізольовані ділянки за маршрутом передбаченого прямування поїзда;
чи існує контроль положення всіх стрілок, у тому числі охоронних, що входять до маршруту, і чи правильно вони встановлені;
чи не залишаються колія і стрілки, які входять до потрібного маршруту, замкненими в інших маршрутах;
чи не вилучений з апарата ключ-жезл і чи правильно він установлений в апараті;
чи не виявився включеним загороджувальний світлофор на переїзді, розташованому в межах станції, або сигнал централізованого огородження составів поїздів і т. ін. в залежності від характеру порушення, що виникло, в роботі пристроїв;
чи відповідає підготовлений маршрут напрямку прямування поїзда і встановленому напрямку блокування;
чи не допущені будь-які інші помилки при користуванні пристроями СЦБ.
Встановивши наявність несправності пристроїв СЦБ, черговий по станції зобов'язаний негайно зробити запис в журналі огляду та повідомити про це електромеханіка (чергового інженера дистанції сигналізації та зв'язку) і в разі необхідності - працівників інших причетних служб.
До усунення несправності, перевірки в установленому порядку роботи пристроїв і відповідних записів електромеханіка СЦБ і працівників причетних служб у журналі огляду черговому по станції незалежно від поїзної обстановки забороняється користуватися несправними пристроями (відкривати вхідні, вихідні, маршрутні та маневрові світлофори, переводити стрілки, пропускати рухомий склад, керуючись показаннями контрольних приладів несправних пристроїв), у тому числі і тоді, коли до цих записів відновиться контроль вільності або зайнятості ізольованих секцій, положення централізованих стрілок або відбудуться інші зміни показань на пульті управління.
У залежності від характеру несправності черговий по станції, не чекаючи прибуття електромеханіка, повинен використати наявні в його розпорядженні засоби для з'ясування причин порушення нормальної дії пристроїв СЦБ зовнішнім оглядом колій і стрілок. Наприклад, перевірити:
при появі помилкової зайнятості колії або стрілочної ізольованої ділянки - чи не замкнений рейковий ланцюг стороннім предметом;
якщо стрілка не переводиться з пульта управління - чи не попало що-небудь між вістряком і рамною рейкою.
Якщо після зовнішнього огляду буде встановлена й усунена причина порушення нормальної дії пристроїв, черговому по станції дозволяється відновити користування пристроями.
Про причини порушення нормальної дії пристроїв і про їх усунення черговий по станції робить запис в останній графі журналу огляду.
1 Порядок виконання роботи
1.Студентами проводиться вступ на чергування за умови нормальної роботи пристроїв СЦБ та зв'язку.
2. За завданням викладача проводиться приготування та відміна маршрутів прийому та відправлення поїздів на станціях.
3. За наказами ДНЦ виконуються роботи по перекриттю відкритих вихідних сигналів, переходу на резервне управління стрілками при МРЦ, зміни напрямку дії блокування на одній з колій двоколійного перегону.
4. В процесі виконання лабораторної роботи черговими по станціям вивчається порядок користування запрошувальними сигналами.
5. Зміни в роботі пристроїв СЦБ та зв'язку заносяться до відповідної документації.
Зміст звіту:
Звіт по даній лабораторній роботі повинен містити:
1. Об'єкт та час виникнення нестандартної ситуації.
2. Працівники, задіяні в вирішенні проблем нестандартної ситуації.
3. Прийняті заходи.
Контрольні питання.
1. Навести перелік ймовірних порушень у роботі пристроїв СЦБ.
2. Хто має право давати накази ДСП про приготування та відміну маршрутів приймання та відправлення поїздів?
3. Якщо реєструють, то в якій документації:
а) наказ ДНЦ про відкриття або перекриття сигналів на станції;
б) зміна напрямку дії блокування на одноколійних перегонах;
в) зміна напрямку дії блокування на двоколійних перегонах;
г) приймання поїзда за запрошувальним сигналом;
д) факт неможливості управління світлофорами на станції;
є) дозвіл на відправлення поїзда, який передається машиністу локомотива;
ж) спрацювання пристроїв ПОНАБ;
з) перехід на резервне управління стрілками та сигналами;
і) втрата контролю положення стрілки;
к) штучне розмикання маршруту прийому або відправлення.
Лабораторна робота №3
Рух поїздів в умовах видачі попереджень та несправності пристроїв блокування, коли користування ними не припиняється.
Мета роботи. Вивчити роботу чергового по станції в умовах обмежень в русі поїздів та несправності пристроїв блокування, коли користування ними не припиняється. Відпрацювати взаємодію при управлінні рухом поїздів між черговим по станціям та поїзним диспетчером.
Методика виконання. Лабораторна робота розрахована на одне заняття. Студенти завчасно готуються до роботи, отримують бланки документації та письмово відповідають на контрольні запитання. В процесі виконання роботи студенти самостійно, в залежності від поїзної ситуації, заданої викладачем, заповнюють бланки попереджень на поїзди долучають іх як додатки до роботи, впроваджують способи прийому та відправлення поїздів при несправності пристроїв блокування, коли користування ними не припиняється.
Порядок виконання роботи Після вступу на чергування черговий по станції починає роботу при нормально діючих пристроях СЦБ і зв'язку на станціях і перегонах. Потім, по команді поїзний диспетчер здійснює відправлення поїздів зі штовхачем і господарчих поїздів, які повертаються на станцію з видачею ключа-жезла. Після цього необхідно організувати відправлення поїздів з видачею дозволу на бланку зеленого кольору (форма ДУ-52) з заповненням відповідних пунктів (розділ 17 [2], розділ 5.3 [3]). При цьому повинні бути вивчені і реалізовані такі випадки:
а) відправлення затриманого або іншого поїзда того ж напрямку після перекриття вихідного сигналу;
б) відправлення поїзда, голова котрого знаходиться за вихідним сигналом з дозволяючим показанням;
в) відправлення поїзда по груповому світлофору у випадках несправності на ньому маршрутного покажчика.
Перед відправленням кожного з поїздів чергові по станція заповнюють бланки дозволів та попереджень на ситуації, вказані викладачем на початку заняття.
Зміст звіту:
Звіт по даній лабораторній роботі повинен містити:
1.Стан поїзної ситуації.
2.Прийняті та впроваджені технологічні рішення щодо організації пропуску поїздів по станції з несправними пристроями СЦБ або неможливістю користування ними.
Контрольні питання:
1. Дати перелік ситуацій, які потребують видачі попереджень на поїзди;
2. Дати коротку характеристику дій чергового по станції у випадках а),б),в);
3. Змоделювати та докладно змалювати технологію виконання операції схрещення двох вантажних поїздів, один з яких - подовжений і не вміщується в корисну довжину колій на станції.
4. Варіанти дозволів на приймання та відправлення поїздів;
5. Як зустрічає черговий по станції поїзди, що проходять без зупинки та з зупинкою по станції?
6. Як використовується кнопка запрошувального сигналу?
7. Чи повинен черговий по станції доповідати поїзному диспетчеру про неможливість відкриття або перекриття сигналів?
8. В якій формі звітної документації робиться запис про особливі умови пропуску поїздів по станції?
9. З якою швидкістю приймається на бокову колію станції вантажний поїзд?
10. В чому повинен пересвідчитись черговий по станції при прийомі поїзда?
11. Чи повинен черговий по станції дублювати видачу дозволу на відправлення поїзда голосовою командою, яка передається по радіозв'язку?
Лабораторна робота №4.
Рух поїздів в умовах видачі попереджень та несправності пристроїв блокування, коли користування ними припиняється. Рух поїздів при телефонних засобах зв'язку.
Мета роботи. Вивчити роботу чергового по станції при русі поїздів з використанням телефонних засобів зв'язку. За час підготовки до занять і в процесі їх проведення студент повинен засвоїти порядок прийому, відправлення і пропуску поїздів та порядок ведення і оформлення настільної і поїзної документації при телефонних засобах зв'язку.
Методика виконання. Лабораторна робота розрахована на одне заняття. На початку заняття перевіряється засвоєння студентами знань з порядку ведення журналу поїзних телефонограм і заповнення бланків колійних записок (розділ 9 [2]). Вступ на чергування оформлюється в Журналі поїзних телефонограм (ДУ-47). Паралельно ведеться журнал руху поїздів (ДУ-2). В журналі поїзних телефонограм записуються всі телефонограми, котрими обмінюються ДСП. Зразок заповнення журналу приведений в табл. 3.1.
На станц(ях, що обмежують однокол(йн( перегони, ведеться один журнал. На л(вих стор(нках журналу записуються телефонограми, як( в(дносяться до одного перегону, а на правих - до другого. На тупикових станц(ях, як( обмежують однокол(йн( перегони, по(зн( телефонограми записуються у посл(довному порядку без под(лу стор(нок.
На станц(ях, як( обмежують двокол(йн( перегони, ведуться два журнали по(зних телефонограм окремо для кожного перегону. На л(вих стор(нках кожного журналу записуються телефонограми для непарних по(зд(в, на правих - для парних по(зд(в.
Неправильно написана телефонограма повинна бути перекреслена навхрест, а під нею зроблений підпис "телефонограма № недійсна" (підпис). Всі телефонограми, записані в журналі, повинні строго відповідати формам, встановленим інструкцією про рух поїздів і маневровій роботі.
Таблиця 1. Приклад заповнення бланка форми ДУ-47.
До станції Бузаново.
Номери телефонограмЧас передачіЗмістРозписка оператора про передачу і прийом і чергового по станції про прочитаннявихіднавхіднагодхв4 березня 20год 05хв чергування прийняв ДСП Іванов, оператор Савєльєва. Чергування здав ДСП Сидоров. На станції Бузаново ДСП Кузнецов, оператор Вєрина12015Бузаново з Гордієнково. Чи можу відправити поїзд №2002? ДСП Іванов./п(дп.Іванова/12017Гордієнково з Бузаново. Чекаю поїзд №2002. ДСП Кузнецов/п(дп.Іванова/22020Бузаново з Гордієнково. Поїзд №2002 відправився о 20 г 19хв. ДСП Іванов/п(дп.Іванова/22038Гордієнково з Бузаново. Поїзд №2002 прибув о 20год 36хв. ДСП Кузнецов./п(дп.Іванова/
Особливу увагу треба звернути на те, що в процесі роботи черговому по станції забороняється:
а) робити запит про відправлення поїзда в той час, коли перегін ще зайнятий іншим поїздом;
б) заповнювати бланки колійних записок до отримання із сусідньої станції поїзної телефонограми про згоду на прийом поїзда (на одноколійних перегонах), чи про прибуття раніше відправленого поїзда (на двоколійних перегонах);
в) передавати вихідні телефонограми раніше запису їх у журнал поїзних телефонограм і без підпису чергового по станції.
Заняття друге проводиться безпосередньо на робочих місцях чергового по станції. Вступ на чергування і його здача оформлюються відповідними записами в документації. На протязі 2 годин необхідно здійснювати рух поїздів:
а) до сусідніх станцій;
б) зі штовхачем на увесь перегін;
в) зі штовхачем, який повертається на станцію з встановленого кілометра;
г) поїздів, які повертаються з перегону на станцію відправлення.
Контрольні питання.
1. Хто повідомляє поїзного диспетчера про злам блокування?
2. Що забороняється робити черговому по станції під час прийому-відправленні поїздів?
3. Дії чергового по станції з моменту відновлення блокування.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
1. Правила технічної експлуатації залізниць України, ЦРБ-0001. - К.: Транспорт України, 2002.
2. Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, ЦД-0058. К.: Транспорт України, 2005.
3. Інструкція з сигналізації на залізницях України, ЦШ-0001. - К., 2008.
4. Інструкція з ведення графіка виконаного руху поїздів на залізницях і дирекціях залізничних перевезень, ЦД-0076. - К., 2009.
5. Нормативні акти з безпеки руху поїздів. - К.: ТОВ "Полііндустрія", 2004.
6. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, ЦШЕОТ-0018. - К., 1999.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
153
Размер файла
194 Кб
Теги
laby, uer
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа