close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Dlya studentiv 3 kursu Lab zan 3 z PP

код для вставкиСкачать
Лабораторне заняття № 3
Тема: ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ План: 1. Загальна характеристика педагогічної діяльності. Психологічна сутність і специфіка педагогічної діяльності.
2. Основні функції педагогічної діяльності.
3. Педагог як суб'єкт педагогічної діяльності:
а) професійно-педагогічна спрямованість особистості вчителя;
б) педагогічні здібності, їх зміст, структура;
в) педагогічні уміння та їх формування;
г) професійна Я-концепція педагога.
4. Психологічний аналіз основних стилів педагогічної діяльності (за А.К.Марковою, А.Я.Никоновою).
5. Ефективність діяльності вчителя та критерії її оцінки.
6 . Методи дослідження педагогічної діяльності.
Основні поняття теми: педагогічні здібності, педагогічні вміння, продуктивність педагогічної діяльності, індивідуальний стиль педагогічної діяльності, емоційно-імпровізаційний стиль, емоційно-методичний стиль, розмірковано-імпровізаційний стиль, розмірковано-імпровізаційний стиль.
Завдання для роботи на занятті
1. Розкрийте структуру педагогічної діяльності і охарактеризуйте кожний її компонент. Проаналізуйте особливості своєї комунікативної діяльності і виявіть ті якості, які на вашу думку, заважають вам спілкуватись з дітьми.
2. Поміркуйте над питаннями:
- Які педагогічні здібності необхідно формувати в особистості вчителя?
- Які спеціальні здібності необхідні учителю української (російської) мови та літератури?
- Які особливості в особистості вчителя визначають можливості вдосконалення педагогічних рис?
3. Познайомтесь із змістом відповідного розділу книги А.К. Маркової і сформулюйте основні складові ефективності праці вчителя (див. список літератури). 4. Опрацюйте статтю А.К.Маркової та А.Я.Никонової і заповніть таблицю "Індивідуальний стиль діяльності педагога (див. список літератури).
Емоційно-імпровізаційнийЕмоційно-методичнийРозмірковано-імпровізаційнийРозмірковано-методичний Змістовні характеристики Динамічні характеристики Результативність 5. Підберіть методики діагностики діяльності вчителя.
Завдання для самостійної роботи
Дайте повний психологічний аналіз індивідуального стилю педагогічної діяльності одного з вчителів Вашої школи, який викладав у випускному класі. Основна література:
1. Зимняя М.А. Педагогическая психология. - М., 2001 г. - Ч.3. - С. 124-165.
2. Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук. - М., 2001 р. - С. 318-346.
3. Власова О. І. Педагогічна психологія. - К., 2005. - Р.5. - С.311-323.
4. Савчин М.В. Педагогічна психологія. - К.,2007. - С. 324-375.
5. Маркова А.К., Никонова А.Я. Психологические особенности индивидуального стиля деятельности учителя //Вопросы психологии. - 1987. - № 5. - С.40-48.
6. Маркова А.К. Эффективность и неэффективность труда учителя. В кн.: Маркова А.К. Психология труда учителя. - М., 1993. - С.75-89.
7. Педагогічна психологія: практикум для студентів педагогічних спеціальностей: навчальний посібник для вищих навчальних закладів / О. П. Щотка, М. Д. Бойправ, В. П. Пісоцький та ін.; За ред. О. П. Щотки ; НДУ імені Миколи Гоголя. - 2-е вид., доп. і перероб. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. - 251 с.
Література для додаткового читання
1. Грибов Ю.А. Психолого-педагогические условия развития творческого самовыражения учащихся и учителей //Вопросы психологии. - 1989. - № 2. - С.57-62. 2. Исаев Е.И. Проблемы проектирования психологического образования педагога //Вопросы психологии. - 1997. - № 6. - С. 48-57.
3. Кондратьев М.Ю. Взаимосвязь авторитета личности и авторитета роли учителя //Вопросы психологии. - 1987. - № 2. - С.99.
4. Кузьмина Н.В. Педагогическое мастерство учителя как фактор развития способностей учащихся //Вопросы психологии. - 1984. - № 1. - С.20-25. 5. Кулюткина Ю.Н. Творческое мышление в профессиональной деятельности учителя //Вопросы психологии. - 1986. - № 2. - С.24-36.
6. Мильруд Ф.П. Формирование эмоциональной регуляции поведения учителя //Вопросы психологии. - 1987. - № 6. - С.47-55.
7. Миронова М.Н. Попытка целостного подхода к построению модели личности учителя //Вопросы психологии. - 1998. - № 1. - С.44-53.
8. Орлов Л.В. Проблемы перестройки психолого-педагогической подготовки учителя //Вопросы психологии. - 1988. - № 1. - С.16-26. 9. Пиняева С.Е., Андреев Н.В. Личностное и профессиональное развитие в период зрелости //Вопросы психологии. - 1998. - № 2. - С.3-9. 10. Митина Л.М. Учитель на рубеже веков: психологические проблемы. //Психологическая наука и образование. - 1999. - № 3-4. - С.5-19.
11. Фельдштейн Д.И. Психологические проблемы образования и самообразования современного человека //Мир психологии. - 2003. - № 4. - С. 267-276.
12. Симаковский А.Р. Структура профессионально-важных качеств учителя, необходимых для организации творческого обучения //Мир психологии. - 2002. - № 2. - С. 215-222.
13. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Стратегии преодоления кризисов профессионального становления личности педагога //Мир психологии. - 2002. - № 4. - С. 194-203.
14. Митина Л.М., Кузьминкова О.В. Психологические особенности внутриличностных противоречий учителя // Вопросы психологии. - 1998. - №3. - С. 3-17.
15. Семчук Л.А. Социально-перцептивные и рефлексивные аспекты конфликта (ученик-учитель) //Мир психологии. - 2002. - № 1. - С. 202-219.
16. Исаев Е.И., Косарецкий С.Г., Слободчиков В.И. Становление и развитие профессионального сознания будущего педагога //Вопросы психологии. - 2000. - № 3. - С. 57-62.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
65
Размер файла
20 Кб
Теги
kurs, studentiv, lab, zan, dlya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа