close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

otchet po praktike(1)

код для вставкиСкачать
Методичні рекомендації щодо написання звіту з техніко-економічної практики студентів спеціальності 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці"
За результатами проходження практики студент складає письмовий звіт на аркушах формату А4 за допомогою комп'ютерної техніки. Звіт має містити 25-30 аркушів з титульним листом. Якщо на підприємстві проходило практику одночасно декілька студентів, то вони розробляють і надають до захисту один загальний звіт, кількість сторінок якого може бути розрахована шляхом множення чисельності студентів на 30 сторінок (наприклад, якщо на одному підприємстві проходило практику 2 студенти, то вони повинні підготувати один звіт із загальною кількістю - 60 сторінок, 3 студенти - 90 сторінок). Структура звіту повинна складатися з титульного листа; заповненого у відповідності до вимог щоденника з практики; завдання на практику; змісту; реферату; вступу; основної частини; висновків; переліку посилань; додатків. До додатків відносяться копії заповнених службових документів, звітів, робочих інструкцій і положень підприємства, де проходила практика. Відбір документів, які студент включає у додаток, здійснюється за тематикою питань, які вивчаються. Сторінки додатків нумеруються за загальними вимогами, проте до складу обсягу звіту не входять.
Звіт має містити наступні розділи:
I. Аналіз виробництва і реалізації продукції.
II. Аналіз використання трудових ресурсів (планування і аналіз персоналу, робочого часу і фонду оплати праці).
III. Аналіз собівартості промислової продукції.
IV. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
V. Аналіз фінансового стану підприємства.
VI. Аналіз стану охорони праці на підприємстві.
Назва розділуЗміст розділуI. Аналіз виробництва і реалізації продукції
Джерела інформації для аналізу: форма №1П-НПП "Звіт про виробництво промислової продукції"; форма №1П - підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства" та ф. №2 "Звіт про фінансові результати". 1. Проаналізувати виконання плану (прогнозу) виробництва і реалізації продукції за звітний рік шляхом порівняння (фактичних даних з плановими та даними попереднього періоду в цілому по підприємству та у розрізі його підрозділів (чи за видам продукції (товарів, послуг, робіт), табл. 1. Проведений аналіз дає змогу зробити оцінку використання підприємством свого виробничого потенціалу.
2. На підставі розрахунку базисних та ланцюгових темпів зростання дослідити динаміку виробництва та реалізації продукції, табл.2. Зробити висновки.
Таблиця 1 - Обсяги виробництва продукції
Показники Обсяг виробництва продукції, тис.грн.Відхилення фактичного випуску продукції за звітний рікПопередній
рікЗвітний рікВід плануВід попереднього рокуПланФактично±, тис.грн.%±, тис.грн.%12345678
Таблиця 2 - Динаміка виробництва та реалізації продукції
РокиОбсяг виробництва, тис.грн.Темпи зростання, %Обсяг реалізації, тис.грн.Темпи зростання, %базисніланцюгові±базисніланцюгові±1234Разом Назва розділуЗміст розділуII. Аналіз викорис-тання трудових ресурсів (планування і аналіз персоналу, робочого часу і фонду оплати праці).
Джерела інформації для аналізу: для виконання цього завдання використовуйте статистичну звітність з праці (ф. №1-ПВ,ф. №3-ПВ, ф. №6-ПВ).
1. Визначити забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, а також зміну чисельності працівників порівняно з потребою підприємства та попереднім періодом, табл.3. 2. Розрахувати структуру та показники руху персоналу, табл.4. Зробити висновки відносно інтенсивності руху персоналу підприємства.
3. Проаналізувати баланс робочого часу працівника, табл. 5. 4. Оцінити структури фонду оплати праці за категоріями персоналу, розрахувати абсолютне і відносне відхилення використання ФОП, а також зробити аналіз структури та динаміки фонду оплати праці підприємства.
Таблиця 3 - Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами ПоказникиПопередній періодЗвітний періодВідхиленняПланФакт.±%до планудо попер.рокудо планудо попер.рокуВсього працівників, ос.у т.ч.:
1.ПВП:- керівники- спеціалісти- службовці- робітники2. Невиробничий персоналОбсяг товарної продукції, тис. грн.
Таблиця 4 - Рух трудових ресурсів на підприємстві
№ п/пПоказникиПопередній періодЗвітний періодВідхилення звітного від попереднього періоду±%1Прийнято на підприємство, ос.2Вибуло з підприємства, ос., у тому числі:3- за власним бажанням4- виїзд за межі міста5- незадоволеність заробітною платою6- сімейні обставини7- через стан здоров'я- через важку працю- з виходом на пенсію- звільнено за прогули та інші порушення трудової дисципліни- інші обставини8Середньооблікова чисельність працівників, ос.9Коефіцієнти:10- обороту з прийому11- обороту з вибуття12- плинності Розрахунок показників руху персоналу має здійснюватися за наступними формулами:
Коефіцієнт обороту з прийому:
або , (3)
де Оп - чисельність прийнятих працівників, осіб;
- середньооблікова чисельність працівників, осіб;
Чкп - чисельність персоналу на кінець досліджуваного періоду, осіб.
Коефіцієнт обороту з вибуття:
або , (4)
де Ов - чисельність вибулих працівників, осіб;
Чпп - чисельність персоналу на початок досліджуваного періоду, осіб.
Коефіцієнт плинності кадрів:
(9)
де Онад - надлишкова чисельність звільнених працівників за причинами плинності (чисельність працівників, яких звільнено за звітний період за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді, а також за власним бажанням (крім звільнених за власним бажанням з поважних причин), осіб.
Таблиця 5 - Баланс робочого часу одного працівника
№ п/пПоказникиПопередній періодЗвітний періодВідхиленняабсолютневідносне, %1234561Календарний фонд часу, дн.2У тому числі: святкових днів вихідних днів3Табельний (номінальний фонд), дн. 4Чергові відпуски, дн.5Максимально можливий фонд, дн.6Невиходи на роботу, дн., в т.ч.:додаткові відпусткивідпустки з навчаннявідпустки по вагітності та пологам невиходи по хворобі неявки, що дозволені закономнеявки з дозволу адміністраціїпрогули 7Цілоденні простої, дн.8Явочний фонд (відпрацьований час), дн. 9Середня номінальна тривалість робочого дня (зміни), год. 10Розрахунковий фонд робочого часу, год. 11Скорочення робочого дня, всього, год., в т.ч.:внутришньозмінні простої скорочення робочого дня в нічний час скорочення робочого дня підліткам 12Понаднормовий час, год.Продовж. табл. 512345613Фактична тривалість робочого дня (зміни), год. 14Реальний (ефективний) фонд робочого часу одного працівника, год. 15Обсяг товарної продукції, тис. грн.16Середньооблікова чисельність персоналу, осіб17Середньоявочна чисельність персоналу, осіб Назва розділуЗміст розділуIII. Аналіз собівар-тості промислової продукції.
Джерела інформації для аналізу: звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції, планові і звітні калькуляції собівартості, дані обліку витрат по основних і допоміжних виробництвах.
Об'єктами аналізу собівартості продукції є наступні показники:
* собівартість товарної продукції у цілому і за елементами витрат;
* витрати на 1 грн. товарної продукції;
* собівартість порівняльної товарної продукції;
* окремі елементи і статті витрат. 1. Провести групування витрат по економічних елементах, яке необхідне для того, щоб вивчити матеріаломісткість, енергомісткість, трудомісткість і встановити вплив НТП на структуру витрат, табл. 6. Зробити висновки.
2. Виконати аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції, табл. 7. Зробити висновки.
Таблиця 6 - Аналіз собівартості продукції за економічними елементами
Елементи
витрат
Попередній рік, тис.грн.Звітний рік, тис.грн.Абсолютне відхилення, тис.грн, +, -Відносне відхилення,%від планувід попер.рокувід планувід попер.року1. Матеріальні
витрати2. Витрати на оплату праці3. Відрахування в фонд соціального страхування4. Амортизація ОФ і нематері-альних активів5. Інші витратиВсього витрат на виробництвоТаблиця 7 - Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції
Стаття калькуляціїПопередній рік, тис.грн.Питома вага,
%Звітний рік, тис.грн.Питома вага,
%Абсол. відх., тис.грн, +, -Відн. відхил.%1.2.3.
Назва розділуЗміст розділуIV. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Джерела інформації для аналізу: форма № 2м "Звіт про фінансові результати".
Об'єктами аналізу складу і динаміки прибутку є наступні показники:
* прибуток від звичайної діяльності (балансовий прибуток);
* прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг,
* прибуток від іншої реалізації;
* доходи і витрати від позареалізаційної діяльності.
Оцінити динаміку формування прибутку підприємства, табл. 8. Зробити висновки.
Таблиця 8 - Динаміка формування прибутку підприємства
№ПоказникиПопередній періодЗвітний періодАбсолютне відхилення, тис.грн, +, -123451Виручка від реалізації продукції2Податок на додану вартість3Чистий доход (виручка) від реалізації продукції4Собівартість продукції 5Валовий прибуток (збитки)6Адміністративні витрати7Витрати на збут8Фінансові результати від операційної діяльності9Фінансові витрати10Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування11Податок на прибуток від звичайної діяльності12Фінансові результати від звичайної діяльності 13Чистий прибуток (збиток) Назва розділуЗміст розділуV. Аналiз фiнансо-вого стану пiдпpиємс-тва
Джерела інформації для аналізу: форма № 1м "Баланс".
Об'єктами аналізу фінансового стану є:
* показники активу балансу;
* показники пасиву балансу;
* показники ліквідності та платоспроможності підприємства;
* показники прибутковості підприємства;
* показники ділової активності підприємства. Таблиця 9 - Актив балансу підприємства
Актив
На початок звітного періодуНа кінець звітного періодуЗміни за звітний період
Абсолютні, тис.грн
Питома вага,%
Абсолютні,
тис.грн
Питома вага,%
В абсолютних величинах (3-1)
Темп зростання, % ( гр.5 / гр.1)
Структурні зміни , % (за гр.5)
Частка, пунктів (гр.4-гр.2) 1234 5 6 789 Необоротні активи
Оборотні активи
У тому числі:
- запаси
- векселі одержані
- дебіторська заборгованість за товари, послуги, роботи
- поточні фінансові інвестиції
- грошові кошти та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Баланс Таблиця 10 - Пасив балансу підприємства
Пасив
На початок звітного періодуНа кінець звітного періодуЗміни за звітний період
Абсолютні,
тис.грн
Питома вага,%
Абсолютні,
тис.грн
Питома вага,%
В абсолютних величинах (3-1)
Темп зростання, % ( гр.5 / гр.1)
Структурні зміни , % (за гр.5)
Частка, пунктів (гр.4-гр.2)1
2
3
4
5
6
78
9
І. Власний капітал
ІІ.Забезпечення наступних витрат і платежівІІІ. Довгострокові зобов'язання
1V.Поточні зобов'язання
У тому числі:
- Короткострокові
кредити банку
- Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями
- Векселі видані
- Кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи- Поточні зобов'язання
за розрахункамиV. Доходи майбутніх періодівБаланс
Назва розділуЗміст розділуVI. Аналіз стану охорони праці на підприємстві.
Джерела інформації для аналізу: форма №1-ПВ (умови праці) "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці".
Аналіз стану охорони праці на підприємстві необхідно виконати за наступними напрямами:
* аналіз системи управління охороною праці на підприємстві;
* аналіз основних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці в галузі;
* дослідження умов праці на підприємстві, їх класифікація і нормування;
* аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму
* аналіз виробничої шкідливості та методів захисту працівників від її негативного впливу;
* визначення актуальних проблем охорони праці на підприємстві.
Рекомендована література
1. Анализ трудовых показателей: Учеб. пособие для вузов / А.В. Никитин, Н.А. Кольцов, И.А. Самарина и др.; Под ред. П.Ф. Петроченко. - М.: Экономика, 1989. - 288 с.
2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун и др.; Под общ. ред. В.И. Стражева. - Мн.: Выш. шк., 1998. - 398 с.
3. Економічний аналіз: Навч. почібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
4. Ерохина Р.И., Самраилова Е.К. Анализ и моделирование трудовых показателей на предприятии: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.И. Рофе. - М.: Издательство "МИК", 2000. - 160 с.
5. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 300с.
6. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000. - 207 с.
7. Кислиця О.Я., Мягких І.М. Економічний аналіз : Курс лекцій. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 171 с.
8. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 294 с.
9. Палий В.Ф., Суздальцева Л.П. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности машиностроительных предприятий: Учебник для вузов по специальности "Экономика и управление в машиностроении". - М.: Машиностроение, 1989. - 272 с.
10. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів: ЛБІ НБУ, 2000. - 485 с.
11. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник / Под ред. Крамаренко В.І., Холода Б.І. - К.: ЦУЛ, 2003. - 272 с.
1
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
107
Размер файла
381 Кб
Теги
praktike, otchet
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа