close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Lab rob 5

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Голова циклової комісії спеціальних комп'ютерних дисциплін
_____________ Л.М.Павліш
"____" "___________" 2013р.
Інструкція до лабораторної роботи №5
ОС Windows. Папки, файли та ярлики.
з дисципліни " ІНФОРМАТИКА"
для студентів спеціальності
5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"
напряму підготовки 6.050102 "Комп'ютерна інженерія"
Інструкцію розробила викладач
_____________ Н.Я.Капарник Львів 2013
Тема: ОС Windows. Папки, файли та ярлики.
Мета: Умiти створювати, вилучати, копіювати, переміщати, перейменовувати папки і текстові файли, а також створювати і використовувати ярлики.
Короткі теоретичнi вiдомостi
Папки призначенi для зберiгання файлiв та iнших папок. Поняття папки i каталога тотожнi. Папку створюють командами Створити ==> Папка за допомогою пункту меню Файл, контекстного меню робочого поля вiкна папки або пiктограми на панелi iнструментiв. Над папками визначенi такi дії: створення, вилучення, вiдкривання, закривання,переміщення, пересилання (зокрема, на дискету чи в пошту), копiювання, вирiзання, (вклеювання), перейменування, створення для папки ярлика, налаштування папки. Дії над об'єктами можна виконувати рiзнимл способами: за допомогою головного меню вiкна, контекстного меню об'єкта, кнопок панелi iнструментiв, комбiнацiй клавiш, методом пертягування пiктограм.Важливо,щоб перед застосуванням дії об'єкт був вибраний. У попереднiй роботi розглядали два способи запуску програми Notepad для створення текстового документа. Тепер розглянемо третiй спосiб у двох реалiзацiях за допомогою: 1) команди Створити ==> Текстовий документ з меню Файл і 2) команди Створити контекстного меню робочого поля папки. В обох випадках отримують пiктограму документа, якiй потрiбно дати конкретну власну назву замість шаблонної.Є особливий тип об'єктiв, якi називають ярликами. Ярлик - це короткий (0,5 Кбайта) файл типу lnk, який є посиланням на об'єкт, тобто мiстить не сам об'єкт, а його адресу. Пiктограма ярлика - картинка iз зiгнутою стрiлкою. Ярлики створює користувач командою Створити ярлик з контекстного меню об'єкта чи меню папки. Назви ярликам система дає автоматично, але їх можна редагувати. Над ярликами визначенi дії створення, вилучення, перемiщення, копiювання, перейменування. Буфер обмiну - це частина оперативної пам'ятi, куди копiюють чи перемiщають об'єкти або їхнi фрагменти з метою їх вставляння в інші об'єкти. Для роботи з буфером обміну використовують команди Копіювати (Ctrl+C) у буфер, Вирізати (Ctrl+X) у буфер, Вставляти (Ctrl+V) з буфера. ХІД РОБОТИ
1. На робочому диску створiть папку з назвою вашого мiста.
У контекстному меню робочого поля диска виберiть пункт Створити i пiдпункт Папка. Введiть назву папки, натиснiть на клавiшу вводу або клацнiть мишею.
2. Перейменуйте створену папку на "Навчальна".
У контекстному меню папки виберiть (виконайте) команду Перейменувати. Введiть нову назву: Нанчальна. Папка Навчальна має бути порожньою.
3. Створiть на Робочому диску (в кореневiй папцi) папку з назвою групи. Якщо така папка уже є, то перейдiть до наступного пункту.
4. Вiдкрийте папку групи.
5. Створть у папцi групи особисту папку i дайте їй назву - своє прiзвище.
6. Вiдкрийт особисту папку i створiть у нiй двi папки з назвами Листи і Звiти.
7. Вiдкрийте папку Листи.
8. Увiмкнiть панель iнструментiв i рядок статусу (стану).
Скористайтеся пунктом Вигляд з меню вiкна.
9. Створiть перший текстовий документ.
Для цього виконайте команди Файл ==> Створити ==> Текстовий документ. Отримаєте пiктограму майбутнього текстового документа. Файл назвiть "Адреса". Щоб ввести текст, викличте текстовий редактор Блокнот, двiчi клацнувши над створеною пiктограмою. 10. У текстовий документ введiть текст: адресу друга.
11. Збережiть текстовий документ i закрийте його вiкно.
Пiд час збереження документа скористайтеся засобом навiгацiї Папка i впевнiться, що файл збережеться у папцi Листи.
12. Запустiть програму Блокнот i створiть файл Вiдповiдi.txt з відповiдями на будь-якi три контрольнi запитання. 13. Збережiть другий текстовий документ у папцi Звiти.
14. Дослiдiть властивостi другого текстового файлу.
Виконайте команду Властивостi контекстного меню файлу i перепишiть у звiт адресу розташування файлу, його розмiр, обсяг дискового простору, який йому вiдведено, дату i час створення, атрибут файлу (вiн позначений пташкою). 15. Перепишiть одержанi данi зi звiту в другий текстовий файл (Вiдповiдi).
16. Створiть ярлики для папок Листи i Звiти, а також для двох текстових файлiв.
Ярлики папок створюються в особистiй папцi, а файлiв - у папках Листи i Звіти.
17. Перемiстiть ярлики двох створених файлiв у папку Навчальна.
Для перемiщення об'єкта його пiктограму треба захопити мишею i перетягнути у потрiбне мiсце. Не забудьте спочатку вiдкрити вiкно папки Навчальна i зручно його розташувати IIоряд з вiкнами iнших папок. 18. Скопiюйте текстовий файл Вiдповiдi в папку Навчальна способом перетягування пiктограми файлу.
Для копiювання об'єкта його пiктограму треба перетягнути в потрiбне мiсце, натиснувши на клавiшу Сtrl під час перетягування, або перетягування слiд виконати за допомогою правої клавiшi мишi.
19. Скопiюйте текстовий файл Адреса в папку Навчальна, використовуючи буфер обмiну. 20. Вилучiть усi файли i ярлики з папки Навчальна.
Для вилучення об'єкта його пiктограму треба перемiстити в кошин або виконати команду Вилучити з меню. 21. Повернiть лише файли з кошика у папку Навчальна.
Загляныте в кошик (двiчi клацнiть на пiктограмi Кошик). Виберiть потрiбнi пiктограми і виконайте команду Вiдновити.
22. За допомогою ярликiв вiдкрийте папку Звiти i текстовий документ Вiдповiдi. Двiчi клацнiть на ярлику папки - вiдкриється папка. Двічі клацнiть на ярлику текстового документа - вiдкриється текстовий документ. Закрийте його.
23. Папку Навчальна перемiстiть в особисту папку.
24. Створiть ярлик для файлу Вiдповiдi на робочому столi.
Скористайтесь командою Вiдправити з контекстного меню файлу.
25. Змiнiть значок ярлика файлу Вiдповiдi, що є на робочому столі.
Виконайте команду Змiнити значок у дiалоговому вiкнi Властивостi ярлика. Виберiть значок з меню i виконайте команду Застосувати. 26. Змiнiть властивостi папки Звiти на протилежнi.
У Windows ХР виконайте команди Сервiс ==> Властивостi папки і перемкнiть усi кнопки на закладцi Загальнi. 27. Вивчiть закладку Вигляд.
Перепишiть у звiт шiсть додаткових параметрів.
28. Закiнчiть роботу. Закрийте усi вiкна.
Контрольнi запитання 1. Яке призначення папки? 2. Якi дії визначенi над папками? 3. Що таке ярлик? 4. Як створити ярлик? 5. Які дії визначенi над ярликами? 6. Якi дії визначенi над файлами? 7. Як активiзувати об'єкт за допомогою ярлика? 8. Яке призначення контекстного меню об'єкта? 9. Як створити папку на диску? 10. Як перемкнути мову на клавiатурi?
2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
23
Размер файла
58 Кб
Теги
lab, rob
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа