close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

UVA-21 VP Lab zan 5

код для вставкиСкачать
Лабораторне заняття № 5.
Тема: Психологічні особливості розвитку і формування особистості у підлітковому віці. План:
1. Характеристика соціальної ситуації розвитку підлітка.
2. Проблема провідної діяльності підліткового віку.
3. Основні новоутворення дітей-підлітків.
4. Вікові особливості пізнавальної сфери підлітка.
5. Аналіз проблеми підліткової кризи. "Важкий підліток" як дискусійна проблема вікової психології. 6. Характеристика типів акцентуації підлітків. Завдання для роботи на занятті
1. Заповніть таблицю вікової періодизації для підліткового віку за раніше вказаною схемою. 2. Покажіть, склавши порівняльну таблицю, головні відмінності у рівні розвитку всіх пізнавальних процесів молодшого школяра та підлітка. Які кількісні та якісні зміни ви помітили?
3. Вивчіть проблему провідної діяльності у підлітковому віці. Яке ваше ставлення до сформульованих у науковій літературі поглядів науковців. Якої позиції дотримуєтесь ви? Письмово сформулюйте свою позицію, зафіксуйте у робочий зошит свої аргументи на її захист (правильно оформіть список використаної літератури!).
Завдання для самостійної роботи
1. Розробіть схему бесіди з метою з'ясування того, як себе оцінюють "важкі" підлітки. 2. Зверніться до періодичних видань з психології за останні 5 років; опрацюйте 3-4 роботи, присвячені питанню "важкого підлітка" (підготуйте тези для виступу, правильно оформіть список використаної літератури!). 3. Проаналізуйте взаємини підлітка з батьками за результатами виконання методики "Шкала соціальної близькості" (Щотка О.П. Психологія підлітка. Ніжин, 2004. - с. 228). Сформулюйте поради, які Ви дали б батькам щодо налагодження взаємодії та укріплення "почуття дорослості".
Основна література:
1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К.: Наук. думка, 1989. - 200 с.
2. Вікова психологія / за ред. Г.С.Костюка. - К.: Рад. шк., 1976.
3. Вікова психологія. Практикум. Керівництво до практичних і лабораторних занять / За ред.. О.П.Щотки. - Ніжин: Видавництво НДУ ім..М.Гоголя, 2006.
4. Вікова та педагогічна психологія / Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. - К.: Просвіта, 2001. 5. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность [Текст]: хрестоматия: Учеб. пособие для студ. вузов / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. - М.: Академия, 1999; 2000; 2003.
6. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. - М.: Просвещение, 1984.
7. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. - 5-е изд., стереотип. - М., 2000. 8. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М.: Педагогическое общество России,2000. - С.122-161.
9. Психология человека от рождения до смерти / Под ред.. А.А.Реана. - СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001.
10. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2005.
Література для додаткового читання:
1. Выготский Л.С. Педология подростка// Выготский Л.С. Собр. Соч. - В 6т.-Т.6. - М.: Педагогика,1984.
2. Егорычева И.Д. Личностная направленность подростка и метод ее диагностики / И.Д. Егорычева // Мир психологии. - 1999. - № 1 (17). - с. 264-277.
3. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г., Хаптанова Т.Г. Половое воспитание подростков: ценностное отношение к здоровью // Вопросы психологии. - 2002. - №3. - С. 33-40.
4. Клейберг Ю.А. Психология девиантного (отклоняющегося) поведения / Ю.А. Клейберг // Вопросы психологии. - 1998. - № 5. - с. 141-145.
5. Кобильченко В.В. Самосвідомість підлітка як важливий регулятор соціальної взаємодії // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С.19-23.
6. Поливанова К.Н. Психологическое содержание подросткового кризиса // Вопросы психологии. - 1996. - № 1. - С. 20-33.
7. Психология подростка /Под ред. А.А.Реана. - СПб: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 8. Романов И.В. Особенности половой идентичности подростков // Вопросы психологии. - 1997. - № 4. - С. 39-47.
9. Собкин В.С. Проявления девиации в подростковой субкультуре / В.С. Собкин, З.Б. Абросимова, Д.В. Адамчук, Е.В. Баранова // Вопросы психологии. - 2004. - № 3. - с. 3-18.
10. Фельдштейн Д.И. Детство как социально-психологический феномен и особое состояние развития // Вопросы психологии. - 1998. -№ 1. - С. 3-9.
11. Фельдштейн Д.И. Психологические аспекты изучения современного подростка // Вопросы психологии. - 1983. - № 1. - С.33-42.
12. Ципляева, Е. Причины преступности несовершеннолетних: мнение самих подростков [Текст] / Е. Ципляева // Директор школы. - 2008. - № 6. - С. 90-93.
13. Щотка О.П. Психологія підлітка. Посібник для лабораторних занять. Практична психодіагностика підлітка. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2004.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
34
Размер файла
19 Кб
Теги
lab, zan, uva
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа