close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Система роботи вчителів 1-4 класів з формування мовленнєвої компетенції

код для вставкиСкачать
Система роботи вчителів 1-4 класів
з формування мовленнєвої компетенції
Презентацію підготувала керівник методоб'єднання вчителів початкових
класів Макіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №62
Фролова Олена Павлівна
Мовлення є засобом пізнання, спілкування, впливу, планування,
оскільки воно дає змогу робити узагальнення різноманітних фактів і
явищ.
Сухомлинський писав: “Слово – найважливіший
інструмент, який нічим не замінити; школа повинна бути царством
мудрого і красивого, правдивого і чуйного, сильного й ласкавого,
доброго й мудрого слова”.
Зміст початкової освіти визначається Державним стандартом
початкової загальної освіти, який розробляється відповідно до
мети початкової школи з урахуванням пізнавальних
можливостей і потреб молодшого шкільного віку .
У
результативній
складовій
кожної
освітньої галузі Державного
стандарту
визначено державні вимоги до навчальних
досягнень учнів, які відповідають структурі
предметних компетентностей
ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ "МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ"
Мета освітньої галузі – розвиток молодшого школяра як мовної
особистості, формування його комунікативної і читацької
компетентностей.
Комунікативна компетентність - здатність особистості застосувати
у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з
навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички роботи
у групі, володіння різними соціальними ролями.
Особливість мови навчання полягає в тому, що вона є не тільки
навчальним предметом, а і найважливішим засобом навчання,
виховання і розвитку особистості у процесі опанування всіх інших
предметів початкової загальної освіти.
Літературний
компонент
Мовний
компонент
Мовний
компонент
Літературний
компонент
українська мова,
мови національних
меншин, іноземні
мови
читання
УКРАЇНСЬКА МОВА. МОВА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
(МОВА НАВЧАННЯ)
Мета мовного компонента освітньої
галузі полягає у засвоєнні доступного і
достатнього кола знань з мови навчання
як
засобу
мовленнєвого
розвитку
молодших школярів.
УКРАЇНСЬКА МОВА. МОВА НАЦІОНАЛЬНИХ
МЕНШИН (МОВА НАВЧАННЯ)
змістові лінії
діяльнісна
мовленнєва
соціокультурна
мовна
Види мовленнєвої
діяльності
Вимоги до навчальних
досягнень учнів
1. Аудіювання (слухання і
Уміти слухати і розуміти
розуміння мовних одиниць) текст, визначати основну
думку
2. Говоріння (діалогічне і
Будувати діалоги,
монологічне усне мовлення) переказувати тексти,
створювати власні
висловлювання
3. Читання (вголос і
мовчки)
Читати тексти правильно і
усвідомлено
4. Письмо (письмові зв’язні Будувати письмові перекази і
висловлювання)
твори
УКРАЇНСЬКА МОВА. МОВА НАЦІОНАЛЬНИХ
МЕНШИН (МОВА НАВЧАННЯ)
Головні завдання початкового етапу навчання мови:
формування в учнів мотивації вивчення мови;
гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності – слухання,
говоріння, читання і письма;
формування
комунікативних умінь;
опанування найважливіших функціональних складових мовної
системи з урахуванням особливостей фонетичної і граматичної
систем кожної з мов навчання;
формування
уміння вчитися;
соціально-культурний
розвиток особистості.
Напрямки роботи
вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної
культури;
збагачення, уточнення й активізація словникового запасу
молодших школярів;
уміння вживати слова у властивому для них значенні,
користуватися виражальними засобами мови залежно від
ситуації і мети висловлювання;
удосконалення граматичного ладу мовлення учнів;
оволодіння нормами літературного мовлення;
засвоєння найважливіших етичних правил спілкування;
послідовно і логічно викладати думки.
Принципи роботи
1. Від простого до складного - послідовність
2. Індивідуальний підхід до кожного учня
3. Диференціація
4. Систематичність
5 Надання необхідних умов для спілкування
6.Надання умов для розвитку творчої особистості
Творчі завдання в системі роботи над реченням
Діалогічне мовлення (відповіді на запитання вчителя,та один
одного,за малюнком, за описаною ситуацією, за прослуханим
твором, за самостійно прочитаним текстом)
Монологічне мовлення ( складання речень в яких про щось
розповідається, запитується, є спонукання до дії, виражається
захоплення. Доповнення, поширення та перебудова
речень,відновлення змісту деформованих речень.)
Аудіювання (визначення меж речень та їх змістового
значення, добір слів,що римуються, добір правильного
твердження, правильний висновок з вивченого, прослуханого,з
системи вправ)
ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
Мовна розминка
а) Гра « Пригадайте, друзі, вмить, як хтось так
шумить»:
Вітер полем швидко мчить – у у у!
В лісі так сова кричить – угу- угу- угу!
В гаю віття шелестить - ш ш ш ш!
Вовченя мале ричить – р р р р!
Віхола гуде у полі – ву ву ву!
б) Вчимося малювати словами:
Червоногрудий (снігур), сіренький (горобчик),
білосніжний (килим) пухкі шапки (на соснах і
ялинах), завиває віхола (мов вовк), сніжинки
кружляють (мов танцюють вальс), про щось
шепоче очерет (мов розказує казку зими).
в) Прочитайте анаграми:
Інсг ан опялх, діл ан ічкарх, ховіла єгуля.
Граматична арифметика
ГРА-А+УВІЗ-ВІЗ+ДЕНЬ=…грудень
У кожному горизонтальному ряді закреслити
однакові букви.
Наприклад:
РАМІАКМ
КУІРНРЧУАЄ
ЗОИКМОУК
ПХОЧРИХНАРЄ
Гра «Додай свої слова»
Закружилися сніжинки,
Як веселі … ( пушинки, комашинки),
Наче зграї білих мух,
Як м’який холодний … (пух).
Все навколо ніби в … ( казці, блискавках, самоцвітах)
Може, то й для мене зокрема,
Білі-білі рушники на вітах
У саду розвішала зима?
Скласти вірш
Ой, як снігу намело!
Стало (яким?) … все село.
(Яка? ) … стежка, ( яка? ) … річка.
(Яка?) … хата і смерічка.
(Яка?) … хата, (які?) … коні,
Тільки носики (які?) … .
Упорядкування деформованих текстів
--------------------------------------------Тоненький льодок вкрив маленькі озерця. Скінчилося полювання
на водяну дичину. Альоша зліпив сніговий колобок. Сірі хмари
нависли над землею. Дерева з хвоїнками замість листя
називаються хвойними. Починають спускатись на землю перші
кошлаті сніжинки. Вони тихенько сідають на зелені мохи і гілля
дерев. Випала пороша. Різкий вітер жене його по замерзлій
землі.
Упорядкуйте речення, щоб вийшов зв’язний текст.
Пронумеруйте речення (олівцем).
.
Лисиці заховались у глибокі нори.
Снігові хуртовини лякають диких тварин.
Прийшла холодна зима.
Сірі хмари пливуть над землею.
Сиплеться на землю пухкий сніг.
У лісі панує тиша.
Різкий вітер жене його по замерзлій землі.
Ведмежі сім’ї вкладаються спати в барліг.
Давно відлетіли у вирій птахи.
Зимова казка
3. На майданчику стояв Сніговичок і весело
посміхався.
1 .Звечора випав пухкий білий сніг.
4. До Сніговичка прилетіли горобчики і синички.
8. Враз до нього прискакала білочка.
2. Виглянуло зимове ранкове сонце.
5. Вони почепили йому намисто із горобини.
6. Сюди прискакали зайчата, щоб подивитись на
Сніговичка.
7. Вони принесли йому теплі валянки, шарф,
рукавички і шапку.
9. Вона подарувала Сніговичку торбинку з горішками.
10. Навіть зимовому вітрику сподобався Сніговичок!
Допиши казку
Звідки прилетіла сніжинка
На мою долоньку впала сніжинка зірочка.
Я злякався, що вона розтане, і обережно
підняв її пуховою рукавичкою.
- Дякую тобі, - несподівано промовила
сніжинка.
- Ти вмієш говорити? – здивувався я. –
Розкажи, звідки ти прилетіла!
- Добре, - посміхнулася сніжинка. –
Слухай…
На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з
партнерів у навчальному процесі, адже просто необхідно
залучати всіх учнів до активного одержання знань, до
творчої діяльності. Тому доповнення традиційних методів
та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий
результат: активізує мислення, мотивує навчання, заохочує
самовираження учнів.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в
роботу з молодшими школярами
Уроки з використанням ІКТ
Система роботи з молодшими школярами в процесі роботи
над вирішенням проблеми розвитку зв’язного мовлення
Особистісно -орієнтований
Створення
психологічнокомфортної
атмосфери на уроці
Побудова навчальновиховного процесу на
основі здоров'я зберігаючої діяльності
Підвищення
інформативності
уроків
Компетентнісний
Технологічний
ігрові
Сучасні навчальні технології
Умови організації навчальнопізнавальної діяльності учнів
Сучасні
наукові
підходи
співпраці
проблемно-пошукові
диференційовані
повного засвоєння
навчального матеріалу
інформаційно-комунікативні
Результативність роботи
Досягнення учнів
І І етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика
2 місце
2010-2011 н.р.
Ткач Катерина
(4-Б клас)
2 місце
2011-2012 н.р.
Цибенко Марія
(4-В клас)
2013-2014 н.р.
2 місце Кошова Олександра(3-А клас)
3 місце Долженков Герман (4-А клас)
Успішний учень
Що сприяє успіху роботи над проблемою:
постійне розширення кругозору;
вивчення додаткової літератури;
вивчення педагогічного досвіду колег
Успіхів і натхнення у роботі!
Дякую
за
увагу!
Автор
lenchik1974
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
515
Размер файла
29 682 Кб
Теги
формування, робота, вчителів, система, компетенций, класі, мовленнєве
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа