close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

zavdannya do kursovoy gk(1)

код для вставкиСкачать
1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота - важливий етап навчального процесу і один з елементів науково-дослідної роботи студента в його спрямованості до одержання вищої кваліфікації спеціаліста в області фінансів. Вона виконується студентами 3 курсу напряму підготовки "Фінанси" усіх форм навчання.
Написання та захист курсової роботи переслідують такі цілі:
- дослідження процесів та отримання навиків у вирішенні конкретних задач по управлінню фінансовими потоками як в державі в цілому, так і окремих суб'єктів господарювання;
- систематизацію, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань в області фінансів, придбання навиків творчого використання цих знань в науковій та практичній роботі;
- оволодіння методами наукових досліджень, розвиток навички самостійної роботи.
Курсова робота повинна відповідати таким вимогам:
- бути самостійним дослідженням, присвяченим вирішенню актуальних питань в області фінансів;
- включати в себе елементи нових розробок, які сприяють ефективному вирішенню проблем порушених в цій роботі;
- відповідати загально прийнятим вимогам і правилам оформлення науково-дослідних робіт.
Курсова робота повинна бути написана українською мовою. В окремих випадках, за погодженням із науковим керівником, дозволяється написання роботи російською або іншою мовами.
Метою підготовки курсової роботи є:
> вивчення студентами загальних принципів і положень грошового обігу на макро- і мікро- рівнях;
> знайомство з діяльністю конкретних кредитно-фінансових установ;
> уміння проводити фінансові розрахунки депозитно-кредитних операцій.
Завданнями підготовки курсової роботи є:
* набуття практичних знань про роботу кредитно-фінансових установ;
* вивчення нормативної бази діяльності кредитно-фінансових установ;
* виявлення проблем і пошук їхнього рішення;
* закріплення теоретичних знань і перенесення їх у практичну площину на прикладі діяльності кредитно-фінансових установ міста;
* вивчення й узагальнення досвіду роботи й методів організації фінансового та економічного аналізу.
Курсова робота має відповідати таким вимогам:
- чіткість викладення;
- переконливість аргументації; - обґрунтованість висновків і рекомендацій.
Робота виконується у вигляді пояснювальної записки обсягом 30-40 сторінок рукописом або машинописною формою з додатками нормативної бази з досліджуваного питання. У роботі мають бути: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, практична частина, додатки та список літератури.
У вступі треба відобразити загальний зміст роботи, її мету і завдання. Основна частина містить розділи, що відповідають темі курсової роботи, у яких висвітлюються теоретичні й практичні питання. Написання практичної частини курсової роботи здійснюється в такій послідовності:
1 записується умова задачі відповідно до варіанта, що призначається виконавцю відповідно до порядкового номера студента в списку групи. Кожна задача має починатися з нової сторінки;
2 послідовно записуються формули, за якими необхідно розв`язувати дані задачі з поясненнями й коментарями умовних позначок формули;
3 підставляються вхідні дані, проводяться необхідні розрахунки й формулюється відповідь;
4 формулюються висновки щодо отриманих результатів.
При виконанні практичної частини доречно використати знання, отримані на лекційних і практичних заняттях.
При виборі теми курсової роботи студент керується зразковою тематикою розробленою і затвердженою на кафедрі. Студент вибирає тему роботи із списку рекомендованих відповідно до номера в списку в журналі обліку студентів. За узгодженням із науковим керівником студент може запропонувати іншу тему, яка не ввійшла в запропонований перелік, або дещо змінити назву теми, обґрунтувавши доцільність цього вибору.
2 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Захист курсової роботи проводиться під час занять шляхом повідомлення про суть розглянутого питання й виявленої проблеми, шляхах її вирішення й відповідей на задані питання студенту викладачем.
Оцінка "відмінно" ставитися, якщо у студента є договір про працевлаштування з підприємством або установою й робота виконана на прикладі конкретного підприємства, виявлені проблема й запропоновані шляхи її рішення.
Оцінка "добре" ставитися, якщо робота не виконана на прикладі конкретного підприємства або установи й носить описовий, реферативний характер.
Оцінка "задовільно" ставитися, якщо студент недостатньо володіє питаннями, поставленими в курсовій роботі, не повністю розкривши суть роботи, слабо відповідав на питання під час захисту.
План курсової роботи складається студентом самостійно і погоджується з науковим керівником. При складанні плану перш за все необхідно окреслити приблизне коло питань, які будуть розглянуті в окремих розділах і дати їм відповідні назви. В плані курсової роботи необхідно не тільки розбити роботу на розділи, але і розбити їх на окремі питання (параграфи). Це дозволить запобігти пропуску важливих питань, не допустити їх повторення при викладенні матеріалу, а також відкинути другорядні питання. Основну увагу необхідно зосередити на розгляді проблемних (перспективних)питань.
План повинен бути послідовним, назви розділів і параграфів короткими, але відбивати сутність того, що необхідно викласти. Розміщувати питання слід послідовно, без повторень, із логічним переходом від одного розділу до іншого. В процесі виконання роботи після погодження з науковим керівником, попередній план може бути скорегованим.
Структура курсової роботи повинна бути такою:
- титульний лист українською мовою (у разі, якщо робота виконується іншою мовою, повинен бути другий титульний лист, написаний мовою, якою виконується робота);
- завдання на курсову роботу;
- зміст;
- вступ;
- основна частина роботи, яка поділяється на розділи і параграфи;
- висновки;
- список використаних джерел;
- додатки.
Робота повинна складатися з 2-х розділів, по 2-4 параграфи в розділі. Загальний обсяг курсової роботи 35 - 40 сторінок.
ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ
Титульний лист є першим листком курсової роботи. Він оформляється українською, чи в разі необхідності, іншою мовою по встановленій формі.
ЗМІСТ
Зміст містить пронумеровані назви усіх розділів та параграфів (підрозділів) роботи. В роботі мают бути присутні три теоретичні розділи та четвертий - розрахункова частина.
ВСТУП
У вступі стисло розглядаються поставлені проблеми, та обґрунтовується актуальність теми, її теоретичне та практичне значення. Вказується місце досліджуваної теми в фінансовій системі, обґрунтовуються цілі та задачі дослідження. Дається перелік авторів, роботи яких склали основу для підготовки матеріалів дослідження. Дається короткий опис структури і обсягу роботи.
Обсяг вступу не повинен перевищувати 3 сторінок.
I РОЗДІЛ
У першому розділі розглядаються теоретичні питання з обраної теми. Необхідно показати економічну природу теми дослідження, її народногосподарське значення. Визначити сутність проблеми, її значення в організації фінансової діяльності. Проаналізувати публікації в науковій і періодичній літературі по даній темі, викласти свою точку зору на розглянуті питання. Особливу увагу слід приділяти останнім публікаціям по темі дослідження. Обов'язковим є оцінка законодавчого та нормативного поля по проблемі дослідження. У цьому розділі студент повинен показати вміння рецензувати і узагальнювати теоретичні матеріали. Матеріали розділу повинні містити в собі основні цифрові дані, які характеризують об'єкт дослідження. Обов'язковим є посилання на використану літературу, цитати, ідеї, іншу інформацію, яка використана в роботі. Обсяг розділу 10 - 15 сторінок.
II РОЗДІЛ
Другий розділ курсової роботи носить описово-аналітичний характер, і в залежності від теми дослідження присвячений організації та аналізу як показників фінансової діяльності реального сектору економіки, так і стан та тенденції загальнодержавних, макроекономічних показників: динаміки ВВП, рівня інфляції, монетарних показників, стан розвитку окремих секторів економіки. Студент повинен показати вміння оцінювати взаємний вплив загальнодержавних показників, та показників окремих секторів економіки, а також характер та ступінь впливу окремих регулюючих заходів держави на діяльність об'єкту дослідження.
В розділі обов'язково на базі проведених розрахунків повинні бути сформульовані конкретні пропозиції і рекомендації по вдосконаленню діяльності об'єкту дослідження по розглянутому питанню. Обсяг розділу 20-25 сторінок.
IІI РОЗДІЛ
Третій розділ роботи повинен містити пропозиції щодо удосконалення, збільшення ефективності функціонування, діяльності об'єкта дослідження, або прогноз щодо подальшого розвитку проблематики, що розглядалася в курсовій роботі. Обсяг розділу 10-15 сторінок
ВИСНОВКИ
У висновку в короткій формі приводяться найбільш обґрунтовані висновки і пропозиції, направлені на покращення фінансової діяльності об'єкту дослідження. Тут же необхідно визначити виявлені резерви підвищення ефективності діяльності об'єкту дослідження та економічний ефект від випровадження запропонованих заходів.
Обсяг висновків - 2-3 сторінки.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
До списку використаних джерел вносяться всі використані при написанні роботи джерела інформації: законодавчі та нормативні акти, підручники, навчальні посібники, періодичні видання. Джерела інформації подаються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.
Кожне джерело нумерується і записується із абзацу. Після номера, записаного арабськими цифрами, ставиться крапка і пишуться дані про літературне джерело: прізвище автора, його ініціали, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання, том, кількість сторінок. Приклад оформлення списку використаних джерел приведено в додатку Е.
ДОДАТКИ
До додатків може бути віднесений допоміжний матеріал, який був використаний в роботі але не відображений в тексті. Це можуть бути зокрема: таблиці, рисунки, звітні документи підприємств (обов'язково заповнені), інші матеріали. Як правило в додаток відносяться інформативні та ілюстративні матеріали, які займають повну сторінку, або повторюються по формі. Додатки слід позначати великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.
ПІДБІР І ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Підбір і вивчення літератури починається одразу після вибору теми роботи.
В основу вибору і вивчення літератури повинні бути покладені законодавчі акти України, Укази президента, постанови Уряду України з питань удосконалення господарського механізму.
Джерелом інформації про наявність літератури по тій чи інший проблемі, або темі служать каталоги бібліотек, читальних залів, а також кафедри університету. При підборі літератури варто звертатись до співробітників бібліотек. Допомогу в виборі необхідної літератури повинен надати науковий керівник.
Варто користуватися систематичними та алфавітними каталогами. В процесі вибору і вивчення літератури необхідно робити відповідні записи, підбирати цифрові дані з вказівкою сторінки книги, звідки взята цитата, та інші дані і орієнтуватися тільки на досліджувані питання курсової роботи. На цьому етапі необхідно робити записи, висновки, пропозиції, критично підходити до даного питання, складати перші варіанти плану курсової роботи.
При складанні списку використаних джерел, необхідно відзначати прізвище і ініціали автора, назву роботи, місце видання, видавництво і рік видання, кількість сторінок. При посиланні на те чи інше джерело, потрібно відзначити сторінку. Необхідний матеріал, особливо дискусійний і критичний, можна одержати з періодичних видань. В останньому в році номері кожного журналу, дається перелік усіх статей, що були надруковані в журналі. Підбирають і вивчають літературу також у процесі написання курсової роботи. Після вивчення необхідної літератури, якщо є можливість, необхідно приступити до збору та обробки фактичного матеріалу, який характеризує стан фінансового, в тому числі монетарного ринку України та інших держав світу. Необхідно приділяти увагу окремим сегментам фінансового ринку: банківській системі, ринку страхових, лізингових, факторингових послуг тощо. З цією метою рекомендується використовувати такі матеріали: збірники законодавчих та нормативних актів, щорічні статистичні збірники, спеціалізовані фахові видання, офіційні сайти державних та комерційних установ в Інтернеті, зокрема сайт Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України тощо.
Накопичення матеріалів повинно носити творчий характер і містити елементи дослідження. Необхідно пам'ятати, що якість роботи залежить не тільки від кількості використаного матеріалу, а і якості його опрацювання.
Відібраний матеріал повинен бути достовірним та повним. Його групують в аналітичні таблиці, обробляють, приводять у порівняльний вигляд. Роблять розрахунки, виявляють відхилення, розраховують вплив факторів, знаходять резерви підвищення ефективності і зменшення ризиків фінансової діяльності. Зібрані матеріали групують окремо за розділами і параграфами курсової роботи, а потім використовують при написанні.
НАПИСАННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота виконується відповідно до календарного плану - графіка її написання. Студент не рідше одного разу на тиждень звітує перед науковим керівником про ступінь готовності роботи. Графік дозволяє студенту правильно організувати підготовку роботи, а його керівникові - систематично контролювати її написання і своєчасно надавати наукову та методичну допомогу. Крім того, у процесі написання роботи доцільно скласти докладний робочий план кожного параграфа і окремих його частин, це позитивно позначається на послідовності та логічному взаємозв'язку викладу.
При написанні курсової роботи необхідно дотримуватись таких правил:
1. До написання курсової роботи треба підходити творчо, не описувати чи переписувати джерела, а давати аналітичний та критичний огляд матеріалу.
2. Робота повинна містити глибоке теоретичне узагальнення теми, зв'язок теоретичних питань із практикою.
3. Робота повинна носити аналітичний характер, бути самостійним дослідженням, містити нові, або висвітлені по новому раніше відомі факти.
В ході написання роботи бажано використовувати фактичний матеріал, ілюструючи його таблицями, схемами, графіками. При необхідності в тексті варто давати пояснення до розрахунку показників, приведених в ілюстративному матеріалі.
Якщо в процесі написання роботи необхідно використати дані звітних або статистичних документів, в текст вписується тільки той розділ документу, звідки були взяті відповідні цифри. Переписувати весь звітний документ не рекомендується.
Підготовлену курсову роботу, відповідно до графіка, студент частинами подає на перевірку науковому керівникові. Це дозволяє науковому керівникові поетапно контролювати хід написання роботи. Редагування роботи здійснюється двічі: безпосередньо після написання окремих частин, і всієї роботи в цілому.
В роботі обов'язково повинні бути таблиці, рисунки, використано не менше 25 джерел літератури.
Загальний обсяг роботи - 30 - 40 сторінок комп'ютерного тексту. До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота може бути написана від руки або розпечатана на ПЕОМ на стандартному листі паперу формату А4 (210 * 297). Можна також використати папір розміром від 203 * 288 до 210 * 297 мм. Робота виконується на одній стороні листка. Роботу виконують: за допомогою ПЕОМ - редактор Word шрифт Times new roman розміру 14 через півтора інтервали; від руки - 36 строчок на сторінці ("зебра" № 3) з висотою літер не менше 1,8 мм. Від руки робота повинна бути написана чітким почерком чорного, синього або фіолетового кольору. Поля не проводяться. Сторінки не беруться в рамку. У разі нерозбірливого почерку керівник має право вимагати написання роботи на комп'ютері. Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка - чорного кольору середньої жирності.
Необхідно додержуватися таких розмірів полів: з ліва - 3 см; зверху - 2 см; справа - 1 см; знизу - 2 см.
Окремі слова, формули, знаки, вписані в розпечатаний текст, повинні бути чорного кольору.
Робота повинна мати нумерацію арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки починаючи з вступу (сторінка 3) і до останнього листка додатку без крапки в кінці.
Ілюстрації і таблиці, розміщенні на окремих сторінках, включаються в загальну нумерацію сторінок роботи.
Розділи, параграфи, пункти, треба нумерувати арабськими цифрами без знаку №. Вступ, висновки, список використаної літератури та додатки не нумеруються. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті курсової роботи, позначатися арабськими цифрами, наприклад РОЗДІЛ 1.
Параграфи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер параграфа складається з номера розділу і порядкового номера параграфа, розділених крапкою, наприклад: 1.1., 1.2. і т.д. Після номера параграфа повинна стояти крапка. Описки, неточності, виявлені в ході виконання роботи, допускається виправляти підчисткою або зафарбовуванням білою фарбою і накресленням на тому ж місці виправленого зображення машинописним способом, або від руки. Виправляння повинно бути чорного кольору. Допускається не більше двох виправлень на сторінці.
Заголовки розділів треба розміщувати по середині сторінки симетрично до тексту і писати прописними (великими) літерами без крапки в кінці і не підкреслювати. Перед заголовком розділу по середині сторінки симетрично до тексту ставиться номер розділу.
Заголовки параграфів треба починати з абзацного відступу (5 знаків) і писати строчними (маленькими) літерами крім першої прописної (великої), без підкреслювання і без крапки в кінці. Переноси слів в заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається із двох або більше речень, їх розділяють крапкою.
Інтервал між заголовком і наступним та попереднім текстом повинен бути:
а) при наборі за допомогою ПЕОМ - три інтервали;
б) при рукописному - дві строчки.
Інтервал між строчками заголовку, а також між двома заголовками, приймають такий же як і в тексті.
Початок розділів, а також вступ та висновки пишуться з нової сторінки. Не допускається розміщувати заголовок параграфу або пункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розміщується тільки одна строчка. Розділи і параграфи повинні мати заголовки. Основна вимога до викладання тексту роботи - однозначність, тобто виключення можливості різного розуміння тексту. Необхідно домагатися найбільш точної, закінченої і в той же час найбільш простої і зрозумілої побудови фраз. Необхідно уникати довгих, заплутаних речень, загальних фраз, повторень, надлишкових слів, ускладнюючих читання і сприйняття фраз. При викладенні матеріалу потрібно дотримуватися логічної послідовності. На протязі всього тексту повинна бути одноманітність термінів, позначень, умовних скорочень та символів. Терміни повинні відповідати діючим стандартам. Знаки №; (; 0; =; %; і ін. застосовуються тільки при цифрових або літерних величинах. В тексті їх пишуть словами.
Знаки №; (;%; для позначення множини чисел, повторювати не треба. Наприклад: "дані № 2,4,6" (правильно), "дані № №2,4,6" або "№2, №3" (неправильно).
Величини, які стоять рядом, повинні відділятися одно від другої крапкою з комою.
Готова курсова робота повинна бути прошнурована і упакована в папку, або скріплена швидкозшивачем.
ІЛЮСТРАЦІЇ Ілюстрації (малюнки, графіки, схеми, діаграми) позначають словом "рис."(рисунок). Ілюстрації містяться або відразу за текстом із посиланням на них, або, якщо не дозволяють їхні розміри, на наступній сторінці. Нумерація ілюстрацій проводиться арабськими цифрами в межах розділу, наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу), за винятком ілюстрацій поданих у додатках. Якщо в роботі одна ілюстрація, її нумерують а загальними правилами.
Ілюстрації треба розміщувати так, щоб їх можна було розглядати не розвертаючи роботи. Якщо так не виходить - щоб для розгляду ілюстрації роботу треба було повертати по годинниковій стрілці
Якщо ілюстрація не поміщається на одній сторінці, її можна перенести на інші сторінки при цьому назву поміщають на першій сторінці, поясняючи данні на кожній сторінці, і під ними вказують: "Рис." ____", лист _____".
Не допускається розміщення ілюстрацій на листках більшого формату, ніж А4.
На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті
ТАБЛИЦІ
Цифровий матеріал, як правило, групують в вигляді таблиць.
Таблицю слід розміщувати одразу після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.
Кожна таблиця повинна мати назву, яку треба писати строчними літерами (крім першої прописної) по середині сторінки і розміщувати над таблицею. Назва повинна бути короткою і повністю відображати зміст таблиці. Назва таблиці не підкреслюється і в лапки не береться.
Всі таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу). Номер таблиці розміщується над правим верхнім кутом таблиці після надпису "Таблиця". Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. Заголовки граф таблиць починаються з прописних літер, а підзаголовки - із строчних, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, які мають самостійне значення, пишуть з прописної літери. В кінці заголовків таблиць розділові знаки не ставляться. Заголовки вказуються в одиничному числі.
Для скорочення тексту заголовків і підрозділів граф окремі поняття допускається заміняти літерними позначеннями, якщо вони пояснені в тексті, або приведені на малюнках.
Діагональне ділення головки таблиці не допускається. Висота строчок таблиці повинна бути не менше 8 мм.
Якщо строчки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини, розмішуючи одну частину під другою або поряд, або переносять частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють головку і боковий стовпець. При діленні таблиці на частини допускається її головку або боковий стовпець замінювати відповідними номерами граф і строчок. При цьому нумерують арабськими цифрами графи або строчки першої частини таблиці. Слово "Таблиця" вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть "Продовження таблиці" з посиланням на номер таблиці.
Горизонтальні і вертикальні лінії, які розмежовують строчки та графи таблиці, можна не проводити, якщо їх відсутність не завадить користування таблицею. Графу "№ п/п" в таблицю не включають. При необхідності нумерації показників або інших даних, порядковий номер вказується в боковику таблиці перед їх назвами.
Якщо цифрові дані в графах таблиці виражені в різних одиницях виміру, то їх указують в заголовках кожної графи. Якщо всі показники розміщені в таблиці, виражені в одній і тій же одиниці виміру, скорочене визначення одиниці виміру розміщають над таблицею в заголовку.
Включати в таблицю окрему графу "Одиниця виміру" не допускається.
Слова "більше", "не більше", "менше", "не менше", "в межах" слід розміщувати поряд з назвою відповідного показника, або в заголовку графи.
Якщо текст, що повторюється в графі таблиці складає одне слово, то замість нього ставлять лапки, якщо із двох і більше слів то при першому повторі пишуть "те ж", а потім ставлять лапки. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не допускається. Якщо цифрові, або інші дані в таблиці не приводяться, замість них ставлять прочерк.
Цифри в графах таблиці треба розміщувати так, щоб числа у всіх графах були точно один над другим.
Числові значення величин в одній графі повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Дрібні числа проводяться в вигляді десяткових дробів.
Робота обов'язково повинна мати таблиці.
ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ
Формули та рівняння розміщуються безпосередньо за текстом, в якому вони згадуються по середині строчки. До і після кожної формули чи рівняння залишається одна вільна строчка.
Нумерація формул та рівнянь - арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули або рівняння записують на рівні формули або рівняння в круглих дужках в крайньому правому положенні.
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, які входять до формули чи рівняння, слід приводити безпосередньо під формулою чи рівнянням в тій послідовності, в який вони дані в формулі чи рівнянні. Пояснення значень кожного символу і числового коефіцієнту слід давати з нової строчки. Першу строчку пояснення починати з абзацу словом "де" без двокрапок. Наприклад: MV = РУ (1.1)
де М - статична кількість грошей;
V - швидкість обороту грошей;
Р - рівень цін;
У - реальний національний продукт.
Переносити формули чи рівняння на наступну строчку допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступної строчки повторюють. Формули, які ідуть одна за другою і не розділені текстом, розділяють комою.
Індекси чи показники величини повинні бути однакового розміру і однаково опущені або підняті по відношенню до лінії основної строчки
Дужки необхідно писати так, щоб вони повністю охоплювали по висоті відображені в них формули. Відкриваючі або закриваючі дужки одного виду повинні бути однакової висоти. В разі застосування різних по накресленню дужок, зовнішні дужки повинні бути більшого розміру, чим внутрішні.
Знак кореня повинен бути такої величини, щоб він охоплював всі елементи підкореневого виразу.
При написанні дробів, особливо багатострочних, основна лінія повинна бути довша ліній інших дробів, які входять в склад даної математичної формули.
В формулах, які включають в якості знаків ділення дроби, повинна застосовуватися тільки коса або горизонтальна лінія. Запис в тексті дробів з різним положенням лінії дробів, не допускається.
Одиниці виміру після формули розміщують в строчку через пропуск (без переходу на другу строчку) і в дужки не беруть. Розділові знаки, які відносяться до формули, ставлять після одиниці виміру.
ПЕРЕЛІКИ
Переліки, при необхідності можуть бути приведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліками ставлять дві крапки.
Перед кожною літерою переліку необхідно ставити строчну літеру українського алфавіту з дужкою (крапка після дужки не ставиться), або не нумеруючи - дефіс (перший рівень деталізації).
При подальшій деталізації переліку слід користуватися арабськими цифрами з дужкою (другий рівень деталізації). Крапка після дужки не ставиться.
Переліки першого рівня деталізації пишуть строчними літерами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом відносно розміщення переліків першого рівня.
ЗНОСКИ
Зноски - це витяг із тексту з вказівкою джерела, на який посилається автор. Зноски можуть виконуватись двома способами.
При зносці в тексті на джерело інформації (перший спосіб) треба приводити його порядковий номер за списком використаних джерел, номер тому (якщо він є) і сторінку (все береться в квадратні дужки). Наприклад: [25,с.77]; [15,с.183].
Допускається приводити посилання на джерела в зносках іншим способом. Після цитованого виразу зверху арабськими цифрами ставиться номер, а джерело ставиться внизу сторінки дрібним шрифтом. Наприклад: в тексті дипломної роботи є цитата: "... в загальній структурі капіталу підприємства частка власного капіталу перевищує 50%" 1
Відповідна зноска матиме вигляд:
1. Фінанси України. К:. 2002, №4, с. 12-14.
Текст зноски розміщують в кінці сторінки і відділяють від тексту лінією, довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки.
3 ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ
1 Кредитна система України (будь-якої іншої країни).
2 Структура сучасної кредитної системи України.
3 Державне регулювання кредитної системи.
4 Ринок цінних паперів.
5 Гроші й грошова система.
6 Сучасна інфляція та її національні особливості.
7 Банківська система України(будь-якої іншої країни).
8 Комерційні банки.
9 Активні операції комерційного банку.
10 Інвестиційна діяльність комерційного банку.
11 Послуги комерційних банків.
12 Ліквідність і платоспроможність комерційного банку.
13 Безготівкові розрахунки в господарському обороті.
14 Функціональні відділи комерційного банку.
15 Економічні ризики в комерційному банку.
16 Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути;
17 Страхування як елемент кредитної системи держави;
18 Організація страхування.
19 Фінансові основи страхової діяльності.
20 Ліквідність і платоспроможність страхової організації.
21 Пенсійне страхування як елемент кредитної системи держа.
22 Соціальне страхування й фонди соціального страхування.
23 Інвестиційні організації як елемент кредитно-фінансової системи.
24 Фінансові компанії, кредитні союзи, ломбарди, благодійні фонди.
25 Валютна система й міжнародні кредитні відносини.
26 Короткострокове кредитування підприємств під оборотні кошти.
27 Планування потреби підприємства у короткострокових кредитах.
28 Оцінка кредитоспроможності підприємств.
29 Порядок одержання й погашення кредиту.
30 Комерційний кредит, умови його одержання й погашення підприємствами.
31 Вексельний кредит.
32 Лізингові операції підприємства та їх ефективність.
33 Нетрадиційні банківські послуги і їх роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств.
34 Довгострокове кредитування підприємств.
35 Оцінка ефективності використання позикових коштів у діяльності підприємств.
36 Фінанси акціонерних товариств.
37 Фінанси товариств з обмеженою відповідальністю.
38 Фінанси орендних підприємств.
39 Механізм функціонування фондової біржі.
40 Біржові операції.
41 Структура й функціонування фондової біржі в Україні.
42 Особливості емісії та обігу акцій.
43 Особливості емісії та обігу облігацій.
44 Особливості емісії та обігу казначейських зобов'язань і ощадних сертифікатів.
45 Особливості емісії та обігу цінних паперів другого рівня.
46 Особливості емісії та обігу векселів.
47 Особливості емісії та обігу приватизаційних цінних паперів.
48 Зовнішні характеристики, властивим фінансовим інструментам: ліквідність, ризик, прибутковість.
49 Способи оцінки обліку та аналізу ліквідності, прибутковості й ризику цінних паперів.
50 Первинний ринок цінних паперів.
51 Вторинний ринок цінних паперів.
52 Види фінансових операцій, проведених на Фондовій біржі.
53 Котирування цінних паперів.
54 Державне регулювання ринку цінних паперів.
55 Учасники фондового ринку: господарські товариства.
56 Учасники фондового ринку: комерційні банки.
57 Учасники фондового ринку: кредитні асоціації й союзи.
58 Учасники фондового ринку: інвестиційні компанії та інвестиційні фонди.
59 Учасники фондового ринку: страхові компанії.
60 Посередники на фондовому ринку.
61 Порядок і особливості проведення касових операцій.
62 Порядок і особливості проведення строкових угод.
63 Інвестиційний портфель - підвищення стабільності фінансових вкладень.
64 Формування портфеля цінних паперів.
65 Клірингові операції на фондовому ринку.
66 Довгострокове кредитування й фінанси корпорацій.
67 Комерційний банк як учасник ринку цінних паперів в Україні, його діяльність як незалежного реєстратора іменних цінних паперів.
68 Методи ефективного керування в комерційному банку.
69 Правове регулювання й практика впровадження вексельного обігу на Україні. Казначейські вексельні зобов'язання. Робота комерційних банків з векселями.
70 Розвиток ринку цінних паперів в Україні.
71 Правові аспекти зовнішньоекономічної діяльності.
72 Ф'ючерси та опціони на валютному ринку.
73 Небанківські фінансові посередники.
74 Сутність та функції грошей.
75 Класична кількісна теорія грошей.
76 Монетарна теорія грошей.
77 Грошовий ринок та його суб`єкти.
78 Суть інфляції та механізм її розвитку.
79 Наслідки інфляції в економічній та соціальній сферах .
80 Грошові реформи, їх види та механізми.
4 ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАНЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ 1
ЗАДАЧА 1
Клієнт поклав у банк на депозит суму А тис. грн з (строк 1) по (строк 2) під Б% річних. Визначити суму, яку щомісяця одержує клієнт методом "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше банку?
ЗАДАЧА 2
Знайти суму, яку виплатить клієнт банку, через В років, якщо на борг у розмірі Г тис. грн проценти нараховуються по півріччям. У перше півріччя нараховуються проценти за ставкою Д% річних і кожне наступне півріччя проценти ростуть на Е%.
ЗАДАЧА 3
На внески в банк кожного кварталу впродовж Ж років по К тис. грн за схемою постнумерандо банк нараховує кожні півроку проценти за ставкою Л% річних. Яка сума буде на рахунку наприкінці строку?
ЗАДАЧА 4
Ви зайняли на М років Н тис. грн під П% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати потрібно однаковими сумами наприкінці кожного року. Визначити, який процент буде сплачений у третьому році?
ЗАВДАННЯ 2
ЗАДАЧА 1
Банк видав кредит (строк1) у розмірі А тис. грн . Строк повернення кредиту (строк 2). Процентна ставка Б% річних. Розрахувати щомісячне нарахування процентів за кредитом методами "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше клієнтові?
ЗАДАЧА 2
Банк пропонує В% річних. Чому має дорівнювати перший внесок, щоб через П років мати на депозитному рахунку Г тис. грн при: а) щомісячному нарахуванні простих процентів; б)нарахуванні складних процентів за півріччями?
ЗАДАЧА 3
Кожного кварталу робиться внесок у банк за схемою пренумерандо в розмірі Д тис. грн на умові Е% річних, що нараховуються кожні 6 місяців. Яка сума буде на рахунку через Ж років? Як зміниться ця сума, якщо проценти будуть нараховуватися раз у рік?
ЗАДАЧА 4
Підприємство придбало будинок за К тис. грн на таких умовах: а) Л% вартості оплачується негайно; б)частина, що залишилася, погашається однаковими річними платежами (наприкінці року) упродовж М років з нарахуванням Н% річних на непогашену частину кредиту за схемою складних процентів. Визначите загальну суму процентів до виплати. ЗАВДАННЯ 3
ЗАДАЧА 1
Кредит А тис. грн. виданий (строк 1) під И% річних. Кредит погашений (строк 2). Визначити щомісячний доход банку при нарахуванні процентів методами "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше банку?
ЗАДАЧА 2
Через Б років Вам необхідно мати суму В тис. грн. Скільки необхідно розмістити на депозит під Г% річних, щоб мати суму В тис. грн при: а) піврічному нарахуванні процентів; б) щоквартальному нарахуванні процентів? Який варіант Ви оберете?
ЗАДАЧА 3
Розрахувати майбутню вартість потоку платежів за схемою постнумерандо за Д років, якщо ставка - Е% річних. Перші Ж років надходить по К тис. грн , далі щорічно розмір надходження збільшується на Л%. Як зміниться майбутня вартість, якщо схема потока зміниться з постнумерандо на пренумерандо?
ЗАДАЧА 4
Ви зайняли на 6 років М тис. грн під Н% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати потрібно однаковими сумами наприкінці кожного року. Визначте, який процент буде сплачено у третьому році.
ЗАВДАННЯ 4
ЗАДАЧА 1
Позика в розмірі А тис. грн видана з (строк 1) по(строк 2) під Б% річних. Визначити щомісячні розміри процентів методом "30/360" і "факт/факт", а також доход банку.
ЗАДАЧА 2
Яка сума більша : В грн при депозитній ставці Г% сьогодні або Д грн при цій ставці через Е років?
ЗАДАЧА 3
Щорічно робиться внесок у банк розміром Ж тис. грн. Яка сума буде на рахунку через К років, якщо внесок робиться однією сумою Ж тис. грн постнумерандо, а банк нараховує Л% річних один раз у два роки?
ЗАДАЧА 4
Ви зайняли на М років Н тис. грн під П% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати потрібно однаковими сумами наприкінці кожного року. Визначте, яка частина основної суми кредиту буде погашена за перші два роки?
ЗАВДАННЯ 5
ЗАДАЧА 1
Кредит, розміром А тис. грн , виданий з (строк 1) по (строк2) під Б% річних. Визначити щомісячні проценти методом "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше клієнту?
ЗАДАЧА 2
На внесок у банк розміром В млн. грн строком на Г років банк нараховує Д% річних. Яка сума буде на рахунку, якщо нарахування процентів провадиться за схемою простих і складних процентів : а) кожні півроку ; б) кожний квартал?
ЗАДАЧА 3
На щоквартальні внески в банк у розмірі Е тис. грн за схемою пренумерандо банк нараховує Ж% річних раз на рік. Яка сума буде на рахунку через К років?
ЗАДАЧА 4
Ви зайняли на Л років М тис. грн під Н% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати потрібно однаковими сумами наприкінці кожного року. Визначите загальну суму процентів до виплати.
ЗАВДАННЯ 6
ЗАДАЧА 1
Кредит розміром А тис. грн. виданий з (строк 1) по (строк 2) під Б% річних. Визначити суму яку щомісяця платить клієнт, методом "факт/факт" і "30/360". Що вигідніше банку?
ЗАДАЧА 2
Яка із сум більша - сума В тис. грн. через Г років або Д тис. грн. через Е років, якщо депозитний (щорічний) процент дорівнює: а) 0% (нуль відсотків); б) Ж%; в) К%?
ЗАДАЧА 3
Упродовж Л років кожний квартал у банк вноситися по М тис. грн. за схемою пренумерандо. Банк нараховує Н% річних. Яка сума буде на рахунку наприкінці строку?
ЗАДАЧА 4
Ви зайняли на П років Р тис. грн. під Т% річних, що нараховуються за схемою складних процентів на непогашений залишок. Повертати потрібно однаковими сумами наприкінці кожного року. Визначити, яка частина основної суми буде погашена за перші два роки.
Студенти групи ФЗ-91к виконують завдання 1
Студенти групи ФЗ-92к виконують завдання 3
Якщо номер варіанта студента перевищує 15, то необхідно повернутися до початку списку. Наприклад, студент, що має 16 номер, виконує завдання 1.
5 ТАБЛИЦІ ВАРІАНТІВ ДО ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Вели-чинаВаріанти до завдання 1123456789101112131415А253035404550556065707580859095Строк 129.01.1128.01.1127.01. 1126.01. 1125.01. 1124.01. 1123.01. 1122.01. 1121.01. 1120.01. 1119.01. 1118.01. 1117.01. 1116.01. 1115.01. 11Строк 23.05. 114.05. 115.05. 116.05. 117.05. 118.05. 117.05. 1110.05. 1111.05. 1112.05. 1113.05. 1114.05. 1115.05. 1116.05. 1117.05. 11Б202122232425262728293031323334В345654365436543Г100200300400500600700800900100011001200130014001500Д151617181920212223242526272829Е234123123123123Ж567567567567567К8910567111213321131415Л20191817161514131211109876М456789104567891011Н012030405060708090100120130140150160П151617181920212223242526272829 Вели-чинаВаріанти до завдання 2123456789101112131415Строк 118.01. 1122.01. 1123.01. 1110.01. 1111.01. 1112.01. 1113.01. 1114.01. 1115.01. 1116.01. 1117.01. 1119.01. 1120.01. 1121.01. 1124.01. 11А5010015075125175200225250300270280290310320Строк 24.04. 115.05. 116.05. 1110.05. 1120.05. 1120.04. 1129.04. 1125.05. 1118.05.1119.05. 114.06. 116.06. 117.06. 118.06. 111.06. 11Б202530351518242832362124221834В182025303234162227291918242628Г400300450500550600650700750800450500500600650Д500400600700650750800550450850400500600700800Е50253035402832363826224283630Ж345634563456345К150200250300350400225275325375350300250200150Л30202530354045501052025303540М876910115678910567Н15161820222426283014119212325П4567891011121378956
Вели-чинаВаріанти до завдання 3123456789101112131415А100125150175200225250275300325350375400425450Строк 13.01. 115.01. 117.01. 119.01. 1110.01. 1112.01. 1114.01. 1116.01. 1118.01. 1120.01. 1122.01. 1124.01. 1126.01. 1128.01. 1130.01. 11Строк 26.05. 1110.05. 1115.05. 1117.05. 1120.05. 1125.05.1127.05. 1129.05. 114.06. 118.06. 1112.06. 1115.06. 1120.06. 1122.06. 1125.06. 11Б678543678543678В1001201508085706090110130140160170180190Г101520251214161822242628301921Д456789101098765710Е81012141618202122232425262728Ж233445674342238К2030405060708090100110120130140150160Л20181615141312109876543М101520253035404550556065707580Н101214161820212223242526272829И101112131415161718192021222324 Вели-чинаВаріанти до завдання 4123456789101112131415А405060708090100110120130140150160170180Строк 14.01. 116.01. 118.01. 1110.01. 1112.01. 1114.01. 1116.01. 1118.01. 1120.01. 1122.01. 1124.01. 1126.01. 1128.01.1130.01. 115.01. 11Строк 21.04. 1115.04. 1117.04. 1119.04. 1121.04. 1123.04. 1125.041127.04. 1114.04. 1116.04. 1118.04. 1120.04. 1122.04.1124.04. 1126.04. 11Б151617181920212223242526272829В100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000Г101214161820222425232119171513Д200025003000350040004500500055006000650070007500800085009000Е234234234234234Ж543215432154321К6810126810126810126810Л810121468101214681012146М456456456456456Н101112131415101112131415101112П91012149101214910121491012
Вели-чинаВаріанти до завдання 5123456789101112131415А455565758595105115125135145155165175185Строк 13.01. 114.01. 115.01. 116.01. 117.01. 118.01. 119.01. 1110.01. 1111.01. 1112.01. 1113.01. 1114.01. 1115.01. 1116.01. 1117.01. 11Строк 23.05. 114.05. 115.05. 116.05. 117.05. 118.05. 117.05. 1110.05. 1111.05. 1112.05.1113.05. 1114.05. 1115.05. 1116.05. 1117.05. 11Б202122232425261416182010111213В100110120130140150160170180190200210220230240Г567856785678567Д101520253035401015202530354022Е123451234512345Ж121416182022242611131517192123К8765976851098769Л678967895678967М101520253035404550101520253035Н8910121416182011131517192122 Вели-чинаВаріанти до завдання 6123456789101112131415А200250300350400450500550600650700750800850900Строк 13.01.014.01.015.01.016.01.017.01.018.01.019.01.0110.01.0111.01.0112.01.0113.01.0114.01.0115.01.0116.01.0117.01.01Строк 217.05.0116.05.0115.05.0114.05.0113.05.0112.05.0111.05.0110.05.019.05.018.05.017.05.016.05.015.05.014.05.013.05.01Б323130292827262524232221201918В2021264161213111810111615198Г234234234234234Д252831222624302532202842274218Е456567765678678Ж10968581011712678910К151212161022202414221621142628Л567845678345678М1234567891012345Н101214161820222426283032343638П345634563456345Р8090100110120130140150160170180190200210220Т2221201918171615141312111098 2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
106
Размер файла
417 Кб
Теги
kursovoy, zavdannya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа