close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Tematika kursovikh robit z pedagogiki

код для вставкиСкачать
Тематика курсових робіт з педагогіки
1. Виникнення і розвиток класно-урочної системи навчання в Україні.
2. Культура, освіта, школа в "козацькій християнській республіці"
3. Просвітницька діяльність церкви та її визначних діячів у XII-XVI століттях.
4. Проблеми освіти, педагогічної науки в творчості учителів братських шкіл і колегій (Г.Смотрицький, К.Ставровецький, С.Зизаній, І.Гізель, П.Могила, І.Борецький, П.Беринда, М.Смотрицький).
5. Проблеми теорії і методики початкового навчання в науково-педагогічній творчості С.Ф.Русової.
6. Проблема наступності дошкільного і початкового навчання в науково-педагогічній творчості С.Ф.Русової.
7. Освітня діяльність і науково-педагогічна творчість Г. Сковороди.
8. Традиції української етнопедагогіки в творчості Г. Сковороди.
9. Проблеми природовідповідності виховання в творчості Ж.Ж.Руссо та Г.С.Сковороди.
10. Традиція народності виховання вітчизняної педагогіки (від Г.С.Сковороди до Т.Г.Шевченка).
11. Ідея природовідповідності як методологічний принцип вітчизняної педагогіки (від Г.С.Сковороди до В. О. Сухомлинського).
12. Педагогічні ідеї, просвітницька діяльність Й.Й.Пес-талоцці: поширення в Україні.
13. Педагогічна концепція Я.А.Коменського, значення досвіду братських шкіл України та Білорусії в його творчості.
14. Попередники і наступники Я.А.Коменського в Україні як творці наукової педагогіки.
15. Проблеми національного виховання у творчості видатних освітніх діячів XIX ст. (І.Котляревський, Т.Г.Шевченко, О.ВДухнович, В.Г.Грінченко).
16. Проблеми національного виховання в педагогічній спадщині Г.Ващенка.
17. Дидактичні погляди Г.Ващенка.
18. Культурно-освітня діяльність і науково-педаго-гічна творчість І.Огієнка.
19.Проблеми теорії і методики початкового навчання
в педагогічній спадщині Т.Г.Лубенця.
20.1.Франко про зміст і методику навчання та виховання.
21. Зародження вищої школи в Україні.
22. Проблема вчителя в історії педагогічної думки
23. Проблема вчителя у прогресивній вітчизняній педагогіці.
24. Проблеми підготовки вчителя на різних етапах історичного розвитку.
25. Творчий характер діяльності вчителя в історії педагогічної думки.
26. Пошуково-дослідницький характер діяльності вчителя в історії педагогічної думки.
27. Класики української педагогіки про професійну майстерність вчителя (О.В.Духнович, К.Д.Ушин-ський, С.Ф.Русова, А.С.Макаренко, В.О.Сухом-линський).
28. Теорія колективу в педагогіці XX століття (С.Т.Шацький, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинсь-кий, І.П.Іванов).
21. із
29. Проблеми колективного виховання у вітчизняній педагогіці.
30. Традиції трудового виховання у вітчизняній педагогіці.
31. Родинне виховання в історії педагогічної думки.
32. Категорія дитинства як педагогічна проблема: іс-торико-педагогічний аспект.
33. Використання ідей А.С.Макаренка в сучасній школі.
34. А.С.Макаренко про характер взаємовідносин вихованців у дитячому колективі.
35. А.С.Макаренко про формування педагогічної майстерності вихователя.
36. А.С.Макаренко про сімейне виховання.
37. Використання ідей А.С.Макаренка у сімейному вихованні молодших школярів.
38. Ідея гуманізму в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.
39. Проблеми "педагогіки успіху" у творчій спадщині В. О. Сухомлинського.
40. В.О.Сухомлинський про єдність школи, сім'ї і громадськості у вихованні підростаючого покоління.
41. В.О.Сухомлинський про виховання дітей у сім'ї.
42. Ідея єдності теорії і практики в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.
43. Дидактичні погляди В.О.Сухомлинського.
44. Принцип розвивального навчання в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.
45. Проблема методів виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.
46. Проблема морального виховання у спадщині В. О. Сухомлинського.
47. Питання естетичного виховання в теорії і практиці роботи В.О.Сухомлинського.
48. В.О.Сухомлинський про забезпечення єдності виховання і самовиховання як умову становлення цілісної особистості.
49. Особистість вчителя-гуманіста у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.
50. В.О.Сухомлинський про покликання вчителя.
51. В.О.Сухомлинський про педагогічну майстерність.
52. Творчий характер праці вчителя в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.
53. Розвиток ідей співробітництва в українській педагогіці.
54. Педагогічні погляди М.Монтессорі та реалізація її ідей у сучасному дошкільному вихованні.
55. Відродження Вальдорфської школи в сучасних альтернативних освітніх закладах.
56. Традиції освіти та виховання в сучасних школах Японії.
57. Проблеми диференційованого навчання в сучасній освітній системі Англії.
58. Проблеми трудового виховання та навчання в Німеччині. Історична традиція і сучасність.
59. Народно-педагогічні уявлення про вчителя і школу.
60. Етнопедагогіка як джерело наукової педагогіки.
61. Школа і освіта Запорізької Січі як колиска і джерело народної педагогіки.
62. Українська козацька педагогіка як складова народної педагогіки.
63. Українська етнопедагогіка - основа національної системи виховання.
64. Українське родинознавство як складова етнопеда-гогіки.
65. Народно-педагогічна навчально-виховна система українців.
66. Українська народна дидактика.
67. Традиції навчання у школах України.
68. Народна дидактика про принципи навчання.
69. Народно-педагогічні методи дидактики.
70. Народні методи навчання та їх класифікація.
71. Нетрадиційні уроки у початкових класах на засадах народної дидактики.
72. Підготовка дітей шестирічного віку до школи за вимогами народної педагогіки.
73. Педагогіка народного календаря.
74. Виховний потенціал народного календаря.
75. Народна педагогіка про виховання дитини.
76. Українська етнопедагогіка про суть, мету і методи виховання.
77. Традиційна народна мораль про формування особистості.
78. Українська народна педагогіка про всебічний розвиток особистості.
79. Українська народна педагогічна деонтологія.
80. Роль народних традицій у вихованні молодших школярів.
81. Українські національні традиції як засіб формування першооснов моральної культури молодших школярів.
82. Етнопедагогічні принципи виховання.
83. Народно-педагогічні методи виховання.
84. Українська народна виховна практика.
85. Батько і мати як перші вихователі.
86. Методи і прийоми етичного виховання у народній педагогіці.
87. Виховання молодших школярів на трудових традиціях українського народу.
88. Використання народно-педагогічних засобів фізичного виховання у початковій школі.
89. Народно-педагогічні погляди на сім'ю і родинне виховання.
90. Народно-педагогічні традиції сімейного виховання дитини.
91. Українська народно-поетична творчість про школу і виховання.
92. Елементи етнопедагогіки в українському фольклорі.
93. Впровадження досягнень народної педагогіки в практику виховання і навчання учнів початкової школи України.
94. Проблема мети виховання в педагогіці.
95. Роль діяльності і спілкування у розвитку особистості.
96. Соціальне середовище як фактор формування особистості.
97. Самовиховання як фактор формування особистості.
98. Проблема вікової періодизації в педагогіці.
99. Система освіти в Україні.
100. Шляхи створення єдиної системи неперервної освіти в незалежній Україні.
101. Проблеми розвитку альтернативної освіти.
102. Альтернативні навчально-виховні заклади.
103. Педагогічні ідеї української діаспори та можливості їх застосування у практиці національної освіти і виховання.
104. Шляхи гуманізації та демократизації відносин у навчально-виховному процесі початкової школи.
105. Гуманізація навчального процесу в початковій школі.
106. Мотиви учіння молодших школярів.
107. Навчання і розумовий розвиток учнів.
108. Шляхи реалізації розвивальної функції навчання у початкових класах.
109. Шляхи реалізації виховної функції навчання у початкових класах.
110. Формування наукового світогляду учнів у процесі навчання.
111. Шляхи формування навчальних умінь і навичок у молодших школярів
112. Розвиток пізнавального інтересу у молодших школярів.
113. Шляхи розвитку допитливості в учнів початкових класів.
114. Розвиток самостійності молодших школярів у навчально-виховному процесі.
115. Шляхи підвищення активності і самостійності молодших школярів у навчальній діяльності.
116. Урахування індивідуальних особливостей пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі навчання.
117. Психолого-педагогічні основи індивідуалізації навчання у початковій школі.
118. Здійснення диференційованого підходу до учнів у процесі навчання.
119. Наступність дошкільного виховання і навчання у початкових класах.
120. Особливості навчально-виховної роботи у підготовчих класах.
121. Особливості організації навчальної діяльності дітей 6-річного віку.
122. Організація виховної роботи з шестилітками.
123. Формування позитивного ставлення до навчання 6-річних першокласників.
124. Бесіда як метод навчання у початкових класах.
125. Організація спостережень у початкових класах.
126. Технологія навчання як дослідження.
127. Проблемне навчання у початковій школі.
128. Створення проблемних ситуацій на уроках у початкових класах.
129. Застосування елементів дослідництва у навчальному процесі початкової школи.
130. Проблемно-пошукова діяльність молодших школярів у процесі навчання.
131. Формування дослідницьких умінь і навичок учнів початкової школи.
132. Роль учителя у забезпеченні пошуково-дослідницького характеру навчального процесу у початковій школі.
133. Формування раціональних прийомів заучування навчального матеріалу в початкових класах.
134. Організація самостійної роботи учнів на уроці в початкових класах.
135. Домашня навчальна робота молодших школярів.
136. Шляхи попередження неуспішності молодших школярів.
137. Нові навчальні книги у початковій школі України.
138. Формування умінь і навичок роботи з підручником у молодших школярів.
139. Організація позакласного читання в початкових класах.
140. Наочні засоби навчання у початковій школі.
141. Методика використання технічних засобів навчання у початкових класах.
142. Організація і проведення уроку у початкових класах.
143. Педагогічні основи побудови уроку у початкових класах.
144. Вимоги до уроку у початковій школі.
145. Організація колективної, групової та індивідуальної роботи на уроці у початкових класах.
146. Забезпечення міжпредметних зв'язків у навчальному процесі початкової школи.
147. Інтегровані уроки у початковій школі.
148. Нетрадиційні уроки у початкових класах.
149. Підготовка учителя до уроку в початкових класах.
150. Мова вчителя на уроці.
151. Вивчення і узагальнення передового досвіду підвищення ефективності уроку.
152. Дидактичні ігри в системі початкового навчання.
153. Реалізація принципу наочності навчання у початкових класах.
154. Реалізація принципу міцності навчання у початкових класах.
155. Контроль і оцінка знань у початковій школі.
156. Сучасні вимоги до оцінювання знань, умінь і навичок молодших школярів.
157. Підготовка учнів початкових класів до самоосвіти.
158. Шляхи формування творчої особистості молодшого школяра в процесі навчально-пізнавальної діяльності.
159. Особистісно зорієнтоване навчання у початковій школі.
160. Особистісно зорієнтований підхід до реалізації завдань виховної роботи в умовах початкової школи.
161. Ціннісна і технологічна культура виховання.
162. Проблема варіативності форм і методів виховної роботи у початкових класах.
163. Проблемно-пошукова діяльність молодших школярів у процесі позаурочної виховної роботи.
164. Гуманізація виховного процесу у початковій школі.
165. Етнізація виховного процесу як принцип національного виховання.
166. Використання етнопедагогіки у процесі виховання учнів початкової школи.
167. Роль народознавчого матеріалу у вихованні молодших школярів.
168. Художньо-творчий розвиток дітей у процесі навчання.
169. Ціннісні орієнтації та їх формування в учнів початкових класів.
170. Розвиток здатності молодших школярів до самооцінки та самоконтролю.
171. Методи переконання в системі виховання молодших школярів.
f7^L Роль прикладу у вихованні дітей.
173. Формування навичок моральної свідомості в учнів початкової школи.
174. Формування навичок моральної поведінки у молодших школярів.
175. Формування гуманних почуттів у молодших школярів.
176. Проблема критеріїв моральної вихованості учнів початкових класів.
177. Національно-патріотичне виховання молодших школярів.
178. Шляхи патріотичного виховання молодших школярів.
179. Інтернаціональне виховання молодших школярів.
180. Створення виховуючих ситуацій в системі виховної роботи початкової школи.
181. Виховний потенціал емоціогенних ситуацій у початковій школі.
182. Методи корекції дитячої поведінки та особливості їх застосування у початковій школі.
173. 173. 20
21
183. Книга як засіб виховання дітей.
184. Виховний потенціал казки та його використання у початковій школі.
185. Роль мистецтва у духовному розвитку молодшого школяра.
186. Музика в системі виховання молодших школярів.
187. Виховання дітей засобами образотворчого мистецтва.
188. Виховання молодших школярів засобами сучасного кіномистецтва.
189. Роль телебачення у вихованні молодшого школяра.
190. Роль екскурсій у вихованні молодшого школяра.
191. Роль колективної творчої діяльності у вихованні молодшого школяра.
192. Колективна творча справа як спосіб організації виховного процесу.
193. Виховні можливості дитячої гри.
194. Творча організація ігрової діяльності у початковій школі.
195. Розумове виховання молодших школярів.
196. Праця як засіб морального виховання молодших школярів.
197. Види дитячої праці та їх виховний потенціал.
198. Виховання у дітей позитивного ставлення до праці.
199. Шляхи формування в учнів початкових класів трудових навичок.
200. Особливості трудового виховання дітей в умовах ринкових економічних відносин.
201. Економічне виховання молодших школярів.
202. Естетичне виховання молодших школярів у процесі навчання.
203. Природа як засіб естетичного виховання дітей.
204. Мистецтво як засіб естетичного виховання молодших школярів.
205. Естетика шкільного побуту і виховання молодших школярів.
206. Естетичне виховання дітей у сім'ї.
207. Екологічне виховання молодших школярів.
208. Роль дитячої книги в екологічному вихованні молодших школярів.
209. Взаємозв'язок екологічного і естетичного виховання дітей.
210. Виховання любові дітей до природи у процесі вивчення предметів художнього циклу.
211. Шляхи фізичного виховання молодших школярів.
212. Фізичний розвиток дитини у сім'ї.
213. Режим дня молодшого школяра.
214. Формування у молодших школярів уявлень про здоровий спосіб життя.
215. Статеве виховання молодших школярів.
216. Правове виховання молодших школярів.
217. Специфіка навчального процесу сільської неповно-комплектної школи.
218. Особливості організації і проведення уроку в непо-внокомплектній школі.
219. Розвиток самостійності молодших школярів в умовах неповнокомплектної школи.
220. Особливості виховання молодших школярів в умовах сільської неповнокомплектної школи.
221. Виховний потенціал уроку у початковій школі.
222. Роль позашкільних закладів у вихованні дітей.
223. Роль позашкільних закладів у вихованні дітей.
224. Зв'язок школи з дитячими дошкільними закладами.
225. Використання моральних цінностей релігії у вихованні молодших школярів.
226. Профорієнтаційна робота у початкових класах.
227. Особливості виховання молодших школярів у системі альтернативної освіти.
228. Аналіз концепцій виховання в школах зарубіжних країн.
229. Виховне значення культури спілкування вчителів і учнів.
230. Шляхи формування дружніх взаємовідносин між дітьми молодшого шкільного віку.
231. Вплив колективу класу на формування особистості молодшого школяра.
232. Індивідуальне становлення особистості молодшого школяра в умовах колективного виховання.
233. Використання нетрадиційних методів вивчення особистості учня.
234. Способи корекції негативного статусу окремих учнів у колективі.
235. Педагогічне керівництво колективом молодших школярів.
236. Дитячі організації в Україні.
237. Роль дитячих організацій у вихованні молодших школярів.
238. Теорія і практика організації роботи вчителя і юнацьких товариств на виховних традиціях українського народу.
239. Взаємозв'язок школи і сім'ї у системі виховання учнів початкових класів.
240. Психолого- педагогія ні основи роботи вчителя з батьками молодших школярів.
241. Родина як рівноправний партнер школи у вихованні дітей.
242. Проблеми родинно-національного виховання дітей у сучасних умовах.
243. Формування педагогічної культури батьків молодших школярів.
244.Шляхи підвищення педагогічного потенціалу роди-
ни.
245. Організаційно-педагогічні основи діяльності сімейного дитячого будинку.
246. Профілактична робота з неблагополуч ним и сім'ями.
247. Взаємини батьків і дітей на різних стадіях життєвого циклу родини.
248. Виховання дітей у сучасній молодій сім'ї.
249. Педагогічний такт учителя у роботі з батьками молодших школярів.
250. Розумове виховання молодших школярів у сім'ї.
251. Моральне виховання молодших школярів у сім'ї.
252. Трудове виховання молодших школярів у сім'ї.
253. Умови повноцінного сімейного виховання дітей.
254. Реалізація принципів української родинної педагогіки на сучасному етапі виховання дітей.
255. Вивчення й узагальнення передового досвіду виховання дітей у сім'ї.
256. Формування гуманістичної спрямованості учителів початкових класів на педагогічну діяльність.
257. Професіограма вчителя початкових класів.
258. Психологічні особливості педагогічної праці.
259. Вимоги до особистості вчителя початкових класів на сучасному етапі.
260. Дослідницькі уміння у структурі професійної діяльності вчителя початкових класів.
261. Пошуково-дослідницька діяльність учителя в практиці сучасної початкової школи.
262. Сучасні педагоги-новатори шкіл України.
263.Творчий характер діяльності вчителя у сучасній початковій школі.
264. Особливості навчально-виховної роботи з молодшими школярами Ш.О.Амонашвілі.
265. Реалізація виховного потенціалу уроку у педагогічній діяльності Є.МЛльїна.
266. Система диференційованого навчання С.П.Лога-чевської.
267. Використання педагогічних ідей В.Ф.Шаталова у практиці сучасної початкової школи.
268. Методи та прийоми організації навчання молодших школярів С.М.Лисенкової.
269. Майстри педагогічної праці - колишні вихованці Вінницького педагогічного університету.
270. Педагогічна майстерність учителя початкових класів.
271. Педагогічна майстерність вчителя початкових класів як вихователя.
272. Майстерність учителя в оволодінні технікою саморегуляції.
273. Шляхи формування педагогічної майстерності вчителя початкових класів.
274. Роль конкурсу педагогічної майстерності у професійному становленні майбутнього вчителя.
275. Роль зовнішніх та внутрішніх мотивів у формуванні педагогічної майстерності вчителя.
276. Педагогічна техніка як елемент педагогічної майстерності вчителя.
277. Самовиховання як шлях формування педагогічної майстерності вчителя.
278. Педагогічна майстерність сучасних українських та зарубіжних педагогів.
279. Майстерність вихователя у педагогічній спадщині А.С.Макаренка.
280. Педагогічний такт учителя початкових класів.
281. Формування педагогічного такту вчителя початкових класів у процесі вирішення педагогічних задач.
282. Педагогічна етика учителя початкових класів.
283. Взаємини учителя та учнів початкової школи.
284. Особливості педагогічних конфліктів та шляхи їх розв'язання.
285. Професійно-педагогічне спілкування як засіб педагогічної взаємодії.
286. Особливості педагогічної взаємодії в умовах початкової школи.
287. Роль комунікативних здібностей у роботі вчителя початкових класів.
288. Формування навичок діалогічного спілкування в умовах початкової школи.
289. Сучасні концепції спілкування в контексті досліджень гуманістичної педагогіки і психології.
290. Природа вільного самовираження особистості в спілкуванні.
291. Особистісно-орієнтовані технології формування педагогічного професіоналізму.
292. Формування навичок впевненої поведінки вчителя у процесі соціально-психологічного навчання.
293. Формування індивідуального стилю діяльності вчителя початкових класів.
294. Розвиток емпатії та рефлексії у процесі розв'язання нестандартних педагогічних ситуацій.
295. Елементи акторської і режисерської майстерності в педагогічній діяльності вчителя початкових класів.
296. Використання елементів театральної педагогіки як засіб формування вербальної та невербально! виразності вчителя.
297. Корекційна спрямованість позанавчальної роботи вчителя початкових класів.
298. Самоосвіта вчителя початкових класів.
299. Наукова організація праці вчителя початкових класів.
300. Дослідництво як засіб оптимізації професійно-педагогічної підготовки вчителя.
ЗО 1. Науково-дослідна робота як засіб формування ^_ професійної майстерності вчителя. 30^). Творчість у педагогічній діяльності вчителя початкових класів.
303. Педагогічна творчість як фактор підвищення ефективності навчально-виховного процесу у початковій школі.
304. Творчо-інноваційний характер праці вчителя початкових класів.
305. Пошуково-дослідницький характер праці вчителя початкових класів.
306. Формування і самореалізація творчої особистості вчителя в умовах школи нового типу.
307. Психолого-педагогічне забезпечення розвитку творчих здібностей педагога.
308. Розвиток творчих здібностей педагога у навчально-виховній роботі з молодшими школярами.
309. Науково-дослідна робота як засіб формування творчої особистості вчителя початкових класів.
310. Культура зовнішнього вигляду вчителя початкових класів.
311. Образ учителя початкових класів у літературі.
312. Роль мови і мовлення в діяльності вчителя початкових класів.
313. Роль гумору в педагогічному процесі.
314. Гумор як фактор ефективності навчально-виховного процесу у початковій школі.
315. Система підвищення кваліфікації вчителя початкових класів.
316. Методична робота у початковій школі.
317. Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду.
318. Професійно-педагогічна направленість майбутнього вчителя початкових класів.
319. Самовиховання майбутнього вчителя початкових класів.
320. Самоосвіта майбутнього вчителя початкових класів.
321. Формування у студентів педвузів потреби в самоорганізації і самоосвіті.
322. Розвиток пізнавальних інтересів студентів педвузу.
323. Психолого-педагогічні основи індивідуалізації навчання у педвузі.
324. Пошуково-дослідницький характер праці студента у вузі - передумова професійного становлення майбутнього педагога.
325. Підготовка майбутнього вчителя до пошуково-дослідницької діяльності у початковій школі.
326. Психолого-педагогічні проблеми формування професійної готовності студентів педвузів до творчої праці.
327. Педагогічна практика в системі професійно-педагогічної підготовки вчителя початкових класів.
328. Пошуково-дослідницька діяльність майбутнього вчителя початкових класів у процесі педагогічної практики.
329. Формування творчих здібностей майбутнього вчителя в ході педагогічної практики.
330. Національні традиції підготовки вчителя початкових класів.
331. Формування особистості майбутнього вчителя засобами етнопедагогіки й народознавства.
332. Шляхи організації педагогічної освіти в системі підготовки майбутнього вчителя.
2
1
10
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
342
Размер файла
94 Кб
Теги
kursovik, tematika, pedagogika, robit
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа