close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

kursach(66)

код для вставкиСкачать
ВСТУП
В сучасному суспільстві необхідно мати право на оскарження судових рішень, оскільки саме це можна вважати однією з ознак демократизованої держави. Право на апеляцію має кожна людина і це право реалізовують суди другої судової інстанції - апеляційні суди. Однак не всі громадяни ознайомлені зі структурою та повноваженнями апеляційних судів. І саме тому виникають питання куди звертатись і яким чином.
Метою даної роботи є дослідження апеляційних судів України, їх структури та місця у судовій системі України.
Для розкриття мети в дослідженні розглядаються наступні задачі:
1) Проаналізувати місце апеляційних судів в судовій системі України.
2) Розглянути склад і структуру апеляційних судів України.
3) Прослідити особливості організації роботи апеляційного суду.
Об'єктом дослідження є апеляційні суди України.
Предметом дослідження є вивчення організації та діяльності другої інстанції судової системи України. Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року почались значні зміни в законодавстві. Перше, що було зроблено - це відокремлення судової влади від законодавчої та виконавчої (Концепція судово-правової реформи в Україні від 28 квітня 1992 року). "Мала" судова реформа 2001 року сприяла розвитку апеляційного провадження, що відігравало значну роль у формуванні апеляційних судів. Система апеляційних судів після реформи від 7 липня 2010 року зазнала значних змін і досі не є повністю дослідженою. Актуальність теми полягає також у тому, що відсутні комплексні дослідження щодо апеляційних судів України, їх структури, складу та організації роботи. Нормативною базою даної роботи є Конституція України від 28 червня 1996 року, Закон України "Про судоустрій та статус суддів" від 7 липня 2010 року, Цивільний процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення тощо.
Проблемою розвитку і становлення апеляційних судів у судовій системі України займалось багато українських вчених: С. Ківалов, І. Марочкін, В. Коваль, Ю. Полянський, П. Проскурніцький, Ю. Бортник, В. Коротун та інші.
С. Ківалов у багатьох своїх працях розглядав позитивні та негативні сторони судової реформи 2010 року, її вплив на апеляційне провадження. В. Коваль у своїх публікаціях підіймав питання щодо кадрів апеляційних судів та проблем їх формування.
Ю. Бортник досліджував історичний розвиток апеляційного провадження.
Ю. Полянський розглядав у свої роботах основні поняття щодо апеляційних судів, їх структури та діяльності.
РОЗДІЛ І. АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
1.1. Загальні поняття
Для початку потрібно розглянути поняття "судова влада" та "судова система України".
Згідно зі ст. 6 Конституції України, влада в Україні поділяється на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову.
Судова влада - це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих справ, що мають правові наслідки, і реалізується виключно конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних (судових) процедур.1
Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.
Судова система - це сукупність незалежних судів, які розташовані в певному порядку, мають певну юрисдикцію, компетенцію, способи розподілу повноважень, а також організацію роботи суду.
Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції. Систему судів загальної юрисдикції складають (ч. 2 ст. 17 Закону Україну "Про судоустрій та статус суддів"):
1) місцеві суди;
2) апеляційні суди;
3) вищі спеціалізовані суди;
4) Верховний Суд України.
Отже, розглянемо саме поняття "апеляція".
Апеляція - це оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою.2
Стаття 125 Конституції України офіційно закріплює наявність апеляційних судів, які діють відповідно до закону.
Апеляційні суди становлять другу ланку в системі судів загальної юрисдикції. Вони призначені реалізувати конституційний принцип щодо забезпечення апеляційного оскарження рішень суду. У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди, які розглядають в апеляційному порядку цивільні, кримінальні, господарські, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення.3
Згідно зі статтею 27 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", то:
Апеляційний суд:
1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом;
2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції;
3) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
4) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
5) здійснює інші повноваження, визначені законом.
Таким чином, повноваження апеляційних судів поділяються на судові, аналітичні та методичні.
Судові повноваження:
- розгляд справ в апеляційному порядку;
- розгляд справ у першій інстанції у випадках, передбачених процесуальним законом.
Аналітичні повноваження:
- аналіз судової статистики;
- вивчення й узагальнення судової практики
Методичні повноваження полягають у тому, що апеляційні суди надають методичну допомогу місцевим судам у застосуванні законодавства. Перелік повноважень апеляційних судів, закріплений цією статтею, не є вичерпним. Вони можуть здійснювати й інші повноваження, що передбачені законом.
Розгляд справ апеляційними судами як судами першої інстанції виконуються відповідно Кодексу адміністративного судочинства України. Так, відповідно до КАС Київський апеляційний адміністративний суд як суд першої інстанції розглядає:
а) оскарження рішення, дії або бездіяльності ЦВК, члена виборчої комісії (окрім встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму);
б) оскарження дії кандидатів на пост Президента України, їхніх довірених осіб. 1.2. Апеляційні суди
Раніше діюче законодавство дозволяло при необхідності замість апеляційного суду області утворювати апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на декілька районів області. Крім того, в країні діяли військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил України.
Згідно ч. 2 ст. 26 Закону України "Про судоустрій і статус суддів":
Апеляційними судами з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.
Тобто Закон України "Про судоустрій і статус суддів" не передбачає створення та діяльність апеляційних загальних судів, територіальна юрисдикція яких поширюється на декілька районів області, а також військових апеляційних судів, тому останні були ліквідовані від 15 вересня 2010 року.
Отже, на території України діють 27 апеляційних судів щодо розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.
1.3. Апеляційні адміністративні суди
Апеляційні адміністративні суди - це суди другої інстанції, які займаються розглядом адміністративних справ, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.
Визначення місцезнаходження апеляційного адміністративного суду, меж судового округу, який має охоплювати декілька областей, має виходити із кількості адміністративних справ, що розглядає суд, забезпечення територіальної доступності суду до населення, а також процесуальних повноважень суду.
Згідно указу Президента України, на території України, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду, діють 9 апеляційних адміністративних судів (Див. Додаток 1)4.
1.4. Апеляційні господарські суди
Апеляційні господарські суди - це суди другої інстанції, які займаються розглядом господарських справ, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.
Визначення місцезнаходження апеляційного господарського суду, меж судового округу, який має охоплювати декілька областей, має виходити із кількості господарських справ, що розглядає суд, забезпечення територіальної доступності суду до населення, а також процесуальних повноважень суду. Так, у зв'язку із потребою оптимізації мережу господарських судів під час судової реформи у серпні 2010 року Президент України ліквідував такі апеляційні господарські суди: Житомирський, Київський міжобласний, Запорізький і Луганський з одночасною передачею їх юрисдикції іншим господарським апеляційним судам. Також у додатку до відповідного Указу Президента визначено території, на які поширюються територіальна юрисдикція відповідних судів, тобто судові округи.
Таким чином, ланку апеляційних господарських судів складають 8 апеляційних господарських судів (Див. Додаток 2)5.
Отже, апеляційні суди України мають власну структуру. Вони поділяються залежно від розгляду категорій справ:
- Апеляційні суди областей розглядають цивільні, кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення;
- Апеляційні адміністративні суди розглядають адміністративні справи;
- Апеляційні господарські суди розглядають господарські справи.
РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ
2.1. Судові палати, повноваження секретаря судової палати.
Апеляційні суди мають внутрішню структуру. В порівнянні з місцевими судами, де внутрішня структурованість (спеціалізація) залежить від можливостей кожного суду окремо, структурованість апеляційних судів не тільки закріплена в законі, а ним визначено й порядок утворення цих структур.
Згідно з ч. 5 ст. 26 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", у складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції.
Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про призначення секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду.
Таким чином, закон не визначає переліку судових палат, надаючи право самим судам визначити необхідність створення, кількість та назву судової палати. Так, у складі загального апеляційного суду традиційно утворюються палати цивільних та кримінальних справ.
В апеляційних господарських судах утворюються судові палати з розгляду таких категорій справ:
- за участю податкових та інших контролюючих органів;
- про банкрутство;
- по спорах, пов'язаних з укладанням, зміною, виконанням договорів. Судову палату очолює секретар судової палати, який призначається із числа суддів цього суду. 6
Секретар судової палати:
- організовує роботу відповідної палати;
- контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати;
- інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати. 2.2. Судді До складу апеляційного суду входять судді, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років, з числа яких призначається голова суду та його заступник. В апеляційному суді, кількість суддів в якому перевищує тридцять п'ять, може бути призначено не більше трьох заступників голови суду.
Суддя апеляційного суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципами верховенства права. Втручання і діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.
Суддя не зобов'язаний давати жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, крім випадків, установлених законом.
Відповідно до ст. 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кожний суддя суду загальної юрисдикції може мати помічника.
2.3. Голова суду та його заступники
Голова суду та його заступники призначаються з числа суддів апеляційного суду. Вони призначаються на посаду строком на п'ять років і звільняються з посади Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів. Ці посади не можна обіймати більш ніж два строки підряд.
Повноваження голови апеляційного суду мають ту ж природу, що й голови місцевого суду, однак їхній зміст зумовлений рівнем суду, який він очолює. Однак основною відмінністю є те, що голова апеляційного суду не здійснює формування складу народних засідателів, оскільки вони відповідно до процесуального закону залучаються до розгляду справ лише в місцевих судах.
Повноваження голови апеляційного суду можна поділити на суддівські, адміністративні, організаційні та представницькі.
Суддівські повноваження зумовлені тим, що, згідно з ч. 5 ст. 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду. Тобто, обіймаючи посаду голови суду, суддя розглядає справи відповідної юрисдикції.
Адміністративні повноваження:
- контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства; Організаційні повноваження:
- визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;
- видає на підставі акта про обрання на посаду судді чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
- повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у апеляційному суді в десятиденний строк з дня їх утворення;
- забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;
- контролює ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства; - забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів апеляційного суду;
Представницькі повноваження полягають у тому, що голова суду представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.
Голова апеляційного суду з питань, що належать його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді
Заступники голови суду здійснюють адміністративні повноваження, які визначає голова суду.
РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ
3.1. Апарат суду, керівник апарату суду.
Апарат суду є структурною підрозділом суду, основним призначеним якого є організаційне забезпечення роботи реалізації функції, що стоять перед конкретною судовою установою, та увільнення суддів від виконання технічних, підготовчих і розпорядчих завдань, не пов'язаних із відправленням правосуддя. Структура апарату обумовлена штатною чисельністю і місцем (рівнем) суду в судовій системі.
Структура і штатна чисельність апаратів апеляційних судів затверджується ДСА за погодженням із головою суду у межах видатків на утримання відповідного суду.
В апаратах суддів загальної юрисдикції можуть створюватися управляння, відділи, що здійснюють свої функції на підставі положення про відповідне управляння, відділ, затвердженого керівником апарату відповідного суду.
Працівники апарату судів залежно від їх місця в процесі підготовки, ухвалення та реалізації рішень поділяються на:
а) керівник (керівник апарату суду та його заступники);
б) спеціалістів-службовців (консультанти, помічники суддів, секретарі судового засідання, старші секретарі суду, судові розпорядники);
в) технічних працівників (діловоди, друкарки, оператор комп'ютерного набору, експедитори, архіваріуси, бібліотекарі, завідуючі господарством та інші);
г) обслуговуючи персонал (прибиральниці, водії, двірники, робітники з обслуговування будівлі).
Законом України "Про судоустрій і статус суддів" установлено, що правовий статус спеціалістів, які працюють в апараті суду, регулюються законом України "Про державну службу".7 Умови оплати праці, матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного і транспортного забезпечення працівників апарату суду визначаються на засадах, що встановлені для відповідної категорії працівників апаратів центральних та місцевих органів виконавчої влади (ч. 5 ст. 149 Закону). Під дію законодавства не підпадають технічні працівники суду та його обслуговуючий персонал.
Керівника апарату апеляційного суду призначає на посаду Голова Державної судової адміністрації Україні за поданням голови відповідного суду.
Згідно ст. 149 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", керівник апарату:
- несе персональну відповідальність за неналежне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність;
- призначає на посаду та звільняє працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.
- добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.
Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади.
3.2. Спеціалісти-службовці
Помічник судді - це посадова особа, яка перебуває на державній службі, забезпечує виконання суддею відповідних повноважень та сприяє здійсненню правосуддя.
Діяльність та повноваження помічників суддів регулює ст. 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів":
Кожний суддя суду загальної юрисдикції може мати помічника, правовий статус і умови діяльності якого визначаються цим Законом та положенням про помічника судді, що затверджується Радою суддів України.
Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді й прикріплюється для кадрового та фінансового обслуговування до апарату відповідного суду. Він призначається на посаду на час виконання суддею повноважень судді відповідного суду. Помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді. Їм надається постійне робоче місце в судді.
Перелік конкретних посадових обов'язків помічника судді визначається відповідною посадовою інструкцією.
Обов'язки помічника судді:
- здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики, які необхідні для розгляду конкретної судової справи;
- бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, інших матеріалів, пов'язаних із розглядом конкретної справи, проекти судових рішень, інших процесуальних документів, які приймаються суддею або під головуванням судді, виконавчих документів;
- здійснює оформлення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим особам, які беруть участь у справі відповідно до вимог процесуального законодавства, контролює своєчасність надсилання копій судових рішень;
- здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ постанов судді про примусовий привід, а в разі невиконання таких постанов - готує проекти відповідних нагадувань тощо.8
Секретар судового засідання - посадова особа суду, учасник судового процесу, наділений процесуальними правами та обов'язками. Секретар судового засідання є державним службовцем.
Секретар судового засідання безпосередньо підпорядкований керівнику апарату суду та судді, з яким працює відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків, координує свою діяльність з помічником судді.
Відповідно до ст. 48 ЦПК; ст. 73 КПК; ст. 811 ГПК; ст. 63 КАСУ
Секретар судового засідання:
1. здійснює судові виклики і повідомлення;
2. перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому;
3. забезпечує контроль за фіксуванням судового засідання технічними засобами;
4. веде журнал судового засідання;
5. оформляє матеріали справи / кримінального провадження;
6. виконує інші доручення головуючого у справі.
Секретар судового засідання несе відповідальність згідно з трудовим законодавством, законодавством про державну службута за корупційні правопорушення.
Служба судових розпорядників діє у кожному суді, організаційне забезпечення діяльності якої здійснює ДСА та її територіальні управління. Регулюється ст. 153 Закону України "Про судоустрій та статус суддів". Служба утворюється та діє в судах загальної юрисдикції для забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, установлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні. Вона підпорядковується голові та керівникові апарату суду. До складу служби входять старші судові розпорядники та судові розпорядники. Очолює службу її керівник. Служба є структурним підрозділом апарату суду. Основними завданнями служби є забезпечення:
- додержання особами, які перебувають у суді, установлених правил;
- виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають у залі судового засідання, розпоряджень головуючого в судовому засіданні.9
Наукові консультанти повинні мати науковий ступінь кандидата або доктора юридичних наук (ч. 9 ст. 149 Закону України "Про судоустрій та статус суддів").
3.3. Технічні працівники, наукова бібліотека, судова міліція "Грифон"
В умовах бурхливого розвитку комп'ютерних систем і програмного забезпечення важливе значення набуває діяльність підрозділів апарату суду, відповідальних за впровадження інформаційних технологій.
В апеляційних судах - це фахівці з обслуговування комп'ютерної техніки, а також спеціалісти, спеціально відряджені ДСА. Основне завдання цих фахівців - налагодження і підтримання в робочому стані автоматизованої системи діловодства суду, системи розподілу справ між суддями, різноманітного програмного забезпечення судів, а також сприяння працівникам апарату в наповненні Єдиного державного реєстру судових рішень та впровадження нових технологій (відеоконференц-зв'язку та ін.).
Підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів суддівської системи, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюють підрозділи судової міліції "Грифон", які підпорядковуються МВС України.
Для забезпечення суддів нормативно-правовими актами, спеціальною науковою літературою, матеріалами судової практики в кожному суді створюється бібліотека суду. Фонди бібліотеки формують друковані видання та комп'ютерні бази даних. ВИСНОВОК
Дослідивши структуру, склад і організацію роботи в апеляційних судах можна зробити наступні висновки.
Апеляційні суди - це суди загальної юрисдикції, які становлять другий рівень (ланку) в розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.
Територіальна юрисдикція (судовий округ) апеляційних судів різних судових підсистем відрізняється. У підсистемі загальних судів назва апеляційного суду та межі судового округу визначені законом. Щодо господарських і адміністративних судів, то вирішення вказаного питання віднесено до компетенції Президента України.
Апеляційні суди України мають власну структуру. Вони поділяються залежно від розгляду категорій справ:
- Апеляційні суди областей розглядають цивільні, кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення;
- Апеляційні адміністративні суди розглядають адміністративні справи;
- Апеляційні господарські суди розглядають господарські справи.
Апеляційні суди мають внутрішню структуру. У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції.
Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про призначення секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду.
До складу апеляційного суду входять судді, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років, з числа яких призначається голова суду та його заступник. В апеляційному суді, кількість суддів в якому перевищує тридцять п'ять, може бути призначено не більше трьох заступників голови суду. Суддя апеляційного суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
Голова суду та його заступники призначаються з числа суддів апеляційного суду. Вони призначаються на посаду строком на п'ять років і звільняються з посади Вищою радою юстиції за поданням відповідної ради суддів. Ці посади не можна обіймати більш ніж два строки підряд. Повноваження голови апеляційного суду можна поділити на суддівські, адміністративні, організаційні та представницькі. Заступники голови суду здійснюють адміністративні повноваження, які визначає голова суду.
Апарат суду є структурною підрозділом суду, основним призначеним якого є організаційне забезпечення роботи реалізації функції, що стоять перед конкретною судовою установою, та увільнення суддів від виконання технічних, підготовчих і розпорядчих завдань, не пов'язаних із відправленням правосуддя. Структура апарату обумовлена штатною чисельністю і місцем (рівнем) суду в судовій системі.
В апаратах суддів загальної юрисдикції можуть створюватися управляння, відділи, що здійснюють свої функції на підставі положення про відповідне управляння, відділ, затвердженого керівником апарату відповідного суду.
Працівники апарату судів залежно від їх місця в процесі підготовки, ухвалення та реалізації рішень поділяються на:
а) керівник (керівник апарату суду та його заступники);
б) спеціалістів-службовців (консультанти, помічники суддів, секретарі судового засідання, старші секретарі суду, судові розпорядники);
в) технічних працівників (діловоди, друкарки, оператор комп'ютерного набору, експедитори, архіваріуси, бібліотекарі, завідуючі господарством та інші);
г) обслуговуючи персонал (прибиральниці, водії, двірники, робітники з обслуговування будівлі).
Тобто апарат суду здійснює важливу функцію організаційного забезпечення роботи суду, спрямовану як на діяльність із здійснення правосуддя, створення необхідних умов для реалізації прав і виконання учасників судового процесу, так і на забезпечення функціонування суду як державної установи і юридичної особи та підтримання належних умов для перебування і роботи в суді його працівників і громадян.
Таким чином можна стверджувати, що апеляційні суди займають важливе місце в системі судів загальної юрисдикції, оскільки після винесення рішення першою судовою інстанцією одна зі сторін незадоволена цим рішенням. Право на апеляцію як раз і дають суди другої юрисдикції.
"За відсутності права апеляції суди, як би вони гарні не були, змушували б тремтіти перед собою, думка про їх остаточному рішенні наводила б жах. Приватна несправедливість не може бути небезпечна для спокою держави, але загальне занепокоєння, загальна недовіра можуть підняти бурю і все перевернути догори дном ". І. Бентам
1 Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І.Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін. ; за ред. І. Є. Марочкіна. - Х. : Право, 2013. - с. 29ін. ; за ред. І. Є. Марочкіна. - Х. : Право, 2013. - с. 29
2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 54.
3 Жуковський, О. Г. / Судоустрій України : навч. посібник для вузів / О. Г. Жуковський, Л. П. Нестерчук ; під ред. Л. Г. Лічмана . ─ Х. : Бурун і К, 2013 . ─ с. 283 4 Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі / Президент України; Указ від 16.11.2004 № 1417/2004 5 Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України [Текст] : Указ Президента України від 11 лип. 2001 р. № 511-2001 (з подальшими змінами) // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 28. - Ст.1243. - С. 24
6 Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 26 верес. 2013 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2013. - 188 с. - (Закони України).
7 Про державну службу [Текст] : Закон України від 17.11.2011 р. № 3723-ХІІ // Офіц. вісн. України. - 2012. - № 4. - Ст. 115
8 Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції [Електронний ресурс] : затв. рішенням Ради суддів України від 25.03.2010 р. № 14. - Режим доступу: http://www.court.gov.ua/organy_samovrjaduvannja/pppszu/. - Заголовок з екрана.
9 Положення про службу судових розпорядників та організацію її діяльності [Електронний ресурс] : затв. рішенням Ради суддів України від 24.06.2011 р. № 32 і наказом ДСА України від 14.07.2011 р. № 112. - Режим доступу: http://court.gov.ua/dsa/2214/ndsa9/. - Заголовок з екрана.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
3
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
102
Размер файла
58 Кб
Теги
kursach
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа