close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Kursach MTS - Kanat - 60 var - kopia

код для вставкиСкачать
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ
Телекоммуникациялық жүйелер кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСҚА
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
Тақырыбы: «Цифрлық байланыс жүйелерін жобалау»
Жетекшісі:
доцент Агатаева Б.Б.
«__»________2013
Студент:
Саханов К.
Мамандығы МТС
тобы МТСк-10-2
сын.кіт.нөмірі 103160
Алматы 2013
2
ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР МЕН БАСТАПҚЫ
МӘНДЕР
Курстық жобаның тапсырмалары:
 әр түрлі аумақ регенерация аумағының ұзындығын (жергілікті,
зонаішілік және магистралды) байланыс желісінің үзіндісін есептеу;
 регенератор шығысындағы қажетті және күтпелі қорғанушылығын
есептеулерін жүзеге асыру;
 қажетті кванттау деңгейлерінің санының есептеулерін жүзеге асыру;
 соңғы жабдықтың шуылын есептеу;
 ЦБЖ сенімділігін есептеулерін жүзеге асыру;
 Қашықтықты қоректендірудің есептеулерін және байланыстың әрбір
желі бөлігінің сұлбасын жүзеге асыру;
Бастапқы мәліметтер 1,2,3-кестелерде келтірілген.
1-кесте – ЦБЖ аумақ алыстығы
Жергілікті L Ж , км
100
Магистралды LМ , км
3200
2-кесте – ЦБЖ түрлері мен әр түрлі аймақтың трактілердегі
кабельдердің түрлері
Тракт аймағы
ЦБЖ түрі, кабель түрі
Жергілікті
Магистралды
АКУ-30, Т-0,5
ИКМ-480, МКТ-4 1,2/4,6
3-кесте – ЦБЖ параметрлері
Түзету күшейткішінің шу коэффициенті F
5
Дискреттеу шуынан қорғаныс AШД , дБ
51
ҚКмҚО-дағы ҚК кернеу түсуі U ДП , В
5
Сигнал пикфакторы QПИК , дБ
13
Сигнал волюмінің ортаквадраттық ауытқуы  Y , дБ
3
3
Сигналдың орташа мәні y0 , дБ
-11
Келтірілген инструменталды түрлендіргіштің ортаквадраттық ауытқу
2·10-4
қателігі 
Генератордың бөгеуілге қарсы тұрақтылықтың қоры ΔA КОР , дБ 9
Шу кванттауынан минималды қорғаныс AКВ.MIN , дБ
21
4
МАЗМҰНЫ
Кіріспе ...................................................................................................................... 5
1 Кабелдер мен аппаратуралардың қысқаша техникалық мәліметтері ............. 6
2 Регенерация аумағының ұзындығын есептеу ................................................. 12
3 Қашықтықтан қоректендіру тізбегін есептеу .................................................. 16
4 Регенератор кірісіндегі қажетті және күтілетін қорғанысты есептеу .......... 18
5 Қажетті кванттау деңгейінің санын есептеу.................................................... 21
6 Ақырғы құрылғының шуын есептеу ................................................................ 25
7 ЦБЖ-нің сенімділігін есептеу ........................................................................... 31
Қорытынды ............................................................................................................ 35
Әдебиеттер тізімі .................................................................................................. 36
5
КІРІСПЕ
Берілген жұмыс PDH тарату жүйелерінің арналарын жобалауға
арналған. Бастапқы мәліметтер бойынша жергілікті, аймақішілік және
магистралды желілері үшін байланыс желісін құрастыру.
Берілген жұмыста жобаланатын байланыс жүйесінде таңдаған тарату
әдістерінің потенциалды мүмкіндіктері жеткілікті орындалатынын,
байланыс жүйесінің потенциалдыға жақындату үшін сипаттамаларын
жақсарту жолдарын анықтауын бағалау қажет.
Курстық жұмыстың мақсаты - әртүрлі иерархия деңгейлерінің цифрлық
байланыс жүйелерін құру принциптерінің негізгі әдістерін үйрену, мұндай
жүйелердің инженерлі қалыптасуының негізгі мәселелерін қарастыру, ЦБЖ
сигналдарын тарату сапасына қойылатын талаптарды зерттеу және ЦБЖ
негізгі параметрлерін келтіру болып табылады.
6
1
КАБЕЛДЕР
МЕН
ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРІ
АППАРАТУРАЛАРДЫҢ
ҚЫСҚАША
1.1 АКУ-30 аппаратурасының сипаттамасы
Негізгі параметрлері және атқаратын функциялары бойынша әмбебап
арна құру АКУ-30 аппаратурасы ИКМ-30-4 АЦҚ жүйесіне өте жақын. Бұның
көмегімен әр бағытта 1 НЦА және
НЦА және 30 ТЖ арналары
ұйымдастырылады. Топтық цифрлық сигнал АКУ-30 шығысының
(қабылдаудың кірісі) жағында НДВ-3 (АМІ коды түрінде мүмкіндік бар)
коды түрінде беріледі. НЦА циклында 16 арналық аралықпен берілген және
қажет болған жағдайда КҚ-13 аппаратурасымен қалыптастыратын топтық
сигналды беруде қолдануға болады.
АКУ-30 аппаратурасы негізінен ИКМ-120, 480, 1920, Сопка-2, 3, 4
және жүйелерімен жұмыс істеп, сәйкесінше ТЖ 120, 480, 1920 арналарын
ұйымдастыру үшін арналған. АЦЖ аппаратурасынан элементтік базасымен,
конструкциялық рәсімделуімен, жақсартылған электрлік параметрлерімен
және қуатты диагностикалық параметрлерімен біршама ерекшеленеді.
2600х120х225 мм габариттері бар аналогты-цифрлы арна құрушы (САЦК-1)
ұстап тұру қондырғысына орналастырылады. Осымен бірге онда енгізу
құрылғысы (ЕҚ), қосалқы электр қоректендіру көздері (ҚЭҚК), қызмет
көрсету құрылғысының жиынтығы (ҚКҚЖ) орналастырылады. Берілген
жиынтықтардың өлшемдері бір ұстап тұру құрылғысында 4 АКУ+30, 4 КИЭ,
1 КСО және 1 УВ қондыруға мүмкіндік береді.
4-кесте – АКУ-30 техникалық сипаттамалары
ТЖ арналарының саны
Цифрлық линиялық сигналдың таралу
жылдамдығы, кбит/с
Линиялық код
Қызмет көрсетілмейтін қайта өндіру
орындары арасындағы қашықтық, км
Қызмет көрсетілетін орындары
арасындағы қашықтық, км
Қашықтықтан қоректендіру тогы, мА
Қоректену, В
Әрекет ету ұзақтығы, км, артық емес
Қоректендіру станцияларының
арасындағы қашықтық, км
Қоректендіру станцияларының
арасындағы ҚКмҚО саны, дана.
ҚКмҚО арасындағы қашықтық, км
30
2048
AMI(HDB-3)
0,3-2,8
70-тен артық емес
50
60+6
220
90 (кабель 1х4х0,9)
110(кабель1х4х1,2)
24-тен артық емес
2–4
7
Қайта өндіру аймағының номиналды
өшуі, дБ
Линиялық сигналдың коды
Сигналдағы қателіктер коэффициенті
Қашықтықтан қоректендіру кернеуі, В
6-дан 36-ға дейін
HDB3 / AMI
10-7-тен артық
емес
240-тен артық емес
1-сурет. АКУ-30 тарату жүйесінің циклының құрылымы
8
1.2 ИКМ-480 техникалық сипаттамалары
ИКМ-480 аппаратурасы аймақішілік және магистралды желілерде
жұптары 1,2/4,4 мм МКТ-4 кабелін тығыздау арқылы ұйымдастыру үшін
арналған. Аппаратура ТЖ 480 арнасының топтық ағынын 34 368 кбит/с
жылдамдықпен ұйымдастыруын қамтамасыз етеді. Сызықтық тракт бірлік
сұлбамен ұйымдастырылған. Аппаратура құрамына үшінші реттік уақыттық
топ құру құрылғысы, линиялық трактінің шеткері құрылғысы, қызмет
көрсетілмейтін қайта өндіру орындары, және келесі бақылама өлшеу
құрылғылары: құрамында кодтар генераторы ГК-34, аймағының еліктемесі
(иммитатор) ИКУ-34, ДО-34 детерторлары бар цифрлық трактілерді
поспртизациялауды және регенератордың параметрлерін тексеру пульті
(ППРПТ-34) бар. 1,2/4,4 мм коаксиалды жұптарының 17184 кГц жиіліктегі
жарты тактілі қайта өндіру аймағындағы өшуін және де кабелдің
тарамыстарының кедергісін және кабель тарамыстарының оқшауламасының
кедергісін өлшейтін өлшеуіш құрылғысы, регенеғратордың шығысындағы
импульстің амплитудасы мен қателер коэффициентінің шамасына қарай
байланысқа далалық жағдайларда үзіліссіз ене отырып бұзылдығына баға
беруін қамтамасыз ететін ПКРУ-34 қайта өндіру аймағын бағалау құрылғысы
кіреді.
ИКМ-480 аппаратурасының көмегімен байланысты ұйымдстыру
сұлбасы. ҮУТҚ құрылғысының беру жағында ИКМ-120 аппаратурасы
өндіретін 8448 кбит/с жылдамдықты төрт цифрлық ағынды биттік біріктіру
арқылы топтық ағынды құру жүзеге асырылады.
СЛТ (соңғы линиялық тракт) құрылғысы ҚКмҚО-ны арақашықтықтан
қоректендіру, кабелдің өзге жұптары арқылы қызметтік байланысты жүзеге
асыруды қамтамасыз етеді. Екі ҚКҚО арасындағы секция ұзындығы 200 км.
Регенерация аумағының номиналдыұзақтығы 3 км.
ҮУТҚ құрылғысында екі жақты хылдамдықты келістіру және екі
командалы басқару қолданылады. Құрылғыларда синхронды және
асинхронды жұмыс режимдері қарастырылған. ФАПЧ қондырғысында жазу
және санау моменттері арасындағы уақыт аралығы мәндері туралы аралық
хабар қолданылады. Бұған қарамастан жиіліктің барлық диапазондарында
ҮУТҚ құрылғысымен енгізілетін уақыттық флуктуация мәні 5 % аспайды.
Циклдық синхрондау жүйесі – адаптивті ҮУТҚ құрылғысында топтық
сигналдарды КВП-3 немесе ЧПИ кодтары арқылы құру мүмкіндігі
қарастырылған. Топтық сигнал алдын ала скембірленеді. Бақылау және
сигналдау жүйесі автоматты түрде бұзылған блок нөмірін анықтауды
қамтамасыз етеді. Әртүрлі станцияларда орналасқан ҮУТҚ құрылғыларының
арасында дельта-модуляцияны қолдана отырып цифрлық арна арқылы
қызмет байланысының арнасын құру мүмкіндігі бар. ҮУТҚ құрылғысының
беру циклының структурасы 5-кестеде көрсетілген.
9
Берілген циклде импульсті позициялар саны 2148-ді құрайды.
Циклдардың тізбектелу жиіліктері 16 кГц-ке тең; топтардың тізбектелу
жиіліктері 48 кГц; бір кіріс ағындағы информациялық символдар саны – 528.
Стандартты тіреу қондырғысына ҮУТҚ құрылғысының жиынтығының төрт
данасы орналастырылады, яғни ҮУТҚ тіреу қондырғысының толық
жиынтығында ТЖ 1920 арнасын ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
3-сурет. ИКМ-480 тарату жүйесінің циклының құрылымы
5-кесте – ҮУТҚ құрылғысының беру циклы
Берілетін информация түрі
Синхросигнал
Информациялық символдар
Жылдамдықтарды келістіру
бұйрығының бірінші символдары
Қызмет байланысының символдары
Бақылау және сигналдау символдары
Жылдамдықтарды келістіру
бұйрығының екінші символдары
Информациялық символдар
Жылдамдықтарды келістіру
бұйрығының үшінші символдары
Дискретті ақпарат символдары
Жылдамдықтар теріс келістірілген
кездегі түзетілетін символдар
Информациялық символдар
Позициядағы Циклдағы
цикл нөмірі топтың нөмірі
1-12
I
13-716
1-4
5-6
–
II
9-12
13-716
1-4
5-8
9-12
13-716
III
10
Линиялық сигналдарды беру КВП-3 немесе ЧПИ кодтарында жүзеге
асырылады. Жарты тактілік циклде регенерация аумағының өшуі (аумақ
ұзыдығы 2,3…3,2 км) 43…73 дБ. Қысқартылған станция маңайлық аумақта
(ұзындығы 0,9 км-ден 2,3 км-ге дейін) жұмыс істеу үшін шеткері
құрылғының құрамында жасанды жолдар (линиялар) қарастырылған.
Қашықтықтан қоректендіру коаксиалды жұптардың орталық тарамыстары
арқылы 200 мА тұрақты токпен жүзеге асырылады. ҚҚ кернеуінің максимал
мәні 1300 В. ҚҚ құрылғысының жоғарғы сенімділігі құрылымдық түйіндік
қорландырумен жүзеге асырылады.
Линиялық трактінің телеонтрольді байланысты үзбей жүзеге
асырылады. Телемеханиканың аумақтық жүйесі (ТАЖ) 33 ҚКмҚО-ң
бақылауын қамтамасыз етеді. ТАЖ автоматты режимде әр бағытта беру
қателер жиілігін өз қызмет көрсету секциясында тұрақты бақылау жасап
отырады. Қолымен келістіру режимі кезінде кез келген ҚКмҚО қайта
өндіргішінің жұмысын бақылыуға болады.
Қызмет көрсетілетін пунктері секциялары арасында максимал
ұзақтығы ҚҚ құрылғысы және ТАЖ жүйелері арқылы анықталады және 200
км тең. Қызмет байланысы құрылғысы ҚКҚО-лар арасында жоғарғы жиілікті
қосалқы станциялар қызмет байланысының арасында және секция
ауқымында ҚКҚО мен ҚКмҚО арасында төменгі жиілікті аумақтың қызмет
байланысы арналарын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
1.4 Байланыс кабелдерінің параметрлері
Көп жұпты төменгі жиілікті симметриялық кабелдер үшін өшу
коэффициентінің орташа мәндері 6-кестеде келтірілген (1024 кГц жиілікте).
Көпжұпты симметриялық кабелдердің өшу коэффициенті.
6-кесте – телефонды кабелдердің өшу клэффициенті
Кабель
типі
α, дБ/км
Т-0,5
Т-0,6
Т-0,7
ТП-0,5
ТП-0,7
20,5
18,2
16,1
17,1
12,6
Әр түрлі жиіліктердегі (ЦБЖ-ның жиіліктерінің жұмыс диапазонында)
жоғарғы жиілікті симметриялық және коаксиалды кабелдер үшін α(f) өшу
коэффициентін 7-кестеде келтірілген формулалар арқылы жүзеге асыруға
болады. Дәлдігі практикалық есептеуге жеткілікті кабелдік тізбектердің
толқындық кедергілерінің Zв модульдерінің номинал мәндері жиілікке
тәуелсіз деп есептеуге болады. Бұл мәндерде 7-кестеде келтірілген.
Т типті симметриялық төменгі жиілікті кабелдер үшін ZТ орташа мәні
ZТ = 110 Ом, ал ТП типті кабелдері үшін ZТ= 120 Ом.
11
Электрлік кабелдердің құрылыс ұзындығы олардың сыйымдылығына
және құрастыруларына байланысты және әдетте олар 1000 м-ден аспайды.
Т және ТП типті кабелдерінің электрлік параметрлерініңмбіркелкі
еместігі;
сонымен
бірге
1024
кГц
жиілікте
анықталатын
өтпелімөшуліктерінің біркелкі еместігі тән. Әр түрлі кабелдердің жиілікке
және толқындық кедергілерге қатысты функциялардың өшу коэффициентінің
есептік тәуелділіктері
7-кесте – Өшу коэффициентінің жиілікке тәуелділігі
Кабель типі
ЗК 1х4х1,2
КСПП 1х4х0,9
МКСБ 4х4х1,2
МКСА 4х4х1,2
МКССт 4х4х1,2
МКСБ 7х4х1,2
КМ 2,1 / 9,4
МКТ 1,2 / 4,6
α(f), дБ/км
5,22 √f+0,21f
9,1 √f+0,23f
5,24 √f+0,15f
4,74 √f+0,22f
4,8 √f+0,21f
5,07 √f+0,16f
2,43 √f+0,0078f
5,26 √f+0,017f
Zв, Ом
140
160
163
164
164
169
74
73
12
2 РЕГЕНЕРАЦИЯ АУМАҒЫНЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫН ЕСЕПТЕУ
2.1 Жергілікті аймақтың желісін есептеу
Екі кабелді жүйені қолданғанда регенерация аумағының ұзындығы
келесі түрде анықталады:
l рег 
aном
,
( f )
км
(3)
мұндағы a ном – аймақтың номиналлы өшуі. 4-кесте бойынша, АКУ-30
тарату жүйесінің регенерация аймағының номиналды
өшуі 36 дБ.
α(f ) – 1024 кГц жиіліктегі кабельдің өшу коэффициенті. 5-кесте
бойынша, Т-0,5 кабелінің 1024 кГц жиіліктегі өшу
коэффициентінің орташа мәні 20,5 дБ/км.
(3) формулаға сандық мәндерін қоямыз:
l рег 
36
 1,756  2 км.
20,5
Желілік трактіде бір ғана ҚКҚО қосылуы мүмкін. Т-0,5 кабелі үшін
ЛТАҚ пен ҚКҚО арасындағы максималды ұзындығы 30 км болғандықтан,
қашықтықтан қоректендіру секция ұзындығын 25 км деп аламыз.
Жергілікті аймақтың желіде қолданылатын регенерация саны:
K
LЖ
,
l рег
(4)
мұндағы LЖ – жергілікті желінің ұзындығы.
(4) формулаға сандық мәндерін қоямыз:
KЖ 
100
 50 .
2
Қысқартылған аймақтағы ұзындық келесі түрде анықталады:
lКЫСК 
l рег  lКАЛ
,
2
км
(5)
13
lКАЛ  l Ж  k  l рег  100  50  2  0
Сонда
l КЫСК 
км.
20
 1 км
2
4-сурет. Жергілікті линия құрылымы
2.3 Магистралды аймақ желсін есептеу
Қорғаныстың рұқсат етілген қателер ықтималдығын қамтамасыз ететін
мәнін бағалар үшін (6) формуланы қолдануға болады:
AКОР.Р.Е,  5,23  11 lg lg109  20  lg3 1  AКОР , дБ.
мұндағы PКАТ1 – бір регенератордың қате ықтималдығы;
mД  3 – цифрлық линиялық трактідегі деңгей коданың саны;
Магистралды
аймақтағы
беру
жүйесінде
КВП-3
және
скрембрлирлеу ЧПИ сызықтық трактегі кодтары қолданылады
AКОР  10 дБ – регенерация бөгеу тұрақтылығының қоры, оның
түйіндерінің идеалды еместігі және түрлі тұрақты емес факторларды
есептейді;
PКАТ1  109 – магистралды аймақтық желісі үшін;
AКОР.Р.Е,  5,23  11 lg lg109  20  lg3 1  9  30,75 , дБ.
МКТ-4 1,2/4,6 кабелі үшін есептеу жиілігінде өшу коэффициенті мына
формуламен анықталады:
  f   5,26 f  0,017  f , дБ/км
Есептеу жиілігі 17,184 МГц, сонда:
(10)
14
 17,184  5,26 17,184  0,017 17,184  22 дБ/км.
Өз бөгеуілдерінен қорғану (7) формула бойынша:
AКОР.БЖ  PПЕР 12110  lg F 10  lg fT 2 1,175 AЦlРЕГМАГ , дБ
(7)
AЗ СП  10 12110  lg 5 10  lg17,184 1,175 22  lРЕГМАГ  111.659 25.85 lРЕГМАГ
(9) теңсіздікті шешу арқылы, регенерация аймағының ұзындығын
анықтаймыз:
111.659 25,85  l РЕГМАГ  30,75 ,
l РЕГМАГ 
111.659 30,75
,
25.85
l РЕГМАГ  3,06  3 км.
ИКМ-480 үшін де регенерация аймағының ұзындығы 200 км
болғандықтан, магистралды аймақтағы регенерация аймағының саны:
K
LМАГ
lРЕГМАГ
,
(11)
мұндағы LМАГ – магистралды аймақ желісінің ұзындығы
Сандық мәндерін қоямыз:
K МАГ 
1200
 6.
200
Магистралды аймақты ұзындығы 200 км болатын 6 қашықтықтан
қоректендіру секциясына бөлеміз. Нормаға сәйкес ҚКмҚО-лар әр 3 км сайын
болады, онда 6 секцияда 65 ҚКмҚО-дан орналасады. Бұдан ҚКмҚО жалпы
саны 390. Ақырғы пункттерде (2 дана) және ҚКҚО-ларға келетін (12 дана)
аймақтар қысқартылған болып келеді. Сонда барлық қысқартылған аймақтар
саны nКАЛД  14
Кабель ұзындығының қалдығы:
l КАЛ  LМАГ  K  l РЕГ.МАГ  1200  390  3.06  6.6 км.
Қысқартылған аймақтағы ұзындық:
lКЫСК  lКАЛД
nКАЛД  6.6 / 14  0.471 км.
15
6-сурет. Магистралды аймақтағы желі линиясының құрылымы
16
3 ҚАШЫҚТЫҚТАН ҚОРЕКТЕНДІРУ ТІЗБЕГІН ЕСЕПТЕУ
3.1 Қашықтықтан қоректендіруді ұйымдастыру
Линиялық регенераторлардың қашықтықтан қоректендіруі негізінен
«сым-сым» сұлбасы бойынша, симметриялық кабелдердің фонтомдық
арқылы немесе коаксиалды кабелдердің орталық тарамыстары арқылы
тұрақты токпен жүзеге асырылады. Бұл кезде ҚКмҚО-лар ҚҚ тізбектеріне
тізбектей жалғанады.
Қашықтықтан қоректендіру тізбекке ҚҚ блоктарынан беріледі, олар
немесе ҚҚ тіреу қондырғысында, немесе линиялық тракт құрылғысының
тіреу қондырғысында орналасады, олар өз кезегінде ақырғы АО-да және
аралық қызмет көрсетілетін ҚӨ орнында орналасады. Осымен бірге
қашықтықтан қоректендіру секциясы деп аталатын ҚКҚО-ҚКҚО
секциясында (немесе АО-ҚКҚО) қашықтықтан қоректендірудің екі аумағы
ұйымдастырылады: ҚКмҚО-лардың жартысы бір ҚКҚО-дан, ал қалған
екінші бөлігі келесі ҚКҚО-дан қорек алады (ҚҚ арқылы ұйымдастыра
отырып ҚКмҚО-дың екі аумағы үшін аралас шлейфтері бойынша).
3.2 Қашықтықтан қоректендіру тізбегін есептеу
ҚҚ шығыс блогында кернеу кабелдегі және ҚКмҚО-ғы кернеу түсуін
есептеу:
UKK  IKK  R0  lKK  UKKжKж  n , В
(12)
мұндағы I КК – қашықтықтан қоректендіру тогы;
R 0 – тұрақты ток бойынша ҚҚ таратудағы кабель тізбегінің
километрлік кедергісі, Ом/км;
lKK – аймақ ұзындығы;
UККжКО – бір ҚКмҚО кернеудің түсуі;
n – бір АП-дан (ҚКҚО-нан) қоректенетін ҚКмҚО саны.
ҚҚ тізбегін есептеу:
1) жергілікті аймақ желісі (АКУ-30):
IKK  0,05 А, R0  90 Ом/км, lKK  25 км, U KK  5 В,
n  25, UKKMAX  240 В.
17
U KK  0,05 90  25  5  25  237.5 В.
2) магистралды аймақ желісі (ИКМ-480):
IKK  0,2 А, R0  31,7 Ом/км, lKK  200км, U KK  5 В,
n  33 , UKKMAX  1300 В.
U KK  0,2  31,7  200  6  33  1046 В.
18
4 РЕГЕНЕРАТОР КІРІСІНДЕГІ ҚАЖЕТТІ ЖӘНЕ
ҚОРҒАНЫСТЫ ЕСЕПТЕУ
КҮТІЛЕТІН
4.1 Регенератор кірісіндегі қажетті қорғанысты есептеу
Егер цифрлық сигнал таратуда екі абонент арасындағы ықтималды
қателік халықаралық байланыс организациясы кезінде РҚАЛ = 10-6 (7-сурет,а)
мәнінен аспайды деп қабылдасақ, онда қалған ұлттық желілерде РАЙМ.ҚАЛ. =
10-7 тең болады (7-сурет,б).
7-сурет. Байланыс құру сұлбасы. а) халықаралық байланыс кезінде; б)
ЦСП қолданғандағы номиналды тізбек кезінде
Қажетті қорғаныс ҚКҚО және ҚКмҚО барлық аймақтағы ықтималды
қателер санының қатынасымен:
PКАТ1  PКАТ n ,
мұдағы РКАТ – толық линиялық аймақтағы қателер ықтималдығы;
n – линиялық аймақтағы ҚКҚО және ҚКмҚО соммасы.
Қажетті қорғанысты табайық:
1) жергілікті аймақ желісі:
PКАТ1  107 / 56  1.786109 ,

AКАЖ.КОР. Ж  4,63  11,42  lg lg 1.786 109

1
 20  lg3  1  9  30.685 дБ;
(13)
19
2) магистралды аймақ желісі:
PКАТ1  107 / 1055  0.94791010 ,

AКАЖ.КОР.M  4,63  11,42  lg lg 0.94791010

1
 20  lg3  1  9  31.965 дБ.
4.2 Регенератор кірісіндегі күтіліс қорғанысын есептеу
Регенератор кірісіндегі күтіліс қорғаныс мына формуламен табылады:
АКYT.KOP  10lg Pc / Pш ,
(14)
мұндағы Pc –сигнал қуаты;
Pш – шу қуаты.
Рш  РОШ  РСА  РРЕГ,
(15)
мұндағы PОШ – өзіндік шулар;
PСА – сызықтың ауысудағы бөгеуілдері;
PРЕГ– регенератор бөгеуілдері.
Бұдан регенератор кірісіндегі күтіліс қорғаныс:
АKYT. KOP  10lg(Pc / РОШ  РСА  РРЕГ)  10lg(1/(100,1A
КСА
2
 ηСШ
 ηРЕГ)) ,
(16)
мұндағы АКСА – сызықтық ауысудан қорғаныс, ол мынаған тең:
АКСА  АLKY  10lg(lРЕГ / lKY  α(lРЕГ  lKY )) ,
(17)
мұндағы АLKY– кабельдің құрылатын ұзындығын ақырғы соңындағы
өтпелі өшу, 80-90 дБ;
lРЕГ – регенерация аймағының ұзындығы;
lКҮ – кабелдің құрылыс ұзындығы, 825 м-ге тең.
2
ηCШ
 (kTΔF) / 100,1( P
ТАРа АУМ)
10
3
мұндағы k –1.38*10-23Дж/K Больцман тұрақтысы;
Т =291 К;
F =2048000 Гц – тактілік жиілік;
,
(18)
20
PТ АР  10 12 дБ – тарату деңгейі;
аАУМ =36 дБ –аумақтағы номиналды өшу;
ηРЕГ =0,05.
(16)-(18) формулаларына сандық мәндерін қояйық:
1) жергілікті желі үшін
АКСА 65  10lg(1756/ 825 20,5 (1,756  0,825))  51,734 дБ,
2
ηСШ
 (1,38  1023  291 2048000) /100,1(1236)  103  3,274 1020 ,
АKYT. KOP  10lg(1/(100,1( 51, 734)  1,033 1020  0,05))  45,12дБ.
АKYT.KOP  45,12дБ > AКАЖ.КОР  30.685 дБ;
2) магистралды желі үшін
АKCA  80  10lg(3600/ 825 22,1(3,6  0,825))  61,825 дБ,
2
ηСШ
 (1,38  1023  291 34368000) /100,1(1236)  103  5,494 1019 ,
АKYT. KOP  10lg(1/(100,1( 61,825)  5,494 1019  0,05))  53,63дБ.
АKYT.KOP  53,63дБ > AКАЖ.КОР  31.965 дБ.
Сонымен, желінің барлық аймақтарында (жергілікті, ішкі аймақты,
магистралды) күтілетін қорғаныс қажетті қорғаныстан үлкен, яғни линия
керекті параметрлерді қанағаттандырады.
21
5 ҚАЖЕТТІ КВАНТТАУ ДЕҢГЕЙІНІҢ САНЫН ЕСЕПТЕУ
5.1 Бірқалыпты кванттау
Сигналдың максимальды және минимальды деңгейлері:
PMAX  y0  3  σy  QПИК,
PMIN  y0  3  σy ,
(19)
(20)
мұндағы y 0 – сигналдың орташа мәні;
σ y – сигнал волюмінің ортаквадраттық ауытқуы;
QПИК – сигналдың пикфакторы.
(19) және (20) формулаларға сандық мәндерін қоямыз:
PMAX  11 3 3 13  11 дБ.
PMIN  y0  3   y  11 3  3  20 дБ.
Сигналдың динамикалық диапазоны:
DC  PMAX  PMIN  11 20  31 дБ.
(21)
Кванттау шуларынан минималды қорғаныс мынаған тең:
AKOP.КВ.МИН  6  mP  DC  7,3 .
(22)
DC мен AKOP.КВ.МИН мәндерін біле отырып, бірқалыпты кванттау кезіндегі
екілік кодтың разрядтарының санын табамыз
mP   AKOP.КВ.МИН  DC  7,3 6  21 31 7,3 6  7 .
(23)
Квантау деңгейлерінің саны:
NKB  2m  27  128.
P
(24)
Бір қалыпты кванттау кезінде квантау қадамының шамасы мынаған
тең:
σP  2  UШЕК NKB ,
Мұндағы UШЕК  UMAX  0,7746 100, 05P
MAX
– шектеу кернеуі;
(25)
22
PMAX – ЦТШ-не ТТЧКК ұсынуы ( PMAX  3 дБмо)
σP  2  0,7746 100, 053 128 0,017 В.
Жиілік жолағындағы шу кванттауының қуаты
PШКВ  σ2p /12  0,0172 /12  2,4  105 ,
(26)
5.3 Кванттау сипаттамасын құру
Компандалау сипаттамасы – у-тің х-ке қатынасы, мұндағы
y  UШЫГ UШЕК , x  UКIP UШЕК , UШЕК (А=87,6) формуласымен анықталады:
A  x 1  ln A, 0  x  1/ A
y
1  ln Ax  1  ln A, 1/ A  x  1
(27)
Сызықты емес кодалау үшін АКОР.КВ=f(рКІР) тәуелділігін есептейміз. Ол
үшін і-ші сегмент шегіндегі шулардан қорғанушылықты анықтаймыз.Әр
сегменттің жоғарғы және төменгі шектері 8-кестеде келтірілген.
8-кесте – А-87,6/13 кодалау сипатының шектік сегменті
сегмент
№
1а
1б
2
3
4
5
6
7
XТ
2-∞ = 0
2-7
2-6
2-5
2-4
2-3
2-2
2-1
XЖ
2-7
2-6
2-5
2-4
2-3
2-2
2-1
1
1а және 1б сегменттері үшін қорғанушылық келесі формула бойынша
анықталады:
Аз.кв.i  20lg x i  80,6 ,дБ.
(28)
i = 2, 3,…, 7 сегменттері үшін қорғанушылық:
А з.кв.i  20lgx i  212i   14,4 ,дБ.
(29)
Сигналдың кіріс деңгейлері:
рKIP  рШЕК  20lg x , дБм0.
(30)
мұндағы рШЕК – А – сипаттамасы үшін шек шектелуі, ХЭО ұсынысы
бойынша рмакс = +3,14 дБм0;
23
x = UКІР/ UШЕК – мәндері 8-кестеде келтірілген.
(28) және (29) формулаларына мәндерді қойып, сәйкесінше сегменттің
басы және соңы үшін қорғанушылықты және кірісіндегі оған сәйкес
деңгейлерді есептейміз. Алынған мәндерді 9-кестеге жазамыз.
9-кесте – Қорғанушылықтар мәндері және кіріс сигналдарының
деңгейлері
Сегмент нөмірі
1а
1б
2
3
4
5
6
АҚОР.КВ.І , xТ болғ, дБ
38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5
РКІР , хТ болғ, дБм0
-39 -33
-27 -20,9 -14,9 -8,9
АҚОР.КВ.І , хЖболғ, дБ 38,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5
РКІР , хЖ болғ, дБм0
-39 -33 -27 -20,9 -14,9 -8,9 -2,9
7
38,5
-2,9
44,5
3,14
Сонымен, минималды А'з.кв = 38,5 дБ және максималды А"з.кв = 44,5 дБ.
Демек,барлық сегменттерде кванттау шуларынан қорғанушылық бірдей және
ол сызықты қорғанушылықтың минималды мәнінен максималдыға дейін
өседі.
АҚОР.КВ хТ = f (РКІРхТ ) және АҚОР.КВ хЖ = f (РКІРхЖ ) тәуелділіктерін
тұрғызамыз.
9-сурет. АҚОР.КВ хТ = f (РКІРхТ ) тәуелділік график
24
10-сурет. АҚОР.КВ хЖ = f (РКІРхЖ ) тәуелділік графигі
25
6 АҚЫРҒЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ШУЫН ЕСЕПТЕУ
6.1 Дискретизация периоды кезіндегі номиналды мәнінен рұқсат
етілген мөлшерге ауытқуын есептеу
Дискреттелу шуының қуаты қайта қабылдағыш бөлігінде:
РШД  π2 Uc2 a 2  b2 ,
(31)
мұндағы Uc – сигналдың эффективті кернеуі;
генератордың
тұрақсыздығынан периодтың
a – беруші
салыстырмалы ауытқуы;
b – төменгі жиілікті импульстің фазалық флуктациясының
периодының салыстырмалы ауытқуы.
Дискреттеу шуынан сигналдың қорғанысы:
AКО  10  lgπ 2 a 2  b2  ,
1
(32)
a  b болғандықтан салыстырмалы ауытқу табылады:
a 2  100,1 AKO 2 2  100,151 2 2  4.028107 .
(33)
Беруші генератордың тұрақсыздығы  Д және импульстің фазалық
флуктуациясының ауытқу шамасы  Д :
 Д   Д  a  TД  6.347104 1,25 104  7.934108 с,
(34)
мұндағы TД  125 мкс – дискретизация периоды.
Сонымен, дискреттелу шуының қуаты мәнінен аспауы керек:


РШД  3,142  62  4.028107  4.028107  2.859104 Вт.
ҮЖ арнадағы НЦА (негізгі цифрлық арна) керекті дискреттеу шуынан
қорғанысын анықтаймыз. Ол үшін ҮЖА және цифрлық ағынның қайта
қабылдау НЦА санын табайық.
Біріншілік желінің ұзындығы 100 км. Регенерация аймағының
ұзындығы 2 км. Бұдан барлық қайта қабылдаулардың санын анықтаймыз:
nKK  100/ 2 1  49.
Керекті дискреттеу шуынан қорғаныс анықталады:
26
АКАЖЕТ.КОР  АКАЖЕТ.КОР.МАХ 10lgnКК  1  52 10lgnКК  1,
(35)
мұндағы АКАЖЕТ.КОР.МАХ – қайта қабылдаусыз НЦА базасы негізінде
құрылған арнадағы қорғаныс.
ҮЖА-да НЦА базасында пайда болатын Δti шекті мөлшері 810 нс аспау
керек. Бұл ҮЖА-дағы дискреттеу шуының минималды рұқсат етілген
қорғаныс АД.ҚОР = 34 дБ-ге сәйкес. Бірақ НЦА номиналды тізбектің
біріншілік желісі 59 қайта қабылдауға дейін бар, бұлардың санына тағы
абоненттік бөлісінде екі қайта қабылдауды жатқызуға болады. Осыған
байланысты АҚОР.ҚАЖЕТ.МАХ 52 дБ. Сонда
АКАЖЕТ.КОР  52  10 lg49  1  35.01 дБ.
Генератор жабдығының салыстырмалы тұрақсыздығы, берілген НЦА
бөліктегі квадратты соммасы анықталады.
Берілген желіде сәйкесінше біріншілік, екіншілік және үшіншілік ЦБЖ
АКУ-30, және ИКМ-480 жүйелері қолданылады, сондықтан Генератор
жабдығының салыстырмалы тұрақсыздықтарының квадратты соммасы
біріншілік, екіншілік және үшіншілік ЦБЖ үшін:
ад2 
5 10   2 10 
5 2
5 2
 5.385105 .
НЦА жеке бөлігінде ТЖ-гі фазалық флуктациядан (bд) анықталатын
жіберілген салыстырмалы мәнінің ауытқуын анықтаймыз (bд барлық
бөліктерінде бірдей):
bд  100,1А
π2  а 2дΣ  n КК  12 .
1
КАЖЕТ. КОР
(36)
бұдан

bд  100,134,5 3,142  5.385105
 49  1
1
2
 5.977104 .
bд мәнінен импульстің фазалық флуктация Вфф әр бөліктердегі
сызықтық жолдың салыстырмалы мәні табылады, әдетте керекті сызықты
тракттегі тактілік жиілік fт, дискреттеу жиілігінен fд bд үлкен болуы қажет
(көбінесе 8 кГц тең).
1) Жергілікті аймақта
27
Жергілікті аймақта тактілік жиілігі fт = 2048 кГц болып келетін АКУ-30
қолданылған:
fт
2048
 bд 
1,253103  0,321.
fд
8
ΔТ  BФФ  Т Д  0,321125106  4,012105 с.
Вфф 
(37)
(38)
2) Магистралды аймақта
Магистралды аймақта тактілік жиілігі fт = 34368 кГц болып келетін
ИКМ – 480 қолданылған:
fт
34368
 bд 
 3,14 103  5,383.
fд
8
ΔТ  5,383125106  6,729104 с.
Вфф 
6.2 Кванттау шуы мен инструменталды шу арасындағы қатынасты
есептеу
Аналогты-цифрлық түрлендіргіш үрдісінде ақырғы құрылымдарда
шулар пайда болатын түрлендіргіш идеалды ауытқу сипаттамасын
анықтайды. Сигналдың АИМ тобын түрлеу және жеке кодер түйінін ақырғы
дәлдікте жұмыс істеуі көрсетілген ауытқуы, өтпелі үрдістермен орындалады.
Инструменталды шудың деңгейі беру жылдамдық және кода разрядын
арттырғанда өседі.
Бірлік кедергі кезіндегі инструменталды шудың қуаты келесі
формуламен анықталады:
PИ Ш  ε 2  4m  σ2 ,
(39)
Кванттау шулары мен инструменталды шулар арасындағы қатынас
мынаған тең:
(40)
Π  12  ε2  4m ,
мұндағы  – инструменталды қатені түрлендіргендегі келтірілген
ортақквадраттық мәні;
m – кода разряды;
 – кванттау қадамы.
Бір қалыпты кванттау кезінде:
АКУ-30 үшін (m=9):
28
σ  σP  0,017В,
PИ Ш  2 104   49  (0.017)2  3,03106 Вт.
2
Π  12 2 104   49  0,126 .
2
ИКМ-480 үшін (m=12):
σ  σP  0,017В,
PИ Ш  2 104   412  (0.017)2  1,939104 Вт.
2
Π  12 2 104   412  8,053 .
2
Бір қалыпты емес кванттау кезінде:
АКУ-30 үшін (m=9):
UШЕК  UMAX  0,7746100, 05P  0,7746100, 053  1,094В,
σ  2  UШЕК 1011  2 1,0941011  2,1881011 В.
MAX
PИ Ш  2 104   49  (2,1881011)2  0,051022 Вт.
2
Π  12 2 104   49  0,126 .
2
ИКМ-480 үшін (m=12):
UШЕК  UMAX  0,7746100, 05P  0,7746100, 053  1,094В,
σ  2  UШЕК 1011  2 1,0941011  2,1881011 В.
MAX
PИ Ш  2 104   412  (2,1881011)2  3,22 1022 Вт.
2
Π  12 2 104   412  8,053 .
2
6.3 Иеленбеген арналарды шудан қорғанысын есептеу
Кодердің кірісінде кіріс телефон сигналдарды болмаған кезде әлсіз
бөгеуілдер әсер етеді, олар мыналар, мысалы қабылдап-таратқышты
басқарудағы меншікті шулар және өтпелі бөгеуілдер, нашар бұқтырылған
мипульстердің қалдықтары және т.б. Егер кодердің түйіндегі тұрақсыз
параметрлері мен қоректендіруші кернеу ығысса, сол кіріс сигнал деңгейі
кодер шешімі деңгейімен сәйкес келсе (11-сурет), онда бөгеуіл нолден басқа,
яғни кез-келген кіші амплитуданы кодалық комбинацияны тудырады. Бұл
жағдайда декодердің кіріс сигналы төрт бұрыш формалы импульстарда ∆Uно
құлашымен (минималды кванттау қадам шамасы) нолден өтетін кездейсоқ
мезеттерімен сипатталады. Осы кезде пайда болатын шулар иеленбеген
(«үндемейтін») арнаның шуы деп аталады.
29
Ығыстырылған
сипаттама
Uкір
Номиналды сипаттама
Uшығ
11-сурет. Сигналдың кіші деңгейдегі кодер сипаттамасы
Иеленбеген арнаның псофометриалық қуаты
Ршаш = =(/2)2∙Кп2∙ (2∙F∙10-12/(600∙fд)),
(41)
мұндағы КП - псофометриалық коэффициент (0,75);
 - кванттау қадамы,
F=3,1 кГц, fд = 8 кГц.
Бір қалыпты кванттау кезінде:
σP  2 UШЕК/ NКВ  2 1,094 128  0,017.
Ршаш=(/2)2∙Кп2∙ (2∙F∙10-12/(600∙fд)) = (
0,017 2
2  3,11012
)  0,752  (
)=
2
600 8
5,23  1020 Вт0.
Бір қалыпты емес кванттау кезінде
σ  2  UШЕК 1011  2 1,0941011  2,1881011 .
Ршаш=(/2)2∙Кп2∙ (2∙F∙10-12/(600∙fд))=
2,1881011 2
2  3,11012
2
=(
)  0,75  (
) =8,696 1026 Вт0.
2
600 8
30
Таратылатын
сигналдадың
«бүркенушілігі»
болмағандықтан
абоненттер үшін иеленбеген арнаның шуы кіші шамасына қарамастан
ауыстырылады. ХЭО ұсынуы бойынша иеленген арнаның шу қуаты
320пВтОп кіші болмауы және олардың деңгейі 65 дБмОп-дан аспауы қажет.
Бұл мәндер жобаланатын жүйені тексеру үшін қажет.
Осыдан шығатын қорытынды, иеленбеген арналардың шулары ХЭО
ұсынған шамадан аз боллады. Онымен қоса, бірқалыпты кванттау кезіндегі
алынған шама бір қалыпты емес кванттау кезінде алынған шамадан аз
болады.
31
7 ЦБЖ-НІҢ СЕНІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ
Сенімділік теориясы жағынан беру жүйесі күрделі динамикалық
жүйеде сипатталады, яғни техникалық құрылңғылар немесе элементтер
жиынтығы, белгілі бір функционалды қатынас негізінде орындалатын
өндірістік тапсырма кезінде олар өзара әсерлеседі.
Күрделі динамикалық жүйесіндегідей тарату жүйесінің ерекше
сипаттамасы мынау, аппаратура мен құрылғының үлкен территорияға
бөлінуі.
Сенімділік
теориясында
объект
маңызды
түсінік
ретінде
қарастырылады, яғни білгіш мақсатқа тағайындау бұйымы. Біздің жағдайда
объект бола алатындар көпарналы беру жүйесі, олардың аппаратурасы мен
құрылғысы, жабдығы, түйіндері, блоктары және элементтері.
Абоненттердің уақыт шегі бойынша арналар мен күрделі жодардың
параметрлерінің сақталуы және орнатылған нормативті-техникалық құжаттар
арасындағы берілген жағдайда хабарды таратуды қамтамасыз ететін қасиеті
сенімділік беру жүйесімен түсіндіріледі.
БЖ сенімділігі және оның элеметтерінің комплекті қасиеттері мен
эксплатуация мен тағайындау шартына тәуелді келесі түрде сипатталуы:
мүлтіксіздік,
сақталғыштық,
ремонтқа
жарамды
және
ұзақ
пайдаланғыштығы.
ТЖ жабдығы, арналар мен күре жолдарды қалпына келтіруге болады,
яғни оның эксплутациясы жұмыс қабілеттілігімен бос тұрып қалу интервалы
кезектесіп отыруымен қалыпты келіп және тарату жүйесінің құрылғысы
қайтадан қабыл алмауға дейін жұмыс істейді.
Қабыл алмау және үлестіру тығыздығы экспонент заңымен уақыт
бойынша қабыл алмау, ағын параметрлерінің өзгерісі, осыдан қабыл алмау
интенсивтігі тұрақты десек болуы (t) ,
сонда мүлтіксіз жұмыс ықтималдығы
P(t)e-t
(42)
Мүлтіксіз жұмыс ықтималдығы дегеніміз 0-t уақыт интервал
аралығында қабыл алмау пайда болмайтын ықтималдықты айтамыз.
Қалыпты эксплуатация кезінде мүлтіксіз жұмыстың орташа уақыты
қабыл алмаудың интенсивтілігіне кері пропорционал
tср=1/
(43)
Бірнеше күрделі жүйенің сенімділігін бағалау кезінде әртүрлі
элементтердің көпмүшесі пайдалынады. Мысалы, q1(t), q2(t),…qN(t)-0..t уақыт
интервалындағы әрбір элементтің мүлтіксіз жұмыс ықималдығы. N –
жүйедегі элементтер саны. Бөлек элементтердің қабыл алмауы тәуелсіз, ал ең
32
болмағанда бір элементтің қабыл алмауы бүкіл жүйенің қабыл алмауына
әкеп соғады. Себебі, беру жүйесінде түйіндер бір-бірімен тізбектеле
қосылған.
Сондықтан
мүлтіксіз
жұмыстың
әрбір
түйіндерінің
ықтималдылықтарының көбейтіндісіне тең.
N
Ржуйе( t)   (1- qi ) ,
(44)
i 1
мұндағы qi – әрбір элементтің қабыл алмау интенсивтілігі.
N
λt
,
Pi (t )  eiλt  eжуйе
(45)
i1
Мүлтіксіз жұмыстың орташа уақыты, берілген уақыт аралығында t1 = 24
сағат (тәуілік), t2 = 720 сағат (ай), t3 = 2160 сағат (3 ай), t4 = 4320 сағат (6 ай), t5
= 8760 сағат (1 жыл) үшін анықталады.
Тарату жүйе құрылғысының, арнаның және жобалардың жұмыс
қабілеттігі дайындық коэффициентімен сипатталады Кд = Торт / (Торт + ТВ).
10-кесте – Ресей ЦБЖ аппаратурасының сенімділік көрсеткіштері
Жабдық түрі (бір комплект) САЦК-1 ВВГ ТВГ ЧВГ СДП ОЛТ
Қабыл алмау арасындағы
20000 87600 150000 17000 87600 87600
орташа уақыт
Орналасқан АО1 және АО2 қабыл алмау эффективті қосындысын
есептеуде келесі өрнекті қолданамыз (мұндағы N және  - берілген
жабдықтың бір комплектідегі қабыл алмау интенсивтігі мен комплекттер
саны).
жүйе=2ЦААТ+NУТЕЕУТ+NУУТУУТ+NТУТТУТ+NАЛТАЛТ
1) АКУ-30 үшін
λ жуйеАКУ30  2  2 106  2  3 10-6  2  3 10-6  2  4 10-6  2  2 10-6  2 110-6 
 90 7 10-6  660106 1/ ч.
2) ИКМ-480 үшін
λ жуйеИКМ480  2  2 106  2  3 10-6  2  3 10-6  2  4 10-6  2  2 10-6  2 110-6 
 5500 7 10-6  38530106 1/ ч.
(46)
33
Қабыл алмау интенсивтігінен тұрып қалу коэффициентін анықтауға
болады:
КТап = ЖҮЙЕ ТВ / (1+ЖҮЙЕ ТВ)
(47)
1) АКУ-30 үшін
660106  0,5
KТ апАКУ30 
 3,29 104 ;
6
1  66010  0,5
2) ИКМ-480 үшін
38530106  0,5
KТ апИКМ480 
 0,016.
1  38530106  0,5
Мүлтіксіз жұмыстың орташа уақытын, берілген уақыт аралығында t1 =
24 сағат (тәуілік), t2 = 720 сағат (ай), t3 = 2160 сағат (3 ай), t4 = 4320 сағат (6
ай), t5 = 8760 сағат (1 жыл) үшін анықтаймыз:
1) АКУ-30 үшін
PжуйеАКУ30 ( t1 )  e66010
6
 0,984;
24
PжуйеАКУ30 ( t 2 )  e66010
720
PжуйеАКУ30 ( t 3 )  e66010
2160
PжуйеАКУ30 ( t 4 )  e66010
4320
 0,058;
PжуйеАКУ30 ( t 5 )  e66010
8760
 3,08103 .
6
6
6
6
 0,622;
 0,24;
2) ИКМ-480 үшін
PжуйеИКМ480( t1 )  e3853010
6
24
 0,397;
PжуйеИКМ480( t 2 )  e3853010
720
PжуйеИКМ480(t 3 )  e3853010
2160
PжуйеИКМ480( t 4 )  e3853010
4320
6
6
6
 8,951013 ;
 7,2 1037 ;
 8,07 1073 ;
Қалпына келудің оңтайлы стратегия кезінде кірме уақыты t1=2 сағат
болғанда келесі өрнекті аламыз:
КПқкмқо = ҚКмҚО (ТВқкмқо – 0,7t1) / (1+ҚКмҚО ТВқкмқо) ,
Сандық мәндерін қоямыз:
(48)
34
3 106 (2,5  0,7  2)
K Пккмко 
 3,3 106 .
6
1  3 10  2,5
Дәстүрлі стратегия кезінде (47) және (48) негізінде алынған нәтижеден
жүйенің Кп қосындысын шығаруға болады:
КПсум = КТап + КПқкмқо
(49)
1) АКУ-30 үшін
КПсумАКУ-30 = 3,29·10-4 + 3,3·10-6 =3,32·10-4;
2) ИКМ-480 үшін
КПсумИКМ-480 = 0,016+ 3,3·10-6 =0,016.
Алынған нәтижелерді 10-кесте мәндерімен салыстырып көрсетілген
стратегиялардың жобаланатын жүйе талаптарын қамтамасыз ететіне қол
жеткіземіз. Қарама-қайшы жағдайда жоғарғы сенімділікті аппартураны
пайдалану қажет. Есептеу үшін қажетті параметр мәнін 11-кестеден алыңыз.
11-кесте – Есептеу үшін қажетті параметр мәндері
Элементтердің
БЦТ УЕТ ҮУТ ТУТ АЛТ
аталуы
2*10-6 3*10-6 3*10-6 4*10-6 2*10-6
, 1/сағат
ТВ, сағат
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
ДҚҚ ҚКмҚО
10-6
0,5
3*10-6
2,5
Бір км
кабель
7*10-6
5,0
35
ҚОРЫТЫНДЫ
Байланыс линияларының жоғары бағалануы көп тәуелсіз хабарларды бір
линия бойымен таратуды қамтамасыз ете алатын тәсілдерді жобалауды қажет
етеді. Мұндай жүйелер көпарналы тарату жүйелері болып табылады. Осы
жүйелердің көмегімен жасалған арналар бойымен телефонды, телеграфты,
деректер тарату, т.б. желілерінде құрылған әртүрлі электрбайланыс
сигналдары беріледі.
Қазіргі кезде байланыстың жергілікті, аймақішілік және магистралды
түрлерін ұйымдастыру үшін көпарналы тарату жүйелері қолданылады.
Көптеген елдерде байланыс техникасы цифрлық беру жүйесі (ЦБЖ) күре
жолдарымен және арналарымен байланысқан цифрлы АТС қолдану негізінде
цифрлы байланыс бағытында дамып жатыр. Осы байланыста интенсивті
түрде цифрлы көпарналы тарату жүйесі дамып, бар аналогты тарату
жүйелерін ығыстырып жатыр.
Берілген курстық жоба цифрлы тарату жүйелерінің арналарын
жобалауға арналған.
Бұл жұмыста әр желі аймағы үшін ақырғы жабдықтың шуын,
регенерация аймағының ұзындығын, қашықтықтан қоректендіру тізбегін
есептедік. Бұл есептеулер негізінде әрбір желі аймағының байланыс
сұлбасын құрдық.
ЦБЖ арналарында қателіктер ықтималдығымен бағаланатын цифрлы
сигналдың регенерациясы кезіндегі линиялық күре жолдарда туындайтын
қателер есебінен шулар пайда болады. Сонымен қатар регенератор кірісіндегі
қажетті және күтілетін қорғанысты, кванттау деңгейінің санын, ЦБЖ-ның
сенімділігін есептедік.
36
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.
Ағатаева Б.Б. Көпарналы тарату жүйелері: техникасы мен
теориясы. Алматы: Ғылым, 2010.
2.
Қазақша-орысша терминологиялық сөздік. А,: Рауан, 2000.
3.
Ағатаева Б.Б. Көпарналы цифрлық тарату жүйелері. Алматы
2006.
4.
Ағатаева Б.Б. Көпарналы
Дәрістер жинағы, 1-бөлім. Алматы 2005.
телекоммуникациялық
жүйелер.
5.
Ағатаева Б.Б. Көпарналы
Дәрістер жинағы, 2-бөлім. Алматы 2005.
телекоммуникациялық
жүйелер.
6.
Зингеренко А. М., Баева Н. Н., Тверецкий М. С. Системы
многоканальной связи. М., Связь, 1980.
7.
Баева Н. Н. Многоканальная электросвязь и РРЛ. М., Радио и
связь, 1988.
8.
Берганов И. Р., Гордиенко В. Н., Крухмалев В. В.
Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи. М., Радио и
связь, 1989.
9.
Многоканальные системы передачи: Учебник для Вузов/
Н.Н.Баева, В.Н. Гордиенко, С.А.Курицын и др. М.: Радио и связь, 1997.
10. Иванов В.И, В.Н. Гордиенко, Попов Г.Н. и др. Цифровые и
аналоговые системы передачи.- М.: Радио и связь, 1995.
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
513
Размер файла
720 Кб
Теги
var, kopia, mts, kursach, kana
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа