close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

балк Одинц

код для вставкиСкачать
ɭɩɟɪɤɧɚ 5ɭɩɟɪɤɧɚ 5
ɬɪ. 1 / 2
ɨɦɟɪɩɨ: 550214828
ɨɝɨɜɨɪʋ 123-3/6
ɚɤɚɡɱɢɤ: ɫɬɚɩ
ɞɪɟɫɤɥɢɟɧɬɚ:
ɞɪɟɫɞɨɫɬɚɜɤɢ:
ɟɥɟɮɨɧ:
ɪɨɤɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ:
ɪɢɦɟɱɚɧɢɟɤɫɱɟɬɭ: ɞɢɧɰɨɜɨɭɥɨɜɨɪɨɜɚɞ.36ɤɜ119
8-903-664-14-91ɤɚɬɟɪɢɧɚ
ɯɪ.4-16-4
ɥɨɳɚɞɶɢɡɞɟɥɢɣ: 3,31,
ɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟʋ 123-3/6 (550214828) ɨɬ 28.01.2010 ɝ.
ɡɞɟɥɢɟʋ 1 ɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 1 ɲɬ.
Exprof
Exprof ɨɤɧɨ S
3-58 GU Uni-Jet
ɟɥɵɣ
S-358.01 ɛɟɥ.
S-358.03 ɛɟɥ.
S-358.02 ɛɟɥ.
4x16x4,
ɟɬɤɚɧɚɩɥɚɫɬɭɝɨɥɛɟɥ.
ɢɦɧɟɟɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ
0
ɨɞɫɬɚɜɨɱɧɵɣ 343
ʋɩɨɫɨ 550214828
ɪɢɦɟɱɚɧɢɟɤɢɡɞɟɥɢɸ:
ɥɨɳɚɞɶɢɡɞɟɥɢɹ: 3,31 ɤɜ. ɦ.
ɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɐɟɧɚɡɚ 1 ɢɡɞ.ɨɥɜɨ ɬɨɢɦɨɫɬɶɥɨɳɚɞɶɨɛɳ.
ɡɞɟɥɢɟ 1 2070 ɯ 1600 7801,21 ɪɭɛ.1 ɲɬ.ɪɭɛ.3,31 7801,21
ɤɜɦ
ɬɨɝɨɡɚɢɡɞɟɥɢɹ :ɪɭɛ.
7801,21
ɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɐɟɧɚɡɚ 1 ɢɡɞ.ɨɥɜɨ ɬɨɢɦɨɫɬɶɥɨɳɚɞɶɨɛɳ.
4,2ɯ19 - ɚɦɨɪɟɡɫɨɫɜɟɪɩɪɟɫɫɲɚɣɛ 0,25 ɪɭɛ.3,75 ɪɭɛ.ɲɬ.15,0000
4,2ɯ38(41) - ɚɦɨɪ. ɫɨɫɜɟɪ. ɰɢɧɤ 0,55 ɪɭɛ.5,50 ɪɭɛ.ɲɬ.10,0000
4019 ɛɟɥ. - ɚɳ. 40 ɦɦɫɭ (ɦ) 52,80 ɪɭɛ.295,68 ɪɭɛ.ɦ.5,6000
PL 100/1 - ɨɞɨɤɨɧɧɢɤ 100 ɦɦ 86,26 ɪɭɛ.189,77 ɪɭɛ.ɦ.2,2000
001 - ɧɤɟɪ. ɩɥɚɫɬɢɧɚ 3,10 ɪɭɛ.31,00 ɪɭɛ.ɲɬ.10,0000
001 ɛɟɥ. - ɚɝɥɩɨɞ. PL 21,21 ɪɭɛ.21,21 ɪɭɛ.ɲɬ.1,0000
ɧɤɟɪ 152 - ɸɛɟɥɶɪɚɦɧɵɣɦɟɬɚɥɥ 15,46 ɪɭɛ.154,60 ɪɭɛ.ɲɬ.10,0000
ɸɛɟɥɶɝɜɨɡɞɶ - ɸɛɟɥɶɝɜɨɡɞɶ 6ɯ40 2,80 ɪɭɛ.56,00 ɪɭɛ.ɲɬ.20,0000
ɬɥ. 120 ɦɦɛɟɥ. - ɬɥɢɜɩɨɥɢɷɫɬɪ. 120 60,51 ɪɭɛ.133,12 ɪɭɛ.ɦ.2,2000
ɬɥ. ɫɥɨɠ. ɛɟɥ. - ɬɥɢɜɫɥɨɠɧɵɣɩɨɥɢɷɫɬɪ.365,07 ɪɭɛ.261,03 ɪɭɛ.ɤɜɦ.0,7150
ɟɧɚ - ɟɧɚɦɨɧɬ. "Soudal"146,00 ɪɭɛ.438,00 ɪɭɛ.ɲɬ.3,0000
ɭɩɟɪɤɧɚ 5
ɬɪ. 2 / 2
ɢɥɢɤɨɧɛɟɥ. - ɢɥɢɤɨɧ 310 ɦɥ. ɛɟɥ 106,30 ɪɭɛ.637,80 ɪɭɛ.ɲɬ.6,0000
ɬɨɝɨɡɚɞɨɩɦɚɬɟɪɢɚɥɵ:ɪɭɛ.2227,46
ɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬ ɐɟɧɚ ɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɬɨɢɦɨɫɬɶɪɚɛɨɬɜɡɚɤɚɡɟ:
ɨɩɨɥ. ɪɚɛɨɬɵ 1070,00 ɪɭɛ.1 1070,00 ɪɭɛ.ɲɬ.
ɨɧɬɚɠɜɟɪɯɧɢɯɨɬɥɢɜɨɜ 350,00 ɪɭɛ.1 350,00 ɪɭɛ.ɲɬ.
ɨɧɬɚɠɢɡɞɟɥɢɣ 1300,00 ɪɭɛ.3,31 4303,00 ɪɭɛ.ɤɜɦ.
ɨɧɬɚɠɦɨɫɤɢɬɫɟɬɤɚ 100,00 ɪɭɛ.4 400,00 ɪɭɛ.ɲɬ.
ɨɧɬɚɠɧɢɠɧɢɯɨɬɥɢɜɨɜ 250,00 ɪɭɛ.1 250,00 ɪɭɛ.ɲɬ.
ɨɧɬɚɠɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɨɜ 250,00 ɪɭɛ.1 250,00 ɪɭɛ.ɲɬ.
ɬɨɝɨɡɚɪɚɛɨɬɵ :
ɪɭɛ.
6623,00
ɬɨɢɦɨɫɬɶɦɨɫɤɢɬɧɵɯɫɟɬɨɤɜɡɚɤɚɡɟ:
ɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɨɫɤɢɬɧɨɣɫɟɬɤɢ ɐɟɧɚ ɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɫɤɢɬɫɟɬɤɚɧɚɩɥɚɫɬɭɝɨɥ 800,00 ɪɭɛ.4 3200,00 ɪɭɛ.ɲɬ.
ɬɨɝɨɡɚɦɨɫɤɢɬɧɵɟɫɟɬɤɢ :
3200,00
ɪɭɛ.
ɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɢɡɞɟɥɢɣ - 7801,21 ɪɭɛ.
ɬɨɝɨɩɨɡɚɤɚɡɭʋ: 123-3/6
ɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ - 2227,46
ɚɛɨɬɵ (ɦɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠɢɬɞ.) - 6623,00
ɨɫɬɚɜɤɚ - 1250,00
ɬɨɝɨɤɨɩɥɚɬɟ :21101,67 ɪɭɛ.
ɨɫɤɢɬɧɵɟɫɟɬɤɢ - 3200,00
ɬɤɨɫɵ - 0,00
ɬɨɦɱɢɫɥɟ (18%) 3218,9
ɪɭɛ.
ɪɭɛ.
ɪɭɛ.
ɪɭɛ.
ɪɭɛ.
ɪɭɛ.
ɟɧɟɞɠɟɪɡɚɤɚɡɚ _______________________________________ɐɚɪɟɜɚɥɟɧɚ
20.08.2010 ɝ.
ɨɦɟɪɩɨɫɨ 550214828ɥɨɳɚɞɶɢɡɞɟɥɢɣ: 3,31 ɦ2
ɨɥɜɨɢɡɞɟɥɢɣ: 1 ɲɬ.
6375,13ɬɨɢɦɨɫɬɶɦɤɜ. :ɪɭɛ.
Автор
trishkovich
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
53
Размер файла
79 Кб
Теги
один, балка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа