close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Nu tochno gotovy diplom

код для вставкиСкачать
 РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ, ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна сутність прибутку та стан розгляду в економічній літературі
Прибуток як економічна категорія є фінансовим результатом проведення операційної, інвестиційної чи фінансової діяльності на підприємстві і являє собою суму перевищення доходів над витратами. Прибуток утворюється в результаті створення додаткової вартості внаслідок реалізації продукції, товарів, проведення робіт і виконання послуг підприємства.[69, с.66] .
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві[59, c.279]. А. Сміт і Д. Рікардо відокремили поняття прибутку в особливу економічну категорію, яку досліджували у тісному зв'язку із процесом накопичення капіталу, із факторами зростання суспільного багатства. У різні часи А.Сміт трактував прибуток як:
1) закономірний результат продуктивності капіталу;
2) винагороду капіталістові за його діяльність і ризик;
3) вирахування з частини неоплаченої праці найманого робітника[30, c.528].
Прибуток за К. Марксом - це перетворена форма додаткової вартості, результат відношення між необхідним і додатковим робочим часом[30, c.528].
Е.С. Хендріксен та М.В. Ван Бред вказують на те, що прибуток - це надлишок після підтримки матеріального добробуту фірми на досягнутому рівні, визначеному на початок і кінець звітного періоду, до його використання чи розподілу[16, c.178]. Розвиток ринкових відносин потребує нових підходів до управління формуванням і розподілом прибутку, і тому не дивно, що у сучасних умовах серед вітчизняних та закордонних учених існують різні точки зору на це поняття. С.Ф. Покропивний розглядає прибуток як ту частину виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяль­ність підприємства. Але таке розуміння прибутку обмежується тільки кількісним визначенням категорії і не розкриває його економічної природи[20, c.247].
Потрібно зазначити, що передусім прибуток - це частина грошових накопичень, що створюється підприємством будь-якої форми власності. Тому М.Я. Коробов вважає, що прибуток підприємства - це взагалі єдина форма його грошових накопичень[32, c.411].
A.M. Поддєрьогін визначає прибуток як "частину заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу" [86, c.216].
Таким чином, наголошується на важливості процесу реалізації виробленого продукту за кошти. У публікаціях останніх років І.А. Бланк одним із перших в Україні використовує поняття співвідношення ризику і доходу у своєму визначенні прибутку. На думку вченого, прибуток - це втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності [7, c.410]. Як бачимо, одні економісти віддають безумовний пріоритет прибутку як цілі функціонування виробничого підприємства, підкреслюючи, що він є "найвищою ціллю підприємницької діяльності", інші вважають, що таким пріоритетом є забезпечення зростання добробуту власників підприємства і прибуток є лише важливою умовою розв'язання цього завдання. Деякі навіть стверджують, що основна мета діяльності підприємства - зробити максимальний внесок, на який воно здатне, в благоустрій суспільства. Притримуючись думки Білик М. Д., між наведеними твердженнями немає суттєвих суперечностей, вони розглядають категорію прибутку як головну мету діяльності підприємств, лише з різним ступенем узагальнення[30, c.298]. Так, забезпечення зростання добробуту власників підприємства може бути реалізоване лише шляхом отримання прибутку від комерційної діяльності. Між цими двома поняттями є прямий зв'язок - чим вища сума отримуваного підприємством прибутку, тим вищими (за інших рівних умов) будуть темпи зростання добробуту його власників. За більш високого ступеня узагальнення прибуток підприємства може розглядатись як результат задоволення потреб суспільства в товарах та послугах. Чим вищий рівень цього задоволення з боку підприємства, тим вищим має бути і прибуток від його діяльності. Цей зв'язок може розглядатись і в іншому ракурсі - чим вищий прибуток підприємства, тим більшим може бути його внесок у розв'язання соціальних, екологічних та інших суспільних проблем[9, c.682].
В літературі розрізняють поняття економічного та бухгалтерського прибутку підприємства. Поняття економічного прибутку визначає прибуток як "чисті грошові потоки та зміни вартості активів компанії". Таке трактування прибутку узагальнює кінцеву віддачу на інвестований капітал в усіх її формах. Поняття бухгалтерського прибутку більш вузьке - воно визначається сумою перевищення отримуваних підприємством доходів над його видатками. Якщо перше поняття прибутку використовується в практиці оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємства, то друге дає змогу оцінити цю ефективність за його операційною діяльністю[36, c.219].
Роль прибутку полягає в наступному:
1) прибуток підприємства являється головною метою підприємницької діяльності, основним спонукальним мотивом здійснення будь - якого виду діяльності, а відтак - росту благополуччя підприємства;
2) прибуток підприємств створює базу економічного розвитку держави в цілому. Механізм перерозподілу прибутку підприємств через податкову систему дозволяє "наповнювати" доходну частину бюджетів всіх рівнів, що дає можливість державі виконувати покладені на неї функції. Крім того, реалізація відомого принципу - "добробут держави характеризується рівнем добробуту його громадян" - теж пов'язана з ростом прибутку підприємств, який забезпечує ріст доходів власників і персоналу підприємства;
3) прибуток являється критерієм ефективності конкретної виробничої діяльності. Індивідуальний рівень прибутку підприємства, порівняно з галузевим, характеризує рівень вміння (досвіду, ініціативності) менеджерів успішно здійснювати господарську діяльність в умовах ринкової економіки;
4) прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємств, що забезпечують його розвиток. Чим вищий рівень генерування прибутку підприємств у процесі його господарської діяльності, тим менша його потреба у залученні фінансових ресурсів із зовнішніх джерел і за інших рівних умов - тим вищий рівень самофінансування його розвитку, забезпечення реалізації цілей діяльності, підвищення конкурентної позиції на ринку;
5) прибуток підприємств є важливим джерелом задоволення соціальних потреб суспільства. Соціальна роль прибутку проявляється, перш за все, в тому, що засоби, які перераховуються у бюджети різних рівнів у процесі оподаткування, стають джерелом реалізації різних загальнодержавних і місцевих соціальних програм, які забезпечують "виживання" окремих соціально не захищених верств населення. Крім цього за рахунок отриманого прибутку підприємств задовольняються соціальні потреби персоналу, а також благодійна діяльність підприємств.
На основі аналізу наукових джерел і періодичних видань було виявлено різні підходи до тлумачення поняття "прибуток" (таблиця 1.1). Шляхом виділення та систематизації суттєвих ознак цього поняття необхідно визначити його правовий зміст та місце і роль в економічній термінології.
Таблиця 1.1
Дефініції до поняття прибуток
№
з/пЛітературне джерелоВизначення1231.Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. /За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002.- 496 с.Прибуток - найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості [91, с. 144]. 2.Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємств: Навчальний посібник. - Херсон: ОАДІ-плюс, 2003. - 312 с.Прибуток - це частина вартості товару перевищуюча витрати виробництва і реалізації, але в межах ціни [48, с. 99].3.Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. - Житомир: ЖДТУ, 2003. - 580 с.Прибуток - це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства [83, с. 304].4.Мельник Л.Г., Карінцева О.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 412 с.З економічної точки зору прибуток - різниця між грошовими надходженнями і грошовими видатками. З господарської точки зору прибуток - це різниця між майновим станом підприємства на кінець і початок звітного періоду [28, с. 128].5.Економіка виробничого підприємства. /За ред. Й.М. Петровича. - Київ: ТОВ "Знання", КОО, 2001.- 405 с.Прибуток - це різниця між сукупними доходом та повними витратами [21, с. 86].6.Бойчик І.М., Харів П.С., Холчан М.І. Економіка підприємства. - Київ: "Каравела", Львів "Новий світ"-2000, 2001.- 298 с.Прибуток - це частина доходу, що залишається підприємству після відшкодування усіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності [4, с. 224].7.Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.- 436 с.Прибуток - це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу та комерційну діяльність підприємства [49, с. 436].9.Экономика предприятия. /Под ред. В.Я. Горфигеля, проф. В.А. Швандера. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2001.- 718 с.Прибуток - це мета функціонування підприємства і одночасно результат його діяльності [25, с. 67].10.Примак Т.О. Економіка підприємств: Навчальний посібник. - Київ: МАУП, 1999.- 108 с.Прибуток підприємства в загальному розумінні являє собою частину вартості прибуткового продукту, створеного працею, і є складовою частиною доходу підприємства [44, с. 89].11.Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. - Київ: Скарби, 2002.- 336 с.Прибуток - це та частина виручки, що залишається в підприємства після покриття всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність [29, с. 177].
Продовження таблиці 1.1
12312.Фінансова діяльність підприємства. /Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова Л.Я. - Київ: Либідь, 2002.- 384 с. Прибуток підприємства - це перевищення доходів від його діяльності над сумою витрат; він являє собою єдину форму його вла сних нагромаджень [55, с. 125].13.Шило В.П., Ільїна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. Фінанси підприємсв. - Київ: ВД "Професіонал", 2006.- 288 с.Прибуток - це частина отриманого на вкладений капітал чистого доходу підприємства, що характеризує частину його винагороди за ризик у підприємницькій діяльності [93, с. 50].14.Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах. /За ред. М.В. Свіщова. - Київ: Арістей, 2005.- 528 с.Прибуток - це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства [7, с. 295].15.Фінанси підприємства. /За ред. А.М. Поддєрьогіна.- Київ: КНЕУ, 2000.- 460 с.Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу [86, с. 65].16.Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. - Київ: "Леска-центр",1998.- 480 с.Прибуток - це втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності [3, с. 381].17.Балкин А.Ф. и др. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие для сельськохохяйственных вузов. Издание 2-е, доп. и перераб. - М.: "Статистика", 1976. - 42 с.Прибуток - це фінансовий результат господарської діяльності підприємства. За своєю економічною природою прибуток підприємства повинен бути часткою чистого доходу, створеного доданою працею, який накопичується на підприємстві і використовується в значній мірі на власні потреби. [3, с. 35]18.Бойко В. М., Вашків П. Г. Бізнес: словник - довідник. - К.: У - на, 1995. -157 с.
Прибуток - форма чистого прибутку підприємства, один із узагальнюючих показників його діяльності. [3, с. 119]19.БутинецьФ.Ф.Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7. 050106 "Облік і аудит". / Вид. 2-ге, доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с.Прибуток - це збільшення капіталу в результаті ведення господарської діяльності. [6, с. 540] Аналізуючи таблицю 1.1 можна зробити слідуючі висновки.
М.Я. Коробов вважає прибуток підприємства за єдину форму його грошових нагромаджень. Проте, недоцільно звужувати поняття грошових нагромаджень лише прибутком і непрямими податками, необхідно враховувати таку важливу їх форму, як амортизація.
Авторський колектив КНЕУ у підручнику "Фінанси підприємств" за редакцією А.М. Поддєрьогіна визначають "прибуток як частину заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу". Одержання прибутку підприємницькими структурами можливе тільки після того, як "втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми". Таким чином, підкреслюється важливість процесу реалізації виробленого продукту за грошові кошти.
У публікаціях Є.А. Бланка одним із перших в Україні використано поняття співвідношення ризику і доходу при визначенні прибутку. "Прибуток - це втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності". Це визначення схиляється більше до методичних підходів визначення прибутку за бухгалтерським обліком.
Щоб свідомо та цілеспрямовано приймати господарські рішення, створювати сприятливі умови для реалізації мети підприємницької діяльності, необхідно чітко детермінувати основні резерви підвищення прибутку і рентабельності. Прибутковим є такий стан господарювання, коли за певний період часу чистий дохід підприємства перевищує його витрати. У реальній практичній дійсності підприємства не завжди мають змогу бути рентабельними. Негативним результатом господарювання є збиток. Тому метою нашого дослідження є вироблення прикладного механізму статистичного аналізу прибутковості господарської діяльності за показниками фінансової звітності, який орієнтований на виявлення резервів поліпшення використання ресурсів підприємств і регіонів [23, с.296].
Прибуток підприємства в загальному розумінні являє собою частину вартості прибуткового продукту, створеного працею, і є складовою частиною доходу підприємства. Всі підприємства здають замовнику готові об'єкти або реалізують продукцію, відшкодовують витрати на виробництво, купують основні виробничі фонди і нормовані обігові засоби, та для нормальної діяльності вони мають отримувати, крім того, ще й певний прибуток.
Таким чином, прибуток - це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства
Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного вдосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Він слугує джерелом сплати податків. З урахуванням значення прибутку вся діяльність підприємства спрямована на його зростання. Тобто прибуток, як економічна категорія відбиває дохід, який створений в процесі матеріального виробництва в процесі підприємницької діяльності.
Прибуток виконує ряд функцій, характеристика яких представлена на рис.1.1.
Рис.1.1. Функції прибутку підприємства [12, с.311]
Прибуток є рушійною силою ринкового механізму господарювання, основним джерелом економічного та соціального розвитку підприємства й держави в цілому. Така важлива роль прибутку зумовлена його функціями:
1. Оціночна, тобто, прибуток є критерієм і показником ефективності діяльності підприємства. Сам факт наявності прибутку вже свідчить про ефективну діяльність, проте, крім цього, його розмір має бути достатнім для задоволення потреб всіх зацікавлених осіб: власників підприємства, його працівників, кредиторів. Виконання цієї функції можливо в повній мірі тільки в умовах ринкових відносин, які передбачають свободу встановлення цін, вибору постачальників, замовників;
2. Розподільча. Її зміст полягає в тому, що прибуток використовується як інструмент розподілу доходу суспільства. Він є одним з джерел формування доходів бюджетів різних рівнів. Прибуток надходить до бюджетів у вигляді податку на прибуток і економічних санкцій та використовується у відповідності із статтями їх витратної частини;
3. Стимулююча. Виконання цієї функції визначається тим, що виступаючи кінцевим фінансово-економічним результатом діяльності підприємства, він відіграє ключову роль в ринковому господарстві. За ним закріплюється статус мети, що обумовлює економічну поведінку господарських суб'єктів, стабільний фінансовий стан який залежить від розміру прибутку, так і від прийнятого в національній економіці механізму його розподілу.[67, c.246]
Усі зазначені на рис. 1.1 види прибутку аналізуються, у першу чергу, підприємством, а також іншими зацікавленими користувачами згідно з їх інтересами. Особливо це важливо в ринкових умовах, адже результати проведеного аналізу сприяють найбільш обґрунтованому вибору об'єктів можливих інвестицій. Управлінський персонал для аналізу діяльності та визначення ефективності прийнятих рішень використовує показники економічного, маржинального прибутку, прибутку за видами діяльності, а також за періодами, які аналізуються. Для цього у розпорядженні аналітика є широкий обсяг даних (внутрішня, фінансова, податкова та статистична звітність, фінансовий план тощо).
Засновники та акціонери аналізують структуру та динаміку чистого прибутку з метою визначення тенденцій розвитку підприємства, можливості отримання дивідендів, мінімізації власного фінансового ризику. Такі зовнішні суб'єкти аналізу як, наприклад, податкові органи вивчають елементи прибутку, що підлягає оподаткуванню, з метою перевірки правильності розрахунків і сплати податків. Вони використовують дані фінансової та податкової звітності.
Але слід зазначити той факт, що сума прибутку не показує рівень ефективності роботи підприємства. Для цього використовують його відносні показники, які виражається в відсотках і називається рентабельністю.
Показники рентабельності - є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства. Всі вони показують, скільки одиниць прибутку (чистого, операційного, оподаткованого тощо) отримують на одиницю реалізованої продукції (активів, виробничих фондів, власного капіталу тощо). На рівень показників рентабельності впливає багато чинників, що відбивають різні аспекти діяльності підприємства. Кількісна оцінка кожного чинника на рентабельність допомагає оцінити саме його внесок і прийняти рішення про розробку певного напрямку щодо досягнення бажаного рівня рентабельності.[3,c.79]
Сьогодні підприємства дістали певну самостійність у формуванні власних фондів. Якщо раніше існували нормативи відрахувань по фондах, то тепер підприємства можуть розпоряджатися прибутком на власний розсуд, вилучати з нього такі суми по різних фондах, які вони вважають за потрібне.
На прибуток як економічний показник впливає багато факторів. їх можна поділити на зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх належать фактори, що не залежать від розвитку підприємства:
• інфляційні процеси;
• законодавство;
• політика;
• політика оподаткування та ін.
До внутрішніх факторів належать ті, що залежать від діяльності окремо взятого підприємства. Вони можуть впливати на формування прибутку як безпосередньо, так і опосередковано. Ступінь впливу безпосередніх факторів обчислюється простим арифметичним способом. До них належать такі: • обсяги продукції, що випускається;
• собівартість виробництва;
• ціна продукції, що реалізується;
• найменування (асортимент) продукції, що випускається.
Ступінь впливу опосередкованих факторів обчислюється за допомогою регресійно-кореляційної залежності. До таких факторів належать:
• збільшення або зниження зносу основних виробничих фондів;
• реклама;
Характеристика ролі наведено на рис. 1.2
Рис. 1.2. Характеристика ролі прибутку підприємства в умовах ринкової економіки
Характеризуючи роль прибутку в ринковій економіці, слід відзначити, що, на думку багатьох економістів, ця роль не завжди позитивна, бо окремі види прибутку, служать джерелом лише особистого збагачування окремих категорій громадян, не приносячи користь суспільству в цілому. Це відноситься до таких видів, як прибуток, отриманий від спекулятивних комерційних операцій, від невиправдано високих цін в зв'язку з монопольним положенням на ринку, від "тіньової" діяльності підприємств і т. п.[13,c.274].
Економічний інтерес в прибутках з точки зору підприємства полягає в тій частині, яка залишається в його розпорядженні і використовується для вирішення виробничих та соціальних завдань розвитку. Економічний інтерес робітників підприємства пов'язаний з розміром прибутку, який буде спрямовано на матеріальне заохочення, соціальні виплати, соціальний розвиток. Власника підприємства цікавить розмір прибутку, який направляється на виплату дивідендів і на виробничий розвиток підприємства[42,c.291].
Відтворювальна функція передбачає, що прибуток служить джерелом розширеного відтворення основних і оборотних фондів підприємства.
Прибуток відбиває результати діяльності підприємства і зазнає впливу багатьох чинників. На формування прибутку впливають:
- сфера діяльності підприємства;
- галузева приналежність;
- форма власності;
- конкурентне середовище;
- фінансово-господарська діяльність підприємства;
- облік фінансових результатів [43, с.264].
Прибуток займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів управління економікою, оскільки всі вони прямо або опосередковано пов'язані з прибутком розглядаємо види прибутку:
За джерелами формування прибутку виділяють: * прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - результат господарювання за основного виробничо-збутового діяльністю підприємства; * прибуток від реалізації активів - дохід від продажу зношених чи невикористаних видів основних фондів і нематеріальних активів, а також надлишку закуплених раніше запасів сировини, матеріалів та інших видів матеріальних цінностей, зменшених на суму затрат, понесених підприємством у процесі забезпечення їх реалізації; * прибуток від позареалізаційних операцій: до складу доходів, що формують даний прибуток , відносяться доходи від участі даного підприємства у діяльності спільних підприємств, доходи від облігацій, акцій, випущених сторонніми емітентами, доходи від депозитних вкладів підприємства у банках, отримані штрафи, пені;
За джерелами формування прибутку в розрізі основних видів діяльності підприємства розрізняють: - прибуток від операційної, - інвестиційної, - фінансової діяльності (головні грошові потоки по якій пов'язані із забезпеченням підприємства зовнішніми джерелами фінансування).
За складом елементів, які формують прибуток, розрізняють:
* маржинальний прибуток (характеризує суму чистого доходу від операційної діяльності за мінусом суми змінних витрат); * валовий (характеризує суму чистого доходу від операційної діяльності за вирахуванням всіх операційних витрат, як постійних, так і змінних);
* чистий прибуток (відображає суму валового прибутку, зменшеного на суму податкових платежів);
За характером оподаткування прибутку виділяють:
* оподаткований прибуток; * прибуток, що не підлягає оподаткуванню. Такий поділ прибутку відіграє важливу роль у формуванні податкової політики підприємства. Склад прибутку, що не підлягає оподаткуванню, регулюється відповідним законодавством;
За характером інфляційної "чистки" виділяють: - номінальний прибуток;
- реальний прибуток. Реальний характеризує розмір суми номінального, скоригованого на темп інфляції;
За характером використання виділяють нагромаджений і споживчий прибуток. Нагромаджений прибуток характеризує ту суму, яка направляється на фінансування приросту активів підприємства, а споживчий - та його частина, яка спрямовується на виплати акціонерам, персоналу, на соціальні програми підприємства;
За значенням кінцевого результату господарювання розрізняють позитивний прибуток і негативний прибуток (збиток) [22,c.278-282].
Прибуток є якісним показником, тому що в його розмірі відображена зміна обсягу товарообігу, дохід підприємства, рівень використання ресурсів, величина витрат обігу. Таким чином, прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства. Найбільш проста і одночасно складна категорія ринкової економіки - прибуток. Його простота визначається тим - що він є стержнем і головною рушійною силою економіки ринкового типу, основним пробуджуючим мотивом діяльності підприємців в сучасній економіці. В той же час його складність визначається різноманітністю сутнісних сторін, які він відображує, багатогранністю облич, в яких він виступає та роллю, яку він відіграє у розвитку ринкової економіки. Сутність прибутку, як правило, розкривають його характеристики та функції. Прибуток, який є основним фінансовим показником і результатом підприємницької діяльності суб`єктів господарювання, забезпечує потреби у фінансових ресурсах не тільки самих підприємств, а й держави загалом.
Тому для ефективного ведення господарства підприємства в умовах ринку повинні планувати прибуток. Планування прибутку є складовою фінансового планування і найважливішим аспектом фінансово-економічної діяльності підприємства. Від достовірності визначеного планового прибутку залежить ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства.
Зацікавлена в прибутку і держава, так як він значною мірою вилучається до бюджету для фінансування загальнодержавних витрат Підвищений інтерес до прибутку підприємств у комерційних банків, різноманітних фінансових інститутів, акціонерів та інших держателів цінних паперів. Зі зростанням прибутку оживлюється фінансовий ринок і збільшується його роль у перерозподілі капіталів, в підвищенні ефективності їхнього використання.
Отже, прибуток є об`активною економічною категорією. Тому на його формування впливають процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.(2, с. 87) 1.2. Економічний механізм планування, формування та розподілу прибутку
Існує пасивна й активна стадії складання плану з прибутку. Пасивна стадія планування - це розробка плану з прибутку із врахуванням корективи, що враховують зміни зовнішніх і внутрішніх умов. Активна стадія полягає у визначенні найбільшої прибутковості підприємства, тобто стадія, що дозволяє збільшити прибуток, визначений у процесі пасивної стадії розробки плану,завдяки пошуку та мобілізації резервів підвищення продуктивності праці, зниження окремих витрат на виробництво та реалізацію продукції, збільшення обсягів продаж, частки прибутку в ціні окремих виробів, якість яких перевищує якість аналогічної продукції конкурентів тощо.
На підприємствах виробничої сфери можуть бути застосовані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції:
1) Прямого розрахунку;
2) За показником витрат на одну гривню продукції;
3) Економічний (аналітичний) метод.
При методі прямого розрахунку прибуток розраховується за окремими видами продукції, що виробляються і реалізуються,за такою формулою:
(1.1),
де - операційний прибуток від реалізації планового обсягу продукції, тис. грн.;
- прибуток від реалізації і-го виробу,який визначається відніманням від гуртової ціни виробу понесених витрат; - кількість реалізованих виробів певного виду.
Вказаний метод планування прибутку використовується на підприємствах масового та крупносерійного виробництва. Він достатньо точний, але занадто трудомісткий, коли треба розраховувати великий асортимент продукції. Крім того, він не дає можливості визначити вплив на прибуток окремих факторів.
Розрахунок прибутку на основі показника витрат на одну гривню продукції може застосовуватись по підприємству в цілому з розрахунку прибутку від випуску та реалізації всієї продукції. Передбачається використання даних про виробничі витрати, реалізацію продукції за попередній період, а також очікувану їх зміну, що прогнозується в наступному періоді. Це укрупнений метод, який застосовується на підприємствах серійного та одиничного типу виробництва. При даному методі розрахунку також бракує можливості визначити вплив окремих чинників на обсях прибутку, його зміну.
Економічний (аналітичний) метод відрізняється від уже розглянутих методів розрахунку прибутку тим, що дає змогу визначити не тільки загальну суму прибутку,але також і вплив на неї зміни окремих чинників:
* обсягу виробництва (реалізації) продукції;
* собівартості продукції;
* рівня гуртових цін і рентабельності продукції;
* асортименту та якості продукції.
Розрахунок прибутку цим методом здійснюється окремо за порівняною і непорівняною продукцією в плановому періоді. Порівняна продукція - це продукція, що вироблялася в попередньому періоді. Непорівняна продукція - це продукція, що не вироблялася на підприємстві в попередньому періоді.
Розрахунок планового прибутку за порівняною продукцією здійснюється в такій послідовності:
* визначається базовий прибуток і базова рентабельність продукції (на підставі звітних або очікуваних даних за період, що передував плановому);
* порівняна продукція планового періоду визначається за собівартістю періоду, що передував плановому;
* виходячи з рівня базової рентабельності продукції розраховується прибуток за порівняною продукцією в плановому періоді;
* розраховується вплив окремих чинників на зміну прибутку в періоді, що планується.
Нині використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) визначається самостійно кожним підприємством.
Фінансовий результат підприємства, тобто його прибуток або збиток, залежать від умов прибутковості, головними з яких є:
* ринкові ціни на продукцію та послуги підприємства, які складаються залежно від попиту та пропозиції;
* обсяг виробництва та реалізації продукції (наданих послуг);
* витрати на виробництво продукції (надані послуги).[ 72, c.421-423]
На формування прибутку впливають різні фактори, які можна класифікувати таким чином:
* матеріально-технічні - використання більш прогресивних і економічних основних засобів і виробничих запасів;
* організаційно-управлінські - створення нових об'єктів господарської діяльності та інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень;
* економічні - пошук внутрішніх резервів господарської діяльності шляхом аналітичних досліджень;
* соціальні - забезпечення належних умов праці, відпочинку і підвищення кваліфікації персоналу;
* екологічні - виробництво екологічно чистої продукції та застосування безвідходних технологій;
* ринково-маркетингові - формування попиту покупців;
* господарсько-правові - формування державою довгострокової (стратегічної) і поточної (тактичної) економічної і соціальної політики, спрямованої на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб'єктів господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому;
* адміністративні - організація державного управління підприємницькою діяльністю суб'єктів господарювання через державне замовлення, ліцензування, патентування і квотування, сертифікацію та стандартизацію, застосування нормативів та лімітів, регулювання цін і тарифів, створення інвестиційних, податкових та інших пільг, надання дотацій, компенсацій та субсидій.
1. Валовий прибуток
Рис. 1.3. Формування валового прибутку підприємства
2. Фінансові результати від операційної діяльності
Рис.1.4. Формування фінансових результатів
від операційної діяльності
3. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування
Рис. 1.5. Формування фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування
4.Фінансові результати від звичайної діяльності
Рис. 1.6. Формування фінансових результатів від звичайної діяльності
5. Чистий прибуток (збиток)
Рис. 1.7. Формування чистого прибутку (збитку) підприємства
Крім визначених показників фінансових результатів за звітністю, інформаційні ресурси обліку на кожному підприємстві дозволяють аналізувати дані про результати: фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій (рис. 1.3 - 1.7).
Рис.1.8. Формування результатів діяльності від фінансових операцій
Рис. 1.9. Формування результатів від іншої звичайної діяльності
Рис. 1.10. Формування результатів від надзвичайних подій
Всі фактори, що визначають величину прибутку матеріалізуються через збільшення обсягів реалізації об'єктів діяльності підприємства (ОР) і цін (Ц), зменшення виробничої собівартості (ВС), оптимізацію структури (СТ) і асортименту продукції (АП), адміністративних витрат (АВ) і витрат на збут (ВЗ). Схематично це можна подати таким чином:
* ціни (Ц)  max;
* виробнича собівартість (ВС)  min та/або ВС:Ц  min;
* асортимент (АП)  max;
* структура асортименту (СТ)  opt;
* адміністративні витрати (АВ) і витрати на збут (ВЗ)  opt та/або АВ:Ц  min, ВЗ:Ц  min;
* (Ц - ВС)  max та/або за умови, що збільшення ціни відбувається більшими темпами, ніж виробничої собівартості, тобто з одиниці продукції підприємство одержує максимум прибутку (ПО);
* (ОР х ПО)  max та/або за умови, що збільшення одного з показників буде відбуватися більшими темпами, ніж іншого, при зростанні кінцевого результату - прибутку.
Формування прибутку за факторами (Ц-ВС)  max і (ОР х ПО)  max є стратегічним завданням підприємства. При цьому може бути декілька напрямів цієї стратегії:
* перший - передбачає, що реалізація товару відбувається за максимально можливими цінами при мінімальних обсягах;
* другий - протилежний першому, коли ціни визначаються мінімальними, а обсяг реалізації при цьому максимально зростає;
* третій - золота середина, ціни і обсяги реалізації формуються між максимальною і мінімальною величинами при забезпеченні максимального прибутку.
1.3. Нормативно-правові засади щодо планування, формування та розподілу прибутку підприємства
В економічних умовах розвитку ринкових відносин в Україні важливе місце належить державному регулюванню фінансово-господарської діяльності підприємств. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою і підприємствами всіх форм власності прибутку як головного джерела інноваційної діяльності підприємства є податок на прибуток підприємства, який входить до складу податкової системи України. Податок на прибуток підприємств, поряд з іншими податками, є елементом податкової системи України й інструментом перерозподілу національного доходу. Даний податок - є прямим, і тому його кінцева сума повністю залежить від кінцевого результату господарської діяльності підприємств і організацій.
У Податковому кодексі податок на прибуток підприємств зазнав "революційних" змін, які пов'язані, насамперед, із необхідністю усунення багатьох розбіжностей між правилами податкового обліку та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку щодо визнання й оцінки доходів та витрат.[67, с. 15]
З 01.01.2013 р. докорінно змінюється підхід до декларування та сплати платниками податку на прибуток податкових зобов'язань.
Ставка податку на прибуток на 2013 рік знижена в порівнянні з 2012 роком, з 01 січня 2013 рoку по 31 гpудня 2013 року включнo і становить - 19 відсотків.В наступному році вона буде знижена ще на 3 відсотки (якщо не буде змін до Податкового кодексу стосовно її розміру).
Розмір авансового внесу становитиме не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
У січні - лютому 2013 р. авансовий внесок з податку на прибуток сплачуватиметься у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 р.
Авансовий внесок щомісяця сплачуватимуть платники податку на прибуток, у яких об'єкт оподаткування за останній річний звітний податковий період перевищує 10 млн. грн.
Водночас є винятки із цих правил для:
• платників, які за результатами минулого року не отримали прибутку,а за підсумками I кварталу стали прибутковими. Такі платники зобов'язані подавати декларації за півріччя, три квартали та рік і сплачувати податок за даними таких декларацій;
• платників, які за результатами минулого року отримали прибуток, а за підсумками I кварталу стали збитковими. Такі платники щокварталу подають декларації і з II кварталу не сплачують авансові внески, а сплачують податок за даними квартальних декларацій.
На сьогоднішній день досить важливим є питання забезпечення якісної законодавчої бази формування та планування прибутку, яка реалізується за допомогою нормативно-правових актів.
Нормативно - правове забезпечення формування та планування прибутку підприємства регулюється такими основними актами, як Господарський кодекс України та Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Таблиця 1.2.
Нормативно-правове забезпечення планування, формування та розподілу прибутків (збитків) підприємства
№ДокументЗміст документаДе використовується12341Конституція (Основний закон) України [48]Проголошуються права та обов'язки органів управління, суб'єктів підприємницької діяльності і громадян в УкраїніЗабезпечення діяльності підприємства
2
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [43]Наводяться терміни, основні принципи обліку та звітності, державне регулювання обліку, вимоги до первинних облікових документів, фінансова звітністьДля організації бухгалтерського обліку і складання фінансової] звітності Продовження таблиці 1.2
12343Податковий кодекс України [67]Визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавстваДля регулювання відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів4
Господарський кодекс України [26]
Має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системамиВизначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання5Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" [69]
Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітностіЗастосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) Закінчення таблиці 1.2
6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" [70]
Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності Застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності)7Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [71]Зміст і форма Звіту про фінансові результати; загальні вимоги до розкриття статей Звіту; визнання доходів і витрат; визначення прибутку (збитку) за звітний періодДля складання Звіту про фінансові результати Необхідно також сказати, що склад валового доходу та валових витрат суб'єктів господарювання визначається законодавством. Для цілей оподаткування законом може встановлюватися спеціальний порядок визначення доходу як об'єкта оподаткування. Порядок використання прибутку (доходу) суб'єкта господарювання визначає власник (власники) або уповноважений ним орган відповідно до законодавства та установчих документів. Порядок використання прибутку державних підприємств встановлюється відповідно до закону. Характеризуючи роль прибутку в ринковій економіці, потрібно відмітити, що ця роль не завжди позитивна, так як окремі види прибутку є джерелом лише особистого збагачення окремих категорій громадян не приносячи користі суспільству в цілому. Це відноситься до таких її видів, як прибуток отриманий від спекулятивних комерційних операцій, від необґрунтовано високих цін у зв'язку з монопольним положенням на ринку, від "тіньової" діяльності підприємств.
Прибуток отриманий від спекулятивних комерційних операцій являється результатом особистої інформованості підприємця про ціни на різноманітних регіональних ринках, швидкості реакції на вигідні комерційні умови, більш високого рівня підприємницького ризику. В кінцевому результаті, спекулятивний прибуток являється формою покриття підвищеного підприємницького ризику та служить діючим механізмом вирівнювання рівня цін на окремих регіональних ринках.
Прибуток отриманий підприємством у зв'язку з його монопольним станом на ринку за рахунок встановлення необґрунтовано високих цін на продукцію створює активний стимул для переливання капіталу на такі ринки та росту півня попиту, що в кінцевому результаті приводить до природного формування конкурентного середовища на таких ринках та зниження рівня цін на них.
Прибуток отриманий підприємством від "тіньової" діяльності в певній мірі являється захисною реакцією підприємців на встановлені державою жорсткі "правила гри" в економіці, в першу чергу, на необґрунтовано високий рівень оподаткування окремих видів підприємницької діяльності. В таких умовах підприємства не в змозі забезпечити умови самофінансування свого розвитку, але а окремих випадках навіть простого виживання в перехідній економіці. Ріст об'ємів такої діяльності є для держави своєрідним індикатором ефективності прийнятих рішень в галузі податкового регулювання підприємницької діяльності з позиції дотримання паритету інтересів, як держави, так і підприємців. Крім цього, і цей прибуток являючись не врахованим є джерелом реального приросту чистого національного доходу.
Також потрібно сказати, що держава може впливати на вибір суб'єктами господарювання напрямів та обсягів використання прибутку (доходу) через нормативи, податкові пільги та господарські санкції відповідно до закону. Як бачимо, українське законодавство охоплює всі питання пов'язані з формуванням, плануванням та розподілом прибутків підприємств. Можливо десь воно не дуже досконале, але наш уряд постійно працює над його поліпшенням беручи до уваги всі зауваження і пропозиції.
1.4 Вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері планування, формування та розподілу прибутку підприємства
Планування прибутку підприємствами в Україні базується на новій схемі його формування за окремими елементами, визначеними новим законодавством про оподаткування прибутку.[77, с. 245] На практиці застосовуються різні методи планування прибутку. Найбільш розповсюдженим є метод прямого рахунка.
При прямому рахунку планований прибуток на продукцію, що підлягає реалізації в майбутньому періоді, визначається як різниця між планованим виторгом від реалізації продукції в діючих цінах (без податку на додаткову вартість, акцизів, торгових і збутових знижок) і повною собівартістю продукції, реалізованої в майбутньому періоді. Цей метод розрахунку найбільш ефективний при випуску невеликого асортименту продукції .
Метод прямого рахунка використовується при обґрунтуванні створення нового чи розширеного діючого підприємства або при здійсненні якого-небудь проекту. Різновидом методу прямого рахунка є метод поасортиментного планування прибутку (тобто визначення прибутку по кожній асортиментній групі).
Достоїнством методу прямого рахунка є його простота. Однак його доцільно використовувати при плануванні прибутку на короткостроковий період.
Для складання плану прибутку використовуються й інші методи, наприклад, аналіз перекриття ліміту рентабельності, прогноз рентабельності, аналіз перекриття ліквідності, а також інші аналітичні методи.[56, c.187]
Аналіз ліміту рентабельності дозволяє оцінити взаємозв'язок планового прибутку й еластичності підприємства стосовно коливань величини витрат при обороті капіталу. Звичайно будується система графіків, що показують цю залежність. Важливе місце має розрив, що існує між мінімальним оборотом, необхідним для покриття витрат, і запланованим оборотом. Саме ця різниця характеризує ступінь свободи підприємства в плануванні обороту капіталу.
Аналіз перекриття ліквідності заснований на співвідношенні витрат підприємства, що є грошовими витратами, і амортизацією. У цьому випадку визначається мінімальна величина обороту капіталу, необхідна для збереження ліквідності підприємства.
Аналітичний метод планування прибутку заснований на побудові багатофакторних моделей. Він враховує вплив різних факторів на результати діяльності підприємства .
Важливо відмітити те, що прибуток стимулює робітників виробляти більше продукції, а роботодавців витрачати ресурси раціонально. Підприємство може забезпечити собі стійке фінансове становище та можливість внутрішнього інвестування, якщо при здійсненні господарської діяльності буде враховувати фактори, що впливають на прибуток. Також у нього появляться можливості для інноваційного характеру .
Прибутковість підприємства є не лише гарантом зайнятості підприємств, але й у певній мірі забезпечує додаткову матеріальну винагороду їх праці та задоволення ряду їх соціальних потреб, а це, в свою чергу, стимулює працівників до якісного виконання своїх обов'язків.
Прибутковість підприємства слід розглядати у двох основних вимірах: по-перше, як прибутковість усього підприємства щодо всього авансового капіталу, по-друге, як прибутковість виготовлення окремої партії товарів. Така прибутковість вимірюється відношенням прибутку до собівартості певної партії товарів.[84, с.148]
Підприємство, його проблеми і шляхи їх розв'язання, тактика і стратегія щоденного виживання, реальна ефективність господарської діяльності - ось що стоїть сьогодні в центрі уваги і потребує самого ретельного аналізу. Чи зможе конкретне підприємство адекватно вписатися в складовий механізм, що формується в Україні , сучасного динамічного ринку, чи зможе воно використати переваги світової економічної інтеграції , чи знайде необхідні засоби і шляхи ліквідації зростаючого відставання української економіки. Вирішення цих питань потребує напруженої праці широкого кола спеціалістів і не в останню чергу бухгалтерів, працівників обліково-економічного і фінансово-аналітичного профілів .
У новій економічній ситуації, яка характеризується зростанням конкуренції і загостренням проблеми виживання підвищується значення аналізу складових прибутку та розрахунків по платежах з бюджетом. Ринкова економіка потребує вичерпної інформації про бюджетні розрахунки підприємств в цілому і методів їх аналізу, адекватних новим підходам до управління.[42, c.78]
Якщо підприємство отримує значні прибутки, то відповідно, більша сума податкових грошей надходить до Державної казни, а отже відбувається фінансове збагачення держави, що стимулює державу надавати підприємствам фінансову допомогу, кредити.
Значно розширюється основні завдання аналізу, який не обмежується оцінкою поточного фінансового стану підприємства і виявленням шляхів його поліпшення, має бути спрямований на обґрунтування прогнозу потреби у фінансових ресурсах , на знаходження їх джерел і способів мобілізації.
Виникають також нові моменти в аналізі джерел фінансування підприємств, їх беззбитковості, грошових потоків, ефективності вкладення коштів .
Функціональна роль відведена прибутку в сучасному господарському механізмі, визначає аналітичні аспекти дослідження цієї економічної категорії.
На наш погляд, всебічна оцінка планування прибутку ґрунтується на чотирьох основних елементах: мета, обєкти, строки та методи. На характер планування та управління прибутком значно впливає розмір підприємства, стадія його життєвого циклу, організаційно правові формі діяльності та галузева специфіка.
Найважливішою метою планування прибутку є правильне визначення суми прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства і який визначає його можливості у фінансуванні розвитку виробничої, соціальної сфери, матеріального заохочення працюючих. Розрахунок впливу на прибуток окремих факторів дозволяє збільшувати випуск продукції, знижувати витрати на її виробництво й реалізацію, підвищувати якість продукції. Крім того, як платник податків, підприємець зацікавлений планувати величину податку на прибуток та суму авансових платежів, що сплачуються до бюджету в заздалегідь визначений термін. Досягнення зазначених цілей повязано з конкретними обєктами планування. Звідси витікає важливість застосування прогнозного підходу і методів оцінки результатів прогнозування.
Узагальнення вітчизняного досвіду планування прибутку на підприємствах дозволяє визначити особливосі кожного з методів, їх переваги та недоліки. Так, перший метод прямого розрахунку не потребує вибору різноманітних варіантів і є простим за технікою. Обовязковими умовами його застосування мають бути стабільні ціни та незмінні витрати протягом періоду планування, а також невелика кількість найменувань виробів та послуг, що пропонуються підприємством. Цей метод був основним у системі директивного планування на підприємстві, але й тепер може бути досить точним для розрахунків у короткостроковому періоді.
Підприємницька діяльність Російської Федерації являє собою самостійну діяльність громадян та їх об'єднань спрямовану на отримання прибутків. Як ми вже знаємо саме прибуток є результатуючим показником діяльності підприємства. Він є кінцевим фінансовим результатом господарювання підприємства і складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів та іншої власності підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшеного на суму витрат по цих операціях.
Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість і акцизами і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг).
З приведеного визначення прибутку випливає, що його походження пов'язане з отриманням валового доходу підприємством від реалізації своєї продукції (робіт, послуг) за цінами, що складаються на основі попиту і пропозиції. Валовий дохід підприємства - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за вирахуванням матеріальних витрат - являє собою грошову форму чистої продукції підприємства - включає в себе оплату праці і прибуток. В умовах ринкових відносин, як свідчить світова практика, є три основні джерела отримання прибутку:
перше - отримання прибутку можливе за рахунок монопольного положення підприємства по випуску тієї або іншої продукції або унікальності продукту. Підтримка цього джерела на відносно високому рівні припускає проведення постійної новації продукту. Тут слід враховувати такі протидіючі сили, як антимонопольну політику держави і конкуренцію, що росте, з боку інших підприємств;
друге джерело пов'язане безпосередньо з виробничою і підприємницькою діяльністю. Воно практично стосується всіх підприємств. Ефективність його використання залежить від знання кон'юнктури ринку і уміння адаптувати розвиток виробництва під цю постійно змінну кон'юнктуру ринку. Тут, по суті справи, все зводиться до проведення відповідної маркетингової політики;
третє джерело виникає з інноваційної діяльності підприємства. Використання цього джерела припускає постійне оновлення продукції, що випускається.
В США визначення доходів здійснюється відносно так званого принципу доходу, який визначає порядок реєстрації доходів від продажу товарів та послуг, а також прибутків. Відповідно до ЗПБО США та МСБО доходи можуть визнавати на момент надходження товару чи послуги покупцю, до нього чи після. Вибір цього моменту залежить від того, коли дана господарська буде відповідати критеріям визначеності: вимірюваності, релевантності і надійності.
В розвиток цих критеріїв висувають ще два:
1. Дохід відображається, коли він визнаний або може бути визнаний (тобто існує можливість його одержання). Визнання доходу означає, що товари, послуги, або інші види активів продані за готівку або в обмін на не грошові ресурси. Визнання також має місце, коли покупець надає постачальнику зобов'язання оплати, що мають юридичну силу, в день продажу відповідних товарів чи послуг. Можливість визнання існує тоді, коли не грошові активи, отримані в обмін на товари чи послуги, можуть легко перетворюватись на певну кількість грошових коштів відповідно до умов продажу.
2. Дохід відображається, коли він зароблений, тобто коли компанія виконала той обсяг робіт, здійснення якого дає їй право на отримання доходу відповідно до умов контракту. При недотриманні одного з цих критеріїв визнання доходу відкладається до того моменту, коли критерій буде дотримано. Принцип реалізації - один з принципів, який регулює визначення прибутку.
Підприємства можуть отримувати гроші та реєструвати їх до заробляння відповідного доходу від реалізації послуг або товарів. Сума, стягнена наперед, називається незаробленими або відкладеним доходом. Незароблений дохід повинен бути віднесений на період в якому виконуються послуги або завершується реалізація згідно з принципом реалізації.
В кінці звітного періоду аналіз може виявити, що певний дохід був зароблений (відповідно до принципу реалізації), але ще не був зареєстрований або отриманий. Такий незареєстрований дохід називають нарахованим доходом.
Франція. У Загальному Плані рахунків Франції результат визначається за трьома видами діяльності: поточній (експлуатаційній), фінансовій та екстраординарній. Будь - яке підприємство може виявити фінансові результати за центрами відповідальності, прибутками (сегментами діяльності) у системі управління прибутком:
1. Центри собівартості - це групування витрат за різними критеріями, які не обов'язково пов'язані з номенклатурою собівартості; в якості критерії можуть виступати період часу, підприємство, філія, продукт, замовлення тощо.
2. Центри відповідальності - це групування, побудовані, виходячи з наявності відповідального керівника і підведення підсумків за центрами діяльності (відділами, цехами, службами, складами та іншими підрозділами підприємства ). 3. Центри прибутку (сегменти діяльності) - це конструкції управлінської системи, призначені для отримання інформації, необхідної для прийняття стратегічних рішень, виходячи з результатів реалізації продукції по зонах країни або світу, по категоріях населення. На відміну від центрів відповідальності вони є штучно створюваними структурами в управлінській системі прибутком, результати по яких виявляються періодично (один раз в шість місяців, рік) для прийняття стратегічних рішень, пов'язаних з освоєнням нових технологічних процесів, ресурсів, проведенням нових капітальних вкладень, проникненням на нові ринки.
По центрах відповідальності і прибутку визначається маржа чи результат, що обчислюється виходячи з часткової собівартості.
Швейцарія. Базою оподаткування прибутку є чистий дохід, скоригований на суму витрат, які виходять за рамки загальноприйнятої практики бізнесу. Податкове коригування включає, в основному, виявлення прихованих резервів з наступним зарахуванням до складу доходів. Збитки вираховують при розрахунку суми податків, які підлягають сплаті в майбутньому періоді, протягом періоду від двох до семи років. Крім того, податки залежать від показника податку на власний капітал.
Молдова. У Молдові фінансовий результат визначається лише розрахунковим шляхом, тобто співставлення сум всіх рахунків доходів і витрат, так як протягом року суми з рахунків доходів і витрат не підлягають взаємо погашенню. Враховуючи, що податок доходу також є видом витрат, в баланс записується чистий прибуток (збиток). Тільки в кінці звітного періоду фінансовий результат визначається системними записами.
Люксембург. Передоплату та відстрочені доходи відображають в балансі окремо, а нараховані доходи та витрати включаються відповідно до складу дебіторської та кредиторської заборгованості.
Новостворені компанії відраховують обов'язків резерв по 5% від прибутку кожного року до тих пір, поки цей резерв не досягне 10% статутного капіталу. Прибуток (збиток) за звітний період відображається в балансі до розподілу (реформації), адже тільки річні збори акціонерів приймають рішення про те, як розподілити прибуток за звітом директорів.
Польща. Чистий прибуток (збиток) поточного року відображається в балансі узагальнено, так як його використання залежить від рішення, яке приймається на щорічних зборах акціонерів. Величина прибутку (збитку), відображена в балансі, повинна бути еквівалентна чистому результату, зменшеному на суму відрахувань із прибутку.
Отже, дослідивши зарубіжний досвід системи та інструментів планування та розподілу прибутку, ми можемо зробити такий висновок, що в кожній країні ці процеси відбуваються в різних напрямках.
Для порівняння фінансових результатів і рентабельності вітчизняних і зарубіжних показників наведемо алгоритми їх розрахунку.
1. ЕВІТ (Earnings Before Interest and Taxes) - операційний прибуток до вирахування витрат (процентів) із залучення фінансових ресурсів і податків:
ЕВІТп = ЧПп + ПЗп + Пп, (1.2)
де ЧПп - чистий прибуток;
ПЗп - витрати (проценти) із залучення коштів;
Пп - податки.
2. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) - прибуток до вирахування витрат із залучення фінансових ресурсів (проценти), податків і амортизації (А):
EBITDAп = ЧПп + ПЗп + Пп + Ап = ЕВІТп + Ап. (1.3)
3. EBIAT (Earnings Before Interest After Tax) - прибуток до вирахування витрат із залучення фінансових ресурсів:
EBIATп = ЧПп + ПЗп.(1.4)
4. NOPAT (Net Operating Profit After Tax) - чистий прибуток:
NOPATп = ЧПп(1.5)
5. ROA (Return On Assets) - відношення прибутку EBIAT до середньорічної вартості активів (СА):
ROAп = (1.6)
6. RONA (Return On Net Assets) - відношення чистого прибутку до середньорічної вартості чистих активів (СЧА), як суми середньорічної вартості власного капіталу і середньорічної суми залучених кредитів банку (СКБ):
RONAп = (1.7)
7. ROE (Return On Equity) - відношення чистого прибутку до середньорічної вартості статутного капіталу (ССК):
ROEп = (1.8)
8. ROS (Return On Sales; Net Profit Margin) - відношення прибутку (валового, чистого, ЕВІТ) до чистого доходу (ЧД):
ROSп = (1.9)
9. EVA (Economic Value Added) - створена вартість підприємства за рік, як різниця вартості підприємства на кінець (ВПК) і на початок (ВПП) року або, відповідно, різниця між власним капіталом (ВКК і ВКП), скоригована на коефіцієнт ринкової вартості підприємства, виходячи з його інвестиційної привабливості (КІП):
EVAп = ВПКп - ВППп = (ВККп - ВКПп) х КІПп (1.10)
Таким чином, зарубіжний інвестор в процесі фінансового аналізу прибутковості підприємства вивчає і оцінює його діяльність за показниками:
* чистий прибуток;
* чистий прибуток з нарахованими процентами при залученні кредитів;
* чистий прибуток з податками;
* чистий прибуток з амортизацією;
* чистий прибуток з амортизацією, податками та нарахованими процентами при залученні кредитів;
* вартість підприємства та її приріст в динаміці;
* відношення прибутку до активів, власного капіталу, статутного капіталу і чистого доходу.
Ефективність функціонування підприємства залежить не лише від обсягу створеного прибутку, а й від напрямів його розподілу. Для підвищення ефективності господарської діяльності дуже важливо, щоб при розподілі було досягнуто оптимальності в задоволенні інтересів держави, підприємства, найманих працівників і власників.[53 c.248-252]
Держава зацікавлена одержати якомога більше прибутку до бюджету з метою задоволення потреб всіх громадян. Спеціалісти виконавчих органів управління підприємства прагнуть спрямувати більшу суму прибутку на приріст активів з метою забезпечення сталого розвитку господарюючої системи. Персонал підприємства зацікавлений у збільшенні оплати праці, що зменшує чистий прибуток і відповідно обсяги інвестиційно-інноваційної діяльності. Власники повинні забезпечити свої потреби щодо одержання дивідендів і розвитку підприємства.
Проте якщо держава буде формувати податкові надходження до бюджету через збільшення податкового навантаження, то це не буде стимулювати розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності і, відповідно, відбудеться зменшення податків. Те саме може статися, якщо всю суму прибутку використати на виплату дивідендів. У цьому разі не буде здійснюватися інвестиційно-інноваційна діяльність, і в перспективі скоротиться виробнича потужність підприємства, зменшиться ефективність господарювання та погіршиться фінансовий стан. Водночас, зменшення дивідендних виплат призводить до зниження інвестиційної привабливості господарюючої системи. Тому на кожному підприємстві має бути знайдено найбільш оптимальний варіант розподілу прибутку (рис. 1.11.).
Рис. 1.11. Загальна схема розподілу чистого прибутку підприємства
Чистий прибуток використовують відповідно до установчих документів підприємства і прийнятих рішень власників. За його рахунок інвестують виробничий розвиток, виплачують дивіденди власникам, створюють резерви, покривають збитки. Розподіляючи чистий прибуток, необхідно домагатися оптимізації пропорцій між його капіталізованою і спожитою сумами з метою забезпечення:
а) необхідного обсягу інвестицій для розвитку підприємства, формування власного капіталу та зростання балансової і ринкової вартості внесків власників;
б) необхідної величини прибутковості на інвестований капітал власникам підприємства.[23c.112]
Дивідендну політику визначають методи формування фонду дивідендів (рис. 1.12.) і форма їх виплати (рис..1.13).
Рис. 1.12. Методи визначення фонду дивідендів
на підприємстві
Рис. .1.13. Основні форми виплати дивідендів
Джерелами виплати дивідендів можуть бути чистий прибуток звітного періоду, нерозподілений прибуток минулих років і резервний капітал, якщо підприємство одержить недостатню суму прибутку.
Висновки до розділу 1
1. Прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур, їх фінансового стану Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Прибуток безпосередньо пов`язаний з категорією "витрати виробництва". Прибуток - це та частина додаткової вартості, яка залишається після покриття витрат виробництва. Відособлення частини вартості продукції у вигляді витрат у грошовому виразі є собівартість продукції.
2. На підприємствах виробничої сфери можуть бути застосовані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції:Прямого розрахунку;За показником витрат на одну гривню продукції;Економічний (аналітичний) метод.
3. На сьогоднішній день досить важливим є питання забезпечення якісної законодавчої бази формування та планування прибутку, яка реалізується за допомогою нормативно-правових актів. Нормативно - правове забезпечення формування та планування прибутку підприємства регулюється такими основними актами, як Господарський кодекс України та Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
4. Планування прибутку підприємствами в Україні базується на новій схемі його формування за окремими елементами, визначеними новим законодавством про оподаткування прибутку. дослідивши зарубіжний досвід системи та інструментів планування та розподілу прибутку, ми можемо зробити такий висновок, що в кожній країні ці процеси відбуваються в різних напрямках.
РОЗДІЛ 2
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАНУВАННЯ, ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ТЗОВ "АЛЬФА-КОМ"
2.1. Організаційно-правова характеристика ТзОВ "Альфа-ком" як суб'єкта господарювання
ТзОВ "Альфа-ком" засновано у 1996 році шляхом перетворення державного підприємства Житомирський завод "Альфа-ком" у товариство з обмеженою відповідальністю на підставі рішення Фонду державного майна України.
Перший пусковий комплекс державного підприємства введено в експлуатацію в березні 1977 року. У 1978 році введені в експлуатацію останні складські, адміністративні та допоміжні цехи. Предметом діяльності товариства було виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення: електромагнитні нейтральні релє, електромагнитні поляризовані релє, герковані релє, виробництво оскалових узлів. Державне підприємство Житомирський завод "Альфа-ком" було підпорядковане Міністерству промисловості засобів зв'язку.
У червні 1996 року підприємство перетворено в процесі приватизації у товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-ком". Засновником виступав Фонд державного майна України. Нині ТзОВ "Альфа-ком" підпорядковано Державному комітету Міністерства промислової політики України.
Станом на 31.12.2012 року акцiонерами товариства є: 108 фiзичних осiб, яким належить 1082712 шт. акцiй (5,3852%) та держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Житомирській областi, якiй належить 19022687 шт. акцiй (94,6148%).
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-ком" зареєстроване 18.07.1996 року Виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області, Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 14312766.
Статут товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-ком" визначає порядок організації, діяльності та ліквідації Товариства, повноваження його органів управління та контролю та інші відносини, пов'язані з діяльністю Товариства. Товариство утворене та діє на основі Закону України "Про господарські товариства", а також інших нормативних актів України.
Товариство має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки,в тому числі для операцій в іноземних валютах, в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штампи, емблему, бланки та інші реквізити, встановленні для підприємств та організацій в Україні.
Учасники товариства представлені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Характеристика засновників підприємства за статутним капіталом станом на 01.01.2012 року
Засновники підприємства Статутний капітал к-ть акцій питома вага, % Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України в Житомирській областi,
Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб),
13398493,
Україна,
м. Житомир вул. Пушкінська 44 19022687 94,6148 2.Фізичні особи 1082712 5,3852 РАЗОМ 20105399 100 Повна назва товариства українською мовою: товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-ком".
Місцезнаходження Товариства: Україна, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська 44. Товариство створюється з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних і соціальних інтересів учасників трудового колективу Товариства.
Предметом діяльності Товариства є:
- виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури;
- оптова та роздрібна торгівля електророзподiльної та контрольної апаратур;
- дiяльнiсть їдалень;
- дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту;
- торгівельно-закупівельна діяльність з фізичними та юридичними особами з приводу придбання сировинних матеріалів;
- посередницька діяльність;
- здійснення транспортних перевезень;
- розробка та впровадження сучасних технологій, техніки та обладнання (інноваційна діяльність);
- проведення науково-дослідної та експериментальної роботи для власних потреб і на замовлення;
- здійснення факторингових та лізингових операцій;
- інвестиційна діяльність;
- операції з цінними паперами;
- зовнішньоекономічна діяльність.
У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.
Для досягнення зазначених у цьому Статуті цілі і предмету діяльності,
Товариство має право:
-вести власну господарську діяльність;
-встановлювати ціни на свою продукцію та послуги, згідно діючому законодавству;
-створювати на території України та за її межами філії, представництва, а також дочірні підприємства. Філії відповідно до чинного законодавства України;
-бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному або третейському суді;
-бути учасником акціонерних товариств і товариств з обмеженою
відповідальністю, а також інших господарських товариств та об'єднань як в
Україні так і за кордоном;
-укладати як в Україні, так і за кордоном різноманітні угоди та здійснювати інші юридичні акти в межах своєї компетенції з українськими та іноземнимитовариствами, установами, організаціями, фірмами та приватними особами, в тому числі купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, займу, лізингу, тощо.
Майно Товариства становлять основні фонди оборотні засоби та кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
На ТзОВ "Альфа-ком" відповідальність по забезпеченню підприємства кваліфікованими кадрами, насамперед, несе керівник підприємства, оскільки він організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів та дільниць, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність стандартам.
Також, згідно посадових обов'язків, керівник має вживати заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону праці, а також здійснювати заходи із соціального розвитку колективу підприємства, забезпечувати розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводити роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяти розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.
Окреслюючи цілі та напрямки розвитку діяльності підприємства, його керівництво повинно визначити необхідні для їх реалізації ресурси, в тому числі трудові.
Визначення планової чисельності персоналу залежить від специфіки підприємства, особливостей його функціонування.
Працівники на ТзОВ "Альфа-ком" поділяються на 2 групи: персонал основної (виробничої) діяльності та персонал неосновної діяльності. До першої групи відносяться працівники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних підрозділів та лабораторій, складів, охорони. До другої групи відносяться працівники структур, які хоч і знаходяться на балансі підприємства, але не зв'язані безпосередньо з процесами промислового виробництва.
Управління на підприємствах здійснюється у двох сферах: виробничо-технічній, коли виконуються роботи з організації, координації та регулювання виробничого процесу, та соціальній, коли регулюються взаємовідносини між учасниками виробничого процесу в умовах поділу і кооперації праці, формування відносин між управлінцями та виконавцями.
Структура управління - це упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів системи, що визначає поділ праці і службових обов'язків між структурними підрозділами і працівниками апарату управління з підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень.
ТзОВ "Альфа-ком" не має у своєму складi iнших юридичних осiб, в тому числi дочiрнiх пiдприємств, а також фiлiй та представництв. Всi виробничi фонди товариства розташованi на однiй земельнiй дiлянцi загальною площею 1,956 га, що знаходиться за юридичною адресою товариства: Житомирська область, м. Житомир, вул. Пушкінська 44. ТзОВ "Альфа-ком" складається з наступних структурних пiдроздiлiв - семи корпусiв виробничого призначення та гаражу, а саме: корпус №1 i №2 - цехи по збiрцi, корпус №3 - iнженерно-лабораторний та адмiнiстративний, корпус №4 - допомiжний цех, корпус №6 - їдальня, корпус №7 - прохiдна i зал наради та гараж на 5 машин. Управлiння товариством здiйснюється службами технiчного обслуговування, конструкторско-технологiчного забеспечення, диспетчерскої служби, служби збуту, службою економiчного забеспечення, охорони працi, маркетiнгового, матерiально-технiчного забеспечення та iншими. Всi служби фунцiонують у взаємозв'язку мiж собою. Товариство не є засновником або учасником iнших товариств або об'єднань. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у звiтному роцi не було i не передбачається.(Організаційна структура підприємства представлена в дод.А).
Основними споживачами продукцiї товариства є пiдприємства України та Росiї. Збут продукцiї товариства вiдбувається шляхом пiдписання зi споживачами прямих договорiв поставки, переважно на умовах передплати. Сировиною для виробництва є: магнiти, дорогоцiннi метали, сталь (стрiчка, проволока), полiамiди, мiкросхеми, резистори, конденсатори, хiмiкати, бензин та iнше. Сировинною базою Товариства є Україна i Росiя, частково Нiмеччина. Сировина закуповується за цiнами, що склалися на ринку на момент продажу. Докладної iнформацiї про наявнiсть впливових конкурентiв товариство не має. Нових засобiв механiзацiї i автоматизацiї виробництва, пов'язаних з технологiчними iновацiями, товариство не впроваджує, проводить роботу щодо можливостi освоєння нових видiв продукцiї та спiвробiтництва з потенцiйними iнвесторами.
Таблиця 2.2
Характеристика об'єктів господарської діяльності підприємства у 2012 році
Види об'єктів та їх характеристика (продукція, роботи, послуги, товари) Одиниця виміру Обсяги господарювання РЭС-80 штук 11319 Релє РПС-43 штук 7005 Релє РЕС 79 штук 5095 Релє РПС-42 штук 4913 Сировиною для виробництва є: магнiти, дорогоцiннi метали, сталь, полiамiди, мiкросхеми, резистори, конденсатори, хiмiкати, бензин та iнше. Сировиннию базою товариства є Україна i Росiя, частково Нiмеччина. Сировина закуповується за цiнами, що склалися на ринку. Основні постачальники представлені в таблиці 2.3. Таблиця 2.3
Характеристика постачальників ресурсів для здійснення господарської діяльності підприємства у 2012 році
ПостачальникиНайменування ресурсів, одержаних для здійснення господарської діяльностіНазваАдресаФГУП "МЗСС"м. Москвапостачав стрiчкуТОВ "СП "Хiмконцерн"м. СєвєродонецьккислотаЗАТ "Макрохiм"м. Київнiкель сiрчанокислий, натрiй гипофосфитТОВ "Краснодон ЛЕО"м. Краснодонактивна, реактивна електроенергiяВАТ "Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв",м. КиївстрiчкаПП "Центр авiазварювання"м. Київпроволока;ТОВ "Южхiмресурси"м.
ДнiпропетровськхiмреактивиПП "Локомотив"м. КонстантинiвкакислотиДП "Дублянський спиртзавод"м. КиївспиртДП "Аргентум"м. Львiвприпой, дорогоцiннi металиТОВ "Медаллат"м. Киiвпруток, та iншiINTRAKONTAKT CONSULTING GmbHм. Лейпцигмагнiти Докладної iнформацiї про наявнiсть впливових конкурентiв товариство не має. Нових засобiв механiзацiї i автоматiзацiї виробництва, пов'язаних з технологiчними iновацiями, товариство не впроваджувало. Товариство проводить роботу щодо можливостi освоєння нових видiв продукцiї та спiвробiтництва з потенцiйними iнвесторами.
Основними споживачами продукцiї товариства є пiдприємства України та Росiї, а саме: - в Українi: АТ "Промавтоматика" (м. Харкiв), ВАТ "Електротехнiчний завод" (м. Київ), ДП "ВО "Київприлад" (м. Київ); ТОВ "Компанiя "Торнадо"; ТОВ ТСК "Енерготек"; ПП "Фiрма Арцубел" (м. Харкiв), ТОВ ТК "Укрпоставка", ТОВ "Група Iмiдж Плюс" (м. Днiпродзержинськ); - в Росiї: ЗАТ "Аскорд" (м. Воронiж).Збут продукцiї товариства вiдбувається шляхом пiдписання зi споживачами прямих договорiв поставки, переважно на умовах передплати. Непрогнозоване планування асортименту продукцiї негативно впливає на загальний об'єм товарної продукцiї, її реалiзацiї. На формування цiни значною мiрою впливає конкурентне середовище споживчого ринку. Так, при незначних розбiжностях в технологiї виготовлення модифiкацiй спецiальної продукцiї, їх трудоємкостi складенi цiни реалiзацiї мають великi розбiжностi, а саме найбiльш вигiдним реле у формуваннi товарного обсягу та реалiзацiї продукцiї є РПС42 i РПС43, у виготовленнi яких ТзОВ "Альфа-ком" являється монополiстом i цiна яких перевищує iншу продукцiю в 4-5 рази.
2.2. Діагностика фінансово-економічної діяльності ТзОВ "Альфа-ком"
Економічний потенціал розглядається як одна із важливіших динамічних характеристик діяльності підприємства, яка одночасно відображає стан підприємства щодо вимог зовнішнього й внутрішнього середовища та використовується для оцінки його роботи. Інакше кажучи, підприємства використовують свій економічний потенціал як інструмент адаптаційного процесу, завдяки чому воно трансформується відповідно до мінливого зовнішнього (й/або внутрішнього) середовища. Ефективне використання та вдосконалення економічного потенціалу є неперервним процесом активного пристосування суб'єкта господарювання до змін умов функціонування. Основні економічні показники господарської діяльності представлені у таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Основні економічні показники господарської діяльності підприємства
ПоказникиРокиВідхилення 2012р. до 2010р.201020112012+, -%1234561.Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.71422809811046503322846,52.Чистий дохід (виручка), тис. грн.5951867484872082769046,5 Продовження таблиці 2.4
1234563. Валовий прибуток, тис. грн.7497369612937544072,54. Чистий прибуток, тис. грн.3823(1710)3546-277-7,25.Середньооблікова чисельність працівників, чол.366354341-25-6,86.Середньорічна вартість, тис. грн.:
- необоротних активів
- оборотних активів
- основних засобів
40236
23810,5
20398,5
40098
26998,5
18782
40014,5
29777,5
18600,5
-221,5
5967
-1798
-0,6
25,1
-8,87. Фондовіддача, коеф.2,93,64,71,862,18.Коефіцієнт оборотності оборотних активів, коеф.2,52,52,90,4169. Продуктивність праці, тис. грн./чол.162,6190,6255,793,157,310.Рентабельність господарської діяльності, %8,12,38,90,8х11.Рентабельність власного капіталу6,8-3,16,1-0,7х12.Рентабельність необоротних активів9,5-4,38,9-0,6х13.Рентабельність оборотних активів16,16,311,9-4,2х Наведені в таблиці дані свідчать, що виручка від реалізації продукції у порівнянні з 2010 роком, у 2012 році збільшилася на 46,5 % і становить 33228 тис. грн. Це пов'язано з тим, що підприємство збільшило обсяги виробництва своєї продукції. У 2012 році порівняно з 2010 роком збільшився чистий дохід на 46,5%, так як збільшився дохід від реалізації продукції. Також протягом трьох років збільшувався валовий прибуток і у 2012 році становив 12937 тис. грн., а з чистий прибуток пішов на спад. Фондовіддача виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Отже, на одиницю основних виробничих фондів у 2012 році вироблялося 4,7 одиниці готової продукції, що збільшилась на 1,8 порівняно з 2010 р. Також можна побачити, що зросла продуктивність праці на 57,3%. Рентабельність господарської діяльності,що аналізується зросла у 2012 р. та становить 8,9%. Зменшення рентабельність активів свідчить про зниження ефективності господарювання підприємства,але водночас показники рентабельності роботи підприємства забезпечують достатньо високі доходи працівникам і власникам. Характеристика майна підприємства представлена у таблиці 2.5.
Таблиця 2.5
Динаміка та структура активів підприємства
Показники31.12.201031.12.201131.12.2012Відхилення 2012 р. до 2010 р.тис. грн.%тис. грн.%тис. грн.%+, -%Пункт стукт.Необоротні активиЗ967759,64051959,83951033,4-167-0,4-2,2в т.ч. основні засоби1958229,41798226,61927316,3-309-1,6-1,3Оборотні активи2685340,42714440,23241127,4+5558+20,7+3,3в т.ч запаси39423,5713610,5109239,2+6981+2,7+5,7Разом66530100,067663100,071921100,0+5391+8,1х З даних таблиці видно, що найбільшу частку в структурі активів підприємства займають необоротні активи 59,6% або 39677 тис.грн. в 2010р., а в 2012р. 39510 тис.грн. або 33,4%. А оборотні активи в 2010р. - 26853 тис.грн., або 40,4 %, в 2012р. - 32411тис.грн., або 27,4%. Якщо поглянути в цілому по балансу, то в 2010р. сума активів підприємства становила 66530 тис.грн, в 2012р. - 71921 тис.грн. В цілому сума активів підприємства за 2010 - 2012рр. збільшилась на 5391 тис.грн., це відбулось за рахунок, як збільшення значної суми оборотних активів.
Отже, з таблиці можна зробити висновок, що у 2012 році порівняно з 2010 спостерігається зростання обсягів оборотних активів підприємства, зокрема збільшилися обсяги виробничих запасів.
Джерелами формування майна підприємства є: грошові та матеріальні внески засновників; доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; інші джерела, не заборонені законодавством України.
Характеристика джерел формування майна підприємства представлено у таблиці 2.6.
Таблиця 2.6
Динаміка та структура зобов`язань підприємства
Показники31.12.201031.12.201131.12.2012Відхилення 2012 р. до 2010 р.тис. грн.%тис. грн.%тис. грн.%+, -%Пункт стукт.Власний капітал5623784,55452780,65807380,7+1836+3,3-3,8Забезпечення таких витрат і платежів3210,53420,56830,9+362в 2,1 раза >0,4Довгострокові зобов'язання36005,410001,510001,4-2600-72,2-3,0Поточні зобов'язання в т.ч.637210,01179417,41216516,9+5793+90,96,9* заборгованість з одержаних авнсів49837,4873112,91081415,0+5831 в 2,2 раза >7,6* заборгованість по оплаті праці4150,68021,25390,8+121+29,9+0,2Разом66530100,067663100,071921100,0+5391+8,1х Дані таблиці 2.6 свідчать, що збільшення майна підприємства у порівнянні 2012 до 2010 року відбулося за рахунок приросту суми 1836 тис. грн. або на 3,3% власних джерел його утворення. Поточні зобов'язання. Також бачимо збільшення заборгованості з одержаних авансів,що зросла на 5831 тис.грн або у 2,2 рази та підвищилась заборгованість по оплаті праці на у 2012 р. на суму 121 тис. грн або 29,95 порівняно з 2010р. Загалом сума пасивів в 2010 р. становила 66530 тис.грн, в 2012р. - 71229 тис.грн., тобто за останні 3 роки сума пасиву, як і активу збільшилася на 5391 тис.грн. або на 8,1%.
Все це свідчить про ефективність діяльності підприємства і має позитивний вплив на нього.
Фінансовий результат - це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період. Аналіз рівня показників фінансових результатів представлено у таблиці 2.7.
Основним же показником, що характеризує діяльність підприємства вважається чистий прибуток і його наявність говорить про те, що підприємство має шанси існувати і розвиватися.
Таблиця 2.7
Динаміка показників формування фінансових результатів підприємства
ПоказникиРоки
Відхилення201020112012+,-%123456Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)71422809811046503322846,5Податок на додану вартість119041349717442553846.5Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)5951861484872082769046,5Собівартість реалізованої продукції (52021)(63788)( 74271)2225042,8Валовий прибуток7497369612937544072,5Інші операційні доходи72410021610886в 2,2 рази >Адміністративні витрати(1500)(1730)( 2714)121480,9Витрати на збут(590)(1883)(1670)1080в 2,8 рази >Інші операційні витрати(2004)(2950)(3049)104552,1Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (збиток)4127(1865)7114298772,4Фінансові витрати( 888)(533)(190)-698в 4,7 раз <Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток)4536(1598)7317278161,3Податок на прибуток від звичайної діяльності( 713)(112)(3771)3058в 5,3 рази >Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток (збиток)3823(1710)3546-277-7,2Чистий: прибуток (збиток)3823(1710)3546-277-7,2 Проаналізувавши показники формування фінансових результатів підприємства можна зробити наступні висновки: за останній рік значно покращилась робота підприємства. Виручка від реалізації продукції збільшилась на 33228 тис.грн, тобто на 46,5 %. Відповідно відбулось покращення інших показників. Собівартість реалізованої продукції збільшилася у 2012 році на 22250 тис.грн. порівняно з 2010 роком і становить 74271 тис. грн. Збільшення даного фактору негативно впливає на прибуток, так як збільшена собівартість скорочує валовий прибуток і, відповідно, чистий прибуток. В 2012 році підприємство отримало валовий прибуток в сумі 12937 тис.грн., на 5440 тис.грн. більше ніж у 2010 році. Також спостерігається збільшення адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат, що також вплинули на зменшення чистого прибутку на 7,2 %.
Операційні витрати є основною складовою витрат підприємства. До них входять виробнича собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.Характеристика операційних витрат підприємства представлено у таблиці 2.8.
Таблиця 2.8
Динаміка та структура операційних витрат підприємства
Показники31.12.201031.12.201131.12.2012Відхилення 2012 р. до 2010 р.тис. грн.%тис. грн.%тис. грн.%тис. грн.%тис. грн.12345678910Матеріальні затрати3841574,65526077,66544279,02702770,44,4Витрати на оплату праці793915,4921712,91084113,1290236,6-2,3Відрахування на соціальні заходи26665,229884,233474,068125,5-1,2Амортизація17293,415972,213081,6-421-24,3-1,8Інші операційні витрати8061,621383,018912,31085в 2,3 раза >0,7Разом51555100,071200100,082829100,03127460,6х За даними таблиці 2.8 бачимо, що у структурі витрат за 2012 рік найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати і порівняно з 2010 р. вони збільшились на 70,4 % і становлять 65442 тис.грн., а найменшу - витрати на амортизацію основних фондів,які зменшились на 24,3 % або на 421 тис.грн. Це свідчить, що ТзОВ " Альфа-ком" необхідно налагодити технічних рівень виробництва та амортизаційної політики підприємства. Зменшення питомої ваги на оплату працю на 2,3 п.с. спричинене скороченням заробітної плати виробникам. Також зросли відрахування на соціальні заходи на 25,5 %
В загальному операційні витрати зросли на 31274 тис.грн., або на 60,6%, це показує позитивну тенденцію, так як це відбувається за рахунок збільшення виробництва.
Коефіцієнт покриття дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як таке, що успішно функціонує. Згідно з даними таблиці 2.9 протягом 2010-20112 років коефіцієнт покриття становив 0,5, що відповідає його нормативному значенню. Підприємство можна вважати платоспроможним , оскільки отримані кошти від перетворення оборотних активів на готівку дозволяють перекрити кредиторську заборгованість товарного характеру на поточні зобов'язання.
Таблиця 2.9
Показники оцінки ліквідності підприємства
№ з/пПоказникиРозрахунок (дані Ф1 "Баланс")Норма-тивне значенняРокиВідхилення 2012р. від 2010р. 201020112012+,-%1234567891Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності)∑(Р 260 - Р 270)/Р 620> 12, 34,22,70,417,42Коефіцієнт швидкої ліквідності∑(Р 150 - Р 250)/Р 620> 0,51,61,11,1-0,5-31,2Продовження таблиці 2.9
1234567893Коефіцієнт абсолютної ліквідності∑(Р 220 + Р 230 + Р 240)/Р 620> 0,20,50,50,70,240,04Частка оборотних засобів в активахР 260/Р 280за планом0,40,40,50,125,05Частка виробничих запасів в оборотних активах∑(Р 100 - Р 120)/Р 260>0,5-0,08-0,050,020,1-75,06Робочий капітал, тис (Р 260 + Р 270)-(Р 620+Р 630)середньо-галузеве153502048120246489631,9 Коефiцiєнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань i показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Підприємство має в наявності достатньо оборотних активів, які можуть бути використані для погашення поточних зобов'язань.
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яка частина поточної заборгованості підприємства може бути погашена за рахунок готівки та очікуваних надходжень від дебіторів.
У 2012 році відбувається зменшення коефіцієнта швидкої ліквідності на 31,2 %. Оскільки дані відповідають нормативному значенню, то підприємство за рахунок наявних грошових коштів та очікуваних надходжень від дебіторів може розрахуватися з боргами короткострокового характеру.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових i поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної ліквідності вказує на те, яка частина боргів підприємства має бути сплачена негайно. Згідно з даними таблиці коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2012 році збільшився на 40% порівняно з 2010 роком і становить 0,7. Це свідчить про те, що підприємство може негайно погасити за рахунок наявних грошових коштів лише 1% найбільш термінових зобов'язань.Робочий капітал (Рк) - різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями. Тобто, робочий капітал є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів та довгострокових зобов'язань. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не тільки здатне сплатити власні поточні борги, а й має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. Оскільки у 2012 році відбувається збільшення робочого капіталу на 9,2%, то можна говорити про ріст фінансової стійкості компанії.
Фінансова стійкість - це стабільність фінансового становища підприємства, яка забезпечується достатньою часткою власного капіталу в складі джерел фінансування.
Коефіцієнт автономії - це показник, який характеризує частку власних активів у загальній сумі всіх активів підприємства, використаних ним для здійснення статутної діяльності. Оскільки протягом 2010-2012 років коефіцієнт автономії не відповідає нормативному значенню, то можна сказати що всі зобов'язання підприємства не можуть бути покриті власними активами, тобто виникає фінансова залежність.
Показник обернений до коефіцієнта автономії; показує, яка сума загальної вартості майна підприємства припадає на 1 грн. власних коштів. Згідно з даними таблиці у 2012 році відбувається збільшення цього показника на 20%, тобто відбувається збільшення долі позикових коштів у фінансуванні підприємства .
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу розраховується як відношення вартості робочого капіталу (власних оборотних коштів) до суми джерел власних коштів і характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємством. Показує яка частка власного капіталу вкладена у найбільш мобільні кошти. Коефіцієнт маневреності робочого капіталу у 2012 році збільшився у порівнянні з 2010 роком на 0,1, проте не відповідає нормативному значенню.
Таблиця 2.10
Показники оцінки фінансової стійкості підприємства
№ з/пПоказникиРозрахунок (даніФ1 "Баланс")Норма-тивне значенняРокиВідхилення 2012р.від 2010р.201020112012+,-%1234567891Коефіцієнт автономіїР 380/Р 640>0,50,810,840,81002Коефіцієнт фінансової залежностіР 640/Р 380<2,01,501,181,23-0,27-18,03Коефіцієнт фінансової стабільностіР 380/ Р 480 + Р 620>14,265,644,410,153,524Коефіцієнт забезпеченості власними засобами(Р 380 - Р 080)/Р 260>0,10,540,580,570,035,555Коефіцієнт маневреності робочого капіталу(Р 260 - Р 620)/Р 380>0,50,280,360,350,0725,06Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу(Р 480 + Р 620)/Р 380<0,50,230,170,23007Коефіцієнт стійкості фінансування(Р 380 + Р 430 + Р 480)/Р 2800,8-0,90,830,900,83008Коефіцієнт концентрації залученого капіталу(Р 480 + Р 620)/Р 640<0,50,190,150,18-0,01-5,269Коефіцієнт поточних зобов'язаньР620/(Р 480 + Р 620)>0,50,920,641,080,1617,39 Коефіцієнт автономії перевищує нормативне значення. Це свідчить про те, що в підприємство кредиторами може вкладатися більше коштів, оскільки воно з більшою ймовірністю може погасити борги за рахунок власних коштів. Коефіцієнт фінансової стабільності - показник, який характеризується відношенням власних і позикових коштів підприємства, тобто він показує, скільки позикових коштів залучило підприємство в розрахунку на 1 грн., вкладених в активи власних коштів. Проаналізувавши даний коефіцієнт бачимо, що у порівнянні з 2010 роком у 2012 році він збільшився на 0,15. Тобто підприємство має стійкий фінансовий стан.
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу свідчить про ступінь мобільності використання власних коштів підприємством у даному підприємстві цей показник збільшився на 25%, що є позитивним, це означає, що власні кошти більше ніж позикові.
Коефіцієнт співвідношення власного та залученого капіталу має незмінний характер, тобто залежність підприємства від залучених коштів залишилась стабільною.
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу зменшився у 2012 році на 0,01 тис.грн. порівняно з 2010, і є меншим за нормативне значення, що показує достатньо малу кількість позичених коштів у загальній сумі коштів, авансованих в діяльність підприємства.
Таким чином, ТзОВ "Альфа-ком" перебуває у досить стабільному стані і функціонує нормально, але потрібно набагато краще та ефективніше використовувати свій фінансовий потенціал. Однією із найважливіших ознак ефективності є досягнення відповідного результату діяльності з найменшими витратами ресурсів. Інакше кажучи, ознакою ефективності діяльності є досягнення мети функціонування підприємства (організаційно-виробничої системи, організації) з найменшими витратами суспільної праці.
2.3. Оцінка формування, розподілу та планування прибутку ТзОВ "Альфа-ком"
На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відображається в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій та іншої діяльності. Отже, прибуток - важливий показник, що характеризує фінансовий результат діяльності підприємства.
Зростання прибутку означає збільшення потенційних можливостей підприємства, підвищення ступеня його ділової активності. За прибутком визначається доля доходів власників підприємств, розміри дивідендів акціонерів та інших доходів. Прибуток визначає також рентабельність капіталу, впливає на вартість усього підприємства загалом.
Різне значення прибутку посилюється з переходом держави до ринкових умов господарювання. Підприємства недержавної форми власності, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право самостійно визначати напрями використання прибутку після сплати обов'язкових платежів та відрахувань. Прибуток є джерелом забезпечення як внутрішньогосподарських потреб підприємств, так і джерелом формування бюджетних ресурсів держави. Тому успішна, прибуткова діяльність підприємств основа економічного розвитку держави.
Облік і визначення фінансових результатів - прибутку (збитку) здійснюється за такими видами діяльності підприємства: звичайна діяльність, у тому числі операційна й інша звичайна діяльність; а також діяльність, пов'язана з виникненням надзвичайних подій. Підприємство може одержувати прибуток у результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.
При аналізі формування і використання фінансових результатів діяльності підприємства ставлять такі основні завдання: вивчити величину і структуру прибутку(збитку) за видами та об'єктами діяльності; оцінити сценарії впливу ситуації щодо зміни цін і обсягів реалізації на операційний прибуток; виявити вплив факторів на величину валового фінансового результату; вивчити напрями і тенденції розподілу чистого прибутку(збитку).
Аналіз фінансових результатів за елементами здійснюють відповідно з алгоритмом їх формування у фінансовій звітності (табл. 2.11).
Таблиця 2.11
Аналіз формування фінансових результатів підприємства
ПоказникиРокиВідхилення 2012р. до 2010р.201020112012+/-%123456Валовий прибуток (збиток)7497369612937544072,6Фінансовий результат від операційної діяльності412707114298772,4Результат від фінансових операцій129743393-904-69,7Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування45368007317278161,3Фінансовий результат від звичайної діяльності382303546-277-7,2Чистий прибуток (збиток)3823-17103546-277-7,2 Горизонтальний аналіз абсолютних показників, наведених у табл. 2.11, свідчить, що підприємство у 2012 році досягло запланованих фінансових результатів. Негативний вплив на відхилення від планового показника чистого прибутку мав результат від звичайної діяльності, що призвів до зменшення прибутку на 277 тис. грн. Основну частину фінансового результату підприємства одержують від операційної діяльності, де формуються змінні і постійні витрати, чистий дохід, валові і операційні прибутки (збитки).
Механізм впливу фінансів на господарство, на його економічну ефективність міститься не в самому виробництві, а в розподільних відносинах. Характер впливу на виробництво залежить від того, наскільки конкретна система розподілу, форми і методи її організації відповідають об'єктивним потребам суспільства, рівневі розвитку продуктивних сил, економічним інтересам держави, підприємств і кожного окремого працівника. При порушенні цієї відповідності процес підвищення ефективності виробництва починає стримуватися.
Розподіл прибутку є невід'ємною складовою загальної системи розподільних відносин і, мабуть, разом з розподілом доходу фізичних осіб, найголовнішою.
Конкретні форми і методи розподілу прибутку постійно видозмінюються і розвиваються зі зростанням суспільного виробництва і зміною завдання в економіці. Кожен етап у відносинах між бюджетом і підприємством з приводу розподілу прибутку породжує нові форми і методи цього розподілу.
По суті, розподіл прибутку варто розглядати в трьох напрямках. Прибуток розподіляється між державою, власниками підприємства і самим підприємством. Пропорції цього розподілу значною мірою впливають на ефективність діяльності підприємства як позитивно, так і негативно.
1. Відносини підприємств і держави з приводу прибутку будуються на основі оподаткування прибутку підприємства.
2. Далі прибуток розподіляється між власниками (акціонерами і засновниками) і самим підприємством. Цей розподіл залежить від багатьох чинників. У період технічного переозброєння і модернізації виробництва, освоєння нових видів продукції і нових технологій підприємство має потребу у фінансових ресурсах, і надати їх мають насамперед власники. Це не означає, що вони повинні відмовитися від своїх очікувань і не одержувати доходу на вкладений капітал. Просто це мають бути відкладені очікування, тобто власники зможуть одержати свої дивіденди після виходу виробництва на проектну потужність, коли підприємство почне отримувати прибуток у достатньому розмірі. Дивіденди за період очікування мають бути не меншими, ніж відсоткова ставка на банківський вклад за цей же період, але меншими, ніж відсоткова ставка за кредит.
3. На підприємстві розподілу підлягає прибуток після сплати податків і виплати дивідендів. З цього прибутку також сплачуються деякі податки в місцеві бюджети.
Розподіл цієї частини прибутку відбиває процес формування фондів і резервів підприємства для фінансування потреб виробничого і соціального розвитку. В умовах ринкового господарства держава не втручається в процес розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків і
може використовуватися на будівництво житла, благодійні цілі, фінансування природоохоронних заходів, витрат на утримання об'єктів соціальної сфери, на проведення науково-дослідних робіт. Законодавчо встановлений мінімальний розмір резервного капіталу для акціонерних товариств регулює порядок створення резерву щодо сумнівних боргів і під знецінення цінних паперів.
Розподіл прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства, регламентується внутрішніми документами підприємства, як правило, в обліковій політиці. Деякі аспекти розподільного процесу фіксуються в статуті підприємства. Відповідно до статуту рішенням розпорядчого органу на підприємстві створюються фонди нагромадження, споживання, соціальної сфери. Якщо фонди не створюються, то з метою забезпечення планових витрат коштів складаються кошториси витрат на розвиток виробництва, соціальні нестатки трудового колективу, матеріальне заохочення працівників і благодійні цілі.
До витрат, пов'язаних з розвитком виробництва, які фінансуються з прибутку, належать витрати на науково-дослідні, проектні, дослідно-конструкторські й технологічні роботи, фінансування розробок і освоєння нової продукції та технологічних процесів, витрати на удосконалювання технології й організації виробництва, модернізації устаткування, витрати, пов'язані з технічним переозброєнням і реконструкцією діючого виробництва, розширенням підприємства і новим будівництвом об'єктів, проведенням природоохоронних заходів. До цієї ж групи витрат відносять витрати на погашення довгострокових кредитів банків і відсотків за ними. Накопичений прибуток підприємство може спрямувати у статутні фонди інших підприємств, довгострокові і короткострокові фінансові вкладення, перераховувати вищим організаціям, союзам, концернам, асоціаціям та ін. Ці напрямки також вважаються використанням прибутку на розвиток.
Розподіл прибутку на соціальні нестатки містить у собі витрати з експлуатації соціально-побутових об'єктів, що перебувають на балансі підприємства, фінансування будівництва об'єктів невиробничого призначення, проведення оздоровчих і культурно-масових заходів і т. ін.
До витрат на матеріальне заохочення належать виплата премій за досягнення в праці, надання матеріальної допомоги, одноразова допомога ветеранам, пенсіонерам, компенсація подорожчання вартості харчування в їдальнях і т. ін.
Увесь прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, поділяється на прибуток, який збільшує вартість майна, тобто прибуток, що бере участь у процесі нагромадження, і той, що спрямовується на споживання та не збільшує вартості майна. Якщо прибуток не витрачається на споживання, то він залишається на підприємстві як нерозподілений прибуток минулих років і збільшує розмір власного капіталу підприємства. Наявність нерозподіленого прибутку збільшує фінансову стійкість підприємства, свідчить про наявність джерела для наступного розвитку.
Важливу роль у забезпеченні фінансової стійкості відіграє розмір резервного капіталу. У ринковому господарстві відрахування до резервного капіталу мають першочерговий характер. Наявність і приріст резервного капіталу забезпечують збільшення акціонерної власності, характеризують готовність підприємства до ризику, з яким пов'язана вся підприємницька діяльність, створення можливості виплати дивідендів за привілейованими акціями навіть у разі відсутності прибутку поточного року, покриття непередбачених витрат і збитків без ризику втрати фінансової стійкості. Принципове значення в розподілі чистого прибутку має досягнення оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання. Використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) визначаються самостійно кожним суб'єктом господарювання [9, с. 150-153].
Розподіл і використання прибутку підприємства представлений на рис. 2.1
Прибуток підприємства Податок на прибуток Чистий прибуток Використання чистого прибутку:
- створення резервного фонду;
- виплата дивідендів;
- поповнення статутного капіталу;
- інші напрями використання. Рис. 2.1 Розподіл і використання прибутку підприємства
Підприємство в нових умовах оподаткування прибутку зацікавлене в тому, щоб його прибуток, визначений з метою оподаткування, був якомога меншим. Тому в процесі аналізу виявляються причини, які призвели до штучного завищення валових доходів і заниження валових витрат і, отже, зростання оподатковуваного прибутку та податку па прибуток. Серед причин, які призводять до цього, слід насамперед врахувати такіобставини: - якщо підприємство за звітний період допускає приріст балансових залишків покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві, у залишках готової продукції, витрати коштів на суму цього приросту не вважаються валовими витратами, і це спричиняє до збільшення прибутку як об'єкта оподаткування;
- якщо підприємство, відвантаживши продукцію покупцеві і не отримавши платежу за неї, не виконує встановлені законом процедури з приводу передачі до судово-господарських органів позовних заяв щодо стягнення боргу або визнання боржника банкрутом, сума відвантаженого товару (наданих послуг) вважається валовим доходом і оподатковується податком на прибуток;
- якщо підприємство витрачає кошти на потреби, не пов'язані з веденням його господарської діяльності, ці витрати до складу валових витрат не включаються, що призводить до зростання податку на прибуток; - при реалізації (продажу) товарів пов'язаним особам за цінами, нижчими від звичайних цін на такі товари, валовий доход обчислюється, виходячи із звичайних цін, тобто податок па прибуток зростає. Аналогічно, якщо підприємство має витрати на закупівлю товарів (робіт, послуг) у пов'язаних осіб за цінами, вищими за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), до валових витрат включаються такі витрати за звичайними цінами, що також збільшує податок па прибуток.
Механізм розподілу прибутку відповідно до обраного типу дивідендної політики передбачає таку послідовність, дій:
На першому етапі із суми чистого прибутку вираховуються обов'язкові відрахування в резервний (не менш 5 %) та інші обов'язкові фонди спеціального призначення (якщо вони передбачені статутом підприємства).
На другому етапі з частини чистого прибутку, що залишився, віднімаються кошти, що направляються на повернення раніше отриманих позичок, викуп облігацій і випату дивідендів по привілейованих акціях.
Знайдена у результаті першого і другого етапів розрахунку сума чистого прибутку і представляє собою межі, в рамках яких реалізується відповідний тип дивідендної політики.
На третьому етапі частина чистого прибутку, що залишився, розподіляється на цілі виробничого розвитку і споживання. На четвертому етапі сформований за рахунок прибутку загальний фонд споживання розподіляється на фонд виплати дивідендів і фонд споживання персоналу підприємства (додаткове матеріальне заохочення працівників і задоволення їхніх соціальних потреб). Основою такого розподілу є обраний тип дивідендної політики і зобов'язання підприємства по колективному трудовому договору.
На п'ятому етапі визначається коефіціент дивідендних виплат за результатами реалізації дивідендної політики у звітному періоді. Для оцінки ефективності дивідендної політики використовується показник суми дивідендів у розрахунку на одиницю капіталізованого прибутку. Він дозволяє визначити співвідношення суми дивідендних виплат і суми капіталізованого прибутку.
При оцінці ефективності дивідендної політики можуть бути використані також показники зниження вартості використовуваного капіталу або підвищення ринкової вартості акцій [56, с. 167-172].
Фінансовий результат, тобто прибуток (збиток), залежить від умов прибутковості, головними з яких є:
- ринкові ціни на продукцію та послуги підприємства, які складаютьс залежно від попиту та пропозиції;
- обсяг виробництва та реалізації продукції;
- витрати на виробництво продукції.
Якщо підприємство буде планувати прибутки методом екстраполяції (планування від минулого), то вони у 2013 році будуть наступними.
Таблиця 2.12. Планування прибутків ТзОВ "Альфа-ком"на 2013 р. (тис. грн.)
ПоказникФактичноПрогнозВідхилення(на 2012р.)(на 2013р.)+/-%123451. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)104650
107800
3150
3,01
2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)87208
86240
-968
-1,1
3. Валовий прибуток1293711969-968-7,5 Продовження таблиці 2.12
123454. Фінансовий результат від операційної діяльності71149195208129,35. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування73179398208128,46. Фінансовий результат від звичайної діяльності35467612,44066,4у 1,1 р. б.7. Чистий прибуток35467612,44066,4у 1,1 р. б. Зпрогнозуємо і розрахуємо різні види прибутку ТзОВ "Альфа-ком " на 2013 рік і занесемо до таблиці 2.12.
Прогнозується що ціна (Ц) на 2013 р. не зміниться і становитиме 154 грн. на одиницю продукції, а обсяг продажу (Опр.) в 2012 р. становив 654145 виробів, на 2013 р. планується збільшити обсяг продажу, він буде становити 700000 виробів.
Тоді валовий дохід буде становити:
ВД = Опр.* Ц = 700000 * 154 = 107800 (тис.грн.)
Визначимо тепер чистий дохід:
ЧД = ВД - Акциз, ПДВ = 107800 - 21560 = 86240 (тис.грн.)
Валовий прибуток буде становить:
Пв =ЧД - Сп.в.,(2.1)
де Сп.в. - виробнича собівартість реалізованої продукції, грн.;
Пв = 86240 - 74271 = 11969 (тис.грн.)
Тепер визначимо такі прибутки як:
1. Операційний прибуток визначається:
По.д.=Пв+Дін.о.-Вадм.-Взб.-Він.о.,(2.2)
де Дін.о. - інший операційний дохід, грн.;
Вадм. - адміністративні витрати, грн.;
Взб. - витрати на збут, грн.;
Він.о. - інші операційні витрати, грн.
По.д.= 11969 + 1610 - 2714 - 1670 - 3049= 9195 (тис.грн.)
2. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування:
Пзв.оп.=По.д.+Ду.к.+Дін.ф.+Дін.-Ву.к.-Він.ф.-Він., (2.3)
де Ду.к. - доходи підприємства від участі в капіталі, грн.;
Дін.ф. - інші фінансові доходи, грн.;
Дін. - інші доходи підприємства, грн.;
Ву.к. - витрати від участі в капіталі, грн.;
Він.ф. - інші фінансові втрати, грн.;
Він. - інші витрати підприємства, грн.
Пзв.оп.= 9195 + 393 - 190= 9398 (грн.)
3. Прибуток від звичайної діяльності підприємства:
Пзв.д.=Пзв.оп.-Пзв.оп.* % податку =Пзв.оп.* (1 - % податку), (2.4)
де % податку - ставка податку на прибуток (виражена у вигляді десяткового дробу).
Пзв.оп.= 9398 * (1 - 0,19) = 7612,4 (грн.)
4. Чистий прибуток підприємства:
Пч=Пзв.д.+Дн.д.-Вн.д.-(Дн.д.-Вн.д.)* % податку, (2.5)
де Дн.д. - доходи від надзвичайної діяльності підприємства, грн.;
Вн.д. - витрати, пов'язані з надзвичайною діяльністю підприємства, грн.
Пч = 7612,4
так як підприємство не має доходів від надзвичайної діяльності і також витрат, пов'язані з надзвичайною діяльністю.
Як бачимо (див. табл. 2.17), прогноз на 2013 р. передбачається збільшення в порівнянні з 2012 р. всіх прибутків: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) прогнозується збільшення на 3150 тис. грн., тобто 3,01 %; чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) прогнозується зменшити на 968 тис. грн., тобто 1,1 %; валовий прибуток на - 968 тис. грн., це дорівнює 7,5 %; фінансовий результат від операційної діяльності на - 2081 тис. грн., це - 29,3 %; фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування на - 2081тис.грн., це - 28,4 %; фінансовий результат від звичайної діяльності на -4066,4 тис. грн., це - у 1,1 раз більше; чистий прибуток на 4066,4 тис. грн., це - у 1,1 раз більше.
Рентабельність - це відносний показник ефективності роботи підприємства, який у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів). Рентабельність має декілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресурси (витрати) використовуються в розрахунках.
Передусім розрізняють рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу) обчислюється в кількох модифікаціях: рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу.
Рентабельність активів () характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства та обчислюється за формулою :
(2.6)
(2.7)
де - загальний прибуток підприємства за рік (весь прибуток, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування та розподілу);
- чистий прибуток підприємства за рік;
- середньорічна вартість активів.
Рентабельність власного капіталу () відображає ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів:
(2.8)
де - власний капітал підприємства.
Рентабельність акціонерного капіталу (Рак) свідчить про верхню межу дивідендів на акції та обчислюється так:
(2.9)
де Кст- статутний капітал (номінальна вартість проданих акцій).
Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут. Вона визначається за формулами:
(2.10) де - загальна рентабельність продукції, %;
Пз - загальний прибуток підприємства за рік, тис. грн.;
ВС - виробнича собівартість продукції, тис. грн.;
ВА - адміністративні витрати, тис. грн.;
ВЗ - витрати на збут продукції, тис. грн.
(2.11)
де - чиста рентабельність продукції, %;
Пч - чистий прибуток підприємства за рік, тис. грн.
Рентабельність конкретного виду продукції розраховується за формулою:
(2.12)
де Рі - рентабельність конкретного виду продукції, %;
Ві - виручка від реалізації і-го виду продукції, тис. грн.;
ВСі - виробнича собівартість конкретного виду продукції, тис. грн.;
ВАі - розподілені адміністративні витрати на даний вид продукції, тис. грн.;
ВЗі - розподілені витрати на збут даного виду продукції, тис. грн.
Рентабельність продажу продукції або обороту визначається за формулами:
(2.13)
(2.14)
де - загальна рентабельність від реалізації продукції, %;
- чиста рентабельність від реалізації продукції, %;
Пз - загальний прибуток підприємства від реалізації продукції, тис. грн.;
РП - обсяг реалізованої продукції, тис. грн.;
Пч - чистий прибуток підприємства від реалізації продукції, тис. грн [54, с. 312-313].
Обчислення рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) може грунтуватися на показниках прибутку від їхнього випуску або реалізації. При цьому поточні витрати можуть братися в таких варіантах: собівартість (виробнича або повна); собівартість за виключенням матеріальних витрат (рентабельність щодо заново створеної вартості); вартість продукції в цінах виробника (вартість за мінусом непрямих податків).
Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності; прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, яку можна брати в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позичковий капітал, основний капітал, оборотний капітал).
Для розрахунку рентабельності галузей економіки береться загальна сума прибутку,отримана підприємствами, об'єднаннями, іншими госпрозрахунковими формуваннями, що входять у відповідну галузь економіки. На рівень рентабельності галузі впливатиме наявність у ній низькорентабельних і збиткових підприємств.
Зміна того чи іншого показника рентабельності залежить від зміни економічних та організаційно-технічних факторів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг). Тому у процесі аналізу стану рентабельності підприємства необхідно визначити, які фактори більше впливали на підвищення чи зниження рівня рентабельності та розробити відповідні заходи підвищення єфективності діяльності підприємства. Прибутковість підприємства вимірюється двома показниками - прибутком і рентабельністю. Показники рентабельності ТзОВ "Альфа-ком" в таблиці 2.13.
Таблиця 2.13
Показники ефективності господарської діяльності ТзОВ "Альфа-ком"
№ з/пПоказникиОдиниця виміруРокиВідхилення 2012р. від 2010р. (+,-)20102011201212345671.Рентабельність продукції%7,1-2,54,5-2,62.Рентабельність операційної діяльності%7,4-2,78,71,3 Продовженн таблиці 2.13
12345673.Рентабельність звичайної діяльності%8,1-2,39,114.Рентабельність господарської діяльності%15,1-4,713,3-1,87.Валова рентабельність продажу продукції%13,15,514,81,38.Чиста рентабельність продажу продукції%6,4-2,54,1-2,39.Рентабельність доходу від операційної діяльності%99,1-2,798,1-110.Рентабельність підприємства%6,1-2,55,1-111.Рентабельність власного капіталу%7,0-3,16,3-0,712.Рентабельність залученого капіталу%47,5-14,056,48,913.Рентабельність необоротних активів%11,3-4,118,3714.Рентабельність оборотних активів%19,1-6,125,16 Рентабельність діяльності розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) і характеризує ефективність господарської діяльності підприємства. Рентабельність господарської діяльності у 2012році порівняно з 2010 роком має тенденцію до зменшення, це пов`язано зі зменшенням у 2012 році чистого прибутку.
Більшість показників оцінки ефективності господарювання підприємства мають тенденцію до збільшення,що вказує на позитивний розвиток підприємства.
Важливими показниками, які співвідносять витрати і доходи підприємства, є коефіцієнти покриття витрат і окупності. Відношення собівартості реалізованої продукції до чистого доходу і валового прибутку визначають відповідно рівень покриття виробничих витрат та їх окупність.
Рентабельність використання фінансових ресурсів може бути підвищена, якщо підприємство досягає того ж обсягу прибутку,але зменшує при цьому суму коштів, які вкладені в основні і оборотні засоби (наприклад, реалізує частину машин , устаткування, якщо вони використовуються не досить ефективно, знизить залишки виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів, вивільнить гроші, залучені в дебіторську заборгованість).
Межа беззбитковості діяльності підприємства - це критична межа допустимого зниження рівня валового прибутку і росту рівня операційних витрат, яка настає при рівновазі цих двох величин.
Аналіз беззбитковості використовують при:
1) започаткуванні нового виду діяльності, наприклад, при організації нового виду виробництва; 2) при розвитку і розширенні того, що вже існує; 3) виготовленні нового виду продукції, наданні нового виду послуг.
Аналіз беззбитковості дає змогу відповісти на такі важливі питання:
Чи зростає можливість беззбиткової роботи компанії, або чи зменшується вона протягом певного періоду часу?
Чи покриє збільшення обсягу продажів затрати на проведення маркетингової програми?
Чи збільшиться прибутковість підприємства після впровадження на ринок нового продукту?
Чи окупиться модернізація виробництва? Отже, цілі, для яких використовують аналіз беззбитковості, слідуючі:
1) оцінка початкового періоду функціонування нового підприємства;
2) оцінка прибутковості нового виду послуг або нового виду продукції;
3) оцінка прибутковості інвестицій при нарощуванні основного капіталу. Для розрахунку точки беззбитковості підприємства розрахуємо ряд наступних показників:
1. Валовий прибуток підприємства (ВПп)
(2.15)
де ЧПп - чистий прибуток підприємства.
2. Валова прибутковість (рентабельність) чистого доходу (ПВчд)
валова прибутковість чистого доходу (коп.) показує, скільки 1 грн. одержаного чистого доходу (ЧДп) приносить підприємству валового прибутку (ВПп).
3. Витратомісткість чистого доходу за змінними витратами(ВМчд):
витратомісткість чистого доходу (коп.) показує скільки змінних витрат (ЗВп) витрачає підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу (ЧДп);
4. Чистий дохід підприємства, який забезпечує беззбиткову господарську діяльність (ЧДб)
показник визначає, який обсяг чистого доходу підприємства забезпечує беззбитковий рівень господарської діяльності (грн.);
5. Змінні витрати підприємства, які забезпечують беззбиткову господарську діяльність(ЗВб)
показник визначає, який обсяг змінних витрат підприємства забезпечує беззбитковий рівень господарської діяльності (грн.).
Перевірка достовірності розрахунку показників ЧДб і ЗВб (точка беззбитковості) здійснюється наступним чином:
; (2.16)
6. Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки господарської діяльності підприємства (Кб)
показує на скільки відсотків (разів) чистий дохід від господарської діяльності підприємства більший (менший) чистого доходу, який забезпечує його беззбиткову діяльність. Приклад розрахунку показників, які характеризують рівень економічної безпеки господарської діяльності наведено в табл. 2.14. і рис. 2.2.
Графічне зображення аналітичних розрахунків для оцінки рівня економічної безпеки господарської діяльності підприємства у 2012 році зображено на рис. 2.2.
Таблиця 2.14
Аналіз і оцінка рівня економічної безпеки господарської діяльності підприємства
Чистий дохідВитратипоказникирядок за
звітністюсума, тис. грн.показ-
никирядок за звітністюсума, тис. грн.Показники діяльності підприємства за звітом про фінансові результатиЧДо.д.
ЧДі.о.
ЧДф.д.
ЧДі.д..
ЧДпп
ЧДн.п.035
060
120
110, 130
185
20087208
1610
393
-
-
3546
-СРо.д.
ОВі.д.
АВ
ВЗ
ВВф.д.
ВВі.д.
ВВн.п.
ППг.д.040
090
070
080
140
150, 160
205
180, 21074271
3049
2714
1670
190
-
-
3771Разом
(ЧДп)х92757Разом (ВВп)х85665Чистий прибуток підприємства 7092 тис. грн. (92757-85665)Розрахункові показникиНайменуванняАлгоритм розрахункуРозрахунокВеличина показника1234Постійні витрати (ПВп)АВ+ВЗ2714+16704384 тис. грн.Змінні витрати (ЗВп)ВВп-ПВп85665-438481281 тис. грн.Валовий прибуток (ВПп)ПВп+ЧПп4384+709211476 тис. грн.Валова прибутковість чистого доходу (ПВчд)ВПп : ЧДп0,124 грн.
(12,4 коп.)Витратомісткість чистого доходу за змінними витратами (ВМчд)0,876 грн.
(87,6 коп.)Чистий дохід, який забезпечує беззбиткову діяльність(ЧДб)35354,8 тис. грн.Змінні витрати, які забезпечують беззбит-кову діяльність (ЗВб)35354,8х0,87630970,8 тис. грн.Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки діяльності підприємства (Кб)0,618
(61,8%) Рис. 2.2. Графічне зображення оцінки рівня економічної безпеки господарської діяльності ТзОВ "Альфа-ком" у 2012 р.
Прибуткова діяльність підприємства характеризується сценарієм:
ЧДп = ВВп + ЧПп,(2.17)
а збиткова ВВп = ЧДп + ЧЗ п,(2.18)
де ЧЗп - чистий збиток підприємства, який не дозволяє покрити підприємству певну суму витрат. При цьому на підприємстві виникає заборгованість по виплаті оплати праці, сплаті податків, розрахунків з постачальниками, припиняється інвестиційна діяльність.
Якщо витратомісткість чистого доходу підприємства за його змінними витратами (ЗВп : ЧДп) менша 1,0 то підприємство формує валовий прибуток і має прибутковий сценарій розвитку і за умови одержання фактичного чистого збитку воно має можливість збільшивши обсяги господарювання забезпечити його беззбитковість. Водночас, якщо витратомісткість чистого доходу підприємства за його змінними витратами (ЗВп : ЧДп) більша 1,0 підприємство позбавлене можливості формувати валовий прибуток, має збитковий сценарій розвитку і за умови недосягнення показника витратомісткості чистого доходу за змінними витратами величини менше 1,0 підприємство стає банкрутом. При цьому такі підприємства потребують обов'язкової системи антикризового управління, як у формуванні витрат, особливо змінних, так і у формуванні доходу. 2.4. Напрями удосконалення ефективності планування, формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це один із найважливіших показників діяльності підприємства. Прибуток відіграє вирішальну роль у стимулюванні подальшого підвищення ефективності виробництва, посилення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих результатів діяльності свого підприємства. За сучасних умов фінансово-економічний стан підприємства потрібен, як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних організацій. Від нього залежить фінансово-економічний стан підприємства.
З метою удосконалення планування, формування і розподілу валового прибутку необхідно:
* знижити непродуктивні витрати і втрати;
* впровадити в практику оперативний облік витрат на виробництво продукції; * застосувати найсучасніші механізовані і автоматизовані засоби для вирішення завдань аналізу прибутковості;
* зробити перенос акцентів не на прибутки, а на доходи підприємства; знизити собівартість продукції, збільшити асортимент і обсяг реалізації продукції;
* використовувати нові технології, що призведе до підвищення якості продукції, а також до підвищення попиту на неї, що спричинить збільшення обсягів продажу;
* необхідно проводити об'єктивний систематичний аналіз формування, розподіли і використання валового прибутку, що дасть змогу виявити резерви його зростання.
Виконання цих пропозицій значно підвищить прибутки підприємства і ефективність управління ними.
Розглянемо рис. 2.3 "Напрями покращення прибутковості підприємства ТзОВ "Альфа-ком".
Рис. 2.3. Напрями покращення прибутковості
підприємства ТзОВ "Альфа-ком".
Як зазначалося, основною метою аналізу формування й функціонування виробничих витрат є збільшення прибутку (доходу) підприємства. Взагалі прибуток може зростати за такими основними напрямками: зростання цін; зниження виробничих витрат; удосконалення структури кінцевих продуктів; підвищення вартості кінцевих продуктів. Однак кожний з цих напрямків безпосередньо пов'язаний з формуванням і функціонуванням виробничих витрат і зводиться до таких методів підвищення прибутковості виробництва через призму виробничих витрат.
1. Збільшення прибутку при незмінних постійних витратах. У цьому разі можливими є два шляхи. По-перше, за рахунок поліпшення організації господарства, в тому числі за рахунок упровадження нових організаційних форм господарювання, покращення маркетингу, запровадження досягнень науково-технічного прогресу і т.п. По-друге, за рахунок реструктуризації виробництва  нарощування прибуткових галузей і видів продукції при відповідному скороченні менш прибуткових.
2. Підвищення прибутку при збільшенні постійних витрат, що означає абсолютне розширення виробництва за рахунок прибуткових галузей і видів продукції, впровадження нових технологій, підвищення якості продукції і т.п.
3. Зростання рівня рентабельності господарювання при скороченні постійних витрат і незмінній сумі прибутку. Виходячи з формули визначення рівня рентабельності, де в чисельнику міститься прибуток, а в знаменнику - виробничі витрати, певне зменшення знаменника при незмінному чисельнику відповідно збільшить результативний показник. Досягти зменшення постійних витрат при незмінній абсолютній сумі прибутку можна їх перегрупуванням за видами продукції, відповідно скорочуючи й розширюючи виробництво певних видів продукції.
4. Підвищення рівня рентабельності господарювання при зниженні постійних витрат і абсолютної суми прибутку. Такий процес може відбуватися за умови, коли темпи зниження постійних витрат перевищують темпи скорочення абсолютної суми прибутку.
Доречно зазначити, що показник рівня рентабельності не є тотожним показнику рівня прибутковості, які досить часто плутають. Не відкидаючи доцільності розрахунку показника рівня рентабельності виробництва як такого, що характеризує ступінь віддачі виробничих витрат, слід зазначити, що цей показник значною мірою характеризує саме кінцеву ефективність виробництва. Адже з позиції макрорівня, суспільства загалом, кінцевим результатом виробництва є рівень цін, за якими реалізується продукт (робота, послуга). У свою чергу рівень цін залежить від затрат праці, втіленої в продукті. З іншого боку, ефект від продукту визначається рівнем затрат робочого часу споживача продукту. Зважаючи на це ряд економістів пропонують відповідні методики розрахунку ефективності праці, які б ураховували зазначені критерії. Однак запропоновані методики є досить складними і навряд чи можуть бути використані в широкій господарській практиці, тому що вони потребують використання значної кількості додаткових визначених шляхом розрахунків показників, які неможливо отримати на рівні підприємств. Це такі показники, як рівень реального задоволення відповідної кінцевої потреби за певними видами продукту, затрати сукупного робочого часу, потрібні для виробництва продукції, суспільно необхідні результати й витрати, втілені в продукті, та ін.
Тому на мікрорівні показником, що відповідає вимогам кінцевої ефективності виробництва, є рівень його прибутковості, що визначається як відношення прибутку (доходу) до виручки від реалізації продукції або як відношення прибутку на одиницю продукції до її ціни. Економічна сутність цього показника полягає в тому, що він відповідає всім критеріям суспільної ефективності: зниженню собівартості продукції, зростанню обсягів її виробництва і реалізації, а також підвищенню рівня споживчої вартості продукту. Цей показник гнучко реагує на рух ціни як серцевини економіки, відображуючи її динаміку та оцінюючи ефективність виробництва адекватно цій динаміці.
На формування прибутковості підприємства впливають фінансові результати, отримані після здійснення операційної, фінансової, інвестиційної діяльності, і фінансових результатів, отриманих в результаті надзвичайних подій.
Основними напрямами покращення прибутковості підприємства ТзОВ "Альфа-ком" в умовах ринкової конкуренції є зростання доходу підприємства за рахунок збільшення обороту, асортименту, якості продукції, зниження собівартості продукції і зменшення всіх непродуктивних витрат.
Фінансовий результат діяльності підприємства значною мірою залежить також від організації роботи фінансової служби у напрямі пошуку резервів збільшення прибутку в позавиробничих і позареалізаційних операціях. Мова йде, наприклад, про штрафи, пеню, неустойки, інші види санкцій, які одержані від партнерів або стосовно яких є рішення суду чи іншого відповідного органу про їх надходження. Фінансова служба підприємства у координації з юридичною та збутовою службами проводить роботу, яка забезпечує надходження цих доходів від контрагентів-порушників.
Висновки до розділу 2
1. ТзОВ "Альфа-ком" засновано у 1996 році шляхом перетворення державного підприємства Житомирський завод "Альфа-ком" у товариство з обмеженою відповідальністю на підставі рішення Фонду державного майна України. Предметом діяльності Товариства є:- виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури Основними споживачами продукцiї товариства є пiдприємства України та Росiї. Докладної iнформацiї про наявнiсть впливових конкурентiв товариство не має. Основними споживачами продукцiї товариства є пiдприємства України та Росiї,
2. Діагностика фінансово-економічної діяльності ТзОв "Альфа-ком"свідчить про таке:
- виручка від реалізації продукції у порівнянні з 2010 роком, у 2012 році збільшилася на 46,5 % і становить 33228 тис.
- найбільшу частку в структурі активів підприємства займають необоротні активи 59,6% або 39677 тис.грн. в 2010р., а в 2012р. 39510 тис.грн. або 33,4%.
- збільшення майна підприємства у порівнянні 2012 до 2010 року відбулося за рахунок приросту суми 1836 тис. грн. або на 3,3% власних джерел його утворення.
- виручка від реалізації продукції збільшилась на 33228 тис.грн, тобто на 46,5%.
- у структурі витрат за 2012 рік найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати і порівняно з 2010 р. вони збільшились на 70,4 % і становлять 65442 тис.грн.
- коефіцієнт автономії перевищує нормативне значення. Це свідчить про те, що в підприємство кредиторами може вкладатися більше коштів, оскільки воно з більшою ймовірністю може погасити борги за рахунок власних коштів.
ТзОВ "Альфа-ком" перебуває у досить стабільному стані і функціонує нормально, але потрібно набагато краще та ефективніше використовувати свій фінансовий потенціал.
3. Оцінка формування та планування прибутку ТзОВ "Альфа-ком" є такою - підприємство у 2012 році досягло запланованих фінансових результатів. Негативний вплив на відхилення від планового показника чистого прибутку мав результат від звичайної діяльності, що призвів до зменшення прибутку на 277 тис. грн. Основну частину фінансового результату підприємства одержують від операційної діяльності, де формуються змінні і постійні витрати, чистий дохід, валові і операційні прибутки (збитки).
4. Основними напрямами покращення прибутковості підприємства ТзОВ "Альфа-ком" в умовах ринкової конкуренції є зростання доходу підприємства за рахунок збільшення обороту, асортименту, якості продукції, зниження собівартості продукції і зменшення всіх непродуктивних витрат.
РОЗДІЛ 3
ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТЗОВ "АЛЬФА-КОМ"
3.1 Система управління охороною праці на підприємстві
ТзОВ "Альфа-ком" займається виготовленням та реалізацією електророзподільної та контрольної апаратури.
На сьогоднішній день система управління охороною праці є центральною для багатьох підприємств. Основні виробничі процеси, починаючи від отримання замовлення та організації виробництва, вимагають виваженої, цілеспрямованої i систематичної розробки технологічних процесів на виробництві. Очевидно, що для ефективної діяльності підприємства необхідні цілеспрямоване визначення повноважень і системна організація охорони праці. Юридична відповідальність за стан охорони праці та забезпечення здорових і безпечних умов праці на товаристві несе його керівник, він повинен створювати безпечні умови праці, забезпечувати сприятливий морально-психологічний клімат у трудовому колективі, що сприяє підвищенню продуктивності праці і поліпшенню якості продукції та послуг.
Безпосередній контроль за виконанням заходів по безпеці праці покладений на службу охорони праці, яка створена наказом керівника. На зазначену службу покладено опрацювання цілісної системи управління охороною праці, сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу. Службою охорони праці складаються плани на місяць і на рік, які затверджуються керівником. В ТзОВ "Альфа-ком" розроблені і затверджені власником наступні нормативні акти про охорону праці:
- Положення про систему управління охороною праці, що діють на підприємстві;
- Положення про службу охорони праці підприємства;
- Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці;
- Положення про проведення навчання з охорони праці;
- Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;
- Статут підприємства.
- Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями та видами робіт.
В досліджуваному господарстві відносини між керівником та працюючими фіксуються колективним договором. Колективний договір є основним нормативним документом внутрішнього користування, що регулює і визначає разом з чинним законодавством взаємні виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між Адміністрацією і Працівниками ТзОВ "Альфа-ком".
Головним пунктом Колективного договору є п.7 "Умови і охорона праці". Згідно вище сказаного - забезпечення безпечних умов праці є обов'язком Адміністрації. Працівники зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поведінки з машинами, механізмами, обладнанням, іншими засобам виробництва, користуватися засобами індивідуального колективного захисту, проходити обов'язкові медогляди. Також в цьому пункті договору говориться про матеріальні заохочення працівників, які сумлінно ставляться до виконання виробничих обов'язків і беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.
На підприємстві розроблені інструкції на кожному робочому місці. З урахуванням вимог відповідних інструкцій, до початку роботи з кожним робітником проводиться первинний інструктаж, робиться запис у відповідному журналі. Наказом по підприємству керівник, його заступники, спеціаліст охорони праці, проводять навчання в учбових закладах перед початком виконання своїх обов`язків один раз на три роки. З кожним працівником, який приймається на роботу проводиться вступний інструктаж. Наказом керівника підприємства створено комісію по атестації робочих місць за умовами праці, складено перелік робочих місць, що підлягають атестації, основна мета якої полягає в регулюванні відносин між власником і працівниками, у галузі реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення.
Фінансування заходів з охорони праці відбувається за рахунок самого підприємства через створений фонд з охорони праці, який формується в розмірі 0,5% від суми наданих послуг, а також за рахунок амортизаційних відрахувань та адміністративних витрат.
В розрахунку на 1 працюючого витрати на охорону праці з 2010 - 2012 роки наведені на рис. 3.1.
Рис. 3.1 Витрати на охорону праці в розрахунку на 1 працівника, грн.
За даними рис. 3.1 можна констатувати, що в 2012 році витрати на охорону праці збільшились в розрахунку на 1 працівника, головною причиною цього стало за рахунок зростання наданих послуг.
Для захисту працівників на підприємстві застосовуються засоби індивідуального захисту.
Засоби індивідуального захисту - технічні засоби, що використовуються для запобігання або зменшення впливу на працівників шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, а також для захисту від забруднення.
На підприємстві працівникам безоплатно видаються засоби індивідуального захисту, а саме такі як: захисні окуляри, распіратори, печатки, костюми, рукавиці, куртки, брюки, халати, резинові чоботі, фартухи, шлем. Всі засоби видаються в залежності від типу робіт.
3.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на підприємстві
Одним з важливих засобів запобігання нещасним випадкам на виробництві є систематична, доцільно-спрямована пропаганда охорони праці на виробництві. Вона полягає у пробудженні та підтриманні зацікавленості до охорони праці; переконанні працюючих у необхідності того чи іншого заходу з охорони праці; популяризації нових засобів створення безпечних і нешкідливих умов праці. Це як правило розповідь, демонстрація зразків, ознайомлення з безпечними технологіями тощо. На досліджуваному підприємстві в кожному структурному підрозділі та в головній конторі знаходяться план евакуації, куточки з техніки безпеки, інструкції та плакати.
Нижче наведемо короткий аналіз стану травматизму, захворювання і пожеж та витрат на охорону праці за останні 3 роки на підприємстві (Таблиця 3.1).
Таблиця 3.1
Показники стану захворювання і травматизму в ТзОВ "Альфа-ком" за 2010 - 2012 рр.
Назва показниківОдин.
вимір.Роки20102011201212345Кількість працівниківЧол..554440Кількість випадків захворюваньвипад.211Кількість днів непрацездатностідні1676Коефіцієнт середньої кількості випадків захворюваності1,480,821,05Коефіцієнт середньої тривалості одного випадку захворюваності:876Кількість нещасних випадків на виробництві,
в т.ч. зі смертельним наслідкомвипад.
випад.1
01
00
0Продовження таблиці 3.1
12345Втрачено днів непрацездатності від травматизмуднів12100Коефіцієнт частоти травматизму0,740,820Коефіцієнт тяжкості12100Коефіцієнт втрат робочого часу8,888,260Витрачено коштів на охорону працігрн.185025603840Сума виплат пов'язаних з травматизмом і захворюваннямвип.13401240850Показник грошових витрат11,0710,248,95Вартість валової продукції виробленої працюючим в день229,5359,3262,1Недоотримана продукція або ненадані послуги2606,51437,20Кількість пожеж010Матеріальні збитки від пожежвип.021000 Аналізуючи дані Таблиці 3.1 слід зазначити, що в 2011 році в порівнянні з 2010 роком на заходи по охороні праці було асигновано більше 1990 грн. або у 2,1 рази коштів, що є позитивною ознакою. Кількість випадків захворювань знизилась на 1 випадок, при цьому дні непрацездатності зменшились швидшими темпами - на 10 днів.
Таким чином коефіцієнт середньої кількості випадків захворюваності зменшився на 0,43, що є позитивним, причиною цього стало зменшення кількості випадків захворювань
Коефіцієнт частоти травматизму, коефіцієнт тяжкості та коефіцієнт втрат робочого часу у 2010 - 2012 рр. знизилися на 0,74; 12 та 8,88 відповідно. Це відбуло за рахунок того, що так як у 2012 році на виробництві не було нещасних випадків.
Показник грошових витрат за аналізований період зменшився на 2,12, це є позитивним і було спричинено скороченням суми виплат пов'язаних з травматизмом і захворюванням на 490 грн. Стосовно пожеж, то у 2010 році пожежа, яка завдала матеріальних збитків у розмірі 2100 грн.
Загалом кількість недоотриманої продукції зменшилась на 2606,5 грн., так як у 2012 році вартість валової продукції виробленої працюючим в день зросла на 32,6 грн.
Таким чином, задовільний стан охорони праці приводить до зростання продуктивності праці, зниження випадків травматизму і захворювань працюючих, в наслідок чого покращується загальне фінансове становище підприємства. В якості об'єкта дослідження в розділі "Охорона праці" є бухгалтерія ТзОВ "Альфа-ком", яке займається виготовленням хлібобулочної продукції.
Приміщення відділу знаходиться на 2 поверсі адміністративної будівлі. Загальна площа приміщення складає 40 м2, висота - 2,8 м, приміщення має 3 вікна. Кількість працюючих в приміщенні 4 чоловіків. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає: 40 : 4 = 10 (м2/чол.) робочої площі. Згідно із СНиП 2.09.04 - 87 на кожного працюючого в приміщеннях повинно припадати не менше 4,5 м2/чол. (якщо використовується комп'ютерна техніка - 6 м2/чол ) робочої площі. Висота приміщення - не менше 2,5 м. Отже, нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею дотримано.
У приміщенні розташовано 4 комп'ютерів. Напруга джерела живлення комп'ютерів у приміщенні - 220 В. У приміщенні розміщені 4 письмових столи, шафа для зберігання документів.
За небезпекою ураження електричним струмом управлінське приміщення належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих.
В процесі роботи використовується сучасне технологічне обладнання нової конструкції. Для попередження пожежі на стелі розміщена пожежна сигналізація. Для попередження травматизму співробітниками відділу охорони праці розроблені "Комплексні заходи щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням, аваріям". Для аналізу санітарно-гігієнічних умов у досліджуваному приміщенні визначимо, чи відповідають вони діючій нормативно-технічній документації.
Нормоване значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) для четвертого світлового поясу України еIV визначається, %, за формулою (3.1).
,(3.1)
де енІІІ - нормоване значення КПО для III світлового поясу за СНиП II-4-79. енІІІ = 1,5%;
m - коефіцієнт світлового клімату (для України m = 0,9);
c - коефіцієнт сонячності знаходиться у межах 0,75-1,0.
Розрахуємо коефіцієнт природного освітлення КПО, прийнявши с=0,95:
енIV =1,5% * 0,9*0,95 = 1,28%.
Фактичне значення коефіцієнта природного освітлення для досліджуваного приміщення (3.2). ,(3.2)
де Sв - площа усіх вікон у приміщенні, м2; Sn - площа підлоги приміщення,м2;
τз - загальний коефіцієнт світлопроникності віконного прорізу. Для віконних прорізів адміністративно-управлінських будівель, які не обладнані сонцезахисними пристроями, τз =0,4-0,5;
r1 - коефіцієнт, який враховує підвищення КПО при бічному освітленні завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщення і підстильного шару, що прилягає до будинку (дорівнює 2,15);
- світлова характеристика вікна (дорівнює 13);
Кбуд - коефіцієнт, що враховує затемнення вікон іншими будинками; якщо будинків немає, то Кбуд=1;
Кз - коефіцієнт запасу, береться в межах 1,3 - 1,5, приймемо Кз= 1,5.
Sв=2,1*2*3=12,6 (м2); Sп=5*8=40 (м2).
Розрахуємо фактичне значення КПО (4.3).
(3.3)
Оскільки фактичне значення природного освітлення більше нормованого (1,28<1,38), то природне освітлення в приміщенні є достатнім. Для освітлення приміщення застосовуються лампи розжарювання потужністю 150 Вт. Система освітлення - загальна. Нормоване значення освітленості повинне становити не менше 300 люкс (СНиП II - 4 - 79).
Розрахуємо фактичне значення освітлення (Еф), враховуючи те, що потужність ламп - 150Вт, кількість ламп у світильнику -3 шт.
Фактичне значення штучного освітлення (Еф) розраховуємо за формулою:
(3.4)
де Fл - світловий потік лампи, лм;
В - коефіцієнт використання світлового потоку (В = 0,4 ÷ 0,6);
N - кількість світильників, шт; n - кількість ламп у світильнику, шт.;
S - площа приміщення, м2; К - коефіцієнт запасу (К = 1,5 - 2);
Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення (Z = 1,1).
Fл = 2090 (лм); В = 0,6; N =6 шт.; n = 3 шт.; S =5*8 =40 м2; К = 1,8; Z =1,1
(люкс).
Отже, фактичне значення штучного освітлення близьке до нормованого відхилення на 0,95 %, тобто в межах допустимого, а це свідчить про достатність штучного освітлення в приміщенні.
Проведемо розрахунок повітрообміну у виробничому приміщенні:
Коефіцієнт аерації розраховується по формулі (3.5).
Ка = Si / S, Ка =5/400=0,0125 (3.5)
де, Si - площа всіх вентиляційних отворів; S - площа підлоги.
Необхідний вентиляційний об'єм повітря (Vвент, м/ч) (3.6), який треба подавати в приміщення, щоб вміст СО2 не перевищив допустимого рівня (0,1 %).
Vвент = G·N / (ГДК - С) = 30*8/(0,1-0,03)=3428,6(м/ч)(3.6)
де G - кількість СО2, що виділяється людиною за одну годину, 30-45 л/год;
N - кількість людей в приміщенні;
ГДК - гранично допустимий вміст СО2 у повітрі виробничого приміщення (0,1 % або 1 л/м3); С - вміст СО2 в атмосферному повітрі (0,03 % або 0,3 л/м3).
Кратність повітрообміну К, що показує скільки об'ємів повітря в приміщенні необхідно замінити свіжим зовнішнім за умови, щоб вміст СО2 не перевищив ГДК: К = Vвент / W = 3428,6/(40*10*2,8)=3,06 (3.7)
де Vвент - необхідний вентиляційний об'єм повітря; W - об'єм приміщення.
Отриманий результат заносимо у таблицю 3.2.
Таблиця 3.2
Коефіцієнт аерації та повітрообмін виробничих приміщень
ПриміщенняКоефіцієнт аерації КаКратність повітрообмінуФактичні даніСанітарно-гігієнічна нормаФактичні даніСанітарно-гігієнічна нормаВиробниче0,01251/40 -1/703,062-7 Таким чином вентиляційний режим приміщення є добрим, так як кратність повітрообміну у виробничому приміщенні знаходитись у межах 2-7.
Значення параметрів, які характеризують санітарно-гігієнічні умови праці в аналізованому структурному підрозділі - відділі кадрів, зведемо в підсумкову таблицю 3.3.
Таблиця 3.3
Санітарно-гігієнічні умови праці в відділі кадрів на ТзОВ "Альфа-ком"
ПараметрЗначення параметруНормативний документфактичненормоване1. Освітленість штучна, (лк)285300СНиП ІІ-4-792.Значення коефіцієнта природного освітлення, (%)1,381,15СНиП ІІ-4-793. Температура повітря, (0С):Взимку2121÷25ГОСТ 12.1.005-88Влітку2322÷28ГОСТ 12.1.005-884. Відносна вологість повітря, (%):4240-60ГОСТ 12.1.005-885. Швидкість руху повітря, м/сек0,1< 0,2ГОСТ 12.1.005-886. Кратність повітрообміну, (м3/год)3,062-7СНиП 2.09.04-87 Отже аналізуючи дані таблиці 3.3, можна відмітити, що санітарно-гігієнічні умови праці на підприємстві у відділі кадрів є добрими, так як основні параметри знаходяться в межах норми, або є максимально наближеними до неї.
Висновки до розділу 3
1. На ТзОВ "Альфа-ком" робота по охороні праці ведеться систематично та безперервно. Створено відділ охорони праці, який займається розробкою та впровадженням комплексних планів покращення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів. Це дозволяє знизити рівень виробничого травматизму до мінімуму. Керівники мають зберігати цінних кваліфікованих працівників, створювати їм здорові умови праці, що сприятиме підвищенню продуктивності праці.
2. Доцільно запропонувати наступні заходи покращення стану охорони праці на підприємстві:
* збільшити фінансування охорони праці (в розмірі 1,5 відсотка від обсягу виробництва);
* провести атестацію найбільш травмонебезпечних робочих місць на підприємстві;
* оновлювати інструкції з техніки безпеки відповідно до нових вимог, що затверджені у новому законодавстві;
* оновлювати спецодяг і взуття, засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі засоби для підвищення матеріально-технічного забезпечення з охороні праці;
* провести навчання і перевірку знань по техніці безпеки і охорони праці працівників, що працюють в шкідливих умовах праці;
* встановлення нових, більш ефективних технічних засобів охорони праці (огороджень, блокувань, запобіжних засобів, сигналізації, засобів контролю);
* реконструкція системи природного та штучного освітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітленості робочих місць;
* розробка, виготовлення і монтаж нових чи реконструкція діючих вентиляційних систем та пристроїв;
* заходи щодо розширення, реконструкції санаторно-побутових приміщень, їх додаткове обладнання;
* забезпечення всіх приміщень вогнегасниками; * ввести такий механізм управління охороною праці, коли роботодавцям буде економічно не вигідно мати шкідливі і небезпечні умови виробництва (встановлення диференційованих страхових тарифів залежно від стану охорони праці на підприємствах);
* забезпечити надійне фінансування витрат, пов'язаних з виплатою компенсацій працівникам при втраті працездатності, а також пенсій по інвалідності і у випадку смерті годувальника;
* організувати надійну систему медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві;
* значно підвищити рівень усієї профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.
Таким чином на ТзОВ "Альфа-ком" робота по охороні праці ведеться систематично та безперервно, існує відділ керівництво підприємства щодо питань охорони праці та техніки безпеки проводить досить вміло та грамотно.
ВИСНОВКИ У висновках узагальнено результати проведеного дослідження, а також окреслено подальші шляхи покращення планування, формування та розподілу підприємства:
1. Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств в розробці і прийнятті управлінських рішень по забезпеченню ефективності їх діяльності. Результати виробничої, комерційної, фінансової та інших видів господарської діяльності залежать від різноманітних факторів, які знаходяться в певному зв'язку між собою та підсумовуючими показниками. Їх дія і взаємодія різноманітні по своїй силі, характеру та часу. Причини та умови, створюючи ці фактори, також різні. Не визначаючи і не оцінюючи напрямок, активність і час їх дії, неможна забезпечити ефективність управління. Якісно виконати цю роботу можна тільки з допомогою комплексного аналізу господарської діяльності, який відповідає сучасним вимогам розвитку ринкової економіки.
2. Кінцевий фінансовий результат враховує результати за всіма видами діяльності підприємства, підбиваючи загальний підсумок. Крім того, що прибуток характеризує остаточний фінансовий результат діяльності підприємства, розмір його грошових накопичень, він є головним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, а платежі до бюджету за рахунок податку на прибуток - важливий елемент доходів держави. Це означає, що доходи підприємства повинні задовольняти не тільки його фінансові потреби, але й потреби держави на фінансування суспільних фондів споживання, розвиток науки, освіти, охорони здоров'я, проведення екологічних заходів тощо.
3. В роботі була дана узагальнююча інформація про планування, формування та розподіл прибутку підприємства, наведена їх характеристика, та порядок використання їх на підприємстві також розглянуто нормативну базу, яка використовується в практичній роботі для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.
4. Розглянуте підприємство ТзОВ "Альфа-ком" має стабільний фінансовий стан. Також слід звернути увагу на організаційну структуру та структуру управління на підприємстві, яка потребує значного удосконалення і розширення.
5. Проведено аналіз основних показників господарської діяльності підприємства за останні три роки. З проведеного аналізу фінансових результатів, отриманих протягом звітного періоду, випливає, що діяльність підприємства є прибутковою. Дохід підприємства (виручка від реалізації продукції товарів, робіт, послуг), у 2012 році зросла порівняно з 2010 роком на 46,5% (або 33228 тис.грн.). Чистий дохід збільшився також на 46,5% (або 27690 тис.грн.) у порівнянні з тим же 2010 роком, а також собівартість реалізованої продукції на 42,8 % (або на 22250тис.грн.) що є позитивним явищем для підприємства. Також збільшилися адміністративні витрати на 80,9% (або 1214 тис.грн) та витрати на збут в 2,8 рази (або 1080 тис.грн.). У складі фінансових результатів відбулися зміни, це зменшення фінансових витрат в 4,7 раз (або -698 тис.грн.), а от інші операційні витрати збільшились на 52,1% (або 1045 тис.грн). Коефіцієнт фінансової стійкості у порівнянні з 2010 роком у 2012 році він збільшився на 0,15. Тобто підприємство має нестійкий фінансовий стан. Коефіцієнт маневреності робочого капіталу є нижчим від нормативного. Він характеризує ступінь мобільності використання власних коштів підприємства. Коефіцієнт стійкості фінансування показує частину майна, яка фінансується за рахунок стійких джерел. Критичне значення коефіцієнти 0,75 (у нас в обох роках у нормі). Тому можна зробити висновок, що на підприємстві достатньо стійких джерел формування. Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2012 році збільшився на 40% порівняно з 2010 роком і становить 0,2. Це свідчить про те, що підприємство може негайно погасити за рахунок наявних грошових коштів лише 1% найбільш термінових зобов'язань.
6. Проведений аналіз свідчить, що діяльність ТзОВ "Альфа-ком" є прибутковою. Проте, підприємство в своєму розпорядженні має більше коштів, ніж може ефективно використати, що призводить до погіршення ефективного використання всіх видів активів та впливає на кінцевий фінансовий результат. 7. Для ТзОВ "Альфа-ком" в майбутніх періодах можна запропонувати: підвищення оборотності обігових коштів шляхом зменшення дебіторської заборгованості, що значно збільшить платоспроможність підприємства; вчасне погашення позик та кредитів, а також зменшення питомої ваги залучених коштів у структурі загального капіталу; здійснити перевірку реальності укладених договорів; розширення асортименту продукції та його оновлення, що призведе до збільшення конкурентоспроможності підприємства на ринку; покращити фінансовий стан можна за рахунок розробки нових проектів реалізації продукції, будівництво механізованих складів за прогресивними проектами; збільшити прибуток можливо за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та шляхів зниження собівартості товарної продукції. 9. На ТзОВ "Альфа-ком" робота по охороні праці ведеться систематично та безперервно. Створено відділ охорони праці, який займається розробкою та впровадженням комплексних планів покращення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів. Це дозволяє знизити рівень виробничого травматизму до мінімуму. Керівники мають зберігати цінних кваліфікованих працівників, створювати їм здорові умови праці, що сприятиме підвищенню продуктивності праці. Таким чином на ТзОВ "Альфа-ком" робота по охороні праці ведеться систематично та безперервно, існує відділ керівництво підприємства щодо питань охорони праці та техніки безпеки проводить досить вміло та грамотно.
Додатки
Рис. Організаційна структура підприємства
Додаток БДодаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"КОДИПідприємствоТовариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-ком"Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ01413394Територія 10008 м.Житомир, вул..Пушкінська, 44 за КОАТУУ1810136600Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГОрган державного управління МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ за СПОДУ7774Вид економічної діяльностіВиробництво електророзподільної та контрольної апаратури за КВЕД28.11.0Одиниця виміру:тис. грн Контрольна сума Адреса10008 м.Житомир, вул..Пушкінська, 44 Балансна31 грудня2010р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість01000 первісна вартість01100 накопичена амортизація012(0)(0)Незавершені капітальні інвестиції02050035003Основні засоби: залишкова вартість0302094519582 первісна вартість0314333643613 знос032(22391)(24031)Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість03500 первісна вартість03600 накопичена амортизація037(0)(0)Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств04000 інші фінансові інвестиції04500Довгострокова дебіторська заборгованість0501484715092Відстрочені податкові активи06000Інші необоротні активи070Усього за розділом I0804079539677II. Оборотні активи Виробничі запаси10034283942Поточні біологічні активи11000Незавершене виробництво12098146101Готова продукція13000Товари14000Векселі одержані15000Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість1605332712 первісна вартість1615332712 резерв сумнівних боргів162(0)(0)Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом170113222 за виданими авансами18000 з нарахованих доходів19000 із внутрішніх розрахунків20000Інша поточна дебіторська заборгованість2105888424Поточні фінансові інвестиції22000Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті23051705340 у тому числі в касі23100 в іноземній валюті24031312Інші оборотні активи250720Усього за розділом II2602076826853III. Витрати майбутніх періодів27000Баланс2806156366530
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Власний капітал Статутний капітал30026492649Пайовий капітал31000Додатковий вкладений капітал32000Інший додатковий капітал3302625326253Резервний капітал34000Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3502351227335Неоплачений капітал360( 0 )( 0 )Вилучений капітал370( 0 )( 0 )Усього за розділом I3805241456237II. Забезпечення таких витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу4008321Інші забезпечення41000Цільове фінансування42000Усього за розділом II4308321III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків44046153600Інші довгострокові фінансові зобов'язання45000Відстрочені податкові зобов'язання46000Інші довгострокові зобов'язання47000Усього за розділом III48046123600IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510Векселі видані520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53020011Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів54038764983 з бюджетом550196 з позабюджетних платежів56000 зі страхування57077105 з оплати праці580339415 з учасниками59000 із внутрішніх розрахунків60000Інші поточні зобов'язання61015852Усього за розділом IV62045266372V. Доходи майбутніх періодів63000Баланс6406156366530Керівник: Клiнчев Олександр АнатолiйовичГоловний бухгалтер : Мизiна Iрина Миколаївна КОДИПідприємствоДата (рік, місяць, число)01за ЄДРПОУТериторія за КОАТУУОрган державного управління за СПОДУОрганізаційно-правова форма господарюванняза КОПФГВид економічної діяльності за КВЕДСкладено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру: тис. грнЗвіт про фінансові результати за2010р.Форма №2 Код за ДКУД1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0107142294031Податок на додану вартість 0151190415672Акцизний збір 02000025Інші вирахування з доходу 03000Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0355951878359Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040(52021)(64296)Валовий: прибуток 050749714063 збиток 05500Інші операційні доходи 0607247443Адміністративні витрати 070(1500)(1566)Витрати на збут 080(590)(1265)Інші операційні витрати 090(2004)(8933)Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 10041279742 збиток 105(0)(0)Дохід від участі в капіталі 11000Інші фінансові доходи 12012970Інші доходи11300301Фінансові витрати 140(888)(468)Втрати від участі в капіталі 150(0)(0)Інші витрати 160(0)(0)Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 17045369575 збиток 175(0)(0)Податок на прибуток від звичайної діяльності 180(713)(2534)Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 19038237041 збиток 195(0)(0)Надзвичайні: доходи 20000 витрати 20500Податки з надзвичайного прибутку 21000Чистий: прибуток 22038237041 збиток 225(0)(0)____________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 3841558965Витрати на оплату праці 240 7939 9298Відрахування на соціальні заходи 250 26663218Амортизація 260 17291769Інші операційні витрати 270 8061146Разом 280 5155574396III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 746193581895Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 746193581895Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію320 5.1233412.10012Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію330 5.1233412.10012Дивіденди на одну просту акцію 340 00Примітки : Чистий прибуток на одну просту акцiю заповнено в гривнях, в тис. грн. вiн складає: за 2009 рiк за 2008 рiк 0,0051233 тис.грн. 0,01210012 тис.грн. Скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю заповнено в гривнях, в тис. грн. вiн складає: за 2009 рiк за 2008 рiк 0,0051233 тис.грн. 0,01210012 тис.грн.
Керівник: Клiнчев Олександр АнатолiйовичГоловний бухгалтер: Мизiна Iрина Миколаївна
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
КОДИПідприємствоТовариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-ком"Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ01413394Територія 10008 м.Житомир, вул..Пушкінська, 44 за КОАТУУ1810136600Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГОрган державного управління МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ за СПОДУ7774Вид економічної діяльності Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури за КВЕД28.11.0Одиниця виміру:тис. грн Контрольна сума Адреса10008 м.Житомир, вул..Пушкінська, 44 Балансна31 грудня2011р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість01000 первісна вартість01100 накопичена амортизація012(0)(0)Незавершені капітальні інвестиції02050035716Основні засоби: залишкова вартість0301958217982 первісна вартість0314361343349 знос032(24031)(25421)Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість03500 первісна вартість03600 накопичена амортизація037(0)(0)Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств04000 інші фінансові інвестиції04500Довгострокова дебіторська заборгованість0501509215092Відстрочені податкові активи06000Інші необоротні активи070Усього за розділом I0803967740519II. Оборотні активи Виробничі запаси10039427136Поточні біологічні активи11000Незавершене виробництво12061018480Готова продукція13000Товари14000Векселі одержані15000Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість16027121758 первісна вартість16127121772 резерв сумнівних боргів162(0)(0)Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом170220 за виданими авансами18000 з нарахованих доходів19000 із внутрішніх розрахунків20000Інша поточна дебіторська заборгованість21084243757Поточні фінансові інвестиції22000Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті23053405710 у тому числі в касі23100 в іноземній валюті240312303Інші оборотні активи25000Усього за розділом II2602685327144III. Витрати майбутніх періодів27000Баланс2806653067663
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Власний капітал Статутний капітал30026492649Пайовий капітал31000Додатковий вкладений капітал32000Інший додатковий капітал3302625326253Резервний капітал34001367Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3502733524258Неоплачений капітал360( 0 )( 0 )Вилучений капітал370( 0 )( 0 )Усього за розділом I3805623754527II. Забезпечення таких витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу400321342Інші забезпечення41000Цільове фінансування42000Усього за розділом II430321342III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків44036001000Інші довгострокові фінансові зобов'язання45000Відстрочені податкові зобов'язання46000Інші довгострокові зобов'язання47000Усього за розділом III48036001000IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510Векселі видані520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530110Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів54049838731 з бюджетом55061718 з позабюджетних платежів56000 зі страхування570105267 з оплати праці580415802 з учасниками59000 із внутрішніх розрахунків60000Інші поточні зобов'язання610852276Усього за розділом IV620637211794V. Доходи майбутніх періодів63000Баланс6406653067663Керівник: Клiнчев Олександр АнатолiйовичГоловний бухгалтер : Мизiна Iрина Миколаївна
КОДИПідприємствоДата (рік, місяць, число)01за ЄДРПОУТериторія за КОАТУУОрган державного управління за СПОДУОрганізаційно-правова форма господарюванняза КОПФГВид економічної діяльності за КВЕДСкладено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру: тис. грнЗвіт про фінансові результати за2011р.Форма №2 Код за ДКУД1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0108098171422Податок на додану вартість 0151349711904Акцизний збір 02000025Інші вирахування з доходу 03000Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0356748459518Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040(63788)(52021)Валовий: прибуток 05036967497 збиток 05500Інші операційні доходи 0601002724Адміністративні витрати 070(1730)(1500)Витрати на збут 080(1883)(590)Інші операційні витрати 090(2950)(2004)Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 10004127 збиток 105(1865)(0)Дохід від участі в капіталі 11000Інші фінансові доходи 1208001297Інші доходи113000Фінансові витрати 140(533)(888)Втрати від участі в капіталі 150(0)(0)Інші витрати 160(0)(0)Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 17004536 збиток 175(1598)(0)Податок на прибуток від звичайної діяльності 180(112)(713)Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 19003823 збиток 195(1710)(0)Надзвичайні: доходи 20000 витрати 20500Податки з надзвичайного прибутку 21000Чистий: прибуток 22003823 збиток 225(1710)(0)____________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 5526038415Витрати на оплату праці 240 9217 7939Відрахування на соціальні заходи 250 29882666Амортизація 260 15971729Інші операційні витрати 270 2138806Разом 280 7120051555
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 746193746193Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 746193746193Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію320 -2.291635.12334Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію330 -2.291635.12334Дивіденди на одну просту акцію 340 00
Примітки : Чистий прибуток на одну просту акцiю заповнено в гривнях, в тис. грн. вiн складає: за 2009 рiк за 2010 рiк 0,0051233 тис.грн. -0,0022916 тис.грн. Скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю заповнено в гривнях, в тис. грн. вiн складає: за 2009 рiк за 2010 рiк 0,0051233 тис.грн. -0,0022916 тис.грн.
Керівник: Клiнчев Олександр АнатолiйовичГоловний бухгалтер: Мизiна Iрина Миколаївна
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
КОДИПідприємствоТовариство з обмеженою відповідальністю "Фльфа-ком"Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ01413394Територія 10008 м.Житомир, вул..Пушкінська, 44 за КОАТУУ1810136600Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГОрган державного управління МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ за СПОДУ7774Вид економічної діяльності Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури за КВЕД28.11.0Одиниця виміру:тис. грн Контрольна сума Адреса10008 м.Житомир, вул..Пушкінська, 44 Балансна31 грудня2012р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість01000 первісна вартість01100 накопичена амортизація012(0)(0)Незавершені капітальні інвестиції02057165145Основні засоби: залишкова вартість0301792819273 первісна вартість0314334945970 знос032(25421)(26697)Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість03500 первісна вартість03600 накопичена амортизація037(0)(0)Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств04000 інші фінансові інвестиції04500Довгострокова дебіторська заборгованість0501509215092Відстрочені податкові активи06017830Інші необоротні активи070Усього за розділом I0804051939510II. Оборотні активи Виробничі запаси100713610923Поточні біологічні активи11000Незавершене виробництво120848010215Готова продукція13000Товари14000Векселі одержані15000Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість16017582255 первісна вартість16117722274 резерв сумнівних боргів162(14)(19)Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом17000 за виданими авансами18000 з нарахованих доходів19000 із внутрішніх розрахунків20000Інша поточна дебіторська заборгованість21037571075Поточні фінансові інвестиції22000Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті23057107639 у тому числі в касі23100 в іноземній валюті240303304Інші оборотні активи25000Усього за розділом II2602714432411III. Витрати майбутніх періодів27000Баланс2806766371921ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Власний капітал Статутний капітал30026492649Пайовий капітал31000Додатковий вкладений капітал32000Інший додатковий капітал3302625326253Резервний капітал34013671367Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3502425827804Неоплачений капітал360( 0 )( 0 )Вилучений капітал370( 0 )( 0 )Усього за розділом I3805452758073II. Забезпечення таких витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу400342683Інші забезпечення41000Цільове фінансування42000Усього за розділом II430342683III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків44010001000Інші довгострокові фінансові зобов'язання45000Відстрочені податкові зобов'язання46000Інші довгострокові зобов'язання47000Усього за розділом III48010001000IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510Векселі видані520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53000Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів540873110814 з бюджетом5501718621 з позабюджетних платежів56000 зі страхування570267182 з оплати праці580802539 з учасниками59000 із внутрішніх розрахунків60000Інші поточні зобов'язання6102760Усього за розділом IV6201179412165V. Доходи майбутніх періодів63000Баланс6406766371921
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
КОДИПідприємствоДата (рік, місяць, число)01за ЄДРПОУТериторія за КОАТУУОрган державного управління за СПОДУОрганізаційно-правова форма господарюванняза КОПФГВид економічної діяльності за КВЕДСкладено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру: тис. грнЗвіт про фінансові результати за2012р.Форма №2 Код за ДКУД1801003I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 01010465080981Податок на додану вартість 0151744213497Акцизний збір 02000025Інші вирахування з доходу 03000Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0358720867484Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040(74271)(63788)Валовий: прибуток 050129373696 збиток 05500Інші операційні доходи 06016101002Адміністративні витрати 070(2714)(1730)Витрати на збут 080(1670)(1883)Інші операційні витрати 090(3049)(2950)Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 10071140 збиток 105(0)(1865)Дохід від участі в капіталі 11000Інші фінансові доходи 120393800Інші доходи113000Фінансові витрати 140(190(533)Втрати від участі в капіталі 150(0)(0)Інші витрати 160(0)(0)Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 17073170 збиток 175(0)(1598)Податок на прибуток від звичайної діяльності 180(3771)(112)Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 19035460 збиток 195(0)(1710)Надзвичайні: доходи 20000 витрати 20500Податки з надзвичайного прибутку 21000Чистий: прибуток 22035460 збиток 225(0)(1710)____________
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 6544255260Витрати на оплату праці 240 10841 9217Відрахування на соціальні заходи 250 33472988Амортизація 260 13081597Інші операційні витрати 270 18912138Разом 280 8282971200
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 746193.00000000746193.00000000Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 746193.00000000746193.00000000Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію320 4.75212000-2.29163000Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію330 4.75212000-2.29163000Дивіденди на одну просту акцію 340 0.000000000.00000000
Примітки: Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю заповнено в гривнях, в тис. грн. вiн складає: за 2011 рiк за 2010 рiк 0,0047521 тис.грн. -0,0022916 тис.грн. Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю заповнено в гривнях, в тис. грн. вiн складає: за 2011 рiк за 2010 рiк 0,0047521 тис.грн. -0,0022916 тис.грн.
Керівник: Клiнчев Олександр АнатолiйовичГоловний бухгалтер: Мизiна Iрина Миколаївна
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Амбарцумов А.А. 1000 терминов рыночной экономики: справочное учебное пособие / А.А. Амбарцумов, Ф.Ф. Стерликов. - М.: Крон-Пресс, 1993. - 302 с.
2. Бабіч, В.В. Фінансовий облік-2 (Облік зобов'язань, капіталу. Звітність) : навч. посіб. / В.В. Бабіч. - К.: КНЕУ, 2010. - 433с.
3. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник для вузів. /І.В. Багрова - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 580 с.
4. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Гражевська Н.І. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / В.Д. Базилевич (ред.). - К. : Знання, 2006. - 632с.
5. Балкин А.Ф. и др. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие для сельськохохяйственных вузов. Издание 2-е, доп. и перераб. - М.: "Статистика", 1976. - 42 с.
6. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 312 с
7. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств / М.Д. Білик - К., Знання, 2008.
8. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. - Київ: "Леска-центр",1998.- 480 с.
9. Бойко В. М., Вашків П. Г. Бізнес: словник - довідник. - К.: У - на, 1995. -157 с.
10. Бойчик І.М. Економіка підприємств: навчальний посібник / І.М. Бойчик. - Львів: Вид-во "Сполом", 1999. - 211 с.
11. Бойчик І.М., Харів П.С., Холчан М.І. Економіка підприємства. - Київ: "Каравела", Львів "Новий світ"-2000, 2001.- 298 с.
12. Болюх М.А. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; [За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка] - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, - 2003. - 556 с..
13. БутинецьФ.Ф.Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7. 050106 "Облік і аудит". / Вид. 2-ге, доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с.
14. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій / О.М. Вінник. - К.: Атіка, 2005. - 624 с.
15. Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах. /За ред. М.В. Свіщова. - Київ: Арістей, 2005.- 528 с.
16. Воронко О.С. Економічний аналіз: навч. посібник. / О.С. Воронко, Н.П. Штепа - Львів: Новий світ, 2012. - 279 с.
17. Вуйченко М.А. Фінансовий менеджмент: Управління інвестиціями: Навчальний посібник. - Умань: Видавець "Сочінський", 2010-168 с.
18. Гавловська Н.І. Планування прибутку підприємств в умовах ринкового реформування економіки (на прикладі підприємств машинобудування) : Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Гавловська Наталія Іванівна ; Хмельницький національний ун-т. - Хмельницький, 2004. - 197с. 19. Гавловська Н.І. Планування прибутку підприємств в умовах ринкового реформування економіки (на прикладі підприємств машинобудування) : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Гавловська Наталія Іванівна ; Хмельницький національний ун-т. - Хмельницький, 2005. - 219 с. 20. Гавриленко В.А. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств. Монографія. / В.А. Гавриленко. - Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ. - 2009. - 383 с.
21. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С. Гаркавенко. - Київ: Лібра, 2002. - 712 с.
22. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник для вузів / В.Г. Герасимчук. - К.: КНЕУ, 2000. - 360 с.
23. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2010-488с
24. Городня Т.А. Економічна та фінансова діагностика: навчальний посібник/ Т.А. Городня, І.П. Мойсеєнко. - Львів: Вид-во "Магнолія 2006", 2008. - 282 с.
25. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України від 16 січня 2003 р. №436 - IV (зі змінами і доповненнями) / [ Електронний ресурс] - Режим доступу: 26. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України від 16 січня 2003 р. №436 - IV (зі змінами і доповненнями) / [ Електронний ресурс]
27. Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебник для вузов / Под ред. В.П. Грузинова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998
28. Економіка виробничого підприємства. /За ред. Й.М. Петровича. - Київ: ТОВ "Знання", КОО, 2001.- 405 с.
29. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, 30. Економіка і організація виробництва : навч. посіб. / Л. О. Городецька, Е. Д. Дмитренко, В. А. Паламарчук, О. І. Туз. - К.: НАУ-друк, 2010. - 400 с.
31. Економіка підприємства [Текст] : практикум: навч. посібник / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 254 с.
32. Економіка підприємства. Економіка, організація та планування виробництва. Економічний аналіз [Текст] : практичні завдання / Т. М. Махній ; Міністерство освіти і науки України. - Чернівці : Технодрук, 2005. - 60 с.
33. Економіка підприємства: задачі, тести, відповіді з поясненнями [Текст] : навч.-практ. посіб. / А. А. Кравченко, В. А. Харченко ; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний ун-т". - Донецьк : Норд-Прес, 2008. - 209 с.
34. Економіка підприємства: навчальний підручник з грифом МОН / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, О.М. Семенів та ін.; [Під заг. ред. Й.М. Петровича]. - Львів: "Новий світ 2000", 2004. - 680 с. 35. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2006. - 631 с.
36. Економічний аналіз [Текст] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Л. Г. Соляник ; Національний гірничий ун-т. Інститут економіки. - Д. : [б.в.], 2005. - 200 с.
37. Економічний аналіз [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н. В. Тарасенко. - 4-те вид., стер. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 344 с.
38. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : підручник / Є. В. Мних ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : [б.в.], 2008. - 513 c.
39. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : підручник / П. Я. Попович. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 630 с.
40. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. О. Мец. - К. : Вища школа, 2003. - 278 с.
41. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с
42. Економічний аналіз: теорія і практика [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька [и др.] ; ред. А. Г. Загородній. - Л. : Магнолія Плюс, 2006. - 428 с.
43. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". // В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000 року.
44. І.Г. Устінова та ін.; [За ред. Й.М. Петровича] - [2-ге видання, переробка і доповнення]. - К.: Т-во "Зання", КОО, 2001. - 405с
45. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник./ В.В. Іванова - К.:Центр навчальної літератури, 2006.-472 с.
46. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / [С. В. Степаненко, І 90 С. Н. Антонюк, В. М. Фещенко, Н. О. Тимочко] ; за ред. проф. С. В. Степа-ненка. - К.: КНЕУ, 2010. - 743 с.
47. Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній / за ред. проф. А. Г. Загороднього. - Львів : Магнолія Плюс, 2006. - 428 с. 48. Конституція України. Прийнята ВР України 16.07.99 р.
49. Макаровська Т.П. Економіка підприємства / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар. - Киев, 2003. - 299 c.
50. Маркетинг: учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Коряюгов, С.А. Красильников и др.; [Под ред. А.Н. Романова]. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560 с.
51. Мельник Л. Г. Економіка підприємства: Конспект лекцій: Навч. Посіб. -Суми: "Університетська книга", 2003.-412с. 52. Мельник Л.Г., Карінцева О.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 412 с.
53. Міжнародна економіка: Практикум для студ. баз. напрямів 6.030503 "Міжнародна економіка" та 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання / О.Є.Кузьмін, О.Ю.Григор'єв, О.С.Скибінський, Р.М.Скриньковський, Т.В.Загорська. - Львів: В-во НУ "Львівська політехніка", 2010. - 76 с.
54. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств. Навч. Посіб.-К.: Центр учбової літератури,2011.-328с.
55. Орлов О. О. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки : [монографія] / О. О. Орлов [и др.]. - Хмельницький : [ХНУ], 2009. - 155 с
56. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. - Київ: Скарби, 2002.- 336 с.
57. Основи ефективного розвитку підприємства в умовах трансформації сучасних механізмів господарювання / [Акіменко П.І., Амельченко Т.В., Артюхова І.В. та ін.]; за заг. наук. ред. д.е.н., проф. С.П. Наливайченко. - Сімферополь: ПІТ "Підприємство Фенікс", 2010. - 520с. Наукове видання
58. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства [Текст] / А. В. Чупіс [та ін.] ; ред. А. В. Чупіс. - Суми : Довкілля, 2001. - 404 с.
59. Партин Г. О.,Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб.-2-ге вид.,перероб. І допов.-К.: знання,2006.-379с.
60. Пасічник В.Г., Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. / Пасічник В.Г., Акіліна О.В - Київ: Центр навчальної літератури,2005.-256 с
61. Пилипчук О.В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О.В.Пилипчук // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць - К., 2010. -328с.
62. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : індивід. навч.-дослід. завдання : для самост. роботи студ. напряму підготов. 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Міценко Н. Г., Ільчук О. О.]. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010.
63. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Афанасьєв М. В., Селезньова Г. О. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2012. - 442 с.
64. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра з напряму "Економіка підприємства" / О. Г. Баранов ; Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь : СевНТУ, 2012.
65. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. М. Филипенко, В. А. Гросул ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : [ХДУХТ], 2011. - 324 с
66. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч.-метод. посібник / Л. А. Швайка, О. І. Гузела ; Українська академія друкарства. - Л. : УАД, 2009.
67. Податковий кодекс України №2755-VI від 2 грудня 2010 року.
68. Подольська В. О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз:-К.: Центр навчальної літератури,2007.-488с.
69. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник / С.Ф.Покропивний - вид 2-ге. - К.: КНЕУ, 2009.-254с.
70. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.
71. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №1591 від 09.12.2011 р.
72. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №1591 від 09.12.2011 р.
73. Практикум з дисципліни "Економіка підприємства" [Текст] : для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" екон. спец. усіх форм навч. / І. І. П'ятниковська ; Житомирський агротехнічний коледж. - Житомир : Рута, 2008. - 342 с.
74. Примак Т.О. Економіка підприємств: Навчальний посібник. - Київ: МАУП, 1999.- 108 с.
75. Прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою : теорія і практика: монографія / під ред. О.О. Шубіна; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, кафедра маркетингу і комерційної справи; Азарян О.М., Шепелев О.О. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010.-148с.
76. Рекомендації щодо впровадження заходів з профілактики виробничого травматизму // Охорона праці - 2010. - №12. - С. 4-15. 77. Романчук А.А. Системный менеджмент охраны труда на предприятии. Модели управления : Информационное пособие,часть1 / А.А. Романчук. - Ильичевск, 2010. - 236 с.
78. Сафронова Н.А. Экономика предприятия / Под ред. проф. Н.А. Сафронова. - М.: "Юристъ", 2002 г. - С. 608 79. Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємств: Навчальний посібник. - Херсон: ОАДІ-плюс, 2003. - 312 с.
80. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.- 436 с.
81. Стасюк І.В., Лех Г.А., Стричак Г.В., Прошак Г.В. Мікроекономіка: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. -324 с.
82. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : посіб.- 3-тє вид.,перероб. І допов. К.: ЦУЛ,2010.-488с.
83. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 4-те вид..-К.: Каравелла,2011.-352с.
84. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. - Житомир: ЖДТУ, 2003. - 580 с.
85. Фінанси підприємств/За загальн. ред. О. Д. Данілова.- К.: "Видавничий дім" "Комп`ютерпрес", 2005.-312с.
86. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін - [3-тє вид., перероб. та доп.]. - К.: КНЕУ, 2000. - 460с., іл.
87. Фінанси підприємств: Підручник/А. М. Поддєрьогін,М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.,;Кер. Кол. Авт.. і наук. ред. Проф. А. М. Поддєрьогін.-6-те вид.,перероб. Та допов.-К.: КНЕУ, 2006.-552с. 88. Фінанси підприємства [Текст] : метод. рек. до курсових робіт / уклад. Р. І. Грешко, Ю. О. Болейко ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2005. - 28 с.
89. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Г. І. Базецька, Л. Г. Суботовська, Ю. В. Ткаченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, Держ. ін-т підготов. кадрів. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 292 с.
90. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. /За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002.- 496 с.
91. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. Посібник.-Житомир:ЖДТУ,2004.-459с. 92. Шило В.П., Ільїна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. Фінанси підприємсв. - Київ: ВД "Професіонал", 2006.- 288 с.
93. Экономика предприятия. /Под ред. В.Я. Горфигеля, проф. В.А. Швандера. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2001.- 718 с.
6
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
1 912
Размер файла
2 256 Кб
Теги
diplom, gotovy, диплом, tochno
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа