close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ответы ВНО по математике 2013 года, сессия 1

код для вставкиСкачать
Ответы ВНО по математике 2013 года, сессия 1
Зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року з математики (І сесія)
Зміст завдання та правильна відповідь
Відповідність завдання Програмі
зовнішнього незалежного оцінювання
з математики
Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази.
Відношення та пропорції. Основна властивість
пропорції
Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази.
Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові,
логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні
перетворення. Означення тотожно рівних виразів,
тотожного перетворення виразу, тотожності
Геометрія. Стереометрія. Прямі та площини у
просторі. Взаємне розміщення прямих у просторі,
прямої та площини у просторі, площин у
просторі;ознаки паралельності прямих, прямої і
площини, площин; ознаки перпендикулярності
прямої і площини, двох площин
лише І і ІІ
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Алгебра і початки аналізу. Функції. Означення
функції, область визначення, область значень
функції, графік функції
Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази.
Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові,
логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні
перетворення. Означення степеня з натуральним,
цілим та раціональним показниками, їхні
властивості
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Геометрія. Планіметрія. Трикутники. Медіана,
бісектриса, висота трикутника та їх властивості
Алгебра і початки аналізу. Функції. Числові
послідовності. Формули n-го члена арифметичної
та геометричної прогресій
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Алгебра і початки аналізу. Функції. Основні
властивості та графіки функцій
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
4
Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та
їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні,
ірраціональні,
показникові,
логарифмічні,
тригонометричні рівняння, нерівності та їх
системи. Означення розв’язку системи рівнянь з
двома змінними та методи їх розв’язання
Алгебра
і
початки
аналізу.
Елементи
комбінаторики, початки теорії ймовірностей та
елементи статистики. Графічна, таблична, текстова
та інші форми подання статистичної інформації.
Означення вибіркових характеристик рядів даних
(розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення)
збільшилась менше ніж на 1000 грн
24 см2
Геометрія. Стереометрія. Многогранники, тіла і
поверхні обертання. Формули для обчислення
площ поверхонь, об’ємів многогранників і тіл
обертання
Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та
їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні,
ірраціональні,
показникові,
логарифмічні,
тригонометричні рівняння, нерівності та їх
системи. Методи розв'язування раціональних,
ірраціональних, показникових, логарифмiчних,
тригонометричних рівнянь
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Геометрія. Планіметрія. Коло та круг. Коло, круг
та їх елементи
У точці N
Алгебра і початки аналізу. Функції. Основні
властивості та графіки функцій
Геометрія. Планіметрія. Формули для обчислення
площі
трикутника, паралелограма, ромба,
квадрата, трапеції, правильного многокутника,
круга, кругового сектора
Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та
їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні,
ірраціональні,
показникові,
логарифмічні,
тригонометричні рівняння, нерівності та їх
системи
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Геометрія. Стереометрія. Многогранники, тіла і
поверхні обертання. Перерізи многогранників та
тіл обертання площиною
12 см
2
Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази.
Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові,
логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні
перетворення
Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та
їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні,
ірраціональні,
показникові,
логарифмічні,
тригонометричні рівняння, нерівності та їх
системи
Геометрія. Планіметрія. Трикутники. Ознаки
подібності трикутників
15 см
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Геометрія. Стереометрія. Многогранники, тіла і
поверхні обертання. Тіла і поверхні обертання та їх
елементи, основні види тіл і поверхонь обертання:
циліндр, конус, зрізаний конус, куля, сфера
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Геометрія.
Планіметрія.
Коло
та
круг.
Коло,описане навколо трикутника, і коло, вписане
в трикутник. Координати та вектори на площині.
Прямокутна система координат на площині,
координати точки. Довжина вектора
10
8
0
5
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази.
Відношення, пропорції
12
8
4
6
Алгебра і початки аналізу. Функції. Похідна
функції, її геометричний та фізичний змicт.
означення похідної функції в точці. Первісна та
визначений інтеграл. Застосування визначеного
інтеграла до обчислення площ криволінійних
трапецій. Означення найбільшого i найменшоro
значень функції
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Алгебра і початки аналізу.
Числа і вирази.
Відсотки. Основні задачі на відсотки
280
290
270
−0,204
Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази.
Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові,
логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні
перетворення. Формули скороченого множення
0,204
−0,309
34
Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та
їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні,
ірраціональні,
показникові,
логарифмічні,
тригонометричні рівняння, нерівності та їх
системи. Нepiвність з однією змінною, означення
розв'язку нepiвнocтi з однією змінною
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
43
40
Алгебра і початки аналізу. Функції. Лiнiйнi,
квадратичні, степеневі, показникові, логарифмiчнi
та триroнометричнi функції, їх основні властивості
0,1
0,2
0,05
Алгебра
і
початки
аналізу.
Елементи
комбінаторики, початки теорії ймовірностей та
елементи статистики. Ймовiрність випадкової
події. Класичне означення ймовiрностi події,
найпростiшi випадки підрахунку ймовірностей
подій
48
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
60
24
Геометрія. Планіметрія. Коло та круг. Коло, круг
та їх елементи. Трикутники. Формули для
обчислення площі трикутника, паралелограма,
ромба,
квадрата,
трапеції,
правильного
многокутника, круга, кругового сектора
1,62
1,28
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
0,98
Алгебра і початки аналізу. Функції. Первісна та
визначений інтеграл. Означення первicної функції.
Похідна функції
−22
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
−16
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
−18
Геометрія. Стереометрія. Многогранники, тіла і
поверхні обертання. Многогранники та їх
елементи, основні види многогранників: призма,
паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда
6,3
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
7,2
5,4
−14,3
Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та
їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні,
ірраціональні,
показникові,
логарифмічні,
тригонометричні рівняння, нерівності та їх
системи.
Методи розв'язування раціональних,
ірраціональних, показникових, логарифмiчних,
тригонометричних рівнянь
−14,7
−23,3
© Український центр оцінювання якості освіти, 2013
Документ
Категория
Математика
Просмотров
689
Размер файла
898 Кб
Теги
зно, ответы, сессия 1, математика, math, 2013, вно
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа