close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Plan provedennya PZ 3

код для вставкиСкачать

План проведення практичного заняття з навчальної дисципліни "Психологічний супровід в юридичній діяльності"
Практичне заняття № 3 (2 год.)
Тема: "Психологія учасників розслідування злочинів у юридичній діяльності"
Мета: ознайомлення студентів з поняттями провокуюча поведінка, віктимність та її види, роз'яснення психологічних аспектів діяльності слідчого органу внутрішніх справ України, поведінки обвинуваченого, потерпілого і свідка. Теоретичні питання, винесені для вивчення на практичному занятті:
1. Психологічна характеристика діяльності слідчого.
2. Психологія обвинуваченого. Поняття захисної домінанти.
3. Психологія потерпілого і свідка.
Контрольні запитання:
1. У чому полягає головна мета слідчої діяльності?
2. Назвіть основні особистісні та професійні якості слідчого органу внутрішніх справ України.
3. Якими законодавчими та нормативно-правовими актами регламентується залучення практичного психолога у процесі досудового розслідування?
4. Дайте порівняльний аналіз юридичного та психологічного поняття злочину. 5. Охарактеризуйте поведінку обвинуваченого та назвіть її найбільш типові форми.
6. Яка поведінка називається "провокуючою"?
7. Дайте визначення поняття "віктимність"?
Індивідуальна робота студентів:
Теми рефератів (реферативних доповідей)
1. Психологічна характеристика діяльності слідчого.
2. Юридичні підстави залучення практичного психолога у процесі досудового розслідування.
3. Юридичне та психологічне поняття злочину.
4. Психологія обвинуваченого. Поняття захисної домінанти.
5. Психологія потерпілого і свідка.
6. Провокуюча поведінка, види віктимності.
Питання, винесені на самостійне вивчення:
1. Дайте повну психологічну характеристику діяльності слідчого.
2. Опишіть існуючі види віктимності.
3. Здійсніть порівняльний аналіз понять "кримінальне правопорушення" та "покарання".
Література:
1. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Просвещение, 1990.
2. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Юхновець Г.О. Професійна психологія в органах внутрішніх справ.- К.: Укр. Нац. Акад. МВС, 1995. - 111 с.
3. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Юхновець Г.О. Які якості вимагаються від працівника міліції: методологічні засади розробки професіограм та кваліфікаційних характеристик // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. - К.: вид. УАВС МВС України, 1996, №1. - С. 105-116.
4. Васильев В. Л. Юридическая психология. 3-е изд. СПб.: Издательство "Питер", 2000. -- 624 с. 5. Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник. - К., "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", Магнолія плюс", 2003. - 376.
6. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: ЧеРо, 1997. 344 с. 7. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии: учебник для вузов. - М.: Юрист, 1996.-631 с.
8. Кондратьєв Я.Ю. Психологічне забезпечення діяльності оперативних підрозділів МВС України. Монографія. - К.: НАВС України, 1999.
9. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. - М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2001. - 352 с.
10. Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста. Практ. пособие. - М.: Юрайт - М., 2001. - 288 с.
2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
17
Размер файла
40 Кб
Теги
provedennya, plan
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа