close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Tematika diplomnikh robit

код для вставкиСкачать
Орієнтовна тематика магістерських дипломних робіт МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА
"МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ І КОНСАЛТИНГ"
1. Економічне обґрунтування створення нового підприємства
2. Управління вартістю підприємства 3. Формування стратегічного портфелю диверсифікованої холдингової компанії 4. Управління організаційним розвитком підприємства
5. Управління техніко-технологічним розвитком підприємства
6. Розробка напрямів розвитку підприємства
7. Формування і розвиток конкурентних переваг підприємства
8. Конкурентна позиція підприємства та шляхи її зміцнення
9. Зміцнення ринкових позицій підприємства 10. Формування та реалізація функціональних стратегій підприємства
11. Стратегічна діагностика активів компанії та розробка напрямів їх використання й розвитку
12. Управління нематеріальними активами підприємства
13. Інтелектуальний капітал підприємства: оцінка ефективності його використання та розробка напрямів розвитку
14. Оцінка інноваційного потенціалу компанії та розробка напрямів його розвитку 15. Диверсифікація діяльності підприємства та її економічна ефективність 16. Економічне обґрунтування розширення діяльності підприємства
17. Вибір фінансових джерел розвитку компанії
18. Вдосконалення системи управління витратами підприємства
19. Стратегічні аспекти управління витратами на підприємстві 20. Впровадження системи бюджетування на підприємстві
21. Впровадження системи контролінгу на підприємстві
22. Оптимізація випуску продукції підприємства
23. Обґрунтування маркетингової стратегії підприємства
24. Обґрунтування товарної політики підприємства 25. Управління життєвим циклом продукції підприємства
26. Обґрунтування цінової політики підприємства
27. Формування рекламної кампанії підприємства 28. Управління виробничим профілем підприємства
29. Відтворення основних засобів і його фінансове забезпечення
30. Формування виробничої програми підприємства
31. Управління якістю на підприємстві
32. Управління конкурентоспроможністю продукції
33. Впровадження системи управління проектами на підприємстві
34. Оцінка ефективності діяльності проектної організації та обґрунтування напрямів її вдосконалення
35. Управління компанією на основі принципів і методів проектного менеджменту
36. Формування системи управління проектами на підприємстві
37. Моделювання бізнес-процесів на підприємстві
38. Реінжиніринг бізнес- процесів на підприємстві.
39. Впровадження процесного управління на підприємстві.
40. Впровадження процесного бюджетування на підприємстві
41. Управління витратами на процесно-орієнтованому підприємстві
42. Підвищення ефективності діяльності організації: стратегічні і оперативні аспекти.
43. Підвищення економічної безпеки діяльності підприємства
44. Забезпечення прибутковості діяльності підприємства 45. Економічне обґрунтування інвестиційного проекту
46. Вибір джерел фінансування інвестиційного проекту 47. Фінансове забезпечення розвитку підприємства 48. Удосконалення організації і оплати праці персоналу підприємства 49. Удосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства
50. Підвищення ефективності менеджменту консалтингової діяльності
51. Обґрунтування маркетингової політики консалтингової компанії
52. Методичні аспекти розробки консалтингових проектів
53. Формування діагностичного апарату консалтингового продукту
54. Підвищення якості і результативності співпраці консалтингової компанії зі клієнтами
55. Вибір організаційної конфігурації консалтингової компанії 56. Удосконалення системи управління підприємством
57. Формування ефективного мотиваційного механізму підприємства
58. Формування взаємовідносин між власниками та працівниками підприємства
59. Удосконалення економічного аналізу ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства
60. Розробка системи уникнення кризових ситуацій та запобігання втрат на підприємстві
61. Упровадження економічного моніторингу на підприємстві
62. Зменшення невизначеності у діяльності підприємства
63. Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств
64. Вдосконалення системи планування і контролю на підприємстві
65. Вдосконалення системи управління якістю на підприємстві
66. Соціальні аспекти діяльності підприємства: стратегічний контекст 67. Формування та зміцнення організаційної культури підприємства
68. Обґрунтування аутсорсингу окремих функцій підприємства \ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА
"СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"
1. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного процесу на підприємстві.
2. Шляхи підвищення вартості компанії на основі реструктуризації її бізнес-портфелю.
3. Розробка та впровадження системи збалансованих показників ефективності підприємства.
4. Управління нематеріальними активами підприємства та напрямки його удосконалення.
5. Формування та оцінка стратегічних ресурсів підприємства.
6. Обґрунтування стратегії економічного розвитку підприємства.
7. Ефективність стратегічних рішень підприємства та напрями її підвищення.
8. Управління стратегічною інфраструктурою підприємства.
9. Управління ризиками при реалізації стратегії підприємства.
10. Удосконалення організаційної структури підприємства при впровадженні стратегії.
11. Управління інтелектуальними ресурсами підприємства та напрямки його вдосконалення. 12. Напрямки розвитку організаційної культури підприємства.
13. Кадрове забезпечення розробки та реалізації стратегії.
14. Формування ділової репутації як стратегічного активу підприємства.
15. Створення стратегічної архітектури підприємства.
16. Стратегічний простір підприємства: ідентифікація та застосування для забезпечення конкурентоспроможності.
17. Застосування мережевої організаційної структури в системі стратегічного управління підприємством.
18. Виявлення та оцінка стратегічних альтернатив розвитку підприємства.
19. Обґрунтування доцільності створення стратегічного альянсу підприємств.
20. Обґрунтування доцільності вступу підприємства до стратегічного партнерства.
21. Стратегічний синергізм та його оцінка в межах стратегічного партнерства підприємств.
22. Проектування стратегічного партнерства підприємств.
23. Проектування стратегічного партнерства підприємств за моделлю аутсорсингу.
24. Розробка проекту інтеграції підприємства у стратегічне партнерство.
25. Формування механізму управління стратегічним партнерством підприємств.
26. Обґрунтування доцільності участі підприємства у стратегічному партнерстві.
27. Обґрунтування шляхів зниження ризиків участі підприємства в стратегічному партнерстві.
28. Виявлення джерел та оцінка синергійного ефекту участі підприємств у стратегічному партнерстві.
29. Обґрунтування вибору форми партнерських відносин підприємства з його контрагентами.
30. Регламентація та регулювання діяльності підприємства-учасника стратегічного альянсу.
31. Впровадження стратегічних змін на підприємстві внаслідок вступу до стратегічного партнерства.
32. Управління спільним підприємством.
33. Формування економічного механізму ефективної взаємодії між підприємствами-учасниками стратегічного партнерства.
34. Обґрунтування вибору бізнес-моделі стратегічного партнерства підприємств.
35. Удосконалення стратегічного планування на підприємстві.
36. Впровадження стратегічного управління на підприємстві.
37. Формування стратегічного портфелю диверсифікованої компанії.
38. Формування і розвиток конкурентних переваг підприємства.
39. Розробка заходів щодо зміцнення конкурентної позиції підприємства.
40. Впровадження стратегії лідирування у витратах як способу досягнення конкурентних переваг підприємства.
41. Розробка стратегії фокусування та її впровадження на підприємстві.
42. Розробка загальної стратегії підприємства.
43. Розробка конкурентної стратегії підприємства.
44. Розробка бізнес-стратегії підприємства (підрозділу).
45. Формування та реалізація функціональних стратегій підприємства.
46. Обґрунтування напрямків стратегічного розвитку підприємства на основі бенчмаркінгу.
47. Фінансово-економічний механізм забезпечення стратегічного управління на підприємстві.
48. Розробка "стратегічного набору" новостворюваного підприємства.
49. Розвиток персоналу в середовищі управління знаннями підприємства.
50. Стратегічна діагностика активів підприємства.
51. Стратегічний аналіз конкурентного оточення в контексті вибору напрямків розвитку підприємства.
52. Формування (інжиніринг) стратегічного процесу на підприємстві.
53. Удосконалення інформаційного забезпечення стратегічного процесу на підприємстві.
54. Управління знаннями для формування ключових компетенцій підприємства.
55. Інтелектуальний капітал підприємства та оцінка ефективності його використання.
56. Оцінка інноваційного потенціалу компанії та джерела забезпечення його розвитку.
57. Диверсифікація діяльності підприємства та її економічна ефективність.
58. Економічне обґрунтування розширення діяльності підприємства.
59. Стратегічні аспекти управління витратами на підприємстві.
60. Впровадження системи контроллінгу на підприємстві.
61. Обґрунтування маркетингової стратегії підприємства.
62. Стратегічне управління ефективністю діяльності підприємства.
63. Підвищення ефективності діяльності підприємства: стратегічні і оперативні аспекти.
64. Стратегічне управління діяльністю підприємства в умовах невизначеності ділового середовища.
65. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного процесу управління підприємством.
66. Формування організаційного механізму прирощення знань підприємства.
67. Формування конкурентних переваг підприємства на засадах концепції менеджменту знань.
68. Організаційний механізм конверсії знань підприємства.
69. Проектування елементів системи стратегічного управління знаннями на підприємстві.
70. Операційне управління знаннями підприємства.
71. Стратегічне управління інтелектуальним капіталом підприємства.
72. Управління соціальним капіталом організації.
73. Консолідація знань в організаційних об'єднаннях.
1
7
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
35
Размер файла
54 Кб
Теги
tematika, robit, diplomnikh
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа