close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
2005
Polycarboxylic acids and esters
Q 0425
Synthesis of 4-(3-Aminophenoxy)- and 4-(4-Aminophenoxy)phthalic Acids
(IV)] — Monomers for Polyetherimides. — (SMIRNOV, A. V.; ABRAMOV,
07- 075 [cf.
I. G.; SMIRNOVA, O. V.; KRASOVSKAYA, G. G.; Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved.,
Khim. Khim. Tekhnol. 47 (2004) 6, 118-120; Yaroslavskii gos. tekh. univ., Yaroslavl'
150023, Russia; Russ., Abstr. Eng.) — Mischke
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
14 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа