close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
2005
Thiophene derivatives
R 0090
Synthesis and Properties of Amides of 2-[4-Methyl-(2-thienylsulfonyl)amino]aceAcid. — Title compounds of type (VI) (14 examples) are prepared with a view to
13- 115 tic
use them in pharmacology. — (TYUNEVA, I. V.; FILIMONOV, S. I.; BALAKIN, K.
V.; SKORENKO, A. V.; KRAVCHENKO, D. V.; DOROGOV, M. V.; Izv. Vyssh.
Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol. 47 (2004) 2, 119-122; Yaroslavskii gos.
pedagog. univ. im. Ushinskogo, Yaroslavl', Russia; Russ., Abstr. Eng.) — Klein
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
18 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа