close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 ekonomicheskaya chast

код для вставкиСкачать
 4. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
4.1 Коротка характеристика інвестиціного проекту
Кошторисна вартість будівництва - це сума грошових коштів, визначувана кошторисними документами відповідно до проектної документації. Правильно складена кошторисна документація є основним незмінним фінансовим документом на весь період будівництва. Початковим етапом споруди електромережевих об'єктів є підготовка території будівництва. При цьому виробляється знос об'єктів, перенесення доріг, ЛЭП, водопроводу, вирубка лісів і чагарнику, що знаходяться на території проектованої електричної мережі. Відшкодування збитку організаціям і приватним особам, потерпілим від зносу. Основними об'єктами будівництва мережі є повітряні лінії і підстанції. Вартість ЛЕП визначається номінальною напругою, перетином дроту, видом опор, районом по ожеледиці. Оцінка капітальних вкладень в підстанцію виробляється підсумовуванням наступних складових: розподільних пристроїв, трансформаторів, компенсуючих пристроїв і реакторів, постійної частини витрат. Об'єкти підсобного господарства і обслуговуючого призначення знаходяться на території підстанції, в них входять: будівлі управління і обслуговування, масло господарства, склади і інші споруди. Об'єкти транспорту і зв'язку призначені для обслуговування під'їздів і доріг на підстанціях, а також будівлі обслуговування транспорту і зв'язку. Зовнішні мережі і споруди включають: водопроводи, каналізацію, котельні і газифікацію. Упорядкування території включає в себе наступні заходи: вертикальне планування, улаштування доріжок і підсипань, озеленення, огорожа і освітлення території підстанції. Інші роботи і витрати визначаються територією і специфікою району, тривалістю і складністю будівництва, науково-дослідними роботами в ході робіт і доплатами за рухому роботу. Зміст дирекції і технічний нагляд обумовлений складністю будівництва, а також великим числом різних підприємств, будівельних бригад, суміжників і постачальників, зайнятих у виробничому процесі. Правильність і точність складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва є визначальним питанням при розрахунках витрат на будівництво нових, розширення і реконструкції електричної мережі. В даний час в Україні існує складна економічна ситуація яка в першу чергу впливає на державні об'єкти енергетики, що підкреслює актуальність даних розрахунків. У даному розділі бакалаврської роботи робиться розрахунок кошторисної вартості споруди електричної мережі з урахуванням майже всіх вище вказаних витрат. Розрахунок споруди підстанції ведеться за укрупненою вартістю підстанції за вирахуванням витрат непов'язаних з капітальними вкладеннями в підстанцію. Облік цих витрат ведеться в самому кошторисі вартості споруди електричної мережі. Електрична мережа 110 кВ, проектування розвиток і реконструкція якої виконується в роботі, складається з шести ПС 110 кВ, зв'язаних повітряними лініями 110 кВ. Живлення електричної мережі 110 кВ здійснюється від наступних джерел живлення: 110-330 кВ "А" і системою ПС 330/110 кВ "Б".
4.2 Кошторисна вартість спорудження електромережевих об'єктів
Розрахунок кошторисної вартості електромережевих об'єктів електричної мережі 110 кВ виконується у виді зведеного кошторисного розрахунку. Спочатку необхідно знайти витрати у базових показниках до 1991р.Кошторисний розрахунок у цьому випадку має наступні складові: 1 . Підготовка території будівництва згідно з [6] складається (1): - з витрат на вирубку лісу та поросту, а також з затрат на устрій лежневих доріг вдовж ПЛ; - з витрат на відвід землі під будівництво ПС. де Зпід.баз. - сумарні витрати на підготовку будівництва у базових показни-ках (тис.крб.); Квируб.i - базовий показник витрат на вирубку лісу та поросту впродовж i-ої ПЛ( визначаться за табл.1 Додатку); Кдор.i - базовий показник витрат на устрій лежневої дороги впродовж i-ої ПЛ; Li - довжина i-ої ПЛ( визначаться з розділу "Проектування електричної мережі" бакалаврської роботи); NПЛ - кількість ПЛ; NПС - кількість ПС; Квідвід.землі.i - базовий показник витрат на відвід землі під будівництво i-ої ПС. Для розрахунку витрат на підготовку будівництва складаються таблиці 4.1 та 4.2. Таблиця 4.1 - Сума витрат на підготовку будівництва ПЛ у базових показниках
ВеличинаОд. вим.ЛініїА11223А3А54534Б3Б6Liкм21,928,226,946,926,931,337,521,923,1Квируб.iтис. крб.83,22107,16102,22178,22102,22118,94142,583,2287,78Кдор.iтис. крб.328,5423403,5703,5403,5469,5562,5328,5346,5Суматис. крб.4974,48 Таблиця 4.2 - Сума витрат на підготовку будівництва ПС у базових показниках
Велич-инаОд. вим.ПС123456Квідвід .землі.iтис. крб.12,512,513,512,512,51,4Суматис. крб.64,9 2. Основні об'єкти будівництва. До основних об'єктів будівництва відносяться: а) Повітряні лінії 110 кВ; б) Підстанції 110кВ; Згідно [4], для визначення капітальних вкладень у систему електропос-тачання використовуються укрупнені показники вартості елементів електрич-них мереж. Розрахунок основних об'єктів будівництва порозводиться згідно (2) де Зосн.баз. - сумарні витрати на основні об'єкти будівництва у базових по-казниках (тис.крб.) Косн.ПЛ.i - базовий показник витрат на основні об'єкти будівництва i-ої ПЛ( визначаться за табл.3 Додатку). Li - довжина i-ої ПЛ( визначаться з розділу "Проектування електричної мережі" бакалаврської роботи). К ВРУ.В.i - базовий показник витрат на устрій ВРУ високої напруги i-ої ПС( визначаться за табл.4 Додатку). К ВРУ.С.i - базовий показник витрат на устрій ВРУ середньої напруги i-ої ПС( визначаться за табл.4 Додатку). К ЗРУ.Н.i - базовий показник витрат на устрій ЗРУ низької напруги i-ої ПС( визначаться за табл.4 Додатку). К ТΣ.i - базовий показник витрат на монтаж трансформаторів i-ої ПС( визна-чаться за табл.5 Додатку). N Т.i - кількість трансформаторів на i-ой ПС(визначаться з розділу "Проек-тування електричної мережі" бакалаврської роботи) Для розрахунку витрат на основні об'єкти будівництва складаються таблиці 4.3 та 4.4. Таблиця 4.3 - Сума витрат на основні об'єкти будівництва ПЛ у базових показниках
Вели чинаОд. вим.ЛініїА11223А3А54534Б3Б6Liкм21,928,226,946,926,931,337,521,923,1
nц(Fp)
шт.1(240/32)1(185/29)1(120/19)1(185/29)1(240/32)1(120/19)1(120/ 19)2(120/ 19)2(120/ 19)Косн.ПЛ.iтис. крб.383834383834346767Клтис. крб.8321071,6914,61782,21022,21064,212751476,31547,7Суматис. крб.10985,8 Таблиця 4.4 - Сума витрат на основні об'єкти будівництва ПС у базових показниках
ВеличинаОдин. вимір.ПС123456Шифр схеми ВРУ ВН-110-4110-4110-6110-4110-4110-2nл.в.шт.--9---К ВРУ.В.тис. крб.235235130523523562Шифр схеми ВРУ СН----35-535-5-nл.с.шт.---44-К ВРУ.С.тис. крб.---196196-Продовження таблиці 4.4
Шифр схеми ВРУ НН-10-110-110-110-110-110-1nл.н.шт.222222162222К ЗРУ.Н.iтис. крб.232323232323nT·SH.T.шт·МВА2х162х162х162х102х162х16КТΣ (КТΣ.Р.)тис. крб.344344344378438344КПтис. крб.10721072167213021362491∑КПтис. крб.6971
3. Постійні витрати при будівництві ПС. Витрати враховуються тільки для ПС показники приведені в табл. 6 Додатку де Зпостійні. - сумарні постійні витрати на будівництво ПС у базових показ-никах (тис.крб.) Кпідг.та.благ.i - базовий показник витрат на благоустрій та підготовку будів-ництва i-ої ПС( визначаться за табл. 6 Додатку). КЗПК - базовий показник витрат на загально-станційний пункт керування та об'єкти забезпечення власними потребами i-ої ПС( визначаться за табл. 6 Додатку).
Кенерг.i - базовий показник витрат на об'єкти енергетичного господарства (компресорні) i-ої ПС(розрахунок не робиться у зв'язку з використанням елегазових вимикачів на нових підстанціях). Кпідгс.обсл.i - базовий показник витрат на об'єкти підсобного й обслуговуючо-го призначення(під'їздні та внутрішні дороги) i-ої ПС( визначаться за табл. 6 Додатку). Ктранс.звязк.i - базовий показник витрат на об'єкти транспортного господарст-ва і зв'язку i-ої ПС( визначаться за табл. 6 Додатку). Кзовн.мереж.i - базовий показник витрат на зовнішні мережі і спорудження водопостачання i-ої ПС( визначаться за табл. 6 Додатку). Кінш пост.i - базовий показник інших витрат постійної складової при будів-ництві i-ої ПС( визначаться за табл. 6 Додатку). Для розрахунку витрат на постійну складову вартості будівництва ПС складається таблиця 4.5. Таблиця 4.5 - Сума витрат на постійну складову вартості будівництва ПС у базових показниках
ВеличинаОдин. вимір.ПС123456Шифр схеми ВРУ ВН-110-4110-4110-6110-4110-4110-2Кпідг.та.благ.iтис. крб.606084696942КЗПКтис. крб.10310313512012059Кенерг.iтис. крб.------Кпідгс.обсл.iтис. крб.434351525234Ктранс.звязк.iтис. крб.8686127959551Кзовн.мереж.iтис. крб.17173434348Кінш пост.iтис. крб.515159606025Кпосттис. крб.360360490430430219Зпостійні.тис. крб.2289 Структура капітальних вкладень у електромережу об'єкти визначається за трьома складовими: * Будівельно-монтажні роботи; * Устаткування; * Інше. При цьому згідно [4] питома вага будівельно-монтажних робот, устатку-вання та інших витрат у електромережеві об'єкти визначається згідно таблиці 7.Додатку. Для визначення капітальних вкладень в елементи системи електропоста-чання складаються таблиці 4.6 і 4.7 [3] коефіцієнт приведення витрат у базових цінах 1991р. до поточних цін 2011р. відзначається 17,91тис.грн./тис.крб. для устаткування, 18,09тис.грн./тис.крб. для будівельно-монтажних робіт та 22,87тис.грн./тис.крб. для інших витрат. Таблиця 4.6 - Капітальні вкладення в об'єкти будівництва у поточних цінах 110 - 330 кВ Об'єктВеличинаОд. вимір.ЗагальніБМРУстаткуванняІншіПЛСума витрат у базових цінахтис. крб.10985,89228,1878,9878,9Коефіцієнт приведення витраттис. грн./тис. крб.-18,0917,9122,87Сума витрат у поточних цінахтис. грн.202777,8166936,315741,120100,4
Продовження таблиці 4.6
ПССума витрат у базових цінахтис. крб.54702352,102844,40273,50Коефіцієнт приведення витраттис. грн./тис. крб.-18,0917,9122,87Сума витрат у поточних цінахтис. грн.99747,6442549,4950943,206254,95 4. Тимчасові будинки і спорудження. Згідно [1] розділяються на витрати при будівництві ПЛ 3,2% від вартості будівлі та 3,6% від вартості будівлі для ПС. 5. Проектні і дослідницькі роботи визначаються за (4,5). де ЗпроектПЛ. - сумарні витрати на проектування ПЛ у поточних цінах (тис.грн.) ЗпроектПС. - сумарні витрати на проектування ПС у поточних цінах (тис.грн.) КпроектПЛ.змін.і - базовий умовно змінний показник витрат на проектування i-ої ПЛ( визначаться за табл. 8 Додатку). КпроектПЛ.пост.і - базовий умовно постійний показник витрат на проектування i-ої ПЛ( визначаться за табл. 8 Додатку). КпроектПС.пост.і - базовий умовно постійний показник витрат на проектування i-ої ПС( визначаться за табл. 9 Додатку). Кен - коефіцієнт збільшення витрат на проектування енергетичних об'єктів, згідно [2] дорівнює 1,07. Краб.пр.i - коефіцієнт збільшення витрат на виконання робочого проекту, згі-дно [2] дорівнює 1,1. Ккілк.ц - коефіцієнт збільшення витрат на проектування багатоцепних ПЛ, згідно [2] дорівнює 0,25 на кожну додаткову цеп ПЛ (тобто для двухцепної ПЛ дорівнює 1,25). Кпрв - показник приведення витрат базових цін 1990р. до поточних цін 2011р. Згідно [2] дорівнює 7,77 тис.грн./ тис.крб Для розрахунку витрат на проектування мережевих об'єктів складається таблиця 4.7. Таблиця 4.7 - Сума витрат на проектування мережевих об'єктів
ВеличинаОд. вимір.ЛініїА11223А3А54534Б3Б6Liкм21,928,226,946,926,931,337,521,923,1nц(Fp)шт1(240/32)1(185/29)1(120/19)1(185/29)1(240/32)1(120/19)1(120/ 19)2(120/ 19)2(120/ 19)КпроектПЛ.змінтис. крб.2,343,022,884,082,882,723,262,342,47КпроектПЛ.пост.тис. крб.1,061,061,061,661,061,661,661,061,06Ккілк.ц-1,01,01,01,01,01,01,01,251,25Кен-1,07Краб.пр-1,1Кпрвтис. грн./тис. крб.7,77ЗпроектПЛтис. грн.357,32
ВеличинаОд. вимір.ПС123456КпроектПС.змінтис. крб.------КпроектПС.пост.тис. крб.16,3616,3616,3621,8621,8616,36Кен-1,07Краб.пр-1,1Кпрвтис. грн./тис. крб.7,77ЗпроектПСтис. грн.998,30 6. Утримання дирекції, технічних і авторський нагляд загальноприйнято визначати як 25% від п.5. 7. Інші роботи і витрати. Згідно [1] визначаються як 1% від витрат за 1-4. 8. Підготовка експлуатаційних кадрів - розрахунок не робиться у зв'язку з тим, що порозводиться монтаж типового устаткування та персонал допоміжної підготовки не потребує. 9. Суми на непередбачених робот і витрат. Згідно [1] витрати визначаються як 3% від витрат за 1-4. 10. Повернені суми. Суми визначаються як 60% від витрат за п.4. та враховуються зі знаком мінус. 11. Податок на додану вартість визначається як 20% від суми за п.1-10 Зведений кошторисний розрахунок приводиться в таблиці 4.8. Таблиця 4.8- Зведений кошторисний розрахунок
НайменуванняКошторисна вартість тис.грнБМРУстаткуванняІншіЗагальна1. Підготовка території будівництваВЛ75590,217127,449101,3191818,95ПС504,84604,4374,211183,482. Основні об'єкти будівництваВЛ166935,8015740,4520099,62202775,90ПС54225,3264922,327971,34127118,973. Постійні витрати при будівництві ПС34782,733279,684187,9542250,36Разом за 1-3320363,177695,239718,04437776,334. Тимчасові будинки і спорудженняВЛ14008,8414008,84ПС15759,9515759,95Разом за 1-4350131,977695,239718,045. Проекти і дослідницькі роботиВЛ--357,32357,32ПС--998,3998,36. Утримання дирекції, технічний і авторський нагляд--338,91338,917. Інші роботи і витрати3501,32776,95397,184675,458. Підготовка експлуатаційних кадрів----9. Непередбачені роботи--14026,3514026,35Усього за кошторисним розрахунком353633,278472,1555836,1487941,45У тому числі суми, що підлягають поверненню-17861,27---17861,27Разом за кошторисним розрахунком за винятком сум, що підлягають поверненню470080,17Продовження таблиці 4.8
Податок на додану вартість 20%94016,034Всього з ПДВ 20%564096,21 
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
17
Размер файла
170 Кб
Теги
chast, ekonomicheskaya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа