close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

El Pa 237 s - 06 04 2018

код для вставкиСкачать
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✇✇✇✠✡☛☞✌✍✎✠✏✑✒
❊ P❊✁✂✄☎✂✆✝ ● ✝✞✟
❱✓✔✕✖✔✗✻❉✘❆✙✚✛✜❉✘✷✢✣✤⑤❆ñ♦✥✜✛✛✛⑤◆ú♠❡r♦ ✣✹✦✤✧★ ⑤✘❉✛❈✛Ó◆◆❆❈✛❖◆❆✜⑤✩✪✫✬✭✮✯ ✶✰✱✲✫✳✪✮✴
❳❨❩❬❭❪
t❫❴❵❬❜❴ ❫❴
❢❣❪❵❬❤ t❣❪❵ ❤❪
♦❣✐❫❴ ✐❫ ❥❨❣❥❫❤
❥♦❴t❣❪ ❦♥❤❪
③④ ⑤⑥⑦⑧⑨④⑩❶ ⑥❷❸⑦❹④⑩❶ ❺❻❼❻❽❾
➫❶ ó❷ôõ⑥❷ö⑦÷❷④⑤ø ❽❿➅➄➁ù ú➲❿
➫❶ ➭❹⑧⑦❷⑥④❹ ➄❻➃❿ ➁❿➉➀❿❽❾➁
❿❺ ➀➁➂➃❿➄❻❼❻❿➅❽➂ ❾ ❺❾
➉❿➆➲❻➁ ❿➅ û❺❿❼❾➅❻❾ ü❾➉❽❾
❺❾➉ ➄❿➃❻➉❻➂➅❿➉ ➯➲➄❻➃❻❾❺❿➉
❿➅❽➁❿➆❾ ➀➂➁ ❼❾❺➈❿➁➉❾➃❻➊➅
ú➲❿ ➉❿ ➄❿➃❻➄❾ ❺❾ ❿ý❽➁❾➄❻➃❻➊➅
➳➃➲❾➅➄➂ ➆➲➉❽❾➅ ➵ ➃➲❾➅➄➂ ➅➂➸
þÿþ ❈þ ✁þ✂✄☎þ ✴ ❊ÿ ✆✝✞❊ ▼✟✠✠❊
❇✡☛☞✌✍
❾▼ ➈❁❞✾❃❍♣✾▼ ➝❃❀❀✾✿✺❀✾▼✸ ❞❃
➋♣❺✸❃✽➞✾❂❋➟✺✸✽✿❃✾❍ ❀❃♣❺▼▲➂ ▼❚❃❀
❃✸ ❞❃✸✾✿✺ ❞❃ ❀❃❻❃✸✾➂❍ ❃❍ ✸▼✽✺✸✾♣✾✿❁❞
❃✽✼▼➠✺✸▼❞❃ ❃❅✿❀▼❞✾♣✾➂❍ ❞❃✸ ❃❅✼❀❃❋
✽✾❞❃❍✿❃ ❞❃ ✸▼ ➡❃❍❃❀▼✸✾✿▼✿❄ ■▼❀✸❃✽
➊❁✾❂❞❃❙✺❍✿❄ ✼✺❀ ❃❍✿❃❍❞❃❀q❁❃ ✼▼❋
❀▼ ❃q❁✾✼▼❀▼❀✸✺ ▼✸ ❞❃✸✾✿✺ ▼✸❃❙á❍ ❞❃
▼✸✿▼✿❀▼✾♣✾➂❍ ❍✺✽❃♣❁❙✼✸❃❃✸❀❃q❁✾❋
✽✾✿✺ ❞❃ ❝✾✺✸❃❍♣✾▼❯ ➋❼ ✽❃ ▼❞❙✾✿❃ ❃✸
❞❃✸✾✿✺ ❞❃ ♣✺❀❀❁✼♣✾➂❍❄ ♣✺❙✺ ❙▼✸❋
❝❃❀✽▼♣✾➂❍ ❞❃ ➃✺❍❞✺✽ ✼➉❻✸✾♣✺✽❄ ✼✺❀
✸✺ q❁❃ ❃✸ ✼❀✺♣❃✽✺ ❞❃ ❃❅✿❀▼❞✾♣✾➂❍✽❃
❙▼❍✿✾❃❍❃❯ ➊❁✾❂❞❃❙✺❍✿ q❁❃❞▼ ❃❍
✸✾❻❃❀✿▼❞ ❻▼❽✺ ➃✾▼❍▲▼ ❞❃ ➢➤❯❘❘❘ ❃❁❋
❀✺✽ ❚ ❞❃❻❃ ❀❃✽✾❞✾❀ ❃❍ ✸▼ ▲✺❍▼ ❺▼✽✿▼
❃✸➃✾❍▼✸ ❞❃✸ ✼❀✺♣❃✽✺❯ ❾✺✽❽❁❃♣❃✽❍✾❃❋
❂▼❍➥♣✺❍✿❀▼ ✸✺q❁❃ ▼✸❃❂▼✽❁❞❃➃❃❍❋
✽▼➥ q❁❃ ✼❁❃❞▼ ✽❃❀ ❝❼♣✿✾❙▼ ❞❃ ✼❃❀❋
✽❃♣❁♣✾➂❍ ✼✺✸❼✿✾♣▼❃❍✵✽✼▼➠▼❯✵✸ ➡✺❋
❻✾❃❀❍✺ ❃❅✼❀❃✽➂ ✽❁ ❀❃✽✼❃✿✺ ✼✺❀ ✸▼
❞❃♣✾✽✾➂❍ ❚ ✽❃ ❙✺✽✿❀➂ ♣✺❍❝❃❍♣✾❞✺
❞❃ q❁❃ ✽❃ ▼❞✺✼✿▼❀á❍ ➁✸▼✽ ❙❃❞✾❞▼✽
❙á✽ ▼❞❃♣❁▼❞▼✽ ✼▼❀▼ ❝❃✸▼❀ ✼✺❀ ❃✸
♣❁❙✼✸✾❙✾❃❍✿✺ ❞❃ ✸▼✽ ✸❃❚❃✽ ❞❃
❍❁❃✽✿❀✺ ✼▼❼✽➄❯
❲➪❳❨❩❬➍ ➎➦ ❬ ➎➧
➑➒➓➔→➣➓↔↕ ➙➛ ↕↔ ➜➪❳❨❩❬ ➎➐
✉r ❀✇✿❁❀❆❃✈❀❄❅❀ ✿✾❀✈❀
❂❀❁ ①❁✾❆❅❁❉✈❋ ❆✾ ❃❄❅❀❄❅❋
✈❀ ❁❀❝✾✿❀❁❉❁ ❀r ✿❋✈❀❁
➣↔↕➙ ➛➜➝➞➟➠➡➢ ➤➥➦ ➧➨➩☞➦
✵✸ ✾❍❂❀❃✽✺ ❃❍ ✼❀✾✽✾➂❍ ❞❃✸ ❃❅✼❀❃✽✾❋
❞❃❍✿❃ ❞❃ ❇❀▼✽✾✸ ❾❁✾▲ ù❍á♣✾✺ ❾❁✸▼
❞▼ ➋✾✸❝▼❄ ♣✺❍❞❃❍▼❞✺ ▼ û◗ ▼➠✺✽
✼✺❀ ♣✺❀❀❁✼♣✾➂❍❄ ✼✺❞❀❼▼ ✽❃❀ ♣❁❃✽❋
✿✾➂❍ ❞❃ ❞❼▼✽ ❞❃✽✼❁é✽ ❞❃ q❁❃ ❃✸
➋❁✼❀❃❙✺ ❞❃♣✾❞✾❃✽❃ ❃❍ ✸▼ ❙▼❞❀❁❋
❂▼❞▼ ❞❃ ▼❚❃❀ ❞❃❍❃❂▼❀ ✽❁ ➉✸✿✾❙✺
❀❃♣❁❀✽✺❯ ➈❁❙❃❍✿▼ ✸▼ ♣❀✾✽✾✽ ✼✺✸❼✿✾❋
♣▼ ❚ ✸▼ ✿❃❍✽✾➂❍❄ ♣✺❍ ❙▼❍✾➃❃✽✿▼♣✾✺❋
❍❃✽ ▼ ➃▼❝✺❀ ❚ ❃❍ ♣✺❍✿❀▼ ❞❃ ✸▼ ❞❃♣✾❋
✽✾➂❍ ❃❍ ✸▼✽ ♣▼✸✸❃✽❯ ü ♣❀❃♣❃ ✸▼ ✾❍❋
♣❃❀✿✾❞❁❙❻❀❃ ▼❍✿❃ ✸▼✽ ❃✸❃♣♣✾✺❍❃✽
❞❃ ✺♣✿❁❻❀❃❄ ✼▼❀▼ ✸▼✽ q❁❃ ❾❁✸▼ ❃❍❋
♣▼❻❃▲▼ ♣✺❍ ❞✾➃❃❀❃❍♣✾▼ ✿✺❞✺✽ ✸✺✽
✽✺❍❞❃✺✽❯
❲➪❳❨❩❬➍ ➚ ý ❭
➋➌➍➎➋➏➐➑➌
❙✾✿❀❁❂❃❂❃❀❄❅❀❆ ❁❀r❉❅❉❄
❆✾ ❂❃✈❉ ❝❋❅❃✈❃❉❄❉ ❀❄ r❉
❅❋❁❅✾❁❉✈❉ ❝❃✾✈❉✈ ❆❃❁❃❉
❚❍■❏❑▲◆❖❑◆■
◗❍❘ ❛■❍◗❑◆
◗❍ ❯❱❏❛
❲❲ ý ➧
➐➒➌➓➔→
❐❒ ❮❰❒ÏÐÑÒÓ❰❒ÓÑ Ï❒ÔÑÕÑ❒ÔÑ❒ÓÏÒÓ❰ ÖÑ×ÑØÙ❰ ❰ÚÑÙ ÖÛ❒ ÖÜ❰❮ÕÝ❒ ×❰ ÔÑÖÏÒÏÞ❒ ÒÛØÙÑ ßàÏáÔÑ❮Û❒Ó ÐÙÑ❒ÓÑ ❰ ×❰ ÖÝÙÖÑ× ÔÑ âÑà❮ã❒ÒÓÑÙä å æçèé éêëìíçîçï ðçñçò
➶➹ ➘➴➷ ➬➮➹➱ ✃➹❐❒❮❰ ➹Ï➮Ð➴ ➹ ❒➹ ÑÒ❰Ï➹❒Ô➹ Ð➴❰Õ➮Ö❰ Ð➴ Ï❮➱❮Ï➴❐ ×➮➴
➮➱➹ Õ❐❮Ñ➴❰❮❐➹ ➱❮ ÑÒ❐ØÙ ➴❒ ➹ÏÚ➹ Ð➴❒ Ú❐➹Û➹Ü❮ ÑÒ➱➹❒ Ð➴ ❒➹ Õ❐➴❰ÒÐ➴➱Ú➹
❞❃✸ ✿❀✾❻❁❍▼✸ ❞❃ ✿❀▼❻▼❽✺ ❞❃ ➃✾❍ ❞❃
❙á✽✿❃❀❄ ❺▼❻❼▼❍ ➃✾❀❙▼❞✺ ✸▼ ♣▼✸✾➃✾♣▼❋
✵✸ ③④⑥⑦ ⑧⑨⑩❶❷❸❹❷⑥ ❺▼ ✼▼✽▼❞✺ ❞❃✸ ♣✾➂❍ ❞❃ ■✾➃❁❃❍✿❃✽❯ ❾➂✼❃▲ ❞❃ ✸✺✽
á❙❻✾✿✺ ✼✺✸❼✿✾♣✺ ❚ ❁❍✾❝❃❀✽✾✿▼❀✾✺ ▼✸ ➆✺▲✺✽❄ ✽❃❂➉❍ ❝▼❀✾▼✽ ➃❁❃❍✿❃✽❄ ❺▼
❽❁❞✾♣✾▼✸❯ ❾✺✽ ❀❃✽✼✺❍✽▼❻✸❃✽ ❞❃ ✸▼ ▼✽❃❂❁❀▼❞✺ ▼❍✿❃ ✸▼ ✾❍✽✼❃♣♣✾➂❍ ❞❃
❿❍✾❝❃❀✽✾❞▼❞ ➀❃❚ ❏❁▼❍ ■▼❀✸✺✽
▼❍❁❍♣✾▼❀✺❍ ▼❚❃❀ ➁▼❍✿❃ ✸▼ ▼✼▼❀✾❋
♣✾➂❍ ❞❃ ✾❍➃✺❀❙▼♣✾✺❍❃✽ q❁❃ ✼❁❞✾❃❋ ➪✎✏✑✒ ✏●✓✔✒✕✎✖✕
❀▼❍ ✽❃❀ ♣✺❍✽✿✾✿❁✿✾❝▼✽ ❞❃ ❞❃✸✾✿✺➄ P✗✘✙✚✛✗✜ ❞✢✣ P✤✥✦
q❁❃ ❀❃❙✾✿✾❀á❍ ▼ ✸▼➃✾✽♣▼✸❼▼ ❃✸ ❀❃✽❁✸❋ ✢❡ ✣✚ ✧✗★✩❡✪❞✚❞ ❞✢ ✫✚❞✘✪❞
✿▼❞✺ ❞❃ ✸▼ ✾❍❝❃✽✿✾❂▼♣✾➂❍ ✽✺❻❀❃ ❃✸
❙á✽✿❃❀❞❃ ➅❃❀❃♣❺✺ ❞❃ ✸▼ ✼❀❃✽✾❞❃❍❋ ➇✬✭✮✯ ❧✰✱✲✳✵✶✷
✿▼ ❞❃ ✸▼ ■✺❙❁❍✾❞▼❞ ❞❃ ➆▼❞❀✾❞❄ ♣✷✸ ✭✷s✸✹✺✻✺✻✸
■❀✾✽✿✾❍▼ ■✾➃❁❃❍✿❃✽❯ ❾▼ ❞❃♣✾✽✾➂❍ ❝✾❋
❍✺ ❞▼❞▼ ✼✺❀ ✸▼ ❞❃♣✸▼❀▼♣✾➂❍ ❞❃ ➈✸✾❋ ♣✹✸✷ ✹✭ ♠✹✼✷✸ q✰✹
♣✾▼ ❾➂✼❃▲ ❞❃ ✸✺✽ ➆✺▲✺✽❄ ❁❍▼ ❞❃ ✸▼✽
❲➪❳❨❩❬ ➐ø
✿❀❃✽ ✼❀✺➃❃✽✺❀▼✽ q❁❃❄ ✽❃❂➉❍ ❃✸ ▼♣✿▼ ❧✷ ✶✹✼✹ ②✳✽
➺➻ ➼➽➾➡➝➜➚ ➶ ➜➻ ➹➻ ↕➜➾➟➽➽➡➘↔
➜➻ ↕➟➽➟➴ ➶ ➞➻ ➷➜➬➜➝➟↔➢ ➮➨➱☛✃➱
✸▼ ❿❍✾❝❃❀✽✾❞▼❞ q❁❃ ❃✸✸▼ ❍✺ ➃✾❀❙➂
❃✽❃ ▼♣✿▼❯ ➅❃ ❃✽✿▼ ❙▼❍❃❀▼❄ ❃✸ ♣▼✽✺
❞▼ ❁❍ ❂✾❀✺ ❞❃✿❃❀❙✾❍▼❍✿❃❯ ✵✸ ❙✾é❀❋
♣✺✸❃✽❄ ■✾➃❁❃❍✿❃✽❄ ❃❍ ✸▼ ➈✽▼❙❻✸❃▼
❞❃ ➆▼❞❀✾❞❄ ▼➃✾❀❙➂ q❁❃ ❺▼❻❼▼ ❞❃❋
➃❃❍❞✾❞✺ ✼❃❀✽✺❍▼✸❙❃❍✿❃ ❃✽❃ ✿❀▼❻▼❋
❽✺❯ ➈❚❃❀❄ ✽❃ ❃✽♣❁❞➂ ❃❍ ✸▼ ❿❍✾❝❃❀✽✾❋
❞▼❞ ❚ ▼➃✾❀❙➂ q❁❃ ❃✽ ❃✽✿▼ ✾❍✽✿✾✿❁❋
♣✾➂❍ ✸▼ q❁❃ ❞❃❻❃ ✺➃❀❃♣❃❀ ❃❅✼✸✾♣▼❋
♣✾✺❍❃✽❯ ❾▼ ✺✼✺✽✾♣✾➂❍ ♣✺❍✽✾❞❃❀▼
q❁❃ ✸▼ ❞❃♣✸▼❀▼♣✾➂❍ ❞❃ ✸▼ ✼❀✺➃❃✽✺❀▼
✼✺❍❃ ▼➉❍ ❙á✽ ❃❍ ❃❍✿❀❃❞✾♣❺✺ ✸▼
▼❁✿❃❍✿✾♣✾❞▼❞ ❞❃✸ ❙á✽✿❃❀ ✺❻✿❃❍✾❞✺❯
✵✸ ➊➋➌✵ ❀❃❂✾✽✿❀➂ ❃❍ ✸▼ ✿▼❀❞❃ ❞❃
▼❚❃❀ ❁❍▼ ❙✺♣✾➂❍ ❞❃ ♣❃❍✽❁❀▼ ♣✺❍❋
✿❀▼ ✸▼ ✼❀❃✽✾❞❃❍✿▼❯ ❲➪❳❨❩❬➍ ➎➏ ❬ ➐➎
➑➒➓➔→➣➓↔↕ ➙➛ ↕↔ ➜➪❳❨❩❬ ➎➐
❪❫❴❵❛ ❜❛❢❣❤✐❥ ➇❦❧✐
♥❤s❛t❢❧t❵❧✐ ♥❤✉❤✈
❧❵✐❴❧❢ ❧ ①❧♥❫❢❛②
✵✸ ✺✼✺✽✾✿✺❀ ❏❁✸✾✺ ❇✺❀❂❃✽❄ ❃❅✼❀❃✽✾❋
❞❃❍✿❃ ❞❃✸ ■✺❍❂❀❃✽✺ ❞❃ ❑❃❍❃▲❁❃✸▼❄
✼✾❞❃ q❁❃ ❍✺ ✽❃ ✼▼❀✿✾♣✾✼❃ ❃❍ ✸▼✽
❃✸❃♣♣✾✺❍❃✽ ♣✺❍❝✺♣▼❞▼✽ ❃✸ ◗❘ ❞❃
❙▼❚✺ ✼✺❀ ❃✸ ❀é❂✾❙❃❍❯ ❲➪❳❨❩❬ ❭
➨➩➫➭➯➲➳➩ ➵➭➳➯ ➳➩➸➺➻ ➩ ➼➩➲➫➺➻
➻➺➼➽➯ ➫➾➯➲➸➩➻ ➫➺➲ ➼➭➸➫➺➭➲➻ ❲❭➚
ÝÞßàâãäàåàßæàç èêë êìíîïîð àò
óîòæßîæô îëõóîò ìîòà ößîæõì÷ ❲➚ø
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✷ ❊ ✁✂✄☎
↕➙➛❸➜➝➛
➞➈➋➃➂➅➉➃➋❽
➌➍➎➏➐ ➟➠ ➡➐➢➐➎➤➐
➾❈✧♠✙ ♠✖t✖✒✗✑s ✑ s✖✕s ✉✑✈✑✒✒✙s
✖✉ ✓✉ ✼✽✾✼✿✾✽❀❁❂✼❃ ❉✕✚✕✔✉✛✙✘✖s
q✓✖ ✉✙ ✚✑★✖✉✦ ➾❄ ✑ s✖✕s ✬✓✛✗✙s✢
✯✉ ✖✘ ✚✖✉✕✚✖✒✙✦ ❈✙♠✙ ✖✘ ✚❤✕st✖
♠✖ ✘✙ ✚✙✉t✧ ✓✉ ✬✓✛✗✙✤ ♣✓✛✖ ✒✖✗✒✜
♠✖ ✑ ❡✓st✙✤ s✕✉ ♠✕✖✛✙ ✑ ❤✑★✖✒
✕✉✚✓✒✒✕✛✙ ✖✉ ✓✉ ✑✉t✕s✖♠✕t✕s♠✙
✛✖ ♠✑✉✓✑✘✦ ❙✕ ♠✖ ✘✙ ❤✓★✕✖✒✑ ✚✙✉✜
t✑✛✙ ✓✉ ✉✑✈✑✒✒✙✤ ✘✑ ✚✙s✑ ❤✑★✒✗✑
s✕✛✙ ♠✓✥ ✛✕st✕✉t✑✦ ❄ ✖✉ ✚✑s✙ ✛✖
✒✖♣✖t✕✒✘✙✤ ✉✑✛✕✖ ♠✖ ✑✚✓s✑✒✗✑ ✛✖
✑✉t✕✉✑✈✑✒✒✕s♠✙✦
❈✘✑✒✙✤ q✓✖ ❤✑✥ ✓✉ ♣✖q✓✖✩✙ ✛✖✜
t✑✘✘✖ ♣✙✒ ♠✖✛✕✙✤ ✥ ✉✙ s✖ ♣✓✖✛✖
✙✘✈✕✛✑✒ ✚✓✑✉✛✙ ✓✉✙ ✈✑ ✑ ✚✙✉t✑✒
✓✉ ✚❤✕st✖ ✛✖ ✬✓✛✗✙s q✓✖ ❆✛✙✘❝ ❍✕t✜
✘✖✒✤ ★✕✖✉ ✑✚✙♠♣✑✩✑✛✙ ♣✙✒ ♠✕✘✘✙✜
✉✖s ✛✖ ✖✓✒✙♣✖✙s ❇✘✙s ✑✘✖♠✑✉✖s
✘✙ ✖✒✑✉❋ ✖ét✖✒♠✕✉✧ ✑ ✈✑✒✕✙s ♠✕✜
✘✘✙✉✖s ✛✖ ✬✓✛✗✙s✤ ✥ ✉✙ ✘✙ ❤✕✪✙ ✚✙✉
t✙✛✙s ♣✙✒q✓✖ ✉✙ ♣✓✛✙✦
❉✖★✙ ✚✙✉❝✖s✑✒ q✓✖ s✙✥ ✑✬✖✉✙
✑ ✚✓✑✘q✓✕✖✒ s✕♠♣✑t✗✑ ♣✒✙✉✑✪✕✦ ✯s
♠✣s✤ s✙✥ ✓✉ ♠✕✘✕t✑✉t✖ ✑✉t✕✒✒✖✜
q✓✖t✔✤ ✚✒✖✙ q✓✖ ✘✑ t✒✓✚❤✑ ✑ ✘✑
✉✑✈✑✒✒✑ ✖s ✓✉ ✑t✖✉t✑✛✙ ✚✙✉t✒✑
✘✑ ❡✑st✒✙✉✙♠✗✑✤ ✥ ♠✖ ♣✑✒✖✚✖ q✓✖
✖✘ ♠✖✬✙✒ ♣✑✚❤✑✒✣✉ ♣✙✛✒✗✑ ✓s✑✒✜
s✖ ♣✑✒✑ ✛✖s✑t✑s✚✑✒ t✓★✖✒✗✑s✦ ✏✖✜
✒✙ ✚✓✑✉✛✙ ✘✙ ✛✕❡✙ ✉✑✛✕✖ ♠✖ ✑✚✓✜
s✑ ✛✖ ✑✉t✕✉✑✈✑✒✒✙ ✥ ♠✓✚❤✙ ♠✖✜
✉✙s ✛✖ ♣✑✒t✕✛✑✒✕✙ ✛✖ ✉✕✉❡✭✉ ❡✖✜
✉✙✚✕✛✕✙✦
✯✉t✙✉✚✖s ➾♣✙✒ q✓✔ ✉✙ ♣✓✖✛✙
✛✖✚✕✒ s✕✉ ♠✕✖✛✙ ✑ s✖✒ t✕✘✛✑✛✙ ✛✖
✑✉t✕s✖♠✕t✑ q✓✖ ✘✑ ✚✑✒✉✕✚✖✒✗✑ ♣✒✙✜
✈✙✚✑✛✑ ♣✙✒ ✖✘ ✯✬✔✒✚✕t✙ ✕s✒✑✖✘✗ ✖✉
●✑✪✑ ✖s ♣✒✙♣✕✑ ✛✖ ✓✉ ✖✬✔✒✚✕t✙
♠✑✉✛✑✛✙ ♣✙✒ ✑s✖s✕✉✙s✢ ❯✉✑
✈✖✕✉t✖✉✑ ✛✖ ♠✓✖✒t✙s ✥ ✚✕✖✉t✙s
✛✖ ❤✖✒✕✛✙s✦ ❯✉ ✖✬✔✒✚✕t✙ ★✕✖✉ ✑✒✜
♠✑✛✙ ✛✕s♣✑✒✑✉✛✙ ✚✙✉t✒✑ ✚✕✈✕✘✖s
q✓✖ ✑t✑✚✑★✑✉ ✚✙✉ ♣✕✖✛✒✑s✦ ▲✙ ❤✖✜
♠✙s ✈✕st✙ t✙✛✙s✤ ✥ ✉✙ s✖ t✒✑t✑★✑
✛✖ ✉✕✉❡✭✉ ♣✒✙❡✒✑♠✑ ✛✖ ❢■❏✽
❀✽♥✼❑ ✯✒✑ ✛✖ ✈✖✒✛✑✛✦
✯✘ ✯✬✔✒✚✕t✙ ✛✖ ▼s✒✑✖✘ ♣✒✙t✖❡✖ ✑
q✓✕✖✉✖s ✒✙★✑✉ ✘✑ t✕✖✒✒✑ ✑ ✘✙s ♣✑✜
✘✖st✕✉✙s ✥ q✓✕✖✒✖ ♠✖t✖✒ ✖✉ ✘✑ ✚✣✒✜
✚✖✘ ✛✖ ♣✙✒ ✈✕✛✑ ✑ ✓✉✑ ✬✙✈✖✉✤
❆❤✖✛ ❚✑♠✕♠✕✤ ♣✙✒ ❤✑★✖✒s✖ ✖✉✜
❝✒✖✉t✑✛✙✤ ✛✖s✑✒♠✑✛✑✤ ✑ ♠✕✘✕t✑✜
✒✖s ✕s✒✑✖✘✗✖s✦ ➾✏✙✒ q✓✔ t✖✉❡✙ q✓✖
✙✚✓✘t✑✒ q✓✖ ✖s✙ ♠✖ ✒✖♣✓❡✉✑✢
✯✘ ♠✕✖✛✙ ✑ s✖✒ ✘✘✑♠✑✛✙ ✑✉t✕s✖✜
♠✕t✑ ✖s ✓✉✑ ✛✖ ✘✑s ♣✒✕♠✖✒✑s ✚✑✓✜
s✑s ✛✖ ✖s✑ t✖✒✒✕★✘✖ ✖✉❝✖✒♠✖✛✑✛
q✓✖ s✖ ✘✘✑♠✑ ✚✙✒✒✖✚✚✕✧✉ ♣✙✘✗t✕✚✑✦
❄ ✖✉ ✖st✖ ✚✑s✙ ✖s✤ ✘✑ ♣✖✙✒✦
◆✙✥ ✑ ✕✉t✖✉t✑✒ s✖✒ ✚✙✒✒✖✚t✙✫
▼s✒✑✖✘ t✕✖✉✖ ✛✖✒✖✚❤✙ ✑ ✈✕✈✕✒ ✚✙✉
✓✉✑s ❝✒✙✉t✖✒✑s s✖❡✓✒✑s✤ ▼s✒✑✖✘
✖s ✓✉ ♣✑✗s ✛✖♠✙✚✒✣t✕✚✙✦ ✏✖✒✙
✘✙s ♣✑✘✖st✕✉✙s t✕✖✉✖✉ ✛✖✒✖✚❤✙ ✑
✓✉✑s ❝✒✙✉t✖✒✑s s✖❡✓✒✑s✤ ✑✓✉q✓✖
✉✙ t✖✉❡✑✉ ✓✉ ✯st✑✛✙✦ ❙✕ ▼s✒✑✖✘
✖s ✑t✑✚✑✛✑✤ t✕✖✉✖ ✛✖✒✖✚❤✙ ✑ ✛✖✜
❝✖✉✛✖✒s✖✦ ✏✖✒✙ ✘✙s ♣✑✘✖st✕✉✙s
t✑♠★✕✔✉✦
✏✙✛✒✗✑ ✑✩✑✛✕✒ ♠✣s ✖✘✖♠✖✉t✙s
✑ ✘✑ s✖✒✕✖✤ ♣✖✒✙ ✥✑ ✖st✣ ★✕✖✉✦
✯✉ t✙✛✙ ✚✑s✙✤ ♣✕✖✉s✙✤ s✕✉ t✖✜
✉✖✒ ♣✙✒ q✓✔ ✑❡✓✑✉t✑✒✘✖ ✑ ✉✑✛✕✖
q✓✖ ♠✖ ✘✘✑♠✖ ✑✉t✕s✖♠✕t✑✤ q✓✖ ✖✘
●✙★✕✖✒✉✙ ✛✖ ▼s✒✑✖✘ ✖s ✓✉ ●✙★✕✖✒✜
✉✙ ❡✒✑t✓✕t✑♠✖✉t✖ ✈✕✙✘✖✉t✙ ✥ q✓✖
✘✑ ♣✖t✕✚✕✧✉ ✛✖ ✚✣✒✚✖✘ ✚✙✉t✒✑ ❚✑✜
♠✕♠✕ ✖s ✛✖s♠✖s✓✒✑✛✑✤ ✥ q✓✖ ✘✑
✒✖♣✒✖s✕✧✉ ✖✉ ●✑✪✑ ✖s ✓✉ ✚✒✕♠✖✉✦
▲✑ ✈✖✒✛✑✛ ✖s q✓✖ s✖❡✓✒✑♠✖✉✜
t✖ ✉✙ ✖st✙✥ s✕✖✉✛✙ ✬✓st✙ ✚✙✉ ✘✙s
✉✑✈✑✒✒✙s✤ ✘✑s t✒✓✚❤✑s ✥ ✖✘ ♣✑✜
✚❤✑✒✣✉✦
❱✆✝✞✟✝✠ ✻ ❞✝ ❛✡✞✆☛ ❞✝ ☞✌✍✎
➾✏✑✒✑ q✓✔ s✕✒✈✖ ✓✉ t✗t✓✘✙ ✑✚✑✛✔✜
✑♠✕❡✙ t✭✤ ✙ ✘✑ ✕✉st✕t✓✚✕✧✉ q✓✖ t✖
♠✕✚✙✢ ▲✙s ✚✕✖✉t✗❝✕✚✙s s✙✚✕✑✘✖s ✖s✜
✙t✙✒❡✧ ✖✘ t✗t✓✘✙✦
❶❷❸❹❺❻
t✣✉ ♠✣s ✙ ♠✖✉✙s ✛✖ ✑✚✓✖✒✛✙ ✖✉
▲✙ ♠✣s ♣✒✙★✑★✘✖ ✖s q✓✖ t✑✉t✙
q✓✖✤ ♣✙✒ ✒✖❡✘✑ ❡✖✉✖✒✑✘✤ ✑ ♠✑✥✙✒
s✖✩✑✘ ✚✙♠✙ ✚✑♣✕t✑✘ ❤✓♠✑✉✙ ♣✖✜
✉✕✈✖✘ ✖✛✓✚✑t✕✈✙ ✑✛q✓✕✒✕✛✙ ♠✣s ✑✘✜
s✑✉ ✑ ✘✑ ❤✙✒✑ ✛✖ ✛✖❝✕✉✕✒ ✘✑ ✕♠♣✙✒✜
t✑ t✕✖✉✛✖ ✑ s✖✒ ✘✑ ✒✖✉t✑ ✛✖ ✘✙s ✕✉✛✕✜
t✑✉✚✕✑ ♠✑t✖✒✕✑✘ ✥ s✙✚✕✑✘ ✛✖ ✘✙s t✗✜
❼❽❾❽ ❿➀➁ ➂➃❾➄➅ ➀➈ ➉➊➂➋➅❾
✈✕✛✓✙s✦ ❉✙✉✛✖ ✥✑ ✉✙ ✘✙ ✖st✣✉ t✑✉✜
t✓✘✙s✦ ❉✖ ❤✖✚❤✙✤ ✉✙ s✙✉ ✕✉✛✖♣✖✉✜
t✙ ✖s ✖✉ ✚✧♠✙ ✥ ♣✙✒ q✓✔ s✓✚✖✛✖
✛✕✖✉t✖s ✖✉t✒✖ s✗✫ ✘✑s ♠✖✬✙✒✖s ✕✉st✕✜
✖st✑ ✚✙✒✒✖✘✑✚✕✧✉✦ ❘✖s✓♠✕✖✉✛✙ ✖✉
t✓✚✕✙✉✖s s✓✖✘✖✉ ✖♠✕t✕✒ s✖✩✑✘✖s
➌➍➎➏➐ ➑➒➓➔➣↔➍
♣✙✚✑s ♣✑✘✑★✒✑s ✓✉ ✛✖★✑t✖ q✓✖ s✓✜
♠✣s ♣✙t✖✉t✖s✤ ✑t✒✑✖✒ ♠✣s t✑✘✖✉✜
♠✑ ✥✑ ♠✕✘✘✙✉✖s ✛✖ ✖✘✘✑s✤ ✘✙s t✖✧✒✕✜
t✙✮ ✥ t✑♠★✕✔✉ t✖✉✖✒ ❝✕✘t✒✙s ♠✣s
✚✙s ✛✖✘ ✚✑♣✕t✑✘ ❤✓♠✑✉✙ ✑✒❡✓♠✖✉✜
s✖✘✖✚t✕✈✙s ✑ ✘✑ ❤✙✒✑ ✛✖ ✖s✚✙❡✖✒
t✑✉ q✓✖ ✘✑s ❤✖✒✒✑♠✕✖✉t✑s ✥ ✚✙✉✙✚✕♠✕✖✉t✙s ✑✛q✓✕✒✕✛✙s ✖✉ ✖✘ q✓✕✔✉ ✖✉t✒✑✦ ✏✙✛✒✗✑ ✛✖✚✕✒s✖ q✓✖ ✚✑✛✑ s✙✚✕✖✛✑✛ ♣✓✖✛✖ ✖s✚✙❡✖✒
♣✒✙✚✖s✙ ✖✛✓✚✑t✕✈✙ s✙✉ ✘✑ ✚✘✑✈✖ ✛✖✘ ✔é✕t✙✦ ❖t✒✙s ✖st✓✛✕✙s ✑✒❡✓✜ ✖✉ q✓✔ ♣✓✉t✙ s✖ s✕t✭✑✫ s✕ ♣✒✖❝✕✖✒✖ ✓✉ s✕st✖♠✑ ✖✛✓✚✑t✕✈✙ ✚✙✉ ✓✉✑
♠✖✉t✑✉ q✓✖✤ ✑✓✉q✓✖ ✖✘ ✚✙✉t✖✉✕✛✙ ✛✖ ✓✉ t✗t✓✘✙ s✖✑ ♣✖✙✒✤ s✕ ✘✑ ✚✑✘✕✛✑✛ ♠✣s ❤✙♠✙❡✔✉✖✑ ♣✖✒✙ ✛✙✉✛✖ ✘✑s s✖✩✑✘✖s ♣✖s✖✉ ♠✖✉✙s✤ ✓
s✖✩✑✘ q✓✖ ✖♠✕t✖ ✖s ✘✙ s✓❝✕✚✕✖✉t✖♠✖✉t✖ ♣✒✖st✕❡✕✙s✑ ✘✑ ♣✒✙✥✖✚✚✕✧✉ ✙t✒✙ ✖✉ ✖✘ q✓✖ ❤✑✥✑ ✘✓❡✑✒✖s ✖é✚✖✘✖✉t✖s ♣✖✒✙ q✓✖ ✑✚✑★✖✉ ✑✚✓♠✓✜
✘✑★✙✒✑✘ ✥ s✙✚✕✑✘ s✖ ♣✒✙✛✓✚✕✒✣ ✕❡✓✑✘♠✖✉t✖✦
✘✑✉✛✙ ♣✒✕✈✕✘✖❡✕✙s ✛✕❝✖✒✖✉✚✕✑✛✙s✦ ✯✉ ✖st✖ s✖✉t✕✛✙✤ ✉✙ ✖s ✕♠♣✙s✕✜
▲✙s ✚✒✖✥✖✉t✖s ✖✉ ✘✑ ♠✖✒✕t✙✚✒✑✚✕✑ ✓t✕✘✕✪✑✉ ✑ ♠✖✉✓✛✙ ✘✙s ✑✒❡✓✜ ★✘✖ ✑✚✑★✑✒ ✖✉ ✓✉ ✖q✓✕✘✕★✒✕✙ ♣✖✒✈✖✒s✙✤ ✖✉ ✖✘ q✓✖ ✓✉✑ s✙✚✕✖✛✑✛
♠✖✉t✙s ✛✖✘ ✚✑♣✕t✑✘ ❤✓♠✑✉✙✫ ✘✙s ♠✖✬✙✒✖s✤ ✛✕✚✖✉✤ ✘✙s ♠✣s ♣✒✖♣✑✒✑✜ ✈✑✘✙✒✖ ✚✕✖✒t✑s ✖✉s✖✩✑✉✪✑s ✑✓✉q✓✖ ✖st✔✉ ✈✑✚✗✑s ✛✖ ✚✙✉t✖✉✕✛✙✦
✛✙s ✑✚✑★✑✉ ✖✉ ✘✑ ✚✕♠✑ ✛✖ ✘✑ s✙✚✕✖✛✑✛✦ ◗✓✕✖✉✖s s✙✉ ♠✣s ✖s✚✔♣t✕✜ ❯✉ s✕st✖♠✑ ♣✙✚✙ ♣✒✙✛✓✚t✕✈✙✤ ♣✖✒✙ ✖❝✖✚t✕✈✙ ♣✑✒✑ ✒✖♣✑✒t✕✒ ✒✖✚✓✒✜
✚✙s ✚✙✉ ✖✘ ♠✔✒✕t✙ ✕✉✛✕✈✕✛✓✑✘ ✥ ✖✉t✒✖✈✔✉ ✖✉ ✚✑♠★✕✙ ✓✉✑ ✖st✒✓✚t✓✜ s✙s ✖✉t✒✖ ✓✉✙s ♣✙✚✙s✦
❚✙✛✙ ✖st✙ ✉✙s ✛✖✬✑ ✚✙✉ ✓✉✑ ♣✒✖❡✓✉t✑ ✛✕✒✕❡✕✛✑ ✑ ❈✒✕st✕✉✑
✒✑ q✓✖ ✘✕♠✕t✑ ✘✑s ✙♣✙✒t✓✉✕✛✑✛✖s ✛✖ ✚✑✛✑ ✓✉✙ ✛✖ ✉✙s✙t✒✙s ♣✒✖❝✕✖✜
✒✖✉ ✘✑ ✕✛✖✑ ✛✖✘ t✗t✓✘✙ ✚✙♠✙ s✖✩✑✘✫ ✉✙ s✙✘✙ ✛✖ ♣✒✖st✕❡✕✙✤ t✑♠★✕✔✉ ❈✕❝✓✖✉t✖s✫ s✖✩✙✒✑ ♣✒✖s✕✛✖✉t✑✤ ✛✖s✛✖ s✓ ♣✓✉t✙ ✛✖ ✈✕st✑✤ ➾♣✑✒✑
✛✖ ✒✖✛✖s✦ ❈✙✉ q✓✕✔✉ ✖st✓✛✕✑st✖✦ ❉✧✉✛✖ ✖st✓✛✕✑st✖✦ ❉✖ q✓✕✔✉ ✖✒✖s q✓✔ s✕✒✈✖ ✓✉ t✗t✓✘✙ ✑✚✑✛✔♠✕✚✙✢ ❅✰✱✲✳✴✳✵✶✸✹✺✱
æ❺➛➙➜➙❻
❶➝➥❹❺➛❻❸❶➙➦➥ ➧❷➝➨❸❷ ➡➠ ➩➒➎➎➔➫➍ ➩➍➭➤➍ ➯ ➲➳➵➸➺➻➼
➽➚➪ ➶➹➘➴ ➷➹➬➚➪ ➘➪➘➮➱➹✃❐➘➪
➪➚❒❮➘ ❐✃ ➪➚➱➹➘➶✃➶ ➪❰➹➴✃
ÏÐÑÒÓÔÕÐÖ× ÒÑØ ÒÓÙÐÑØ ÚÛÕ ÜÐÖÜÖ× ÝÕ ÕÞßÒÓàÖÐ
Ö ÒÑØ ÕÞÜÐÖ×áÕÐÑØ àóâÑ ÕØ ÕÒ ßÖíØ ãÕÒäåÜÓàÑ
❙✙★✒✖ ❙✓✕✪✑ ✚✕✒✚✓✘✑✉ ♠✓✚❤✙s
♣✒✖✬✓✕✚✕✙s ✥ ✘✓❡✑✒✖s ✚✙♠✓✉✖s✦
✏✑✒✑ s✖♣✑✒✑✒ ✖✘ t✒✕❡✙ ✛✖ ✘✑ ♣✑✜
✬✑✤ ✘✑ ♣✖✒✕✙✛✕st✑ ✕✒✘✑✉✛✖s✑ ❈✘✑✜
✒✖ ❖➆❉✖✑ ❇✚✙✒✒✖s♣✙✉s✑✘ ✖✉ ❙✓✕✜
✪✑ ✛✖✘ P✾❀■❀✿✾■❲ ❳✾❨✽✼❩ ❤✑ ♣✓✜
★✘✕✚✑✛✙ ✖st✙s ✛✗✑s ❳❬✽ ❭■❏✽❪
❫♥✾✼✼❴ ✙ ❫❵✾❜■ ■❲ ❪✽✼❀❵❪❂❑ ✯✉
s✓ ✘✕★✒✙✤ ✘✑ ♣✖✒✕✙✛✕st✑ ✛✖ ❉✓✜
★✘✗✉ ✖é♣✘✙✒✑ ✛✕✖✪ ♠✕t✙s ✖s✖✉✜
✚✕✑✘✖s s✙★✒✖ ✖✘ ♣✑✗s✦ ❆✓✉q✓✖
q✓✖✛✑ ✚✘✑✒✙ q✓✖✤ ✑✘ ♠✖✉✙s ✖✉
✘✑ ♠✕✒✑✛✑ ✛✖ ❖➆❉✖✑✤ ✖st✙s ♠✕✜
t✙s s✙✉ ★✕✖✉ ✒✖✑✘✖s✦ ➇❙✓✕✪✑ ✖s
✛✖♠✑s✕✑✛✙ ♣✖✒❝✖✚t✑ ♣✑✒✑ s✖✒
✚✕✖✒t✑❣✤ ✖é♣✘✕✚✑✤ ✥ ✑✩✑✛✖ q✓✖
➇✖s ✒✖✑✘♠✖✉t✖ ✛✕❝✗✚✕✘ ✖✉✚✙✉✜
t✒✑✒ ✛✖❝✖✚t✙s ✑ ✘✑ ✛✖♠✙✚✒✑✚✕✑
s✓✕✪✑❣✦ ❆✓✉q✓✖ ✉✙ t✙✛✙ ✖s ✚✙✜
✘✙✒ ✛✖ ✒✙s✑✦
❫❵✾❜■ ■❲ ❪✽✼❀❵❪❂ ✉✑✚✖ ♣✑✒✑
✒✖s♣✙✉✛✖✒ ✑ ✘✑ ♠✑✘✑ ❝✑♠✑ ✛✖
✖st✖ ♣✑✗s ✖✉ ✖✘ ✖ét✒✑✉✬✖✒✙✤ ♣✖✜
✒✙ t✑♠★✕✔✉ ♣✑✒✑ ✖é♣✘✕✚✑✒ ✑
✘✙s s✓✕✪✙s q✓✖ ➇✉✙ ✈✕✈✖✉ ✖✉
✓✉ ♣✑✗s t✑✉ ♣✖✒❝✖✚t✙ ✚✙♠✙
✚✒✖✖✉❣✦ ✯✉ ✖✘ ✘✑✛✙ ♣✙s✕t✕✈✙ ✛✖
✘✙s ♠✕t✙s✤ ✖♠♣✕✖✪✑ ♣✙✒ ✘✑ ✒✕✜
q✓✖✪✑✤ ✚✙♠♣✒✙★✑✉✛✙ q✓✖ ✘✙s
s✓✕✪✙s s✙✉ ✘✙s ♠✣s ✒✕✚✙s ✛✖✘
♠✓✉✛✙ ✚✙✉ ✓✉✑ ❝✙✒t✓✉✑ ♠✖✜
✛✕✑ ✛✖ ✐❥❦✦❧❧❧ ✛✧✘✑✒✖s ♦✽r ✿■✇
♦✾❁■❴ ✥ ♣✒✖✚✕s✑ q✓✖ ✖✘ s✖✚t✙✒
✛✖ ✘✙s s✖✒✈✕✚✕✙s ★✑✉✚✑✒✕✙s s✙✜
✘✙ ✙✚✓♣✑ ✑✘ ①②③ ✛✖ ✘✑ ♣✙★✘✑✜
✚✕✧✉✤ ✛✖s♠✕✉t✕✖✉✛✙ ✘✑ ✛✖♣✖✉✜
✛✖✉✚✕✑ ✛✖ ✘✑ ★✑✉✚✑✦ ❉✖st✑✚✑
✖✘ s✖✉t✕✛✙ ✛✖ ✒✖s♣✙✉s✑★✕✘✕✛✑✛
✕✉✛✕✈✕✛✓✑✘ ✥ q✓✖ ❙✓✕✪✑ ✖s ➇✓✉
❝✑✒✙ ✛✖ ✖st✑★✕✘✕✛✑✛ ♣✙✘✗t✕✚✑
✖✉ ♠✖✛✕✙ ✛✖ ✓✉ ♠✑✒ ✛✖ ✚✒✕✜
s✕s❣✦ ❚✑♠★✕✔✉ ✈✑✘✙✒✑ q✓✖ ✓✉✙
✛✖ ✚✑✛✑ t✒✖s ♠✑t✒✕♠✙✉✕✙s s✖✑
✖✉t✒✖ ✓✉ ✉✑✚✕✙✉✑✘ ✥ ✓✉ ✖é✜
t✒✑✉✬✖✒✙✤ ✘✙ q✓✖ ✚✙✉t✒✑✛✕✚✖ ✘✑
✈✕s✕✧✉ ✛✖ ✘✙s s✓✕✪✙s ✚✙♠✙ é✖✜
✉✧❝✙★✙s✦
✯✉ ✘✙ ✉✖❡✑t✕✈✙ ✛✖ ✘✑ ★✑✘✑✉✜
✪✑✫ ✓✉✑ ✚✕✖✒t✑ ❝✑✘t✑ ✛✖ ✖s♣✙✉t✑✜
✉✖✕✛✑✛ ✖✉ ✘✑ ❡✖✉t✖✤ ✘✙ q✓✖ ❤✑✜
✚✖ ✛✕❝✗✚✕✘ ✖st✑★✘✖✚✖✒ ✈✗✉✚✓✘✙s
✈✕✉✕✖✉✛✙ ✛✖ ❝✓✖✒✑✦
✏✖✒✙ ✙t✒✙s ✚✙✒✒✖s♣✙✉s✑✘✖s
❤✑✉ ✖s✚✒✕t✙ s✙★✒✖ t✖♠✑s q✓✖
✈✑✉ ✛✖s✛✖ ✖✘ ♠✖✒✚✑✛✙ ✘✑★✙✒✑✘
✑✘ ✑✒t✖ ✛✖ ✘✙s ✉✖❡✙✚✕✙s ✑ ✘✑
s✑✘s✑ ❤✖✘✈✔t✕✚✑ ♣✑s✑✉✛✙ ♣✙✒
✛✓✒✑s ✚✒✗t✕✚✑s ✑ ✘✑s ✛✖✘✕✚✕✑s ✛✖
✘✑ ✈✕✛✑ ✖✉ ❙✓✕✪✑✤ ✚✙♠✙ →④✾✽❀⑤✽✇
❀✾❪❂✼ ■❲ ♦■r■⑥✼❂⑦ ✛✖ ✘✑ ✚✙✒✒✖s✜
♣✙✉s✑✘ ✛✖ ⑧✽ ⑨❂❀❪✽ ⑩✑✒✕✖
⑩✑✓✒✕ss✖✤ ✙★✒✑ q✓✖ ✚✑✓s✧
❡✒✑✉ ♣✙✘✔♠✕✚✑✦ ❉✑✛✑ ✘✑ ✖✉✙✒✜
♠✖ ✚✑✉t✕✛✑✛ ✛✖ ♣✒✙❝✖s✕✙✉✑✘✖s
✖ét✒✑✉✬✖✒✙s q✓✖ t✒✑★✑✬✑✉ ❤✙✥
✖✉ ✖st✖ ♣✑✗s ❇✓✉✙ ✛✖ ✚✑✛✑ ✚✓✑✜
t✒✙❋ ✚✑★✖ ♣✖✉s✑✒ q✓✖ ✘✙s ✘✕✜
★✒✙s q✓✖ ✕✉t✖✒♣✒✖t✖✉ ✘✑ ♠✖✉✜
t✑✘✕✛✑✛ ✛✖ ✘✙s s✓✕✪✙s t✕✖✉✖✉
✓✉ ★✓✖✉ ❝✓t✓✒✙ ♣✙✒ ✛✖✘✑✉t✖✦
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✻ ❞✁ ❛✆✂ ✝ ❞✁ ✷✞✟✠
❊✡☛☞✌✍ ✸
✙✗✚✓✑✔✑ ✗✖ ✢✘✎✖ ❇ ✢✎❝✎ ❝✑✘✑✚✎❝ ✎
▲✗✘✎✴ P✑❝✛ ✑✖ ✢❝✓✚✎✏✛ ✏✓❝✓✣✑✖✙✑✔
✏✑✘ ✢✎❝✙✓✏✛ ♠✎✖✑❥✎✖ ✏✑✔✏✑ ❤✎✒✑
✙✓✑♠✢✛ ✏✛✔ ✖✛♠❜❝✑✔✱ ✑✘ ✑❡✎✘✒✎✘✜
✏✑ ✏✑ ❙✿✛ P✎✗✘✛ ✦✑❝✖✎✖✏✛ ❍✎✏✜
✏✎✏ ② ✑✘ ✑❡✣✛❜✑❝✖✎✏✛❝ ✏✑ ❇✎❤❧✎
❏✎q✗✑✔ ❲✎✣✖✑❝✱ ✑✔✙✑ ú✘✙✓♠✛ ✒✛✖
♠✎②✛❝✑✔
✢✛✔✓❜✓✘✓✏✎✏✑✔
✏✑
❝✑✙✑✜
✖✑❝ ✘✛✔ ❢✑✗✏✛✔ ✏✑✘ ✖✛❝✏✑✔✙✑✴ ▼✵✔
✏✓❢❧✒✓✘✱ ✎✗✖q✗✑ ✖✛ ✓♠✢✛✔✓❜✘✑✱ ✔✑✜
❝❧✎ ✎✏❤✑❝✓❝✔✑ ✎ ✛✙❝✎ ✒✎✖✏✓✏✎✙✗❝✎
✑✖ ✘✎ ✓✶q✗✓✑❝✏✎✱ ✒✛♠✛ ✘✎ ✏✑ ❈✓❝✛
●✛♠✑✔✱ ✑❡♠✓✖✓✔✙❝✛ ✏✑ ▲✗✘✎ ② ✘❧✜
✏✑❝ ✏✑✘ P✎❝✙✓✏✛ ❉✑♠✛✒❝✵✙✓✒✛ ▲✎✜
❜✛❝✓✔✙✎✴
●✛♠✑✔
②✎
✙✓✑✖✑
✢✛❝
✔❧
♠✓✔♠✛ ✗✖ ✎✢✛②✛ ✏✑✘ ✽✼ ② ✢✛✔✓❜✓✜
✘✓✏✎✏✑✔ ✏✑ ✒❝✑✒✑❝ ✑✖ ✑✘ ✖✛❝✏✑✔✙✑✱
✏✑ ✏✛✖✏✑ ✑✔ ✛❝✓✣✓✖✎❝✓✛✴ ✤✖ ✑✘ ✑✔✜
✢✑✒✙❝✛ ✏✑✘ ✒✑✖✙❝✛✓✶q✗✓✑❝✏✎ ✑✔✙✵
✎✏✑♠✵✔ ✘✎ ✑✙✑❝✖✎ ✯✳♦✫❀❁✪✰ ▼✎❝✓✜
✖✎ ❙✓✘✚✎✱ ✒✛✖ ✗✖ ❂✾✼ ✑✖ ✘✎✔ ✑✖✜
✒✗✑✔✙✎✔✱ ✙✎♠❜✓é✖ ✑❡♠✓✖✓✔✙❝✎ ✏✑
▲✗✘✎ ✢✑❝✛ q✗✑ ❤✎ ✎✒✎❜✎✏✛ ♠✗②
✏✓✔✙✎✖✒✓✎✏✎ ✏✑✘ P✥✴
❃❄❅ ❋■❄❑❄❅ ◆◗ ❘❄❚❅❄❳❋❨❄
❙✓✖ ▲✗✘✎✱ ✒✛❜❝✎ ❢✗✑❝✶✎ ✑✘ ❢✎✖✙✎✔✜
♠✎ ✏✑✘ ✗✘✙❝✎✏✑❝✑✒❤✓✔✙✎ ❏✎✓❝ ❇✛✘✜
✔✛✖✎❝✛✱
q✗✑✱
✒✛✖
✒✑❝✒✎
✏✑
✗✖
❩✾✼✱ ✢✎✔✎❝❧✎ ✎ ✘✓✏✑❝✎❝ ✘✎✔ ✑✖✒✗✑✔✜
✙✎✔✴
ßà áâãäáåæçáèêá ëìæí îèïðæò ëìàó çó ôæàõó ààáöó áà ÷æøäðòàáå ó åì çò÷æðæàæò áè ôùò ûáäèóäçò çò üó÷ãòý
P ✁✂ ❲✄☎✆P✝✞✟ ✭✟✞ ✆✞✟✠✡
þÿ
❬✛
✔✛✖ ✢✛✒✛✔
✘✛✔
✎✖✎✘✓✔✙✎✔
q✗✑ ✛✢✓✖✎✖ q✗✑ ✑✘ ✑❡♠✓✘✙✎❝ ❇✛✘✜
✔✛✖✎❝✛✱ ✎✗✖q✗✑ ✒✗✑✖✙✎ ✒✛✖ ✗✖✎
❜✎✔✑ ❢✓❝♠✑✱ ✙✓✑✖✑ ✢✛✒✎✔ ✢✛✔✓❜✓✘✓✜
✏✎✏✑✔ ✏✑ ✒❝✑✒✑❝✴ P✑❝✛ ✑✖ ✘✎ ✔✑✖✜
✔✎✒✓✕✖ ✏✑ ✒✎✛✔ q✗✑ ✢✛❝ ♠✛♠✑✖✜
✙✛✔ ✔✑ ✎✢✛✏✑❝✎ ✏✑✘ ✢✎❧✔ ✔✑ ♠✗✑✚✑
✒✛♠✛ ✖✎✏✓✑✴ ❭ ✒✗✑✖✙✎ ✒✛✖ ✣❝✎✖✜
✏✑✔ ✎✢✛②✛✔ ✑✖ ✑✘ ✤❥é❝✒✓✙✛✱ q✗✑ ✑✖
✘✎✔ ú✘✙✓♠✎✔
✔✑♠✎✖✎✔ ❤✎ ✏✑❥✎✏✛
✒✘✎❝✛ ✔✗ ✓✖✙✑❝é✔ ✢✛❝ ✒✛✖✚✑❝✙✓❝✔✑
✑✖ ✗✖ ✎✒✙✛❝ ✒✘✎❝✎♠✑✖✙✑ ✢✛✘❧✙✓✒✛✴
❳☛☞✌ ❍✍✎✏✑✒✓✔ ❙✕✖ ✗✘✙✚✖
❊✛ ✐✜✢✣✤✥✦ ✤✜ ♣✣✐✥✐✧✜ ❞✤✛ ✤❡♣✣✤✥✐❞✤✜★✤ ❞✤ ❇✣✩✥✐✛
▲✪✐✫ ■✜✬✮✐✦ ▲✪✛✩ ❞✩ ✯✐✛✰✩ ♣✩✣✤✮✤ ✥✦✛✦ ✮✪✤✥★✐✧✜ ❞✤
❞✱✩✥✲ ❉✤✥♣✪✳✥ ❞✤ q✪✤ ✤✛ ✯✪♣✣✤✴✦ ❚✣✐✵✪✜✩✛ ❋✤❞✤✣✩✛
✶✯❚❋✷ ❞✤✮✐❞✐✤✥✤ ✤✜ ✛✩ ✴✩❞✣✪✢✩❞✩ ❞✤ ✩❛✤✣ ❞✤✜✤✢✩✣
✤✛ ú✛★✐✴✦ ✣✤✮✪✣✥✦ ❞✤ ▲✪✛✩✸ ✮✦✜❞✤✜✩❞✦ ✩ ✹✺ ✩✻✦✥ ♣✦✣
▲✎ ✏✑✒✓✔✓✕✖ ❥✗✏✓✒✓✎✘ ♠✎✖✙✗✚✛
✮✦✣✣✪♣✮✐✧✜✸ ✛✦✥ ❞✐✣✐✢✤✜★✤✥ ❞✤✛ ✼✩✣★✐❞✦ ❞✤ ✛✦✥ ❚✣✩✵✩✽
❥✩❞✦✣✤✥ ✶✼❚✷ ♣✣✤♣✩✣✩✜ ❛✩ ✥✪ ✤✥★✣✩★✤✢✐✩ ✩✜★✤ ✛✩ ✐✜✴✐✽
✜✤✜✮✐✩ ❞✤ ✪✜ ✩✮✦✜★✤✮✐✴✐✤✜★✦✸ ✛✩ ✮✩✱❞✩ ❞✤ ✥✪ ✛✱❞✤✣✸
q✪✤ ✥✩✮✪❞✐✣✬ ✩✛ ♣✩✱✥✲ ❈✦✜ ▲✪✛✩ ✩♣✩✣★✩❞✦✸ ✛✩ ✮✣✐✥✐✥
♣✦✛✱★✐✮✩ ❞✤ ❇✣✩✥✐✛ ❛ ✛✩ ✐✜✮✤✣★✐❞✪✴✵✣✤ ✩✜★✤ ✛✩✥ ✤✛✤✮✽
✮✐✦✜✤✥ ❞✤ ✦✮★✪✵✣✤ ✥✤ ❤✩ ✩✢✐✢✩✜★✩❞✦✲
▲✎ ✏✑✒✓✔✓✕✖ ✔✎✒✎ ✏✑ ✘✎ ✒✎❝❝✑❝✎
❇✛✘✔✛✖✎❝✛✱
➼➽
➾➚➪➶➹➚
❤✛♠✕❢✛❜✛✱
♠✎✜
✒❤✓✔✙✎ ② ✏✑❢✑✖✔✛❝ ✏✑ ✘✎ ✙✛❝✙✗❝✎✱
✔✑ ✎✢❝✛✚✑✒❤✎ ✙✎♠❜✓é✖ ✏✑✘ ✢✵❝✎✜
➘➴➽➷➹➬➹➮➘➬➴➽➶➱
♠✛ q✗✑ ❝✑✓✖✎ ✑✖ ✑✘ ✒✑✖✙❝✛✏✑❝✑✜
✒❤✎
✙❝✎✏✓✒✓✛✖✎✘✴
✤✘
✒✎✖✏✓✏✎✙✛
✐❦♥♣❦r st✉ ✈✇t①✈③t✉ ♥t
✒✛✖ ♠✵✔ ✢✛✔✓❜✓✘✓✏✎✏✑✔ ✏✑ ❝✑✗✖✓❝
③r✉④✉⑤r♥⑥ ⑦✈⑧r⑨r ⑨✈✉④ ④⑩⑦t✉④❶
✎✘ ✪✫♦★✩❪❀✫✧❫✪❴♦ ✒✛✖✔✑❝✚✎✏✛❝✱ ●✑✜
✇sr ♣❦r ❷❦s✈ ✉r s④✇⑧r ③r r♥❶
❝✎✘✏✛
⑤⑧✈⑧ r♥ s✈ ⑨❸⑧⑨rs r♥ st✉ ⑦⑧❹❺④❶
❙✿✛
❆✘✒❵♠✓✖✱
P✎✗✘✛✱
✣✛❜✑❝✖✎✏✛❝
✢✑❝♠✎✖✑✒✑
✏✑
✑✔✙✎✖✒✎✜
✎
✑❡✢❝✑✔✓✏✑✖✙✑ ❝✑✒✓❜✓✕ ✗✖ ✎✢✎❝✙✎✜
✒✑✖✙✑✖✎❝✑✔ ✏✑ ♠✓✘✑✔ ✏✑ ❜❝✎✔✓✘✑✜
♠✑✖✙✛ ✒✛♠✛ ✔✛❜✛❝✖✛ ✏✑ ✗✖✎ ✘✎
✑✘✑✒✙✛❝✎✘ ✎✘ ✒✎✖✏✓✏✎✙✛ q✗✑ ✑✖✒✎✜
⑩t✉ ③❻✈✉❼ ❽⑤⑧✈ ⑨t✉✈ r✉ ♣❦r
✏✛
ñ✛✔ ✏✑✔✢✓✑❝✙✛✔ ❤✎✔✙✎ ✒✎✔✓ ✘✎ ✗✖✎
✒✛✖✔✙❝✗✒✙✛❝✎✱
✑❝✎
❜✑✶✎❜✎ ❤✛✘✣✎✏✎♠✑✖✙✑ ✙✛✏✎✔ ✘✎✔
⑤✈s ❾r❿ ✉❦ ⑦r⑧⑩✈♥r♥⑨④✈ ✉r✈
✎✘✓✎✏✛✔
✏✑ ✘✎ ♠✎✏❝✗✣✎✏✎ ✭✘✎✔ ✔✑✓✔ ✑✖ ✤✗✜
✢✑❝✙✓✖✑✖✙✑ ✔✗ ✓✖✣❝✑✔✛ ✑✖ ✢❝✓✔✓✕✖
✑✖✒✗✑✔✙✎✔✱ ✒✛✖ ✗✖✎ ✓✖✙✑✖✒✓✕✖ ✏✑
r➀❻⑩r⑧✈❼ ❷✈ ③r➀r♥✉✈ ③rs r❺⑦⑧r❶
❤✎✖
❝✛✢✎✮✱
✒✗✎✖✏✛
✚✛✙✛ ✏✑
✉④③r♥⑤r ➁ ✈s①❦♥t✉ ⑩④r⑩✇⑧t✉
✏✑✘ ♠✓✖✓✔✙❝✛ ✏✑ ❍✎✒✓✑✖✏✎✱ ❍✑✖❝✓✜
✒✗✎✖✏✛✱
✏✑✔✢✗é✔
✏✑
✒✎✔✓
✘✎
✔✓✖✛
✔✛✘✛
✒✛✖✏✑✖✎
✎✘
✔✓
✑❡✢❝✑✔✓✜
✎✘❝✑✏✑✏✛❝ ✏✑✘
✹✺✼✴
❆❤❧
✑✖
✗✖
✤✖✙❝✑
✽✼✴
✎✘
✘✛✔
●✛❜✓✑❝✖✛
✘✎✖✶✎✏✛
✖✛♠❜❝✑✔
▼✑✓❝✑✘✘✑✔
✣❝✗✢✛✔
✎✒✙✗✎✘
✔✑
✒✛♠✛
✛✖✒✑ ❤✛❝✎✔ ✏✑ ✏✑❜✎✙✑✱ ✑✘ ❙✥✦ ✏✑✜
✏✑✖✙✑✱ ✑✖ ✔✑✣✗✖✏✎ ✓✖✔✙✎✖✒✓✎✱ ✙✛✜
✑✔✙✵✖ ✓✖✒✘✗✓✏✛✔ ✘✛✔ ✣❝✎✖✏✑✔ ❢✑✗✜
③rs ➂❦⑦⑧r⑩t ④♥⑤r♥⑤✈♥ ➀t⑧❿✈⑧
q✗✑
✒✓✏✓✕✱ ✢✛❝ ✑✘ ✑✔✙❝✑✒❤✛ ♠✎❝✣✑✖ ✏✑
✏✎✚❧✎ ✖✛ ✑✔ ❢✓❝♠✑✴ ▲✎ ✏✓✔✒✗✔✓✕✖
✏✛✔ ✏✑✘ ✖✛❝✏✑✔✙✑✱ ✘✎ ❝✑✣✓✕✖ ♠✵✔
❦♥ ③r✇✈⑤r ♣❦r ⑧r❾④✉r s✈ ⑨t♥✉❶
✏✑✘ ✔✑✒✙✛❝ ✏✑ ✘✛✔ ✖✑✣✛✒✓✛✔➋✱ ② ✑✘
➋✘✎
✖✓ñ✎
✑✘
❜✛✖✓✙✎
✔✑✓✔ ✚✛✙✛✔ ✒✛✖✙❝✎ ✒✓✖✒✛✱ ✏✑✖✑✣✎❝
✘✘✑✣✕ ✎✘ ú✘✙✓♠✛ ♠✛♠✑✖✙✛ ✒✛✖ ✗✖
✢✛❜❝✑ ✏✑✘ ✢✎❧✔✱ ✏✛✖✏✑ ✑✘ ✎✢✛②✛ ✎
⑤④⑤❦⑨④t♥✈s④③✈③ ③r s✈ ⑦⑧④✉④❹♥
✢❝✑✔✓✏✑✖✙✑ ✏✑ ✘✎ ❈✵♠✎❝✎ ✏✑ ❉✓✢✗✜
✘✎ ✔✛✘✓✒✓✙✗✏ ✏✑ ✧★✩✪★✫ ✬✯✰✲✳✫ ✏✑✘
✑♠✢✎✙✑
▲✗✘✎
⑦✈⑧✈ st✉ ⑨t♥③r♥✈③t✉ r♥ ✉r❶
✙✎✏✛✔✱ ❣✛✏❝✓✣✛ ▼✎✓✎✱ ✎✗✖q✗✑ ✖✓✖✜
✑❡✢❝✑✔✓✏✑✖✙✑✴
❯✖✛✔
✢❝✛✢✛❝✒✓✛✖✑✔ ✏✑ ✒✎✔✓ ✑✘ ✽✾✼✴ ✥✛✜
①❦♥③✈ ④♥✉⑤✈♥⑨④✈❼ ➃ ✈➄❻ rs
✣✗✖✛ ✘✘✑✣✎ ✎✘ ✹✼✴ ✤✘ ✢❝✛✢✓✛ ✢❝✑✔✓✜
▼✵✔
✎✘✘✵
✏✑
✘✎✔
✑✖✙❝✑
✘✛✔
♠✎✣✓✔✙❝✎✏✛✔✴
✎❝✣✗♠✑✖✙✎❜✎✖
q✗✑
✑✔✢✑✜
✎✘✒✎✖✶✎
✎✘✣✗✖✎✔
❝✎❝ ✎ ✘✎ ❝✑✔✛✘✗✒✓✕✖ ❢✓✖✎✘ ✏✑ ✢❝✛✒✑✜
✏✛✔
✔✑ñ✎✘✎✖
r♣❦④s④✇⑧④t ③r ➀❦r⑧❿✈✉ ⑦❦r③r
✏✑✖✙✑✱
✙✓✏✎❝✓✛✔
✔✛✔
✏✗✜
q✗✑ ✛✙❝✛ ✒✎✖✏✓✏✎✙✛ ✏✑✘ P✥✱ ✒✛✖
✈s⑤r⑧✈⑧✉r❼ ➅♥✈ ③r s✈✉ ⑩✈①④✉❶
✎❤✛❝✎ q✗✑ ✔✑ ✢✘✎✖✙✑✎ ✢❝✑✔✑✖✙✎❝✜
✏✑
✏✑✙❝✎✒✙✛❝✑✔
✏✑✘
✘❧✏✑❝
❥✗✏✓✒✓✎✘✑✔
✏✓✒❤✛
✑✘ ✎✢✛②✛ ✏✑ ▲✗✘✎✱ ✓✖✒✘✗✔✛ ✏✑✔✏✑
⑤⑧✈③✈✉ ♣❦r ❾t⑤❹ ⑨t♥⑤⑧✈ rs
✔✑✴ ❬✎✏✓✑ ✔✑ ✙✛♠✎ ♠✗② ✑✖ ✔✑❝✓✛
✓♠✢✗✖✓✏✎✏✴
✑✘
✘✎ ✒✵❝✒✑✘✱ ✢✛✏❝❧✎ ❝✑✙✑✖✑❝ ✗✖✎ ✢✎❝✜
➆➇➈➉➇➊ ➌➍➎➏➐➊ ③r ❷❦s✈⑥ ➑t✉✈
✑✔✎ ✒✎✖✏✓✏✎✙✗❝✎✱ ✒✛✖ ✗✖✛✔ ❧✖✏✓✜
✒✎✘✘✑✔ ✏✑✘ ✢✎❧✔ ✎♠✎✖✑✒✓✑❝✛✖ ✒✛✜
✏✑❝✑✒❤✛ ✎ ✘✎ ✢❝✑✔✗✖✒✓✕✖ ✏✑ ✓✖✛✜
✙✑ ✏✑ ✑✔✑ ✚✛✙✛✱ ✎✗✖q✗✑ ✏✑ ✖✓✖✣✗✜
➒r✇r⑧⑥ st ➄④❿t⑥ r❺⑦s④⑨❹⑥ ⑦✈⑧✈
✒✑✔
♠✛
✑✔✢✑✒✓✎✘✑✔
✒✑✖✒✓✎✴ ✦✗✑ ✑✘ ✚✛✙✛ ✏✑ ✘✎ ✢❝✑✔✓✜
✖✎ ♠✎✖✑❝✎ ✔✗ ✙✛✙✎✘✓✏✎✏✴ ✤✔✛ ✎❜❝✓✜
✈⑨✈⑤✈⑧ s✈ ③t⑨⑤⑧④♥✈ r✉⑤✈✇sr⑨④③✈
✣✎✖ ✖✓ ✎✘ ✺✼ ② ✚✎❝✓✛✔ ✑✔✒✵✖✏✎✘✛✔
✏✑✖✙✎
❈✵❝♠✑✖
❝❧✎ ✗✖ ❤✗✑✒✛ ✎ ✔✑❝ ✑❡✢✘✛✙✎✏✛ ✢✛❝
⑦t⑧ rs ➂❦⑦⑧r⑩t r♥ ➓➔→➣⑥ ⑦r✉r
✏✑
✤✘ ❙✥✦ ✖✛ ✑❡✎♠✓✖✎❜✎ ✑✘ ❢✛✖✜
▲ú✒✓✎✱ ✑✘ q✗✑ ✏✑✔❤✓✶✛ ✑✘ ✑♠✢✎✙✑
✒✗✎✘q✗✓✑❝✎ ② ✖✛ ✖✑✒✑✔✎❝✓✎♠✑✖✙✑
✈ ♣❦r rss✈ r✉ ⑨t♥⑤⑧✈⑧④✈ ✈
✢✗✑❝✙✎✴ ▲✛ ú✖✓✒✛ ✔✑✣✗❝✛ ✑✔ q✗✑✱
✏✛ ✏✑ ✘✎ ✒✗✑✔✙✓✕✖✱ ✘✛✔ ❤✑✒❤✛✔ q✗✑
② ✔✑ñ✎✘✕ ✎ ▲✗✘✎ ✑✘ ✒✎♠✓✖✛ ✏✑ ✘✎
✏✑✔✏✑ ✑✘ ✒✎♠✢✛ ✏✑ ✘✎ ✓✶q✗✓✑❝✏✎✴
r♥⑨✈⑧⑨rs✈⑧ ✈ ⑨t♥③r♥✈③t✉ ✉④♥
✔✓✖ ▲✗✘✎✱ ✙✛✏✛ ✢✎❝✑✒✑ ✢✛✔✓❜✘✑ ✑✖
✔✗✔✙✑✖✙✎✖ ✘✎ ✎✒✗✔✎✒✓✕✖ ✏✑ q✗✑ ✑✘
✢❝✓✔✓✕✖✴
✉r♥⑤r♥⑨④✈ ➀④⑧⑩r❼
❇❝✎✔✓✘ ✑✖ ✘✛✔ ✢❝✕❡✓♠✛✔ ♠✑✔✑✔✴
✔✓✖
✎✣✓✙✎✒✓✛✖✑✔✴
✏✑✘
✣✎❝✎✖✙❧✎
❤✎
❝✎✖✙✑
♠✵✔✱
✗✖✎
✥✑♠✑❝✱
✑✖ ✘✎✔ ✒✑❝✒✎✖❧✎✔ ✏✑✘ ✙❝✓❜✗✖✎✘✱ ✘✎✔
✏❧✎
✑✔
▼✓✒❤✑✘
✏✑✘ P✥✱ ✒✛✖✒✑✖✙❝✎✏✛✔ ✑✖ ❇❝✎✔✓✘✓✎
✗✖
✎ñ✛✔
✢❝✛✘✛✖✣✎✏✛✔
✑✔✢✑✒✓✎✘✓✔✙✎✔
✶✛✖✎✔
❝✑✎✒✒✓✛✖✑✔ ✑✖ ✘✎ ✒✎✘✘✑ ✏✑ ✘✛✔ ✢✎❝✜
②
✘✛✔
✑✖
✑✔✣❝✓♠❧✎✖
❖✙❝✛✔
✙❝✓❜✗✖✎✘✱
✤✘ P✥ ✔✓✑♠✢❝✑ ❤✎ ✖✑✣✎✏✛ q✗✑
▲✎
✃❐❒
❮❰Ï❰ÐÑÒÓ❒
ÔÑÕÑÕ
✾✍✿✑❀✍ ❁✍❂✑✏✔ ❙✕✖ ✗✘✙✚✖
Ö❐×
Ó
❰ÕØÏÙÓÕÚ❰Ñ
ÓÕ
ÓÏ
ÛÓÜÑÐÓ
ÝÞÜÏ❰Ú❐
❜ú✔q✗✑✏✎
✏✑
✗✖✎
✚✛✶
✏✑✘
✏✑
✢✛✢✗✘✎❝✓✏✎✏
✒✛❝❝✗✢✒✓✕✖
❈✛✖
✘✎
✎✗✔✑✖✒✓✎
q✗✑
✖✛
✘✘✎♠✎✖✏✛
✏✑
▲✗✘✎
✎
✑✖
✘✘✑✜
✔✗
✘✎✔
✑✔✙✎♠✑✖✙✛ ✑✖ ✢✛✘❧✙✓✒✎ ✖✛ ✑✔ ✖✗✑✜
✑✘✑✒✒✓✛✖✑✔✱ ❇✛✘✔✛✖✎❝✛ q✗✑✏✎ ✢❝✓✜
✚✎✱ ✢✑❝✛ ❤✎✔✙✎ ✎❤✛❝✎ ✔✑ ✘✓♠✓✙✎❜✎ ✎
♠✑❝✛ ✑✖ ✘✎✔ ✓✖✙✑✖✒✓✛✖✑✔ ✏✑ ✚✛✙✛✴
✘✛✔ q✗✑ ✑✔✙✎❜✎✖ ✑✖ ✘✎ ❝✑✔✑❝✚✎✴ ✤✖
❙✓✖ ✘✎✔ ✘✓♠✓✙✎✒✓✛✖✑✔ ✏✑ ✒✗✎✖✏✛
♠✑✏✓✛ ✏✑ ✘✎ ✙✛❝♠✑✖✙✎ ✢✛✘❧✙✓✒✎ q✗✑
✎ú✖ ✑✔✙✎❜✎✖ ✎✒✙✓✚✛✔ ✑✖ ✑✘ ✤❥é❝✒✓✙✛✱
✔✑ ✎❝❝✎✔✙❝✎ ✏✑✔✏✑ ❩✾❂✹✱ ✘✛✔ ♠✓✘✓✙✎✜
✢✑❝✛ ✙✛✏✎✚❧✎ ✣✛✶✎✖✏✛ ✏✑ ✢❝✑✔✙✓✣✓✛
❝✑✔
♠✛✚✓✜
✢✛❝ ❤✎❜✑❝ ❢✛❝♠✎✏✛ ✢✎❝✙✑ ✏✑ ✘✎ ✓✖✔✜
♠✓✑✖✙✛✔ ✔✛✒✓✎✘✑✔ ✏✑ ✏✑❝✑✒❤✎ ② ✣✎✜
✙✓✙✗✒✓✕✖ ✑✖ ✘✎ q✗✑ ✘✛✔ ❜❝✎✔✓✘✑ñ✛✔
✖✎✖✏✛ ✚✛✶ ✑ ✓✖❢✘✗✑✖✒✓✎ ✑✖ ✑✘ ✏✑❜✎✜
✏✑✢✛✔✓✙✎✖ ♠✵✔ ✒✛✖❢✓✎✖✶✎ ➋✔✑✣ú✖
✙✑ ✢✛✘❧✙✓✒✛✴ ▼✗✒❤✛✔ ✑✔✙✵✖ ✘✎✖✶✎✖✜
✘✎✔ ✑✖✒✗✑✔✙✎✔ ✏✑ ✛✢✓✖✓✕✖➋✱ ✘✛✔ ❝✑✜
✚✓✑✖✑✖
❢✘✓❝✙✑✎✖✏✛
✒✛✖
✏✑ ✘✎ ✏✑✒✓✔✓✕✖ ✏✑✘ ❙✗✢❝✑♠✛ ✥❝✓❜✗✜
q✗✑ ✑❡✓✔✙✑ ✗✖ ✏✑✒❝✑✙✛ q✗✑ ✢❝✛❤❧❜✑
✏✛ ✔✗✔ ✢❝✑✒✎✖✏✓✏✎✙✗❝✎✔ ✢✎❝✎ ✘✎✔
✔✑❝✚✓✔✙✎✔
▼✵✔ ✏✑ ✙❝✑✔ ✏é✒✎✏✎✔ ✏✑✔✢✗é✔ ✏✑✘
✖✎✘
✎ ✘✛✔ ♠✓✘✓✙✎❝✑✔ ✑✖ ✎✒✙✓✚✛ ♠✎✖✓❢✑✔✜
✑✘✑✒✒✓✛✖✑✔ ✢❝✑✔✓✏✑✖✒✓✎✘✑✔✱ ✘✑✣✓✔✘✎✜
q✗✓✑❝✏✓✔♠✛ ② ❤✎✖ ✢✎❝✙✓✒✓✢✎✏✛ ✑✖
✙✓✚✎✔ ② ❝✑✣✓✛✖✎✘✑✔ ✏✑ ✛✒✙✗❜❝✑✴ ❭ ✖✛
♠✎✖✓❢✑✔✙✎✒✓✛✖✑✔ ✒✛✖✙❝✎ ▲✗✘✎ ② ✑✘
✦✑✏✑❝✎✘
✔✛❜❝✑
✑✘
✑✖✒✎❝✒✑✘✎✜
❢✓✖✎✘ ✏✑ ✘✎ ✏✓✒✙✎✏✗❝✎ ✭❂↔↕➙✜❂↔➛✺✮✱
♠✓✑✖✙✛ ✏✑✘ ✑❡✢❝✑✔✓✏✑✖✙✑ ▲✗✓✶ ➞✖✵✜
✙✎❝✔✑
✘✛✔ ♠✓✘✓✙✎❝✑✔ ❜❝✎✔✓✘✑ñ✛✔ ✏✑❢✓✖✓✙✓✚✎✜
✒✓✛
✑✘
♠✑✖✙✑ ❤✎✖ ✚✗✑✘✙✛ ✎ ✘✎ ✎❝✑✖✎ ✢✛✘❧✙✓✜
✖✎✒✓✕✖ q✗✑ ✑✘
✒✎✴ ❯✖ ♠✛✚✓♠✓✑✖✙✛ q✗✑ ✔✑ ✓✖✓✒✓✕
✔✛❜❝✑
✒✗✑✔✙✓✛✖✑✔
✢✛✘❧✙✓✒✎✔✱
✎✖✙✓✶✜
P✥✴ ➠❬✛✔ ❝✑✗✖✓♠✛✔ ✒✛✖ ✘✛✔ ♠✛✚✓✜
❝✑✏✛❜✘✕ ✘✎ ✢❝✑✔✓✕✖ ✔✛❜❝✑ ✑✘ ❙✗✢❝✑✜
✑✔ ✑✘✑✚✎❝ ✎✘ ✢✛✏✑❝ ✤❥✑✒✗✙✓✚✛ ② ✎✘
♠✓✑✖✙✛✔
✒✛♠✢✎❝✙✑ ✑✘ ✎✖❤✑✘✛ ✏✑ ✙✛✏✛✔ ✘✛✔
♠✛ ✢✎❝✎ ✑✖✒✎❝✒✑✘✎❝ ✎ ▲✗✘✎✴ ❣✑✒✓✜
✢✗✑✔✙✛ ✏✑ ✒✛♠✎✖✏✎✖✙✑ ✔✗✢❝✑♠✛
✏✑✖
✑✖✙❝✑ ✘✛✔ q✗✑ ②✎ ❤✎✖ ✢✎✔✎✏✛ ✎ ✘✎
✒✓✗✏✎✏✎✖✛✔ ✏✑ ❜✓✑✖ ✏✑ ❝✑✢✗✏✓✛ ✎
❜✓✕ ✑✘ ✎✢✘✎✗✔✛ ✏✑ ✏✓✚✑❝✔✛✔ ✔✑✒✙✛✜
✏✑ ✘✎✔ ✦✗✑❝✶✎✔ ❆❝♠✎✏✎✔ ✎✘ ❤✛♠✜
✒✓✕✖ q✗✑ ✑✔✙✎♠✛✔ ✚✓✚✓✑✖✏✛➡✱ ✑❡✢✘✓✜
❝✑✔✑❝✚✎ ② q✗✑ ✎✘✒✎✖✶✕ ✔✗ ✒ú✔✢✓✏✑
✘✎
❝✑✔ ✒✛✖✔✑❝✚✎✏✛❝✑✔ ✏✑ ✘✎ ✔✛✒✓✑✏✎✏✴
❜❝✑ q✗✑✱ ✑✖ ✘✎✔ ú✘✙✓♠✎✔ ✏é✒✎✏✎✔✱
✒✎ ✑✘ ✣✑✖✑❝✎✘ ✑✖ ✘✎ ❝✑✔✑❝✚✎ ➢✏✑✔✏✑
✓♠✢✗✖✓✏✎✏
②
➠❆✔✑✣✗❝✛
✏✑
❝✑✔✢✑✙✛
✎
✎
✘✎
✘✎
✒✛✖✙✗✚✛
✎✘
✤❥é❝✒✓✙✛ ❜❝✎✔✓✘✑ñ✛
❙✓✘✚✎➟
✔✑
✗✖✓✏✛
✛✒✗✘✙✎✖ q✗✑ ✑✘ ✢❝✓✖✒✓✢✎✘ ✛❜❥✑✙✓✚✛
✏✎
✖✛
❤✎✖
②
▲✗✘✎
✒✛♠✎✖✏✎✖✙✑
✔✑
✔✛✒✓✎✘✑✔
✛❝✓✑✖✙✎✒✓✕✖
✢✛❝q✗✑
✔✛❜❝✑
✖✛✔
✘✎
✢✓✜
✔✓✙✗✎✜
✑✘ ♠✎❝✙✑✔✴ ✤✔✑ ✏❧✎✱ ✑✘ ❥✑❢✑ ✏✑ ✘✎✔
❈✛✖✔✙✓✙✗✒✓✕✖✱ ✘✎ ✢✎✶ ✔✛✒✓✎✘✱ ✎ ✘✎ ✏✑✜
P✑❝✛ ✗✖ ✣✑✔✙✛ ✎✔❧✱ ✓✖✔✕✘✓✙✛ ✏✑✔✏✑
❤✎ ✔✓✏✛ ✑✘ ú✖✓✒✛ ♠✓✘✓✙✎❝ ✑✖ ✘✎ ❝✑✔✑❝✜
❩✾✾↕➤ P✎✗✘✛ ❈❤✎✣✎✔✴ ➠✤✘✘✛✔ ✑✔✙✵✖
✦✗✑❝✶✎✔ ❆❝♠✎✏✎✔✱ ✣✑✖✑❝✎✘ ✤✏✗✎❝✜
♠✛✒❝✎✒✓✎✱ ✏✑✘
✑✘
✚✎ ✑✘✑✣✓✏✛ ✢✛❝ ✑✘ ✚✛✙✛ ✢✛✢✗✘✎❝➟ ✑✘
✢❝✑✛✒✗✢✎✏✛✔✱ ✙✑♠❧✎✖ q✗✑ ✑✔✙✗✚✓✑✜
✏✛ ➜✓✘✘✎✔✜❇✛✎✔✱ ❤✓✶✛ ✗✖ ✢❝✛✖✗✖✒✓✎✜
✔✑ ♠✎✖✙✓✑✖✑ ✎✙✑✖✙✛ ✎ ✔✗✔ ♠✓✔✓✛✜
✒❝✎✒✓✎✱ ✔✛✖✕ ❢✗✑❝✎ ✏✑ ✘✗✣✎❝ ② ✑✖✜
✒✎✢✓✙✵✖ ② ✏✓✢✗✙✎✏✛ ❢✑✏✑❝✎✘ ✏✑ ✑❡✜
✔✑ ✑✖ ✒✗❝✔✛ ✗✖ ✣✛✘✢✑ ✏✑✘ ❙✗✢❝✑♠✛
♠✓✑✖✙✛ ✚❧✎ ✥➝✓✙✙✑❝ ✑✖ ✘✎ ✚❧✔✢✑❝✎
✖✑✔
✒✑✖✏✓✕ ✘✎✔ ✎✘✎❝♠✎✔✴
✙❝✑♠✎
♠✓✔♠✛
✓✖✔✙✓✙✗✒✓✛✖✎✘✑✔➡✴
♠✛✏✛
❆
q✗✑
✢✑✔✎❝
✏✑
❝✑✔✙✎❜✘✑✒✓♠✓✑✖✙✛
✏✑
✘✎
✏✑♠✛✜
✏✑❝✑✒❤✎
❏✎✓❝
❇✛✘✔✛✖✎❝✛✴
➥➦➧➦ ➦ ➨➦ ➩➫➭➯➲➳ ➵➯➭➸➯➺➲➻➺
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✹ ❊ ✁✂✄☎
❱✆✝✞✟✝✠ ✻ ❞✝ ❛✡✞✆☛ ❞✝ ✷☞✌✍
■✎✏✑✒✎✓✔■✕✎✓✖
❱☞✌✍✌ ❉✌ ✎✏ P✑✒✓✔✕ ✕✔❆✖✗✓✘✗
♦✥✛✥ ✣✥✘✫✥✛ ✥✘ ✢❡♦✛✢✣✙✰✢❝✬✢✴
❯✚✛ ✢✘ ❤✢✦❤✚ ✰✢ ✢✣✬✥✛ ✵✗✈✙✘✥✲
✰✚✣✧ ♦✚✰✢♠✚✣✧ ✥❝✬✢ ✢✣✬✚✣ ♠✚✫✙✲
♠✙✢❝✬✚✣ ✦✚❝✬✛✥ ▲✗✘✥ ✧ ✦✚❝✣✬✙✲
✬✗✙✛ ✗❝ ✜✛✗♦✚ ✰✢ ✣✥✈✙✚✣ ✥❝✦✙✥✲
❝✚✣ ✧ ✥✸✥✰✢ ✢✘ ♠✙✘✙✬✥✛✴
❨ ♦✢✣✥✛ ✰✢ q✗✢ ✰✢❢✙✢❝✰✢ ✘✥
✰✙✦✬✥✰✗✛✥ ♠✙✘✙✬✥✛ ✼ ❢✚✛♠✥ ♦✥✛✲
✬✢ ✰✢ ✗❝ ✜✛✗♦✚ q✗✢ ❝✙✢✜✥ ✘✥✣
✫✙✚✘✥✦✙✚❝✢✣ ✰✢ ✰✢✛✢✦❤✚✣ ❤✗♠✥✲
❝✚✣ ✦✚♠✢✬✙✰✥✣ ✢❝ ✢✣✢ ♦✢✛✙✚✰✚✧
✤❤✥✜✥✣ ✰✙✦✢ q✗✢ ✥✦✥✬✥ ✘✥ ✣✗✈✚✛✲
✰✙❝✥✦✙✮❝ ✰✢ ✘✥✣ ❲✗✢✛✱✥✣ ❨✛♠✥✲
✰✥✣ ✥✘ ♦✚✰✢✛ ✦✙✫✙✘✴ ❨✣♦✙✛✥ ✥✘ ✦✥✛✲
✜✚ ✰✢ ✜✚✈✢✛❝✥✰✚✛ ✰✢✘ ❉✙✣✬✛✙✬✚
❲✢✰✢✛✥✘ ✰✢ ❇✛✥✣✙✘✙✥✴ ❨ ✘✚✣ ♠✚✲
✫✙♠✙✢❝✬✚✣ ✘✢✣ ✰✢✦✙♠✚✣ q✗✢ ❝✚
♦✚✰✢♠✚✣ ✰✢✣✢✣♦✢✛✥✛❝✚✣✴ ❭✚✰✚
✢✘ ♦✚✰✢✛ ✢♠✥❝✥ ✰✢✘ ♦✗✢✈✘✚✴ ◆✢✲
✦✢✣✙✬✥♠✚✣ ♠✥❝✙❢✢✣✬✥✛❝✚✣ ✰✢
❢✚✛♠✥ ✫✢❤✢♠✢❝✬✢ ✢❝ ✘✥✣ ✦✥✘✘✢✣✧
♦✢✛✚ ✬✚✰✚ ✰✢❝✬✛✚ ✰✢ ✘✥ ❝✚✛♠✥✘✙✲
✰✥✰ ✧ ✥✛✜✗♠✢❝✬✥✴
❬
▲
♦
➇
♦
■✁✂✄☎✆✄✁✝✞✟✁ ❞✞☎✄✝✂✠
❯✢✛✚ ✚✬✛✚✣ ♠✙✘✙✬✥✛✢✣ ✰✢❢✙✢❝✰✢❝
✥✈✙✢✛✬✥♠✢❝✬✢ ✗❝✥ ✙❝✬✢✛✫✢❝✲
✦✙✮❝ ✰✢✘ ❙✵✺✛✦✙✬✚✴ ❙✣ ✢✘ ✦✥✣✚ ✰✢✘
✜✢❝✢✛✥✘ ❨❝✬✚❝✙✚ ❚✥♠✙✘✬✚❝
▼✚✗✛ ✚✧ ✢❝ ✘✥ ✛✢✣✢✛✫✥ ✰✢✣✰✢
❢✢✈✛✢✛✚✴ ✤✚❝✚✦✙✰✚ ♦✚✛ ✣✗✣ ♦✚✘✺✲
♠✙✦✥✣ ✰✢✦✘✥✛✥✦✙✚❝✢✣✧ ✙❝✦✘✗✣✚
✢❝ ✥✦✬✙✫✚✧ ▼✚✗✛ ✚ ✥❢✙✛♠✥♥ ▲✥
♦✢✘✚✬✥ ✢✣✬✯ ✢❝ ✢✘ ✬✢✵✥✰✚ ✰✢✘ ♦✚✲
✰✢✛ ✵✗✰✙✦✙✥✘✧ q✗✢ ✬✙✢❝✢ q✗✢ ✥✣✗✲
♠✙✛ ✣✗ ✛✢✣♦✚❝✣✥✈✙✘✙✰✥✰ ✼ ✣✥✦✥✛
✰✢ ✘✥ ✫✙✰✥ ♦✳✈✘✙✦✥ ✥ ✘✚✣ q✗✢ ✰✢✣✲
✫✙✥✛✚❝ ✛✢✦✗✛✣✚✣ ✴ ➾❪ ✢✣✥✣ ✢❡✲
♦✢✦✬✥✬✙✫✥✣ ❝✚ ✣✢ ✦✗♠♦✘✢❝❍ ❬✙
✰✢✵✥ ✰✢ ✥✦✬✗✥✛ ✢❝ ❝✚♠✈✛✢ ✰✢✘
✚✛✰✢❝ ✼ ✘✥ ✘✢✼✧ ✫✥♠✚✣ ❤✥✦✙✥ ✢✘
✦✥✚✣✴ ❪ ✣✚✘✚ ❤✥✼ ✗❝✥ ✙❝✣✬✙✬✗✲
✦✙✮❝ ✦✥♦✥✱ ✰✢ ✙♠♦✢✰✙✛ ✢✘ ✦✥✚✣✧
q✗✢ ✣✚❝ ✘✥✣ ❲✗✢✛✱✥✣ ❨✛♠✥✰✥✣ ✧
✚♦✙❝✥✴ ➾❪ ✦✮♠✚ ✣✢✛❧✥❍ ❉✢❢✙✢❝✲
✰✚ ✗❝ ✜✚✘♦✢ ✰✢ ✬✙♠✮❝✧ ✦✚❝ ✘✥
✦✚❝✣✬✙✬✗✦✙✮❝ ✰✢ ✗❝ ✜✛✗♦✚ ✰✢
❝✚✬✥✈✘✢✣ ♦✥✛✥ ✛✢❢✚✛♠✥✛ ✘✥ ✘✢✜✙✣✲
✘✥✦✙✮❝✴ ❯✢✛✚ ❝✚ ✰✢❢✙✢❝✰✚ ✘✥ ♦✢✛✲
♠✥❝✢❝✦✙✥ ✢❝ ✢✘ ♦✚✰✢✛ ✴
❬✙ ▲✗✘✥ ✘✘✢✜✥✣✢ ✥ ✣✢✛ ✦✥❝✰✙✲
✰✥✬✚ ✼ ✜✥❝✥✛✥ ✘✥✣ ✢✘✢✦✦✙✚❝✢✣✧
➾✦✗✯✘ ✣✢✛❧✥ ✘✥ ✥✗✬✚✛✙✰✥✰ ♠✚✲
✛✥✘ ✰✢ ✥✘✜✗✙✢❝ q✗✢ ✰✢✣✫✙✮ ✛✢✲
✦✗✛✣✚✣ ♦✳✈✘✙✦✚✣ ✥❝✬✢ ✘✥✣ ❲✗✢✛✲
✱✥✣ ❨✛♠✥✰✥✣❍ ❨✘ ✣✢✛ ✦✚♠✥❝✰✥✲
✰✥✣ ♦✚✛ ✗❝ ✢✘✢♠✢❝✬✚ q✗✢ ✢✣ ✗❝
✘✥✰✛✮❝✧ ✣✢✛❧✥ ♦✚✣✙✈✘✢ q✗✢ ✚✦✗✲
✛✛✙✢✣✢❝ ✣✢✛✙✚✣ ✦✥✣✚✣ ✰✢ ✙❝✰✙✣✦✙✲
♦✘✙❝✥ q✗✢ ♦✚✰✛❧✥❝ ✘✘✢✫✥✛ ✥✘
✦✥✚✣ ✧ ✰✙✦✢ ▼✚✛ ✚✧ ✰✢ ✩❴ ✥✸✚✣✴
❙❝ ✘✥ ✦✢✛✢♠✚❝✙✥ ✰✢ ✜✥✘✥ ✰✢
✣✗ ✵✗✈✙✘✥✦✙✮❝✧ ▼✚✛ ✚ ❤✚♠✢❝✥✲
✵✢✮ ✥ ✗❝ ✛✢✦✚❝✚✦✙✰✚ ✬✚✛✬✗✛✥✲
✰✚✛ ✰✢ ✘✥ ✰✙✦✬✥✰✗✛✥ ✢❝ ✗❝ ✰✙✣✲
✦✗✛✣✚ ✢✘✚✜✙✥✰✚ ♦✚✛ ❋✙✘✘✥✣✲❇✚✥✣✴
❚✚✼✧ ✗❝✥ ♦✯✜✙❝✥ ✰✢ ❲✥✦✢✈✚✚
✢❝ ✣✗ ✰✢❢✢❝✣✥ ✦✗✢❝✬✥ ✦✚❝ ♠✯✣
✰✢ ✶ ✾✴✾✾✾ ✣✢✜✗✙✰✚✛✢✣✴ ❉✙✦✢
q✗✢ ✫✥ ✥ ✬✛✥✈✥✵✥✛ ✢❝ ✥♦✚✼✚ ✰✢
✦✚✘✢✜✥✣ ♠✙✘✙✬✥✛✢✣ ✢❝ ✘✥✣ ♦✛✮❡✙✲
♠✥✣ ✢✘✢✦✦✙✚❝✢✣ ✼ ✛✢✦✗✢✛✰✥ q✗✢
✜✛✥❝✰✢✣ ✜✢❝✢✛✥✘✢✣ ❢✗✢✛✚❝
✦✚❝✜✛✢✣✙✣✬✥✣ ✰✢✣✰✢ ✢✘ ✣✙✜✘✚
✴
❙❝ ✘✚✣ ✳✘✬✙♠✚✣ ✾ ✥✸✚✣✧ ✢❡♦✘✙✲
✦✥✧ ✘✥ ♦✛✢✣✢❝✦✙✥ ✰✢ ✦✥❝✰✙✰✥✬✚✣
♠✙✘✙✬✥✛✢✣ ❝✚ ✣✢ ❤✙✱✚ ❝✢✦✢✣✥✛✙✥✴
❨❤✚✛✥ ✘✥ ✣✚✦✙✢✰✥✰ ✢✣✬✯ ✦✘✥✲
♠✥❝✰✚ ♦✚✛ ✢✣✚✴ ❪✥ ❤✢ ✣✙✰✚ ✣✚❝✲
✰✢✥✰✚ ✫✥✛✙✥✣ ✫✢✦✢✣ ✦✚♠✚
✦✥❝✰✙✰✥✬✚ ✧ ♦✢✛✚ ♠✙ ✙✰✢✥ ❝✚ ✢✣
♦✥✛✬✙✦✙♦✥✛ ✢❝ ✢✣✬✢ ♠✚♠✢❝✬✚ ✧
✦✚♠✢❝✬✥✴
✤✚❝ ✢✘ ●✚✈✙✢✛❝✚ ✰✢ ▼✙✦❤✢✘
❭✢♠✢✛✧ ✘✚✣ ♠✙✘✙✬✥✛✢✣ ❤✥❝ ✫✗✢✘✲
✬✚ ✥ ✚✦✗♦✥✛ ✗❝ ✘✗✜✥✛ ✰✢ ♦✛✚✬✥✲
✜✚❝✙✣♠✚ ✙❝✺✰✙✬✚ ✰✢✣✰✢ ✶★★ ♥ ✘✙✲
✰✢✛✥❝ ✘✥ ✬✥♠✈✙✺❝ ✙❝✺✰✙✬✥ ✙❝✬✢✛✲
✫✢❝✦✙✮❝ ❢✢✰✢✛✥✘ ♦✥✛✥ ✜✥✛✥❝✬✙✲
✱✥✛ ✘✥ ✣✢✜✗✛✙✰✥✰ ✢❝ ❘❧✚ ✰✢ ❏✥✲
❝✢✙✛✚ ✼ ❤✥❝ ✦✚❝✣✢✜✗✙✰✚ ✦✥✛✜✚✣
✛✢✘✢✫✥❝✬✢✣ ✢❝ ✢✘ ❙✵✢✦✗✬✙✫✚✧ ✦✚✲
♠✚ ✢✘ ▼✙❝✙✣✬✢✛✙✚ ✰✢ ❉✢❢✢❝✣✥✴
▼
♦
➇
♦
➇
♦
➇
▼
▼
❛
✶
➇
♦
❳✡❳
✸
➇
▲
➔→➣↔↕ ➙↕➛➜➝➞ ➟➠➡➢➤➥➦➧ ➧➡➧➨➠➤➧➩ ➫➭➯➭➲➧➳➥➯➧
➇
▼
♦
➮➱✃❐❒ ❮❒❰ÏÐÑÒ Ó❐Ô➱ÕÖÓ❒ ❒Ô❒Ñ❐Õ❒❰ ×ÐØÐÙ❒✃ÖØ❒Ò ÖÚÐ❰ Ó➱❰ÖØÕÐ ✃Ö ÐØÕ❰Ð×❐ÑÕÖ ÐØ ÛÖÓ❰❐ÓÜ Ý Þßàá âãäåæç
❬
♦
☛
✙✚✛✜ ✜❙✚✢❙✣✤✥❙✥✙❙✦ ✧★✩✪✫✩
❏✗✘✙✚ ❇✚✛✜✢✣ ✭✤✥✛✥✦✥✣✧ ✶★✩★✪ ✣✢
✦✚❝✫✙✛✬✙✮ ✢❝ ✘✥ ✦✥✛✥ ♠✯✣ ✫✙✣✙✈✘✢ ✰✢
✘✥ ✚♦✚✣✙✦✙✮❝ ✫✢❝✢✱✚✘✥❝✥ ✢❝ ✘✚✣ ✰✙✯✲
✘✚✜✚✣ ✦✚❝ ✢✘ ●✚✈✙✢✛❝✚ ✰✢ ◆✙✦✚✘✯✣
▼✥✰✗✛✚ ✦✢✘✢✈✛✥✰✚✣ ✢❝ ✘✥ ❘✢♦✳✈✘✙✲
✦✥ ❉✚♠✙❝✙✦✥❝✥✴ ▲✥ ❝✢✜✥✬✙✫✥ ✰✢✘
●✚✈✙✢✛❝✚ ✥ ✘✙✈✢✛✥✛ ✥ ✘✚✣ ♦✛✢✣✚✣ ♦✚✲
✘❧✬✙✦✚✣ ♦✥✛✥ ♦✢✛♠✙✬✙✛ ✣✗ ✦✥❝✰✙✰✥✬✗✲
✛✥ ✥ ✘✥✣ ✢✘✢✦✦✙✚❝✢✣ ✚ ✥ ✥✈✛✙✛ ✗❝
✦✥❝✥✘ ❤✗♠✥❝✙✬✥✛✙✚ ✦✚❝✰✗✵✚ ✥✘ ❢✛✥✲
✦✥✣✚ ✗❝✥✣ ✦✚❝✫✢✛✣✥✦✙✚❝✢✣ ✢❝ ✘✥✣
q✗✢ ✢✘ ✢❡♦✛✢✣✙✰✢❝✬✢ ✢✣♦✥✸✚✘ ❏✚✣✺
▲✗✙✣ ❘✚✰✛❧✜✗✢✱ ❩✥♦✥✬✢✛✚ ✢✵✢✛✦✙✮
✰✢ ✦✗✢✣✬✙✚❝✥✰✚ ♠✢✰✙✥✰✚✛✴ ✤✚❝ ✘✥
✫❧✥ ✰✢✘ ✰✙✯✘✚✜✚ ✛✚✬✥✧ ❇✚✛✜✢✣ ✢✣✬✯
✢♠✈✥✛✦✥✰✚ ✰✢✣✰✢ ✢❝✬✚❝✦✢✣ ✢❝
✗❝✥ ✜✙✛✥ ✙❝✬✢✛❝✥✦✙✚❝✥✘ ♦✥✛✥ ✛✢✦✥✲
✈✥✛ ✥♦✚✼✚✣ ✦✚❝✬✛✥ ✘✥✣ ✢✘✢✦✦✙✚❝✢✣
✦✚❝✫✚✦✥✰✥✣ ♦✚✛ ✢✘ ✦❤✥✫✙✣♠✚✧ ✦✚❝
✘✥ ✥✗✣✢❝✦✙✥ ✰✢ ✘✥ ♠✥✼✚✛ ♦✥✛✬✢ ✰✢
✘✥ ✚♦✚✣✙✦✙✮❝✧ ♦✥✛✥ ✢✘ ✽✾ ✰✢ ♠✥✼✚✴
P✿❀❁❂❃❄❅❆ ➾❈✗✺ ♦✥♦✢✘ ✵✗✢✜✥ ✘✥
✚♦✚✣✙✦✙✮❝ ✢❝ ✢✘ ✦✚❝✬✢❡✬✚ ✥✦✬✗✥✘ ✰✢
❋✢❝✢✱✗✢✘✥❍
❑❀❖◗❂❀❖❄❅❆ ▲✥ ✚♦✚✣✙✦✙✮❝ ✢✣✬✯
✢❝ ✗❝ ♠✚♠✢❝✬✚ ✦✛❧✬✙✦✚✴ ❙✘ ✚✈✵✢✬✙✲
✫✚ ✥❤✚✛✥ ✢✣ ✗❝✙✛ ✥ ✬✚✰✥✣ ✘✥✣ ❢✗✢✛✲
✱✥✣ ✣✚✦✙✥✘✢✣ ✰✢❝✬✛✚ ✼ ❢✗✢✛✥ ✰✢✘
♦✥❧✣ ♦✥✛✥ ♦✚✰✢✛ ❤✥✦✢✛ ✥✘✜✳❝ ✬✙♦✚
✰✢ ✦✚❝✬✛✥♦✢✣✚ ✥ ✗❝ ●✚✈✙✢✛❝✚ q✗✢
❤✥ ✙✰✚ ✥✰q✗✙✛✙✢❝✰✚ ✬✚✰✚ ✢✘ ♦✚✰✢✛✴
P❆ ➾❈✗✺ ✦✛✢✢ q✗✢ ✫✥ ✥ ♦✥✣✥✛
✰✢✣♦✗✺✣ ✰✢✘ ✽✾ ✰✢ ♠✥✼✚❍
❑❆ ▲✥ ✘✗✦❤✥ ✥✦✬✗✥✘ ✢✣ ✈✗✣✦✥✛ ✢✘
♦✛✚❝✗❝✦✙✥♠✙✢❝✬✚ ✰✢ ✬✚✰✥✣ ✘✥✣ ✰✢✲
♠✚✦✛✥✦✙✥✣ ✰✢✘ ♠✗❝✰✚ ♦✥✛✥ ✰✢✣✦✚✲
❝✚✦✢✛ ✼ ✰✢✣✘✢✜✙✬✙♠✥✛ ✢✘ ✛✢✣✗✘✬✥✰✚
✢✘✢✦✬✚✛✥✘ ✼ q✗✢ ✥ ♦✥✛✬✙✛ ✰✢✘ ✽✾ ✰✢
♠✥✼✚ ✬✢❝✜✥♠✚✣ ✗❝ ✛✺✜✙♠✢❝ ♠✯✣
✥✙✣✘✥✰✚✧ ♠✯✣ ✣✥❝✦✙✚❝✥✰✚ ✼ ✦✚❝
♠✯✣ ❢✛✥✦✬✗✛✥✣ ✙❝✬✢✛❝✥✣✴
P❆ ❚✥✼ ✫✚✦✢✣ q✗✢ ✥♦✗❝✬✥❝ ✥
q✗✢ ❝✚ ♦✛✢✣✢❝✬✥✛✣✢ ✥ ✘✚✣ ✦✚♠✙✦✙✚✣
✘✢✜✙✬✙♠✥ ✥ ▼✥✰✗✛✚✴ ➾❙❡✙✣✬✢ ✰✙✫✙✲
✣✙✮❝ ✣✚✈✛✢ ✢✣✢ ♦✗❝✬✚❍
❑❆ ❚✗✈✚ ✰✢✈✥✬✢ ✼ ❝✚ ❤✥ ✣✙✰✚
❢✯✦✙✘✴ ◆✚✣✚✬✛✚✣ ❤✢♠✚✣ ✬✢❝✙✰✚ ✬✛✥✰✙✲
✦✙✮❝ ✰✢ ✛✢✦✚✛✛✢✛ ✬✚✰✚✣ ✘✚✣ ✦✥♠✙✲
❝✚✣♥ ✢✘ ✫✚✬✚✧ ✘✥ ❝✢✜✚✦✙✥✦✙✮❝✧ ✘✥ ✦✥✲
✘✘✢✴ ❯✢✛✚ ✢✘ ●✚✈✙✢✛❝✚ ✣✙✢♠♦✛✢ ❤✥
✦✢✛✛✥✰✚ ✘✥ ♦✗✢✛✬✥ ✥ ✘✥ ✣✚✘✗✦✙✮❝ ✰✢✲
♠✚✦✛✯✬✙✦✥✴ ◆✚✣ ♦✥✛✢✦✙✮ q✗✢ ✢✛✥
✗❝ ♠✢❝✣✥✵✢ ♠✯✣ ❝❧✬✙✰✚ ❝✚ ♦✥✛✬✙✦✙✲
èéê ëìíîìïëðì
ñîò óôõëöîì î÷
øêïîó ñî ùîìîúûîòê
ûìê ÷îõûìñê üûýêþ
✐
èÿóê ëö
êïûîóñ
÷ëýòî ûì
ï ì
ïêìñëñêí ÷
✐êóíëñ
✐óî÷
÷
②
÷ ëòîõêòëúêñ ÷þ
♦✥✛ ✼ ✰✢✵✥✛ ✦✘✥✛✚ q✗✢ ✢✣✬✥♠✚✣
❢✛✢❝✬✢ ✥ ✗❝ ❢✛✥✗✰✢✴
P❆ ❚✢❝✛✙ ❲✥✘✦✮❝ ✣❧ ✰✢✦✙✰✙✮ ♦✛✢✲
✣✢❝✬✥✛✣✢✴ ➾✤✮♠✚ ✘✚ ✫✢❍
❑❆ ❲✥✘✦✮❝ ❝✚ ❤✥ ✣✙✰✚ ❝✗❝✦✥ ✗❝
✙✦✚❝✚ ✰✢ ✘✥ ✚♦✚✣✙✦✙✮❝✴ ▲✚✣ ✘❧✰✢✛✢✣
✚♦✚✣✙✬✚✛✢✣ ✢✣✬✯❝ ♦✛✢✣✚✣✧ ✦✚♠✚
▲✢✚♦✚✘✰✚ ▲✮♦✢✱❳ ✢✣✬✯❝ ✙❝❤✥✈✙✘✙✬✥✲
✰✚✣✧ ✦✚♠✚ ❚✢❝✛✙q✗✢ ✤✥♦✛✙✘✢✣❳ ✚
✢✣✬✯❝ ✢❝ ✢✘ ✢❡✙✘✙✚✧ ✦✚♠✚ ❨❝✬✚❝✙✚
▲✢✰✢✱♠✥✴ ❙✘ ●✚✈✙✢✛❝✚ ✰✢✵✥ ✫✙✫✚✣
✥ q✗✙✢❝✢✣ ✘✢ ✣✚❝ ✦✮♠✚✰✚✣ ✢ ✙✘✢✜✥✘✙✲
✱✥ ✥ q✗✙✢❝✢✣ ✘✢ ✣✚❝ ✙❝✦✮♠✚✰✚✣✴
➛➵➸➺➻ ➼➽➺➚➪➶➪
➸➹➘➵➽ ➹➴ ➼➵➼➪➷
➽➪➷➪➬➵➴➶➪
❵✿❅❖ ❜❅ ◗✿♣❣❀✿❅ ◗❅✿❅✐❅ ✐❀ ❖❂
❣♣❃♣❁♣✿❅ ❀❂✿❥◗❀❅ ❀❃ P❅✿❦❖r ❀❜
◗✿❀❖♣✐❀❃❄❀ ✐❀❜ P❅✿❜❅❣❀❃❄❥
s❀❃❀t❥❜❅❃❥r ✉❂❜♣❥ ✇❥✿❁❀❖① ❀❜
❀②❅❜③❅❜✐❀ ✐❀ ④❅✿❅③❅❖r ⑤❃❄❥❃♣❥
⑥❀✐❀t❣❅ ⑦ ❀❜ ③❥❥✿✐♣❃❅✐❥✿ ✐❀❜
◗❅✿❄♣✐❥ ⑧❥❜❂❃❄❅✐ P❥◗❂❜❅✿r
④❅✿❜❥❖ ⑧❀③③⑨♣❥r ❀❖❄❂s♣❀✿❥❃
❅⑦❀✿ ❀❃ ⑩❅✐✿♣✐ ③❥❃ s❅✿♣❥❖
❜❦✐❀✿❀❖ ◗❥❜❦❄♣③❥❖ ❀❖◗❅❶❥❜❀❖
◗❅✿❅ ✐❀❃❂❃③♣❅✿ ❀❜ ➇❷✿❅❂✐❀❸ ✐❀
❜❅❖ ❀❜❀③③♣❥❃❀❖ ◗✿❀❖♣✐❀❃③♣❅❜❀❖
✐❀❜ ❹❺ ✐❀ ❣❅⑦❥ ❀❃ ⑧❀❃❀t❂❀❜❅❆
❻❷✿❀③♣❀✿❥❃ ❂❃❅ ✿❂❀✐❅ ✐❀ ◗✿❀❃❼
❖❅ ③❥❃ ❽❀❜♣◗❀ ❾❥❃t❿❜❀t ⑦ ❣❅❃❼
P❆ ➾❈✗✺ ❤✙✱✚ ❢✛✥✦✥✣✥✛ ✢✘ ✥✦✗✢✛✲
✰✚ ✢❝✬✛✢ ✢✘ ●✚✈✙✢✛❝✚ ✼ ✘✥ ✚♦✚✣✙✲
✦✙✮❝ ✢❝ ✘✥ ❘✢♦✳✈✘✙✦✥ ❉✚♠✙❝✙✦✥❝✥
✦✗✥❝✰✚ ✣✢ ✫✢❧✥ ✬✥❝ ✦✢✛✦✥❍
❑❆ ❙✛✥ ✙♠♦✚✣✙✈✘✢ q✗✢ ❝✚✣✚✬✛✚✣
✥✫✥✘✯✛✥♠✚✣ ✗❝ ✥✦✗✢✛✰✚ ✦✚❝ ✘✚✣
✦✥❝✰✙✰✥✬✚✣ ✙❝❤✥✈✙✘✙✬✥✰✚✣ ✚ ♦✛✢✲
✣✚✣✧ ✦✚❝ ✘✚✣ ♦✥✛✬✙✰✚✣ ✙✘✢✜✥✘✙✱✥✰✚✣
✚ ✦✚❝ ✘✥✣ ❝✢✜✥✬✙✫✥✣ ✥ ✥✈✛✙✛ ✗❝ ✦✥✲
❝✥✘ ❤✗♠✥❝✙✬✥✛✙✚ ✚ ✥ ✛✢✦✚❝✚✦✢✛ ✙❝✣✲
✬✙✬✗✦✙✚❝✢✣ ✦✚♠✚ ✢✘ ❯✥✛✘✥♠✢❝✬✚✴
P❆ ➾❈✗✺ ♦✥♦✢✘ ✵✗✜✮ ❩✥♦✥✬✢✛✚❍
❑❆ ❙✘ ♦✥♦✢✘ ✰✢✘ ♠✢✰✙✥✰✚✛ ✢✣
✢q✗✙✘✙✈✛✥✛ ✘✚✣ ✥✈✗✣✚✣ ✰✢✘ ♦✚✰✢✛ ✼
✦✛✢✚ q✗✢ ✢❝ ✢✣✬✢ ✦✥✣✚ ✘✥ ♦✛✢✣✙✮❝
✣✚✘✚ ✢✣✬✥✈✥ ♦✗✢✣✬✥ ✣✚✈✛✢ ❝✚✣✚✲
✬✛✚✣✧ q✗✢ ✺✛✥♠✚✣ ✘✚✣ ✰✺✈✙✘✢✣✴ ❨✘
●✚✈✙✢✛❝✚✧ q✗✢ ❝✚ ✢✣✬✥✈✥ ✦✢✰✙✢❝✰✚
✢❝ ❝✥✰✥✧ ✬✚✰✚ ✣✢ ✘✢ ✵✗✣✬✙❢✙✦✥✈✥✴
P❆ ▲✥ ✚♦✚✣✙✦✙✮❝ ❤✥ ✰✥✰✚ ♠✗✢✣✲
✬✛✥✣ ✰✢ ✰✙✫✙✣✙✮❝ ➾❬✢ ❤✥❝ ✙♠♦✗✢✣✬✚
✘✚✣ ♦✢✛✣✚❝✥✘✙✣♠✚✣ ✥ ✘✥ ✗❝✙✰✥✰❍
❑❆ ❬✚♠✚✣ ✫❧✦✬✙♠✥✣ ✰✢ ✗❝ ✬✢✛✛✢✲
♠✚✬✚ q✗✢ ❝✚✣ ✘✘✢✫✥ ✥ ✬✢❝✢✛ q✗✢
✢✣✬✥✛ ✬✚✰✚✣ ✘✚✣ ✰❧✥✣ ✛✢✦✚❝✣✬✛✗✼✺❝✲
✰✚✘✚ ✬✚✰✚✴ ❙✣ ✗❝ ♦✛✚✦✢✣✚ ✰✢ ✛✢♦✛✢✲
✣✙✮❝ q✗✢ ❝✚✣ ✬✢✛♠✙❝✥ ✥✬✗✛✰✙✢❝✰✚✴
P❆ ➾❙❡✙✣✬✢ ✥❤✚✛✥ ✥✘✜✳❝ ✦✥❝✥✘
✥✈✙✢✛✬✚ ✦✚❝ ✢✘ ✦❤✥✫✙✣♠✚❍
❑❆ ◆✚ ❤✥✼ ❝✙❝✜✳❝ ✬✙♦✚ ✰✢ ✛✢✘✥✲
❄❂s♣❀✿❥❃ ❂❃❅ ❀❃❄✿❀s♣❖❄❅ ③❥❃
⑤❜➀❀✿❄ ❑♣s❀✿❅r ✐❀ ④♣❂✐❅✐❅❃❥❖❆
➁❃ ⑥❅ ⑩❥❃③❜❥❅ ③❥❣♣❀✿❥❃ ③❥❃
❀❜ ➂❀❷❀ ✐❀ ❁❅➀♣❃❀❄❀ ✐❀❜ ◗✿❀❖♣❼
✐❀❃❄❀r ✉❥❖➃ ⑥❂♣❖ ⑤⑦❜❜➄❃r ⑦ ③❥❃
❀❜ ❖❀③✿❀❄❅✿♣❥ ✐❀ ➁❖❄❅✐❥ ✐❀
➁②❄❀✿♣❥✿❀❖r ➅❜✐❀❷❥❃❖❥ ④❅❖❄✿❥r ⑦
❄❂s♣❀✿❥❃ ❥③❅❖♣➄❃ ✐❀ ✐❀◗❅✿❄♣✿
❂❃ ✿❅❄❥ ③❥❃ ⑩❅✿♣❅❃❥ ❑❅➂❥⑦❆ ➁❜
◗✿❀❖♣✐❀❃❄❀ ❜❀❖ ✿❀♣❄❀✿➄ ❖❂ ❁✿❅s❀
◗✿❀❥③❂◗❅③♣➄❃ ◗❥✿ ❀❜ ✐❀❖❅✿✿❥❼
❜❜❥ ✐❀ ❀❖❥❖ ③❥❣♣③♣❥❖r ❅➀❥❁➄
◗❥✿ ❂❃❅❖ s❀✿✐❅✐❀✿❅❖ ❀❜❀③③♣❥❼
❃❀❖ ✐❀❣❥③✿❿❄♣③❅❖ ③❥❃ ❜❅ ③❥❃❼
③❂✿✿❀❃③♣❅ ✐❀ ❄❥✐❥❖ ❜❥❖ ◗❅✿❄♣❼
✐❥❖ ⑦ ❖❀ ❥❷✿❀③♣➄ ◗❅✿❅ ③❥❃❄♣❼
❃❂❅✿ ❀➂❀✿③♣❀❃✐❥ ❂❃ ◗❅◗❀❜
✿❀❜❀s❅❃❄❀ ✐❀❖✐❀ ➁❂✿❥◗❅ ③❥❃ ❜❅
◗❥❖♣➀♣❜♣✐❅✐ ✐❀ ♣❣◗❥❃❀✿ ❃❂❀❼
s❅❖ ❖❅❃③♣❥❃❀❖ ❅ ✐♣✿♣❁❀❃❄❀❖
s❀❃❀t❥❜❅❃❥❖ ✐❀❜ ✿➃❁♣❣❀❃ ✐❀
➆♣③❥❜❿❖ ⑩❅✐❂✿❥❆ ➈ ➉➊ ➋➌➍➎➏➐➑➒➓
✦✙✮❝ ✦✚❝ ✢✘ ●✚✈✙✢✛❝✚✴ ▲✚ q✗✢ ❝✢✦✢✲
✣✙✬✥♠✚✣ ✢✣ ✢✘ ✥♦✚✼✚ ✙❝✬✢✛❝✥✦✙✚❝✥✘
♦✥✛✥ ✘✚✜✛✥✛ ✢✘ q✗✙✢✈✛✢ q✗✢ ♦✢✛♠✙✲
✬✥ q✗✢ ✢✣✬✢ ✥✸✚ ✣✢ ✰✺ ✢✘ ✰✢✣✢❝✘✥✦✢
✰✢♠✚✦✛✯✬✙✦✚ q✗✢ ❝✢✦✢✣✙✬✥ ✢✘ ♦✥❧✣✴
P❆ ➾❯✚✛ q✗✺ ✢✣✬✯ ✦✚❝✫✢❝✦✙✰✚ ✰✢
q✗✢ ✢✣✢ q✗✙✢✈✛✢ ✢✣✬✯ ✦✢✛✦✥❍
❑❆ ❭✢❝✜✚ ✘✥ ✦✚❝✫✙✦✦✙✮❝ ✰✢ q✗✢
✬✚✰✥✣ ✘✥✣ ✦✛✙✣✙✣ q✗✢ ▼✥✰✗✛✚ ❤✥
✣✢♠✈✛✥✰✚ ✢✣✬✯❝ ✢✦✘✚✣✙✚❝✥❝✰✚♥ ✘✥
❤✙♦✢✛✙❝❢✘✥✦✙✮❝✧ ✘✥ ✦✥❧✰✥ ✰✢ ✘✥ ♦✛✚✲
✰✗✦✦✙✮❝ ♦✢✬✛✚✘✢✛✥✧ ✘✥ ❢✛✥✦✬✗✛✥ ♠✙✘✙✲
✬✥✛✧ ✢✘ ❢✛✥✗✰✢ ♦✛✢✣✙✰✢❝✦✙✥✘✧ ✘✥ ✦✚❝✲
✦✙✢❝✦✙✥ ✙❝✬✢✛❝✥✦✙✚❝✥✘ ♦✥✛✥ ✢✵✢✛✲
✦✢✛ ♠✥✼✚✛ ♦✛✢✣✙✮❝✴ ❬✙✢❝✬✚ q✗✢ ❋✢✲
❝✢✱✗✢✘✥ ✢✣✬✯ ✫✙✫✙✢❝✰✚ ✘✚✣ ✳✘✬✙♠✚✣
✦✥♦❧✬✗✘✚✣ ✰✢ ✗❝ ♦✛✚✦✢✣✚ ✘✢❝✬✚ ✼
✰✚✘✚✛✚✣✚✴ ◆✚ ❤✥✼ ♠✥❝✢✛✥ ✰✢ q✗✢
▼✥✰✗✛✚ ✣✢ ♦✗✢✰✥ ✣✚✣✬✢❝✢✛ ✢❝ ✢✘
♦✚✰✢✛✴ ▲✥ ✗❝✙✮❝ ✰✢ ✘✥ ♦✛✢✣✙✮❝ ✙❝✲
✬✢✛❝✥✦✙✚❝✥✘✧ ✦✚❝ ✘✥✣ ✣✥❝✦✙✚❝✢✣✧ ✼
✘✥ ♦✛✢✣✙✮❝ ✙❝✬✢✛❝✥ ✰✢ ✘✚✣ ✦✙✗✰✥✰✥✲
❝✚✣ ♦✗✢✰✢❝ ✥✦✥✈✥✛ ♦✚✛ ✣✥✦✥✛ ✥
✢✣✥ ♠✥❢✙✥ ✰✢✘ ♦✚✰✢✛✴
P❆ ➾✤✛✢✢ q✗✢ ❤✥✼ ✰✙✣✙✰✢❝✦✙✥ ✢❝
✘✥✣ ❢✙✘✥✣ ✰✢✘ ✦❤✥✫✙✣♠✚❍
❑❆ ▲✥ ❤✥✼✧ ♦✢✛✚ ✬✥♠✈✙✺❝ ❤✥✼
♠✗✦❤✚ ♠✙✢✰✚✴ ❙✣✬✯ ✬✥♠✈✙✺❝ ✢✘ ✰✙✲
✫✚✛✦✙✚ ✢❝✬✛✢ ✘✥✣ ❲✗✢✛✱✥✣ ❨✛♠✥✰✥✣
✼ ✢✘ ●✚✈✙✢✛❝✚ ♦✚✛ ✘✥ ✰✢✦✙✣✙✮❝ ✰✢
▼✥✰✗✛✚ ✰✢ ✘✘✢✫✥✛ ✥ ❋✢❝✢✱✗✢✘✥ ✥
✣✢✛ ✗❝✥ ✣✢✜✗❝✰✥ ✤✗✈✥✴
P❆ ➾❚✥✼ ✛✙✢✣✜✚ ✰✢ ✗❝ ✜✚✘♦✢❍
❑❆ ❪✚ ✫✢✚ ✬✛✢✣ ✢✣✦✢❝✥✛✙✚✣✴ ❯✛✙✲
♠✢✛✚✧ q✗✢ ✣✗ ♦✛✚♦✙✥ ✜✢❝✬✢ ✘✢ ♦✙✰✥
✥ ▼✥✰✗✛✚ q✗✢ ✣✢ ✫✥✼✥ ✼ ✣✢ ❢✚✛♠✢
✗❝ ●✚✈✙✢✛❝✚ ✰✢ ✬✛✥❝✣✙✦✙✮❝✴ ❬✢✜✗❝✲
✰✚ ✢✣ q✗✢ ✘✥ ♦✛✢✣✙✮❝ ✙❝✬✢✛❝✥✦✙✚❝✥✘
✼ ✘✥ ♦✛✢✣✙✮❝ ✙❝✬✢✛❝✥ ✣✢✥❝ ✬✥❝ ❢✗✢✛✲
✬✢✣ q✗✢ ✢✘ ●✚✈✙✢✛❝✚ ✣✢ ✫✢✥ ❢✚✛✱✥✰✚
✥ ❝✢✜✚✦✙✥✛ ✰✢ ✫✢✛✰✥✰✴ ▲✥ ✬✢✛✦✢✛✥
✢✣ q✗✢ ✣✢ ✬✢✛♠✙❝✢ ✰✢ ♦✛✚✰✗✦✙✛
✗❝✥ ✛✗♦✬✗✛✥ ♠✙✘✙✬✥✛ ✚ ♦✚✘❧✬✙✦✥ q✗✢
✘✘✢✫✢ ✥ ✗❝ ✰✢✣✢❝✘✥✦✢ ✢❝ ✢✘ ♦✚✰✢✛✴
P❆ ➾▲✥✣ ✦✘✥✣✢✣ ♠✯✣ ✥✦✚♠✚✰✥✲
✰✥✣ ✬✥♠✈✙✺❝ ✣✗❢✛✢❝ ✘✥ ✦✛✙✣✙✣❍
❑❆ ❈✗✙✢❝✢✣ ❤✥❝ ✣✗❢✛✙✰✚ ✬✥❝✬✚ ✚
♠✯✣ q✗✢ ✘✥✣ ✦✘✥✣✢✣ ♠✯✣ ❤✗♠✙✘✰✢✣
✣✚❝ ✘✥✣ ✦✘✥✣✢✣ ♠✢✰✙✥✣✴ ❫❝ ♦✛✚❢✢✣✙✚✲
❝✥✘ ♦✗✢✰✢ ✦✚✈✛✥✛ ✥✘ ♠✢✣ ❴ ✚ ✩ ✢✗✲
✛✚✣ ✼ ❝✚ ✬✙✢❝✢ ❝✙❝✜✳❝ ✣✗✈✣✙✰✙✚✴
❙✣✢ ✣✗✢✘✰✚ ✰✢ ♠✙✣✢✛✙✥ ✢❝ ✢✘ ✦✚❝✲
✬✢❡✬✚ ✰✢ ✗❝✥ ❤✙♦✢✛✙❝❢✘✥✦✙✮❝ ✰✢✣✲
✬✛✗✼✢ ✘✥ ✢❡♦✢✦✬✥✬✙✫✥ ✰✢ ✦✗✥✘q✗✙✢✲
✛✥✴ ❪ ✘✚ ♠✯✣ ✬✛✯✜✙✦✚ ✢✣ q✗✢ ▼✥✰✗✲
✛✚ ✰✙✣❢✛✗✬✥ ✰✢ ✢✣✚✴ ▲✥ ✬✛✥✜✢✰✙✥ ❤✗✲
♠✥❝✙✬✥✛✙✥ ✢✣ ✘✚ ♠✢✵✚✛ q✗✢ ✘✢ ✢✣✬✯
♦✥✣✥❝✰✚ ♦✚✛ ✰✚✣ ✦✚✣✥✣♥ ✣✢ ✫✥❝ ✰✢✘
♦✥❧✣ ✘✥ ✦✘✥✣✢ ♠✢✰✙✥ ✼ ✘✚✣ ✵✮✫✢❝✢✣✧
q✗✢ ✣✚❝ q✗✙✢❝✢✣ ♠✯✣ ✚♦✚✣✙✦✙✮❝ ✘✢
❤✥✦✢❝✧ ✼ ✥✘ ♠✙✣♠✚ ✬✙✢♠♦✚ ✣✢ q✗✢✲
✰✥❝ ✘✚✣ ♠✯✣ ✰✺✈✙✘✢✣✧ ✥ ✘✚✣ q✗✢ ✺✘
q✗✙✢✛✢ ✣✚♠✢✬✢✛ ✥ ✬✛✥✫✺✣ ✰✢ ✘✥ ✦✚✲
♠✙✰✥ ✼ ✘✚✣ ✣✗✈✣✙✰✙✚✣ ♦✥✛✥ ✬✢❝✢✛ ✥✘
❢✙❝✥✘ ✗❝ ♦✥❧✣ ✰✢ ✢✣✦✘✥✫✚✣✴
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✻ ❞✁ ❛✆✂ ✝ ❞✁ ✷✞✟✠
❊✡☛☞✌✍ ✺
■✎✏✑✒✎✓✔■✕✎✓✖
✿✼❉✶♦❑ ❋❧✾✹❏ ⑦✽❀❉❭✸ ❬✾✽❅✼❧ ✵❏❘
♣✼③ ⑧❇❉✾❀✶❉❑ ✼❧ ❫✾❙✶❉❃❂✶ ❨✾✸❂✾ ✼❧
✹✶✹✼✽❂✶ ✼✽ ❧✾ ❋✾❉❉✼❉✾ ✼❧✼❋❂✶❉✾❧❲
❫❉✶✽❂✼❉✾❑ ❬✼✾❀✼ ✾✸✼◗❅❉❏⑨ ♥❺❅✼ ✽✶
➉➊
➌➍➎➏➐➑➎➍➒➓
➐➓➔➎➍➐→➏➣
➎➊
➎➣
↔➓➍→↕➓➊➙➎
✼✸❂✾❉ ❇✾✸✾❀✾ ♥✼✽ ✼❧ ❉✼✸♣✼❂✶ ✹❅❘
❂❅✶♦❲
➛➜➝➞➟➠ ➡➜➢➤➟➥➦➟➧ ➨➩➫➭➯➲
❳✾❇✼❀✶❉
❀✼
❧✾✸
❋❉❄❂❃❋✾✸
✼❴❅❃❙✶❴❅✼
❖❉❅✹♣⑨
✹✾✽❀✾❉
✾
✸❅ ❡✿❭❉❋❃❂✶ ✾ ❧✾ ❫❉✶✽❂✼❉✾ ✸✼❉❄✾ ❅✽
✾◗❉✾❙❃✶ ❃✽✾❀✹❃✸❃❇❧✼ ♣✾❉✾ ✽❅✼✸❂❉✶
❡❧ ❧❄❀✼❉ ❀✼ ❬✶❉✼✽✾ ✾✸✼◗❅❉❏ ❴❅✼ ❧✾
❉✼❧✾❋❃❏✽ ❋✶✽ ❡✸❂✾❀✶✸ ✐✽❃❀✶✸ ❀✼❇✼
✸✼
♣✾❄✸♦❲ ✐✽✾ ❙✼③ ❋✶✽✸❅✹✾❀✾ ❧✾ ✾✹✼❘
✽✾③✾ P ✼✹❃❂❃❀✾ ❧✾ ✶❉❀✼✽❑ ❬✼✾❀✼
❀✼
❇✾✿❏
✼❧
❂✶✽✶
P
♣❃❀❃❏
✾❧
❉✼✸❂✶
❀✼
❴❅✼ ✸❅ ❧❧✼◗✾❀✾ ✾❧ ♣✶❀✼❉ ❙✶❧❙✼❉❄✾
✗✘ ♠✙✚✛✜✢ ✣✛ ✘✙ ú✘✤✥♠✙ ❝✦✥✧
❋✾✽❀❃❀✾❂✶✸ ❅✽❃❀✾❀ ♥✼✽ ❧✾ ❀✼❫✼✽✸✾
✾❁✽ ✹r✸ ❃✽✼✸❂✾❇❧✼ ❧✾ ❉✼❧✾❋❃❏✽ ❋✶✽
s✥s ✣✥★✘✢♠✩✤✥❝✙ ❝✢✚ ✗s✤✙✣✢s
❀✼ ❧✾ ✸✶❇✼❉✾✽❄✾ P ❧✾ ❀❃◗✽❃❀✾❀ ❀✼ ❧✾
❧✾ ④✾✸✾ ⑤❧✾✽❋✾❑ ✵❏♣✼③ ⑧❇❉✾❀✶❉ ❃✽❘
❯✚✥✣✢s ★✢✦ ★✙✦✤✛ ✣✛✘ ●✢✪✥✛✦✧
✽✾❋❃❏✽♦❲
❋❃❀❃❏⑨ ♥⑥✶ ❙✶P ✾ ❋✾✼❉ ✼✽ ✽❃✽◗❅✽✾
✚✢ ♠✛①✥❝✙✚✢ ✚✢ ✣✥s✤✙ ♠✉✧
♣❉✶❙✶❋✾❋❃❏✽❲
❝❤✢ ✣✛ ✘✙s ✙✚✤✛✦✥✢✦✛s✫ ❍✙
⑩✾✹✶✸
✾
✾❋❂❅✾❉
❻❼❽❾❿➀➁❼❿ ➁➂➀ ➃➄ ➅➂➆❼➃➈➀➂
➳➵ ➸➺➻➼➽ ➻➼➾➼➾➚➪➶➹➵➹➘➪➻➺➽ ➻➼ ➵➺➾ ➚➴➹➚➾ ➻➼ ➷➺➬➪➵➻ ➮➽➴➱➸ ✃➪ ❐➴➼➵➚➺ ➪
✸❃✼✹♣❉✼❑ ✾❅✽❴❅✼ ❂✼✽◗✾✹✶✸ ✼❧ ❋✶❘
✤✛✚✥✣✢ q✉✛ s✙✘✥✦ ✙ ✦✛s★✢✚✣✛✦
➾➪❒➴➻➹➽ ➪ ❮❰Ï➹❒➺Ð ➼➵ ➪➘➺➚➼ ➸➽➼Ñ➼➽➹➻➺ ➻➼➵ ➸➽➼➾➹➻➼➬➚➼ ➻➼ ➳➾➚➪➻➺➾ Ò➬➹➻➺➾Ð
❉✾③❏✽
✙ ✬✢✚✙✘✣ ❚✦✉♠★✱ ✥♠★✦✛✈✥s✥✧
✵✾ ❉✼❧✾❋❃❏✽ ❋✶✽ ❖❉❅✹♣ ✼✽❫❉✼✽❂✾
➼➬ ➵➪ ➱➼➻➹➻➪ ➼➬ Ó➴➼ ➼➵ Ô➺➶➹➼➽➬➺ ➻➼ ➳➬➽➹Ó➴➼ Õ➼Ö➪ ×➹➼➚➺ ✃➪❒➼ ❒➺➬➚➹➬➴➺➾
❫❉❄✾♦❲
✪✘✛ ❝✢♠✢ ♠✙✚✣✙✤✙✦✥✢✫ ✗✚ ✉✚
✾❧ ❋✾✽❀❃❀✾❂✶ ✶❫❃❋❃✾❧❃✸❂✾ ➋❋✾✽❋❃❧❧✼❉
❋✾❧❃✼✽❂✼❑
❋✶✽
❧✾
❋✾❇✼③✾
❳❃ ❇❃✼✽ ✼❧ ❧❄❀✼❉ ❀✼ ❧✾✸ ✼✽❋❅✼✸❂✾✸
➱➪➵➪➶➪➽➼➾ ➸➺➽ ➱➪➬➚➼➬➼➽ ➵➪ ➽➼➵➪❒➹Ø➬ ➪➬➚➼ ➚➪➬➚➺ ➪➚➪Ó➴➼ Ù ➶➪➬➻➪➘➺Ú Û➪
❝✢♠✉✚✥❝✙✣✢ ✣✛✘ ♠✙✦✤✛s ★✢✦
❀❅❉✾✽❂✼ ❋✾✸❃ ❂❉✼✸ ✾❵✶✸➋❑ ❋✶✹✶ ✼✽
✘✙ ✚✢❝❤✛✱ ✘✙ ❈✙✚❝✥✘✘✛✦✭✙ ✙s✛✧
✶❂❉✶✸ ❂✼✹✾✸ ❀✼ ❋✾✹♣✾❵✾❑ ✾ ❧✾ ❀❃✸❘
❀✼❧ ❶✶❇❃✼❉✽✶ ❀✼ ❩✼❵✾ ⑥❃✼❂✶❑ ✼❧ ✾✸❘
❣✉✦✮ q✉✛ s✥ ✛✘ ✣✛s★✘✥✛❣✉✛ ✣✛
P❅✽❂❃❙✾ ❀✼ ❂✼✽✼❉ ❅✽ ❀❃✸❋❅❉✸✶ ♣❉✶❘
♣❃❉✾✽❂✼ ❀✼ ❩✶❉ ❬❭❪❃❋✶ ✾❧ ❦❉✼✽❂✼❑
✘✙ ●✉✙✦✣✥✙ ◆✙❝✥✢✚✙✘ s✛ ✤✦✙✧
♣❃✶ ❋✶✽ ✼❧ ❴❅✼ ❀❃✸❂✾✽❋❃✾❉✸✼ ❀✼❧ ❶✶❘
❷❃❋✾❉❀✶ ⑦✽✾P✾❑ ✶❂❉✶❉✾ ✾❧❃✾❀✶ ❀✼ ❧✾
✣✉✜✛✦✙ ✛✚ ✉✚✙ ♠✥✘✥✤✙✦✥✯✙❝✥✮✚
❇❃✼❉✽✶ ✶ ✸✼◗❅❃❉ ❧✾ ♣✾❅❂✾ ❴❅✼ ✹✾❉❘
➱➹➵➹➚➪➽➹➘➪❒➹Ø➬ ➻➼ ➵➪ Ñ➽➺➬➚➼➽➪ ✃➪ Ñ➺➽➘➪➻➺ Ó➴➼ ➚➺➻➺➾ ➵➺➾ ❒➪➬➻➹➻➪➚➺➾ ➸➽➼➾➹Ü
✽✶
➻➼➬❒➹➪➵➼➾ ➾➪➵Ý➪➬ ➪ ❒➽➹➚➹❒➪➽ ➪ ➮➽➴➱➸Ð Ó➴➹➼➬ ❒➺➬ ➪➸➼➬➪➾ Þßà ❒➪➽➪❒➚➼➽➼➾ ✃➪
➹➬➚➽➺➻➴❒➹➻➺ ➵➪ ➽➼➵➪❒➹Ø➬ ➼➬➚➽➼ ➪➱➶➺➾ ➸➪á➾➼➾ ➼➬ ➵➪ ❒➪➱➸➪Ö➪ ➼➵➼❒➚➺➽➪➵Ú
✼✽❂❉❏
✾❋❂❅✾❧
✾
❙✾❧✶❉✾❉
❧✾
✾❋❂❅✾❋❃❏✽
⑦❀✹❃✽❃✸❂❉✾❋❃❏✽❑
✸❄
❧✾✽③❏
✣✛ ✘✙ ❢✦✢✚✤✛✦✙✱ ➇✛✘✘✢ ✣✙✰✙✦✭✙
❋✾ ✵✶✸ ❩❃✽✶✸❑ ♣✼✸✼ ✾ ❧✾✸ ❋❉❄❂❃❋✾✸
✵✶✸ ✹✼✽✸✾✿✼✸ ❀✼ ❧✶✸ ❁❧❂❃✹✶✸ ❀❄✾✸
✼✹❇✾❂✼ ❀✼ ❖❉❅✹♣ ✽✶ ❨❅❇❃✼✸✼ ❃❀✶
❅✽ ❀✾❉❀✶ ✾❧ ❡✿✼❋❅❂❃❙✶❲ ❩✾❉✾ ✼❧ ✼❪❘
❣✦✙✈✛♠✛✚✤✛ ✘✙ ✦✛✘✙❝✥✮✚
❴❅✼ ✼✸❂✾ ❉✼❋❃❇✾❲ ❡✽ ✼✸❂✼ ✸✼✽❂❃❀✶❑
✸✶✽ ❅✽✾ ❇❅✼✽✾ ✹❅✼✸❂❉✾ ❀✼ ❋❏✹✶❑
✾ ✹r✸ ❀✼ ✽✶ ✸✼❉ ♣✶❉❴❅✼ ❬❭❪❃❋✶
♣❉✼✸❃❀✼✽❂✼
✪✥✘✙✤✛✦✙✘❜✱ s✥✚ ❝✢✚❝✦✛✤✙✦
❧✾ ❋✶✶❉❀❃✽✾❀✶❉✾ ❀✼ ✸❅ ✶❫❃❋❃✽✾❑ ⑩✾❘
✸❃
♣❅✼❀✼
✼✸❂r ❃✽✹✼❉✸✶ ✼✽ ❅✽✾ ❧✾❉◗✾ ❋✾✹♣✾❘
✾✹✼✽✾③✾✸
♠✉❝❤✢ ♠✩s✫
✽✼✸✸✾ ❷❅❇❃✶❑ ✾✸✼◗❅❉✾ ❴❅✼ ❧✾ ❋✾✹❘
❃❉❉❅✹♣❃❉ P ✾◗❃❂✾❉ ❧✾ ✾◗✼✽❀✾ ♣✶❧❄❂❃❘
❵✾ ✼❧✼❋❂✶❉✾❧❑ ✾✽❂✼ ❧✾✸ ♣❉✼✸❃❀✼✽❋❃✾❘
❀✼ ❅✽✾ ❉✼✸♣❅✼✸❂✾ ♥❉r♣❃❀✾ P ✼✽❭❉◗❃❘
❋✾ ❀✼❧ ❙✼❋❃✽✶ ❀✼❧ ✸❅❉❲ ❳❃✽ ❋✶❨✼❉✼✽❘
❧✼✸ ❀✼❧ t ❀✼ ✿❅❧❃✶❲ ✇✾✸❂✾ ✾❨✶❉✾❑ ❧✾
❋✾♦ P ❋❉❃❂❃❋❏ ❧✾ ♥♣✾✸❃❙❃❀✾❀♦ ❀✼❧ ❶✶❘
✗s✤✙s ❝✦✭✤✥❝✙s ✣✛ ❚✦✉♠★ ✛✚
❋❃❏✽ ♣❉✶♣❃✾❑ ❴❅✼ ✼✸ ❧✾ ❀✼ ❧✾ ❀✼❫✼✽❘
❋❃✾ ✾❧◗❅✽✾❑ ❋✶✽ ❀✾❂✶✸ ❀❃✸❂✶❉✸❃✶✽✾❘
❉✼❧✾❋❃❏✽ ❇❃❧✾❂✼❉✾❧ ❋✶✽ ❡✸❂✾❀✶✸ ✐✽❃❘
❇❃✼❉✽✶❲ ♥❬❭❪❃❋✶ ❀✼❇✼ ❋✶✽❀❃❋❃✶✽✾❉
♠✙✤✛✦✥✙ ✣✛ ♠✥❣✦✙❝✥✮✚ s✛
✸✾ ❀✼ ❧✾ ✸✶❇✼❉✾✽❄✾ ✽✾❋❃✶✽✾❧♦❲
✸✼
❧✶
♣❉✶♣✶✽✼❑
❖❉❅✹♣
❀✼❧
❀✼
❩⑦⑥❑
❧✾✸
❖❉❅✹♣
✽❅✼❙✾✸
❉✼❴❅❃✼❉✼✽
♣✾❵✾ ❀✼ ❬✼✾❀✼ ♥❂✼✽❀❉r ❅✽✾ ♣✶✸❃❘
❀✶✸❲ ❩❉❃✹✼❉✶❑ ❋❉❃❂❃❋❏ ✾ ❬❭❪❃❋✶ ♣✶❉
❀✶✸❑ ❧✾ ❁✽❃❋✾ ✼❪❂✼❉❃✶❉ ❴❅✼ ✸✼ ♣❅✼❘
✸❅ ❋✶✶♣✼❉✾❋❃❏✽ ❋✶✽ ❡✸❂✾❀✶✸ ✐✽❃❘
★✦✢✣✉❝✛✚ ✙ ♠✛✚✢s ✣✛ ✣✢s
✽✶ ❨✾❋✼❉ ✽✾❀✾ ♣✾❉✾ ❫❉✼✽✾❉ ❧✾ ❋✾❉✾❘
❀✼ ❋✶✽✸❃❀✼❉✾❉ ❅✽ ✾✸❅✽❂✶ ❃✽❂✼❉✽✶
❀✶✸ ✼✽ ✹✾❂✼❉❃✾ ✹❃◗❉✾❂✶❉❃✾❑ ✾✽❂❃❘
s✛♠✙✚✙s ✣✛ q✉✛ s✛ ❝✛✘✛✪✦✛ ✛✚
✹✾✽✼✿✶ ❀✼ ❧✾ ❉✼❧✾❋❃❏✽ ❋✶✽ ❖❉❅✹♣
❙✾✽✾ ❀✼ ✹❃◗❉✾✽❂✼✸ ❋✼✽❂❉✶✾✹✼❉❃❋✾❘
✼✽ ❬❭❪❃❋✶❑ ❨✾❇❄✾ ✼✸❂✾❀✶ ✾❧ ✹✾❉❘
❀❉✶◗✾✸❑ ✸✼◗❅❉❃❀✾❀❑ ❋✶✽❂❉✾ ✼❧ ❂✼❉❉✶❘
▲✥♠✙ ✘✙ ❈✉♠✪✦✛ ✣✛ ✘✙s ❆♠✲✧
✾❫✼❋❂✼ ✾❁✽ ✹r✸ ✾❧ ❋✾✽❀❃❀✾❂✶ ❀✼❧
✽✶✸ ❴❅✼❑ ❋✶✹✶ ❋✾❀✾ ✾❵✶❑ ❉✼❋✶❉❉❄✾
◗✼✽ ❀✼ ❧✶✸ ❀❃✹✼✸ P ❀❃❉✼❂✼✸ ❀✼ ❧✶✸
❉❃✸✹✶❑
✦✥❝✙s✱ ✘✙ ★✦✥♠✛✦✙ ✙ ✘✙ q✉✛
❩❷❹ ✼✸ ❃✽❀❅❀✾❇❧✼❲ ✵✾ ❧❧✼◗✾❀✾ ❀✼
✼❧ ♣✾❄✸ ❨✾✸❂✾ ❧❧✼◗✾❉ ✾ ❧✾ ❫❉✶✽❂✼❉✾
✾✸♣❃❉✾✽❂✼✸❲
❂✶❀✶✸
❋✶✽❂❉✾ ❧✶✸ ✹✼❪❃❋✾✽✶✸❑ ✸✼ ✸❅✸♣✼✽❘
✤✥✛✚✛ ★✦✛✈✥s✤✢ ✙❝✉✣✥✦✫ ✗✚ ✘✢s
❖❉❅✹♣ ✾ ❧✾ ④✾✸✾ ⑤❧✾✽❋✾ ❨✾ ✸❃❀✶
❋✶✽ ❡✸❂✾❀✶✸ ✐✽❃❀✶✸ ♣✾❉✾ ❙❃✸❃❇❃❧❃❘
❧✶✸ ✾✸♣❃❉✾✽❂✼✸ ✸✾❧❃✼❉✶✽ ✾❧ ♣✾✸✶ ❀✼
❀✾ ✼❧ ✼✽❙❄✶ ❀✼ ❧✾ ❶❅✾❉❀❃✾ ⑥✾❋❃✶❘
ú✘✤✥♠✢s ✣✭✙s s✛ ❤✙ ✪✙✦✙✜✙✣✢
❅✽ ❴❅✼❇❉✾❀✼❉✶ ❀✼ ❋✾❇✼③✾ ♣✾❉✾ ✼❧
③✾❉ ✸❅ ✸❃❂❅✾❋❃❏✽❲ ❥✼✸♣❅❭✸❑ ✶❉❀✼✽❏
❧✾✸ ❇❉✾❙❅❋✶✽✾❀✾✸ ❀✼❧ ❃✽❴❅❃❧❃✽✶ ❀✼
✽✾❧ ✾ ❧✾ ❫❉✶✽❂✼❉✾ P ✸✼ ✾❋✾❇✼✽ ❧✾✸
✘✙ ❤✥★✮✤✛s✥s ✣✛ q✉✛ ✛✚ ✘✙
❡✿✼❋❅❂❃❙✶ ❀✼ ❩✼❵✾ ⑥❃✼❂✶❑ ❴❅✼ ❨✾
❧✾ ✹❃❧❃❂✾❉❃③✾❋❃❏✽ ❀✼ ❧✾ ❫❉✶✽❂✼❉✾❲ ❦❃❘
❧✾
❧✾
✾✹✼✽✾③✾✸ ❋✶✽✸❂✾✽❂✼✸❑ ♣✶❉❴❅✼ ❋✶✽
✦✛✉✚✥✮✚ ✣✛ ♠✙✚✣✙✤✙✦✥✢s✱
❂❉✾❂✾❀✶ ❀✼ ❋✾♣✼✾❉ ✼❧ ❨❅❉✾❋r✽ ✸❃✽
✽✾❧✹✼✽❂✼❑ ❋❅✾✽❀✶ ❧✾ ❋✾❉✾❙✾✽✾ ❀✼❘
✽✼❋✼✸❃❀✾❀ ❀✼ ❅✽✾ ❉✼✸♣❅✼✸❂✾ ✹r✸
✾✹✼✽✾③✾✸ ✽✶ ✸✼ ♣❅✼❀✼ ✽✼◗✶❋❃✾❉
✙♠✪✢s ●✢✪✥✛✦✚✢s ② ❈✙✚✙✣✩
✾❧③✾❉ ❀✼✹✾✸❃✾❀✶ ❧✾ ❙✶③❑ ♣✼✸✼ ✾ ❧✾✸
❋❃❀❃❏ ✾❋✶❉❂✾❉ ✸❅ ❂❉✾❙✼✸❄✾ ✾ ✹❃❂✾❀
❉✶❂❅✽❀✾ ❀✼✸❀✼ ✵✶✸ ❩❃✽✶✸ ✾✽❂✼ ❧✶✸
✽❃
✙✚✉✚❝✥✛✚ ✉✚ ★✦✛✙❝✉✛✦✣✢
❋❉❄❂❃❋✾✸ ❴❅✼ ✼✸✶ ❨✾ ◗✼✽✼❉✾❀✶ ✾ ✽❃❘
❀✼ ❋✾✹❃✽✶❑ ❖❉❅✹♣ ❧✶ ❋✼❧✼❇❉❏ P ❧✶
✾❂✾❴❅✼✸ ❀✼ ❖❉❅✹♣❲
⑦✽✾P✾❲
s✢✪✦✛ ✛✘ ❚✦✙✤✙✣✢ ✣✛ ▲✥✪✦✛
❙✼❧ ❃✽❂✼❉✽✶❲ ✵✾ ❙❃✸❃❂✾ ❀✼ ❖❉❅✹♣ ✾
❈✢♠✛✦❝✥✢ ✳❚▲❈✴✱ q✉✛ ✤✙♠✪✥✲✚
❬❭❪❃❋✶ ❀❅❉✾✽❂✼ ❧✾ ❋✾✹♣✾❵✾ ♣❉✼✸❃❘
④✾✸✾
❡✸❂✾
⑤❧✾✽❋✾❑
✸✼✹✾✽✾❑
✼❙❃❀✼✽❋❃✾✽❀✶
✸✼
✾
❴❅✼
♣❅✼❀✼
❋✼✸✼✽
❧✶✸
❋✶✶♣✼❉✾❉♦❑
✾❂✾❴❅✼✸
❃✽✸❃✸❂❃❏
✵✾ ♣✶✸❃❇❃❧❃❀✾❀ ❀✼ ❴❅✼ ❅✽ ✹✾❧
❋✶✽✸❂❉❅❋❘
④❉❄❂❃❋✶ ❋✶✽ ❖❉❅✹♣ ✸✼ ✹✶✸❂❉❏
❋❃❏✽ ❀✼❧ ✹❅❉✶ ✽❃ ❧✾ ✹❃❧❃❂✾❉❃③✾❋❃❏✽
❂✾✹❇❃❭✽ ❸✶✸❭ ⑦✽❂✶✽❃✶ ❬✼✾❀✼❑ ❋✾✽❘
❤✙ s✥✣✢ ❝✦✥✤✥❝✙✣✢ ★✢✦ ❚✦✉♠★
❀✼✽❋❃✾❧ ❀✼ ❡✸❂✾❀✶✸ ✐✽❃❀✶✸❑ ❨✶❉✾✸
❩✶❉ ✾❋❅✹❅❧✾❋❃❏✽ P ❉✼♣✼❂❃❋❃❏✽
❀✼ ❧✾ ❫❉✶✽❂✼❉✾❲ ⑥✶ ✸✼ ✸✶❧❅❋❃✶✽✾✽
❀❃❀✾❂✶ ❀✼❧ ◗✶❇✼❉✽✾✽❂✼ ❩❷❹❲ ❡✽ ❅✽
✛✚ ✘✙s ú✘✤✥♠✙s ❤✢✦✙s✱ ★✛✦✢
✾✽❂✼✸
❀✼ ❧✾✸ ❫✶❉✹✾✸❑ ♣✶❉❴❅✼ ❧✾ ✸✶❋❃✼❀✾❀
✾✸❄ ❧✶✸ ♣❉✶❇❧✼✹✾✸❲ ⑥✶ ❙✾✹✶✸ ✾ ♣✼❉❘
♣❉❃✹✼❉ ✹✶✹✼✽❂✶❑ ❋❅✾✽❀✶ ✸✼ ✼✸♣✼❘
q✉✛ s✛✦✭✙ ✛①❤✥✪✥✣✢ ❝✢♠✢ ✉✚
❬❭❪❃❋✶ ♣✾◗✾❉❄✾ ✸❅ ❀✼✸✼✾❀✶ ✹❅❉✶
✹✼❪❃❋✾✽✾ ❂❃✼✽✼ ❂✾✹❇❃❭✽ ✹❅❋❨✾✸
✹❃❂❃❉ ❴❅✼ ❬❭❪❃❋✶ ✸✼ ❋✶✽❙❃✼❉❂✾ ✼✽
❋❅❧❏ ❋✶✽ ❴❅✼ ✼❧ ♣❉✼✸❃❀✼✽❂✼ ✼✸❂✾❀✶❘
✤✦✥✉✚❢✢ ★✢✦ ★✙✦✤✛ ✣✛ ▼✲①✥❝✢
❫❉✶✽❂✼❉❃③✶❑
✹r✸
♣❃❵✾❂✾ ❀✼ ✽❃✽◗❁✽ ◗✶❇❃✼❉✽✶ ✼❪❂❉✾✽❘
❅✽❃❀✼✽✸✼ ✹✾✽❀✾❉❄✾ ✹❃❧❃❂✾❉✼✸ ✾ ❧✾
✛✚ ★✘✛✚✙ ❝✙♠★✙✰✙ ✛✘✛❝✤✢✦✙✘✫
❋❃❏✽ ❴❅✼ ✾❁✽ ✼✸❋❅✼❋✼❲
✾❋❨✾❋❏ ✾ ❧✾✸ ♥❫❅✼❉❂✼✸ ❧✼P✼✸♦ ❋✶✽❂❉✾
❧✾ ❃✽✹❃◗❉✾❋❃❏✽ ❀✼ ❬❭❪❃❋✶❲
♣❉✼✶❋❅♣✾❋❃✶✽✼✸❑
✼❧
❁❧❂❃✹✶
♥⑥✶
✾❋✼♣❂✾✹✶✸
❧✾
❀✼
❃✽✸❃✸❂❃❉ ✼✽ ✸❅
✸❅♣❅✸✶
❅✽✾
♣✾❄✸
❴❅✼
❨❅✹❃❧❧✾❘
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✻ ❊ ✁✂✄☎
❱✆✝✞✟✝✠ ✡ ❞✝ ❛☛✞✆☞ ❞✝ ✷✌✍✎
■✏✑✒✓✏✔✕■✖✏✔✗
❻❼❽❼❾❿➀ ➁➂❼➃➄➀ ➃❿❾ ➅❿➆➅➄ ➃❿❾ ➈❿➂➃➄ ➆❿➉❿❾➃❿
❿➊ ❾➌ ➍❿➆❼➈❿➆❼➌ ➃❿ ➎➌➏➌➀➅➄ ➃❿➀➅➆❼➉❿➊ ❾➌
➐❿➆➆❼➉❾❿ ❽❼➃➌ ➅➄➐❼➃❼➌➊➌ ➃➂➆➌➊➐❿ ❿❾ ➀❼➐❼➄
ôõöõ÷øõ ùõôûüõý þÿ❉ÿ ✁✂
❘✘✙✚✛✜✢✣✢ s✤✥✦✘ ✚✢s ♠✛s♠✢s
♠✢✜✧✢s ❣✦✛s✘s s✤✥✦✘ ✚✢s q★✘ ❤✢✙✘
✢✩✘✜✢s ✶✪ ❤✤✦✢s s✘ ✦✘✧✤✦✙❝✢ ✩✤✦
✘✚ ✣✤✚✤✦ ✣✘ ✚✢s ✙✤✜✧✦✢✙✙✛✤✜✘s✫ ❋✢✬
✧✛♠✘ ❙✢✛✣✫ ✣✘ ✪✪ ✢✭✤s✫ s✘ ✘s❡★✘✦✬
③✢ ✩✤✦ ✢♠✢♠✢✜✧✢✦ ✢ s★ ✦✘✙✛✮✜
✜✢✙✛✣✢♥ ❙✛✘✧✘ ✣❝✢s ✢✧✦✯s ✚✤❣✦ó ✘s✬
✙✢✩✢✦ ✢ ✩✛✘ ✣✘ ●★✧✢ ❖✦✛✘✜✧✢✚ ✙✢✦✬
❣✢✜✣✤ ✢✣✘♠✯s ✢ s★ ✩✦✛♠✤❣✮✜✛✧✤
✣✘ ✢✭✤ ② ♠✘✣✛✤♥ ❆✧✘✦✦✛③✢✦✤✜ ✘✜
✘✚ ✙✢♠✩✤ ✣✘ ✢✙✤❣✛✣✢ ✧✘♠✩✤✦✢✚
✣✘ ❍✢✦②✘✚✘❤✫ ✘✚ ♠✯s ✩✤✥✚✢✣✤ ✣✘
✚✤s ✤✙❤✤ q★✘ ❤✢ ❤✢✥✛✚✛✧✢✣✤ ✘✚ ●✤✬
✥✛✘✦✜✤ s✛✦✛✤ ✘✜ ✚✢ ✩✘✦✛❡✘✦✛✢ ✣✘ ❉✢✬
♠✢s✙✤♥ ❙★✚✧✢✜✢ ❙✢✛✣ ✘s ✘✚ ú✚✧✛♠✤
✜✤♠✥✦✘ q★✘ ❤✢ ❣✢✦✢✥✢✧✘✢✣✤ ❆✥✬
✣✘✦✦✢❤♠✢✜ ❏✢✧✢✘✣✫ ✘✚ ❣✤✥✘✦✜✢✬
✣✤✦ ✚✤✙✢✚✫ s✤✥✦✘ ★✜ ❣✦★✘s✤ ✙★✢✬
✣✘✦✜✤ ✙✤✜ ✧✢✩✢s ✈✘✦✣✘s♥ ▲✢s ✩✯❣✛✬
✜✢s ✣✘✚ ✦✘❣✛s✧✦✤ ✜✤ ✣✛✙✘✜ ✜✢✣✢
s✤✥✦✘ ✚✤s ✧✦✢★♠✢s ✈✛✈✛✣✤s ✩✤✦ ✚✤s
✪✰♥✱✪✲ ✜✤♠✥✦✘s q★✘ ✩✦✘✙✘✣✘✜ ✢✚
✣✘ ❙★✚✧✢✜✢♥ ❈✤✜ ✘✚ ✙✢♠✩✤ s✢✧★✦✢✬
✣✤✫ ✘✜ ✘✚ ✙★✢✣✘✦✜✤ ✣✘ ❍✢✦②✘✚✘❤
✧✢✜ s✤✚✤ s✘ ✧✢✙❤✢✜ ✚✤s ✜✤♠✥✦✘s
✣✘ ✚✤s ♠★✘✦✧✤s ② s✘ ✢✭✢✣✘✜ ✚✤s
✣✘ ✚✤s ✦✘✙✛✮✜ ✜✢✙✛✣✤s♥
➇✳✤ ✧✘✜❝✢♠✤s ✈✛✧✢♠✛✜✢s ✩✢✦✢
✣✢✦ ✢ ✚✢s ✘♠✥✢✦✢③✢✣✢s q★✘ ✣★✬
✦✢✜✧✘ ✚✤s ú✚✧✛♠✤s ♠✘s✘s s✘ ❤✢✜
✢✚✛♠✘✜✧✢✣✤ ✢ ✥✢s✘ ✣✘ ✩✛✘✜s✤ ②
♠✢❝③✴✫ ✙★✘✜✧✢ ✚✢ ✙✤♠✢✣✦✤✜✢ ✳✛s✬
✦✛✜✘✫ ✥✢❜✤ ✘✚ ✈✘✚✤ ✛✜✧✘❣✦✢✚ q★✘ ✙★✬
✥✦✘ s★ ✦✤s✧✦✤♥ ✵s ★✜✢ ✣✘ ✚✢s ✩✤✬
✙✢s ✘✜❡✘✦♠✘✦✢s q★✘ ✧✦✢✥✢❜✢✦✤✜
✘✜ ●★✧✢ ✥✢❜✤ ✚✢s ✥✤♠✥✢s ② ✢❤✤✦✢
✚✤ ❤✢✙✘ ✘✜ ✘✚ ✙✢♠✩✤ ✣✘ ✣✘s✩✚✢③✢✬
✣✤s✫ ✣✤✜✣✘ ❤✢ ✢s✛s✧✛✣✤ ✢ ✪✸ ✩✢✦✬
✧★✦✛✘✜✧✢s ✘✜ ★✜✢ s✘♠✢✜✢♥
❆✚ ✛❣★✢✚ q★✘ ✘✚ ✦✘s✧✤ ✣✘ ✈✘✙✛✬
✜✤s✫ ✚✤s ❙✢✛✣ s✤✜ ♠✤✣✘s✧✤s ✙✢♠✬
✩✘s✛✜✤s ✣✘ ✙★✦✧✛✣✢ ✩✛✘✚♥ ❈★✢✜✣✤
✘✜ ✪✸✶✰ ✙✤♠✘✜③ó ✘✚ ✢s✘✣✛✤✫ ✧✦✢✬
✥✢❜✢✦✤✜ ✚✢ ✧✛✘✦✦✢ ✩✤✦ ✶♥✸✸✸ ✚✛✦✢s
✚✢ ❜✤✦✜✢✣✢ ✹✣✤s ✘★✦✤s♦♥ ✳✛ s✛q★✛✘✬
✦✢ ✣✤s ✣❝✢s ✣✘ ✧✦✢✥✢❜✤ ✥✢s✧✢✥✢✜
✩✢✦✢ ✙✤♠✩✦✢✦ ★✜✢ ✥✤✚s✢ ✣✘ ✩✢✜
✘✜ ✚✢ ✘✙✤✜✤♠❝✢ ✣✘✚ ✙✘✦✙✤♥ ❉✘s✬
✩★✮s✫ ✚✤s ✙✢③✢s ✣✘ ✚✢ ✢✈✛✢✙✛ó✜ s✛✬
✦✛✢ ✚✘s ✣✘❜✢✦✤✜ ✩✦✤❣✦✘s✛✈✢♠✘✜✧✘
s✛✜ ✧✛✘✦✦✢s q★✘ ✢✦✢✦ ② ✙✤✜ ♠✯s ✣✘
✶♥✱✸✸ ✧★♠✥✢s q★✘ ✙✢✈✢✦♥
➇▲✤s ✢✦♠✢✣✤s ✜★✜✙✢ s✘ ♠✘✧✛✘✬
✦✤✜ ✙✤✜ ✜✤s✤✧✦✤s ✜✛ ✘✜✧✦✢✦✤✜ ✘✜
✜★✘s✧✦✢s ✙✢s✢s✴✫ ✦✘✩✛✧✘✜ ✚✢s ✣✘s✬
✩✚✢③✢✣✢s✫ q★✘ s✘ ✢✦✦✘♠✤✚✛✜✢✜ ✩✢✬
✦✢ ✙✤✜✤✙✘✦ ✢ ✚✢ ✦✘✙✛✮✜ ✜✢✙✛✣✢ ✣✘
➇✙✢s✛ ✧✦✘s ❦✛✚✤s✴♥ P✘✦✤ ✙✤✜❡✤✦♠✘
s✘ ✘✜✣★✦✘✙✛ó ✘✚ ✙✘✦✙✤ ②✫ ✙✤✜ ✮s✧✘
✚✢ ❤✢♠✥✦★✜✢✫ ✙✤♠✘✜③✢✦✤✜ ✚✤s
✦✤✙✘s ✙✤✜ ✚✤s ➇✢✦♠✢✣✤s✴✫ ✙✤♠✤
✚✚✢♠✢✜ ✢ ✚✤s ♠✛✚✛✙✛✢✜✤s ✛s✚✢♠✛s✬
✧✢s ✣✘ ❋✢②✚✢q ✢✚ ❘✢❤♠✢✜ q★✘
✙✤✜✧✦✤✚✢✥✢✜ ✘✚ ✥✢✦✦✛✤ ✣✘ ❏✛s✬
✦✘✘✜♥ ➇▼✛✘✜✧✦✢s ✜★✘s✧✦✤s ❤✛❜✤s
s✘ ♠✤✦❝✢✜ ✣✘ ❤✢♠✥✦✘✫ ✘✚✚✤s s✛✘♠✬
✩✦✘ ✧✘✜❝✢✜ ✙✤♠✛✣✢ ② ✢❣★✢✴✫ ✩✦✤✬
✧✘s✧✢ ❋✢✧✛♠✘ q★✘✫ ✢✚ ✛❣★✢✚ q★✘ ✘✚
✦✘s✧✤✫ ✚✘s ✢✙★s✢ ✣✘ ✦✘✈✘✜✣✘✦ ✢
✩✦✘✙✛✤s ✣✘s✤✦✥✛✧✢✣✤s ✚✢ ✩✤✙✢ ✢②★✬
✣✢ ❤★♠✢✜✛✧✢✦✛✢ q★✘ ✘✜✧✦✢✥✢ ✘✜
✘✚ ✘✜✙✚✢✈✘♥ ✵✚ ❦✛✚✤ ✣✘ ✢③ú✙✢✦✫ q★✘
✘✜ ❉✢♠✢s✙✤ s✘ ✙✤♠✩✦✢ ✢ ✪✱✸ ✚✛✬
✥✦✢s s✛✦✛✢s ✹✲✸ ✙✮✜✧✛♠✤s ✣✘ ✘★✬
✦✤♦✫ s✘ ✈✘✜✣❝✢ ✢ ✶✺♥✸✸✸ ✘✜ ●★✧✢
✹✪✱ ✘★✦✤s♦♥ ❍✢② q★✛✘✜✫ ✙✤✜ ✶✪ ✥✤✬
✙✢s q★✘ ✢✚✛♠✘✜✧✢✦ ✘✜ ★✜✤s s★✬
✥★✦✥✛✤s ✣✤✜✣✘ ✚✢ ✩✤✚✛❣✢♠✛✢ ✜✤
✘s ★✜ ✘s✧✢✧★s ✘✼✙✘✩✙✛✤✜✢✚✫ ✧★✈✤
q★✘ ♠✢✚✈✘✜✣✘✦ s★ ✙✢s✢ ✩✢✦✢
✙✤♠✩✦✢✦ ✣✤s ❦✛✚✤s ✣✘ ✢③ú✙✢✦ ②
✢✚❣ú✜ s✢✙✤ ✣✘ ❤✢✦✛✜✢♥
➇✽✤ ✘s✧✢✥✢ ✙✤♠✤ ★✜✢ ✈✢✙✢ ②
✢❤✤✦✢ ✩✢✦✘③✙✤ ★✜ ♠✢✜✛q★❝✴✫ ✣✛✬
✙✘ ★✜✢ s✘✭✤✦✢ q★✘ ✢s✤♠✢ ✚✢ ✙✢✬
✥✘③✢ ✩✤✦ ✚✢ ✈✘✜✧✢✜✢ ✩✦✤✈✤✙✢✜✣✤
★✜✢ ✤✚✢ ✣✘ ✙✢✦✙✢❜✢✣✢s♥ ✵✜✧✦✘ ✚✢
✦✛s✢ ② ✚✢✦❣✤s s✛✚✘✜✙✛✤s ✙✤✜ ✚✤s
q★✘ ✢❤★②✘✜✧✢✦ ✘✚ ✚✚✢✜✧✤✫ ✚✤s ✣✘s✬
✩✚✢③✢✣✤s s✘ ✧★✦✜✢✜ ✩✢✦✢ ✙✤✜✧✢✦
s★s ✈✛✈✘✜✙✛✢s♥ ❉★✦✢✜✧✘ ✚✤s ✣✤s
✩✦✛♠✘✦✤s ✢✭✤s ✣✘ ✙✘✦✙✤ ✦✘✙✤✬
✦✦❝✢✜ ✘✜ ❤✤✦✢ ② ♠✘✣✛✢ ✣✘ ♠✢✦✬
✙❤✢ ★✜ ✧ú✜✘✚ q★✘ ✚✘s ✚✚✘✈✢✥✢ ✢
❉✢♠✢s✙✤ ✙✢✩✛✧✢✚♥
❆✚✚❝ ✈✛s✛✧✢✥✢✜ ✢ s★s ✩✢✦✛✘✜✧✘s
q★✘ ❤✢✥✛✧✢✥✢✜ ✢✚ ✤✧✦✤ ✚✢✣✤ ✣✘✚
✙✘✦✙✤ ② ❤✢✙❝✢✜ s★s ✙✤♠✩✦✢s ✤
✛✥✢✜ ✢✚ ♠✮✣✛✙✤♥ P✤✦ ✘s✧✤s ♠✛s✬
♠✤s ✛✜✧✘✦♠✛✜✢✥✚✘s ✧ú✜✘✚✘s ✣✘
❤✢s✧✢ ✪✸ ❦✛✚ó♠✘✧✦✤s ✣✘ ✚✢✦❣✤ ②
✙★✢✧✦✤ ♠✘✧✦✤s ✣✘ ✢✜✙❤✤ s✘ ✢✈✛✬
✧★✢✚✚✢✥✢✜ ✧✢♠✥✛✮✜ ✚✤s ✦✘✥✘✚✣✘s ②
✚✤s ❤✤s✩✛✧✢✚✘s ✣✘ ♠✘✣✛✙✢♠✘✜✧✤s♥
▲✤s ♠✯s ✢✈✛s✩✢✣✤s ✙✤♠✘✦✙✛✢✜✬
✧✘s q★✘ ♠✢✜✧★✈✛✘✦✤✜ ✥★✘✜✢s ✦✘✬
✚✢✙✛✤✜✘s ✘✜ ➇✘✚ ✤✧✦✤ ✚✢✣✤✴ ✧✢♠✬
✥✛✮✜ ❤✢✙❝✢✜ s★ ✢❣✤s✧✤ ✢✙★♠★✚✢✜✬
✣✤ ✾✿❀❁❂✾ ✣✘ ♠✢❝③ ② ❤✢✦✛✜✢✫ q★✘
✦✘✈✘✜✣❝✢✜ ✙✤✜ ❣✢✜✢✜✙✛✢s ✣✘✚
✶♥✸✸✸❃ ✘✜ ✚✤s ✩✘✦✛✤✣✤s q★✘ s✘
✦✘✙✦★✣✘✙❝✢ ✘✚ ✢s✘✣✛✤♥ ❈★✢✜✣✤ ✘✚
✵❜✮✦✙✛✧✤ ✈✤✚ó ✚✤s ✧ú✜✘✚✘s✫ ➇❤✢✦✯
★✜✤s ✣✤s ✢✭✤s✴✫ ✧✤✣✤ ✘♠✩✘✤✦ó♥
❄❅❇❅❑ ◆◗ ♣❑◗❚❯❲◆❳
❆ ✚✤s ❤✢✥✛✧✢✜✧✘s ✣✘ ●★✧✢ ✚✘s ✚✚✤✬
✈❝✢✜ ✚✢s ✥✤♠✥✢s ✣✘s✣✘ ✘✚ ✙✛✘✚✤ ②
✚✢s ✥✢✚✢s ✘✜ ✧✛✘✦✦✢ ✙★✢✜✣✤ ✚✢s
✧✦✘s ❡✢✙✙✛✤✜✘s ♠✢②✤✦✛✧✢✦✛✢s ✢❡✛✜✬
✙✢✣✢s ✘✜ ●★✧✢ s✘ ✘✜③✢✦③✢✥✢✜ ✘✜
♠✤✦✧❝❡✘✦✢s ❣★✘✦✦✢s ✛✜✧✘s✧✛✜✢s
✩✤✦ ✙✤✜q★✛s✧✢✦ ★✜ ✩★✭✢✣✤ ✣✘ ✥✢✬
ÞÔßÜÙÚàÙá â× ãÔâÔ
➤➥➦➧➨➩➥➫➧➥ ➭ ➯➲➳➵➸➥
➺➩➻➼➳➦➧➽➸➥ ➧ ➾➦ ➚➧➪➽➧
➘➥➫➧➽➸ ➤➥➦➴➨➩➼➸
äÔáÔ ãÝÞäáÔá àÝâ
➶➹➯➩➨➪➻ ➥➩➲➩➸
ÓÔÕ Ö×ØÙÚ Û×ÜÝ Ö×Ù
åØßÝâ àÙ ÔæçãÔá
➜➝➞➝➟
èß ÜØÜØá ÙÚ ÛçÚÙßÙâé
❒➳➨➧
Ùß ÔâÞÔ âÙ êÔ
ÙëÛÙÚàØàÝ ÙÚÛáÙ ßÝâ
ÚØìÝâ àÙâäßÔæÔàÝâ
❮❰Ï❰ÐÑÒ
➑➒➓➔
→➣↔↕➙➓➔➛
íÔ ÞÔÕÝáîÔ àÙ
ÞïàØãÝâ êÔ ÝäÛÔàÝ
➠ ➡➢
äÝá ê×Øá Ô ðàßØñ äÝá
➷➬ ➮➱✃❐
ÛÙÞÝá Ôß áïòØÞÙÚ
✦✦✛✤s♥ ❨✜✤s ✙✤♠✥✢✧✘s q★✘ ✩✦✤✈✤✬
✙✢✦✤✜ ✚✢ ✩✦✛♠✘✦✢ ✤✚✢ ✣✘ ♠✛✚✘s ✣✘
✣✘s✩✚✢③✢✣✤s ✣✘✜✧✦✤ ✣✘✚ ✩✦✤✩✛✤
✙✘✦✙✤♥ ➇✳✤s ✧★✈✛♠✤s q★✘ ✛✦ ✣✘
✜★✘s✧✦✢ ✙✢s✢ ② ✥★s✙✢♠✤s ✙✤✥✛❜✤
✘✜ ✘✚ ✥✢✦✦✛✤ ✣✘ ❍✢♠★✦❝✘✴✫ ✦✘✬
✙★✘✦✣✢ ▼✤s✧✢❡✯ ✢✚ ❍✢s❤✢♥ ▲✢s ❡✢✬
♠✛✚✛✢s ✢✥✢✜✣✤✜✢✥✢✜ ✙✤✜ ✚✤ ❜★s✧✤
s★s ❤✤❣✢✦✘s ✩✢✦✢ ✤✙★✩✢✦ ✚✢s ✙✢✬
s✢s ✣✘ ✢q★✘✚✚✤s ✙✤✜✙✛★✣✢✣✢✜✤s
❪❫❴ ❵❢✐❥❧ ❥rt❥❧❴ ❥r✉❴ r❥❵❴❫❴ r❢ ❧❴✇①④❫ ⑤❥ ✇⑥❵①⑤❴ ❥❫ ❥⑦ ✇❴❵t⑥ ⑤❥ ⑧❴❧⑨❥⑦❥⑩❶ ❷ ❸❹ ❺❹
♠✯s ✩★✣✛✘✜✧✘s q★✘ ②✢ ❤✢✙❝✢
✧✛✘♠✩✤ s✘ s★♠✢✦✤✜ ✢ ✚✤s ✱✫✺ ♠✛✬
✚✚✤✜✘s ✣✘ ✦✘❡★❣✛✢✣✤s ✢❡✛✜✙✢✣✤s
✘✜ ✚✤s ✩✢❝s✘s ✈✘✙✛✜✤s♥
▲✤s ❍✢s❤✢ ✧★✈✛✘✦✤✜ s★✘✦✧✘
✩✤✦q★✘ ✘✜✙✤✜✧✦✢✦✤✜ ★✜✢ ✙✢s✢
➇✣✘ ❣✘✜✧✘ ✣✘ ✥✛✘✜✫ ✙✤✜ s★✘✚✤s ✣✘
♠✯✦♠✤✚✫ ✈✢✦✛✤s ✥✢✭✤s ✘ ✛✜✙✚★s✤
★✜✢ ✧✘✦✦✢③✢✴♥ ❙✛ ❡✢✚✧✢✥✢✜ ♠★✘✬
✥✚✘s✫ s✘ ❤✢✙❝✢✜ ✙✤✜ ✢q★✘✚✚✤s ✣✘
✚✤s ✘✣✛❡✛✙✛✤s ✢✥✢✜✣✤✜✢✣✤s♥ P✢✦✢
✚✤s ❍✢s❤✢✫ ✚✢ ✙✢✣✘✜✢ ✣✘ ✮✼✤✣✤s
➋q★✘ s✘ ✦✘✩✚✛✙✢ ✘✜ ✘✚ ✦✘s✧✤ ✣✘✚
✩✢❝s ✣✘s✣✘ ❍✤♠s ✢ ❘✢q✢ ✩✢s✢✜✬
✣✤ ✩✤✦ ❆✚✘✩✤ ② s✛❣★✛✘✜✣✤ ✘✜
❆❡✦✛✜➋ ✚✘s ✚✚✘✈ó ✢ ✈✛✈✛✦ ✣★✦✢✜✧✘
✧✦✘s ✢✭✤s ✙✤✜ ❤✤✚❣★✦✢ s✛✜ ✦✘✜✧✢
✢✚❣★✜✢ q★✘ ✩✢❣✢✦♥ ➇❖❜✢✚✯ ✩★✣✛✮✬
✦✢♠✤s ✈✤✚✈✘✦ ✢ ✘s✢ ✙✢s✢✴♥
✵✚ ✙✤✚✤❡ó✜ ✩✢✦✢ ✘s✧✢s ❣✘✜✧✘s
❤✢ ✚✚✘❣✢✣✤ ✙✤✜ ✚✢ ✣✤✥✚✘ ✤❡✘✜s✛✈✢
✢✮✦✘✢ ② ✧✘✦✦✘s✧✦✘ q★✘ ✘✚ ✵❜✮✦✙✛✧✤
s✛✦✛✤ ✚✢✜③ó ❤✢✙✘ ♠✘s ② ♠✘✣✛✤ ②
q★✘ s✘ ❤✢ s✢✚✣✢✣✤ ❤✢s✧✢ ✢❤✤✦✢
✙✤✜ ✚✢ ✘✈✢✙★✢✙✛ó✜ ✣✘ ♠✯s ✣✘
✶✱♥✸✸✸ ✙✤♠✥✢✧✛✘✜✧✘s ✛s✚✢♠✛s✧✢s
② ✰✸♥✸✸✸ ❡✢♠✛✚✛✢✦✘s ✣✘ ✘s✧✤s ✢
❩✣✚✛✥✫ ✢✚ ✤✘s✧✘ ✣✘✚ ✩✢❝s ② ❤✤② ✥✢❜✤
✘✚ ✣✤♠✛✜✛✤ ✣✘ ✚✢ ✦✢♠✢ ✚✤✙✢✚ ✣✘ ❆✚
❬✢✘✣✢✫ ✘✚ ❋✦✘✜✧✘ ✢✚ ✳★s✦✢♥ ❖✧✦✤s
✶✸✸♥✸✸✸ ✙✛✈✛✚✘s✫ s✘❣ú✜ ✚✢ ❖✳❨✫ ②
✶✰✱♥✸✸✸ s✘❣ú✜ ❉✢♠✢s✙✤✫ ❤✢✜ s✛✬
✣✤ ✣✘s✩✚✢③✢✣✤s ✢ ③✤✜✢s ✥✢❜✤ ✘✚
✙✤✜✧✦✤✚ ✣✘ ✚✢s ✧✦✤✩✢s s✛✦✛✢s♥ ❭✢✜
s✤✚✤ ✚✤s ✩✤✥✦✘s ✣✘ s✤✚✘♠✜✛✣✢✣
❤✢✜ ✩✘✦♠✢✜✘✙✛✣✤ ✘✜ ●★✧✢♥
❆✚ ✩✢✣✦✘ ✣✘ ❋✢✧✛♠✘ ✚✘ ✣✛s✩✢✦✢✬
✦✤✜ ✘✜ ★✜✢ ✩✛✘✦✜✢ ✚✤s ✛s✚✢♠✛s✧✢s
✚✢ ✩✦✛♠✘✦✢ ✈✘③ q★✘ ✛✜✧✘✜✧✢✦✤✜
s✢✚✛✦ ✣✘✚ ✘✜✙✚✢✈✘♥ ▲✢ s✘❣★✜✣✢✫
✚✘s ✙✢②ó ★✜ ♠✤✦✧✘✦✤ ✣★✦✢✜✧✘ ✚✢
❤★✛✣✢♥ ➇▲✤s ✢✦♠✢✣✤s ✜✤s ✣✘✈✤✚✬
✈❝✢✜ ✢ ✙✢✣✢ ✦✘✧✮✜ ✣✛✙✛✘✜✣✤ q★✘
✚✤s s✤✚✣✢✣✤s s✛✦✛✤s ✈✛✤✚✢✥✢✜ ✢ ✚✢s
♠★❜✘✦✘s ② ✚✘s ✙✤✦✧✢✥✢✜ ✚✢ ✙✢✥✘✬
③✢ ✢ ✚✤s ✜✛✭✤s✴✫ ✢✣★✙✘✜ ✚✤s q★✘
❤✢✜ ✚✤❣✦✢✣✤ ✘s✙✢✩✢✦♥ ➇▲✤s ♠✛✚✛✬
✙✛✢✜✤s ✧✘✜❝✢✜ ★✜ ❤✤s✩✛✧✢✚ ✘✼✙✚★✬
s✛✈✤ ✩✢✦✢ ✘✚✚✤s ② s★s ❡✢♠✛✚✛✢s✫
♠★✙❤✤ ♠✯s ✩✦✘✩✢✦✢✣✤ q★✘ ✘✚ ✣✘
✚✤s ✙✛✈✛✚✘s✴✫ ✢✦✦✘♠✘✧✘ ✧✢♠✥✛✮✜ ✚✢
✙✤♠✢✣✦✤✜✢✫ ✢ ✩✘s✢✦ ✣✘ q★✘ ✚✢
♠✢②✤✦❝✢ ✣✘ s★s ✙✤♠✩✢✭✘✦✤s ♠✮✬
✣✛✙✤s ❤✢✜ ✤✩✧✢✣✤ ✩✤✦ s✘✦ ✘✈✢✙★✢✬
✣✤s ✢ ❩✣✚✛✥ ✧✘♠✛✘✜✣✤ ✚✢ ✦✘✩✦✘✬
s✛ó✜ ✘✜ ③✤✜✢ ✘s✧✢✧✢✚♥
✵✜ ✚✢s ✙✤✜✈✘✦s✢✙✛✤✜✘s✫ ✚✤s ❤✮✬
✦✤✘s s✛✜ ✜✤♠✥✦✘ s✤✜ ✧✢♠✥✛✮✜ ★✜
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
➌➍➎➏➐➎➑ ➒ ➓➎ ➔→➏➍➣ ➓➎ ↔↕➙➛
➜➝➞➟➠➡ ➢
➤➥➦➧➨➥➩➫➤➭➥➩➯
❛❞✟ ♦✂✟☎✆✟✂ ✝❡✟ ❞☎❞s❞s❞✝ ❞ ✁✂r ✟
❡✝✁r❡ ♠✂❡♠sr ✟ ♦❡ ✆✝❞ ♠✂✟♠❞
✌❞♠✂❛✂❞☛ ✁r❞✟ ❡✝ ♦✂✄ r☎✂ ☎ ✝ ✆✝
❤ ♠sr❡ q✆❡ ✟❡ ✂s❞ ♦❞✝♦ ✆✝ ♣ r✠
✁❞✎ ♣❞r❞ ✝ ✄ ❛✄❡r✈☛ ☎✆❡✝✁❞ ②❞
♠❡✝ ✟ ✟ ✝r✂❡✝✁❡ ▼❞✝❞r✞ ▲ ✂♠✠
♣ r✁❞✝✁❡☛ ☎ ✂✝☎✂♦❡✝ ❛ ✟ ♣r❡✟❡✝✠
✁❡✟☛ ❡✟ q✆❡ ♣ r ✌✂✝ ♣✆❡♦❡✝ ➇♦❡✟✠
☎❞✝✟❞r ❛❞ ♠❡✝✁❡ ② ♦ r♠✂r ❞ ♣✂❡r✠
✝❞ ✟✆❡❛✁❞✈✞ ❊✝ ❛ ✟ ✟☞✁❞✝ ✟ ✟ ❛
♣❡✝✟❞s❞✝ ❡✝ ❛❞ ♠✆❡r✁❡☛ ❞❤ r❞ ✟ ✠
❛ ♣✂❡✝✟❞✝ ❡✝ r❡✡r❡✟❞r ❞ ✟✆✟ ☎❞✠
✟❞✟✞ ■✡✝ r❞✝ q✆❡☛ ❞❛ ✁✂❡♠♣ q✆❡
❤❞s❛❞s❞✝☛ ✁r❡✟ ❤ ♠sr❡✟ ☎ ✝
✝ ♠sr❡✟ ✂♠♣r ✝✆✝☎✂❞s❛❡✟ ✟❡
r❡✆✝❝❞✝ ❡✝ ❆✝✔❞r❞ ♣❞r❞ ♦❡☎✂r ✟✆
✌✆✁✆r ☛ ❛ ✟ ❛❝♦❡r❡✟ ♦❡ ■r✍✝☛ ❚✆r✠
q✆❝❞ ② ❘✆✟✂❞✞
❴❵❃ ❳❅❃❨◗❀❈❀❳❵❃ ❃❅ ❀❜❵◗❨❀❋
❅❋ ❅◗ ❣❀✿❨❵ ❳❅ ✐❀❁❥❅◗❅❄❩ ❬ ❭❪ ❫❪
♠ ✁✂✄ r❡☎✆rr❡✝✁❡✞ ❚ ♦ ✟ r❡✠
☎✆❡r♦❞✝ ❞ ❞❛✡✆✂❡✝☛ ✆✝ ✟ sr✂✝
♦❡❛ ♣❞✝❞♦❡r
❡❛ ♣r✂♠ ♦❡❛ ❤❡✠
rr❡r ☛ q✆❡ ♦✆r❞✝✁❡ ✆✝ s ♠s❞r✠
♦❡ ❞☎✆♦✂☞ ❞ r❡✟☎❞✁❞r ❞ ✆✝❞ ✝✂♥❞
❤❡r✂♦❞ ② ❛ ♣❞✡☞ ☎ ✝ ✟✆ ✄✂♦❞☛ ☎❞✠
②❡✝♦ ♠✆❡r✁ ❡✝ ❡❛ ❞☎✁ ✞ ❖ ❛❞✟
❡✝✌❡r♠❡r❞✟ q✆❡☛ ☎ ♠ ◆✂✟r✂✝❡☛
☎ rr❝❞✝ ☎ ♠ ❛✂❡sr❡✟ r❡♠❞✝✡✍✝✠
♦ ✟❡ ❛ ✟ ✟❞② ✟ ❡✝✁r❡ ❛ ✟ ♣r ②❡☎✁✂✠
❛❡✟ ② ❛❞✟ r❡♣r s❞☎✂ ✝❡✟ ♦❡ ❛ ✟
♠✍✟ ♣❝ ✟ ☎ ✝ ✁❞❛ ♦❡ ❞✟✂✟✁✂r ❞ ❛❞✟
❡♠s❞r❞✎❞♦❞✟ q✆❡ ♣❞r❝❞✝ ❡✝ ❛ ✟
✟☞✁❞✝ ✟✞ ❊✝ ❡✟✁ ✟ r❡✌✆✡✂ ✟☛ ❡ ✂✝✠
☎❛✆✟ ❡✝ ❛ ✟ ✁t✝❡❛❡✟☛ ✟❡ ❤❞✝ ♣❞r❞✠
♣❡✁❞♦ ♠✂❛❡✟ ♦❡ ✌❞♠✂❛✂❞✟ ♦✆r❞✝✠
✁❡ ✸✏ ❛❞r✡ ✟ ♦❝❞✟ ☎ ✝ ✟✆✟ ✝ ☎❤❡✟✞
❇❞✑ ✁✂❡rr❞ ✟❡ ✄✂✄❝❞ ② s❞✑ ✁✂❡rr❞
✟❡ ♠ r❝❞✞ ❊❛ ❞✟♠❞ ✟❡ ❤❞ ❡✒✁❡✝♦✂✠
♦ ❡✝✁r❡ ❛ ✟ ✝✂♥ ✟ ② ❛❞ ♠❞② r❝❞
♦❡ ♦❡✟♣❛❞✎❞♦ ✟ ♠✆❡✟✁r❞✝ ✆✝❞
♣✂❡❛ ☎❡✁r✂✝❞ ✟❝✝✁ ♠❞ ♦❡ ❛❞ ✌❞❛✁❞
♦❡ ❞❛✂♠❡✝✁ ✟ ② ♦❡ ✟ ❛✞
❙✂ ❛❞ ✄✂♦❞ ♦ ♠✓✟✁✂☎❞ ❡✝ ✆✝
♣❞❝✟ ❡✝ ♣❞✎ ✝ ❡✟ ♦❡ ♣ r ✟❝ ✌✍☎✂❛☛
❛❞✟ ❤❞♠sr✆✝❞✟ ✑✆✝✁ ☎ ✝ ❡❛ ♠✂❡✠
♦ ❤❞✝ ♠❞r✁✂❛❛❡❞♦ ❞ ❡✟✁❞✟ ✌❞♠✂✠
❛✂❞✟ ♦❡✟❞✁❞✝♦ ❡✟✁r✓✟ ② ☎☞❛❡r❞ ❡✝
❛ ✟ ✟✆s✟✆❡❛ ✟ ♦❡ ●✆✁❞✞ ➇❆ ✄❡☎❡✟
✕✖✗ ✘✙✗✚✛✘
❍❞☎❡ ♦ ✟ ✟❡♠❞✝❞✟ q✆❡ ❛ ✟ ❞✟❡✠
♦✂❞♦ ✟ ✁✆✄✂❡r ✝ q✆❡ ❡❛❡✡✂r ❡✝✁r❡
♠ r✂r s❞✑ ❛❞✟ s ♠s❞✟ ♠ r✂r
✂✝✁❡✝✁❞✝♦ ❡✟☎❞♣❞r ♦❡ ❡❛❛❞✟✞ P❡✠
r ❡❛ ☎✂☎❛ ♦❡ ❛❞ ✄✂♦❞ ✝ ✟❡ ♦❡✁✂❡✠
✝❡ ❡✝ ❍❞r②❡❛❡❤☛ ♦ ✝♦❡☛ ✁r❡✟ ♦❝❞✟
❞✝✁❡✟ ♦❡ q✆❡ ✝❞☎✂❡r❞ ❙✆❛✁❞✝❞☛
❖♠❞r ❇❞✟❤❞❤☛ ❞✡r✂☎✆❛✁ r ♦❡ ✹✜
❞♥ ✟☛ ❡✝✁❡rr❞s❞ ❞ ✟✆ ♣❞♦r❡ ❡✝ ❡❛
☎❡♠❡✝✁❡r✂ ♦❡❛ ♠✂✟♠ ☎❞♠♣ ✞
❯✝❞ ♠ ✝✁❞♥❞ ♦❡ ✁✂❡rr❞ ☎✆s✂❡r✁❞
☎ ✝ ❛❞♦r✂❛❛ ✟ ♠❞r☎❞ ❡❛ ❛✆✡❞r ♦ ✝✠
♦❡ ②❞☎❡ ■sr❞❤✂♠ ❇❞✟❤❞❤☛ ❡❛ t❛✁✂✠
♠ ✌❞❛❛❡☎✂♦ ❡✝ ❍❞r②❡❛❡❤ ❞ ❛ ✟
✜✾ ❞♥ ✟ ♦❡ ✆✝❞ ♣❞r❞♦❞ r❡✟♣✂r❞✁ ✠
r✂❞✞ ❉❡s✂❛✂✁❞♦ ♣ r ❛❞ ✌❞❛✁❞ ♦❡ ❞❛✂✠
♠❡✝✁ ✟ ❡ ✂✝☎❞♣❞✎ ♦❡ ☎❞♠✂✝❞r☛
❛ ✟ ❇❞✟❤❞❤ ♣✁❞r ✝ ♣ r ❡✟♣❡r❞r
❡✝ ❡❛ r❡✌✆✡✂ ❤❞✟✁❞ q✆❡ ❡❛ ✄❡✝☎❡✠
♦ r ♦❡ ❛❞ ✡✆❡rr❞ ❡✝ ●✆✁❞ ✁ ☎❞r❞
❞ ✟✆ ♣✆❡r✁❞✞ ✳✆❡ ❡❛ ❊✑✓r☎✂✁ ✟✂r✂ ☛
♣❞r❞ ❡❛ q✆❡ ❤ ② ❖♠❞r ✟ ❛ ✁✂❡✝❡
♣❞❛❞sr❞✟ ♦❡ ✡r❞✁✂✁✆♦☛ ❡❛ q✆❡
✁r❞✝✟♣ r✁☞ ❞ ✟✆ ♣❞♦r❡ ❡✝ ✆✝ ☎ ✠
☎❤❡☛ ♣r ♣ r☎✂ ✝☞ ❞✡✆❞ ② ❞❛✂♠❡✝✠
✁ ✟ ❞ ✁ ♦❞ ❛❞ ✌❞♠✂❛✂❞ ❡ ✂✝☎❛✆✟
♣❞✡☞ ❛❞ ❛✍♣✂♦❞ q✆❡ ❡✝ ♣ ☎ ✟ ♦❝❞✟
✟❡♥❞❛✂✎❞r✍ ❡❛ ❛✆✡❞r ❞❛ q✆❡ ✟✂❡♠✠
♣r❡ ❤❞sr✍ ♦❡ ✄ ❛✄❡r ❖♠❞r✞
❉ ✟ ♣❡✟❞♦❞✟ s ❛✟❞✟ ✝❡✡r❞✟ ❡✝✠
☎✆❞♦r❞✝ ❛ ✟ ✑ ✟ ♦❡ ❛❞ ☎✁ ✡❡✝❞✠
r✂❞ ❆♠✂r❞☛ ♠❞♦r❡ ♦❡ ❖♠❞r☛ q✆❡
♣ ✟❞ ❞✝✁❡ ❛❞ ☎✍♠❞r❞ ☎ ♠ ✟✂ ✌✆❡✠
r❞ ❞ r❡✁r❞✁❞r✟❡ ♣❞r❞ r❡✝ ✄❞r ❡❛
☎❞r✝✓✞ ➇✢❞ ✝ ♠❡ q✆❡♦❞✝ ♠✍✟
❛✍✡r✂♠❞✟ q✆❡ ✄❡r✁❡r✞ ❙ ❛ ❞✟♣✂r
❞ ♠ r✂r ❡✝ ♣❞✎ ❡✝ ●✆✁❞☛ ❡✝ ♠✂
✁✂❡rr❞ ✧✞ ▼✂r❞r ❞✁r✍✟ ❡✟ ♦✂✌❝☎✂❛ ♣❞✠
r❞ ❡✟✁❞✟ ♠ ♦❡✟✁❞✟ ✡❡✝✁❡✟ q✆❡ ✝✂
✟✂q✆✂❡r❞ ✁✂❡✝❡✝ ✆✝ ♠☞✄✂❛ ❡✝ ☎✆✠
②❞ ♣❞✝✁❞❛❛❞ ❡✝✟❡♥❞r ❡✟❞ ➇♣r❡☎✂ ✠
✟❞ ② ✄❡r♦❡ ●✆✁❞ ♦❡ ❞✝✁❡✟✈ ♦❡ ❛❞
q✆❡ ☎ ✝✟✁❞✝✁❡♠❡✝✁❡ ❤❞s❛❞✝ ❡✝✠
✟ ♥❞♦ ✟✞ ✢ ✟✂✝ ❡♠s❞r✡ ☛ ✝
♠✆❡✟✁r❞✝ ✝✂ ❡❛ ♠✍✟ ♠❝✝✂♠ ❞✁✂✟✠
s ♦❡ r❡✝☎ r☛ ✝✂ ❤❞☎✂❞ ❛ ✟ ✂✟❛❞♠✂✟✠
✁❞✟ ✝✂ ❤❞☎✂❞ ❛❞✟ ✁r ♣❞✟ ✟✂r✂❞✟✞ Pr❡✠
✌✂❡r❡✝ ❡✝☎ ♠❡✝♦❞r✟❡ ❞ ❆❛✍✞
✥✦ ❢✦★✩✦ ✪✫ ✪✬✭✮✯✫✰✩✬✱ ★❧✯❧✩✦ ★✦ ✭✦✲✦✭❧✪✦✪ ✪✫ ✯✬✴❧✯❧✫✰✩✬
✪✫ ✯✮✭✵✬✱ ✪✫ ★✬✱ ✪✫✱✲★✦✷✦✪✬✱ ✪✫★ ✭✫✺✭✬ ✪✫ ✻✮✩✦
➁➂ ➃➂➄ ➅➆➈➆➉➊➋
P r ❛❞✟ ☎❞❛❛❡✑❞✟ ♦❡❛ ☎❞♠♣ ♦❡ ❞☎ ✠
✡✂♦❞ ♦❡ ❍❞r②❡❛❡❤ ♣✆❛✆❛❞ ✆✝ ❡✝✠
✑❞♠sr❡ ♦❡ ♠✍✟ ♦❡ ✾✸✞✏✏✏ r ✟✁r ✟
✟❞☎✆♦✂♦ ✟ ♣ r ❡❛ ✁r ✝❞r ♦❡ ✆✝ ♠❡✠
✡✍✌ ✝ q✆❡ r❞ ❞✝✆✝☎✂❞ ❛ ✟ ✁✆r✠
✝ ✟ ♦❡ ☎ ♠✂♦❞☛ r❞ ❛❛❞♠❞ ❞ q✆❡
❞❛✡✆✂❡✝ ✄❡✝✡❞ ❞ s✆✟☎❞r ❞ ✁r ✝✂✠
♥ ♣❡r♦✂♦ ✞ ➇❆q✆❝ ❡✟✁❞♠ ✟ ♠❡✑ r
q✆❡ ♦❡✝✁r ✞ ❚❡✝❡♠ ✟ ☎ ♠✂♦❞☛
✆✝ ✁❡☎❤ ✡r❞✁✂✟ ② ♠✓♦✂☎ ✟✈☛ ♦✂☎❡
❡❛ ❞✡r✂☎✆❛✁ r ❖♠❞r ❇❞✟❤❞❤☛ ♦❡
✹✜ ❞♥ ✟✞ ❯✝ ✟ ✡❞✟✁ ✟ q✆❡ ✟❡✡t✝
❆s♦❡rr❞❤♠❞✝ ❏❞✁❞❡♦☛ ❡❛ ✡ s❡r✠
✝❞♦ r ❛ ☎❞❛☛ ☎ rr❡✝ ❡✝ ✆✝ ✽✏✣ ❞
☎❞r✡ ♦❡❛ ● s✂❡r✝ ✟✂r✂ ② ❡❛ r❡✟✠
✁ ❛ ✟✆♣❛❡✝ r✡❞✝✂✎❞☎✂ ✝❡✟ ❛ ☎❞✠
❛❡✟ ❡ ✂✝✁❡r✝❞☎✂ ✝❞❛❡✟✞
▲❞ ✡r❞✝ ♠❞② r❝❞ ♦❡ ❛ ✟ ♦❡✟✠
♣❛❞✎❞♦ ✟ q✆❡ ❛❛❡✡❞✝ ❞ ❛ ✟ ☎❞♠✠
♣ ✟ ♦❡ ❞☎ ✡✂♦❞ ❛ ❤❞☎❡✝ ♣ r✁❞✝✠
♦ ♦ ☎✆♠❡✝✁ ✟ ❡✒♣❡♦✂♦ ✟ ♣ r
❛❞✟ ♠✂❛✂☎✂❞✟ ✂✟❛❞♠✂✟✁❞✟ q✆❡ ♦✆✠
r❞✝✁❡ ✆✝ ❛✆✟✁r ✟❡ ❤❞✝ ❡r✂✡✂♦
☎ ♠ ❞✆✁ r✂♦❞♦❡✟ ❛ ☎❞❛❡✟ ❡✝ ●✆✠
✁❞ ❖r✂❡✝✁❞❛✞ ❯✝ ✟ ✟❡❛❛ ✟ ✂✝✄✍❛✂✠
♦ ✟ ♣❞r❞ ✁r❞✝✟✂✁❞r ♣ r ✎ ✝❞ ✡✆✠
s❡r✝❞♠❡✝✁❞❛✞ ❆❛ ✁✂❡♠♣ q✆❡ ❛❞
❆♦♠✂✝✂✟✁r❞☎✂☞✝ ♦❡ ❉❞♠❞✟☎ ❡✒✠
♣✂♦❡ ✝✆❡✄ ✟ ♦ ☎✆♠❡✝✁ ✟ ② ✄❡r✂✠
✌✂☎❞ ❛❞✟ ✂♦❡✝✁✂♦❞♦❡✟☛ ❛ ✟ ❤ ♠✠
sr❡✟ ♦❡ ❡✝✁r❡ ✶✽ ② ✹✤ ❞♥ ✟ ✟ ✝
✟ ♠❡✁✂♦ ✟ ❞ ☎r✂s❞✟✞ ❆q✆❡❛❛ ✟ ❡✝
❡♦❞♦ ♦❡ ✂✝☎ r♣ r❞r✟❡ ❞❛ ✟❡r✄✂☎✂
♠✂❛✂✁❞r ♦✂✟♣ ✝❡✝ ♦❡ ✟❡✂✟ ♠❡✟❡✟
♣❞r❞ ➇❞☎❛❞r❞r✟❡ ❡❛ ☎❡r❡sr ✈ ❞✝✠
✁❡✟ ♦❡ ❡✝✁r❞r ❡✝ ❡❛ ❊✑✓r☎✂✁ ☛
☎✆❡✝✁❞ ❏❞✁❞❡♦✞
❯✝ s❞rs❡r ☛ ✁❞♠s✂✓✝ ❞ ☎✆❡✝✁❞
♦❡❛ ● s✂❡r✝ ☛ ✟❡ ♣❞✟❡❞ ♣ r ❡❛
☎❞♠♣ ✌r❡☎✂❡✝♦ ❞✌❡✂✁❞♦ ✟ ✡r❞✠
✁✂✟☛ ② ♦❡ ♣❞✟ ❛✂sr❞r ❞ ✟✆✟ ☎❛✂❡✝✁❡✟
♦❡ ✆✝❞✟ s❞rs❞✟ s❛✂✡❞✁ r✂❞✟ ❡✝ ✁❡✠
rr✂✁ r✂ ✂✟❛❞♠✂✟✁❞✞ ❆q✆❡❛❛ ✟ q✆❡
✟ ✝ ♦❡✟☎✆s✂❡r✁ ✟ ☎ ✝ ♠❞r☎❞✟ ❡✝
❡❛ ♣❡☎❤ ✆ ❤ ♠sr ✟ ♣ r ❤❞s❡r
❡♠♣✆♥❞♦ ❛❞✟ ❞r♠❞✟ ✟ ✝ ❞rr❡✟✁❞✠
♦ ✟☛ ❡✒♣❛✂☎❞✝ ❛ ✟ ♦❡✟♣❛❞✎❞♦ ✟✞
❍❞✟✁❞ ❞❤ r❞ ✁❞✝ ✟ ❛ ✸✞✤✏✏
♠✆✑❡r❡✟ ❞☎ ♠♣❞♥❞♦❞✟ ♣ r ✟✆✟
❤✂✑ ✟ ♠❡✝ r❡✟ ❤❞✝ ❛ ✡r❞♦ ❞s❞✝✠
♦ ✝❞r ❍❞r②❡❛❡❤✞ ❊✝ ✁ ✁❞❛ ✸✜✞✾✜✤
❤❞✝ ✟❞❛✂♦ ♦❡ ❛ ✟ ☎❤ ☎❞♠♣ ✟
♦❡ ❞☎ ✡✂♦❞ ♠✂❡✝✁r❞✟ q✆❡ ✹✹✞✸✏✽
♣❡r♠❞✝❡☎❡✝ ❡✝ ❡❛❛ ✟☛ ✟❡✡t✝ ❛❞
❖◆❯✞ ❙✂✝ ❡❛ ❞✄❞❛ ♦❡ ✆✝❞ ✌❞♠✂❛✂❞☛
✝ ✟❡ ✟❞❛❡✞ ▲✂✝❞☛ ♦❡ ✸✏ ❞♥ ✟ ②
☎ ✝ ☎✆❞✁r ❤✂✑ ✟☛ ❤❞ ❛ ✡r❞♦ ♦❡✠
✼✿❀❁ ❂❀❃❄❀❄ ❁❅❈❀ ❀❋❑❅ ◗❀ ❑❱✿❲❀ ❳❅ ❃❱ ❨❀❳❁❅❩ ❬ ❭❪ ❫❪
❦✉ ✇✉①③④⑤✉ ⑥③⑦③
⑧⑨⑩❶⑩ ❷✉❷⑩⑦⑩⑥
⑩❸❷⑩❹⑨❹③⑥ ❷③④ ⑦✉⑥
✇⑨⑦⑨❺⑨✉⑥ ⑨⑥⑦✉✇⑨⑥⑧✉⑥
❻⑨❶ ⑩⑦ ✉❼✉⑦ ❽✉✇⑨⑦⑨✉④
❶③ ⑥⑩ ❷⑩④✇⑨⑧⑩
✉ ⑦③⑥ ❾❿⑨❹③⑥
❹⑩➀✉④ ⑩⑦ ❺✉✇❷③
✑❞r ❞✁r✍✟ ❡❛ ☎❡✝✁r ♦❡ ❞☎ ✡✂♦❞ ♦❡
❆♦♦r❞ ✡r❞☎✂❞✟ ❞❛ ❞✄❞❛ ♦❡ ✟✆ ✟ sr✂✠
✝ ▼ ❤❞♠❡♦☛ ✟ ❛♦❞♦ ❡✝ ❛❞✟ ✌✂✠
❛❞✟ ♦❡❛ ❊✑✓r☎✂✁ ✟✂r✂ ✞ ❙✆ ♠❞r✂♦
❤❞sr✍ ♦❡ ❡✟♣❡r❞r ✁r ✟ ☎✆❞✁r
♠❡✟❡✟ ❤❞✟✁❞ q✆❡ ❡❛ ❊✟✁❞♦ ✄❡r✂✌✂✠
q✆❡ ✟✆ ✂♦❡✝✁✂♦❞♦ ♣❞r❞ ♣ ♦❡r r❡✆✠
✝✂r✟❡ ☎ ✝ ❡❛❛❞✞ ▲❞ ♠✆✑❡r ❞☎❞s❞
♦❡ ❞rr❡✝♦❞r ✆✝ ☎✆❞r✁ ❡✝ ❡❛ ♠✂✟✠
♠ ❡♦✂✌✂☎✂ ❞❛ q✆❡ ✟❡✂✟ ❞♥ ✟
❞✁r✍✟ ❛❛❡✡☞ ✟✆ ❤❡r♠❞✝❞ ◆ r❞☛
☎✆❞✝♦ ●✆✁❞ ✌✆❡ ☎❡r☎❞♦❞ ♣ r ❛❞✟
✁r ♣❞✟ ✟✂r✂❞✟✞
▲❞ ✌❞♠✂❛✂❞ ♦❡ ▲✂✝❞ ☎❡❛❡sr❞ ✟✆
♣r✂♠❡r r❡❡✝☎✆❡✝✁r ✁r❞✟ ☎✂✝☎
❞♥ ✟ ✟❡♣❞r❞♦ ✟ ❞ ✆✝ ❛❞♦ ② ✁r
♦❡❛ ☎❡r☎ ✞ ▲❞ ☎ ✝✄❡r✟❞☎✂☞✝ ✁ r✠
✝❞ ❤❞☎✂❞ ♦☞✝♦❡ ❤❞sr✍ ♦❡ ❞☎✆♦✂r
❛❞ ♠✆✑❡r ♣❞r❞ r❡✡✂✟✁r❞r ❞ ❛❞✟ ♦ ✟
❤✂✑❞✟ q✆❡ ✁✆✄ ❡✝ ✎ ✝❞ ✂✝✟✆rr❡☎✠
✁❞ ② q✆❡ ❞❤ r❞ ❤❞ ♦❡ ❡✟☎ ❛❞r✂✎❞r
❡✝ ✎ ✝❞ ✡✆s❡r✝❞♠❡✝✁❞❛✞
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✽ ❊ ✁✂✄☎
❱✆✝✞✟✝✠ ✻ ❞✝ ❛✡✞✆☛ ❞✝ ✷☞✌✍
■✎✏✑✒✎✓✔■✕✎✓✖
✳✴✵✷✴ ✵❘ ✸✴✹✺✻✺✼✽✽✾✿ ❀❁❂❃❄❅❇
❊❈❉✼✴❋✴ ❊✸●❊❍✼✴✽
▲✗✘ ♣✙✚✛✜✢✗✘ ✙❡✜✛ ❜✜✘✣✜✛✣✙ ❧✜❜✗✤
❡✚✗✘✗✘r ✜✘✥ q✦✙ ❇✜❡❜✚ ② ✘✦ ♠✜✢❡✙
✢✙✧✚✢✚✙❡✗✛ ✧✦❜❡✚❡✘✙ ❧✜ ✧✜❜✙❝✜ ♣✜✤
❡✜ ♣❡✗✣✙♦✙❡✘✙ ✙❧ ✧✜❜✙❧❧✗ ✢✙ ❧✜ ❧❧✦✤
✈✚✜ q✦✙ ❤✜❜✥✜ ✙♠♣✙❝✜✢✗ ✜ ✧✜✙❡ ✙✛
❈✘✗✛♦❡✜✢★ ❉✚✙❝ ♠✚✛✦✣✗✘ ✢✙ ✧✜♠✚✤
✛✜✣✜ ✢✙✘♣✦✩✘r ❧✜ ♣✗❧✚✧✥✜ ❧✗✧✜❧ ♣✜❡ó
✜ ❧✜✘ ✢✗✘ ♠✦❥✙❡✙✘ ♣✜❡✜ ✚✢✙✛✣✚❢✚✧✜❡✤
❧✜✘★ ❯✛ ✈✙✧✚✛✗ ✢✙ ❧✜ ♣✙q✦✙✪✜ ②
❜✦✧ó❧✚✧✜ ✧✚✦✢✜✢ ✢✙❧ ✘✦❡✙✘✣✙ ✢✙
❍✦✛♦❡✥✜ ♣✙✛✘ó q✦✙ ❧✜ ❥✗✈✙✛ ✧✜♠✜✤
❡✙❡✜ ❤ú✛♦✜❡✜ ② ✘✦ ♠✜✢❡✙ ✙❡✜✛ ♠✚✤
♦❡✜✛✣✙✘ ♠✦✘✦❧♠✜✛✜✘ ② ❧❧✜♠ó ✜
❧✜✘ ✜✦✣✗❡✚✢✜✢✙✘★ ❆❧♦✗ ✘✚♠✚❧✜❡ ✗✧✦✤
❡❡✚ó ✙✛ P✙✧✘ ✭✫✬✮★✮✮✮ ❤✜❜✚✣✜✛✣✙✘✯r
✧✙❡✧✜ ✢✙ ❧✜ ❢❡✗✛✣✙❡✜ ✧✗✛ ❈❡✗✜✧✚✜r
✢✗✛✢✙ ✦✛✜ ♣✜✣❡✦❧❧✜ ✜❧✙❡✣✜✢✜ ♣✗❡
✦✛✜ ❧❧✜♠✜✢✜ ✧✚✦✢✜✢✜✛✜ ♣✜❡ó ✜
✢✗✘ ❢✦❡♦✗✛✙✣✜✘ ✛✙♦❡✜✘ ✙✛ ❧✜✘ q✦✙
✈✚✜❥✜❜✜ ✦✛ ♦❡✦♣✗ ✢✙ ❤✗♠❜❡✙✘★ ▲✗
q✦✙ ✙❧ ✢✙✛✦✛✧✚✜✛✣✙ ✢✙✘✧❡✚❜✚ó ✧✗✤
♠✗ ❢✗❡✛✚✢✗✘ ✣❡✜❢✚✧✜✛✣✙✘ ② ❡✙❢✦♦✚✜✤
✢✗✘ ❡✙✘✦❧✣ó ✘✙❡ ✙❧ ✙q✦✚♣✗ ❧✗✧✜❧ ✢✙
✇✜✣✙❡♣✗❧✗r q✦✙ ✈✗❧✈✥✜ ✜ ✧✜✘✜ ✣❡✜✘
✦✛ ♣✜❡✣✚✢✗★
▲✜✘ ✢✗✘ ✙✘✧✙✛✜✘ ✚❧✦✘✣❡✜✛ ❧✜ ❤✚✘✤
✣✙❡✚✜ q✦✙ ❜✦✙✛✜ ♣✜❡✣✙ ✢✙ ❧✜ ♣✗❜❧✜✤
✧✚ó✛ ❤ú✛♦✜❡✜ ❤✜ ✢✙✘✜❡❡✗❧❧✜✢✗ ✧✗✛✤
✣❡✜ ❧✜ ✚✛♠✚♦❡✜✧✚ó✛★ ✰❧ ✢✚✘✧✦❡✘✗ ✦❧✤
✣❡✜✛✜✧✚✗✛✜❧✚✘✣✜ ② ①✙✛ó❢✗❜✗ ✢✙❧ ♣❡✚✤
♠✙❡ ♠✚✛✚✘✣❡✗r ✱✚✲✣✗❡ ❖❡❜✳✛r ❤✜ ✙✘✤
♣✗❧✙✜✢✗ ✙❧ ♠✚✙✢✗ ❤✜✧✚✜ ✙❧ ✙①✣❡✜✛✤
❥✙❡✗ ✙✛ ✙❧ ✜✛✣✚♦✦✗ ♣✜✥✘ ✧✗♠✦✛✚✘✣✜
✭✴r✬ ♠✚❧❧✗✛✙✘ ✢✙ ❤✜❜✚✣✜✛✣✙✘✯★ ❖❡✤
❜✳✛ ② ✙❧ ●✗❜✚✙❡✛✗ ✢✙❧ ❋✚✢✙✘❝ ❡✙♣✚✤
✣✙✛ ✧✗♠✗ ✦✛ ♠✜✛✣❡✜ q✦✙ ❧✜ ✚✢✙✛✣✚✤
✢✜✢ ✧❡✚✘✣✚✜✛✜ ✢✙ ❍✦✛♦❡✥✜ ② ✢✙ ✣✗✤
✢✜ ✰✦❡✗♣✜ ✙✘✣✳ ✜♠✙✛✜❝✜✢✜ ♣✗❡ ❧✜
➇✚✛✈✜✘✚ó✛✵ ✢✙ ♠✚♦❡✜✛✣✙✘★ ❯✛ ➇♣✙❧✚✤
♦❡✗✵ q✦✙ ✧✙✛✣❡✜ ✘✦ ✧✜♠♣✜✪✜ ♣✜❡✜
❧✜✘ ✙❧✙✧✧✚✗✛✙✘ ✢✙ ✙✘✣✙ ✢✗♠✚✛♦✗r
q✦✙ ✘✙♦ú✛ ❧✗✘ ✘✗✛✢✙✗✘ ✢✜❡✳✛ ✦✛
✣✙❡✧✙❡ ♠✜✛✢✜✣✗ ✜ ❖❡❜✳✛★ ▲✗✘ ✧✗✤
♠✚✧✚✗✘ ✘✗✛ ✧❧✜✈✙ ♣✜❡✜ ✙❧ ♣✜✥✘r ❤✗②
✙❧ ✚✛✈✙❡✛✜✢✙❡✗ ♣✗❧✥✣✚✧✗ ✢✙ ✦✛
❤✗♠❜❡✙ ✧✦②✗ ♠✗✢✙❧✗ ✢✙ ✰✘✣✜✢✗
✙✘ ✦✛✜ ➇✢✙♠✗✧❡✜✧✚✜ ✛✗ ❧✚❜✙❡✜❧✵ ②
q✦✙ ✜✧✦♠✦❧✜ ✧✜✢✜ ✈✙❝ ♠✳✘ ♣✗✢✙❡
♦❡✜✧✚✜✘ ✜ ✘✦✘ ❡✙❢✗❡♠✜✘ ❧✙♦✜❧✙✘★
✶✸✹✺✼✾✿❀❁ ✼✸ ✺✹✼❂❃
❚✜♠❜✚✩✛ ✘✙❡✳ ✣✙❡♠ó♠✙✣❡✗ ✢✙❧ ✜✦✤
♦✙ ✢✙ ❧✗✘ ♣✗♣✦❧✚✘♠✗✘ ✙✛ ❧✜ ❡✙♦✚ó✛★
✰❧ ♣✗❧✥✣✚✧✗ q✦✙ ❢✦✙❡✜ ✦✛✜ ✢✙ ❧✜✘
♦❡✜✛✢✙✘ ♣❡✗♠✙✘✜✘ ❧✚❜✙❡✜❧✙✘ ✢✙ ❧✜✘
❡✙✧✚✩✛ ✙✘✣❡✙✛✜✢✜✘ ✢✙♠✗✧❡✜✧✚✜✘
✗❡✚✙✛✣✜❧✙✘ ➋q✦✚✙✛ ✜❤✗❡✜ ✣✚✙✛✙ ✧✗✤
♠✗ ❡✙❢✙❡✙✛✣✙ ✜❧ ❡✦✘✗ ✱❧✜✢✥♠✚❡
P✦✣✚✛ ✗ ✜❧ ✣✦❡✧✗ ❘✙✧✙♣ ❚✜②②✚♣ ✰❡✤
✢✗♦✜✛➋ ✙✘ ❤✗② ✦✛✗ ✢✙ ❧✗✘ ♦❡✜✛✤
✢✙✘ ❢✗✧✗✘ ✢✙ ✧✗✛❢❧✚✧✣✗ ✙✛ ❧✜ ❯✰★
❖❡❜✳✛ ② ❇❡✦✘✙❧✜✘ ✣✚✙✛✙✛ ✢✚✘♣✦✣✜✘
✜❜✚✙❡✣✜✘ ♣✗❡ ✘✦✘ ✜✣✜q✦✙✘ ✜ ❧✜ ✘✗✧✚✙✤
✢✜✢ ✧✚✈✚❧r ❡✙✧✦✙❡✢✜ ✰✢✚✣ ❩♦✦✣r ✜✛✜✤
❧✚✘✣✜ ✢✙❧ ✣❤✚✛✲ ✣✜✛✲ P✗❧✚✣✚✧✜❧ ❈✜♣✚✤
✣✜❧★ ❚✜♠❜✚✩✛ ♣✗❡ ✘✦ ❡✙✚✣✙❡✜✢✗ ✚✛✤
✧✦♠♣❧✚♠✚✙✛✣✗ ✢✙ ❧✜ ♣✗❧✥✣✚✧✜ ♠✚✤
♦❡✜✣✗❡✚✜ ✧✗♠ú✛★ ✰❧ ✧✜❜✜❧❧✗ ✢✙ ❜✜✤
✣✜❧❧✜ ✢✙❧ ✦❧✣❡✜✧✗✛✘✙❡✈✜✢✗❡★
▲✜✦❡✜ ❋★ ✛✗ ❤✜ ✈✚✘✣✗ ✛✚✛♦ú✛
♠✚♦❡✜✛✣✙ ✛✚ ❡✙❢✦♦✚✜✢✗ ✙✛ ▼✚✘✤
✲✗❧✧r ❧✜ ♣✙q✦✙✪✜ ✧✚✦✢✜✢ ✢✙❧ ✛✗❡✙✘✤
✣✙ ✢✙❧ ♣✜✥✘ ✢✗✛✢✙ ✣❡✜❜✜❥✜ ✧✗♠✗
❧✚♠♣✚✜✢✗❡✜★ ➇❄✗ ❤✙ ✧✗✛✗✧✚✢✗ ✜
✛✚✛♦✦✛✗ ② ✛✗ q✦✚✙❡✗★ ▼✚✘ ♣✜✢❡✙✘
❤✜✛ ❧❧✙♦✜✢✗ ✜ ✣✙♠✙❡ q✦✙ ♠✚ ❤✙❡✤
♠✜✛✜ ② ②✗ ✘✜❧✚✩❡✜♠✗✘ ✘✗❧✜✘ ✜ ❧✜
✧✜❧❧✙ ♣✗❡ ✙✘✗✵r ✜✘✙♦✦❡✜ ❧✜ ❥✗✈✙✛ ✢✙
❅❏ ✜✪✗✘★ ❚✜♠♣✗✧✗ ✘✦✘ ✜♠✚♦✜✘ ❆✛✤
✛✜ ② ❘✚✣✣✜★ ▲✜ ♣✜❡✜✢✜ ✙✛ ❧✜ q✦✙
✙✘♣✙❡✜✛ ✙❧ ✜✦✣✗❜ú✘ ✜❧✚♠✙✛✣✜ ✙✘✙
♠✚✙✢✗ ✧✗✛ ✦✛ ✙✛✗❡♠✙ ✧✜❡✣✙❧★ ✰✛
✩❧ ✘✙ ✈✙ ❧✜ ✚♠✜♦✙✛ ✢✙ ✦✛✜ ❧✜❡♦✜
❢✚❧✜ ✢✙ ❤✗♠❜❡✙✘ ✙✛ ✦✛✜ ✧✜❡❡✙✣✙❡✜
② ❧✜ ♣✜❧✜❜❡✜ ✘✣✗♣★ ❆✘✥r ✘✚✛ ✙♠❜❧✙✤
♠✜ ✛✚✛♦✦✛✗r ✙✘ ❧✜ ✧✜♠♣✜✪✜ ✙✘✣❡✙✤
❧❧✜ ✢✙❧ ●✗❜✚✙❡✛✗ ✢✙ ❋✚✢✙✘❝ ✭♠✚✙♠✤
❜❡✗ ✢✙❧ P✜❡✣✚✢✗ P✗♣✦❧✜❡ ✰✦❡✗✤
♣✙✗✯r ✢✙✘♣❧✙♦✜✢✜ ♣✗❡ ✣✗✢✗ ✙❧ ♣✜✥✘★
❚✜♠❜✚✩✛ ✙✘✣✳✛ ✙✛ ▼✚✘✲✗❧✧r
ùû üýþÿ♣ý ÿþ♠þ
✁ý✂ ❤✄♠☎✆ý✂ ❝♣♠✁ý✆ s ❝✆ÿü✆✝✆ ♣û♣❝✁✂ý✆û
♣♠ û✆ þ♠ÿþ☎ý✆❝þ✐♠✞ ▲✆ ❞sý✆ ü✂û✟✁þ❝✆ ② ♣û ❞þ ❝sý ✂ ý✆❞þ❝✆û
❤✆♠ ý♣❞s❝þ❞✂ ✆❛ýsÿ✆❞✂ý✆ÿ♣♠✁♣ û✆ ûû♣☎✆❞✆
❙✠✡☛☞✠✌ ❢✍✎✠✏✍✑✒☞✌
✍ ✓✔☛☞✌③
➨➩ ➫➭➯➲➳➭ ➲➯➵➯➸➺➭➻➼ ➽➾➚➪➶➹
➘➹➴➷➬➮ ➴✃❐❒❮ ✃➬ ➪❰➹❒❰➹ Ï❮➬Ð
Ñ❮➪➶Ò Ó✃ Ô❮➹➪➾Ñ➶➮ ❰Õ ✃Õ➪➹❮❒➶➬Ð
❐❰➹Ö❮Ñ➶➹ × ➬❮❒➾➶➬❮Õ➾❐➪❮ Ø➾Ð
Ñ❰❐Ù➮ ❰➬❒❮➴❰Ù❮ Õ➶❐ ❐➶➬Ñ❰➶❐➮
Ú✃❰ ➾➬Ñ➾❒❮➬ Ú✃❰ Ô✃❰Ñ❰ Õ➶Û➹❮➹
✃➬❮ Ï❮×➶➹Ü❮ ❐➾ÏÔÕ❰Ò
Ý➻ÞÞ➯ß➼ ❮➬➪❰❐ ✃➬ Ô❮➹➪➾Ñ➶ Ñ❰
❰à➪➹❰Ï❮ Ñ❰➹❰❒á❮ × à❰➬âã➶➴➶
Ú✃❰ á❮ ➾Ñ➶ ❒❮Ï➴➾❮➬Ñ➶ ❐✃
Ñ➾❐❒✃➹❐➶➮ ❐❰ Ô❰➹ã➾Õ❮ ❐❰Û✃➬Ñ➶➮
❮➹➹❰➴❮➪➷➬Ñ➶Õ❰ ❰Õ Ô✃❰❐➪➶ ❮ Õ➶❐
❐➶❒➾❮ÕÑ❰Ïâ❒➹❮➪❮❐Ò ä➶❐ ❐➶➬Ð
Ñ❰➶❐ Ñ❮➬ ❮ ❰❐➪❮ ã➶➹Ï❮❒➾â➬➮
á➶× ➪❰➹❒❰➹❮ ❰➬ ❰Õ å❮➹Õ❮Ï❰➬➪➶➮
Ñ❰Õ æçè ❮Õ éêè Ñ❰ Õ➶❐ Ö➶➪➶❐Ò
❯✕ ✖✗✘✙ ✚✙✛✜✢✕✘✖✣✢ ✤✢
✚✢✛✥✙✕✖✥ ✢✕ ▼✦✥✧✙✗✜
✥★✩✛✢ ✚✛✙✪✗✢✫✖✥
✤✢ ✢❡✜✗★✥✦✬✕
❆✚✢✕✖✥ ✢✗ ✶✭✮✯ ✤✢ ✗✖
✚✙✪✗✖✜✦✬✕ ✤✢✗ ✚✖✰✥
✢✥ ✢❡✘✛✖✕✣✢✛✖✭ ✥✢✱✲✕
✤✖✘✙✥ ✙✩✦✜✦✖✗✢✥
✢✗✛✢✙ ❧✗✘ ✧✜✛✢✚✢✜✣✗✘ ❧✗✧✜❧✙✘ q✦✙
♣✦✙✢✙✛ ❤✜✧✙❡ ❢❡✙✛✣✙ ✜❧ ♣✜❡✣✚✢✗ ✢✙
❖❡❜✳✛ ✜❢✚❡♠✜✛ q✦✙r ♣✙✘✙ ✜ ❧✗✘ ✜❡✤
♦✦♠✙✛✣✗✘ ✢✙❧ ●✗❜✚✙❡✛✗r ❧✜ ✚✛♠✚✤
♦❡✜✧✚ó✛ ✛✗ ✙✘ ✦✛ ✜✘✦✛✣✗ ✧❧✜✈✙★
➇❚✜♠♣✗✧✗ ✙✛ ✙❧ ❡✙✘✣✗ ✢✙❧ ♣✜✥✘✵r
❆✛✢❡✜✘
✚✛✧✚✢✙
❇✚❡✗✤❄✜♦②r
♣✗❧✚✣ó❧✗♦✗ ✢✙ ❧✜ ❆✧✜✢✙♠✚✜ ✢✙ ❈✚✙✛✤
✧✚✜✘ ❍ú✛♦✜❡✜★
✰❧ ✘✙✧✣✗❡ ✢✙❧ ✜✧✙❡✗ ✢✙✧✜②ó ✙✛
▼✚✘✲✗❧✧ ② ✙✘✣✜ ✜✛✣✚♦✦✜ ✧✚✦✢✜✢ ✚✛✤
✢✦✘✣❡✚✜❧ ✢✙ ✫❑✮★✮✮✮ ❤✜❜✚✣✜✛✣✙✘ ✘✙
❤✜ ✧✗✛✈✙❡✣✚✢✗ ❤✗② ✙✛ ✦✛✜ ✢✙ ❧✜✘
♠✳✘ ♣✗❜❡✙✘ ✢✙❧ ♣✜✥✘r ✧✗✛ ✦✛ ✜❧✣✗
♣✗❡✧✙✛✣✜❥✙ ✢✙ ♣✙❡✘✗✛✜✘ ✙✛ ✙①✧❧✦✤
✘✚ó✛r ❧✜ ♠✜②✗❡✥✜ ✢✙ ✙✣✛✚✜ ♦✚✣✜✛✜★
❆❧❧✥r ❢❡✙✛✣✙ ✜❧ ✘✙✪✗❡ ❋✙❡✙✛✧ ② ✗✣❡✗✘
✈✙✧✚✛✗✘r ❖❡❜✳✛ ✜❧✙❡✣ó ❤✜✧✙ ✦✛✜✘
✘✙♠✜✛✜✘ ✢✙ q✦✙ ❧✜ ❧❧✙♦✜✢✜ ✢✙ ♠✚✤
♦❡✜✛✣✙✘ ✜ ❧✜ ❝✗✛✜ ✧❡✙✜❡✥✜ ➇♦✦✙✣✗✘
② ❝✗✛✜✘ ♣❡✗❤✚❜✚✢✜✘✵★ P❡✗♠✙✣✚ó
✧✗♠❜✜✣✚❡❧✗✘★ ➇✰✘ ✦✛ ♣✗❧✥✣✚✧✗ ✘✙❡✚✗★
❍✜ ♣❡✗✣✙♦✚✢✗ ❍✦✛♦❡✥✜✵r ✜❢✚❡♠✜ ✙✘✤
✣✙ ✗♣✙❡✜❡✚✗ ✢✙ ✬◆ ✜✪✗✘ q✦✙ ✈✚✈✙ ✙✛
❆✈✜❝r ✦✛ ❜✜❡❡✚✗ ♣✗❜❡✙ ✢✙ ✙✛✗❡✤
♠✙✘ ❜❧✗q✦✙✘ ✧✗♠✦✛✚✘✣✜✘ ✜♠✜❡✚✤
❧❧✗✘ ✧✗✛ ♠✜❧✜ ❢✜♠✜ ✙✛ ✙❧ ♣✜✥✘★ ▼✦✤
✧❤✗ ✢✙✧✚❡r ②✜ q✦✙ ❧✜ ✧✚✦✢✜✢ ✜✧✙❡✙✤
❡✜ ✣✜♠♣✗✧✗ ♦✗❝✜ ✢✙ ♠✦② ❜✦✙✛✜
♣❡✙✛✘✜★ ▲✜ ♠✜②✗❡✥✜ ✢✙ ❧✗✘ ✈✙✧✚✛✗✘
✧✦❧♣✜ ✢✙ ✙❧❧✗ ✜ ❧✗✘ ♦✚✣✜✛✗✘★
P✙❡✗ ❖❡❜✳✛ ❡✦♦✙ ✧✗✛✣❡✜ ✦✛
✙✛✙♠✚♦✗ ✚❡❡✙✜❧★ ❚❡✙✘ ✜✪✗✘ ✢✙✘✤
♣✦✩✘ ✢✙ q✦✙ ✧✚✙✛✣✗✘ ✢✙ ♠✚❧✙✘ ✢✙
❡✙❢✦♦✚✜✢✗✘ ✘✙ ✜♦✗❧♣✜❡✜✛ ✜ ❧✜✘
♣✦✙❡✣✜✘ ✢✙ ❍✦✛♦❡✥✜r ✙❧ ♣✜✥✘ ❤✜ ✈✚✘✤
✣✗ ✧✗♠✗ ✘✙ ❤✜✛ ❡✙✢✦✧✚✢✗ ✜❜❡✦♠✜✤
✢✗❡✜♠✙✛✣✙ ❧✜✘ ❧❧✙♦✜✢✜✘★ ❆♣✙✛✜✘
✙❧ ✫r✬◗ ✢✙ ❧✜ ♣✗❜❧✜✧✚ó✛ ✙✘ ✙①✣❡✜✛❥✙✤
❡✜r ✦✛ ❑❑◗ ✙✦❡✗♣✙✜r ✘✙♦ú✛ ✢✜✣✗✘
✗❢✚✧✚✜❧✙✘★ ❨ ❤✜❜❧✜✛✢✗ ✢✙ ❡✙❢✦♦✚✜✤
✢✗✘r ✙✛ ❅✮✫❙ ❍✦✛♦❡✥✜ ✧✗✛✧✙✢✚ó ✜❧✤
♦ú✛ ✣✚♣✗ ✢✙ ♣❡✗✣✙✧✧✚ó✛ ✜ ✫★❅✮✮r ✙❧
✮r✮✫◗ ✢✙ ✘✦ ♣✗❜❧✜✧✚ó✛★
P✚❡✗✘✲✜r ✣✙❧✙❢✗✛✚✘✣✜ ❥✦❜✚❧✜✢✜
✢✙ ❙◆ ✜✪✗✘r ✧✗♠✙✛✣✜ q✦✙ ✙❧ ♣❡✗✤
❜❧✙♠✜ ✢✙ ▼✚✘✲✗❧✧ ✙✘ q✦✙ ✛✗ ❤✜②
❜✦✙✛✗✘ ✣❡✜❜✜❥✗✘ ♣✜❡✜ ❧✜ ♦✙✛✣✙ ❥✗✤
✈✙✛★ ➇▲✜ ♠✜②✗❡✥✜ ✘✙ ❤✜ ✚✢✗ ✜ ❆✦✘✤
✣❡✚✜ ✗ ✜ ❘✙✚✛✗ ❯✛✚✢✗★ ❨✗ ✣✙✛♦✗ ✜❧❧✥
✢✗✘ ❤✚❥✗✘✵r ✢✚✧✙★ ▲✜ ✧✚✦✢✜✢ ✜✧✙❡✙✤
❡✜ ✘✚❡✈✙ ✧✗♠✗ ♠✙✢✚✢✜ ♣✜❡✜ ✦✛
♣✜✥✘ ✢✙❧ q✦✙ ❤✜✛ ✘✜❧✚✢✗ ♣✜❡✜ ✣❡✜❜✜✤
❥✜❡ ♠✳✘ ✢✙ ♠✙✢✚✗ ♠✚❧❧ó✛ ✢✙ ♣✙❡✘✗✤
✛✜✘★ ❨ ✢✙✘✢✙ ❅✮✫❏r ✜ ✦✛ ❡✚✣♠✗ ✢✙
♠✳✘ ✢✙ ◆✮★✮✮✮ ✜❧ ✜✪✗★ ➇❲❳✦✚✙❡✙✛
❤✜❜❧✜❡ ✢✙ ♠✚♦❡✜✛✣✙✘❬ ❳✦✙ ❤✜❜❧✙✛
✢✙ ❧✗✘ ❤ú✛♦✜❡✗✘✵r ❡✙✧❧✜♠✜★
■❏ ❑◆❖P◗❚ ❱◗ ❚◆ ❑◆❲❳◆❨◆ ❣❩❬◗❖❏◆❲◗❏P◆❚ ❑❭❏P❖◆ ❚◆ ❪❏❲❪❣❖◆❑❪❫❏ ◗❏ ❚◆ ❚❭❑◆❚❪❱◆❱ ❱◗ ❴❪❵❜❭❚❑❥ ❦ ❧♥ ♦♥ q♥
ëìíîïð íðñ òôõ ïðö÷õòîø
❭❪❫❴❵ s❪❣✐❣ ❦❣♥t✉ ③❪❣ ❣❵
④⑤❦⑤s ✐⑤s ⑥❴⑦s❣s ⑧❴⑨ ⑩❣❵④❣ ❶❪❣❷
❵❴ ⑨ ❫❴✐❴❸ ➱✐ ⑧❴ ♥⑤❵⑤♥t❦⑤ ❴
❫❪♥⑧⑤s ❦❣ ♥❴❦❴ ❶❴❵❦⑤❸ ❹s④❣
❴❺⑩❴❵⑤ ❦❣ ❻❼ ❴❽⑤s s❣ ⑧❴ ✉❣♥⑤✉✉t❷
❦⑤ ❫❣❦t❴ ❹❪✉⑤⑥❴ ⑧❪⑨❣❵❦⑤ ❦❣
✐⑤s ♥⑤❵❺✐t♥④⑤s ❦❣ s❪ ⑥❴⑦s❾ ❿❪❣♥t❴➀
➁⑤✉❪❣⑩❴➀ ➂✐❣❫❴❵t❴➀ ➂❪s④✉t❴❸
➃➄❵♥✐❪s⑤ ⑧❣ ➅t➅t❦⑤ ❪❵ ④t❣❫⑥⑤ ❣❵
➆❪st❴ ⑨ ❣❵ ➈♥✉❴❵t❴➉➀ ✉❣s❪❫❣
❣❵♥⑤⑩t➊❵❦⑤s❣ ❦❣ ⑧⑤❫❶✉⑤s❸ ❹❵
s❪ ⑥❴⑦s ❣✉❴ ❣✐❣♥④✉t♥ts④❴ ⑥❣✉⑤
❦❣s❦❣ ③❪❣ ✐✐❣⑩➌ ⑧❴♥❣ ♥t❵♥⑤ ❴❽⑤s
④✉❴❶❴➍❴ ❣❵ ❪❵ ✉❣s④❴❪✉❴❵④❣ ❦❣
♥⑤❫t❦❴ ➊④❵t♥❴ ❣❵ ➎❪❦❴⑥❣s④❸
❹❵④✉❣ ❣s❴ ⑩❣❵④❣ ❶❪❣❵❴ ❣s④➏❵ s❪s
♥✐t❣❵④❣s ⑧❴❶t④❪❴✐❣s➀ ❦t♥❣❸ ❹❵④✉❣
✐⑤s ❫❴✐⑤s➀ ❴③❪❣✐✐⑤s ③❪❣ ⑧❴❵
✐✐❣⑩❴❦⑤ ❴ t❵♥✉❣⑥❴✉✐❣ ♥❪❴❵❦⑤
⑥❴s❣❴❶❴ ♥⑤❵ s❪ ❣s⑥⑤s❴ ⑨ s❪ ⑧t➍❴➀
❦❣ ➐❼ ❴❽⑤s➀ ⑥⑤✉ ❪❵❴ ➑⑤❵❴ ❦❣
➎❪❦❴⑥❣s④ ❫❪♥⑧⑤ ❫❣❵⑤s ❫❪✐④t❷
♥❪✐④❪✉❴✐ ➒st ❣s ③❪❣ s❣ ⑥❪❣❦❣
♥⑤❵st❦❣✉❴✉ ❴s⑦➓ ③❪❣ ❣✐ ♥❣❵④✉⑤❸
➃➔❴ s❴❶❣s➀ ✐❴ ⑥⑤✐⑦④t♥❴→➉➀ ④✉❴④❴ ❦❣
❴④❴➍❴✉❸ ➆❣♥⑤❵⑤♥❣ ③❪❣ s❣ ⑧❴
s❣❵④t❦⑤ ❴④❴♥❴❦⑤ ⑥⑤✉ ✐⑤s ❦ts♥❪✉❷
s⑤s ⑥⑤✐⑦④t♥⑤s ❦❣ ⑥❴✉④t❦⑤s ♥⑤❫⑤
❣✐ ➣t❦❣s➑ ⑨ ↔⑤❶❶t↕ ➒③❪❣ ④❣➌✉t♥❴❷
❫❣❵④❣ ⑧❴ ❴❶❴❵❦⑤❵❴❦⑤ ❣s❣ t❦❣❴❷
✉t⑤➓➀ ③❪❣ ⑧❴❵ ♥✐❴❫❴❦⑤ ♥⑤❵④✉❴
✐⑤s t❵❫t⑩✉❴❵④❣s ❫❪s❪✐❫❴❵❣s❸
➙t❣❵❣ ❫t❣❦⑤❸ ➛❣ ⑧❴❶✐❴✉➀ ❦❣ s❣✉
t❦❣❵④t❺t♥❴❦⑤➀ ❦❣ ③❪❣ ④⑤❫❣❵
✉❣⑥✉❣s❴✐t❴s ❣❵ s❪ ♥⑤❵④✉❴❸ ➜❣✉⑤
s❪ ❫❴⑨⑤✉ ④❣❫⑤✉ ❣s ③❪❣ s❪ ⑧t➍❴
⑨ s❪ ❣s⑥⑤s❴ s❪❺✉❴❵ ❴✐⑩➝❵ ❴④❴③❪❣
♥❪❴❵❦⑤ ❣s④➊❵ s⑤✐❴s❸
➞❴ ⑥✉⑤⑥❴⑩❴❵❦❴ ➟❣❵➌❺⑤❶❴ t❵❪❵❷
❦❴ ✐⑤s ❫❣❦t⑤s ⑧➝❵⑩❴✉⑤s➀ ✐❴
❫❴⑨⑤✉⑦❴ ♥⑤❵④✉⑤✐❴❦⑤s ⑥⑤✉ ❣✐
➠⑤❶t❣✉❵⑤ ❦❣ ➡✉❶➏❵ ⑤ ⑥⑤✉ ❴✐⑩❪❷
❵⑤ ❦❣ s❪s ❴✐t❴❦⑤s❸ ➃❭❣❦t⑤s ③❪❣
❺✉❣♥❪❣❵④❣❫❣❵④❣ ❦t❺❪❵❦❣❵ ❵⑤④t❷
♥t❴s ❣❵⑩❴❽⑤s❴s ❪ ⑤✉t❣❵④❴❦❴s
⑥❴✉❴ ❴✐t❫❣❵④❴✉ ✐❴ ♥❴❫⑥❴❽❴
❪✐④✉❴❵❴♥t⑤❵❴✐ts④❴ ⑨ ➟❣❵➌❺⑤❶❴ ❦❣✐
➠⑤❶t❣✉❵⑤➉➀ ♥✉t④t♥❴ ➙⑤❦⑤s ➠❴✉❷
❦⑤s➀ ❦❣ ➢❪❫❴❵ ➆t⑩⑧④s ➤❴④♥⑧➀
③❪❣ ✉❣♥❪❣✉❦❴ ③❪❣ ❣❵ ➢❪❵⑩✉⑦❴
⑨❴ s❣ ⑧❴❵ ➅t➅t❦⑤ ❴♥④⑤s ➅t⑤✐❣❵④⑤s
➟❣❵➌❺⑤❶⑤s ♥⑤❵④✉❴ ✐❴ ⑥⑤❶✐❴♥t➌❵
❦❣ ❣④❵t❴ ⑩t④❴❵❴➀ ❪❵⑤s ➥➦➦❸➦➦➦❸
❹❵ ➢❪❵⑩✉⑦❴ ➅t➅❣❵ ❴✐✉❣❦❣❦⑤✉ ❦❣
➧➦❸➦➦➦ ❫❪s❪✐❫❴❵❣s➀ ✐❴ ❫❴⑨⑤✉⑦❴
✐✐❣⑩❴❦⑤s ④✉❴s ✐❴ ❿❣⑩❪❵❦❴ ➠❪❣✉✉❴
❭❪❵❦t❴✐❸ ➈❵⑤ ❦❣ ❣✐✐⑤s ❣s ❣✐
t✉❴③❪⑦ ➙❴✉❣↕➀ ③❪❣ ✐✐❣➅❴ st❣④❣
❴❽⑤s ❣❵ ➢❪❵⑩✉⑦❴❸ ➞✐❣⑩➌ ♥⑤❵ s❪
❣s⑥⑤s❴ ⑨ s❪s ④✉❣s ⑧t➍⑤s ➍❪❵④⑤ ❴
s❪ ⑧❣✉❫❴❵⑤ ❫❴⑨⑤✉➀ ⑥❴❦✉❣ ❦❣
♥❪❴④✉⑤❸ ➃➞⑤s ❦⑤s ④❣❵❣❫⑤s ④✉❴❶❴❷
➍⑤➀ ⑥❣✉⑤ ❣s④❴❫⑤s ⑥❣❵s❴❵❦⑤ ❣❵
❫❪❦❴✉❵⑤s ❴ ➂✐❣❫❴❵t❴➉➀ ♥❪❣❵④❴❸
❿⑤s④t❣❵❣ ③❪❣ ❣❵ ➎❪❦❴⑥❣s④➀ ❪❵❴
♥t❪❦❴❦ ❦❣ ➐➀❼ ❫t✐✐⑤❵❣s ❦❣ ⑧❴❶t❷
④❴❵④❣s ⑨ ♥⑤❵ ❫❪♥⑧⑤ ④❪✉ts❫⑤➀ ❵⑤
s❣ st❣❵④❣❵ ⑥❴✉④t♥❪✐❴✉❫❣❵④❣
s❣❽❴✐❴❦⑤s ⑨ ③❪❣ ✐❴s ♥⑤s❴s ⑧❴❵
♥❴❫❶t❴❦⑤ ❫❪♥⑧⑤ ❦❣s❦❣ ③❪❣➀
⑧❴♥❣ ④✉❣s ❴❽⑤s➀ ❫❪♥⑧⑤s ⑧➝❵⑩❴❷
✉⑤s s❣ ➅⑤✐♥❴s❣❵ ❣❵ ❴⑨❪❦❴✉ ❴
③❪t❣❵❣s ✐✐❣⑩❴❶❴❵ ⑧❪⑨❣❵❦⑤ ❦❣ ✐❴
⑩❪❣✉✉❴❸ ➃➂⑧⑤✉❴ ⑧❴⑨ ❫➏s ✉❴♥ts❷
❫⑤➉➀ ❴❺t✉❫❴❸
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✻ ❞✁ ❛✆✂ ✝ ❞✁ ✷✞✟✠
❊✡ P☛☞✌ ✾
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✶ ❊✁✂✄☎✆
❱✝✞✟✠✞✡ ✻ ❞✞ ❛☛✟✝☞ ❞✞ ✷✌✍✎
■✏✑✒✓✏✔✕■✖✏✔✗
➩➫ ➭➯➲➫ ➳➵➸
➵➺➻➼➫ ➽➾➺➚
➫➪➯➽➶➫ ➹➾➵ ➺➾
➺➫➸➾➳ ➶➵➲➚➽➫
ÝÔÞÕßÓßÔ ÞàáâÖÖÔã äåæçèêë
➇▼✢ ✜✢✤✧✢✙✥é ✩✛❝✢ ✛✩♦✙✛ ✘s✛
✤✢✣✛s✛ ② ✣✢ ✛❡✢✬✙✛ ✜✢❝✫✙
q✘✢ ✬✛s♦ ✪♦✙✥✛❡✢✮✛ ✜✚✛ ✛ ✜✚✛❢★
✤♦s ❡✛✤ ✧✙✫✣✢✙✛✤ ✧✛❡✛✲✙✛✤ ✜✫✭
✪✘s✜✫✜✛✤ ✧✴✲❡✫❝✛✣✢s✥✢ ✜✢ ⑩✘✭
❡✫✛ ❙✰✙✫✧✛❡ ✜✢✤✜✢ q✘✢ ✪✘✢✙✛ ♦✲✭
✈✢✥♦★ ✈✘s✥♦ ✛ ✤✘ ✧✛✜✙✢★ ✢❡ ✢✤✧✚✛
✙✘✤♦ ❙✢✙✬✘é✫ ❙✰✙✫✧✛❡★ ✜✢ ✘s
✛✥✛q✘✢ ❝♦s ✬✛✤ s✢✙✳✫♦✤♦ ✢s
✤✘✢❡♦ ✲✙✫✥♠s✫❝♦ ✛ ✧✙✫s❝✫✧✫♦✤
✜✢ ✣✛✙✮♦✯ ▲✛ ✜✢❝❡✛✙✛❝✫✺s★
✜✢✤✳✢❡✛✜✛ ✛②✢✙ ✧♦✙ ❙❝♦✥❡✛s✜
⑩✛✙✜★ ❝♦s✪✫✙✣✛ ❡✛ ✧✙♦✬✙✢✤✫✳✛
✙✢❝✘✧✢✙✛❝✫✺s ✜✢ q✘✫✢s ✧✘✢✜✢
✤✢✙ ✘s✛ ✥✢✤✥✫✬♦ ✢✤✢s❝✫✛❡ ✢s ✘s
✤✘❝✢✤♦ q✘✢ ✩✛ ✢s✪✙✢s✥✛✜♦ ✛❡
●♦✲✫✢✙s♦ ✜✢ ▲♦s✜✙✢✤ ② ✤✘✤
✛❡✫✛✜♦✤ ❝♦s ✢❡ ✙é✬✫✣✢s ✜✢ ❂❡✛✭
✜✚✣✫✙ P✘✥✫s✯
▲✛✤ s♦✥✫❝✫✛✤ ✧✙♦❝✢✜✢s✥✢✤
✜✢❡ ✩♦✤✧✫✥✛❡ ✜✢ ❙✛❡✫✤✲✘✙② ❣✤✘✙
✜✢ ✹s✬❡✛✥✢✙✙✛❤★ ✜♦s✜✢ ✥✛✣✭
✲✫és ✧✢✙✣✛s✢❝✢ ✫s✬✙✢✤✛✜♦
✢s ➇✢✤✥✛✜♦ ❝✙✚✥✫❝♦ ✧✢✙♦ ✢✤✥✛✭
✲❡✢❢ ✢❡ ✛s✥✫✬✘♦ ♦✪✫❝✫✛❡ ✜✢ ❡✛
✫s✥✢❡✫✬✢s❝✫✛ ✣✫❡✫✥✛✙ ✙✘✤✛★
❝♦✫s❝✫✜✢s ✢s ✢❡ ✥✫✢✣✧♦ ❝♦s ❡✛
❝✙✫✤✫✤ ✣♠✤ ✬✙✛✳✢ q✘✢ ✛✪✙♦s✭
✥✛s ❡✛✤ ✙✢❡✛❝✫♦s✢✤ ✢s✥✙✢ ▼♦✤✭
❝✴ ② ❡✛✤ ✧♦✥✢s❝✫✛✤ ♦❝❝✫✜✢s✥✛✭
❡✢✤ ✜✢✤✜✢ ✢❡ ✪✫s✛❡ ✜✢ ❡✛ ●✘✢✙✙✛
❋✙✚✛✯ ▼♠✤ ✜✢ ❝✢s✥✢s✛✙ ② ✣✢✭
✜✫♦ ✜✢ ✜✫✧❡♦✣♠✥✫❝♦✤ ✩✛s ✤✫✜♦
✢✽✧✘❡✤✛✜♦✤ ✧♦✙ ✛✣✲✛✤ ✧✛✙✭
✥✢✤★ ✛ ✙✛✚✮ ✜✢ ❡✛✤ ✛❝✘✤✛❝✫♦s✢✤
✲✙✫✥♠s✫❝✛✤ ✙✢✤✧♦s✤✛✲✫❡✫✮✛s✜♦
✛ ❘✘✤✫✛ ✜✢❡ ✤✘❝✢✤♦ ② ❡✛ ❝♦s✤✫✭
✬✘✫✢s✥✢ ✙✢✤✧✘✢✤✥✛ ✜✢❡ ❑✙✢✣✭
❡✫s★ q✘✢ ✜✢s✘s❝✫✛ ✘s✛ ❝♦s✪✛✭
✲✘❡✛❝✫✺s ♦❝❝✫✜✢s✥✛❡ ✧✛✙✛ ✜✢✭
✤✛✥✛✙ ❡✛ ➇✩✫✤✥✢✙✫✛ ✛s✥✫✙✙✘✤✛❢✯
▲♦ q✘✢ ✩✛②✛ ✧♦✜✫✜♦ ♦ s♦
⑩✘❡✫✛ ❙✰✙✫✧✛❡ ✤♦✲✙✢ ✛q✘✢❡ ✛✥✛✭
q✘✢ ✜✢❡ ✸ ✜✢ ✣✛✙✮♦★ ❝✘✛s✜♦
✪✘✢ ✩✛❡❡✛✜✛ ✣✛❡✩✢✙✫✜✛ ✈✘s✥♦ ✛
✤✘ ✧✛✜✙✢ ✪✙✢s✥✢ ✛ ✘s ❝✢s✥✙♦
❝♦✣✢✙❝✫✛❡ ✜✢ ❙✛❡✫✤✲✘✙②★ ✧✢✙✥✢✭
s✢❝✢ ✧♦✙ ✢❡ ✣♦✣✢s✥♦ ✛❡ ✤✢❝✙✢✭
✥♦ ✜✢❡ ✤✘✣✛✙✫♦✯ ▲✛ ✧♦❡✫❝✚✛ ✲✙✫✭
✥♠s✫❝✛ ✤✺❡♦ ✩✛ ✜✫✪✘s✜✫✜♦ ✘s
✣✢s✤✛✈✢ ✜✢ ✛✬✙✛✜✢❝✫✣✫✢s✥♦
✜✢ ❡✛ ✧✛❝✫✢s✥✢★ ✜✢ ❄❄ ✛❈♦✤★ ✛❡
✧✢✙✤♦s✛❡ ✩♦✤✧✫✥✛❡✛✙✫♦ ② ✛ q✘✫✢✭
s✢✤ ✩✛s ✢s✳✫✛✜♦ ✣✘✢✤✥✙✛✤ ✜✢
✤♦❡✫✜✛✙✫✜✛✜★ ❝♦s ❡✛ ✧✢✥✫❝✫✺s
✛❈✛✜✫✜✛ ✜✢ q✘✢ ➇✢✤✧✢✙♦ q✘✢
✙✢✤✧✢✥é✫✤ ✣✫ ✧✙✫✳✛❝✫✜✛✜ ② ❡✛
✜✢ ✣✫ ✪✛✣✫❡✫✛ ✜✘✙✛s✥✢ ✢✤✥✢ ✧✢✭
✙✫♦✜♦ ✜✢ ❝♦s✳✛❡✢❝✢s❝✫✛❢✯
ÔÛßâÖ âÕ ã å
❉
❱
❉☛
❘
☞✌
❙✍✎✏✑✒ ▼✓✔✔✓✎✍✕✕✓✖ ♣✎✍✗✑✘✍✙✔✍ ✘✍ ✕✓ ✚✍♣✛✜✕✑✢✓ ✑✔✓✕✑✓✙✓✖ ✕✑❧✣✑✘✤ ✓❛✍✎ ✕✓
♣✎✑r✍✎✓ ✎✒✙✘✓ ✘✍ ✢✒✙✗✣✕✔✓✗ ✢✒✙ ✕✒✗ ♣✓✎✔✑✘✒✗ ✗✑✙ ✕✒✏✎✓✎ ❢✒✎r✓✕✑✥✓✎ ✣✙
✍✙✢✓✎✏✒ ✘✍ ✏✒✜✑✍✎✙✒❣ ◆✒ ❤✓❛ ✓✢✣✍✎✘✒✗✖ ✓✘r✑✔✑✤✖ ✙✑ ✗✍ ♣✍✎✢✑✜✍✙ ✢✒✙✗✍✙❝
✗✒✗❣ P✍✎✒ ✕✒✗ ♣✓✎✔✑✘✒✗ ✍r♣✍✥✓✎✒✙ ✓ r✓✎✢✓✎ ✗✣✗ ✕✦✙✍✓✗ ✎✒✧✓✗❣ ❊✕ ▼✒★✑❝
r✑✍✙✔✒ ✺ ❊✗✔✎✍✕✕✓✗✖ ✏✓✙✓✘✒✎ ✘✍ ✕✓✗ ✍✕✍✢✢✑✒✙✍✗✖ ✘✍✗♣✍✧✤ ✓✕✏✣✙✓✗ ✘✍ ✗✣✗
✢✓✎✔✓✗ ❛ ✗✍ ✓✜✎✑✤ ✓ ✣✙ ♣✓✢✔✒ ✓ ✕✓ ✓✕✍r✓✙✓ ➋✢✒✙✔✎✓✔✒ ✘✍ ●✒✜✑✍✎✙✒✖ ✕✒
✕✕✓r✤➋ ✢✒✙ ✕✓ ▲✑✏✓ ✒ ✢✒✙ ✍✕ P✩❣ ❊✗✒✖ ✒ ★✒✕★✍✎ ✓ ✢✍✕✍✜✎✓✎ ✍✕✍✢✢✑✒✙✍✗❣
✦❡ ❏✢✪✢ ✜✢❡ ✦✤✥✛✜♦ ✢s ✹✥✛❡✫✛ ✢✣✢✙✭
✬✢ ✜✢ ❡✛✤ ✤♦✣✲✙✛✤ ✜✢❡ ✤✫✣✲♦❡✫✤✣♦
✫s✤✥✫✥✘❝✫♦s✛❡ ✤♦❡♦ ✜✘✙✛s✥✢ ✛❡✬✘✭
s✛✤ ✤✢✣✛s✛✤ ❝✛✜✛ ❝✫s❝♦ ✛❈♦✤ ②
❝♦✲✙✛ ✘s ✧♦✜✢✙ ✙✢✛❡✯ P✛✤✛✜✛✤ ❡✛✤
✢❡✢❝❝✫♦s✢✤★ ✩✛✲❡✛ ❝♦s ❡♦✤ ✧✛✙✥✫✜♦✤★
❝✛❡✫✲✙✛ ✤✘✤ ✪✘✢✙✮✛✤ ② ✢s❝✛✙✬✛ ✛❡
❡✚✜✢✙ ❝♦s ✣✛②♦✙ ❝♦s✤✢s✤♦ ✪♦✙✣✛✙
●♦✲✫✢✙s♦ ♦ ❡✛ ✢✽✧❡♦✙✛❝✫✺s ✜✢ ✤✘✤
✧♦✤✫✲✫❡✫✜✛✜✢✤ ✙✢✛❡✢✤✯ ❆❡✬✘s✛✤ ✳✢✭
❝✢✤ ✢✤✥♠ ✥♦✜♦ ✣✘② ❝❡✛✙♦✯ ❖✥✙✛✤★ ❝♦✭
✣♦ ✛✩♦✙✛★ ✢✤ ✥✛s ❝♦s✪✘✤♦ q✘✢ ✤✘
✙♦❡ ✛✜q✘✫✢✙✢ ✘s✛ ✢s♦✙✣✢ ✜✫✣✢s✭
✤✫✺s ✧♦❡✚✥✫❝✛ ✧♦✙q✘✢ ✢❡ ✢s❝✛✙✬♦ ✤✢
✲✛✤✛ ✢s ✘s✛ ✬✙✛s ✜♦✤✫✤ ✜✢ ✫s✤✥✫s✥♦
② ✧✢✙❝✢✧❝✫✺s ✧✢✙✤♦s✛❡✯ ❆②✢✙★ ✢s ✢❡
✧✙✫✣✢✙ ❉◆◗❲❳ ❜◆❨❨ ✜✢❡ ✧✛✙✥✫✜♦★ ▼✛✭
✥✥✛✙✢❡❡✛ ✥✘✳♦ ❝❡✛✙✚✤✫✣♦ q✘✢ ➇s♦
❝♦s✤✥✛ s✫s✬✘s✛ ✧♦✤✫✲✫❡✫✜✛✜❢ ✛✩♦✭
✙✛ ✣✫✤✣♦ ✜✢ ✢s❝♦s✥✙✛✙ ✛ ✛❡✬✘✫✢s
q✘✢ ✜✢✤✩✛✬✛ ✢❡ ✢s✥✘✢✙✥♦ ② ✢✳✫✥✢
✘s✛ ✙✢✧✢✥✫❝✫✺s ✢❡✢❝✥♦✙✛❡✯ ➇✦✤✥✛
❝♦s✜✫❝✫✺s s♦ ✩✛ ✢✣✢✙✬✫✜♦✯ ❩✢✈✛✙é
✥✙✛s✤❝✘✙✙✫✙ ✛❡✬✘s♦✤ ✜✚✛✤ ✜✢ ✙✢✭
✪❡✢✽✫✺s✯ ▼✢ ❡♦ ✩✛s ✧✢✜✫✜♦ ② ✣✢
✤✢✙♠ ✴✥✫❡ ✛ ✣✚ ✥✛✣✲✫és ✧✛✙✛ ✙✢✭
✪❡✢✽✫♦s✛✙ ✤♦✲✙✢ ❡✛✤ ❝♦s✤✫✜✢✙✛❝✫♦✭
s✢✤ ✜✢ ❡♦✤ ✧✛✙✥✫✜♦✤❢✯ ❍✛② ✢❡✢✣✢s✭
✥♦✤★ ✤✫s ✢✣✲✛✙✬♦★ q✘✢ ✜✛s ✧✫✤✥✛✤
✜✢ ✧♦✤✫✲❡✢✤ ✤♦❡✘❝✫♦s✢✤ ✧✛✙✛ ✢❡ ✴s✫✭
❝♦ ✧✛✚✤ ✜✢ ❡✛ ❯✦ ✜♦s✜✢ ❡♦✤ ✧✛✙✥✫✭
✜♦✤ ◆❭◗❪❫❴◗◆❜❨❪❴❳❉❫❭◗ ✤✘✣✛s ✣✛✭
②♦✙✚✛✯
✦❡ ▼♦✳✫✣✫✢s✥♦ ❵ ✦✤✥✙✢❡❡✛✤
❣▼❵❙❤★ ✳✢s❝✢✜♦✙ ✜✢ ❡✛✤ ✢❡✢❝❝✫♦s✢✤
❝♦s ✘s ❄❄✐ ✜✢ ❡♦✤ ✳♦✥♦✤ ✢s ❡✛ ❥♠✭
✣✛✙✛ ✜✢ ❩✫✧✘✥✛✜♦✤★ ✪✘✢ ✛②✢✙ ✢❡ ✴❡✭
✥✫✣♦ ✢s ✜✢✤✧✛❝✩✛✙ ❝♦s ▼✛✥✥✛✙✢❡❡✛
② ✥✙✛✥✺ ✜✢ ✣✛✙❝✛✙ ❡✛ ✛✬✢s✜✛ ✜✢ ❡✛✤
s✢✬♦❝✫✛❝✫♦s✢✤✯ ❙✘ ❡✚✜✢✙★ ▲✘✫✬✫ ❩✫
▼✛✫♦★ ❝✘②♦ ✧✛✙✥✫✜♦ ✧✙♦✣✢✥✫✺ ✜✘✭
✙✛s✥✢ ❝✫s❝♦ ✛❈♦✤ s♦ ✪♦✙✣✛✙ ✘s
✦✈✢❝✘✥✫✳♦ ❝♦s ♦✥✙♦✤ ✧✛✙✥✫✜♦✤★ ✛✤✢✭
✬✘✙✺ q✘✢ ✧✙♦✧♦s✜✙♠ ✘s ❝♦s✥✙✛✥♦
✜✢ ●♦✲✫✢✙s♦ ➇✛ ❡✛ ✛❡✢✣✛s✛❢ ✛❡ P✛✙✭
✥✫✜♦ ❩✢✣♦❝✙♠✥✫❝♦ ❣P❩❤ ➋❡✛ ♦✧❝✫✺s
✧✙✢✪✢✙✫✜✛ ✜✢ ▼✛✥✥✛✙✢❡❡✛➋ ② ✛ ❡✛
▲✫✬✛✯ P♦✙ ✤✢✧✛✙✛✜♦✯ ❙✢ ✤✢s✥✛✙♠s★
✳✢✙♠s ✢s q✘é ✧✘✢✜✢s ✧♦s✢✙✤✢ ✜✢
✛❝✘✢✙✜♦ ② ❡✘✢✬♦★ ✤✘ ✧✛✙✥✫✜♦ ✢❡✢✬✫✭
✙♠ ❡♦ q✘✢ ✣♠✤ ❡✢ ❝♦s✳✢s✬✛✯ ➇❙♦s
s✘✢✤✥✙♦✤ ✜♦✤ ✫s✥✢✙❡♦❝✘✥♦✙✢✤★ ✤♦s
✛❡✥✢✙s✛✥✫✳✛✤✯ ❆✤✚ q✘✢ ✧✢✜✫✙é ✢s✭
❝✘✢s✥✙♦✤ ❝♦s ❙✛❡✳✫s✫ ② ▼✛✙✥✫s✛
❬❡✚✜✢✙ ✧✙♦✳✫✤✫♦s✛❡ ✜✢❡ P❩❁ ✧✛✙✛ ✢✣✭
✧✢✮✛✙ ✛ ✢❡✛✲♦✙✛✙ ✢✤✥♦✤ ❝♦s✥✙✛✥♦✤✯
▲✘✢✬♦ ✳✢✙✢✣♦✤ ❝♦s q✘✫és ✩✛②
✣♠✤ ❝♦s✳✢✙✬✢s❝✫✛❢★ ✛✤✢✬✘✙✺ ♦✥♦✙✭
✬♠s✜♦✤✢ ✢❡ ✧✛✧✢❡ ✜✢ ✢✽✧❡♦✙✛✜♦✙
q✘✢ ❡✢ ✩✛✲✚✛ s✢✬✛✜♦ ▼✛✥✥✛✙✢❡❡✛✯
❦❧♥ r tr ✉✇✉①③④③⑤⑥
✦❡ ✧✙♦✲❡✢✣✛ ✢✤ q✘✢ ✢❡ P❩ ❣✿❃★✼✐
✜✢ ❡♦✤ ✳♦✥♦✤❤ ②✛ ✛✜✳✫✙✥✫✺ ✛②✢✙ q✘✢
s♦ ✧✫✢s✤✛ ✢s✥✙✛✙ ✛❡ ✥✙✛✧♦ ② ✤✢ ✳✛ ✛
❡✛ ♦✧♦✤✫❝✫✺s ✛ ✜✫✤✪✙✘✥✛✙ ✜✢❡ ✢✤✧✢❝✭
✥♠❝✘❡♦ ✧♦❡✚✥✫❝♦ q✘✢ ✤✢ ✛✳✢❝✫s✛✯
❥♦s✤❝✫✢s✥✢ ✜✢ q✘✢ ✤✘ ✫s✥✢✙❡♦❝✘✥♦✙ ìí îïðñòóðôõð òõöíòöô÷ø ùðïúò÷ ûöõõöïðííöø öüðï ðô ý÷þöÿ
✙✢✛❡ ✤✢✙♠ ❙✛❡✳✫s✫★ ❩✫ ▼✛✫♦ ✥✙✛✥✺ ✜✢
✙✢✤✥✛✙❡✢ ✪✘✢✙✮✛ s✢✬♦❝✫✛✜♦✙✛ ❝♦✣♦
❝♦s ▼✛✥✥✛✙✢❡❡✛★ ✛✤✢✬✘✙✺ q✘✢ ❝♦s✭
❡✚✜✢✙ ✜✢ ❡✛ ❝♦✛❡✫❝✫✺s ✜✢ ❝✢s✥✙♦✜✢✙✢✭ ➘➴➷➬➮ ➱✃➬➮❐➮
✳✫✢s✢ ✩✛❝✢✙ ✘s ●♦✲✫✢✙s♦ ✬✘✫✛✜♦
❝✩✛ ❣❄✼✐ ✜✢ ❡♦✤ ✳♦✥♦✤ ✢s ❡✛✤ ✢❡✢❝✭ ❒➴➬❮➴❐ ❰ÏÐ
✧♦✙ ✢❡ ❝✢s✥✙♦✜✢✙✢❝✩✛★ q✘✢ ✛✪✙♦s✥✢
❝✫♦s✢✤❤ ✛❡ ✛✤✢✬✘✙✛✙ q✘✢ s♦ ✙✢❝♦s♦✭
❡✛✤ s✢❝✢✤✫✜✛✜✢✤ ✘✙✬✢s✥✢✤ ✜✢❡ ✧✛✚✤
② q✘✢ ✩✘②✛ ✜✢ ❡♦✤ ✧♦✧✘❡✫✤✣♦✤✯ ❚✙✛✭
❝✢ ✢❡ ✛✙✥✢✪✛❝✥♦ ✧♦❡✚✥✫❝♦ ❝♦s ✢❡ q✘✢ Ñ➮❐❮✃Ò❰ÏÐ➬
✤✢ ✧✙✢✤✢s✥✛✙♦s✯ ➇✵✫ ✤✫q✘✫✢✙✛ ✢❡❡♦✤
✜✘❝✫✜♦♣ s♦ ✛❡ ▼❵❙✯ ❙✘ ✤♦❝✫♦★ ✢s
❡♦ ✩✛❝✢s✯ ❍✛s ✳✢s✫✜♦ ✧♦✙ ✤✢✧✛✙✛✭
❝✛✣✲✫♦★ ✤✛❡✫✺ ✜✢ ❡✛ ✙✢✘s✫✺s ✧✙♦✭
✜♦ ✛ ❡✛✤ ❝♦s✤✘❡✥✛✤ ② ✤✢ ✧✙✢✤✢s✥✛✭ ❶❷❸❹❷❺ ❻❼❽❸❾❿➀❺➁❷ ❿❼ ❼➁➀❾❼➁➂
✣✢✥✫✢s✜♦ ✥♦✜♦ ❡♦ ❝♦s✥✙✛✙✫♦✯ ✵✛✜✛
✙♦s ✛ ❡✛✤✢❡✢❝❝✫♦s✢✤ ❝♦s ✥✙✢✤ ❝✛s✜✫✭ ➃❽➄ ➅➆❿ ➄➀❺❽❽➄❸➄➈❺ ➉❾❼ ➁❾➁➂
✜✢ ✳✢✥♦✤♣ ✤✫ q✘✫✢✙✢ ❝♦s✤✥✙✘✫✙✤✢ ✘s
✜✛✥♦✤❢★ ❡✛s✮✺ ✙✫✜✫❝✘❡✫✮♠s✜♦❡✢✤ ② ✤✢✭ ➀➄➊ ➌➍❶ ❸❼ ➎➄ ❹❼➃➄➈❺ ➏➐➑❸❷➀➄➂
✦✈✢❝✘✥✫✳♦ ✢✤✥✛✲❡✢ ✧✛✙✛ ❝✫s❝♦ ✛❈♦✤★
➅❼➁➃❼ ➏➄❽➄ ➀❾➄❸➉❾❷❼❽ ➁❼➒❺➂
❡❡✛s✜♦ ✢❡ ✳✢✥♦ ✛ ❇✢✙❡✘✤❝♦s✫✯
✜✢✲✢ ❝♦s✥✛✙✤✢ ❝♦s ❡♦✤ ⑦⑧❪❨❨❪❭⑨❴✯
❙✫s ❋♦✙✮✛ ✹✥✛❡✫✛★ ❙✛❡✳✫s✫ ❡❡✢✬✛✭ ➀❷➄➀❷➓➁ ➔ ➏❷➈❼ ❿❾ ➀➄➑❼→➄ ➄
❩✢ ✣♦✜♦ q✘✢ ✥♦✜♦ ✛✧✘s✥✛ ✛
q✘✢ ❙✛❡✳✫s✫ ② ❩✫ ▼✛✫♦ ✢✤✥♠s ❝♦s✭
✙✚✛ ✛ ❡✛ s✢✬♦❝✫✛❝✫✺s ✣✢s✬✘✛✜♦ ❶➄❸❹❷➁❷ ➏➄❽➄ ❿❼➒❾❷❽ ➎➄➑❸➄➁➈❺➊
❣✿✼★✸✐ ✜✢ ❡♦✤ ✳♦✥♦✤❤ ② ✜✫✪✚❝✫❡✣✢s✥✢ ➣❸ ❸↔➈❼❽ ➈❼ ❸➄ ↕❷➒➄➙ ➄ ❸➄ ➀➄→➄
✜✢s✛✜♦✤ ✛ ✢s✥✢s✜✢✙✤✢✯ ❆✣✲♦✤
✩✛s ✙✢❝✩✛✮✛✜♦ ✘s ●♦✲✫✢✙s♦ ✧✙♦✭
✧♦✜✙♠ ✫✣✧♦s✢✙ ✤✘ ✪✫✬✘✙✛ ❝♦✣♦ ➈❼ ❿❾❿ ❹❺➃➄➁➃❼❿➙ ❸❺ ➅➄➁➃❷❼➁❼
✳✫✤✫♦s✛❡ ♦ ✥é❝s✫❝♦ ✧✛✙✛ ✤✛❡✫✙ ✜✢❡
✧✙✫✣✢✙ ✣✫s✫✤✥✙♦ ♦ ❡✛s✮✛✙ ✘s ✥✢✙✭ ❹❷❹❺ ❿❺❸❺ ➏➄❽➄ ➄➏❽❺❹❼➀➎➄❽ ❼❸
✧✛✤♦✯ ❩✢ ✣♦✜♦ q✘✢ ✤✫ s♦ ✤✢ ❡❡✢✬✛
❝✢✙ s♦✣✲✙✢✯ P♦✙ ✢✤♦★ ✛❡ ✣✢s♦✤ ❼➛❷➒❾❺ ➑❺➃↔➁ ➈❼ ➜❺❽→➄ ➝➃➄❸❷➄
✛ ✘s ✛❝✘✢✙✜♦ ✙✢❡✛✥✫✳✛✣✢s✥✢ ✙♠✧✫✭
✩✛✤✥✛ ❡✛ ✤✢✣✛s✛ q✘✢ ✳✫✢s✢★ ✥✙✛✥✛✭ ❼➁ ❸➄ ➁❼➒❺➀❷➄➀❷➓➁➙ ➏❼❽❺ ➀➄➈➄
✙♠ ✜✢ ✣✛s✥✢s✢✙ ❝♦s ✳✫✜✛ ✤✘ ✛❡✫✛s✭ ❹❼→ ❼❿➃➆➁ ➅➆❿ ❸❼➞❺❿➊ ❻❼❽❸❾❿➀❺➂ ✜♦★ ❡✛ ✙✢✧✢✥✫❝✫✺s ✢❡✢❝✥♦✙✛❡ ❝♦✬✢✙♠
✪✘✢✙✮✛✯ ❯s✛ ✧♦✤✫✲✫❡✫✜✛✜ q✘✢ ✛✣✭
✮✛ ❝♦s ✢❡ ✢✽❥✛✳✛❡✫✢✙✢✯ P✢✙♦ ✛②✢✙ ➁❷➙ ➅❾➔ ➃❺➀➄➈❺ ➏❷➈❷➓ ➄➔❼❽
✲♦✤ ✧✙✢✪✢✙✫✙✚✛s ✛❝✢❡✢✙✛✙ ❡♦ ✣♠✽✫✭
✤✢ ✳✫♦ q✘✢ ❝✛✜✛ ✳✢✮ ❝✘✢✤✥✛ ✣♠✤ ➏➄❽➃❷➀❷➏➄❽ ❼➁ ❾➁ ➟❺➑❷❼❽➁❺
✣♦ ✧♦✤✫✲❡✢ ② q✘✢ ✧♦✜✙✚✛ ❝♦s✜✘✭
✜✫✤✫✣✘❡✛✙ q✘✢ ✤✘ ✜✫✤❝✘✙✤♦ ✤✢ ✛❡✢✈✛ ➉❾❼ ➠❽❼➁❼ ➄ ❸❺❿ ➏❺➏❾❸❷❿➅❺❿➙
❝✫✙ ✛❡ ✧✛✚✤ ✛ ❡✛✤ ✘✙s✛✤ ✢s ✈✘s✫♦ ✘
✜✢❡ ✜✢ ❇✢✙❡✘✤❝♦s✫✯ ✦❡ ✜✘✢❈♦ ✜✢ ▼✢✭ ❺❸❹❷➈➄➁➈❺➙ ➉❾❷→➆➙ ➀❺➁ ➉❾❷➡➁
♦❝✥✘✲✙✢✯
✜✫✛✤✢✥★ ✛❡ ✥é✙✣✫s♦ ✜✢ ✤✘ ✙✢✘s✫✺s ❿❼ ➏❽❼❿❼➁➃➓ ➄ ❸➄❿ ❼❸❼➀➀❷❺➁❼❿➊
✴ ❆
➢➤➥➦➧➨➧➨
ÓÔÕÖ×Ø ÙÚÕÛ×Ü
❚✘✙q✘✚✛ ✜✢✣✘✢✤✥✙✛ ✛ ✦✘✙♦✧✛ q✘✢★ ❝♦✣♦
✜✢❝✚✛ ❚✩♦✣✛✤ ❏✢✪✪✢✙✤♦s★ ✘s ✛✣✫✬♦ ♦✪✢s✜✫✭
✜♦ ✢✤ ✢❡ ✣♠✤ ✢s❝✛✙s✫✮✛✜♦ ✢s✢✣✫✬♦✯ ❆✘s✭
q✘✢ s♦ ♦✪✫❝✫✛❡✫✮✛✜♦★ ✢❡ ✧♦✙✥✛✮♦ ✜✢ ❡✛ ❯✦ ✛
❆s✰✛✙✛ ✧♦✙ ✤✢✙ ✘s ✬✫✬✛s✥✢ ✜✢ ✼✱ ✣✫❡❡♦s✢✤
✜✢ ✣✘✤✘❡✣✛s✢✤ ♦✙✫✬✫s✛ ❝✛✜✛ ✤✢✣✛s✛ ✘s
✤♦✲✙✢✤✛❡✥♦ ✢s ❡✛ ✪✙♦s✥✢✙✛ ✤✘✙✢✤✥✢ ✜✢ ✦✘✙♦✭
✧✛★ ✫s❝✛✧✛✮ ✜✢ ✣✫✥✫✬✛✙ ❡✛ ✫✙✛ q✘✢ ✩✛ ✧✙♦✳♦✭
❝✛✜♦ ✢s ✢❡ ✜✢✤✧✢❝✩✛✜♦ ✳✢❝✫s♦✯
▲✛✤ ✣✘✢✤✥✙✛✤ ✜✢❡ ✧✢❡✫✬✙♦ ✤♦s ♦✲✳✫✛✤✯
❯s✛ ✢✤ ✢❡ ✙✢✪✘✢✙✮♦ ✜✢ ❡✛ ✧✫s✮✛ ✢s✥✙✢ ❘✘✤✫✛ ②
❚✘✙q✘✚✛★ ✢✤✛ ✛❡✫✛s✮✛ ✜✢ ❝♦s✳✢s✫✢s❝✫✛ ✜✢
❡♦✤ ✳✫✢✈♦✤ ✫✣✧✢✙✫♦✤ ✙✘✤♦ ② ♦✥♦✣✛s♦✯ ▲♦✤
✧✙✢✤✫✜✢s✥✢✤ ✦✙✜♦✬✛s ② P✘✥✫s ✛❝✛✲✛s ✜✢ ✧✛❝✭
✥✛✙ q✘✢ ▼♦✤❝✴ ✪✛❝✫❡✫✥✢ ✛ ❚✘✙q✘✚✛ ✤✘ ✧✙✫✣✢✙
✙✢✛❝✥♦✙ s✘❝❡✢✛✙★ ✘s ✤✘✤✥♦ ✧✙✢❝✢✜✫✜♦ ✜✢ ❡✛
✙✢❝✫✢s✥✢ ❝♦✣✧✙✛ ✧✛✙✛ ✢❡ ✤✢✬✘s✜♦ ✦✈é✙❝✫✥♦
✣♠✤ ✧♦✥✢s✥✢ ✜✢ ❡✛ ❖❚❆✵★ ✢❡ ✥✘✙❝♦★ ✜✢ ✣✫✤✫✭
❡✢✤ ✛s✥✫✛é✙✢♦✤ ✙✘✤♦✤ ❙✭✸✱✱✯
❖✥✙✛ ✧✙✘✢✲✛♣ ❡♦✤ ✜♦✤ s✘✢✳♦✤ ✛❡✫✛✜♦✤★ ❝♦s
✹✙♠s ❝♦✣♦ ✥✢✙❝✢✙ ✈✘✬✛✜♦✙ ✜✢❡ ✳✛✙✫♦✧✫s✥♦
✢q✘✫✧♦ ❝✛✧✫✥✛s✢✛✜♦ ✧♦✙ ▼♦✤❝✴★ ✬✛s✛s ✧♦✙
✬♦❡✢✛✜✛ ❡✛ ✬✘✢✙✙✛ ✜✢ ❙✫✙✫✛ ❝♦s✥✙✛ ❡♦✤ ✫s✥✢✙✢✭
✤✢✤ ✜✢ ❖❝❝✫✜✢s✥✢♣ ✤♦✤✥✫✢s✢s ✛❡ ✜✫❝✥✛✜♦✙ ✦❡
❆✤✛✜★ ✜✢s♦✤✥✛✜♦ ✧♦✙ ✦✘✙♦✧✛★ ② ✜✫✢✮✣✛s ✛
❡♦✤ ✰✘✙✜♦✤★ ✛❡✫✛✜♦✤ ✜✢ ✘s♦✤ ✦✦ ❯❯ ✢s ✙✢✥✫✙✛✭
✜✛✯ ✦❡ ✙✫✢✤✬♦ ✛✤♦✣✛ ②✛ ✧♦✙ ✢❡ ✧✛✥✫♦ ✥✙✛✤✢✙♦
✜✢ ✦✘✙♦✧✛★ ❡♦✤ ❇✛❡❝✛s✢✤★ ❝♦s ✛✣✧❡✫✛ ✧♦✲❡✛✭
❝✫✺s ✣✘✤✘❡✣✛s✛★ ✜♦s✜✢ ❡✛ ✫s✪❡✘✢s❝✫✛ ✥✘✙❝✛
❝✙✢❝✢ ✢s ✧✛✙✛❡✢❡♦ ✛ ❡✛✤ ✳✫✤✫✥✛✤ ✜✢ ✦✙✜♦✬✛s✯
❆s✥✢ ✢❡ ✢✤✥✘✧♦✙ ✢✘✙♦✧✢♦ ② ✢❡ ✙✢✬♦❝✫✈♦ ✙✘✤♦
➋✥♦✜♦ ❡♦ q✘✢ ✜✢✲✫❡✫✥✢ ✛ ✦✘✙♦✧✛ ✛❡✢✬✙✛ ✛
▼♦✤❝✴➋★ ✢❡ ✧✢✤♦ ✥✘✙❝♦ ✤✢ ✩✛ ✳✫✤✥♦ ✩✛❝✢
✘s♦✤ ✜✚✛✤ ✢s ❑♦✤♦✳♦★ q✘✢ ✩✛ ✢✽✥✙✛✜✫✥✛✜♦ ✛
✤✢✫✤ ♦✧♦✤✫✥♦✙✢✤ ✛❡ ✙é✬✫✣✢s ✜✢ ❆s✰✛✙✛✯ ▲✛✤
✜✘✜✛✤ ✜✢❡ ✧✙✫✣✢✙ ✣✫s✫✤✥✙♦ ✰♦✤♦✳✛✙ ❡✢ ✩✛s
✳✛❡✫✜♦ ✢✤✥✛ ♦✤✛✜✛ ✙✢✧✙✫✣✢s✜✛ ✜✢❡ ✣✛s✜✛✥✛✭
✙✫♦✥✘✙❝♦♣ ➇▲♦✤ ✩✢✙✣✛s♦✤ ✰♦✤♦✳✛✙✢✤ ✥✢ ✧✛✤✛✭
✙♠s ✪✛❝✥✘✙✛❢✯
✵♦ ✩✛ ✤✫✜♦ ❡✛ ✴s✫❝✛ ✛✣✢s✛✮✛ ✜✢❡ ✲✢❡✫❝♦✭
✤♦ ✦✙✜♦✬✛s★ q✘✢ ✲✙✛✣✛ ❝♦s✥✙✛ ●✙✢❝✫✛ ② ✢s✭
❝✛✙❝✢❡✛ ✛ ✜♦✤ ✜✢ ✤✘✤ ✤♦❡✜✛✜♦✤ q✘✢ ❝✙✘✮✛✙♦s
❡✛ ✪✙♦s✥✢✙✛ ✧♦✙ ✢✙✙♦✙ ✧♦✙q✘✢ ❆✥✢s✛✤ s♦ ❡✢
✢s✥✙✢✬✛ ✛ ♦❝✩♦ ✣✫❡✫✥✛✙✢✤ ➋➇✥✢✙✙♦✙✫✤✥✛✤❢ ❡✢✤
❡❡✛✣✛➋ ✙✢✪✘✬✫✛✜♦✤ ✥✙✛✤ ✢❡ ✬♦❡✧✢ ✜✢ ✦✤✥✛✜♦
✜✢ ✾✱✿❀✯ ✦❡ ✣✢✤ ✧✛✤✛✜♦★ ✜✚✛✤ ✛s✥✢✤ ✜✢ ✛❝✘✭
✜✫✙ ✣✘② ✢s✪✛✜✛✜♦ ✛ ✘s✛ ❝✘✣✲✙✢ ❝♦✣✘s✫✥✛✭
❇✁❆✂✄☎✁ ✭✆✝✞✟✝✆✠✡
✙✫✛ ✢s ❇✘❡✬✛✙✫✛★ ✦✙✜♦✬✛s ✛✳✫✤✺ ✛ ❡♦✤ ✣✛s✜✛✭
✥✛✙✫♦✤ ✜✢ ❡✛ ❯✦♣ ➇❙✫ ❝♦s✥✫s✘♠✫✤ ❝♦✣✧♦✙✥♠s✭
✜♦♦✤ ✛✤✚ ❬❝♦s✥✙✛ ❚✘✙q✘✚✛❁★ s✫s✬✴s ✢✘✙♦✧✢♦
✧♦✜✙♠ ✤✛❡✫✙ ✛ ❡✛ ❝✛❡❡✢ ❝♦s ✤✢✬✘✙✫✜✛✜ ② ✧✛✮❢✯
❍✛❝✢ ✜♦✤ ✜é❝✛✜✛✤★ ✢❡ ✙✢❝♦s♦❝✫✣✫✢s✥♦ ✜✢
❚✘✙q✘✚✛ ❝♦✣♦ ✧✛✚✤ ❝✛s✜✫✜✛✥♦ ✛✲✙✫✺ ✢❡ ✜✢✲✛✭
✥✢ ✤♦✲✙✢ ✜✺s✜✢ ❝♦s✳✢s✚✛ ✛ ✦✘✙♦✧✛ ✥✢s✢✙ ✤✘
✪✙♦s✥✢✙✛ ❝♦s ✢❡ ✹✤❡✛✣♣ ✤✫ ✢s ✦✤✥✛✣✲✘❡ ♦ ✢s
✹✙♠s ✢ ✹✙✛✰✯ ❙✛❡✳♦ ▲♦s✜✙✢✤★ ❡♦✤ ✬✙✛s✜✢✤ ♦✧✥✛✭
✙♦s ✧♦✙ ✦✤✥✛✣✲✘❡✯ ✦❡ ✢s✥♦s❝✢✤ ❝♦✣✫✤✛✙✫♦
✩♦❡✛s✜é✤ ❋✙✫✥✤ ❇♦❡✰✢✤✥✢✫s ❡❡✢✬✺ ✛ ✜✢❝✫✙ q✘✢★
➇❝♦s ❚✘✙q✘✚✛ ✜✢s✥✙♦★ ❡✛ ❡✫✲✢✙✛❝✫✺s ✜✢ ❂✫✢s✛
❬✜✢❡ ✫✣✧✢✙✫♦ ♦✥♦✣✛s♦★ ✢s ✿❀❃❄❁ ✩✛✲✙✚✛ ✤✫✜♦
✢s ✳✛s♦❢✯ ❯s✛ ✣✛②♦✙✚✛ ✜✢ ❡✛ ❯✦ ✧✙✢✪✫✙✫✺
✢✤❝✘❝✩✛✙ ✢✤♦✤ ❝✛s✥♦✤ ② s♦ ♦✥✙♦✤ ✣♠✤ ✤✢s✤✛✭
✥♦✤ ❝♦✣♦ ✢❡ ✜✢❡ ✢✽✣✫s✫✤✥✙♦ ✛❡✢✣♠s ✜✢❡ ✹s✥✢✭
✙✫♦✙★ ❖✥✥♦ ❙❝✩✫❡②★ q✘✢ ✳✛✥✫❝✫s✺♣ ➇❙✫ ✜✢❝✫✣♦✤
s♦★ q✘✫✮♠✤ ❬❚✘✙q✘✚✛❁ ✤✢ ❝♦s✳✫✢✙✥✛ ✢s ✘s ✦✤✭
✥✛✜♦ ✫✤❡♠✣✫❝♦★ ✤✢ ✛❝✢✙q✘✢ ✛ ✹✙♠s★ ✜✢✤✛✙✙♦❡❡✢
✛✙✣✛✤ s✘❝❡✢✛✙✢✤❅❢✯ ✦❡ ✛✣✫✬♦ ✪✙✘✤✥✙✛✜♦ ✢✣✭
✧✫✢✮✛ ✛ ✧✛✙✢❝✢✙ ✘s ✢s✢✣✫✬♦✯ ✦✤✧✛❈✛★ ❝♦s✤✭
✥✢ ✢s ✛❝✥✛★ ✥✛✣✲✫és ❡♦ ✛✜✳✫✙✥✫✺★ ✧✢✙♦ s✛✜✫✢
q✘✫✤♦ ❝✙✢✢✙❡♦✯ ❍✛✤✥✛ ✛✩♦✙✛✯
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✻ ❞✁ ❛✆✂ ✝ ❞✁ ✷✞✟✠
❊✡ P☛☞✌ ✶✶
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✶ ❊✁✂✄☎✆
❱✝✞✟✠✞✡ ✻ ❞✞ ❛☛✟✝☞ ❞✞ ✷✌✍✎
❍❑ →❩❳❩
❾❿ ➀➁➂➃➄➅➆❿ ➆❿➈➉➊➅ ➅➌ ➆➍➁➈➎➂➆
➁➈➃➈❿➂➏➅ ➐ ➈➑➎➆➁➎➈❿➆ ➆ ➒➄➂➓➔➈➉➌➅➀
✖ ✉✖✒ ✕✔✏✚✓✚✬✖ ✚✖✔✓♣✔✘✒✕✒ ✏❝✖❝✏✚✥
✕✒ ✒ ❇❧✗✚✜✒ ✑❝✘✒ ✕✔❧ ❥✉✔✈✔✓✛ ✔❧ ❚✘✚✥
✙✉✖✒❧ ✕✔ ❙✏✑❧✔✓✱✚✤✥✲❝❧✓✗✔✚✖ ✑✒ ✕✔✥
✏✚✕✚✕❝ ♣❝✖✔✘ ✔✖ ❧✚✙✔✘✗✒✕ ✒❧ ✔✯♣✘✔✓✚✕✔✖✗✔
✕✔ ❧✒ ●✔✖✔✘✒❧✚✗✒✗ ✕✔ ✮✒✗✒❧✉✫✒ ✮✒✘❧✔✓
P✉✚✤✕✔✜❝✖✗✛ ✕✔✗✔✖✚✕❝ ✔❧ ♣✒✓✒✕❝ ✕✰✒ ✾✩
♣❝✘ ❧✒ ♣❝❧✚✏✰✒ ✒❧✔✜✒✖✒ ✔✖ ✓✉ ✚✖✗✔✖✗❝ ✕✔
✘✔✤✘✔✓✒✘ ✒ ❈é❧✤✚✏✒ ✗✘✒✓ ✉✖✒ ✙✘✔✈✔ ✔✓✗✒✖✥
✏✚✒ ✔✖ ❋✚✖❧✒✖✕✚✒✢ ✺❧ ✗✘✚✙✉✖✒❧ ✑✒ ✕✔✓✏✒✘✗✒✥
✕❝ ✒❧ ✜✚✓✜❝ ✗✚✔✜♣❝ ✔❧ ✕✔❧✚✗❝ ✜❡✓ ✤✘✒✈✔
♣❝✘ ✔❧ q✉✔ ✓✔ ✘✔✏❧✒✜✒✙✒ ✒ P✉✚✤✕✔✜❝✖✗✛ ❧✒
✘✔✙✔❧✚✬✖✢ ▲❝ ✑✒ ✑✔✏✑❝ ✔✖ ✏❝✖✗✘✒ ✕✔❧ ✏✘✚✗✔✥
✘✚❝ ✕✔ ❧✒ ❢✚✓✏✒❧✰✒ ✒❧✔✜✒✖✒✛ q✉✔ ✓❝❧✚✏✚✗✒✙✒
q✉✔ ✓✔ ✒✗✔✖✕✚✔✘✒ ❢✒✈❝✘✒✙❧✔✜✔✖✗✔ ❧✒ ♣✔✗✚✥
✏✚✬✖ ✕✔ ✔✖✗✘✔✤✒ ✏✉✘✓✒✕✒ ♣❝✘ ✔❧ ❥✉✔✣ ✕✔❧
❚✘✚✙✉✖✒❧ ❙✉♣✘✔✜❝ P✒✙❧❝ ▲❧✒✘✔✖✒✛ ♣❝✘ ✔✓✥
✗✚✜✒✘ q✉✔ ❧✒ ✔q✉✚✈✒❧✔✖✏✚✒ ✕✔ ✕✔❧✚✗❝✓ ✔✖
❧❝✓ ✏✬✕✚✤❝✓ ♣✔✖✒❧✔✓ ✔✓♣✒✫❝❧ ✦ ✒❧✔✜❡✖ ❥✉✓✥
✗✚❢✚✏✒✙✒ ✕✚✏✑✒ ✔✖✗✘✔✤✒✢
▲✒ ✕✔✏✚✓✚✬✖ ✕✔❧ ✗✘✚✙✉✖✒❧ ✒❧✔✜❡✖ ✏✚✘✥
✏✉✖✓✏✘✚✙✔ ❧✒ ♣❝✓✚✙❧✔ ✔✖✗✘✔✤✒ ✒ ✺✓♣✒✫✒ ✒❧
✕✔❧✚✗❝ ✜✔✖❝✘✛ ❧✒ ✜✒❧✈✔✘✓✒✏✚✬✖✛ ✜✉✦ ✒❧✔❥✒✥
✕❝ ✔✖ ✓✉ ✤✘✒✈✔✕✒✕ ✦ ✗✚♣✚❢✚✏✒✏✚✬✖ ✕✔ ✒q✉✔✥
❧❧❝✓ q✉✔ ✏❝✖✓✗✒✖ ✔✖ ❧✒ ✏✒✉✓✒ ✚✖✓✗✘✉✚✕✒
✏❝✖✗✘✒ P✉✚✤✕✔✜❝✖✗ ✦ ❝✗✘❝✓ ✒✏✉✓✒✕❝✓ ♣❝✘
✔❧ ❚✘✚✙✉✖✒❧ ❙✉♣✘✔✜❝✛ q✉✔ ✏✒❧✚❢✚✏✒ ❧❝ ❝✏✉✥
✘✘✚✕❝ ✔✖ ❧❝✓ ✕✘✒✜❡✗✚✏❝✓ ✕✰✒✓ ✕✔ ✓✔♣✗✚✔✜✥
✙✘✔ ✦ ❝✏✗✉✙✘✔ ✏❝✜❝ ✘✔✙✔❧✚✬✖✢
❉✔ ✏✉❧✜✚✖✒✘✓✔ ❧✒ ✔✖✗✘✔✤✒ ✒ ✺✓♣✒✫✒ ✙✒✥
❥❝ ✔✓✗✔ ❇✖✚✏❝ ✓✉♣✉✔✓✗❝ ✕✔ ✜✒❧✈✔✘✓✒✏✚✬✖✛
✓✚✖ ✕✉✕✒ ✓✉♣❝✖✕✘✰✒ ✉✖ ✓✔✘✚❝ ✘✔✈é✓ ♣✒✘✒ ❧✒
✏✒✉✓✒ ❥✉✕✚✏✚✒❧ ✔✖ ✏✉✘✓❝✛ ✒❧ q✉✔ ✓✔ ✒✫✒✕✚✘✰✒
❧✒ ♣✉✔✓✗✒ ✔✖ ❧✚✙✔✘✗✒✕ ✒✖❝✏✑✔ ✕✔ ❧❝✓ ✗✘✔✓
❢✉✤✒✕❝✓ ✔✖ ❈é❧✤✚✏✒ ✗✘✒✓ ✏❝✜♣✒✘✔✏✔✘ ✒✖✗✔
❧✒ ❥✉✓✗✚✏✚✒✢ ❨ ✖❝ ✔✓ ✔❧ ♣✘✚✜✔✘ ✘✔✈é✓✢ ✺❧ ❥✉✔✣
▲❧✒✘✔✖✒ ✦✒ ❝♣✗✬ ♣❝✘ ✘✔✗✚✘✒✘ ❧✒ ♣✘✚✜✔✘✒
✔✉✘❝❝✘✕✔✖ ✔✖ ❧✒ q✉✔ ✓❝❧✚✏✚✗✒✙✒ ❧✒ ✔✯✗✘✒✕✚✥
✏✚✬✖ ✕✔ P✉✚✤✕✔✜❝✖✗ ✒✖✗✔ ❧✒✓ ✔✓✏✒✓✒✓ ♣❝✓✚✥
✙✚❧✚✕✒✕✔✓ ✕✔ q✉✔ ♣✘❝✓♣✔✘✒✘✒ ✒✖✗✔ ❧✒ ❥✉✓✗✚✥
✏✚✒ ✙✔❧✤✒✢ ❙✚✖ ✕✉✕✒✛ ❧✒ ✏❝✖❢✚✒✖✣✒ ✕✔ ❧✒✓
✒✉✗❝✘✚✕✒✕✔✓ ❥✉✕✚✏✚✒❧✔✓ ✔✓♣✒✫❝❧✒✓ ✔✖ ❧✒ ✘✒✥
♣✚✕✔✣ ✦ ✔❢✚✏✒✏✚✒ ✕✔❧ ✜✔✏✒✖✚✓✜❝ ✕✔ ❧✒ ✔✉✘❝✥
❝✘✕✔✖ ✖❝ ✓✔ ✑✒ ✈✚✓✗❝ ✓✒✗✚✓❢✔✏✑✒✢ ✺✓ ✏❧✒✘❝
q✉✔ ✔❧ ♣✘✚✖✏✚♣✚❝ ✕✔ ✏❝✖❢✚✒✖✣✒ ✜✉✗✉✒ ✔✖✥
✗✘✔ ❧❝✓ ✬✘✕✔✖✔✓ ❥✉✘✰✕✚✏❝✓ ✕✔ ❧❝✓ ✺✓✗✒✕❝✓
✜✚✔✜✙✘❝✓ ✕✔ ❧✒ ❯✺ ✖❝ ✑✒ ❢✉✖✏✚❝✖✒✕❝ ✏❝✖
✔❧ ✒✉✗❝✜✒✗✚✓✜❝ ✏❝✖ ✔❧ q✉✔ ✓✔ ✏❝✖✏✚✙✚✬ ✔✖
✓✉ ✜❝✜✔✖✗❝✢ ❨ ✔✓ ✗✒✜✙✚é✖ ✔✈✚✕✔✖✗✔ q✉✔✛
✉✖✒ ✈✔✣ ✜❡✓✛ ✔❧ ●❝✙✚✔✘✖❝ ✗✚✔✖✔ q✉✔ ✒✓✉✥
✜✚✘ ❧❝✓ ✏❝✓✗✔✓ ✦ ✔❧ ✕✔✓✤✒✓✗✔ ♣❝❧✰✗✚✏❝✛ ✖✒✏✚❝✥
✖✒❧ ✔ ✚✖✗✔✘✖✒✏✚❝✖✒❧✛ ✕✔ ✑✒✙✔✘❧❝ ❢✚✒✕❝ ✗❝✕❝
✒ ❧✒ ✒✏✗✉✒✏✚✬✖ ✕✔ ❧❝✓ ✗✘✚✙✉✖✒❧✔✓✢
▲✒ ❥✉✓✗✚✏✚✒ ✒❧✔✜✒✖✒✛ ✏❝✜❝ ❧✒ ✔✓♣✒✫❝❧✒✛
✑✒ ✒✏✗✉✒✕❝ ✕✔ ❢❝✘✜✒ ✏❝✜♣❧✔✗✒✜✔✖✗✔ ✚✖✥
✕✔♣✔✖✕✚✔✖✗✔ ✓✔✤❇✖ ✓✉ ✜✔❥❝✘ ✏✘✚✗✔✘✚❝ ❥✉✘✰✥
✕✚✏❝✢ ✮❝✘✘✔✓♣❝✖✕✔ ✒✑❝✘✒ ✒ ❧❝✓ ✗✘✚✙✉✖✒❧✔✓
✔✓♣✒✫❝❧✔✓ ✔✈✒❧✉✒✘ ✔❧ ✚✜♣✒✏✗❝ ✕✔ ❧✒ ✕✔✏✚✥
✓✚✬✖ ✒❧✔✜✒✖✒ ✦ ✒✏✗✉✒✘ ✓✔✤❇✖ ✓✉ ✜✔❥❝✘
✏✘✚✗✔✘✚❝ ❥✉✘✰✕✚✏❝✢ ❯✖✒ ✏❝✓✒ ✔✓ ✔✈✚✕✔✖✗✔✛
✓✚✖ ✔✜✙✒✘✤❝✢ ✮✒✘❧✔✓ P✉✚✤✕✔✜❝✖✗ ✖❝ ✑✒
✓✚✕❝ ❥✉✣✤✒✕❝✛ ✖✚ ♣❝✘ ✗✒✖✗❝ ✒✙✓✉✔❧✗❝✢ ▲✒
✏✒✉✓✒ q✉✔ ✓✚✤✉✔ ✔❧ ❚✘✚✙✉✖✒❧ ❙✉♣✘✔✜❝ ✏❝✖✥
✗✘✒ é❧ ✓✚✤✉✔ ♣❧✔✖✒✜✔✖✗✔ ✈✚✤✔✖✗✔ ✦ ✖❝ ✑✒
✓✚✕❝ ✚✖✈✒❧✚✕✒✕✒✢
❍❑ ◆❖❍❲❳❩
❬❭ ❪❫❴❵❜❣❤❫ ✐❣❜❦❵♠
✘✚✓✗✚✖✒ ✮✚❢✉✔✖✗✔✓ ✓✔ ✑✒ ♣✒✘✒♣✔✗✒✥
✕❝✛ ✓✔✤❇✖ ✗❝✕❝ ♣✒✘✔✏✔ ✚✖✕✚✏✒✘✛ ✔✖
✉✖✒ ✜✔✖✗✚✘✒ ♣✒✘✒ ✜✒✖✗✔✖✔✘ ✓✉
♣✉✔✓✗❝ ✒❧ ❢✘✔✖✗✔ ✕✔ ❧✒ ✮❝✜✉✖✚✕✒✕ ✕✔ ▼✒✥
✕✘✚✕✢ ◗✉✚✣❡ ✔❧❧✒ ✖❝ ❢✒❧✓✔✬ ✖✚✖✤✉✖✒ ❢✚✘✜✒ ✦
✖✚✖✤❇✖ ✕❝✏✉✜✔✖✗❝ ♣✒✘✒ ✕✔✜❝✓✗✘✒✘ q✉✔
✓✰ ✏✉✘✓✬ ✦ ✓✉♣✔✘✬ ✉✖ ✜❡✓✗✔✘ ✕✔ ♣❝✓✤✘✒✕❝
✔✖ ✉✖✒ ✉✖✚✈✔✘✓✚✕✒✕ ♣❇✙❧✚✏✒✛ ♣✔✘❝ ✔❧ ✜✚é✘✥
✏❝❧✔✓✛ ✔✖ ❧✒ ✭✓✒✜✙❧✔✒ ✜✒✕✘✚❧✔✫✒ ✦ ✒✖✗✔
❧❝✓ ✔❧✔✏✗❝✘✔✓✛ ♣✘❝✏❧✒✜✬ ✏❝✖ ✒❧✗✒✖✔✘✰✒ q✉✔
✔❧ ✗✰✗✉❧❝ q✉✔ ❢✚✤✉✘✒✙✒ ✔✖ ✓✉ ✏✉✘✘✰✏✉❧❝ ✒✏✒✥
✕é✜✚✏❝ ✔✘✒ ➇♣✔✘❢✔✏✗✒✜✔✖✗✔ ✘✔✒❧ ✦ ❧✔✤✒❧♥✢
❯✖✒ ♣✘❝❢✔✓❝✘✒✛ ❧✒ ♣✘✔✓✚✕✔✖✗✒ ✕✔❧ ✓✉♣✉✔✓✥
✗❝ ✗✘✚✙✉✖✒❧ q✉✔ ❧✒ ✔✯✒✜✚✖✬✛ ✑✒ ✘✔✏❝✖❝✏✚✥
✕❝ q✉✔ ✖❝ ❢✚✘✜✬ ✔❧ ✒✏✗✒✢
✲✉✙❝✛ ♣❝✘ ✗✒✖✗❝✛ ✉✖ ✕✔❧✚✗❝ ✕✔ ❢✒❧✓✚❢✚✏✒✥
✏✚✬✖ ✕✔ ✕❝✏✉✜✔✖✗❝ ♣❇✙❧✚✏❝ q✉✔ ❧✒ ❢✚✓✏✒❧✰✒
✒✑❝✘✒ ✔✈✒❧✉✒✘❡✢ ❙✚ ✔❧❧✒ ✖❝ ❢✒❧✓✚❢✚✏✬ ✖✒✕✒✛
✮✚❢✉✔✖✗✔✓ ✗✔✖✕✘❡ ✒❧ ✜✔✖❝✓ q✉✔ ✔✯♣❧✚✏✒✘
✕✔ ✕✬✖✕✔ ✓✒✏✬ ✔❧ ✒✏✗✒ q✉✔ ✗✒✖ ❝✘✤✉❧❧❝✓✒
✔✯✑✚✙✚✬ ✦ ♣❝✘ q✉é ✔✓✗✒✙✒ ✗✒✖ ✓✔✤✉✘✒ ✕✔ ✓✉
❧✔✤✒❧✚✕✒✕✢
P✔✘❝ ❧❧✔✤✒✕❝✓ ✒ ✔✓✗✔ ♣✉✖✗❝ ❧✒ ♣✒❧✒✙✘✒
✕✔ ✮✚❢✉✔✖✗✔✓ ✗✔✖✕✘❡ ✜✉✦ ♣❝✏❝ ✈✒❧❝✘✢ ✺❧❧✒
✜✚✓✜✒ ✑✒ ✕✔✓✗✘✉✚✕❝ ✓✉ ✏✘✔✕✚✙✚❧✚✕✒✕ ✕✔✥
❢✔✖✕✚✔✖✕❝ q✉✔ ✏✉✘✓✬ ✉✖ ✜❡✓✗✔✘ ✒❧ q✉✔ ✖❝
✒✏✉✕✚✬ ✦ ✕✔❧ q✉✔ ✖✉✖✏✒ ✑✒ ✓✚✕❝ ✏✒♣✒✣ ✕✔
✔✯♣❧✚✏✚✗✒✘ ✕✰✒ ✦ ✑❝✘✒ ✕✔ ♣✘✔✓✔✖✗✒✏✚✬✖ ✔✖
✓✔✓✚✬✖ ♣❇✙❧✚✏✒ ✓✉ ✗✘✒✙✒❥❝ ✕✔ ❢✚✖ ✕✔ ✜❡✓✥
✗✔✘✢ ✺✓✗✔ ✔✓✏❡✖✕✒❧❝ ✚✖✈❝❧✉✏✘✒ ✤✘✒✈✔✜✔✖✗✔
✒ ❧✒ ❯✖✚✈✔✘✓✚✕✒✕ ❘✔✦ ❏✉✒✖ ✮✒✘❧❝✓✛ ♣✔✘❝ ✓✉
✘✔✏✗❝✘ ✑✒ ✗❝✜✒✕❝ ❧✒ ✚✖✚✏✚✒✗✚✈✒ ♣✒✘✒ ✙✉✓✥
✏✒✘ ✘✔✓♣❝✖✓✒✙✚❧✚✕✒✕✔✓ ✔ ✚✜♣❝✖✔✘ ❧✒ ♣✉❧✥
✏✘✚✗✉✕ ✚✖✗✔✘✖✒ ✒ ♣✒✘✗✚✘ ✕✔ ✒✑❝✘✒ ❢✘✔✖✗✔ ✒
✉✖✒ ❧✰✕✔✘ ♣❝❧✰✗✚✏✒ q✉✔ ✑✒ ✙✒✓✒✕❝ ✓✉ ✕✔❢✔✖✥
✓✒ ✔✖ ✔❧ ✏❝✖✗✘✒✒✗✒q✉✔ ✦ ❧✒ ✜✔✖✗✚✘✒✢ ❉✚✜✚✥
✗✚✘ ✔✓ ✓✉ ❇✖✚✏✒ ✓✒❧✚✕✒ ✒✚✘❝✓✒ ♣✒✘✒ ✜✚✖✚✜✚✥
✣✒✘ ❧❝✓ ✕✒✫❝✓ q✉✔ ✑✒ ✚✖❢❧✚✤✚✕❝ ✒ ❧✒ ♣❝❧✰✗✚✏✒
✔✖ ✤✔✖✔✘✒❧ ✦ ✒ ✓✉ ♣✒✘✗✚✕❝✛ q✉✔ ✜✒✫✒✖✒
✚✖✚✏✚✒ ✉✖✒ ✚✜♣❝✘✗✒✖✗✔ ✏❝✖✈✔✖✏✚✬✖ ✖✒✏✚❝✥
✖✒❧ ✔✖ ❙✔✈✚❧❧✒✢
✺✖ ✏✒✓❝ ✕✔ ✖✉✜✒✖✗✚✖✒ ✘✔✓✚✓✗✔✖✏✚✒✛ ❧✒
♣✔❧❝✗✒ ✔✓✗✒✘✰✒ ✔✖ ✔❧ ✗✔❥✒✕❝ ✕✔ ✮✚✉✕✒✕✒✖❝✓✛
✔❧ ♣✒✘✗✚✕❝ q✉✔ ✒♣❝✦✒ ✏❝✖ ✓✉✓ ✈❝✗❝✓ ✒ ❧✒
❧✰✕✔✘ ♣❝♣✉❧✒✘✢ ✺❧ ♣✒✏✗❝ ✕✔ ❧✔✤✚✓❧✒✗✉✘✒ ✓✉✓✥
✏✘✚✗❝ ✏❝✖ ❧✒ ♣✘✔✓✚✕✔✖✗✒ ✜✒✕✘✚❧✔✫✒ ✚✖✏❧✉✦✔
✗❝❧✔✘✒✖✏✚✒ ✏✔✘❝ ✑✒✏✚✒ ❧❝✓ ♣❝❧✰✗✚✏❝✓ ✚✖✈❝❧✉✥
✏✘✒✕❝✓ ✔✖ ✔✓✏❡✖✕✒❧❝✓ ✕✔ ✏❝✘✘✉♣✏✚✬✖✢ ✺✓✗✔
✔✓ ✔❧ ✏✒✓❝✢ ❙✔ ✑✒ ✏❝✜✔✗✚✕❝ ✉✖ ♣✘✔✓✉✖✗❝
✕✔❧✚✗❝ q✉✔ ✓❝❧❝ ✙✔✖✔❢✚✏✚✒✙✒ ✒ ❧✒ ✈✔✘✓✚✬✖ ✕✔
✮✚❢✉✔✖✗✔✓ ✦ ✔✓✗✒ ✑✒ ✕✔✜❝✓✗✘✒✕❝ ✓✉ ✏✒✗✒✕✉✥
✘✒ ✜❝✘✒❧ ✦ ♣❝❧✰✗✚✏✒✢
P✉✔✕✔ q✉✔ ✒ ✉✖ ✒✫❝ ✕✔ ❧✒✓ ✔❧✔✏✏✚❝✖✔✓
✒✉✗❝✖✬✜✚✏✒✓ ✮✚✉✕✒✕✒✖❝✓ ✓❝♣✔✓✔ ✘✒✣❝✖✔✓
✔❧✔✏✗❝✘✒❧✔✓ ❧✔✤✰✗✚✜✒✓✛ ♣✔✘❝ ✏❝✖❢❝✘✜✒✘✓✔
✏❝✖ ❧✒ ✓✚✗✉✒✏✚✬✖ ✒ ❧✒ ✔✓♣✔✘✒ ✕✔ ✉✖ ✜✔❥❝✘
✜❝✜✔✖✗❝ ♣❝✖✕✘❡ ✤✘✒✈✔✜✔✖✗✔ ✔✖ ✏✉✔✓✥
✗✚✬✖ ✓✉ ✚✕✔✒✘✚❝ ✘✔❢❝✘✜✚✓✗✒ ✕✔ ✘✔✤✔✖✔✘✒✥
✏✚✬✖ ♣❝❧✰✗✚✏✒✢ ❉✉✘✒✖✗✔ ✔✓✗✒ ❧✔✤✚✓❧✒✗✉✘✒ ✓✔
✑✒ ✔✖✗✔✖✕✚✕❝ ✙✚✔✖ ✏❝✖ ❧❝✓ ✓❝✏✚✒❧✚✓✗✒✓ ✦
P❝✕✔✜❝✓ ♣✒✘✒ ♣❝✖✔✘ ✔✖ ✜✒✘✏✑✒ ✕✚✈✔✘✓❝✓
♣✘❝✦✔✏✗❝✓✢ ✭✑❝✘✒✛ ✦ ✒ ♣✔✓✒✘ ✕✔ ✓✔✘ ✔❧ ♣✒✘✗✚✥
✕❝ ✜✔✖❝✓ ✖✉✜✔✘❝✓❝ ✔✖ ❧✒ ✭✓✒✜✙❧✔✒✛ ✔✓✗❡
❝✙❧✚✤✒✕❝ ✒ ❢✒✏✚❧✚✗✒✘ ✔❧ ✘✔❧✔✈❝✢
♦r♦ t❣♠❤✇❜♦ ①②❵③❫♦
④❫❤ ❦❜⑤❫❣ ♦r❜❭✇❫
⑥⑦⑧⑨⑩ ❶❷⑨❸❹❺⑦❸ ❻⑩⑧❼❷❽⑧
✉✏✑✒✓ ✏❝✓✒✓ ❧✔ ♣✉✔✕✔✖ ❢✒❧✗✒✘ ✒
✔✓✗✔ ●❝✙✚✔✘✖❝✛ ♣✔✘❝ ✔✖✗✘✔
✔❧❧✒✓ ✖❝ ✔✓✗❡ ❧✒ ✒✉✗❝✔✓✗✚✜✒✢ ▲✔
✓❝✙✘✒ ✒ ✘✒✉✕✒❧✔✓✛ ✒ ❥✉✣✤✒✘ ♣❝✘ ❧✒✓ ♣✒❧✒✥
✙✘✒✓ ✕✔ ❘✒❥❝✦ ✦ ✔❧ ♣✘✔✜✚❝ ✕✔ ❢✚✖ ✕✔ ✏✉✘✥
✓❝ q✉✔ ✔✓✏❝✖✕✔✖ ❧❝✓ P✘✔✓✉♣✉✔✓✗❝✓✧ ✉✖✒
✓✉✙✚✕✒ ✕✔ ✓✉✔❧✕❝ ✕✔❧ ★✛✩✪ q✉✔ ✦✒ ✑✉✙✚✔✥
✘✒✖ q✉✔✘✚✕❝ ❧❝✓ ♣✔✖✓✚❝✖✚✓✗✒✓✛ ❧❝✓ ♣✘✔✏✒✥
✘✚❝✓ ✦ ✕✔✜❡✓ ✔✓♣✒✫❝❧✔✓ ✒✣❝✗✒✕✚❧❧❝✓ ♣❝✘
✔❧ ❧✚✓✗✬✖ ✗✒✖ ✙✒❥❝ ✔✖ q✉✔ ✓✔ ✑✒✖ ✏❝❧❝✏✒✥
✕❝ ✓✉✓ ✓✉✔✫❝✓✢
➇✭❧✤✉✖❝✓ ♣✚✕✔✖ ✏✒✜✙✚❝✓ ✔✖ ✔❧ ●❝✙✚✔✘✥
✖❝♥✛ ✕✚❥❝ ❘✒❥❝ ✦ ✘✔✏✚✔✖✗✔✜✔✖✗✔✛ ➇♣❝✘q✉✔
❧✔✓ ♣✘✔❝✏✉♣✒ ❧❝ ✙✚✔✖ q✉✔ ❧❝ ✑✒✏✔♥✢ ➇✮✉✜✥
♣❧✔ ✙✚✔✖ ✓✉ ✏❝✜✔✗✚✕❝♥✢
❨ ✗✒✖ ✙✚✔✖ ✏✘✔✔ é❧ q✉✔ ❧❝ ✑✒ ✏✉✜♣❧✚✕❝
q✉✔ ✗✒❧ ✈✔✣ ✏❝✖✈✔✖✤✒ ✘✔✏❝✘✕✒✘❧✔ ✒❧✤✉✥
✖❝✓ ✕✔ ✓✉✓ ✤✘✒✖✕✔✓ é✯✚✗❝✓✛ ✦ ✖❝ ♣✘✔✏✚✓✒✥
✜✔✖✗✔ ❧❝✓ ✕✔ ❧✒ ✏❝✘✒❧ ✕✔ ✜✚✖✚✓✗✘❝✓ ✒❧
✓❝✖ ✕✔❧ ❧✉✏✗✉❝✓❝ ✑✚✜✖❝ ✕✔ ❧✒ ▲✔✤✚✬✖✧
➋ ✮✚✖✏❝ ✜✔✓✔✓ ✕✔✓♣✉é✓ ✕✔ ✒♣✘❝✙✒✘✥
✓✔ ✔❧ ✒✘✗✰✏✉❧❝ ★✩✩✛ ✮✒✗✒❧✉✫✒ ✓✚✤✉✔ ✓✉✜✚✥
✕✒ ✔✖ ✔❧ ✙❧❝q✉✔❝ ♣❝❧✰✗✚✏❝ ✓✚✖ ✜❡✓ ✑❝✘✚✥
✣❝✖✗✔ q✉✔ ✉✖ ✏✒❧✔✖✕✒✘✚❝ ❥✉✕✚✏✚✒❧ q✉✔
✔✜♣✚✔✣✒ ✒ ✕✒✘ ✕✚✓✤✉✓✗❝✓✢ ❘✒❥❝✦ ✒♣❧✚✏✒
✓✉ ✘✔✏✔✗✒ ✕✔ ✔✓♣✔✘✒✘ ✓✚✖ ✒✏✗✉✒✘✛ ♣✔✘❝
✔✓✗✒ ✈✔✣ ❧✒ ✜✔✗✒ ✖❝ ✓✔ ✒❧✏✒✖✣✒ ♣❝✘q✉✔ ✔✓
✜✬✈✚❧✢ ❙✚ ✒❧ ♣✘✚✖✏✚♣✚❝ ✓✔ ✓✚✗✉✬ ✔✖ ❧✒✓ ✔❧✔✏✥
✏✚❝✖✔✓✛ ❧✉✔✤❝ ✔✖ ❧✒ ❢❝✘✜✒✏✚✬✖ ✕✔ ●❝✥
✈✔✘✖ ✦ ✕✔✓♣✉é✓ ✔✖ ❧✒ ❢✚✓✏✒❧✰✒ ✒❧✔✜✒✖✒✛
✒✑❝✘✒ ✘✔✏✒❧✒ ✔✖ ✔❧ ✗✘✚✙✉✖✒❧ ✕✔
❙✏✑❧✔✓✱✚✤✥✲❝❧✓✗✔✚✖✢ ❉✔❥✒✘ ♣✉✕✘✚✘✓✔ ❧✒ ✓✚✥
✗✉✒✏✚✬✖ ✓✚✖ ✚✖✚✏✚✒✗✚✈✒✓✛ ✔✓✗✒ ✈✔✣✛ ✗✚✔✖✔
✏❝✖✓✔✏✉✔✖✏✚✒✓ ✕✔ ✒❧✗❝ ✈❝❧✗✒❥✔✢
➋ ▲✒ ❢✚✖✒✖✏✚✒✏✚✬✖ ✒✉✗❝✖✬✜✚✏✒ ♣✘❝✥
✜✔✗✚✕✒ ✗✒✜✙✚é✖ ✓✔ ✒✗✒✓✏✒ s✳✴✵ ✸✳✵ ✦ ❧✒✓
✏❝✜✉✖✚✕✒✕✔✓ ✓✔ ✔✯✒✓♣✔✘✒✖✛ ✏❝✖ ✘✒✣✬✖✛
♣❝✘ ❧✒ ✒✉✓✔✖✏✚✒ ✕✔ ♣✘❝♣✉✔✓✗✒✓ ♣✒✘✒ ✒✗✔✖✥
✕✔✘ ✓✉✓ ✖✔✏✔✓✚✕✒✕✔✓✢ ✭ ✔✯✏✔♣✏✚✬✖ ✕✔❧
P✒✰✓ ✹✒✓✏❝✛ q✉✔ ✏❝✙✘✒ ✉✖ ♣✘✔✏✚❝ ✜❡✓
✒❧✗❝ q✉✔ ✓✉ ✈✒❧❝✘✢ ❋✔❧✚✏✚✕✒✕✔✓✢
➋ ✺❧ ●❝✙✚✔✘✖❝ ✘✔✓♣✒❧✕✒ ✒ ✮✘✚✓✗✚✖✒ ✮✚✥
❢✉✔✖✗✔✓✛ q✉✔ ✒✑❝✘✒✛ ✔✖ ✉✖✒ ♣✚✘✉✔✗✒ ✗✒✖
✕✔✓✏✒✘✒✕✒ ✏❝✜❝ ✒✕✜✚✘✒✙❧✔✛ ✓✔ ♣✘✔✓✔✖✗✒
✏❝✜❝ ✈✰✏✗✚✜✒ ✕✔ ✉✖ ✓✚✓✗✔✜✒ ✉✖✚✈✔✘✓✚✗✒✥
✘✚❝ q✉✔ ✓✔ ✜✉✔✓✗✘✒ ✚✘✘✔✤✉❧✒✘✢ P❝✙✘✔ ✜✉✥
❥✔✘✢ ✺❧❧✒ ✓✔ ✒❧✔✤✘✒ ✕✔ q✉✔ ❧✒ ❢✚✓✏✒❧✰✒ ✒✙✘✒
✉✖✒ ✚✖✈✔✓✗✚✤✒✏✚✬✖✛ ✦ ✉✖ ♣❝✘✗✒✈❝✣ ✕✔❧ PP
❧✒✜✔✖✗✒ q✉✔ ❧✒ ❘✔✦ ❏✉✒✖ ✮✒✘❧❝✓ ♣✉✔✕✒
✔✓✗✒✘ ✏❝✖✏✔✕✚✔✖✕❝ ✗✰✗✉❧❝✓ ➇✓✚✖ ❧✒✓ ✒✏✘✔✕✚✥
✗✒✏✚❝✖✔✓ ✓✉❢✚✏✚✔✖✗✔✓♥✢ ➾❘✔✏✉✔✘✕✒✖ ✏✉✒✖✥
✕❝ ✔❧ PP ✕✔❢✔✖✕✚✬ q✉✔ ●✼✘✗✔❧ ✔✘✒ ✉✖✒
✗✘✒✜✒ ➇✏❝✖✗✘✒ ✔❧ P✒✘✗✚✕❝ P❝♣✉❧✒✘♥✛ ✔✖
❧✉✤✒✘ ✕✔ ✓✔✘ ✉✖✒ ✗✘✒✜✒ ➇✕✔❧ P✒✘✗✚✕❝ P❝✥
♣✉❧✒✘♥✽ P✉✔✓ ✒✑✰ ✓✔✤✉✚✜❝✓✢
➋ ▲✒ ✈✚❝❧✔✖✏✚✒ ✕✔ ✤é✖✔✘❝✛ ♣✒✘✒ ❧✒
q✉✔ ✔❧ ●❝✙✚✔✘✖❝ ✑✒✙✰✒ ♣✘❝✜✔✗✚✕❝ ✔✓✗✔
✒✫❝ ✾✿✿ ✜✚❧❧❝✖✔✓✛ ✓✔ q✉✔✕✒ ✏❝✖ ❀✿✢ ▼✒✥
❧✒ ✓✉✔✘✗✔✛ ✏✑✚✏✒✓✢
➋ ✺❧ ■❁❉✛ ❧✒ ✤✘✒✖ ✒✓✚✤✖✒✗✉✘✒ ♣✔✖✥
✕✚✔✖✗✔ q✉✔ ♣❝✕✘✰✒ ✏✒✜✙✚✒✘ ❧✒ ✑✚✓✗❝✘✚✒
♣✘❝✕✉✏✗✚✈✒ ✦ ✔✏❝✖✬✜✚✏✒ ✕✔ ✔✓✗✔ ♣✒✰✓✛
✗✒✜♣❝✏❝ ✔✖✏✉✔✖✗✘✒ ✓✉ ✜❝✜✔✖✗❝✢ ✺✖
✾✿★✩ ✓❝❧❝ ✓✔ ✤✒✓✗✬ ❧✒ ✜✚✗✒✕ ✕✔ ❧❝ ♣✘✔✓✉✥
♣✉✔✓✗✒✕❝✢ ✺✖ ✾✿★❂✛ ✓❝❧❝ ✉✖ ✗✔✘✏✚❝✢ ❨ ✔✖
✾✿★❃✛ ✕✔ ✖✉✔✈❝ ✉✖ ✗✔✘✏✚❝✢ ▼✒❧✒ ✓✉✔✘✗✔✛
✏✚✔✖✗✰❢✚✏❝✓✢
➋ ❙✚✖ q✉✔✘✔✘ ✑✒✏✔✘ ✓✒✖✤✘✔ ✏❝✖ ❧❝✓
✗✉✚✗✓ ✕✔ ●✘✔✤❝✘✚❝ ❙✔✘✘✒✖❝ ✓❝✙✘✔ ❧✒ ✔✈✒✥
✏✉✒✏✚✬✖ ✕✔ ♣✒q✉✚✕✔✘✜❝✓ ✔✖ ❧✒ ✭✥❆✿✛
♣❄ ✾✾❅✾❆✛ ✏❝✖✈✚✔✖✔ ✘✔✏❝✘✕✒✘ ✔❧ ♣✉✖✗❝ ✕✔
✚✖❢❧✔✯✚✬✖ q✉✔ ✑✒✖ ✈✚✈✚✕❝ ❧✒✓ ✏✒✘✘✔✗✔✘✒✓
✔✓♣✒✫❝❧✒✓✢ ▲✒✓ ✜✉✔✘✗✔✓ ✈✉✔❧✈✔✖ ✒ ✏✘✔✥
✏✔✘ ✕✔✓♣✉é✓ ✕✔ ★❆ ✒✫❝✓ ✕✔ ✕✔✓✏✔✖✓❝✓✢
▼✒❧✒ ✓✉✔✘✗✔✛ ✏❝✖✕✉✏✗❝✘✔✓✢
❙✔ ✒✤❝✗✒ ✔❧ ✔✓♣✒✏✚❝ ✓✚✖ ✑✒✙❧✒✘ ✕✔ ♣✔✖✥
✓✚❝✖✔✓✛ ✕✔♣✔✖✕✔✖✏✚✒✛ ✔✕✉✏✒✏✚✬✖✛ ✒✤✉✒✛
✔✖✔✘✤✰✒✓✛ ♣❝❧✰✗✚✏✒✓ ✓❝✏✚✒❧✔✓ ✦ ✏❝✘✘✉♣✏✚✬✖✢
❋✒❧✗✒ ✕✔✏✚✘ q✉✔✛ ✗✘✒✓ ✈✒✘✚❝✓ ✒✫❝✓ ✕✔ ✏❝✖✥
✤✔❧✒✏✚✬✖ ✕✉✘✒✖✗✔ ❧✒ ♣✘✚✜✔✘✒ ❧✔✤✚✓❧✒✗✉✘✒✛
✔✓✗✔ ✾✿★❀ ✗✘✒✔✘❡ ✒❧ ●❝✙✚✔✘✖❝ ✉✖✒ ✓✉✙✚✕✒
✕✔❧ ★✛✩✪✢ ❙✔✘❡ ♣❝✘ ✓✉ ✙✉✔✖ ✗✘✒✙✒❥❝✢
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✻ ❞✁ ❛✆✂ ✝ ❞✁ ✷✞✟✠
❊✡☛☞✌✍ ✶✸
❖✎✏✑✏✒✑
➾➚➪➶➹➶
Ï➷❮➘Ò➱➶❰ÏÓ➷
➘➮
➘➚
➘➚
➴➷
➪➶➬➚
➷➘❰➘➚➶➱Ï❐
➘Ô➴Ï➮ÏØ➱Ï❐
➪➮➴➱➶➮
Ô➴➘
➮➮➘➷❐
➘ÕÏ➚❮➶
➷➘❰➘➚➶➱Ï❐
✓ ✔✓✉t✓ ❣❡♥❡r✓❧ ✕❡ ♥✉❡str♦ ❝♦♥st✐✲
✃
➘➷❮➱➘
➴➷
❒➘
➪❐❮➘➷❰Ï➶➮Ï❒➶❒➘➚Ð
Ö➶➱❰❐
×➴➱➬❒Ï❰❐
➶➴❮❐Ò❐ØÏ➘➱➷❐
➳➵➯➳➸➵➺➸
✃
✃
Ñ➶➱➶
➪❐➮➬❮Ï❰❐
Ò❐ØÏ➘➱➷❐
➚➴
➪➮➘➷➶
Ô➴➘
➘➚❮➶Ø➮➘Ù❰➶
❰❐Ö➪➶➱❮Ï❒❐
❝❤✓s ✖❡✕✐✕✓s ❝♦♥❝r❡t✓s✚ ❙♦♥ ✕❡ ❡s✔❡❝✐✓❧
➲➻➼➽➵➽
r❡❧❡✈✓♥❝✐✓❃ ❄❅ ✐♥❝❧✉✐r ❡♥ ❧✓ ❈♦♥st✐t✉❝✐✗♥✛
t✉❝✐♦♥✓❧✐s✖♦ ❤✐st✗r✐❝♦ ❢✉❡ ❝♦♥❢✐❣✉✲
❝♦✖♦
❝♦✖♦ s✉❣✐r✐✗ ❡❧ ❈♦♥s❡❥♦ ✕❡ ✘st✓✕♦✛ ✖❡♥✲
✉♥ ✘st✓✕♦ ✉♥✐t✓r✐♦ ❢✉❡rt❡✖❡♥t❡ ❝❡♥tr✓❧✐✲
❝✐✗♥ ❡①✔r❡s✓ ✓ ❧✓s ❝♦✖✉♥✐✕✓✕❡s ✓✉t✗♥♦✲
r✓r
♥✉❡str✓
✔❧✉r✓❧
✘s✔✓✙✓
③✓✕♦✚ ✘♥ ❝♦♥tr✓st❡✛ ❧✓ Pr✐✖❡r✓ ❘❡✔✜✢❧✐❝✓
✖✓s✭ ❇❅ r❡❣✉❧✓r ❡❧ ❙❡♥✓✕♦ ❝♦✖♦ ❈❜✖✓r✓
✐♥t❡♥t✗ ✐♥❢r✉❝t✉♦s✓✖❡♥t❡ ✕✓r ✈✐✕✓ ✓ ✉♥
q✉❡ r❡✔r❡s❡♥t❡ ❡❢✐❝✓③✖❡♥t❡ ✓ ❧♦s t❡rr✐t♦✲
✔r♦②❡❝t♦ ✕❡ ❝✉✙♦ ❢❡✕❡r✓❧✛ ✖✐❡♥tr✓s q✉❡
r✐♦s t✓♥t♦ ✔♦r s✉ ❝♦✖✔♦s✐❝✐✗♥ ❝♦✖♦ ✔♦r
✕❡
s✉s ❢✉♥❝✐♦♥❡s✭ ❉❅ r❡❝♦♥♦❝❡r ❧✓s s✐♥❣✉❧✓r✐✲
✉♥ ❧❧✓✖✓✕♦ ➇✘st✓✕♦ ✐♥t❡❣r✓❧✣ ❝♦♥ ❧✓ ✓✉t♦✲
✕✓✕❡s ② s✉s ❡❢❡❝t♦s❃ ❧❡♥❣✉✓ ✔r♦✔✐✓✛ ❝✉❧t✉✲
♥♦✖✤✓ ✕❡ ❧✓s r❡❣✐♦♥❡s✚ ✘♥ ✥✦✧★ t✓✖✔♦❝♦
r✓✛ ❢♦r✓❧✐✕✓✕✛ ♦r❣✓♥✐③✓❝✐✗♥ t❡rr✐t♦r✐✓❧✛ ✔❡✲
s❡ ❧❧❡❣✗ ✓ ✉♥ ✖♦✕❡❧♦ ✕❡ ♦r❣✓♥✐③✓❝✐✗♥ t❡✲
❝✉❧✐✓r✐✕✓✕❡s ❤✐st✗r✐❝✓s ✕❡ ✕❡r❡❝❤♦ ❝✐✈✐❧✛
rr✐t♦r✐✓❧ ✕❡❢✐♥✐✕♦ ❡♥ ❧✓ ❈♦♥st✐t✉❝✐✗♥✛ s✐♥♦
✐♥s✉❧✓r✐✕✓✕ ② ✉❧tr✓✔❡r✐❢❡r✐❝✐✕✓✕✭ ❋❅ ➇✕❡s✲
q✉❡ s❡ ✕✐s✔✉s✐❡r♦♥ ❡♥ s✉ t✤t✉❧♦ ✩✪✪✪ ❡❧❡✲
❝♦♥❝❡♥tr✓r✣ ❡♥ ❧♦s t❡rr✐t♦r✐♦s ✕❡t❡r✖✐♥✓✲
❧✓
❙❡❣✉♥✕✓
✢✉s❝✗
❧✓
❝♦✖✔✓t✐✢✐❧✐✕✓✕
✖❡♥t♦s ✢❜s✐❝♦s ✔✓r✓ ✉♥ ✘st✓✕♦ ➇✕❡s❝❡♥✲
✕♦s ✗r❣✓♥♦s ❡ ✐♥st✐t✉❝✐♦♥❡s ❝❡♥tr✓❧❡s ❝♦✲
tr✓❧✐③✓✢❧❡✣✚ ❙❡ ❤✐③♦ ✓✢r✐❡♥✕♦ ✉♥ ➇✔r♦❝❡s♦
✖♦ ❝♦♥tr✐✢✉❝✐✗♥ ✓ ✉♥✓ ❡❢✐❝✓③ ✔♦❧✤t✐❝✓ ✕❡
✓✉t♦♥✗✖✐❝♦✣ ✓ ✔✓rt✐r ✕❡❧ r❡❝♦♥♦❝✐✖✐❡♥t♦
r❡❝♦♥♦❝✐✖✐❡♥t♦ ❡ ✐♥t❡❣r✓❝✐✗♥✭ ●❅ ✐♥❝♦r✔♦✲
✕❡❧ ✕❡r❡❝❤♦ ✓ ❧✓ ✓✉t♦♥♦✖✤✓ ✕❡ ❧✓s ♥✓❝✐♦✲
r✓r ❧♦s ✔r✐♥❝✐✔✐♦s ✕❡ ❧❡✓❧t✓✕ ② ❝♦❧✓✢♦r✓✲
♥✓❧✐✕✓✕❡s ② r❡❣✐♦♥❡s ❡♥ s✉ ✓rt✤❝✉❧♦ s❡❣✉♥✲
❝✐✗♥✛ ✓s✤ ❝♦✖♦ ❧♦s ✖❡❝✓♥✐s✖♦s ❡ ✐♥str✉✲
✕♦✛ ✖❜s ❧✓ t❜❝✐t✓ ✕❡❧❡❣✓❝✐✗♥ ❡♥ ❡❧ ❧❡❣✐s❧✓✲
✖❡♥t♦s ✕❡ ❝♦❧✓✢♦r✓❝✐✗♥ ② ❝♦♦✔❡r✓❝✐✗♥ ②
✕♦r ♦r❣❜♥✐❝♦ ✔✓r✓ ❡❧ ❝✐❡rr❡ ✕❡ s✉s ❡♥✉♥✲
❧♦s ➇✔r♦❝❡✕✐✖✐❡♥t♦s ❝♦✖✔✓rt✐✕♦s✣ ✔✉❡s✲
❝✐✓✕♦s ✕❡ ✓✔❡rt✉r✓✚ ❙✐ ✢✐❡♥ ❡♥ ✥✦✫✥ ② ✥✦✧★
t♦s ❡♥ ✔✐❡ ✔♦r ❧♦s ❡st✓t✉t♦s ➇✕❡ s❡❣✉♥✕✓
❤✉✢♦ ✉♥ r♦t✉♥✕♦ r❡❝❤✓③♦ ✕❡❧ ✓❣♦✢✐✓♥t❡
❣❡♥❡r✓❝✐✗♥✣✭ ■❅ r❡✕✐s❡✙✓r ❡❧
❝❡♥tr✓❧✐s✖♦ ② ✉♥✓ ✐♥✕✉✕✓✢❧❡ ✓s✔✐r✓❝✐✗♥
✕✐str✐✢✉❝✐✗♥ ✕❡ ❝♦✖✔❡t❡♥❝✐✓s✛ ✔r❡❝✐s✓♥✲
✓❧ ❡st✓✢❧❡❝✐✖✐❡♥t♦ ✕❡ ❧✓ ✓✉t♦♥♦✖✤✓ r❡❣✐♦✲
✕♦
♥✓❧✛ ♥♦ ✔✉✕♦ ❢r✓❣✉✓rs❡ ✉♥✓ ♥❡t✓ ✈♦❧✉♥t✓✕
r❡✕✉❝✐❡♥✕♦ ✓❧ ✖❜①✐✖♦ ❧✓s ❝♦✖✔✓rt✐✕✓s ②
❧✓s
❢✓❝✉❧t✓✕❡s
❝♦♥❝r❡t✓s
✕❡❧
✘st✓✕♦✛
❝♦♥st✐t✉②❡♥t❡ ❡♥ ❡st✓ ✖✓t❡r✐✓ q✉❡ ❡st✉✲
❡st✓✢❧❡❝✐❡♥✕♦
q✉❡ t♦✕♦ ❧♦ ♥♦ ✓tr✐✢✉✐✕♦ ✓❧ ✘st✓✕♦ ✔♦r ❧✓
✕❡❧♦ ❝❧✓r✓✖❡♥t❡ ✕❡❢✐♥✐✕♦✚ ❆s✤ ❧✓s ❝♦s✓s✛
❈♦♥st✐t✉❝✐✗♥ s❡✓ ❝♦✖✔❡t❡♥❝✐✓ ✕❡ ❧✓s ❝♦✲
❝✉❡st✐✗♥
t❡rr✐t♦r✐✓❧
s✐❣✉❡
❝❧❜✉s✉❧✓
✕❡
✈✐❡r✓ ❡♥ ❝♦♥✕✐❝✐♦♥❡s ✕❡ s♦st❡♥❡r ✉♥ ✖♦✲
❧✓
❝♦✖♦
s✐st❡✖✓
r❡s✐✕✉✓❧
✖✉♥✐✕✓✕❡s✛ ✕❡ t✓❧ ✖✓♥❡r✓ q✉❡ ❧♦s ❡st✓t✉✲
✓✢r✐✬♥✕♦s❡
r❡❝✉rr❡♥t❡✖❡♥t❡ ❡♥ ❝✓♥✓❧ ❡♥ ❧♦s ✖♦✖❡♥✲
t♦s
t♦s ✕❡ ❝r✐s✐s✛ ✓ ❢✓❧t✓ ✕❡ ✉♥✓ ❝♦♥st✐t✉❝✐♦♥✓✲
❝♦✖✔❡t❡♥❝✐✓❧✭ ❏❅ ❢✐❥✓r ❧♦s ❡❧❡✖❡♥t♦s ❢✉♥✲
t❡♥❣✓♥
✕✐✖❡♥s✐✗♥
✐♥st✐t✉❝✐♦♥✓❧✛
♥♦
❧✐③✓❝✐✗♥ ✓✕❡❝✉✓✕✓ q✉❡ ✔❡r✖✐t✓ ✈❡rt❡✢r✓r
✕✓✖❡♥t✓❧❡s ✕❡❧
♥✉❡str♦ ✘st✓✕♦ ❝♦♥ ❧✓ ❡❢✐❝✓❝✐✓ ② ❡st✓✢✐❧✐✲
✔✓r✓ ❣✓r✓♥t✐③✓r ❧✓ s♦❧✐✕✓r✐✕✓✕ ✐♥t❡rt❡rr✐✲
s✐st❡✖✓ ✕❡ ❢✐♥✓♥❝✐✓❝✐✗♥
t♦r✐✓❧ ❡♥ t✬r✖✐♥♦s ✕❡ ❡q✉✐✕✓✕✛ ✐♥tr♦✕✉✲
✕✓✕ ♥❡❝❡s✓r✐✓s✚
✘❧ ❧❡❣✐s❧✓✕♦r ❡st✓t✓❧
② ❧✓s
❝✐❡♥✕♦
❝♦✖✉♥✐✕✓✲
✉♥
✖✓♥✕✓t♦
✕❡
➇✓❝t✉✓❧✐③✓❝✐✗♥✣
✕❡❧ r✬❣✐✖❡♥ ❢♦r✓❧ ✈✓s❝♦ ② ♥✓✈✓rr♦ q✉❡ ♥♦
✕❡s ✓✉t✗♥♦✖✓s✛ ✕✉r✓♥t❡ ❝✓s✐ ❝✉✓tr♦ ✕✬❝✓✲
✕✓s✛ ❤✓♥ ✈❡♥✐✕♦ ❝♦♥❝r❡t✓♥✕♦ ✉♥ ✓✈✓♥③✓✲
❣❡♥❡r❡ ✕❡s✐❣✉✓❧✕✓✕ ② s✓t✐s❢✓❣✓ ❧✓s ❡①✐❣❡♥✲
✕♦ ✘st✓✕♦ ✓✉t♦♥✗✖✐❝♦✭ ② ❧✓ ❥✉r✐s✔r✉✕❡♥✲
❝✐✓s ✕❡ s♦❧✐✕✓r✐✕✓✕✭ ❑❅ ❡st✓✢❧❡❝❡r ✉♥✓ ❣✓✲
❝✐✓ ❝♦♥st✐t✉❝✐♦♥✓❧ s❡ ❤✓ ❡♥❝✓r❣✓✕♦ ✕❡ ✔r❡✲
r✓♥t✤✓ r❡❢♦r③✓✕✓ ✕❡ ❧✓ ✓✉t♦♥♦✖✤✓ ❧♦❝✓❧ ②
❝✐s✓r ❧♦s ✔✐❧✓r❡s ✕♦❝tr✐♥✓❧❡s s♦✢r❡ ❧♦s q✉❡
✕❡
s❡
t❡rr✐t♦r✐✓❧✣✚
❢✐♥✓♥❝✐✓❝✐✗♥✭ ▼❅ ✕✐s✔♦♥❡r r❡❣❧✓s ✓✕❡❝✉✓✲
✘♥ s✉ ❡✈♦❧✉❝✐✗♥✛ ❝✓r✓❝t❡r✐③✓✕♦ ✔♦r s✉ ❢❧❡✲
✕✓s ✔✓r✓ ❧✓ ✓rt✐❝✉❧✓❝✐✗♥ ✕❡ ✘s✔✓✙✓ ❡♥ ❧✓
✓s✐❡♥t✓
❧✓
➇❝♦♥st✐t✉❝✐✗♥
❧✓
s✉❢✐❝✐❡♥❝✐✓
②
s♦st❡♥✐✢✐❧✐✕✓✕
❡♥
s✉
✓
❯✘ ✓ ✔✓rt✐r ✕❡❧ ✔❧✉r✓❧✐s✖♦ t❡rr✐t♦r✐✓❧ ✐♥✲
❢✉♥❝✐♦♥✓r ➇❝♦✖♦ s✐✣ ✕❡ ✉♥ ✘st✓✕♦ ❢❡✕❡r✓❧
t❡r♥♦✛ ② ❄◆❅ ✖♦✕✐❢✐❝✓r ❧♦s ✔r♦❝❡✕✐✖✐❡♥t♦s
②
①✐✢✐❧✐✕✓✕
❣r✓♥
✓✔❡rt✉r✓✛
❤✓
❧❧❡❣✓✕♦
s❡ tr✓t✓r✓✛ ✓✉♥q✉❡ ❝♦♥ s❡✈❡r✓s ✕❡❢✐❝✐❡♥✲
✕❡ r❡❢♦r✖✓ ❝♦♥st✐t✉❝✐♦♥✓❧ ✔✓r✓ q✉❡ ❡st✓
❝✐✓s ② ♥♦t✓✢❧❡s ❝✓r❡♥❝✐✓s ✕❡ ❡str✉❝t✉r✓✚
s❡✓
✮r✢✐t✓ s✐♥ ✕✉✕✓ ❡♥ ❡❧ ❝✓✖✔♦ ✕❡ ✓tr✓❝❝✐✗♥
✓s✤ ❧♦ ✕❡✖✓♥✕❡ ❧✓ ❝✐✉✕✓✕✓♥✤✓✚
✔♦s✐✢❧❡
❝✉✓♥✕♦
❚❡♥❣✓✖♦s
✕❡❧ ❢❡✕❡r✓❧✐s✖♦✛ ✔❡r♦ ♥♦ ❡s ❢♦r✖✓❧ ♥✐ ✔r♦✲
✖✉②
r❡s✉❧t❡
♥❡❝❡s✓r✐♦
✔r❡s❡♥t❡s
❧✓s
②
❝❧✓r✓s
❧❡❝❝✐♦♥❡s ✕❡ ♥✉❡str✓ ❤✐st♦r✐✓ ② ❧✓ ❡✈♦❧✉✲
✔✐✓✖❡♥t❡ ✉♥ ✘st✓✕♦ ❢❡✕❡r✓❧✚
❡♥
❝✐✗♥ s❡❣✉✐✕✓ ✔♦r ❡❧ ✘st✓✕♦ ✓✉t♦♥✗✖✐❝♦✚
✉♥ ✔r♦❝❡s♦ ✕❡ ❢❡✕❡r✓❧✐③✓❝✐✗♥ ✯✰ ✱✳✴✵✹✺ ❧✓
❙❡ tr✓t✓ ✕❡ ✓❧✉✖✢r✓r✛ ❝♦♥ ✉♥ r✓③♦♥✓✢❧❡
r❡❢♦r✖✓ q✉❡ s❡ ❡✖✔r❡♥✕✓ ✕❡✢❡ t❡♥❡r ✉♥
❤♦r✐③♦♥t❡ ✕❡ ❡st✓✢✐❧✐✕✓✕✛ ✉♥ ✖✓r❝♦ ❥✉r✤✕✐✲
s❡♥t✐✕♦ ❢❡✕❡r✓t✐✈♦ ✕❡ ❝✉❧✖✐♥✓❝✐✗♥✛ t✐✔♦
❝♦ ② ✔♦❧✤t✐❝♦ q✉❡ ❡st✓✢❧❡③❝✓ ❡❧ ❡q✉✐❧✐✢r✐♦
❙✐
✕❡s✕❡
✼✹✽✯✾✿❀
✥✦✧★
✵✹❀✰✵✼✰❁❂
❝♦♥st✐t✉②❡♥t❡✛
❡st✓✖♦s
✐♥✖❡rs♦s
✔r♦❝❡s♦
♥❡❝❡s✓r✐♦ ❡♥tr❡ ✓✉t♦❣♦✢✐❡r♥♦ ② ❣♦✢✐❡r♥♦
♥❡❝❡s✐t✓✖♦s✛
❝♦✖✔✓rt✐✕♦ ✔✓r✓ ❧✓ ✔❧❡♥✓ ✐♥t❡❣r✓❝✐✗♥ ✕❡
❘❡❢♦r✖✓✛
❡s
❧♦
q✉❡
♥♦
✔✉❡s ❧♦s ✔r✐♥❝✐✔✐♦s ② ❧♦s ❡❧❡✖❡♥t♦s ❝❡♥✲
✉♥ ✔✓✤s t✓♥ ✔❧✉r✓❧ ② t✓♥ ❧❧❡♥♦ ✕❡ ✔♦t❡♥❝✐✓✲
tr✓❧❡s q✉❡
❧✐✕✓✕❡s ❝♦✖♦ ❡s ✘s✔✓✙✓✚ ❚✓♥t♦ ❡❧
❡str✉❝t✉r✓♥
❡❧
✘st✓✕♦
❡st❜♥
t✬r✖✐♥♦s
❣❡♥❡r✓❧❡s✚
❚✓✖✔♦❝♦
❤✓②
✔❡r✤✖❡tr♦ ❡st❜ tr✓③✓✕♦✛ ✓✉♥q✉❡ s❡✓ ❝♦✖✲
✉♥✓
➉➊➋➌➍➎➏ ➐➑➉➎➒➓➑
s✐t✉✓❝✐✗♥ ✔♦❧✤t✐❝✓ t✓❧ q✉❡ ✓s✤ ❧♦ r❡q✉✐❡r✓✛
✔❡s❡
✓
❧✓
❣r✓✈❡✕✓✕
✕❡❧
✓❝t✉✓❧
✕✐✓❣✲
♥✗st✐❝♦ ❝♦✖♦ ❡❧ ♦✢❥❡t✐✈♦ s♦♥ ❝❧✓r♦s ② ❡❧
✢✐❡♥ ❡st✓✢❧❡❝✐✕♦s ❡♥ ❧✓ ❈♦♥st✐t✉❝✐✗♥✛ ❡♥
✔❧❡❥♦ ② ✕✐❢✤❝✐❧ ✕❡ ✓rt✐❝✉❧✓r ❡♥ ❧♦s ✕❡t✓❧❧❡s✚
▲✓
✕❡s✓❢✤♦
❝♦✖✐s✐✗♥
✕❡
❡st✉✕✐♦
✔✓r✓
❧✓
❡✈✓❧✉✓✲
s♦✢❡r✓♥✐st✓ ❡♥ ❈✓t✓❧✉✙✓✚ P❡r♦ ❧✓ r❡❢♦r✲
❝✐✗♥ ② ✖♦✕❡r♥✐③✓❝✐✗♥ ✕❡❧ ✘st✓✕♦ ✓✉t♦♥✗✲
✖✓
✖✐❝♦ r❡❝✐❡♥t❡✖❡♥t❡ ❝r❡✓✕✓ ❡♥ ❡❧ ❈♦♥❣r❡✲
❡s
♥❡❝❡s✓r✐✓
r✓❝✐♦♥✓❧✐③✓❝✐✗♥
✔✓r✓
②
✓❧
✕✤✓✛
r❡❧❡❣✐t✐✖✓❝✐✗♥
❧✓
✔✉❡st✓
✕❡
s♦ ✕❡ ❧♦s ❲✐✔✉t✓✕♦s ❡s✛ ✔♦r ✓❤♦r✓✛ ❡❧ ✜♥✐✲
♥✉❡str♦ s✐st❡✖✓ ✔♦❧✤t✐❝♦ ②✛ ❡♥ s✉ ✖✓r❝♦✛
❡st❜ ❧✓ ❝❧✓✈❡ s♦✢r❡ ✉♥✓ ♦✔❝✐✗♥ ✕❡ s✤♥t❡s✐s
➔→➣→↔↕➙➛➜➝↔
➞➛➣↕➝➟➛➠↕➡➛➞
✔✓r✓ ✕✓r ✉♥✓ s✓❧✐✕✓ ✓✕❡❝✉✓✕✓ ✓ ❧✓ ❝✉❡s✲
t✐✗♥ ❝✓t✓❧✓♥✓✚
➢
➞→➠→➤↕➙↕➜➛➞
➟➥→↔➙➞➝
▲✓ ✖✓②♦r ✕✐❢✐❝✉❧t✓✕ ❡str✐✢✓ ❡♥ ❝♦♥s❡✲
❣✉✐r s✉ ✓❝❡✔t✓❝✐✗♥ ✖✓②♦r✐t✓r✐✓ ❡♥ ❧♦s t❡✲
rr✐t♦r✐♦s q✉❡ t✐❡♥❡♥ ❧✓ ➇✓s✐✖❡tr✤✓ ✔♦❧✤t✐✲
❝✓✣
✕❡
✢✉❡♥✓
✉♥
✓rr✓✐❣✓✕♦
✔✓rt❡
✓✢r✓③✓♥
✉♥
♥✓❝✐♦♥✓❧✐s✖♦✛
✐♥✕❡✔❡♥✕❡♥t✐st✓✚
✐♥✕❡✔❡♥✕❡♥t✐s✖♦
↔↕↔➙→➜➛
➛
➠➛
➢
➦➛➞
➣➥→↔➙↕ó➟
➥➟➛
↔➛➠↕➦➛
➣➛➙➛➠➛➟➛
❡♥
◗✉✐❡♥❡s
✐rr❡✕❡♥t♦
➧→
➦→➨→
➛➩➞➝➫→➣➭➛➞
♥✉♥❝✓ ✈✓♥ ✓ s❡r ❝♦♥✈❡♥❝✐✕♦s ✔♦r ♥✐♥❣✉✲
➠➛
♥✓ r❡❢♦r✖✓✛ ✓❧
➣➝➜↕↔↕ó➟
✉♥ ✕✐❜❧♦❣♦ ✔♦❧✤t✐❝♦ ② t✬❝♥✐❝♦ q✉❡ ✔✉❡✕✓
❧✐③✓❝✐✗♥ ✔♦❧✤t✐❝✓ r✓❝✐♦♥✓❧✐③✓✕♦r✓ ② ✕❡ ❝✓❧✐✲
r❡s✉❧t✓r ❢r✉❝t✤❢❡r♦✛ ✔♦r ❧♦ q✉❡ t♦✕♦s t❡♥❡✲
✕✓✕✚
✓
✖♦s ❡❧ ✕❡✢❡r ✕❡ ✓✔r♦✈❡❝❤✓r❧♦✚ ✮❥✓❧❜ ❧✓s
q✉✐❡♥❡s q✉✐❡r❡♥ ✖✓♥t❡♥❡r ❧✓ ❡str✉❝t✉r✓
❢♦r✖✓❝✐♦♥❡s ✔♦❧✤t✐❝✓s q✉❡ ♥♦ s❡ ❤✓♥ ✐♥✲
✕❡❧
❍✓②
♥❡t✓
✘st✓✕♦
t✓❧
✖✓②♦r✤✓
❝♦✖♦
s✐
❡st❜✛
s✉✖✓✖♦s
✓q✉❡❧❧♦s
q✉❡
→➠
➯↔➙➛➦➝
→➟
➛➥➙➝➟ó➜↕➣➝
→➠
♦
q✉❡
❧✓
❤✓♥
✓✢✓♥✕♦♥✓✕♦✛
❝✓✖✢✐❡♥ ✕❡ ✔♦st✉r✓ ② ✔♦✕✓✖♦s ❧❧❡❣✓r ✓
♥♦ ② q✉✐❡♥❡s ✓✢♦❣✓✖♦s ✔♦r ✉♥✓ r❡❢♦r✖✓
❡❧✓✢♦r✓r
❡♥ s❡♥t✐✕♦ ❢❡✕❡r✓❧ q✉❡ ✓rt✐❝✉❧❡ ❡❧ ✔❧✉r✓❧✐s✲
✕✓s✚ ❳✉❡str♦ ✔✓✤s ♥❡❝❡s✐t✓ ✕❡ ✖✓♥❡r✓ ✐✖✲
✖♦
✔♦st❡r❣✓✢❧❡
❝♦♥
✉♥
♥✉❡✈♦
✔✓❝t♦
✕❡
❝✐✉✕✓✕✓♥✤✓
❝✓✕✓
t❡rr✐t♦r✐♦
❡♥
s✉✢s✐❣✉✐❡♥t❡s
✉♥✓s
✐r
❝♦♥❝❧✉s✐♦♥❡s
✓✢r✐❡♥✕♦
❧♦s
❝♦✖✔✓rt✐✲
t✐❡✖✔♦s
✕❡
➲➝➟➤➞→↔➝
r❡❢♦r✖✓ ✕❡ ❧✓ ❈♦♥st✐t✉❝✐✗♥✚
r❡❢♦r✲
✖✓s ❡st✓t✉t✓r✐✓s✚
➣➞→➛➦➛
❝♦r✔♦r✓✕♦✛
✔r♦✔✉❣♥✓♥ ✉♥ ✖✓②♦r ♥✐✈❡❧ ✕❡ ✓✉t♦❣♦✢✐❡r✲
r❡❢r❡♥✕✓✕♦ ✔♦r t♦✕♦s ❧♦s ❡s✔✓✙♦❧❡s ② ✔♦r
P❡r♦ ❡❧ ♥✜✖❡r♦ ✕❡ ♥✓❝✐♦♥✓❧✐st✓s ✕❡ ❡st✓
❝♦♥✕✐❝✐✗♥ ❡s ✖❡♥♦r ✕❡❧ q✉❡ ❤♦② ✔♦r ❤♦②
② ❡♥❝✉❡♥tr♦✛ ❡♥ ❧✓ ❧✤♥❡✓ ✕❡ ✉♥✓ ✕❡s❝❡♥tr✓✲
↔➝➨➞→
✖❡♥♦s ✔♦r ♥✐♥❣✉♥✓ q✉❡
♥♦ ✓✢r✓ ❧✓ ✔✉❡rt✓ ✓❧ ✕❡r❡❝❤♦ ✕❡ s❡❝❡s✐✗♥✚
❝♦ ✐♥str✉✖❡♥t♦ ✕❡❧ q✉❡ ✕✐s✔♦♥❡✖♦s ✔✓r✓
✘st✓ r❡❢♦r✖✓✛ ✓✕❡✖❜s ✕❡ ♦tr✓s ♥❡❝❡s✓✲
❨❩❬❭❪❩❫❪ ❴❵❦♠❩♠ ♣✇ ④⑤⑥♣⑦⑧⑨⑥⑩④❶ ⑦♣ ❷♣⑧♣❸
④❹❶
❺❶❻✇⑥⑩⑥❼④⑩❶❻⑤❽
❾
⑦⑩❿❼⑥⑤⑦❶
❿❶⑧⑥⑤➀❶➁
❝♦♥❢♦r✖✓ ❧✓ ✖✓②♦r✤✓ ♥♦ ♥✓❝✐♦♥✓❧✐st✓ ❥✉♥✲
r✐✓s ❡♥ ✓s✔❡❝t♦s s♦❝✐✓❧❡s ② ✕❡ r❡❣❡♥❡r✓✲
⑦♣❽ ➂⑧❼❿❶ ➃❶④⑩⑤❽⑩✇⑥⑤ ♣❻ ❽⑤ ❺❶➄⑩✇⑩➅❻ ❺❶❻✇❸
t♦ ❝♦♥ ❡❧ ♥✓❝✐♦♥✓❧✐s✖♦ ✖♦✕❡r✓✕♦✚ ❆q✉✤
❝✐✗♥ ✕❡✖♦❝r❜t✐❝✓✛ r❡q✉❡r✐r✤✓ ✓✕♦✔t✓r ✖✉✲
⑥⑩⑥❼④⑩❶❻⑤❽ ⑦♣❽ ❺❶❻➆⑧♣✇❶➈
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✶ ❊✁✂✄☎✆
❱✝✞✟✠✞✡ ✻ ❞✞ ❛☛✟✝☞ ❞✞ ✷✌✍✎
❖✏✑✒✑✓✒
♦ ✱✪✗♣✛✣✖✗ ✘✛ ✕✖✗ ✛✕✛✜✜✢✙✥
♦✛✗ ✘✛✕ ◗ ✘✛ ✖✚✣✢✕ ✛♦ ❙✦♦✥
✩✣✪✖✭ ✕✖✗ t✛♦✗✢✙♦✛✗ ✗✛ ✬✖♦
✱✦✛✕t✙ ✜✖✗✢ t✖♦✩✢✚✕✛✗ ✛♦ ✦♦✖ ✗✙✜✢✛✥
✘✖✘ ✤✦② ♣✙✕✖✣✢✧✖✘✖★ ✫✙ ú♦✢✜✙ ✢✤✥
♣✙✣t✖♦t✛ ✛✗ ✗✖✚✛✣ ✗✢ ✛✕ ♣✖✣t✢✘✙ ♣✙✥
♣✦✕✢✗t✖ ② ✖♦t✢✕✢✚✛✣✖✕ ✘✛ ❚✢❯t✙✣ ❲✣✥
✚s♦✭ ❳✢✘✛✗✧✭ ♣✦✛✘✛ ✜✖✛✣ ✘✛✣✣✙t✖✘✙
♣✙✣ ✕✙✗ ✱✙t✙✗ ✘✛ ✦♦✖ ✤✖②✙✣✪✖ q✦✛
q✦✢✛✣✛ ✜✖✤✚✢✖✣ ✘✛ ❨✙✚✢✛✣♦✙★ ✔✗t✖
✙♣✜✢❩♦ ✛✣✖ ✢✤♣✛♦✗✖✚✕✛ ✬✖✜✛ ✗✙✕✙
✘✙✗ ✤✛✗✛✗✭ ♣✛✣✙ ✕✖ ✗✙✣♣✣✛♦✘✛♦t✛
✱✢✜t✙✣✢✖✭ ✖ ❢✢♦✖✕✛✗ ✘✛ ❢✛✚✣✛✣✙✭ ✘✛✕
✜✖♦✘✢✘✖t✙ ✜✙✤ú♦ ✘✛ ✕✖ ✙♣✙✗✢✜✢❩♦
✛♦ ✦♦✖ ♣✛q✦✛♠✖ ✜✢✦✘✖✘ ✘✛✕ ✗✦✣ ✛♦
✕✖ q✦✛ ✗✙✕✙ ✩✖♦✖✚✖ ✕✖ ✘✛✣✛✜✬✖ ✘✛✗✥
✘✛ ✬✖✜✪✖ ✱✛✢♦t✢t✖♦t✙✗ ✖♠✙✗ ✬✖ ✜✖✤✥
✚✢✖✘✙ ✛✕ ♣✖♦✙✣✖✤✖★
❬✛✗✘✛ ✛♦t✙♦✜✛✗ ✬✖♦ ✖✣✣✛✜✢✖✘✙
✕✖✗ ♣✣✛✗✢✙♦✛✗ ✗✙✚✣✛ ✕✖ ✙♣✙✗✢✜✢❩♦
✘✢✱✢✘✢✘✖ ♣✖✣✖ q✦✛ ♣✣✛✗✛♦t✛ ✦♦
✜✖♦✘✢✘✖t✙ ✜✙✤ú♦ ✛♦ t✙✘✖✗ ✕✖✗ ✜✢✣✥
✜✦♦✗✜✣✢♣✜✢✙♦✛✗★ ❈✦✖♦✘✙ ❳✢✘✛✗✧ ✗✛
✬✢✧✙ ✜✙♦ ✛✕ ♣✙✘✛✣✭ ✛♦ ✮✯❭✯✭ ✜✖✤✥
✚✢❩ ✕✖✗ ✣✛✩✕✖✗ ✘✛✕ ✰✦✛✩✙ ② ✛✕✢✤✢♦❩
✕✖ ✗✛✩✦♦✘✖ ✱✦✛✕t✖✭ ♣✙✣ ✕✙ q✦✛ ✖✬✙✥
✣✖ ✕✖ ❢✙✣✤✖✜✢❩♦ ✘✛ ✜✙✖✕✢✜✢✙♦✛✗ ✖♦✥
t✛✗ ✘✛ ✖✜✦✘✢✣ ✖ ✕✖✗ ✦✣♦✖✗ ✛✗ ✦♦✖
♦✛✜✛✗✢✘✖✘ ② ✦♦✖ ✙✚✕✢✩✖✜✢❩♦ ✤✙✥
✣✖✕✭ ✘✛ ✖✜✦✛✣✘✙ ✜✙♦ ✕✙✗ ✜✢✦✘✖✘✖✥
♦✙✗ q✦✛ ✘✛✗✛✖♦ ✦♦ ✜✖✤✚✢✙ ❢✦♦✘✖✥
✤✛♦t✖✕ ✘✛✗♣✦✲✗ ✘✛ ✙✜✬✙ ✖♠✙✗ ✘✛
✗✙♣✙✣t✖✣ ✦♦ ❨✙✚✢✛✣♦✙ ✗✛✤✢✖✦t✙✣✢✥
t✖✣✢✙ ② ✖ ✦♦ ✕✪✘✛✣ ✘✛t✛✗t✖✘✙★ ✫✙✗
✩✣✦♣✙✗ ✘✛ ✕✖ ✗✙✜✢✛✘✖✘ ✜✢✱✢✕ ② ✕✙✗
✢♦✗t✢t✦t✙✗ ✘✛ ✙♣✢♦✢❩♦ ✬✖✜✛♦ ✜✙♦✗✥
t✖♦t✛✗ ✗✙♦✘✛✙✗ ♣✖✣✖ ✛✗✜✙✩✛✣ ✖✕
✤s✗ ✖t✣✖✜t✢✱✙ ✛♦t✣✛ ✕✙✗ ♦✦✤✛✣✙✥
✗✙✗ ✜✖♦✘✢✘✖t✙✗ ✘✛ ✙♣✙✗✢✜✢❩♦★
P✛✣✙ ✕✙✗ ♣✖✣t✢✘✙✗ ✘✛ ✕✖ ✙♣✙✗✢✥
✜✢❩♦ ♦✛✩✙✜✢✖♦ t✖✣✘✛ ② ✖ ✣✛✩✖♠✖✥
✘✢✛♦t✛✗★ ✫✙✗ ♣✖✣t✢✘✢✗✤✙✗✭ ✕✖✗ ✣✢✱✖✥
✕✢✘✖✘✛✗ ② ✕✖✗ ✢✤♣✣✛✜✢✗✖✗ ✛✗t✣✖t✛✥
✩✢✖✗ ✖ ✕✖✣✩✙ ♣✕✖✧✙ ✬✖✜✛♦ q✦✛ ✗✛✖
✤✦② ✘✢❢✪✜✢✕ ✖✕✜✖♦✧✖✣ ✖✜✦✛✣✘✙✗ ✘✛
ú✕t✢✤✖ ✬✙✣✖ ✛♦t✣✛ ✩✣✦♣✙✗ ✩✣✖♦✘✛✗
② ♣✛q✦✛♠✙✗✭ ✱✢✛✰✙✗ ② ♦✦✛✱✙✗✭ ✘✛
✢✧q✦✢✛✣✘✖✭ ✘✛ ✜✛♦t✣✙ ② ✛✜✙✕✙✩✢✗t✖✗✭
q✦✛ ✬✖♦ ♣✛✕✛✖✘✙ t✖♦ ✛♦✜✖✣♦✢✧✖✘✖✥
✤✛♦t✛ ② ✘✦✣✖♦t✛ t✖♦t✙ t✢✛✤♣✙ ✛♦✥
t✣✛ ✗✪★ ❆✘✛✤s✗✭ ♣✖✣✖ ♣✙✘✛✣ ✘✛✣✣✙✥
t✖✣ ✖ ❲✣✚s♦ ② ✘✛✗✬✖✜✛✣ ✛✕ ✔✗t✖✘✙
✢✕✢✚✛✣✖✕ ✜✙♦✗t✣✦✢✘✙ ♣✙✣ ✲✕✭ ✛✕ ✚✕✙✥
q✦✛ ✘✛✤✙✜✣st✢✜✙ ♦✛✜✛✗✢t✖✣✪✖ ✜✙✙✥
♣✛✣✖✣ t✖✤✚✢✲♦ ✛♦ ✤✦✜✬✖✗ ✜✢✣✥
✜✦♦✗✜✣✢♣✜✢✙♦✛✗ ✜✙♦ ❪✙✚✚✢❯✭ ✦♦
♣✖✣t✢✘✙ ✜✣✛✖✘✙ ✬✖✜✛ ❭✯ ✖♠✙✗ ✜✙♦
✦♦ ♣✣✙✩✣✖✤✖ ♦✖✜✢✙♦✖✕✢✗t✖✭ ✖♦t✢✩✢✥
t✖♦✙✗✭ ✖♦t✢✗✛✤✢t✖ ② ✗✛✤✢❢✖✗✜✢✗t✖★
❫♦ ♣✖✜t✙ ✖✗✪ ✗✛✣✪✖ ✤✖✕ ✣✛✜✢✚✢✘✙ ✛♦
✛✕ ✛❡t✣✖♦✰✛✣✙ ② ♣✕✖♦t✛✖✣✪✖ ✦♦ ✩✣✖✥
■❙☞✌✍✎ ❍✏✑✏✒✓❙
✱✛ ✘✢✕✛✤✖✭ ✛✗♣✛✜✢✖✕✤✛♦t✛ ✖ ✕✙✗ ✢♦✥
t✛✕✛✜t✦✖✕✛✗ ♣✣✙✩✣✛✗✢✗t✖✗✭ ♣✛✗✛ ✖
q✦✛ ✘✖ ✕✖ ✢✤♣✣✛✗✢❩♦ ✘✛ q✦✛ ❪✙✚✥
✚✢❯ ✬✖ ✜✖✤✚✢✖✘✙✭ ✗✛ ✢♦✜✕✢♦✖ ✜✖✘✖
✱✛✧ ✤s✗ ✬✖✜✢✖ ✛✕ ✜✛♦t✣✙✭ ✘✖ ♣✣✢✙✣✢✥
✘✖✘ ✖ ✕✖ ✕✦✜✬✖ ✜✙♦t✣✖ ✕✖ ✜✙✣✣✦♣✥
✜✢❩♦ ② ✕✖ ✱✦✕♦✛✣✖✜✢❩♦ ✘✛✕ ✔✗t✖✘✙
✘✛ ✘✛✣✛✜✬✙ ② ✬✖ ✘✛✰✖✘✙ ✖t✣s✗ ✛✕
✣✖✜✢✗✤✙★ ❆✬✙✣✖✭ ✛✕ ✘✢✕✛✤✖ ✗✛✣s
t✛❩✣✢✜✙✭ ♣✙✣q✦✛ ❪✙✚✚✢❯ ✗✛ ✣✛✗✢✗t✛ ✖
♦✛✩✙✜✢✖✣ ✜✙♦ ✕✖✗ ❢✦✛✣✧✖✗ ✕✢✚✛✣✖✕✛✗
② ✘✛ ✢✧q✦✢✛✣✘✖✗ ② ♣✣✛✗✛♦t✖ ✗✦✗ ♣✣✙✥
▲✔ ✈✕✖✗✘✙✕✔
❞✚✛ ①✚✜✢✣✘✤✘ ❖✙✤✥✜
✈✦✚✛✈✚ ✔ s✚✙ ♣✘s✕✤✛✚
✔✜✗✚ ✛✔ ❞✕✈✕s✕✢✜
❞✚ ✛✔ ✘♣✘s✕✖✕✢✜
♣✢✙✗ ✜✖♦✘✢✘✖t✙✗ ✛♦ t✙✘✙ ✛✕ ♣✖✪✗★
✔✗✙ q✦✢✛✣✛ ✘✛✜✢✣ q✦✛ ✕✙ ✤s✗
♣✣✙✚✖✚✕✛ ✗✛✣s ✦♦✖ ♦✦✛✱✖ ✱✢✜t✙✣✢✖
✘✛ ❳✢✘✛✗✧★ ❈✙♦ ✛✕ ✗✢✗t✛✤✖ ✖✜t✦✖✕✭ ✖
❲✣✚s♦ ✕✛ ✚✖✗t✖✣✪✖ ✦♦ ❴✯❵ ✘✛ ✕✙✗
✱✙t✙✗ ♣✖✣✖ ✙✚t✛♦✛✣ ✦♦✖ ✜✕✖✣✖ ✤✖✥
②✙✣✪✖✭ t✖✕ ✱✛✧ ✢♦✜✕✦✗✙ ✘✙✗ t✛✣✜✢✙✗✭
♣✙✣ t✛✣✜✛✣✖ ✱✛✧ ✜✙♦✗✛✜✦t✢✱✖★ ✔♦ ✕✖
✜✖✤♣✖♠✖✭ ✛✕ ♣✖✣t✢✘✙ ✬✖ ✕✖♦✧✖✘✙
✦♦ ✤✛♦✗✖✰✛ ♣✖✣✖ ✤✙✱✢✕✢✧✖✣ ✖ ✗✦✗
♣✖✣t✢✘✖✣✢✙✗❜ ❳✢✘✛✗✧ ✘✛❢✛♦✘✛✣s ✖
❙✦♦✩✣✪✖ ✘✛ ✕✙✗ ✢♦✤✢✩✣✖♦t✛✗✭ ✤✢✛♦✥
✃❐❒
t✣✖✗ q✦✛ ✕✖ ✙♣✙✗✢✜✢❩♦ ✘✛✰✖✣✪✖ ✛♦✥
t✣✖✣ ✖ ✦♦ ✤✢✕✕❩♦ ✘✛ ♣✛✣✗✙♦✖✗ q✦✛
♦✙ ✗✙♦ ✚✕✖♦✜✖✗ ♦✢ ✜✣✢✗t✢✖♦✖✗★ ❆✦♦✥
q✦✛ q✦✛✘✖♦ ✤✦② ♣✙✜✙✗ ✣✛❢✦✩✢✖✥
✘✙✗ ✘✛ ✮✯❭❝ ✛♦ ✛✕ ♣✖✪✗✭ ✕✖ ♣✣✙♣✖✥
✩✖♦✘✖ ✜✙♦t✣✖ ✕✖ ➇✢♦✱✖✗✢❩♦ ✤✦✗✦✕✥
✤✖♦✖❣ ✛♦ ✦♦✙✗ ✤✛✘✢✙✗ ✘✙✤✢♦✖✥
✘✙✗ ♣✙✣ ✛✕ ❨✙✚✢✛✣♦✙ ✛✰✛✣✜✛ ✦♦✖
✩✣✖♦ ✢♦❢✕✦✛♦✜✢✖★ ❤✖✤✚✢✲♦ ✗✛ ✬✖♦
✢♦t✛♦✗✢❢✢✜✖✘✙ ✙t✣✙✗ ✤✛♦✗✖✰✛✗ ♣✙✥
♣✦✕✢✗t✖✗✭ ✜✙✤✙ ✕✖ ♣✣✙✤✛✗✖ ✘✛ ➇♣✖✥
✣✖✣❣ ✖✕ ✤✦✕t✢✤✢✕✕✙♦✖✣✢✙ ② ❢✢✕s♦t✣✙✥
♣✙ ✬ú♦✩✖✣✙✥✛✗t✖✘✙✦♦✢✘✛♦✗✛ ❨✛✙✣✥
✩✛ ✐✙✣✙✗✭ ✛✕ ♣✣✢♦✜✢♣✖✕ ✛♦✛✤✢✩✙ ✘✛✕
✣✲✩✢✤✛♦✭ ✜✦②✖ ❢✦♦✘✖✜✢❩♦ ✗✙✗t✢✛♦✛
✙✣✩✖♦✢✧✖✜✢✙♦✛✗ ✜✢✱✢✕✛✗ ✢♦✘✛♣✛♦✥
✘✢✛♦t✛✗✭ ② ✖ ➇❥✣✦✗✛✕✖✗❣✭ q✦✛ ✣✛♣✣✛✥
✗✛♦t✖ ✕✖✗ ✘✛✜✖✘✛♦t✛✗ ✲✕✢t✛✗ ✘✛✤✙✥
✜✣st✢✜✖✗ ② ✕✖✢✜✖✗ ✘✛ ❲✜✜✢✘✛♦t✛★
✐✢ ❳✢✘✛✗✧ ✱✦✛✕✱✛ ✖ ✩✖♦✖✣✭ ✕✙✗
✜✙♦❢✕✢✜t✙✗ ✜✙♦ ✔✦✣✙♣✖ ✜✙♦t✢♦✦✖✥
✣s♦★ ❤✣✖✗ ✕✖✗ ✣✛✜✙✤✛♦✘✖✜✢✙♦✛✗ ✘✛
✕✖✗ ✘✛✚✢✘✖✗ ✜✙✤✢✗✢✙♦✛✗ ✘✛✕ P✖✣✕✖✥
✤✛♦t✙ ✔✦✣✙♣✛✙✭ ✛✗ ✤✦② ♣✣✙✚✖✚✕✛
q✦✛ ✛✕ ♣✕✛♦✙ ✗✦✩✢✛✣✖ ✖♣✕✢✜✖✣ ✛✕ ✖✣✥
t✪✜✦✕✙ ❦ ✛♦ ✜✙♦t✣✖ ✘✛ ❙✦♦✩✣✪✖
✳♣✙✣ ✗✛✩✦♦✘✖ ✱✛✧ ✘✛✗♣✦✲✗ ✘✛ P✙✥
✕✙♦✢✖✳✭ ✕✙ q✦✛ ♣✙✘✣✪✖ ✘✛✗✛✤✚✙✜✖✣
✛♦ ✕✖ ✗✦✗♣✛♦✗✢❩♦ ✘✛ ✗✦ ✘✛✣✛✜✬✙ ✖
✱✙t✙ ✛♦ ✛✕ ❈✙♦✗✛✰✙ ✔✦✣✙♣✛✙ ② ♣✙✗✢✥
✚✕✛✗ ✗✖♦✜✢✙♦✛✗★ ❆✕ ✤✛♦✙✗ ✛♦ t✛✙✥
✣✪✖★ ❳✢✘✛✗✧ ✗✢✩✦✛ ❢✙✣✤✖♦✘✙ ♣✖✣t✛
✘✛✕ P✖✣t✢✘✙ P✙♣✦✕✖✣ ✔✦✣✙♣✛✙✭ ✜✦✥
②✙✗ ✕✪✘✛✣✛✗ ✛♦✱✢✖✣✙♦ ✗✦✗ ✤✛✰✙✣✛✗
✘✛✗✛✙✗ ✖ ❲✣✚s♦ ✖♦t✛ ✕✖✗ ✛✕✛✜✜✢✙✥
♦✛✗✭ ✗✢ ✚✢✛♦ ♦✢♦✩✦♦✙ ✬✖ ✢✘✙ ✖ ❥✦✘✖✥
♣✛✗t ✖ ✛♦✗✖✕✧✖✣✕✙ ✛♦ ♣✛✣✗✙♦✖★
✔♦ ✗✦ ✘✢✗✜✦✣✗✙ ✘✛✕ ❭❝ ✘✛ ✤✖✣✥
✧✙✭ ✖♦✢✱✛✣✗✖✣✢✙ ✘✛ ✕✖ ✣✛✱✙✕✦✜✢❩♦
✘✛ ❭◗❴◗✭ ❲✣✚s♦ ✘✢✰✙ q✦✛ ✗✛ ✱✛♦✩✖✥
✣✪✖ ✤✙✣✖✕✭ ♣✙✕✪t✢✜✖ ② ✕✛✩✖✕✤✛♦t✛
✘✛ ✗✦✗ ✖✘✱✛✣✗✖✣✢✙✗✭ ✗✢♦ ✘✛✰✖✣ ✜✕✖✥
✣✙ q✦✢✲♦✛✗ ✗✙♦✭ ✖✦♦q✦✛ ✘✛✗♣✦✲✗
✬✖✚✕❩ ✘✛ ✮★✯✯✯ ➇✤✛✣✜✛♦✖✣✢✙✗❣★ ✔✕
✣✲✩✢✤✛♦ ♣✙✘✣✪✖ ✛♦t✣✖✣ ✛♦ ✦♦✖
♦✦✛✱✖ ❢✖✗✛ ✤s✗ ✜✣✦✛✕ ♣✖✣✖ ✕✖ ✙♣✙✥
✗✢✜✢❩♦✭ ✕✙✗ ✩✣✦♣✙✗ ✜✢✱✢✕✛✗✭ ✕✖✗ ♣✛✣✥
✗✙♦✖✗ ② ✕✙✗ ✛✤♣✣✛✗✖✣✢✙✗ ♦✙ ✕✛✖✥
✕✛✗✭ ✤✢✛♦t✣✖✗ ✦♦✖ ❫✔ ✜✣✪t✢✜✖ ♣✛✣✙
✱✖✜✢✕✖♦t✛ ✙✚✗✛✣✱✖ ✗✢♦ ✖✜t✦✖✣★ ❈✙✥
✤✙ ✘✢✜✛♦ ✕✙✗ ✬✖✚✢t✖♦t✛✗ ✘✛ ✕✖ ✜✖✥
♣✢t✖✕ ✬ú♦✩✖✣✖✭ ✘✙♦✘✛ ❳✢✘✛✗✧ ✗✛✥
✩✦✣✖✤✛♦t✛ t✛♦✘✣s ✤✖✕✙✗ ✣✛✗✦✕t✖✥
✘✙✗❜ t✛♦✛✤✙✗ q✦✛ ✢✣ ✖ ✱✙t✖✣ ♣✖✣✖
♣✙✘✛✣ ✱✙✕✱✛✣ ✖ ✱✙t✖✣ ✘✛♦t✣✙ ✘✛
✜✦✖t✣✙ ✖♠✙✗★
♥r✉✈✇① ③④⑤④⑥⑦r ⑧⑨ ⑩❶⑧⑨❷❸⑧❹❺⑧
❸⑧ ❻❼ ❽❾❿❷⑧❸❼❸ ➀➁❶❾⑩⑧❼ ❸⑧ ➂➁❹➃
➄❶➅❼➆ ➈❶❼❸➁❿❿❷➉❹ ❸⑧❻ ❷❹➄❻➊⑨ ❸⑧ ➋❼➃
❶➅❼ ➌➁❷⑨❼ ➍❾❸❶➅➄➁⑧➎ ➈❼⑩❷❼➆
☎✆✝✞✆✟ ✆❆ ❉✠✝✡☎✞☛✝
➏➐➑ ➒➑➓➔→➔➑ ➣↔➑→↕↕↕
➙➛➓➛ →➑ ➜➔➝➑ ➓➔➞➓➑
✔✗ ✢✣✣✛✕✛✱✖♦t✛ ✗✢ ✕✖ ✤✖✘✣✛ ✘✛✕
➟✛② ✕✕✛✱✖✚✖ ✘✙✗ ✖♠✙✗ ✗✢♦ ✱✛✣ ✖
✗✦✗ ♦✢✛t✖✗✭ ✗✢ ✫✛t✢✧✢✖ q✦✛✣✪✖ q✦✛
✗✛ ✣✛✗♣✛t✖✗✛ ✛✕ ✗✛✱✛✣✙ ♣✣✙t✙✜✙✕✙
q✦✛ ✬✖ ✢✤♣✦✛✗t✙ ✙ ✗✢ ✕✖ ❢✦t✦✣✖
✣✛✢♦✖ ♦✙ t✣✖✩✖ ✖ ✗✦ ✖✚✦✛✕✖★ ✫✙
ú♦✢✜✙ ✢✤♣✙✣t✖♦t✛ ✛✗ ✛✕ ✛✗♣✛✜✥
ts✜✦✕✙ ✘✛♦✢✩✣✖♦t✛ q✦✛ ✙❢✣✛✜✢✛✥
✣✙♦ ✕✖✗ t✣✛✗★ ❫♦✖✭ ♣✙✣ ❢✙✣✧✖✣ ✕✖
✗✢t✦✖✜✢❩♦➠ ✙t✣✖✭ ♣✙✣ ✛♦❢✣✛♦t✖✣✗✛
♣ú✚✕✢✜✖✤✛♦t✛✭ ② ✕✖ ✙t✣✖✭ ♣✙✣ ✘✛✗✥
♣✣✛♦✘✛✣✗✛ ✘✛ ✕✖ ✤✖♦✙ ✘✛ ✗✦
✖✚✦✛✕✖ ✘✛ ❢✙✣✤✖ ✘✛✗♣✣✛✜✢✖t✢✱✖ ②
✖✩✣✛✗✢✱✖★
P✖✣✖ ✤✦✜✬✙✗ ✛✗♣✖♠✙✕✛✗✭ ✤✙✥
♦s✣q✦✢✜✙✗ ✙ ♦✙✭ ✕✖ ❢✖✤✢✕✢✖ ✣✛✖✕
✬✖ ✗✢✘✙ ✘✢✩✖✤✙✗ ➇✢♦t✙✜✖✚✕✛❣ ♣✛✥
✣✙ ♣✙✣q✦✛ ✬✦✚✙ ✦♦✖ ✲♣✙✜✖ ✛♦
q✦✛ ♦✙ t✣✖✗✜✛♦✘✪✖♦ ✕✙✗ ✕❩✩✢✜✙✗
✜✙♦❢✕✢✜t✙✗ q✦✛ ♣✛✣t✦✣✚✖♦ ✕✖ ✜✙♦✥
✱✢✱✛♦✜✢✖ ✛♦ t✙✘✖✗ ✕✖✗ ❢✖✤✢✕✢✖✗★
❳✛✕✢♣✛ ✬✖ ✜✙♦✗✛✩✦✢✘✙ ✛✕ ✣✛✗♣✛t✙
✘✛ ✤✦✜✬✙✗ ✛✗♣✖♠✙✕✛✗✭ ♣✙✣ ✕✙ q✦✛
♣✙✘✣✪✖✤✙✗ ✘✛✜✢✣ q✦✛ ✛✕ ✚✖✕✖♦✜✛
✘✛ ✗✦ ✣✛✢♦✖✘✙ ✛✗ ♣✙✗✢t✢✱✙★ ❬✛✗✘✛
❁❂❂❃❄❅❇❋❅ ❅❇ ❧●❍ ❁❧■❅❍ ❍❑❃▲●❍
✔✕ ♣✖✗✖✘✙ ✗s✚✖✘✙ ❢✖✕✕✛✜✢✛✣✙♦ t✣✛✗
✛❡♣✛✣✢✤✛♦t✖✘✙✗ ✤✙♦t✖♠✛✣✙✗ ✛✗✥
♣✖♠✙✕✛✗ ✛♦ ✕✙✗ ❆✕♣✛✗ ✗✦✢✧✙✗★ ✔♦✥
t✣✛ ✛✗t✙✗ ✗✛ ✛♦✜✙♦t✣✖✚✖ ✦♦✖ ✖✩✛♦✥
t✛ ✘✛ P✙✕✢✜✪✖ ◆✖✜✢✙♦✖✕ ② ✛✕ ✘✢✣✛✜✥
t✙✣ ✘✛ ✘✛♣✙✣t✛✗ ✘✛ ✖✕t✖ ✤✙♦t✖♠✖
✘✛ ❈✖✗t✢✕✕✖✥✫✖ ▼✖♦✜✬✖✭ q✦✛ ✘✛✗✥
✘✛ ✛✕ ✖♠✙ ✮✯✯✯ t✣✖✚✖✰✖✚✖ ✜✙✤✙
✩✦✪✖ ✘✛ ✤✙♦t✖♠✖ ✛ ✢♦✗t✣✦✜t✙✣ ✘✛
✛✗q✦✪ ② ✘✛ ✛✗✜✖✕✖✘✖★ ❆ ♣✛✗✖✣ ✘✛
✕✖✗ ✤✛✘✢✘✖✗ ✘✛ ✗✛✩✦✣✢✘✖✘ t✙✤✖✥
✘✖✗ ② ✛✕ ✛q✦✢♣✙ ✜✙♦ ✛✕ q✦✛ ✗✛ ✜✙♦✥
t✖✚✖✭ ♦✖✘✖ ♣✦✘✙ ✛✱✢t✖✣ ✕✖ t✣✖✩✛✥
✘✢✖★ ✔✗t✙ ♦✙✗ ✘✛✚✛✣✪✖ ✬✖✜✛✣ ✣✛✥
❢✕✛❡✢✙♦✖✣ q✦✛ ♣✙✣ ✤✦✜✬✙ q✦✛ ✗✛✥
♣✖✤✙✗ ✗✙✚✣✛ ✦♦ t✛✤✖ ② t✙✤✛✥
✖q✦✪✭ ✬✦✤✢✕✘✛✤✛♦t✛✭ ♣✢✘✙ ✖ ✕✖✗
t✣✛✗ ✣✛✢♦✖✗✭ ✕✖ q✦✛ ❢✦✛✭ ✕✖ q✦✛ ✛✗✭
② ✕✖ q✦✛ ✗✛✣s✭ q✦✛ ♦✙ ♦✙✗ ✣✛✜✦✛✣✥
✘✛♦ ♣ú✚✕✢✜✖✤✛♦t✛ q✦✛ ✗✦ ❢✖✤✢✥
✕✢✖ ✱✢✱✛ ✕✖ ✤✢✗✤✖ ✣✛✖✕✢✘✖✘ q✦✛
♣✖✘✛✜✛♦ ✤✦✜✬✪✗✢✤✖✗ ❢✖✤✢✕✢✖✗ ✛✗✥
♣✖♠✙✕✖✗★✳ ❏➡➢➤ ➥✴✺✽✴ ➦➡✺✹✼➧✹
➨✹✺✼✴✼✿✸➢❀ ❚✖✕✛♦✜✢✖★
♣✣✪♦✜✢♣✛ ✘✛ ❆✗t✦✣✢✖✗✭ ✗✢ ✚✢✛♦ ✬✖✥
✜✛ t✢✛✤♣✙ q✦✛ ②✖ ♦✙ ♣✢✛♦✗✙ ✕✙
✤✢✗✤✙✭ ② ✗✦ ✖✜t✦✖✜✢❩♦ ✛♦ P✖✕✤✖
✘✛ ▼✖✕✕✙✣✜✖ ✜✙♦❢✢✣✤✖ ✤✢✗ t✛✤✙✥
✣✛✗★ ❈✣✛✙ q✦✛ ✕✛ ♣✖✗✖✣s ❢✖✜t✦✥
✣✖★✳ ➵➳✸✿✸✴ ➵❀ ➸➡➳➡➲✹✺❀ ▼✖✘✣✢✘★
➩➡ ➫➡✼➭➯✼✿✴➲➡➢ ✹➳ ♣✖♣✛✕ ✘✛ ✣✛✢✥
♦✖ ✜✙♦ ✛✕ ✘✛ ✦♦✖ ✛✰✛✜✦t✢✱✖✭ ② ✤✛
t✛✤✙ q✦✛ ♦✦✛✗t✣✖ ✖✜t✦✖✕ ✣✛✢♦✖
♦✙ ✖✜✖✚✖ ✘✛ ✖♣✣✛♦✘✛✣★ ✫✙ ✗✢✛♦t✙✭
♣✦✛✗ ❢✦✢ ✘✛ ✕✖✗ ♣✛✣✗✙♦✖✗ q✦✛ ✘✛✥
❢✛♦✘✢❩ ✕✖ ✛✕✛✜✜✢❩♦ ✘✛ ✛✗♣✙✗✖ ✘✛✕
➺ ➜➻↔→➼➑➞ ➙➛➐
↔→ ➓➽➞➼↔➣
✔✗✜✦✜✬✙ ✛♦ ✕✖ t✛✕✛✱✢✗✢❩♦ q✦✛ ❈✢✥
❢✦✛♦t✛✗ ✗✛ ✤✖t✣✢✜✦✕❩ ❢✦✛✣✖ ✘✛
♣✕✖✧✙ ✛♦ ✦♦ ✤s✗t✛✣✭ q✦✛ ♣✖✩❩
✜✙♦ ✣✛t✣✖✗✙ ✕✖ ✤✖t✣✪✜✦✕✖✭ q✦✛ ♦✙
✤✙✗ ✕✖✗ ✤✛✘✢✘✖✗ ✖♣✣✙♣✢✖✘✖✗ ♣✖✥
✣✖ ✛✱✢t✖✣ ✕✙ ♣✛✙✣✭ ✗✢✛✤♣✣✛ ✬✖② ❢✖✜✥
t✙✣✛✗ ✜✙✤✙ ✕✖ ♦✖t✦✣✖✕✛✧✖ q✦✛ ♦✙
♣✙✘✛✤✙✗ ✜✙♦t✣✙✕✖✣★ ✔✗t✙ ✛✗ ✛✗♣✛✥
✜✢✖✕✤✛♦t✛ ✜✢✛✣t✙ ✛♦ ✦♦ ✛♦t✙✣♦✙
✜✖✤✚✢✖♦t✛ ② ✛❡✢✩✛♦t✛ ✜✙✤✙ ✛✗ ✕✖
✤✙♦t✖♠✖★ ❆♣✣✙✱✛✜✬✙ ✛✗t✖✗ ✕✪✥
♦✛✖✗ ♣✖✣✖ t✣✖♦✗✤✢t✢✣ ✤✢ ✤s✗ ✗✢♦✥
✜✛✣✙ ♣✲✗✖✤✛ ✖ ✕✙✗ ❢✖✤✢✕✢✖✣✛✗ ②
✖✤✢✩✙✗ ✘✛ ✕✙✗ ✖❢✛✜t✖✘✙✗★✳ ❏✴✵✸✹✺
❘✹✸✼✴ ❉✽✹✾ ✿✹ ❘✸✵✹✺✴❀ ▼✖✘✣✢✘★
✖✜✦✘✢❩ ✖ ✜✕✖✗✛✗ ♣✣✛✗✛♦✜✢✖✕✛✗ ✙✚✕✢✥
✩✖t✙✣✢✖✗ ② q✦✛ ♦✙ ✖♣✖✣✛✜✛ ✗✦ t✣✖✥
✚✖✰✙ ✘✛ ❢✢♦ ✘✛ ✤s✗t✛✣ ✛♦ ✕✖ ✦♦✢✥
✱✛✣✗✢✘✖✘ ✘✙♦✘✛ ✕✙ ✜✦✣✗❩★ ➾ ✗✪✭
♣✦✛✘✛ ♣✖✣✛✜✛✣ ✤✦② ✗✙✗♣✛✜✬✙✗✙✭
♣✛✣✙ ♦✙ ♣✙✣ ♣✖✣t✛ ✘✛✕ ✖✕✦✤♦✙✭
✗✢♦✙ ✘✛ ✕✖ ✦♦✢✱✛✣✗✢✘✖✘★ ✫✙✗ ✖✕✦✤✥
♦✙✗ ♦✙ t✢✛♦✛♦ ♣✙✣ q✦✲ ✜✙♦✗✛✣✱✖✣
✕✖ ✘✙✜✦✤✛♦t✖✜✢❩♦ ✘✛ ✗✦✗ ✛❡s✤✛✥
♦✛✗✭ t✣✖✚✖✰✙✗✭ ♣✣✙②✛✜t✙✗ ✘✛ ❢✢♦ ✘✛
✜✖✣✣✛✣✖ ✙ t✛✗✢✗ ✘✙✜t✙✣✖✕✛✗★ ➚✐✙♦
✣✛✗♣✙♦✗✖✚✕✛✗ ✘✛ q✦✛ ✕✙✗ t✣✢✚✦♦✖✥
✕✛✗ ✛❡✖✤✢♦✖✘✙✣✛✗ ✛✗t✲♦ ✜✙♦❢✙✣✥
✤✖✘✙✗ ✣✛✩✕✖✤✛♦t✖✣✢✖✤✛♦t✛➪
➚❤✢✛♦✛♦ q✦✛ ✘✙✜✦✤✛♦t✖✣ ✗✦ ♣✣✛✥
✗✛♦✜✢✖ ✛♦ ✕✖✗ ✜✕✖✗✛✗➪ ➶✩♦✙✣✙ q✦✲
✬✖ ♣✙✘✢✘✙ ✙✜✦✣✣✢✣✭ ♣✛✣✙ ✛✗ ✛✱✢✥
✘✛♦t✛ q✦✛ ✕✖ ✘✙✜✦✤✛♦t✖✜✢❩♦ ✦♦✢✥
✱✛✣✗✢t✖✣✢✖ ✛✗ ✣✛✗♣✙♦✗✖✚✢✕✢✘✖✘ ✘✛
✕✖ ✢♦✗t✢t✦✜✢❩♦★✳ ❏➯✴✼ ➸✴✺➳➡➢ ➹✼➘
➧➴✼ ➩✴✺✿✸✾❀ ▼✖✘✣✢✘★
➷↔➙➙➔➬➐ ➝↔ ➝↔➮➛➣➼➔➜➔➝➑➝
✔✕ ♣✖✗✖✘✙ ✤✖✣t✛✗ ♣✣✛✗✛♦✜✢✖✤✙✗
✦♦ ✖✜t✙ ✖✘✤✢✣✖✚✕✛★ ❬✛✗♣✦✲✗ ✘✛✕
✗✛✩✦♦✘✙ ✩✙✕ ✘✛ ❈✣✢✗t✢✖♦✙ ➟✙♦✖✕✥
✘✙✭ ✛✕ ❪✦✱✛♦t✦✗ ✐t✖✘✢✦✤ ✗✛ ♣✦✗✙
✛♦ ♣✢✛ ② ✜✙✤✛♦✧❩ ✖ ✖♣✕✖✦✘✢✣★ ✔✗✥
t✛ t✢♣✙ ✘✛ ✘✛t✖✕✕✛✗ ✗✙♦ ✕✙✗ q✦✛
✘✖♦ ✗✛♦t✢✘✙ ✖✕ ❢út✚✙✕★ ❳✦✛ ✦♦✖
✕✛✜✜✢❩♦ ✘✛ ✘✛♣✙✣t✢✱✢✘✖✘★✳ ❏✴✸➲✹
➱✴➢➫➯✴➳ ❉✽✴✾❀ ▼✖✘✣✢✘★
❮❰Ï ÐÑÒÐ❰Ï ÐÓÑÔÑÔ ÕÖÑ ÑÔ×ÓØÙÏÑ ÑÒÚÛÖÏÓ×ØÜ
ÝÑÔÐÑ Ø Þ❮ ßàáâ ã Ô❰ äÑåÑÔ ÐÑÔÑÙ ÝæÏ äÑ
çèè éØÛØåÙØÏ êëèè ÚØÙØÚÐÑÙÑÏ ÏÓÔ ÑÏéØÜ
ÚÓ❰Ïìí îÑåÑÔ Ú❰ÔÏÐØÙ Ô❰ÝåÙÑ ã ØéÑÛÛÓä❰Ïï
ÚÓÖäØäï ÐÑÛðñ❰Ô❰ ã îòó ❰ éØÏØé❰ÙÐÑ äÑ ÏÖÏ
ØÖÐ❰ÙÑÏí Þ❮ ßàáâ ÏÑ ÙÑÏÑÙ×Ø ÑÛ äÑÙÑÚô❰ äÑ
éÖåÛÓÚØÙÛ❰Ïï ÙÑÏÖÝÓÙÛ❰Ï ❰ ÑÒÐÙØÚÐØÙÛ❰Ïí ò❰
ÏÑ äØÙæ ÓÔñ❰ÙÝØÚÓõÔ Ï❰åÙÑ ÑÏÐØÏ Ú❰ÛØå❰ÙØÜ
ÚÓ❰ÔÑÏí ö÷øù÷ûüýøþÿù❈ø þ✁✂÷ýû✄þû
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✻ ❞✁ ❛✆✂ ✝ ❞✁ ✷✞✟✠
❊✡☛☞✌✍ ✶✺
òó
t①t ②t✉❹t❺✈✇t ❻ ④①✉❼❽❾④ ❿➀❦❦④✉⑥ ⑦❶⑧❷➁➂
➦→➙➔➣➄
➃➄ ➅➆➈➉ ➊➋➌➍➎➏➐➉➑➒ ➓➔→ ➣↔↕➙ ➛➜ ➝➔➙→ ➞➙➛➟
➞➔➣➄
➓↕➠➡➛➢➠
➓↕
➤➛↕
➄➣
➥➛➠➦➔➞➔➣
➓↕
➸➞➺➄↕➠➻➔➝➟➼→➄➠➦↕➔➜
ôòõö÷øù
ûüôòýòüôòüþûõþö
➞→➜➠➔➓↕➙➣
➓↕ ↕➭➦➙➣➓➔➞➔➚➜ ➓↕➄ ➬➙➔➨➛➜➣➄ ➸➛➡➙↕➧→ ➡→➙
➣ ➃➠➡➣➴➣➶ ➓→➜➓↕ ➠→➄→ ➠↕ ➄↕ ➡→➓➙➷➣ ➥➛➫➝➣➙
➽➔➜➣➓➧➔➠➔➨➄↕➾ ↕➄ ➓↕➄➔➦→ ➓↕ ➙↕➨↕➄➔➚➜➶ ➡→➙ ↕➄
↕➄ ➓↕➄➔➦→ ➓↕ ➧➣➄➮↕➙➠➣➞➔➚➜➲ ➳→➠ ➥➛↕➞↕➠ ➣➄↕➟
➡→➙ ↕➄ ➓↕➄➔➦→ ➡→➙ ↕➄ ➤➛↕ ➠↕ ➄↕ ↕➭➦➙➣➓➔➦↕➲ ➳➣
➓↕➞➔➠➔➚➜ ➡→➜↕ ↕➜ ➥➣➤➛↕ ➄➣ ➣➞➦➛➣➞➔➚➜ ➓↕ ➄➣
➣➄↕➧➣➜➣
➤➛↕ ➹➣➙➄↕➠ ➘➛➔➝➓↕➧→➜➦ ↕➠➦➯ ➡➙→➞↕➠➣➓→ ↕➜
➧➣➜↕➠ ➞➙↕↕➜ ➤➛↕ ➜→ ➺➣↔ ➔➜➓➔➞➔→➠ ➓↕ ➤➛↕
➓↕➞➔➓➔↕➙➣ ➓↕➥➣➙ ↕➜ ➄➔➨↕➙➦➣➓ ➨➣➥→ ➩➔➣➜➫➣ ➣➄
➃➠➡➣➴➣➲ ➃➠➣ ➓↕➞➔➠➔➚➜ ➜→ ↕➠ ➙↕➞➛➙➙➔➨➄↕➲ ➳➣
➘➛➔➝➓↕➧→➜➦
↕➭➡➙↕➠➔➓↕➜➦↕ ➞➣➦➣➄➯➜➲ ➳➣ ➵➛➓➔↕➜➞➔➣ ➦↕➙➙➔➟
➥➛➠➦➔➞➔➣ ➣➄↕➧➣➜➣ ➠➷ ➦➙➣➧➔➦➣➙➯ ➄➣ ➠→➄➔➞➔➦➛➓
➡↕➙➠↕➞➛➞➔➚➜ ➡→➄➷➦➔➞➣➾ ➞➛➣➜➓→ ➠↕➣ ↕➜➮➔➣➓→
➽➮➣↔➣
➣
↕➠➦➣➙
↕➜
➙➔↕➠➝→
➓↕
➥➛➠➦➔➞➔➣ ↕➠➡➣➴→➄➣ ➞→➜➦➙➣ ↕➄ ➡➙➔➜➞➔➡➣➄ ➓➔➙➔➟
➝↕➜➦↕ ➓↕➄ ➱✃➉➅❐➈❒
▲✔ ✏✑✖✎✘✎✔ s❡ ✘✑✏✑✘✎✛ ✔ ♠❡✗✎✔ ✖✔✒✚
✗❡ ✗❡ ✔✜❡✒ ✔ ✖✒✔❧és ✗❡ r✏ ✘✑♠r✏✎✚
✘✔✗✑ ✗❡ ✕✔ ❆r✗✎❡✏✘✎✔ ❚❡✒✒✎✖✑✒✎✔✕
✗❡✕ ■❏❑❖ ✔✕❡♠✤✏✳ ✥✏ ✕✔
✏✑✖✔ s❡
sr❜✒✔✜✔
Pr✎❣✗❡✚
♠✑✏✖
✖✔♠❜✎é✏
➇s❡
✕❡
qr❡
✔✘rs✔
✔
✗❡
♠✔✕❧❡✒s✔✚
✘✎✛✏✣ r✏✔ ✔✘✘✎✛✏ ✘✑✏✘✒❡✖✔ qr❡ ❡s
✖✔♠❜✎é✏ ✓r✏✎❜✕❡ s❡❣ú✏ ✕✔ ✕❡✜ ✔✕❡✚
♠✔✏✔✣ ✜ ✏✑ ✓✑✒ srs ✘✑✏❧✎✘✘✎✑✏❡s
✓✑✕♣✖✎✘✔s♦✳ Pr✎❣✗❡♠✑✏✖ ✗❡❜❡✒✤ ✓✔✚
❣✔✒
r✏✔
✓✔✒✔
❢✎✔✏✢✔
✓✑✗❡✒
✗❡
◗❘✳✫✫✫
qr❡✗✔✒
❡✏
❡r✒✑s
✕✎❜❡✒✖✔✗✳
❋r❡✏✖❡s ❥r✒♣✗✎✘✔s ❡✙✓✕✎✘✔✏ qr❡ ❡✕
✓✒✑✘❡s✔✗✑ ✗❡❜❡✒✤ ❢✎❥✔✒ sr ✗✑♠✎✘✎✚
✕✎✑
❡✏
✕✔
◆❡r♠❲✏s✖❡✒✣
✕✑✘✔✕✎✗✔✗
✗❡✕ ✏✑✒✖❡ ✗❡ ❆✕❡♠✔✏✎✔ ❡✏ ✕✔ qr❡
s❡ ❡✏✘r❡✏✖✒✔ ❡✏✘✔✒✘❡✕✔✗✑✣ ❤✔s✖✔
qr❡ s❡ ✖✒✔♠✎✖❡ ✕✔ ❡r✒✑✑✒✗❡✏ ✓✑✒
♠✔✕❧❡✒s✔✘✎✛✏ ✗❡ ❢✑✏✗✑s✳
❳✏✔ ✓✑✒✖✔❧✑✢ ✗❡ ✕✔ ❆r✗✎❡✏✘✎✔
✎✏❢✑✒♠✛ ✗❡ qr❡✣ ❡✏ ✘r✔✕qr✎❡✒ ✘✔✚
s✑✣ Pr✎❣✗❡♠✑✏✖ ✏✑ ✓✑✗✒✤ ✔❜✔✏✗✑✚
✏✔✒ ❆✕❡♠✔✏✎✔ ✗r✒✔✏✖❡ ❡✕ ✖✎❡♠✓✑
qr❡
✗r✒❡
❡r✒✑✑✒✗❡✏
✥✕
✕✔
✖✒✔♠✎✖✔✘✎✛✏
✘r✒s✔✗✔
❡✙✓✒❡s✎✗❡✏✖❡
✓✑✒
✗❡
✕✔
✥s✓✔✧✔✳
✘✔✖✔✕✤✏
✗❡❜❡✒✤
✔✗❡♠✤s ✓✒❡s❡✏✖✔✒s❡ r✏✔ ❧❡✢ ✔ ✕✔
s❡♠✔✏✔ ✔✏✖❡ ✕✔ ✓✑✕✎✘♣✔✣ s❡❣ú✏ ✘✑✏✚
❢✎✒♠✛ r✏✔ ✓✑✒✖✔❧✑✢ ✗❡✕ ✖✒✎❜r✏✔✕ ✔
✕✔ ✔❣❡✏✘✎✔ ★❡r✖❡✒s✳
▲✔
❆r✗✎❡✏✘✎✔
✘✑✏s✎✗❡✒✔
qr❡
✏✑ s❡ ✗✔ r✏ ✒❡qr✎s✎✖✑ ✘✕✔❧❡ ✓✔✒✔
✘✑✏s✎✗❡✒✔✒ qr❡ ❤✔ ❤✔❜✎✗✑ r✏ ✗❡✕✎✚
✖✑ ✗❡ ➇✔✕✖✔ ✖✒✔✎✘✎✛✏♦✣ ❡✕ ❡qr✎❧✔✕❡✏✚
✖❡ ✔ ✕✔
✒❡❜❡✕✎✛✏ s❡❣ú✏ ❡✕ ✘✛✗✎❣✑
❮❰Ï ÐÑÒÓÔÓÏ ÏÓ ÕÓÖ×Ø×ÙÚÛ ÓÛ ÑÛÚ ØÚÖÖÓ ÜÓ ÝÚÔØÓÖ❰ÛÚ ÙÔÚÏ ÏÚÞÓÔ ßÑÓ àÚÔÖÓÏ áÑ×âÜÓÐ❰ÛÙ ãÚ Ï×Ü❰ ÓäØÚÔØÓÖÚÜ❰ ÓÛ åÖÓÐÚÛ×Úæ ç èêëìíî ïèíðñè
✓❡✏✔✕ ✔✕❡♠✤✏ ✜ qr❡ ✓r❡✗❡ ✘✑✏✕✕❡✚
❧✔✒ ❤✔s✖✔ ✸✫ ✔✧✑s ✗❡ ✓✒✎s✎✛✏✳
✖✑s
▲✑s ✔✒✖♣✘r✕✑s ❩❬ ✜ ❩❭ ✗❡✕ ❈✛✗✎✚
✕✔
✔✘✖✑s
❧✎✑✕❡✏✖✑s
❢✑✒♠✔✣
✕✔
✏✑
✖r❧✎❡✒✑✏
❡✏❧❡✒❣✔✗r✒✔
✜
❡✕
✥✕ ✓✔s✔✗✑
❤✔❜❡✒ ❤r✎✗✑ ✗❡ ✥s✓✔✧✔ ❤✔✘❡ ✘✎✏✚
✘✑
♠❡s❡s
✜
✗❡
❤✔❜❡✒
❢✎❥✔✗✑
sr
✒❡❣✎✑✏✔✕
♠✔✒✖❡s✣ ✕✔ ❢✎s✘✔✕♣✔
✒❡✘✑♠❡✏✗✛
❡✙✖✒✔✗✎✖✔✒
✥✕
❡✙✓✒❡s✎✗❡✏✖❡
✘✔✖✔✕✤✏
❤✔
✘✑✏✖✒✔✖✔✗✑ ✓✔✒✔ sr ✗❡❢❡✏s✔ ✔ r✏
❣✑ P❡✏✔✕ ✔✕❡♠✤✏ ❡✙✎❣❡✏ qr❡ ✓✔✒✔
❡❢❡✘✖✑ sr❢✎✘✎❡✏✖❡ ✘✑♠✑ ✓✔✒✔ ❡❥❡✒✚
✒❡s✎✗❡✏✘✎✔ ❡✏ ❇é✕❣✎✘✔✳ ✥s✖❡ ✥s✖✔✚
✔ Pr✎❣✗❡♠✑✏✖ ✖✔✏✖✑ ✓✑✒ ♠✔✕❧❡✒✚
✒❡✓r✖✔✗✑ ✔❜✑❣✔✗✑ ✔✕❡♠✤✏✣ ❝✑✕✚
qr❡ ❤✔✜✔ ✔✕✖✔ ✖✒✔✎✘✎✛✏ ✖✔♠❜✎é✏ ✖✎❡✚
✘❡✒ ✖✔✏✖✔ ✓✒❡s✎✛✏ ❡✏ ❡✕ ●✑❜✎❡✒✏✑
✗✑ ❢❡✗❡✒✔✗✑ ✔✕❡♠✤✏ ✕✎✏✗✔ ✘✑✏ ❴✎✚
s✔✘✎✛✏ ✗❡ ❢✑✏✗✑s ✘✑♠✑ ✓✑✒ ✔✕✖✔
❢❣✔✏❣ ❙✘❤✑♠❜r✒❣✣ ✘✑✏ r✏✔ ✔♠✚
✏✔♠✔✒✘✔✣
✖✒✔✎✘✎✛✏✳
✓✕✎✔ ✖✒✔✜❡✘✖✑✒✎✔ ❡✏ ❥rs✖✎✘✎✔ ✓❡✏✔✕
Pr✎❣✗❡♠✑✏✖✣ ✗❡s✓rés ❤✔❜❡✒ ✓✔✚
qr❡ ❡✕ ✓✒✑✘❡s✔✗✑ ✓❡✒♠✔✏❡✘✎❡✒✔
✎✏✖❡✒✏✔✘✎✑✏✔✕✳
❣ú✏
s✑✏✔ ❧✎✑✕❡✏✖✔♦✣ ✓✒✑s✎❣r❡ ❡✕ ✘✑♠r✚
s✔✗✑ ✓✑✒ ❋✎✏✕✔✏✗✎✔ ❡✏ sr ✎✏✖❡✏✖✑
❡✏ ✓✒✎s✎✛✏ ❤✔s✖✔ qr❡ s❡ ✓✒✑✗r✢✚
✔♠❡✏✔✢✔✗✑ ✘✑✏ ❡✕❡❧✔✒ ❡✕ ✘✔s✑ ✔✕
❚✒✎❜r✏✔✕ ❈✑✏s✖✎✖r✘✎✑✏✔✕ ✔✕❡♠✤✏✣
✘✑♠r✏✎✘✔✗✑✦
➇▲✑
qr❡
s❡
✖r❧✎❡✒✔
qr❡
✘✔✓✎✖r✕✔✒
✗❡s✗❡
✗✑✏✗❡
❧✎✔❥✔❜✔
✖✔♠❜✎é✏
qr❡
❢✒❡✏✖❡ ✔ ✕✔s ✗❡♠✔✏✗✔s ✗❡ ✕✔ ✓❡✒✚
❡✕
❡s✖❡
★❡✘✑♠❡✏✗✛
✏❡ qr❡ ❤✔❜❡✒ ❧✎✑✕❡✏✘✎✔ ✑ ✔♠❡✏✔✚
✢✔ ✗❡ ❧✎✑✕❡✏✘✎✔✣ ❡✏✖❡✏✗✎✗✔ ✔s♣✣ s❡✚
✒❡qr✎❡✒❡ ❡s qr❡ ✕✔ ❧✎✑✕❡✏✘✎✔ ✎♠✚
✏✎✘✔✗✑✳
✗❡ ✎✏✖❡✒✏✔✘✎✑✏✔✕✎✢✔✒ ❡✕ ✘✑✏❢✕✎✘✖✑
✘✔
✘✑✏s✎✗❡✒✔ qr❡ ❡✕ s❡✘❡s✎✑✏✎s♠✑ s♣
✘✔✖✔✕✤✏✳
✗♣✔s✣
✘✎✛✏✳ ❆❤✑✒✔✣ ❡✕ ✖✒✎❜r✏✔✕ ✒❡❣✎✑✏✔✕
✕✑
✘✑✏s✖✎✖r✘✎✑✏✔✕ qr❡ ✕✔ ❧✑✕r✏✖✔✗ ✗❡
✔✕❡✏✖✛
Pr✎❣✗❡♠✑✏✖
✘✤✒✚
✗❡ ❙✘❤✕❡s✬✎❣✣ ❡✕ ✘✑♠✓❡✖❡✏✖❡ ✓✔✚
✓✒✑✘❡s✑✳ ▲✔ ✗❡✖❡✏✘✎✛✏ ✗❡ Pr✎❣✗❡✚
✗❡✘✎✒✣
✔✘✖✑s
✗❡
✕✔
❆r✗✎❡✏✘✎✔
❧✎✑✕❡✏✘✎✔✣
✓❡✒✑
❴❡s✗❡
❤✔✘❡
✗r❡✒♠❡
❬❬
❡✏
✕✔
✗❡✘✎s✎✛✏
❢✎✏✔✕
✗❡
❡✙✖✒✔✗✎✚
❤✔
✓✑✏❣✔ ✖✔✕ ✓✒❡s✎✛✏ ❡✏ r✏ ✛✒❣✔✏✑
✥s
✕✔
❙✘❤✑♠❜r✒❣
qr❡
✘✑♠✓✕✎✘✔✒♣✔
✔ú✏
♠✤s
❡✕
❡✕
✏✑ ✕✑❣✒✛ qr❡ ❡✕ ✥s✖✔✗✑ ✘✕✔r✗✎✘✔✚
✘❡✕ ✗❡ ◆❡r♠❲s✖❡✒✣ ✗✑✏✗❡ ❤✔ ✒❡✘✎✚
✒✔ ✗❡✘✎✗✎✒ s✑❜✒❡ ❡✕ ✘✔s✑✣ ❤✔ ✒❡❧❡✒✚
♠✑✏✖ ✜ ❡✕ ✓✒✑✘❡s✑ ✗❡ ❡✏✖✒❡❣✔ ✔
✘✔s✑ ✔qr♣♦✳ ➇❆ ✭Pr✎❣✗❡♠✑✏✖✩ ✘✑✚
s❡✣ ✘✑✏✗✎✘✎✛✏ qr❡ ❡✙✎❣❡ ✕✔ ✕❡✜ ✔✕❡✚
❜✎✗✑ ✕✔ ❧✎s✎✖✔ ✗❡ srs ✔❜✑❣✔✗✑s ✜
✖✎✗✑ ✕✔ ✗❡✘✎s✎✛✏ ✗❡ ✕✔ ❢✎s✘✔✕♣✔✳ ✥✕
✥s✓✔✧✔ ❤✔✏ ✗❡s✔✖✔✗✑ r✏ ✎✏✖❡✏s✑
❡s✖❡
s❡
✗✑❜✕❡❣r❡
✜ ❡s❡
✏✑
❡s
♠✑ ✎✏✎✘✎✔✗✑✒ ✗❡✕ ✒❡❢❡✒é✏✗r♠✣ s❡
♠✔✏✔
✕❡
✘✎✛✏ ✓✑✒ ❡✕ ✗❡✕✎✖✑ ✗❡ ✒❡❜❡✕✎✛✏✳
✓r❡✗❡
✎♠✓r✖✔✒
✕✔
❧✎✑✕❡✏✘✎✔
qr❡ ✖r❧✑ ✕r❣✔✒ ❡✕ ✗♣✔ ✗❡ ✕✔ ✘✑✏✚
sr✕✖✔ ❪✗❡✕ ❬ ✗❡ ✑✘✖r❜✒❡❫✣ ✓❡✒✑ ❡s✚
✓✔✒✔
✓❡✒♠✎✖✎✒ ✕✔
❡✙✖✒✔✗✎✚
Pr✎❣✗❡♠✑✏✖ ❢r❡ ✗❡✖❡✏✎✗✑ ❡✏
❙✘❤✕❡s✬✎❣✚❍✑✕s✖❡✎✏
✗❡s✓rés
✗❡
✗❡ ✔✕❣r✏✑s s✎♠✓✔✖✎✢✔✏✖❡s✣ ✎✏✘✕r✎✚
●✑❜✎❡✒✏✑
❡✕
✗❡❜✔✖❡ ❥r✒♣✗✎✘✑ ❡✏ ❡✕ ✓✔♣s✳ ✐✔✒✎✑s
✗✑
✘✔s✑ ❡✏ ♠✔✏✑s ✗❡ ✕✔ ❥rs✖✎✘✎✔ ✜ ❤✔
✓❡✏✔✕✎s✖✔s ❤✔❜♣✔✏ ✔✗❧❡✒✖✎✗✑ qr❡
✔s❡❣r✒✔✗✑ qr❡ ✏✑ ✎✏✖❡✒❢❡✒✎✒✤ ❡✏
❡✕
✕✔ ✗❡✘✎s✎✛✏✳
✗✒♣✔ s❡✒ ❡✕ ✓✒✎✏✘✎✓✔✕ ❡s✘✑✕✕✑✳
r✏
❡r✒✑✗✎✓r✖✔✗✑
✔✕❡♠✤✏
✜
r✏
❡r✒✛❢✑❜✑
✒❡✓✒❡s❡✏✖✔✏✖❡
✗❡✕
✓✔✒✖✎✗✑ ✗❡ ▲✔ ❵✢qr✎❡✒✗✔ ✔✕❡♠✤✏✳
✴✱✵✹✼
✵✱✽
✾✿❀❁❂✴✱
➪❦♥t✉✈ ✇➪①②③④⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩❶❷❸⑩
✥✕
❃✱✯✼✿
❥r❡✢
❢✎❥✛
✱✵
✾✼❂✽
❧✔✒✎✔s
♠❡✗✎✗✔s
✵✼
✱✮❄✿✱✹✼
❙❡✒✒❡✖ ✭✥★❈✩✣ ✔✏✖✔✧✑ ✒❡s✓✑✏✚
✤✒❡✔
✗❡
❆❣✒✎✘r✕✖r✒✔✣
❧✎✑✕❡✏✘✎✔
✓✑✚
✘❡✒✑ ✘✑✏ r✏✔ ✎✏✖❡✏s✔ s❡✏s✔✘✎✛✏
✥✗r✘✔✘✎✛✏✣
✗❡ ✔✕❣✑ ✜✔ ❧✎❧✎✗✑✳ ▲✔ ❣✒✔✏ s✔✕❧❡✚
❡✙✘✑✏s❡❥❡✒✔
✗❡
❈✕✔✒✔ P✑✏s✔✖♣✣ ❡s ❡✕ qr❡ ✘✑✏✕✕❡❧✔
✗✔✗ ❡s qr❡ ✗✑s ✗❡ srs ✓✒✑✖✔❣✑✏✎s✚
✓❡✏✔s ✗❡ ✘✤✒✘❡✕ ♠✤s ❣✒✔❧❡s✣ ✗❡
✖✔s✣ P✑✏s✔✖♣ ✜ Pr✎❣✗❡♠✑✏✖✣ ✜✔ ✏✑
❤✔s✖✔ ✸✫ ✔✧✑s ✗❡ ✓✒✎s✎✛✏✳
s❡ ❡✏✘r❡✏✖✒✔✏ ❡✏ ❡✕ ✓✔♣s✳ ▲✔ ❡✙✚
♠❡s❡s
❡✏
✗❡s✓rés
❇é✕❣✎✘✔✣
✗❡
✕✔
sr
s✎✖r✔✚
✘✑✏s❡❥❡✒✔ ✗❡ ✥✗r✘✔✘✎✛✏ ✓❡✒♠✔✚
✏❡✘❡
❡✏
✕✎❜❡✒✖✔✗
✒✑s ❤✔ ❡✙✓❡✒✎♠❡✏✖✔✗✑ ❧✔✒✎✑s s✑✚
✓✑✒ ✓✔✒✖❡ ✗❡ ✕✔ ❥rs✖✎✘✎✔ ✗❡ ✥s✘✑✚
❜✒❡s✔✕✖✑s✳ ✥✏ ✏✑❧✎❡♠❜✒❡✣ ✕✔ ❥r❡✢
✘✎✔✣ ✔✗✑✏✗❡ s❡ ♠✔✒✘❤✛ ❧✑✕r✏✖✔✚
✕✔
♠❡✏
❆r✗✎❡✏✘✎✔
▲✔♠❡✕✔
◆✔✘✎✑✏✔✕
✗✎✘✖✛
✘✑✏✖✒✔
❈✔✒✚
❡✕✕✑s
✗✎✒✎♠❡
sr
❢✎✔✏✢✔
♠✎❡✏✖✒✔s
✗❡
s❡
❜✔❥✑
✘✎✛✏ ✕❡❣✔✕ ✗❡ ✕✑s ✖✒❡s ❡✙✘✑✏s❡❥❡✚
❡✏✖✒❡❣✔
✒✎✔♠❡✏✖❡ ✘✑✏ ✕✔ ✎✏✖❡✏✘✎✛✏ ✗❡ ✎♠✚
✓✔✒✖✎✒ ✘✕✔s❡ ❡✏ ✕✔ r✏✎❧❡✒s✎✗✔✗✳
✒r❡✗✔ ❥r✗✎✘✎✔✕ ✗❡ ✕✑s ❡✙✘✑✏s❡❥❡✚
❡✏ ❡✕ ✓✔♣s✣ ✘✑♠r✏✎✘✔✒ r✏✔ ✗✎✒❡✘✚
●✔✏✔✗❡✒♣✔ ✜ P❡s✘✔ ✗❡ ✕✔ ●❡✏❡✒✔✚
r✏✔ ✑✒✗❡✏ ✗❡ ✗❡✖❡✏✘✎✛✏ ❡r✒✑✓❡✔
❨ ❡✕ ❡✙✓✒❡s✎✗❡✏✖❡ ✔❣r✔✒✗✔ ✏✑✚
✘✎✛✏ ❢✎❥✔✣ ✜ ✓✒❡s❡✏✖✔✒s❡ ✔✏✖❡ ✕✔s
✕✎✖✔✖✣ ✜ Pr✎❣ ✭✪r✏✖s ✓❡✒ ❈✔✖✔✕r✏✚
qr❡ P✔❜✕✑ ▲✕✔✒❡✏✔✣ sr ❤✑♠✛✕✑❣✑
❧❡✗✔✗❡s s✑❜✒❡ sr s✎✖r✔✘✎✛✏ ✕❡❣✔✕
❇é✕❣✎✘✔✳
✗❡✕
✕✔
✒✑s
✔
s✔❜✕❡
✗❡
✘✔r✖❡✕✔✒❡s✦
❤r✎✗✑s
✓❡✒♠✔✏❡✘❡✒
❃✱❅❉❃❉✿
✒❡qr✎s✎✖✑
❙✎✏ s✑✒✓✒❡s✔s ❡✏ ❡✕ ✒❡✖✑✒✏✑ ✔ ✕✔
✘✔✖✔✕✔✏❡s
✗❡❜❡✏
❁✼✽❄✼
✗❡❥✔✗✑
✑✖✒✑s ✗✑s ❢r❣✔✗✑s✣ Pr✎❣✗❡♠✑✏✖ ✜
✔✖❡✒✒✎✢✔❥❡
✯✰✱✲
❤✔
✕✔
❈✎✏✘✑
❯✮
✔✕❡♠✤✏
▲✔ ❥rs✖✎✘✎✔ ❜❡✕❣✔ ✗❡❥✛ ✔✜❡✒ ❡✏ ✕✎✚
✔r✖✑✒✎✗✔✗❡s
✜✔✩✣ ✖✎✖r✕✔✒ ✗❡ ❈r✕✖r✒✔ ❡✏ ❡✕ ●✑✚
✗❡✕
❜❡✒✖✔✗ s✎✏ ❢✎✔✏✢✔ ✔ ✕✑s ✖✒❡s ❡✙✘✑✏✚
qr❡✒✎✗✑✳ ❙✑✏ ✕✔s ♠✎s♠✔s qr❡ ✜✔
❧❡✒✏
❜✒❡✳
s❡❥❡✒✑s ✘✔✖✔✕✔✏❡s qr❡ ✕✕❡❧✔✏ ✘✎✏✚
✎♠✓rs✑ ✘r✔✏✗✑ s❡ ✒❡✘✎❜✎✛ ✕✔ ✓✒✎✚
❡s✖✤✏
✘✑ ♠❡s❡s ❤r✎✗✑s ❡✏ ✕✔ ✘✔✓✎✖✔✕ ✗❡✕
♠❡✒✔ ❡r✒✑✑✒✗❡✏ ✘✑✏ ✕✔ s✔✕❧❡✗✔✗
♠✔✕❧❡✒s✔✘✎✛✏
✓✔♣s✳ ❆✏✖✑✏✎ ❈✑♠♣✏✣ ▼❡✒✎✖✙❡✕✕ ❙❡✚
✗❡ qr❡ ✔❤✑✒✔ ✏✑ ✗❡❜❡✒✤✏ ✘✑♠r✚
❆✏✖✑✏✎
✒✒❡✖
✔s♣
✏✎✘✔✒ srs ♠✑❧✎♠✎❡✏✖✑s✳ ✥✕ ♠✔❣✎s✚
❙✔✏✎✗✔✗ ✜ ♠✎❡♠❜✒✑ ✗❡ ✥sqr❡✒✒✔
♠✎❡✏✖✒✔s s❡ ✒❡sr❡✕❧❡ ✕✔ ✑✒✗❡✏ ✗❡
✖✒✔✗✑ ✏✑ ✗❡❜♣✔ ✓✒✑✏r✏✘✎✔✒s❡ s✑✚
★❡✓r❜✕✎✘✔✏✔ ✗❡ ❈✔✖✔✕r✏✜✔✣ s❡ ❡✏✚
✖✒❡s ✓✑✕♣✖✎✘✑s ✎✏❧❡s✖✎❣✔✗✑s✳
✗❡✖❡✏✘✎✛✏ ❡r✒✑✓❡✔ qr❡ ✓❡s✔ ❡✏
❜✒❡ sr ❡✏✖✒❡❣✔ ✔ ✥s✓✔✧✔✣ ✜ ❡✕ ✘✔✚
❢✒❡✏✖✔ ✔ ✕✑s ✘✔✒❣✑s ✗❡ ♠✔✕❧❡✒s✔✚
▲✔ ✘✔rs✔ ✔❜✎❡✒✖✔ ❡✏ ❇✒rs❡✕✔s
✗♣✔ s❡✒ ✔✘rs✔✗✑ ✗❡ ✔✕✖✔ ✖✒✔✎✘✎✛✏
sr ✘✑✏✖✒✔✣ r✏ ✓✒✑✘❡s✑ qr❡ ✓r❡✗❡
s✑
✘✎✛✏ ✜ ✒❡❜❡✕✎✛✏✳ ✥s✖❡ ú✕✖✎♠✑ ✗❡✕✎✚
✘✑✏✖✒✔ ✕✑s ✖✒❡s ❡✙♠✎❡♠❜✒✑s ✗❡✕
✭❡✕ ❡qr✎❧✔✕❡✏✖❡ ❡✏ sr ✘✛✗✎❣✑ ✔ ✕✔
✔✕✔✒❣✔✒s❡ ✗r✒✔✏✖❡ ✖✒❡s ♠❡s❡s✳
✓✒✎♠❡✒✔ ✎✏s✖✔✏✘✎✔ ✗❡ ❇✒rs❡✕✔s✳
✖✑✣ ✗❡✕
●✑❧❡✒✏ ❡♠✓✎❡✢✔ ✔s♣ ✑✖✒✔ ❧❡✢ ✗❡
✒❡❜❡✕✎✛✏ ✗❡ ✕✔s ✕❡✜❡s ❡s✓✔✧✑✕✔s✩✳
✜
▲✕r♣s
Pr✎❣
s❡❣r✎✒✤✏
✓✔s✔✒✤
✘r✔✏✗✑
✔❤✑✒✔
✔✕
✕❡s
s❡✔
❥r✢❣✔✗✑
✒❡✚
✗❡
✕✎✗❡✒✔✗✑
✓✑✒
✔✘rs✔✗✑s
✜
❈✑♠♣✏✣
Pr✎❣✗❡♠✑✏✖✣
❡✏
✥s✓✔✧✔
✗❡
✗❡s✑❜❡✗✎❡✏✘✎✔✳
❡✙✘✑✏s❡❥❡✒✑
✗❡
qr❡ ✖✔♠❜✎é✏ s❡ ✔✘rs✔
✔
❙r✓✒❡♠✑✣
✒❡✖✎✒✛
❍✔✘❡ ✘✔s✎
♠✔❣✎s✖✒✔✗✑
✗✑s
❡✏ ✗✎✘✎❡♠✚
❡✏ ❆✕❡♠✔✏✎✔✣ ✗✑✏✗❡ ❢r❡ ✗❡✖❡✏✎✚
s❡♠✔✏✔s✣ ❡✕
✗✑ ✘r✔✏✗✑ ✖✒✔✖✔❜✔ ✗❡ ✒❡❣✒❡s✔✒ ✔
✔✘✖✎❧✔✒ ✕✔s
❇é✕❣✎✘✔ ❡✏ ✘✑✘❤❡ ✗❡s✓rés ✗❡ r✏✔
✛✒✗❡✏❡s ✘✑✏✖✒✔ ✖✑✗✑s ✕✑s ✓✑✕♣✖✎✚
❣✎✒✔ ✓✑✒ ❙r✎✢✔ ✜ ❋✎✏✕✔✏✗✎✔✣ ✜ ✗✑✏✚
✘✑s ❢r❣✔✗✑s✣ ✕✑ qr❡ ❤✔ ❧r❡✕✖✑ ✔
✗❡ ✔✜❡✒ ❢r❡ ✓r❡s✖✑ ❡✏ ✕✎❜❡✒✖✔✗ ✔✕
✕✕❡❧✔✒
❡s✖✎♠✔✒ ✕✔ ✔r✗✎❡✏✘✎✔ ✗❡✕ ✥s✖✔✗✑
✔✏✖❡
❧✑✕❧✎✛ ✔
✕✑s
✖✒✎❜r✏✔✕❡s
✔
✕✑s
✗❡ ❙✘❤✕❡s✬✎❣✚❍✑✕s✖❡✎✏ qr❡ ✏✑ ✓✑✚
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✶ ❊✁✂✄☎✆
❱✝✞✟✠✞✡ ✻ ❞✞ ❛☛✟✝☞ ❞✞ ✷✌✍✎
✏✑✒✓✔✓
✜✢ ✣✜✤✥✦✧★ ■✩✣✜✪✜✩✣✜✩✫■✤✫✥
❘✁✡✁☛ ❘✄❆☞✌❆✆ ▼✝✞✟✠✞
▲✍ ❞❡❝✐s✐ó♥ ❞❡ ❧♦s ❥✉❡❝❡s ✍❧❡♠✍♥❡s ❞❡ ❞❡s❝✍rt✍r ❧✍
❡♥tr❡✎✍ ❞❡ ❈✍r❧❡s P✉✐✎❞❡♠♦♥t ✍ ❊s✏✍✑✍ ✏♦r ❡❧ ❞❡❧✐✒
t♦ ❞❡ r❡✓❡❧✐ó♥ ❡s ❡❧ ♠✍✔♦r r❡✕✖s q✉❡ ❤✍ s✉✗r✐❞♦ ❧✍
✐♥str✉❝❝✐ó♥ ❞❡❧ ❥✉❡✘ P✍✓❧♦ ▲❧✍r❡♥✍✙ ❊❧ ♠✍✎✐str✍❞♦
❞❡❧ ❚r✐✓✉♥✍❧ ❙✉✏r❡♠♦ ❡st✉❞✐✍r✚ ❧✍s ♦✏❝✐♦♥❡s q✉❡
◆✼ ❡✽ ✼✐✾✿❀❁❂✿❃❀ ❄❡✽ ❙❁❅❀❡❇❃ ✐✼ ✽❈
●✼✾❂❈✽❍❈ ✿❡✐❍❈✐ ❈■❡❀ ❂❃✐❃❂✼❇✼❡✐❑
✿❃ ❃♦✼❂✼❈✽ ❄❡ ✽❈ ❄❡❂✼✾✼❖✐ ❈❄❃❅✿❈❄❈
❅❃❀ ✽❈ ◗❁❄✼❡✐❂✼❈ ❚❡❀❀✼✿❃❀✼❈✽ ❄❡
❙❂❯✽❡✾❲✼❳❑❨❃✽✾✿❡✼✐❩ ●❁❡✐✿❡✾ ❄❡✽
❇✼✐✼✾✿❡❀✼❃ ❅♣❬✽✼❂❃ ✾❡❭❈✽❈❀❃✐ ❪❁❡
✐❃ ✾❡ ❯❈❬❍❈ ❀❡❂✼❬✼❄❃ ✽❈ ❀❡✾❃✽❁❂✼❖✐❫
❅❃❀ ✽❃ ❪❁❡ ❄❡✾❂❃✐❃❂❍❈✐ ✾✼ ❯❈■ ❈✽❑
❳♣✐ ❇❈❀❳❡✐ ❅❈❀❈ ❀❡❂❁❀❀✼❀ ❃ ✼✐✿❡✐❑
✿❈❀ ❡❴✼✿❈❀ ❪❁❡ ❵❁✼❳❄❡❇❃✐✿ ✾❡❈ ❡✐❑
✿❀❡❳❈❄❃ ❈ ❜✾❅❈❭❈ ✾❃✽❃ ❅❃❀ ❡✽ ❄❡✽✼❑
✿❃ ❄❡ ❇❈✽❴❡❀✾❈❂✼❖✐❩
❣❈✾ ♦❁❡✐✿❡✾ ❂❃✐✾❁✽✿❈❄❈✾ ❂❃✐✾✼❑
❄❡❀❈✐ ❪❁❡ ✽❈ ❄❡❂✼✾✼❖✐ ❄❡ ❄❡✾❂❈❀❑
✿❈❀ ✽❈ ❡✐✿❀❡❳❈ ❅❃❀ ❀❡❬❡✽✼❖✐ ✐❃ ✾❡
❅❁❡❄❡ ❀❡❂❁❀❀✼❀❫ ❅❃❀ ✽❃ ❪❁❡ ✐❃ ❯❈■
❡✛✐st❡♥ ✏✍r✍ ✐♠✏❡❞✐r q✉❡ P✉✐✎❞❡♠♦♥t s❡ ❧✐✓r❡ ❞❡
s❡r ❥✉✘✎✍❞♦ ✏♦r ❡❧ ✏r✐♥❝✐✏✍❧ ❞❡❧✐t♦ q✉❡ s❡ ❧❡ ✍tr✐✓✉✔❡
✔ ❞❡❧ q✉❡ s❡ ❧❡ ❝♦♥s✐❞❡r✍ ❡❧ ♠✚✛✐♠♦ r❡s✏♦♥s✍✓❧❡✙
▲✍s ✗✉❡♥t❡s ❝♦♥s✉❧t✍❞✍s ✍❞♠✐t❡♥ q✉❡ ♥♦ ❤✍✔ ♠✉❝❤♦
♠✍r✎❡♥ ✔ q✉❡ ❧✍ r❡s♦❧✉❝✐ó♥ ❞❡ ❧✍ ❥✉st✐❝✐✍ ✍❧❡♠✍♥✍
❧✐♠✐t✍ ✍❧ ❙✉✏r❡♠♦ ✏✍r✍ ✍❝t✉✍r ❝♦♥tr✍ P✉✐✎❞❡♠♦♥t✙
❅❃✾✼❬✼✽✼❄❈❄ ❄❡ ❪❁❡ ◗✽❡❇❈✐✼❈ ❂❈❇❑
❬✼❡ ❄❡ ❃❅✼✐✼❖✐ ■ ❈❬❀❈ ✽❈ ❅❁❡❀✿❈ ❈
❡✐✿❀❡❳❈❀ ❈ ❵❁✼❳❄❡❇❃✐✿ ❅❃❀ ❡✾✿❡
❄❡✽✼✿❃❩ ❜✾✿❃ ✼❇❅✽✼❂❈❀❍❈ ❪❁❡ ❡✽ ❡❥❑
❅❀❡✾✼❄❡✐✿❡ ❂❈✿❈✽❦✐❫ ❈✽ ❪❁❡ ❣✽❈❀❡❑
✐❈ ❂❃✐✾✼❄❡❀❈ ❡✽ ❇❦❥✼❇❃ ❀❡✾❅❃✐✾❈❑
❬✽❡ ❄❡✽ ❅❁✽✾❃ ❈✽ ❜✾✿❈❄❃❫ ✐❃ ❅❃❄❀❦
✾❡❀ ♠❁♥❳❈❄❃ ❡✐ ❜✾❅❈❭❈ ❅❃❀ ❡✽ ❅❀✼✐❑
❂✼❅❈✽ ❄❡✽✼✿❃ ❪❁❡ ✾❡ ✽❡ ❈✿❀✼❬❁■❡ ■ ❡✽
❪❁❡ ❴❡❀✿❡❬❀❈ ✿❃❄❈ ✽❈ ❂❈❁✾❈ ❂❃✐✿❀❈
✽❃✾ ✽❍❄❡❀❡✾ ❄❡✽ rt✇①②③❩
❜✐✿❀❡ ✽❈✾ ❃❅❂✼❃✐❡✾ ❪❁❡ ✿❡✐❑
❄❀❍❈✐ ❈❯❃❀❈ ❡✽ ❙❁❅❀❡❇❃ ■ ✽❈ ●✼✾❂❈❑
✽❍❈ ❅❈❀❈ ❇✼✿✼❳❈❀ ❡✽ ❄❈❭❃ ❄❡ ✽❈ ❀❡✾❃❑
✽❁❂✼❖✐ ❈✽❡❇❈✐❈❫ ✽❈✾ ♦❁❡✐✿❡✾ ♠❁❀❍❄✼❑
❂❈✾ ❂❃✐✾❁✽✿❈❄❈✾ ✾❡❭❈✽❈✐ ✽❈ ❅❃✾✼❬✼❑
✽✼❄❈❄ ❄❡ ❪❁❡ ✾❡ ❅❁❡❄❈ ❯❈❂❡❀ ❁✐❈
✐❁❡❴❈ ❅❡✿✼❂✼❖✐ ❈ ◗✽❡❇❈✐✼❈ ❂❃✐
❃✿❀❃✾ ❄❡✽✼✿❃✾ ❪❁❡ ❣✽❈❀❡✐❈ ❄❡✾❂❈❀❑
✿❖ ❡✐ ✾❁ ❈❁✿❃ ❄❡ ❅❀❃❂❡✾❈❇✼❡✐✿❃
❅❃❀❪❁❡ ✽❈✾ ❂❃✐❄❁❂✿❈✾ ❪❁❡ ❂❈✾✿✼❑
❳❈✐ ❡✾✿❈❬❈✐ ✼✐❂✽❁✼❄❈✾ ❡✐ ❡✽ ❄❡ ❀❡❑
❬❡✽✼❖✐❩ ◗❪❁❍ ❅❃❄❀❍❈✐ ❡✐✿❀❈❀ ✽❃✾ ❄❡❑
✽✼✿❃✾ ❄❡ ✾❡❄✼❂✼❖✐ ④❪❁❡ ❣✽❈❀❡✐❈ ❯❈
❇❈✐✿❡✐✼❄❃ ❄❁❀❈✐✿❡ ✿❃❄❈ ✽❈ ✼✐✾❑
✿❀❁❂❂✼❖✐ ❂❃❇❃ ✾❁❬✾✼❄✼❈❀✼❃ ❄❡✽ ❄❡
❀❡❬❡✽✼❖✐ ❅❡❀❃ ❅❃❀ ❡✽ ❪❁❡ ♦✼✐❈✽❇❡✐❑
✿❡ ✐❃ ❯❈ ❅❀❃❂❡✾❈❄❃ ❈ ✐✼✐❳♣✐ ❃✿❀❃
✼✐❴❡✾✿✼❳❈❄❃⑤❫ ❡✽ ❄❡ ❃❀❳❈✐✼♥❈❂✼❖✐
❂❀✼❇✼✐❈✽ ④❅❃❀ ❡✽ ❪❁❡ ⑥❈❀❇❡✐ ❣❈❑
❇❡✽❈ ❅❀❃❂❡✾❖ ❈■❡❀ ❈✽ ❡❥♠❡♦❡ ❄❡ ✽❃✾
⑦❃✾✾❃✾ ⑧❃✾❡❅ ❣✽❁❍✾ ❚❀❈❅❡❀❃⑤ ■ ✽❈
❄❡✾❃❬❡❄✼❡✐❂✼❈❩ ❣❈✾ ♦❁❡✐✿❡✾ ❈❄❴✼❡❀❑
✿❡✐ ❄❡ ❪❁❡ ❯❈❬❀❍❈ ❪❁❡ ❡✾✿❁❄✼❈❀ ✾✼
❡✾✿❈ ❃❅❂✼❖✐ ❡✾ ❅❃✾✼❬✽❡ ❁✐❈ ❴❡♥ ❄✼❂❑
✿❈❄❃ ❡✐ ❜✾❅❈❭❈ ❡✽ ❈❁✿❃ ❄❡ ❅❀❃❂❡✾❈❑
❇✼❡✐✿❃ ❅❃❀ ❃✿❀❃✾ ❄❡✽✼✿❃✾❩
⑨✿❀❈ ❅❃✾✼❬✼✽✼❄❈❄ ❡✾ ❴❃✽❴❡❀ ❈ ❀❡❑
✿✼❀❈❀ ✽❈ ❡❁❀❃❃❀❄❡✐❫ ❂❃❇❃ ❯✼♥❃ ❣✽❈❑
❀❡✐❈ ❡✐ ❄✼❂✼❡❇❬❀❡ ❈✐✿❡ ❡✽ ✿❡❇❃❀
❄❡ ❪❁❡ ⑩❶✽❳✼❂❈ ❯✼❂✼❡❀❈ ✽❃ ❪❁❡ ❈❯❃❑
❀❈ ❯❈ ❯❡❂❯❃ ◗✽❡❇❈✐✼❈❩ ●❁❡✐✿❡✾ ♠❁❑
❀❍❄✼❂❈✾ ❄❡ ❜✾❅❈❭❈ ■ ◗✽❡❇❈✐✼❈ ❈♦✼❀❑
❇❈✐ ❪❁❡ ❡✽ ❅❀❃❂❡❄✼❇✼❡✐✿❃ ❄❡ ✽❈
❡❁❀❃❃❀❄❡✐ ❡✾✿❦ ❡✐ ❁✐ ❇❃❇❡✐✿❃
✼✐✼❂✼❈✽ ❪❁❡ ❅❡❀❇✼✿❡ ❡✾✿❈ ❃❅❂✼❖✐❩
❷✐❈ ❅❃✾✼❬✼✽✼❄❈❄ ❪❁❡❫ ✾✼✐ ❡❇❬❈❀❑
❳❃❫ ✿✼❡✐❡ ❇❁❂❯❈✾ ❈❀✼✾✿❈✾ ♠❁❀❍❄✼❂❈✾
❅❃❀❪❁❡ ❄❡♠❈❀❍❈ ❄❡ ✐❁❡❴❃ ✽✼❬❡❀✿❈❄
❄❡ ❇❃❴✼❇✼❡✐✿❃✾ ❈ ❵❁✼❳❄❡❇❃✐✿ ❡✐
❡✽ ❡❥✿❀❈✐♠❡❀❃ ❇✼❡✐✿❀❈✾ ✐❁❡❴❡ ❅❀❃❑
❂❡✾❈❄❃✾ ❡✾✿❦✐ ❡✐ ❅❀✼✾✼❖✐ ❅❀❡❴❡✐✿✼❑
❴❈❩ ❣✽❈❀❡✐❈ ✿❈❇❬✼❶✐ ❅❃❄❀❍❈ ❀❡❂❯❈❑
♥❈❀ ✽❈ ❡✐✿❀❡❳❈ ✾✼ ✾❡ ✽❈ ❂❃✐❂❡❄❡✐
✾❃✽❃ ❅❃❀ ❇❈✽❴❡❀✾❈❂✼❖✐❩ ◗✽❳❁
Документ
Категория
Журналы и газеты
Просмотров
0
Размер файла
14 724 Кб
Теги
El Pais, newspaper
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа