close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Балқаш. Тарих беттері (1936-2007 жылдар) құжаттар мен материалдар жинағы Құраст. Н.Т.Жаксенова, А.Б.Исабекова, Р.Д.Сәкенова. – Қарағанды «Арқа және К» ЖШС, 2007. – 198,199,203 б.

код для вставкиСкачать
ІО.Чекушина Нина Григорьевна, БКМК-ныд мыс байыту
фабрикасының ага флотаторы.
Балқаш мыс қорыту зауытында 1945 ж.фабрикалық-зауыт
мекгебін бітіргеннен кейін келген. Н.Г Чекушина. - Мемлекеттік сыйлықтың иегері, бірнеше рет түсті металлургия
саласында, жүмысшы жетекші мамандар арасында болган
жарыстарды басқарган, жаңашыл, ксн байыгуда жада эдістерді қолданып, ж о тр ғы сапалы мыс ондіруге атсалысады.
1973 ж. 29 желтоқсанда Н.Г.Чекушинага Социалистік
Едбек Ері атагы бсрілді.
БҚММ.З.Қор. 1.Тізімдеме.777.Іс.50.Б.Түіілұска.
Балқаш. Тарих беттері. Қарағанды: «Арқа жэне К» ЖШС,
2007. - 198 б.
БАЛҚАІІІ ҚАЛАЛЫҚ ЕҢБЁКШІЛКР ДЕПУТАТТАРЫ
КЕҢЕСІ АТҚАРУ КОМИТЕТІНІҢ «БАЛҚАШ
ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ» АТАҒЫН БЕРУ
ТУРАЛЬІ ЕРЕЖЕНІ БЕКІТУ Ж ӨНІНДЕГІ 329/17
ШЕШІМІНЕН
Балқаш каласы
23 тамыз 1972ж
1. «Балқаш қаласының құрметті азаматы» атагын беру туралы
ереже бекітілсін.
2. Мәденист бөлімінің меңгерушісі Морозов жолдасқа
«Балқаш қаласының құрметті азаматы» агты кітапты, диплом
мен лентаны дайындауды гапсырылсын.
Аткару комитетінің гөрағасынын орынбасары
А. Б А Л Ц Е Р
Бшіқаш калалық кеңесі
атқару комитетініц 1975 ж . 23 тамыздағы
№ 329\17 шешіміне кошымша
« Балқаш қаласының құрм еіті азаматы»
аіағы н беріу іуралы ЕРЕЖЕ
1. «Балқаш қаласыныіі құрметті азаматы» атагы қаланың
өсу-өркендеуіне, коммунизм құрысшыларын адамгершілік
рухта тәрбиелеуде, қаланьщ қоғамдық оміріне атсалысып,
халық құрмстіне бөленісн, гылым, мэдениет, халыққа білім
беру, денсаулык сақтау салаларында сцбектері сіңген қала
хал-қының құрметіне бөленген жұмысшыларга, инженертехни-калық қызметкерлерге, зейнеткерлерге беріледі.
2. «Балқаш қаласыныц Құрметті азаматы» - агагы партия,
кэсіподақ, баскада қалалық
когамдық ұжымдар мен
кэсіиорындар,
мекемелердіц
ұсыныстарымен
Балқаіл
еңбекшілері депутаттары кеңесінің сессиясыныц шешімімен
тагайындалады.
3. « Балкаш қаласыныц Қ ұрм еіті азаматы» - атагы
берілген азаматтарға саліанаггы түрде- сал ганатты отырыста,
қалалық кеңестің сессиясында, қалалық еңбекшілер окілдері
катынасқан жиналыстарда диплом мен лента тагісырылын
«Балқаш қаласының құрметті азаматы» - кітабына жазылады.
4. «Балқаш қаласының Құрметгі азаматы» атагын беру
Балқаш қагіасының ірге тасы қаланган күн - жыл сайын 11
сәуірде өткізіліп отырсын.
Еңбекшілер депутаттары
қалалық кеңесі аткару комитетінің хатшысы
Н. ЛИПОВКА
БҚМ М .З.Қор.І Тізімдеме.700.Іс. 17,23.Б..Түшіұсқа.
Б А Л Қ А Ш Қ А Л А С Ы К Ы Ц Қ Ұ Р М Е Т Т І АЗАІУТАТТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
30 .Чеқушина
Нина
Григорьевна,
БКМК
Социалистік Еңбек Ері. Атақ 28.09.2000ж. берілді.
ардагері,
Балкаш. Тарих беттері. Қарағанды: «Арка жэне К» ЖШС.2007. - 199,203 б.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
459 Кб
Теги
жинағы
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа