close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
№8 4
«ПРИБАЛХАІ1ІСТРОЙ»Қ¥РЫЛЫС ТРЕСШІҢ НЕГІЗГІ
МЕДІГЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ ЕСЕБІНЕН
Еалқти қаласы
1952 ж,
[...] 1952 ж. трест 11 мил;гкон со.мньщ «өте жақсы» деген
багамсн М эдениет Сарайы мен саяжай багын бірінші кезегін
гансырыс беруш іге пайдалануга берді, «жақсы» деген багамен электролит цехы комплексін, оның ішінде анод цехын,
пайдалануга өткізді.[...]
Пайдалануға беру күндері: мэдениет сарайы -1952 ж. 30
сәуір, анод цехы - 1952 ж .14 қазан, электролит өндіріс цехы 1953 ж . 20 қантар.[...]
ПБС тресіиің бастығы
В. Я ЗЕВ
БҚММ.1 .Қор.І.Тізімдеме. 85.1с.28,32 Б. Түпиүсқа.
Балқаш. Тарих беттері. Қаратанды: «Арқа және К», 2007. - 63 б.
С О Ц И А Л И С Т ІК ЕҢБЕК ЕРЛЕРІ
11.Язев Василиіі Иванович} 1948 м аусы м нан-1959 жж.
ж елтоқсанына дейін «IІрибалхаш строй» тресініц бастыгы,
Балқаіп қаласының алганіқы кұрылысш ысы.
ІІрораб, аға прораб, құрылыс басқармасі»і бастыгы,
«ГІрибалхашстрой» тресінің бастыгы - В.И .Я зевты ц еңбек
жолы осындай. Оның ұйы м дасты руш ы лы қ
қабылеті
«П рибалхаш строй» гресін басқарганда ерекш е корінді.
Балқаш
қаласы ны ң
құры лы сы н
салуда
асқан
ұйымдастыруш ы, кен-металлургия ком бинатыны ң өркендеуіне қосқан қ а ж ы р л ы е ң б е г і б а ғ а л а н ы п В .И Я з е в к е 1 9 5 8 ж.
С оциалистік Е ң б е к Е р і а т а г ы б е р іл д і.
1999 ж. қ а й т ы с б о л д ы .
БҚММ.З.Қор. 1 . Т і з і м д е и е . 2 5 1а іс . 10 4 .Б . Т ү п н ұ с к а .
Балқаш. Тарихбеггері. Қарағанды: «Арқа ж энеК» ЖШС, 2007. - 198 б.
ҚАЛАЛЫҚ БАЛҚАШ МАСЛИХАТТЬЩ №22/255
ШЕІШМІНЕН
Балқаш қаііасы
16 қыркүйек 1998 ж.
Қашқстан правдасына 40 жыл агындагы көшснің атын
өзгерту гуралы
Облыстық мем лекеттік коммерциялы қ қуры лы с комиссиясының, кәсіиодақ комитетініц, А Қ «Балхаш кұры лы с» ардагерлерінің, қала ардагерлерінің сұраны м сн, қалалы қ ономастикалық комиссияның Социалистік Еңбек Ері Язев Василий
Ивановичты мэңгі есте қалдыруды назарга ала отырын. [...]
Қазақс ган Правдасына 40
жыл
көш есін
өзгертіп, оған
Язев В.И. аты берілсін.
М аслихат сессиясы ны ң торагасы
г.сим
БҚМ М .262.Қор. 1.Т ізім дем е.58.Іс. 13б.Б.Түпнұска
Балқаш. Тарих беттері. Қарағанды: «Арқа жэне К» ЖШС, 2007. -2 1 0 6.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1
Размер файла
409 Кб
Теги
жинағы
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа