close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

dod1

код для вставкиСкачать
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Голови Правління
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
від 07.03.2012 № 60
Договір-анкета №___________
про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи
м. _______________ "__" _______ 201__ р.
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, кор./рах. 32005176801 у Головному управлінні НБУ по м. Києву і Київській області, МФО 321024, код ЄДРПОУ 14360920 (надалі - "Банк"), в особі (посада) (прізвище,ініціали), який/яка діє на підставі, довіреності №___, від "___" ______201_р.., з однієї сторони, і Громадянин (-ка) з другої сторони:
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА (заповнюється обов'язково)
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ КЛІЄНТА (заповнюється у випадку необхідності)Прізвище, ім'я, по батьковіПрізвище, ім'я, по батьковіДата народженняДата народженняГромадянствоГромадянствоРеєстраційний номер облікової картки платника податківРеєстраційний номер облікової картки платника податківСерія та номер документу, що посвідчує особу, ким і коли виданийСерія та номер документу, що посвідчує особу, ким і коли виданийНомер пенсійної справи (при необхідності)Номер та дата видачі довіреностіАДРЕСА КЛІЄНТААДРЕСА ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ Адреса постійного проживання/реєстраціїАдреса постійного проживання/реєстраціїАдреса фактичного проживанняАдреса фактичного проживанняКОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КЛІЄНТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ
Контактний телефонКонтактний телефонМобільний телефонМобільний телефонe-maile-mailПРОШУ ВІДКРИТИ РАХУНОК НА ІМ'Я П.І.Б. власника рахункуТИП РАХУНКУ ВАЛЮТА РАХУНКУДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ іменований(на) надалі "Клієнт", з іншої сторони , надалі за текстом разом "Сторони", а окремо Сторона", уклали даний Договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичній особі, надалі - "Договір", про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Банк зобов'язується відкрити Клієнту поточний рахунок № (номер рахунку) у валюті (валюта рахунку), надалі за текстом -"Рахунок" та надавати послуги з розрахунково-касового обслуговування, надалі за текстом - "Послуги", відповідно до умов цього Договору та згідно з "Правилами (договірні умови) відкриття, використання і обслуговування поточних рахунків фізичних осіб у національній і іноземних валютах/банківських металах в ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (далі - Правила) та діючими на момент проведення операції Тарифами Банку (далі - Тарифи Банку). 1.2.Банк нараховує та сплачує Клієнту проценти на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку у розмірі процентів, згідно з Тарифами Банку. 1.3. Нарахування та сплата процентів здійснюється у валюті Рахунку. Порядок нарахування процентів на залишок коштів на Рахунку викладено у Правилах.
2. ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА
2.1.Повідомляти Банк про помилково здійснені операції за рахунком. 2.2. Неухильно дотримуватися вимог проведення розрахунково-касових операцій, передбачених чинним законодавством України та нормативними актами Національного банку України та встановлених на їх основі Правил та умов цього Договору. 2.3. Оплачувати послуги, надані Банком, згідно з Тарифами Банку.
2.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами та чинним законодавством України.
3. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ 3.1. Банк зобов'язується вести комплексне розрахунково-касове обслуговування Клієнта і здійснювати за його дорученням усі розрахункові і касові операції, які передбачені нормативними актами НБУ згідно з чинним законодавством України та на умовах, передбачених в Правилах.
3.2. Клієнт доручає, а Банк зобов'язується здійснювати списання коштів з усіх поточних рахунків Клієнта в національній та/або іноземній валюті, в межах сум, що належать до сплати Банку за цим Договором, при настанні строків платежів (договірне списання). Порядок здійснення договірного списання визначається Правилами та чинним законодавством України. 4. ПРАВА КЛІЄНТА 4.1. Самостійно розпоряджатися коштами, які знаходяться на його рахунку, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
4.2. Робити запити на пошук раніше перерахованих і помилково перерахованих грошових коштів.
4.3. Здійснювати інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством України.
5. ПРАВА БАНКУ 5.1. Здійснювати повернення розрахункових документів Клієнта у разі ненадання Клієнтом документів, інформації, які необхідні для з'ясування його особистості, суті діяльності, фінансового стану або надання Клієнтом навмисно неправдивих відомостей про себе.
5.2. Відмовити Клієнту в здійсненні розрахункових і касових операцій за рахунком у випадку, якщо операції не відповідають нормам чинного законодавства та не входять в перелік, передбачений інструктивними документами НБУ. 5.3. Відмовитися від Договору та закрити рахунок, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд та на цьому рахунку немає залишку коштів.
5.4. Закрити поточний рахунок за письмовою заявою Клієнта про закриття рахунку.
5.5. Враховуючи кон'юнктуру на грошово-кредитному ринку України (розмір облікової ставки Національного банку України, розмір відсоткових ставок на фінансовому ринку України, вартість грошових ресурсів Банку тощо), виступати з пропозицією про зміну тарифів за цим Договором, переліку послуг, їх вартості шляхом розміщення відповідної інформації на електронному сайті Банку в мережі Інтернет за адресою www.pravex.com. Також вказану інформацію Клієнт має право отримати, зателефонувавши до інформаційного центру Банку за телефонами: (044) 201-16-61/62, 0-800-500-4-500 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України).
Неотримання Банком протягом 7 календарних днів з моменту розміщення інформації про зміну тарифів у письмовому вигляді будь-яких заперечень від Клієнта у зв'язку з розміщеною інформацією згідно з абзацом 1 даного пункту Договору свідчить про згоду Клієнта на обслуговування за новими тарифами та/або умовами Банку. При цьому шляхом підписання даного Договору Сторони дійшли згоди про те, що такі зміни не потребують укладення додаткового правочину до цього Договору 5.6. Здійснювати обслуговування Клієнта в робочі дні згідно зі встановленим графіком роботи Банку.
5.7. Здійснювати інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством України.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України та Правилами.
7.ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. Шляхом укладання даного Договору Клієнт надає Банку згоду на обробку (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача) його персональних даних у встановленому Банком порядку з метою надання банківських, фінансових та інших послуг, які регулюються Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими документами, з метою розширення кола споживачів послуг та оцінки впливу даних послуг на діяльність Банку, а також з метою дотримання Банком вимог чинного законодавства, захисту прав та інтересів Банку, які можуть бути порушені, в зв'язку з укладанням цього Договору.
7.2. Шляхом укладання даного Договору Клієнт підтверджує факт отримання письмового повідомлення (Додаток б/н до цього Договору) про включення персональних даних Клієнта до бази персональних даних клієнтів Банку, про права, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки, визначені ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних", та про мету збору персональних даних.
8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до моменту закриття Рахунку.
8.2. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
8.3. Підписанням даного Договору Клієнт погоджується, що розмір процентної ставки, визначеної у п. 1.1 цього Договору, може бути змінено. Порядок зміни процентної ставки визначається Правилами.
8.4. Шляхом підписання цього Договору Сторони підтверджують, що досягли домовленості по всім істотним умовам, викладеним у цьому Договорі та Правилах, що затверджені згідно з внутрішніми процедурами Банку та розміщені для ознайомлення на інформаційних стендах, що розміщені в приміщеннях установ Банку та на сайті Банку в мережі Інтернет за адресою www.pravex.com .
8.5. Підписи Сторін під цим Договором вважаються одночасно підписами під Правилами, при цьому після підписання Сторонами цього Договору, Правила не потребують додаткового підписання Сторонами та вступають в дію одночасно з підписанням Сторонами цього Договору 8.6. Правила, після підписання Сторонами цього Договору, стають його невід'ємною частиною.
8.7. Шляхом підписання цього Договору Клієнт надає Банку свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати та поширювати Банком інформації про Клієнта, в тому числі банківську таємницю, в обсязі та в порядку, встановленому Правилами.
8.8. Клієнт бере на себе відповідальність за можливе неотримання кореспонденції Банку за умови, якщо кореспонденція буде направлена через поштові відділення зв'язку за адресою, вказаною у розділі "Адреса фактичного проживання клієнта" цього Договору.
8.9. Даний Договір регулюється законодавством України.
Я, (П.І.П/б. Клієнта) Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою, вказаною у розділі "Адреса фактичного проживання клієнта": Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово. З діючими на момент підписання Тарифами Банку та Правилами ознайомлений та згоден з ними.
Примірник договору-анкети про відкриття та обслуговування поточного рахунку клієнта отримав "____"_______ 20__р. (підпис) (прізвище та ініціали) БАНК (посада) / (підпис) / (прізвище та ініціали)КЛІЄНТ
(підпис) / (прізвище та ініціали) Відмітки банку
Відкрити поточний рахунок У ( вид валюти ) дозволяюДокументи на оформлення відкриття рахунку перевірив:
Керівник (уповноважена керівником особа ) (підпис) (прізвище та ініціали)Керівник (уповноважена керівником особа ) ( підпис ) ( П.І.П/б. )Рахунок № (номер рахунку)відкрито "___"_______20____р.Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) ( підпис )
1
_______________
_______________Від імені Банку _______________Від імені Клієнта
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
24
Размер файла
155 Кб
Теги
dod1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа