close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Балқаш. Тарих беттері (1936-2007 жылдар): құжаттар мен материалдар жинағы / Құраст.: Н.Т.Жаксенова, А.Б.Исабекова, Р.Д.Сәкенова. – Қарағанды: «Арқа және К» ЖШС, 2007. – 194,199-201 б.

код для вставкиСкачать
СОЦИАЛИСТІК ЕҢБІЖ ЕРЛЕРІ
І.Беисов Жылқыбай. БКМК-ның кен-байыту фабрикасьшың ауысым бастыгы.
1941 ж. Қарсакбай кенішінде фабрикалық-зауыт мектебіне түседі. 1942 ж. тамыздан бастаи БКМК фабрикасын
топтастыргыш комекшісі, ага топтастыргыш, ауысым шебері,
ауысым бастыгы болып қызмст жасайды. Согыс жылдаргы
еңбегі үшін Ж. Беисов « Үздік еңбектегі ерлігі үшін»,«Үлы
Отан согысы 1941-1945жж. кезіндегі қажырлы еңбегі үигін»
медалдарымен марагіатталган. 1960 жылы үздік өндірісгік
габысі үшіи ауысымга «Коммунистік еңбек смснасы» атагы
беріледі, ал осы жылдың мамырында Ж.Беисовкс жогаргы
атақ -Соңиалистік Кңбек Ері беріледі.
БҚМ М .З.Қор.284.Іс.45.Б.Түпүсүқа
Балқаш. Тарих беттері. Қарағанды: «Арқа жэне К» ЖШС,
2007 , - 194 6 .
БАЛҚАШ ҚАЛАЛЫҚ ЕҢБЕКШІЛЕР ДЕІІУТАП АРЫ
КЕҢЕСІАТҚАРУ КОМИТЕТШІҢ «БАЛҚАШ
ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ» АТАҒЫН БЕРУ
ТУРАЛЬІ ЕРЕЖЕНІ БЕКІТУ ЖӨНІНДЕГІ 329/17
ШЕШІМІНЕН
Балқаш каласы
23 тамыз 1972ж
1. «Балқаш қаласының құрметті азаматы» атагын беру туралы
ереже бекітілсін.
2. Мэденист бөлімінің меңгерушісі Морозов жолдасқа
«Балқаш қаласының құрметті азаматы» атты кітапты, диплом
мен лентаны дайындауды тансырылсын.
Аткару комитетінің гөрагасынын орынбасары
А. БАЛЦЕР
Балкаш калалық кеңесі
аткару комитетініц 1975 ж . 23 тамыздағы
№ 329\17 ш еш іміне кошымша
« Ба.ікаш қаласының қүрмеіті азама гы»
атагыи беріу іуралы ЕРЕЖЕ
1. «Балқаш қаласыныц құрметгі азамагы» атагы қалаиың
өсу-өркендеуіне, коммунизм құрысшыларын адамгершілік
рухта тэрбиелеуде, қаланың когамдық оміріне атсалысып,
халық құрметіне бөленген, гылым, мэдениет, халыққа білім
беру, денсаулық сақтау салаларында ецбектері сіңген қала
хал-қының құрметіне бөленген жұмысшыларга, инженертехни-калық қызметкерлерге, зейнеткерлерге беріледі.
2. «Балқаш қаласыныц Құрмеггі азамаіы» - атағы партия,
кәсіиодақ, басқада қалалық
когамдық ұжымдар мен
кэсіпорындар,
мекемелердіц
ұсыныстарымен
Балқаш
еңбекшілері депутаттары кеңесінің сессиясыныц шешімімен
тагайындалады.
3. « Балкаш қаласыныц Құрмеггі азаматы» - ататы
берілтен азаматтарга салтанаггы түрде- салтанатты отырыста,
қалалық кеңестің сессиясында, қалалық еңбекшілер окілдері
катынасқан жиналыстарда диплом мен лента тапсырылын
«Балқаш қаласының құрметті азаматы» - кітабына жазылады.
4. «Балкаш қаласының Құрмеггі азаматы» атагын беру
Балкаш қайасының ірге тасы қаланган күн - жыл сайын 11
сәуірде откізіліп отырсьш.
Еңбекшілер депутаттары
қалалык кеңесі аткару комитетінің хатшысы
Н. ЛИПОВКА
БҚММ.З.Қор.1 .Тізімдеме.7 0 0 .Іс. 17,23.Б..Түгшұсқа.
БАЛҚАШ ҚА ЛА СЫ Н Ы Ц ҚҰРМ ЕТТІ АЗАІУІАТТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
і
'
1
11 Беисов Ж ы лқы бай Беисұлы, БКМ К жұмысшысы. Атақ
13.12.1993 ж. берілді.
Балқаш. Тарих бетгері. Қарағанды: «Арқа жэне К» ЖШ С.2007. - 199-201 б.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
482 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа