close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

739852

код для вставкиСкачать
Договір № ______
поставки продуктів нафтоперероблення
місто Одеса
«____» ________ 201__ р.
ТОВ «КАТРАЛ ПІВДЕНЬ» в особі директора Тарасенка О.І., що діє на підставі Статуту, іменоване надалі Постачальник,
з одного боку, та _________________________________________________, в особі ______________________________________,
що діє на підставі ________________, іменоване надалі Покупець, з іншого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1.Постачальник зобов’язується поставити Покупцю продукти нафтоперероблення, надалі «товар», а Покупець прийняти і
оплатити його вартість відповідно до умов даного договору.
1.2.Асортимент, кількість, ціна за літр товару, визначаються у відповідних накладних та рахунках, які є невід’ємними
частинами даного договору.
1.3.Покупець зобов’язується протягом 12 місяців, з дати видачі «дозволів на відпуск», одержати всю кількість товару.
1.4.Постачальник, у посвідчення свого зобов’язання, що випливає з даного Договору, після складання акту прийомупередачі видає Покупцю «дозволи на відпуск» на всю кількість оплаченого товару, згідно відповідної накладної.
1.5.Відпуск товару Покупцю проводиться тільки після пред’явлення «дозволів на відпуск».
«Дозвіл на відпуск» не є засобом платежу. «Дозвіл на відпуск» має індивідуальний номер та додаткові елементи захисту від
підробки і є документом, що підтверджує прийняття Постачальником на зберігання товару відповідного виду і у визначеній
кількості, а також підставою для одержання зазначеного товару їхнім пред’явником на АЗС Постачальника.
У випадках, коли Покупець не оплатив вартість товару, «дозвіл на відпуск» є тільки документом, що підтверджує право
одержати його шляхом заправлення транспортного засобу.
Передача пред’явнику «дозволів на відпуск» товару не є продажем (реалізацією) товару, а пред’явник «дозволу на відпуск»
на заправлення товаром відповідно, не є покупцем.
1.6.Право власності на товар переходить до Покупця з моменту надходження на рахунок Постачальника оплати за товар
згідно виставленого рахунку або з моменту оформлення накладної про одержання товару на підставі гарантійного листа
Покупця про оплату.
1.7.З моменту оформлення акту прийому-передачі і видачі «дозволів на відпуск» та до моменту одержання товару
Покупцем, Постачальник зобов’язується забезпечувати зберігання товару, що є власністю Покупця.
2. Зобов’язання сторін і порядок їх виконання
2.1.Постачальник зобов’язується:
2.1.1.Передати товар Покупцю після одержання від нього оплати та відповідної довіреності. Передача товару Покупцю
супроводжується підписанням накладної.
2.1.2.Прийняти товар на зберігання по акту прийому-передачі від представника Покупця та видати йому «дозволи на
відпуск» на заправлення товаром у кількості зазначеній в накладній.
2.1.3.Забезпечити зберігання товару переданого Покупцем по акту прийому-передачі протягом терміну дії «дозволів на
відпуск».
2.1.4.Забезпечувати цілодобову (крім технічної перерви) видачу із зберігання товару, що належить Покупцю, шляхом
заправлення цим товаром автотранспорту пред’явника «дозволів на відпуск», передбачених даним договором, на наступних
АЗС Постачальника:
АЗС № 1 – вулиця Балківська, 54/1, тел.34-01-71;
АЗС № 5 – вулиця Щорса, 5-а, тел. 49-12-58;
АЗС № 2 – проспект Маршала Жукова, 2-а, тел.35-73-81;
АЗС № 6 – Тираспольське шосе, 2, тел. 30-27-34;
АЗС № 3 – Дніпропетровська дорога, 123-а, тел.711-04-01;
АЗС № 7 – вулиця Гаркавого, 1, тел. 39-70-46.
АЗС № 4 – вулиця Грушевського, 38-а, тел.778-25-76;
АЗС № 8 – вулиця Балківська, 54, тел.721-48-76;
АЗС № 9 – Одеська обл., Біляївський район, землі Нерубайської сільської ради, діл. № 350-а, масив 34, 35, автодорога М-05
Київ-Одеса 459 км, тел. 706-10-29.
Для газу скрапленого місце поставки (передачі) – АЗС № 9.
При цьому Постачальник не зобов’язаний видавати товар по «дозволам на відпуск», термін дії яких минув.
2.1.5.Видавати пред’явнику «дозволу на відпуск», інший товар, ніж той, що в ньому зазначений, у випадку якщо пред’явник
«дозволу на відпуск» виявить таке бажання і зробить відповідний запис про це на зворотній стороні «дозволу на відпуск». У
цьому випадку Постачальник робить перерахунок вартості товару на суму за роздрібними цінами, що діють на АЗС на момент
відповідної заправки.
2.1.6.Реалізований Постачальником товар повинен відповідати ДСТУ, іншим діючим стандартам і технічним умовам на
відповідний вид товару. Якість товару повинна підтверджуватися сертифікатами і паспортами, оформленими належним чином.
2.1.7.Зберігати товар Покупця в межах терміну дії «дозволів на відпустку» за свій рахунок.
2.2.Постачальник має право користуватися взятим на зберігання товаром до моменту його реалізації.
2.3.Покупець зобов’язується:
2.3.1.Оплатити Постачальнику суму, зазначену в рахунку протягом 2-х банківських днів з моменту його отримання.
2.3.2.Протягом 2-х банківських днів з моменту оплати Постачальнику суми, зазначеної у виставленому ним рахунку,
прийняти та передати на зберігання товар, для чого направити в офіс до Постачальника представника з оформленою
довіреністю. При одержанні «дозволів на відпуск» Покупець (його представник) зобов’язаний поставити свій підпис або
печатку Покупця на кожному «дозволі на відпуск».
2.4.Звірення взаєморозрахунків, проведених між Сторонами, здійснюється в строк до 5 числа кожного місяця на вимогу
однієї зі сторін даного договору.
2.5.У випадку розкрадання, загублення або іншої втрати «дозволів на відпуск» Покупець може одержати нові «дозволи на
відпуск» на умовах п. 4.3. даного договору.
2.6.Фізична особа, що пред’являє «дозвіл на відпуск» і одержує зі зберігання у Постачальника товар, не є покупцем.
Зазначена особа виступає як представник Покупця, що має відповідні повноваження на одержання товару зі зберігання у
Постачальника за «дозволами на відпуск».
3. Порядок оплати
3.1.Ціна даного Договору складається з загальної вартості товару, що поставляється за даним Договором протягом терміну
його дії.
Покупець оплачує Постачальнику вартість товару на підставі рахунку на товар відповідно з пунктом 2.3.1. даного Договору.
У випадку не оплати у встановлений строк, ціни будуть переглянуті на дату оплати рахунку з урахуванням поточних цін.
1
Можлива відстрочка платежів, при наявності гарантійного листа, а також наступних засвідчених копій документів Покупця:
- свідоцтва про держ. реєстрацію; - свідоцтва платника ПДВ (якщо він є таким платником); - довідки про включення в ЄДРПОУ;
- про повноваження представника; - довідки з банку про відкриття поточного рахунка.
3.2.Зобов’язання Покупця за цим Договором можуть бути забезпечені гарантією відповідно до параграфу 4 Цивільного
Кодексу України. Також оплата за даним договором може проводитися в такий спосіб: поставка здійснюється після ініціювання
Покупцем платежу, виконання якого в зазначений у цьому договорі строк гарантоване АБ «Приватбанк» за рахунок власних або
кредитних коштів (у випадку відсутності власних коштів у дату виконання платежу).
4. Відповідальність сторін
4.1.У випадку несвоєчасної передачі Постачальником товару Покупцю, Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю на
його вимогу штраф у розмірі 0,1% від вартості несвоєчасно поставленого товару, а у випадку прострочення більш ніж на 30 днів
- штраф у розмірі 3% вартості несвоєчасно переданого товару. У цьому випадку під передачею товару розуміється його
передача за накладною представникові Покупця з вини Постачальника.
4.2.Покупець за прострочення оплати зобов’язаний сплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ
за кожний день прострочення від вартості неоплаченого в строк товару.
4.3.У випадку якщо Покупець зі своєї вини не одержав товар протягом терміну дії «дозволів на відпуск» (12 міс.) – він має
право протягом 5 банківських днів після закінчення цього терміну звернутися до Постачальника з вимогою про одержання
нових «дозволів на відпуск» з урахуванням поточних цін Постачальника, або про повернення вартості неотриманого товару за
винятком витрат на його зберігання. При відсутності в установлений строк вимоги до Постачальника про повернення вартості
неодержаного товару чи видачі нових «дозволів на відпуск», неодержаний Покупцем товар переходить у власність
Постачальника в рахунок відшкодування витрат за його зберігання.
4.4.У випадку поставки Покупцю товару не відповідної якості Постачальник сплачує на вимогу Покупця штраф у розмірі
5% вартості поставленого неякісного товару.
4.5.Сплата сторонами Договору неустойки (штрафу, пені) не звільняє їх від обов’язку відшкодування збитків.
5. Форс-мажор
5.1.Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це
невиконання викликане діями нездоланної сили (форс-мажор), а саме: стихійними лихами (повінь, пожежа, землетрус, ураган і
ін.), а також війною чи воєнними діями, цивільними безладдям, ембарго, заборонними мірами органів державної влади, що
вступили в силу після укладання даного договору.
5.2.Про виникнення форс-мажорних обставин сторона повинна негайно письмово повідомити іншу сторону не пізніше
десятиденного строку з моменту настання чи припинення таких обставин. Належним доказом наявності вищевказаних обставин
і їхньої тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою України.
5.3.Якщо кожне із згаданих вище обставин безпосередньо спричинило невиконання зобов'язань у встановлений договором
строк, то цей строк відповідно відсувається на час дії відповідної обставини.
5.4.Якщо неможливість повного чи часткового виконання зобов'язань буде існувати понад шість місяців, сторона має право
розірвати договір цілком чи частково і звільняється від відшкодування іншій стороні можливих збитків.
6. Додаткові умови
6.1.У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та
консультацій.
6.2.У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
6.3.Досудовий порядок врегулювання спорів не є обов’язковим.
6.4.На відносини Сторін, не урегульованих даним Договором, поширюються норми діючого законодавства України.
6.5.Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.
6.6.Даний Договір набирає сили з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін, скріплення печатками
і діє 1-н рік з дня його укладання, а у випадку невиконання сторонами своїх зобов’язань за Договором у встановлений термін –
до повного їхнього виконання. Якщо жодна із сторін за місяць до закінчення дії Договору не повідомить іншу сторону про
небажання його подальшого виконання, строк дії Договору продовжується на кожний наступний рік. У випадку розірвання
Договору грошові зобов’язання підлягають відшкодуванню в повному обсязі за даним Договором.
6.7.Усі зміни і доповнення до Договору дійсні, якщо вони зроблені в письмовій формі, підписані та скріплені печатками
обох сторін.
6.8.Договір складений у 2-х примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.
7. Адреса та реквізити сторін
Постачальник
Покупець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
_________________________________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТРАЛ ПІВДЕНЬ»,
_________________________________,
ЄДРПОУ 39301756,
ЄДРПОУ ________________________,
65005, м. Одеса, вул. Степова, 23/25,
_________________________________,
тел.: 0 (48) 731-83-83/91; 785-14-37;
тел.: 0 (___) ______________________,
факс: 0 (48) 730-40-78;
факс: 0 (___) _____________________,
п/р 26008455002594,
рах. № __________________________,
в АТ «ОТП БАНК»,
в _______________________________,
МФО 300528,
МФО ___________________________,
ІПН: 393017515520.
_________________________________,
Е-mail: katral@ukr.net
Е-mail: __________________________
Веб-сайт: www.katral.com.ua
Веб-сайт: ________________________
Директор
О.І. Тарасенко __________________
___________
______________/__________________
2
Автор
agoldanova
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
74 Кб
Теги
739852
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа