close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

El Pa 237 s - 27 04 2018

код для вставкиСкачать
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✇✇✇✠✡☛☞✌✍✎✠✏✑✒
❊ P❊✁✂✄☎✂✆✝ ● ✝✞✟
❱✓✔✕✖✔✗✷✘❉✙❆✚✛✜✢❉✙✷✣✤✥⑤❆ñ♦✦✢✜✜✜⑤◆ú♠❡r♦ ✤✶✧★✣✣ ⑤✙❉✜❈✜Ó◆◆❆❈✜❖◆❆✢⑤✩✪✫✬✭✮✯ ✰✱✲✳✫✴✪✮✵
❊☎ ♣✆✝✞ ✟✠✡☛
♠☞✟ ❞☛ ☎✞
♣✝☛✌✍✟✎✞ ② ✡✆❜✆
☎✆ ♣✞✡☎✆✏✍✑✒
✆✏✎✍✌✆
❮❰Ï ÐÑÒÓÒÏ Ó❰ÔÕÒÔÖÔ Ö ×❰Ï ÓØÔÓ❰ ÖÑÙ❰ÚÒÏ Ö ÔÑÒÛÒ ÖÜ❰Ï Ý❰Ú ÖÞÑÏ❰ ÏÒßÑÖ×à ÝÒÚ❰
Ô❰ Ó❰ÔÏØÕÒÚÖÔ ÝÚ❰ÞÖÕÖ ×Ö ÛØ❰×ÖÓØáÔà âÑÒ ÚÒâÑØÒÚÒ ÛØ❰×ÒÔÓØÖ ❰ ØÔÙØãØÕÖÓØáÔ
❁✸✿❂ ✽❂ ✽❀ ❁✿❃✹ ✻❂ ❇✽❀✸❑✹ ❇✽ ✿✼✻❍ ✿❩✹❃ ❇✽ ♣✾✸❃✸s❂ q✻✽ ♣✽❇■✿ ♣✿✾✿
❃✹ ❃✽➼✻✿❀❋ ♣✽✾✹ ❂✹ ❁✹❂❃✸❇✽✾✿❂ ❁✿❇✿ ✻❂✹ ❇✽ ✽❀❀✹❃ ❀✿ ❢✸❃❁✿❀■✿ ✺ ❝✽❍
❭✿ ❫✻❇✸✽❂❁✸✿ ❇✽ ➻✿✈✿✾✾✿ ❁✹❂❇✽❍ ♣✾✹✼✿❇✿ ❀✿ ✈✸✹❀✿❁✸s❂❋ q✻✽ ✽➼✸❝✽ ❂✽✾s ✻❂✿ ✹❀✿ ❇✽ ✸❂❇✸❝❂✿❁✸s❂ q✻✽
❂s ✿✺✽✾ ✿ ❂✻✽✈✽ ✿❩✹❃ ❇✽ ❁❨✾❁✽❀ ✿ ✈✸✹❀✽❂❁✸✿ ✹ ✸❂❑✸❅✸❇✿❁✸s❂t ❭✿ ❁✹❂❍ ❃✽ ❅✿❂✸❢✽❃❑s ✽❂ ♣✾✹❑✽❃❑✿❃ ✿ ❀✿❃
❀✹❃ ❁✸❂❁✹ ✿❁✻❃✿❇✹❃ ❇✽ ❀✿ ✈✸✹❀✿❍ ❇✽❂✿ q✻✽❇✿ ✿❃■ ❀✽♥✹❃ ❇✽ ❀✹❃ ◗◗ ♣✻✽✾❑✿❃ ❇✽❀ ♥✻❏❝✿❇✹❋ ❁✹❂❁✽❂❑✾✿❍
❁✸s❂ ❇✽ ✻❂✿ ♥✹✈✽❂ ✽❂ ❀✹❃ ❃✿❂❢✽✾❍
❅✸❂✽❃ ❇✽ ◗②❳➵t ❭✹❃ ♥✻✽❁✽❃ ✿♣✾✽❍ óò÷øùú÷ñû ÑÒÔÕÖ×ØÙ ÚÛÜÝÛÜØ×Ù
⑨⑩❶❷❸❹ ❺➳
➻➹ ü➼ýæçé þ ÿ➹ æåè➚➘➼ ❉æ➪➷
å➹ åç➽ê➴➽➬ P➱ ✁ð✂✄➱ ✴ ➮➱✃❐❒✃
❁✸✹❂✽❃ ✽❂ ❀✿❃ ♣✾✸❂❁✸♣✿❀✽❃ ❁✸✻❇✿❍
❇✽❃ ✺ ✻❂ ❅✹✈✸❅✸✽❂❑✹ ❇✽ ❃✹❀✸❇✿✾✸❍
❇✿❇ ❁✹❂ ❀✿ ✈■❁❑✸❅✿ ✽❂ ❀✿❃ ✾✽❇✽❃
❃✹❁✸✿❀✽❃t ➽❂✹ ❇✽ ❀✹❃ ❑✾✽❃ ♥✻✽❁✽❃
✽❅✸❑✸s ✻❂ ✈✹❑✹ ❇✸❃❁✾✽♣✿❂❑✽ ✿❀ ✽❃❍
❑✸❅✿✾ q✻✽ ❀✹❃ ❁✸❂❁✹ ♥s✈✽❂✽❃ ❇✽❍
✼■✿❂ ❃✽✾ ✿✼❃✻✽❀❑✹❃t ⑨⑩❶❷❸❹➾ ❺➚ ❹ ❺➺
▲✓ t✓✔✓ ✕✖ ✕✖✔✖✗✘✙✖✚
✛✜✖✛✖ ✕✚✔ ✕✢✛✣✗✓✔ ✤
✔✖ ✔✣t✥✓ ✖❡ ✖✙ ✶✦✧★✩✪
➻➼➽➾➚➪ ➶➹ ➘➴➻➚➷➬ ➮➱✃❐❒✃
❬❀ ♣✾✸❅✽✾ ❑✾✸❅✽❃❑✾✽ ❇✽❀ ✿❩✹ ❃✻✽❍
❀✽ ❃✽✾ ❅✿❀✹ ♣✿✾✿ ✽❀ ✽❅♣❀✽✹❋ ♣✽✾✹
✽❂ ✽❃❑✽ ◗②❳❲ ❤✿ ❃✸❇✹ ✸❂❁❀✻❃✹ ♣✽✹✾
q✻✽ ✽❂ ✽♥✽✾❁✸❁✸✹❃ ✿❂❑✽✾✸✹✾✽❃❋ ❁✹❂
✽❀ ❇✿❑✹ ❅❨❃ ❂✽❝✿❑✸✈✹ ❇✽❃❇✽ ◗②❳❯t
❬❂❑✾✽ ✽❂✽✾✹ ✺ ❅✿✾❏✹❋ ❀✿ ✹❁✻♣✿❍
❁✸s❂ ✼✿♥s ✽❂ ❬❃♣✿❩✿ ✽❂ ❳◗❯t❳②②
♣✽✾❃✹❂✿❃ ✺ ❀✿ ❑✿❃✿ ❇✽ ♣✿✾✹ ❃✻✼✸s
✿❀ ❳➵❋④❯❚❋ ❃✽❝①❂ ❀✿ ✽❂❁✻✽❃❑✿ ❇✽
♣✹✼❀✿❁✸s❂ ✿❁❑✸✈✿t ❙✸❂ ✽❅✼✿✾❝✹❋ ❀✿
❑✽❂❇✽❂❁✸✿ ❇✽ ❢✹❂❇✹ ❃✸❝✻✽ ❃✸✽❂❇✹
♣✹❃✸❑✸✈✿❋ ✺ ❁✻✿❂❇✹ ❃✽ ✽❀✸❅✸❂✿❂
❀✹❃ ✽❢✽❁❑✹❃ ❇✽ ❀✿❃ ❑✽❅♣✹✾✿❇✿❃ ❑✻❍
✾■❃❑✸❁✿ ✺ ✿❝✾✿✾✸✿ ❀✿ ✾✽❇✻❁❁✸s❂ ❇✽❀
♣✿✾✹ ❃✽ ❅✿❂❑✸✽❂✽t
⑨⑩❶❷❸❹ ➸➺
➶➹➘➴➷➬➮➴ ➬➮➱✃➮
➘➱➮ ❐❒➷➱➴❮❰➮
Ï❐➱Ð➹➮ ➬❐➴
➮➱Ð❮❰➮Ï➘➱➮➴
ä➪➶➼åæ éä➽êë➚➷➬ ì❐íîïð➱î
✯✰✱✲✳✱✴✵✷✲✸✹✱ ✲✰✱✴✵✷ ❧✷ ✺✳✱✴✳✱✲✸✷ ✻✳❧ ❥✼✸✲✸✰ ✻✳ ✽✷ ▼✷✱✷✻✷✾ ✷✿✳✵ ❢✵✳✱✴✳ ✷ ❧✷ ✺✳✻✳ ✻✳❧ ▼✸✱✸✺✴✳✵✸✰ ✻✳ ❏✼✺✴✸✲✸✷ ✳✱ ▼✷✻✵✸✻❀ ❁ ❙❂❃❄❅❆ ❙❋●❍■❅❑
❼➉ ➇➇ ➊➋ ➌➋➊➍➉➎➏➐ ➐ ➉➐ ➑➋➒➓➋➒➐ ➍➎➊➔➓➔→➣↔ ➋➉ ➇➀➆❼ ➏↕➋➊➑➒➐ ➊➋➙➐➉➋➊
➌➋ ➒➋➓↕➍➋➒➐➓➔→➣ ➛ ➇➎➌➋➏➎➊ ➍➐➊➐➒➜➐ ➐ ➊➋➒ ➉➐ ➓↕➐➒➑➐ ➝↕➋➒➞➐ ➍➎➉➜➑➔➓➐
ä➪➶➼åæ ➽ç➚èæ➬ ➮➱✃❐❒✃
◆❖P◗❘❚❯◗❱❲ ❳◆ ❨❩P❩
◆❲ ❬❚ ❯❩❘❭❲◗❳❚❳ ❳◆ ❘❚❳❪◗❳
❵❷❸❹❺❤❷ ❦♥♦✉✈♥ ✇①✈③♦✉♥④⑤④⑥ ⑦⑧⑨⑩❶
➛➜➝➓➞➓➞➟➒➣ ➑↔↕➙
➑➑
➊➊
➌➎
➆➋➈➉
➄➅
➆➏➐➉
➆➇➈➉
➌➊
❻❼❽
➆➍➈➉
❾❿➀➁➂➃❿
➑➒➓➔→➒➣
❫ ❴❵ ❣❤✐❤ ❦♥♦✉✈♥ ✇①✈③♦✉♥④⑤④⑥ ⑦⑧⑨⑩❶
❸⑤➲➳➵
➠➡➢➤➥ ❦⑨⑦⑥⑨❫❶
➸❷❤❵
➡➡➢➦➥ ❦⑦⑩⑥➧❫❶
➸➸
➨➩➢➩➥ ❦➫➫⑥⑨❫❶
➸➺➳➵
➨➦➢➤➥ ❦⑨➭⑥➯❫❶
ñòóôõö
Þßààßáâãäå æçèßâé æéêé
çäëìíèçîßâé ìä ìà ïæßíé ðìòéó⑨➠➠
❉þý✫✬❇ ý✭❇✁ý ûø q÷ø øõ þ❇❛r
ûø üþøü❇r❇ø✮❛ ✁ø r ûøþý ⑨➚➳
ôõ ö÷øù ûøüõýþý ý ÿ❇õõ ❈ ✁✂✄
ü÷õ❝ý✂õø ûø ý✁ýõ❛ ✁øs÷ýõ ⑨➚➚
❼❽❾❿❼➀➁➂ ➃❼ ➄❼➁➅➆➀❾➆➇➈➂
❙✸ ❤✹✺ ❤✻✼✸✽✾✿ ✽❀✽❁❁✸✹❂✽❃ ✽❂ ❀✿
❄✹❅✻❂✸❇✿❇ ❇✽ ▼✿❇✾✸❇❋ ❄✸✻❇✿❇✿❍
❂✹❃ ❁✹❂❃✽❝✻✸✾■✿ ❃✽✾ ❀✿ ♣✾✸❅✽✾✿
❢✻✽✾❏✿ ♣✹❀■❑✸❁✿❋ ❁✹❂ ✽❀ ▲◗❋❘❚ ❇✽
❀✹❃ ✈✹❑✹❃ ✺ ❯❲ ❇✸♣✻❑✿❇✹❃❋ ▲❳ ❅❨❃
❇✽ ❀✹❃ q✻✽ ✿❤✹✾✿ ❑✸✽❂✽t ❄✿❃✸ ✻❂
❑✽✾❁✸✹ ❇✽ ❀✹❃ ❅✿❇✾✸❀✽❩✹❃ ❁✾✽✽ q✻✽
✽❀ ♣✿✾❑✸❇✹ ❂✿✾✿❂♥✿ ❑✸✽❂✽ ✻❂ ♣✾✹❍
✺✽❁❑✹ ♣✿✾✿ ❀✿ ❄✹❅✻❂✸❇✿❇ ❅✽♥✹✾
q✻✽ ✽❀ ❇✽ ❃✻❃ ❁✹❅♣✽❑✸❇✹✾✽❃t ❙✹❂
❇✿❑✹❃ ❇✽❀ ❃✹❂❇✽✹ ❇✽ ▼✽❑✾✹❃❁✹♣✸✿
♣✿✾✿ ❬❭ ❪❫❴❙ ✾✽✿❀✸❏✿❇✹ ✽❂ ❅✸❑✿❇
❇✽❀ ❵❛❜❞ ❣✐❜❥❦❧ ✺ ♥✻❃❑✹ ✿❂❑✽❃ ❇✽ ❀✿
❇✸❅✸❃✸s❂ ❇✽ ❄✾✸❃❑✸❂✿ ❄✸❢✻✽❂❑✽❃ ✽❀
♣✿❃✿❇✹ ❅✸✉✾❁✹❀✽❃t ❬❀ ❪❪❋ ❃✽❝①❂ ✽❃❍
❑✿ ✽❂❁✻✽❃❑✿❋ ♣✿❃✿✾■✿ ❇✽❀ ▲▲❋❳❚ ✺
❀✹❃ ❯❲ ❇✸♣✻❑✿❇✹❃ q✻✽ ✹✼❑✻✈✹ ✽❂
❭✿ ❄✹❅✸❃✸s❂ ❬✻✾✹♣✽✿ ♣✾✽❃✽❂❑s
✿✺✽✾ ❅✽❇✸❇✿❃ ♣✿✾✿ ❇✽❃❅✽❂❑✸✾ ✻❂✿
❢✿❀❃✿ ❁✾✽✽❂❁✸✿ q✻✽ ❝✿❂✿ ✿❇✽♣❑✹❃ ✺
❁✿✻❃✿ ❅✻✽✾❑✽❃⑧ ❀✿ ❃✻♣✻✽❃❑✿ ✸❂✽❢✸❍
❁✿❁✸✿❇✽ ❀✿❃✈✿❁✻❂✿❃t ➟✾✻❃✽❀✿❃ ♣✾✹❍
♣✹❂✽ ❢✸♥✿✾ ❁✹❂❑✾✹❀✽❃ ✾✻❑✸❂✿✾✸✹❃ ✺
✻❂ ❁✿❀✽❂❇✿✾✸✹ ❇✽ ✸❂❅✻❂✸❏✿❁✸s❂
❁✹❅①❂✺ ❀✿❂❏✿✾❨ ✻❂✿❁✿❅♣✿❩✿✸❂❍
❢✹✾❅✿❑✸✈✿ ✽❂ ♣❀✽❂✹ ✼✾✹❑✽ ❁✹❂❑✸❍
❂✽❂❑✿❀ ❇✽ ❃✿✾✿❅♣✸s❂t ⑨⑩❶❷❸❹ ➠➡
➢➤➥➦➧➨➥➩➫ ➭➯ ➫➩ ➲⑩❶❷❸❹ ❺➳
❀✿❃ ✽❀✽❁❁✸✹❂✽❃ ❇✽ ◗②❳③ ✿❀ ❳④❋④❚ ❇✽
❀✹❃ ✈✹❑✹❃ ✺ ◗③ ✽❃❁✿❩✹❃t
❬❀ ❪❙⑥❬❋ ✿①❂ ✽❃❑✿❂❇✹ ♣✹✾ ❇✽✼✿❍
♥✹ ❇✽❀ ◗③❋❯❚ q✻✽ ❀✹❝✾s ✽❂ ◗②❳③❋
❅✽♥✹✾✿ ❁✹❂ ✾✽❃♣✽❁❑✹ ✿❀ ❃✹❂❇✽✹ ❇✽
❤✿❁✽ ✻❂ ✿❩✹ ✺ ✿❤✹✾✿ ✹✼❑✽❂❇✾■✿ ✽❀
◗◗❋③❚ ❇✽ ❀✹❃ ✈✹❑✹❃ ✺ ▲▲ ✽❃❁✿❩✹❃t
❬❃❑✿ ❃✻✼✸❇✿ ❑✸✽❂✽ q✻✽ ✈✽✾ ❁✹❂ ❀✿
❅✽♥✹✾ ✸❅✿❝✽❂ ❇✽ ❃✻ ❀■❇✽✾❋ ➪❂❝✽❀
⑦✿✼✸❀✹❂❇✹❋ q✻✽ ✽❃ ✽❀ ①❂✸❁✹ q✻✽
❀✹❝✾✿ ✽❀ ✿♣✾✹✼✿❇✹ ❇✽ ❀✹❃ ❅✿❇✾✸❀✽❍
❩✹❃t ❪✹❇✽❅✹❃❋ ♣✹✾ ❃✻ ♣✿✾❑✽❋ ♣✿❃✿
❇✽❀ ❃✽❝✻❂❇✹ ❀✻❝✿✾ ✽❂ ✽❀ q✻✽ ❀✽ ❃✸❍
❑✻✿✼✿ ✽❃❑✿ ✽❂❁✻✽❃❑✿ ❤✿❁✽ ✻❂ ✿❩✹
✿ ❀✿ ❁✻✿✾❑✿ ♣✹❃✸❁✸s❂⑧ ✹✼❑✽❂❇✾■✿ ✽❀
❳③❋❘❚ ❇✽ ❀✹❃ ✈✹❑✹❃ ✺ ◗▲ ❇✸♣✻❑✿❇✹❃❋
❁✻✿❑✾✹ ✽❃❁✿❩✹❃ ❅✽❂✹❃ ❇✽ ❀✹❃ ❀✹❍
❝✾✿❇✹❃ ✽❂ ◗②❳③t
⑨⑩❶❷❸❹ ❺❻
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✷ ❊ ✁✂✄☎
❹❺❻❪❼❽❻
❾✉ ❿❣➀➀❣➁✉
③④⑤⑥⑦ ➂➃ ➄⑦➅⑦⑤➆⑦
❇✑❧✐✪✗✛✦ ❉✖✔✑✘❡✦ ●✘✑✙✓♠✖✐✐✘❝
▲✓✛ ✐✔✖✛ ✖❡✓✔♠✖✛ ✑✔✐✘✛✐✑✛ ✖❡✙✖✚
✔✔✑✕✓✛ ✖❡ ✗❡✑ ♠✑✣❡★✤✘✙✑ ✖✧♣✓✛✘✚
✙✘✜❡ ✖❡ ✖❧ ❧✓✙✑❧ ✕✖ ▼✑♣✤✔✖ ✖❡ ✖❧
♣✑✛✖✓ ✕✖ ❘✖✙✓❧✖✐✓✛❝
P✑✙✓ ❈✑❧✈✓ ❙✖✔✔✑❧❧✖✔✦ q✗✖ ✖✛
✙✓❡ q✗✘✖❡ ✪✑✢ q✗✖ ✘✔ ✑ ❧✑✛ ✖✧♣✓✚
✛✘✙✘✓❡✖✛✦ ❡✓ ✖✛✐✑✒✑ ✕✘✛♣✓❡✘✒❧✖✦
✑✛★ q✗✖ ✐✗✈✖ q✗✖ ✘✔ ✙✓❡ ✗❡ ✑❡✐✔✓✚
♣✜❧✓✣✓✦ q✗✖ ✛✖ ✒✔✘❡✕✜ ✑ ✖♠♣✗✚
❥✑✔ ♠✘ ✛✘❧❧✑ ✕✖ ✔✗✖✕✑✛✦ ✢ ✑ ✙✓✚
♠✖❡✐✑✔✦ ✕✖✛✕✖ ✛✗ ♣✗❡✐✓ ✕✖ ✈✘✛✚
✐✑✦ ✖❧ ✙✓❡✐✖❡✘✕✓ ✕✖ ❧✑ ✖✧♣✓✛✘✚
✙✘✜❡❝ ❘✖✛✗❧✐✑ q✗✖ ✕✑ ❧✓ ♠✘✛♠✓
✖❧ ♣✗❡✐✓ ✕✖ ✈✘✛✐✑✦ ♣✓✔q✗✖ ✕✖✛✕✖
✙✗✑❧q✗✘✖✔✑ q✗✖ ✛✖ ✐✓♠✖✦ ❧✓ q✗✖
✛✖ ✈✖ ✑❧❧★✦ ✖❡✐✔✖ ❧✑✛ ✓✙✪✓✙✘✖❡✐✑✛
♣✑✔✖✕✖✛ ✕✖ ❧✑ ✛✑❧✑✦ ✖✛ ✗❡✑ ✙✑✐✑✚
✔✑✐✑ ✕✖ ♠✑❡✘✤✖✛✐✑✙✘✓❡✖✛ ✕✖ ❧✑
✒✖❧❧✖✯✑❝
✮✔✑❡ ✐✔✖✛ ✐✘♣✓✛ q✗✖ ✑✐✖✛✓✔✑✚
✒✑❡✦ ✙✑✕✑ ✗❡✓✦ ✗❡ ✕✓♠✘❡✘✓ ✕✖ ❧✑
✐✩✙❡✘✙✑ ✑♣✑✒✗❧❧✑❡✐✖✦ ✐✑❡✐✓ q✗✖
✔✖✛✗❧✐✑ ✕✖❧✘✙✘✓✛✓ ✈✖✔ ❧✑✛ ✙✓♣✘✑✛
✕✖ P✘✖✔✓ ✕✖❧❧✑ ❋✔✑❡✙✖✛✙✑ ✓ ❇✔✗✖✚
✣✪✖❧ q✗✖ ✛✖ ✖✧♣✓❡✖❡❝
❆ ♠✘✐✑✕ ✕✖ ✔✖✙✓✔✔✘✕✓✦ ✗❡
✙✪✘✛♣✑✯✓✥ ✗❡ ✙✗✔✛✓ ✕✖ ✗❡ ✙✓❧✖✚
✣✘✓ ♠✘✧✐✓ ✑✐✘✖❡✕✖ ❧✑✛ ✖✧♣❧✘✙✑✙✘✓✚
❡✖✛ ✕✖ ❧✑ ♣✔✓✤✖✛✓✔✑ ✕✖ ❆✔✐✖❝ ❈✓❡✚
✐✔✑ ❧✓ q✗✖ ✙✑✒✔★✑ ✖✛♣✖✔✑✔ ✖❡ ✗❡
✙✑✛✓ ✑✛★✦ ❧✓✛ ✙✪✘✙✓✛ ✢ ✙✪✘✙✑✛✦ q✗✖
✕✖✒✖❡ ✔✓❡✕✑✔ ❧✓✛ ✙✑✐✓✔✙✖ ✓ q✗✘❡✚
✙✖ ✑✬✓✛✦ ❡✓ ✪✑✙✖❡ ✐✗♠✗❧✐✓✦ ❡✓
❧✖✈✑❡✐✑❡ ❧✑ ✈✓✯ ❡✘ ✛✗✖❧✐✑❡ ✙✪✘✛✚
✐✖✛ ✤t✙✘❧✖✛ ✙✗✑❡✕✓ ❧✑ ♣✔✓✤✖ ✕✑ ❧✑
✖✛♣✑❧✕✑❝
❨ ✖✛ ✘❡✖✈✘✐✑✒❧✖ ✙✖✕✖✔ ✑ ❧✑ ✐✖❡✚
✐✑✙✘✜❡ ✢ ✖✛♣✖✔✑✔ ✑ q✗✖ ✖❧ ✣✔✗♣✓
❧❧✖✣✗✖ ✪✑✛✐✑ ❧✓✛ ✙✗✑✕✔✓✛ ✖❡ q✗✖
❇✑❧✐✪✗✛ ✛✖ ✕✖✕✘✙✑ ✑ ✙✓❡✐✑✔❡✓✛
✛✗ ✤✓✔♠✑ ✕✖ ✈✖✔ ✑ ❧✑✛ ❡✘✬✑✛ ✕✖
✕✘✖✯ ✑✬✓✛❝
❍✑✢ ✑❧✣✗❡✑ ✕✘✛✙✗✛✘✜❡ ✛✓✒✔✖
✖❧ ✑✛✗❡✐✓❝ ❨ ✪✑✢ ♠✗✙✪✓✛ ✕✖✤✖❡✚
✛✓✔✖✛ ✕✖ ❇✑❧✐✪✗✛✦ q✗✖ ✑♣✑✔✖✙✖❡
✙✓♠✓ ✛✘ ✖❧ ♣✘❡✐✓✔ ❧✓✛ ❡✖✙✖✛✘✐✑✔✑❝
❨ ✐✓✕✓ ✑♣✗❡✐✑ ✑ q✗✖ ❇✑❧✐✪✗✛
✙✓❡✈✘✈★✑ ♠✗✢ ✑ ✣✗✛✐✓✦ ✖❡ ♣✑✯✦
✙✓❡✛✘✣✓ ♠✘✛♠✓ ✢ ✛✗✛ ♣✖✔✈✖✔✛✘✓✚
❡✖✛❝ ◗✗✘✯t✛ ✗❡✑ ✒✗✖❡✑ ♣✔✗✖✒✑
✕✖ ✖❧❧✓ ✛✓❡ ❧✑✛ ✤✓✐✓✛ q✗✖ ✕✖✚
♠✗✖✛✐✔✑❡ q✗✖ ✐✖❡★✑ ✗❡✑ ✔✘✛✑
✤✔✑❡✙✑ ♠✘✖❡✐✔✑✛ ✙✓♠♣✑✔✐★✑ ✙✓✚
♣✑✛ ✕✖ ✈✘❡✓ ✙✓❡ ✛✗✛ ✑♠✘✣✓✛✦ ❧✓✛
✓✐✔✓✛ ♣✘❡✐✓✔✖✛❝ ❆❧❧t ❇✑❧✐✪✗✛ ✙✓❡
❧✓✛ ♠✓✔❧✑✙✓✛ q✗✖ ✐✗✈✓ q✗✖ ✐✓✚
✔✖✑✔ ✖❡ ✈✘✕✑✦ ♣✓✔q✗✖ ✕✖ ❧✓ q✗✖
❡✓ ✪✑✢ ❡✘❡✣✗❡✑ ♣✔✗✖✒✑ ➋q✗✖
✢✓ ✛✖♣✑➋ ✖✛ ✕✖ q✗✖ ✑✒✗✛✑✔✑ ✕✖
❡✘❡✣ú❡ ♠✖❡✓✔❝
▼✘✖❡✐✔✑✛ ✛✖✣✗✘♠✓✛ ✕✘✛✙✗✚
✐✘✖❡✕✓ ✛✓✒✔✖ ❧✑ ♣✖✔✐✘❡✖❡✙✘✑ ✕✖
q✗✖ ❧✑✛ ✣✗✘✐✑✔✔✑✛ ✕✖ ❇✑❧✐✪✗✛
✙✗✖❧✣✗✖❡ ✕✖ ❧✑✛ ♣✑✔✖✕✖✛ ✕✖ ♠✗✚
✛✖✓✛ ✙✓♠✓ ✖❧ ▼✓▼❆✦ ✓ ✕✖ q✗✖ ✛✖
✈✖❡✕✑❡ ✖❡ ❧✘✒✔✖✔★✑✛ ❧✘✒✔✓✛ ✙✓♠✓
✻✼✽✾✿❀ ✕✖ ◆✑✒✓❁✓✈✦ ✗❡✑ ✛✑❧✗✕✑✚
✒❧✖ ✙✪✑✈✑❧✖✔★✑ ✕✖ ♣✑❡✐✑❧✓❡✖✛ ✣✔✘✚
✛✖✛ ✢ ✤✑❧✕✑ ✕✖ ✐✑✒❧✑✛ ✈✖ ✙✓❡ ✗❡✑
✘❡♠✖❡✛✑ ❡✑✐✗✔✑❧✘✕✑✕ ❧✓✛ ✙✗✑✚
✕✔✓✛ ✕✖❧ ✑✔✐✘✛✐✑ ✛✗✘✯✓❝
❨✓ ✙✔✖✓ q✗✖ ✛✖✔★✑ ♠✗✢ ✒✗✖❡✓
♣✑✔✑ ✐✓✕✓✛ q✗✖ ✗❡✑ ✖❡✙✗✖✛✐✑
❡✓✛ ♠✓✛✐✔✑✔✑ q✗✩ ♣✘✖❡✛✑❡ ✖❧❧✓✛❝
P✓✔q✗✖✦ ✙✑✛✘ ✛✘✖♠♣✔✖✦ ❧✑✛ ✕✖✙✘✚
✛✘✓❡✖✛ ✛✓✒✔✖ ✑✛✗❡✐✓✛ ✑✛★ ❧✑✛ ✐✓✚
♠✑❡ ♣✖✔✛✓❡✑✛ q✗✖ ✑✙✐ú✑❡ ✖❡
❡✓♠✒✔✖ ✕✖ ✓✐✔✑✛❝ ➾P✓✔ q✗✩✫
❇✑❧✐✪✗✛ ✖✔✑ ✙✗❧♣✑✒❧✖ ✕✖ ✛✗✛
✓✒✛✖✛✘✓❡✖✛❝ ❨ ✖✔✑ ✙✑♣✑✯ ✕✖
✙✔✖✑✔ ✙✓❡ ✖❧❧✑✛ ✗❡✑ ✒✖❧❧✖✯✑ q✗✖
❡✓ q✗✘✖✔✓ q✗✖ ♠✖ ✑✔✔✖✒✑✐✖❡❝
❱✆✝✞✟✝✠ ✡☛ ❞✝ ❛☞✞✆✌ ❞✝ ✡✍✎✏
▲✑ ❧✑✒✓✔ ✕✖❧ ♣✓✕✖✔ ❥✗✕✘✙✘✑❧ ✖❡ ✕✖✚
✕✘✖❡✕✓ ✑ ❧✓✛ ✖✧♣✖✔✐✓✛✦ ✛✘✖♠♣✔✖ ✖✛
♠✓✙✔✑✙✘✑ ✖✛ ✙✓♠♣❧✘✙✑✕✑❝ ▲✑ ✘❡✐✖✔✚
✔✑✯✓❡✑✒❧✖❝ P✖✔✓ ❡✓ ✛✖ ♣✗✖✕✖ ❡✘ ✛✖
❬❭❪❫❴❵
♣✔✖✐✑✙✘✜❡ ✕✖ ❧✑ ❧✖✢ ✈✘✣✖❡✐✖ ✢ q✗✘✖❡
✕✖✒✖ ✖✛♣✖✔✑✔ ✗❡✑ ✑✗✛✖❡✙✘✑ ✕✖ ✙✔★✚
✛✖ ✖❡✙✑✔✣✑ ✕✖ ✘♠♣✓❡✖✔ ✖❧ ✙✑✛✐✘✣✓
✐✘✙✑ ❡✓ ✖✛♣✖✙✘✑❧✘✯✑✕✑❝ ❚✓♠✖♠✓✛
✭✓ ❡✓♥ ✙✓✔✔✖✛♣✓❡✕✘✖❡✐✖ ✑ q✗✘✖❡ ❧✑
❧✑ ✕✖♠✓✙✔✑✙✘✑ ♠t✛ ❧✓❡✣✖✈✑✥ ✖❡ ✮✛✚
✘❡✙✗♠♣❧✖ ✛✓❡ ♠✖✙✑❡✘✛♠✓✛ ✙✓❡✐✔✑✚
✐✑✕✓✛ ❯❡✘✕✓✛ ❧✑✛ ✛✖❡✐✖❡✙✘✑✛ ✤✓✔✚
❜❢❣❤❦♦rs✉① ❢s✉ ❤❣s❦❣s②♦✉
♠✑✢✓✔✘✐✑✔✘✓✛ ♣✓✔ ✕✖✤✘❡✘✙✘✜❡✥ ❡✓ ✖✛✚
♠✑❡ ♣✑✔✐✖ ✕✖❧ ✕✖✒✑✐✖ ♣ú✒❧✘✙✓ ✕✖
✐t❡ ❡✘ ✕✖✒✖❡ ✖✛✐✑✔ ✛✗❥✖✐✓✛ ✑❧ ✙✔✘✐✖✚
✗❡✑ ♠✑❡✖✔✑ ❡✑✐✗✔✑❧✦ ✐✑♠✒✘✩❡ ♣✓✔
✔✘✓ ✕✖ ❧✑ ♣✓✒❧✑✙✘✜❡❝ ◗✗✖ ✖✛✦ ♣✓✔
❧✑ ✘♠♣✓✔✐✑❡✙✘✑ ✕✖ ❧✑ ❥✗✔✘✛♣✔✗✕✖❡✚
③④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩❶❷❸④
✕✖♠t✛✦ ❧✑ q✗✖ ✔✖✘❡✑ ✖❡ ✗❡ ✛✘✛✐✖♠✑
✙✘✑ q✗✖ ✛✘✖❡✐✑❡ ✖❡ ✑q✗✖❧ ♣✑★✛❝
✕✖♠✓✙✔t✐✘✙✓❝ ❙✘✛✐✖♠✑ q✗✖ ✑✕✖✚
▲✑ ✙✔★✐✘✙✑✦ ✖✛✓ ✛★✦ ✐✘✖❡✖ q✗✖ ✕✘✤✖✚
♠t✛ ✖✧✘✛✐✖ ♣✑✔✑ ✤✑✙✘❧✘✐✑✔ ❧✑ ✖✈✓❧✗✚
✔✖❡✙✘✑✔ ✙❧✑✔✑♠✖❡✐✖ ✖❡✐✔✖ ✕✓✛ ❡✘✈✖✚
✙✘✜❡ ✕✖❧ ✐✖✧✐✓ ✕✖ ❧✑ ❧✖✢ ✕✖ ✑✙✗✖✔✕✓ ✙✓❡ ✖❧ ✖✈✖❡✐✗✑❧ ✙✑♠✒✘✓ ✖❡ ❧✑✛ ❧✖✛ ♣✑✔✑ ✛✖✔ ✖✤✖✙✐✘✈✑✥ ♣✓✔ ✗❡ ❧✑✕✓ ✖✛✐t ❧✑ ♣✔✓♣✘✑ ✕✖✙✘✛✘✜❡ ❥✗✕✘✙✘✑❧✦
♣✔✖✤✖✔✖❡✙✘✑✛ ✕✖ ❧✑ ✙✘✗✕✑✕✑❡★✑❝ P✓✔q✗✖ ➾q✗✩ ✛✗✙✖✕✖ ✙✗✑❡✕✓ ✗❡✑ ♣✖✔✓ ♣✓✔ ✓✐✔✓ ✖✛✐t ❧✑ ❧✖✢ ✖❡ q✗✖ ✛✖ ✒✑✛✑❝ ➾◗✗✩ ✖✛ ❧✓ q✗✖ ❡✓✛ ♣✑✔✖✙✖
✕✖✙✘✛✘✜❡ ❥✗✕✘✙✘✑❧ ✛✖ ♣✔✓✕✗✙✖ ✖❡ ✙✓❡✐✔✑ ✕✖ ✕✘✙✪✑✛ ♣✔✖✤✖✔✖❡✙✘✑✛ ✖❡ ♠✑❧✫ ➾✮❧ ✙✔✘✐✖✔✘✓ ✕✖❧ ❥✗✖✯ ✓ ✖❧ ✐✖✧✐✓ ❧✖✣✑❧✫ ❙✘ ✙✗✖✛✐✘✓❡✑♠✓✛ ❧✓
✗❡✑ ✛✓✙✘✖✕✑✕ ✑✒✘✖✔✐✑✫
♣✔✘♠✖✔✓✦ ✐✖❡✖♠✓✛ ✑ ✕✘✛♣✓✛✘✙✘✜❡ ✐✓✕✓ ✗❡ ✛✘✛✐✖♠✑ ✕✖ ✑♣✖❧✑✙✘✓❡✖✛
❍✖♠✓✛ ✈✘✛✐✓ ✈✑✔✘✓✛ ✖❥✖♠♣❧✓✛ ✖❡ ❧✓✛ ú❧✐✘♠✓✛ ✑✬✓✛ ✖❡ ✮✛♣✑✬✑❝ ✑❧ q✗✖ ✑✙✗✕✘✔❝ ❉✖ ❡✗✖✈✓ ✛✘✣✗✘✖❡✕✓ ✖❧ ♠✓✕✖❧✓ ✖✛✐✑✕✓✗❡✘✕✖❡✛✖✦ ❧✓✛
✮❧ ✕✖ ✑✢✖✔ ✖❡ ◆✑✈✑✔✔✑ ✛✓❧✓ ✤✗✖ ✖❧ ú❧✐✘♠✓❝ ▲✓ q✗✖ ✛✗✖❧✖ ♣✑✛✑✔ ✖✛ ✙✑✛✓✛ q✗✖ ✔✖✈✘✛✐✖❡ ♣✑✔✐✘✙✗❧✑✔ ✘❡✐✖✔✩✛ ✓ ✘♠♣✓✔✐✑❡✙✘✑ ♣ú✒❧✘✙✑ ✛✓❡
✑❧✣✓ ✑✛★✥ ✗❡ ✙✓✔✓ ✕✖ ✈✓✙✖✛ ✘❡✕✘✣❡✑✕✑✛ ✛✖ ✑❧✯✑ ✙✓❡✐✔✑ ❧✑ ✕✖✙✘✛✘✜❡✦ ♠✑✐✖✔✘✑ ✕✖ ✑✙✙✘✜❡ ♣✑✔✑ ✕✖✐✖✔♠✘❡✑✕✑✛ ✓✔✣✑❡✘✯✑✙✘✓❡✖✛ ✕✖ ❧✑ ✛✓✙✘✖✚
♠✘✖❡✐✔✑✛ ✖❧ ♠✗❡✕✓ ✕✖ ❧✓✛ ✖✛♣✖✙✘✑❧✘✛✐✑✛ ❥✗✔★✕✘✙✓✛ ✙✓♠✒✘❡✑ ❧✑ ✕✑✕ ✙✘✈✘❧✦ q✗✖ ✛✖ ♣✗✖✕✖❡ ✘♠♣❧✘✙✑✔ ✖❡ ❧✑ ✕✖✤✖❡✛✑ ✓ ✖❡ ❧✑ ✑✙✗✛✑✙✘✜❡❝
❙✘✦ ♣✓✔ ✖❧ ✙✓❡✐✔✑✔✘✓✦ ✖❧ ✓✒❥✖✐✘✈✓ ✖✛ ✙✑♠✒✘✑✔ ✗❡✑ ❧✖✢ q✗✖ ❡✓✛
✙✔★✐✘✙✑ ✐✩✙❡✘✙✑ ✙✓❡ ✗❡✑ ✕✖✤✖❡✛✑ ✕✖ ❧✑ ✘❡✕✖♣✖❡✕✖❡✙✘✑ ❥✗✕✘✙✘✑❧
q✗✖ ♠✗✙✪✑✛ ✈✖✙✖✛ ❧❧✖✈✑ ✑✬✑✕✘✕✓ ✗❡ ✔✖♣✔✓✙✪✖ ✑ q✗✘✖❡✖✛ ✪✑✒❧✑❡ ♣✑✔✖✙✖ ✕✖✛✤✑✛✑✕✑ ✓ ✘❡❥✗✛✐✑✦ ✖❡✐✓❡✙✖✛ ✢✑ ✛✑✒✖♠✓✛ q✗✖ ✕✓❡✕✖
✕✖✒✖♠✓✛ ✑♣✔✖✐✑✔ ✖✛ ✖❡ ✓✐✔✓ ❧✗✣✑✔✥ ✖❡ ❧✑ ✙✑✔✔✖✔✑ ✕✖ ❙✑❡ ❏✖✔✜❡✘♠✓❝
✕✖✛✕✖ ✤✗✖✔✑❝
✮❧ ✔✖✙❧✑♠✓ ✑ ✙✔✘✐✘✙✑✔ ✙✓❡ ✤✗❡✕✑♠✖❡✐✓ ✢ ✙✓❡✓✙✘♠✘✖❡✐✓✦ ✑✐✖❡✚ ❅✰✱✲✳✴✳✵✶✸✹✺✱
Ò❴❻❺❼❺❵
❬❽➉❫❴❻❵❪❬❺➊➉ ➌❭❽➍❪❭ ③➎⑨❷ ➏⑨⑤⑩④➐ ➑⑨❷➒ ➓ ➔→➣↔↕➙➛é➜
➝➞➟➠➠➡➢ ➤➥➦➧➨➡➩ ➥➩ ➫➨➡➭➠➩
➯➡ ➨➭ ➯➟➲➨➠➩➯➦ ➨➥➠➢➩ ➟➳➢➩➡➥➵
➸➺ ➻➼➽➺➼➚➪➶➹➼➽➘➴ ➷➘➬➴ ➪➶ ➮➶ ➹➮➘➹ ➱➮➪ ➺➼ ➻➽➪✃➼
➻➼➺➪✃➹➘➶➼ ❐❒➪➷ ❮➼➚➘➚➘ ➷➪❰➪➽Ï➼ ➽➪Ð➘❰➘➽ ➮➶ ❰➼➺➼Ñ➴
❉✖ ♣✓✙✓ ✛✘✔✈✖ q✗✖❥✑✔✛✖❝ ✮✛ ✛✑✒✘✚
✕✓ q✗✖ ✖❡ ✖❧ ♠✗❡✕✓ ♣✑✔✑❧✖❧✓ ✕✖
❧✑✛ ✔✖✕✖✛ ✛✓✙✘✑❧✖✛ ✐✓✕✓✛ ✖✛✐✑✚
♠✓✛ ✖✧♣✗✖✛✐✓✛ ✑❧ ✖✛✙✑✔❡✘✓❝ ❆✗❡✚
q✗✖ ✑ú❡ q✗✖✕✑❡ ✑❧✣✗❡✑✛ ❧★❡✖✑✛
✔✓❥✑✛✦ ✘❡✙❧✗✛✓ ♣✑✔✑ q✗✘✖❡✖✛ ✣✓✚
✯✑❡ ✕✖ ✘❡♠✗❡✘✕✑✕ ♣✑✔❧✑♠✖❡✐✑✚
✔✘✑❝ ▲✓ ✪✑ ✙✓♠♣✔✓✒✑✕✓ ✖❧ ✕✘♣✗✚
✐✑✕✓ ✗❧✐✔✑❡✑✙✘✓❡✑❧✘✛✐✑ ✘✛✔✑✖❧★
❇✖✯✑❧✖❧ ❙♠✓✐✔✘✙✪✦ ✑ q✗✘✖❡ ❧✓✛
✔✖✛♣✓❡✛✑✒❧✖✛ ✕✖ ❚✇✘✐✐✖✔ ✪✑❡
✒❧✓q✗✖✑✕✓ ✛✗ ✙✗✖❡✐✑ ✐✖♠♣✓✔✑❧✚
♠✖❡✐✖ ♣✓✔ ✪✑✒✖✔ ✕✖✛✖✑✕✓ q✗✖
✔✖✙✘✒✘✖✔✑ ➇✗❡ ✒✑❧✑✯✓➈ ❧✑ ✑✕✓❧✖✛✚
✙✖❡✐✖ ♣✑❧✖✛✐✘❡✑ ❆✪✖✕ ❚✑♠✘♠✘✦
✙✓❡✕✖❡✑✕✑ ✑ ✓✙✪✓ ♠✖✛✖✛ ✕✖ ✙t✔✚
✙✖❧ ♣✓✔ ✪✑✒✖✔ ✑✒✓✤✖✐✖✑✕✓ ✑ ✗❡
✛✓❧✕✑✕✓ ✖❡ ❧✑ ♣✗✖✔✐✑ ✕✖ ✛✗ ✙✑✛✑
✖❡ ❈✘✛❥✓✔✕✑❡✘✑ ✢ ✙✓❡✈✖✔✐✘✕✑ ✖❡
✗❡ ✘✙✓❡✓ ♣✑✔✑ ✛✗ ♣✗✖✒❧✓❝
❙♠✓✐✔✘✙✪✦ ✕✖ ❂❃ ✑✬✓✛✦ ✖✛ ✈✘✙✖✚
♣✔✖✛✘✕✖❡✐✖ ✕✖ ❧✑ ❑❡✩✛✖✐ ✭P✑✔❧✑✚
♠✖❡✐✓♥ ♣✓✔ ✖❧ ♣✑✔✐✘✕✓ ❡✑✙✘✓❡✑✚
❧✘✛✐✑ ✔✖❧✘✣✘✓✛✓ ❍✓✣✑✔ ❏✗✕★✓✦ ✘❡✐✖✚
✣✔✑✕✓ ✖❡ ❧✑ ✙✓✑❧✘✙✘✜❡ q✗✖ ✛✓✛✐✘✖✚
❡✖ ✑❧ ●✓✒✘✖✔❡✓ ✕✖ ❇✖❡❥✑♠★❡ ◆✖✚
✐✑❡✢✑✪✗❝ ❍✑✒✘✐✗✑❧ ♣✓❧✖♠✘✛✐✑ ✖❡
❧✑✛ ✔✖✕✖✛ ✛✓✙✘✑❧✖✛✦ ✛✖ ✪✘✯✓ ✙✩❧✖✚
✒✔✖ ✪✑✙✖ ✕✓✛ ✑✬✓✛ ✑❧ ✔✖✙✪✑✯✑✔
q✗✖ ❧✑✛ ♠✗❥✖✔✖✛ ❥✗✕★✑✛ ➋✛✗ ✖✛✚
♣✓✛✑ ✖✛✐✑✒✑ ✕✑❡✕✓ ✑ ❧✗✯ ✖❡✐✓❡✚
✙✖✛ ✑❧ ✛✖✧✐✓ ✪✘❥✓ ✕✖❧ ♠✑✐✔✘♠✓✚
❡✘✓➋ ✢ ❧✑✛ t✔✑✒✖✛ ✘✛✔✑✖❧★✖✛ ✙✓♠✚
♣✑✔✐✘✖✔✑❡ ✪✑✒✘✐✑✙✘✜❡ ✖❡ ❧✓✛ ✪✓✛✚
♣✘✐✑❧✖✛ ♣ú✒❧✘✙✓✛❝
✮❡ ✗❡ ✐✗✘✐ ✕✘✤✗❡✕✘✕✓ ✖❧ ♣✑✛✑✚
✕✓ ✤✘❡ ✕✖ ✛✖♠✑❡✑✦ ✖❧ ✕✘♣✗✐✑✕✓
✛✓✛✐✗✈✓ q✗✖✦ ✖❡ ❧✗✣✑✔ ✕✖ ✙✗♠✚
♣❧✘✔ ❧✑ ♣✖❡✑ ✕✖ ✙t✔✙✖❧✦ ❚✑♠✘♠✘✦
✕✖ ❄■ ✑✬✓✛✦ ➇✕✖✒✖✔★✑ ✪✑✒✖✔ ✔✖✙✘✚
✒✘✕✓ ✗❡ ✒✑❧✑✯✓✦ ✑❧ ♠✖❡✓✛ ✖❡ ❧✑
✔✜✐✗❧✑ ✭❝❝❝♥ ❆✛★ ♣✖✔♠✑❡✖✙✖✔★✑
✖❡ ✑✔✔✖✛✐✓ ✕✓♠✘✙✘❧✘✑✔✘✓ ♣✑✔✑ ✖❧
✔✖✛✐✓ ✕✖ ✛✗ ✈✘✕✑➈❝
✮❧ ❧✗❡✖✛✦ ✖❧ ♣✓❧✩♠✘✙✓ ♣✑✔❧✑✚
♠✖❡✐✑✔✘✓ ✔✖✙✘✒✘✜ ✗❡ ♠✖❡✛✑❥✖ ✘❡✚
✐✖✔❡✓ ✕✖ ❚✇✘✐✐✖✔ ✖❡ ✖❧ q✗✖ ✛✖ ❧✖
✘❡✤✓✔♠✑✒✑ ✕✖ q✗✖ ✪✑✒★✑ ✈✘✓❧✑✚
✕✓ ❧✑✛ ❡✓✔♠✑✛ ✕✖ ✙✓❡✕✗✙✐✑ ✖✛✐✑✚
✒❧✖✙✘✕✑✛ ✢ ✕✖ q✗✖ ✛✗ ✙✗✖❡✐✑ ✘✒✑
✑ q✗✖✕✑✔ ✒❧✓q✗✖✑✕✑ ✕✗✔✑❡✐✖ ❄❖
✪✓✔✑✛❝ ✮❡✐✔✖ ❧✓✛ ✙✓❡✐✖❡✘✕✓✛ ♣✔✓✚
✪✘✒✘✕✓✛ ✤✘✣✗✔✑ ✖✧♣✔✖✛✑✔ ✕✖✛✖✓✛
✕✖ q✗✖ ✛✖ ✑✐✖❡✐✖ ✙✓❡✐✔✑ ❧✑ ✘❡✐✖✚
✣✔✘✕✑✕ ✤★✛✘✙✑ ✕✖ ✑❧✣✗✘✖❡❝ ❈✗✑❡✚
✕✓ ❙♠✓✐✔✘✙✪ ✔✖✑❡✗✕✜ ✑❧ ✕★✑ ✛✘✚
✣✗✘✖❡✐✖ ✛✗ ✑✙✐✘✈✘✕✑✕ ✖❡ ✖✛✐✑
✔✖✕✦ ✖❧ ✐✗✘✐ ✛✓✒✔✖ ❆✪✖✕ ❚✑♠✘♠✘
✢✑ ✪✑✒★✑ ✕✖✛✑♣✑✔✖✙✘✕✓❝
✮❧ ✕✘♣✗✐✑✕✓ ✕✖ ❍✓✣✑✔ ❏✗✕★✓
➋♣✑✔✐✘✕✓ q✗✖ ✙✓❡✙✖❡✐✔✑ ✖❧ ✈✓✐✓
✕✖ ❧✓✛ ❲❳❳❝❳❳❳ ✙✓❧✓❡✓✛ ✘✛✔✑✖❧★✖✛
✖❡ ❈✘✛❥✓✔✕✑❡✘✑ ✢ ❏✖✔✗✛✑❧✩❡ ✖✛✐✖✦
✒✑❥✓ ✓✙✗♣✑✙✘✜❡ ♠✘❧✘✐✑✔ ✕✖✛✕✖
❄❩❲■➋ ❡✓ ✘❡✐✖✔✔✗♠♣✘✜✦ ✛✘❡ ✖♠✚
✒✑✔✣✓✦ ✛✗✛ ♠✖❡✛✑❥✖✛ ✑ ✐✔✑✈✩✛ ✕✖
❋✑✙✖✒✓✓❁✦ ✕✓❡✕✖ ✙✑❧✘✤✘✙✜ ✑ ❧✑ ❥✓✚
✈✖❡ ♣✑❧✖✛✐✘❡✑ ✖❡✙✑✔✙✖❧✑✕✑ ✕✖
➇✐✖✔✔✓✔✘✛✐✑ q✗✖ ✑♠✖❡✑✯✑ ❧✑ ✛✖✚
✣✗✔✘✕✑✕ ✕✖ ❧✓✛ ✙✘✗✕✑✕✑❡✓✛➈❝
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✷✆ ❞✁ ❛✝✂ ✞ ❞✁ ✷✟✠✡
❊☛☞✌✍✎ ✸
❿➀➁➂➃➄➅➄➆➁➆
➊➁➋➈
➆➈
➈➀
➉➁
➌➍➎➈➊➁➋
➀➎➂➉➈➁➍➈➋
▲✏ ✑✒✓✔✕✔✖✗ ✑✒ ❑✔✘ ❏✙✗✚✛✜✗ ✑✒
✕✜✕s✒✗✑✒✢ ❧✙✕ ✒✗✕✏❡✙✕ ✗✜✓❧✒✏✛
✢✒✕ ❡ ✓✒✢✢✏✢ ✕✜ ✓✏✘s✙ ✑✒ s✢✜✒✛
❜✏✕ ❤✏ s✜✒✕♣✙ ✒❧ ❢✙✓✙ ✒✗ ✒❧
✒✕♣✏✑✙ ✏✓♣✜✏❧ ✑✒ ❧✏✕ ✔✗✕♣✏❧✏✓✔✙✛
✗✒✕ ✑✙✗✑✒ ✒❧ ✢r✚✔✘✒✗ ❤✏ ✑✒♣✙✛
✗✏✑✙ ❤✏✕♣✏ ✕✒✔✕ ❜✙✘❜✏✕ ✏♣✖✘✔✛
✓✏✕❝ ❉✙✕ ✚✢✜s✙✕ ✑✒ ✓✔✒✗♣✣❢✔✓✙✕
✓❤✔✗✙✕ ✓✙✔✗✓✔✑✒✗ ✒✗ ✜✗ ✑✔✏✚✛
✗✖✕♣✔✓✙♥ ❧✏ ✘✙✗♣✏♠✏ ✑✒✗♣✢✙ ✑✒
❧✏ ✓✜✏❧ ✕✒ ✒✕✓✙✗✑✒ ✒❧ ✕✔❧✙ ✗✜✛
✓❧✒✏✢ ✑✒ P✜✗✚✚❡✒✛✢✔ ✕✒ ❤✏
✑✒✢✢✜✘❜✏✑✙ ❡ ❤✏ ✑✒✤✏✑✙ ✔✗✜♣✔✛
❧✔✥✏❜❧✒ ✒❧ ✕✔♣✔✙✦ s✙✢ ❧✙ q✜✒ ✒❧
✏✗✜✗✓✔✙ ✑✒ ❑✔✘ ✒✕ ✘✧✕ ✙s✙✢♣✜✛
✗✔✕♣✏ q✜✒ ✈✙❧✜✗♣✏✢✔✙✕✙❝ ❆✗✏❧✔✕✛
♣✏✕ ✒✕♣✏✑✙✜✗✔✑✒✗✕✒✕✦ ✕✔✗ ✒✘✛
❜✏✢✚✙✦ ✒✈✔✑✒✗✓✔✏✗ q✜✒ ❤✏❡ ✜✗✏
✘✒✗✙✢ ✏✓♣✔✈✔✑✏✑ ✏❧✢✒✑✒✑✙✢ ✑✒❧
✓✏✘s✙ ✑✒ s✢✜✒❜✏✕ s✒✢✙ ✕✙✕♣✔✒✛
✗✒✗ q✜✒ ✕✔✚✜✒ ✕✔✒✗✑✙ ✈✔✏❜❧✒❝
P✜✗✚✚❡✒✛✢✔ ✒✕♣✧ ✕✔♣✜✏✑✙ ✒✗ ✒❧
✗✙✢✒✕♣✒ ✑✒ ❈✙✢✒✏ ✑✒❧ ◆✙✢♣✒✦ ✏
✜✗ ✓✒✗♣✒✗✏✢ ✑✒ ❦✔❧✖✘✒♣✢✙✕ ✑✒
❧✏ ❢✢✙✗♣✒✢✏ ✓✙✗ ❈❤✔✗✏❝ ▲✏
ú❧♣✔✘✏ s✢✜✒❜✏ ✏♣✖✘✔✓✏✦ ✒❧
s✏✕✏✑✙ ★ ✑✒ ✕✒s♣✔✒✘❜✢✒✦ s✢✙✛
✈✙✓✖ ✜✗ ♣✒✢✢✒✘✙♣✙ ✑✒ ✘✏✚✗✔✛
✁ ♣✂✄☎✆✝✞ ② ✈✞✟☎✂✠ ✠✂✄s✞s✂✠ ✈☎✡☎✄✞✁ ✞②❛✟ ❛✄ ♣☛❛✠☞✂ ❢✟✂✁☞❛✟☎✌✂ s❛✄ ♣☛❛✁☞❛ s❛ ✄✞ ●✟✞✁ ✁☎❢☎✆✞✆☎✍✁ ❥☛✁☞✂ ✞ ✄✞ ✌✂✁✞ s❛✠❞☎✄☎☞✞✟☎✌✞s✞✎ ✴ ✏✳ ❍❖◆✑✲❏■ ✭❘❊✒❚❊❘❙✮
♣✜✑ ✻✦★ ❝ ✴ ✩✳ ❋❖✪❚✫✬●✭Ò❘■✮
❳✹✾⑧✺❃✾✹
✼✺
❀✾❃ ✺❀ ❂✰
❵❃❁✲✼✐✾❃
❻✾✹✱✾✹✺✰❅
▼✾✾⑤✵✐❀
❷❀✐③✺✹❃✐✼✰✼
⑨❀✼✹✺✐ ✯✰❀⑤✾③❬
❵❃✺ ❣✐✹✾ ❁✐✺❀✺ ❁✰✵✶✐❾❀ ✲❀✰ ✵✾❅
❁✐③✰✱✐④❀ ✺✱✾❀④✵✐✱✰❬ ➇⑦✺❃✼✺ ❃✲ ❂❂✺❅
❣✰✼✰ ✰❂ ❳✾✼✺✹ ▼✐✵ ◗✾❀❣❅✲❀ ❃✐✺✵❅
❳✹✺
✽✰
❃✐✼✾
✱✾❀❃✐❃❁✺❀❁✺❬
➔✲✐✺✹✺
✵✺♦✾✹✰✹ ❂✰ ✱✰❂✐✼✰✼ ✼✺ ③✐✼✰ ✼✺ ❃✲
➹➘➴➘➷➬➮➘ ➱✃❐➘❒ ❒✃❮❰ ÏÐÑÓÔÕ
✶
❳✲✺✶❂✾ ✿ ❂✾❣✹✰✹ ✺❂ ✼✺❃✰✹✹✾❂❂✾ ✺✱✾❅
éÛÚÞÝ õÚéû õåØâÝéåÚ õÝü ÚÙ ØÛÞâÚéØÛ Ú ÙÚ ßÛØÚ
ëÞ îåéÝ æÛ ñÿ
îéÚæÝØá âÚÞ éûäåæÝ ÜÝßÝ ØÝéð
❀④✵✐✱✾❍ ✿ ✺❃✾ ❂✾ ❳✲✺✼✺ ✱✾❀❃✺❣✲✐✹
Ö×Ø ÙÚ ÛÜÝÞÝßàÚá ÛØâãäåæÝçè ×Ù ßÚÞâéÚ äÝé ÛÙ
æÛ
äéÛÞæÛÞâÛá Ú ÙÚ äÝØåÜåïÞ ôÛÙåîÛéÚÞâÛ æÛ õÚÜÛ
✰ ✱✰✵✶✐✾ ✼✺ ✼✺❃❀✲✱❂✺✰✹✐⑩✰✹❃✺❽❍ ✺➐❅
êëÛ ìåÙÙ íÙåÞâÝÞ îÚÞï ÙÚ äéÛØåæÛÞÜåÚ ÛØâÚæÝð
ýÝÝÞ ÷ÚÛðåÞá ÛÞ ØëÛÙÝ ØëéÜÝéÛÚÞÝá ÛÞ ÙÚ âÛéÜÛð
ÜåÞÜÝ ßÛØÛØ æÛ öåßè
Þ îåéÝ ßÝâåþÚæÝá ÛÞâéÛ
❳❂✐✱✰ ▼✐✵ ◗✾✾❀✽✿✲❀❣❍ ✰❃✺❃✾✹ ✼✺
ëÞåæÛÞØÛ ÛÞ ñòòó ôåÛÞ äÝæéàÚ äéÝÞëÞÜåÚéÙÝ
éÚ ÝÜÚØåïÞ ÛÞ êëÛ ÙÝØ ÙàæÛéÛØ æÛ ÚßôÚØ íÝð
ëÞÚ æÛ ØëØ îéÚÞæÛØ éÚ
ÝÞÛØá äÝé ÛÙ æÛØÛÝ æÛ
❳✾❂❄❁✐✱✰ ✺➐❁✺✹✐✾✹ ✼✺❂ →✾✶✐✺✹❀✾ ✼✺
ÚõÝéÚ öåß ÷ÝÞîðëÞè ×Ù øàæÛé ùëäéÛßÝ ÞÝéÜÝð
éÛÚØ ØÛ þÛÞ ÜÚéÚ Ú ÜÚéÚè øÚ ÜëßôéÛ ÜëÙßåÞÚ
æÛØÚééÝÙÙÚé ÙÚ ÛÜÝÞÝßàÚ ÞÝéÜÝéÛÚÞÚè
ÞÛîÝÜåÚÜåïÞ
ÜÝÞ
ÛÙ
äéÛØåæÛÞâÛ
æÛÙ
ùëéá
❯
r
❙✾✾❀ ✿ ❳✹✾⑧✺❃✾✹ ✼✺ ❂✰
✲❀✐③✺✹❃✐❅
✼✰✼ ❺✰❀✼✾❀❣❬
❙✺✼✐✰❀❁✺
✯✰ ✱✲✵✶✹✺ ✼✺ ✽✾✿ ✺❀ ❂✰ ❇✰❃✰ ✼✺ ❂✰
✼✺ ⑦✐❳❂✾✵✰✱✐✰ ✼✺ ❇✾✹✺✰ ✼✺❂ ❥✲✹❬
✱✾❀✱✺❃✐✾❀✺❃
✺❀
❃✲
✱✰✵✐❀✾ ✰ ❂✰ ✱✲✵✶✹✺❍ ✺❀ ✲❀ ✵✺❃ ✾
❃✺❴✰❂✰❀ ❂✾❃ ✺➐❳✺✹❁✾❃❍ ✽✰❀ ❃✐✼✾ ✺❂
❳✹✾❣✹✰✵✰ ❀✲✱❂✺✰✹❍ ❳✾✼✹❄✰ ❂✾❣✹✰✹
➏✾❀✰
❶✾✼✾❃ ❳✲❀❁✾❃ ✵✲✿ ✐✵❳✾✹❁✰❀❅
✼✾❃❍ ❲✲✺ ▼✐✵ ✿ ✺❂ ❳✹✺❃✐✼✺❀❁✺ ✺❃❁✰❅
✱✰✵✶✐✾ ✼✺ ✰✱❁✐❁✲✼ ✼✺ ❇✽✐❀✰❍ ❲✲✺
✲❀✰ ✹✺✼✲✱✱✐④❀ ✼✺❂ ❀⑥✵✺✹✾ ✼✺ ❁✹✾❅
⑦✺❃✵✐❂✐❁✰✹✐⑩✰✼✰ ❲✲✺ ❃✺❳✰✹✰ ✰ ❂✰❃
❁✺❃❍ ✿ ❃✐ ❃✺ ✰❂✱✰❀⑩✰ ✲❀ ✱✾✵❳✹✾✵✐❅
✼✾✲❀✐✼✺❀❃✺❍
❁✐✺❅
✽✰ ✺✵❳✺⑩✰✼✾ ✰ ✰❳❂✐✱✰✹ ❂✰❃ ❃✰❀✱✐✾❅
❳✰❃ ✺❃❁✰✼✾✲❀✐✼✺❀❃✺❃ ✺❀ ❇✾✹✺✰ ✼✺❂
✼✾❃ ❇✾✹✺✰❃❍ ✶✲❃✱✰ ❁✹✰❁✰✹ ❂✰ ✵✺♦✾❅
❃✾ ✺❀ ✲❀✾ ✾ ❁✾✼✾❃ ✺❂❂✾❃ ✹✺❳✹✺❃✺❀❁✰❅
❀✺❀ ❳✹✺③✐❃❁✰ ✼✺❀❁✹✾ ✼✺ ✲❀ ✵✺❃ ✾
❀✺❃ ✐❀❁✺✹❀✰✱✐✾❀✰❂✺❃ ✱✾❀ ✵✰✿✾✹ ❃✺❅
❥✲✹❍ ❩❫❬❭❭❭ ✺❀ ❂✰ ✰✱❁✲✰❂✐✼✰✼➓ ❂✰ ✺❂✐❅
✹✰ ✼✺ ❂✰❃ ✹✺❂✰✱✐✾❀✺❃ ✺❀❁✹✺ t✿✾❀❣❅
✹❯ ✲❀ ❾➐✐❁✾ ❲✲✺ ✽✲✶✐✺✹✰ ❳✰✹✺✱✐✼✾
✼✾❃❬
✹✐✺✼✰✼➓ ✺❂ ✱✾❀③✺❀✱✐✵✐✺❀❁✾ ❀✾✹✱✾❅
✵✐❀✰✱✐④❀❍
✰❂
✿✰❀❣ ✿ ❥✺⑥❂❍ ✰✶✾✹✼✰✹ ✰❂❣⑥❀ ❁✐❳✾ ✼✺
✐✵❳✺❀❃✰✶❂✺ ✺❀ ❀✾③✐✺✵✶✹✺❍ ✱✲✰❀❅
➇❺✰✱✺ ✲❀ ✰❴✾❍ ✼✺ ❂✾ ❲✲✺ ❃✺ ✽✰❅
✹✺✰❀✾ ✼✺ ❲✲✺ ✿✰ ❀✾ ❀✺✱✺❃✐❁✰ ✼✺❃✰❅
❃✰❀✱✐✾❀✺❃
✐❀❁✺✹❀✰✱✐✾❀✰❂✺❃❍
✰✱✲✺✹✼✾ ✼✺ ❳✰⑩ ❳✺✹✵✰❀✺❀❁✺ ✺❀❁✹✺
✼✾ ❇✾✹✺✰ ✼✺❂ ❻✾✹❁✺ ❂✰❀⑩④ ✱✾❀ ❾➐✐❅
✶❂✰✶✰ ✺✹✰ ✼✺ ❂✰ ❳✾❃✐✶✐❂✐✼✰✼ ✼✺ ✲❀✰
✹✹✾❂❂✰✹ ✵❯❃ ❃✲ ✰✹✵✰✵✺❀❁✾ ❳✰✹✰
✰✿✲✼✰
❂✾❃ ✼✾❃ ❳✰❄❃✺❃❍ ✰⑥❀ ❁❾✱❀✐✱✰✵✺❀❁✺
❁✾ ✲❀ ✵✐❃✐❂ ✐❀❁✺✹✱✾❀❁✐❀✺❀❁✰❂❬ t✺✹✾
❣✲✺✹✹✰❍ ✿ ✰✽✾✹✰ ❀✾❃ ✺❀✱✾❀❁✹✰✵✾❃
✽✰✱✺✹❂✾ ✱✹✺❄✶❂✺❍ ✿ ❂✰❃ ✰✵✺❀✰⑩✰❃ ✼✺
✶✐✾❃ ✱✲❂❁✲✹✰❂✺❃ ✿ ❁✲✹❄❃❁✐✱✾❃❬
✺❀ ❣✲✺✹✹✰❍ ✿ ➇✱❂✰✹✐⑧✐✱✰✹ ✺❂ ✱✾✵❳✹✾❅
❂✾❃ ✰✱✲✺✹✼✾❃ ✰ ❂✾❃ ❲✲✺ ❃✺ ❂❂✺❣✲✺❀
✰❀❁✺ ✲❀✰ ✹✺✲❀✐④❀ ❳✰✹✰ ❁✹✰❁✰✹ ❃✾❅
❶✹✲✵❳ ✼✺ ✲❀✰ ❣✲✺✹✹✰ ❲✲✺ ✼✺♦✰✹❄✰
✵✐❃✾ ✼✺ ▼✐✵ ◗✾❀❣❅✲❀ ✰ ✱✾✵❳❂✺❁✰✹
❀✾
t✰❀❅
✶✹✺ ❂✰ ✼✺❃❀✲✱❂✺✰✹✐⑩✰✱✐④❀ ✿ ❂✰ ❳✰⑩
❇✾✹✺✰
❃✲
❲✲❾
✵✲❀♦✾✵ ✺❃ ❃✾❂✾ ✲❀ ❳✹✐✵✺✹ ❳✰❃✾❍ ✿
❳✺✹✵✰❀✺❀❁✺❽❍ ✰⑧✐✹✵✰ ❇✽✾ ❥✺✾✲❀❣❅
t✿✾❀❣✿✰❀❣ ➇✼✺✱✐✼✐④ ❲✲✺ ✽✰✶❄✰ ✐✼✾
❲✲✐✺❀ ▼✐✵ ❁✐✺❀✺ ✺❀ ✵✺❀❁✺ ✺❂ ✼✺❃✰❅
t✰⑩ ✺❀ t✰❀✵✲❀♦✾✵❍ ✺❀ ❂✰
✼✺❃❀✲✱❂✺✰✹✐⑩✰✱✐④❀❍
✵✰❀✺✹✰
❃✺
❳✾✼✹❯
✱✾✵❳✹✾✵✐❃✾❽❍
✽➑✰❀❍ ✼✺ ❂✰
✿
✼✺
✼✺❁✰❂❂✰✼✾❃❬
✼✺❂
❻✾✹❁✺
✱✾✵✾
✲❀
✺✹✐✰❂❬
➯➲➳➲
➹
➲
✐❀❁✺✹✱✰✵❅
❷❀ ❳✲❀❁✾ ✼✺ ③✐❃❁✰ ✱✾❀ ✺❂ ❲✲✺
✺❃❁❯
✼✺
✰✱✲✺✹✼✾
✯✰❀⑤✾③❍
❃✺❣⑥❀
✹✿✾✲❂❍ ✼✺❂ ➒❀❃❁✐❁✲❁✾ ✼✺ ❵❃❁✹✰❁✺❣✐✰
✼✺✵✰❃✐✰✼✾ ❂✺♦✾❃❍ ✿ ✺❃❁❯ ✼✐❃❳✲✺❃❁✰
✹✹✾❂❂✾ ✼✺ ❂✰ ✺✱✾❀✾✵❄✰ ✰❂ ✺❃❁✐❂✾ ✼✺
✼✺ ❥✺❣✲✹✐✼✰✼ ❃✲✹✱✾✹✺✰❀✾❬
✰ ✼✰✹ ✰❂❣✲❀✾❃ ❳✰❃✾❃ ✰❁✹❯❃❬ t✺✹✾ ❀✾
❂✾ ❲✲✺ ⑦✺❀❣ ➣✐✰✾❳✐❀❣ ✽✐⑩✾ ✺❀ ❇✽✐❅
❻✰✱✐✾❀✰❂
✺⑧✺✱❁✲✰✹❯ ✱✾❀ ③✐❃❁✰❃ ✰ ✰❂❂✰❀✰✹ ✺❂
❃✰✶✺✵✾❃ ✰⑥❀ ✱✲❯❀❁✾❃❽❍ ✺➐❳❂✐✱✰ ✺❂
↔↕➙↕ ↕ ➛↕ ➜➝➞➟➠➡ ➢➟➞➤➟➥➠➦➥
❳✹✾✱✺❃✾ ✼✺ ✼✺❃✽✐✺❂✾ ✺❀❁✹✺ ❂✾❃ ✼✾❃
✼✺❃ ✼✺ ❂✰ t✺❀❄❀❃✲❂✰❨ ❂✾❃ ③✾❂✱✰❀✺❃
❳✰❄❃✺❃❬ ◗✲❀❁✾ ✰ ✺❃❁✰❍ ✺❂ ♦✺⑧✺ ✼✺ ❵❃❅
t✰✺⑤❁✲❍ ✺❀ ✺❂ ❻✾✹❁✺❍ ✿ ❺✰❂❂✰❍ ✺❀ ❂✰
❁✰✼✾❍ ✺❂
❀✾❀✰❣✺❀✰✹✐✾ ▼✐✵ ❸✾❀❣❅
✐❃❂✰ ✼✺ ◗✺♦✲❍ ✺❀ ✺❂ ❥✲✹❬ ✯✾ ✹✺❣✰✹❯❀
❀✰✵❍ ✿ ✺❂ ♦✺⑧✺ ✼✺ ❂✾❃ ❃✺✹③✐✱✐✾❃ ❃✺❅
✱✾❀ ✰❣✲✰ ✼✺❂ ❶✰✺✼✾❀❣❍ ✺❂ ✹❄✾ ❲✲✺
✱✹✺❁✾❃❍ ▼✐✵ ❸✾❀❣❅✱✽✾❂❬
✰❁✹✰③✐✺❃✰ t✿✾❀❣✿✰❀❣❍ ✿ ✼✺❂ ❺✰❀❍
➯➲➳➲
➫➵➸➺
▼ ▼ ▼
➱
✺
✼✺
✵❯❃
❀✺❀ ✱❂✰✹✾❬ ❶✾✼✾ ✱✲✰❀❁✾ ❃✺ ✽✰❣✰ ❃✺
✯✾❃ ⑧✰✱❁✾✹✺❃ ❳✰✹✰ ✺❃❁✺ ✱✰✵✶✐✾❍
❃✺❃✐✾❀✺❃❍
➫➭
✽✲✵✰❀✐❁✰✹✐✰
❳✰✹✱✐✰❂❍
✺❃✾ ✺❃ ✰❂❣✾ ❲✲✺ ❂✾❃ ✼✾❃ ❂❄✼✺✹✺❃ ❁✐✺❅
✯✰ ✱✲✵✶✹✺ ❃✺ ✼✐③✐✼✐✹❯ ✺❀ ✼✾❃
➧➨➩➨
✵✺❀✾❃
✺❃✺
▼✐✵
⑨✱✰✼✺✵✐✰
✵✲✿
❶✹✲✵❳❍
❶✰✺❅
✺➐❳✹✺❃✰✹
✺➐❳❂✐✱✰
❃✺✹❯❀
⑦✾❀✰❂✼
❒ ❰ ÏÐÑÓÔÕ
➯➲➳➻➲➩➨
➩➫
➫➭➫➼➫➽➸➨➵
➵➾➼➚➶➭➾➯➨➵
❃✺❳✰✹✰✼✰❃
❳✾✹
✲❀
✰❂❅
✺❂ ❲✲✺ ✹✺✱✾✹✹✺ ❥✺⑥❂❬
❷❀✰
③✺⑩
❁✺✹✵✐❀✰✼✰
❂✰
✱✲✵❅
✵✲✺✹⑩✾ ❲✲✺ ✱✰✼✰ ✼✺❂✺❣✰✱✐④❀ ❁✾❅
✶✹✺❍ ❂✾❃ ✼✾❃ ❂❄✼✺✹✺❃ ⑧✐✹✵✰✹❯❀ ❂✾❃
✵✰✹❯ ❳✾✹ ❃✺❳✰✹✰✼✾❬ ❶✹✰❃ ✺❂ ✼✺❃❅
❳✰✱❁✾❃ ✰ ❂✾❃ ❲✲✺ ✽✰✿✰❀ ❂❂✺❣✰✼✾ ✿
✱✰❀❃✾❍ ❙✾✾❀ ✿ ▼✐✵ ❳❂✰❀❁✰✹❯❀ ♦✲❀❅
❂✾❃ ✰❀✲❀✱✐✰✹❯❀ ✰❂ ✹✺❃❁✾ ✼✺❂ ✵✲❀❅
❂✰✹ ✺❃❳✰❴✾❂✰② ▼✐✵ ❁✐✺❀✺ ❳✹✺③✐❃❁✾
❳✰✹✰✼✰❃❬ ❶✹✰❃ ❂✰ ✱✺✹✺✵✾❀✐✰ ✼✺ ✹✺❅
❁✾❃ ✲❀ ❳✐❀✾❍ ♦✲❀❁✾ ✰❂ ✱✰✵✐❀✾ ❲✲✺
✼✾❬ ❇④✵✾ ✾✱✲✹✹✐✹❯ ✺❃✾❍ ❃✺❣⑥❀ ❂✰
✯✰ ✱✲✵✶✹✺ ✼✺ ✽✾✿ ✺❀❁✹✺ ❂✾❃ ❂❄✼✺❅
❃✰❂✐✹
✱✺❳✱✐④❀❍
⑧✐✹❅
✺❂ ❲✲✺ ⑧✲✺✹✰ ❳✹✺❃✐✼✺❀❁✺ ✼✺❂ ✱✾❀❅
✾⑧✐✱✐❀✰ ❳✹✺❃✐✼✺❀✱✐✰❂ ❃✲✹✱✾✹✺✰❀✰❍
✼✺❂
❳✰✶✺❂❂④❀
t✰❀✵✲❀❣✰⑤❍
▼✐✵
❁✐✺❀✺
❳✹✺③✐❃❁✾
✹✺❃ ✼✺ ❂✰❃ ✼✾❃ ❇✾✹✺✰❃❍ ▼✐✵ ◗✾❀❣❅
✰⑥❀ ✺❀ ❁✺✹✹✐❁✾✹✐✾ ✼✺ ❃✲ ❳✰❄❃❍ ✿ ✱✰❅
✵✰✹ ✺❂ ❂✐✶✹✾ ✼✺ ✐❀③✐❁✰✼✾❃ ✼✺ ✽✾❅
❣❂✾✵✺✹✰✼✾ ✐❀✼✲❃❁✹✐✰❂ ❃✲✹✱✾✹✺✰❀✾
✼✺❳✺❀✼✺✹❯
✲❀ ✿ ❙✾✾❀ ◗✰✺❅✐❀❍ ✺❃❁❯ ❁✰❀ ✱✰❂✱✲❅
✵✐❀✰✹ ✲❀✾❃ ❳✰❃✾❃ ✽✰✱✐✰ ❂✰ ✯❄❀✺✰
❀✾✹ ✿ ❂✾❃ ✼✾❃ ❂❄✼✺✹✺❃ ❳✾❃✰✹❯❀ ❳✰✹✰
❺✿✲❀✼✰✐❍ ❇✽✲❀❣ ◗✲❅✿✾❀❣❍ ❀✾✹✱✾❅
✰✱✲✺✹✼✾❽❬
❂✰✼✰
✹✺✰❀✾ ✼✺ ❀✰✱✐✵✐✺❀❁✾❍ ✹✺✱✾✹✹✐④ ✺❀
❂✰❃
✱✰ ❂✰
✽✾✹✰
✵✾❨ ❂✰ ✵✺❃✰ ❲✲✺ ❂✺❃ ❃✺❳✰✹✰✹❯ ❁✐✺❅
✹✺✰❃❬ ⑨❂❂❄❍ ✺❀❁✹✺ ❂✰❃ ✱✰❃✺❁✰❃ ✰⑩✲❂✺❃
❀✺ ✲❀ ✰❀✱✽✾ ✼✺ ❩❬❭❪❫ ✵✐❂❄✵✺❁✹✾❃❍
✐❀❃❁✰❂✰✼✰❃ ❳✰✹✰ ✺❂ ✼✐❯❂✾❣✾ ✵✐❂✐❁✰✹❍
⑨❂ ✯❄✼✺✹ ❥✲❳✹✺✵✾ ❀✾✹✱✾✹✺✰❀✾
❵❃✺ ❳✐❀✾ ✶✹✾❁④ ✺❀ ❪✉❼✇❍ ✺❂ ✰❴✾
❃✺ ✽✰❀ ✺❃✱✾❣✐✼✾ ✱✾❀ ✐❀❁✺❀✱✐④❀❨ ✾
❳✰✹✰ ✵✰✹✱✰✹ ✺❂ ✰❴✾ ✺❀ ❲✲✺ ❃✺ ✱✺❂✺❅
❂✺ ✺❃❳✺✹✰✹❯ ❙✾✾❀❬ ❵❃✱✾❂❁✰✼✾❃ ❳✾✹
❂✺ ✰✱✾✵❳✰❴✰ ✲❀✰ ✼✺❂✺❣✰✱✐④❀ ✺❀
✼✺❂ ✰✹✵✐❃❁✐✱✐✾ ❲✲✺ ❳✲❃✾ ⑧✐❀ ✰ ❂✾❃
✶✐✺❀ ❳✰✹✰ ✵✰✹✱✰✹ ❂✾❃ ❂✲❣✰✹✺❃ ✼✺
✶✹✰ ❂✰ ❁✺✹✱✺✹✰ ✱✲✵✶✹✺ ✺❀❁✹✺ ❂✾❃
✲❀✰ ❣✲✰✹✼✐✰ ✼✺ ✽✾❀✾✹❍ ✰✵✶✾❃ ✱✰❅
❂✰ ❲✲✺ ✺❃❁❯ ✐❀✱❂✲✐✼✰ ❃✲ ✽✺✹✵✰❀✰ ✿
✱✾✵✶✰❁✺❃ ✺❀❁✹✺ ❂✰❃ ✼✾❃ ❇✾✹✺✰❃ ✿
✾✹✐❣✺❀ ✼✺ ❂✾❃ ✼✾❃ ❂❄✼✺✹✺❃❍ ✾ ✶✐✺❀
✼✾❃ ❳✰❄❃✺❃❬
✵✐❀✰✹❯❀ ♦✲❀❁✾❃ ✽✰✱✐✰ ✺❂ t✰✶✺❂❂④❀
✰❃✺❃✾✹✰
❲✲✺
✯✰
❳✰✹✰ ✱✺❂✺✶✹✰✹ ✵✰❀♦✰✹✺❃ ✺❃❳✺✱✐✰❂❅
❵❀ ✺❂ ➪✹✺✰ ✼✺ ❥✺❣✲✹✐✼✰✼ ❇✾❀❅
✼✺ ❂✰ t✰⑩❍ ✲❀✰ ✺✼✐⑧✐✱✰✱✐④❀ ✱✾❀❃❅
♦✾❀❣❍ ✱✲✿✰ ③✐❃✐❁✰ ✰ ❇✾✹✺✰ ✼✺❂ ❥✲✹
❁✐✺✹✹✰ ❳✰✹✰ ❳❂✰❀❁✰✹ ✺❂ ❯✹✶✾❂ ❳✹✾❅
✵✺❀❁✺ ✰❳✹✺✱✐✰✼✾❃❬ ❶✹✰❃ ❂✰ ✱✺❀✰❍
♦✲❀❁✰ ✼✺ t✰❀✵✲❀♦✾✵❍ ✰ ❂✰❃ ✉❬✇❭
❁✹✲✐✼✰ ✾✹✐❣✐❀✰❂✵✺❀❁✺ ❳✰✹✰ ✰❂✶✺✹❅
✼✲✹✰❀❁✺ ❂✾❃ ◗✲✺❣✾❃ ❹❂❄✵❳✐✱✾❃ ✼✺
③✐✺❀✺ ✼✺
❂✰ ✼✺❂✺❣✰✱✐④❀ ❀✾✹✱✾✹✺✰❀✰ ✱✹✲⑩✰❅
✼✺ ❂✰ ✵✰❴✰❀✰ ①❩❬✇❭ ✽✾✹✰ ❳✺❀✐❀❃✲❅
❣✰✹ ❂✰❃ ✹✺✲❀✐✾❀✺❃ ✼✺ ⑧✰✵✐❂✐✰❃ ❃✺❅
⑧✺✶✹✺✹✾ ❂✰❀⑩④ ✼✺⑧✐❀✐❁✐③✰✵✺❀❁✺ ✺❂
✰❂❁✰❃ ✿ ③✺❀✺✹✰✼✰❃ ✺❀ ❂✰❃ ✼✾❃ ✵✐❁✰❅
✺❂
✺❃❳✰✱✐✾
✺❀❁✹✺
⑧✹✾❀❁✺✹✰ ✺❀❁✹✺
❂✰❃ ✼✾❃ ❇✾❅
✵❯❃
❁✰✹✼✺
❷❀✰
✱✾✵✺❀⑩✰✹❯
❂✰
✱✲✵✶✹✺ ❳✹✾❳✐✰✵✺❀❁✺ ✼✐✱✽✰❬
✼✺
✱✾❀⑧✐✰❀⑩✰❍
▼✐✵
❸✾❅
❶✹✰❃
❂✰❃
✹✺✲❀✐✾❀✺❃
✼✺❂
✼✺ ⑦✺✵✰✹✱✰✱✐④❀ ❙✐❂✐❁✰✹❍ ❲✲✺ ✵✰✹❅
✽✰❃❁✰
✱✾❀✵✺✵✾✹✰❁✐③✰❃❬
✱✾❀❁✺❀✐✼✾
✰✵✶✾❃ ✺❃❁❯ ✱✰✹❣✰✼✾ ✼✺ ❃✐✵✶✾❂✐❃❅
❲✲✺
⑧✾❁✾❃
➇✼✺❂
✾⑧✐✱✐✰❂✺❃❍
❪✉✉❫ ❳✰✹✰ ✐✹ ✰ ❃✲ ❳✲✺✶❂✾ ❀✰❁✰❂ ✿
❂❂✺❣✰✹❯ ✺❂ ✶✰❀❲✲✺❁✺ ✼✺ ✶✐✺❀③✺❀✐❅
✼✾❀✰✹ ✲❀ ✵✐❂❂✰✹ ✼✺ ✹✺❃✺❃ ✰❂ ❻✾✹❁✺❬
✼✰❍ ✺❀ ✺❂ ❲✲✺ ❂✾❃ ❳❂✰❁✾❃ ❁✰✵✶✐❾❀
✰⑥❀ ✽✾✿
❃✐❣✲✺
✺❀
③✐❣✾✹❬
❂✰❃ ✼✾❃ ✵✾❀❁✰❴✰❃ ✵❯❃
✹❯ ✼✺ ✹✺❣✹✺❃✾ ✰ ❃✲ ❳✰❄❃❬
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✹ ❊ ✁✂✄☎
❱✆✝✞✟✝✠ ✷✡ ❞✝ ❛☛✞✆☞ ❞✝ ✷✌✍✎
■✏✑✒✓✏✔✕■✖✏✔✗
❱■✡☛✡ ❉✡ ▲☞ P✌✍✎✏✑ ✑✏❆✒✓✎✔✓
✛✘ ✚✛ ✣✥★ ✘✿✥★ ✥✢❤✚✛✫✘♣ ➇❯✛✘
✈✚✤★✧✾✛ ✣✥✢✘✣ ✦✚ ✣✘ ✚✢✥✛✥✙✬✘ ✢❤✧✯
✛✘❅s ✚✛ ✣✘ q♥✚ ✙✘✛✫✚✛✦✤✬✘ ✚✣ ✭✩✯
✤✤✚✥ ✢✥✛✫✤✥✣ ❡✥✣✬✫✧✢✥s ❡✚✤✥ ✢✥✛
✧✛✈✚✤★✧✾✛ ✚✪✫✤✘✛⑧✚✤✘♣
✵✣ ✚✪❡✚✤✧✙✚✛✫✥ ②✘ ★✚ ✧✛✫✚✛✫✾
✦♥✤✘✛✫✚ ✣✥★ ✫✧✚✙❡✥★ ✦✚ ❑✧✙
❸✥✛✮✯✧✣♣ ➇P✚✤✥ ✚✣ ◗♥✚✤✧✦✥ ▲✬✦✚✤
✚★✫✘✳✘ ✫✤✘♥✙✘✫✧✜✘✦✥ ❡✥✤ ✣✘ ✢✘✬✯
✦✘ ✦✚ ✣✘ ❯✛✧✾✛ ❙✥✈✧✩✫✧✢✘♣ ✵★✫✘✳✘
✘✫✚✤✤✥✤✧✜✘✦✥ ✢✥✛ ✢✘✙✳✧✘✤ ✘✣✮✥♣
❆♥✛q♥✚ ✣✘★ ✤✚✭✥✤✙✘★ ✘✣ ✚★✫✧✣✥
✢❤✧✛✥ ★✚ ❡✣✘✛✫✚✘✤✥✛ ★✚✤✧✘✙✚✛✫✚s
✚ ✧✛✢✣♥★✥ ★✚ ✚✙❡✚✜✘✤✥✛ ✘ ✧✙✯
❡✣✘✛✫✘✤s ✭♥✚✤✥✛ ✢✘✛✢✚✣✘✦✘★❅♣ ✵✛
✢✘✙✳✧✥s ❑✧✙ ❸✥✛✮✯♥✛s ♥✛ ❤✥✙✯
✳✤✚ ✦✚ ✥✫✤✘ ✮✚✛✚✤✘✢✧✾✛ ② ✢✥✛
✥✫✤✘ ✚✪❡✚✤✧✚✛✢✧✘ ✦✚ ✙♥✛✦✥s ✚★
★✚✤✧✥ ★✥✳✤✚ ✚★✫✘ ✙✚✫✘♣ ➇❆✣ ✣✣✚✮✘✤s
✤✚✢♥❡✚✤✾ ✘ ✣✥★ ✙✧★✙✥★ ❤✥✙✳✤✚★
q♥✚ ❤✘✳✬✘✛ ★♥✮✚✤✧✦✥ ✣✥★ ✢✘✙✯
✳✧✥★s ② ❡♥★✥ ✚✛ ✙✘✤✢❤✘ ✤✚✭✥✤✯
✙✘★ ✳✘★✫✘✛✫✚ ✤✘✦✧✢✘✣✚★♣ ▲✘ ✚✢✥✯
✛✥✙✬✘ ✛✥✤✢✥✤✚✘✛✘ ❤✘ ✚★✫✘✦✥ ✢✤✚✯
✢✧✚✛✦✥ ✘ ✚✛✫✤✚ ♥✛ ✇t ② ♥✛ rts ♥✛
✘♥✙✚✛✫✥ ★♥★✫✘✛✢✧✘✣❅♣
❍✘★✫✘ ✘❤✥✤✘s ✘✭✧✤✙✘s ✣✘★ ✤✥✛✯
✦✘★ ✦✚ ★✘✛✢✧✥✛✚★ ❡✤✚✈✧✘★ ✛✥ ❤✘✯
✳✬✘✛ ✫✚✛✧✦✥ ♥✛ ✧✙❡✘✢✫✥ ★✧✮✛✧✭✧✢✘✯
✫✧✈✥ ✚✛ ✣✘ ✚✢✥✛✥✙✬✘ ✛✥✤✢✥✤✚✘✛✘❝
❡✚✤✥ ✚★✥ ✚✙❡✚✜✘✤✬✘ ✘ ✢✘✙✳✧✘✤
✚✛ ✚✣ ✭♥✫♥✤✥ ❡✤✾✪✧✙✥ ★✧ ★✚ ✢✥✛✫✧✯
✛✲✘✛ ✘❡✣✧✢✘✛✦✥ ✢✥✛ ✚✣ ✤✧✮✥✤ ✘✢✯
✫♥✘✣♣ ❙✧s ✢✥✙✥ ❡✘✤✫✚ ✦✚ ✣✘★ ✛✚✮✥✯
✢✧✘✢✧✥✛✚★ ✢✥✛ ✵✵ ❯❯s ❑✧✙ ✢✥✛★✧✯
✮♥✚ q♥✚ ✣✘★ ★✘✛✢✧✥✛✚★ ✈♥✚✣✈✘✛ ✘
✛✧✈✚✣✚★ ★✧✙✧✣✘✤✚★ ✘ ✣✥★ ✦✚ ❃⑥❁✷s
➇❈✥✤✚✘ ✦✚✣ ⑨✥✤✫✚ ❡♥✚✦✚ ✈✧✈✧✤
✢✥✛ ✚✣✣✘★ ② ★✚✮♥✧✤ ❤✘✢✧✚✛✦✥ ✢✤✚✯
✢✚✤ ★♥ ✚✢✥✛✥✙✬✘❅♣
❋✄☎✄✆✝ ✐✞✟✐✠✆☎✝
✵✣ ✙✥✫✧✈✥ ✦✚✣ ▲✬✦✚✤ ❙♥❡✤✚✙✥ ✚★
✦✥✳✣✚❦ ❡✤✘✮✙♠✫✧✢✥s ❡✥✤ ♥✛ ✣✘✦✥s
✚ ✧✦✚✘✣✧★✫✘s ❡✥✤ ✥✫✤✥♣ ❑✧✙s ✚✪❡✣✧✯
✢✘ ✚✣ ✚✪❡✚✤✫✥s ✚★ ➇♥✛ ❤✥✙✳✤✚
✳✤♥✫✘✣ ② ✙✘✛✧❡♥✣✘✦✥✤❅s ❡✚✤✥
✫✘✙✳✧✩✛ q♥✧✚✤✚ ➇★✚✤ ✢✥✛★✧✦✚✤✘✯
✦✥ ♥✛ ✳♥✚✛ ✣✬✦✚✤ ✚✛ ♥✛ ✘✙✳✧✚✛✯
✫✚ ❡✥✣✬✫✧✢✥ ✙♥② ❤✥★✫✧✣♣ ◗♥✧✚✤✚ ★✧✛✯
✢✚✤✘✙✚✛✫✚ ✙✚⑧✥✤✘✤ ✣✘★ ✢✥✛✦✧✢✧✥✯
✛✚★ ✦✚ ✈✧✦✘ ✦✚ ★♥ ✮✚✛✫✚♣ ❆✣ ✙✧★✯
✙✥ ✫✧✚✙❡✥s ✚★ ✣✥ ★♥✭✧✢✧✚✛✫✚✙✚✛✯
✫✚ ✙✘q♥✧✘✈✩✣✧✢✥ ✢✥✙✥ ❡✘✤✘ ✦✘✤✯
★✚ ✢♥✚✛✫✘ ✦✚ q♥✚ ★✧ ✣✘ ✮✚✛✫✚ ✫✧✚✯
✛✚ ✦✧✛✚✤✥s ✩✣ ✫✚✛✦✤♠ ✙♠★ ✘❡✥②✥★
② ★✚✤♠ ✙♠★ ❡✥❡♥✣✘✤❅s ✘✮✤✚✮✘
▲✘✛❝✥✈ ✘ ✚★✫✚ ❡✚✤✧✾✦✧✢✥♣
✵★✫✚ ✚✪❡✚✤✫✥s ✛✥ ✥✳★✫✘✛✫✚s
✦✚★✢✘✤✫✘ q♥✚ ❑✧✙ ❸✥✛✮✯♥✛ ✣✣✚✯
✮♥✚ ✘ ❡✣✘✛✫✚✘✤★✚ ★✚✤✧✘✙✚✛✫✚ ✦✚★✯
❤✘✢✚✤★✚ ✦✚ ✙✘✛✚✤✘ ✢✥✙❡✣✚✫✘s ✈✚✯
✤✧✭✧✢✘✳✣✚ ✚ ✧✤✤✚✈✚✤★✧✳✣✚ ➋✢✥✙✥
✚✪✧✮✚ ✵✵ ❯❯➋ ✦✚ ★♥ ✘✤✙✘✙✚✛✯
✫✥ ✛♥✢✣✚✘✤♣ ➇❇✤✘❝ ②s ★✥✳✤✚ ✫✥✦✥s ✚✣
✫✤✧★✫✚ ✭✧✛✘✣ ✦✚ ❀♥✘✙✘✤ ✘✣ ●✘✦✘✭✧
✚✛ ▲✧✳✧✘♣ ❈✥✛ ✚★✥★ ✘✛✫✚✢✚✦✚✛✫✚★s
✛✧✛✮✲✛ ✣✬✦✚✤ ✘♥✫✥✢✤♠✫✧✢✥ ✈✘ ✘
★✚✤ ✚✛✫♥★✧✘★✫✘ ★✥✳✤✚ ✣✘ ✦✚★✛♥✯
✢✣✚✘✤✧✜✘✢✧✾✛❅s ✘❡♥✛✫✘♣ ➇❙✧✙❡✣✚✯
✙✚✛✫✚s ✈✘ ✚✛ ✢✥✛✫✤✘ ✦✚ ✣✥★ ✧✛✫✚✯
✤✚★✚★ ✦✚ ❈✥✤✚✘ ✦✚✣ ⑨✥✤✫✚❅♣
P✥✤q♥✚s ✘✦✚✙♠★ ✦✚✣ ✦✚★✘✤✤✥✯
✣✣✥ ✚✢✥✛✾✙✧✢✥s ❈✥✤✚✘ ✦✚✣ ⑨✥✤✫✚
✫✘✙✳✧✩✛ q♥✧✚✤✚ ✮✘✤✘✛✫✬✘★ ★✥✳✤✚
✣✘ ★♥❡✚✤✈✧✈✚✛✢✧✘ ✦✚ ★♥ ✤✩✮✧✙✚✛♣
❯✛✘ ❡✥★✧✳✧✣✧✦✘✦s ★✚✮✲✛ ✣✥★ ✚✪✯
❡✚✤✫✥★s ✚★ q♥✚ P②✥✛✮②✘✛✮ ✥✭✤✚✜✯
✢✘ ✦✚★❤✘✢✚✤★✚ ✦✚ ❡✘✤✫✚ ✦✚ ★♥ ✘✤✯
★✚✛✘✣s q♥✚ ✣✥★ ✚✪❡✚✤✫✥★ ✢✘✣✢♥✣✘✛
q♥✚ ✧✛✢✣♥②✚ ✚✛✫✤✚ ❁① ② ✷⑥ ✳✥✙✯
✳✘★ ✛♥✢✣✚✘✤✚★s ✥ ♥✛✘ ✢✥✛✮✚✣✘✯
✢✧✾✛ ✙♠★ ✥ ✙✚✛✥★ ✦♥✤✘✦✚✤✘ ✦✚
★♥ ❡✤✥✮✤✘✙✘♣ ❯✛✘ ★✥✣♥✢✧✾✛ q♥✚s
✘ ⑧♥✧✢✧✥ ✦✚ ▲✘✛❝✥✈s ❡✚✤✙✧✫✧✤✬✘
✙✘✛✫✚✛✚✤ ✣✘ ✦✧★✫✚✛★✧✾✛ ② ➇✢✥✛ ✣✘
q♥✚ ✚✣ ✙♥✛✦✥ ❡✥✦✤✬✘ ✈✧✈✧✤❅♣
✵✛ ✢♥✘✣q♥✧✚✤ ✢✘★✥s ✥❡✧✛✘
❑✧✙ ❸✥✥✛❤②♥✛✮s ✚✣ ✙✥✙✚✛✫✥ ✘✢✯
✫♥✘✣ ✘✳✤✚ ♥✛✘ ✮✤✘✛ ✥❡✥✤✫♥✛✧✦✘✦
❡✘✤✘ ✫✤✘✫✘✤ ✦✚ ✢✥✛✈✚✛✢✚✤ ✘ ❈✥✯
✤✚✘ ✦✚✣ ⑨✥✤✫✚ ✦✚ q♥✚ ✥❡✫✚ ❡✥✤ ✚✣
✢✘✙✧✛✥ ✦✚ ✣✘ ✛✥✤✙✘✣✧✜✘✢✧✾✛♣
❯✭✮ ✯✰✮✱✮✲✮ ✲✮t✳✮✭✴✵✮ ✶t✵✸✮✰✮ ✈✮✰t✮✵ ❜✴✭✱✮✹✮✵ ✶✺✰✮✭✲✴ ✺✭✉✵ ✴✻✴✰✼t✼t✉✵ ✼✴✰✼✮ ✶✴ ✹✮ ❜✮✵✴ ✭✮✈✮✹ ✶✴ ❨t✹✮✭✽ ✴✹ ✸✮✵✮✶✉ ✾✿ ✶✴ ✮❜✰t✹❛ ❀ ❁❂❃❄❅❇ ❊●❏ ❑❃❇❏❁❇❃❊▼
➴➷ ➬➮➱✃❐ ❒❮ ✃❐❰ÏÐÑÒ❐Ó Ô ❮Õ✃➮❮ÓÖ➮Ñ❐Ó
õö÷õø÷ø ùúûüýþ ÿ❚ ✁✂
▲✘ ✘✙✚✛✘✜✘ ✛♥✢✣✚✘✤ ✛✥✤✢✥✤✚✘✛✘
❤✘ ✚✙❡✚✜✘✦✥ ✘ ✦✧★✧❡✘✤★✚s ❡✚✤✥
✦✚★✦✚ ❤✘✢✚ ✦✩✢✘✦✘★ ✚✪✧★✫✚ ✚✛ ✚✣
P✘✢✬✭✧✢✥ ✥✫✤✘ ✘✙✚✛✘✜✘ ✣✘✫✚✛✫✚
q♥✚ ❡✥✦✤✬✘ ✚✙✚✤✮✚✤ ✢✥✙✥ ✣✘ ✛♥✚✯
✈✘ ✢✘♥★✘ ✦✚ ✢✥✛✭✣✧✢✫✥ ✚✛ ✚★✫✘ ❡✘✤✯
✫✚ ✦✚✣ ❡✣✘✛✚✫✘♣ ▲✥★ ✈✧✚✛✫✥★ ✦✚ ✧✛✦✚✯
❡✚✛✦✚✛✢✧✘ ❡✘✤✚✢✚✛ ★✥❡✣✘✤ ✙♠★
✭♥✚✤✫✚★ q♥✚ ✛♥✛✢✘ ✚✛ ❚✘✧✰♠✛ ✱✥✭✧✯
✢✧✘✣✙✚✛✫✚ ❘✚❡✲✳✣✧✢✘ ✦✚ ❈❤✧✛✘✴♣ ✵✣
✶✸✺✻✼✽ ✢✘✫✘✣♠✛ ★✚ ❤✘ ★✚✮♥✧✦✥ ✢✥✛
✚✪✫✤✚✙✘ ✘✫✚✛✢✧✾✛s ✮✚✛✚✤✘✛✦✥ ✘✤✯
✫✬✢♥✣✥★ ✭✘✈✥✤✘✳✣✚★ ✘ ✣✘ ★✚✢✚★✧✾✛ ②
q♥✧✜♠★ ✛✥ ★✚✘ ✢✘★♥✘✣ q♥✚ ✚★✫✚ ✙✚★
★✚ ❤✘②✘ ✢✤✚✘✦✥ ✣✘ ❆✣✧✘✛✜✘ ❋✥✤✙✥✯
★✘s ♥✛ ✮✤♥❡✥ ✢✥✛★✫✧✫♥✧✦✥ ❡✥✤ ❡✥✣✬✫✧✯
✢✥★ ✱✚✛✫✤✚ ✚✣✣✥★ ✦✥★ ✚✪❡✤✚★✧✦✚✛✯
✫✚★✴ ② ✚✙❡✤✚★✘✤✧✥★ q♥✚ ✘★❡✧✤✘ ❡✤✚✯
✢✧★✘✙✚✛✫✚ ✘ ✣✘ ✢✚✣✚✳✤✘✢✧✾✛ ✚✣ ✘✿✥
❡✤✾✪✧✙✥ ✦✚ ♥✛ ✤✚✭✚✤✩✛✦♥✙ ✦✚ ✘♥✯
✫✥✦✚✫✚✤✙✧✛✘✢✧✾✛♣ P✚✤✥ ✈✥✫✘✤ ★✥✯
✳✤✚ ★✥✳✚✤✘✛✬✘s ✫✚✤✤✧✫✥✤✧✥s ✛✥✙✳✤✚
✥ ✳✘✛✦✚✤✘ ✛✥ ★✥✣✥ ✢❤✥✢✘ ✢✥✛ ★♥
❡✤✥❡✧✘ ❈✥✛★✫✧✫♥✢✧✾✛s q♥✚ ❡✤✥❤✬✳✚
✢✥✙✥ ✣✘ ✚★❡✘✿✥✣✘ ✢✥✛★♥✣✫✘★ ★✥✳✤✚
✚★✥★ ✫✚✙✘★s ★✧✛✥ ✢✥✛ ♥✛✘ ✤✚✢✧✩✛
✘❡✤✥✳✘✦✘ ✣✚② ✦✚ ✤✚✭✚✤✩✛✦♥✙ ② ★✥✯
✳✤✚ ✫✥✦✥s ✢✥✛ ✚✣ ❡✤✧✛✢✧❡✧✥ ✦✚ ❯✛✘
❙✥✣✘ ❈❤✧✛✘♣
❈✥✛✢✚✳✧✦✥ ✫✤✘★ ✚✣ ✚✪✧✣✧✥ ✚✛
❚✘✧✰♠✛ ✦✚✣ ✦✧✢✫✘✦✥✤ ❈❤✧✘✛✮ ❑✘✧✯
✢❤✚❝s ✦✚✣ ❡✘✤✫✧✦✥ ❑♥✥✙✧✛✮✫✘✛✮
✱❑❀❚✴ ② ✚✣ ✫✤✘★✣✘✦✥ ✘ ✣✘ ✧★✣✘ ✦✚✣
●✥✳✧✚✤✛✥ ✦✚ ✣✘ ❘✚❡✲✳✣✧✢✘ ✦✚ ❈❤✧✯
✛✘ ✢♥✘✛✦✥ ❀✘✥ ❩✚✦✥✛✮ ✮✘✛✾ ✣✘
✮♥✚✤✤✘ ✢✧✈✧✣ ② ❡✤✥✢✣✘✙✾ ✣✘ ❘✚❡✲✳✣✧✯
✢✘ P✥❡♥✣✘✤s ✚✣ ❡✤✧✛✢✧❡✧✥ ✘✭✧✤✙✘
q♥✚ ★✥✣✥ ✚✪✧★✫✚ ♥✛ ❡✘✬★ ✣✣✘✙✘✦✥
❈❤✧✛✘s ✢✥✛ ✦✥★ ✛✘✢✧✥✛✚★ ➋♥✛✘ ✦✚
✚✣✣✘★ ❚✘✧✰♠✛➋♣ ❙♥ ✲✛✧✢✥ ✤✚❡✤✚★✚✛✯
✫✘✛✫✚ ✚★ ✚✣ ●✥✳✧✚✤✛✥ ✦✚ P✚❝✬✛s ✘✣✯
✮✥ q♥✚ ✣✘ ✧★✣✘ ✤✚✢✥✛✥✢✧✾ ✚✛ ✚✣ ✣✣✘✯
✙✘✦✥ ❈✥✛★✚✛★✥ ✦✚ ❁❂❂❃♣ P✥✤ ✚★✥s
★✧ ❚✘✧✰♠✛ ★✚ ✘✫✤✚✈✧✚✤✘ ✘ ✦✚✢✣✘✤✘✤
✣✘ ✧✛✦✚❡✚✛✦✚✛✢✧✘s ❈❤✧✛✘ ✣✘ ✧✛✈✘✦✧✯
✤✬✘ ②✘ q♥✚ ✣✘ ✢✥✛★✧✦✚✤✘ ❡✘✤✫✚ ✦✚
★♥ ✫✚✤✤✧✫✥✤✧✥♣ ➾❙✥✳✤✚✈✧✈✧✤✬✘ ✣✘ ✧★✣✘
✘ ♥✛✘ ✧✛✈✘★✧✾✛❄ ➇❨✥ ✢✤✚✥ q♥✚ ★✬♣
❚✧✚✛✚ ✢✧✚✛✫✥★ ✦✚ ✙✧★✧✣✚★ ✢✤♥✢✚✤✥ ②
✘✛✫✧✳♥q♥✚ ✢✥✛ ✣✥★ q♥✚ ❡✥✦✤✬✘ ❤♥✛✯
✦✧✤ ✘ ✮✤✘✛ ❡✘✤✫✚ ✦✚ ✣✘ ❆✤✙✘✦✘ ✢❤✧✯
✛✘❅ ✘✭✧✤✙✘ ❇✘✛ ✵✘★✫✥✛s ✘♥✫✥✤ ✦✚✣
✣✧✳✤✥ ❉❍ ❍❏▼◆❍❖❍ ◗▼ ❧❍ ✐◆❲❍✽✐❳◆
✻❬✐◆❍❭ ❧❍ ◗▼❪▼◆✽❍ ◗▼ ❫❍✐❴❵◆ ❜ ❧❍
▼✽❢✸❍❢▼❣✐❍ ❍❏▼✸✐✻❍◆❍ ▼◆ ❥✽✐❍♣
▲✥★ ✫✘✧✰✘✛✚★✚★ ✛✥ ❡✧✚✛★✘✛ ✣✥
✙✧★✙✥❦ ★✚✮✲✛ ♥✛✘ ✚✛✢♥✚★✫✘ ❡♥✳✣✧✯
✢✘✦✘ ✚★✫✚ ✙✚★ ❡✥✤ ✣✘ ❋♥✛✦✘✢✧✾✛
ÖÓ✃Ñ➮Ö Ö Ò❮❰❮×➮Ö➮ ❮➷ ØÙÚÛ ➱➷
➮❮Ü❮➮Ý➷❒➱Õ ❒❮ Ö➱Ð❐❒❮Ð❮➮ÕÑ➷ÖÒÑÞ➷
❚✘✧✰✘✛✚★✘ ✦✚ ♦❡✧✛✧✾✛ P✲✳✣✧✢✘s ★✥✯
✣✥ ✚✣ ❃rt ✢✤✚✚ q♥✚ ❡✥✦✤✬✘✛ ✮✘✛✘✤✯
✣✚ ✣✘ ✮♥✚✤✤✘ ✘ ❈❤✧✛✘♣ ❙✚✮✲✛ ✚★✘
✙✧★✙✘ ✚✛✢♥✚★✫✘s ✚✣ ✉rs✇t ✦✚ ✣✘
❡✥✳✣✘✢✧✾✛ ✘❡✥②✘ ✣✘ ✧✦✚✘ ✦✚ ♥✛
❚✘✧✰♠✛ ✧✛✦✚❡✚✛✦✧✚✛✫✚s ✙✧✚✛✫✤✘★
q♥✚ ✚✣ ❃①t ❡✤✚✭✧✚✤✚ ✙✘✛✫✚✛✚✤ ✚✣
✽❢❍❢③ ④③✺ ② ✥✫✤✥ ❃✉t ★✚ ✧✛✢✣✧✛✘ ❡✥✤
✣✘ ♥✛✧✭✧✢✘✢✧✾✛s ✘♥✛q♥✚ ✣✥★ ✛✲✙✚✯
✤✥★ ✳✘✧✣✘✛ ✦✚❡✚✛✦✧✚✛✦✥ ✦✚ q♥✧✚✛
❤✘✮✘ ✣✘ ✚✛✢♥✚★✫✘♣ ❙✚✮✲✛ ✣✘ ❋♥✛✦✘✯
✢✧✾✛ ❚✘✧✰♠✛ ❡✥✤ ✣✘ ⑤✚✙✥✢✤✘✢✧✘s
✚✣ ❂❁s❁t ✦✚ ✣✘ ❡✥✳✣✘✢✧✾✛ ✘❡✥②✘ ✢✥✛✯
★✚✤✈✘✤ ✚✣ ✽❢❍❢③ ④③✺s ♥✛ ❃s✇t ✘❡✥②✘✯
✤✬✘ ♥✛✘ ✦✚✢✣✘✤✘✢✧✾✛ ✦✚ ✧✛✦✚❡✚✛✯
✦✚✛✢✧✘ ♥✛✧✣✘✫✚✤✘✣s ② ✘❡✚✛✘★ ♥✛
❙✕✖✕ ❡✖ ✗✘✙ ❞❡
✖❧ ♣✕✚✖❧✛✜✢✣ ✛✤❡❡
q✥❡ ♣✕❞✤✦❧ ❣❧✣❧✤✧❡
✥✣❧ ❣✥❡✤✤❧ ❧ ❈★✜✣❧
✩✕✧ ❡✪♣✤❡✧✜❞❡✣✫❡✧
❢✜❣✥✤❧✣ ❡✣✫✤❡
✖✕✧ ✜✬♣✥✖✧✕✤❡✧
❞❡✖ ✬✕♠✜✬✜❡✣✫✕
ßàáâãâäå æçèâéêæ ëì íí îîï
êå æãðàñ ãòæóì ìå ìò ãàåôòâãðà
❹❺ ❻❼ ❽❾❿❼❾➀➁❺ ➂❼➀➃❼❺❽➄❼
➂❼➅➆➀➈❺ ❽➄ ❾❻❼➉❽ ❽❻ ➊❼➊❽❻ ➌❽
❹➄➂❼➌➍➄ ➎❺➀➌➍➄➏ ➐❿❽ ➅❼❺➂➀❽❺❽
➌❽➄➌❽ ➑❼❾❽ ❾❿❼➂➒➍ ➌➈❾❼➌❼➄ ❿❺❼
➊➍➄➀❾➀➁❺ ❼➅➆➀➓❿❼➔ ❺➍ ➒❽❾➍❺➍❾❽
❻❼ ➄➍➆❽➒❼❺→❼ ➌❽ ➣➑➀❺❼ ➄➍➆➒❽ ❻❼
➀➄❻❼ ➊❽➒➍ ➂❼➅➊➍❾➍ ❻❼ ➀❺➌❽➊❽❺↔
➌❽❺❾➀❼ ➌❽ ↕❼➀➃➙❺➏ ❼❿❺➐❿❽ ❽➄
➄❿ ➊➒➀❺❾➀➊❼❻ ➊➒➍➉❽❽➌➍➒ ➌❽
❼➒➅❼➄➛ ➜➍➑❺ ➝➍❻➂➍❺➏ ❽❻ ❺❿❽➉➍
❾➍❺➄❽➞❽➒➍ ➌❽ ➟❽➓❿➒➀➌❼➌ ❽➄➂❼➌➍↔
❿❺➀➌❽❺➄❽➏ ➑❼ ❽➠➊➒❽➄❼➌➍ ❼
➅❽❺❿➌➍ ➄❿➄ ➄➀➅➊❼➂→❼➄ ➊➍➒
↕❼➀➃➙❺ ❽ ➀❺❾❻❿➄➍ ➑❼ ➌❽➡❽❺➌➀➌➍
➐❿❽ ❹➄➂❼➌➍➄ ➎❺➀➌➍➄ ➌❽➆❽➒→❼
➂❽❺❽➒ ➂➒➍➊❼➄ ❽❺ ➄❿ ➂❽➒➒➀➂➍➒➀➍➛
❹❺ ➞❿❺➀➍ ➄❽ ➀❺❼❿➓❿➒❼ ❻❼ ❺❿❽➉❼
❹➅➆❼➞❼➌❼ ➢➤ ➥➦➧➨➩ ❽❺ ❻❼ ➀➄❻❼
➫➍➡➀❾➀❼❻➅❽❺➂❽➏ ❹➄➂❼➌➍➄ ➎❺➀➌➍➄
➭ ↕❼➀➃➙❺ ❺➍ ➂➀❽❺❽❺ ➒❽❻❼❾➀➍❺❽➄
➌➀➊❻➍➅➙➂➀❾❼➄➏ ➊❽➒➍ ➄→ ❽➠➀➄➂❽ ❽❻
➯➅❽➒➀❾❼❺ ➲❺➄➂➀➂❿➂❽ ➀❺
↕❼➀➃❼❺➫➏ ➭ ➒❽❾➀❽❺➂❽➅❽❺➂❽ ➄❽
➄❿➊➍ ➐❿❽ ➊➍➌➒→❼❺ ❽➄➂❼❾➀➍❺❼➒
❽❺ ❽❻❻❼ ➅❼➒➀❺❽➄➛
❹➄➂❼ ➄❽➅❼❺❼➏ ❽❻ ➂❼➆❻➍➀➌❽ ➓❿➆❽➒↔
❺❼➅❽❺➂❼❻ ❾➑➀❺➍ ➳➵➩➸➦➵ ➺➻➼➤➽
❽➐❿➀➊❼➒➁ ❽➄❼ ➊➍➄➀➆➀❻➀➌❼➌ ❼ ❿❺
❼➊➍➭➍ ❽➠➊❻→❾➀➂➍ ❼ ❻❼ ➀❺➌❽➊❽❺↔
➌❽❺❾➀❼ ➌❽ ❻❼ ➀➄❻❼ ➐❿❽ ➊➍➌➒→❼
❻❻❽➉❼➒❻❽➄ ➚❼❻ ➆➍➒➌❽ ➌❽ ❻❼ ➓❿❽↔
➒➒❼➪➏ ❼❿❺➐❿❽ ➌❽➄➌❽ ➐❿❽ ❾➍➅❽❺↔
➶➁ ❻❼ ➌➀➄➊❿➂❼ ❼➒❼❺❾❽❻❼➒➀❼ ❾➍❺
❹❹ ➎➎➏ ➹❽➘→❺ ❾➍❺➄➀➌❽➒❼ ❾❼➄➀
➂➍➌➍ ❿❺❼ ➊➒➍➉➍❾❼❾➀➁❺➛
❁s①t q♥✚✤✤✬✘ ♥✛✧✤★✚ ✘ ❈❤✧✛✘♣ ✵★✥
★✬s ✚✣ r⑥t ✦✚ ✣✥★ ✚✛✢♥✚★✫✘✦✥★ ✚★✫✘✯
✤✬✘ ✦✧★❡♥✚★✫✥ ✘ ❡✘✤✫✧✢✧❡✘✤ ✚✛ ♥✛✘
✮♥✚✤✤✘ ✢✥✛✫✤✘ ❈❤✧✛✘ ★✧ ✚★✚ ❡✘✬★
✦✚✢✧✦✧✚✤✘ ✘✛✚✪✧✥✛✘✤★✚ ❚✘✧✰♠✛ ✘
✣✘ ✭♥✚✤✜✘♣
➇❚✘✧✰♠✛ ✚★s ◗▼ ❪❍✻❢✺⑦ ♥✛ ❡✘✬★
✧✛✦✚❡✚✛✦✧✚✛✫✚♣ ❚✧✚✛✚ ✫✥✦✥★ ✣✥★
✚✣✚✙✚✛✫✥★ q♥✚ ✛✚✢✚★✧✫✘ ❡✘✤✘ ★✚✤✯
✣✥❦ ✚★ ♥✛✘ ✦✚✙✥✢✤✘✢✧✘ ✈✧✫✘✣s ✢✥✛
★♥★ ✚✣✚✢✢✧✥✛✚★s ★♥★ ✣✚②✚★s ★♥ ❡✤✚★✧✯
✦✚✛✫✚s ★♥ ❡✤✥❡✧✥ ✵⑧✩✤✢✧✫✥s ★♥ ❡✤✥✯
❡✧✘ ✙✥✛✚✦✘ ② ❤✘★✫✘ ★♥ ❡✘★✘❡✥✤✫✚♣
⑨✥★ ✭✘✣✫✘ ✚✣ ✤✚✢✥✛✥✢✧✙✧✚✛✫✥ ✧✛✫✚✤✯
✛✘✢✧✥✛✘✣ ② ✣✘ ❡✥★✧✳✧✣✧✦✘✦ ✦✚ ❡✘✤✫✧✯
✢✧❡✘✤ ✚✛ ✧✛★✫✧✫♥✢✧✥✛✚★ ✧✛✫✚✤✛✘✢✧✥✯
✛✘✣✚★ ✢✥✙✥ ✣✘ ♦⑨❯s ✦✥✛✦✚ ✛✥ ★✚
✛✥★ ✤✚✢✥✛✥✢✚ ❡✚✤✥ ✚★✥ ✛✥ ✛✥★ ❤✘✯
✢✚ ✛✥ ★✚✤ ♥✛ ❡✘✬★ ⑩★✥✣✥ ❃⑥ ✵★✫✘✦✥★
★✧✛ ❡✚★✥ ✦✧❡✣✥✙♠✫✧✢✥ ✤✚✢✥✛✥✢✚✛ ✘
❚✘✧✰♠✛ ② ✚★✥ ✣✚★ ★♥❡✥✛✚ ✚✣ ✤✚❡♥✯
✦✧✥ ✦✚ ❈❤✧✛✘❶♣ ❆✲✛ ✘★✬s ✫✚✛✚✙✥★
q♥✚ ★✚✮♥✧✤ ✫✤✘✳✘⑧✘✛✦✥ ❡✘✤✘ ❡✥✦✚✤
✫✚✛✚✤ ✫✥✦✥★ ✣✥★ ✦✚✤✚✢❤✥★ q♥✚ ✢♥✘✣✯
q♥✧✚✤ ✥✫✤✥ ❡✘✬★❅ ✚✪❡✣✧✢✘ ✦✚★✦✚ ▲✥✛✯
✦✤✚★ ▲✧✛ ❋✚✧✯✭✘✛s ♥✛✥ ✦✚ ✣✥★ ✣✬✦✚✯
✤✚★ ✦✚✣ ❀✥✈✧✙✧✚✛✫✥ ●✧✤✘★✥✣s ✚✣
✚q♥✧✈✘✣✚✛✫✚ ✫✘✧✰✘✛✩★ ✘✣ ❁①✯❀ ✚★✯
❡✘✿✥✣s ✘♥✛q♥✚ ✢✥✛ ✥✫✤✥ ✙✘✤ ✦✚
✭✥✛✦✥❦ ✚✛ ❃⑥❁✇ ✣✥★ ⑧✾✈✚✛✚★ ✫✘✧✰✘✯
✛✚★✚★ ✥✢♥❡✘✤✥✛ ✚✣ P✘✤✣✘✙✚✛✫✥ ✦♥✯
✤✘✛✫✚ ✢✘★✧ ♥✛ ✙✚★ ❡✘✤✘ ✭✤✚✛✘✤ ♥✛
✘✢♥✚✤✦✥ ✢✥✙✚✤✢✧✘✣ ✢✥✛ ❈❤✧✛✘ q♥✚
✣✚ ❤✘✳✤✬✘ ✚✛✫✤✚✮✘✦✥ ✘✣ ✮✧✮✘✛✫✚
✘★✧♠✫✧✢✥ ♥✛ ✮✤✘✛ ❡✥✦✚✤ ✚✢✥✛✾✙✧✯
✢✥ q♥✚ ✣✥★ ✫✘✧✰✘✛✚★✚★ ✫✚✙✬✘✛ ★✚
✫✤✘✛★✭✥✤✙✘✤✘ ✚✛ ❡✥✦✚✤ ❡✥✣✬✫✧✢✥♣
✵✛ ❚✘✧✰♠✛s ✣✘ ✘✙✚✛✘✜✘ ✦✚ ✧✛✯
✈✘★✧✾✛ ✢❤✧✛✘ ✚★ ❡✘✤✫✚ ✦✚✣ ❡✘✧★✘⑧✚
✚✙✥✢✧✥✛✘✣❦ ❤✘✢✚ ✫✘✛✫✥★ ✘✿✥★ q♥✚
✣✘ ❡✥✳✣✘✢✧✾✛ ✢✥✛✈✧✈✚ ✢✥✛ ✚✣✣✥ q♥✚
②✘ ✛✘✦✧✚ ★✚ ✦✚★❡✚✧✛✘ ✢♥✘✛✦✥ ❷✧
❸✧✛❡✧✛✮ ✣✘✛✜✘ ♥✛✘ ✦✚ ★♥★ ✦✧✘✫✤✧✯
✳✘★♣ ❆ ❋✚✧✯✭✘✛s ✣✘ ❆✣✧✘✛✜✘ ❋✥✤✙✥★✘
✣✚ ❡✘✤✚✢✚ ♥✛✘ ✳♥✚✛✘ ✧✦✚✘ ❡✘✤✘ ➇★✚✯
✮♥✧✤ ✘✈✘✛✜✘✛✦✥ ✚✛ ✦✘✤ ✘ ✢✥✛✥✢✚✤
✧✛✫✚✤✛✘✢✧✥✛✘✣✙✚✛✫✚ ✣✘ ★✧✫♥✘✢✧✾✛
✦✚ ❚✘✧✰♠✛❅s q♥✚ ✚★ ✣✘ ✳✘✤✤✥✢✘ ✭✾✤✯
✙♥✣✘ ★✚✙♠✛✫✧✢✘ q♥✚ ★♥✚✣✚✛ ♥✫✧✣✧✯
✜✘✤ ✢✘★✧ ✫✥✦✥★ ✣✥★ ✫✘✧✰✘✛✚★✚★ ❡✤✥✯
✧✛✦✚❡✚✛✦✚✛✢✧✘s ②✘ q♥✚ ❡✤✥✛♥✛✯
✢✧✘✤ ✘✳✧✚✤✫✘✙✚✛✫✚ ✣✘ ❡✘✣✘✳✤✘ ✧✛✦✚✯
❡✚✛✦✚✛✢✧✘ ★✧✮♥✚ ★✧✚✛✦✥ ♥✛ ✘★♥✛✫✥
✦✚✣✧✢✘✦✥ ✚✛ ✣✘ ✧★✣✘♣ ⑨✥ ✥✳★✫✘✛✫✚s
❡✘✤✘ ✘✣✮♥✛✥★ ✥✳★✚✤✈✘✦✥✤✚★ ✧✛✫✚✤✯
✛✘✢✧✥✛✘✣✚★ ✚★✘ ✧✛✦✚❡✚✛✦✚✛✢✧✘ ✚★✯
✫♠ ✣✚⑧✥★♣ ➇❈✤✚✥ q♥✚ ✘✲✛ ✫✚✛✦✤♠✛
q♥✚ ❡✘★✘✤ ✦✥★ ✥ ✫✤✚★ ✦✩✢✘✦✘★❅ ✘★✚✯
✮♥✤✘ ✵✘★✫✥✛♣
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✷✆ ❞✁ ❛✝✂ ✞ ❞✁ ✷✟✠✡
❊☛☞✌✍✎ ✺
■✏✑✒✓✏✔✕■✖✏✔✗
❮❰❮ÏÐ❮ ❰❮ÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÙ
ÝÞ ßàáâãä åàáãæçä âèàé â êæëà ìäîïàä ðäîä áñàòä óàðéàôâéæä ãà
Ýóôâãä è éâôæõæðö ðäá àÞÞä Þâ ÞÞà÷âãâ ãà ñá øâÞðöá âÞ îùûæîä áæòàÞ ãà
Þâ ãæïÞäîâðæâ ãà Ýóôâãäó üáæãäóý ìäîïàäþ øâóôâ âøäéâ ãæéàðôäé ãà Þâ
ÿ
❈
❚
è îæàîåéä ãà ÷éñïä ñÞôéâðäáóàéòâãäé
éâãä
❘
àû
❚
àâ ìâéôèþ éàÞàòâ âÞ îäãà
❝
æÞÞàéóäá àá ñá îäîàáôä ðé ôæðäþ ðñâáãä
ðæâ ñáâó øæóôöéæðâó áà÷äðæâðæäáàó ðäá ÿäéàâ ãàÞ
â ïñáôä ãà Þæ
q
❈
ñæãâé àÞ ïâðôä áñðÞàâé ðäá
◆
❲
âóøæá÷ôäá æáæ
♠
♠
äéôà è óà àáðñàáôéâ
éùáý
✾✿❀❁ ❂❃❄❅❁❃ ●❍❁ ❑▲❁◆ ◆❑r✿●✿◗❑❳❃
❻◆❍❄❅ ❧❃ ❁❪◗❃✇✿❜ ◗❃❄❃ ❳✿◆❁◗❵
◗❃❨ ❩❬ ❭❃r❃❪ ❑ ●❑❭❃◆ ❫❩❴ ❳❁ ❧❃❪ ◆❁❵
r❃◆ ❳❁ ❧❑ ⑤❸➃ ❑❧ ●❃◆❄❑◆ ➄❃♣✿❁◆❨❃ ▲
❅❍♣❧✿◗❑❨❃❪ ▲ ❪❁✿❪ ❳❁ ❧❃❪ ❳❁❄❜◗◆❑❵
❑♦❃◆❑
r❑❪❣ ▲ ❦♠ ❁❨ ◗❃❨r◆❑♥ ❅❁◆❃ ❁❧ ◗❑❄✿❵
②❪r❑❳❃ ❳❁❪❅❍⑥❪ ❳❁ ❄❹❪ ❳❁ ❍❨ ❑⑩❃
❨❃ ♦❑❪r❑ ❧❧❁✇❑◆ ❑♦í ❨❃ ♦❑ ❁❪r❑❳❃
❳❁ ❄❑❧❑ ◆❁❧❑◗✿❜❨ ◗❃❨ ❻✿❧❧❁◆❪❃❨♥ ❁❧
◗❍♣✿❁◆r❃ ❳❁ ◆❃❪❑❪① ②❧ ❨❍❁❭❃ ③❁●❁ ❳❁
❁⑧ ❅◆✿❄❁◆ ❁③❁◗❍r✿❭❃ ❳❁❧ ✇✿✇❑❨r❁ ❅❁❵
❧❑ ❳✿❅❧❃❄❑◗✿❑ ❁❪r❑❳❃❍❨✿❳❁❨❪❁ ❪❍❪❵
r◆❃❧❁◆❃ ②⑧⑧❃❨ ✾❃♣✿❧ ❑ ④❍✿❁❨ ❳❁❵
❧❁
◗❃❨●í❑
❧❑
⑨❁◗◆❁r❑◆í❑
❳❁
▲✂ ✄✂☎✂ ❇✆✂✝✞✂ ♣✟✠✆✡✞☛ ✂❛☞✌ ✆✂ ✡✐✂✍☞✝ ❞☞✆ ☞✝✞✟☞✝❡✌✎ ❞☞ P✎✐♣☞✎ ❛ ❑✡✐ ✏✎✝✍✑✟✝ ☞✝ P❛✎✝✍❛✂✝✍✒ ✴ ✓✔✕✖✔✓✗
◗✿r❑♣❑ ❍❨❑ ❳❍◆❑ ❃❅❃❪✿◗✿❜❨ ❁❨r◆❁
❪❑❍r❃◆✿➀❜ ❁❨ ❭❑◆✿❑❪ ❃◗❑❪✿❃❨❁❪ ❅❃◆
❧❃❪ ❧❁✇✿❪❧❑❳❃◆❁❪ ❳❁❄❜◗◆❑r❑❪ ▲ ◆❁r✿❵
❪❍❪
◗❁❨◗✿❑❪ ❁❨r◆❁ ❑❧✇❍❨❃❪ ◆❁❅❍♣❧✿◗❑❵
◆✿❃❪ ❑❪❍❨r❃❪ ◗❑❨❳❁❨r❁❪ ❳❁ ❧❑ ❅❃❧ír✿❵
❨❃❪♥ ♦❑❪r❑ ❁❧ ❅❍❨r❃ ❳❁ ④❍❁ ❍❨ ❅❑❵
◗❑ ❁⑧r❁◆✿❃◆ ▲ ◗❍▲❃ ❅❑❅❁❧ ◗❃❄❃ ③❁●❁
❪❃
❳❁ ❧❑ ❳✿❅❧❃❄❑◗✿❑ ❁❪r❑❳❃❍❨✿❳❁❨❪❁
t★✢ ❡✙✪❢✦✳ ▼✪✣✣★t ✪✜✩★✣★✭ q✉✚
♦❑♣í❑ ④❍❁❳❑❳❃ ◆❁❳❍◗✿❳❃ ❑ ❧❑ ❄❑◆❵
✢✦ ❤✪✮ ❡✙✪✢✚t ✪✙ ✬✚t❡✚✯✣✦ ✚✢
❅◆❁❭✿❃ ❑
④❍❁ ●❍❁
❁❧
❧❑
❭❃r❑◗✿❜❨
❳❁
❑▲❁◆♥
❅◆❃❨❍❨◗✿❑❄✿❁❨r❃
❳❁❧
⑤❃❄✿r⑥ ❳❁ ⑦❁❧❑◗✿❃❨❁❪ ②⑧r❁◆✿❃◆❁❪
❅❃❪r❍◆❑❪
❳✿❭❁◆✇❁❨r❁❪
❁❨
❭❑❵
✇✿❨❑❧✿❳❑❳①
❳❁❧ ⑨❁❨❑❳❃ ❳❁❧ ❅❑❪❑❳❃ ❧❍❨❁❪♥ ❁❪r❍❵
❭❃ ❑ ❅❍❨r❃ ❳❁ ◗❃❨❭❁◆r✿◆❪❁ ❁❨ ❍❨
❪❃❨❃◆❃ ●◆❑◗❑❪❃①
❂❃❄❅❁❃♥ ❳❁ ❩❦ ❑⑩❃❪♥ ❪❁ ♦❑ ❪✿✇❵
✚t❡✚✯★✪✙✚t ✚✢ ✙✪t ú✙✣★✩✪t ✜✦t
➠➡➢➤➥➦➢
➧➨➩➫➭➦➨➯➢
➢
➩➲➩
t✚✩✪✢✪ts✧ ✜★❥✦ ▼✪✣✣★t ✚✢ ✉✢✪
✪✉✜★✚✢✯★✪ ✚✢ ✚✙ ❙✚✢✪✜✦✳ ❚✬✉✩❡
➳➲➨➡➵➢➩
➨➩➫➨➥➦➢➭➨➩
➨➤
✜✚t✚✪ ✪❝✪✢✜✦✢✪✬ ❙★✬★✪✧ ✪✉✢q✉✚
➸➦➡➦➢
✘✙ ❥✚✛✚ ✜✚✙ P✚✢✣✤✥✦✢✦✧ ❏★✩ ▼✪✫
❡✦✙✴✣★✯✪ ✚✢ ✪t✉✢✣✦t ✯✦✩✦ ✚✙
✚t✣✚ ✩✦✩✚✢✣✦✳ ❚✪✩❝★✰✢ ✪❡✉✢✣✭
✣✣★t✧ ✪✛★✬✩✭ ✪✮✚✬ ✚✢ ✚✙ ❈✦✢✥✬✚t✦
✯✪✩❝★✦ ✯✙★✩✤✣★✯✦✧ ✚✙ ✪✯✉✚✬✜✦
q✉✚ ✙✪ ❆✜✩★✢★t✣✬✪✯★✭✢ ✢✦ ✣★✚✢✚
✉✢✪ ✜✚✯★t★✭✢ ✣✦✩✪✜✪ ✣✦✜✪✈✴✪
q✉✚ ✛✉✚✬❢✪t ✚t❡✚✯★✪✙✚t ✜✚✙ ✘❥✰✬✫
✢✉✯✙✚✪✬ ✯✦✢ ✱✬✤✢ ✦ ✙✪t ✥✉✚✬✬✪t
➅➆➈➉➊➋ ➌➍➎➏➐➊➍➑➒
✯★✣✦ ✛✬✪✢✯✰t t✚ ❤✪✢ ✜✚t❡✙✚✥✪✜✦
✯✦✩✚✬✯★✪✙✚t✳
②❨ ❂❃❄❅❁❃♥ ❪✿❨ ❁❄♣❑◆✇❃♥ ❻◆❍❄❅
✚✢ ✙✪t ú✙✣★✩✪t ✜✦t t✚✩✪✢✪t ✚✢
t✦❝✬✚ ✙★q✉★✜✪✬ ✦ ✢✦ ✚✙ ❡✪✯✣✦ ✯✦✢
✱✬✤✢✳ ✘✢ ✙✴✢✚✪ ✯✦✢ ✙✦ q✉✚ ✪✬✥✉✫
❳❁
♦❑ ◗❃❨●✿❑❳❃ ❳❁❪❳❁ ❁❧ ❅◆✿❄❁◆ ❄❃❵
❙★✬★✪ ❡✪✬✪ ✪✮✉✜✪✬ ✪ ✘t✣✪✜✦t
✘✢ ❙★✬★✪ t★✢ ✚✩❝✪✬✥✦✧ ✪✩❝✦t
✩✚✢✣✪ ✚✙ ❡✬✚t★✜✚✢✣✚ ❚✬✉✩❡✧ ✚✙
❄❍❁◆r❁ ◗❃❨r◆❑ ②❳❶❑◆❳ ⑨❨❃❶❳❁❨♥
❄❁❨r❃① ➓❍❁ ❁❪r❁ ❅❃❧ír✿◗❃ ❳❁ ➁❑❨❵
❯✢★✜✦t ✚✢ t✉ ✙✉✯❤✪ ✯✦✢✣✬✪ ✚✙
❡✪✴t✚t ❤✪✢ ✯✦✙✪❝✦✬✪✜✦✳ ✘✙ ❡✪t✪✫
t✚✯✬✚✣✪✬★✦ ✜✚ ❉✚✛✚✢t✪ ✯✦✢t★✜✚✬✪
❁❧ ❁⑧❑❨❑❧✿❪r❑ ❳❁ ❪❁✇❍◆✿❳❑❳ ④❍❁ ❳❁❵
❪❑❪♥ ❑➔❨ ❁❨ ◗❑❧✿❳❑❳ ❳❁ ❳✿◆❁◗r❃◆ ❳❁
✥✬✉❡✦ ✣✚✬✬✦✬★t✣✪ ✪✉✣✦✜✚✢✦✩★✢✪✫
✜✦ ✶✵ ✜✚ ✪❝✬★✙ ❋✬✪✢✯★✪✧ ❘✚★✢✦
q✉✚ ❚✚❤✚✬✤✢ ✚t✣✤ ✪❡✬✦✈✚✯❤✪✢✫
❨❍❨◗✿❜
❁❧❁◗r◆❜❨✿◗❃
❧❑ ⑤❸➃♥ ④❍✿❁❨ ❪❁ ❁❨r◆❁❭✿❪r❜ ❁❨ ❪❁❵
✜✦ ✯✦✩✦ ✘t✣✪✜✦ ✱t✙✤✩★✯✦ ✲✱❙✱❙✧
❯✢★✜✦ ✮ ✘✘ ❯❯ ❝✦✩❝✪✬✜✚✪✬✦✢
✜✦ ✙✦t ✣✰✬✩★✢✦t ✪✯✣✉✪✙✚t ✜✚✙
❄❑❪✿❭❃ ❳❁ ②❪r❑❳❃❪ ❷❨✿❳❃❪♥ ♦❑ ❪✿❵
◗◆❁r❃ ♦❑◗❁ ❍❨❑❪ ❪❁❄❑❨❑❪ ◗❃❨ ❁❧
✚✢ t✉t t★✥✙✪t ✚✢ ★✢✥✙✰t✐✳ ✘✙ ✬✚✫
✜✚ ✛✦✬✩✪ ✯✦✢❥✉✢✣✪ ✯✚✢✣✬✦t ✜✚
✪✯✉✚✬✜✦ ➇❡✪✬✪ ✜✚t✪✬✬✦✙✙✪✬ t✉
❳❃ ❑❄♣✿✇❍❃ ◗❃❨ ❧❑ r❃◆r❍◆❑ ▲ ❍❨
❧í❳❁◆
✛✉✚✬❢✦ t✚ ✯✦✢✦✯✚ ✪✙ ✜✴✪ t★✥✉★✚✢✫
❡✬✦✜✉✯✯★✭✢ ✮ ✪✙✩✪✯✚✢✪❥✚ ✜✚
❡✬✦✥✬✪✩✪ ✢✉✯✙✚✪✬s✳
❁❨❁❄✿✇❃ ❳❁◗❧❑◆❑❳❃ ❳❁❧ ❅❑◗r❃ ❨❍❵
➁✿❄
✣✚ ✜✚ q✉✚ ✛★✢✪✙★❢✪✬✪ ✙✪ ✈★t★✣✪ ✜✚
✪✬✩✪t q✉✴✩★✯✪t ✜✚✙ ✬✰✥★✩✚✢ ✜✚
❨✿●✿◗❑❳❃
◗❧❁❑◆
❅❃◆
❁❧
❅❁❳✿◆
❧❑
❁❪❅✿❃❨❑③❁
◗❃❨
❅❁❨❑
④❍❁
❳❁❧
◆⑥✇✿❄❁❨
→❃❨✇❵❍❨♥
❁❨
❨❃◆◗❃◆❁❑❨❃♥
❂▲❃❨✇▲❑❨✇♥
❁❧
❺❃❨❑❧❳
❁❨◗❍❁❨r◆❃ ❳❁ ❄❹❪ ❑❧r❃ ❨✿❭❁❧ ❁❨r◆❁
✘t✣✪✜✦ ✜✚✙ ❡✬✚t★✜✚✢✣✚ ✛✬✪✢✯✰t✧
❇✪✯❤✪✬ ✚✙ ❆t✪✜ ✚✢ ✬✚❡✬✚t✪✙★✪
✘✙ ❡✪✯✣✦ ✜✚ ✹✻✶✼✧ ✪✉t❡★✯★✪✜✦ ✚✢
❻◆❍❄❅ ④❍✿❁◆❁ ❧✿④❍✿❳❑◆♥ ❅❁❪❁ ❑ ❧❃❪
②② ❷❷ ▲ ❧❑ ❳✿◗r❑❳❍◆❑ ❨❃◆◗❃◆❁❑❨❑
✘✩✩✪✢✉✚✙ ▼✪✯✬✦✢✧ ✪ ❲✪t❤★✢✥✫
❡✦✬ ✚✙ ✪✣✪q✉✚ q✉✴✩★✯✦ ✯✦✢✣✬✪ ✙✪
t✉ ✜✴✪ ❡✦✬ ❇✪✬✪✯✽ ❖❝✪✩✪✧ ✙★✩★✫
✿❨r❁❨r❃❪ ❳❁ ❧❃❪ ❅❑í❪❁❪ ❑❧✿❑❳❃❪ ❅❃◆
❳❁❪❳❁ ④❍❁ ❁❨ ♠➂➂➂ ✾❑❳❁❧❁✿❨❁ ➃❧❵
✣✦✢✧ ✜✦✢✜✚ ❤✪ ✜✚t✣✪✯✪✜✦ ✙✪
❡✦❝✙✪✯★✭✢ ✯★✈★✙✧ q✉✚ ✘✙ ❆t✪✜
✣✪❝✪ ✚✙ ❡✬✦✥✬✪✩✪ ✢✉✯✙✚✪✬ ★✬✪✢✴
♦❑◗❁◆❧❁ ◗❑❄♣✿❑◆ ❳❁ ❃❅✿❨✿❜❨①
♣◆✿✇♦r♥ ❪❁◗◆❁r❑◆✿❑ ❳❁ ②❪r❑❳❃ ❳❁ ❧❑
q✉✴✩★✯✪ ❡✚✬t✦✢✪✙ ✯✦✢ ❉✦✢✪✙✜
✢★✚✥✪✳ ➇✸✦t ✛✬✪✢✯✚t✚t ✢✦t ✬✚✛✦✬✫
✪ ✯✪✩❝★✦ ✜✚✙ ✙✚✈✪✢✣✪✩★✚✢✣✦ ✜✚
➃❳❄✿❨✿❪r◆❑◗✿❜❨ ❳❁ ❾✿❧❧ ⑤❧✿❨r❃❨♥ ❪❁
❚✬✉✩❡ ✪t✴ ✯✦✩✦ t✉ ✜★✈✚✬✥✚✢✯★✪
❢✪✬✦✢ ✚✢ ❙★✬★✪ ✯✦✢ ✛✉✚✬❢✪t
✙✪t t✪✢✯★✦✢✚t✳
❸◆❹❨♥
②❧ ❨❍❁❭❃ ❪❁◗◆❁r❑◆✿❃ ❳❁ ②❪r❑❳❃
❳❁ ②② ❷❷ ❪❁ ✇◆❑❳❍❜
❁❧ ❅◆✿❄❁◆❃
◆❁❍❨✿❁◆❑
◗❃❨
➁✿❄
➣❃❨✇❵✿❧♥
❧í❳❁◆
❳❁ ❪❍ ◗❧❑❪❁ ❁❨ ❧❑ ❑◗❑❳❁❄✿❑ ❄✿❧✿r❑◆
❳❁❧ ♦❁◆❄⑥r✿◗❃ ❅❑í❪ ❁❨r◆❁ ❴↔❦♠ ▲
❳❁ ❼❁❪r ❂❃✿❨r ▲ ❪✿◆❭✿❜ ❭❑◆✿❃❪ ❑⑩❃❪
♠➂❴❴ ▲ ❅❑❳◆❁ ❳❁❧ ❑◗r❍❑❧ ❳✿◆✿✇❁❨r❁①
❁❨ ❁❧ ②③⑥◆◗✿r❃① ❽❃ ❁❨r◆❜ ❁❨ ◗❃❄♣❑❵
↕❑ ◗✿r❑ ❳❁ ❂❃❄❅❁❃ ❪❁ ❁❨❄❑◆◗❑
r❁ ❅❁◆❃ ❧❧❁✇❜ ❑ ❅❑r◆❍❧❧❑◆ ◗❃❄❃ ❃●✿❵
❁❨ ❧❑ ❅◆❁❅❑◆❑◗✿❜❨ ❳❁ ❍❨❑ ◗❍❄♣◆❁
◗✿❑❧ ❳❁ ◗❑♣❑❧❧❁◆í❑ ❁❨
♦✿❪r❜◆✿◗❑
❁❧ r❁❧❜❨ ❳❁
❑◗❁◆❃ ❑❨r❁❪ ❳❁ ❧❑ ◗❑í❳❑ ❳❁❧ ❄❍◆❃
❁❨r◆❁
❻◆❍❄❅
▲
➁✿❄
→❃❨✇❵❍❨ ▲ r◆❑❪◗❁❨❳✿❜ ❅◆❁◗✿❪❑❄❁❨❵
r❑◗✿❜❨ ❳❁ ♦❑❧◗❜❨① ➙❑◆✿❃❪ ❳❁❄❜◗◆❑❵
❳❁❄❜◗◆❑r❑❪① ②❧ ❅❑❪❑❳❃ ❧❍❨❁❪♥ ❁❨
◗✿❑♥ ❑❍❨④❍❁ r❑❄♣✿⑥❨ ❍❨❑ ❃❅❃◆r❍❵
r❑❪
❁❧ ◗❃❄✿r⑥ ❳❁ ⑦❁❧❑◗✿❃❨❁❪ ②⑧r❁◆✿❃❵
❨✿❳❑❳ ❳❁ ❃◆❃ ❪✿ ❳❑ ❧❍✇❑◆ ❑ ❧❑ ❳❁❪❨❍❵
◆❁❪♥ ❁❧ ◆❁❅❍♣❧✿◗❑❨❃ ⑦❑❨❳ ❂❑❍❧ r❑❄❵
◗❧❁❑◆✿➀❑◗✿❜❨ ❳❁❧ ◆⑥✇✿❄❁❨➞♥ ❑●◆❃❨❵
♦❑❨
❃❅r❑❳❃
●✿❨❑❧❄❁❨r❁
❅❃◆
❑❅❃▲❑◆ ❁❧ ❨❃❄♣◆❑❄✿❁❨r❃①
❻◆❍❄❅
❳í❑❪
❑
❧❑
❑◗❍❪❜
❳❍◆❑❨r❁
❃❅❃❪✿◗✿❜❨
◗❃❄❃
❳❁
❭❑◆✿❃❪
❁❪r❑◆
❑◗❵
❳❁ ❾❁◆❧í❨① ❻◆❑❪ ❁❪r❑ ❁r❑❅❑ ❄✿❧✿r❑◆
r❁ ◗❍❑❨❳❃ ❧❑ ❨❃❄✿❨❑◗✿❜❨ ❳❁ ❂❃❄❵
r❍❑❨❳❃
❪❁ ❧✿◗❁❨◗✿❜ ❁❨ ❺❁◆❁◗♦❃ ❅❃◆ ❿❑◆❵
❅❁❃ ❁❪r❑♣❑ ❳❁❪❑r❑❨❳❃ ❳❍◆❑❪ ◗◆ír✿❵
❁❨ ❁❧ ◆❁❧❁❭❃ ❳❁ ❍❨ ❅❍❁❪r❃ ◗❧❑❭❁ ▲
➛❃♣❪r◆❍◗◗✿❃❨✿❪r❑➜
♣✿⑥❨ ❑❄❑✇❜ ◗❃❨ ❭❃r❑◆ ❁❨ ◗❃❨r◆❑♥
r❑ ❍❨❑ ❑✇❁❨❳❑ ❑❨✇❍❧❃❪❑♥ ◗❃❄❃ ❁❧
❅❁◆❃
❃❅✿❵
●❍r❍◆❃ ❳❁❧ ❅❑◗r❃ ❳❁ ❸◆❹❨ ❃ ❧❑ ◆❁❧❑❵
❂❃❄❅❁❃ ❪❁ ❁❪r◆❁❨❑◆❹ ♦❃▲ ◗❃❵
❅❃◗❃❪ ❑❪❍❨r❃❪ ❁❨ ❧❃❪ ④❍❁ ❁❧ ❁⑧◗❃❨❵
◗❑❄♣✿❜
●✿❨❑❧❄❁❨r❁
❳❁
❨✿❜❨ ▲ ●❑◗✿❧✿r❜ ❧❑ ❑❅◆❃♣❑◗✿❜❨①
◗✿❜❨ ◗❃❨ ⑦❍❪✿❑① ②❪r❁ ❁❪ ❍❨❃ ❳❁ ❧❃❪
❭❑◆❳ ▲ ◗❃❄❁❨➀❜ ❧❍❁✇❃ ❪❍ ❑❨❳❑❳❍❵
◗❑❪ ❁❨r◆❁ ❧❃❪ ❧❁✇✿❪❧❑❳❃◆❁❪♥ ❍❨ ◗❧✿❵
③❍✇❑❨❳❃ ❅❃◆ r❑❨r❃ ◗❃❨ ❁❧ ✿❨r❁◆⑥❪
❄❃ ❪❁◗◆❁r❑◆✿❃ ❳❁ ②❪r❑❳❃ ❁❨ ❍❨❑
✇◆❁❪✿❪r❑ ❳✿❪✿❁❨r❁ ❳❁ ❻◆❍❄❅① ②❧ ❅◆❁❵
◆❑ ❅❃❧ír✿◗❑ ◗❃❄❃ ◗❃❨✇◆❁❪✿❪r❑ ❅❃◆
❄❑ ❳❁ ◆❁◗♦❑➀❃ ④❍❁ ❪❁ ♦✿➀❃ ❁❭✿❳❁❨❵
✇❁❨❁◆❑❧ ❳❁ ②❪r❑❳❃❪ ❷❨✿❳❃❪① ②❧ r❁❵
◆❁❍❨✿❜❨ ❳❁ ❧❑ ➝❻➃❽ ❁❨ ❾◆❍❪❁❧❑❪①
❪✿❳❁❨r❁ ❪✿❁❄❅◆❁
➁❑❨❪❑❪ ❁❨ ♠➂❴❴♥ ❁❨ ❅❧❁❨❑ ❁●❁◆❭❁❪❵
r❁ ❳❍◆❑❨r❁ ❧❑ ❑❍❳✿❁❨◗✿❑ ❑ ❧❑ ④❍❁ ❁❧
❄❃◆ ❑
➃❳❁❄❹❪ ❳❁❧ ❅◆❃◗❁❪❃ ❳❁ ❨❁✇❃◗✿❑❵
◆◆❃ ❑ ❧❑ ✿❨③❁◆❁❨◗✿❑ ◆❍❪❑ ❁❨ ❧❑❪ ❁❧❁◗❵
◗❁❨◗✿❑ ❳❁❧ ❄❃❭✿❄✿❁❨r❃ ❍❧r◆❑◗❃❨❵
❁❨r❃❨◗❁❪ ③❁●❁ ❳❁ ❧❑ ⑤❸➃ ❪❁ ❪❃❄❁r✿❜
❪✿❁r❁ ❄❁❪❁❪ ❳❁ ❧❑❪ ❁❧❁◗◗✿❃❨❁❪ ❧❁✇✿❪❵
◗✿❜❨
❪❁◆❭❑❳❃◆ ❳❁❧ ❻❁❑ ❂❑◆r▲①
r◆❑r❑❨❳❃
❧❑r✿❭❑❪ ♦❑ ❅❁❪❑❳❃ ❁❨ ❧❃❪ ◆❁❪❅❑❧❳❃❪
◗❑❄❅❃ ❳❁ ❄✿❨❑❪ ❅❑◆❑ ❧❑ ❳✿❅❧❃❄❑❵
❳❁
❁❨❳❍❧➀❑◆
❪❍
◆❁❅❍❵
④❍❁ ❁❪r❑
✿❳❁❑
◗❍❨❳✿❁◆❑ ❑
➪➪➽➶➻
➹➘➻➴
➪➷➴
➻➹➻➬➮➽➴
➾➽➪
➱➘➽➴➚➾➽✃➹➽
➻➪
❐➚➴❒➻➪
❳❁❧
❽❃◆r❁
➞❍❨
❰
◗✿❃❨❁❪ ▲ ❂❃❄❅❁❃ ❧❃ ♦❑ ❪❁⑩❑❧❑❳❃
◗❃❨ ❧❑ ❳❍◆❁➀❑ ❅◆❃❅✿❑ ❳❁❧ ♦❑❧◗❜❨①
❧❃❪
❍❨❑❪ ❅❁❪④❍✿❪❑❪♥ ④❍❁ ❨❃ ❳❁③❑❨ ❳❁
❪✿♣❧❁
❑❄❅❧✿❑◆ ❪❍
❑r❑④❍❁
❅◆❁❪✿❳❁❨◗✿❑❧①
◗✿◆◗❍❨❪◗◆✿♣❁
❳❁❪r✿r❍✿◆❧❁
❑❧
❧❑
❂❑◆❑
◗❑❅❑◗✿❳❑❳
❺❁❅❑◆r❑❄❁❨r❃
❳❁ ❄❑❨❳❑r❃ ♦❑ ♦❁◗♦❃ ❳❁ ❧❑ ❳❁❪r✿❵
❪❁
♦❑
◗❁❨r◆❑❳❃
❅❁◆í❄❁r◆❃① ⑨❍
❁❨
❁❧❁◗❵
④❍❁ ❻◆❍❄❅ ❳❁❪❅✿❳✿❁❪❁ ❑♣◆❍❅r❑❵
❄❁❨r❁
❨✿❪❄❃ ❳❁ ◆❁❭✿❪✿❜❨ ❍◆✇❁❨r❁①
❄❁❪ ⑤❃❄❁▲♥ ❅❃◆ ❨❁✇❑◆❪❁ ❑ ❳❑◆
➽➴➱➽❒➚➻➪
❨❁❧❧♥ ❪❁ ♦❑ ❄❃❪r◆❑❳❃ ◗❃❨r◆❑◆✿❃① →
▲
◗✿❜❨♥ ❑❳❁❄❹❪♥ ❧❧❁✇❜ ❳❁❪❅❍⑥❪ ❳❁
②❨ ◗❑❪❃ ❳❁ ❳❁❪❅✿❳❃♥ ❍❨ ◗❃❄✿❵
❑❨❍❧❑◆í❑①
❑❧
❳✿◆❁◗r❃◆
❳❁❧
➓❾❸♥
➣❑❵
◗❑◆❅❁r❑➀❃ ❑ ❧❑ ✿❨❭❁❪r✿✇❑◗✿❜❨ ❳❁
❧❑ r◆❑❄❑ ◆❍❪❑①
r✿❁❪❁ ④❍❁ ❧❑ ◗❑❍❪❑ ❨❃ ❁❪ ③❍❪r❑♥ ❧❃
❮ Ó ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÙ
●❃◗❃❪
❳❁ ➣❍❪r✿◗✿❑ ❁ ✿❨❪r❑❍◆❑ ❍❨ ❄❁◗❑❵
r⑥ ❑❨❑❧✿➀❑◆í❑ ❁❧ ❑❪❍❨r❃ ▲♥ ❪✿ ❑❳❭✿◆❵
❏✁ ✁ ✁
♦✿❁❵
❅❃ ❳❁ ❪❁❨❑❳❃◆❁❪ ❳❁ ❑❄♣❃❪ ❅❑◆r✿❵
❳❁
➼➽➾➚➾➻
⑤❃◆❁❑
④❍✿r❑❳❃
❳❃❪① ⑨❍ ❃♣③❁r✿❭❃ ❁❪ ●◆❁❨❑◆ ❍❨ ❅❃❵
❁❧❧❃♥
➺➻
◗❃❨
♦❑
②❧ ❨❃❄♣◆❑❄✿❁❨r❃ ❳❁ ✾❍❁❧❧❁◆
●❍❁ ❳❁◗✿❳✿❳❃ ❅❃◆ ❁❧ ●✿❪◗❑❧ ✇❁❨❁◆❑❧
r✿❁❨❁
r❍◗✿❜❨ ❍❨ ❑◆❄❑ ❳❁ ❍❪❃ ❄❑❪✿❭❃♥
❃r◆❃❪ ❳❁❪r❑◗❑❳❃❪ ◗❃❨❪❁◆❭❑❳❃◆❁❪
⑨❑❧✇❑ ❑❳❁❧❑❨r❁ ❃ ❨❃♥ ❧❑ ❳❁◗✿❵
❍❨ ❧í❄✿r❁① ②❧ ⑤❃❄✿r⑥ ➣❍❳✿◗✿❑❧ ❳❁❧
♦❑ ❑◗❍❪❑❳❃ ❑ ✾❍❁❧❧❁◆ ▲ ❪❍❪ ❑✇❁❨❵
❳❍❳❑❨ ❳❁ ❧✿❄✿r❑◆ ❁❧ ❅❃❳❁◆ ❅◆❁❪✿❵
❪✿❜❨ ❳❁❧ ⑤❃❄✿r⑥ ➣❍❳✿◗✿❑❧ ❳❁❧ ⑨❁❵
✿❨r❁❨r❃ ❳❁ ❑◗❑❧❧❑◆ ❧❑❪ ❪❃❪❅❁◗♦❑❪
⑨❁❨❑❳❃ ♦❑ ❳❑❳❃ ❪❍ ❭✿❪r❃ ♣❍❁❨❃ ❑
r❁❪
❧❃❪
❳❁❨◗✿❑❧ ❁❨ ❍❨ ❑❪❍❨r❃ r❑❨ ❁⑧❅❧❃❪✿❵
❨❑❳❃ ❫❪✿❁r❁ ❭❃r❃❪ ❁❨ ◗❃❨r◆❑♥ ❴❦ ❑
❳❁ ④❍❁ ❁❧ ❺❁❅❑◆r❑❄❁❨r❃ ❳❁ ➣❍❪r✿❵
❍❨❑ ❨❃◆❄❑ ❅❑◆❑ ❅◆❃r❁✇❁◆ ❑❧ ●✿❪❵
❳❁❄❜◗◆❑r❑❪ ▲ ❑◗r❍❑◆ ❅❑◆◗✿❑❧❄❁❨❵
❭❃① ➝r◆❑ ◗❃◆◆✿❁❨r❁ ◗❃❨❪✿❳❁◆❑ ④❍❁
●❑❭❃◆♥ ◗❍❑r◆❃ ❳❁ ❁❧❧❃❪ ◆❁❅❍♣❧✿◗❑❵
◗✿❑
◗❑❧
r❁① ➛②❪ ❍❨❑ ◗❑➀❑ ❳❁ ♣◆❍③❑❪➜♥ ♦❑
❳❁♣❁ ❅◆❁❭❑❧❁◗❁◆ ❧❑ ✿❨❳❁❅❁❨❳❁❨❵
❨❃❪❣ ◆❁❭❁❧❑ ④❍❁ ❁❧ ❅◆❁❪✿❳❁❨r❁ ❨❃
❧❑❪ ❅❁❪④❍✿❪❑❪①
◆❁✿r❁◆❑❳❃
◗✿❑ ❳❁❧ ●✿❪◗❑❧ ❁❪❅❁◗✿❑❧①
↕❑
✿◆❑
❳❁
❺❃❨❑❧❳
❁❪❅❁◗✿❑❧
⑦❃♣❁◆r
❳❁
✾❍❁❧❧❁◆♥
●❍❧❄✿❨❑❨r❁①
↕❑
❻◆❍❄❅
❧❑
❳❁
r◆❑❄❑
❍❨
◆❍❪❑♥
❳❁❪❅✿❳❃
❄❁❳✿❳❑
❪❍◆✇❁
r◆❑❪ ❧❃❪ ◆❁✿r❁◆❑❳❃❪ ❑r❑④❍❁❪ ❧❑❨❵
❳❁
❁❪r❑◆
❁❧
✿❨●✿❧r◆❑❳❃❪
❅◆❁❪✿❳❁❨r❁
❅❃◆
❁❪r❑❳❃❵
❧❑❪ r✿❁❨❁ r❃❳❑❪ ◗❃❨❪✿✇❃ ❁❨ ❧❑ r◆❑❵
②❪r❑❪ ❳✿●❁◆❁❨◗✿❑❪ ❅❍❁❳❁❨ ◆❁❵
❍❨✿❳❁❨❪❁①
↕❑ ❑❅◆❃♣❑◗✿❜❨ ❁❨ ◗❃❄✿r⑥ ❨❃
❪❍❧r❑◆
❳❁◗✿❪✿❭❑❪
❁❨
❁❧
❅❧❁❨❑◆✿❃
➀❑❳❃❪ ❅❃◆ ❁❧ ❅◆❁❪✿❳❁❨r❁ ❳❁ ②❪r❑❵
✿❄❅❧✿◗❑
❧❑
❳❁❧ ⑨❁❨❑❳❃♥ ❳❃❨❳❁ ❧❑ ❭❁❨r❑③❑ ◆❁❵
❳❃❪ ❷❨✿❳❃❪ ◗❃❨r◆❑ ❁❧ ❁④❍✿❅❃ ✿❨❵
❅◆❍❁♣❑ ❳❁❧ ❅❧❁❨❃ ❳❁❧ ⑨❁❨❑❳❃① ②❧
❅❍♣❧✿◗❑❨❑ ❁❪ ❳❁ ❪❃❧❃ ❳❃❪ ❁❪◗❑⑩❃❪
❭❁❪r✿✇❑❳❃◆①
❧í❳❁◆ ❳❁ ❧❑ ❄❑▲❃◆í❑ ◆❁❅❍♣❧✿◗❑❨❑
❫❩❴ ●◆❁❨r❁ ❑ ❦↔❣①
❻◆❍❄❅♥ ④❍❁ ❁❨ ❪❍❪ ❴❩ ❄❁❪❁❪
④❍❁
❭❑▲❑
❑
❪❍❅❁◆❑◆
❁❨ ❧❑ ⑤❹❄❑◆❑ ➃❧r❑♥ ✾✿r◗♦ ✾◗⑤❃❨❵
❑❳③❍❨r❃♥ ⑦❃❳ ⑦❃❪❁❨❪r❁✿❨♥ ❁❨ ❍❨
↕❑ ❅◆❃❅❍❁❪r❑ ❪❍◆✇❁ ❳❁ ❍❨ ✇◆❍❵
❁❪r❑♣❑
✿❨r❁❨r❑❨❳❃
❁❨r❁◆◆❑◆
➓❍❁ ❍❨❑ ❄❁❳✿❳❑ ④❍❁ ❪❃◆❅◆❁❨❵
❄❑ ◆❍❪❑① ②❨ ◗❃❨r◆❑ ❳❁❧ ❅◆❁❪✿❳❁❨❵
❳✿❜
r❁ ③❍❁✇❑ r❑❄♣✿⑥❨ ❁❧ ❅◆❁❪r✿✇✿❃ ❳❁
●❍❁ ❑❭✿❪❑❳❑ ♠➂ ❄✿❨❍r❃❪ ❑❨r❁❪ ❳❁
✾❍❁❧❧❁◆①
♦❑◗❁◆❪❁ ❅➔♣❧✿◗❑♥ ❅❁◆❃ ④❍❁ ❄❃❪❵
❺✿◆❁◗r❃◆ ❳❁❧
➓❾❸ ❳❍◆❑❨r❁
❑⑩❃❪♥ ❁❪r❁ ❑❨r✿✇❍❃
♦❑
❁❭✿r❑❳❃
r❃❳❃❪
❴➟
◆❁❅❍♣❧✿◗❑❨❃
❁❪r❃❪
❄❁❪❁❪
r◆❜
❑
❧❑
⑤❑❪❑
❾❧❑❨◗❑♥
❁❧ ❭✿✇❃◆ ④❍❁ ❑➔❨
④❍❁
❪❃❧❃
r✿❁❨❁❨ ❧❃❪
◗❃❨r◆❑❅❁❪❃❪ ❁❨ ❧❑ ❅❃❧ír✿◗❑ ❁❪r❑❵
❳❃❍❨✿❳❁❨❪❁①
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✻ ❊ ✁✂✄☎
❱✆✝✞✟✝✠ ✷✡ ❞✝ ❛☛✞✆☞ ❞✝ ✷✌✍✎
■✏✑✒✓✏✔✕■✖✏✔✗
➘➴ ➷➬➮➱✃
❐❐ ➷❒➬❮❰➱✃
➬➮ Ï✃❮Ð➬➴ Ñ➱❮
➴Ð✃ ➴➴❒ÒÓÐ✃
❰➱❮❮➬➮ÔÓÐ➴➬✃
èéêë ìêíîïð ðêëñò óôõö÷øùúû
▲✚✦ ✛✛★✢✜✚✦ ✙✪✬✬❧✩✧✜✚✛❧✦ ❂ ✙✪✬✯
✭❧✩✙✚✦ ✤❧ ✤✜✭❧✩✦✜✪✩❧✦ ✧✚✦✜
✮✥✮✛✜✧✚✦ q★❧ ❧✦✙❁✩ ✚♠✪✙✚✩✤✪
✈✜❧✬✬✚ ❈✚✩✙✚ ✦❧ ✧✪✮✬✚✬✪✩ ❧✩
✛✪✦ ❝✛✙✜✭✪✦ ✤✥✚✦ ✚✛ ✭❧✩✪✦ ❄❄
✢✜✤✚✦✰ ❯✩ ✮❧✤★✜✩✪ ✜✦✬✚❧✛✥ ❂
★✩✚ ❥✪✢❧✩ ♣✚✛❧✦✙✜✩✚ ✭★✬✜❧✯
✬✪✩ ❧✛ ✭✜❜✬✧✪✛❧✦ ❂ ✩★❧✢❧ ❧①✯
✧★✬✦✜✪✩✜✦✙✚✦ ✚✤✪✛❧✦✧❧✩✙❧✦ ✜✦✯
✬✚❧✛✥❧✦ ✭★✬✜❧✬✪✩ ✚❂❧✬ ✚❤✪❣✚✯
✤✪✦ ✚✛ ✤❧✦✮✪✬✤✚✦❧ ★✩ ✙✪✬✬❧✩✯
✙❧ ❧✩ ✛✚ ✬❧❣✜✫✩ ✤❧ ❍✬✚✢✚✲ ✚✛
✦★✬✪❧✦✙❧ ✤❧✛ ✭✚✬ ▼★❧✬✙✪✰
●✬✚✩✤❧✦ ✧✜★✤✚✤❧✦✲ ✧✪✭✪ ④❧✯
✬★✦✚✛❜✩ ❂ ✈❧✛ ❍✢✜✢✲ ✦★❢✬✜❧✬✪✩
✙✚✭✮✜❜✩ ✛✚✦ ✧✪✩✦❧✧★❧✩✧✜✚✦
✤❧ ✛✚✦ ✜✩★✩✤✚✧✜✪✩❧✦ ✧✚★✦✚✤✚✦
♣✪✬ ✦★✧❧✦✜✢✚✦ ✙✪✬✭❧✩✙✚✦ ✧✪✩
❣✬✚✩ ✚♣✚✬✚✙✪ ❧✛❜✧✙✬✜✧✪✰
P❧✦❧ ✚ ✛✚ ✚✛❧✬✙✚ ✤❧✧✬❧✙✚✤✚
♣✪✬ ✛✚✦ ✚★✙✪✬✜✤✚✤❧✦ ✚ ✧✪✭✜❧✩✯
♠✪✦ ✤❧ ❧✦✙✚ ✦❧✭✚✩✚✲ ★✩ ❣✬★♣✪
✤❧ ★✩✚ ✙✬❧✜✩✙❧✩✚ ✤❧ ✚✛★✭✩✪✦
✤❧ ★✩✚ ✚✧✚✤❧✭✜✚ ♣✬❧♣✚✬✚✙✪✯
✬✜✚ ♣✚✬✚ ❧✛ ✱❥❜✬✧✜✙✪ ✤❧✛ ✧❧✩✙✬✪
✤❧ ✘✦✬✚❧✛ ✦❧ ❤✚✮✥✚ ❧✩✧✚✭✜✩✚✯
✤✪ ✚ ✬❧✧✪✬✬❧✬ ✛✚ ♠✪✩✚ ❧✦✙❧♣✚✯
✬✜✚ ✤❧ ✈♠✚❢✜✙✰
▲✚ ✬❧♣❧✩✙✜✩✚ ✧✬❧✧✜✤✚ ✤❧✛
✙✪✬✬❧✩✙❧ ✤❧✛ ✭✜✦✭✪ ✩✪✭✮✬❧✲
❤✚✮✜✙★✚✛✭❧✩✙❧ ✦❧✧✪✲ ✦✪✬♣✬❧✩✯
✤✜✫ ✚ ✛✪✦ ❧①✧★✬✦✜✪✩✜✦✙✚✦✲ q★❧
✦❧ ✢✜❧✬✪✩ ✚✬✬✚✦✙✬✚✤✪✦ ♣✪✬
➇★✩✚ ✪✛✚ ❣✜❣✚✩✙❧s✲ ✦❧❣❝✩ ✬❧✛✚✯
✙✚✬✪✩ ✙❧✦✙✜❣✪✦ ✚ ✛✚ ♣✬❧✩✦✚ ✜✦✯
✬✚❧✛✥✰
②★❧✢❧ ✤❧ ❧✛✛✪✦ ➋✪✧❤✪ ✧❤✜✯
✧✚✦ ❂ ★✩ ✭★✧❤✚✧❤✪✲ ✙✪✤✪✦ ❧✦✯
✙✚✮✚✩ ❧✩ ✙✪✬✩✪ ✚ ✛✪✦ ❄⑤ ✚t✪✦
✤❧ ❧✤✚✤➋ ❢★❧✬✪✩ ❤✚✛✛✚✤✪✦
✭★❧✬✙✪✦ ♣✪✬ ✛✪✦ ❧q★✜♣✪✦ ✤❧
✬❧✦✧✚✙❧✲ ❂ ✪✙✬✪✦ ✤✪✦ ✤❧ ❧✛✛✪✦
✙★✢✜❧✬✪✩ q★❧ ✦❧✬ ❤✪✦♣✜✙✚✛✜♠✚✯
✤✪✦ ✧✪✩ ✦✥✩✙✪✭✚✦ ✤❧ ❤✜♣✪✙❧✬✯
✭✜✚✰ ⑥✙✬✪✦ ✤✪✦ ❥✫✢❧✩❧✦ ✤❧✛
❣✬★♣✪ ➋q★❧ ✜✮✚ ✚✧✪✭♣✚t✚✤✪
♣✪✬ ✤✪✦ ✭✪✩✜✙✪✬❧✦ ❂ ★✩ ✦✚✩✜✯
✙✚✬✜✪➋ ❤✚✩ ✦✜✤✪ ✤✚✤✪✦ ♣✪✬ ✤❧✯
✦✚♣✚✬❧✧✜✤✪✦✰
⑦❫❦⑧❫⑨♦⑩❦
✱✛ ✙✬❁❣✜✧✪ ✤❧✦❧✩✛✚✧❧ ✤❧ ✛✚ ❧①✯
✧★✬✦✜✫✩ ❤✚ ✧✪✩✭✪✧✜✪✩✚✤✪ ✚✛
✱✦✙✚✤✪ ❥★✤✥✪✰ ✱✛ ✱❥❜✬✧✜✙✪ ✜✦✯
✬✚❧✛✥ ❤✚ ✭✪✢✜✛✜♠✚✤✪ ❤❧✛✜✧✫♣✙❧✯
✬✪✦ ❍♣✚✧❤❧ ♣✚✬✚ ✛✚ ✮❝✦q★❧✤✚
✤❧ ♣✪✦✜✮✛❧✦ ✦★♣❧✬✢✜✢✜❧✩✙❧✦✲
❧✩ ✛✚✦ q★❧ ♣✚✬✙✜✧✜♣✚✩ ✭✜❧✭✯
✮✬✪✦ ✤❧ ✛✚✦ ❢★❧✬♠✚✦ ✤❧ ✦❧❣★✬✜✯
✤✚✤✲ ✤❧ ✛✪✦ ✦❧✬✢✜✧✜✪✦ ✤❧ ❧✭❧✬✯
❣❧✩✧✜✚ ❂ ✙✚✭✮✜❜✩ ✤❧ ❧q★✜♣✪✦
✤❧ ✢✪✛★✩✙✚✬✜✪✦✰
✱✛ ♣✬❧✦✜✤❧✩✙❧ ✤❧ ✘✦✬✚❧✛✲
❘❧★✢❧✩ ❘✜✢✛✜✩✲ ❧✦✧✬✜✮✜✫ ❧✩ ✦★
✧★❧✩✙✚ ❧✩ ✈❶✜✙✙❧✬❀ ➇②★❧✦✙✬✪✦
♣❧✩✦✚✭✜❧✩✙✪✦ ❂ ✪✬✚✧✜✪✩❧✦ ❧✦✯
✙❁✩ ✧✪✩ ✩★❧✦✙✬✪✦ ❤❧✬✭✚✩✪✦ ❂
✩★❧✦✙✬✪✦ ❤✜❥✪✦✲ ✩★❧✦✙✬✪✦ ✦❧✯
✬❧✦ q★❧✬✜✤✪✦ ❂ ✙✪✤✪✦ ✚q★❧✛✛✪✦
q★❧ ❧✦✙❁✩ ❧✩ ♣❧✛✜❣✬✪s✰
▲✚✦ ✛✛★✢✜✚✦ ✙✪✬✬❧✩✧✜✚✛❧✦
✧✚✥✤✚✦ ❧✛ ♣✚✦✚✤✪ ✭✜❜✬✧✪✛❧✦
✧✚★✦✚✬✪✩ ✛✚ ✭★❧✬✙❧✲ ♣✪✬ ❧✛
✤❧✦✮✪✬✤✚✭✜❧✩✙✪ ✤❧ ✧★✬✦✪✦ ✤❧
✚❣★✚✲ ✤❧ ★✩ ✚✤✪✛❧✦✧❧✩✙❧ ✮❧✯
✤★✜✩✪ ❧✩ ❧✛ ✤❧✦❜✬✙✜✧✪ ②❧❣❧✢✲
✦✜✙★✚✤✪ ❧✩ ❧✛ ✦★✬ ✤❧ ✘✦✬✚❧✛✲ ❂
✙✚✭✮✜❜✩ ✛✚ ✤❧ ★✩✚ ❥✪✢❧✩ ♣✚✦✯
✙✪✬✚ ♣✚✛❧✦✙✜✩✚ ✧★✚✩✤✪ ✜✩✙❧✩✙✚✯
✮✚ ✬❧✧✪❣❧✬ ✦★✦ ✪✢❧❥✚✦ ❧✩ ✛✚✦
✜✩✭❧✤✜✚✧✜✪✩❧✦ ✤❧ ❇❧✛❜✩ ❙❑✜✦✯
❥✪✬✤✚✩✜✚❳✰
üêëýþî ÿþíü❱ò ❘ ✁ø
❊✂ ▼✄☎✆✝✆✞✟✠✄ ✺ ❊✡✠☛✞✂✂☞✡ ✭▼✺✌✍ ② ✞✂ P☞☛✠✆✎✄ ❉✞✝✄✏
❝☛r✠✆❝✄ ✭P❉✍ ✂✆✝☞✟ ☞✡❛✞☛✞✑☞✡ ② ✡✞ ☞❝✞☛❝☞✟ ☞ ✉✟ ❛☞❝✠✄
✎✞ ❣✄✒✆✞☛✟✄✓ ❆✠☛r✡ q✉✞✎☞✟ ✂✄✡ ✆✟✡✉✂✠✄✡✐ ✂✄✡ ❛☛✄❣☛☞✏
✝☞✡ ✎✆✡✞❞☞✎✄✡ ❛☞☛☞ ☞✒✄✂✆☛ ✂☞ ✄✒☛☞ ✎✞✂ ✄✠☛✄ ✄ ✂☞✡
❛☛✄✝✞✡☞✡ ❛☛✞✞✂✞❝✠✄☛☞✂✞✡ ✎✞ ✟✄ ❢✄☛✝☞☛ ☞✂✆☞✟✑☞✡✓
✘✙✚✛✜✚ ✛✛❧✢✚ ✺✣ ✤✥✚✦ ✤✜✦✧★✙✜❧✩✤✪
❧①✫✙✜✧✪✦ ✚✧★❧✬✤✪✦ ♣✚✬✚ ❢✪✬✭✚✬
●✪✮✜❧✬✩✪ ❧✩✙✬❧ ♣✚✬✙✜✤✪✦ q★❧ ✦❧ ❥★✯
✬✚✬✪✩ ✪✤✜✪ ❧✙❧✬✩✪ ✚✩✙❧✦ ✤❧ ✛✚✦
❧✛❧✧✧✜✪✩❧✦ ✤❧✛ ✹ ✤❧ ✭✚✬♠✪✰ ▲✚ ✧✪✩✯
✧✛★✦✜✫✩ ✤❧ ✱✩✩✜✪ ❋✛✚✜✚✩✪✲ ❣★✜✪✩✜✦✯
✙✚ ✤❧ ✳✴ ❉✵✶✸✼ ✽✾✿✴✲ ✦✜❣★❧ ✢✜❣❧✩✙❧❀
➇▲✚ ✦✜✙★✚✧✜✫✩ ♣✪✛✥✙✜✧✚ ❧✩ ✘✙✚✛✜✚ ❧✦
❣✬✚✢❧✲ ♣❧✬✪ ✩✪ ✦❧✬✜✚s✰ ▲✪ ✤✜✧❧ ✙✚✭✯
✮✜❜✩ ✛✚ ❇✪✛✦✚ ✤❧ ▼✜✛❁✩ q★❧✲ ♣❧✦❧ ✚
✙✪✤✪✲ ✚❂❧✬ ✚✛✧✚✩♠✫ ✦★ ✭❁①✜✭✪ ❤✜✦✯
✙✫✬✜✧✪ ✤❧✦✤❧ ❥★✛✜✪ ❃✣❄✺✰ ✱✦♣❧✧✜✚✛✯
✭❧✩✙❧ ✚ ♣✚✬✙✜✬ ✤❧ ✛✚✦ ❄❃✰❅✣✲ ✧★✚✩✯
✤✪ ❧✛ ✪♣✙✜✭✜✦✭✪ ♣✪✬ ★✩ ♣✚✧✙✪ ❧✩✯
✙✬❧ ❧✛ P❆ ❂ ❧✛ ▼✺❈ ❧✭♣❧♠✫ ✚ ✚❢✛✪✯
✬✚✬✰ ❯✩ ➇✚✧★❧✬✤✪ ✚ ✛✚ ✚✛❧✭✚✩✚s
❆②✞☛✐ ✡✉✡ ✂❧✎✞☛✞✡ ✎✆✞☛✄✟ ❝✉✞✟✠☞ ✎✞ ✡✉ ✒✉✞✟☞ ✡✆✟✏
✠✄✟❧☞✐ ❤☞✒✂☞☛✄✟ ✎✞ ➇❛☞✡✄✡ ✆✝❛✄☛✠☞✟✠✞✡✔ ② ✞✝❛✞✑☞✏
☛✄✟ ☞ ✠☛☞✡❛☞✡☞☛ ☞ ✡✉ ✝✆✂✆✠☞✟❝✆☞ ✂☞ ☛✞✡❛✄✟✡☞✒✆✂✆✎☞✎ ✎✞
✉✟☞ ✎✞❝✆✡✆✕✟ q✉✞ ✎✞✡✒✂✄q✉✞☞☛❧☞ ■✠☞✂✆☞ ② ✎✞✖☞☛❧☞ ✞✟
❛☞❛✞✂ ✝✄✖☞✎✄ ☞✝✒✄✡ ❛☛✄❣☛☞✝☞✡ ❛✄✂❧✠✆❝✄✡✓ ❊✂ ▼✺✌✐
☞✡✞❣✉☛☞✐ ②☞ ✞✡✠r ✂✆✡✠✄ ❛☞☛☞ ❝✄✟✡✉✂✠☞☛✂✄ ❝✄✟ ✡✉✡ ✒☞✡✞✡✓
✦✪✮✬❧ ♣★✩✙✪✦ ♣✬✪❣✬✚✭❁✙✜✧✪✦✲ ✛✪
✛✛✚✭✚ ❧✛ ✛✥✤❧✬ ✤❧✛ ▼✺❈ ▲★✜❣✜ ❆✜
▼✚✜✪✰ P❧✬✪ ✦★✦ ❤✪❥✚✦ ✤❧ ✬★✙✚ ✭❧♠✯
✧✛✚✩ ❧✛ ✚❣★✚ ❂ ❧✛ ✚✧❧✜✙❧ ❂ ✩✜ ❜✛ ❧✦
❍✩❣❧✛✚ ▼❧✬❏❧✛✲ ✩✜ ❧✛ P❆✲ ✙✬✜✙★✬✚✤✪
♣✪✬ ✦★✦ ✛★✧❤✚✦ ✜✩✙❧✬✩✚✦✲ ✙✜❧✩❧ ✤❧✯
✭✚✦✜✚✤✚✦ ✦✜✭✜✛✜✙★✤❧✦ ✧✪✩ ❧✛ ❈P❆✰
❘✪✮❧✬✙✪ ❋✜✧✪✲ ♣✬❧✦✜✤❧✩✙❧ ✤❧ ✛✚
❑❁✭✚✬✚ ✤❧ ❆✜♣★✙✚✤✪✦ ❂ ✢❧✬✦✪ ✦★❧✛✯
✙✪ ◆❖✾✶✶✾◗✵ ✧✪✩ ✮★❧✩✚✦ ✚✭✜✦✙✚✤❧✦
❧✩ ❧✛ P❆✲ ✙❧✩✥✚ ❧✛ ❧✩✧✚✬❣✪ ✤❧ ❈❧✬✯
❣✜✪ ▼✚✙✙✚✬❧✛✛✚ ✤❧ ❧✩✧✪✩✙✬✚✬ ♣★✩✯
✙✪✦ ❧✩ ✧✪✭❝✩ ❧✩✙✬❧ ✚✭✮✪✦ ♣✚✬✙✜✯
✤✪✦✰ ▲✜q★✜✤✚✤✚ ✛✚ ♣✪✦✜✮✜✛✜✤✚✤ ✤❧
❤✚✧❧✬✛✪ ✧✪✩ ❧✛ ✧❧✩✙✬✪✤❧✬❧✧❤✚✲ ❧✬✚
✛✚ ❝✛✙✜✭✚ ✪♣✪✬✙★✩✜✤✚✤ ✚✩✙❧✦ ✤❧
★✩✚ ✬❧♣❧✙✜✧✜✫✩ ❧✛❧✧✙✪✬✚✛✲ ✚✭❧✩✚✯
♠✫ ❧✛ ▼✺❈ ✚ ✧✪✭✜❧✩♠✪✦ ✤❧ ✦❧✭✚✯
✩✚✰ P✚✦✚✤✪✦ ✙✬❧✦ ✤✥✚✦ ❂ ✙✬✚✦ ✦★ ❝✛✙✜✯
✭✪ ❧✩✧★❧✩✙✬✪ ✧✪✩ ❧✛ P❆✲ ❋✜✧✪ ✧❧✬✯
✙✜❢✜✧✫ ✛✚✦ ✮★❧✩✚✦ ✦❧✩✦✚✧✜✪✩❧✦ ❂
✧✪✩✧✛★❂✫ ✦★ ✭✜✦✜✫✩✰ ➇✱✛ ✤✜❁✛✪❣✪ ❧✦✯
✙❁ ✚✧✙✜✢✚✤✪s✰ ▼✚★✬✜♠✜✪ ▼✚✬✙✜✩✚✲ ✛✥✯
✤❧✬ ♣✬✪✢✜✦✜✪✩✚✛ ✤❧✛ P❆ ✚✛✚✬❣✫ ❧✛
✪♣✙✜✭✜✦✭✪ ❂ ✧✪✩❢✜✬✭✫ ➇♣✚✦✪✦ ❤✚✯
✧✜✚ ✤❧✛✚✩✙❧ ✤❧✛ ▼✺❈s✰ ➇✱✩ ♣✚✬✙✜✧★✯
✛✚✬✲ ✬❧✦♣❧✧✙✪ ✚ ✛✚ ♣❧✙✜✧✜✫✩ q★❧ ✛❧✦
❤✜✧✜✭✪✦❀ q★❧ ✧✜❧✬✬❧✩ ✤❧❢✜✩✜✙✜✢✚✯
✭❧✩✙❧ ✛✚✦ ✩❧❣✪✧✜✚✧✜✪✩❧✦ ✧✪✩ ❧✛
✧❧✩✙✬✪✤❧✬❧✧❤✚s✰ ▲✚ ✤✜✬❧✧✧✜✫✩ ✤❧
✛✚ ❢✪✬✭✚✧✜✫✩ ✦❧ ✬❧★✩✜✬❁ ❧✛ ❅ ✤❧
✭✚❂✪ ♣✚✬✚ ✤✜✦✧★✙✜✬✛✪✰
▲✗✘✙✘ ✚✘ ✛✜✘✢✣ ❡✤✥✦❡ ✧✢★ ✥✜t✩✘✪✤ ✫✘✦✘✙❡✤✥❡★ ✫❡✧ ✛✬✮ ✚✜✤✘✧✢ ❚✢✤✘✤❡✧✧✘ ✯ ●✘✗✧✘✜ ●✦✘✧✧✢✣ ✜✯❡✦ ❡✤ ✰✢t✜✱ ✴ ✲✳ ✵✳ ✶✷❋✷✸
ÕÖ ×ØÖÙ ØÚÛÜØÝØ ÛÞ ÖÚßÛàÖÙ
ÚÛáÖâãÖäÙ áÛ åÛàÞæçäÙÜÖ
❷❸❹❺❻❹❼ ❽❾❿❺➀➁➂❼➃❹ ➃❼ ➄❹❾➃❾
❹➅❾➆❺❾➁➈ ➁❼❺❼ ❹➃➄❾❿❾➁❾➁➉➈ ➅❾➂➊➆
❾❺ ➌❾❿❹❼➅❹➁➄➆ ➍➃➅❿❼ ➎❼➃➄➆➃❾➏
❺❺❹➐ ➑ ❾➁❼➁ ❹➃➄❾❿❾➁❾➁ ❺❾ ➒➆➃
❾➓➌➀➔➆➅❼ ➄➆➓→❹➣➃ ➆ ➌❾❿➓➆➃❾➏
➂❾❿ ❾➃ ❺➆ ➌❼❺➊➄❹➂➆ ❾➃ ➓❼➓❾➃➏
➄❼➁ ❾➃ ↔➀❾ ➄❼➅❼➁ ➁➀➁ ➆➁❾➁❼❿❾➁
➁❾ ❺❼ ➅❾➁➆➂❼➃➁❾➔➆→➆➃ ↕ ❾➃ ❺❼➁
↔➀❾➈ ❹➃➂❺➀➁❼➈ ❾➁➄➆→➆ ❹➃➒➆→❹❺❹➄➆➏
➅❼ ➌➆❿➆ ❾❺❺❼➐ ➙❼❿ ❾➁❼ ➛➀❹➜❹ ➝❹
➎➆❹❼➈ ❺➊➅❾❿ ➅❾❺ ➎❼❻❹➓❹❾➃➄❼ ➞
➟➁➄❿❾❺❺➆➁➈ ➆ ↔➀❹❾➃ ❾❺ ➠➆❻➆❺❹❾❿❾
➒➆ ➆➂➀➁➆➅❼ ➅❾ ➡➆❺➄➆ ➅❾ ➅❾➓❼➏
➂❿➆➂❹➆➈ ➅❾ ➌❾❿➁❾➜➀❹❿❺❾ ➂❼➓❼ ➆
❺❼➁ ➔➀➅➊❼➁ ❾➃ ❺➆ ➢❺❾➓➆➃❹➆ ➃➆➤❹
↕ ➅❾ ➃❼ ➁❾❿❻❹❿ ➃❹ ➌➆❿➆ ❺❹➓➌❹➆❿
❺❼➁ ❿❾➄❿❾➄❾➁ ➅❾ ➎❾➅❹➆➁❾➄ ➥➁➀
❾➓➌❿❾➁➆➦➈ ❺❾ ➓➆➃➅➧ ➆↕❾❿ ➀➃
❿❾➂➆➅❼ ➅❼➃➅❾ ➓➨➁ ❺❾ ➅➀❾❺❾➐
❷➛➆➁ ➄❾❺❾❻❹➁❹❼➃❾➁ ➅❾ ❽❾❿❺➀➁➂❼➏
➃❹ ❺➆➃➤➆➃ ➆➓❾➃➆➤➆➁ ❻❾❺➆➅➆➁ ➆
➥➎➆➄➄❾❼➦ ❸➆❺❻❹➃❹ ➥➅❾ ❺➆ ➛❹➜➆➦ ❾➃
➌❿❾❻❹➁❹➧➃ ➅❾ ↔➀❾ ➌➀❾➅➆ ➁❾➌➆➏
❿➆❿➁❾ ➅❾ ➣❺➐ ➩➆ ❺❺❾➜➆➅❼ ❾❺ ➓❼➏
➓❾➃➄❼ ➅❾ ➅❾➂❹❿ ↔➀❾ ➀➃ ➌❼❺➊➄❹➏
➂❼ ➃❼ ➌➀❾➅❾ ➌❼➁❾❾❿ ➧❿➜➆➃❼➁
➅❾ ❹➃➡❼❿➓➆➂❹➧➃ ❾➃ ➍➄➆❺❹➆➉➈ ➒➆
➁❾➫➆❺➆➅❼ ➝❹ ➎➆❹❼➐
➛➆ ➆➅❻❾❿➄❾➃➂❹➆ ➃❼ ❾➁ ❹➃❼➡❾➃➁❹➏
❻➆➐ ➝❹ ➎➆❹❼ ➄❹❾➃❾ ➓➀➂➒➆➁
➌❿❼→➆→❹❺❹➅➆➅❾➁ ➅❾ ➂❼➃❻❾❿➄❹❿➁❾
❾➃ ❾❺ ➌❿➧➭❹➓❼ ➌❿❹➓❾❿ ➓❹➃❹➁➏
➄❿❼ ➅❾ ➍➄➆❺❹➆ ↕ ❾➁➄➆❿ ❾➃ ➂❼➃➅❹➏
➂❹❼➃❾➁ ➅❾ ➄❿➆➃➁➡❼❿➓➆❿ ❾➃
❺❾↕❾➁ ➀➃ ❿➀➃❿➯➃ ➌❼❺➊➄❹➂❼ ↔➀❾
➒➆➂❾ ➆➫❼➁ ➁❼→❿❾❻➀❾❺➆ ❾❺ ➙➆❿❺➆➏
➓❾➃➄❼➐ ❷➲❾➃❾➓❼➁ ↔➀❾ ➆➓→❹➂❹❼➏
➃➆❿ ↔➀❾ ❾➃ ➍➄➆❺❹➆ ❺➆ ❹➃➡❼❿➓➆➏
➂❹➧➃ ➁❾➆ ❺❼ ➓➨➁ ❺❹→❿❾ ➌❼➁❹→❺❾ ↕
❾➁➄➨ ➂❺➆❿❼ ↔➀❾ ➄❾➃❾➓❼➁ ↔➀❾
➒➆➂❾❿ ➆❺➜❼ ❿❾➁➌❾➂➄❼ ➆ ❺➆ ➅❹❿❾➂➏
➂❹➧➃ ➅❾ ❺➆ ➳➢➍ ↕ ➅❾ ❺➆➁ ➄❾❺❾❻❹➏
➁❹❼➃❾➁ ➌❿❹❻➆➅➆➁➉➈ ➒➆ ❹➃➁❹➁➄❹➅❼
❾❺ ➵➸➺➻➻➺➼➽➚
➛➆ ❿❾➁➌➀❾➁➄➆ ➅❾ ❽❾❿❺➀➁➂❼➃❹➈
↔➀❾ ❾➁➄➆ ➁❾➓➆➃➆ ➒➆ ❻❹➁➄❼ ➂➧➏
➓❼ ➁➀ ❻❹➅➆ ↔➀❾➅➆→➆ ❿❾➄❿➆➄➆➅➆
❾➃ ❾❺ ➂❹➃❾ ➌❼❿ ➙➆❼❺❼ ❸❼❿❿❾➃➄❹➏
➃❼➈ ❺❺❾➜➧ ➌❼➂❼ ➅❾➁➌➀➣➁➐ ❷➪➩➆
➅❹➂➒❼ ❾➁❼➶ ➟➁ ➆❺➜❼ ➓➀↕ ➜❿➆❻❾
➌❼❿↔➀❾ ➃❼ ➒➆↕ ➌❼➁❹→❹❺❹➅➆➅
➂❼➓❾❿➂❹➆❺ ↔➀❾ ➎❾➅❹➆➁❾➄ ➁❾
➌➀❾➅➆ ➅❾➂➆➃➄➆❿ ➌❼❿ ➃➆➅❹❾➐
➟❺❹➓❹➃➆❿➊➆ ➆❺ ❿❾➁➄❼ ➅❾ ➁➀ ➆➀➏
➅❹❾➃➂❹➆➉➈ ➒➆ ➁❾➫➆❺➆➅❼➐ ❷➹➀➃➂➆
➒❾ ❹➃➁➀❺➄➆➅❼ ➆ ➞ ➟➁➄❿❾❺❺➆➁➐ ❸❼❺❼
➒❹➂❾ ➀➃➆ →❿❼➓➆➐ ➟❺ ❺❾➃➜➀➆➔❾
➅❾ ➝❹ ➎➆❹❼➈ ❾➃ ➂➆➓→❹❼➈ ❾➁ ➓➀↕
➌❿❾❼➂➀➌➆➃➄❾➐ ➎❾ ➌➆❿❾➂❾ ↔➀❾
❾➁ ➆❺➜❼ ➅❾ ❺❼➁ ➆➫❼➁ ➁❾➄❾➃➄➆
➒➆➂❾❿ ➅➆➫❼ ➆❺ ➆➅❻❾❿➁➆❿❹❼ ❾➃
➁➀ ➆➂➄❹❻❹➅➆➅ ➌❿❹❻➆➅➆ ↕ ➁❼→❿❾
➁➀ ➌➆➄❿❹➓❼➃❹❼➐ ➟➁ ❺➆ ❾➭➌❿❼➌❹➆➏
➂❹➧➃ ➅❾❺ ➌❿❼❺❾➄➆❿❹➆➅❼➉➐
P❧✬✪ ❧✛ P❆ ❧✦ ❤✪❂ ★✩ ♣✚✬✙✜✤✪
✬✪✙✪ ❧✩ ✢✚✬✜✪✦ ♣❧✤✚♠✪✦✰ ✱✛ ♣❧✪✬
✬❧✦★✛✙✚✤✪ ✤❧ ✦★ ❤✜✦✙✪✬✜✚ ❙✩✪ ✛✛❧❣✫
✚✛ ❄❚❲ ✤❧ ✛✪✦ ✢✪✙✪✦❳✲ ✦✪✛✪ ✚✛❣★✩✪✦
✭❧✦❧✦ ✤❧✦♣★❜✦ ✤❧ ★✩✚ ✤✪✛✪✬✪✦✚
❧✦✧✜✦✜✫✩ ✤❧ ✦★ ✚✛✚ ✭❁✦ ✚ ✛✚ ✜♠q★✜❧✬✯
✤✚✲ ❤✜♠✪ ❧✭❧✬❣❧✬ ✤❧ ✩★❧✢✪ ✙✪✤✚✦
✛✚✦ ✧✪✬✬✜❧✩✙❧✦ ✜✩✙❧✬✩✚✦ q★❧ ✚♣✚✧✜✯
❣★✚✤✚✦ ❧✩ ✛✪✦ ✦✜❧✭♣✬❧ ❢❁✧✜✛❧✦
✙✜❧✭♣✪✦ ✤❧ ❣✪✮✜❧✬✩✪✰ ❈✜✩ ❧✭✮✚✬✯
❣✪✲ ❂ ♣❧✦❧ ✚✛ ✧✚✪✦ ❧✩ ❧✛ q★❧ ✛✛❧✢✚
✺✣ ✤✥✚✦ ✜✩✦✙✚✛✚✤✪✲ ✙✪✤✪ ✦✜❣★❧ ♣✚✯
✦✚✩✤✪ ♣✪✬ ▼✚✙✙❧✪ ❘❧✩♠✜❀ ❝✛✙✜✭✪
✦❧✧✬❧✙✚✬✜✪ ❣❧✩❧✬✚✛ ✤❧✛ P❆✲ ❧✛❧❣✜✤✪
✧✪✩ ✤✪✦ ✭✜✛✛✪✩❧✦ ✤❧ ✢✪✙✪✦ ❂ ✚★✙✪✬
✤❧ ✛✚ ✧✪✩❢✜❣★✬✚✧✜✫✩ ✤❧ ✛✚ ✛✜✦✙✚ ✤❧
✜✩✙❧❣✬✚✩✙❧✦ ✤❧ ✛✚✦ ✤✪✦ ✧❁✭✚✬✚✦✰
❘❧✩♠✜ ✩✪ ✦✪✛✪ ✙✜❧✩❧ ★✩ ✚✦✧❧✩✯
✤❧✩✙❧ ❢★❧✬✙❧ ✧✪✩ ✛✚ ✭✜✛✜✙✚✩✧✜✚ q★❧
✛❧ ❧✛✜❣✜✫ ➋❧✛ ✭✜❜✬✧✪✛❧✦ ✪✬❣✚✩✜♠✫
★✩✚ ✤❧✭✪✦✙✬✚✧✜✫✩ ✧✚✛✛❧❥❧✬✚ ♣✬❧✯
❣★✩✙✚✩✤✪ ♣✪✬ ✛✚ ✧✚✛✛❧ ✦✜ q★❧✬✥✚✩
★✩ ✚✧★❧✬✤✪ ✧✪✩ ❧✛ ▼✺❈ ❂ ✪✮✙❧✩✜❧✩✯
✤✪ ★✩✚ ✦✪✩✪✬✚ ✩❧❣✚✙✜✢✚➋✲ ✦✜✩✪
q★❧ ❧✛ ✧✪✩✙✬✪✛ ✤❧ ✛✚✦ ✧❁✭✚✬✚✦ ✛❧
✚✦❧❣★✬✚ ✛✚ ✛✛✚✢❧ ✤❧ ✧★✚✛q★✜❧✬ ●✪✯
✮✜❧✬✩✪ q★❧ ✬❧q★✜❧✬❧ ❧✛ ✢✪✙✪ ✤❧✛
P❆✰ ❘❧✩♠✜ ❣★✚✬✤✚ ✦✜✛❧✩✧✜✪ ✚✮✦✪✛★✯
✙✪✰ P❧✬✪ ❢★❧✩✙❧✦ ✤❧ ✦★ ❧✩✙✪✬✩✪ ✚✦❧✯
❣★✬✚✩ ✚ ✱▲ P❍❨❈ q★❧ ✦✜❣★❧ ❧✩✬✪✧✚✯
✤✪ ❧✩ ✛✚ ✩❧❣✚✙✜✢✚ ✚ ✧★✚✛q★✜❧✬ ✩❧✯
❣✪✧✜✚✧✜✫✩ ✧✪✩ ★✩ ♣✚✬✙✜✤✪ q★❧✲ ❧✩✯
✙✬❧ ✪✙✬✚✦ ✧✪✦✚✦✲ ✤✜✩✚✭✜✙✫ ❧✛ ✬❧❢❧✯
✬❜✩✤★✭ ✧✪✩✦✙✜✙★✧✜✪✩✚✛ q★❧ ✛❧ ✧✪✦✯
✙✫ ❧✛ ♣★❧✦✙✪ ❧✛ ✹ ✤❧ ✤✜✧✜❧✭✮✬❧ ✤❧
❃✣❄❩✰ ❈✜✩ ❧✭✮✚✬❣✪✲ ✚ ✭❧✤✜✤✚ q★❧
♣✚✦✚✩ ✛✚✦ ❤✪✬✚✦✲ ✦❧ ♣❧✬✧✜✮❧ ★✩✚
✭✚❂✪✬ ✚♣❧✬✙★✬✚ ✚✛ ✤✜❁✛✪❣✪✰ ✱✦♣❧✯
✧✜✚✛✭❧✩✙❧ ✦✜ ❧✦✙❧ ♣✚✬✙❧ ✤❧✛ ✬❧✧✪✩✪✯
✧✜✭✜❧✩✙✪ ✢❧✬✮✚✛ ❂ ♣✪✛✥✙✜✧✪ ✤❧ ✦★
✛✚✮✪✬ ✧✪✭✪ ♣✬✜✭❧✬ ✭✜✩✜✦✙✬✪✰
❬❭ ❪❫❴❵❡ ❴❵ ✐❵❦♥♦
✱✛ P❆ ✛✪ ✤✜✦✧★✙✜✬❁ ❧✩ ✦★ ✤✜✬❧✧✧✜✫✩
❂✲ ♣✬✪✮✚✮✛❧✭❧✩✙❧✲ ✙✚✭✮✜❜✩ ✧✪✩✯
✦★✛✙✚✬❁ ✚ ✦★✦ ✮✚✦❧✦✰ ✱✛ ✦★♣★❧✦✙✪
✦❧✩✙✜✤✪ ✤❧ ✬❧✦♣✪✩✦✚✮✜✛✜✤✚✤ ❂ ❧✛
✜✩✦✙✜✩✙✪ ✤❧ ✦★♣❧✬✢✜✢❧✩✧✜✚ ➋★✩✚
✬❧♣❧✙✜✧✜✫✩ ❧✛❧✧✙✪✬✚✛ ♣✪✤✬✥✚ ❧✩✙❧✯
✬✬✚✬✛❧✦ ✤❧❢✜✩✜✙✜✢✚✭❧✩✙❧ ❂ ✧✪✩✢❧✬✯
✙✜✬✛❧✦ ❧✩ ✛✚ ✢❧✬✦✜✫✩ ✜✙✚✛✜✚✩✚ ✤❧✛ P✚✯
✦✪❏➋ ✦✪✩ ✛✪✦ ✚✬❣★✭❧✩✙✪✦ ♣✬✜✩✧✜✯
♣✚✛❧✦ ♣✚✬✚ ❢✜✬✭✚✬ ★✩ ✚✧★❧✬✤✪✰ ➇P❧✯
✬✪ ❧✦ ✧✪✭♣✛✜✧✚✤✪ ❧①♣✛✜✧✚✬✛❧ ✚ ✛✚
✭✜✛✜✙✚✩✧✜✚ ❂ ✚ ✛✪✦ ✢✪✙✚✩✙❧✦✲ ✚ q★✜❧✯
✩❧✦ ✦❧ ✭✪✢✜✛✜♠✫ ❧✩ ♣✚✬✙❧ ♣✚✬✚ ❧✢✜✯
✙✚✬ q★❧ ❧✛ ▼✺❈ ✛✛❧❣✚✦❧ ✚✛ ●✪✮✜❧✬✯
✩✪✲ q★❧ ✦★✦ ✢✪✙✪✦ ✦❧✬❁✩ q★✜❧✩❧✦
♣❧✬✭✜✙✜✬❁✩ ✚✛ ❢✜✩ ✚ ✛✪✦ ◆❖✾✶✶✾◗✵r ✛✛❧✯
❣✚✬ ✚✛ P✚✛✚♠♠✪ ❑❤✜❣✜s✲ ✦❧t✚✛✚ ★✩
✤✜♣★✙✚✤✪ ❖✼◗✉✾✴◗✵✰ ✈✚✩ ✤✜❢✥✧✜✛✲ ♣✪✬
✪✙✬✪ ✛✚✤✪✲ ✧✪✭✪ ❧✩✙❧✩✤❧✬ ✧✫✭✪ ✦❧
✤✜✦❧t✚✬❁ ★✩ ✧✪✩✙✬✚✙✪ ✧✪✩ ★✩✚
❢★❧✬♠✚ ✧★❂✚ ♣✬✜✩✧✜♣✚✛ ✮✚✩✤❧✬✚ ❧✦
✛✚ ✚✮✪✛✜✧✜✫✩ ✤❧ ✛✚ ✬❧❢✪✬✭✚ ✛✚✮✪✬✚✛
❂ ❧✤★✧✚✙✜✢✚ q★❧ ♣✬✪✭✪✢✜✫ ❧✛ ✱❥❧✯
✧★✙✜✢✪ ✤❧ ▼✚✙✙❧✪ ❘❧✩♠✜ ❂ q★❧ ♣✬✪✯
♣✪✩❧ ★✩✚ ✬❧✩✙✚ ✧✜★✤✚✤✚✩✚ q★❧ ✩✪
❧✦ ✙✚✛ ❂ q★❧ ❧✛ ♣✬✪♣✜✪ P❆ ❂✚ ❤✚✮✥✚
✤✜✦❧t✚✤✪✰
✇✜✦✙✪ ❧✛ ✚✢✚✩✧❧✲ ❆✜ ▼✚✜✪✲ ❧✦✙✚✯
✮✚ ✚❂❧✬ ❧①★✛✙✚✩✙❧✰ ✘✩✧✛★✦✪ ✦❧ ♣❧✬✯
✭✜✙✜✫ ✤✜✬✜❣✜✬✦❧ ✚ ✛✚✦ ✮✚✦❧✦ ✤❧✛ P❆
♣✚✬✚ ♣❧✤✜✬✛❧✦ ★✩ ❧✦❢★❧✬♠✪✰ ➇✱✩✯
✙✜❧✩✤✪ ✚ q★✜❧✩ ✤✜✧❧ q★❧ ✩★✩✧✚
✧✪✩ ❧✛ P❆ ✪ ✩★✩✧✚ ✧✪✩ ❧✛ ▼✺❈✰ ②✪
✦❧ ❧✦✙❁ ❤✚✮✛✚✩✤✪ ✤❧ ✩❧❣✚✬ ✛✚✦ ✤✜❢❧✯
✬❧✩✧✜✚✦✲ q★❧ ✚ ✢❧✧❧✦ ✦✪✩ ♣✬✪❢★✩✯
✤✚✦✰ ✱✦✙✚✭✪✦ ✜✩✙❧✩✙✚✩✤✪ ✬✚♠✪✩✚✬
★✩✚ ✛✫❣✜✧✚ ✩✪ ✤❧ ✚✧✛✚✬✚✧✜✫✩ ✦✜✩✪
✤❧ ✬❧✦♣★❧✦✙✚ ✚ ✛✪ q★❧ ❧✦♣❧✬✚✩ ✛✪✦
✧✜★✤✚✤✚✩✪✦s✰ P❧✬✪ ✦★ ♣✬✪✮✛❧✭✚✲
✤❧✦♣★❜✦ ✤❧ ❤✚✮❧✬ ✧✪✩✢❧✬✙✜✤✪ ✚✛
P❆ ✤★✬✚✩✙❧ ✺ ✚t✪✦ ❧✩ ❧✛ ✦✥✭✮✪✛✪
✤❧ ✛✚ ✧✚✦✙✚ ❂ ✛✚ ✭✚✛✚ ❣❧✦✙✜✫✩✲ ❧✦
✚❤✪✬✚ ✛✚ ✧✚♣✚✧✜✤✚✤ ✤❧ ✛✚ ✭✜✛✜✙✚✩✯
✧✜✚ ♣✚✬✚ ✤✜❣❧✬✜✬ ★✩ ✚✧★❧✬✤✪ ✚✛
✭❁✦ ♣★✬✪ ❧✦✙✜✛✪ ✤❧✭✪✧✬✜✦✙✜✚✩✪✰
➾❑✫✭✪ ♣✜❧✩✦✚ ✧✚✭✮✜✚✬ ❧✛ ♣✚✥✦ ✦✜
❣✪✮✜❧✬✩✚ ✧✪✩ ✛✚ ❢★❧✬♠✚ q★❧ ✛✪ ❤✚
❤❧✧❤✪ ❧✩ ✛✪✦ ❝✛✙✜✭✪✦ ✧★✚✙✬✪ ✚t✪✦③
▲✚ ✦✪✛★✧✜✫✩✲ ✦❧✬❁ ✛✚ ✤❧ ✦✜❧✭♣✬❧✲
✤✜✧❧ ❆✜ ▼✚✜✪✰ ➇②★❧✦✙✬✪✦ ✜✩✦✧✬✜✙✪✦
✢✚✛✪✬✚✬❁✩ ✦✜ ❧✦ ✪♣✪✬✙★✩✪s✰
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✷✆ ❞✁ ❛✝✂ ✞ ❞✁ ✷✟✠✡
❊☛☞✌✍✎ ✼
■✏✑✒✓✏✔✕■✖✏✔✗
❯❲❳❩❲❬ ❬❭❪❯❫❴ ❵❜❣❥❦
♥♣✉✈✇②✉ ③✉ ♣④⑤✈②⑥⑦ ④✈ ⑧✉♣⑨⑩ ✉ ❶❷ ❸✉⑨⑩④⑩❹ ❺❻ ❼②✈②⑩❽♣⑦⑩ ❾ ✇✉⑩② ❼④⑥②⑦
❼②❿❿✉♣ ⑥④ ④➀❸④♣❽⑦⑩ ⑥⑤♣✉✈❽④ ⑥⑦⑩ ⑥⑨✉⑩ ❸✉♣✉ ⑥②⑩✇⑤❽②♣ ⑤✈ ⑩⑦❿⑦ ✉⑩⑤✈❽⑦➁
✇➂❼⑦ ✇⑦♣❽✉♣❹ ⑦ ✉❿ ❼④✈⑦⑩ ⑥②➃②✇⑤❿❽✉♣❹
❿✉ ➃②✈✉✈✇②✉✇②➂✈ ⑥④❿ ❽④♣♣⑦♣②⑩❼⑦
②✈❽④♣✈✉✇②⑦✈✉❿❹ ④⑩❸④✇②✉❿❼④✈❽④ ⑥④❿ ➄➅➄➅ ❾ ⑥④ ➆❿ ➉✉④⑥✉➊ ➌✉ ②⑥④✉ ⑥④ ❿✉ ✇②❽✉
②❼❸⑤❿⑩✉⑥✉
➃⑤✈✇②⑦✈✉
❾
❸⑦♣
④❿
➐⑤➑
❸♣④⑩②⑥④✈❽④
✈⑦
➍❼❼✉✈⑤④❿
➎✉✇♣⑦✈
❾ ✉♣♣✉✈✇✉♣ ⑤✈ ✇⑦❼❸♣⑦❼②⑩⑦
④♣✉
⑥④
✉✈✉❿②➏✉♣
➐⑤➑
❽♣✉✈⑩❸✉♣④✈✇②✉
❾
✇⑦⑦♣⑥②✈✉✇②➂✈ ⑥④ ❸✉⑨⑩④⑩ ➐⑤④ ✈⑦ ⑩②④❼❸♣④ ✇⑦❼❸✉♣❽④✈ ②✈❽④♣④⑩④⑩➊
➒➓ ➔→➣↔↕➙➣➛➜➣ ➝→➞➛➟➠↔➡ ➒➢➢➞➛➤➣➓ ➥➞➟→➦➛➡ ➞➧➣→ ➣➛ ➓➞ ➟➦➛➝➣→➣➛➟↕➞ ➞➛➜↕➜➣→→➦→↕↔➜➞ ➙➣ ➨➞→➩↔➫ ➭ ➯➲➳➵ ➸➯➸➯➲➺➯➲➻ ➼➽➾➚
✙✢❡✜✤✣✛
★❡ ✽✣á✙✯ ✢✙ ✭✥r✜ ❝❧✥✺❡ ❡✙ ❧✥ ❧✢❝❤✥
✚✦✙✦✜✤✣✛
◗✥✤✥✣
★❡ ✙✢❡✜✤✣✥✜ ★✦✺✦✜✦✛✙❡✜✪ ❆ ✺❡❝❡✜ ❤❡✮
✚❡★✦✛✜ ★❡ ❢✦✙✥✙❝✦✥❝✦✹✙ ✭✥✣✥ ✣❡✜✦✜✮
❡✙❡✚✦✧✛ ★❡✜★❡ ❧✥ ✣✥r✩✪ ❍✥✫ q✢❡
✤❡✣✣✛✣✦✜✤✥ ✭❡✣✛ q✢❡ ✙✛ ❢✢❡ ✦✙✺✦✤✥✮
✥★❡❧✥✙✤✹ ❡✙ ✢✙✥ ❡✙✤✣❡✺✦✜✤✥ ❝✛✙ ✿✳
✚✛✜ ✜✦★✛ ★❡✚✥✜✦✥★✛ ❝✣✐★✢❧✛✜✯ ❤❡✮
✤✦✣✯ ✥★❡✚á✜ ★❡ ✜❡✧✢✦✣ ✜✦❡✙★✛ ✛✣✧✥✮
✥❝✥✬✥✣ ❝✛✙ ✜✢ ❝✥✭✥❝✦★✥★ ★❡ ❢✦✙✥✙✮
★✛✯ ✜❡✧✾✙ ❡❧ ✻❧r✜❡✛✯ ✭✛✣q✢❡ ➇✙✛ ❡✜
❀❁❂❃✶✱ q✢❡ ✜✢ ✭✥r✜ ❡✙★✢✣❡❝❡✣á ❧✛✜
✚✛✜ ✭❡✙✜✥★✛ q✢❡ ✭✛★✣r✥✚✛✜ ✥✭✛✮
✙✦✩✥❝✦✛✙❡✜ ✤❡✣✣✛✣✦✜✤✥✜ ✣✦❝✥✜s✯ ✜❡❄✥✮
❝✦✥✣✜❡s✯ ★✦✰✛ ✥✫❡✣ ▼✥❝✣✛✙ ✥❧ ❝❡✮
✢✙
❝✛✙✤✣✛❧❡✜ ✥ ❧✥✜ ✛✣✧✥✙✦✩✥❝✦✛✙❡✜ ❝✥✮
✫✥✣ ✥ ✢✙ ✧✣✢✭✛ ★❡✤❡✣✚✦✙✥★✛ ✭✥✣✥
❧✥✣✛✙ ❢✢❡✙✤❡✜ ★❡❧ ✻❧r✜❡✛ ❡✙ ✺r✜✭❡✮
✣✣✥✣
✜✛✬✣❡ ❡❧ ✤❡✣✣✛✣✦✜✚✛s✪
✣✦✤✥✤✦✺✥✜✯ ✥ ✚❡✙✢★✛ ✺r✥ ★❡ ❢✦✙✥✙✮
★❡❢❡✙★❡✣ ✙✢❡✜✤✣✛✜ ✦✙✤❡✣❡✜❡✜ ✛ ★❡✮
✣✥✜ ★❡ ❧✥ ❝✦✤✥ ✦✙✤❡✣✙✥❝✦✛✙✥❧✪
❝✦✥❝✦✹✙ ✤❡✣✣✛✣✦✜✤✥✪
✜❡✜✤✥✬✦❧✦✩✥✣ ✥ ✛✤✣✛s✪
➇✘❡✙❡✚✛✜
❧✥
q✢❡
❝✛✣✤✥✣
❝✛✙❢❡✣❡✙❝✦✥✪
✥
➇◆✱
♠✱✲✳✴
✵✱✶ t✳✶✶✱✶s ➈➇✸✥★✥ ★❡ ★✦✙❡✣✛ ✭✥✣✥
✜✛❝✦✛
▲✥
❝✹✚✛★✛✯
★❡❝❧✥✣✥❝✦✹✙
✭✥✣✤✦❝✢❧✥✣
❢✦✙✥❧
❝✛✙✤✦❡✙❡
✙✦
❡✜
✺✦✙❝✢❧✥✙✤❡
▲✥ ❝✦✤✥ ✤✢✺✛ ❧✢✧✥✣ ❡✙ ❧✥ ✜❡★❡ ✭✥✣✦✮
✚✦❡✙✤✛✜ ✣✥★✦❝✥❧✚❡✙✤❡ ✙✢❡✺✛✜✪ ✻✙
✤✦✹
✜✦✙✥ ★❡ ❧✥ ❖✣✧✥✙✦✩✥❝✦✹✙ ✭✥✣✥ ❧✥
✜✢✜
✤❡✙★✣á
✭á✧✦✙✥✜✯
✭❧✥✙✤❡✥✮
✥✬✢✙★✥✙
❧✛✜
❋✦✙✥✙✩✥✜
★❡
P✛✣ ✜✢ ✭✥✣✤❡✯ ▼✥❝✣✛✙ ✭✣✛✚❡✮
❡❧ ✤❡✣✣✛✣✦✜✚✛s♦✯ ✥❢✦✣✚✹ ❡✙ ✦✙✧❧✐✜✪
✜❡✦✜
✙✦
❡✙
★❡
q✢❡
❡✜✤❡
✤✦✭✛
★❡
❝✛✙✤✦✙✢✦★✥★✪
❡✙❝✢❡✙✤✣✛✜
❉❡
❆❧ ❢✦✙✥❧✯ ★❡ ❧✛ q✢❡ ✜❡ ✤✣✥✤✥ ❡✜ ★❡
❨ ❡✜ q✢❡✯ ✭❡✜❡ ✥ ❧✥✜ ★✦❢❡✣❡✙❝✦✥✜✯
✥✜❡✧✢✣✥✣ ❧✥ ➇✥✙✤✦❝✦✭✥❝✦✹✙s ✥ ❧✛✜ ✥❝✮
❡❧ ★✦✥✧✙✹✜✤✦❝✛ ❡✜ ❝✛✚✭✥✣✤✦★✛❅ ✭❡✮
✤✛✜ ✤❡✣✣✛✣✦✜✤✥✜✯ ➇✢✜✥✣ ❧✥ ❢✦✙✥✙❝✦✥✮
❤❡❝❤✛✯
✜❡ ✥ ❧✥✜ ❝✛✙✤✦✙✢✥✜ ★❡✣✣✛✤✥✜ ✜✛✬✣❡
❝✦✹✙ ❝✛✚✛ ★❡✤❡❝✤✛✣ ★❡❧ ✭✥✜❡ ✥ ❧✥
✥❝❝✦✹✙s✪ ✻❧ ✭✢✙✤✛ ★❡ ✭✥✣✤✦★✥ ❡✜✯ ✥
❈✛✛✭❡✣✥❝✦✹✙ ✫ ❡❧ ❉❡✜✥✣✣✛❧❧✛ ✻❝✛✮
➇❝✛✚✭✣✛✚✦✜✛✜s ✭✥✣✥ ✤✣✥✬✥✰✥✣ ✚❡✮
✥✺✥✙✩✹ q✢❡ ❧✥ ✭✣✹①✦✚✥ ❝✛✙❢❡✣❡✙✮
❡❧ ✤❡✣✣❡✙✛✯ ✛✣✧✥✙✦✩✥❝✦✛✙❡✜ ❝✛✚✛
✙✹✚✦❝✛ ➈❖❈❉✻♦✯ ✢✙✥ ★❡ ❧✥✜ ✦✙✺✦✤✥✮
✰✛✣ ✫ ★❡ ❢✛✣✚✥ ✚á✜ ❝✛✛✣★✦✙✥★✥ ✫
❝✦✥ ✜❡ ❝❡❧❡✬✣✥✣á ❡❧ ✥❄✛ q✢❡ ✺✦❡✙❡
❡❧ ✻✜✤✥★✛ ✽✜❧á✚✦❝✛ ➈✽❙✽❙✯ ✭✛✣ ✜✢✜
✭✣✦✛✣✦✯ ✜❡✙❝✦❧❧✛❅ ➇❙❡✧✢✦✣ ❡❧ ✣✥✜✤✣✛
★✥✜ ✥❧ ❡✙❝✢❡✙✤✣✛ ✰✢✙✤✛ ❝✛✙ ❡❧ ❋✛✙✮
❧✛✜ ➇✣❡❢✢❡✣✩✛✜s ★❡ ❧✛✜ ✚✥✣❝✛✜ ✰✢✣r✮
❡✙ ❆✢✜✤✣✥❧✦✥✪ P✛✣q✢❡ ✜❡✧✾✙ ★❡✜✤✥✮
✜✦✧❧✥✜
★❡❧ ★✦✙❡✣✛s✪ ✻❧ ✤❡✣✣✛✣✦✜✚✛ ❝✢❡✜✤✥
★✛
❡✙
✦✙✧❧✐✜♦
❆❧
◗✥❡★✥
★✦❝✛✜ ✙✥❝✦✛✙✥❧❡✜ ✫ ★❡ ❧✥✜ ✛✣✧✥✙✦✩✥✮
❝✹ ❡❧ ✭✣❡✜✦★❡✙✤❡ ✧✥❧✛✯ ✢✙✛ ★❡ ❧✛✜
✧✢❡✙
❝✦✛✙❡✜
✫✥
❧✛✧✣✛✜ ★❡ ❡✜✤✥ ✭✣✦✚❡✣✥ ❝✦✤✥ ❤✥ ✜✦✮
✜✥✜✪ ❙✛✬✣❡ ✤✛★✛✯ ✥★✺✦❡✣✤❡✙ ❧✛✜ ❡①✮
❙✥❧✺✛ ❙✦✣✦✥✯ ✤✛★✛✜ ❧✛✜ ✭✥r✜❡✜ á✣✥✮
❝✛✚✬✥✤❡✙ ❡✜✤✥ ❧✥❝✣✥✯ ❝✛✚✛ ❡❧ ●✣✢✮
★✛ ✚✛✜✤✣✥✣ ✢✙ ❢✣❡✙✤❡ ✢✙✦★✛ ✭❡✜❡ ✥
✭❡✣✤✛✜✯ ✭✛✣ ✜✢ ❝✥✭✥❝✦★✥★ ★❡ ✥★✥✭✮
✭❡❧❧✛✜
✬❡✜ ✭✥✣✤✦❝✦✭✥✣✛✙ ❝✛✙ ✚✦✙✦✜✤✣✛✜ ✫
✭✛ ★❡ ❆❝❝✦✹✙ ❋✦✙✥✙❝✦❡✣✥ ✽✙✤❡✣✙✥✮
❧✥✜ ★✦❢❡✣❡✙❝✦✥✜ ✭✛❧r✤✦❝✥✜✪ ➇✻✜✥ ❡✜ ❧✥
✤✥✣✜❡ ✥❧ ✤❡✣✣❡✙✛ ✫ ✥ ❧✥✜ ❝✦✣❝✢✙✜✤✥✙✮
✜✦✹✙✯ ✜❡❄✥❧✥✙ ❧✛✜ ❡①✭❡✣✤✛✜✪ ▲✥ ★✦✮
❡①✭❡✣✤✛✜✪ ▲✥ ✥✢✜❡✙❝✦✥ ★❡ ❉✥✚✥✜✮
❝✦✛✙✥❧
❧✥
✧✣✥✙ ❢✢❡✣✩✥ ★❡ ❡✜✤✥ ✚✛✺✦❧✦✩✥❝✦✹✙s✯
❝✦✥✜✪
❝✛
✙✥★✦❡✪
❝✛✙❢❡✣❡✙❝✦✥ ✜✦✣✺✦✹ ★❡ ✭❧✥✤✥❢✛✣✚✥
✜✢✬✣✥✫✹✪ P✛✣q✢❡✯ ✣❡❝✛✣★✹✯ ➇❧✛✜ ✤❡✮
✥★✥✭✤✥✯ q✢❡ ❡✺✛❧✢❝✦✛✙✥✯ ✜✛✙ ❝✥✭✥✮
❝✥✢★✥✣
✜❡✣ ❧✥
★❡ ✥❧✧✢✙✛✜ ✥✙✢✙❝✦✛✜ ❝✛✙❝✣❡✤✛✜✪ ✻❧
✣✣✛✣✦✜✤✥✜ ✤✥✚✬✦✐✙ ✜❡ ❤✥✙ ✙✢✤✣✦★✛
❝❡✜ ★❡ ✣❡❝✢✣✣✦✣ ✥ ✙✢❡✺✥✜ ❢✢❡✙✤❡✜ ✫
✤❡✣✣✛✣✦✜✤✥✜ ❝✛✚✭❧✦❝✥ ❧✥ ✤✥✣❡✥✪
✙✛
❤✥
✽✙✤❡✣✙✥❝✦✛✙✥❧
✜✛✣✭✣❡✙★✦★✛
▼á✜ ✭✣✛✬❧❡✚á✤✦❝✥
✥
✭✛★✣r✥
✦✙✤❡✣✙✥❝✦✛✙✥❧❡✜
➈●❆❋✽♦✪
❙✦✙
q✢❡
❡✚✬✥✣✧✛✯
✻✜
✢✙✥
✥❧✤✥✚❡✙✤❡
✜✦✮
➈❋▼✽♦ ✛ ❡❧ ❇✥✙❝✛ ▼✢✙★✦✥❧ ➈❇▼♦✪
▼✛✙❡✤✥✣✦✛
✜✦❡✙★✛
✛
✥✚❡✙✥✩✥
✭❡❧✦✧✣✛✮
➇q✢❡
✜❡
★✦✙❡✣✛✯
✦✙❝❧✢✜✛
✤✣✥✜ ✥❝❝✦✛✙❡✜
✤❡✮
✣✣✛✣✦✜✤✥✜ ❏✱❑ ❘✱❚t ➋❝✛✚✛ ❧✛✜ ✥✤✣✛✮
✚✥✜✦✺✛✜➋
❤✥✫
✢✙✥
✦✙✺❡✣✮
✺❡✣✜✦❢✦❝✥❝✦✹✙ ★❡ ❧✛✜ ✚✐✤✛★✛✜ ★❡ ✣❡✮
✫
✧✢✥✣★✥✣
★✦✙❡✣✛
★❡
❧✛✜
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✽ ❊ ✁✂✄☎
❱✆✝✞✟✝✠ ✷✡ ❞✝ ❛☛✞✆☞ ❞✝ ✷✌✍✎
■✏✑✒✓✏✔✕■✖✏✔✗
çÕ ÜÓ❰ÏáÐ ××Óè❮ ❮ ×❮ ÓÑÔÓÕ❮ ØÓ ÙÕ Ô❰ÏÛÓÕ Ü❮❰❮ ❰ÓÔÐèÓ❰ Ó× Ô❮ØêÒÓ❰ ØÓ ÙÕ ëÐÛÖ❰Ó ❮ÑÓÑÏÕ❮ØÐ ❮ Ö❮×❮ßÐÑì Ó× Ü❮Ñ❮ØÐ ÝÞ ØÓ Û❮❰ßÐ ÓÕ à❮á❮×â ã äíîïðñ æðñòôõæõ
❂❃ ❣❄❅❑❑❃ ❅◗❲❑❅ ❳❃◗❩❃❬ ❩❅ ◗❃❑❭❪❬
❫ ❴❪❬ ❅❬❭❃❬❪❬ ❵❅❩❢❪❬ ❥❪❴❢❭❢❃❴❅❬
❭❃❬❲❢❣❃◗ ❃ ❦❃❲❃❴q r◗ t✇①③④ ❑❅❣❢❬❲❑⑤ ①✇③
⑥❪❵❢❭❢❩❢❪❬ ❥❪❑ ❭❃❩❃ ①✇✇q✇✇✇ ⑥❃❳❢❲❃◗❲❅❬
➾➚➪➶➾➚ ➹➘➴➶➷➘➪➪➶➬ ➮➱✃➱❐
❋✘❜✐♦ ❝✙②ó ✙ ❧✙s ✶✚✳✹✵ ✛❡ ✉♥ s✘❜✙✲
✛♦ ✛❡ ♣✜✐♥❝✐♣✐♦s ✛❡ ♠✙✜✢♦✳ ❆
✙✣✉❡❧❧✙ ❤♦✜✙✤ ❧✙ ♣❧✙✢✙ ✛❡❧ ❜✙✜✜✐♦
✛❡ ❇♦♠ P✙s✥♦✜✤ ❡♥ ❧✙ ♣❡✜✐✦❡✜✐✙ ✛❡
◆✙✥✙❧✤ ✉♥✙ ❝✐✉✛✙✛ s✐✥✉✙✛✙ ❡♥ ❡❧
♥♦✜✛❡s✥❡ ✛❡ ❇✜✙s✐❧✤ ❡s✥✙❜✙ ✙❜✙✲
✜✜♦✥✙✛✙✳ ❙✉ ❝✉❡✜♣♦ ♣✜❡s❡♥✥✙ ✶✧
✙★✉✩❡✜♦s ✛❡ ❜✙❧✙✤ ❝✐♥❝♦ ✛❡ ❡❧❧♦s
❡♥ ❧✙ ❝✙❜❡✢✙✳ ▲♦s ✙s❡s✐♥♦s ✙❝✥✉✙✲
✜♦♥ ✜✘♣✐✛♦✤ ❡♥ ❝✉✙♥✥♦ é❧ ✛❡s❝❡♥✲
✛✐ó ✛❡ ❧✙ ♠♦✥♦✳ ✪♥ ❡❧ s✉❡❧♦✤ ②✙
s✐♥ ✈✐✛✙✤ s✉ ❝✉❡✜♣♦ ❡s✥✘ ✥❡♥✛✐✛♦
❡♥ ❧✙ ❝✙❧✢✙✛✙ ✙✫♥ ❝♦♥ ❡❧ ❝✙s❝♦
♣✉❡s✥♦✤ ✙❧ ❧✙✛♦ ✛❡ ❧✙s ✐♥s✥✙❧✙❝✐♦✲
♥❡s ✛❡ ★✐♠♥✙s✐✙ ✛♦♥✛❡ ✩✉❡★✙♥
❧♦s ♥✐✬♦s ✛❡❧ ❜✙✜✜✐♦✳
▲♦s ✥✐✜♦s ✐♥✥❡✜✜✉♠♣✐❡✜♦♥ s✉
✛✐✈❡✜s✐ó♥ ② ✙❤♦✜✙ ❧♦s ♣❡✣✉❡✬♦s
✜♦✛❡✙♥ ❡❧ ❝✙✛✘✈❡✜✳ ◆✐♥★✉♥♦ ♣✙✜❡✲
❝❡ ✐♠♣✜❡s✐♦♥✙✛♦ ♣♦✜ ❡s✙ ♥✉❡✈✙
♠✉❡✜✥❡✳ ➇❋✉❡ ♣✙✲♣✘✳ P✙♣✙♣✙♣✙♣✙✲
♣✘✭✤ ✜❡♣✜♦✛✉❝❡ ✉♥♦ ✛❡ ❧♦s ✈❡❝✐✲
♥♦s ♠✐❡♥✥✜✙s ♠✐✜✙ ❡❧ ❝✉❡✜♣♦ ✥❡♥✲
✛✐✛♦ ❡ ✐♥❡✜♠❡ ❡♥ ❡❧ s✉❡❧♦✳ ✪♥
❡s✥❡ ❡s♣❡❝✥✘❝✉❧♦ ♠✙❝✙❜✜♦✤ ✥♦✛♦s
❝♦♥♦❝❡♥ ❧♦s ✛✐✦❡✜❡♥✥❡s s♦♥✐✛♦s
✛❡ ❧✙s ✙✜♠✙s ② ❧♦s ✐♠✐✥✙♥ ♣✙✜✙
❡✮♣❧✐❝✙✜ ✣✉❡ ❧♦s ❝✜✐♠✐♥✙❧❡s ✉s✙✲
✜♦♥ ✛♦s ✥✐♣♦s ✛❡ ♣✐s✥♦❧✙s ❡♥ ❡s❡
✙s❡s✐♥✙✥♦✳
❆❧ ♠✙✜★❡♥ ✛❡ ❧♦s ✦♦❝♦s ✣✉❡
✙♣✉♥✥✙♥ ✙ ♦✥✜♦s ❧✉★✙✜❡s ✛❡❧ ♣✙✯s✤
❝♦♠♦ ❘✯♦ ✛❡ ❏✙♥❡✐✜♦✤ ❧✙ ✜❡★✐ó♥
♠❡✥✜♦♣♦❧✐✥✙♥✙ ✛❡ ◆✙✥✙❧✤ ❡♥ ❡❧ ✪s✲
✥✙✛♦ ✛❡ ❘✐♦ ●✜✙♥✛❡ ✛♦ ◆♦✜✥❡✤ ❤✙
❡s❝✙❧✙✛♦ ❤✙s✥✙ ❡❧ ♣✜✐♠❡✜ ♣✉❡s✥♦
✛❡ ❧✙ s♦♠❜✜✯✙ ❡s✥✙✛✯s✥✐❝✙ ✛❡ ✙s❡✲
s✐♥✙✥♦s ❡♥ ❇✜✙s✐❧✳ ✪❧ ✙✬♦ ♣✙s✙✛♦
✙❧❝✙♥✢ó ✉♥✙ ✥✙s✙ ✛❡ ✶✵✰ ❤♦♠✐❝✐✲
✛✐♦s ♣♦✜ ❝✙✛✙ ✶✵✵✳✵✵✵ ❤✙❜✐✥✙♥✲
✥❡s✤ ❧♦ ✣✉❡ ❧✙ ❝♦♥✈✐❡✜✥❡ ❡♥ ❧✙
❝✉✙✜✥✙ ✢♦♥✙ ♠✘s ✈✐♦❧❡♥✥✙ ✛❡❧
♠✉♥✛♦✤ ✛❡s♣✉és ✛❡ ▲♦s ❈✙❜♦s✤
❡♥ ▼é✮✐❝♦✤ ❈✙✜✙❝✙s ② ❆❝✙♣✉❧❝♦✤
s❡★✫♥ ✉♥ ❡s✥✉✛✐♦ ✛❡ ❧✙ ❖◆●
♠❡✮✐❝✙♥✙ ❈♦♥s❡✩♦ ❈✐✉✛✙✛✙♥♦ ♣✙✲
✜✙ ❧✙ ❙❡★✉✜✐✛✙✛ P✫❜❧✐❝✙ ② ❧✙ ❏✉s✥✐✲
❝✐✙✳ ✪♥ ✧✵✶✰✤ s❡ ✜❡★✐s✥✜✙✜♦♥ ❝✉✙✲
✥✜♦ ✙s❡s✐♥✙✥♦s ✙❧ ✛✯✙ ❡♥ ✉♥ ✘✜❡✙
❝♦♥ ✶✤✱ ♠✐❧❧♦♥❡s ✛❡ ❤✙❜✐✥✙♥✥❡s✳
❚♦✛♦ ❡s ♣✜❡❝✙✜✐♦ ❡♥ ◆✙✥✙❧✳
➇P✙✜✙ ❝♦♠❡♥✢✙✜✤ ✦✙❧✥✙♥ ♣♦❧✯✥✐❝✙s
s♦❝✐✙❧❡s ♣✙✜✙ ✙✥✙❝✙✜ ❡❧ ✙❜s❡♥✥✐s✲
♠♦ ❡s❝♦❧✙✜ ② ❧✙s ❜♦❧s✙s ✛❡ ♣♦❜✜❡✲
✢✙✳ ❋✙❧✥✙ ✉♥ s✐s✥❡♠✙ ♣❡♥✐✥❡♥❝✐✙✲
✜✐♦ ♠❡♥♦s ✈✉❧♥❡✜✙❜❧❡✤ ✛❡ ✛♦♥✛❡
♥♦ ❤✉②✙♥ ♠✘s ✛❡ ✺✵✵ ♣✜❡s♦s✤ ❝♦✲
♠♦ ♦❝✉✜✜✐ó ❡♥ ✧✵✶✴✳ ❨ ✦✙❧✥✙♥
❡✦❡❝✥✐✈♦s ♣♦❧✐❝✐✙❧❡s✭✤ ✙✦✐✜♠✙ ✸✈❡✲
♥✐♦ ❍❡✜♠❡s✤ ✐♥✈❡s✥✐★✙✛♦✜ ✛❡❧ ❖❜✲
s❡✜✈✙✥♦✜✐♦ ✛❡ ❧✙ ✻✐♦❧❡♥❝✐✙ ❡♥ ❘✐♦
●✜✙♥✛❡ ✛♦ ◆♦✜✥❡✳ ▲✙ ✦✙❧✥✙ ✛❡
✙★❡♥✥❡s ❡s ✥✙❧ ✣✉❡ ◆✐❧✥♦♥ ❆✜✜✉✲
❒❮❰ÏÐÑ ÒÓÔÏÕÐÑ ÐÖÑÓ❰Ò❮Õ ×❮ ÓÑÔÓÕ❮ ØÓ ÙÕÐ ØÓ ×ÐÑ Ô❰ÚÛÓÕÓÑ ØÓ× Ü❮Ñ❮ØÐ ÝÞ ØÓ Û❮❰ßÐ ÓÕ à❮á❮×â ã äå æå
➭➲➳➲➵➸
⑦⑧⑨ ⑩❶❷❸❹❶❺❻❼
➉➊➋➊➌
➥↔↕↔➓➦
➧➨➩➫➭➫➯
➽➯➺➸
➯➺➻➲➳➼➫➳➯
➍➎➊➏➐➌➐➊
➡➢➓ ➜↔➤➟➓
➑➒➓ ➔→
➣↔↕→➙➛➓
➜➓➛➝➓ ➞➟→➠➛→
❽❾❿❿❿ ➀➁
➂➃ ➄➅➆➈
✛✙✤ ♣✜❡s✐✛❡♥✥❡ ✛❡❧ ❙✐♥✛✐❝✙✥♦ ✛❡
❧✙ P♦❧✐❝✯✙ ❈✐✈✐❧ ✙✦✐✜♠✙✼ ➇✪s ❝♦♠♦
s✐ ❡s✥✉✈✐é✜✙♠♦s ❡♥ ♣❡✜♠✙♥❡♥✥❡
❡s✥✙✛♦ ✛❡ ❤✉❡❧★✙✭✳ ✪♥ ♠❡✛✐♦ ✛❡
❧✙ ❡s❝✙❧✙✛✙ ✛❡ ✈✐♦❧❡♥❝✐✙✤ ❧♦s
✙★❡♥✥❡s ❝♦❜✜✙♥ s✉s s✙❧✙✜✐♦s ❝♦♥
✜❡✥✜✙s♦s ✛❡ ❤✙s✥✙ ✛♦s ♠❡s❡s✤ ❧♦
✣✉❡ ♠♦✥✐✈ó ✣✉❡ ♣✙✜✙❧✐✢✙s❡♥ s✉s
✙❝✥✐✈✐✛✙✛❡s ❝✙s✐ ✉♥ ♠❡s ❡♥✥✜❡ ✛✐✲
❝✐❡♠❜✜❡ ② ❡♥❡✜♦ ♣✙s✙✛♦s✤ ❝✉✙♥✲
✛♦ ❡❧ ●♦❜✐❡✜♥♦ ✛❡❝✐✛✐ó ♠✙♥✛✙✜
✙❧❧✯ ✙❧ ✪✩é✜❝✐✥♦✳ ➇◆♦ ❤✐❝✐♠♦s ❤✉❡❧✲
★✙✳ P✙✜✙♠♦s ♣♦✜✣✉❡ ♥♦ ✥❡♥✯✙✲
♠♦s ✛✐♥❡✜♦ ♥✐ ♣✙✜✙ ❝♦♠❡✜ ♥✐ ♣✙✲
★✙✜ ❡❧ ✥✜✙♥s♣♦✜✥❡✭✤ ❝♦♥s✐✛❡✜✙
❆✜✜✉✛✙✳
✪♥ ♣♦❝♦ ♠✘s ✛❡ ✧✹ ❤♦✜✙s✤ ✙✛❡✲
♠✘s ✛❡ ❋✘❜✐♦✤ ❤✙♥ ♠✉❡✜✥♦ ❏♦sé✤
▲✫❝✐♦✤ ❆♥✛❡✜s♦♥✤ ❇❡✥♦ ② ❏♦✾♦✤
♥♦♠❜✜❡s ✦✐❝✥✐❝✐♦s ♣✙✜✙ ♣✜♦✥❡★❡✜
✙ ❧✙s ✦✙♠✐❧✐✙s ✣✉❡ ✈✐✈❡♥ ❡♥ ❧✙s
✘✜❡✙s ✛❡ ❧♦s ❝✜✯♠❡♥❡s✳ ▲♦s ✴✱
✙★✉✩❡✜♦s ✛❡ ❜✙❧✙ ✣✉❡ s✉s ❝✉❡✜✲
♣♦s ✜❡❝✐❜✐❡✜♦♥ ❡♥ ✥♦✥✙❧ ✛❡✩✙♥ ❝❧✙✲
✜♦ ✣✉❡ ✥♦✛♦s ✦✉❡✜♦♥ ✙s❡s✐♥✙✥♦s ✙
s✙♥★✜❡ ✦✜✯✙✳ ❆❧★✉♥✙s ✈❡❝❡s✤ ❝♦♠♦
✛❡♠♦s✥✜✙❝✐ó♥ ✛❡ ♣♦✛❡✜✤ ❧♦s ✈❡✜✲
✛✉★♦s ✥✙♠❜✐é♥ ✛❡s❝✉✙✜✥✐✢✙♥ ♦
✛❡★✿❡❧❧✙♥ ❧♦s ❝✙✛✘✈❡✜❡s✤ ❝♦♠♦
♦❝✉✜✜✐ó ❡♥ ❡♥❡✜♦ ✛❡❧ ✙✬♦ ♣✙s✙✛♦
❡♥ ✉♥ ♣✜❡s✐✛✐♦ ✛❡❧ ✪s✥✙✛♦✤ ❝✉✙♥✲
✛♦ ✧✴ ✜❡❝❧✉s♦s ✦✉❡✜♦♥ ✛❡❝✙♣✐✥✙✲
✛♦s ❡♥ ✉♥✙ ★✉❡✜✜✙ ❡♥✥✜❡ ❜✙♥✛✙s
❝✜✐♠✐♥✙❧❡s✳
▲✙s ♠✉❡✜✥❡s ♣✉❡✛❡♥ ❧❧❡★✙✜
❡♥ ❝✉✙❧✣✉✐❡✜ ❧✉★✙✜ ② ✙ ❝✉✙❧✣✉✐❡✜
❤♦✜✙✳ ▲♦s ✙s❡s✐♥♦s ♥♦ s❡ ✜❡♣✜✐✲
♠❡♥ ✛❡ ✙❝✥✉✙✜ ❡♥ ♣✫❜❧✐❝♦✤ ✙♥✥❡
❧✙ ❝❡✜✥❡✢✙ ✛❡ ✣✉❡ ❡❧ ♠✐❡✛♦ ✛❡ ❧✙
♣♦❜❧✙❝✐ó♥ ✐♠♣❡✛✐✜✘ ✣✉❡ ♥✙✛✐❡
❝♦❧✙❜♦✜❡ ❡♥ ❡❧ ❡s❝❧✙✜❡❝✐♠✐❡♥✥♦
✛❡❧ ❝✜✐♠❡♥✳ ▲✙ ♣♦❧✐❝✯✙ ✛✐❝❡ ✣✉❡
❡♥❝✉❡♥✥✜✙ ✙❧ ✙✉✥♦✜ ❡♥ ❡❧ ✹✺❀ ✛❡
❧♦s ❝✙s♦s✤ ② ✣✉❡ s❡✐s ✛❡ ❝✙✛✙ ✛✐❡✢
❤♦♠✐❝✐✛✐♦s ❡s✥✘♥ ✜❡❧✙❝✐♦♥✙✛♦s
❝♦♥ ❧✙s ✛✜♦★✙s✼ s❡✙ ♣♦✜ ✛✐s♣✉✥✙s
❡♥✥✜❡ ❜✙♥✛✙s✤ ♣♦✜ ✛❡✉✛✙s ♦ ♣♦✜✲
✣✉❡ ✙❧★✉✐❡♥ ✈✐♦ ♦ ❤✙❜❧ó ❧♦ ✣✉❡
♥♦ ✛❡❜✯✙✳
❙♦♥ ❧✙s ♥✉❡✈❡ ✛❡ ❧✙ ♠✙✬✙♥✙
❝✉✙♥✛♦ ❧✙ ✜✙✛✐♦ ✛❡ ❧✙ P♦❧✐❝✯✙ ✜❡❝✐✲
❜❡ ❡❧ ♣✜✐♠❡✜ ✙✈✐s♦✳ ❯♥ ❤♦♠❜✜❡
❤✙ ❝✙✯✛♦ ❡♥ ❧✙ ❝✙❧❧❡ ✛❡ ◆♦ss✙ ❙❡♥✲
❤♦✜✙ ✛✙ ❆♣✜❡s❡♥✥✙❁✾♦✤ ❡♥ ❡❧ ❜✙✲
✜✜✐♦ ♠✘s ✈✐♦❧❡♥✥♦ ✛❡ ❧✙ ❝✐✉✛✙✛✳
✪❧ ❝✉❡✜♣♦ ❡s ✛❡ ❏♦sé✤ ✛❡ ✱✧ ✙✬♦s✳
✪s✥✘ ✥❡♥✛✐✛♦ ❜♦❝✙ ✙✜✜✐❜✙✤ ❝✉❜✐❡✜✲
✥♦ ❝♦♥ ✉♥✙ s✘❜✙♥✙✳ P✙só ✛♦s ❤♦✲
✜✙s ✙s✯✤ ❡♥✥✜❡ ❧✙s ❡♥✥✜✙✛✙s ✙ ✉♥
♣❡✣✉❡✬♦ s✉♣❡✜♠❡✜❝✙✛♦ ② ✙ ✉♥✙
♣✙♣❡❧❡✜✯✙✤ ❤✙s✥✙ ✣✉❡ ❧❧❡★✙ ❧✙ P♦❧✐✲
❝✯✙✳ ❉❡❝❡♥✙s ✛❡ ❤♦♠❜✜❡s✤ ♠✉✩❡✲
✜❡s ② ♥✐✬♦s ✜♦✛❡✙♥ ❡❧ ❝✙✛✘✈❡✜✳
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✷✆ ❞✁ ❛✝✂ ✞ ❞✁ ✷✟✠✡
❊☛☞✌✍✎ ✾
■✏✑✒✓✏✔✕■✖✏✔✗
ÓÔ
ÕÖ
ÝÞÔ
×ØÖÙÚÖ
×ÛØÜÖÜ
➤➥
➦➧➨➩➫➭➫➥
ÔÖßàÙÛáßÚÖ
➯➲➳➧➥➵➥
ÚÙÖÔ
âãÔ
➳➲➸➺➭➥
äÖåãÔæ
➻➥
äÖÙÖ×ÖÔ
ç
➯➳➫➨➫➼➵
➽➲➻
è×ÖéØÕ×ã
➲➾➯➳➲➨➫➽➲➵➩➲
âÖ
ÝÖçãÙêÖ
Üá
ÕãÔ
➚➧➪➥➻➥
×ÙêÝáßáÔ Ôá ×ãÝáÚáß
áß
ÕÖÔ
ßÖÜÛá
×ÖÕÕáÔæ
éáÙã
❏❆✝✞✟✠✡☛☞✠ ❋✌✍✎✏✑ ▲✒✓✔
●✐ ✶❺❃r✶✴✹✸✶❂❀✶ ❃✶r✉✻❂✳ ❻✐✐✻❂❁
ßÖÜÖ
ëá
❀✻ ❷✉✿✻✐✻ ② ✐✻ ✶❺ ❃r✹✿✶r✻ ✸✻❁
✿✻ ❼✻✸✹❂✶ ❷✶r✶✸✹✻❆ ✸✶✴✸✶ ❲✉❁
èÕàØßÖÔ
éÖÙÖ
ëá×áÔæ
✐✹✳ ✸✶ ❑❳❍❽ ✶❂ ❃r✹✴✹❯❂ ❃r✶❉✶❂❀✹❁
❉✻ ✶❂ P✹✿✻❆ ✴✻✐✸r❾❂ ✐✹✼r✶✴ ❀r✻✴
ÜáÝãÔÚÙÖÙ éãÜáÙæ ÕãÔ
✻✸✿✹❀✹r ✶✐ ❿r✹✼✉❂✻✐ ⑦✳❂✴❀✹❀✉❁
ÜáàìáÕÕÖß
ëáÙÜØàãÔ
ÕãÔ
✺✹✳❂✻✐
✉❂✻
✸✶✿✻❂✸✻
✸✶
➀➁➂
➃➄➁➅ ➆➈➉➊➋➅ ❃r✶✴✶❂❀✻✸✻ ❃✳r ✐✻
×ÖÜÞëáÙáÔ
✸✶❄✶❂✴✻ ✸✶ ✐✳✴ ❃✳✐❖❀✹✺✳✴❆ ✹❂❄✳r❁
✿❯ ✻②✶r ✶✐ ❃r✶✴✹✸✶❂❀✶ ✸✶ ✶✴✶
❀r✹✼✉❂✻✐❆ ●r❂✶✴❀✳ ⑧✐✉✿✶❋
●✐ ✻❨✳ ❃✻✴✻✸✳❆ ✶✐ ❲✉✶❝ ➌✹❁
❏✳✴✵ ✴✶ ✸✶✸✹✺✻✼✻ ✻ r✶✺✳✽✶r ✿✻❀✶❁
✺❅✻r✸
r✹✻✐✶✴ r✶✺✹✺✐✻✼✐✶✴ ✶ ✹✼✻ ✶❂ ✼✹✺✹✺✐✶❁
✺❅✳ ✳r✸✶❂❯ ✺❾r✺✶✐ ❃r✶❉✶❂❀✹❉✻
❀✻ ❃✻r✻ ✺✻✴✻ ✸✶ ✴✉ ✿✻✸r✶ ✺✉✻❂✸✳
❄✉✶
✴✳r❃r✶❂✸✹✸✳
❃✳r
✸✳✴
⑦✻r❅✉✻❂❁
✸✶ ❍➍ ✿✶✴✶✴ ❃✻r✻ ✻✿✼✳✴❆ ✻ ❃✶❁
❅✳✿❁
❀✹✺✹❯❂ ✸✶ ✐✻ ❄✹✴✺✻✐❖✻ ❇✉✶ ✐✳✴ ✹❂❁
✼r✶✴ ✶❂ ✉❂✻ ✿✳❀✳❆ ❇✉✶ ✴✹❂ ✻❉✹✴✳
✺✳✿✶❂❝✻r✳❂ ✻ ✸✹✴❃✻r✻r❋ ❙✉ ✺✉✶r❁
⑦✳❂✺✶❃✺✹❯❂
❉✶✴❀✹✽✻ ❃✳r ✐✻❉✻✸✳ ✸✶ ✻✺❀✹❉✳✴
íî ïðñòóô õô õöôî÷ø ùúî÷ð ø úîø ôõ÷øûöüî ýô õôóþöûöð ûôóóøýø ôÿ ñö♠óûðÿôõ ôî ▼øóøûøöòð ✴ ❍✁ ❈✁ ✭✂✄☎✆
✶❂ ❃✶r❲✉✹✺✹✳ ✸✶✐ ●✴❀✻✸✳ ② ✻✴✳❁
❃✳ ❄✉✶ ❃✶r❄✳r✻✸✳ ✴✶✹✴ ❉✶✺✶✴❋ ●✴ ✶✐
✺✹✻✺✹❯❂ ✹✐❖✺✹❀✻ ❃✻r✻ ✸✶✐✹❂❇✉✹r❆
❀✶r✺✶r✳❆
✸✶✼✹✸✳
✸✶
✶❂❀r✶
❍❑
❅✶r✿✻❂✳✴❆
✶❂ ✿✳r✹r ✻✴✶✴✹❂✻✸✳❋
✻
✐✻✴
✺✳❂❀r✹✼✉✺✹✳❂✶✴
✶✺✳❂❯✿✹✺✻✴ ✹✐✶✽✻✐✶✴ ❇✉✶ r✶✺✹❁
◆ ❃r✹✿✶r✻ ❅✳r✻ ✸✶ ✐✻ ❀✻r✸✶❆ ✐✻
✼✹✶r✳❂ ✶❂ ✐✻✴ ✺✻✿❃✻❨✻✴ ✶✐✶✺❁
r✻✸✹✳ ✸✶ ✐✻ ✺✳✿✹✴✻r❖✻ ✴✉✶❂✻ ✸✶
❀✳r✻✐✶✴ ✸✶ ❑❳❳⑤ ② ❑❳❍❍❆ ❃r✳✺✶❁
❂✉✶❉✳❋ P◗✺✹✳ ❄✉✶ ✻✐✺✻❂❝✻✸✳ ❃✳r
✸✶❂❀✶✴
✐✳✴ ✻✴✶✴✹❂✳✴ ✺✻✴✹ ✶❂ ✐✻ ❃✉✶r❀✻ ✸✶
✺✳❂✴❀r✉✺❀✳r✻
✺✻✴✻❋ ●r✻❂ ✐✻✴ ❍❘❋❍❚❆ ✶❂❀r✻✼✻ ✶❂
✼r✶✺❅❀❋
✶✐ ❀✻✐✐✶r ✸✶ ✉❂ ❉✶✺✹❂✳ ✺✉✻❂✸✳ ✉❂
❃r✹❂✺✹❃✻✐✿✶❂❀✶
✸✶
✼r✻✴✹✐✶❨✻
⑦✳❂✺✶❃✺✹❯❂
✸✹❲✳
✐✻
❻✸✶❁
✶❂❀✳❂✺✶✴
✺✳✺❅✶ ❄r✶❂❯ ② ✸✳✴ ❅✳✿✼r✶✴ ✸✶✴❁
❇✉✶ ✶❂ ✉❂ ❃r✳✺✶✴✳ ❲✉✸✹✺✹✻✐ ✻❂❁
✺✶❂✸✹✶r✳❂
❀✶r✹✳r ✺✳❂❀r✻ ❷✉✿✻✐✻❆ ❃✳r ❉✹✳❁
✸✶✐
✻✉❀✳✿❯❉✹✐
✸✹✴❃✻❁
r✻❂✸✳❋ ❙✉ ❅✹❲✳❆ ✸✶ ❍❳ ✻❨✳✴❆ ✴✶ ✶✴❁
✐✻✺✹❯❂ ✸✶ ✐✳✴ ✸✶r✶✺❅✳✴ ❅✉✿✻❁
✺✳❂✸✹❯❋
❂✳✴ ✺✉✻❂✸✳ ✶r✻ ✳❄✹✺✹✻✐ ✸✶✐ ●❲✵r❁
❩✶r✳ ❃✉✸✳
❉✶r ✺❯✿✳ ✶✐
❋✡✌✕❆☞✖✌☞☛❆ ✏☛☞❙✠✕✑ ✗✔✘✔✙✔✚
✛✥ q✦❞ ❤✣ ✤❞✜✣✢✣✤✥ ✣✛✳✦✰✣✜ ♣✮✥✢❞✜✢✣✜ ② ❤✣ ✧✰✢❞✲
✺✹❀✳❆ ✺✳✿❃r✳✼❯ ❇✉✶ ✐✻ ✸✶❄✶❂✴✻
❃✻❁
❊✛ ❊✜✢✣✤✥ ✤❞ ❩✦✛✧✣★ ❞✛ ✩✪✜ ♣✥✫✛✣✤✥ ✤❞✛ ♣✣✬✜ ② ❝✦②✣
✮✮✦✩♣✧✤✥ ✛✣✜ ✣❝✢✧✵✧✤✣✤❞✜ ♣✮✥✤✦❝✢✧✵✣✜✶ ✷✥✜ ❝✥✮✢❞✜
✸✶✐ ✿✹✐✹❀✻r ✺✳✿❃r❯ ❀✶✴❀✹✽✳✴ ❃✻❁
✴✶✽◗❂
♣✮✥✤✦❝❝✧✯✰ ♣❞✢✮✥✛❞✮✣ ✣❛✰ ✤✣ ✤❞ ❝✥✩❞✮ ✣ ❱❞✰❞✱✦❞✲
❝✥✩❞✰✱✣✮✥✰ ✣ ❢✧✰✣✛❞✜ ✤❞✛ ✣✸✥ ✣✰✢❞✮✧✥✮★ ♣❞✮✥ ✤❞✜✲
r✻ ❇✉✶ ✺✻✿✼✹✻r✻❂ ✴✉ ✸✶✺✐✻r✻❁
❏◗❁
✛✣★ ❞✜✢✪ ✜✦✩✧✤✥ ❞✰ ❞✛ ❝✣✥✜ ♣✥✮ ❞✛ ✣✳✮✣✵✣✩✧❞✰✢✥ ✤❞✛
✤❞ ✛✣ ✜❞✩✣✰✣ ♣✣✜✣✤✣ ❤✣✰ ✤❞✹✣✤✥ ✣ ✛✣ ♣✥✫✛✣❝✧✯✰ ✣
✺✹❯❂ ❲✉✸✹✺✹✻✐ ✻ ❄✻❉✳r ✸✶✐ ✶❂✺✻✉❁
✮✣❝✧✥✰✣✩✧❞✰✢✥ ❞✛❡❝✢✮✧❝✥✶ ❉❞✜✤❞ ❞✛ ♣✣✜✣✤✥ ✤✥✩✧✰✲
✥✜❝✦✮✣✜ ✤✦✮✣✰✢❞ ✩✪✜ ✤❞ ✺✻ ❤✥✮✣✜ ✣✛ ✤✬✣ ② ✣ ✣✛✳✦✲
✴✻✸✳❋ ❙✳✼r✶ ❷✶r✶✸✹✻❆ ✻✐✉✸✹❯ ✻
✳✥★ ✰✦✩❞✮✥✜✣✜ ✛✥❝✣✛✧✤✣✤❞✜ ❤✣✰ ✮❞✳✧✜✢✮✣✤✥ ❝✥✮✢❞✜★
✰✥✜ ❤✥✳✣✮❞✜ ❝✥✰ ✣♣❞✰✣✜ ✦✰✣ ❤✥✮✣ ✤❞ ✛✦✱ ✤✧✣✮✧✣✶
✉❂ ✺✳❂❀r✻❀✳ ✸✶ ❀r✻✼✻❲✳ ✺✳❂ ✐✻
❃✻✸r✶ ✶r✻ ✻✼✻❀✹✸✳❋ ❬❭❪✹✴❃✻r✻r✳❂
✻
✿✹
❃✻✸r✶❫
✸r✶❫❵❆
✽r✹❀✻✼✻
✶✐
❂✹❨✳❆
✺✉✶❂❀✻
❜✶✐✐✹❂✽❀✳❂
❂✹✳r❆
✸✉✶❨✳
✶r✻
✶✐
✽✉✻r✸✹✻
✐✐✶✽❯
✿✹
❭❴✻❀✻r✳❂
✸✶✐
✸✶
✿✉✶r❀✳
❥r✶✹r✶
❀✻✐✐✶r❋
P◗✺✹✳
✴✶✽✉r✹✸✻✸
✻✐
②
②✻
✺✳✿✳
❥◆❻ ✶❂ ❙✉✹❝✻❋ ❩✻r✻ ✶✐ ❲✉✶❝ ❃✳❁
✺✳❂✴✶✺✉✶❂✺✹✻ ✸✶ ✐✳✴ ❍❘ ✻✽✉❲✶r✳✴
✸❖✻❂ ✳✼✴❀r✉✹r ✐✻ ✹❂❉✶✴❀✹✽✻✺✹❯❂❋
❅✳✴❃✹❀✻✐
✸✶ ✼✻✐✻❋
●✐ ❄✹❂ ✸✶ ✴✶✿✻❂✻ ❃✻✴✻✸✳❆ ❴✻r✻❁
✺✉✻✐✶✴ ✶✴❀❾❂ ✶✐ ❃r✶✴✹✸✶❂❀✶ ✸✶ ✐✻
✸✉✺❀✳r ❇✉✶ ❃✻✴✻✼✻ ❃✳r ✐✻ ⑦✹r✺✉❂❁
✺✻✹✼✳❆
✺❾✿✻r✻ ✿✉❂✹✺✹❃✻✐ ✸✶ ✐✻ ✺✹✉✸✻✸❆
❉✻✐✻✺✹❯❂ ➣❆ ✺✶r✺✻ ✸✶✐ ✼✻rr✹✳ P✻
✐✻
✴✶✽✉❂✸✻
✺✹✉✸✻✸
✸✶✐
❷✉✿✻✐✻
✶✴❀✻✸✳
❅✻
❃r✶✴✳
✶❂ ✉❂ r✶✺✹❂❀✳ ✶❂ ✶✐ ✺✉✻r❀✶✐ ✸✶
❃✻❖✴❆ ✶r✻ ✉❂ ❃✉✶✼✐✳ ❄✻❂❀✻✴✿✻❋ ●✴❁
✶✐ ✶✸✹✐ ⑦✻r✐✳✴ ◆r✿✹❲✳❆ ② ✸✳✴ ❃✶r✹✳❁
◆❂❀✶❂✻❆ ✴✶✽◗❂ ✹❂❄✳r✿❯ ✐✻ ❻❼↔
✐✻
❦♥t✈ t✇ ✈①①③①④
❀✶
❼✶✽✳❁
✸✹✴❀✻✴ ❇✉✶ ✺✉✼r❖✻❂ ✐✻ ✿✻❂✹❄✶✴❀✻❁
✸✶ ✸✶r✶✺❅✳✴ ❅✉✿✻❂✳✴ ❩r✳❉✶✻❋
●✴❃✶✺✹✻✐✶✴ ✸✶ ✐✻ ❩✳✐✹✺❖✻ ❼✻✺✹✳❁
◆❂✸✶r✴✳❂❆ ✸✶ ❑⑤ ✻❨✳✴❆ ❄✉✶ ✐✻ ❀✶r❁
✺✹✳✴ ✺✶rr✻✸✳✴❆ ✺✻✐✐✶✴ ✳✴✺✉r✻✴ ✺✳❂
✺✹❯❂❋ ❙✹❂ ✶✿✼✻r✽✳❆ ❂✳ ✿✶❂✺✹✳❂❯
✺✶r✻ ❉❖✺❀✹✿✻ ✸✶✐ ✸❖✻❆ ✺✻②❯ ✻ ✐✻✴
✐✳✴ r✶✴❀✳✴ ✸✶ ✐✻✴ ❃r✳❀✶✴❀✻✴ ❂✳✺❀✉r❁
❇✉✶ ✶❂ ✳❀r✻ ❃r✳❀✶✴❀✻ r✶✽✹✴❀r✻✸✻
✴✶✹✴ ✸✶ ✐✻ ❀✻r✸✶❋ ❪✳✴ ❅✳✿✼r✶✴ ✐✐✶❁
❂✻✴ ② ❃✶r✴✳❂✻✴ ✹❂✸✶❄✶❂✴✻✴ ✻❂❀✶
✶❂ ✐✻ ❂✳✺❅✶ ✸✶✐ ❃✻✴✻✸✳ ✐✉❂✶✴ ✺✳❂❁
✐✻✴
❀r✻ ✐✳✴ ✻❃✻✽✳❂✶✴ ❅✻✼❖✻ ✴✹✸✳ ✻✴✶✴✹❁
❬❻❀r✳✴
❂✻✸✳ ✸✶ ✉❂ ✸✹✴❃✻r✳ ◆❂✸✶r✴✳❂ ❻✐✹❁
✐✳✴
✽✻r✳❂
✻✐
✼✻r
✸✳❂✸✶
✶✴❀✻✼✻
✼✶❁
✼✹✶❂✸✳ ✺✻✺❅✻⑥✻ ② ✻❂✉❂✺✹✻r✳❂ ✉❂
✐✉❂✶✴
✺✳✿✶❂❝❯
❀✶✿❃✶r✻❀✉r✻✴
✹✽✉✻✐❋
❇✉✶
✴✉❃✶r✻❂
✐✳✴ ➣❳ ✽r✻✸✳✴❋
❀✻ ✸✹✺✹✶✿✼r✶ ◗✐❀✹✿✳❋ ❷✶r✶✸✹✻
✽✳✼✶r❂✻✸✳r✶✴
❃r✳✼✐✶✿✻✴
❂✳
❀✹✶❂✶❂
❀✹✶❂✶
❇✉✶
❻✿✻r
❬●✐ ✐✉❂✶✴ ✐✳✴ ❂✹❨✳✴ ❂✳ ❀✉❉✹✶❁
❉✻r✶✴❆ ✉❂ ✻✸✳✐✶✴✺✶❂❀✶ ✸✶ ❍❚ ✻❨✳✴
❩r✹✶❀✳ ❃✳r❇✉✶ ❂✳ ✐✳✴ ✶✴❀❾❂ ✴✻✼✳❁
r✳❂ ✺✐✻✴✶✴ ② ✶✴❀✶ ✿✻r❀✶✴ ✐✻✴ ✿✻✶✴❁
❅✶r✹✸✳ ❃✳r ✉❂ ✻r✿✻ ✸✶ ❄✉✶✽✳ ❇✉✶
❀✶✻❂✸✳❋ ●✴❀✳ ✶✴ ✉❂ ✴✻✼✳❀✻❲✶ ✺✳❂
❃r✶✴✉❂❀✻✿✶❂❀✶ ✸✹✴❃✻r❯ ✉❂ ✺✳❂❁
❀r✻✴ ❂✳✴ ✻❉✹✴✻r✳❂ ✻ ✿✶✸✹✻ ✿✻❨✻❁
❂✻
✶✴❀✻✼✻ ✼✶✼✹✶❂✸✳ ✶❂ ❄✹❂ ✸✶ ✴✶✿✻❁
❃✳r❇✉✶
❂✻❆
✺✉✶❂❀✻ ❃✳r ❀✶✐✵❄✳❂✳ ◆❂✸r✶❖❂✻ ❩✻❁
❂✳
✸✶✼❖✻
❂✻✸✻
✻
❂✻✸✹✶❵❆
✴✶
✸✶
❇✉✶
❃✳✸❖✻✿✳✴
❅✻✼❖✻
✐✐✶❉✻r✐✳✴
✐✐✶✽✻✸✳
✐✻
✐✉❝❵❆
rr✻❆ ✸✶
●✐ ✸❖✻ ✴✶ ✺✹✶rr✻ ✻ ✐✻✴ ✳❂✺✶ ✸✶
✉❂✻ ❄✹✐✻ ❇✉✶ ✸✉r✻ ✿❾✴ ✸✶ ✸✳✴ ❅✳❁
r✻✴ ❃✻r✻ ✺✻r✽✻r ✺✳✿✼✉✴❀✹✼✐✶ ✶❂
✻❨✳✴❆
✉❂✻ ✸✶ ✐✻✴ ❃✳✺✻✴ ✶✴❀✻✺✹✳❂✶✴ ❇✉✶
✿✉r✹❯
✶❂
✶✐
❃✻❀✹✳
✸✶
✴✉
❃r✳❃✹✻ ✺✻✴✻❆ ✶❂ ✐✻ ❀✉r❖✴❀✹✺✻ ❃✐✻②✻
➘➹
r✶✺✐✉✹✸✻
✶❂
✐✻
✺❾r✺✶✐
➎✹r✽✶❂ ✸✶ ❥❾❀✹✿✻❆ ✶❂ ⑦❅✳rr✹❁
✐✐✳✴❆ ✻✐ ✴✉r ✸✶ ✐✻ ✺✻❃✹❀✻✐❋
✉❂ ✳✼❲✶❀✹❉✳ ❂✶❀✻✿✶❂❀✶ ❃✳✐❖❀✹✺✳ ②
➏✈t✇➐➑✇ ➒➓➔➐→➐➓①
② ➠❼❿ ➞➠❂ ❼✉✶❉✳ ❿✹✶✿❃✳➟ ❃✳r
P✻ ❃✻r✶❲✻ r✶✺✹✼✹❯ ✐✻ ❂✳❀✹✺✹✻ ✸✶
❷✉✼✳
✴✶✹✴
✴✉✼✶✴❀✻✺✹✳❂✶✴
✴✉ ❃r❯❺✹✿✻ ✐✹✼✶r❀✻✸ ✶❂ ✶✐ ✺✳✿❁
❇✉✶✿✻✸✻✴ ✸✶✴✸✶ ✶✐ ❃r✹✿✶r✳ ✸✶
❃✐✶❲✳ ❃✳✐✹✺✹✻✐❆ ✸✻✸✳ ❇✉✶ ✐✻ ❄✻❁
➴➷➬➹➘➹➴➮✃❐➴
➣⑤ ✻❨✳✴❆ ✿✹✶❂❀r✻✴ ❅✻✺✶
✐✻ ❂✳✺❅✶❋ ●✐ ❃✶✴✺✻✸✳r ⑧✶❀✳❆ ✸✶ ❑⑨
✶✴❀✉❉✳
✸✶❂✉❂✺✹✳ ✻ ❩❏ ➞❩r✹✿✶r✳ ❏✉✴❀✹✺✹✻➟
✶✐✐✳❋
➶➹➘
✐✻✿✶❂❀✻ ✴✉ ✶✴❃✳✴✻ ✶❂❀r✶ ✐✐✻❂❀✳✴❋
❻❃✶r✻✺✹✳❂✶✴
✼✶r✽❯ ✻ ◆✐✼✶r❀✳ ❥✉❲✹✿✳r✹ ❅✻✴❁
❦↕✇ ➙➓➛③➜➓➝✈④
✻❀r✻✺✳❋ ❩✶r✳ ❂✳ ✴✶ ✐✐✶❉✻r✳❂ ❂✻✸✻❋
❀r✻ ✵✐❋ ❬⑦r✶✳ ❇✉✶ ❄✉✶ ✉❂ ✶rr✳r❋ ➱✐
✸✶
❂✻✐❆ ✶✐ ✿✹✴✿✳ ✺✳✿❃✐✶❲✳ ❇✉✶ ✻✐❁
❙✳✐✳ ✸✹✴❃✻r✻r✳❂ ✴✶✹✴ ❉✶✺✶✴ ✺✳❂❁
❂✳ ✶✴❀✻✼✻ ✿✶❀✹✸✳ ✶❂ ❂✻✸✻❋ ❙✳✐✳
❪✹r✶✺✺✹❯❂
➮✃❒➘➴❮❐✃➮❰
❮ÏÐÑ➹Ò❐
✶❂✶r✳❆ ❅✉✼✳ ✺✳r❀✶✴ ✸✶ ✺✻✼✐✶✴ ✴✉❁
✿✹✐✹✻ ❄✉✶ ✻✉❀✳r✹❝✻✸✻ ✻ r✶✉❂✹r❁
✼✐✻✺✉✴❀r✶✴ ② ✶✐✐✳✴ ✐✳ ✴✻✼✶❂❵❆ ✻❄✹r❁
✴✶ ❃✻r✻ ✺✶✐✶✼r✻r ✶✐ ✺✉✿❃✐✶✻❁
✿❯ ✶✐ ✿✹❂✹✴❀r✳ ❴✳❀❀✻❋
❃r✶✴❀✻❂ ✴✶r❉✹✺✹✳❋
❨✳✴ ✸✶ ✐✻ ❅✹❲✻ ✿✻②✳r❋ ❬P✳ ❇✉✶
P✻ ✺r✹✴✹✴ ✶✐✵✺❀r✹✺✻❆ ✴✹❂ ✶✿✼✻r❁
❅✻ ❅✶✺❅✳ ✶✐ ❀r✹✼✉❂✻✐ ✶✴ ✉❂ ✻✺❁
✸✶ ❩✹❀✻❂✽✉❋ ❥✉✶r✳❂ ✴✹✶❀✶ ❀✹r✳✴ ✶❂
P✻ ✶✿❃r✶✴✻ ✶✴❀✻❀✻✐ ✸✶ ✶✐✶✺❀r✹❁
▲✘ ❈✙✚✘✛✘ ✜✢ ❈✣✚✢✛✤✥✣ ✜✢
✽✳❆
●✴❀✻✸✳✴
❀✳ ✸✶ ❲✉✴❀✹✺✹✻❆ r✶❉✳✺❯ ✉❂✻ ✿✶❁
✐✻ ✺✻r✻ ② ❍❑ ✶❂ ✐✻ ✶✴❃✻✐✸✻❋ ⑩ ✶✐
✺✹✸✻✸❆ ⑦✳r❃✳✶✐✶✺❆ ❅✻✼❖✻ ✹❂❄✳r✿✻❁
▼✘✛✘✤✘✥✦✣ ♣✥✜✥✧ ✢❡ ♣✘★✘✜✣
✺✳✿✳ ❿❾✺❅✹r✻ ② ❴✵r✹✸✻❆ ❇✉✶ ❀✻✿❁
✸✹✸✻ ✶❺✺✶✴✹❉✻❵❆ ✺✳✿✶❂❀❯ ✶❂ ✐✻
✸✳✿✹❂✽✳ ✺✳✿✹✶❂❝✻ ✻ ✐✻ ✉❂✻ ✸✶
✸✳ ✸✶ ❇✉✶ ✶✐ r✻✺✹✳❂✻✿✹✶❂❀✳ ✶✐✵✺❁
✚✘✛♠✢★ ✜✢✤❡✘✛✘✛ ❡✘ ✢✚✢✛✩
✼✹✵❂ ❄✉❂✺✹✳❂✻❂ ✻ ✿✶✸✹✳ ✽✻✴❋ ●❂
❀✶✐✶❉✹✴✹❯❂
✐✻ ✿✻✸r✉✽✻✸✻ ✺✉✻❂✸✳ ✺✻✶ ❏✳❶✳❆
❀r✹✺✳ ✴✶r❖✻ ✸✶ ❀r✶✴ ❅✳r✻✴ ✸✹✻r✹✻✴❋
❣✢✪✤✥✘ ✢✪ ✢❡ ★✢✤♠✣✛ ♣✣✛ ❡✘
✶✐ r✶✴❀✳ ✸✶✐ ❃✻❖✴ ❂✳ ❅✻ ❀✶r✿✹❂✻✸✳
✻✼✳✽✻✸✳✴ ✸✶ ✐✳✴ ❷✉✿✻✐✻❆ ❜✹✐❁
❄r✶✸✳ ❩✶✸r✻❝✻❋
✴❖
✴✶
❉✹❉✶
✶❂
✳❀r✳✴
✶✴❀✻❀✻✐
✉❂✳
✸✶
✐✳✴
✉❂ ❉✹✽✹✐✻❂❀✶ ✺✻✐✐✶❲✶r✳❋ ❷✻✺❖✻ ✉❂✻
P✻ ✿✶✸✹✸✻ ✴✶ ✺✳✿✶❂❝❯ ✻ ✻❃✐✹✺✻r
✥✚♣✣★✥✦✥❡✥✜✘✜ ✜✢ ✣♣✢✛✘✛
✸✶ ✴✳✐❉✶❂❀✻r✴✶ ✸✶✴✸✶ ❑❳❳⑨❆ ✺✉✻❂❁
r✳❂✸✻ ✶❂ ✴✉ ✿✳❀✳ ✺✉✻❂✸✳ ❄✉✶ ✻✐❁
✻ ❄✹❂✻✐✶✴ ✸✶ ✻❨✳ ❃✻r✻ ✻❄r✳❂❀✻r ✐✳✴
✤✣✪ ✤✣✛♠✢★ ♠✘✪ ♣✛✣❡✣✪❣✘✜✣★
✸✳
❄r✶❁
◆✐ r✶❄✶r✹r✴✶ ✻ ✐✻ ✴✶❂❀✶❂✺✹✻❆
✺✻❂❝✻✸✳ ❃✳r ✐✻✴ ✼✻✐✻✴❸ ✸✹✶❝ ❃✶r❄✳❁
r✹✽✳r✶✴ ✸✶ ✉❂✻ ✴✶❇✉❖✻ ❇✉✶ ✶✴ ✺❖✺✐✹❁
✜✢ ❡❧✫✬ ❈❧✘✪✜✣ ✪✣ ❤✘✭
✺✉✶❂❀✶✴ ✐✳✴ ✻❃✻✽✳❂✶✴❋ P✳✴ ✴✹❂✸✹❁
✶✐ ❃r✶✴✹✸✶❂❀✶ ✸✶✐ ⑦✳❂✴❀✹❀✉✺✹✳❁
r✻✺✹✳❂✶✴ ✶❂ ❀✳❀✻✐❋ ❹✼✻ ✻ ✴✶r ❃✻✸r✶
✺✻ ✶❂ ✶✐ ❃✻❖✴ ② ❇✉✶ ✴✉✶✐✶ ✻❄✶✺❀✻r ✻
✢❡✢✤♠✛✥✤✥✜✘✜ ✪✣ ❢❧✪✤✥✣✪✘✪
✺✻❀✳✴ ❅✻❂ ✻✸❉✶r❀✹✸✳ ✸✶ ✐✳✴ ❄✻✐✐✳✴
❂✻✐
✶✴❀✶ ✿✶✴❋
✐✻✴
❅✹✸r✳✶✐✵✺❀r✹✺✻✴❋
❡✣★ ★✥★♠✢✚✘★ ✜✢ ★❧✚✥✪✥★♠✛✣
✸✶ ✿✻❂❀✶❂✹✿✹✶❂❀✳ ② ✐✻ ❄✻✐❀✻ ✸✶
❬❂✳ ❅✻ ❲✉❝✽✻✸✳ ✶✐ ❀✶✿✻ ✸✶ ❄✳❂❁
✸✶
●❂✶r✽❖✻
✸✳ ✸✶✐ ✺✻✴✳❆ ❇✉✶ ✶✴ r✶✴❃✳❂✴✻✼✹❁
P✻
✿✻②✳r
❃✻r❀✶
✸✶
✶✴❀✻✴
●✐
❅✻✺✶r✴✶
✐✻
✸✶✺✹✴✹❯❂
✹❂❉✶r✴✹❯❂❋
✚❧✪✥✤✘✤✥✣✪✢★ ✣ ❡✣★ ♣❧✪♠✣★
✸✶✐ ❃✶r✴✳❂✻✐❆ ✶❂ ❃✻r❀✶ ❃✻r✻ ✹r✴✶
✐✹✸✻✸ ✶❺✺✐✉✴✹❉✻ ✸✶✐ ❃✳✸✶r ❲✉✸✹❁
✸✹✶r✳❂
❂✻✸✹✶❆
✽✉r❯ ✶❂ r✉✶✸✻ ✸✶ ❃r✶❂✴✻ ✶✐ ❃✻✴✻❁
✜✢ ♣✘❣✣✬ ▲✘ ✤✥❧✜✘✜ ✢★♠✙
✸✶✐ ❃✻❖✴❆ ❀✻✿✼✹✵❂ ❅✻ r✶✸✉✺✹✸✳ ✐✻
✺✹✻✐ ② ❇✉✶ ✶✐ ❿r✹✼✉❂✻✐ ⑦✳❂✴❀✹❁
✶❂ ❂✹❂✽✉❂✳ ✸✶ ✶✴✳✴ ✐✉✽✻r✶✴❆ ✸✹✺✶
✸✳ ✿✻r❀✶✴ ❇✉✶ ✐✻ ✺✻✉✴✻ ✸✶ ✐✻ ✺r✹❁
♣✘✛✘❡✥✫✘✜✘ ♣✣✛ ❡✘ ✤✛✥★✥★
✺✻❃✻✺✹✸✻✸ ✸✶ ✐✻ ✶✿❃r✶✴✻❋
❀✉✺✹✳❂✻✐
❅✻✼✶r ❉✹✴❀✳ ❂✻✸✻❋ ●✐ ✿✹✶✸✳ ② ✶✐
✴✹✴ ✶✐✵✺❀r✹✺✻ ✶✴ ✶✐ ✴✻✼✳❀✻❲✶ ✸✶ ✸✹r✹❁
✢❡✰✤♠✛✥✤✘ ✭ ✣♠✛✘★ ✤✣✚✣ ❡✘
✴✹✐✶❂✺✹✳ ✹✿❃✶r✻❂❆ ✺✳✿✳ ✼✹✶❂ ✴✻❁
✽✶❂❀✶✴ ✸✶ ✐✻ ✳❃✳✴✹✺✹❯❂ ✺✳❂❀r✻ ✶✐
✜✢❡ ♠✛✘✪★♣✣✛♠✢ ♣✱✦❡✥✤✣✮
✸✶❀r❾✴ ✸✶ ✺✻✸✻ ❂✳✺❅✶ ✻ ✳✴✺✉r✻✴
✼✶❂ ✐✳✴ r✶✴❃✳❂✴✻✼✐✶✴ ✸✶ ✶✴❀✻ ❉✹✳❁
✽✳✼✶r❂✻✸✳r
✤❧✭✣★ ★✢✛s✥✤✥✣★ ❤✘✪ ✜✥★✚✥✩
❇✉✶
✐✶❂✺✹✻❋
❩r✹✶❀✳❆ ✻✐✹✻✸✳ ✸✶✐ ❃r✶✴✹✸✶❂❀✶ ❼✹❁
✪❧✥✜✣ ✜✛✙★♠✥✤✘✚✢✪♠✢ ♣✣✛ ❡✘
✻❃✻✽❯❂
✺✳✐❾✴ ❴✻✸✉r✳❋
❢✘❡♠✘ ✜✢ ✛✢♣❧✢★♠✣★✮ ✘❡❣✣ q❧✢
✶✐✶✺❀r✳✸✳✿✵✴❀✹✺✳✴❋
★✢ ✛✢♣✥♠✢ ✢✪ ✚❧✤❤✘★ ❡✣✤✘❡✥✩
❑❳❍❍❆
✸✶✴✶✿✼✳✐✴❯
❄✉❂✸✻✿✶❂❀✻✐✶✴ ✸✶ ✐✻ ❃✶r✴✳❂✻❆
✜✘✜✢★✬ ➇▲✣★ ✢✚♣❡✢✘✜✣★
✿❾✴ ✸✶ ⑤❳❳ ✿✹✐✐✳❂✶✴ ✸✶ ✸❯✐✻r✶✴
✺✳✿✳ ✶✐ ✸✶r✶✺❅✳ ✻ ✐✻ ✐✹✼✶r❀✻✸
❇✉✹✵❂
✻✐✽✉✹✶❂
❬❙✹
❄✉✶
❩✶r✳
✶✐
❇✉✶
✻❇✉❖
✿✻❀❯❆
✸✹✺✶
✿✉✶r✶
❀✻✿✼✹✵❂❋ ◆❇✉❖ ②✻ ✶✴❀✻✿✳✴ ✻✺✳✴❁
✸✶✐
●✴❀✻✸✳❆
❻✿✻r
●✐ ✿✹❂✹✴❀r✳ ❀✻✿✼✹✵❂ ✻❂✉❂✺✹❯
✶✐
➎✶❂✶❝✉✶✐✻
❇✉✶
✶✺❅✻
↔✳✼✹✶r❂✳
✻
②
✸✶
✶✴❀❾
✺✻✸✻
❃✶r✸✶r
✐✳✴
❪✶✴❃✉✵✴
✸✶
r✶✴❃✶❀✻
✶✴✺r✉❃✉✐✳✴✻❵❋
✸✶
✿✻❂✶r✻
✉❂
●❂
✼r✶❉✶
❃r✳❂✉❂✺✹✻✿✹✶❂❀✳ ✻ ✐✻ ❃r✶❂✴✻❆
⑧✐✉✿✶ ✴✶❨✻✐❯❆ ✺✳✿✳ ✻r✽✉✿✶❂❁
❀✳✴ ❃r✹❂✺✹❃✻✐✶✴
✶❺✺✻r✺✶✐✻✺✹❯❂❆
✻
❄✻❉✳r ✸✶
❬✐✳✴
✐✻
✸✶r✶✺❅✳✴
✺✳❂✸✶✿✳✴
✸✶❂❀r✳
❃✻r✻
✽r✻❂ ❃✻r❀✶ ✸✶ ✶✐✐✻✴ ✻rr✶✴❀✻✸✻✴ ✶✐
❡❡✢❣✘✪ ✘ ❡✘ ✣❢✥✤✥✪✘ ✤✘✪★✘✩
➡✉❂✳✴ ❚❳❳ ✿✹✐✐✳❂✶✴ ✸✶ ✶✉r✳✴➢ ❃✻❁
❃✶r✴✳❂✻✐❆
❂✳
❂✹
❉✶r❵❆
✿✹✴✿✳ ✿✻r❀✶✴ ✸✉r✻❂❀✶ ✉❂✻ ❃r✳❁
✜✣★✮ ✤✣✪ ✣♦✢✛✘★✮ ♣✣✛q❧✢ ✤✣✪
r✻
✐✻ ❃r✶✴✉❂✺✹❯❂ ✸✶ ✹❂✳✺✶❂✺✹✻ ②
❀✶✴❀✻ ❄r✶❂❀✶ ✻ ✐✻ ✴✶✸✶ ✐✻ ✶✿❃r✶✴✻
✢❡ ✤✘❡✣✛ ✜✢ ▼✘✛✘✤✘✥✦✣✮
✿✉✺❅✻✴ ✸✶ ✐✻✴ ✺✉✻✐✶✴ ❂✉❂✺✻ ✴✶
✐✻
✶✴❀✻❀✻✐ ✶❂ ❴✻r✻✺✻✹✼✳ ② ✶❂❀r✶ ✐✻✴
q❧✥✰✪ ♣❧✢✜✢ ✜✣✛✚✥✛✲✬
✹❂✴❀✻✐✻r✳❂❋
✴✶❂❀✶❂✺✹✻ ❲✉✸✹✺✹✻✐❵❋
r✶✴✉✿✶
✉❂
✸✶
❄✻✿✹✐✹✻r
✐✻✴ ❉❖✺❀✹✿✻✴❋
✺✻✴✻
r✹✶✴✽✳
✸✶
✸✶
✉❂✻
✸✶
❑⑨
❃✶r✴✳❂✻✴❆
❃✻✴✻
❀✻✿✼✹✵❂
✐✻
✶✐
✸✶
✺✳rr✉❃✺✹❯❂
❀✉✿✼r✻✸✳✴❸ ✳❖✿✳✴ ❀✹r✳✴ ② ❂✳✴ ✶✴❁
✺✳rr✶r
✸✶❀✶❂✺✹❯❂
P✻
✿✻✴✹❉✻
❇✉✶
✜✢ ✘❣❧✘✮ ✯✪♠✢✛✪✢♠✮ ❡✘★ ♠✢❡✢✤✣✩
P✻
r✶❂✉❂✺✹✻
✸✶✴❀✻✺❯
❂✳❆ P✉✹✴ ❴✳❀❀✻ ❪✳✿❖❂✽✉✶❝❆ ✻✴✶❁
❃◗✼✐✹✺✳❋
❉✶❂✶❝✳✐✻❁
✻
✿✉✶r❀✶✴❆ ✺✳✿✳ ✺✻✴✹ ❀✳✸✻✴❆ ✴✉✺✶❁
✶❂
●✐✵✺❀r✹✺✻
✿✹❂✹✴❀r✳
✺✳✿✶❂❝✻r✳❂
✺✳✿❃r✻r
❃✐✻❂❀✻✴
✶✐✵✺❀r✹✺✻✴❆
✸✶✼✹✸✻
✶✐
✸✶✼✹✸✳
❃r✳✺✶✴✳❆
✿✳❀✹❉✻✺✹❯❂
✸✶
✐✻
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✶ ❊✁✂✄☎✆
❱✝✞✟✠✞✡ ✷☛ ❞✞ ❛☞✟✝✌ ❞✞ ✷✍✎✏
❭❪ ➌❥❜❥
➃③ ④①➄①➅⑧⑩❺❶ ⑨❶➆➄① ➈⑤ ➉⑤⑥⑤➅⑤ ⑤➆➄① ✇⑥
➅①➆⑤❺① ⑨❶⑩⑧⑤③ ⑨❶➆➄① ③❶⑨ ➅①③⑧❺❶⑨ ⑨①➊✇⑤③①⑨
✒ s❡♥t❡♥✕✐✒ ✔❡❧ ❈✜❲✩ ❳✜ ❨✜✣✜✛✜ ✙✒
s✐✔♦ ✕♦♥s✐✔❡✑✒✔✒ ✐♥s✒t✐s❢✒✕t♦✑✐✒
♣♦✑ ✉♥✒ ❣✑✒♥ ♣✒✑t❡ ✔❡ ❧✒ s♦✕✐❡✔✒✔✘
◆♦ ❡s ✔❡ ❡❀t✑✒✗✒✑✘ ▲✒ ✒❧✒✑♠✒ s♦✕✐✒❧ q✉❡
✔❡s✒tó ❡st✒ ✒❣✑❡s✐ó♥ ✒ ✉♥✒ ❝♦✈❡♥ ♣♦✑ ♣✒✑t❡
✔❡ ✕✐♥✕♦ ✙♦♠✚✑❡s ❡♥ ❧♦s s✒♥❢❡✑♠✐♥❡s ✔❡
✭✮✯✳✱ ❡♥ P✒♠♣❧♦♥✒✱ ✙✒ ✈❡♥✐✔♦ ✒ ✔❡♠♦s✲
t✑✒✑ ✙✒st✒ q✉✬ ♣✉♥t♦ s❡ ✙✒ ❡❧❡✈✒✔♦ ❡♥ ✹s✲
♣✒✗✒ ❡❧ ♥✐✈❡❧ ✔❡ ✐♥t♦❧❡✑✒♥✕✐✒ ✙✒✕✐✒ ❧♦s ✔❡❧✐✲
t♦s ✕♦♥t✑✒ ❧✒ ❧✐✚❡✑t✒✔ s❡❀✉✒❧✘ ▲✒s ♣✑♦t❡st✒s
s❡ ♠✉❧t✐♣❧✐✕✒✑♦♥ ✒②❡✑ ♣♦✑ t♦✔♦ ❡❧ ♣✒✖s❇ ✒❧✲
❣✉♥✒s ✔❡ ❡❧❧✒s ✚✒❝♦ ❡❧ ❧❡♠✒ ➇❩♦ s✖ t❡ ✕✑❡♦❃✱
✐♥s✐st✐❡♥✔♦ ❡♥ ✉♥ ✑✒s❣♦ ❢✉♥✔✒♠❡♥t✒❧ ② ♣♦✲
s✐t✐✈♦ ✔❡ t♦✔♦ ❡st❡ t✑✓❣✐✕♦ s✉✕❡s♦❏ q✉❡ ❧✒
s♦✕✐❡✔✒✔✱ ♠✒②♦✑✐t✒✑✐✒♠❡♥t❡✱ s✐❡♠♣✑❡ ✕✑❡✲
②ó ✒ ❧✒ ✈✖✕t✐♠✒ ② ✕♦♥✔❡♥ó ✒ ✉♥♦s ✒❣✑❡s♦✲
✑❡s q✉❡✱ ♣✒✑✒ ✕♦❧♠♦✱ ✔✐❢✉♥✔✐❡✑♦♥ s✉ ❢❡✕✙♦✲
✑✖✒ ♣♦✑ ❧✒s ✑❡✔❡s s♦✕✐✒❧❡s ❡ ✐♥t❡♥t✒✑♦♥ ✔❡s✲
♣✑❡st✐❣✐✒✑❧✒ ✔✉✑✒♥t❡ ❡❧ ♣✑♦✕❡s♦ ♣✒✑✒ ❡❀♦✲
♥❡✑✒✑s❡ ✔❡ s✉ ✒✚♦♠✐♥✒✚❧❡ ✕♦♠♣♦✑t✒♠✐❡♥✲
t♦✘ ❩ ❧✒ ✕✑❡②ó ✒ ♣❡s✒✑ ✔❡ q✉❡ ❧✒ ❝♦✈❡♥ ✔❡✲
♥✉♥✕✐✒♥t❡ ✒✔♠✐t✐ó s✐❡♠♣✑❡ s✉ ♣✒s✐✈✐✔✒✔
✒♥t❡ ✉♥✒ s✐t✉✒✕✐ó♥ ✈✐♦❧❡♥t✒ ❡ ✐♥❡s♣❡✑✒✔✒
t✑✒s ✉♥✒ ♥♦✕✙❡ ✔❡ ❝✉❡✑❣✒ ② ✒❧✕♦✙♦❧✘
P✒✑✒ ❧✒ s♦✕✐❡✔✒✔ ❡s♣✒✗♦❧✒✱ ✕♦♠♦ ♣✒✑✒
❧✒ ❆✉✔✐❡♥✕✐✒ ✔❡ ◆✒✈✒✑✑✒✱ ♥♦ ✙✉✚♦ ✕♦♥s❡♥✲
t✐♠✐❡♥t♦ ♣♦✑ ♣✒✑t❡ ✔❡ ❧✒ ✈✖✕t✐♠✒ ②✱ ♣♦✑
t✒♥t♦✱ ❧♦s ✕✐♥✕♦ ✒✕✉s✒✔♦s ✕♦♠❡t✐❡✑♦♥ ✉♥
❣✑✒✈✖s✐♠♦ ✔❡❧✐t♦✘ ❬❡ ♠♦✔♦ q✉❡ ♠✉② ✒t✑✓s
✙✒ q✉❡✔✒✔♦ ✒q✉❡❧❧✒ ♦✚s✕❡♥✒ ✕♦♥♥✐✈❡♥✕✐✒
s♦✕✐✒❧ ✕♦♥ ❧✒s ✒✕t✐t✉✔❡s ♠✓s ♠✒✕✙✐st✒s ❡
✐♥s♦♣♦✑t✒✚❧❡s ②✱ ♠✓s ✒✾♥✱ ✕♦♥ ❧✒ ✕✉❧♣✒✲
✚✐❧✐r✒✕✐ó♥ ✔❡ ❧✒s ✈✖✕t✐♠✒s ✔❡ ✔❡❧✐t♦s s❡❀✉✒✲
❧❡s✘ ✹❧ ✔❡✚✒t❡ q✉❡ s✉s✕✐t✒ ❧✒ s❡♥t❡♥✕✐✒ ✈✒✱
s✐♥ ❡♠✚✒✑❣♦✱ ♠✓s ✒❧❧✓✘ P♦✑q✉❡ s✐ ✚✐❡♥ ❧♦s
❝✉❡✕❡s ✙✒♥ ✐♠♣✉❡st♦ ❧✒ ♣❡♥✒ ♠✓s ✒❧t✒ ♣♦s✐✲
✚❧❡ ♣♦✑ ✒✚✉s♦s s❡❀✉✒❧❡s ➋♥✉❡✈❡ ✒✗♦s➋✱ ❧♦
q✉❡ s❡ ✕✉❡st✐♦♥✒ ❡s ❧✒ ✕✒❧✐❢✐✕✒✕✐ó♥ ✔❡❧ ✔❡❧✐✲
t♦✱ q✉❡ ♠✉✕✙♦s ✕♦♥s✐✔❡✑✒♥ ✔❡✚✖✒ ✙✒✚❡✑
s✐✔♦ ✔❡ ✈✐♦❧✒✕✐ó♥✱ ✔✒✔♦ ❡❧ ✑❡❧✒t♦ ✔❡ ❧♦s
✙❡✕✙♦s q✉❡ ❧✒ ♣✑♦♣✐✒ s❡♥t❡♥✕✐✒ ✑❡✕♦❣❡✘ ✹❧
❑ó✔✐❣♦ P❡♥✒❧ ✕♦♥s✐✔❡✑✒ ✒✚✉s♦ ② ♥♦ ✒❣✑❡✲
s✐ó♥ s✐ ♥♦ q✉❡✔✒ ♣✑♦✚✒✔✒ ✉♥✒ ✈✐♦❧❡♥✕✐✒ ♦
✉♥✒ ✐♥t✐♠✐✔✒✕✐ó♥ ✕✒♣✒✕❡s✱ s❡❣✾♥ ❧✒ ❝✉✑✐s✲
♣✑✉✔❡♥✕✐✒✱ ✔❡ ✔♦✚❧❡❣✒✑ ❧✒ ✈♦❧✉♥t✒✔ ✔❡ ❧✒
✔❡♥✉♥✕✐✒♥t❡✘ ❩ ✔❡ ❡❧❧♦ s❡ ✙✒♥ ✈✒❧✐✔♦ ❧♦s
❝✉❡✕❡s ♣✒✑✒ ✔✐✕t✒✑ s✉ s❡♥t❡♥✕✐✒✘
▲✒ ✔✐st✐♥✕✐ó♥ ❧❡❣✒❧✱ ♥♦ s✐❡♠♣✑❡ ❢✓✕✐❧ ✔❡
❡st✒✚❧❡✕❡✑✱ ✕♦♥✔✉✕❡ ✒ ❧✒ ✙✐✑✐❡♥t❡ ✕✉❡st✐ó♥
✔❡ ✕✉✓♥t♦ s❡ t✐❡♥❡ q✉❡ ✑❡s✐st✐✑ ✉♥✒ ♣❡✑s♦✲
♥✒ ♣✒✑✒ ❡✈✐t✒✑ s❡✑ ✈✐♦❧✒✔✒ s✐♥ ❝✉❣✒✑s❡ ♥✐ ❧✒
✐♥t❡❣✑✐✔✒✔ ❢✖s✐✕✒ ♥✐ ❧✒ ✈✐✔✒ ② ♣✒✑✒ q✉❡✱ ✒❧
t✐❡♠♣♦✱ s❡ ❧❡ ✑❡✕♦♥♦r✕✒ ✕♦♠♦ ✈✖✕t✐♠✒ ✔❡
t✒♥ ❣✑✒✈❡ ✒s✒❧t♦ ✒ s✉ ❧✐✚❡✑t✒✔ s❡❀✉✒❧ ② s✉s
✒❣✑❡s♦✑❡s ♥♦ q✉❡✔❡♥ ✐♠♣✉♥❡s✘ ✹♥ ❡st❡ ✕✒✲
s♦ ❧✖♠✐t❡ s❡ ✙✒ ✔❡s✕✒✑t✒✔♦ ❧✒ ✈✐♦❧❡♥✕✐✒✱
♣❡✑♦ ❧✒ ✒✉s❡♥✕✐✒ ✔❡ ✐♥t✐♠✐✔✒✕✐ó♥ ✑❡s✉❧t✒
✔✐❢✖✕✐❧ ✔❡ ✕♦♠♣✑❡♥✔❡✑✘ ▲✒ ♣✑♦♣✐✒ s❡♥t❡♥✲
✕✐✒ ✐♥✔✐✕✒ q✉❡ ❧✒ ❝♦✈❡♥ s✐♥t✐ó ✉♥ ➇✐♥t❡♥s♦
✒❣♦✚✐♦ ② ✔❡s✒s♦s✐❡❣♦❃✱ ➇q✉❡ ❧❡ ♣✑♦✔✉❝♦ ❡s✲
t✉♣♦✑ ② ❧❡ ✙✐r♦ ✒✔♦♣t✒✑ ✉♥✒ ✒✕t✐t✉✔ ✔❡ s♦✲
♠❡t✐♠✐❡♥t♦ ② ♣✒s✐✈✐✔✒✔❃✘ ▲✒ ♠❡✑✒ s✐t✉✒✲
✕✐ó♥✱ s✐♥ ♠❡✔✐✒✑ ✒♠❡♥✒r✒✱ ❢✉❡ ✐♥t✐♠✐✔✒t♦✲
✑✐✒ ♣✒✑✒ ❧✒ ✔❡♥✉♥✕✐✒♥t❡✱ s♦❧✒✱ ❡♥ ✉♥ ♦s✕✉✲
✑♦ ♣♦✑t✒❧✱ ✑♦✔❡✒✔✒ ✔❡ ✕✐♥✕♦ t✐♣♦s ✕♦✑♣✉❧❡♥✲
t♦s ✔✐s♣✉❡st♦s ✒ t❡♥❡✑ s❡❀♦ ✕♦♥ ❡❧❧✒✘
❙♦❧♦ ❧♦s ❝✉❡✕❡s t✐❡♥❡♥ t♦✔✒s ❧✒s ❡✈✐✔❡♥✲
✕✐✒s ✔❡❧ ✕✒s♦✱ ♣❡✑♦ ❡st✒ s❡♥t❡♥✕✐✒ ✐♥✔✐✕✒
q✉❡ q✉✐r✓ ♥♦ s❡ ✙✒ ✕♦♥s✐✔❡✑✒✔♦ ❡♥ s✉ ❝✉s✲
t✒ ♠❡✔✐✔✒ ❧✒ ✐♥t✐♠✐✔✒✕✐ó♥ ❡♥ ✉♥ ✕✒s♦ ✔❡
✒❣✑❡s✐ó♥ s❡❀✉✒❧❇ ❡❧ ♣✉♥t♦ ♠✓s ✔✬✚✐❧ ✔❡ ❧✒
✒✑❣✉♠❡♥t✒✕✐ó♥ ❝✉✔✐✕✐✒❧✘ ✹♥ t♦✔♦ ✕✒s♦✱ ❡s✲
t❡ ✙❡✕✙♦ ♠✒✑✕✒ ✉♥ ✒♥t❡s ② ✉♥ ✔❡s♣✉✬s ②
✙✒ ♣✑♦✈♦✕✒✔♦ ✉♥ ♥❡✕❡s✒✑✐♦ ✔❡✚✒t❡ s♦✕✐✒❧
✔❡❧ q✉❡ ✕♦♥✈❡♥✔✑✖✒ ✔❡st❡✑✑✒✑ ♦♣✐♥✐♦♥❡s
✒♣✑❡s✉✑✒✔✒s ② ✔❡♠✒❣ó❣✐✕✒s✘ ▲✒s ♠✉❝❡✑❡s
♥♦ t✐❡♥❡♥ ♣♦✑ q✉✬ s❡♥t✐✑s❡ ♠❡♥♦s s❡❣✉✑✒s
♣♦✑ ❡st✒ s❡♥t❡♥✕✐✒ ♥✐ ❧♦s ✒❣✑❡s♦✑❡s s❡❀✉✒✲
❧❡s q✉❡✔✒♥ ✐♠♣✉♥❡s✘ ▲✒ ✕♦♥✔❡♥✒ ✐♠♣✉❡s✲
t✒ ❡♥ ♣✑✐♠❡✑✒ ✐♥st✒♥✕✐✒ ✒s✖ ❧♦ ✕♦♥❢✐✑♠✒✘
❭❪ ❫❴❭❵❜❥
❦✇①③④① ①③ ⑤⑥⑦③⑧⑨⑧⑨
①⑩❶⑥❷❸⑧⑩❶
⑩❶❸❹③⑤⑩⑧①⑥❺①
❻❼❽❾❽ ❿➀➁➂
♦♠♦s t✒♥ ✒❢♦✑t✉♥✒✔♦s q✉❡ ②✒ ♥♦ ♥♦s
✒✕♦✑✔✒♠♦s ✔❡ ✕✉✒♥✔♦ ❧✒ ✈✐✑✉❡❧✒✱ ❧✒
♣♦❧✐♦♠✐❡❧✐t✐s✱ ❡❧ s✒✑✒♠♣✐ó♥✱ ❧✒s ♣✒♣❡✲
✑✒s ♦ ❧✒ ✈✒✑✐✕❡❧✒ ✕✒✉s✒✚✒♥ ❡st✑✒❣♦s ❡♥ ✹✉✑♦✲
♣✒ ♣♦✑ ❧✒ ✒❧t✒ ♠♦✑t✒❧✐✔✒✔ ♦ ❧✒s ❣✑✒✈❡s s❡✕✉❡✲
❧✒s q✉❡ ✔❡❝✒✚✒♥ ❡♥ ❧✒ ✐♥❢✒♥✕✐✒✘ ●✑✒✕✐✒s ✒ ❧✒
✈✒✕✉♥✒✕✐ó♥ s✐st❡♠✓t✐✕✒✱ ❧✒ ✈✐✑✉❡❧✒ ❡st✓ ✙♦②
❡✑✑✒✔✐✕✒✔✒ ② ❧✒ ♣♦❧✐♦ ❡♥ ✈✖✒s ✔❡ ✔❡s✒♣✒✑✐✲
✕✐ó♥❇ ❡❧ ✑❡st♦ s❡ ✙✒✚✖✒ ✑❡✔✉✕✐✔♦ ✙✒st✒ ♥✐✈❡✲
❧❡s ✕✒s✐ t❡st✐♠♦♥✐✒❧❡s✘ ✹♥ ❧♦s ✾❧t✐♠♦s ✒✗♦s✱
s✐♥ ❡♠✚✒✑❣♦✱ s❡ ♦✚s❡✑✈✒ ✉♥ ♣✑❡♦✕✉♣✒♥t❡
✑❡♣✉♥t❡✘ ✹s ❡❧ ✕✒s♦ ✔❡❧ s✒✑✒♠♣✐ó♥✱ ✕✉②✒
✐♥✕✐✔❡♥✕✐✒ s❡ ✙✒ t✑✐♣❧✐✕✒✔♦ ❡♥ ❧✒ ❯✹ ❡♥ ✒♣❡✲
♥✒s ✉♥ ✒✗♦❏ ✯✵✘✵✿✯ ✕✒s♦s ❡♥ ✭✮✯✴✱ ❢✑❡♥t❡ ✒
✵✘✳✵✻ ❡❧ ✒✗♦ ✒♥t❡✑✐♦✑✘ ✹st❡ ✑❡♣✉♥t❡ s❡ ✔❡✚❡
✒ ♣✑♦✚❧❡♠✒s ✔❡ ✕♦✚❡✑t✉✑✒ ❡♥ ✒❧❣✉♥♦s ♣✒✖✲
s❡s✱ ✕✉②✒s ✕♦♥s❡✕✉❡♥✕✐✒s s❡ ❡❀t✐❡♥✔❡♥ ✒❧
✑❡st♦ ✒ ✕✒✉s✒ ✔❡ ❧✒ ♠✒②♦✑ ♠♦✈✐❧✐✔✒✔✱ ② t✒♠✲
✚✐✬♥ ✒ ❧✒ ✕✑❡✕✐❡♥t❡ ✐♥✕✐✔❡♥✕✐✒ ✔❡ ❧✒s t❡♦✑✖✒s
✒♥t✐✈✒✕✉♥✒s q✉❡✱ ♣✒✑t✐❡♥✔♦ ✔❡ ✔✒t♦s ❢✒❧s♦s
s♦✚✑❡ ❡❢❡✕t♦s ✒✔✈❡✑s♦s✱ ♣✑♦✈♦✕✒ q✉❡ ♠✉✲
✕✙♦s ♣✒✔✑❡s ✔❡❝❡♥ ✔❡ ✈✒✕✉♥✒✑ ✒ s✉s ✙✐❝♦s✘
✹❧ ✚❡♥❡❢✐✕✐♦ ✔❡ ❧✒s ✈✒✕✉♥✒s ❡s ✕✐❡♥t✖❢✐✕✒✲
♠❡♥t❡ ✐♥✕✉❡st✐♦♥✒✚❧❡✘ ❑✒✔✒ ✒✗♦ s✒❧✈✒♥ ❧✒
✈✐✔✒ ✒ ♠✐❧❧♦♥❡s ✔❡ ♥✐✗♦s✱ ✕♦♠♦ s❡ ✈❡ ♣♦✑
✕♦♠♣✒✑✒✕✐ó♥ ✕♦♥ ❧♦s ♣✒✖s❡s q✉❡ ♥♦ ♣✉❡✔❡♥
✒✕✕❡✔❡✑ ✒ ❡❧❧✒s✘ ▲✒ ❣✑✒♥ ✈❡♥t✒❝✒ ✔❡ ❧✒s ✈✒✕✉✲
♥✒s ❡s q✉❡ s✉ ❡❢❡✕t♦ ❡s ✒ ❧✒ ✈❡r ✐♥✔✐✈✐✔✉✒❧ ②
✕♦❧❡✕t✐✈♦✘ P✑♦t❡❣❡ ✒❧ ♥✐✗♦ ✈✒✕✉♥✒✔♦✱ ♣❡✑♦
t✒♠✚✐✬♥ ✒❧ ✑❡st♦ ✔❡ ❧✒ ✕♦♠✉♥✐✔✒✔ ♣♦✑ ❡❧
❡❢❡✕t♦ ✔❡ ❧✒ ✤✣✢❂✣✤✛✜✛ ✛✦ ❅★❂❄✩✘ ❙♦❧♦ ✕✉✒♥✲
✔♦ ❧✒ ✈✒✕✉♥✒✕✐ó♥ ❡s ❣❡♥❡✑✒❧✐r✒✔✒ s❡ ❧♦❣✑✒
✑❡✔✉✕✐✑ ❧✒ ✕✐✑✕✉❧✒✕✐ó♥ ✔❡ ❧♦s ♣✒tó❣❡♥♦s ② ❡❧
✑✐❡s❣♦ ✔❡ ✕♦♥t✒❣✐♦✘ ✹❧ ✑❡✕✙✒r♦ ✔❡ ❧♦s ♣✒✲
✔✑❡s ✒ ❧✒s ✈✒✕✉♥✒s ♥♦ s♦❧♦ ♣❡✑❝✉✔✐✕✒ ✒ s✉s
✙✐❝♦s s✐♥♦ q✉❡ t✒♠✚✐✬♥ ✑♦♠♣❡ ❧♦s ✚❡♥❡❢✐✲
✕✐♦s ✔❡ ❧✒ ✐♥♠✉♥✐r✒✕✐ó♥ ✕♦❧❡✕t✐✈✒✘
❖✒② q✉❡ s✒❧✉✔✒✑ ♣♦✑ ❡❧❧♦ ❡❧ ♣❧✒♥ q✉❡
✒✕✒✚✒ ✔❡ ❧✒♥r✒✑ ❧✒ ❯✹ ♣✒✑✒ ♠❡❝♦✑✒✑ ❧✒ ✕♦✲
✚❡✑t✉✑✒ ② ✕♦♠✚✒t✐✑ ❧✒ ✔❡s✐♥❢♦✑♠✒✕✐ó♥✘ ❙❡
t✑✒t✒ ✔❡ ✒s❡❣✉✑✒✑ q✉❡ ❡♥ t♦✔♦s ❧♦s ♣✒✖s❡s ❧✒
t✒s✒ ✔❡ ✈✒✕✉♥✒✕✐ó♥ ✒❧✕✒♥✕❡ ❧♦s ♥✐✈❡❧❡s ♥❡✲
✕❡s✒✑✐♦s ➋❡♥ ❡❧ ✕✒s♦ ✔❡ ❧✒ t✑✐♣❧❡ ✈✖✑✐✕✒✱ ❡❧
◗✿✸➋ ② q✉❡ ❧✒s ✔♦s✐s s❡✒♥ ❧✒s ✒✔❡✕✉✒✔✒s✘
P✒✑✒ ❡❧❧♦ ✙✒② q✉❡ ✒✑♠♦♥✐r✒✑ ❧♦s ✕✒❧❡♥✔✒✲
✑✐♦s ✔❡ ✈✒✕✉♥✒✕✐ó♥✱ ✐♠♣❧✒♥t✒✑ ❧✒ t✒✑❝❡t✒ ✔✐✲
❣✐t✒❧ ✕♦♠✾♥ ② ✙✒✕❡✑ ✉♥ ❡s❢✉❡✑r♦ ♣✒✑✒ ✔❡t❡✕✲
t✒✑ ✒ ❧♦s ♥✐✗♦s q✉❡ ♥♦ ❡st✓♥ ♣✑♦t❡❣✐✔♦s✘
❡ ✑❡♣❡♥t❡✱ ✈✉❡❧✈❡ ❧✒ ✈✐s✐ó♥ ♦♣t✐✲
♠✐st✒ ✒❧ ✒♥✓❧✐s✐s ✔❡ ❧✒ ❡✕♦♥♦♠✖✒
❡s♣✒✗♦❧✒✘ ■♥t❡❧❡✕t✉✒❧❡s ✔❡ ♠✉✕✙♦
♦ ✔❡ ♣♦✕♦ ❢✉st❡ ✑❡✕✉❡✑✔✒♥ q✉❡ ❧✒ ✕♦s✒ ♥♦
❡st✓ t✒♥ ♠✒❧✱ q✉❡ ❧♦s ♣❡♥s✐♦♥✐st✒s ✙✒♥
s✉❢✑✐✔♦ ♠❡♥♦s q✉❡ ♦t✑♦s ❣✑✉♣♦s ✔❡ ♣♦✚❧✒✲
✕✐ó♥ ❧♦s ✑✐❣♦✑❡s ✔❡ ❧✒ ✕✑✐s✐s ➋✒s✖✱ s♦❧♦ ❡st✒✲
✑✖✒♥ ❧❡❣✐t✐♠✒✔♦s ♣✒✑✒ ♣✑♦t❡st✒✑ q✉✐❡♥❡s
❢✐❣✉✑✒♥ ❡♥ ❡❧ ♣✑✐♠❡✑ ❧✉❣✒✑ ✔❡ ❧♦s ✔✒♠♥✐❢✐✲
✕✒✔♦s✱ ♣♦✑ ❧♦ q✉❡ ✙✒✚✑✖✒ q✉❡ ✐♥✈❡♥t✒✑ ✉♥
✛✜✢✣✤✢✥✢✦✧★✩✪✫ q✉❡ ❡❧ ♣❡s✐♠✐s♠♦ s♦✲
✚✑❡ ❧✒ ❡✕♦♥♦♠✖✒ ❡s ✉♥ s❡♥t✐♠✐❡♥t♦ ✐♥✈❡♥✲
t✒✔♦ ② q✉❡✱ ✚✉❡♥♦✱ ❡❧ ✕✑❡✕✐♠✐❡♥t♦ ❡✕♦♥ó✲
♠✐✕♦ s✐❣✉❡ ② ❡s♦ ❡s ❧♦ q✉❡ ✐♠♣♦✑t✒✱ ♣♦✑✲
q✉❡ ✕✑❡✕✐♠✐❡♥t♦ ❡s ♣✑♦❣✑❡s♦ ② ❡❧ ✑❡st♦
s♦♥ ✈✒✐♥✒s✘ ◆♦ ✙✒② q✉❡ ❡♥❢✒♥❣✒✑s❡ ❡♥ ❡❧
✕✒t✒st✑♦❢✐s♠♦✱ ✔✐✕❡♥✘ ❆✉♥q✉❡ ❧✒ t✒s✒ ✔❡
♣✒✑♦ ✙✒②✒ t❡♥✐✔♦ ✉♥ ♣❡q✉❡✗♦ t✑✒s♣✐✬s ❡♥
❡❧ ♣✑✐♠❡✑ t✑✐♠❡st✑❡ ✔❡ ✭✮✯✰ ➋✙✒ s✉✚✐✔♦
✔♦s ✔✬✕✐♠✒s✱ ✙✒st✒ ❡❧ ✯✳✱✴✵✸➋ ② s❡ ✙✒②✒♥
✔❡st✑✉✐✔♦ ✯✭✵✘✮✮✮ ❡♠♣❧❡♦s✘ ◆✒✔✒ q✉❡✱ ❡♥
♦♣✐♥✐ó♥ ✔❡ ❧✒ ♥♦✈✖s✐♠✒ ✑❡✒✕✕✐ó♥ ✒♥✒❧✖t✐✕✒
✕♦♥t✑✒ ❡❧ ♣❡s✐♠✐s♠♦✱ ♥♦ ✒✑✑❡❣❧❡ ❧✒ t❡♠♣♦✲
✑✒✔✒ t✉✑✖st✐✕✒ ✔❡ ✈❡✑✒♥♦✘
P❡✑♦ ❡❧ ♣❡s✐♠✐s♠♦ s❡ ♥✐❡❣✒ ✒ ✔❡s✒♣✒✑❡✲
✕❡✑ ✒♥t❡ ❧♦s ✕♦♥❝✉✑♦s ✔❡❧ ♦♣t✐♠✐s♠♦ ♠✒✲
✕✑♦❡✕♦♥ó♠✐✕♦✱ ❡s❡ q✉❡ s♦st✐❡♥❡ q✉❡ ✕♦✲
♠♦ ❡♥ ❣❡♥❡✑✒❧ ❡st✒♠♦s ♠❡❝♦✑ q✉❡ ♥✉♥✕✒✱
❡♥ ♣✒✑t✐✕✉❧✒✑ ♥✒✔✐❡ t✐❡♥❡ ✔❡✑❡✕✙♦ ✒ q✉❡✲
❝✒✑s❡ ♠✓s q✉❡ ✕♦♠♦ ✉♥✒ ❡s♣❡✕✐✒ ✔❡ ♣♦s❡
❡st✬t✐✕✒✘ ❯♥✒ ✐♥♠❡✑s✐ó♥ ❡♥ ✒❣✉✒s s♦♠❡✲
✑✒s ✔❡❧ ♠❡✑✕✒✔♦ ❧✒✚♦✑✒❧ ♥♦s ✔✐✕❡ q✉❡ s✖✱
q✉❡ ✙✒② ✑✒r♦♥❡s ♣✒✑✒ ❧✒ ✐♥q✉✐❡t✉✔ ♠❡✔✐t✒✲
✔✒✘ ✹s♣✒✗✒ t✐❡♥❡ ✉♥✒ t✒s✒ ✔❡ ♣✒✑♦ q✉❡
s♦♥✑♦❝✒ ✒ ❧✒ ❯✹✘ ▲✒ t✒s✒ ✔❡ t❡♠♣♦✑✒❧✐✔✒✔
❡s ✔❡❧ ✭✳✱✴✸✱ ❡❧ ✔♦✚❧❡ q✉❡ ❧✒ ♠❡✔✐✒ ✔❡ ❧✒
❯✹ ✭✰ ✺✯✵✱✻✸✼✘ ▲♦s ♦♣t✐♠✐st✒s ② ❡❧ ●♦✚✐❡✑✲
♥♦ ✔✐✑❡✕t✒♠❡♥t❡ ✑❡s♣♦♥s✒✚❧❡ ➾♥♦ ✒✔✈✐❡✑✲
t❡♥ ❡♥ ❡st✒ ✔✐❢❡✑❡♥✕✐✒ ✉♥✒ ✔✐st♦✑s✐ó♥ ❣✑✒✲
✈❡ ♣✒✑✒ ❧✒ ❡st✒✚✐❧✐✔✒✔ ❧✒✚♦✑✒❧ ② s♦✕✐✒❧ ✔❡
❧♦s ❡s♣✒✗♦❧❡s✽ ❆❧ ♣✒✑❡✕❡✑✱ ♥♦ ✐♠♣♦✑t✒ q✉❡
❡♥ ❧♦s t✑❡s ♣✑✐♠❡✑♦s ♠❡s❡s ✔❡ ❡st❡ ✒✗♦ ❡❧
♥✾♠❡✑♦ ✔❡ ✕♦♥t✑✒t♦s ✑❡✒❧✐r✒✔♦s ❡q✉✐✈✒❧✲
❣✒ ✒❧ ✻✿✸ ✔❡❧ ♥✾♠❡✑♦ ✔❡ t✑✒✚✒❝✒✔♦✑❡s ❡♠✲
♣❧❡✒✔♦s✘ ▼✓s ✔❡ ✉♥ t❡✑✕✐♦ ✔❡ ❧✒ ❢✉❡✑r✒
❧✒✚♦✑✒❧ ✑♦t✒ ✐♥✕❡s✒♥t❡♠❡♥t❡ ♣♦✑ ✑✒r♦♥❡s
q✉❡ ❧✒ ♥✉❡✈✒ ✕✑✖t✐✕✒ ❢❡❧✐r ✔❡ ❧✒ ❡✕♦♥♦♠✖✒✱
❡❀♣❡✑t✒ ❡♥ ❁❂✤✧✜★ ❤✤✦★★✩✫ ❡❀✒♠✐♥✒ ✚✒❝♦ ❧♦s
♣✑✐♥✕✐♣✐♦s ✔❡ ➇♠❡❝♦✑ ❡st♦ q✉❡ ♥✒✔✒❃ ♦ ➇❡s✲
t✒♠♦s ♠❡❝♦✑ q✉❡ ♥✉♥✕✒❃ ✺❧✒ ✙✉♠✒♥✐✔✒✔
❡♥ s✉ ✕♦♥❝✉♥t♦✱ ✕❧✒✑♦✼✘
❚✒♠♣♦✕♦ ♠♦❧❡st✒ q✉❡ ❡❧ ✻✻✸ ✔❡ ❧♦s
♥✉❡✈♦s ✕♦♥t✑✒t♦s s❡✒♥ ✒ ❝♦✑♥✒✔✒ ♣✒✑✕✐✒❧✘
▲✒s ✕♦♥s❡✕✉❡♥✕✐✒s ✔❡ ❡st❡ ♠♦✔❡❧♦ ❧✒✚♦✲
✑✒❧ s♦♥ ❧✒ ♣✑❡✕✒✑✐r✒✕✐ó♥ ② ❧✒ ✐♥❡st✒✚✐❧✐✔✒✔
✔❡ q✉✐❡♥❡s t✑✒✚✒❝✒♥ ♣♦✑ ♠❡s❡s✱ ♣♦✑ ✔✖✒s ②
✒✉♥ ♣♦✑ ✙♦✑✒s✘ ▲✒ ♣✑♦✔✉✕t✐✈✐✔✒✔ ✕✒❡✱ ❧✒
✔❡s✐❣✉✒❧✔✒✔ ✒✉♠❡♥t✒ ② ❡❧ ✛❂✢❄✤✣❅ ❡♠✲
♣✑❡s✒✑✐✒❧ ✕✒♠♣✒ ♣♦✑ s✉s ✑❡s♣❡t♦s❇ ♣❡✑♦
✕♦♠♦ ❡❧ ♣✑♦❣✑❡s♦ ♠✒✕✑♦❡✕♦♥ó♠✐✕♦ ✺♠✓s
✚✐❡♥ ✢✜❈★✩❈✥✢✤❈✩❉ ♥♦ s❡ ✔❡t✐❡♥❡✱ ❧♦s ♠✐✲
♥✐st❡✑✐♦s ✔❡❧ ✑✒♠♦ ② q✉✐❡♥❡s s✉♣♦♥❡♥ q✉❡
✙✒② ✉♥ ✕♦♠♣❧♦t ✺♦ ✕♦♥✈❡✑❣❡♥✕✐✒ ✔❡ ✐♥t❡✑❡✲
s❡s✼ ♣✒✑✒ ✐♥st✐❧✒✑ ❡❧ ♣❡s✐♠✐s♠♦ ❡♥ ❧♦s ♦✖✲
✔♦s ✔❡ ❧♦s ❡s♣✒✗♦❧❡s ♥✐ ✒❧t❡✑✒♥ ❧♦s ♣✉❧s♦s
♥✐ ✔❡❝✒♥ ✔❡ ✕❡❧❡✚✑✒✑ ❧✒ ♠❡❝♦✑✒ ❣❡♥❡✑✒❧
q✉❡ ❡♥✕✉✚✑❡ ❡❧ ❡♠♣❡♦✑✒♠✐❡♥t♦ ♣✒✑✕✐✒❧✘
✹❧ ♠❡✑✕✒✔♦ ✔❡ t✑✒✚✒❝♦ ❡♥ ✹s♣✒✗✒✱ ✚✐❡♥
✑✒✔✐♦❣✑✒❢✐✒✔♦ ♣♦✑ ❧✒ ✹P❆✱ ✑♦r✒ ❧✒ ✔❡❢♦✑♠✐✲
✔✒✔✘ ▲♦ s✒✚❡♥ ❧♦s ♣❡s✐♠✐st✒s ✑❡✕✒❧✕✐t✑✒♥✲
t❡s ② ❧♦s ♦♣t✐♠✐st✒s ♣❡♥✔✉❧✒✑❡s✘ ❘❡✕❧✒♠✒
✉♥✒ ✒✕✕✐ó♥ ♣❡✑❡♥t♦✑✐✒ ✔❡ ♣♦❧✖t✐✕✒ ❡✕♦♥ó✲
♠✐✕✒ q✉❡✱ ♣♦✑ ✔❡s❣✑✒✕✐✒✱ ❡st❡ ●♦✚✐❡✑♥♦
♥♦ ❡st✓ ✕✒♣✒✕✐t✒✔♦ ✺♣♦✑ ✑✒r♦♥❡s ✈✒✑✐✒s✼
♣✒✑✒ ✕♦♦✑✔✐♥✒✑✘ ❙❡ t✑✒t✒ ✔❡ ✯✼ ✐♥✕❡♥t✐✈✒✑
❧✒ ✕♦♥s♦❧✐✔✒✕✐ó♥ ✔❡ ❡♠♣✑❡s✒s ✕♦♠♣❡t✐t✐✲
✈✒s ✕✒♣✒✕❡s ✔❡ ❣❡♥❡✑✒✑ ❡♠♣❧❡♦ ❡st✒✚❧❡❇ ✭✼
✔❡ ✒t✒❝✒✑✱ ✕♦♥ ✒✕✕✐♦♥❡s ✕♦❡✑✕✐t✐✈✒s ✕♦♥t✉♥✲
✔❡♥t❡s✱ ❡❧ ❢✑✒✉✔❡ q✉❡ ✕♦♥s✐st❡ ❡♥ ✕✉✚✑✐✑
♣✉❡st♦s ✔❡ t✑✒✚✒❝♦ ♣❡✑♠✒♥❡♥t❡s ✕♦♥ ✕♦♥✲
t✑✒t♦s t❡♠♣♦✑✒❧❡s ② ✻✼ ✔❡ ✕♦♠✚✒t✐✑ ❧✒ ✕♦♥✲
✈❡✑s✐ó♥ ❢♦✑r♦s✒ ② ✛✦ ❋✜❈✧✩ ✔❡ ❧♦s ✕♦♥t✑✒t♦s
✒ t✐❡♠♣♦ ♣✒✑✕✐✒❧ ❡♥ ✕♦♥t✑✒t♦s ✒ ❝♦✑♥✒✔✒
✕♦♠♣❧❡t✒✘ ❍✒st✒✑✖✒ ✕♦♥ ❡s♦ ♣✒✑✒ ♠✐✑✒✑ ✔❡
♦t✑♦ ♠♦✔♦ ✒ ❧♦s ✔❡❢❡♥s♦✑❡s ✔❡ ❧✒ ❡✕♦♥♦✲
♠✖✒ s♦♥✑✐❡♥t❡❇ s✐ ✒✔❡♠✓s s❡ ✑❡✕t✐❢✐✕✒ ❧✒
✑❡❢♦✑♠✒ ❧✒✚♦✑✒❧✱ ♠✐❡❧ s♦✚✑❡ ✙♦❝✉❡❧✒s✘
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✷✆ ❞✁ ❛✝✂ ✞ ❞✁ ✷✟✠✡
❊☛☞✌✍✎ ✶✶
❖✏✑✒✑✓✒
➲➳
➺➪
➵➳➸➺➻➳➼
➴➪➷➺➹➼➴➳➪➺➼➬
➻Ñ➼
ÑÏ➴➾
✃
➽➾➚➽➪➶➽➹
➘➪➽
➮➴➪➽➪➚➴➽➚➴➱➪
➳➵➺➹➽❰➴➷➳
✃
✃
✛✘
❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖
✙s✧✘★✕✛✘
➵➺➹➼➳➪➽➾❐
➽➸➽➵❰➽➹
s✔✕s ✖✗✘s s✙ ✙s✔❡ ❤✘✚✛✘✜✖✕ ♠✢✣❤✕
s✕✚✤✙
➸➺➻➳➚➹➽➚➴➽
➾➽➼
➸➺
❒➼
➵➹➺➚➴➼➳
➳➮➺➹❰➽➼
➤➥➠➦➤➧➥
➚➽➾➴➸➽➸
➚➳➪
❮➽➚➺➹
➚➽➻➵➘➼
➘➪
➚➘➹➹➴➚➘➾➽➹➺➼
➽
➵➹➺➚➽➹➴➶➽➸➳➼
➼➴➼❰➺➻➽
➾➽
➸➺
Ï➳Ð➴➺➹➪➳
➸➺➻➽➪➸➽
➼➳➚➴➽➾
✧✕✤ ✤✙✣✕✤✤✙✤ ✙✜ ✧✤✙✣✥✕s ✖✙ ♠✘✔✤✗✣✢✛✘ ② ✙✜
➨➦➤➩➫➩➭➦➯
✘②✢✖✘s ✘✛ ✙s✔✢✖✥✕✬ ✔✘♠✚✥❆✜ ✧✕✤ ✧✘✤✔✙ ✖✙
✘
✛✕s ❏✕✚✥✙✤✜✕s ✘✢✔✕✜✐♠✥✣✕s✪
✤✘✗r ✖✙✛ ✛✘♠✙✜✔✘✚✛✙ ✘s✢✜✔✕ ✖✙✛ ♠❡s✩
❨ ✛✘ ✣✢✘✤✔✘ ✙✦✥✖✙✜✣✥✘ ✙s q✢✙ ✙✛ ✤✙✔✤✕✣✙✩
✔✙✤ ✖✙ ✛✘ ✧✤✙s✥✖✙✜✔✘ ✖✙ ✛✘ ❈✕♠✢✜✥✖✘✖ ✖✙
▼✘✖✤✥✖✪ ✫✜✔✤✙ ✙✛ ✦✘✤✥✕✧✥✜✔✕ ✙✛✙✜✣✕ ✖✙ ✕✧✥✩
s✕
✜✥✕✜✙s ✦✙✤✔✥✖✘s ✘✛ ✤✙s✧✙✣✔✕✬ s✙ ❤✘✜ ✙✭✙✣✔✢✘✩
✜✢✙s✔✤✘s ❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖✙s ✙s✔❡ s✥✙✜✖✕ ✘✚✤✢✩
✖✕ ✘✛❣✢✜✘s ✘✭✥✤♠✘✣✥✕✜✙s ✥✜✙①✘✣✔✘s ✙ ✥✜❥✢s✩
♠✘✖✕✤✈ ✙✜✔✤✙ ✱✰✰✽ ② ✱✰✯✺ ❤✘ ✖✙s✣✙✜✖✥✖✕
✔✘s s✕✚✤✙ ✛✘ ❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖ q✢✙ ✥✜✖✥✣✘✜ ✢✜
✙✜ ✢✜ ❅✰✸ ✛✘ ✭✥✜✘✜✣✥✘✣✥✐✜ ✧✤✥✦✘✖✘ ② ✙✜ ✢✜
❣✤✘✜ ✖✙s✣✕✜✕✣✥♠✥✙✜✔✕ ✖✙ s✢ ✤✙✘✛✥✖✘✖✮ ✘s✙✩
✱✯✸ ✛✘ ✧ú✚✛✥✣✘✪ ❨ ✙s✔✕ s✥❣✜✥✭✥✣✘ ♠✙✜✕s ✥✜✩
✦✙✤✘✣✥✕✜✙s
q✢✙
✧✘✤✙✣✙✜
✖✙s✣✕✜✕✣✙✤
✙✜
✥✜❣✤✙s✕s
✦✙s✔✥❣✘✣✥✐✜✬
✙✛
✧✘✤✘
♠✙✜✕s
✛✘
✥✜✦✙s✔✥❣✘✣✥✐✜ ✙✜
✥✜✜✕✦✘✣✥✐✜✬
♠✙✜✕s
❣✤✘✜ ✧✤✙s✔✥❣✥✕ q✢✙ ✔✥✙✜✙ ✙s✔✘ ✥✜s✔✥✔✢✣✥✐✜
✣✕♠✧✙✔✥✔✥✦✥✖✘✖✬ ♠✙✜✕s ✙♠✧✛✙✕ ② ✛✘ ✧✢✙s✩
✙✜✔✤✙
✔✘ ✙✜ ✧✙✛✥❣✤✕ ✖✙ ✜✢♠✙✤✕s✕s ❣✤✢✧✕s ✖✙ ✥✜✩
✛✘
✣✥✢✖✘✖✘✜✗✘✬
✣✕♠✕
✚✥✙✜
✥✜✖✥✣✘✜
✦✙s✔✥❣✘✣✥✐✜ ✖✙ ✙①✣✙✛✙✜✣✥✘ ✔✤✘s ✘★✕s ② ✙s✩
✔✕✖✘s ✛✘s ✙✜✣✢✙s✔✘s ✖✙ ✕✧✥✜✥✐✜✪
▲✘ ❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖ ✙s✧✘★✕✛✘ ✦✥✦✙ ✙✜ ✢✜✘
✭✢✙✤r✕s ✧✘✤✘ ✣✕✜s✔✤✢✥✤✛✕s✪ ◆✕ ✕✚s✔✘✜✔✙✬ ✘
✔✤✥✧✛✙ ✤✙✘✛✥✖✘✖✪ ▲✘ ✧✤✥♠✙✤✘ ✜✕s ✖✥✣✙ q✢✙
✧✙s✘✤ ✖✙ ✙s✔✘ ✘✛✘✤♠✘✜✔✙ s✥✔✢✘✣✥✐✜✬ ✛✕s ✥✜✩
✘✣✔✢✘✛♠✙✜✔✙
✦✙s✔✥❣✘✖✕✤✙s ✙s✧✘★✕✛✙s ❤✘✜ ♠✙❥✕✤✘✖✕ s✢s
✢✜✥✦✙✤s✥✔✘✤✥✕
✧✘✗s✪ ❯✜
✔✙✜✙♠✕s
✖✙
✛✘
s✥s✔✙♠✘
✙✛
♠✙❥✕✤
q✢✙
s✥s✔✙♠✘
✜✢✙s✔✤✕
✤✙s✢✛✔✘✖✕s ✥✜✣✤✙♠✙✜✔✘✖✕ s✢ ✥♠✧✘✣✔✕ ✜✕✤✩
❤✘ ✙①✧✙✤✥♠✙✜✔✘✖✕
♠✘✛✥r✘✖✕ ✥✜✔✙✤✜✘✣✥✕✜✘✛✬ ✧✘s✘✜✖✕ ✖✙✛ ✯✪✯✱
❤✥s✔✕✤✥✘
✖✙
✢✜ ✘✦✘✜✣✙ ❤✥s✔✐✤✥✣✕ ✙①✧✕✜✙✜✣✥✘✛ s✥✔✢❡✜✖✕✩
✙✜ ✱✰✰✺ ✘ ✯✪❅✯ ✙✜ ✱✰✯✹✬ s✙❣ú✜ ✛✘ ❋✢✜✖✘✩
s✙ ✙✜✔✤✙ ✛✕s ♠✙❥✕✤✙s ✖✙✛ ♠✢✜✖✕✪ ❙✥ ✛✘ s✕✣✥✙✩
✣✥✐✜
✖✘✖ ✙s✧✘★✕✛✘ ❤✘ ✧✤✕❣✤✙s✘✖✕ ✖✙ ✢✜✘ ✭✕✤♠✘
✳❋✙✣②✔✴✬ ♠✘✜✔✙✜✥✙✜✖✕ ✘ ✫s✧✘★✘ ✙✜ ✙✛ ✢✜✩
✙s✧✙✣✔✘✣✢✛✘✤ ✙✜ ✛✕s ú✛✔✥♠✕s ✣✢✘✔✤✕ ✖✙✣✙✩
✖❆✣✥♠✕ ✛✢❣✘✤ ♠✢✜✖✥✘✛ ✙✜ ✜ú♠✙✤✕ ✖✙ ✧✢✩
✜✥✕s✬ ✣✤✙✕ q✢✙ ✙s ✖✙ ❥✢s✔✥✣✥✘ ✤✙✣✕✜✕✣✙✤ q✢✙
✚✛✥✣✘✣✥✕✜✙s
✘✛❣✢✜✘ ✤✙s✧✕✜s✘✚✥✛✥✖✘✖ ✔✙✜✖✤❡ ✙✜ ✙✛✛✕ ✛✘
✤✙s
✣✕✜s✔✘✜✔✙ ② ✙✭✥✣✘r ✣✕✜✔✤✥✚✢✣✥✐✜ ✖✙ ✛✘s ✣✕✩
q✢✙ ✛✘ ✙✜✙✤❣✗✘ ✖✙ ✜✢✙s✔✤✕s ✥✜✦✙s✔✥❣✘✖✕✤✙s
♠✢✜✥✖✘✖✙s ✢✜✥✦✙✤s✥✔✘✤✥✘s✪
s✙ ✥✤❡ ✘✧✘❣✘✜✖✕ s✥ ✜✕ ✔✥✙✜✙✜ ✙✛ ✣✕♠✚✢s✔✥✩
✫s✧✘★✕✛✘
♠❡s
✖✙
❈✥✙✜✣✥✘
✣✥✙✜✔✗✭✥✣✘s
✣✥✔✘✖✕s✪
②
✖✙
②
❚✙✣✜✕✛✕❣✗✘
✥✜✦✙s✔✥❣✘✖✕✩
✤✙s✢✛✔✘
P✙✤✕
✙✦✥✖✙✜✔✙
✚✛✙ ✜✙✣✙s✘✤✥✕✪
❙✙❣ú✜ ✢✜✘ ✤✙✣✥✙✜✔✙ ✧✢✚✛✥✣✘✣✥✐✜ ✖✙✛ ❋✕✩
✤✕ ✫✣✕✜✐♠✥✣✕ ▼✢✜✖✥✘✛✬ ✫s✧✘★✘ s✙ ✙✜✣✢✙✜✩
P✙✤✕ ✔✘♠✚✥❆✜ ✖✙✚✙♠✕s ✣✕✜s✔✘✔✘✤ ✢✜✘
✔✤✘ ✙✜✔✤✙ ✛✕s ✯✰ ✧✘✗s✙s q✢✙ ✔✥✙✜✙✜ ♠❡s ❯✜✥✩
✔✙✤✣✙✤✘ ❣✤✘✜ ✤✙✘✛✥✖✘✖ q✢✙ ❤✘② q✢✙ ✧✕✜✙✤
✦✙✤s✥✖✘✖✙s
✣✕✜ ✢✤❣✙✜✣✥✘ s✕✚✤✙ ✛✘ ♠✙s✘✈ ✙①✥s✔✙✜ ✚✘s✩
✙✜✔✤✙
✛✘s
✧✤✥♠✙✤✘s
✯✪✰✰✰
✖✙✛
♠✢✜✖✕✬ ✖✙ ✢✜ ✙✛✙✜✣✕ ✖✙ ♠❡s ✖✙ ✱✰✪✰✰✰
✔✘✜✔✙s
✥✜s✔✥✔✢✣✥✕✜✙s
✖✙✚✙♠✕s
✢✜✥✦✙✤s✥✔✘✤✥✘s
❈✕✜✣✤✙✔✘♠✙✜✔✙✬ ✖✙
✛✘s
✙①✥s✔✙✜✔✙s✪
q✢✙
♠✙❥✕✤✘✤
✙✜
✛✕s
✙✛
✢✜✥✦✙✤s✥✔✘✤✥✕s
✭✢✜✣✥✕✜✘♠✥✙✜✔✕
✥✜✔✙✤✜✕ ✖✙ ✜✢✙s✔✤✘s ✥✜s✔✥✔✢✣✥✕✜✙s✪ ■❆❥✙✜✩
❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖✙s
✼✲
✣✢✙s✔✥✕✜✙s
✘❣✤✢✧✘✖✘s ✙✜ ✛✘ ❈✕✜✭✙✤✙✜✣✥✘ ✖✙ ❘✙✣✔✕✤✙s
♠✙
✳❈❘❯✫✴✬ ✔✙✜✙♠✕s ✹✹ ✙✜✔✤✙ ✛✘s ✯✪✰✰✰ ✧✤✥♠✙✩
✣✕✜s✥✖✙✤✕
q✢✙
s✙★✘✛✙
s✕✛✕
♠❡s
✘✛❣✢✜✘s
✖✙
✥♠✧✕✤✔✘✜✔✙s✈
✛✘s
q✢✙
✤✙✭✕✤♠✘✤
✛✘s
✜✢✙s✔✤✕ s✥s✔✙♠✘ ✖✙ ❣✕✚✥✙✤✜✕ ✧✘✤✘ ❤✘✣✙✤✛✕
✽✰✰ ✧✤✥♠✙✤✘s ② ✯✯ ✙✜✔✤✙ ✛✘s ✺✰✰ ✧✤✥♠✙✤✘s✬
♠❡s ❡❣✥✛ ② ✕✧✙✤✘✔✥✦✕✬ ✤✙✦✥s✘✤ ✛✕s ♠✙✣✘✜✥s✩
s✥✙✜✖✕
♠✕s
✤✘s✬
② ♠❡s
✙s✧✙✣✗✭✥✣✘♠✙✜✔✙
ú✜✥✣✘♠✙✜✔✙
✛✕s
✱✲
P✘✗s✙s
✙✜✔✤✙
❇✘❥✕s
✛✕s
✥✜✔✙✤✜✕s
✖✙
✣✕✜✔✤✕✛✬
✘✖✘✧✔✘✤ ♠✙❥✕✤
q✢✙✬ ✣✕✜ ✢✜ ♠✙✜✕✤ P✵❇ q✢✙ ✜✕s✕✔✤✕s✬ ✜✕s
✜✢✙s✔✤✘s ✕✭✙✤✔✘s ✣✢✤✤✥✣✢✛✘✤✙s ✘ ✛✘ ✖✙♠✘✜✩
s✢✧✙✤✘✜ ✙✜ ✜ú♠✙✤✕ ✖✙ ❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖✙s ✙✜
✖✘ s✕✣✥✘✛ ✧✘✤✘ ✘✢♠✙✜✔✘✤ ✛✘ ✥✜s✙✤✣✥✐✜ ✛✘✚✕✩
✢✜
✤✘✛ ✖✙ ✜✢✙s✔✤✕s ✙❣✤✙s✘✖✕s✬ ✤✙✭✕✤r✘✤ ✜✢✙s✩
❥✕✦✙✜ ✙s✧✘★✕✛ ✔✥✙✜✙ ✢✜ ✯✼✸ ✖✙ ✧✕s✥✚✥✛✥✖✘✩
✔✤✘ ✣✘✧✘✣✥✖✘✖ ✖✙ ✘✔✤✘✙✤ ♠❡s ✙s✔✢✖✥✘✜✔✙s
✖✙s ✖✙ ✥✤ ✘ ✢✜✘ ❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖ ✚✥✙✜ s✥✔✢✘✖✘
✙①✔✤✘✜❥✙✤✕s✬
✙✜ ✛✕s ✻✾✿❀❁✿❂❃❄ ♠✥✙✜✔✤✘s q✢✙ ✢✜ ✘✛✙♠❡✜
❣✤✘✖✢✘✖✕s
✖✥s✧✕✜✙ ✖✙ ✢✜ ✯❅✸ ② ✢✜ ✙s✔✘✖✕✢✜✥✖✙✜s✙ ✖✙
✖✥✕s ✖✙ ♠❡s✔✙✤✬ ✧✙✤✭✙✣✣✥✕✜✘✤ ✛✘ s✙✛✙✣✣✥✐✜ ②
✢✜ ✽✸ ✳✛✕s ✚✤✥✔❡✜✥✣✕s s✕✜ ✛✕s ✧✤✥♠✙✤✕s ✣✕✜
✣✕✜✔✤✘✔✘✣✥✐✜ ✖✙ ✧✙✤s✕✜✘✛ ✖✥s✧✕✜✥✙✜✖✕ ✖✙
✙s✙
❚✕✧✩✺✰✰✪
❚✕✖✕
✙✛✛✕
s✥❣✜✥✭✥✣✘
q✢✙
✙♠✚✘✤❣✕✬
✔✘♠✚✥❆✜
✙①✥s✔✙
✢✜✘
❣✢✜✖✘ ✤✙✘✛✥✖✘✖
✚✘s✔✘✜✔✙ ♠✙✜✕s ✣✕♠✧✛✘✩
✖✙
✖✥✣✙
✜✢✙s✔✤✘
✜✕s
q✢✙
✙✜
✛✕s
✧✘✤✘
✜ú♠✙✤✕
✣✕✜
✙✛✛✕✬
s✢s
✖✙
✙s✔✢✩
✣✘✧✔✘✤ ♠❡s
✔✘✛✙✜✔✕ ✥✜✔✙✤✜✘✣✥✕✜✘✛ ✣✕✜ ♠❡s ✧✤✙s✙✜✣✥✘
s✙✩
✣✥✙✜✔✙
q✢✙
✙✛
✣✕✜✔✥✜ú✙✜
♠✘②✕✤ ✘✢✔✕✜✕♠✗✘
✢✜ ✱✺✸ ② ✛✕s ✙s✧✘★✕✛✙s✬ ✛✕s s❆✧✔✥♠✕s✴✪
❙✥✜
✥✜✣✤✙♠✙✜✔✘✤
q✢✙
ú✛✔✥♠✕s
✧✤✕✭✙s✕✤✙s
✙①✔✤✘✜❥✙✤✕s✬
♠✕✦✥✛✥✖✘✖
✥✜✔✙✤✜✘
✥✜✣✤✙♠✙✜✔✘✤
✙
✥✜✔✙✤✜✘✣✥✕✩
✘★✕s ✛✘ s✥✔✢✘✣✥✐✜ s✙ ❤✘ ✥✖✕ ✖✙✔✙✤✥✕✤✘✜✖✕
✜✘✛✬ ✭✕♠✙✜✔✘✤ ✛✘ ✔✤✘✜s✭✙✤✙✜✣✥✘ ✖✙ ✣✕✜✕✣✥✩
✣✘✖✘ ✦✙r ♠❡s✪ ◆✕ q✢✥✙✤✕ ✘❤✕✤✘ ✛✙✦✘✜✔✘✤
♠✥✙✜✔✕ ✧✘✤✘ ✢✜✘ ♠✘②✕✤ ✥✜✜✕✦✘✣✥✐✜ ②✬ ✭✥✩
✘❣✤✘✦✥✕s✬
✜✘✛♠✙✜✔✙✬ ✔✙✜✙✤ ✢✜✘ ♠✙❥✕✤ ✦✥s✥✚✥✛✥✖✘✖ ✥✜✩
✧✙✤✕ ✧✘✤✘ q✢✙ ✤✙s✢✛✔✙ ✣✤✙✗✚✛✙ ♠✥ ✘✭✥✤♠✘✩
✔✙✤✜✘✣✥✕✜✘✛ q✢✙ ✘✢♠✙✜✔✙ ✛✘ ✤✙✧✢✔✘✣✥✐✜ ✖✙
✣✥✐✜✬ ✙s
✛✘ ❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖ ✙s✧✘★✕✛✘✪
✘✜✔✙ ✙✛ ✛✙✣✔✕✤ ✢✜ ♠✙♠✕✤✥✘✛ ✖✙
✧✤✙✣✥s✕
✤✙✣✕✤✖✘✤ ✣✢✘✔✤✕ ✙✦✥✖✙✜✩
✣✥✘s✪ ▲✘ ✧✤✥♠✙✤✘ ✙s q✢✙ ❤✙♠✕s ✧✙✤✖✥✖✕ ✙✜
■✙ ❤✙✣❤✕✬ s✥ ❤✘s✔✘ ✛✘ ✭✙✣❤✘ s✙ ❤✘ ✥✖✕
✭✥✜✘✜✣✥✘✣✥✐✜ ✧ú✚✛✥✣✘ ✢✜ ✱✰✸ ✙✜✔✤✙ ✱✰✰❉ ②
♠✘✜✔✙✜✥✙✜✖✕ ✙✛ ✔✥✧✕ ❤✘ s✥✖✕ ❣✤✘✣✥✘s ✘✛ ✙s✩
✖✥✜✙✤✕✬
✭✢✙✤r✕ ✖✙ ✛✘s ✭✘♠✥✛✥✘s✬ q✢✙ ❤✘✜ ❤✙✣❤✕ ✭✤✙✜✩
✧✙✤✕ ✔✕✖✘✦✗✘ ✙s ♠❡s ✣✥✙✤✔✕ q✢✙ ✣✘s✥ ✜✘✖✘
✔✙ ✘✛ ✘✢♠✙✜✔✕ ✖✙ ✛✘s ♠✘✔✤✗✣✢✛✘s✬ ② ✘✛ ✙s✩
✱✰✯✺✪
✫s
✦✙✤✖✘✖
q✢✙
✜✕
✔✕✖✕
✙s
❾❿➀➁➂➃ ➄❿❾➅➆
✥♠✧✕✤✔✘✜✔✙ s✙ ✧✢✙✖✙ ❤✘✣✙✤ s✥✜ ✖✥✜✙✤✕✪ ❍✙✩
✭✢✙✤r✕ ✖✙ ✛✘s ✣✕♠✢✜✥✖✘✖✙s ✢✜✥✦✙✤s✥✔✘✤✥✘s✬
q✢✙ ❤✘✜ s✢✧✛✥✖✕ ✛✘s ✚✘❥✘s ✖✙ ✧✙✤s✕✜✘✛ ✧✘✩
♠✕s ✘✧✛✥✣✘✖✕ ✛✕s ✧✛✘✜✙s ✖✙ ❇✕✛✕✜✥✘ ✜✕ s✕✩
✛✕ s✥✜ ✛✘ ♠✘②✕✤ ✭✥✜✘✜✣✥✘✣✥✐✜ q✢✙ ❤✘✜ ✔✙✜✥✩
✤✘ ✧✕✖✙✤ ✕✭✤✙✣✙✤ ✛✕s ♠✥s♠✕s s✙✤✦✥✣✥✕s
✖✕ ✕✔✤✕s ✧✘✗s✙s ✙✢✤✕✧✙✕s✬ s✥✜✕ ✣✕✜ ✚✘s✔✘✜✩
s✢s ✙s✔✢✖✥✘✜✔✙s ② ✘ ✛✘ s✕✣✥✙✖✘✖✪ P✙✤✕ ✔✕✖✕
✙✛ ♠✢✜✖✕ s✘✚✙ q✢✙ ✙s✔✘ s✥✔✢✘✣✥✐✜ ②✘ ✜✕ ✙s
✔✙ ♠✙✜✕s ✖✥✜✙✤✕ ✖✙✛ q✢✙ ②✘ ✔✙✜✗✘♠✕s ✘✜✩
✔✙s ✖✙ ✖✥✣❤✘ ❣✤✘✜ ✤✙✭✕✤♠✘✪
r✘✤ ✖✙ ✭✕✤♠✘ ✜✕ s✥✙♠✧✤✙ ✘✖✙✣✢✘✖✘ ✛✘s ✭✥✩
➇➈➉➊
➈➊➋➌➍➊➈➎➈
➋➏➐
➐➌➊➒➎
➔➎
➊➐➏➈→➊
➣➎↔➎
↕➊
✚✘❥✘ ✖✙ ✙✭✙✣✔✥✦✕s ✙✜ ✛✘s ✧✛✘✜✔✥✛✛✘s ✖✙ ✛✘s
❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖✙s ✧ú✚✛✥✣✘s q✢✙ ✢✤❣✙ ✤✙✣✢✧✙✩
✤✘✤ ✧✘✤✘ ✧✕✖✙✤ ✤✙✜✕✦✘✤✛✘s ✣✕✜ s✘✦✥✘ ✜✢✙✩
➊➙➊➋➛➓➒➏➑
➊➐
➔➏➑
➊➐
➔➎➑
➜➔➛➓→➏➑
➍➔➎➐➛➓➔➔➎➑
➏➋➝➏
s✕✧✕✤✔✘✚✛✙ ② q✢✙ ✛✘ ❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖ ✙s✧✘★✕✛✘
➑➎➒➓➎
▲✘ s✙❣✢✜✖✘ ✙✦✥✖✙✜✣✥✘ ✙s q✢✙ ❤✙♠✕s ✔✙✩
✜✥✖✕ ✙✜ ✛✕s ú✛✔✥♠✕s ✕✣❤✕ ✘★✕s ✢✜✘ ✙✜✕✤♠✙
✘
❣✢✤✘s ✖✙✛ ✘s✕✣✥✘✖✕ ✕ ✖✙✛ ✦✥s✥✔✘✜✔✙✬ ✣✤✙✘✜✖✕
✜✕ ✧✢✙✖✙ ✙s✧✙✤✘✤ ✜✥ ✢✜ ✖✗✘ ♠❡s✪ ◆✕ ✧✕✖✙✩
✢✜✘ ❣✤✘✜ ✚✕✛s✘ ✖✙ ❥✐✦✙✜✙s ✧✤✕✭✙s✕✤✙s ♠✘✛
♠✕s ✘✛✣✘✜r✘✤ ✢✜✘ ✖✙♠✕✣✤✘✣✥✘ ✖✙ ✣✘✛✥✖✘✖
✤✙♠✢✜✙✤✘✖✕s ✘ q✢✥✙✜✙s ✘✖✙♠❡s ✜✕ s✙ ✛✙s
② ♠✘✜✔✙✜✙✤ ✜✢✙s✔✤✕ ✫s✔✘✖✕ ✖✙✛ ✚✥✙✜✙s✔✘✤
✧✕s✥✚✥✛✥✔✘ ✜✥✜❣ú✜ ✭✢✔✢✤✕ ✘✣✘✖❆♠✥✣✕✪
✣✕✜ ✢✜✘ ❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖ ✧✤✙✣✘✤✥r✘✖✘ ✙✜ ✥✜✦✙✤✩
▲✘ ✔✙✤✣✙✤✘ ✙✦✥✖✙✜✣✥✘ ✙s q✢✙✬ ✙✜ ✤✙✭✙✤✙✜✩
➎➞➏➑
s✥✕✜✙s✬ ✙✜ ✭✥✜✘✜✣✥✘✣✥✐✜ ✚✘s✘✛ ② ✙✜ ✧✙✤s✕✩
✦✘✈ ✹✪❅✺✹ ✧✛✘r✘s ✖✙ ✧✙✤s✕✜✘✛ ✖✕✣✙✜✔✙ ✙ ✥✜✩
✣✥✘ ✘ ✛✘s ❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖✙s ✧ú✚✛✥✣✘s✬ s✕♠✕s ✙✛
✜✘✛✪ ◆✕ ❤✘✚✤❡ ✢✜ ✚✢✙✜ ✭✢✔✢✤✕ ✧✘✤✘ ✫s✧✘★✘
✦✙s✔✥❣✘✖✕✤ ✘ ✔✥✙♠✧✕ ✣✕♠✧✛✙✔✕ ② ✱✪❅✲✺ ✖✙✛
✣✢✘✤✔✕ ✧✘✗s ♠❡s ✣✘✤✕ ✖✙ ✫✢✤✕✧✘ ✳✔✤✘s ❘✙✥✩
s✥
✜✕ ❯✜✥✖✕✬ ✵✤✛✘✜✖✘ ② ❍✕✛✘✜✖✘✴ ✙✜ ✧✤✙✣✥✕s
❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖✪
✖✙ ♠✘✔✤✗✣✢✛✘✬ ✔✙✜✥✙✜✖✕ ✙✜ ✣✕✜✔✤✘✧✘✤✔✥✖✘
✢✜✘ ✣✢✙s✔✥✐✜ ✖✙ ✔✕✖✕s ② ✧✕✤ ✙s✕ ✛✘ ❯✜✥✦✙✤✩
✢✜
s✥✖✘✖ ✙s ✢✜✘ ✣✢✙s✔✥✐✜ ✖✙ ✫s✔✘✖✕✪
✧✙✤s✕✜✘✛ ✖✙ ✘✖♠✥✜✥s✔✤✘✣✥✐✜ ② s✙✤✦✥✣✥✕s✪ ❚✕✩
➟➊→➏➑
➎➍➔➓➋➎↕➏
➔➏➑
✖✕ ✙✛✛✕ ❣✤✘✣✥✘s ✘ ✛✘ ✙q✢✥✦✕✣✘✖✘ ✧✕✛✗✔✥✣✘ ✖✙
➍➔➎➐➊➑
↕➊
➠➏➔➏➐➓➎
➣➎➑➛➎➐➛➊
→➊➐➏➑
↕➓➐➊➈➏
➡➌➊
➛➊➐➢➎→➏➑
✢✜
✚✢✙✜
P✕✤
✭✢✔✢✤✕
✙s✕
✛✘
✧✘✤✘
✜✢✙s✔✤✘
❯✜✥✦✙✤s✥✖✘✖
✙s
❣✘s✔✕
✙✜
✘②✢✖✘s
✘✛
✙s✔✢✖✥✕
q✢✙
s✕✛✕
✛✛✙❣✘ ✘✛ ✹✰✸ ✖✙ ✛✘ ♠✙✖✥✘ ✖✙ ✛✕s ✧✘✗s✙s ✖✙ ✛✘
●❈■✫✪ ✫s✧✙✤✙♠✕s q✢✙ ✛✘s ✤✙✣✥✙✜✔✙s ♠✙✖✥✩
❥✘s ✖✙ ✣✘✖✘ ✘★✕ ✖✙s✖✙ ✱✰✯✯ ✘✛ ✱✰✯✹✪ ❨ ✣✕✩
↕➊➔
❤✘②
➋➏➐
✖✥s✧✕✜✙✤ ✢✜✘ ✔✘s✘ ✖✙ ✤✙✧✕s✥✣✥✐✜ q✢✙ s✕✛✕
❤✘ ✧✙✤♠✥✔✥✖✕ ✙♠✧✛✙✘✤ ✘ ✢✜ ✯✰✸ ✖✙ ✛✘s ✚✘✩
✜✕
➎➐➛➊➑
❑◗❲❳❩❬◗ ❭❳❩❪❫❪❴❳❵❜ ❝❢❦❧♥❝ ♦❢ ♣t ✉✇③④❢❝⑤③⑥
✖✘s ✖✙✛ ❏✕✚✥✙✤✜✕ ✣✙✜✔✤✘✛ ✙✜ ✙s✔✙ ✘s✢✜✔✕
♦t♦ ♦❢ ⑦♣❢③♦t⑧ ❢⑤ ⑨❝❢⑤③♦❢✇❧❢ ♦❢ ♣t ⑩♥✇❶❢⑥
✣✥✐✜✬ ✙✜ ✙✛ ❡♠✚✥✔✕ ✖✙✛ ✧✤✕✭✙s✕✤✘✖✕ ✛✘s ❯✜✥✩
❤✘②✘✜ ✦✙✜✥✖✕ ✧✘✤✘ q✢✙✖✘✤s✙✬ ✘✢✜q✢✙ ✜✕s
♦❢❝t❦③❷✇ ♦❢ ❸❢❦❧♥❝❢⑤ ♦❢ ♣t⑤ ✉✇③④❢❝⑤③♦t⑥
✦✙✤s✥✖✘✖✙s s✙ ❤✘✜ ✦✥s✔✕ ✕✚✛✥❣✘✖✘s ✘ ✢✔✥✛✥✩
✧✘✤✙✣✙ q✢✙ ✔✕✖✘✦✗✘ ✙①✥s✔✙ ♠✢✣❤✕ ✣✘♠✥✜✕
♦❢⑤ ❹⑤⑨t❺♥♣t⑤ ❻⑩❸✉❹❼❽
♠✕ ✣✕✜s✙✣✢✙✜✣✥✘ ✖✙ ✙s✔✘ ✛✘♠✙✜✔✘✚✛✙ s✥✔✢✘✩
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✶ ❊✁✂✄☎✆
❱✝✞✟✠✞✡ ✷☛ ❞✞ ❛☞✟✝✌ ❞✞ ✷✍✎✏
❖✑✒✓✒✔✓
♥ ✦✣✖ ✬✦t✚♠✣✖ ✢é❡✣✢✣✖ ✖✛
❤✣❜✧✣ ✣✈✣♥✭✣✢✜ ✛✖♣✛❡t✣❡✗✥
✦✣✙♠✛♥t✛ ✛♥ ✦✣✖ ✙✛✢✗❡❡✚✜✥
♥✛✖ ✢✛ ✦✣ ✢✛✖✚✩✗✣✦✢✣✢✱ ✛♥ ✦✣ ♠✛❧✜✥
✙✣ ✢✛ ✦✣✖ ❡✜♥✢✚❡✚✜♥✛✖ ✢✛ ✈✚✢✣ ✘ ✢✛
t✙✣❜✣❧✜ ✘ ✛♥ ✛✦ ✣❡❡✛✖✜ ✢✛ ✦✣✖ ♠✗❧✛✥
✙✛✖ ✣✦ ✛♠♣✦✛✜✤ ❨ t✜✢✜ ✛✦✦✜ ❡✜♥
✣✈✣♥❡✛✖ ❡✜♥t✚♥✗✣✢✜✖ ✛♥ ✦✣ ♣✙✜✥
✢✗❡t✚✈✚✢✣✢✤ ◗✛ t✜✢✜ ✛✦✦✜ ❤✛♠✜✖ ✖✚✥
✢✜ t✛✖t✚✩✜✖ ♣✙✚✈✚✦✛✩✚✣✢✜✖ ✦✜✖ ✚♥✖✥
♣✛❡t✜✙✛✖ ✢✛ t✙✣❜✣❧✜✤ ❙✚♥ ✛♠❜✣✙✩✜✱
❡✜♠✜ ✖✚✛♠♣✙✛ ✛✖ ♠★✖ ❢★❡✚✦ ✢✛✖✥
t✙✗✚✙ q✗✛ ✣✈✣♥✭✣✙✱ ✣✦ ✣♠♣✣✙✜ ✢✛ ✦✣
❡✙✚✖✚✖ ✖✛ ❤✣♥ ❡✣♠❜✚✣✢✜ ✦✣✖ ✙✛✩✦✣✖
✢✛ ❧✗✛✩✜✤ ▲✣ ✙✛❢✜✙♠✣ ✦✣❜✜✙✣✦ ✢✛
❘❯❲❘ ❤✣ ✖✚✢✜ ✢✛❡✚✖✚✈✣✤ ✕✦ ✢✚★✦✜✩✜
✖✜❡✚✣✦ ❤✣ ✢✣✢✜ ♣✣✖✜ ✣ ✦✣ ✚♠♣✜✖✚✥
❡✚s♥✱ ✦✣ ✣✙t✚❡✗✦✣❡✚s♥ ✢✛ ✦✣ ♥✛✩✜❡✚✣✥
❡✚s♥ ❡✜✦✛❡t✚✈✣ ❤✣ ✖✚✢✜ ✢✛✖♣✦✣✭✣✢✣
♣✜✙ ✛✦ ✣t✣q✗✛ ✣ ✦✜✖ ❡✜♥✈✛♥✚✜✖ ❡✜✥
✦✛❡t✚✈✜✖ ✢✛ ♠✧♥✚♠✜✖✱ ✦✣ ♥✛✩✜❡✚✣✥
❡✚s♥ ✛♥ ✛✦ ✖✛♥✜ ✢✛ ✦✣ ✛♠♣✙✛✖✣ ✖✜✥
❜✙✛ ✦✣ ❜✣✖✛ ✢✛ ✦✣ ❳❩❬❭❪❫❬❴❵❣❪✐❥✐ ✖✛
❤✣ ✖✗✖t✚t✗✚✢✜ ♣✜✙ ✦✣ ♠✜✢✚❢✚❡✣❡✚s♥
✗♥✚✦✣t✛✙✣✦ ✢✛ ✦✣✖ ❡✜♥✢✚❡✚✜♥✛✖ ✢✛
t✙✣❜✣❧✜ ✖✚♥ ❡✣✗✖✣ ✖✗❢✚❡✚✛♥t✛✤
✕✦ ✜❜❧✛t✚✈✜✱ ♥✜ ✢✛❡✦✣✙✣✢✜ ♣✛✙✜
✙✛✣✦✱ ✢✛ ✦✣ ✙✛❢✜✙♠✣✱ ✖✛ ❤✣ ❡✜♥✖✛✩✗✚✥
✢✜ ♣✦✛♥✣♠✛♥t✛✪ ✦✣ ✢✛✈✣✦✗✣❡✚s♥ ✚♥✥
t✛✙♥✣ ❤✣ ✖✚✢✜ ✢✛ ♣✙✜♣✜✙❡✚✜♥✛✖ ✚♥é✥
✢✚t✣✖✱ ♣✛✙♠✚t✚✛♥✢✜ ✗♥ t✙✣✖✈✣✖✛ ❢✜✙✥
✭✣✢✜ ✢✛ ✙✛♥t✣✖ ✢✛ ✦✜✖ ✣✖✣✦✣✙✚✣✢✜✖
✣ ✦✜✖ ✢✛t✛♥t✣✢✜✙✛✖ ✢✛✦ ❡✣♣✚t✣✦✤
❍✣✖t✣ ✛✦ ✛❦t✙✛♠✜ ✢✛ q✗✛ ✖✛ ❤✣ ✚✢✜
✦✣ ♠✣♥✜✱ ✢✛ ♠✜✢✜ q✗✛ ✛✦ ♣✙✚♥❡✚♣✣✦
♣✙✜❜✦✛♠✣ ✢✛ ♥✗✛✖t✙✣ ✛❡✜♥✜♠✧✣
♣✙✜✢✗❡t✚✈✣ ❤✜✘ ✖✜♥ ✦✜✖ ❜✣❧✜✖ ✖✣✦✣✥
✙✚✜✖✤ ◆✜ ✖s✦✜ ❤✣♥ ✛♠♣✛✜✙✣✢✜ ✦✣✖
❡✜♥✢✚❡✚✜♥✛✖ ✢✛ ✈✚✢✣ ✢✛ ♠✗❡❤✜✖
t✙✣❜✣❧✣✢✜✙✛✖ ✘ ❤✣ ✣✈✣♥✭✣✢✜ ✦✣ ✢✛✥
✖✚✩✗✣✦✢✣✢✪ ✦✜✖ ❜✣❧✜✖ ✖✣✦✣✙✚✜✖ ✖✜♥
✦✣ ✈✛✙✢✣✢✛✙✣ ❡✣✗✖✣ ✢✛ ✦✣ ♣✗✛✖t✣
✛♥ ❡✗✛✖t✚s♥ ✢✛✦ ✖✚✖t✛♠✣ ✢✛ ✖✛✩✗✙✚✥
✢✣✢ ✖✜❡✚✣✦✤
✕✦ ✖✛✩✗♥✢✜ ✛❢✛❡t✜ ❤✣ ✖✚✢✜ ✗♥
✩✙✣✈✛ ✣✗♠✛♥t✜ ✢✛✦ ❢✙✣✗✢✛ ✛♠♣✙✛✥
✖✣✙✚✣✦✤ ♦✛✢✚✢✣✖ ❡✜♠✜ ✦✣ ♠✜✢✚❢✚❡✣✥
❡✚s♥ ✢✛ ✦✣ ✙✛✩✗✦✣❡✚s♥ ✢✛✦ ❡✜♥t✙✣t✜
✣ t✚✛♠♣✜ ♣✣✙❡✚✣✦ ❤✣♥ ♣✛✙♠✚t✚✢✜ ✦✣
♣✙✜✦✚❢✛✙✣❡✚s♥ ✢✛ t✙✣❜✣❧✜ ✘ ✖✣✦✣✙✚✜
♥✜ ✢✛❡✦✣✙✣✢✜✖✱ ✣✦ ♣✙✜✦✜♥✩✣✙✖✛ ❢✙✛✥
❡✗✛♥t✛♠✛♥t✛ ✦✣✖ ❧✜✙♥✣✢✣✖ ♣✣❡t✣✥
✢✣✖ ✣ ✈✜✦✗♥t✣✢ ✢✛✦ ✛♠♣✙✛✖✣✙✚✜ ✖✚♥
♣✜✖✚❜✚✦✚✢✣✢ ✢✛ ❡✜♥t✙✜✦ ✢✛ ✦✣ ✉♥✖✥
♣✛❡❡✚s♥✤ ▲✣ ♣✜✖✚❜✚✦✚✢✣✢ ✢✛ ♥✛✩✜✥
❡✚✣❡✚s♥ ✢✛ ❡✜♥✈✛♥✚✜✖ ❡✜✦✛❡t✚✈✜✖
✢✛ ✛♠♣✙✛✖✣ ✖✚♥ ✙✛✖♣✛t✣✙ ✦✜✖ ♠✧♥✚✥
♠✜✖ ✢✛ ★♠❜✚t✜ ✖✗♣✛✙✚✜✙ ❤✣ ❡✜♥✢✗✥
❡✚✢✜ ✛♥ ♠✗❡❤✜✖ ✖✛❡t✜✙✛✖ ✣ ✦✣ ❡✜♥✥
❢✛❡❡✚s♥ ✢✛ ❡✜♥✈✛♥✚✜✖ ✣ ✦✣ ❡✣✙t✣✱
✖✚✛♠♣✙✛ ❜✣❧✜ ♠✧♥✚♠✜✖ ✛ ✚♥❡✦✗✖✜
❏❯✧★ ■✩★✧✪■✫ ▼✧✬✮★ ✯ ❋✰✬▼✮★ ❨✱✲✰★✰✳
❡✜♥ ✙✛♣✙✛✖✛♥t✣❡✚s♥ ❢✙✣✗✢✗✦✛♥t✣
✢✛ ✦✜✖ t✙✣❜✣❧✣✢✜✙✛✖✤
▲✣ ✢✛✩✙✣✢✣❡✚s♥ ✢✛ ✦✣✖ ❡✜♥✢✚✥
❡✚✜♥✛✖ ✢✛ t✙✣❜✣❧✜ ✘ ✢✛✦ ♣✜✢✛✙ ❡✜✥
✦✛❡t✚✈✜ ✢✛ ✦✜✖ t✙✣❜✣❧✣✢✜✙✛✖ ✖✛ ✗♥✛
✣ ✦✣✖ ❢✣❡✚✦✚✢✣✢✛✖ ♣✣✙✣ ✛✦ ❢✙✣✗✢✛ ✣
❡✣✗✖✣ ✢✛ ✦✣ ✢✛✖✣♣✣✙✚❡✚s♥ ✢✛ ✚♥✖t✙✗✥
♠✛♥t✜✖ ✢✛ ❡✜♥t✙✜✦✱ ❤✣✖t✣ ✛✦ ♣✗♥t✜
✢✛ q✗✛ ✛♥ ♠✗❡❤✜✖ ❡✣✖✜✖ ✢✣ ✦✣ ✖✛♥✥
✖✣❡✚s♥ ✢✛ q✗✛ ✛✦ ♠✣✘✜✙ é❦✚t✜ ✢✛ ✦✣
✙✛❢✜✙♠✣ ✛✖ ✦✣ ✩✛♥✛✙✣✦✚✭✣❡✚s♥ ✢✛ ✦✣
✚✢✛✣ ✢✛ q✗✛ t✜✢✜ ✛✖t★ ♣✛✙♠✚t✚✢✜
✰✴✵✷ ✴s✸✹✺✻✹✼✺✽
qs✹ ❧✽ ✻✾✿✽❀✵❁✼✵✹
✴✽✼ ❧❁✴ ✹✴✵❁✺❡✴✵✻✸❁✴ ✯
✼✽ ❧❁✴ ✸✽✼✺✻✸✻✽✼✹✴
✹✼ ❧❁✴ qs✹ ✴✹ ✵❀❁❂❁❃❁
✛♥ ✦✣ ♠✣✘✜✙ ✚♠♣✗♥✚✢✣✢✤ ❆ ♠✛✢✚✥
✢✣ q✗✛ ♥✗✛✖t✙✜ t✙✣❜✣❧✜ ✖✛ ✢✚❢✚❡✗✦✥
t✣✱ ✦✣✖ ❢✣❡✚✦✚✢✣✢✛✖ ♣✣✙✣ ✛✦ ❢✙✣✗✢✛
✖✛ ♠✗✦t✚♣✦✚❡✣♥✤
❆✖✧ ✖✛ ♠✣♥✚❢✚✛✖t✣ ✦✣ ❤✗✚✢✣ ✢✛✦
◗✛✙✛❡❤✜ ✢✛✦ ❚✙✣❜✣❧✜✪ ✢✛ ✗♥ ✦✣✢✜✱
✦✣ ✢✛✖✙✛✩✗✦✣❡✚s♥✱ ✢✛ ✜t✙✜✱ ✦✜✖ ✜❜✖✥
t★❡✗✦✜✖ ♣✣✙✣ ✛✦ ❡✜♥t✙✜✦ ✢✛ ❡✗♠♣✦✚✥
♠✚✛♥t✜ ✢✛ ✦✣✖ ♥✜✙♠✣✖✤ ✕❧✛♠♣✦✜
♣✣✙✣✢✚✩♠★t✚❡✜ ✛✖ ✦✣ ♣✙✜✦✚❢✛✙✣❡✚s♥
❡✜♥✖✛♥t✚✢✣ ✘ ✣✦✛♥t✣✢✣ ✢✛ ✦✜✖ ❢✣✦✥
✖✜✖ ✣✗ts♥✜♠✜✖✤ ✕✖ ✙✣✭✜♥✣❜✦✛ q✗✛
ìíî
✖✛ ❢✜♠✛♥t✛ ✛✦ ✢✛✖✣✙✙✜✦✦✜ ✛♠♣✙✛✖✣✥
✙✚✣✦ ✘ q✗✛ ✖✛ ✣✘✗✢✛ ✣ q✗✚✛♥✛✖ q✗✚✛✥
✙✣♥ ✛♠♣✙✛♥✢✛✙ ✗♥✣ ✣❡t✚✈✚✢✣✢ ✛❡✜✥
♥s♠✚❡✣✤ P✛✙✜ ♥✜ ❡✜♥❢✗♥✢✚✙ ✣ ❡✗✣✦✥
q✗✚✛✙ t✙✣❜✣❧✣✢✜✙ ✣✗ts♥✜♠✜ ❡✜♥
✗♥✣ ♠✣♥✚❢✛✖t✣❡✚s♥ ✢✛ ❡✙✛✣❡✚s♥
✢✛ ✛♠♣✦✛✜✤
♦✚✛♥t✙✣✖ t✣♥t✜✱ ✛✦ ♣✜✢✛✙ ♣✬❜✦✚✥
❡✜ ♥✜ ♣✣✙✛❡✛ ✢✣✙✖✛ ♣✜✙ ✣✦✗✢✚✢✜✱
❡✜♥t✛♠♣✦✣♥✢✜ ❡s♠✜ ❡✙✛❡✛ ✗♥✣ ✖✜✥
❡✚✛✢✣✢ ✛❦t✙✣❡t✚✈✣ ✘ ♥✜ ✛q✗✚t✣t✚✈✣✤
✕✦ ◗✛✙✛❡❤✜ ✢✛✦ ❚✙✣❜✣❧✜ ✛✖ ✖✗✖t✚t✗✚✥
✢✜ ♣✜✙ ✛✦ ✢✛✙✛❡❤✜ ✢✛✦ ✛♠♣✦✛✜✤ ✕✦
❡✣♠❜✚✜ ✢✛ ✢✛♥✜♠✚♥✣❡✚s♥ ✢✛✦ ♠✚✥
♥✚✖t✛✙✚✜ ✢✛✦ ✙✣♠✜ ♥✜ ✛✖ ✚♥✜❡✛♥t✛✪
✛✦ ✜❜❧✛t✜ ✢✛✦ ♣✜✢✛✙ ♣✬❜✦✚❡✜ ✛✖ ♣✛✙✥
♠✚t✚✙ q✗✛ ✛❦✚✖t✣ ✛♠♣✦✛✜ ✣ ❡✗✣✦✥
q✗✚✛✙ ♣✙✛❡✚✜ ✘ ✛♥ ❡✗✣✦q✗✚✛✙ ❡✜♥✢✚✥
❡✚s♥✤ ▲✣ ✙✣✭s♥ ✢✛ ✖✛✙ ✢✛✦ ♦✚♥✚✖t✛✥
✙✚✜ ✢✛ ❚✙✣❜✣❧✜ ✘✣ ♥✜ ✛✖ ✦✣ ♣✙✜♣✗✛✖✥
t✣ ✢✛ ✦✣✖ ♠✛❧✜✙✣✖ ✛♥ ✦✣✖ ❡✜♥✢✚❡✚✜✥
♥✛✖ ✢✛ t✙✣❜✣❧✜ ✘ ✛✦ ❡✜♥t✙✜✦ ✢✛ ❡✗♠✥
♣✦✚♠✚✛♥t✜ ✢✛ ✦✣ ✦✛✩✣✦✚✢✣✢ ✦✣❜✜✙✣✦✤
▲✜ ✢✛ ♠✛♥✜✖ ✛✖ ✛♥ q✗é ❡✜♥✢✚❡✚✜✥
♥✛✖ ✖✛ t✙✣❜✣❧✣✱ ❡✜♥ t✣✦ ✢✛ q✗✛ ✦✣✖
✛✖t✣✢✧✖t✚❡✣✖ ✖✛✣♥ ❢✣✈✜✙✣❜✦✛✖ ✘
✜❡✗✦t✛♥ q✗✛ ✛✦ ✣✗♠✛♥t✜ ✢✛✦ ✛♠✥
♣✦✛✜ ✖✛ ✢✛❜✛ ✣ ✙✣✭✜♥✛✖ ✢✛ ❡✜✘✗♥t✗✥
✙✣ ✛❡✜♥s♠✚❡✣✤
▲✣ ❡✗✦♠✚♥✣❡✚s♥ ✢✛ ✛✖✛ ❡✣♠✚♥✜
❤✜✘ ✛✖ ✛✦ P✦✣♥ ✕✖t✙✣té✩✚❡✜ ✢✛ ✦✣
✉♥✖♣✛❡❡✚s♥ ✢✛ ❚✙✣❜✣❧✜✱ ✣♣✙✜❜✣✢✜
✛♥ ✇✜♥✖✛❧✜ ✢✛ ♦✚♥✚✖t✙✜✖ ✢✛✦ ① ✢✛
✣❜✙✚✦✱ q✗✛ ✢✛❜✛✙✧✣ ✖✛✙ ✗♥✣ ✙✛✖♣✗✛✖✥
t✣ ✛❢✚❡✣✭ ✣ ✦✣ ✢✛♠✣♥✢✣ ✢✛ ✦✣ ✢✙✣✥
♠★t✚❡✣ ✙✛✣✦✚✢✣✢ ✖✜❡✚✜ ✦✣❜✜✙✣✦ ✘ ♥✜
✗♥ ❡✜♠♣✛♥✢✚✜ ✢✛ ❡✜♠♣✛t✛♥❡✚✣✖ ✘
✜❜✦✚✩✣❡✚✜♥✛✖ ✢✛ ✦✣ ✉♥✖♣✛❡❡✚s♥✱ ✛♥✥
♠✣✖❡✣✙✣♥✢✜ ✦✣ ❤✗✚✢✣ ✢✛✦ ◗✛✙✛❡❤✜
✢✛✦ ❚✙✣❜✣❧✜✤
✇✗✣♥✢✜ ✖✛ ✛♥t✚✛♥✢✛ q✗✛ ✛✦ ✢✛✥
✙✛❡❤✜ ✢✛ ✦✜✖ t✙✣❜✣❧✣✢✜✙✛✖ ✣ ♣✙✛✖✥
t✣✙ ✖✗ t✙✣❜✣❧✜ ✛♥ ❡✜♥✢✚❡✚✜♥✛✖ ✢✚✩✥
♥✣✖ ✘ ✦✚❜✙✛✖ ✢✛ ✣❜✗✖✜✖ ❡✜♥✖t✚t✗✘✛
✗♥ ✜❜✖t★❡✗✦✜✱ ♥✜ ✛✖t✣♠✜✖ ❡✜♥✖t✙✗✥
✘✛♥✢✜ ✗♥✣ ✖✜❡✚✛✢✣✢ ✦✚❜✙✛ ✘ ✢✛♠✜✥
❡✙★t✚❡✣✤ ②✛t✜✙♥✣✙ ✣✦ ♣✣♣✛✦ ♠✜✢✛✙✣✥
✢✜✙ ✢✛✦ ✕✖t✣✢✜✱ ✙✛✚✈✚♥✢✚❡✣✙ ✛✦
✣✦✚✛♥t✜ ❡✚✈✚✦✚✭✣✢✜✙ ✢✛✦ ✢✛✙✛❡❤✜ ✢✛✦
t✙✣❜✣❧✜✱ ✛✖ ✚♠♣✙✛✖❡✚♥✢✚❜✦✛ ♣✣✙✣
✢✛❢✛♥✢✛✙ ✛✦ ✬✦t✚♠✜ ❜✣✖t✚s♥ ✢✛ ✦✣
✢✛♠✜❡✙✣❡✚✣ ✣✦ q✗✛ ✖✛ ✙✛❢✛✙✧✣ ❤✣❡✛
t✚✛♠♣✜ ③✣✈✚✛✙ ♦✣✙✧✣✖ ✛♥ ✗♥ ✣✙✥
t✧❡✗✦✜ ✢✛✢✚❡✣✢✜ ✣ ✕✗✙✜♣✣✱ ✣✖✣✦t✣✥
✢✣ ♣✜✙ ✦✜✖ ✚♥✖✜✦✚✢✣✙✚✜✖ ✘ ✙✛t✙s✩✙✣✥
✢✜✖ ✢✛ t✜✢✜ ❧✣✛✭✤
④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑦⑥⑩❶❷ ❸⑥❹❺⑦ ❻❹⑩❼ ❽ ❾❼❹❿
➀❺⑦ ➁➂➃❼⑦❼➄ ➅⑥❼➆❶⑩❼➄ ➇➈➉➇➈➊➈➋➌
➍➎➋ ➎ ➏➎ ➐➋➑➒➋ ➓➇➔→➇➈➊➑➊➍➎ ➣➈ ↔➋➊➌
➉➈↕➍➔➇➈➊ ➣➈ ➙➇➎➛➎➜➔➝
✙✚✛✜✚✢ ✚❆ ✣✤✛✥✙✜✦✛
➞➟➠➡➢➤➥➦ ➧➥➨➩➫➢➭➥➦
➾◗s♥✢✛ ✛✖t★ ✛✦ ✦✧♠✚t✛ ✛♥ ✦✣✖ ✦✗✥
❡❤✣✖ ✛♥t✙✛ ✣✢✈✛✙✖✣✙✚✜✖ ♣✜✦✧t✚✥
❡✜✖✱ ✢✛✦ ♠✚✖♠✜ ✜ ✢✚✖t✚♥t✜ ❜✣♥✢✜✱
♣✜✙ ❡✜♥✖✛✩✗✚✙ ✛✦ ♣✜✢✛✙➯ ❆ ✦✣ ✈✚✖✥
t✣ ✢✛ ✦✜✖ ✣❡✜♥t✛❡✚♠✚✛♥t✜✖ ✙✛✥
❡✚✛♥t✛✖✱ ♣✣✙✛❡✛ q✗✛ t✜✢✜ ✈✣✦✛ ✛♥
♣✜✦✧t✚❡✣ ❡✜♥ t✣✦ ✢✛ ✈✛✙ ✢✛✖t✙✜✭✣✥
✢✜ ✣✦ ❡✜♥t✙✚♥❡✣♥t✛ ✘ ✣✦✭✣✙✖✛ ❡✜♥
✛✦ t✙✜❢✛✜✤ ➲✣✦✛♥ ✦✣✖ t✙✣✚❡✚✜♥✛✖✱
✣♠✛♥✣✭✣✖✱ ❡✜✣❡❡✚✜♥✛✖✱ ✖✜❜✜✙✥
♥✜✖✱ ♣✗✫✣✦✣✢✣✖ ♣✜✙ ✦✣ ✛✖♣✣✦✢✣✱
✛✖❡✗❡❤✣✖ ✘ ✩✙✣❜✣❡✚✜♥✛✖ ✚✦✛✩✣✦✛✖✱
✚♥✈✛♥❡✚s♥ ✢✛ ♣✙✗✛❜✣✖ ❢✣✦✖✣✖✱ ✚♥✥
❧✗✙✚✣✖ ✘ ❡✣✦✗♠♥✚✣✖✱ ❡✜❤✛❡❤✜✖ ✘
t✜✢✜ t✚♣✜ ✢✛ t✙✣♠♣✣✖ ✘ ✈✚✦✛✭✣✖
✚♥✚♠✣✩✚♥✣❜✦✛✖✱ ♣✙✜♣✚✣✖ ✢✛ ✦✜✖
♠★✖ ✖✣♥✩✗✚♥✣✙✚✜✖ ❡✣♣✜✖✤ ➾➳✗é
t✚♣✜ ✢✛ ♣✛✙✖✜♥✣✖ ✖✜♥ ✛✖t✜✖ ♣✜✦✧t✚✥
❡✜✖ q✗✛ ✖✛ ✢✛✈✜✙✣♥ ✛♥t✙✛ ✛✦✦✜✖
❡✜♠✜ ✣♥✚♠✣✦✛✖➯r ➵✳✮➸➺➻✲ ➼✵✯✻
✲➽✲➚✵➪ ➶➽✲➹➘✵➪✼ P✜✭✜✙✙✗❜✚✜ ✢✛
❙✣♥t✚✣✩✜ ✾✇✗✛♥❡✣❝✤
➴✵ ➷✯✰✹✴✰✲✮ ➷✰➬➺✵✲✴✵✹ ♥✜ ♠✛
♣✙✛✜❡✗♣✣ q✗✛ t✛♥✩✣ ✗♥ ♠★✖t✛✙
❢✙✣✗✢✗✦✛♥t✜✱ ♠✛ ♣✙✛✜❡✗♣✣ q✗✛
❀❁ ❂❃❂❄❅❁❄❂❇ ❂ ❈❁❉ ❅❋■❋❄❅❏❋❄❑❋❉
✕✖ ♠✗✘ t✙✚✖t✛ ♥✜ ✙✛❡✜✙✢✣✙ ♥✣✢✣✤
✕✖ ♠✗✘ t✙✚✖t✛ ♥✜ ✙✛❡✜♥✜❡✛✙ ✣ ♥✣✥
✢✚✛✤ ✕✖ ♠✗✘ t✙✚✖t✛ ♥✜ ✈✣✦✛✙t✛ ♣✜✙
t✚ ♠✚✖♠✜✤ P✛✙✜ t✜✢✣✈✧✣ ✛✖ ♠★✖
t✙✚✖t✛ q✗✛ t✛ ♣✣✖✛ t✜✢✜ ✛✖t✜ ✘ ♥✜
t✛♥✩✣✖ ✛✦ ✢✚♥✛✙✜ ♣✣✙✣ ♣✣✩✣✙ ✗♥✣
✙✛✖✚✢✛♥❡✚✣ ✢✜♥✢✛ ♣✜✢✛✙ ✈✚✈✚✙ ✢✚✩✥
♥✣♠✛♥t✛✤ ❆ ✢✧✣ ✢✛ ❤✜✘✱ ♠✚✦✛✖ ✢✛
♣✛✙✖✜♥✣✖ ✢✛♣✛♥✢✚✛♥t✛✖ ✛✖♣✛✙✣♥
✣ ✙✛❡✚❜✚✙ ✦✣✖ ✣✘✗✢✣✖ ✢✛✦ ●✜❜✚✛✙✥
♥✜ ❡✜♥❡✛✢✚✢✣✖ ✩✙✣❡✚✣✖ ✣ ✦✣ ✦✛✘ ✢✛
✦✣ ✢✛♣✛♥✢✛♥❡✚✣✤ ✕✦ ♣✙✜❜✦✛♠✣ ✛✖
q✗✛ ♠✗❡❤✣✖ ✈✛❡✛✖ ✛✖t✣✖ ✣✘✗✢✣✖
✦✦✛✩✣♥ ✢✛♠✣✖✚✣✢✜ t✣✙✢✛✪ ♠✗❡❤✣✖
♣✛✙✖✜♥✣✖ ♠✗✛✙✛♥ ❡✣✢✣ ✢✧✣ ✛♥ ✕✖✥
♣✣✫✣ ✛✖♣✛✙✣♥✢✜ ✦✣✖ ✣✘✗✢✣✖ ✣ ✦✣✖
q✗✛ t✛♥✧✣♥ ✢✛✙✛❡❤✜✤
✕✦ ♣✙✛❡✚✜ ✢✛ ✦✣✖ ✙✛✖✚✢✛♥❡✚✣✖
♣✙✚✈✣✢✣✖ ✛✖ ✣❜✖✜✦✗t✣♠✛♥t✛ ✢✛✥
✖✜✙❜✚t✣✢✜ ✘ ♥✜ t✜✢✜ ✛✦ ♠✗♥✢✜ ✖✛
♣✗✛✢✛ ♣✛✙♠✚t✚✙ ✛✖✛ ✦✗❧✜✤ ▲✣ ✦✚✖t✣
✢✛ ✛✖♣✛✙✣ ♣✣✙✣ ✙✛❡✚❜✚✙ ✦✣✖ ✣✘✗✥
✦✜ ❤✣✘✣ ❡✜♥✖✛✩✗✚✢✜ ✛♥ ✦✣ ✗♥✚✈✛✙✥
✖✚✢✣✢ ♣✬❜✦✚❡✣✤ ◆✜ ♠✛ ♣✙✛✜❡✗♣✣
q✗✛✱ ✖✗♣✗✛✖t✣♠✛♥t✛✱ ✙✜❜✣✙✣ ✢✜✖
❡✙✛♠✣✖ ❤✣❡✛ ✖✚✛t✛ ✣✫✜✖✱ ♠✛ ♣✙✛✜✥
❡✗♣✣ q✗✛ ✣✦✩✗✚✛♥ ✖✛ ❤✚❡✚✛✙✣ ❡✜♥
✦✣ ✩✙✣❜✣❡✚s♥ ✘ ✦✦✛✈✛ ✣✫✜✖ ❡❤✣♥t✣✥
❧✛★♥✢✜✦✣✤ ▲✣ ♣✜✦✧t✚❡✣ ❤✣❡✛ t✚✛♠✥
♣✜ q✗✛ ♥✜ ✛✖ ✗♥ ✢✛♣✜✙t✛ ✦✚♠♣✚✜✱
✘ ❤✣✘ ♠✗❡❤✜✖ t✚❜✗✙✜♥✛✖ ❜✦✣♥❡✜✖
✛♥ ✛✖✛ ✜❡é✣♥✜ ✢✛ ♠✛♥t✚✙✣✖✤r
➮✳✲➪✮➱✳ ▼✮➚✯✰✃✮➱ ➼✵✯✲➽✲➚✵➪✻
➷✰➚✼ ♦✣✢✙✚✢✤
❐❒➠➦➫➢❮➟ ❰➠ Ï➠➦➧➠➫➥
✕✦ ✢✛✖♣✙✛❡✚✜ ✘ ✛✦ ✜✢✚✜ ✣ ✕✖♣✣✫✣
✛✖ ✛✦ ❡✣♠✚♥✜ ✖✛✩✗✙✜ ❤✣❡✚✣ ✛✦ ✙✛✥
❡✜♥✜❡✚♠✚✛♥t✜✱ ✛✦ ✣♣✦✣✗✖✜ ✘ ✛✦ ✣✖✥
❡✛♥✖✜ ✖✜❡✚✣✦✤ ➲é✣♥✖✛ ✦✣✖ ✜❢✛♥✖✣✖
❬❫Ð❬❩❥✐❥❫ q✗✛ ✖✛ ✦✛✛♥ ✛♥ ✦✣✖ ✙✛✢✛✖
✖✜❡✚✣✦✛✖✤ ✇✗✣♥t✜ ♠★✖ ✢✛✖♣✚✣✢✣✥
✢✣✱ ♠★✖ ✛❦✣✩✛✙✣✢✣✱ ♠✛♥✜✖ ❢✗♥✢✣✥
♠✛♥t✣✢✣ ✘ ♠✛♥✜✖ ❡✜♥✖t✙✗❡t✚✈✣
✖✛✣ ✦✣ ❡✙✧t✚❡✣ ❤✣❡✚✣ ✕✖♣✣✫✣✱ ♠✛✥
❧✜✙✤ ◆✜ ✛✖ ✗♥✣ ❡✙✧t✚❡✣ ❡✜♥✖t✙✗❡t✚✥
✢✣✖ ♣✬❜✦✚❡✣✖ ✛✖ ✈✛✙✩✜♥✭✜✖✣♠✛♥✥
t✛ ✦✣✙✩✣✤ ✕✖t✣ ✖✚t✗✣❡✚s♥ t✚✛♥✛ q✗✛
❡✣♠❜✚✣✙✱ ♥✜ ✛✖ ❧✗✖t✜✤ ✕✦ ●✜❜✚✛✙✥
♥✜ t✛♥✢✙✧✣ q✗✛ ✣✖✚✩♥✣✙ ♠★✖ ✙✛✥
❡✗✙✖✜✖ ✘ ✛✦ ♣✙✜❡✛✖✜ ✢✛ ❡✜♥❡✛✖✚s♥
✢✛ ✦✣✖ ✣✘✗✢✣✖ t✛♥✢✙✧✣ q✗✛ ✖✛✙
♠★✖ ✙★♣✚✢✜✤ ❚✜✢✜✖ t✛♥✛♠✜✖ ✢✛✙✛✥
❡❤✜ ✣ ✈✚✈✚✙ ✢✚✩♥✣♠✛♥t✛ ✘ ✦✣✖ ♣✛✙✥
✖✜♥✣✖ ✢✛♣✛♥✢✚✛♥t✛✖ t✚✛♥✛♥ ✢✛✙✛✥
❡❤✜ ✣ ✖✛✙ ✣t✛♥✢✚✢✣✖✤ ◆✜ ✖✛ ✦✣✖
♣✗✛✢✛ ✣❜✣♥✢✜♥✣✙ ✢✛ ✛✖t✣ ♠✣♥✛✥
✙✣✤r ▼✮✯✰✲✮ ▼✳✲✴✵✯✳ ✸✯✮✹✳✺✮✻
✯✵✹✼ ▲✽❍✜✖♣✚t✣✦✛t ✢✛ ▲✦✜❜✙✛✩✣t
✾✿✣✙❡✛✦✜♥✣❝✤
✈✣✱ ✛✖ ✗♥✣ ❡✙✧t✚❡✣ ✢✛ ✜✢✚✜✤ ◆✜ ✖✜✥
♠✜✖ ✛✦ ♠✛❧✜✙ ♣✣✧✖ ✢✛✦ ♠✗♥✢✜✱
♣✛✙✜ ✕✖♣✣✫✣ ✛✖ ✗♥ ♣✣✧✖ ❡✜♥ ✢✛✥
❢✛❡t✜✖ ✘ ❡✜♥ ✈✚✙t✗✢✛✖ ❡✜♠✜ ❡✗✣✦✥
q✗✚✛✙ ✜t✙✜✤ ②✛✖♣✛té♠✜♥✜✖✤r Ñ✲✻
➚✯Ò✹ Ó✳Ô✵✯✳ ➶➺➽✯✵➪✼ ♦★✦✣✩✣✤
➞➟Õ➥ÏÖ×❒➠➟ÖØ Ù➭➥Ï➦➠➦➠
▲✣ ❡✜♥❡✛✖✚s♥ ✢✛✦ P✙✛♠✚✜ P✙✚♥❡✛✥
✖✣ ✢✛ ❆✖t✗✙✚✣✖ ✣✦ ✢✚✙✛❡t✜✙ ♥✜✙t✛✥
✣♠✛✙✚❡✣♥✜ ♦✣✙t✚♥ ❙❡✜✙✖✛✖✛ ❤✣
✖✗♣✗✛✖t✜ ✗♥ ✢✜❜✦✛ é❦✚t✜✪ ♣✜✙
✗♥✣ ♣✣✙t✛ ✖✛ ♣✙✛♠✚✣ ✣ ✗♥ ❡✚♥✛✣✖✥
t✣ ❢✗♥✢✣♠✛♥t✣✦ ✛♥ ✦✜✖ ✣✫✜✖ ❢✚♥✣✥
✦✛✖ ✢✛✦ ✖✚✩✦✜ ÚÚ ✘ ♣✙✚♥❡✚♣✚✜✖ ✢✛✦
ÚÚ✉✱ ✘ ♣✜✙ ✜t✙✣ ✖✛ ✛♥✩✙✣♥✢✛❡✛ ✣✦
♣✙✜♣✚✜ ♣✙✛♠✚✜ ✢★♥✢✜✦✛ ✗♥✣ ♠✣✩✥
♥✚t✗✢ ✗♥✚✈✛✙✖✣✦ q✗✛ ♣✙✛✈✚✣♠✛♥✥
t✛ ✘✣ t✛♥✧✣✱ ♣✛✙✜ q✗✛ ✣❤✜✙✣ ✖✛
✛❦t✚✛♥✢✛✤ ✕✦ ✢✚✙✛❡t✜✙ ✢✛ ✜❜✙✣✖
❡✜♠✜ Û❥❭❪ Ü❣❪Ý❬❣Þ ßàá ✐❬ ❩á❫
à❵❬❫Ð❣á❫Þ â❥ ú❩Ð❪ã❥ Ð❬àÐ❥ä❪åà ✐❬
æ❣❪❫Ðá ✜ æ❥❫❪àáÞ ✛♥t✙✛ ♠✗❡❤✣✖
✜t✙✣✖✱ ♥✜✖ ❤✣ ✢✛❧✣✢✜ ✚♠★✩✛♥✛✖
✚♠❜✜✙✙✣❜✦✛✖ ♣✣✙✣ ✛✦ ✙✛❡✗✛✙✢✜✤
✕✦ ♣✙✛♠✚✜ ✛♥✩✙✣♥✢✛❡✛ ✣✦ ❡✚♥✛✣✖✥
t✣ ✘ ✣✦ ♣✙✜♣✚✜ ♣✙✛♠✚✜✤ ç♥ ✣❡✚✛✙✥
t✜✤r è✲✯✰➸➺✵ ê➹✮Ôë✳ ➶✮➱✮✹✼ P✦✣✥
✖✛♥❡✚✣ ✾✇★❡✛✙✛✖❝✤
ïðñ òóôòðñ òõóöóö ÷øó óöùõûüñó óôýþøñõùûÿ
♠óöòó û ❊ï P ✁✂ ② öð ❞ó✄óö òóöóü ♠☎ñ ❞ó
✶✆✆ ♣ûþû✄üûñ ✭✝✆✆ ýûüûýòóüóñ ñõö óñ♣ûÿ
ýõðñ❝✞ ❉ó✄óö ýðöñòûü öð♠✄üó ② û♣óþþõ❞ðñ❛
ýõø❞û❞❛ òóþt✟ðöð ② ❉✠✡ ð ♣ûñû♣ðüòó ❞ó ñøñ
ûøòðüóñ✞ ❊ï P ✁✂ ñó üóñóüùû óþ ❞óüóý☛ð ❞ó
♣ø✄þõýûüþðñ❛ üóñø♠õüþðñ ð óôòüûýòûüþðñ✞ ✠ð
ñó ❞ûü☎ õö✟ðü♠ûýõ✐ö ñð✄üó óñòûñ ýðþû✄ðüûÿ
ýõðöóñ✞ ❈☞✌✍☞✎✏✑✌✒✓✍✔✌✕✒✖✗☞✑✎✘✒✎
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱ ✁✂✄✁☎ ✷✆ ❞✁ ❛✝✂ ✞ ❞✁ ✷✟✠✡
❊☛ P☞✌✍ ✶✎
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
✶ ❊✁✂✄☎✆
❱✝✞✟✠✞✡ ✷☛ ❞✞ ❛☞✟✝✌ ❞✞ ✷✍✎✏
❃❄❅ ❇❋❄●❋❄❍■❅ ❏❑◗❱❲■❍❅
✟✠ í✡☛é☞æ ❉íê✌ ✍ ✡é❘éï ✡îç✎✏çð ✑ò✒✓✔✒
✕✖✗ ✘✙ ❧✗✚ ✚✙✖✛✙✖✜✢✗✚ ✣✤✚ ✙✚❡✙✥✗✘✗✚✦ ❧✗ ✘✙ ❧✗
❡✥✙✚✧✖✛✗ ➇★✢✩❧✗✜✢✪✖ ✣✫❧✛✢❡❧✙✬ ➋✜✩✣✩ ✜✗❧✢✭✢✮
✜✪ ❧✩✚ ❤✙✜❤✩✚ ✙❧ ✣✗✯✢✚✛✥✗✘✩ ✢✖✚✛✥✧✜✛✩✥➋ ✘✙
✧✖✗ ✰✩★✙✖ ✙✖ ❧✩✚ ✱✗✖✭✙✥✣✢✖✙✚ ✘✙ ✷✲✳✵✦ ✚✙ ✥✙✮
✚✩❧★✢✪ ✗❛✙✥✦ ✜✢✖✜✩ ✣✙✚✙✚ ✘✙✚❡✧✶✚ ✘✙❧ ✰✧✢✜✢✩✸
✖✧✙★✙ ✗✹✩✚ ✘✙ ✜✤✥✜✙❧ ❡✩✥ ✗✺✧✚✩ ✚✙✻✧✗❧ ✜✩✖✛✢✮
✖✧✗✘✩ ❡✗✥✗ ✜✗✘✗ ✧✖✩ ✘✙ ❧✩✚ ✜✢✖✜✩ ✣✢✙✣✺✥✩✚
✘✙ ✼✗ ✽✗✖✗✘✗✾ ✱✙✯✫✖ ❧✩✚ ❤✙✜❤✩✚ ❡✥✩✺✗✘✩✚ ✙✖
❧✗ ✚✙✖✛✙✖✜✢✗✦ ❧✩✚ ❡✥✩✜✙✚✗✘✩✚ ➇✛✢✥✗✥✩✖ ✘✙ ✙❧❧✗✬
❡✗✥✗ ✣✙✛✙✥❧✗ ✙✖ ✧✖ ❡✩✥✛✗❧✦ ✘✩✖✘✙ ❧✗ ❡✙✖✙✛✥✗✮
✥✩✖ ❤✗✚✛✗ ✚✙✢✚ ★✙✜✙✚ ➇✚✢✖ ✚✧ ✗✿✧✢✙✚✜✙✖✜✢✗✬✾
❏♦s✚ ➪♥✙❡❧ Pr❡♥✓✒✗ ✑❧❢♦♥s♦ ❈✒❜❡✲
✣✉❡❧♦ ✭♠✔❧✔✖✒r✧✗ ✑♥✖♦♥✔♦ ▼✒♥✉❡❧ ÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÚÝ×ÜÚÞÙÚ
❨✉❡rr❡r♦ ✭✙✉✒r✓✔✒ ❝✔✈✔❧✧✗ ❏❡s✤s ★s✲ ßÜ ÕÙ àáâÞãäÙ
❝✉✓❡r♦ ② ➪♥✙❡❧ ✻♦✣✒✗ ❝♦♥ ❡✓✒✓❡s
❝♦♠♣r❡♥✓✔✓✒s ❡♥✖r❡ ❧♦s ✦❩ ② ✦❬
✒❭♦s ❝✉✒♥✓♦ ♦❝✉rr✔❡r♦♥ ❧♦s ✛❡✲ ➾❿➀➁➂➀ ➃➄➆ ➉➀ ➊➌➀➁➀➁➀➍➎ ➏➐➑
❝✛♦s ➋② ✖♦✓♦s ✭♠❡♥♦s ✉♥♦✧ ❝♦♥ ú➒➓➔➑ →➣↔ ↕↔ ➙➣↔➛➑ ➛↔➔➓➜ ↔➝
✒♥✖❡❝❡✓❡♥✖❡s ♣♦❧✔❝✔✒❧❡s➋✗ s❡ ❧✔❜r✒✲ →➣↔ ↔➝➞➟➠➟ ↔➒ ↔➝➞➟➛➑ ➛↔
r♦♥ ✒②❡r ✓❡ s❡r ❝♦♥✓❡♥✒✓♦s ♣♦r ➡➢➤➥➦➧ ↔➒➞➑➒➔↔➝ ➨↔ ➝➑➨↔➞➩ ➫
✈✔♦❧✒❝✔✕♥✳ ▲✒ ❙❡❝❝✔✕♥ ❙❡✙✉♥✓✒ ✓❡ ➔➣➟↕→➣➓↔➜ ➔➑➝➟ →➣↔ ➨↔ ➛➓➭↔➜➟➒
❧✒ ✑✉✓✔❡♥❝✔✒ Pr♦✈✔♥❝✔✒❧ ✓❡ ◆✒✈✒✲ ➓➠➟ ➟ ➯➟➔↔➜↕➟➲ ➳➓ ➙↔➒➝➵ ➒➓ ➙➣➸
rr✒ ❧❡s ✔♠♣✉s♦ ✉♥✒ ♣❡♥✒ ✓❡ ♥✉❡✈❡ ➛↔ ➛↔➔➓➛➓➜ ↔➒ ↔➝↔ ➨➑➨↔➒➞➑➺➲
✒❭♦s ✓❡ ❝✘r❝❡❧ ♣♦r ✉♥ ✓❡❧✔✖♦ ✓❡
✒❜✉s♦ s❡①✉✒❧ ❝♦♥✖✔♥✉✒✓♦✗ ✓❡ ➾➻➄➼ ➽➚➶➹ ➘➀➌➀ ➃➄➆ ➆➉➉➹➴
✒❝✉❡r✓♦ ❝♦♥ ❡❧ ✒r✖✜❝✉❧♦ ✥❪✥✳✸ ✓❡❧ ➴➄➘➚➆➌➀➍ ➃➄➆ ➍➹ ➷➹➍➴➆➍➬➂➀➎
❈✕✓✔✙♦ P❡♥✒❧✗ ❡♥ s✉❜✖✔♣♦ ✒✙r✒✈✒✲ ➏➳➑ ➯➟➠↕➵➮ ➒➑➮ ➒➑ ➱➜➓➞➵➮ ➒➑
✓♦✳ ▲♦s ♣r♦❝❡s✒✓♦s ❧❧❡✈✒♥ ❡♥ ♣r✔✲ ➯➓➔↔ ➒➟➛➟➮ ↔➒➞➑➒➔↔➝➲➲➲ →➣↔
s✔✕♥ ✓❡s✓❡ ❡❧ ❫ ✓❡ ❥✉❧✔♦ ✓❡ ✦✢✥❴✗ ➫➑ ➔↔➜➜➟➜➟ ↕➑➝ ➑➭➑➝ ➫ ➒➑ ➯➓➔➓↔➸
✓♦s ✓✜✒s ✓❡s♣✉✚s ✓❡ q✉❡ s❡ ♣r♦✓✉✲ ➜➟ ➒➟➛➟ ↕➑ ➙➣↔➛↔➒ ➓➒➞↔➜➙➜↔➞➟➜
➔➑➨➑ →➣↔ ↔➝➞➑➫ ➝➑➨↔➞➓➛➟ ➑
❥❡r✒♥ ❧♦s ✛❡❝✛♦s ❥✉✣✙✒✓♦s✳
P❡s❡ ✒ q✉❡✗ ❝♦♠♦ r❡❝♦✙❡ ❧✒ s❡♥✲ ➔➑➨➑ →➣↔ ➒➑➺➲
✖❡♥❝✔✒✗ ❡❧ ❝✒s♦ ✖✔❡♥❡
➇❧✒ ♣❡❝✉❧✔✒r✔✓✒✓ ✓❡
q✉❡ ❡①✔s✖❡ ✉♥ ♠❡✓✔♦
✓♦❝✉♠❡♥✖✒❧ ❵✈✜✓❡♦s ②
❢♦✖♦s❣ ✖♦♠✒✓✒s ✓✉r✒♥✲
✖❡ ❡❧ ✓❡s✒rr♦❧❧♦ ✓❡ ❧♦s
✛❡❝✛♦s➈✗ ❡❧ ✖r✔❜✉♥✒❧
s❡ ✛✒ ♠✒♥✖❡♥✔✓♦ ✓✔✈✔✲
✓✔✓♦ ❝✒s✔ ✛✒s✖✒ ❡❧ ✤❧✖✔✲
♠♦ ♠♦♠❡♥✖♦✳ ★❧ ✓✔❝✲
✖✒♠❡♥✗ q✉❡ ♥♦ s❡ ❝♦✲
rr❡s♣♦♥✓❡ ♥✔ ❝♦♥ ❧✒
❝♦♥✓❡♥✒ ✒ ✦✦ ✒❭♦s
♣♦r ✒✙r❡s✔✕♥ s❡①✉✒❧
s♦❧✔❝✔✖✒✓✒ ♣♦r ❧✒ ❋✔s✲
❝✒❧✜✒ ♥✔ ❝♦♥ ❧✒ ✒❜s♦❧✉✲
❝✔✕♥ q✉❡ ♣❡✓✜✒♥ ❧✒s øùû üýþüÿ♠ùû ❞þ ø▲ ▼▲ ▲❞▲✁
✓❡❢❡♥s✒s✗ ♥♦ ✛✒ ✓❡❥✒✲
✃➬➌➀➴ ❐➌➀➴➆➴❒ ➏❮↕ ➔➯➓➔➑ ➔➑➒ ↔↕
✓♦ ✔♥✓✔❢❡r❡♥✖❡ ✒ ❝✒s✔ ♥✒✓✔❡✳
➇▲✒s ♣r✘❝✖✔❝✒s s❡①✉✒❧❡s s❡ r❡✒✲ →➣↔ ➫➑ ➯➟➠➩➟ ↔➝➞➟➛➑ ➟➒➛➟➒➛➑
❧✔✣✒r♦♥ s✔♥ ❧✒ ✒q✉✔❡s❝❡♥❝✔✒ ✓❡ ❧✒ ➞➑➛➑ ↔↕ ➜➟➞➑ ➨↔ ↔➨➙↔❰Ï ➟
✓❡♥✉♥❝✔✒♥✖❡✗ q✉❡ s❡ ✈✔♦ s♦♠❡✖✔✲ ➔➑➱↔➜ ➛↔↕ ➯➑➨➠➜➑ ➫ ➨↔ ↔➨➙↔➸
✓✒➈✗ s❡❭✒❧✒♥ ❧♦s ❥✉❡❝❡s✗ q✉❡ ❝♦♥s✔✲ ➔➵ ➟ ➝↔➒➞➓➜ ➓➒➔Ï➨➑➛➟➺Ð ➏Ñ↔➒➞➩➟
✓❡r✒♥ q✉❡ ➇❧✒s r❡❧✒❝✔♦♥❡s s❡ ✖✉✈✔❡✲ ➨➓↔➛➑ ➔➣➟➒➛➑ ➫➟ ➨↔ Ò➓ ➜➑➛↔➟➸
r♦♥ ❡♥ ✉♥ ❝♦♥✖❡①✖♦ s✉❜❥❡✖✔✈♦ ② ♦❜✲ ➛➟ ➙➑➜ ↕➑➝ ➔➣➟➞➜➑➺➲ ➏➐➑ ú➒➓➔➑
❥❡✖✔✈♦ ✓❡ s✉♣❡r✔♦r✔✓✒✓✗ ❝♦♥❢✔✙✉r✒✲ →➣↔ →➣↔➜➩➟ ↔➜➟ →➣↔ ➙➟➝➟➜Ó ➫
✓♦ ✈♦❧✉♥✖✒r✔✒♠❡♥✖❡ ♣♦r ❧♦s ♣r♦❝❡✲ ➔↔➜➜↔ ↕➑➝ ➑➭➑➝ ➫➮ ➝➓ ↔➒ ➟↕➱ú➒
s✒✓♦s✗ ✓❡❧ q✉❡ s❡ ♣r❡✈✒❧✔❡r♦♥➈✳ ➨➑➨↔➒➞➑ ↕➑➝ ➟➠➜➓➮ ➝➑↕➑ Ò↔➩➟
➇★s ✔♥♦❝✉❧✖✒❜❧❡ q✉❡ ❧✒ ✓❡♥✉♥❝✔✒♥✲ ➞➟➞➣➟➭↔➝➺➲
❀✙✥✩ ✙❧ ✛✥✢✺✧✖✗❧ ✖✩ ✙✖✛✢✙✖✘✙ ✿✧✙ ❤✗❛✗ ★✢✩❧✙✖✮
✜✢✗ ✖✢ ✢✖✛✢✣✢✘✗✜✢✪✖✦ ❡✩✥ ❧✩ ✿✧✙ ✖✩ ❧✩ ✜✩✖✚✢✘✙✮
✥✗ ★✢✩❧✗✜✢✪✖✾ ❁✥✗✚ ✜✩✖✩✜✙✥✚✙ ✙❧ ✭✗❧❧✩✦ ✜✩❧✙✜✛✢✮
★✩✚ ✘✙ ✣✧✰✙✥✙✚ ✜✩✖★✩✜✗✥✩✖ ❡✥✩✛✙✚✛✗✚ ✙✖ ❧✗✚
✜✗❧❧✙✚ ❛ ✛✩✘✩✚ ❧✩✚ ❡✗✥✛✢✘✩✚ ❡✩❧❂✛✢✜✩✚ ✚✙ ✣✗✖✢✮
✭✙✚✛✗✥✩✖ ✙✖ ✜✩✖✛✥✗ ✘✙ ❧✗ ✘✙✜✢✚✢✪✖ ✰✧✘✢✜✢✗❧✾
✖❡ s❡ ❡♥❝♦♥✖r✕ ✓❡ ♣r♦♥✖♦ ❡♥ ✉♥
❧✉✙✒r ✒♥✙♦s✖♦ ② r❡❝✕♥✓✔✖♦✗ r♦✓❡✒✲
✓✒ ♣♦r ❝✔♥❝♦ ✈✒r♦♥❡s ✓❡ ❡✓✒✓❡s
♠✉② s✉♣❡r✔♦r❡s ② ❢✉❡r✖❡ ❝♦♠✲
♣❧❡①✔✕♥ q✉❡ ❧✒ ✓❡❥✒r♦♥ ✔♠♣r❡s✔♦✲
♥✒✓✒ ② s✔♥ ❝✒♣✒❝✔✓✒✓ ✓❡ r❡✒❝✲
❝✔✕♥➈✗ ✒❢✔r♠✒♥✳ ❦ ✒❭✒✓❡♥ q✉❡ ❧♦s
➇✈✜✓❡♦s ✭s❡s✙✒✓♦s✧ ♠✉❡s✖r✒♥ ✒ ❧✒
✓❡♥✉♥❝✔✒♥✖❡ ✒❝♦rr✒❧✒✓✒ ② ✒✙✒✣✒✲
♣✒✓✒ ❝♦♥✖r✒ ❧✒ ♣✒r❡✓ ♣♦r ✓♦s ✓❡
❧♦s ♣r♦❝❡s✒✓♦s ② ✙r✔✖✒♥✓♦➈✳ ➇▲✒ ✓❡✲
♥✉♥❝✔✒♥✖❡ ♠✉❡s✖r✒ ✉♥ r✔❝✖✉s ✒✉✲
s❡♥✖❡✗ ♠✒♥✖✔❡♥❡ ✖♦✓♦ ❡❧ ✖✔❡♠♣♦
❧♦s ♦❥♦s ❝❡rr✒✓♦s✗ ♥♦ r❡✒❧✔✣✒ ♥✔♥✲
✙✤♥ ✙❡s✖♦ ♥✔ ✖♦♠✒ ✔♥✔❝✔✒✖✔✈✒ r❡s✲
♣❡❝✖♦ ✓❡ ❧♦s ✒❝✖♦s s❡①✉✒❧❡s ♥✔ ✔♥✖❡✲
r✒❝❝✔♦♥✒ ❝♦♥ ❧♦s ♣r♦❝❡s✒✓♦s✐ ✒♣r❡✲
❝✔✒♠♦s q✉❡ ❧♦s s♦♣♦r✖✒ ❡♥ ✉♥ ❡s✖✒✲
✓♦ q✉❡ ♥♦s s✉✙✔❡r❡ ✒✉s❡♥❝✔✒ ② ❡♠✲
❜♦✖✒♠✔❡♥✖♦ ✓❡ s✉s ❢✒❝✉❧✖✒✓❡s s✉✲
♣❡r✔♦r❡s➈✗ s✔✙✉❡♥ r❡❧✒✖✒♥✓♦ ❧♦s
♠✒✙✔s✖r✒✓♦s✗ q✉❡ ✒❭✒✲
✓❡♥ q✉❡ ❧♦s ♣r♦❝❡s✒✓♦s
➇♠✉❡s✖r✒♥ ❜✔❡♥ ✒ ❧✒s ❝❧✒✲
r✒s ✒❝✖✔✖✉✓❡s ✓❡ ♦s✖❡♥✖✒✲
❝✔✕♥ ② ✒❧✒r✓❡ ❝♦♥ r❡❧✒✲
❝✔✕♥ ✒ ❧✒ s✔✖✉✒❝✔✕♥✗ q✉❡
s✉❜r✒②✒♥ ♠❡✓✔✒♥✖❡ s♦♥✲
r✔s✒s➈✳
➇★❧ ✈✜✓❡♦ ♠✉❡s✖r✒ ✓❡
♠♦✓♦ ♣✒❧♠✒r✔♦ q✉❡ ❧✒
✓❡♥✉♥❝✔✒♥✖❡ ❡s✖✘ s♦♠❡✲
✖✔✓✒ ✒ ❧✒ ✈♦❧✉♥✖✒✓ ✓❡ ❧♦s
♣r♦❝❡s✒✓♦s✗ q✉✔❡♥❡s ❧✒
✉✖✔❧✔✣✒♥ ❝♦♠♦ ♠❡r♦ ♦❜✲
❥❡✖♦ ♣✒r✒ s✒✖✔s❢✒❝❡r s✉s
✔♥s✖✔♥✖♦s s❡①✉✒❧❡s➈✗ ❝♦♥✲
❝❧✉②❡ ❡❧ ✖r✔❜✉♥✒❧✳
★♥ ✖♦✓♦ ♠♦♠❡♥✖♦✗ ✒
❧♦ ❧✒r✙♦ ✓❡ ❧✒ s❡♥✖❡♥❝✔✒✗ ❧♦s ❥✉❡❝❡s
✒✈✒❧✒♥ ❧✒ ✈❡rs✔✕♥ ✓❡ ❧✒ ✈✜❝✖✔♠✒ ②
❡♥✖✔❡♥✓❡♥ q✉❡ ❧✒ ❝✛✔❝✒ ♥♦ ✓❡♥✉♥✲
❝✔✕ ➇♣♦r ✓❡s♣❡❝✛♦➈ ♥✔ ♣♦r ✛✒❜❡r
s✔✓♦ ✙r✒❜✒✓✒ ♦ ❢♦✖♦✙r✒❢✔✒✓✒✗ ❝♦✲
♠♦ ✓❡❢❡♥✓✔❡r♦♥ ❧♦s ✒❜♦✙✒✓♦s ✓❡
❧♦s ✒❝✉s✒✓♦s✗ s✔♥♦ ✓❡ ♠✒♥❡r✒ ❡s✲
♣♦♥✖✘♥❡✒ ② ♣r❡s✒ ✓❡❧ ♠✔❡✓♦✳ ❦ ✒s✉✲
♠❡♥ q✉❡ s✉ r❡❧✒✖♦ ❡s ❝♦✛❡r❡♥✖❡
✓❡s✓❡ ❡❧ ♣r✔♥❝✔♣✔♦✳ ➇▲✒ ❝♦♥s✔✓❡r✒✲
♠♦s ❝r❡✜❜❧❡ ② ❝♦rr♦❜♦r✒✓✒ ❝♦♥ ✖♦✲
✓♦s ❧♦s ✓✒✖♦s ♦❜❥❡✖✔✈♦s➈✳ P❡r♦ ✖♦✓✒
❡s✒ ❜✒s❡ ✒r✙✉♠❡♥✖✒❧ ♥♦ ❡s s✉❢✔✲
❝✔❡♥✖❡✗ s❡✙✤♥ ❧♦s ❥✉❡❝❡s✗ ♣✒r✒ ❝♦♥✲
✓❡♥✒r ✒ ❧♦s ✒❝✉s✒✓♦s ♣♦r ✒✙r❡s✔✕♥
s❡①✉✒❧✗ ②✒ q✉❡ ❝♦♥s✔✓❡r✒♥ q✉❡ ♥♦
❡①✔s✖✔✕ ♥✔ ✈✔♦❧❡♥❝✔✒ ♥✔ ✔♥✖✔♠✔✓✒✲
❝✔✕♥ ✭r❡q✉✔s✔✖♦s q✉❡ ✔♠♣♦♥❡ ❡❧ ❈✕✲
✓✔✙♦ P❡♥✒❧ ✒ ❡s✖❡ ✓❡❧✔✖♦✧✗ ❧♦ q✉❡
✓❡s✒✖✕ ✒②❡r ✉♥ ✓❡❜✒✖❡ ❥✉r✜✓✔❝♦ ②
s♦❝✔✒❧ s♦❜r❡ q✉✚ ❡s ♥❡❝❡s✒r✔♦ ♣✒✲
r✒ q✉❡ ✉♥ ✒❜✉s♦ s❡①✉✒❧ s❡✒ ❝♦♥s✔✲
✓❡r✒✓♦ ✈✔♦❧✒❝✔✕♥ ♦ ♣✒r✒ q✉❡ ❡①✔s✲
✖✒ ✉♥✒ ✔♥✖✔♠✔✓✒❝✔✕♥ ➇s✉❢✔❝✔❡♥✖❡➈✳
✇③④⑤⑥⑦⑥⑧⑨ ⑩❶⑥❷⑥❸❹❺⑥❻❼❻❽
★❧ ✖r✔❜✉♥✒❧ ❡①♣❧✔❝✒ q✉❡ ♣✒r✒ q✉❡
✛✒②✒ ✔♥✖✔♠✔✓✒❝✔✕♥ ✖✔❡♥❡ q✉❡ ✛✒✲
❜❡r ➇✒♠❡♥✒✣✒ ♦ ❡❧ ✒♥✉♥❝✔♦ ✓❡ ✉♥
♠✒❧ ✙r✒✈❡✗ ❢✉✖✉r♦ ② ✈❡r♦s✜♠✔❧ s✔ ❧✒
✈✜❝✖✔♠✒ ♥♦ ✒❝❝❡✓❡ ✒ ♣✒r✖✔❝✔♣✒r ❡♥
✉♥✒ ✓❡✖❡r♠✔♥✒✓✒ ✒❝❝✔✕♥ s❡①✉✒❧➈✗
② ❡♥✖✔❡♥✓❡♥ q✉❡ ❡s✒ ❝✔r❝✉♥s✖✒♥✲
❝✔✒ ♥♦ s❡ ✓✔♦✳ ★♥ ❝✒♠❜✔♦✗ s✜ ❝♦♥s✔✲
✓❡r✒ q✉❡ ✛✉❜♦ ✒❜✉s♦ ❝♦♥ ➇♣r❡✈✒❧✔✲
♠✔❡♥✖♦➈ ♣♦rq✉❡ ❡①✔s✖✔✕ ✉♥✒ s✔✖✉✒✲
❝✔✕♥ ✓❡ ➇♣r❡❡♠✔♥❡♥❝✔✒s♦❜r❡ ❧✒✓❡✲
♥✉♥❝✔✒♥✖❡➈ q✉❡ ✙❡♥❡r✕ ✒ ❧♦s ❝✔♥❝♦
✒♠✔✙♦s ➇✉♥✒ ♣♦s✔❝✔✕♥ ♣r✔✈✔❧❡✙✔✒✲
✓✒ s♦❜r❡ ❡❧❧✒➈✳
▲♦s ❥✉❡❝❡s ❝♦♥s✔✓❡r✒♥ ♣r♦❜✒✲
✓♦ q✉❡ ➇❧✒ ✒♣r❡♠✔✒r♦♥ ✒ ❡♥✖r✒r
❡♥ ❡❧ ♣♦r✖✒❧ ✖✔r✒♥✓♦ ✓❡ ❡❧❧✒✗ ② q✉❡
✓❡ ❡s✒ ✙✉✔s✒ ❡♥✖r✕ ❡♥ ❡❧ r❡❝✔♥✖♦ ✓❡
♠♦✓♦ s✤❜✔✖♦ ② r❡♣❡♥✖✔♥♦✗ s✔♥ ✈✔♦✲
❧❡♥❝✔✒➈✳ ❾❡❝✒❧❝✒♥ q✉❡ ❧✒ ♣r♦♣✔✒
✈✜❝✖✔♠✒✗ ❡♥ ❡❧ ❥✉✔❝✔♦✗ ✔♥s✔s✖✔✕ ❡♥
q✉❡ ♥♦ ❢✉❡ ✈✔♦❧❡♥✖✒✓✒ ❢✜s✔❝✒♠❡♥✲
✖❡✹ ➇◆♦ ❡s✖♦② ✓✔❝✔❡♥✓♦ q✉❡ ♥✔ ❢✉❡r✲
✖❡ ♥✔ ♥✒✓✒➈✗ ✓✔❝❡ ❡♥ r❡❧✒❝✔✕♥ ✒❧
♠♦♠❡♥✖♦ ✓❡ ❡♥✖r✒✓✒ ❡♥ ❡❧ ♣♦r✖✒❧✳
➇★♥ s✉ ✒♠♣❧✔✒ ✓❡❝❧✒r✒❝✔✕♥ ✒♥✖❡ ❡❧
♣❧❡♥✒r✔♦✗ ❧✒ ✓❡♥✉♥❝✔✒♥✖❡ r❡✓✉❥♦
s✉ ✒♣r❡❝✔✒❝✔✕♥ s♦❜r❡ ❡❧ ♥✔✈❡❧ ✓❡ ❧✒
♣r❡s✔✕♥ q✉❡ ❡❥❡r❝✔❡r♦♥ ❧♦s ♣r♦❝❡✲
s✒✓♦s ♣✒r✒ ✔♥✖r♦✓✉❝✔r❧✒ ❡♥ ❡❧ ♣♦r✲
✖✒❧➈✗ r❡❝♦✙❡ ❧✒ s❡♥✖❡♥❝✔✒✳
▲✒ r❡s♦❧✉❝✔✕♥ ✛✒ ✔♥✓✔✙♥✒✓♦ ✒
❧♦s ❝♦❧❡❝✖✔✈♦s ❢❡♠✔♥✔s✖✒s q✉❡ ❡♥
❧♦s ✓♦s ✒❭♦s q✉❡ ✛✒ ✓✉r✒✓♦ ❡❧ ♣r♦✲
❝❡✓✔♠✔❡♥✖♦ ❥✉✓✔❝✔✒❧ ✛✒♥ ❝♦♥✈❡r✖✔✲
✓♦ ❡❧ ❥✉✔❝✔♦ ✓❡ ▲✒ ▼✒♥✒✓✒ ❡♥ ✉♥
s✜♠❜♦❧♦ ✓❡ ❧✒ ❧✉❝✛✒ ✓❡ ❧✒s ♠✉❥❡✲
r❡s ✈✜❝✖✔♠✒s ✓❡ ✈✔♦❧✒❝✔✕♥✳ ✑②❡r s❡
❝❡❧❡❜r✒r♦♥ ②✒ ♣r♦✖❡s✖✒s ❡♥ ✈✒r✔✒s
❝✔✉✓✒✓❡s✳ ▲✒ s❡♥✖❡♥❝✔✒ ✖✒♠♣♦❝♦
✛✒ ✓❡❥✒✓♦ ❝♦♥❢♦r♠❡ ✒ ❧✒s ✒❝✉s✒✲
❝✔♦♥❡s ♣✒r✖✔❝✉❧✒r❡s✗ r❡♣r❡s❡♥✖✒✲
✓✒s ♣♦r ❧✒s ♣r✔♥❝✔♣✒❧❡s ✒✓♠✔♥✔s✲
✖r✒❝✔♦♥❡s ♥✒✈✒rr✒s ✭✑②✉♥✖✒♠✔❡♥✲
✖♦ ✓❡ P✒♠♣❧♦♥✒ ② ❝♦♠✉♥✔✓✒✓ ❢♦✲
r✒❧✧✗ q✉❡ ❧❧❡✙✒r♦♥ ✒ s♦❧✔❝✔✖✒r ✦✺
✒❭♦s ♣✒r✒ ❝✒✓✒ ✉♥♦ ✓❡ ❧♦s ❡♥❝✒✉✲
s✒✓♦s ② q✉❡ ❧❧❡✈✒♥ ♠✉❝✛♦ ✖✔❡♠♣♦
❧✉❝✛✒♥✓♦ ♣♦r ❧✔❜❡r✒r ✓❡❧ ❡s✖✔✙♠✒
✓❡ ❧♦s ✒❜✉s♦s s❡①✉✒❧❡s ✒ ❧✒ ❢✔❡s✖✒
✓❡ ❧♦s ❙✒♥❢❡r♠✔♥❡s✳
▲✒ ♣r❡s✔✕♥ s♦❝✔✒❧ ❡♥ ✖♦r♥♦ ✒❧
❝✒s♦ ✛✒ s✔✓♦ ❝✒s✔ ✉♥ ✒❝✖♦r ❡♥ ✖♦✓♦
❡s✖❡ ♣r♦❝❡s♦ ❥✉✓✔❝✔✒❧✳ ❦ ❡❧ ✛❡❝✛♦
✼✽✾ ✿❀❁✾ ❂❃❁❂❄❀✽✾ ❅❁❆ ✿❀❃❄❇●■❆ ❑❃❁❀✽●
åæçèéê ëæìíîïð ñòóôõö÷ò ❁❆ ❅❁❆❃✿✽ ❁● ❃❂❖◗❁●❁✾ ❘ ✾✽❆✽ ❯✽❃●❯❃❅❃❁❀✽● ✒❧✖✉r✒ ✓❡ ❧✒ ❜✒r❜✔❧❧✒✳ ❚❡♥✜✒ ❧✒s ✙✒✲
❢✒s ❡♥ ❧✒ ♠✒♥♦ ② ✓✔r✔✙✜✒ ❧✒ ♠✔r✒✓✒
➇✑❜✉s♦ s❡①✉✒❧➈✳ ❈✉✒♥✓♦ ♣r♦♥✉♥✲
❁● ❲❇❁ ●✽ ❤❇❄✽ ❑❃✽❆■❯❃❳●
✒❧ ♣✤❜❧✔❝♦✳ ❈✉✒♥✓♦ s❡ s❡♥✖✒r♦♥
❝✔✕ ❡s✖✒s ✓♦s ♣✒❧✒❜r✒s✗ ❧✒s ♠✘s ❢✒✲
❧♦s ✤❧✖✔♠♦s ❡s✖✉✓✔✒♥✖❡s ❡♥ ❧✒ s✒❧✒✗
♠♦s✒s ✓❡ s✉ ❝✒rr❡r✒ ❥✉✓✔❝✔✒❧✗ ❡❧
❈♦❜♦ ✒✤♥ ✓❡❥✕ ✉♥ ♠✔♥✉✖♦ ♠✘s ✓❡
♠✒✙✔s✖r✒✓♦ ❏♦s✚ ❋r✒♥❝✔s❝♦ ❈♦❜♦
s✔❧❡♥❝✔♦✳ ✑ s✉ ✓❡r❡❝✛✒✗ ❡♥ ❧✒ ❜✒♥✲
❡s❝✉❝✛✕ ❝✕♠♦ s❡ ❧✒s r❡❜✒✖✜✒♥✳ ❉❡✲
❝✒✓✒ ❧✒✖❡r✒❧ ✓❡ ❧✒ ✒❝✉s✒❝✔✕♥✗ ❧✒
❜✔✕ ✓❡ s❡♥✖✔rs❡ ✉♥ ✘r❜✔✖r♦✳ ✑ ❧♦s
❢✔s❝✒❧ ★❧❡♥✒ ❙✒r✒s✒✖❡ ✭➇✩✒❧✙✉✔❡♥
✸✢ s❡✙✉♥✓♦s ✓❡ ✛✒❜❡r ✓✔❝✖✒✓♦
❝r❡❡ q✉❡ ❡♥ ❡s❡ ♠♦♠❡♥✖♦ s✔ ❡❧❧✒
s❡♥✖❡♥❝✔✒✗ ❈♦❜♦ ♣✉✓♦ ❡s❝✉❝✛✒r✗
✓✔❝❡ ➅♥♦ q✉✔❡r♦ ✛✒❝❡r ❡s♦✪ ♦ ➅♥♦
♣♦r ♣r✔♠❡r✒ ✈❡✣ ❡♥ s✉ ✈✔✓✒✗ ❧✒ r❡✲
♠❡ ✒♣❡✖❡❝❡✪✗ ❧✒ ✓❡❥✒♥ ♠✒r❝✛✒r s✔♥
♣r♦❜✒❝✔✕♥ ✓❡❧ ♣✤❜❧✔❝♦✳ ➇❋✉❡r✒✗
♠✘s✫➈✧ ✖❡♥✜✒ ❧✒ ❡①♣r❡s✔✕♥ ✖r✒♥q✉✔✲
❢✉❡r✒➈✗ ❧❡ ❡♠♣❡✣✕ ✒ ✙r✔✖✒r ✉♥✒
❧✒ ② ✉♥✒ ♠✒♥♦ s♦❜r❡ ❧✒ ♦✖r✒ ❡♥❝✔✲
♠✉❧✖✔✖✉✓ ✓❡s✓❡ ❡❧ ❡①✖❡r✔♦r✳ ➇❋✉❡✲
r✒✗ ❢✉❡r✒➈✳ ▲♦s ♣✔✖✔✓♦s s❡ ❝♦❧✒r♦♥ ✈❡r ❡❧ ♠✔❡♠❜r♦ ✓❡ ✉♥ ✒❝✉s✒✓♦ ❝✛♦s ♣r♦❜✒✓♦s ✛✒❜✜✒♥ ❢✔r♠✒✓♦ ❧✒ ♠✒ ✓❡ ❧✒ ♠❡s✒✐ ✛✉❜♦ ✉♥ ♠♦♠❡♥✲
✖♦ ❡♥ q✉❡ ♠✔r✕ ✛✒❝✔✒ ✒❜✒❥♦ ② ❧✉❡✲
❡♥ ❧✒ s✒❧✒ ✥✢✦ ✓❡❧ P✒❧✒❝✔♦ ✓❡ ❏✉s✖✔✲ ✒❝❡r❝✘♥✓♦s❡ ✒ s✉ ♠✒♥✓✜❜✉❧✒ ② ✒ s❡♥✖❡♥❝✔✒✳
❍✒s✖✒ ❡s❡ ♠♦♠❡♥✖♦ ❏♦s✚ ❋r✒♥✲ ✙♦ ❧❡✈✒♥✖✕ ❧✒ ♠✔r✒✓✒ ② ❧✒ ❝❧✒✈✕ ❡♥
❝✔✒ ✓❡ ◆✒✈✒rr✒✳
♦✖r♦ ♣♦r ✓❡✖r✘s ➇❜✒❥✘♥✓♦❧❡ ❡❧ ✖✒♥✲
◆♦ ✛✒❜✜✒ s✔✓♦ ✉♥ ❥✉✔❝✔♦ ❝✉✒❧✲ ✙✒➈✗ ♠✔❡♥✖r✒s s❡♥✖✜✒ ✒✙♦❜✔♦✗ ✓❡s✒✲ ❝✔s❝♦ ❈♦❜♦✗ ♣r❡s✔✓❡♥✖❡ ✓❡❧ ✖r✔❜✉✲ ❈♦❜♦✗ ❝♦♠♦ ✔♥✈✔✖✘♥✓♦❧❡ ✒ ❡♠♣❡✲
q✉✔❡r✒✗ ♥✔ ✒q✉❡❧ ❡r✒ ✉♥ ❢✒❧❧♦ ❝✉✒❧✲ s♦s✔❡✙♦ ② ❡s✖✉♣♦r✗ ♠✒♥✖❡♥✔❡♥✓♦ ♥✒❧ q✉❡ ✛✒ ❥✉✣✙✒✓♦ ✒ ▲✒ ▼✒♥✒✓✒✗ ✣✒r✳ ▲✒ ✒❝✉s✒❝✔✕♥ ✓❡❧ ✑②✉♥✖✒✲
q✉✔❡r✒✳ ❙❡ ✛✒❜✜✒ ✓❡❝✔✓✔✓♦ q✉❡ ✉♥✒ ✒❝✖✔✖✉✓ ➇✓❡ s♦♠❡✖✔♠✔❡♥✖♦ ② ✛✒❜✜✒ ♣❡r♠✒♥❡❝✔✓♦ s❡✔s ♠✔♥✉✖♦s ♠✔❡♥✖♦ ✓❡ P✒♠♣❧♦♥✒✗ ✬✜❝✖♦r ❙✒r✒✲
✉♥✒ ❝✛✔❝✒ r♦✓❡✒✓✒ ✓❡ ❝✔♥❝♦ ❥✕✈❡✲ ♣✒s✔✈✔✓✒✓➈✗ ➇✒❝♦rr✒❧✒✓✒ ② ✙r✔✖✒♥✲ ② ✸✢ s❡✙✉♥✓♦s ❡♥ s✔❧❡♥❝✔♦✗ ✒rr✉✲ s✒ ✭➇❧✒ ✈✜❝✖✔♠✒ ♥♦ ♣♦✓✜✒ ❡♥✖❡♥✓❡r
♥❡s ♠✉❝✛♦ ♠✘s ❢✉❡r✖❡s q✉❡ ❡❧❧✒ ✓♦➈ ✓❡s♣✉✚s✧ ♥♦ ✛✒❜✜✒ s✉❢r✔✓♦ ✈✔♦✲ ✙✒♥✓♦ ❧✒ ❜♦❝✒✳ ❙✉❜✔✕ ❡❧ ❧✒❜✔♦ ✔♥❢❡✲ ❧♦ q✉❡ s✉❝❡✓✜✒ ② ❡♥✖r✕ ❡♥ ♣✘♥✔✲
✭➇✔♠♣r❡s✔♦♥✒✓✒ ② s✔♥ ❝✒♣✒❝✔✓✒✓ ❧❡♥❝✔✒ ♥✔ ✔♥✖✔♠✔✓✒❝✔✕♥✐ ❧♦s ♠✔s✲ r✔♦r ✒❧ s✉♣❡r✔♦r✗ ❝✉❜r✔✚♥✓♦❧♦✗ ② ❝♦➈✧ s❡ ❢r♦✖✒❜✒ ❧✒ ❜✒r❜✔❧❧✒✳ ▼✔❡♥✲
✓❡ r❡✒❝❝✔✕♥➈✗ ❝♦♥ ➇✒♥✙✉s✖✔✒➈ ✒❧ ♠♦s ❥✉❡❝❡s q✉❡ ❢✔r♠✒r♦♥ ❡s♦s ✛❡✲ ❧✒s ❝♦♠✔s✉r✒s s❡ q✉❡✓✒r♦♥ ✒ ❧✒ ✖r✒s✗ ❡♥❢r❡♥✖❡✗ ❡❧ ✒❜♦✙✒✓♦ ✓❡❢❡♥✲
s♦r ✓❡ ❝✉✒✖r♦ ✓❡ ❧♦s ❝✔♥❝♦ ✒❝✉s✒✲
✓♦s✗ ✑✙✉s✖✜♥ ▼✒r✖✜♥❡✣✗ ❝♦✙✜✒ ✒✔r❡
✖r✒s ❧❧❡✙✒r ✒ ❧✒ s❡✓❡ ❥✉✓✔❝✔✒❧ ❝♦♥ ❧✒
✖♦✙✒ ♣✉❡s✖✒ ② ✒rr✒s✖r✒♥✓♦ ✉♥ t✮✯✰
✱✱✴✵✳ ▼✒r✖✜♥❡✣ ✭➇♠✔s ✓❡❢❡♥✓✔✓♦s
♣✉❡✓❡♥ s❡r ✉♥♦s ❝❡r✓♦s✗ ✉♥♦s ✔♠✲
❜✚❝✔❧❡s ② ✉♥♦s ❧❡r✓♦s✗ ♣❡r♦ ♥♦ s♦♥
✉♥♦s ✈✔♦❧✒✓♦r❡s➈✧ s✉s♣✔r✕ ✓✉r✒♥✲
✖❡ ❡❧ s✔❧❡♥❝✔♦ ✔♥✖❡r♠✔♥✒❜❧❡ ✓❡ ❈♦✲
❜♦✐ ❡♥ ❝✉✒♥✖♦ ❡s❝✉❝✛✕ ❧✒ ♣r✔♠❡r✒
s❡♥✖❡♥❝✔✒ s❡ ♣✉s♦ ✉♥✒s ✙✒❢✒s✗
✙✒r✒❜✒✖❡✕ ✒❧✙♦ ❡♥ ✉♥ ♣✒♣❡❧ ② ❧✉❡✲
✙♦ ❝♦✙✔✕ s✉ ✔P✛♦♥❡ ♣✒r✒ ❝♦♥s✉❧✲
✖✒r❧♦ ❢r❡♥✚✖✔❝✒♠❡♥✖❡✳
✑ ❧✒s ✥✸✳✥✺✗ ❏♦s✚ ❋r✒♥❝✔s❝♦ ❈♦✲
❜♦ s✉♣✉s♦ ✒ ✖♦✓♦ ❡❧ ♠✉♥✓♦ ✒❝♦✲
♠♦✓✒✓♦ ② ✓✔❥♦✹ ➇✻✉❡♥♦s ✓✜✒s➈✳
❚r❡s ♠✔♥✉✖♦s ✓❡s♣✉✚s✗ ②✒ ❡s❝✉✲
❝✛✒❜✒ ✉♥ ➇❢✉❡r✒✗ ❢✉❡r✒➈ ♣r♦❝❡✓❡♥✲
✖❡ ✓❡ ✉♥✒ ♣❧✒✣✒ ♦❝✉♣✒✓✒ ♣♦r ✈♦✲
❝❡s ❢❡♠❡♥✔♥✒s✗ ✈♦❝❡s ❡♥ ❡s✖✒✓♦
✓❡ ❡①❝❡♣❝✔✕♥ ✓❡s✓❡ q✉❡ s❡ ❝♦♥♦✲
❝✔✕ ❧✒ ✓❡♥✉♥❝✔✒ ♣♦r ✈✔♦❧✒❝✔✕♥ ♠✤❧✲
P♠ù✂þû✂▲ þ ❙þ✄ý☎☎▲ ❝ù ✂♠▲ þ☎
❢▲☎☎ù ❥✆❞ý❝ý▲☎ ♣ù♠ þ☎ ▲ÿ✆ûù ûþs✆▲☎
þ û▲ ❢þ♠üý þû✁ ✴ ✝❆❈❖ ✝❯❊◆❚❊✞
РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS
❱✎✏✑✒✏✓ ✷✔ ✕✏ ❛✖✑✎✗ ✕✏ ✷✘✙✚
✛✜✢✣✤✥ ✶✺
✦✧★✩✪✩
òóô õöó÷öóøùô ûüýþÿùøô
❽❾❿➀➁➂➁➂
➃➄➅ ➆➈➉➊➋➅
➉➌➍➄➎➏➌➅
æçèêëæì çìèíîïðí ñðçê
❊☎ ✂✟✠ ❞✄✂ t✟✠ ❝✟☎t♣✆ ✂✆ ✂ ❜✄♣t✆❞
✄ ☎❞✄♠☎ ❞✆❞ ✠✄s✉✆✂✄✠✌ ✄✂ ❈✡❞ ❡
❣✟ ✗✄☎✆✂ ♣✄❝✟❣✄ ✂✆✠ ✆❣♣✄✠ ✟☎✄✠
✠✄s✉✆✂✄✠ ② ✂✟✠ ✆❜✉✠✟✠ ✠✄s✉✆✂✄✠✳
❆♠❜✟✠
❝✟☎t✄♠✁✂✆☎
✄✂
✆❝❝✄✠✟
❝✆♣☎✆✂ ✁✟♣ ☛☞✆ ☛✆❣ ☎✆✂✌ ✆☎✆✂ ✟ ❜✉❡
❝✆✂✌ ✁✄♣✟ ✄☎ ✂✆✠ ✆❣♣✄✠ ✟☎✄✠ ✠✄s✉✆❡
✂✄✠ ✠✄ ✁♣✄❝ ✠✆ ✄✂ ✄♠✁✂✄✟ ❞✄ ☛ ✟❡
✂✄☎❝ ✆ ✟
☎t ♠ ❞✆❝ ✡☎✳
❊☎ ✂✟✠
✆❜✉✠✟✠ ✠✄s✉✆✂✄✠ ☎✟ ❞✄❜✄ ❞✄ ♠✄❡
❞ ✆♣ t✆♠✁✟❝✟ ✄✂ ❝✟☎✠✄☎t ♠ ✄☎t✟
❞✄ ✂✆ ☛☞❝t ♠✆ ✟ ❝✉✆☎❞✟ ✄✂ ❝✟☎✠✄☎❡
t ♠ ✄☎t✟ ✠✄ ✝✆②✆ ✟❜t✄☎ ❞✟ ✁♣✄☛✆❡
✂ é☎❞✟✠✄ ❞✄ ✉☎✆ ✠ t✉✆❝ ✡☎ ❞✄ ✠✉❡
✁✄♣ ✟♣ ❞✆❞ ♠✆☎ ❢ ✄✠t✆ q✉✄ ❝✟✆♣❡
t✄ ✂✆ ✂ ❜✄♣t✆❞ ❞✄ ✂✆ ☛☞❝t ♠✆✳
✙✚ ✛✜ ✢✣✚✤✣✚✥✦✜ ✧✣ ★✜ ✩✜✚✜✪
✧✜ ✢✣ ✧✣✢✥✫✦✬✣✚ ❤✜✢✤✜ ✭✭ ✜✥✥✣✢✮✢
✥✜✫✚✜✛✣✢✯ ★✜ ✥✰✣✢✤✦✱✚ ✲✰✚✧✜✴✣✚✪
✤✜✛ ✫✜✧✦✥✜ ✣✚ ✢✦ ✛✜✢ ✥✦✤✜✧✜✢ ✫✣✛✜✥✦✮✪
✚✣✢ ✢✣✵✰✜✛✣✢ ✲✰✣✫✮✚ ✈✮✛✰✚✤✜✫✦✜✢
✮ ✚✮ ✷✮✫ ✷✜✫✤✣ ✧✣ ✛✜ ✸✮✈✣✚✹ ✢✦ ✛✜
✈✺✥✤✦✴✜ ✲✰✣ ✮✬✛✦♦✜✧✜ ✜ ✫✣✜✛✦✻✜✫
✛✮✢ ✜✥✤✮✢ ✢✣✵✰✜✛✣✢ ✥✮✚ ✛✮✢ ✥✦✚✥✮
✜✥✰✢✜✧✮✢ ✈✦✮✛✣✚✤✜✚✧✮ ✢✰ ✈✮✛✰✚✪
✤✜✧✹ ✈✜✛✦✼✚✧✮✢✣ ✧✣ ✈✦✮✛✣✚✥✦✜ ✮ ✦✚✪
✤✦✴✦✧✜✥✦✱✚ ✮ ✢✦ ✲✰✣✫✮✚ ✥✮✚✢✣✚✤✦✪
✧✜✢ ✷✛✣✚✜✴✣✚✤✣ ✷✮✫ ✜✽✰✣✛✛✜✯
★✜ ✢✣✚✤✣✚✥✦✜ ✧✣✢✥✜✫✤✜ ✣✛ ✰✢✮
✧✣ ✈✦✮✛✣✚✥✦✜ ✷✜✫✜ ✧✮✬✛✣♦✜✫ ✛✜ ✈✮✪
✛✰✚✤✜✧ ✧✣ ✛✜ ✈✺✥✤✦✴✜✯ ❚✜✴✷✮✥✮
✜✷✫✣✥✦✜ ✛✜ ✣✵✦✢✤✣✚✥✦✜ ✧✣ ✦✚✤✦✴✦✧✜✪
✥✦✱✚ ✜ ✛✮✢ ✣✲✣✥✤✮✢ ✧✣ ✦✚✤✣♦✫✜✫ ✣✛
✧✣✛✦✤✮ ✧✣ ✜♦✫✣✢✦✱✚ ✢✣✵✰✜✛✹ 
Документ
Категория
Журналы и газеты
Просмотров
2
Размер файла
25 580 Кб
Теги
El Pais, newspaper
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа