close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок

код для вставки
Сабақтыңтақырыбы: Мұхтар Әуезов «Қараш-Қараш оқиғасы»
Мақсаты: 1)Хикаятбойыншаалғанбілімдерінқорытады, жинақтайды,
кейіпкерлердіңөмірдегішынайыбейнесінтаниды.
2)Шығарманыңмазмұнынтолықталдайды,бастыкейіпкердіңісәрекеттеріарқылысолзаманныңсаясиқұпиясынұғынады.
3)Кейіпкерлердіңісәрекеттерінеорайбағаберебілудеойлау,сөйлеуқабілеттерідамиды,алғанбілімінойыме
нсалыстырады.
3.Топпен жұмыс:
Оқушыөзойынбелгілімәліметтерарқылыдәлелдеугеүйренеді, бірін-біріоқытады,
топтастарыныңсұрақтарынажауапіздейді, қорытындышығарады.
Түрі: қорыту - жинақтаусабағы
Типі:проблемалықоқыту
Қолданылатынәдіс-тәсілдер, стратегиялар:проблемалықсұрақтар, пікірталас,
іздендіру
Пәнаралықбайланыс: 1.Қазақстан тарихы « ТұрарРысқұлов»
2.Әдебиет Ш.Мұртаза «Қызылжебе» романы
3. Кино өнері «Асудаатылғаноқ»
Көрнекілігі: Слайдқасалынғансуреттер, сызбалар, флипчарт
Сабақтыңбарысы:
І. Қызығушылықтыояту
«Ой шақыру» стратегиясы
1.«Асуда атылғаноқ»
кинофильміненүзіндікөрсетуарқылыөтілгенматериалдыескетүсіру.
- Бұлүзіндіқайфильмненалынған?
- Фильм кімнің,қайшығармасыжелісібойыншатүсірілген?
- 2. Жоспарбойыншаүзіндініңмазмұнынескетүсіру
Тараулар. Тақырып. Бастыоқиғалар.
ІІ. Іштекеткенкек....•....Тектіғұлдыңнауқасы
•. Өксіктікүндер
•. Аяныштыөлімі
ІІ. Кекжолындағыжортуыл....•....Сәлменжылқысынабарымталау
•. Ұрланғанбие
ІІІ. Қуғыншылар....•....Сойылғанбие
•Қуғыншылар
•. СоққығаұшырағанБақтығұл
•. Намыс,ар,қорлану
ІV. Пана іздеу....•....Арқар ату
•. Жарасбайғатартуы
•. Өтініш,тілек
V. Адасу....•....Жарасбайжанындағытірлік.
•. Ақжолдан таю
•. БарымташыБақтығұл
VІ. Екіжүздіаярлық....•....Ел ішіндегітартыс
•. Сатқындық.
•. Билер соты, үкім
VІІ. Қуғын....•....Қуғынғаұшырау
VІІІ. Өшалу....•....Жасырыну
•. Әділүкім....Алынғанкек
ІІ. Мағынанытану
1.Тақтаға
түрлітүстіұяшықтардыңастынажасырынғансұрақтардытаңдауарқылысұрақжауапәдісібойыншашығарманыңпроблематикасы,жазушыныңидеялықэстетикалықмұратыжөніндеәңгімелесу.
1. Тектіғұлөліміне не себепболды? Оныңөліміндеқандайсаясиәлеуметтікмәнжатыр? Бұлөлімніңшығармадағыорнықандай?
2. ІнісініңөліміБақтығұлғақалайәсеретті?
3. Бақтығұлдыңбарымтағааттануына, ұрлықжасауынақалайқарайсың? Ақтайсыңба,
қаралайсың ба?
4. Жарасбайболысқабаруынқұптайсың ба, жоқ па?
5. Бақтығұлдыңбасты-бастықателіктерін, адасуларыната.
6. Оладасуларға тек Сәлмен, Жарасбайларғанакінәліме? Өзінекінәқоярмаедің?
7. НеліктенБақтығұлСәлмендіемес, Жарасбайдыөлтірді?
8. Жарасбайдыөлтіруқылмыс па?
9. Билералдындағы «Не болса да ақпын», «Мендеайыпжоқ» дегенойынанбастап,
Бақтығұлмонологынқайтаоқыпшық. Осы монологтыңмаңызынедедепойлайсың?
10. БилерБақтығұлғақандайүкімшығарды?
11. Бақтығұлсолкүнненбастапқандайөмірсүругемәжбүрболды?
12. Қашқынболыпжүріпқандайқауіп-қатергеұшырады?
13. «Бәлем, осыныңды ұмытпа!» деген кектену, өшігусезіміқандайжағдайда, неге
байланыстытуды?
14. Солбилералдындағы «Егер осы ҚоқышсөзіндейЖарасбайдыңайтқанышынболса,
...» депбасталатынБақтығұлсөзініңмәнінтүсіндір. Осы
абзацтыңБақтығұлбейнесінашудамаңызы бар ма?
15. Ақылды, әрікүштірухы бар Бақтығұл неге қолшоқпар, барымташы,
сорлымалайғаайналды?
16. «Қараш-Қарашоқиғасы» арқылыжазушықандаймәселелердікөтерген? Шығарма
неге «Қараш-Қарашоқиғасы» депаталған?
Бақтығұлға тілек
Сабақты қорыту:
1. Салыстырыңыз
Көксеректің ауылдағы мінез-құлқы мен даладағы, еркіндіктегі мінез-құлқын
салыстырыңыз.
2. Елестетіңіз
Егер адамдар қасқыр апанын бұзып, бөлтіріктерін өлтіріп, Көксректі алып кетпегенде,
оқиға әрі қарай қалай дамуы мүмкін еді? Көз алдыңызға елестетіңіз.
3. Суреттеңіз
Ауыл адамдарының көксеректен көрген зардаптарын суреттеңіз.
Үйгетапсырма:
Тұрар Рысқұлов туралы газет журналдардан оқу. «Елінің қайсар ұлдары»(шығарма
жазу)
Оқушылардың білімдерін бағалау.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
10
Размер файла
16 Кб
Теги
урок
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа