close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Diplom Geraskinoy 1

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
Факультет Бізнесу та фінансів Кафедра Соціології та політології
Спеціальність 7.03010101 "Соціологія"
До захисту допускаю
Завідувач кафедри соціології та політології
Поступний О.М.
(підпис, прізвище та ініціали)
"_____" червня 2014 р.
ДИПЛОМНА РОБОТА освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст
Тема роботи Уподобання студентської молоді на ринку туризму
Шифр роботи БФ-59
(група, номер теми за наказом)
Виконавець Гераськіна Олена Сергіївна
(прізвище, ім'я, по-батькові)
Керівник кандидат соціологічних наук, доцент Байдак Тетяна Михайлівна
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)
Харків 2014
ЗМІСТ
Вступ ...................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення ринку туризму .....................1.1. Основні характеристики та елементи туристського ринку ..............1.2. Тенденції розвитку ринку туризму в Україні..........1.3. Молодіжний туризм в структурі ринку туристичних послуг........................................................Висновки до розділу 1 .................................................................
Розділ 2. Молодь як споживач на ринку туризму ...........................2.1. Специфіка молоді як соціально-демографічної спільноти та споживчої групи.....................................
2.2. Механізми впливу на споживчу поведінку студентської молоді на ринку туризмуВисновки до розділу 2 ................................................................
Розділ 3. Характеристика споживчих уподобань студентської молоді на ринку туризму .............................................Розділ 4. Охорона праці і навколишнього середовища ...............................
Розділ 5. Цивільний захист .............................................................................
Висновки .................................................................................
Список літератури .....................................................................
Додатки ..................................................................................
ВСТУП
Туризм, як явище суспільного життя, є похідною суспільного розвитку. Серед основних функцій туризму слід зазначити рекреаційну, соціальну, культурну, екологічну, економічну, просвітницьку і виховну. Туризм виступає засобом комунікації та саморозвитку, підвищення рівня освіти та загальної культури шляхом ознайомлення з культурою інших народів.
Ринок туризму - одна з найбільш сталих складових світової економіки, яка за останні десятиріччя має стабільні темпи зростання, тому вважається одним з найперспективніших напрямків соціально-економічного розвитку. На сучасному етапі туризм став частиною стилю життя більш ніж третини людства і участь у туристичному процесі можна розглядати як складову якості життя.
Туризм - це сукупність стосунків, послуг і явищ, супроводжуючих поїздку і перебування людей в місцях, що не є місцями їх постійного або тривалого проживання і не пов'язаних з їх трудовою діяльністю.
Отже, передусім, це ринок споживачів - туристів. Тому всі види пропозицій на туристичному ринку мають бути орієнтовані на конкретного споживача, його побажання, смаки і цілі подорожі.
Поведінку споживачів неможливо зрозуміти, не з'ясувавши джерела, спонукальні сили, фактори, впливаючі на поведінку споживача туристичних послуг. Існує досить велика кількість механізмів впливу на споживчу поведінку. Усе різноманіття чинників, що впливають на споживачів туристських послуг, можна розбити на дві групи: зовнішні спонукальні чинники та особові чинники.
Тільки чіткий і повний облік запитів і мети поїздки для кожної конкретної категорії споживачів туристичного продукту дає можливість надання якісного обслуговування, отже, і конкурентоспроможності в туристичній сфері та задоволення бажань споживачів.
Невід'ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна туристична галузь. Формування українського туристичного ринку є наслідком складної взаємодії внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних процесів, які спричинюють потребу в туризмі і формують попит на туристичні послуги. Нові види туризму породжуються залежно від складових послуг і обслуговуваних категорий населення та функцій туризму.
Аспекти класифікації туризму досліджували різні вчені. Можна виділити роботи А. Ліманського, Я. Ружковського, Д. Осипова, А.О. Александрової, О.В. Вавілової, М.Е. Немоляєвої, Л.Ф. Хадоркова, Г.А. Панирян та інших. Немоляєва М.Е. та Хадорков Л.Ф. свою монографію присвятили аналізу розвитку туризму у СРСР. Г.А. Панирян роз'яснює методику формування ціни на міжнародному туристичному ринку, описує фактори, що на неї впливають, а також висвітлює основи міжнародного туристичного бізнесу. А.О. Александрова, О.В. Вавилова висвітлюють, головним чином, теорія міжнародного туризму як галузі економіки.
Специфіки туризму як соціального явища, що має певні характеристики і функції, торкаються у своїх роботах такі вітчизняні соціологи: Е.Н.Покровський, Т. И. Черняєва, С. Е. Щиглів.
Перспективи розвитку туризму розглядаються в роботах В. И. Азара, М. Б. Біржакова, Н.И. Гаврильчак, Г. Б. Єгудіна, В. И. Котелкіна, Ю.В. Кузнєцова, Ю.С.Путрика, Г. Д. Русецької, С. Е. Щєглова, . Найбільш вагомий внесок у вивчення проблем туризму, здійснив російський дослідник В. О. Квартальнов.
Проблемами туризму, використовуючи соціологічний підхід, займалися західні дослідники передставники соціології туризму і подорожей С. Коен, Д. Маккенел, Д. Хэррісон, Д. Бурстин, Д. Уррі, С. Роджек, У. Ханнерз, Дж. Фроу, Н. Граберн. Високе значення мають також соціологічні концепції Ч. Міллса, Х. Ортеги- і -Гассета, Г. Маркузе, П. Сорокіна, Д. Белла, З. Баумана, Э. Гідденса, що містять філософський аналіз процесів, зв'язаних з феноменом подорожей і туризму. У роботах вищезгаданих соціологів знаходяться різні інтерпретації феномену туризму в соціокультурному просторі.
Соціальна орієнтованість туризму, доступність туристичних послуг, розширює коло споживачів, прилучаючи нові верстви населення до туризму, вводить його до стилю життя суспільства, вирівнюючи соціальні можливості населення.
Виникнення індустрії масового туризму, зміна соціокультурних пріори-
тетів в мотивації подорожей окремих груп українського населення обумовлюють необхідність його аналізу. Соціологічний метод дослідження туризму дозволяє аналізувати цілі, інтереси, мотиви, звички, вивчати індивідуальну і групову поведінку туристів. Сегмент молодих людей має значну рухову здатність і вплив, оскільки вони є великою групою людей. Можна визначити комплексні тенденції в цьому сегменті: відносне пізнє заміжжя, поява в сім'ї першої дитини, невелике домашнє господарство, важливість освіти та кар'єри.
Нові тенденції в способі життя молоді значно впливають на вибір форм проведення відпочинку. Такі фактори як демографічні особливості молоді, її індивідуальні і групові інтереси, відношення до проведення дозвілля й вільного часу, змінили характер молодіжного попиту й привели до створення нового виду відпочинку молодих людей - молодіжного туризму.
Молодь характеризується тими суспільними відносинами й суспільними формами, які визначають її як самостійну соціально-демографічну групу. Молодь має ряд особливостей, що випливають, насамперед із самої її об'єктивної сутності. Студентська молодь через свої вікові і соціальні особливості і характерні, у зв'язку з цим, прагнення до розширення і підтвердження знань складають основну частину груп пізнавального туризму. Соціологічний підхід до вивчення уподобань на ринку туризму дозволяє зрозуміти споживчу поведінку, ії сутнісні характеристики як суб'єктивних так і об'єктивних можливостей, соціальні умови, сприяючі туризму студентської молоді і вибору нею образу відпочинку, напряму подорожі, різні аспекти поведінки.
Розуміння уподобань потенційного туриста та факторів, впливаючих на нього, має величезне значення при плануванні, формуванні і організації процесу реалізації туристського продукту. Це дає можливість виробляти і пропонувати на ринок туристський продукт, який найбільшою мірою відповідатиме споживчим очікуванням. А також дає змогу розглянути механізми впливу на споживчу поведінку.
Мета дипломної роботи: виявити переважні уподобання студентської молоді у виборі туристичного продукту
Об'єкт: ринок туризму
Предмет: споживча поведінка на ринку туризму
Завдання дипломної роботи:
1) розглянути характеристики та елементи туристського ринку;
2) виділити тенденції розвитку ринку туризму в Україні;
3) проаналізувати молодіжний туризм в структурі ринку туристичних послуг;
4) охарактеризувати молодь як соціально-демографічну спільноту та споживчу групу;
5) виявити механізми впливу на споживчу поведінку студентської молоді на ринку туризму;
6) охарактеризувати споживчі уподобання студентської молоді на ринку туризму
Документ
Категория
Разное
Просмотров
276
Размер файла
48 Кб
Теги
diplom, geraskinoy
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа