close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Додатки ЗВ ПН С програма

код для вставкиСкачать
Звітна документація з педпрактики
(факультет заочного навчання, спеціальність Початкове навчання,
кваліфікаційний рівень "спеціаліст")
У найближчі міжсесійні заняття після закінчення практики студенти здають методистам наступну документацію:
1. Характеристику студента-практиканта, підписану директором школи і вчителем та завірену печаткою школи.
2. Звіт про педагогічну практику з аналізом її результатів (додаток 9).
3. Індивідуальний план роботи практиканта.
4. Щоденник педагогічних спостережень.
5. Плани-конспекти 10 пробних уроків та 1 пробний виховний захід.
6. Конспекти чотирьох залікових уроків (математика, укр. мова, читання, природознавство).Для студентів спеціальності "Початкове навчання. Інформатика" додатково один заліковий урок з інформатики.
7. Конспект одного залікового виховного заходу.
8. Психолого-педагогічна характеристика класу (додаток 8).
9. Календарно-тематичний план з усіх предметів на перше півріччя, складений учителем.
10. План виховної роботи на перше півріччя, складений учителем.
Додаток 1
СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ
1. Аналіз сформульованої мети та організації дій учнів для її сприйняття.
2. Аналіз етапів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з позиції успішного досягнення мети:
* Зміст кожного етапу уроку (відповідність програмі, повнота, глибина, науковість, зв'язок із сучасністю, життєвим досвідом школярів, використання міжпредметних зв'язків, виділення основного у змісті).
* Методи і прийоми навчання (оптимальність у виборі методів, активізація пізнавальної діяльності школярів, розвиток самостійності, творчого мислення, формування позитивного ставлення до навчання, індивідуальний підхід до учнів, здійснення зворотного зв'язку, оцінка діяльності учнів).
3. Аналіз діяльності вчителя:
* Знання фактичного матеріалу; уміння володіти класом, організовувати його для роботи, підвищувати активність школярів, формувати пізнавальний інтерес, утримувати увагу.
* Ставлення до окремих учнів та класу в цілому з урахуванням їх особливостей.
* Стиль, тон, такт.
* Спостережливість, кмітливість.
* Зовнішній вигляд. Культура мовлення, постава, міміка, пантоміміка.
4. Діяльність учнів:
* Дії учнів для досягнення мети.
* Поведінка, дисципліна, чим їх можна пояснити.
* Ставлення до вчителя.
* Пізнавальний інтерес, рівень працездатності.
* Вміння виділяти основні ідеї, аналізувати, оцінювати підсумки своєї діяльності та роботи однокласників, розвиток мови.
* Культура розумової праці.
5. Аналіз організаційного аспекту: обстановки, обладнання, виконання вимог санітарно-гігієнічного режиму, культури записів на дошці, раціональності використання часу.
6. Результати уроку. Висновки і пропозиції: чи досягнуто мету. Чи були оптимальними шляхи її досягнення?
Додаток 2
СХЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ І АНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ
1. Загальні відомості, назва, форма, мета, час проведення, місце проведення, обладнання, хто проводив.
2. Що викликало необхідність у проведенні заходу.
3. Чи відповідає мета даного заходу інтересам, потребам, індивідуальним особливостям учнів і цілям виховної роботи класу, школи?
4. Як забезпечено відповідність змісту, структури, форми, оформлення і методів виховання меті заходу?
5. Підготовка до заходу (продуманий сценарій, доцільно дібрана наочність, ТЗН, обладнання, обстановка).
6. Організація заходу (своєчасний початок, тривалість та завершеність, присутність та залучення учнів до заходу).
7. Зміст і методика проведення: методи і прийоми, їх різноманітність; логічність; активізація пізнавальної діяльності; завершеність кожного етапу та їх взаємозв'язок; підведення підсумків.
8. Скільки учнів і як брали участь у підготовці та проведенні заходу. Характер цієї участі (ініціатори, виконавці, помічники, слухачі). Роль активу.
9. Ефективність заходу, його пізнавальна і виховна цінність. Як формувались переконання, почуття, вміння, навички? Чи сприяв захід згуртуванню учнів класу? Як захід впливав на окремих учнів? До яких видів діяльності спонукав школярів? Поведінка учнів, їх ставлення до даного заходу.
10. Яку роль відіграв учитель у підготовці та проведенні заходу? (Був ініціатором, організатором, методистом, виконавцем, спостерігачем). Як він мотивував захід? Як враховував свої індивідуальні особливості? Педагогічний такт, мовленнєва культура, зовнішній вигляд. Характер вимог до учнів. Стиль спілкування з учнями.
11. Загальна оцінка заходу. Чи досягнуто мету? Причини успіхів та недоліків.
12. Висновки та пропозиції.
Додаток 3
ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКОВОГО УРОКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
1. Правильне визначення цілей уроку:
* Правильне обґрунтування мети уроку.
* Знання учителем матеріалу теми.
* Розкриття міжпредметних зв'язків.
2. Добір змісту і методичного забезпечення уроку відповідно до його мети:
* Володіння методикою викладання.
* Мотивація навчальної діяльності.
* Відображення зв'язку теорії з практикою.
* Відповідність обраної теми уроку вимогам шкільної програми.
* Знання ідей, гіпотез, проблем з теми.
* Оригінальність підходу до розкриття обраної теми.
* Доцільність і характер оснащення уроку.
3. Організація навчальної діяльності учнів у залежності від змісту і мети уроку:
* Самостійність і практична спрямованість діяльності учнів на уроці.
* Розвиток пізнавальних процесів у учнів.
* Актуалізація опорних знань.
* Організація учнів на узагальнення матеріалу, доповнення матеріалу викладу вчителя.
* Поєднання доступності і проблематичності викладу матеріалу.
4. Визначення структури уроку відповідно до мети і змісту:
* Відповідність обраного типу уроку змісту уроку.
* Узгодженість окремих частин уроку, їх співвідношення залежно від типу уроку.
* Структура уроку та її відповідність матеріалу, що викладається.
* Систематичність і послідовність викладу матеріалу.
* Методи навчання та їх відповідність меті, змісту, формам та засобам навчання.
5. Здійснення індивідуального підходу в процесі організації творчої діяльності:
* Організація та активізація самостійної і творчої діяльності учнів.
6. Психолого-емоційна атмосфера на уроці:
* Психологічний клімат у класі.
* Емоційне забарвлення уроку.
* Зацікавленість учнів темою уроку.
* Активність учнів під час уроку.
* Дисципліна в класі.
7. Співвідношення уроку (його елементів) із загальною ідеєю досвіду вчителя:
* Розкриття досвіду вчителя в даній темі уроку.
8. Результативність уроку:
* Організація, дієвість, підсумки перевірки результатів навчання.
9. Комунікативна спрямованість уроку:
* Співпраця вчителя та учнів.
* Об'єктивність, такт і етика оцінювання досягнень учнів.
* Культура мови вчителя.
Додаток 4
СХЕМА САМОАНАЛІЗУ УРОКУ
1. Науково-теоретичний рівень уроку та його значення для формування наукового світогляду учнів.
2. Правильність визначення навчальних, розвивальних і виховних завдань уроку.
3. Добір вчителем змісту навчального матеріалу та методів його вивчення.
4. Шляхи та засоби розвитку пізнавальних здібностей учнів (створення проблемних ситуацій та їх розв'язання, система пізнавальних завдань тощо). 5. Використання на уроці різноманітних джерел знань (бесіда, пояснення, робота з підручником, робота з додатковою літературою, спостереження в природі тощо).
6. Актуалізація раніше одержаних знань.
7. Організація самостійної роботи учнів та її ефективність.
8. Методи і прийоми формування пізнавальної активності та самостійності школярів у залежності від джерел знань, які були використані на уроці.
9. Методика одержання зворотної інформації.
10. Система обліку та оцінки знань учнів.
11. Здійснення на уроці індивідуального та диференційованого підходу до учнів.
12. Навчальна діяльність учнів на уроці (засвоєння теоретичних знань, формування умінь та навичок; вміння учнів спостерігати, співставляти, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити висновки тощо).
13. Обсяг і характер домашнього завдання.
14. Тип і структура уроку, їх педагогічна доцільність.
Додаток 5
СХЕМА САМОАНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ
1. Аналіз підготовки виховного заходу (яку роботу по підготовці заходу виконували учні, вчитель; які завдання мали виконати учні).
2. Планування позакласного заходу.
3. Науково-теоретичний рівень змісту позакласного заходу.
4. Місце позакласного заходу в системі виховної роботи даного класу.
5. Правильність визначення мети заходу (виховної, розвивальної, навчальної).
6. Форма позакласного заходу, її відповідність меті та темі заходу.
7. Проведення заходу:
* відповідність форми проведення заходу його меті;
* роль учнів і вчителя у проведенні заходу;
* вплив заходу на розвиток чуттєвої сфери школярів;
* вплив заходу на розвиток інтелектуальної сфери учнів.
8. Підсумок проведеного заходу (спосіб підведення підсумку; визначення результативності), перспектива на майбутнє.
Додаток 8
ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАСУ
І. Загальні відомості про клас
Кількість учнів (з них хлопчиків і дівчаток), віковий склад. Коли і як клас був сформований.
ІІ. Організаційна єдність класу
1. Клас є єдиним цілим чи він складається з окремих угрупувань.
2. Чи існує конфронтація між окремими угрупуваннями та їх лідерами.
3. Ступінь згуртованості та узгодженості дій у класі.
4. Хто є формальним і неформальним лідером у класі.
5. Як вирішуються питання взаємодопомоги.
6. Чи є в класі учні, які перебувають в ізоляції. Яке ставлення класу до новачків.
ІІІ. Ціннісно-спрямовуюча єдність класу
1. Рівень громадянської зрілості учнів класу. Які суспільно значущі інтереси мають місце.
2. Духовні запити та пріоритетні цінності.
3. Які моральні якості особистості найбільше цінуються в класі і які викликають найбільший осуд.
ІV. Інтелектуальна єдність класу
1. Загальна характеристика успішності.
2. Чи прислуховуються учні до думки своїх однокласників.
3. Чи легко учні класу знаходять спільну мову при розв'язанні тих чи інших навчальних проблем.
4. Громадська думка у класі. Як часто вона змінюється.
5. Як сприймає клас критичні зауваження.
V. Емоційна єдність класу
1. Як можна охарактеризувати емоційний клімат у класі.
2. Чи хвилюють класні невдачі всіх учнів. Чи радіють учні успіхам своїх товаришів.
3. Чи вміють учні класу контролювати та регулювати свої емоції.
VІ. Вольова єдність класу
1. Чи здатний клас мобілізувати фізичні й духовні сили на подолання труднощів чи перешкод.
2. Чи може клас швидко і самостійно прийняти рішення. Прийнявши рішення, клас відразу береться за його виконання чи зволікає з ним.
3. Чи завжди клас доводить справу до кінця.
4. Чи здатний клас на розумний і виправданий ризик.
VІІ. Життя класу в позаурочний час
1. Інтерес до сучасних подій в країні, світі, до мистецтва, літератури, спорту тощо; форми прояву цього інтересу.
VІІІ. Класний керівник
1. Авторитет серед учнів класу; вплив на клас (загальна культура, організаторські здібності, знання психології учнів, їх інтересів, нахилів тощо); ставлення класу до класного керівника.
ІХ. Загальні висновки
1. Характер загального емоційного клімату (бадьорий, життєрадісний, інертний тощо). Характер дисциплінованості.
2. Позитивне й негативне в організації життя та діяльності класу. Оцінка роботи класного керівника.
3. Пропозиції та рекомендації щодо подальшої роботи з класом. Додаток 9
ОРІЄНТОВНА СХЕМА ЗВІТУ-АНАЛІЗУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ЗВІТ
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДПРАКТИКИ
студента ___групи факультету заочного навчання, спеціальність "початкове навчання "
Прізвище, ім'я, по батькові
1. Виконання плану педагогічної практики. Які відхилення від плану мали місце, чому, що зроблено поза планом. Особливості практики.
2. Кількість проведених уроків. Які уроки проходили найбільш вдало, які виникали труднощі, чому?
3. Які основні дидактичні завдання вирішувались у період практики? Які одержані результати.
4. Як використовувався передовий досвід роботи, елементи проблемного навчання, дослідницькі методи роботи, ТЗН та ін.? Наведіть конкретні приклади. Чи одержали Ви задоволення від цієї роботи? Які при цьому зустріли труднощі?
5. Які основні виховні завдання вирішувались у період практики? 6. Які форми були включені у систему виховної роботи з даним класом для їх вирішення? Перелічити тематику виховних заходів, що проводились студентом у класі. Зробити педагогічний аналіз цих заходів.
7. Яких умінь і навичок Ви набули в процесі практики?
8. Загальні висновки про практику. Їх значення у Вашому становленні як педагога. Ваші пропозиції по удосконаленню змісту та організації практики. 
Документ
Категория
Разное
Просмотров
92
Размер файла
25 Кб
Теги
додатки, программ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа