close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

plani sz pz

код для вставкиСкачать
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з нормативної дисципліни
"Цивільне та торговельне право зарубіжних країн"
Дніпропетровськ -2012
Змістовий модуль 1.1.
ТЕМА №1. Поняття предмет, загальні тенденції і особливості цивільного та торгівельного права зарубіжних країн.
Семінарське заняття 2 години
План
1. Поняття, предмет та ознаки цивільного та торгівельного права зарубіжних країн.
2. Особливості цивільного та торгівельного права зарубіжних країн.
3. Поняття цивільно-правової системи (сім'ї) та її основні складові. Рецепція римського приватного права.
4.Основні цивільно-правові системи сучасного світу та тенденції їх розвитку
Індивідуальна робота 2 години:
Теми рефератів:
1. Загальна характеристика континентальної (романо-германської) цивільно-правової системи.
2. Загальна характеристика англо-американської цивільно-правової системи.
3.Загальні риси інших цивільно-правових систем (традиційної, мусульманської, центральноєвропейської та східноєвропейської).
Самостійна робота 2 години:
Питання для самостійного вивчення:
1. Практична необхідність вивчення іноземного права.
2. Сутність, недоліки та переваги дуалістичної моделі приватного права.
3. Співвідношення та відмежування приватного й публічного права.
ТЕМА № 2. Джерела цивільного та торгівельного права зарубіжних країн. Види правових систем світу
Семінарське заняття 2 години
План
1. Поняття та види джерел цивільного й торгівельного права зарубіжних країн.
2. Поняття та способи уніфікації норм цивільного й торгівельного права зарубіжних країн.
3. Джерела цивільного й торгівельного права в країнах континентальної правової системи (на прикладі Франції та Німеччини).
4. Джерела цивільного й торгівельного права Англії та США.
Індивідуальна робота 2 години;
Теми рефератів
1. Джерела мусульманської правової системи.
Самостійна робота 2 години:
Питання для самостійного вивчення:
1. Джерела Східноєвропейської правової системи світу.
Тема № 3. Фізична особа в цивільному праві зарубіжних
країн
Семінарське заняття (2 год):
1. Поняття фізичної особи в цивільному праві зарубіжних країн і джерела її цивільно-правового статусу.
2. Поняття та основні принципи цивільної правоздатності фізичної особи в праві зарубіжних країн.
3. Інститут безвісної відсутності (оголошення померлим) громадянина в праві зарубіжних країн.
4. Поняття та зміст дієздатності в різних цивільно-правових системах. Обмеження дієздатності фізичних осіб.
Індивідуальна робота (4 год):
Теми рефератів
1. Інститут безвісної відсутності (оголошення померлим) громадянина в праві країн англо-американської правової системи.
2. Види дієздатності фізичної особи в праві зарубіжних країн
Самостійна робота (4 год.):
Питання для самостійного вивчення
1. Обмеження дієздатності фізичних осіб.
2. Комерсанти та торгівельні угоди
Тема № 4. Юридичні особи та інші правові форми торгової (підприємницької) діяльності в зарубіжних цивільно-правових системах
Семінарське заняття (2 год)
План
1. Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових системах. Правоздатність юридичних осіб у цивільному праві зарубіжних країн.
2. Правові форми здійснення (торгової) підприємницької діяльності в зарубіжних правових системах. 3. Торгові товариства у правових системах зарубіжних країн.
4. Поняття та види представництва в цивільному праві зарубіжних країн. Торгове (комерційне) представництво в країнах континентального права.
Індивідуальна робота (4 год.):
Теми рефератів
1. Класифікація юридичних осіб у зарубіжних правових системах.
2. Торгове (комерційне) представництво в англо-американській правовій системі.
Самостійна робота (4 год.):
Питання для самостійного вивчення
1.Види юридичних осіб у континентальній цивільно-правовій системі.
2.Види юридичних осіб та інші форми здійснення
підприємництва в англо-американській цивільно-правовій системі.
Тема № 5. Регулювання права власності та інших речових прав у цивільному та торгівельному праві зарубіжних країн
Семінарське заняття (2год.):
План
1. Поняття та види речових прав у зарубіжних цивільно-правових системах.
2. Поняття та зміст права власності в зарубіжних правових системах і тенденції його розвитку. Підстави набуття права власності.
3. Захист права власності в романо-германській та англо-американській цивільно-правових системах.
4. Права на чужі речі.
Індивідуальна робота (4 год.):
Теми рефератів:
1. Класифікація об'єктів речового права.
2. Інститут довірчої власності у праві Англії та США.
3. Цінні папери як об'єкти речового права.
Самостійна робота (4 год.):
Питання для самостійного вивчення:
1. Відмежування речових прав від зобов'язальних.
2. Особливості регулювання права власності.
Змістовий модуль 2.1.
Тема № 6. Загальні положення про зобов'язання в цивільному праві зарубіжних країн
Семінарське заняття (2 год.):
1. Поняття та види зобов'язань у континентальній та англо-американській цивільно-правових системах
2. Множинність та зміна осіб у зобов'язаннях.
3. Зміст і виконання зобов'язань у зарубіжних цивільно-правових системах
4.Юридичні наслідки невиконання зобов'язання чи виконання його з
порушенням умов.
5. Способи забезпечення виконання зобов'язань у цивільному та торговому праві зарубіжних країн
6. Зобов'язання із заподіяння шкоди в праві ФРН, Франції, Англії та США
7. Компенсація моральної шкоди в праві зарубіжних країн
Індивідуальна робота (6 год.):
Теми рефератів:
1. Способи забезпечення виконання зобов'язань у цивільному та торгівельному праві зарубіжних країн.
2. Компенсація моральної шкоди в праві зарубіжних країн.
Самостійна робота (6 год.): Питання для самостійного вивчення
1. Множинність та зміна осіб у зобов'язаннях. Припинення зобов'язань.
2. Зміст і виконання зобов'язань у зарубіжних цивільно-правових системах.
3. Юридичні наслідки невиконання зобов'язання чи виконання його з порушенням умов.
Тема № 7. Договори в цивільному праві зарубіжних країн
Семінарське заняття (2 год.):
План
1. Поняття договору в цивільному праві зарубіжних країн. Класифікація договорів
2. Зміст договору в романо-германській та англо-американській цивільно-правових системах.
3. Умови дійсності та законні підстави договору в континентальному та англо-американському праві.
4. Порядок укладення договору. Оферта й акцепт у цивільному праві зарубіжних країн
5. Зобов'язання з передачі майна у власність (купівля-продаж, поставка).
6. Зобов'язання з передачі майна у користування (майновий найм, оренда, лізинг).
7. Зобов'язання з виконання робіт і послуг (договір підряду).
8. Зобов'язання із заподіяння шкоди у праві ФРН, Франції, Англії та США.
Індивідуальна робота (6 год.):
Теми рефератів
1. Договори про надання юридичних і фактичних послуг (доручення, комісія, зберігання)
2. Розрахунково-кредитні правовідносини.
Самостійна робота (6 год.):
Питання для самостійного вивчення
1. Зобов'язання зі страхування.
2. Зобов'язання за спільною діяльністю (кооперація, консорціум).
3. Договір про виключний продаж товарів. Договір факторингу.
Тема № 8. Спадкове право в зарубіжних цивільно-правових системах
Семінарське заняття (2 год.):
1.Поняття й загальні положення спадкового права зарубіжних країн
(континентальної та англо-американської правових систем)
2. Спадкування за заповітом у цивільному праві зарубіжних країн
3. Спадкування за законом у різних цивільно-правових системах
4.Реалізація спадкових прав у країнах континентальної та англо-
американської правових систем
Індивідуальна робота (4 год.):
Теми рефератів
1. Спадкування за заповітом у цивільному праві зарубіжних країн.
2. Спадкування за законом у різних цивільно-правових системах.
Самостійна робота (4 год.):
1. Довірчий власник у спадкуванні: його функції та повноваження.
2. Особи, які можуть бути довірчими власниками.
Тема № 9. Загальні положення сімейного права в зарубіжних цивільно-правових системах
Семінарське заняття (2 год.):
План
1. Поняття, порядок та умови укладення шлюбу в праві зарубіжних країн
2. Підстави припинення шлюбу в різних цивільно-правових системах.
3. Правовідносини батьків і дітей у зарубіжних цивільно-правових системах.
Індивідуальна робота (4 год.):
Теми рефератів
1. Права та обов'язки подружжя в континентальному та англо американському праві.
2. Усиновлення в праві зарубіжних країн
Самостійна робота (4 год.);
Питання для самостійного вивчення
1. Загальна характеристика сімейного права зарубіжних країн.
2. Опіка в праві зарубіжних країн.
Рекомендована література
Основні джерела та нормативні акти:
1. Французький цивільний кодекс.
2. Франзузький торговий кодекс. 3. Німецьке цивільне уложення.
4. Німецьке торгове уложення.
5. Швейцарський зобов'язальний закон. 6. Єдиний торговий кодекс США.
Навчальна література:
1. Ансон С. Договорное право. - М., 1984.
2. Асосков А. Акционерное законодательство Европейского союза // Право и экономика. 1998. 3. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США.
4. Богатых Е. Гражданское и торговое право (от древнеримского к современному российскому). - М., 2000.
5. Богдановская И. Ю. Закон в английском праве.- М., 1987. 6. Богуславский М. М. Международное частное право.- М., 1982.
7. Германское право. Часть I. Гражданское уложение: Пер. с нем./Серия: Современное зарубежное и международное частное право. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996.
8. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сборник нормативных актов (Гражданские и торговые кодексы).- М., 1986.
9. Гражданское и торговое право капиталистических государств. Издание третье, переработанное и дополненное. Отв. редактор кандидат юридических наук, доцент Е. А. Васильев, МОСКВА "МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ", 1993.
10. Давид Р. Основные правовые системы современности.- М., 1967. 11. Дженкс Э. Английское право.- М., 1947.
12. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. -- М., 2001.
13. Законодательство о компаниях, монополиях и конкуренции,- М., 1987.
14. Загайнова С.К. Судебный прецедент: Проблемы правоприменения. - М, 2002.
15. Зенин И.А.Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1992.
16. Зияс С. Л. Развитие формы права в современных империалистических государствах.- М., 1960.
17. Канзафарова И.С. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеби. пособ. - Харьков, 2003. 18. Кнапп В. Крупные системы права в современном мире // Сравнительное правоведение.- М., 1978. 19. Костин А. А. Правовое положение торгових товариществ в капиталистических и развивающихся странах. - М., 1979. 20. Кочергина Е. Организационно-правовая форма юридических лиц: Генезис доктрин и подходов // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2003. - № 1. - С. 36- 39.
21. Кросс Руперт. Прецедент в английском праве.- М., 1985. 22. Кулагин М. И. Предпринимательство и право: Опыт Запада. - М., 1992.
23. Ласк Г. Гражданское право США.- М., 1961.
24. Лебедев С. Н. Унификация правового регулирования международных хозяйственных отношений. Юридические аспекты внешнеэкономических связей.- М., 1979.
25. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн. - К., 1996. 26. Морандьер Ж. Гражданское право Франции.- Т. I.- М., 1958. 27. Матвеев Ю. Г. Англо-американское деликтное право.- М., 1973;
28. Нарышкина Р. Л. Источники гражданского и торгового права буржуазных государств. - М., 1956. 29. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная части. - М.: Дело, 2000.
30. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое иселедование. - М., 1999.
31. Хайе Х. В. Европейское право торговых обществ // Основы немецкого торгового и хозяйственного права. М., 1995. 32. Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве издательство академии наук СССР, Москва 1959;
33. Харитонов Є. Традиція приватного права в Україні. Між Сходом і Заходом (деякі питання методології розробки концепції приватного права в Україні) // Юридична Україна. - 2003. - № 2. - С. 14-19.
34. Цвайгерт К., Кетц Х. Общее сравнительное правоведние в сфере частного права. М., 2001.
35. Цивільне право України / За ред. Дзери О. В., Кузнєцової Н.С. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1. 36. Шимон С. Цивільне та торгове право зарубіжних країн. Навч. Посбник. К. 2006. 
Документ
Категория
Разное
Просмотров
56
Размер файла
31 Кб
Теги
plan
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа