close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Опис досвіду педагогічної діяльності вчителя української

код для вставкиСкачать
Гірницька загальноосвітня школа
l – ll ступенів №19
Селидівської міської ради
Донецької області
«Вчимося
не для школи,
а для життя»
Система моєї роботи будується на сучасних педагогічних
технологіях, головна мета яких – становлення та розвиток
таких важливих якостей особистості , як рефлексивність,
спонтанність,критичність мислення, вміння працювати з
інформацією, спілкуватися та нести відповідальність за
наслідки власних дій; зробити процес навчання творчим,
особистісно зорієнтованим. Поруч із традиційними методами
використовую і новітні. Інтерактивні технології на уроках
фізики через пошук, через свою емоційну насиченість
спонукають до праці всіх учнів.
Використання елементів інноваційних технологій
забезпечує формування стійкого інтересу учнів до предмета.
Пріоритетним завданням навчально –
виховного процесу в сучасній школі є створення
умов для розвитку особистості, формування в
них наукового світогляду й відповідного стилю
мислення, екологічної культури,розвитку
експериментальних умінь і дослідницьких
навиків, творчих здібностей і схильності до
креативного мислення, а основним завданням
вчителя – створення атмосфери творчості,
допомога учневі знайти себе в житті, уміння
на основі набутих знань вирішувати проблеми,
що виникають у різних життєвих ситуаціях.
Організація навчання, центром якого є
особистість дитини, її самобутність, де учень
є головною фігурою всього освітнього процесу,
а урок - це процес психолого-педагогічної
допомоги дитини в становленні її
суб`єктивності, культурної ідентифікації ,
соціалізації,життєвому самовизначенні.
Розвиток творчої активності учня шляхом
запровадження інтерактивних методів,
технологій особистісно-орієнтованого
навчання, спрямованості навчальної
діяльності на формування і розвиток
ключових компетентностей
та соціалізацію особистості.
Під час етапу цілеутворення і планування
роботи залучаю учнів до співпраці. На
кожному уроці вимагаю від них прогнозувати
свої особистісні очікувані результати. Це
спонукає дітей осмислити зміст подальшої
діяльності на уроці, розуміння свого місця в
цьому процесі. Вже на початку уроку вони
розуміють, чого від них чекає вчитель та
передбачають кінцевий результат.
Застосовую такі форми роботи, як:
1.Індивідуально-відокремлені ( Робота рядом)
самостійні роботи, фізичні диктанти , фізичні
твори, ессе , тести, бліц - опитування, експрес –
контроль, індивідуальне опитування, , робота з
індивідуальними картками, конкурси на найкращу
відповідь. опитування – гру «Запитуємо –
відповідаємо», (біля дошки; учень у ролі учителя; за
заздалегідь визначеними складними питаннями
теми; поглиблене опитування з коментуванням
учнів, інтерактивні вправи “ Обери позицію ”,
“ Мікрофон ” , “ Репортер ” тощо.
2. Фронтальні: пояснювальне - ілюстративне
викладання навчального матеріалу; сумісний
пошук, робота з індивідуальними картками,
конкурси на найкращу відповідь . розв`язання
проблемної ситуації , пошук оптимального
варіанту розв`язання фізичної задачі,
інтерактивні вправи «Незакінчені речення»,
«Ланцюжок», «Гірлянда запитань», « Мозговий
штурм», «Карусель» , робота з індивідуальними
картками, конкурси на найкращу відповідь,
встановлення зв`язків між фізичним явищем та
його символом , буквені, графічні, програмовані
переклади фізики у повсякденне життя.
3. Групові: взаємне консультування, робота над
проблемним питанням,розподіл ролей
взаємного опитування, взаємоконтроль,
лабораторна робота, складання та захист
проектів, проведення експериментів , групове
опитування, розігрування та аналіз фізичних
явищ, інтерактивні вправи:” Знайди пару ”,
“Знайди речення ” тощо .
4. Колективні: навчання в співробітництві “
“ Вчимося – разом ”. Допомогти другу, разом
вирішувати будь які проблеми, розділяти
радість успіху або гіркоту невдачі - також
природно, як сміятись, співати, радіти життю.
Робота в динамічних , варіативних , парах ,
метою якої є вчити других всьому, що знаєш або
вивчаєш сам ,де кожний учень є то учень, то
вчитель, ефективно під час роботи над
помилками, відпрацюванні навчального
матеріалу тощо.
На
уроці фізики здійснюю рефлексію в різних
формах: у вигляді індивідуальної роботи, в
парах, групах, в письмовій та усній формі,
«Незакінчені речення», «Мікрофон», «Прес»,
“Розв`яжи ситуацію ”, фронтальну співбесіду,
що розкриває тему уроку, вправу “Похвали себе
сам”. Головне для мене на цьому етапі –
домагатися, щоб учні взяли на
себе зобов’язання щодо подальших
дій.
Метод вживання в образ Вживаючись в образ “ Я-електрон, ми
( команда)- молекули твердого тіла, рідини, повітря, показати, як
ми рухаємося ”;
Метод смислового бачення. ( В чому причина явища? Яке його
походження?
Метод евристичних запитань.(Що діється?, Чому? Тощо)
Метод символічного бачення. ( Визначається зв’язок між явищем
та його символом( сила струму - I, одиниця вимірювання-А).
Метод порівняння.(якби атом гідрогену збільшити так, щоб
розміри ядра зрівнялися б із футбольним м`ячем, то електрон при
такому збільшенні перебував би на відстані 23 кілометрів від
цього м`яча).
Метод аналогій. (Напруга - різниця рівнів води в судинах).
Метод критичного мислення.(Чому муха не падає зі стелі? –
питання в темі “ Атмосферний тиск ”.
Належну увагу приділяю виконанню учнями
творчих завдань, а саме: складання малюнкового
письма, досьє, написання фантастичних,
гумористичних оповідань, складання
лінгвістичних казок, віршів, ребусів, кросвордів,
криптограм, захист «дисертацій» та проектів;
завданням, при виконанні яких в учнів
формуються навички ефективного використання
мови в реальних умовах життя. Перефразування
й конструювання, редагування і переклад
можуть бути використані на будь – якому етапі
навчання з різною навчальною метою.
На уроках фізики більше зацікавлення
навчальним матеріалом викликають творчі
завдання:
Визначення фізичних явищ, відображених у
літературних джерелах;
Фізика в побуті та в довкіллі;
Складання фізичного доміно;
Пояснення фізичного змісту прислів`я ;
Розв`язання кросвордів;
Розповіді й запитання історичного змісту та
надзвичайні винаходи ХХ – ХХІ століть;
Пояснення звичайних речей мовою фізики.
У
процесі навчально – виховної діяльності
велику роль поряд з інтерактивними
відіграють мультимедійні технології.
Нещодавно розпочала використовувати
мультімедійні презентації. Це викликає
живий інтерес в учнів, покращує процес
засвоєння матеріалу, унаочнює пізнання,
сприяє розвитку їх творчого потенціалу
Важливе
місце у моїй практиці займає ігрова
діяльність учнів. На мій погляд, гра допомагає
пришвидшити, сконцентрувати й емоційно
оживити процес практичного засвоєння знань,
умінь і навичок учнів, розвиває абстрактне
мислення дітей, наукове бачення світу, творчі
здібності, активне ставлення до вивчення фізики.
Різні ігрові ситуації сприяють розвитку
пізнавальної активності учнів. Дуже
подобаються дітям ігри: «Хто найкмітливіший»,
«Хто більше?», «Хто швидше?», «Четверте зайве»,
«Знайди мене», “Ділові люди”, які використовую
при вивченні багатьох тем.
На
уроках фізики часто проводжу рольові ігри:
«Вчений зайшов і…», «Без табу», «Ланцюжок
думок», «Я так думаю», які дозволяють
ефективно використовувати зайву активність
учнів, спрямовуючи її в корисне русло, формують
навички взаємодії з іншими учнями, уміння чітко
формулювати і обґрунтовувати свою точку зору,
вести дискусію і знаходити компромісні варіанти
рішень. Рольова гра допомагає зв`язати
життєвий досвід учнів з науковим
обгрунтуванням того, що з ними трапляється.
Невід`ємним
і найважливішим компонентом
уроку є рефлексія. Вона дає можливість учням
усвідомити, чого вони навчились, пригадати
деталі свого досвіду й отримати реальні
життєві уявлення про те, що вони думали і що
відчували. Я впевнена, якщо мої учні вже на
початку уроку усвідомили поставлені завдання і
протягом уроку знаходяться у пошуку відповіді на
питання: «Для чого це мені потрібно?», то вони в
змозі вільно рефлексувати не тільки на уроці, а і в
реальному житті, усвідомлюючи свої дії та
прогнозуючи подальші кроки. Мені ж це допомагає
побачити реакцію учнів на навчання та вносити
необхідні корективи.
При
оцінюванні діяльності учнів на уроці
вважаю за необхідне створення ситуації
успіху, заохочення школярів. Вчу учнів
оцінювати свою роботу і роботу товаришів,
критично ставитися до власної роботи,
адекватно сприймати відгуки.
Контролюючу
функцію здійснюю з урахуванням
вибору учнями рівня виконаних завдань. Це
дозволяє оперативно відстежити як індивідуальні
успіхи, так і утруднення підлітків та намітити
найближчі перспективи, корекцію їх знань і навиків.
До помилок відношусь як до факту , який показує,що
учні ще не опанували необхідними уміннями та
сигналу про те, що мені потрібно надати учням
додаткової практики. Помилки-це індикатор того, чи
має потребу учень в допомозі.
Позитивними
результатами в роботі вважаю
успіхи моїх учнів у міських олімпіадах: 20122013 навчальний рік - II місце Ноздреватих
Аліна (7 клас), III місце - Замотаєв Євген (8
клас), 2013-2014 навчальний рік-II місце
Ломпарт Валерія (8 клас), Замотаєв Євген (9
клас)-рейтинг.
Всеукраїнський
фізичний конкурс “Левеня ”:
2011 рік - 28%- відмінний результат; 41% добрий; 2012 рік-33%- відмінний, 44%- добрий
результат; 2013рік-25%- відмінний, 50% добрий результат.
Моніторинг
якості знань з фізики по школі:
2010рік-42,3%; 2011рік-43,5%; 2012рік- 44,7%;
2013рік- 47,3%. Діти працюють з зацікавленістю;
пізнавальні можливості учнів стали більш
розширеними, зокрема в здобутті, аналізі та
застосуванні інформації з різних джерел; учні з
низьким та середнім рівнем навчальних досягнень
усвідомлюють власну значущість,у них
з`являється впевненість у своїх силах; учні з
високим рівнем навчальних досягнень
демонструють вміння переносити отримані
уміння і навики та способи діяльності на різні
предмети та позашкільне життя.
Маю
розробку уроку «Машины и механизмы.
Золотое правило механики» в 8 класі . Робота
пройшла наукову та громадську експертизу на
ΧV фестивалі «Педагогіка ΧΧI століття»
м. Одеса сертифікат (№ 41/2011). Технології,
досвід роботи були представлені під час
проведення майстер-класу на Міжнародному
соціально-психолого-педагогічному
Форумі у 2013 році .
На
мою думку, вдало проведена робота завжди
потребує значних зусиль і плідної співпраці
вчителя і учня. Плануючи власні уроки, я
прагну створити всі умови для розвитку
індивідуальних здібностей кожної дитини і
намагаюсь зробити навчання цікавим і
емоційним процесом.
Автор
shkola19_2013
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
1 098
Размер файла
2 625 Кб
Теги
опис, українська, діяльності, педагогічний, вчителя, досвіду
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа