close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інтерактивні технології(журнал)

код для вставкиСкачать
 Людина - це саморозвивальна система, що все пропускає через своє усвідомлення і свою душу. Згідно з цим твердженням мають змінитися цінності орієнтації вчителя, бо він повинен уявляти, що перед ним не просто діти, яких треба виховувати, а й яскраві, неповторні індивідуальності, що їм необхідно допомагати в отриманні та засвоєнні досвіду старшого покоління, їх треба розвивати і цінувати.
Традиційне навчання нагадує гладеньку доріжку, з якої прибрали всі, навіть найменші камінчики, але всім добре відомо, що навіть маленька дитина не йтиме слухняно з мамою за ручку по найрівнішій доріжці, якщо поруч буде знаходитись смуга перешкод. Виходить парадокс: діти, яких учитель веде рівною дорогою до знань, йдуть і спотикаються. Ми, вчителі, спрямовуємо колосальні зусилля на те, щоб зробити виклад програмного матеріалу з математики на уроці якнайрозумнішим, щоб учню було легко його засвоїти, тобто полегшуємо його працю, і в той же час - перешкоджаємо процесу його самоутвердження як ! особистості. Ми звільняємо його І від права мати власну думку, не І створюємо на уроці ситуацій для роздумів, міркувань, досліджень, притупляємо допитливість учня, І перетворивши процес навчання | на завантаження пам'яті учня великою кількістю правил, формул, [ термінів. Але учень хоче навчитися розуміти, міркувати, він здатний пізнавати, порівнювати, аналізувати і робити висновки.
Тому сьогодні в процесі своєї роботи вчителям математики треба все частіше використовувати інтерактивні форми й методи навчання, які спрямовані передовсім на розвиток особистості учня. їх основу складає власний досвід дитини, що стає базою при здобутті знань. Процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини та її активної участі в цьому процесі.
Дещо змінивши слова великого китайського педагога Конфуція (жив понад 2400 років тому назад), можна сформулювати кредо інтерактивного навчання так:
Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю,
я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю
й роблю, я набуваю знань
і навичок.
Коли я передаю знання іншим,
Я стаю майстром.
З досліджень американських вчених випливає, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю, дії. Результати цих досліджень були відображені в так званій "Піраміді навчання"
За даними сучасних російських психологів, старший школяр може, читаючи очима, запам'ятати - 10% інформації, слухаючи - 26%, розглядаючи - 30%, слухаючи і розглядаючи - 50%, обговорюючи - 70%, особистий досвід - 80%, спільна діяльність з обговоренням - 90%, навчання інших - 95%.
О. Пометун та Л. Пироженко описують результати дослідження, коли викладач, пояснюючи матеріал короткими частинами, блоками, пропонував учням обговорити між собою кожну таку частину, а потім продовжував пояснення. В результаті такого навчання засвоєння матеріалу було вдвічі ефективнішим, ніж за монологічного пояснення. Використання ж наочності під час лекції збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 до 38%. Наочність варта не тільки сотень слів, а утричі ефективніша за одні лише слова.
Піраміда навчання Лекція - 5% засвоєння
Читання - 10% засвоєння
Відео/аудіо матеріали - 20% засвоєння
Демонстрація - 30% засвоєння
Дискусійні групи - 50% засвоєння
Практика через дію - 75% засвоєння
Навчання інших (застосування отриманих знань відразу ж) - 90% засвоєння
Для ефективного застосування інтерактивного навчання на уроках математики вчитель повинен розпланувати свою роботу так, щоб:
• дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;
• відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які б дали учням "ключ" до засвоєння або закріплення теми;
• під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно;
• на одному занятті можна використовувати одну (максимум - дві) інтерактивну вправу;
• можна провести глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, повторюючи і той матеріал, що не увійшов у інтерактивну вправу;
• проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з усіх матеріалів теми, що не були пов'язані з інтерактивними завданнями.
Звичайно, застосування інтерактивних технологій на уроках математики справа не проста, тому сам учитель повинен бути добре підготовлений, глибоко знати і продумувати матеріал, у тому числі й додатковий; продумати всі завдання для груп або пар; спланувати й розбити урок: визначити час, який потрібен для кожного етапу уроку, підготувати всі питання і можливі відповіді, виробити критерії ефективного оцінювання; обов'язково мотивувати учнів до вивчення теми шляхом добору найцікавіших для них випадків, проблем; оголосити очікувані результати (цілі) заняття, критерії оцінки роботи, план проведення уроку; передбачити методи для привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи аудиторії.
У зв'язку з цим змінюється й урок, його структура.
На етапі актуалізації здійснюються важливі пізнавальні операції, а саме: учні активно пригадують, що вони знають за темою, встановлюють рівень власного знання, до якого можна додати нове. Отже, завдання першого етапу уроку - пробудити, викликати зацікавленість, схвилювати, спонукати учнів мислити про те, що вони знають.
На другому етапі уроку відбувається усвідомлення нової інформації та ідей. На цій фазі навчання вчитель якнайкраще впливає на учнів, а вони підтримують свою зацікавленість роботою. На етапі рефлексії передбачається, що учні перетворюють | отримані знання у своє власне бачення, починаючи висловлюватися, використовуючи нові ідеї, обмінюються думками одне з одним, формуючи свою точку зору. На уроці створюються умови для | забезпечення власної навчальної І діяльності школярів, забезпечується інтерактивне спілкування | між дітьми.
У своїй роботі та на своїх уроках я використовую такі інтерактивні навчання, як парна групова робота (кооперативне навчання) та колективно-групова робота.
За словами А. Маслоу, в людини переважають дві потреби - потреба до постійного росту й потреба бути в безпеці. Один з найважливіших способів досягнення безпеки - це поєднатися з іншими людьми, залучитися до групи; це дає учням змогу подолати труднощі, які постають на їхньому шляху, і відчути підтримку, яка дає можливість вийти далеко за межі їх нинішнього рівня знань і вмінь.
Під час кооперативного навчання важливими компонентами роботи є:
• позитивна взаємозалежність: один не може бути успішним, якщо не будуть успішними всі;
• особистісна взаємодія, що стимулює діяльність: усне пояснення того, як розв'язувати проблеми, передача друзям власних знань, перевірка розуміння та обговорення досліджуваних понять, поєднання нового матеріалу з вивченим;
• індивідуальна та групова підзвітність: група несе відповідальність за досягнення своїх цілей, і кожен член групи відповідає за свою частину роботи; а кожна особа встановлює, хто більше потребує допомоги і підтримки в ході навчання;
• розвиток навичок міжособистісного спілкування і спілкування в невеликих групах;
• обробка (аналіз) даних про роботу в групі.
Робота в групах і парах може бути організована як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь та навичок, бути частиною повторювально-узагальнюючого уроку. Серед видів кооперативного навчання може бути: 1.Робота в парах, завдяки якій усі учні класу отримують можливість говорити, висловлюватись. Учні
мають час подумати, обмінятись думками з партнерами, а потім уже озвучувати свої думки перед класом
Під час роботи в парах можна швидко виконати такі вправи:
• обговорити короткий текст, завдання;
• сформулювати підсумок уроку;
• розробити разом питання до вчителя чи до інших учнів класу;
• проаналізувати вправу чи задачу;
• протестувати та оцінити один одного;
• дати відповіді на запитання вчителя;
• порівняти записи, зроблені в класі.
Об'єднуючи учнів у пари, потрібно заздалегідь визначити, хто з них буде висловлюватись першим, та встановити час на висловлювання кожного в парі та спільне обговорення, по закінченні часу кожна пара має представити результати своєї роботи.
2.Робота в малих групах, завдяки якій можна розв'язувати складні
проблеми, що потребують колективного розуму. Кожна група повинна виконати своє завдання та представили результати роботи. У групі повинні бути розділені ролі, кожен має відповідати за свою частку роботи. Висловлюватись повинні всі по черзі, не перебиваючи один одного, утримуючись від оцінок та образ учасників групи та врешті дійти до спільної думки.
Різновидом роботи в малих групах, які я використовую у своїй роботі, є така інтерактивна вправа, як "Пошук інформації". Потрібна тоді, коли необхідно доповнити те, що пояснив учитель, або доповнити інформацією, потрібної для виконання домашнього завдання, або якщо після лекції вчителя потрібно дати відповіді на запитання.
Джерелами пошуку інформації можуть бути: роздатковий матеріал, підручник, довідкова література, таблиці тощо.
Інша інтерактивна вправа "Коло ідей"
Застосовується тоді, коли всі групи мають виконувати одне й те ж завдання, яке складається з декількох питань, які групи представляють по черзі. Кожна з груп озвучує тільки свій аспект проблеми, всі групи відповідають по черзі і кожна з них має можливість розповісти про результати своєї роботи. Можна використовувати цю інтерактивну вправу під час вивчення нового матеріалу з алгебри чи геометрії або під час розв'язання складної задачі геометрії, розбивши її на ключові задачі.
Серед видів колективно-групового навчання у своїй роботі я використовую такі інтерактивні вправи:
1. "Мікрофон". Це технологія загально групового обговорення, яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку.
Робота може бути організована так:
1) Клас ставить запитання (кільки запитань).
2) Ручка (олівець тощо) виконує роль уявного мікрофона, який учні передають один одному, по черзі беручи слово.
3) Слово має тільки той, у кого в руках "уявний" мікрофон.
4) Кожен має говорити швидко і логічно (не більше ніж 0,5-1 хв.).
Така технологія застосовується мною дуже часто на етапі актуалізації опорних знань учнів або під час підбиття підсумків уроку.
2."Мозковий штурм". Це технологія колективного обговорення, яка використовується для вироблення розв'язання проблеми.
Мозковий штурм спонукає учнів проявити творчість та уяву, дає можливість вільно висловлювати свої думки. Мета цієї технології полягає в тому, щоб за обмежений час вислухати якомога більше ідей учнів.
Застосовується ця інтерактивна вправа під час розв'язання задач зі стереометрії, особливо таких, де потрібно вміти розв'язувати кілька простих планіметричних задач.
3."Асоціативний кущ". Ця технологія може бути одним з різновидів мозкового штурму. Застосовується під час повторення матеріалу на етапі актуалізації знань. Працює ця технологія в такому порядку: в центрі дошки вчитель пише слово (слова), наприклад, "Тіла обертання", пропонує учням згадати слово чи словосполучення, які асоціюються з цим словом (словами), потім учням пропонується систематизувати одержані раніше завдання за вивченою темою, наводячи приклади.
Результати роботи учнів учитель відображає на дошці.
На етапі систематизації учні дають означення тіл обертання, циліндра, конуса, кулі, твірної циліндра і конуса, висоти, осі, радіуса, діаметра кулі, перерізів усіх тіл обертання, повторюють формули площ бічної і повної поверхні, об'ємів тіл обертання, наводять приклади.
4. "Ажурна пилка". Ця технологія дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Цією інтерактивною вправою можна замінити лекцію тоді, коли учні одержали початкову інформацію до проведення цього уроку. На такому уроці учні допомагають один одному вчитися, навчаючись.
Перед проведенням такого уроку вчитель повинен підготувати кольорові картки з номерами (1, 2, 3,...), щоб учні змогли визначити завдання своєї групи. Кожен учень буде входити у дві групи - "домашню" - за кольором та "експертну" - за номерами.
"Домашні" групи одержують заздалегідь завдання - підготувати свою частину інформації, потрібної на наступному уроці, опанувати цією інформацією на рівні, достатньому для обміну нею з іншими.
Після роботи на уроці в "домашніх" групах, учні об'єднуються в "експертні" групи за номерами, де вони стають експертами зі своєї теми. Кожна "експертна" група слухає всіх представників "домашніх" груп і аналізує матеріал у цілому.
"Ажурна пилка"
Після завершення роботи учні повертаються в "домашні" групи для остаточного узагальнення та корекції всієї інформації.
У кінці цієї інтерактивної вправи клас об'єднується в загальне коло для підбиття підсумків уроку.
Ще одним важним питанням у разі застосування інтерактивних технологій на уроках математики є питання оцінювання учнів. Оскільки, крім традиційних критеріїв оцінювання, треба дати такі критерії, які б оцінювали вміння відстоювати свою думку, дати чітку аргументацію своєму викладачу з певного питання.
Тому серед способів оцінювання, які я застосовую на своїх уроках, можна запропонувати такі:
1) Експрес-опитування - стислі письмові або усні відповіді (наприклад, за допомогою технології "Мікрофон" (усно), графічний диктант, диктант "Закінчити висловлення"), результати яких учні в парах перевіряють самостійно (прямо на уроці та виставляють один одному оцінки (від "1" до "12" балів), математичний диктант, під час якого за формулами необхідно виконати деякі обчислення та перевірити їх результати тощо.
2) Тест - завдання, до кожного з яких пропонується 4 варіанти відповіді, а учні повинні вибрати з них одну - правильну. Під час уроку аркуші, на яких учні дали відповіді на запитання тесту, збираються і знову роздаються іншим учням, усі разом обговорюємо правильні відповіді, одночасно перевіряючи аркуші своїх однокласників.
3) Фронтальне опитування - це докладне опитування учнів з теорії (наприклад, на доведення теореми), де потрібно дати чітке обґрунтування теми, наводячи конкретні приклади для ілюстрацій своєї відповіді (частіше з алгебри). Під час таких відповідей усі учні класу слідкують за поясненням і мають змогу задавати додаткові запитання.
Іноді доведення теореми ми проводимо всім класом, слідкуючи за логічною побудовою теореми, продовжуючи один одного.
4) Самостійна або контрольна робота, яка може тривати весь урок або його частину.
5) Спостереження - оцінювання учня під час роботи в групі, висування учнем ідей за "мозкового штур-ма", залежить від поведінки учня, його активності, внеску в роботу групи, узагальнень з боку учня.
6) Самооцінка, оцінка в парах.
Застосування інтерактивних форм та методів навчання на уроках математики дають змогу вчителю орієнтуватись на особистість учня як суб'єкта навчання, не привчати учня до "єдино правильних істин", до одноманітного бачення світу, а розвинути в дітей прагнення мислити під час розв'язання проблем, діяти.
Кожному вчителю потрібно пам'ятати В. О. Сухомлинського: "Не опікайте мене, не ходіть за мною, не розв'язуйте кожен мій крок, не сповивайте мене пелюшками нагляду і недовір'я, не нагадуйте й словом про мою колиску. Я - самостійна людина. Я не хочу, щоб мене вели за руку. Переді мною висока гора. Це - мета мого життя. Я бачу її, думаю про неї, хочу досягти її, але зійти на цю вершину хочу самостійно. Я вже піднімаюсь, роблю перші кроки, і чим вище ступає моя нога, чим ширший виднокруг відкривається переді мною, тим більше людей бачить мене. Від величі і безмежності того, що мені відкривається стає страшно. Мені потрібна підтримка старшого друга. Я досягну своєї вершини тоді, коли опиратимусь на плече сильної і мудрої людини. Але мені соромно і боязко сказати про це. Мені хочеться, щоб усі вважали, що я сам, самостійно, своїми силами доберусь до вершини".
У зв'язку з цим, мудрі слова "Учень - не посудина, яку треба наповнити, а смолоскип, який треба запалити!" є актуальними в сучасних умовах роботи вчителя математики.
Література
Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.: А. С. К., 192 с.
Математика в школах України. - X.: Основа. - 11.2002. - № 8(8).
Відкритий урок. - 2003. - № 5.
7
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
416
Размер файла
74 Кб
Теги
журнал, інтерактивні, технология
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа